Constituirea Si Functionarea Firmei

download Constituirea Si Functionarea Firmei

of 48

description

Constituirea Si Functionarea Firmei

Transcript of Constituirea Si Functionarea Firmei

 • Constituirea[i

  func]ionarea firmei Care este cea mai avantajoas` form` juridic` pentru dvs.

  Care sunt actele necesare constituirii La ce tarife de \nfiin]are trebuie s` v` a[tepta]i

  Exclusiv pen

  tru posesorii

  lucr`rilor

  din colec]ia

  Afaceri la c

  heie

  R&S RENTROP & STRATONGrup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

 • SUMARConsidera]iuni preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent . . . . . . . 1Procedura de autorizare conform Legii nr. 300/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Asocia]iile familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Ob]inerea autoriza]iilor de func]ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6|nregistrarea autoriza]iilor familiale la organul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Asocierea \n participa]iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Micro\ntreprinderile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Societatea comercial` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Tipuri de societ`]i comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Constituirea unei societ`]i comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Asocia]i drepturi [i obliga]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Consilier AFACERI LA CHEIEConstituirea [i func]ionarea firmei 2008 RENTROP & STRATON

  Autor: Av. Florin Turza

  Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nici o form` [i prinnici un fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din parteaeditorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice careac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.

 • CONSIDERA}IUNI PRELIMINARE

  |nainte de a lua hot`rrea sub ce form` v` ve]i desf`[ura activitatea, trebuie s` cunoa[te]i c`, \n acordcu legisla]ia comercial`, comercian]ii se \mpart \n dou` mari categorii:

  comercian]i persoane fizice (comercian]ii individuali); societ`]ile comerciale (comercian]ii colectivi).Au calitatea de comerciant persoanele fizice care s`vr[esc fapte de comer] ca profesiune obi[nuit`

  [i societ`]ile care au ca obiect activitatea comercial`.Art. 4 din Codul comercial prezum` c`, odat` dobndit` calitatea de comerciant, toate actele [i

  opera]iunile efectuate dup` acest moment sunt comerciale. De aceea, o etap` preliminar` constituirii firmeise impune [i este necesar`, [i anume o cercetare atent` a urm`toarelor aspecte:

  natura activit`]ii ce se va organiza; forma sub care dori]i s` desf`[ura]i activitatea; capitalul necesar [i cel de care pute]i dispune; prospectarea segmentului de pia]` vizat [i evaluarea posibilit`]ilor de impunere \n acel domeniu.

  V` prezent`m \n continuare variantele formelor juridice de organizare a activit`]ii \ntre care pute]i opta persoana fizic` poate desf`[ura activit`]i economice:

  \n mod independent, s`vr[ind fapte de comer] cu caracter profesional; \n cadrul unei asocia]ii familiale; \n cadrul unei societ`]i \n participa]iune;

  persoanele juridice se pot constitui sub oricare dintre formele de societate comercial` prev`zutede c`tre Legea nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ct [i sub formasociet`]ilor cooperative, conform Legii nr. 1/2005 [i Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 99/2006.

  PERSOANE FIZICE CARE DESF~{OAR~ ACTIVIT~}I ECONOMICE |N MOD INDEPENDENT

  Pentru a dobndi calitatea de comerciant, persoana fizic`, trebuie s` \ndeplineasc`, cumulativ,urm`toarele condi]ii:

  a) actele sau opera]iunile s`vr[ite s` fie fapte de comer] obiective (adic` acele fapte pe carelegiuitorul le-a considerat comerciale datorit` naturii lor). Nu este suficient` inten]ia de a deveni comer-ciant, ci realizarea faptelor de comer] trebuie s` fie efectiv`. Desf`[urarea unor activit`]i ilicite (contrareordinii publice sau bunelor moravuri) nu poate duce la dobndirea calit`]ii de comerciant;

  b) s`vr[irea faptelor trebuie s` aib` caracter profesional, adic` nu se realizeaz` accidental, prin actede comer] izolate;

  c) desf`[urarea de fapte de comer] trebuie s` se fac` \n nume propriu, adic` \n mod independent [ipe riscul persoanei \n cauz`.

  Prin aceste reglement`ri se delimiteaz` comerciantul de reprezentan]ii s`i.De asemenea, persoana fizic` trebuie s` aib` capacitatea de a deveni comerciant. Pot fi comercian]i

  toate persoanele fizice care au capacitatea deplin` de exerci]iu, adic` au \mplinit 18 ani. Nu pot fi comer-cian]i minorii [i persoanele puse sub interdic]ie judec`toreasc`.

  Desf`[urarea activit`]ilor comerciale, permise liberei ini]iative, de c`tre persoanele fizice este \ns`condi]ionat` de existen]a unei autoriza]ii administrative.

  |n prezent, cadrul legal de desf`[urare a unor astfel de activit`]i este reglementat prin Legea nr. 300din 28 iunie 2004, publicat` \n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cumodific`rile [i complet`rile ulterioare.

  Considera]iuni preliminare

  Constituirea [i func]ionarea firmei 1

 • Persoanele care exercit` profesii pe baza unor legi speciale nu pot desf`[ura [i activit`]i economice\n mod independent.

  |n principiu, se pot autoriza activit`]i economice \n toate domeniile, meseriile [i ocupa]iile, cuexcep]ia celor stabilite sau interzise prin legi speciale, cum ar fi: fabricarea [i comercializarea de substan]eexplozibile, toxice, prelucrarea tutunului, activit`]i din categoria jocurilor de noroc, extrac]ia [i prelucrarea]i]eiului sau a gazelor naturale [.a.

  Procedura de autorizare conform Legii nr. 300/2004

  Pot desf`[ura activit`]i economice \n mod independent persoanele fizice, cet`]eni romni [i cet`]eniai statelor membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia,Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria) [i ai statelor apar]inndSpa]iului Economic European (Norvegia, Liechtenstein [i Islanda).

  Ace[tia au calitatea de angaja]i proprii, \n situa]ia \n care desf`[oar` activitatea pentru care au fostautoriza]i, prin for]e proprii, f`r` a se implica \n raporturi de munc` fa]` de un angajator.

  Calitatea de angajat propriu presupune dreptul la asigurare \n sistemul public de pensii [i asigur`risociale, la asigurare social` de s`n`tate [i asigurare pentru [omaj.

  Legea instituie \ns` \n acela[i timp [i obliga]ia pentru aceste persoane de a se asigura \n sistemul pu-blic de pensii [i alte drepturi de asigur`ri sociale. Persoanele care au \mplinit 18 ani trebuie s` depun` lacasele teritoriale de pensii [i Declara]ia de asigurare.

  Pentru desf`[urarea activit`]ilor economice \n mod independent, persoana fizic`-angajat propriu tre-buie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii:

  a) s` aib` minimum 18 ani;b) s` dovedeasc`, prin certificat medical, c` starea s`n`t`]ii \i permite desf`[urarea activit`]ii respec-

  tive;c) s` aib` calificarea/preg`tirea profesional` necesar`;d) s` nu fi fost condamna]i, prin hot`rre judec`toreasc` r`mas` definitiv`, pentru s`vr[irea de fapte

  sanc]ionate de legile financiare, vamale, de disciplin` financiar-fiscal` de natura celor care se\nscriu \n cazierul fiscal;

  e) s` \ndeplineasc` condi]iile de func]ionare prev`zute \n actele normative speciale cu privire laautorizarea din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, al protec]iei muncii, protec]iei mediului,ap`rarea \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor specifice legate de protec]ia consumatorului.

  Scopul autoriza]iei este acela de a asigura verificarea \ndeplinirii condi]iilor legale pentru exercitareaactivit`]ilor economice pe baza liberei ini]iative.

  Nu sunt supuse prevederilor privind desf`[urarea de activit`]i economice \n mod independent acelepersoane care exercit` anumite profesii \n baza unor legi speciale, de exemplu: arhitec]ii, asisten]ii me-dicali, auditorii financiari, consilierii \n proprietate industrial`, exper]ii contabili, consultantul fiscal, far-maci[tii, restauratorii, traduc`torii autoriza]i.

  Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

  2 Constituirea [i func]ionarea firmei

  Persoana fizic` autorizat` nu poate angaja persoane cu contract individual demunc` pentru desf`[urarea activit`]ilor autorizate. Dispozi]ia nu se aplic` \n cazul activi-t`]ilor de formare profesional` prin \ncheierea unui contract de ucenicie la locul de munc`, conform dis-pozi]iilor Codului muncii. Nu este necesar` \nscrierea acestor activit`]i \n autoriza]ia ob]inut`.

  Aten]ie!

  Pentru a putea beneficia de drepturile provenind din asigur`rile sociale de s`n`tatesau din asigur`rile pentru [omaj, persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \nmod independent trebuie s` \ncheie contracte \n acest scop cu institu]iile competente de pe raza teritori-al` a domiciliului/re[edin]ei.

  Aten]ie!

 • Autoriza]ia pentru desf`[urarea activit`]ii se elibereaz` la cerere de c`tre primarii comunelor,ora[elor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucure[ti, pe a c`ror raz` teritorial` \[i audomiciliul persoanele fizice, respectiv re[edin]a, \n cazul cet`]enilor care nu au domiciliul \n Romnia.

  Pentru persoanele fizice cet`]eni f`r` domiciliu \n Romnia autoriza]iile se elibereaz` de c`tre primariiunit`]ilor administrativ-teritoriale (comun`, ora[, municipiu, respectiv sector), pe baza vizelor de re[edin]`.

  Documenta]ia care se depune \n vederea ob]inerii autoriza]iei trebuie s` cuprind`:a) cerere-tip de autorizare;b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comer]ului;c) copii de pe actele de identitate;d) certificat medical eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitar`;e) actele din care s` rezulte domiciliul sau re[edin]a, \n cazul desf`[ur`rii activit`]ii \n contextul

  dreptului de stabilire (persoane fizice cet`]eni str`ini);f) copii de pe documentele care dovedesc preg`tirea sau experien]a profesional` pentru desf`[urarea

  activit`]ii pentru care se solicit` autorizarea;g) declara]ie-tip pe propria r`spundere pentru \ndeplinirea condi]iilor de func]ionare din punct de vedere

  sanitar, al protec]iei mediului, protec]iei muncii [i ap`r`rii \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor speci-fice legate de protec]ia consumatorului [i calitatea produselor/serviciilor puse pe pia]`;

  h) autoriza]ie sanitar-veterinar` \n cazul autoriz`rii comer]ului cu ridicata al animalelor vii, al c`rnii[i produselor din carne, al produselor lactate, ou`lor, uleiurilor [i produselor comestibile;

  i) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, \n original.Cet`]enii str`ini ne\nregistra]i fiscal \n Romnia sunt obliga]i s` prezinte o declara]ie pe propria

  r`spundere, autentificat`, din care s` rezulte c` nu au datorii fiscale [i nu au s`vr[it fapte de natura celorcare se \nscriu \n cazierul fiscal.

