Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

75
 UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE GHIDUL DE STUDIU PENTRU PLATFORMA  BLACKBOARD LA DREPT DIPLOMATIC ŞI CONSULAR lector. univ. dr. Dan Năstase  NOIEM BRIE 2 007

Transcript of Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

Page 1: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 1/75

 

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

GHIDUL DE STUDIU

PENTRU PLATFORMA

 BLACKBOARD

LA

DREPT DIPLOMATIC ŞI CONSULAR 

lector. univ. dr. Dan Năstase

 NOIEMBRIE 2007

Page 2: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 2/75

 

GHIDUL DE STUDIUPENTRU PLATFORMA  BLACKBOARD

la

DREPT DIPLOMATIC SI CONSULAR 

Manualul recomandat:Dan Năstase, (2006),  Drept diplomatic şi consular , Universitatea Spiru Haret ,

Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Editura Fundaţiei  România de Mâine,Bucureşti

Obiectivul principal al cursului: Se prezintă principiile şi normele care, considerate afi expresia voinţei statelor, reglementează diplomaţia ca mijloc de înfăptuire a politicii externe aacestora, precum şi activitatea consulară.

Se înfăţişează aspectele juridice principale, caracteristice pentru structura instituţiilor diplomatice şi consulare. Se pune accent pe cultivarea recursului nemijlocit la izvoareledreptului diplomatic şi consular şi pe deprinderea utilizării corecte a doctrinei şi terminologiei

de specialitate. Se descriu activităţile specifice ale serviciilor diplomatice intern şi extern. alestatului. Se fac referiri la regulile de curtoazie diplomatică şi la ceremonia diplomatică.

Se prezintă principiile şi normele care, considerate a fi expresia voinţei statelor,reglementează diplomaţia ca mijloc de înfăptuire a politicii externe a acestora, precum şiactivitatea consulară.

Se înfăţişează aspectele juridice principale, caracteristice pentru structura instituţiilor diplomatice şi consulare. Se pune accent pe cultivarea recursului nemijlocit la izvoareledreptului diplomatic şi consular şi pe deprinderea utilizării corecte a doctrinei şi terminologieide specialitate. Se descriu activităţile specifice ale serviciilor diplomatice intern şi extern. alestatului. Se fac referiri la regulile de curtoazie diplomatică şi la ceremonia diplomatică.

Conţinutul tematic al cursului:1. Introducere: relaţii politice şi relaţii diplomatice; definirea dreptului diplomatic;

sursele dreptului diplomatic; codificarea dreptului diplomatic şi consular;;octrina dreptului diplomatic

2. Misiunea diplomatică: funcţii; componenţă; privilegiile diplomatice; imunitateadiplomatică

3. Regulile cu privire la activitatea diplomatică a şefului de stat şi a şefului deguvern

4. Ministrul de externe5. Misiunea diplomatică ad-hoc6. Forul internaţional; conferinţa internaţională

7. Organizaţia internaţională – for diplomatic; reprezentarea statelor la organizaţiainternaţională; funcţionarul internaţional8. Serviciul public pentru diplomaţie. Ramurile internă şi externă ale serviciului

diplomatic9. Relaţiile diplomatice10. Ambasada - funcţii; înfiinţare şi desfiinţare11. Personalul ambasadei12. Privilegiile misiunii diplomatice permanente13. Postul consular - relaţiile consulare; personalul consular; funcţionarul consular 

onorific14. Funcţiile şi privilegiile consulare.

2

Page 3: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 3/75

 

Bibliografie minimă obligatorieDan Năstase, (2006),  Drept diplomatic şi consular , Universitatea Spiru Haret ,

Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Editura Fundaţiei  România de Mâine,Bucureşti (pp. 13-146)

Vasile Creţu, (2002),  Drept internaţional public, Editura Fundaţiei "România de

Mâine", BucureştiBibliografie facultativăAurel Bonciog, (2000),  Drept diplomatic, Editura Fundaţiei  România de Mâine,

BucureştiIon. M. Anghel, (1996), Drept diplomatic şi consular, Editura Lumina Lex, Bucureşti,Dumitru Mazilu, (2003),  Diplomaţia, Drept diplomatic şi consular , Lumina Lex,

BucureştiValentin Lipatti, (1993),  În tranşeele Europei. Amintirile unui negociator , Editura

Militară, Bucureşti.

3

Page 4: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 4/75

 

Prezentarea lecţiei întâiRelaţii politice şi relaţii diplomatice; definirea dreptului diplomatic; sursele dreptului

diplomatic; codificarea dreptului diplomatic şi consular; ;octrina dreptului diplomatic;codificarea dreptului diplomatic şi consular -Doctrina dreptului diplomatic

Introducere:Sfera de constituire şi de aplicare a dreptului diplomatic se conturează prin abordarea

distinctă a relaţiilor politice şi a relaţiilor diplomatice dintre state şi prin definirea diplomaţiei ca profesie.Pentru cunoaşterea, respectarea şi aplicarea normelor de drept diplomatic, este necesară

cunoaşterea formelor de exprimare a acestei componente a dreptului internaţional public.Obiectiv:stabilirea locului dreptului diplomatic în cadrul dreptului internaţional public; definirea

surselor dreptului diplomatic; descrierea procesului de codificare a dreptului diplomatic şi acelui de constituire a doctrinei în materie oferă un ghid util recurgerii la sursele esenţiale;

 prezentarea reglementărilor în vigoare privind diplomaţia la nivel înalt, diplomaţia forurilor internaţionale şi activitatea serviciilor diplomatice şi consulare.

Concepte cheie:

 politica, politica externă, diplomaţia, dreptul diplomatic; sursa de drept, cutumadiplomatică, convenţiile privind domeniul dreptului diplomatic, principiile dreptului diplomatic,doctrina, analogia, sentinţele în materie ale Curţii Internaţionale de Justiţie; codificarea,Comisia de Drept Internaţional a ONU

Rezumat:Politica este conducerea treburilor publice. Face politică acela care participă la

conducerea treburilor publice, la ansamblul afacerilor publice, la evenimentele din acestdomeniu, la confruntarea dintre partide, la guvernare. Statul face politică de stat. Celelalteorganizaţii fac politică pentru a ajunge să facă politică de stat.

Politica externă este instrumentul prin care se acţionează asupra împrejurărilor externe,a relaţiilor externe proprii, dar şi a relaţiilor externe ale străinilor.

Guvernul acţionează după criteriul suveranităţii. În condiţiile interacţiunii cu organizaţiiguvernamentale şi neguvernamentale locale, naţionale, regionale sau globale, politica externă astatului rămâne instrumentul de reafirmare a suveranităţii statului şi a identităţii naţionale.

Capacitatea guvernului de a orienta politica externă decurge din consensul cercurilor  politice interne cu privire la elementele definitorii, considerate incontestabile, ale identităţiinaţionale. O parte a politicii externe se constituie în afara nucleului statului, fiind rezultatulcontribuţiei provinciilor, a regiunilor, a municipalităţilor, a diferitelor organizaţii teritoriale.Interesele se constituie prin interacţiune socială şi deciziile de politică externă se iau subinfluenţe culturale şi simbolice comune. Satisfacerea interesului naţional înseamnă şi luarea înconsiderare a intereselor private.

Întrucât condiţia esenţială a politicii externe este realitatea străinătăţii, extraneitatea, în politica externă domină autoritatea publică.Politica externă, elaborată de cei care au ajuns să facă politică de stat, este aplicată de

serviciile statului.Politica externă a statului este activitatea prin care guvernul stabileşte, defineşte şi

reglementează raporturile cu guvernele străine şi participarea statului la relaţiile internaţionale.Politica externă a statului se exprimă prin declaraţii ale autorităţilor, discursuri

 parlamentare, discursuri ale reprezentanţilor statului în timpul vizitelor pe care le întreprind înstrăinătate sau le primesc din străinătate.

