Contabilitate - III... · PDF fileDenumirea disciplinei Contabilitate ... Obiectivul...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Contabilitate - III... · PDF fileDenumirea disciplinei Contabilitate ... Obiectivul...

 • 1

  Nr.__________din _________ Formular USAMV 0201030111

  FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

  1.2. Facultatea Horticultura

  1.3. Departamentul Horticultur i Peisagistic

  1.4. Domeniul de studii Horticultur

  1.5. Ciclul de studii1)

  Licenta

  1.6. Specializarea/ Programul de studii Horticultura

  1.7. Forma de nvmnt IF

  2. Date despre disciplin

  2.1. Denumirea disciplinei Contabilitate 2.2. Titularul activitilor de curs Lector dr. Lucica Armanca

  2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect Lector dr. Lucica Armanca

  2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de

  evaluare Continua

  2.7. Regimul

  disciplinei

  Continut2

  DS

  Obligativitate3 DI

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1. de curriculum Economie rurala, Management

  4.2. de competene Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la spatiul rural, agricultura europeana si

  investitiile in agricultura./horticultura.

  5. Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1. de desfurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul

  expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare

  a cursului.

  Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile

  sa fie inchise.

  5.2. de desfurare a seminarului/

  laboratorului/ proiectului

  La seminarii este obligatorie consultarea Caietului de seminar. Practic, fiecare

  student va desfasura o activitate individuala cu temele rezolvate si apoi cele

  propuse spre rezolvare din Caietul de seminar.Disciplina academica se impune pe

  toata durata de desfasurare a seminariilor.

  3.1. Numr de ore pe sptmn

  forma cu frecven 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2

  3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28

  Distribuia fondului de timp ore

  3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 10

  3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 5

  3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 5

  3.4.4.Tutoriala 4

  3.4.5.Examinri 10

  3.4.6. Alte activiti

  3.7. Total ore studiu individual 34

  3.8. Total ore pe semestru 90

  3.9. Numrul de credite4 3

 • 2

  6. Competene specifice acumulate

  Co

  mp

  eten

  e p

  rofe

  sio

  nal

  e

  Sa cunoasca limbajul economico-financiar specific pentru disciplina Contabilitate

  Sa inteleaga operatiunile si fenomenele economico-financiare desfasurate in activitatea horticola

  Sa cunoasca, sa evalueze si sa gestioneze patrimoniul entitatii horticole

  Sa cunoasca si sa-si actualizeze permanent cunostintele legislative si fiscale privind gestionarea patrimoniului

  entitatii horticole

  Sa cunoasca realitatile obiective si importanta Situatiilor financiare anuale ale entitatii horticole

  Sa isi insuseasca menirea Bugetului de venituri si cheltuieli in administrarea afacerilor horticole

  Sa isi insuseasca temeinic indicatorii economico-financiari si sa-i utilizeze in continuitatea administrarii

  afacerilor horticole

  Sa utilizeze indicatorii tehnici economici si financiari in accesarea fondurilor europene

  Co

  mp

  eten

  e

  tran

  sver

  sale

  Sa demonstreze capacitatea individuala de a administra si conduce o afacere horticola

  Sa poata dezvolta proiecte de incepere sau dezvoltare a unei afaceri horticole indiferent de conditiile

  pedoclimatice

  Sa poata gandi activitati stiintifice referitoare la producerea de noi soiuri de plante horticole atat pentru cultura in

  camp cat si in sistem protejat

  Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea activitatii sale profesionale in

  asociatii si societati ce investigheaza impactele tehnologice asupra structurii si dinamicii ecosistemelelor

  horticole

  Sa participe la activitatile de cercetare in campul de experiente al disciplinei

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare la administrarea economico-financiara

  a unei activitati horticole in contextul exigentelor actuale

  7.2. Obiectivele specifice Sa inteleaga menirea si rezultatele exploatarii corespunzatoare a patrimoniului

  exploatatiei horticole

  Sa poata interpreta o balanta de verificare contabila la nivelul entitatii sau al