  Au calificarea cerut` de lege persoanele care au preg`tire profesional` de specialitate sau compe-ten]ele necesare desf`[ur`rii activit`]ii. Acestea pot fi dovedite prin prezentarea de:

  diplom` sau adeverin]` de absolvire a unei institu]ii de \nv`]`mnt profesional, preuniversitar sauuniversitar, \n specialitatea pentru care se cere autorizarea;

  certificat de absolvire a unei forme de preg`tire profesional` organizate legal la data eliber`rii cer-tificatului;

  certificat de competen]` profesional`, eliberat de institu]iile abilitate \n domeniu; cartea de me[te[ugar ob]inut` \n condi]ii legale la data eliber`rii ei; carnetul de munc` din care s` reias` c` solicitantul a fost \ncadrat \n munc`, pe domeniul pentru

  care se cere autorizarea, pentru o durat` de minimum 2 ani;

  Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

  Constituirea [i func]ionarea firmei 3

  Autoriza]iile ob]inute \nainte de luna iunie 2006, pentru comer]ul cu ridicata al ani-malelor vii, comer]ul cu ridicata al c`rnii [i produselor din carne, precum [i pentrucomer]ul cu ridicata al produselor lactate, ou`lor, uleiurilor [i produselor comestibile, [i-au pierdut va-labilitatea dac` nu a fost ob]inut` (O.U.G. nr. 40/2006 prevedea un termen de 30 de zile) aceast` auto-rizare sanitar-veterinar`.

  Aten]ie!

  Dovada de preg`tire/experien]` profesional` pentru autorizarea unei activit`]i estenecesar` doar dac` prin acte normative sunt stabilite cerin]e specifice de preg`tire pentrudesf`[urarea acelei activit`]i. |n cazul \n care activitatea pentru care se solicit` autorizarea nu necesit`calificare, persoana fizic` nu trebuie s` depun` \n acest sens dovada preg`tirii sau experien]ei profesio-nale.

  Aten]ie!

 • declara]ie de notorietate cu privire la abilitatea de a desf`[ura activitatea pentru care se solicit`autorizarea. Declara]ia se elibereaz` gratuit, de primarul localit`]ii de domiciliu [i se aplic` \ncazul autoriz`rii meseriilor tradi]ionale artizanale;

  autoriza]ia eliberat` conform Decretului-lege nr. 54/1990 sau Legii nr. 507/2002 privind organi-zarea [i desf`[urarea unor activit`]i economice de c`tre persoane fizice;

  alte acte care, potrivit legii, pot atesta preg`tirea profesional` (cum ar fi atest`rile pentru calificare,recalificare sau reconversie profesional` ob]inute de la oficiile teritoriale de munc`).

  Persoanele care au absolvit forme de preg`tire profesional` \n str`in`tate trebuie s` depun` fie unatestat de recunoa[tere [i echivalare, \n cazul \n care la absolvire i s-a eliberat diplom` sau certificat deabsolvire, fie dovada recunoa[terii actelor men]ionate mai sus, eliberate de c`tre autorit`]ile competentedin statul \n care au fost emise.

  Dovada se ob]ine de la institu]iile desemnate din Romnia, prin Ordinul nr. 701/2003, \n func]ie dedomeniul activit`]ii.

  Atestatul de recunoa[tere [i echivalare se elibereaz` de c`tre Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii Centrul Na]ional de Recunoa[tere [i Echivalare a Diplomelor.

  Dovada de recunoa[tere a celorlalte acte trebuie tradus` [i legalizat` conform legii [i apoi certificat`de c`tre Ministerul Muncii, Familiei [i Egalit`]ii de {anse.

  Motivul pentru care se impune completarea autoriza]iei este acela c` legea prevede ca o persoan`fizic` s` de]in` o singur` autoriza]ie. Documenta]ia [i procedura pentru completarea autoriza]iei esteaceea[i cu cea prezentat` la cererea de autorizare.

  Dac` persoana fizic` dore[te modificarea formei de organizare (asocia]ie familial`) men]ionate \nautoriza]ie, autoriza]ia ini]ial` se anuleaz` la cerere, urmnd a se elibera o nou` autoriza]ie \n condi]iilelegii.

  Autoriza]ia va cuprinde \n mod obligatoriu cel pu]in urm`toarele elemente urm`toarele elemente: activitatea autorizat`, codificat` prin clas` de 4 caractere, conform C.A.E.N.; datele de identificare ale persoanei autorizate; datele de identificare ale autorit`]ii emitente; locul de desf`[urare a activit`]ii principale [i, dup` caz, a activit`]ilor secundare; durata de valabilitate a autoriza]iei; data eliber`rii autoriza]iei [i num`rul de \nregistrare.Durata de valabilitate a autoriza]iei emise cet`]enilor str`ini nu poate fi mai mare dect durata vala-

  bilit`]ii permisului de [edere \n Romnia.Dup` ob]inerea autoriza]iei, persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod inde-

  pendent trebuie s` se \nregistreze la Registrul comer]ului [i la organele fiscale teritoriale.Pentru eliberarea certificatului de \nregistrare, prim`riile sunt obligate s` ia m`surile necesare pen-

  tru a asigura ob]inerea cazierului fiscal [i dovada rezerv`rii denumirii necesare pentru eliberarea [idepunerea autoriza]iei, \n copie certificat`, la oficiul registrului comer]ului.

  Depunerea autoriza]iei, ob]inute de la prim`rie, se realizeaz` \n termen de maximum 3 zile de la eli-berarea ei.

  |nregistrarea \n registrul comer]ului se face numai pe baza autoriza]iei.|n termen de 7 zile lucr`toare, oficiul registrului comer]ului este obligat s` emit` [i s` transmit` c`tre

  prim`rie certificatul de \nregistrare.Tot prim`ria va transmite data comunic`rii certificatului de \nregistrare c`tre organele fiscale pentru

  \nregistrarea comerciantului \n eviden]ele fiscale.

  Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

  4 Constituirea [i func]ionarea firmei

  Cererea de autorizare se solu]ioneaz` \n termen de 10 zile lucr`toare de la data\nregistr`rii ei la autoritatea administra]iei publice locale. Acela[i termen se aplic` [i \ncazul cererilor de completare a autoriza]iei, deci \n ipoteza \n care persoana fizic` de]ine autoriza]ie, darsolicit` completarea ei cu o nou` activitate pentru care are nevoie de autorizare.

  Aten]ie!

 • Autoriza]ia poate fi anulat` \n urma cererii de renun]are f`cute de persoana fizic` sau \n cazul \n careuna dintre condi]iile pentru care a fost emis` nu mai este \ndeplinit`. Cererea de renun]are se adreseaz` \nscris autorit`]ii emitente de c`tre persoana fizic` direct interesat` [i se solu]ioneaz` \n 15 zile lucr`toarede la data \nregistr`rii ei. Anularea autoriza]iei poate interveni [i ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni dec`tre organele de control competente. Acestea au obliga]ia de a comunica m`sura dispus`, c`tre prim`riaemitent` a autoriza]iei.

  Prim`riile pot dispune [i m`sura suspend`rii autoriza]iei pe perioad` determinat`, \n temeiul cereriide \ntrerupere temporar` a activit`]ii, formulate de c`tre persoana \n cauz`. La data r`mnerii definitive atuturor acestor m`suri de anulare, modificare, suspendare a autoriza]iei, prim`ria va comunica acest lucruOficiului registrului comer]ului [i organelor fiscale. Anularea autoriza]iei atrage radierea din oficiu dinregistrul comer]ului a persoanei fizice care desf`[oar` activit`]i independente. Anularea se va \nscrie \nformularul de autorizare la punctul 10.

  Persoana autorizat` este obligat` s` aduc` la cuno[tin]a emitentului orice modificare intervenit` cuprivire la condi]iile legale cerute pentru desf`[urarea activit`]ii.

  Persoana c`reia i-a fost anulat` autoriza]ia ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni poate solicita o nou`autorizare dup` un an de la comunicarea m`surii de anulare [i dup` 3 ani de la comunicarea noii anul`ri,dac` i s-a anulat pentru a doua oar` autoriza]ia ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni. Pentru alte motive, ce-rerea de autorizare poate fi \naintat` autorit`]ii competente oricnd, f`r` obligativitatea trecerii unei duratede timp.

  Pentru toate cazurile \n care organul administrativ refuz` nejustificat eliberarea autoriza]iei sauanuleaz` [i retrage f`r` temei autoriza]ia, persoana fizic` se poate adresa instan]ei judec`tore[ti cu o cerere\n baza Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prin care s` solicite obligarea autorit`]ii laemiterea autoriza]iei sau la revocarea m`surii de anulare a acesteia. Instan]a competent` de a solu]ionalitigiul [i la care trebuie depus` cererea este tribunalul jude]ean, respectiv cel al municipiului Bucure[ti, \nfunc]ie de domiciliul petentului.

  Sintetiznd, pentru ob]inerea autoriza]iei se vor parcurge urm`toarele etape:a) depunerea documenta]iei necesare;b) efectuarea, de c`tre autoritatea de autorizare (prim`ria), a procedurilor pentru ob]inerea acor-

  durilor [i avizelor necesare desf`[ur`rii activit`]ilor de la institu]iile abilitate (autoriza]ia sanitar-veterinar`, autoriza]ia de mediu, autoriza]ia P.S.I. [.a.);

  c) transmiterea, de c`tre primar, a unei copii certificate de pe autoriza]ie [i a cererii f`cute de solici-tant pentru \nregistrare la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comer]ului de pe lng` tri-bunal, \n vederea atribuirii codului unic de \nregistrare [i a eliber`rii certificatului de \nregistrare.

  Aceast` form` de organizare a activit`]ii prezint` multiple avantaje, dar nu putem exclude [i o seriede dezavantaje ce ]in \n special de anvergura pe care preconiza]i s` o aib` activitatea dumneavoastr`.

  Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

  Constituirea [i func]ionarea firmei 5

  Persoanele \n cauz` au dreptul s` desf`[oare numai activit`]ile men]ionate, pentrucare au fost autorizate. Pentru desf`[urarea altei activit`]i este nevoie de completareaautoriza]iei. Completarea se face prin \nscrierea, la punctul 10 din formularul de autoriza]ie Men]iuniprivind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autoriza]iei, a noii activit`]i autorizate.

  Aten]ie!

  Autoriza]ia ob]inut` \n baza Legii nr. 507/2002 r`mne valabil`, f`r` a existaobliga]ia, din partea comerciantului, de a solicita preschimbarea ei.

  Aten]ie!

 • Ca avantaje putem enumera: modalitatea de autorizare a activit`]ii este mai simpl` [i dureaz` mai pu]in; taxele de autorizare sunt mai mici; modul de organizare a activit`]ii financiar-contabile este mai simplu; taxele [i impozitele datorate pe parcursul desf`[ur`rii activit`]ii sunt mai reduse ca num`r [i au un

  cuantum mai mic.Dezavantaje: imposibilitatea angaj`rii de personal salarizat; posibilit`]i reduse de dezvoltare a activit`]ii; modul de percepere a impozitului pe venitul ob]inut din aceste activit`]i, \n sensul c` se va dato-

  ra o sum` ce reprezint` impozit pe venitul din \ntregul an fiscal, deci o sum` mai mare datorat` laun singur moment;

  posibilit`]i mici de contractare a unui credit sau de finan]are.

  ASOCIA}IILE FAMILIALE

  Persoana fizic` poate de asemenea s` desf`[oare o activitate economic` \n cadrul unei asocia]iifamiliale. Cadrul legal pentru organizarea unor astfel de asocia]ii este tot Legea nr. 300/2004.

  Este important s` re]ine]i c` aceste asocia]ii nu se confund` cu asocia]iile-persoane juridice f`r` scoplucrativ \ntemeiate \n baza Ordonan]ei Guvernului nr. 26/2000 privind asocia]iile [i funda]iile.