Prin diplomaţie se înţelege activitatea reprezentanţilor statelor, legată de raporturiledintre state.

4

Page 5: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 5/75

 

Diplomaţia armonizează ordinea unui stat cu ordinea altui stat. Iluzoriu, persoaneletrăiesc şi locuiesc în lumea întreagă. În realitate, pentru fiecare persoană, lumea se divide înceea ce este şi ceea ce nu este străinătate. Fiecare persoană are un stat propriu, distinct decelelalte state, de statele străine. Statul propriu este statul în afara căruia este străinătatea.

 Naţiunea străină este altă naţiune decât naţiunea proprie. Străinul nu aparţine comunităţiinaţionale, statului, ci unei alte comunităţi, unui stat străin, fiindu-i proprii o ordine străină,

cetăţenia străină, numele străin, limba străină, un stat străin cu un suveran străin şi osuveranitate străină.Relaţiile diplomatice şi consulare sunt relaţii între state şi statele sunt subiectele

dreptului diplomatic şi consular. Activitatea diplomatică este activitatea reprezentanţilor desemnaţi de state. Diplomaţia statului este activitatea diplomatică desfăşurată de reprezentanţiilui.

Statele interacţionează în domeniul relaţiilor diplomatice prin diplomaţii lor. Diplomaţiaeste profesia reprezentării statului în relaţiile cu alte state. Diplomaţia este aşadar profesiadiplomatului, a celui care se pricepe să reglementeze, altfel decât cu forţa, diferendele dintrestate. Diplomatul deţine profesia de a concilia interesele divergente ale statelor aplicândregulile, tradiţiile şi uzanţele legate de relaţiile dintre state. Diplomatul este funcţionar public

având statut propriu, aşa cum au statute proprii profesorii, militarii şi poliţiştii. Diplomaţia esteşi denumirea corpului agenţilor diplomatici ai statului. Se recurge la acest termen şi pentru adenumi serviciul diplomatic al statului. Când se vorbeşte, nu doar în presă, dar şi în doctrină,despre "diplomaţia românească", ca şi despre "diplomaţia franceză", "diplomaţia rusă",noţiunea semnifică serviciul diplomatic naţional. Fiecare din aceste servicii naţionale au camisiune definitorie aplicarea politicii de înfăptuire şi de apărare a intereselor statului naţional pecare îl reprezintă.

Relaţiile diplomatice sunt relaţiile dintre state realizate prin serviciile diplomatice.Aceste servicii, componente al administraţiei statului, reprezintă permanent statul, în primulrând în relaţiile politice cu alte state, negociază cu alte state, transmit şi primesc mesaje.

Activităţiile diplomatice înseamnă în primul rând dialog. Ele constituie mecanismul deîntreţinere a relaţiilor dintre state. Activităţile diplomatice le oferă statelor calea paşnică desoluţionare a problemelor din ansamblul relaţiilor dintre ele. Statele îşi rezolvă problemele derelaţii şi prin forţă. În raport cu politica externă, activitatea diplomatică, adică activitateaserviciului diplomatic al statului, apare ca aplicarea unei tehnici de comportament în conducerearelaţiilor interstatale.

Activitatea diplomatică şi activitatea consulară decurg din atribuţiile instituţiilor autorităţii statului. Această activitate le aparţine acestor instituţii, misiunilor diplomatice,inclusiv instituţiilor pentru relaţii diplomatice, cancelariilor şi ambasadelor. Ea constă dindiscursuri, schimburi de vizite, corespondenţă.

Regulile activităţii diplomatice au rădăcini adânci în tradiţie; ele au fost preluate şi

cultivate ca rod al unor învăţături fundamentale.Activitatea diplomatică le revine şi le aparţine serviciilor publice. Relaţiile diplomaticeşi relaţiile consulare sunt relaţii inter-statale. Ca urmare, normele după care funcţionează acesterelaţii aparţin dreptului internaţional public.

Prin normele de drept diplomatic se stabileşte modul de aplicare a normelor de dreptinternaţional public şi, ca urmare, dreptul diplomatic este subramură a dreptului internaţional

 public. Sunt doctrinari care consideră că dreptul diplomatic ar fi procedura dreptuluiinternaţional. Dreptul diplomatic este ansamblul normelor de drept internaţional pentruactivitatea diplomatică.

De respectarea principiilor şi regulilor dreptului diplomatic depind desfăşurarea normalăa relaţiilor interstatale şi realizarea obiectivelor şi a principiilor înscrise în Carta Naţiunilor 

Unite.

5

Page 6: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 6/75

 

Dreptul diplomatic însumează regulile diplomaţiei, mai precis regulile profesiei dediplomat şi pe cele ale serviciului public de diplomaţie.

Dreptul diplomatic este ansamblul normelor care reglementează raporturile dintreinstituţiile subiectelor de drept internaţional abilitate să se ocupe de relaţiile externe ale acelor subiecte. Aceste instituţii nu acţionează în nume propriu. Ele apar ca subiecte ale activităţiidiplomatice, dar nu sunt şi subiecte de drept. Deşi apar ca subiecte ale activităţii diplomatice,

instituţiile care reprezintă statele sunt obiecte ale dreptului diplomatic. Normele dreptuluidiplomatic se referă la organizarea, îndatoririle şi competenţa instituţiilor de relaţii externe alesubiectelor de drept internaţional.

Subiectele de drept internaţional decid asupra reglementării activităţii lor diplomatice.Dreptul diplomatic este rezultatul consimţământului subiectelor de drept internaţional asupranormele în conformitate cu care se desfăşoară activităţile diplomatice.

Obiectul normelor dreptului consular, componente ale dreptului diplomatic, este alcătuitdin: relaţiile consulare dintre state şi statutul (organizarea şi funcţionarea) misiunilor consulare.Relaţiile consulare dintre state înseamnă colaborarea statelor în vederea protejării cetăţenilor 

 proprii, a respectării drepturilor acestora. Statul îşi protejează cetăţeanul şi când se află înstrăinătate, adică sub incidenţa jurisdicţiei statului străin. Este necesară conlucrarea dintre state

 pentru asigurarea coexistenţei ordinilor juridice diferite şi pentru realizarea relaţiilor consulare(stabilirea de relaţii consulare, misiunile consulare etc.) Ca şi diplomatul, consulul îşi reprezintăstatul.

Sursele dreptului diplomatic sunt formele în care statele convin să exprime şi săconsacre normele în conformitate cu care se exercită activitatea diplomatică şi consulară. Îngeneral, statele ajung la acordul de voinţă asupra normelor de drept diplomatic şi consular, tacitsau expres. Se constituie tacit cutuma. Se constituie expres convenţia.

 Normele principale de drept diplomatic şi consular sunt parte a dreptului internaţional,întrucât sunt expresie a acordului de voinţă al statelor.

Sursele dreptului diplomatic şi ale dreptului consular se regăsesc printre surseledreptului internaţional public.

Pe lângă normele rezultate din consimţământul statelor, există însă şi norme cu privirela activitatea diplomatică şi consulară cuprinse în dreptul intern. Statele au competenţa de aconveni norme de drept diplomatic şi consular şi de a formula, fiecare, norme proprii în acestdomeniu.

Raporturile de putere din cadrul comunităţii sau dintre comunităţi, tradiţiile, opţiunile şideciziile personalităţilor politice, ale instituţiilor de stat şi ale reprezentanţilor acestora(funcţionari publici, diplomaţi, negociatori) au determinat conturarea de uzanţe, de reguli fărăcaracter juridic, dar şi de norme juridice. Elemente generatoare comune şi funcţii similarefavorizează estomparea deosebirilor dintre regulile juridice şi cele fără acest caracter şi, înconsecinţă, facilitează transformarea a numeroase uzanţe în cutumă.

