Creditele Cu Rate Flotante

download Creditele Cu Rate Flotante

of 6

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Transcript of Creditele Cu Rate Flotante

 • 8/18/2019 Creditele Cu Rate Flotante

  1/6

  Un anumit tip de relaţii sociale, determinat de dinamica (circulaţia) valorii pe bază de

  restituire exprimă categoria economică –relaţii de credit . În cadrul sistemului economic deastăzi creditul se acordă şi se restituie sub formă bănească. Deoarece în tranzacţiile de crednu are loc un schimb echivalent marfă-bani, ci, de fapt, se transmite o valoare în folosinţătemporară cu restituirea obligatorie a acesteia în termenul stabilit şi plata dobînzii pentrufolosirea ei, rambursarea valorii împrumutate reprezintă trăsătura distinctivă propriecreditului în calitatea sa de categorie economică.

  Tema: “Ce reprezint ă creditele cu rate flotante”

 • 8/18/2019 Creditele Cu Rate Flotante

  2/6

  Rate flotante

  Cu ajutorul creditului, se asigur ă transformarea capitalului bănesc în capital deîmprumut, adică capitalurile băneşti disponibileşi veniturile întreprinderilor, ale gospod ăriilor casnice (particulare)şi ale statului se acumuleaz ă şi se transformă în capitalde împrumut, care este transmis în folosin ţă temporar ă contra unei pl ăţ i numit ă dobînd ă .

  În func ţ ie de rata dobînzii se deosebesc 2 tipuri de credite:

  -Credite bancare cu rata dobînzii fix ă

  -Credite bancare cu rata dobînzii flotant ă .

 • 8/18/2019 Creditele Cu Rate Flotante

  3/6

  Obținerea de la bancă a unui credit cu rata flotantă a dobânzii înseamnă pentruclient asumarea riscului că dobânda ar putea să crească, atunci când factorii de influență adobânzii vor determina acest lucru. Cineva ar zice că, dacă ar cunoaște care va fi evoluția îviitor a acestor factori, ar putea fi sigur și de modul cum va evolua dobânda. Nu însă însituația Republicii Moldova, în care legea ce ar trebui să reducă gradul de fluctuație adobânzilor variabile, lasă suficient spațiu pentru manipulare, de către creditor, nu tocmai îninteresul clientului.

  Dobânda flotantă pentru creditele acordate de bănci reprezintă, comparativ cudobânda fixă, un instrument de diminuare a riscului ratei dobânzii – perfect valabil pentru bancă, nu și pentru client. Motivul este că un contract de credit cu dobânda flotantă acordădreptul de a modifica rata doar de către creditor, indiferent de voința debitorului, care, însemn de dezaprobare, poate să se opună doar prin rambursarea prematură a creditului – omăsură nu tocmai convenabilă, nici uneia dintre părți.

 • 8/18/2019 Creditele Cu Rate Flotante

  4/6

  Pentru a reglementa contractele de credit pentru consumatori și a-i proteja pe aceștide mai multe riscuri, inclusiv cel al ratei dobânzii, cu un an în urmă, mai exact la 06.03.201a intrat în vigoare Legea nr.202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentruconsumatori. Deși nu cuprinde și persoanele juridice, legea reglementează cel puțin credite primite de clienții persoane fizice, care nu practică activitate de întreprinzător.

  Până la aprobarea legii, unele prevederi privind contractele de credit erau stipulate șîn Codul civil al RM. Astfel, în ce privește rata flotantă la credite, Codul civil prevede că banca poate modifica rata la credite doar în urma producerii anumitor circumstanțe, și anum

  evoluția ratei de bază a Băncii Naționale, inflația și evoluția pieței. Ar părea că există oclaritate privind condițiile de modificare a ratei flotante la credit, enumerându-se indicii deinfluență. Dar, tocmai ultimul factor – „evoluția pieței” – este cel ce lasă loc pentruambiguitate, sub termenul de „evoluție a pieței” putând fi ascunși orice indici doriți șiconvenabili băncii.

  Legea privind contractele de credit pentru consumatori era așteptată a aduceclaritate inclusiv în această chestiune. Dar nici legea respectivă nu a eliminat totalmenteechivocul privind modul de majorare a dobânzilor flotante. Și aceasta pentru că, deși legea

  prevede că dobânda flotantă la credit poate fi modificată doar în funcție de un indice dereferință stabilit în contract, la care se adaogă o marjă fixă pe durata contractului de credit,totuși în lege nu a fost prevăzut ce poate fi considerat ca indice de referință, prevăzându-secă în termen de 6 luni de la aprobarea legii să fie emis un regulament care să stipuleze modde aplicare a indicelui de referință, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent. Din acestconsiderent, sub noțiunea de indice de referință băncile ascund orice indicator dorit de ele,chiar și indicatorul „evoluția pieței”, așa cum a rămas indicat în Codul civil.

 • 8/18/2019 Creditele Cu Rate Flotante

  5/6

  Dacă e să analizăm condițiile de creditare practicate de băncile noastre, constatăm căo bună parte din ele au indicele de „evoluție a pieței” inclus în indicatorii care pot determinfluctuația ratelor de dobândă la creditele de consum. La aceste bănci evoluția pieței poate fsubînțeleasă și prin „condițiile de piață pentru resursele creditare”, și prin „situația pe piața bancară”, și chiar prin „situația financiară în Republica Moldova”.

  BC , cel puțin unele din ele, tind totuși să devină cât mai transparente față deconsumatori. În acest sens ele au introdus în produsele sale creditare indici de referință proprii, destul de obiectivi și relevanți, pentru a fi admiși să determine costul crediteloracordate clienților.

  Cel mai obiectiv indice în cazul creditelor este acel indice care reprezintă costulresurselor de creditare. Eximbank, de exemplu, menționează că rata flotantă depindedoar de rata de bază a BNM, prin adăugarea unei marje fixe.

  • ProCredit Bank leagă rata creditelor de rata depozitului său de 9 luni.• La fel o face și Moldindconbank, care prin indicele de referință are în vedere rata

  dobânzii soldurilor depozitelor de la 2 la 5 ani.• În cazul Mobiasbanca, referința se face la rata dobânzii pentru depozitul de 6 luni. În

  plus, Mobiasbanca poate indica drept indice ratele de referință interneCHIBOR/CHIBID de 6 luni ale BNM sau ratele de referință externe LIBOR USD șiEURIBOR de 6 luni.

  • Eurocreditbank nu are nici un indice, pentru că la moment oferă credite pentruconsumatori doar cu rate fixe ale dobânzii.

 • 8/18/2019 Creditele Cu Rate Flotante

  6/6

  Așadar, dacă ne referim la creditele cu rate flotante, trebuie să

  recunoaștem că legiuitorii nu au transpus tocmai definitiv Directiva. Unele dinbăncile noastre continuă să abuzeze de drepturile sale contractuale de amajora ratele atunci când consider ă ele că evolu ț ia pie ț ei le permite acestlucru, în cazul diminuării pia ț a cam pierzându-și din relevan ță . Directivaeuropeană însă a prevă zut expres că pentru dobânda variabil ă banca stabileșteexpres un indice sau rat ă de referin ță , în afara cărora nimic nu mai poateinfluen ț a în mod unilateral rata la credite. Moldova însă , chiar și după un an

  de la intrarea în vigoare a Legii nr.202,și-a l ăsat consumatorii afecta ț i încontinuare de neimplementarea deplină a ceea ce s-a dorit implementat.