  Asocia]ia familial` este acea form` de organizare a unei activit`]i economice constitui-t` de c`tre persoane fizice care sunt membri ai aceleia[i familii [i care locuiesc \n aceea[ilocalitate. |n consecin]`, \n cadrul unei asocia]ii familiale, asocia]ii sunt reprezenta]i chiar demembrii unei familii (so], so]ie, copii).

  A[adar, asocia]ia are drept caracteristic` esen]ial` leg`turile strnse de rudenie existente \ntre ceicare o compun.

  Asocia]ia se poate \nfiin]a la ini]iativa unei singure persoane fizice, care va fi [i reprezentantul aso-cia]iei \n rela]iile cu ter]ii, inclusiv \n fa]a autorit`]ilor de autorizare. Reprezentantul ei \[i poate desemna\ns` [i un \mputernicit care s` angajeze din punct de vedere juridic asocia]ia. Condi]ia necesar` este ca per-soanele asociate s` locuiasc` \n aceea[i localitate. Asocia]ia familial` poate fi autorizat` s` desf`[oare oactivitate independent`, \n baza Legii nr. 300/2004, de c`tre prim`rie, cu \nregistrare ulterioar` la RegistrulComer]ului. Asocia]ia familial` se poate \nfiin]a la ini]iativa unei persoane fizice [i se constituie din mem-brii de familie ai acesteia, care locuiesc \n aceea[i localitate.

  Persoanele fizice care sunt membri ai asocia]iilor familiale au calitatea de angajat propriu. Calitateade angajat propriu se refer` la dreptul de a fi asigurat \n sistemul public de pensii [i alte drepturi de asi-gur`ri sociale, al asigur`rilor sociale de s`n`tate [i al asigur`rilor pentru [omaj, \n condi]iile prev`zute delegile care reglementeaz` aceste domenii.

  Autoriza]ia se acord` pentru activitatea asocia]iei, [i nu pentru activit`]i (diferite) ale membrilor ei. O aso-cia]ie familial` are dreptul la o singur` autoriza]ie, dar care poate permite desf`[urarea mai multor activit`]i.

  Documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei se depune de c`tre reprezentantul asocia]iei familiale, darcererea-tip trebuie s` fie semnat` de to]i membrii ei.

  Autoriza]ia se va anula pentru ne\ndeplinirea condi]iilor de c`tre oricare dintre persoanele care com-pun asocia]ia.

  Asocia]iile familiale

  6 Constituirea [i func]ionarea firmei

  Asocia]iile familiale autorizate \n condi]iile legii nu pot angaja persoane cu contractindividual de munc` pentru desf`[urarea activit`]ilor autorizate.

  Aten]ie!

 • Pentru desf`[urarea activit`]ilor economice \n cadrul asocia]iilor familiale, membrii acestora care aucalitatea de angajat propriu trebuie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii:

  s` fi \mplinit vrsta de 16 ani, cu excep]ia reprezentan]ilor asocia]iei familiale, care trebuie s` fi\mplinit vrsta de 18 ani;

  starea s`n`t`]ii, dovedit` cu certificat medical eliberat \n condi]iile legii, care s` le permit`desf`[urarea activit`]ii pentru care se solicit` autoriza]ia;

  s` aib` calificarea necesar` desf`[ur`rii activit`]ii economice pentru care se solicit` autoriza]ia; s` nu fi fost condamna]i prin hot`rre judec`toreasc` r`mas` definitiv` pentru s`vr[irea de fapte

  sanc]ionate de legile financiare, vamale [i cele care privesc disciplina financiar-fiscal` de naturacelor care se \nscriu \n cazierul fiscal;

  s` \ndeplineasc` condi]iile de func]ionare prev`zute \n actele normative speciale cu privire laautorizarea din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, al protec]iei muncii, protec]iei mediului,ap`rarea \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor specifice legate de protec]ia consumatorului.

  Ob]inerea autoriza]iei de func]ionare

  Fiecare prim`rie are un serviciu special destinat pentru libera practicare a serviciilor de c`tre per-soanele fizice, denumit Serviciul Autorizare Liber` Ini]iativ`, unde se depune documenta]ia prev`zut`de lege.

  Dup` depunerea dosarului, Prim`ria parcurge procedura pentru ob]inerea acordurilor [i avizelor eli-berate de institu]iile abilitate necesare desf`[ur`rii activit`]ilor de c`tre asocia]ia familial`.

  Autoriza]ia se elibereaz` \n termen de 10 zile lucr`toare de la data \nregistr`rii cererii. Aceasta sepoate elibera pe baza atest`rii capacit`]ii profesionale de c`tre organele competente \n domeniu, iar \ncazul \n care exist` organiza]ii profesionale specifice activit`]ii pentru care se cere autorizarea, cu acordulacestora.

  Actele necesare pentru ob]inerea autoriza]iei sunt:1. cerere-tip de autorizare, semnat` de to]i membrii asocia]iei2. declara]ie c` nu de]ine alt` autoriza]ie de func]ionare3. declara]ie privind obligativitatea solicit`rii de \nregistrare \n Registrul Comer]ului 4. declara]ie c` se va \n[tiin]a prim`ria \n cazul modific`rii condi]iilor de exercitare a activit`]ii5. dovada de disponibilitate nume firm` (original)6. buletin sau Carte de Identitate (copie certificat`)7. cazier fiscal (original)8. certificat medical (original)9. actul legal al folosirii punctului de lucru dac` acesta exist` (copie [i original)

  10. documentele care atest` calificarea profesional` (copie)11. documenta]ia pentru ob]inerea avizelor de c`tre prim`rie, de la institu]iile abilitate, sau avizele

  [i/sau autoriza]iile speciale, dac` acestea exist`.Dac` titularul cererii de]ine autoriza]iile speciale (protec]ia muncii, sanitar`, sanitar-veterinar`,

  P.S.I., protec]ia mediului), acestea vor fi depuse \n copie legalizat`.

  |nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal

  1. Actele necesare \nregistr`rii: contractul de asociere (original); autoriza]ia eliberat` de prim`rie \n baza Legii nr. 300/2004 (copie); copii de pe actele de identitate ale membrilor asocia]i; certificatul de \nregistrare la Registrul Comer]ului (copie).

  Asocia]iile familiale

  Constituirea [i func]ionarea firmei 7

 • 2. Depunerea declara]iilor fiscale:La organul fiscal trebuie depuse urm`toarele declara]ii completate de c`tre asociatul desemnat prin

  contract s` r`spund` de \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice: declara]ia estimativ` privind pl`]ile anticipate care se depune separat pentru fiecare asociat (dac`

  este cazul), surs` [i categorie de venit \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii; declara]ia estimativ` la nivel de asocia]ie \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii; declara]ie anual` privind veniturile realizate la nivel de asocia]ie.

  Asocia]iile familiale care realizeaz` pierderi sau venituri pe perioade mai mici dect anul fiscal, pre-cum [i cele care, din motive obiective, estimeaz` c` vor realiza venituri care difer` cu cel pu]in 20% fa]`de anul fiscal anterior, depun declara]ia estimativ` odat` cu declara]ia anual` de venit.

  Declara]iile se completeaz` \nscriindu-se cu majuscule, cite] [i corect, toate datele prev`zute \n for-mular, \n dou` exemplare, din care:

  originalul se depune la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i are sediul asocia]ia familial`; copia se p`streaz` la sediul asocia]iei, \mpreun` cu celelalte documente privind activitatea aces-

  teia.Organul fiscal are obliga]ia s` pun` gratuit la dispozi]ia asociatului formularele de declara]ii, la soli-

  citarea verbal` a acestuia.Declara]ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po[tal, prin scrisoare reco-

  mandat`. Prin declara]ia estimativ` de venit se stabilesc pl`]ile anticipate cu titlu de impozit pentru anulfiscal \n curs.

  3. Impunerea fiscal`:Metoda de impunere de c`tre organul fiscal este \n sistem real [i implic` ]inerea contabilit`]ii aso-

  cia]iei \n partid` simpl` (adic` se va impozita strict suma rezultat` din sc`derea cheltuielilor din venituri).Un model de autoriza]ie folosit att de persoane fizice ct [i de asocia]ii familiale g`si]i \n pagina

  urm`toare. Completarea este cu date fictive.

  Asocia]iile familiale

  8 Constituirea [i func]ionarea firmei

  Asocia]ia, prin asociatul desemnat, depune pn` la data de 15 martie a anuluiurm`tor, la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i are sediul, o declara]ie anual` carecuprinde venitul net/pierderea realizat/realizat` pe asocia]ie, precum [i distribu]ia venitului net/pierderiipe fiecare asociat. O copie de pe declara]ie se transmite de c`tre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pebaza acestei copii, asocia]ii vor cuprinde \n declara]ia de venit global venitul net/pierderea ce le revinedin activitatea asocia]iei.

  Aten]ie!

 • Asocia]iile familiale

  Constituirea [i func]ionarea firmei 9

  MODE

  Lsectorului 2

  2 1 100

  X

  0 0

  570 021

  2

  romn`Ionescu Ion

  Bucure[ti Plopilor77 2042133

  321101

  nu este cazul

  nu este cazul(se \nscrie denumirea obiectului de activitate)

  (se denume[te activitatea autorizat`)

  Bucure[ti, str. Plopilor nr. 103

  1 17 0 0 04 4 52 8 3 3 9

  (nu este cazul)C.I. B.N.

  4 50

  AUTORIZA}IE

  PRIM~RIA ........................................................................PRIMAR .............................................................................AUTORIZA}IE

  Nr. din / /ZZ/LL/AN

  Eliberat` \n baza Legii nr. 300/2004

  1. Forma de organizare: Persoan` fizic` Asocia]ie familial` 2. Cet`]enia .............................................................., durata permisului de [edere \n Romnia .....................................................................3. Persoan` fizic`/Nume [i prenume .............................................................. identificat cu ........................................... Seria ...............Nr. ...................................; C.N.P. Domiciliu/re[edin]`: Jude]ul ............................................ Localitatea ............................................... Str. .......................................................Nr. ............... Bl. .........., Sc. .........., Et. .........., Ap. ............, Sector ..........., cod po[tal ..................................... telefon .................................fax ...................................................4. Asocia]ie familial`/Denumire ................................................................. Reprezentat` prin ..........................................................; iden-tificat cu ...................................................... Seria ............ Nr. ...............................; C.N.P. cu domiciliu/re[edin]a \n jude]ul ............................................... Localitatea ................................................ Str. ..........................................Nr. ............ Bl. .........., Sc. .........., Et. .........., Ap. ............, Sector ..........., cod po[tal ............................. telefon ..........................................fax ...............................................5. Numele [i prenumele membrilor asocia]i ......................................................................................................................................................6. Obiectul activit`]ii1 ..............................................................................................................................................................................................6.1. Activitatea principal`: ............................................................................................................................................................. 6.2. Activit`]i secundare:a) ..............................................................................................................................................................................b) ..............................................................................................................................................................................c) ..............................................................................................................................................................................7. Locul desf`[ur`rii activit`]ii/lor: la domiciliul consumatorului/clientului .................................................................................................................... Sediu fix2 .............................................................................................................................................................................8. Durata valabilit`]ii autoriza]iei: ........................................................................................................................................................................9. Alte men]iuni: .......................................................................................................................................................................................................

  PRIMAR, SECRETAR,

  10. Men]iuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autoriza]iei:

  * Orice modific`ri ale datelor prev`zute de autoriza]ie, inclusiv \nfiin]area de puncte de lucru se vor men]iona pe verso.1) Conform clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` CAEN Rev. I2) Se va completa \n clar adresa sediului fix [i secundar.