Comunicarea dintre state şi reprezentanţii acestora se menţine nu numai prin aplicareade norme juridice, precum normele care reglementează diplomaţia. Alături de normele juridice,uzanţele îşi vădesc importanţa ca stimuli ai procesului de dezvoltare a dreptului internaţional.Inseparabile de drept, funcţionând ca auxiliar care stimulează, favorizează şi confirmăînfăptuirea dreptului, a dreptăţii, uzanţele sunt considerate adjuvant necesar în procesul dedezvoltare a dreptului internaţional. Domeniul uzanţelor şi cel al normelor juridice sunt

 permeabile unul faţă de celălalt. Rolul uzanţelor este cu atât mai important cu cât ele se pottransforma în reguli cutumiare. În practica internaţională, îndeosebi în domeniile diplomatic şiconsular, s-a format şi s-a consolidat în timp un sistem de precedente acceptate apoi ca normeobligatorii de drept diplomatic şi consular, precum elementele de ceremonie diplomatică saumijloacele de acţiune diplomatică şi consulară.

6

Page 7: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 7/75

 

Pe planul dreptului internaţional, cutuma internaţională este exprimarea tacită aconsimţământului statelor cu privire la recunoaşterea unei reguli determinate ca normă deconduită obligatorie în relaţiile dintre ele. Se poate observa că, totodată, cutuma internaţionalăeste uzanţa constantă şi uniformă, acceptată de state ca normă de drept. Cutuma internaţionalăare, ca substanţă, exerciţiul considerat firesc datorită vechimii lui şi reluării lui frecvente, adicăuzanţa internaţională. Cutuma se constituie totodată prin generalizarea practicii statelor. Norma

aplicată repetat, în cadrul practicii îndelungate, este percepută ca valoare moştenită.Şi cutuma internaţională se alcătuieşte din aplicarea într-atât de înrădăcinată a unor norme, încât acestea să devină temei pentru hotărârile instanţelor judecătoreşti, care au învedere examinarea respectării lor, pentru ca, eventual, să stabilească şi sancţiuni.

Au fost întâi cutumiare norme precum aceea conform căreia agentul diplomatic esteinviolabil. Regulile dreptului internaţional cutumiar continuă să guverneze materiilenereglementate.

Convenţia internaţională este sursa principală de drept internaţional ca sursă de drepturişi obligaţii, ca  jus scripta şi ca expresie a consimţământului liber al statelor. Convenţiainternaţională este mijlocul primordial de reglementare a raporturilor dintre state.

Convenţia internaţională prin care se consacră acordul explicit al statelor în legătură cu

norme referitoare la activitatea diplomatică şi consulară este sursa principală de dreptdiplomatic şi consular.

Dreptul diplomatic şi consular a fost formulat în convenţii multilaterale, în coduriledreptului diplomatic şi consular şi în convenţii bilaterale.

Dreptul diplomatic şi consular izvorăşte şi din ceea ce Naţiunile Unite consideră a fi principiile generale de drept recunoscute de state: egalitatea suverană a statelor, îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate ( pacta sunt servanda), rezolvarea diferendeleinternaţionale prin mijloace paşnice, abţinerea de la ameninţarea cu forţa şi de la folosirea ei.

Prin analogie, norme ale dreptului diplomatic elaborate pentru a reglementa activitateadiplomatică formele ei dintr-o perioadă anumită se extind pentru a fi aplicate la formele noi aleacestei activităţi. Norme privind ambasadele se extind şi asupra reprezentanţelor la organizaţiileinternaţionale. La norme ale dreptului diplomatic se recurge când nu se găsesc soluţii formulateexpres în dreptul consular.

 Norme de drept diplomatic se găsesc şi în sentinţele Curţii Internaţionale de Justiţie, înalte sentinţe pronunţate de instanţe, în statutele unor organizaţii internaţionale care se referă, de

 pildă, la competenţele, drepturile şi obligaţiile reprezentanţilor statelor.Este utilă, în identificarea şi înţelegerea normelor aplicabile activităţii diplomatice şi

consulare, şi doctrina, acolo fiind explicate cutumele şi prevederile din convenţii.În dreptul intern, sunt reglementate instituţii diplomatice (numiri, înfiinţări sau

desfiinţări de misiuni, regulamente privind funcţionarea misiunilor, dispoziţii de aplicare a unor convenţii în acest domeniu, decizii judiciare cu privire la activitatea şi statutul diplomaţilor etc.)

Carta întocmită la San Francisco şi semnată de reprezentanţii guvernelor Naţiunilor Unite la 26 iunie 1945 (Carta Naţiunilor Unite) a stabilit la articolul 13 că Adunarea Generală aONU va iniţia studii şi va face recomandări în scopul de a promova cooperarea internaţională îndomeniul politic şi de a încuraja dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional şi codificarealui.

Ca urmare, prin Rezoluţia nr. 174(II)/21 noiembrie 1947 a Adunării Generale a ONU, afost constituită Comisia de Drept Internaţional a ONU şi s-a declanşat un proces amplu destudiu în vederea codificării, care a inclus şi dreptul diplomatic şi consular.

În practica ONU, etapele codificării cuprind: identificarea domeniului< desemnareaunui raportor al Comisiei de Drept Internaţional care să întocmească studii cu privire la stadiuldreptului internaţional în domeniul identificat şi să elaboreze proiectele de articole; redactarea

 proiectului de convenţie internaţională şi prezentarea lui statelor în vederea exprimării de opinii,

7

Page 8: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 8/75

 

sugestii şi propuneri, examinarea, pe baza unor rapoarte anuale, a procesului de codificare, încadrul Comisiei juridice a Adunării Generale a ONU; convocarea unei conferinţe internaţionalespeciale care să dezbată proiectul de convenţie şi să-l adopte; deschiderea spre semnare şiaderare a convenţiei.

În 1946, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia prin care a aprobat Convenţiacu privire la privilegiile şi imunităţile Organizaţiei.

În 1947, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia prin care a aprobat Convenţiacu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.

În 1946, s-a încheiat  Aranjamentul provizoriu cu Elveţia asupra privilegiilor şiimunităţilor Naţiunilor Unite, avându-se în vedere sediul oficiului acestora de la Geneva.

În 1947, între ONU şi SUA s-a încheiat  Înţelegerea dintre Naţiunile Unite şi SUA cu privire la Districtul Sediului Naţiunilor Unite

În1956, a fost adoptat Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).În 1961, între Austria şi ONU s-a încheiat un acord cu privire la statutul participanţilor 

la Conferinţa de la Viena privind relaţiile diplomatice.În 1975, a fost adoptată Convenţia de la Viena privind reprezentarea statelor în relaţiile

lor cu organizaţiile internaţionale cu caracter universal .În 1961, a fost adoptată Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice.Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare a fost adoptată în 1963.În 1967, statele membre ale Consiliului Europei au convenit textul Convenţiei europene

cu privire la funcţiile consulare.La 8 decembrie 1969, Adunarea Generală a ONU a aprobat Rezoluţia nr. 2530 (XXIV),

 prin care a adoptat şi a deschis spre semnare şi ratificare sau pentru aderare Convenţia cu privire la misiunile speciale.

În 1989, Comisia de Drept Internaţional a prezentat Comisiei juridice a AdunăriiGenerale a ONU (Documentul ONU A/44/10) proiectele pentru 32 de articole ale uneieventuale convenţii internaţionale privind statutul curierului diplomatic şi al valizeidiplomatice neînsoţite.