  fermei horticole

  Sa cunoasca factorii de imbunatatire a activitatii horticole care influenteaza

  valoarea indicatorilor economico-financiari ai entitatii administrate

  8. Coninuturi

  8.1.CURS

  Numr de ore 28

  Organizarea si administrarea afacerilor de productie

  horticole

  Mediul economic, legislativ si gestionarea patrimoniului

  afacerilor de productie horticole

  Mediul economic si legislativ al afacerilor

  Natura si scopul informatiilor oferite de contabilitatea

  afacerilor horticole

  Obiectul contabilitatii si registrele contabile

  Principiile contabile generale

  Reguli de evaluare si documentele financiar-contabile

  Contabilitatea activului patrimonial al afacerilor

  horticole Imobilizarile necorporale

  Imobilizarile corporale

  Imobilizarile financiare

  Activele circulante

  Tertii

  Investitiile pe termen scurt

  Casa si conturi la banci

  Contabilitatea pasivului patrimonial al afacerilor

  horticole

  Datorii pe termen scurt

  Datorii pe termen lung

  Provizioane

  Capital social

  Rezerve

  Rezultatul perioadei si repartizarea acestuia

  Rezultatul reportat, repartizarea profitului si acoperirea

  Metode de predare

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Observaii

  1 prelegere

  2 prelegeri

  2 prelegeri

  2 prelegeri

 • 3

  pierderii contabile

  Activul net patrimonial

  Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor afacerilor

  horticole Veniturile si categorii de venituri

  Cheltuielile si categorii de cheltuieli

  Stabilirea rezultatului economico-financiar

  Contabilitatea manageriala(de gestiune)

  Obiectivele contabilitatii de gestiune

  Procedee utilizate in contabilitatea de gestiune

  Calculul costulului de productie in activitatile horticole

  Inventarierea patrimoniala

  Importanta si rolul inventarierii in afacerile horticole

  Etapele si stabilirea rezultatelor inventarierii

  Situatiile financiare anuale

  Balanta de verificare contabila

  Bilantul patrimonial/contabil

  Contul de profit si pierdere

  Date informative

  Note explicative

  Bugetul de venituri si cheltuieli: previziune si realizare

  Rolul si importanta Bugetului de venituri si cheltuieli

  Indicatori de analiza economico-financiara a activitatii

  economice

  Indicatori economico-financiari pentru accesare fonduri

  europene

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  1 prelegeri

  1 prelegere

  1 prelegere

  2 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  8.2. LUCRRI PRACTICE

  Numr de ore 28

  Intocmirea actului constitutiv si Statutul unei afaceri

  horticole -studiu de caz pe forme de organizare a afacerii

  Intocmirea contractelor cu partenerii de afaceri si

  salariatii

  Stabilirea patrimoniului contabil pe baza Balantei de

  verificare contabila-studiu de caz

  Stabilirea elementelor de venituri si cheltuieli pe baza

  Balantei de verificare contabila-studiu de caz

  Calculatia costurilor de productie:pepiniere, exploatatie

  pomicola-viticola, exploatatie legumicola-floricola

  Verificarea cunostintelor

  Inventarierea patrimoniului- demersurile si stabilirea

  rezultatului inventarierii-pe studiul de caz

  Intocmirea Situatiilor financiare anuale-pe studiu de caz

  Determinarea indicatorilor de analiza economico-

  financiara-aferenti studiului de caz

  Intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli-pe studiu

  de caz

  Verificarea cunotinelor

  Aplicarea legislatiei in

  vigoare

  Aplicarea legislatiei in

  vigoare

  Recunoasterea elementelor

  patrimoniale

  Recunoasterea elementelor

  de venituri si cheltuieli

  Identificarea metodei de

  calculatie pe activitati

  horticole

  Executarea procedurii

  privind inventarierea intr-o

  unitate horticola

  Intocmirea setului de

  documente pe baza

  informatiilor cunoscute

  Analiza si interpretarea

  indicatorilor economici

  Estimarea veniturilor si a

  cheltuielilor

  2 lucrare laborator

  1 lucrare laborator

  1 lucrari laborator

  1 lucrare laborator

  2 lucrari laborator

  1 lucrare laborator

  1 lucrare laborator

  2 lucrari laborator

  1 lucrare laborator

  1 lucrare laborator

  1 lucrare laborator Bibliografie Obligatorie:

  1. Armanca L.., (2013/2014) Suport