  Semn`turi

  Nr.Men]iuni privind completarea, Motivul de Data autorizate

  crt.modificarea, suspendarea sau drept [i de \nscrierii pentru

  anularea autoriza]iei fapt men]iunii \nscriereamen]iunilor

  PRIMAR,SECRETAR,

  PRIMAR,SECRETAR,

  4

 • MODE

  L

  Asocia]iile familiale

  10 Constituirea [i func]ionarea firmei

  Cod unic de \nregistrare ...................................

  Nr. intrare ..........................Data:

  ................................

  MINISTERUL JUSTI}IEI

  OFICIUL NA}IONAL AL REGISTRULUI COMER}ULUI

  de \nregistrare

  de \nregistrare a modific`rii actului constitutiv

  de autorizare a func]ion`rii

  OFICIUL REGISTRULUI COMER}ULUI DE PE LNG~

  TRIBUNALUL ....................................................

  Acest document constituie cererea de \nregistrare \n REGISTRUL COMER}ULUI [i la organul fiscal competent, cerere deluare \n eviden]` la Direc]ia de Munc` [i Solidaritate Social`, la Casa de Asigur`ri de S`n`tate, la Casa de Pensii [i laAgen]ia pentru Ocuparea For]ei de Munc`, precum [i cerere de autorizare a func]ion`rii comerciantului.

  Firma .................................., num`r de ordine \n registrul comer]ului ........................., cu sediul \n: localitatea ...............................,str.(1) ..............................................................., nr. ........., bloc .........., scara ........, etaj ........, ap. ......., jude]/sector ..........., cod po[tal........................., c`su]` po[tal` ..............., telefon(2) .............................., fax(2) ............................, e-mail ................., web site ..................

  Referitor AUTORIZARE CONSTITUIRE/|NREGISTRAREDomnule Judec`tor Delegat/Director,

  Subsemnat(ul/a)(3) .........................................., domiciliat \n .............................., str.(1) .............................., nr. ......, bloc ....., scara ......,etaj ....., ap. ....., jude]/sector .........., telefon(2) ......................., act identitate ............, seria ................, nr. .................................. C.N.P.

  , eliberat de ..........................................., la data ..............................., \n calitate de(4) ........................................., reprezentat de(5) ............................................................, prin(6) ....................................................................,

  \n conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, republicat` [i modificat`, [i/sau ale Legii nr. 31/1990, republicat`, v` rogca prin \ncheierea/rezolu]ia ce o ve]i pronun]a s` dispune]i:

  autorizarea constituirii [i/sau \nmatricularea \n registrul comer]ului\nregistrarea \n registrul comer]ului a men]iunilor referitoare la:

  ..............................................................Solicit judecarea cererii [i \n lipsa mea, conform art. 242 din Codul procedur` civil`, iar \n sus]inerea cererii, depun acteledoveditoare men]ionate pe verso.

  Cererea este legal timbrat` cu ............... lei, tax` judiciar` de timbru [i ............... lei, timbru judiciar.

  Data: .....................................Semn`tura ........................................

  FORMULARUL de adeverin]` emis de institu]iile abilitate pentru persoanele fizice/asocia]ii familiale romne

  Institu]ia abilitat` ................................Data eliber`rii ......................................

  ADEVERIN}~

  Se confirm` faptul c` certificatul*) de ................................... seria ..................... nr. ....................................., emis pe numele............................................ de c`tre ................................................, la data de .................................., cu nr. ................................, a fost eli-berat \n conformitate cu prevederile**) ...............................................................................................................................

  Director executiv, |ntocmit,............................................. .......................................

  *) Se va completa tipul certificatului: de calificare, de absolvire, de competen]e.**) Se vor preciza actele normative \n baza c`rora s-au eliberat certificatele.

  CERERE

 • Asocia]iile familiale

  Constituirea [i func]ionarea firmei 11

  |n temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicat` [i modificat`, [i/sau art. 199 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat`,...................................................................... judec`tor delegat [i/sau director la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lng` Tribunalul ......................................................, examinnd \nscrisurile depuse \n sus]inerea cererii [i constatnd c` sunt/nusunt \ndeplinite cerin]ele legale, dispune: .....................................................

  Judec`tor delegat/Director,

  Referent grefier(8),Data: ....................

  Not`:*(1) Se completeaz`, dup` caz, cu P]a, Bdul, Calea, {os., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.*(2) Se completeaz` cu prefix num`r.*(3) Se completeaz` cu datele de identificare ale comerciantului/fondatorului/administratorului.*(4) Se completeaz` cu calitatea pe care solicitantul o de]ine (comerciant, asociat, fondator, administrator).*(5) Se completeaz` cu numele [i prenumele \mputernicitului mandatat de comerciant, asociat, fondator, administrator.*(6) Se completeaz` cu denumirea actului (procur`, delega]ie avoca]ial`, delega]ie de serviciu), nr., data, organul emitent.*(7) Se consemneaz` rezultatul deliber`rii (minuta).*(8) Se completeaz` cu numele, prenumele [i semn`tura.

 • Drepturi [i obliga]ii ale asocia]ilor

  Contractul de asociereAsocia]ii, persoane fizice asociate \ntr-o asocia]ie f`r` personalitate juridic` au obliga]ia s` \ncheie

  contracte de asociere \n form` scris`, la \nceperea activit`]ii. Contractele de asociere \ncheiate trebuie\nregistrate la organul fiscal. |n cadrul unei asocia]ii familiale, asocia]ii sunt reprezenta]i chiar de membriiunei familii (so], so]ie, copii).

  Contractul de asociere trebuie s` cuprind` urm`toarele elemente: p`r]ile contractante; obiectul de activitate care trebuie s` corespund` cu activitatea \nscris` pe documentul de autori-

  zare al asocia]iei; sediul principal al asocia]iei; contribu]ia asocia]ilor; cota procentual` de participare a fiec`rui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocia]iei; desemnarea asociatului care s` r`spund` pentru \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de

  autorit`]ile publice; condi]iile de \ncetare a asocierii.

  Obliga]iile asociatului desemnatAsociatul desemnat s` r`spund` pentru \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice

  are urm`toarele obliga]ii: s` asigure organizarea [i conducerea eviden]elor contabile; s` determine venitul net sau pierderea ob]inut` \n cadrul asocia]iei; s` distribuie venitul net sau pierderea pe asocia]i conform cotelor din contract; s` depun` declara]iile (estimative sau speciale) la organul fiscal \n raza c`ruia \[i are sediul aso-

  cia]ia familial`; s` \nregistreze contractul de asociere; s` reprezinte asocia]ia \n controalele efectuate de organele fiscale; dac` este cazul, s` depun` contesta]iile \mpotriva actelor de control \ncheiate de organele fiscale; s` r`spund` la toate solicit`rile organelor fiscale, att cele privind asocia]ia, ct [i cele privind aso-

  cia]ii; s` completeze Registrul pentru eviden]a aportului [i rezultatului distribuit.

  Distribuirea venitului net \n cadrul asocia]iei familialeVenitul net anual sau pierderea anual` din cadrul asocia]iei se distribuie asocia]ilor direct propor-

  ]ional cu cota procentual` de participare a acestora, conform contractului de asociere.|n practic` pot exista dou` situa]ii care afecteaz` modul de distribuire a venitului net:

  1. Modificarea cotelor de participare \n cursul anuluiPentru distribuirea venitului net anual se procedeaz` astfel: se determin` un venit net intermediar sau o pierdere intermediar` la sfr[itul lunii \n care s-au

  modificat cotele pe baza venitului brut realizat [i a cheltuielilor efectuate conform \nregistr`rilordin eviden]ele contabile;

  venitul net intermediar sau pierderea intermediar` se aloc` fiec`rui asociat, \n func]ie de cotele departicipare, pn` la data modific`rii acestora;

  la sfr[itul anului, din venitul net anual sau din pierderea anual` se deduce venitul net intermediarsau pierderea intermediar`, iar diferen]a se aloc` asocia]ilor \n func]ie de cotele de participareulterioare modific`rii acestora;

  venitul net anual distribuit sau pierderea anual` distribuit` fiec`rui asociat se determin` prin \nsu-marea veniturilor nete intermediare sau a pierderilor intermediare determinate la nivel de asociat.

  Asocia]iile familiale

  12 Constituirea [i func]ionarea firmei

 • 2. |ncetarea definitiv` a activit`]ii asocia]ieiSumele ob]inute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii \nscrise \n Registrul inventar

  sunt incluse \n venitul brut al asocia]iei. |n situa]ia \n care bunurile din patrimoniul asocia]iei respective nu pot fi \nstr`inate se \mpart \ntre

  asocia]i, devenind bunuri personale. Din punct de vedere fiscal, opera]iunea se consider` ca fiind cesio-nat` cu plat`, evaluarea urmnd s` se fac` la nivelul pre]ului de pia]`.

  Dac` asocia]iile \[i \nceteaz` activitatea, iar fo[tii asocia]i continu` s` func]ioneze \n mod individual,bunurile din patrimoniul asocia]iei trec \n patrimoniul noilor afaceri cu obligativitatea \nscrierii acestora\n Registrul inventar.

  Venitul net se consider` distribuit din punct de vedere fiscal \n situa]ia \n care acesta r`mne la aso-cia]ie. La sfr[itul anului fiscal, venitul este considerat distribuit [i pus la dispozi]ie asocia]ilor. Cotele-p`r]i de venit astfel distribuite trebuie s` se reg`seasc` obligatoriu \n declara]ia de venit global depus` dec`tre fiecare asociat.

  ASOCIEREA |N PARTICIPA}IUNE

  Asocierea \n participa]iune este o form` improprie de societate, \n care o persoan` par-ticip` la afacerile comerciale ale alteia pentru a le m`ri rentabilitatea [i pentru a \mp`r]i cuea c[tigurile [i pierderile.

  Asocierea \n participa]iune poate avea ca obiect o singur` opera]iune comercial`, o serie de ope-ra]iuni sau chiar \ntregul comer]. |n astfel de asocia]iuni sunt dou` feluri de asocia]i: unii ascun[i (asocia]i-participan]i), iar al]ii f`]i[i (asocia]i-administratori), care trateaz` afacerile comerciale \n numele lor, darpe seama tuturor membrilor.

  Potrivit articolului 251 din Codul comercial romn, asocia]iunea \n participa]iune are loc atuncicnd un comerciant sau o societate comercial` acord` uneia sau mai multor persoane ori societ`]i o par-ticipa]iune la beneficiile [i pierderile uneia sau mai multor opera]iuni comerciale, sau chiar asupra \ntre-gului lor comer], iar \n conformitate cu articolul 252 din Codul comercial romn, ea poate avea loc [i pen-tru opera]iunile comerciale f`cute de c`tre necomercian]i.

  Asocierea \n participa]iune are un caracter contractual, fiind rezultatul unui acord de voin]` alp`r]ilor contractante, manifestate cu scopul de a produce anumite consecin]e juridice. Acesta este mijloculjuridic cel mai eficient pentru a servi intereselor operative de colaborare \ntre comercian]i (persoane fizicesau juridice), f`r` un formalism excesiv.

  |n privin]a formei asocia]iei \n participa]iune, Codul comercial romn prevede prin articolul 256 c`aceasta este scutit` de formalit`]ile stabilite de lege pentru societ`]i, cu excep]ia faptului c` trebuie s` fieprobate prin act scris. |n consecin]`, nu se impune \ncheierea contractului de asociere \n participa]iune \nform` autentic`, nici publicarea \n Monitorul Oficial [i nici \nscrierea lui la Registrul Comer]ului. Nimicnu se opune \ns`, ca p`r]ile s` convin` asupra acestor formalit`]i. Singura cerin]` este deci aceea a unui\nscris.