Doctrina dreptului diplomatic s-a dezvoltat îndeosebi în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. S-au elaborat tratate specializate, considerate astăzi lucrări de referinţă, datorate unor autoricare nu pot lipsi din nici o abordare a domeniului. Printre ei, se numără Charles de Martens,Paul Pradier-Fodéré, D. P. Heatley, R. Rodriguez Araya, Raoul Genet, Harold Nicolson, ErnestSatow, Philippe Cahier, Moussa Farag, G. E. do Nascimento e Silva.

Contribuţia românească la doctrina contemporană de drept diplomatic este marcată denumele unor iluştri teoreticieni şi diplomaţi, printre care Mircea Maliţa, Dumitru Mazilu, IonM. Anghel, Traian Chebeleu, Ion Diaconu.

În prezent, activitatea doctrinară de prim-plan, în privinţa elaborării normelor de drept

diplomatic şi consular, se desfăşoară în cadrul lucrărilor Comisiei de drept internaţional a ONU.La acelaşi nivel se situează contribuţiile judecătorilor la Curtea Internaţională de Justiţie care îşiexprimă opiniile cu privire la deciziile şi avizele Curţii.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Politica externă şi diplomaţia2. Definiţia diplomaţiei3. Definiţia relaţiilor diplomatice4. Normele activităţii diplomatice5. Dreptul diplomatic şi dreptul internaţional public6. Dreptul diplomatic şi dreptul consular 7. Definiţia surselor de drept diplomatic

8. Cutuma diplomatică

8

Page 9: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 9/75

 

9. Convenţiile privind domeniul dreptului diplomatic10. Principiile dreptului diplomatic;11. Sentinţele în materie ale Curţii Internaţionale de Justiţie12. Doctrina de drept ca sursă a dreptului diplomatic13. Semnificaţia reglementărilor cu privire la activitatea diplomatică a şefilor de

state

14. Rolul Comisiei de Drept Internaţional al ONU15. Reglementarea activităţii diplomatice legate de organizaţiile internaţionale16. Reglementarea misiunilor diplomatice permanente17. Reglementarea activităţii consulare18. Evoluţiei doctrinei de drept diplomatice19. Reperele principale ale doctrinei de drept diplomatic contemporane.

Teste pentru autoevaluare:1. Politica externă este:

a. rezultatul participării la relaţiile externe a guvernului şi a factorilor extraguvernamentali;

 b. rezultatul exclusiv al activităţii guvernamentale.

2. Serviciul diplomatic este:a. serviciu secret;

 b. serviciu public.3. Convenţia internaţională este sursă de drept

a. scrisă; b. nescrisă.

4. Sursele dreptului diplomatic şi ale dreptului consular se regăsesc printrea. sursele dreptului penal;

 b. sursele dreptului internaţional public.5. Convenţia de la Viena privind misiunile speciale se referă la

a. prezenţa în străinătate a soţiilor şefilor de state; b. misiunile diplomatice ad hoc.

6. Prima conferinţă de codificare la care ONU a convocat toate statele, fără să se mairefere la cele patru categorii de state menţionate în convenţiile privind relaţiilediplomatice şi consulare a fost

a. Conferinţa Naţiunilor Unite de la Viena cu privire la reprezentarea statelor înrelaţiile lor cu organizaţiile internaţionale;

 b. Conferinţa cu privire la dreptul mării7. Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare: 1a; 2b;3a; 4b; 5b; 6a.

9

Page 10: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 10/75

 

Prezentarea lecţiei a douaMisiunea diplomatică: funcţii, componenţă; privilegiile diplomatice; imunitatea

diplomaticăIntroducereActivitatea diplomatică se desfăşoară prin misiuni diplomatice sau în legătură cu

misiunile diplomatice. Consimţământul statului acreditar privind constituirea de misiuni

diplomatice se confirmă şi prin aplicarea principiului în conformitate cu care nu trebuieîmpiedicată activitatea misiunii diplomatice. Imunitatea diplomatică este un privilegiudefinitoriu pentru statutul juridic al diplomatului.

Obiectiv:cunoaşterea misiunii diplomatice printr-o definiţie generală şi prin descrierea funcţiilor 

şi a alcătuirii ei.; definirea şi descrierea generală a privilegiilor diplomatice; analiza aspectelor esenţiale ale imunităţii diplomatice.

Concepte cheie:misiune, misiune temporară, misiune permanentă,  jus legationis, funcţie, reprezentare,

negociere, informare, personal diplomatic, personal tehnic-administrativ, personal de serviciu, persona non grata; : ne impediatur legatio, privilegiu, inviolabilitate, curierul diplomatic, valiza

diplomatică, libertatea de deplasare şi de circulaţie, scutirea de prestaţii personale; : imunitatea,imunitatea de jurisdicţie, impunitate.

RezumatMisiunea este sarcina cu care este învestită o persoană, calitatea care i se atribuie pentru

a o îndeplini.Misiunile diplomatice sunt îndeplinite de agenţi diplomatici, demnitari şi funcţionari ai

statului.Misiunea diplomatică este ori "temporară", ori "permanentă".Statul poate trimite în străinătate şi poate primi din străinătate, conform

consimţământului propriu şi al statului străin, misiuni diplomatice „temporare”, discontinue,mai precis pentru o perioadă limitată, şi misiuni diplomatice „permanente”, continue, pentru o

 perioadă neprecizată.Misiunile diplomatice sunt constituite numai de subiecte de drept internaţional, de state

şi de foruri internaţionale. Dreptul la ambasadă ( jus legationis) le revine tuturor statelor.Statul sau forul internaţional care constituie o misiune diplomatică îşi exercită dreptul

de legaţie în mod activ.Statul sau forul internaţional care primeşte o misiune diplomatică îşi exercită dreptul de

legaţie în mod pasiv.Constituirea misiunii diplomatice este posibilă numai dacă statul în care misiunea

diplomatică va funcţiona consimte. Înfiinţarea misiunii diplomatice "permanente" (a ambasadei,a postului consular) este posibilă numai după stabilirea de relaţii diplomatice.

Se poate refuza primirea unei misiuni diplomatice. Nu există obligaţia juridicăinternaţională de a primi o misiune diplomatică.Încheierea misiunii diplomatice depinde fie de acordul în această privinţă dintre statul

care a constituit misiunea şi statul pe teritoriul căruia misiunea funcţionează, fie de deciziaunuia dintre state notificată celuilalt stat.

Funcţia înseamnă ce este de îndeplinit într-o activitate, îndatorirea, misiunea, rolul,serviciul, sarcina. Într-o instituţie, funcţia este activitatea administrativă prestată, serviciul,slujba, postul. Prin funcţie se înţelege şi gradul din ierarhia administrativă.

Funcţiile misiunii diplomatice sunt îndatoririle principale ale celor incluşi în misiuneadiplomatică Pe plan juridic, funcţiile misiunii diplomatice apar, aşadar, ca obligaţii şi drepturiale diplomaţilor.

10

Page 11: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 11/75

 

Funcţiile diplomatice se exercită pe teritoriul statului străin. Fără limitarea diversităţiiactitivităţilor prin care se realizează aceste funcţii, trebuie ca exercitarea să răspundă fărăabatere la imperativul respectării principiilor de drept internaţional.

Misiunea diplomatică reprezintă statul care a constituit-o ca să vorbească în numele luiîn străinătate, adresându-se reprezentanţilor altui stat sau ai altor state.

Reprezentarea este funcţia diplomatică primordială, întrucât decurge din suveranitatea

statului. Persoana aflată în misiune diplomatică acţionează în viaţa publică din străinătate şi îşidemonstrează identitatea utilizând simbolurile statului reprezentat: drapel, stemă, imn. Şefii demisiune diplomatică sunt îndreptăţiţi să-şi reprezinte statul propriu pentru adoptarea deconvenţii internaţionale bilaterale şi multilaterale. Dreptul de reprezentare fiind inerentsuveranităţii statelor, reprezentarea, ca funcţie a diplomaţiei, este posibilă numai în condiţiilerespectării egalităţii în drepturi dintre state.

Statul vede în misiunea diplomatică pe care o constituie un instrument necesar pentrurealizarea şi apărarea intereselor de stat. Statul care primeşte pe teritoriul lui o misiunediplomatică străină vede în această misiune un instrument de realizare şi de apărare a intereselor de stat străine, care pot fi, faţă de interesele proprii, convergente sau divergente. Misiuneadiplomatică implică servirea interesului de stat fie prin susţinerea lui, fie prin apărarea lui, fie

 prin împletirea susţinerii cu apărarea. Negocierea caracterizează în fiecare detaliu, dar şi în ansamblu, activitatea diplomatică.

Persoana aflată în misiune diplomatică rezolvă problemele apărute în relaţiile dintre statulacreditant şi statul acreditar negociind. Însuşiri necesare negociatorului au, în general, toţi ceicare satisfac prin conduită şi formaţie profesională criteriile definitorii ale profesiei de diplomat.

Misiunea diplomatică vehiculează informaţii: le culege, le analizează, le ordonează, letransmite. Informaţia diplomatică destinată statului propriu sau statelor străine se referă lastatele şi societăţile străine sau la statul propriu şi la societatea proprie. Utilizarea informaţieifalse discreditează misiunea diplomatică.

Misiunea diplomatică este alcătuită din persoanele trimise să îndeplinească funcţiidiplomatice şi să realizeze activităţile necesare îndeplinirii funcţiilor diplomatice. Persoanelecare realizează funcţiile misiunii diplomatice sunt fie reprezentanţi ai statului (demnitari saudiplomaţi numiţi pentru a îndeplini funcţii primordiale), fie membri ai personalului diplomatic(diplomaţi, angajaţi ai serviciului public pentru diplomaţie cărora li se încredinţează funcţiiauxiliare).

Persoanele care nu participă nemijlocit la îndeplinirea funcţiilor diplomatice, dar realizează activităţi necesare îndeplinirii funcţiilor diplomatice alcătuiesc personalul tehnic-administrativ şi personalul de serviciu al misiunii diplomatice.

Cine nu poate participa la îndeplinirea funcţiilor misiunii diplomatice pentru că lipseşteconsimţământul statului de reşedinţă este persona non grata, adică persoană care nu este dorităsau nu este binevenită. Consimţământul statului pe teritoriul căruia misiunea diplomatică

funcţionează poate fi retras. Este  persona non grata şi cine nu poate participa la îndeplinireafuncţiilor misiunii diplomatice, pentru că i s-a retras consimţământul statului pe teritoriul căruiamisiunea funcţionează.

Privilegiile diplomatice sunt garanţia necesară împotriva obstacolelor şi a presiunilor diverse. Scopul lor principal este să faciliteze contactele în cadrul amplu al dezvoltării relaţiilor şi cooperării dintre state.

Oferind şi asigurând condiţii de întreţinere a misiunilor diplomatice străine, statele au,conform dreptului diplomatic, obligaţia de a nu face discriminări şi de a nu afecta drepturilestatelor care nu sunt implicate direct în stabilirea şi realizarea acestor condiţii.

Misiunea diplomatică nu se supune decât jurisdicţiei statului care a constituit-o.Totodată, misiunea diplomatică are obligaţia de a respecta legile statului străin pe teritoriul

căruia acţionează.

11

Page 12: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 12/75

 

Privilegiile diplomatice sunt înlesnirile pe care statul străin le acordă misiunilor diplomatice şi personalului acestor misiuni în vederea îndeplinirii funcţiilor diplomatice.

Misiunilor diplomatice li se asigură practic şi totodată simbolic exercitarea funcţiei dereprezentare, acordându-li-se dreptul de a utiliza, în activitate, drapelul şi stema statului care le-a constituit.

Misiunile diplomatice sunt privilegiate întrucât inviolabilitatea lor este un domeniu

aparte al asigurării ordinii publice. Statul pe teritoriul căruia misiunile îşi desfăşoară activitateaare obligaţia să împiedice actele violente cu impact direct asupra activităţii misiunilor diplomatice străine.

În conformitate cu privilegiul diplomatic al inviolabilităţii, sunt inviolabile persoaneledemnitarilor şi ale diplomaţilor, sediile lor.

Dreptul diplomatic şi consular stabileşte pentru membrii misiunii diplomatice privilegiulinviolabilităţii personale.

Sediile în care misiunile diplomatice îşi desfăşoară activitatea beneficiază deinviolabilitate. Acest privilegiu corespunde cu obligaţia de a dezafecta localurile şi de a retrage

 bunurile şi arhivele fără întârziere nejustificată, atunci când este cazul.Li se cere statelor să respecte şi să aplice principiile şi regulile dreptului internaţional

referitoare la relaţiile diplomatice şi consulare şi îndeosebi să întreprindă toate măsurilenecesare, în conformitate cu obligaţiile lor internaţionale de a garanta efectiv protecţia,securitatea şi apărarea tuturor misiunilor diplomatice şi consulare şi reprezentanţilor care se aflăoficial pe teritoriul de sub jurisdicţia lor, incluzând măsuri practice de interzicere pe teritoriilelor a activităţilor ilegale ale persoanelor, grupurilor şi organizaţiilor care încurajează, provoacă,organizează acte împotriva securităţii unor asemenea misiuni şi reprezentanţi şi se angajează încomiterea lor.

Statului pe teritoriul căruia misiunea diplomatică funcţionează îi revine obligaţia de a privilegia comunicarea oficială a misiunii, permiţând comunicarea, protejând-o, fără a ocontrola.

Comunicarea misiunii diplomatice cu instituţiile statului propriu se desfăşoară printransmiterea de mesaje grafice sau verbale pe căile cele mai diverse, în special prin curier diplomatic, cu valiza diplomatică şi cu utilizarea cifrului.

Membrii misiunii diplomatice au libertatea să circule pe teritoriul statului străin unde îşidesfăşoară activitatea, dar se poate ca accesul lor în anumite zone să fie interzis sau limitat dinmotive de securitate naţională.

Statul pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea misiunea diplomatică are obligaţia dea le asigura membrilor misiunii libertatea de circulaţie chiar şi în situaţia în care relaţiileinternaţionale s-ar deteriora într-atât încât s-ar ajunge la conflict armat.

Membrul misiunii diplomatice este scutit de obligaţiile stabilite de legea statului peteritoriul căruia misiunea sa diplomatică funcţionează, dacă aceste obligaţii sunt incompatibile

cu situaţia sa de cetăţean al altui stat. Acest privilegiu este menit să prevină aplicarea prevederilor legale care ar putea stânjeni funcţiile misiunii diplomatice.În vederea diminuării nesiguranţei care învăluie acţiunea celui aflat în străinătate, în

afara sistemelor juridic şi jurisdicţional al statului propriu, membrul misiunii diplomatice arenevoie de protecţia constând din privilegiul imunităţii.

Imunitatea diplomatică înseamnă imunitate de jurisdicţie. În eventuale litigii privindraporturile juridice ale misiunii diplomatice cu instituţii şi persoane ale statului străin, misiuniinu i se poate opune jurisdicţia acelui stat; nu este permisă judecarea membrului misiuniidiplomatice pentru fapte din timpul misiuni, dar nici pentru fapte anterioare acesteia. Faţă de

 jurisdicţia statului străin, membrul misiunii diplomatice beneficiază de imunitate, atât îndomeniul penal, cât şi în domeniile civil şi administrativ. Dreptul diplomatic nu admite ca

12

Page 13: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 13/75

 

autorităţile statului în care misiunea funcţionează să îl supună, sub nici o formă, jurisdicţiei penale.