  Contractul de asociere \n participa]iune poate \mbr`ca dou` forme: civil sau comercial. Obiectul aso-cia]iunii \n participa]iune comercial` \l constituie efectuarea de acte sau fapte de comer] \n scopul ob]ine-rii unui profit ce urmeaz` s` fie \mp`r]it \ntre participan]i.

  A[adar, o condi]ie absolut necesar` pentru validitatea asocierii \n participa]iune este ca \n obiectulde activitate autorizat al asociatului-administrator s` se reg`seasc` obiectul contractului de asociere.

  Asocierea \n participa]iune se deosebe[te de societ`]ile cu personalitate juridic`, societ`]ile comer-ciale, constituite conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unor unit`]i economice de stat [i Legiiprivind societ`]ile comerciale nr. 31/1990, prin caracterul ei nepublic. Astfel, prin asociere nu ia na[tere opersoan` juridic` distinct` de persoana asocia]ilor (aceasta o spune articolul 253 din Codul comercial ro-mn). Pe cale de consecin]`, nu se impune obliga]ia de a se constitui elemente specifice de diferen]iere(firm`, emblem`, sediu social, patrimoniu care s` formeze gajul creditorilor sociali).

  Asocierea \n participa]iune

  Constituirea [i func]ionarea firmei 13

 • De fapt, nu exist` creditori ai asocierii \n participa]iune. Ter]ii nu au drepturi [i nu se oblig` dectfa]` de asociatul administrator, cu care au contractat.

  Nefiind o persoan` juridic` distinct`, cu personalitate proprie, asocierea \n participa]iune nu are pa-trimoniu propriu. Aportul asocia]ilor la constituirea societ`]ii poate consta \ntr-o sum` de bani, \n bunuriindividual determinate sau presta]ii \n munc`.

  Asocia]ii au libertatea consacrat` prin articolul 255 din Codul comercial romn s` determine princontract forma, \ntinderea [i condi]iile asocia]iei \n participa]iune, elemente esen]iale pe care vi le vomenumera \n continuare.

  I. P`r]ile contractante P`r]ile contractante sunt persoane fizice sau juridice, comercian]i sau necomercian]i, numi]i \n con-

  tinuare asociat-administrator [i asociat-participant.a) Asociatul-administrator este, de regul`, un comerciant, adic` o persoan` fizic` ce s`vr[e[te fapte de

  comer], avnd comer]ul ca profesiune obi[nuit`, sau o societate comercial` (articolul 7 Cod comercial romn).Asociat-administrator poate fi \ns` [i un necomerciant, atunci cnd o persoan` fizic` sau juridic` \n chipaccidental efectueaz` o opera]iune de comer] supus` legii comerciale.

  Asocia]iile [i funda]iile constituite potrivit Ordonan]ei Guvernului nr. 26/2000, de[i nu au calitateade comerciant fiind persoane juridice non-profit pot s`vr[i acte [i fapte de comer] prin intermediulunit`]ilor economice proprii pe care [i le pot \nfiin]a \n vederea realiz`rii obiectivelor pe care [i le-au pro-pus, cu scopul asigur`rii unor resurse \n conformitate cu art. 47 din aceea[i ordonan]`, deci [i ele pot aveacalitatea de asociat-administrator.

  Sub firma asociatului-administrator se vor desf`[ura toate actele [i faptele de comer] cu caracterprofitabil \n vederea c`rora s-a constituit asocierea \n participa]iune.

  De regul`, eviden]a financiar-contabil` a asocierii \n participa]iune va fi ]inut` [i supravegheat` deasociatul-administrator.

  b) Asociat-participant la o asociere \n participa]iune se poate constitui orice persoan` fizic` saujuridic`, comerciant sau necomerciant, legea neimpunnd nici o restric]ie \n acest sens.

  II. Obiectul asocierii \n participa]iune Obiectul asocierii \n participa]iune const` \n opera]iuni comerciale sau productive, prest`ri de ser-

  vicii conform obiectului de activitate autorizat prin lege, al fiec`rei societ`]i, precum [i orice activitate carear fi rentabil`, deci opera]iuni care au ca scop declarat ob]inerea de beneficii, precum [i \mp`r]irea lor.

  III. Modalitatea de \mp`r]ire a rezultatelor activit`]ilor economice comune desf`[urateParticiparea la beneficii [i la pierderi este de esen]a contractului de asociere \n participa]iune.|n cazul \n care un asociat este exclus de la beneficii sau de la participarea la pierderi, ori este

  prev`zut` participarea la pierderi \n m`sur` derizorie, contractul este nul. Faptul c` \n contract nu esteprev`zut` propor]ia de participare a fiec`rui asociat la beneficii nu atrage nulitatea contractului, ci face s`se presupun` voin]a p`r]ilor de a \mp`r]i egal beneficiile rezultate.

  Este valabil` clauza potrivit c`reia, unul sau unii dintre asocia]i sunt ap`ra]i de a participa la pagu-ba produs` din culpa dovedit` a unuia dintre asocia]i, care se oblig` s` o suporte \n \ntregime.

  IV. Contribu]ia fiec`rei p`r]i la realizarea activit`]ilor economice comune conveniteAportul asocia]ilor la constituirea asocia]iei \n participa]iune poate consta \ntr-o sum` de bani, \ntr-un

  bun individual determinat, o universalitate de bunuri sau \ntr-o presta]ie \n munc` (conform articolului1492 din Codul civil romn).

  |n lumina articolului 254 Cod comercial romn, asocia]ii nu au nici un drept asupra bunurilor aduse\n asociere, chiar dac` au fost procurate de ei \n[i[i. Aceste bunuri trec \n proprietatea asociatului-admi-nistrator.

  Acest principiu se bazeaz` pe voin]a prezumat` a asocia]ilor care, crend o asociere \n participa]iune,\n scopul de a realiza c[tig, au \n]eles s` dea asociatului-administrator [i mijloacele cu care s` ajung` laacest rezultat \n primul rnd dreptul de a dispune \n mod liber, ne\ngr`dit, de lucrurile aduse \n asocia]ie.

  Asocierea \n participa]iune

  14 Constituirea [i func]ionarea firmei

 • Asocia]ii-participan]i au numai un drept de crean]` \mpotriva asociatului administrator cu privire labunurile aduse \n natur`, drept de crean]` scadent la data desfiin]`rii contractului.

  Asocia]ii pot conveni la \ncheierea contractului c` bunurile aduse \n natur`, ca aport constituit \nvederea realiz`rii scopului asocia]iei, s` li se restituie tot \n natur`, avnd dreptul \n cazul \n care resti-tuirea \n natur` nu mai este posibil` la o desp`gubire propor]ional`. |n lipsa unei asemenea clauze, aso-cia]ii participan]i au doar dreptul de a li se da socoteal` de modul de administrare a bunurilor depuse camiz` social`, de beneficii [i pierderi.

  Astfel, ei au dreptul s` cear` asociatului-administrator beneficiile rezultate, dar [i obliga]ia de asuporta pierderile propor]ional. Ei pot cere socoteal` asociatului-administrator cu privire la modul deadministrare a bunurilor, att \n cursul derul`rii afacerii, ct [i la terminarea acesteia.

  V. Durata asocierii \n participa]iuneAsocia]ii hot`r`sc termenul derul`rii contractului, putnd dispune oricnd, de comun acord,

  \ncetarea activit`]ii sau continuarea acesteia [i dup` scurgerea termenului convenit ini]ial. Asocierea \nparticipa]iune \ncepe s` curg` la data semn`rii contractului, \n afar` de cazul \n care p`r]ile prev`d alt ter-men.

  VI. Condi]ii de administrare [i conducere a asocierii \n participa]iunePrin contract se stabile[te care dintre asocia]i are calitatea de asociat-administrator, conducnd

  \ntreaga afacere bazat` pe asocia]iune, tratnd afacerile comerciale cu ter]ii \n nume propriu, dar pe seamatuturor asocia]ilor.

  Conducerea asocia]iei, modul de administrare a afacerilor, atribu]iile organelor de conducere, drep-turile [i obliga]iile p`r]ilor se vor conveni de comun acord prin contractul de asociere \n participa]iune.

  VII. Cauze de \ncetare a asocierii [i modalitatea de \mp`r]ire a rezultatelor lichid`riiAsocierea \n participa]iune, fiind o societate (comercial` sau civil`) \n lumina articolului 1491 Cod

  civil romn, este susceptibil` de dizolvare.Consecin]a unic` a dizolv`rii asocia]iei este \mp`r]irea beneficiilor de c`tre asociatul administrator;

  de fapt, se realizeaz` o reglare de socoteli, prin care asociatul-administrator este dator s` dea socoteal` demodul de administrare a bunurilor asocia]iei, att \n cursul derul`rii afacerii, ct [i la terminarea acesteia,implicit de beneficiile [i pierderile aferente.

  Asociatului-participant \i revine dreptul de a verifica registrele asocia]iei \n participa]iune, docu-mentele financiar-contabile.

  |n situa]ia ne\n]elegerii dintre p`r]i, se poate numi un expert (desemnat fie de asocia]i, fie de c`treinstan]a judec`toreasc`).

  V` prezent`m \n continuare un model de contract de asociere \n participa]iune, completat cu date fic-tive.

  Asocierea \n participa]iune

  Constituirea [i func]ionarea firmei 15

 • Asocierea \n participa]iune

  16 Constituirea [i func]ionarea firmei

  MODE

  L

  CONTRACT DE ASOCIERE |N PARTICIPA}IUNEnr. 2870 din data de 16.06.200x

  II.. PP``rr]]iillee ccoonnttrraaccttaannttee Societatea comercial` DOMINO S.R.L., avnd sediul social \n str. Avia]iei nr. 24A, sector 1, Bucure[ti, telefon 6152432, fax

  3112601, \nregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti, sub num`rul J 40/1120/199x, avnd contul curent nr. 40872510631, deschis la Banca Romn` de Dezvoltare S.M.B., [i codul fiscal nr. R 2615320 prin reprezentantul legal MariaPredescu, \n calitate de aassoocciiaatt--aaddmmiinniissttrraattoorr

  [i Societatea comercial` QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L., avnd sediul social \n str. Maria Rosetti nr. 68, telefon 6140032, fax

  6140035, \nregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti, sub num`rul J 40/196/199x, avnd contul curent nr. 1487206315 deschis la INGBank SMB prin reprezentantul legal Codru] Alexandrescu, \n calitate de asociat-participant,

  au convenit \ncheierea prezentului contract de asociere \n participa]iune cu respectarea urm`toarelor clauze:IIII.. DDiissppoozzii]]iiii ggeenneerraalleeArt. 1 Asocia]ia creat` prin prezentul contract are ca temei legal art. 251-256 din Codul Comercial, este o asocia]ie f`r` perso-

  nalitate juridic`, creat` \n baza Hot`rrii Adun`rii Generale a Asocia]ilor din S.C. DOMINO S.R.L. nr. 168 din 13.06.200x [iHot`rrea Adun`rii Generale a Asocia]ilor din S.C. Quetraz Import-Export S.R.L. nr. 102 din 15.06.200x.