Prin acordarea acestui privilegiu se închide calea jurisdicţională pe care autorităţilestatului străin ar putea interveni în activitatea misiunii diplomatice şi în viaţa membrilor ei.Imunitatea de jurisdicţie a celor aflaţi în misiune diplomatică înseamnă, în esenţă, exceptarealor de la supunerea faţă de jurisdicţia statului pe teritoriul căruia îşi exercită funcţiile.

 Nu este posibilă exercitarea constrângerii prin reţinere, anchetare, judecare, sancţionare,arestare împotriva persoanei aflate în misiune diplomatică.Imunitatea protejează misiunea diplomatică şi pe cel trimis să o realizeze, le face

 posibilă independenţa în acţiune.Imunitatea de jurisdicţie confirmă şi întăreşte privilegiul inviolabilităţii.Imunitatea diplomatică nu înseamnă impunitate. Imunitatea nu ţinteşte răspunderea, ci

competenţa jurisdicţională a autorităţilor statului străin.Atunci când exercitarea funcţiilor diplomatice se împleteşte, de pildă, cu acte de

imixtiune în afacerile interne ale statului pe teritoriul căruia misiunea funcţionează, nicimisiunea şi nici membrii ei nu răspund în faţa legii interne a acestui stat, întrucât beneficiază deimunitate de jurisdicţie, dar statul care a constituit misiunea diplomatică nu poate evita

răspunderea în conformitate cu prevederile dreptului internaţional.Imunitatea membrului misiunii diplomatice faţă de jurisdicţia statului străin nu

înseamnă în nici un caz şi câtuşi de puţin imunitate şi faţă de jurisdicţia statului propriu.Procedurile şi sancţiunile pe care, conform dreptului diplomatic, statul străin nu le poate aplica,

 pot fi aplicate de statul care a constituit misiunea diplomatică.Dacă se admite imunitatea de jurisdicţie, prejudiciatul se poate întoarce împotriva

statului propriu sau a statului străin, întemeindu-şi pretenţia pe principiul egalităţii cetăţenilor. Nu se admite invocarea imunităţii diplomatice de jurisdicţie în cazul unei crime de

război.Imunitatea diplomatică devine inoperantă numai dacă statul care a constituit misiunea

diplomatică, şi numai acest stat, suspendă imunitatea acestei misiuni sau renunţă ratione personae la imunitatea unuia dintre membrii misiunii.

 Nici misiunea diplomatică şi nici membrii ei nu pot suspenda imunitatea diplomatică şinu pot renunţa la imunitatea diplomatică.

Suspendarea imunităţii juridice sau renunţarea la imunitatea juridică face posibilăimplicarea misiunii diplomatice şi a membrilor ei într-un proces juridic în străinătate. Trebuieca renunţarea să fie expresă şi clară.

Prin renunţarea la privilegiul imunităţii, autorităţile statului care a constituit misiuneadiplomatică evidenţiază, conformându-se şi curtoaziei internaţionale, importanţa pe care oacordă relaţiilor diplomatice şi, în general, relaţiilor internaţionale, excluzând eventualitatearecursului abuziv la prevederile dreptului diplomatic.

Dacă nu sunt afectate funcţiile misiunii, este de aşteptat ca statul care a constituitmisiunea diplomatică să renunţe la imunitatea de jurisdicţie civilă a membrului misiuniiimplicat într-un proces civil.

Dacă statul care a constituit misiunea diplomatică renunţă la imunitatea de jurisdicţiecivilă sau administrativă şi dacă din hotărârea instanţei rezultă că membrului acestei misiuniimplicat îi revine obligaţia unei reparaţii, măsurile de executare a hotărârii se pun în aplicarenumai dacă se renunţă la imunitate şi în privinţa executării. Imunitatea de executare înseamnăcă nu este permisă supunerea membrului misiunii diplomatice la nici o formă de arestare sau dedetenţie. Imunitatea de executare dispare atunci când se opune caracterului privat al bunurilor reţinute.

Imunitatea personală a membrului misiunii diplomatice pentru acte private se limitează

la teritoriul statului străin, unde îşi desfăşoară activitatea ca membru al misiunii.

13

Page 14: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 14/75

 

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Definiţia misiunii diplomatice2. Începerea misiunii diplomatice3. Încheierea misiunii diplomatice4. Funcţia de reprezentare5. Funcţia de negociere

6. Funcţia de informare7. Personalul misiunii diplomatice8. Personalul diplomatic al misiunii diplomatice9. Persona non grata10. Semnificaţia aplicării principiului ne impediatur legatio11. Inviolabilitatea - principiu de drept12. Inviolabilitatea personală a membrilor misiunii diplomatice13. Inviolabilitatea localului misiunii diplomatice14. Privelegiul protecţiei împotriva atentatelor la securitate15. Libertatea de comunicare a misiunilor diplomatice16. Definirea imunităţii diplomatice

17. Imunitate şi impunitate în activitatea diplomatică18. Excepţiile de imunitatea de jurisdicţie civilă19. Răspunderea statului acreditant şi răspunderea diplomatului aflat în misiune20. Renunţarea la imunitatea diplomatică

Test pentru autoevaluare:1. Misiunea diplomatică permanentă se caraterizează prin:

a. discontinuitate; b. perioadă neprecizată;c. conducere la nivel înalt.

2. Este persona non grataa. membrul personalului diplomatic al misiunii diplomatice care nu este acceptat

de statul pe teritoriul căruia misiunea funcţionează; b. cel însărcinat să transmită comunicări neplăcute misiunii diplomatice, din partea

autorităţilor din statul unde misiunea funcţionează.3. Care propoziţie este adevărată?

a. Misiunea diplomatică se supune jursidicţiei statului care a constituit-o. b. Misiunea diplomatică respectă exclusiv reglementările pentru care a optat la

începutul activităţii.c. Misiunea diplomatică are obligaţia să respecte legile statului străin pe teritoriul

căruia acţionează.4. Care este propoziţia adevărată?

a. Membrii misiunii diplomatice au libertatea să circule pe teritoriul statului străin,unde îşi desfăşoară activitatea, chiar şi în zonele unde accesul străinilor esteinterzis din motive de securitate naţională.

 b. Membrii misiunii diplomatice au libertatea să circule pe teritoriul statului străin,unde îşi desfăşoară activitatea, dar se poate ca accesul lor în anumite zone să fieinterzis sau limitat din motive de securitate naţională.

5. Imunitatea diplomatică înseamnăa. imunitate faţă de jurisdicţia statului propriu;

 b. imunitate faţă de jurisdicţia statului străin.6. În caz de imixtiune în afacerile interne ale statului pe teritoriul căruia misiunea

diplomatică funcţionează,

14

Page 15: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 15/75

 

a. răspunderea statului acreditant şi răspunderea diplomatului implicat suntinseparabile;

 b. se tratează distinct răspunderea statului acreditant şi răspundereadiplomatului implicat.

Rezolvările testului de autoevaluare 1 b; 2a; 3 a şi c;4b; 5b; 6a..