  Art. 2 Asocia]ia \[i desf`[oar` activitatea dup` urm`toarele principii:a) asisten]a comercial` financiar`, managerial` [i juridic` a fiec`rui asociat;b) prioritate \n prestare de servicii \n vederea realiz`rii scopului asocia]iei.IIIIII.. DDuurraattaa ccoonnttrraaccttuulluuiiArt. 3 Prezentul contract se \ncheie pe o perioad` de 6 luni, termenul curgnd din data de 16.06.199x pn` la data de

  16.12.200x.Art. 4 Durata contractului poate fi prelungit`, cu acordul p`r]ilor, prin act adi]ional.IIVV.. OObbiieeccttuull aassoocciiaa]]iieeiiArt. 5 P`r]ile asociate convin ca \mpreun` s` desf`[oare activit`]i avnd ca obiect dezvoltarea afacerilor bazate pe produc]ia

  de ou` [i carne de pas`re.Art. 6 |n vederea realiz`rii scopului prev`zut la art. 5 din prezentul contract, urm`toarele activit`]i se vor realiza \n comun:a) produc]ia de ou` [i carne de pas`re;b) comercializarea cu ridicata, import-exportul p`s`rilor;c) prest`ri de servicii conform obiectului de activitate, autorizat prin lege, al fiec`rei societ`]i, convenit de p`r]i;d) orice alt` activitate care ar fi rentabil` [i care va fi convenit` de p`r]i prin acte adi]ionale.VV.. CCoonnttrriibbuu]]iiaa ffiieecc``rreeii pp``rr]]ii llaa rreeaalliizzaarreeaa aaccttiivviitt``]]iilloorr eeccoonnoommiiccee ccoommuunnee ccoonnvveenniitteeArt. 7 Societatea comercial` DOMINO pentru realizarea activit`]ilor economice comune convenite contribuie cu: aport social care const` din 3.000 lei, \n numerar 1.000 lei, \n natur` - instala]ii cu termostat, \n valoare de 2.000 lei.

  Acest aport social va fi v`rsat pn` la data de 30.06.200x.Art. 8 Societatea comercial` QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L., pentru realizarea activit`]ilor economice comune,

  convenite, contribuie cu: aport social care const` din 3.000 lei, \n numerar 3.000 lei. Acest aport social va fi v`rsat pn` la data de 30.06.200x.VVII.. CCoonnddii]]iiiillee ddee ccoonndduucceerree [[ii ddee aaddmmiinniissttrraarree aa aassoocciiaa]]iieeiiArt. 9 Asocia]ia va fi condus` de un consiliu de administra]ie [i conducere format din 4 membri, cte 2 de la fiecare societate

  comercial` asociat`, care vor fi desemna]i din partea Societ`]ii comerciale DOMINO S.R.L. de c`tre Adunarea General` aAsocia]ilor, iar din partea Societ`]ii comerciale Quetraz Import-Export S.R.L. de c`tre Adunarea General` a Asocia]ilor.

  |n caz de revocare a unui membru al consiliului de conducere al asocia]iei sau \n cazul \n care unul din ace[ti membri se afl` \nimposibilitate de exercitare a calit`]ii acordate (deces, boal`, demisie etc.) pe o perioad` de cel pu]in 30 de zile, adun`rile generaleale celor dou` societ`]i asociate vor numi un alt membru \n consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei.

  Art. 10 Consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei se \ntrune[te \n [edin]e ordinare lunare sau de cte ori este nevoie,\n [edin]e extraordinare, \n urma convoc`rii scrise formulate de una din p`r]ile asociate [i comunicate cu trei zile \nainte de datafix`rii [edin]ei. |n convocarea scris` se va preciza exact data, ora, locul unde se va ]ine [edin]a [i ordinea de zi a [edin]ei.Convocarea scris` va fi comunicat` reprezentantului care face parte din consiliul de administra]ie [i conducere pe baz` desemn`tur` personal` de luare la cuno[tin]`.

  Pentru validarea deliber`rilor consiliului de administrare [i conducere al asocia]iei, hot`rrile acestuia se iau cu votul afirmativ acel pu]in 2/3 din membrii prezen]i.

  Hot`rrile consiliului de administrare [i conducere sunt consemnate \ntr-un registru, numerotat, semnat, datat [i [tampilat defiecare parte asociat`.

  Art. 11 Consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei are urm`toarele atribu]ii:a) elaboreaz` strategia de activitate a asocia]iei [i programele aferente acesteia;b) aprob` pre]urile [i tarifele pentru produsele [i serviciile prestate [i comercializate \n cadrul asocia]iei conform prevederilor

  legale [i stabile[te politica pre]urilor pentru produsele depreciate;c) stabile[te necesarul de marf` [i servicii, procedeaz` la identificarea furnizorilor poten]iali interni/externi [i contribuie \n

  propor]ie egal` la asigurarea fondului de marf`;d) stabile[te [i aprob` necesarul de dot`ri, moderniz`ri [i investi]ii [i le supune aprob`rii Consiliului de Administrare [i Conducere

  al Asocia]iei;e) stabile[te lunar repartizarea profitului/pierderilor \ntre asocia]i, potrivit cotelor de participare cuvenite;f) realizarea de noi investi]ii, altele dect moderniz`ri, se vor efectua dup` ob]inerea aprob`rilor date de Adun`rile Generale ale

  Asocia]ilor;g) examineaz` calculele de eficien]` a opera]iunilor efectuate [i stabile[te orice alte cheltuieli necesare func]ion`rii asocia]iei;h) stabile[te num`rul personalului care lucreaz` pentru asocia]ie, atribu]iile [i salariile acestuia;

 • Asocierea \n participa]iune

  Constituirea [i func]ionarea firmei 17

  MODE

  Li) prezint` un raport anual Adun`rilor Generale ale celor dou` societ`]i privind activitatea desf`[urat`, pe baz` de bilan] contabil

  \ncheiat la sfr[itul exerci]iului financiar;j) stabile[te natura [i m`rimea cheltuielilor de asocia]ie;k) hot`r`[te numai \n comun orice alt` problem` \n leg`tur` cu func]ionarea asocia]iei.VVIIII.. MMooddaalliittaatteeaa ddee \\mmpp``rr]]iirree aa rreezzuullttaatteelloorr aaccttiivviitt``]]iilloorr eeccoonnoommiiccee ccoommuunnee ddeessff``[[uurraatteeArt. 12 |mp`r]irea rezultatelor financiare (profit net/pierderi) se va efectua lunar, propor]ional cu cota de participare a fiec`rui

  asociat, respectiv 50%, pentru societatea comercial` DOMINO EXCEL S.R.L. [i 50% pentru societatea comercial` QUETRAZIMPORT-EXPORT S.R.L.

  VVIIIIII.. RR``ssppuunnddeerreeaa ccoonnttrraaccttuuaall``Art. 13 |n rela]iile cu ter]ii, r`spunderea pentru obliga]iile contractuale revine p`r]ii care s-a obligat, societ`]ii DOMINO S.R.L. IIXX.. CCaauuzzee ddee \\nncceettaarree aa aassoocciieerriiii [[ii mmooddaalliittaatteeaa ddee \\mmpp``rr]]iirree aa rreezzuullttaatteelloorr ddiizzoollvv``rriiiiArt. 14 Urm`toarele cauze duc la \ncetarea asocierii:a) hot`rrea comun` a celor doi asocia]i cu ob]inerea prealabil` a hot`rrii Adun`rilor Generale a celor doi asocia]i;b) expirarea duratei contractului de asociere;c) ne\ndeplinirea sau executarea defectuoas` a vreuneia din clauzele prezentului contract;d) lichidarea uneia dintre societ`]ile comerciale asociate (indiferent de cauze: faliment, divizare, fuziune etc.). Cauza va fi obli-

  gatoriu notificat` \n scris celuilalt asociat \n termen de 5 zile de la data apari]iei cauzei;e) dac` asocia]ia creat` nu este rentabil`.Art. 15 Denun]area unilateral` a prezentului contract de asociere este interzis` sub sanc]iunea de daune interese, cu excep]ia

  cauzelor de \ncetare prev`zute la art. 14 din prezentul contract.Art. 16 |mp`r]irea rezultatelor dizolv`rii se va face cu respectarea regulilor generale prev`zute de lege propor]ional \ns` cu cota

  de participare a fiec`rui asociat. Adun`rile generale ale celor doi asocia]i vor numi cte 2 lichidatori pentru fiecare parte \n termen de10 zile de la apari]ia cazului de lichidare, lichidatorii avnd obliga]iile prev`zute de lege. Lichidarea asocia]iei se va face pe baz` debilan] de lichidare, aprobat de adun`rile generale ale asocia]iilor. La lichidare, p`r]ile asociate \[i recupereaz` fizic mijloacele fixe,obiectele de inventar cu care au contribuit la asocia]ie, cheltuielile f`cute, contravaloarea dot`rilor indexate cu rata medie lunar` ainfla]iei.

  Art. 17 For]a major`, exonereaz` de r`spundere partea care o invoc` \n condi]iile legii, cu cerin]a notific`rii scrise \n termen de5 zile de la apari]ia cazului de for]` major` [i \n baza certificatului eliberat de Camera de Comer] [i Industrie a Romniei.

  XX.. AAllttee ccllaauuzzee nneecceessaarree ddeessff``[[uurr``rriiii aaccttiivviitt``]]iiii aassoocciiaa]]iieeiiArt. 18 Aderarea unor ter]e persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face numai cu acordul ambilor

  asocia]i prin hot`rrea comun` a adun`rilor generale a asocia]ilor dup` ce ace[tia au efectuat noi calcule de eficien]` [i [i le-au \nsu[it.Art. 19 Toate comunic`rile care urmeaz` a se efectua \ntre p`r]i, ca urmare a desf`[ur`rii opera]iunilor din prezentul contract

  de asociere, vor fi f`cute \n scris la sediul fiec`rui asociat.Art. 20 Toate lucr`rile de contabilitate, financiare [i casierie general` vor fi efectuate prin grija S.C. DOMINO S.R.L. de c`tre

  Maria Predescu, \n calitate de administrator [i Iosif Pi[culescu, \n calitate de contabil-[ef. Controlul financiar va fi exercitat de am-bele p`r]i asociate. Toate pl`]ile vor fi efectuate prin casieria S.C. DOMINO S.R.L. Eviden]a contabil` a asocierii va fi efectuat` deIosif Pi[culescu, care va \ntocmi balan]a lunar` a asocia]iei.

  Art. 21 Personalul care lucreaz` pentru asocia]ie va fi angajat numai la societatea comercial` S.C. DOMINO S.R.L. pe baz`de contract individual de munc`, iar plata acestuia va fi hot`rt` \n Consiliul de Administrare [i Conducere al asocia]iei.

  Art. 22 Toate litigiile care ar putea ap`rea \ntre p`r]ile prezentului contract vor fi solu]ionate pe cale amiabil`. |n cazul \n careacest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre solu]ionare instan]elor de drept comun competente.

  Art. 23 Complet`rile [i modific`rile aduse la acest contract nu sunt valabile [i opozabile \ntre p`r]ile contractante dect dac`sunt f`cute prin act adi]ional semnat [i [tampilat de ambele p`r]i contractante. Membrii Consiliului de Administrare [i Conduceresunt \mputernici]i numai cu atribu]iile prev`zute \n prezentul contract.

  Art. 24 Pentru nerespectarea total` sau par]ial` sau pentru executarea defectuoas` a vreuneia din clauzele contractuale,partea vinovat` se oblig` s` pl`teasc` daune-interese.