15

Page 16: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 16/75

 

Prezentarea lecţiei a treiaRegulile cu privire la activitatea diplomatică a şefului de stat şi a şefului de guvernIntroducere: Diplomaţiei actuale îi este caracteristică amplificarea dialogului la nivelul

şefilor de stat şi de guvern, multiplicarea întâlnirilor oficiale dintre aceştia, ca forme eficiente deîntreţinere a climatului de înţelegere şi cooperare în relaţiile dintre ţările lumii. Acţiunilediplomatice la acest nivel constituie teren de concentrare maximă a intereselor naţionale şi, ca

urmare, sunt obiectul organizării ample şi totodată minuţioase şi riguroase.Obiectiv: cunoaşterea regulilor privind organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 

diplomatice la nivelul cel mai înalt.Concepte cheie:  acţiune diplomatică la nivel înalt,  jus repraesentationis omnimodae,

imunitatea suveranului.RezumatMisiunile diplomatice la care participă şeful statului, şeful guvernului, ministrul de

externe sau reprezentanţii lor desemnaţi ca locţiitori sunt misiuni ad hoc la nivel înalt.Şeful de stat este şi diplomat. Realizându-şi atribuţiile, el exercită şi această profesie.Dialogul diplomatic intens desfăşurat direct de şefii de stat constituie forma principală

de susţinere a climatului de înţelegere şi cooperare în relaţiile internaţionale. Interesele

naţionale majore sunt abordate concludent îndeosebi la întâlnirile bilaterale la nivel înalt,desfăşurate fie în cadrul vizitelor oficiale reciproce, fie cu prilejul participării şefilor de stat lareuniuni internaţionale.

Misiunea diplomatică ad hoc la nivel înalt se realizează ca urmare a deciziei adoptate destatul care o constituie, dar depinde totodată de consimţământul statului străin pe teritoriulcăruia înaltul demnitar întreprinde, în calitate de înalt oaspete, o vizită în vederea realizăriimisiunii sale diplomatice.

Din respect faţă de principiul egalităţii suverane a statelor şi conform curtoazieiinternaţionale, nu se întreprinde o vizită la nivel înalt în străinătate fără invitaţie din parteaautorităţilor statului vizitat.

Totodată, din respect faţă de principiul egalităţii suverane a statelor şi conformcurtoaziei internaţionale, nu se refuză primirea unei vizite la nivel înalt dacă nu sunt motivetemeinice pentru un asemenea refuz.

 Normele de drept internaţional referitoare la diplomaţia şefilor de stat au, în mare parte,caracter cutumiar.

Şeful de stat este definit de dreptul intern propriu fiecărui stat, care îi reglementeazămodul de desemnare şi atribuţiile. În general, dreptul intern stabileşte că şeful de statîntruchipează suveranitatea statului în fruntea căruia se află.

Şefului de stat nu i se cer scrisori de acreditare, nici altfel de împuterniciri, deautorizaţii. El acreditează trimişi în state străine şi primeşte trimişi ai statelor străine. Se admitecă are puteri depline pentru a angaja responsabilitatea statului în ierarhia autorităţilor unde

ocupă locul cel mai important. Cu autoritatea şi legitimitatea conferite de sufragiului popular,aşadar de voinţa naţiunii, şeful de stat personifică autoritatea statală atât în relaţiile interne, câtşi în cele externe.

Constituţia României stabileşte modalităţile în care se exercită de către Preşedinte rolulde reprezentare a intereselor statului în relaţiile internaţionale.

În general, şefii de stat deţin, potrivit dreptului intern al fiecărui stat, poziţia supremă înconducerea politicii externe şi sunt principalii reprezentanţi în străinătate ai statului în frunteacăruia se află. Prin magistratura supremă pe care o exercită, datorită autorităţii şi legitimităţiiconferite de sufragiul popular, aşadar de voinţa naţiunii, şefului de stat sau de guvern care îşiasumă, potrivit prevederilor constituţionale, personificarea statului atât în relaţiile interne, cât şiîn cele externe, îi revine o poziţie unică în stat şi în raporturile cu statele străine, poziţie aparte

 pe care nici o altă autoritate în stat nu şi-o poate asuma.

16

Page 17: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 17/75

 

Sunt şi state (având regimuri parlamentare sau monarhice) în care locul principal înconducerea şi înfăptuirea politicii externe, precum şi în reprezentarea statului la acţiunilediplomatice bilaterale şi multilaterale îi revine şefului de guvern. În regimurile de acest fel,

 primul-ministru are atribuţii substanţiale pe planul angajării statului în relaţiile internaţionale.În general, guvernele participă intens la activitatea internaţională la nivel înalt, în toate

statele, indiferent dacă acestora le este caracteristic regimul prezidenţial, cel semiprezidenţial

sau cel parlamentar.Guvernele sunt chemate să pregătească, să avizeze, să aprobe şi să aplice deciziile carese adoptă în activitatea diplomatică la nivel înalt.

În vederea redării comparative a locului activităţilor externe ale şefului guvern înregimurile parlamentare, faţă de cele prezidenţiale şi semiprezidenţiale, s-ar putea considera că,în prima ipostază, şeful de guvern se situează în proximitatea demnităţii supreme în stat, fără adobândi în totalitate alura simbolică a acesteia, în timp ce, în a doua ipostază, se apropie deministrul afacerilor externe, dar are responsabilităţi superioare.

Dincolo de diferenţele impuse de regimurile interne, şefii de guverne primesc şiîntreprind vizite din şi în străinătate, negociază, încheie tratate, participă la reuniuniinternaţionale. Ca urmare, primesc şi acordă onorurile cele mai înalte, aplică uzanţe legate de

reprezentarea la nivel înalt a statului.În relaţiile internaţionale funcţionează regula nescrisă, potrivit căreia statele acceptă ca,

la acţiunile diplomatice la nivel înalt, să participe în conformitate cu normele constituţionale proprii, funcţiile participanţilor, rangul acestora, titulatura lor neconstituind obiecte de preocupare pe planul relaţiilor internaţionale.

Actele cu efect juridic ale celor care îşi reprezintă statul în diplomaţia la nivel înalt suntacte ale statului. Cel care, în calitate de conducător al afacerilor externe ale statului, semneazătratate sau avizează şi contrasemnează legile de ratificare a acestora, răspunde pentru acordareaşi primirea de acreditări, poate declara război şi poate încheia pace, are capacitatea maximă de aacţiona pe plan internaţional.

Din practica relaţiilor internaţionale, rezultă că statele admit şi respectă principiul  jusrepraesentationis omnimodae, conform căruia şeful de stat are, potrivit dispoziţiilor constituţionale din statul propriu, drept de reprezentare generală în relaţiile internaţionale.

Dreptul consacrat prin principiul  jus repraesentationis omnimodae nu are caracter  personal, ci decurge din drepturile internaţionale ale statului în numele căruia acţionează şi pecare îl reprezintă. Cutuma care s-a conturat cu veacuri în urmă în relaţiile diplomatice dintremonarhii absoluţi rămâne şi se aplică în prezent în mod axiomatic.

În relaţiile internaţionale actuale, în raporturile la nivelul şefilor de stat se aplică principiul egalităţii suverane a statelor, exprimabil şi în formula, odinioară valabilă exclusiv pentru monarhi, par in parem non habet imperium, şi, ca urmare, nu se face deosebire de rangnici între monarhi, nici între preşedinţi şi nici între monarhi şi preşedinţi. Aşadar, din aplicarea

 principiului egalităţii suverane a statelor rezultă că prerogativele constituţionale interne nudisting între şefii de stat pe plan extern.Învestirea celui care acţionează şi reprezintă pe plan extern statul la nivel înalt este, de

obicei, însoţită de acte solemne, de notificare şi de felicitare, prin care sunt înştiinţate statelestrăine şi prin care statele străine declară că acceptă efectele învestirii pe planul relaţiilor internaţionale.

Şefilor de stat şi de guvern, aflaţi în misiune diplomatică, statele străine le acordă privilegii, prin care protejează şi sprijină misiunea diplomatică la nivel înalt. Şefilor de stat şi deguvern, aflaţi în misiune diplomatică li se recunoaşte totodată o imunitate specifică. Dreptuldiplomatic confirmă aceste modalităţi de susţinere a misiunilor diplomatice la nivel înalt.