  Art. 25 Prezentul contract de asociere intr` \n vigoare la data de 18.06.200x [i a fost \ncheiat \n baza Hot`rrilor Adun`rilorGenerale ale societ`]ilor asociate.

  Drept pentru care s-a \ncheiat prezentul contract de asociere \ntr-un num`r de dou` exemplare, cte un exemplar pentru fiecareparte contractant`-asociat`.

  Asociat, Asociat,S.C. DOMINO S.R.L. S.C. QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L.Reprezentat` legal prin Reprezentat` legal prinMaria Predescu Codru] Alexandrescu

  Not`: Este interzis` prin lege orice decizie de asociere \ntre societ`]ile comerciale care ar afecta comer]ul\ntre agen]ii economici [i care are ca obiect sau efect \mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea jocu-lui concuren]ei ori exploatarea de manier` abuziv` a unei pozi]ii dominante de]inute pe pia]`.

  Nu constituie concuren]` neloial` deciziile de asociere care contribuie la: \mbun`t`]irea produc]iei [i distribu]iei m`rfurilor; promovarea progresului tehnic; cre[terea gradului de competitivitate a produselor, lucr`rilor [i serviciilor pe pia]a extern`. asocia]ii cu persoane fizice sau juridice, care pot sprijini afacerea cu capital, utilaje, spa]ii, materiale etc.

 • MICRO|NTREPRINDERILE

  Una dintre variantele pe care le ave]i pentru a v` organiza activitatea este [i micro\ntreprinderea.Trebuie s` [ti]i \ns` c`, spre deosebire de asocia]iile familiale [i asocierile \n participa]iune, micro\ntre-prinderile fac parte din categoria societ`]ilor comerciale. Ca atare, regulile generale de constituire,func]ionare, desfiin]are sunt asem`natoare cu cele care guverneaz` regimul societ`]ilor comerciale pe carevi-l prezent`m \ntr-o sec]iune separat`, dedicat` acestora.

  |n concluzie, micro\ntreprinderea nu este o categorie distinct` de societate comercial`, ci este obli-gatoriu ca ea s` fac` parte dintr-una din formele de organizare ale unei societ`]i comerciale, limitativprev`zute \n Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale (societate pe ac]iuni, societate cu r`spunderelimitat` [.a.).

  Avantajul micro\ntreprinderilor const` \n regimul de impunere aplicabil, ele fiind obligate la plataunui impozit mai mic de 16% impozitul pe profit aplicat societ`]ilor comerciale clasice dar cumen]iunea c` acest impozit are \n vedere venitul micro\ntreprinderii.

  Cota de impunere a veniturilor micro\ntreprinderilor a fost de: 1,5% \n anul 2004, 3% \n anul 2005, 3% \n anul 2006.|ncepnd cu anul 2007, cota de impunere se modific`, conform prevederilor Legii nr. 343/2006 pentru

  modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 662/1 august 2006), astfel: 2% \n anul 2007, 2,5% \n anul 2008, 3% \n anul 2009.

  Cadrul legal de constituire, func]ionare [i desfiin]are este reprezentat de urm`toarele acte normative\n vigoare:

  Nr. Nr. act normativ/data Nr. M.Of./crt. Data

  1. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicat`, privind societ`]ile 1.066/17.11.2004comerciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare

  2. Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele m`suri pentru accelerarea 236/27.05.1999reformei economice

  3. Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele m`suri pentru 279/21.04.2003asigurarea transparen]ei \n exercitarea demnit`]ilor publice, a func]iilor publice [i \n mediul de afaceri, prevenirea [i sanc]ionarea corup]iei

  5. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, TITLUL IV, 927/23.12.2003cu modific`rile [i complet`rile ulterioare

  6. H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 112/06.02.2004metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodific`rile [i complet`rile ulterioare

  A. Criterii de \ncadrare

  Micro\ntreprinderile sunt o categorie aparte a societ`]ilor comerciale persoane juridice romne caretrebuie s` \ndeplineasc`, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, anumite condi]ii.

  |n sensul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,

  Micro\ntreprinderile

  18 Constituirea [i func]ionarea firmei

 • micro\ntreprinderea este definit` ca fiind persoana juridic` romn` care \ndepline[te cumulativurm`toarele condi]ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

  a) realizeaz` venituri, altele dect cele din consultan]` [i management, \n propor]ie de peste 50% dinveniturile totale.

  b) are de la 1 pn` la 9 salaria]i inclusiv;c) a realizat venituri care nu au dep`[it echivalentul \n lei a 100.000 euro;d) capitalul social al persoanei juridice este de]inut de persoane, altele dect statul, autorit`]ile locale

  [i institu]iile publice.

  Persoana juridic` romn` care se \ncadreaz` \n aceste prevederi poate opta pentru plata unui impo-zit aplicat asupra tuturor veniturilor, ob]inute din orice surs`, cu excep]iile expres prev`zute de lege.Op]iunea poate fi f`cut` de c`tre persoanele juridice care \ndeplinesc condi]iile prev`zute la art. 103 dinlege, dac` nu au mai fost pl`titoare de impozit pe veniturile micro\ntreprinderilor [i \n prezent suntpl`titoare de impozit pe profit, dar [i de c`tre cele nou \nfiin]ate.

  Num`rul de salaria]i reprezint` num`rul de persoane angajate cu contract individual de munc` con-form Codului muncii, indiferent de durata timpului de munc`, \nscrise lunar \n statele de plat` [i \n re-gistrul general de eviden]` al salaria]ilor. La analiza \ndeplinirii condi]iei privind num`rul de salaria]i nuse iau \n considerare cazurile de \ncetare a raporturilor de munc` ca urmare a pension`rii sau desfaceriicontractului individual de munc` \n urma abaterii disciplinare.

  Pentru firmele care au un singur angajat care \[i suspend` unilateral contractul individual de munc`\n cursul unei luni, condi]ia de la punctul 2 se consider` \ndeplinit` dac` \n cursul lunii urm`toare esteangajat un alt salariat. Dovada \ndeplinirii condi]iei privind num`rul de salaria]i se elibereaz` de c`tredirec]iile de munc` [i solidaritate social` jude]ene, respectiv a municipiului Bucure[ti.

  Veniturile realizate reprezint` rulajele creditoare ale conturilor corespondente din balan]a sintetic`de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit [i pierderipentru micro\ntreprinderi.

  Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului \n euro al veniturilor este cel de la \nchidereaaceluia[i exerci]iu financiar.

  Firmele \nfiin]ate \n cursul unui an fiscal pot opta pentru \ncadrarea \n regim de micro\ntreprinderepe anul \n curs, dac` la data \nregistr`rii \n registrul comer]ului \ndeplinesc condi]iile men]ionate, cuobliga]ia ca \n termen de 60 de zile de la data eliber`rii certificatului de \nregistrare \n registrul comer]uluis` angajeze un salariat.

  Firmele care se \nfiin]eaz` \n cursul unui an fiscal trebuie s` \nscrie op]iunea \n cererea de \nregis-trare la registrul comer]ului.

  Referitor la condi]ia privind obiectul de activitate men]ion`m c`, potrivit dispozi]iilor Legii soci-et`]ilor comerciale nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, actul constitutiv alsociet`]ilor comerciale trebuie s` cuprind` pe lng` alte elemente de identificare [i obiectul de activitatecu precizarea domeniului [i a activit`]ii principale.

  Micro\ntreprinderile

  Constituirea [i func]ionarea firmei 19

  Legea nr. 343/2006 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privindCodul fiscal aduce o modificare important` referitoare la obiectul de activitate almicro\ntreprinderilor.

  Art. 103 lit. a) din lege condi]ioneaz`, \ncepnd cu anul 2007, aplicarea cotei de impunere asupraveniturilor, de realizarea acestora din alte activit`]i dect cele din consultan]` [i management. Mai exact,micro\ntreprinderea trebuie s` ob]in` venituri \n propor]ie de peste 50% din veniturile totale din alte acti-vit`]i dect cele expres men]ionate. Prevederea se aplic` att societ`]ilor \nfiin]ate \nainte de anul 2007,ct [i acelora care se vor \nfiin]a \n viitor.

  Aten]ie!

 • Indiferent de forma de organizare, societ`]ile comerciale trebuie s`-[i defineasc` obiectul de activi-tate. |nainte de \nceperea activit`]ii, acestea au obliga]ia s` cear` \nmatricularea \n registrul comer]ului, iar\n cursul exercit`rii [i la \ncetarea activit`]ii respective s` cear` \nscrierea \n acela[i registru a men]iunilorprivind actele [i faptele a c`ror \nregistrare este prev`zut` de lege.

  Potrivit reglement`rilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comer]ului, republicat`, cu modific`rile[i complet`rile ulterioare, prin \nregistrare se \n]elege att \nmatricularea comerciantului [i \nscrierea demen]iuni, precum [i alte opera]iuni care, potrivit legii, se men]ioneaz` \n registrul comer]ului. Cererea de\nmatriculare trebuie s` prevad` obiectul de activitate, conform Codului de clasificare a activit`]ilor dineconomia na]ional` CAEN [i s` fie \nso]it` de acte doveditoare.

  Clasificarea activit`]ilor din economia na]ional` este reglementat` de Hot`rrea Guvernului nr. 656/1997 [i a fost publicat` \n Monitorul Oficial al Romniei nr. 301/1997. CAEN se aplic` \n toatedomeniile de activitate economic` [i social` [i este obligatorie pentru toate organele administra]iei publicecentrale [i locale, unit`]i bugetare, agen]i economici, indiferent de forma de proprietate, organiza]iipatronale, sindicale, profesionale [i politice, funda]ii, asocia]ii [i alte persoane fizice [i juridice, la com-pletarea documentelor oficiale ori de cte ori se cere precizarea activit`]ii.

  |mp`r]irea societ`]ilor comerciale dup` obiectul de activitate este dificil`, fapt pentru care activit`]ileau fost grupate \n:

  activitate principal`; activit`]i secundare; activit`]i auxiliare.

  Cnd o societate dezvolt` mai multe activit`]i (exclusiv cele auxiliare), pentru a stabili ordinea lorse utilizeaz` valoarea ad`ugat` brut` la costul factorilor pe care ele o genereaz`. Se determin`, astfel, acti-vitatea principal` [i activit`]ile secundare.

  Dac` lipsesc informa]iile pentru valoarea ad`ugat` trebuie s` se utilizeze alte elemente cum sunt: efectivul de salaria]i, cifra de afaceri, fondul de salarii etc.

  Prin conven]ie, atunci cnd o activitate determin` peste 50% din valoarea ad`ugat` ob]inut` de o socie-tate, aceast` activitate este principal`. |n situa]ia \n care nici una din activit`]i nu \ndepline[te condi]iamen]ionat` anterior, trebuie c`utate alte modalit`]i de a stabili activitatea principal`. Activit`]ilor principale[i secundare le sunt asociate activit`]i auxiliare ca: administra]ia, informatica, supravegherea, cump`rarea,vnzarea [i promovarea vnz`rilor, depozitarea (stocarea), repararea, transportul [i recondi]ion`rile.

  O activitate poate fi considerat` auxiliar` dac` satisface simultan urm`toarele patru condi]ii:a) servirea numai a unei unit`]i din care face parte, ceea ce \nseamn` c` bunurile sau serviciile pro-

  duse nu trebuie s` fac` obiectul tranzac]iilor de pia]`;b) exist` [i \n alte unit`]i produc`toare similare;c) conduce la produc]ia de servicii sau \n mod excep]ional de bunuri nedurabile, care intr` \n com-

  ponen]a produsului final al unit`]ii (de exemplu schelele [i e[afodajele);d) concureaz` la formarea costurilor curente ale unit`]ii, dar \n acela[i timp nu sunt generatoare de

  capital fix.Regula general` este c` procesele de produc]ie nu sunt, \n general, posibile f`r` a face un num`r de

  activit`]i auxiliare, acestea neputndu-se izola pentru formarea unei entit`]i distincte chiar dac` acesteactivit`]i auxiliare se desf`[oar` \ntr-o entitate juridic` distinct` sau \ntr-un loc distinct [i chiar dac` au ocontabilitate separat`. Ca urmare, activit`]ile auxiliare nu trebuie s` fie luate \n considerare pentru deter-minarea cadrului de activitate.

  Revenind la prevederile din Legea nr. 571/2003, a[a cum a fost modificat` de Legea nr. 343/2006,pentru men]inerea \n limitele privind activitatea principal`, este foarte important s` verifica]i pon-derea veniturilor din activit`]ile de consultan]` [i management \n totalul venituri.

  Micro\ntreprinderile

  20 Constituirea [i func]ionarea firmei

 • Pentru \ncadrarea \n condi]ia privind ponderea veniturilor realizate din consultan]` [i management\n veniturile totale, se iau \n calcul acelea[i venituri care constituie baza impozabil` prev`zut`. Impozituldatorat de o micro\ntreprindere, \ncepnd cu trimestrul \n care s-a dep`[it limita privind ponderea veni-turilor din consultan]` [i management \n veniturile totale reprezint` diferen]a dintre impozitul pe profit cal-culat de la \nceputul anului fiscal pn` la sfr[itul perioadei de raportare [i impozitul pe veniturilemicro\ntreprinderilor datorat \n cursul anului respectiv.

  Pentru societ`]ile deja \nfiin]ate, nu este necesar s` se modifice obiectul de activitate al societ`]ii, dartrebuie f`cut` dovada c` activitatea efectiv desf`[urat` nu se \ncadreaz` \n domeniul consultan]ei [i/saumanagementului.

  SOCIETATEA COMERCIAL~

  Societatea comercial` este o persoan` juridic` subiect de drept autonom cu scoplucrativ [i format` din cel pu]in dou` persoane care se \nvoiesc s` pun` ceva \n comun pen-tru a desf`[ura acte [i fapte de comer] [i a \mp`r]i foloasele rezultate.

  Legea nr. 31/1990, republicat`, astfel cum a fost modificat` [i completat`, instituie o singur` excep]iea definirii de mai sus, prin care prevede c` manifestarea de voin]` a unei singure persoane, asociatul unic,este suficient` pentru constituirea unei societ`]i comerciale. Astfel, societatea comercial` dobnde[te per-sonalitate juridic` doar dac` a fost legal constituit`, adic` \ndepline[te formalit`]ile impuse de lege.

  Cadrul legal pentru organizarea activit`]ii comerciale a \ntreprinz`torilor priva]i este, la aceast` dat`,format din:

  Societatea comercial`

  Constituirea [i func]ionarea firmei 21

  De exemplu, dac` a]i optat [i a]i declarat drept activitate principal` prest`ri deservicii de s`n`tate [i \n munc`, situa]ii de urgen]` [i la activit`]i secundare alteactivit`]i de servicii prestate \n principal \ntreprinderilor, editare publica]ii [iservicii de publicitate trebuie s` ]ine]i o eviden]` pe fiecare tip de activitate.Aceasta deoarece se poate \ntmpla ca pe parcursul unui exerci]iu financiar pon-derea veniturilor din alte activit`]i de servicii prestate \n principal \ntreprinderilors` fie mai mare dect cea din celelalte activit`]i. |n acest caz, veniturile sunt con-siderate ca fiind ob]inute din consultan]` [i management, de[i activitatea respec-tiv` nu a fost indicat` la \nregistrare drept activitate principal`.

  Exemplu

  Prin excep]ie de la prevederile art. 109 alin. (2) [i (3), din prevederile Titlului IVdin Codul fiscal dac`, \n cursul unui an fiscal, ponderea veniturilor realizate de omicro\ntreprindere din consultan]` [i management \n veniturile totale este de peste 50%, inclusiv, aceas-ta va pl`ti impozit pe profit lund \n calcul veniturile [i cheltuielile realizate de la \nceputul anului fis-cal, f`r` posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urm`toare de prevederile Titlului IV.

  |n acest caz, societatea va \n[tiin]a organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozitdatorat prin depunerea \n acest scop a declara]iei de men]iuni, potrivit Ordonan]ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.

  Aten]ie!

  De asemenea, prevederile Titlului IV din Codul fiscal, Micro\ntreprinderi, nu factrimitere la codul CAEN, ceea ce presupune c` alegerea tipurilor de activit`]i, aobiectelor contractelor \ncheiate cu clien]ii [i ponderarea lor \n volumul total de activitate r`mne la la-titudinea managerilor micro\ntreprinderilor.

  Aten]ie!

 • Legea nr. 31/1990, republicat`, a societ`]ilor comerciale (reglementeaz` formele legale de\nfiin]are, func]ionare [i dizolvare pentru persoanele juridice care desf`[oar` fapte de comer]);

  Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comer]ului (reglementeaz` \nmatricularea obligatorie a co-mercian]ilor, regimul denumirilor, firmelor [i emblemelor, asigur` caracterul public al faptelor decomer]), republicat` \n Monitorul Oficial nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modific`rile [i com-plet`rile ulterioare;

  Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit`]ilor la \nregistrarea \n registrul comer]ului apersoanelor fizice, asocia]iilor familiale [i persoanelor juridice, \nregistrarea fiscal` a acestora,precum [i la autorizarea func]ion`rii persoanelor juridice, cu modific`rile [i complet`rile ulte-rioare;

  Hot`rrea Guvernului nr. 1.346/2002 privind serviciile de asisten]` prestate de oficiile registruluicomer]ului de pe lng` tribunale pentru \nregistrarea [i autorizarea func]ion`rii comercian]ilor;

  Hot`rrea Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a func]ion`riicomercian]ilor;

  Ordinul pre[edintelui Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601/2002 privind actualizareaClasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` CAEN.

  Societatea comercial` se manifest` prin afaceri, \n]elese ca activit`]i aduc`toare de profit, prinrealizarea de produse [i servicii.

  |ntr-o afacere pot fi implicate [i persoane fizice: autorizate s` desf`[oare o activitate (Legea nr. 300/2004); asociate \n participa]ie (conform Cod comercial art. 252-255).Desf`[urarea activit`]ii prin societatea comercial` presupune unele avantaje [i dezavantaje:

  Avantajele afacerilor derulate prin societ`]i comerciale: mai multe resurse financiare pentru investi]ii; r`spunderea limitat` (partenerii sunt responsabili \n limita aporturilor lor la capitalul social); posibilit`]i nelimitate de dezvoltare.

  Dezavantajele afacerilor derulate prin societ`]i comerciale: costurile mari de pornire a afacerii; birocra]ia activit`]ilor firmei datorat` registrelor comerciale care trebuie \ntocmite; distribuirea profitului pentru investi]ii [i pentru plata dividendelor; cre[terea \n m`rime a societ`]ii comerciale genereaz` inflexibilitate privind adaptarea la nevoile pie]ei; greut`]i legate de eventuala dizolvare a societ`]ii.

  Avantajele afacerii cu asociat unic sunt urm`toarele: u[urin]a de a porni [i de a ie[i dintr-o afacere; \ntreprinz`torul este propriul s`u [ef; mndria [i satisfac]ia personal` de a fi administrator unic; nedistribuirea profitului \ntre parteneri.

  Dezavantajele afacerii cu asociat unic sunt: riscul afacerii este suportat doar de proprietar; responsabilitatea nelimitat` (garantarea afacerilor cu propriet`]ile personale); munca intens` pe tot parcursul zilei [i \n weekend; profituri personale pu]ine, legate de lipsa vacan]elor, concedii medicale etc.; lipsa consult`rii cu partenerii de afaceri; durata limitat` a afacerii \n timp (dispare odat` cu moartea persoanei).

  Societatea comercial`

  22 Constituirea [i func]ionarea firmei

 • Avantajele parteneriatului \n afaceri: mai multe resurse financiare; u[urarea conducerii afacerii prin \mp`r]irea sarcinilor.

  Dezavantajele parteneriatului sunt: divizarea profitului \ntre parteneri; ne\n]elegeri \ntre parteneri; dificultatea de a ie[i din afacere.V` prezent`m \n continuare principalele caracteristici ale societ`]ii comerciale cu r`spundere limitat`,

  \ntruct acest tip de societate reprezint` varianta optim` pentru desf`[urarea activit`]ii dvs. \n acest domeniu.Pentru a studia comparativ S.R.L.-ul cu celelalte tipuri de societ`]i comerciale, v` prezent`m

  (la pag. 26) [i un tabel ce con]ine caracteristicile esen]iale ale societ`]ilor comerciale [i ale societ`]ii agricole.

  Tipuri de societ`]i comerciale

  Societatea \n Nume Colectiv (S.N.C.)

  Capitalul social: \ntregul patrimoniu al asocia]ilor este folosit ca gaj \n vederea garant`riiobliga]iilor sociale fa]` de ter]i. |n practic` se cere totu[i afectarea unei sume modice de bani \ntr-un contpropriu, precum [i aducerea la capitalul efectiv a unor bunuri mobile sau imobile, prin proces-verbal\ncheiat de c`tre asocia]i sau prin expertiz` ordonat` de instan]a judec`toreasc`.

  Dezavantajul acestui tip de societate const` \n faptul c`, \n ipoteza existen]ei unor datorii (crean]e)fa]` de partenerii comerciali sau persoane fizice sau juridice, executarea datoriilor se face prioritar pe\ntregul patrimoniu al asocia]ilor.

  Conducerea societ`]ii [i alegerea administratorilor: asocia]i care reprezint` majoritatea absolut`a capitalului social pot alege unul sau mai mul]i administratori dintre ei, fixndu-le puterile, durata\ns`rcin`rii [i eventuala lor remunera]ie, numai dac` prin contractul de societate nu se dispune altfel.

  Societatea cu R`spundere Limitat` (S.R.L.)

  Capitalul social: capitalul social minim al unui astfel de tip de societate este de 200 lei, care sedivide \n p`r]i sociale egale ce nu pot fi mai mici de 10 lei, [i poate fi reprezentat de bunuri \n natur`,mobile sau imobile, precum [i, obligatoriu, de aport \n numerar. Presta]iile \n munc` nu pot constitui aportla capital.

  Se poate concepe ca, prin contractul de societate, un asociat s` fie obligat la presta]ii periodice \nnatur`, care trebuie s` fie clar determinate, s` se prevad` durata efectu`rii lor, remunera]ia cuvenit` [isanc]iunile \n cazul nerespect`rii lor.

  Obliga]iile sociale sunt garantate cu patrimonul social; asocia]ii sunt obliga]i numai la plata p`r]ilorsociale de]inute \n societate.

  Cesiunea (vnzarea) p`r]ilor sociale: se poate face, conform dreptului civil, \n limita p`r]ilorsociale de]inute. Pentru cesionarea lor se \ntocme[te contractul de cesiune, un \nscris autentic sau certifi-cat de c`tre un avocat, urmnd ca asocia]ii r`ma[i s` efectueze formalit`]ile de