17

Page 18: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 18/75

 

Şefilor de stat şi de guvern aflaţi în misiune diplomatică li se permite şi li se ocroteştecomunicarea liberă în scopuri oficiale cu autorităţile statului propriu şi cu autorităţile altor state,li se acordă scutiri de impozite şi de taxe.

Reşedinţa în străinătate a şefului de stat este inviolabilă. Pentru alte activităţi decât cele prin care îşi exercită atribuţiile de gazde, autorităţile statului vizitat pot pătrunde în reşedinţarezervată înaltului oaspete numai cu permisiunea lui.

Când se află în străinătate îndeplinind misiuni oficiale, şefului de stat sau de guvern i serecunoaşte, pe lângă imunitatea stabilită prin normele constituţionale interne, o imunitate înrelaţiile internaţionale, imunitatea suveranului, care înseamnă exceptarea de la jurisdicţiile şi dela alte reglementări (reguli stabilite de organele locale de ordine publică) ale statului străin pe alcărui teritoriu se află. Această imunitate se extinde, de obicei, şi asupra membrilor de familiecare îl însoţesc. În cazul în care înaltul reprezentant comite o infracţiune este expulzat şieventual i se interzice accesul pe teritoriul statului unde a comis infracţiunea. Reparaţiile revinstatului al cărui înalt reprezentant este considerat infractor.

Şefii de stat şi de guvern nu sunt exoneraţi, nici conform prevederilor dreptului intern,nici conform prevederilor dreptului internaţional referitoare la imunitate, de răspunderea penală

 pentru crime de genocid, contra umanităţii şi pentru crimele de război, pentru care se supun

 jurisdicţiei Curţii Penale Internaţionale.Autorităţile statelor vizitate la nivel înalt îi acordă protecţie, pe planul securităţii, şefului

de stat sau de guvern care le este oaspete, măcar ca pentru o "persoană care se bucură de protecţie internaţională".

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Cutuma cu privire la acţiunile diplomatice la nivel înalt2. Prevederile constituţionale cu privire la exercitarea de către PreşedinteleRomâniei a rolului de reprezentare a intereselor statului în relaţiile internaţionale3. Principiul jus repraesentationis omnimodae4. Privilegiile şefilor de stat aflaţi în străinătate în misiune diplomatică

Teste pentru autoevaluare:1. Şeful de stat aflat în fruntea unei misiuni la un for internaţional beneficiază de:a. facilităţile, privilegiile şi imunităţile acordate oricărui diplomat;

 b. facilităţile, privilegiile şi imunităţile recunoscute de dreptul internaţionalşefilor de stat;

2. În conformitate cu principiul egalităţii suverane a statelor,a. nu se poate aplica regula par in parem non habet imperium;

 b. prerogativele constituţionale interne nu disting între şefii de stat pe planextern.

Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare 1b, 2b.

18

Page 19: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 19/75

 

Prezentarea lecţiei a patraMinistrul de externeIntroducere: Ministrului de extrne îi revine unul dintre rolurile de protagonist al

activităţii diplomatice.Obiectiv: descrierea statutului şi a atibuţiilor şefului serviciului diplomatic al unui stat.Concepte cheie: ministru, ministru de externe, conducerea serviciului diplomatic

RezumatMinistrul de externe, membru al guvernului şi subordonat primului-ministru, conduce

serviciul diplomatic, alcătuit din ramura internă, adică ministerul de externe, căruia îi revineadministrarea relaţiilor externe, şi ramura externă, adică reţeaua oficiilor diplomatice alestatului în străinătate.

În esenţă, rolul ministrului de externe este să realizeze legătura şefului statului şi şefuluiguvernului cu instituţiile autorităţii din statele străine.

Declaraţiile ministrului de externe pot angaja responsabilitatea statului pe plan extern.Ministrul de externe este, în timp, primul interlocutor politic al fiecărui ambasador 

străin, care, înainte de a-şi începe activitatea, aduce la ministerul de externe copiile scrisorilor de acreditare. Prin acest act, se deschide seria de audienţe în cadrul cărora ministrul şi

ambasadorul pot aborda spectrul întreg al relaţiilor bilaterale, precum şi problematica vieţiiinternaţionale, îşi pot transmite comunicări oficiale, informaţii, proiecte, pot negocia.

Este de datoria ministrului de externe să fie prezent la audienţele solemne, în cadrulcărora ambasadorii străini îşi prezintă scrisorile de acreditare şefului de stat.

Ministrului de externe îi revine responsabilitatea privind aplicarea prevederilor convenţiilor în vigoare la care statul este parte.

Sub conducerea ministrului de externe se redactează proiectele de convenţii bilaterale şimultilaterale la care statul urmează să devină parte şi se desfăşoară negocierea acestora învederea pregătirii textelor pentru procedurile legale de exprimare a consimţământului, înnumele statului, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale.

Ministrul de externe are datoria de a-i informa pe şeful de stat, pe primul-ministru şi peceilalţi membri ai guvernului cu privire la evoluţiile pe plan internaţional care au sau pot aveaefecte asupra promovării şi apărării intereselor statului.

Ministrul de externe îi trimite în misiuni ad hoc sau permanente, adică în delegaţii sau laambasade şi posturi consulare, pe diplomaţii şi consulii de carieră.

Oficiile diplomatice - ambasadele şi posturile consulare - din străinătate se organizeazăşi îşi desfăşoară activitatea, executând ordinele şi instrucţiunile primite de la ministrul deexterne.

Printre răspunderile prioritare ale ministrului de externe se numără şi aceea pentru păstrarea arhivei diplomatice a statului.

Activitatea concretă actuală a ministrului de externe are două laturi dominante:

contribuţia la misiunile diplomatice ale conducerii statului prin lucrări pregătitoare şi premergătoare şi îndeplinirea misiunilor proprii.O parte foarte mare a activităţii ministrului de externe este dedicată participării statului

la forurile internaţionale. Majoritatea misiunilor ministrului de externe este constituită în prezent din participări la conferinţe internaţionale şi la reuniunile ministeriale ale organizaţiilor internaţionale.

Programul anual al unui ministru de externe european, precum cel al României,cuprinde, printre altele: participarea, în septembrie, la dezbaterile generale ale AdunăriiGenerale a ONU; participarea, măcar ocazională, la lucrările Consiliului de Securitate al ONU,

 pentru îndeplinirea obligaţiilor periodice ale statului (ca membru permanent sau nepermanent)faţă de acest for; participarea la reuniunile ministeriale bilunare ale Consiliului pentru Afaceri

Generale şi Relaţii Externe al Uniunii Europene; participarea la reuniunile ministeriale ale

19

Page 20: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 20/75

 

Consiliului Nord-Atlantic; participarea la reuniunile ministeriale ale Organizaţiei pentruSecuritate şi Cooperare în Europa şi la reuniunile ministeriale ale organizaţiilor zonale (EuropaCentrală, Europa de Sud-Est, regiunea Mării Negre etc.).

Din această răsfoire a agendei cu misiuni obligatorii ale ministrului de externe rezultă căel este protagonistul acţiunilor diplomatice reglementate de dreptul diplomatic referitor ladiplomaţia forurilor internaţionale.

Ministrul de externe în funcţie nu are nevoie, pentru nici unul dintre actele oficialeexterne pe care le întreprinde, de confirmarea deplinelor puteri.În conformitate cu dreptul internaţional, ministrul de externe, în virtutea funcţiei lui şi

fără a fi obligat să prezinte depline puteri, este considerat ca reprezentându-şi statul pentru toateactele referitoare la încheierea unui tratat.

Ministrul de externe aflat în misiune pe teritoriul unui stat străin beneficiază de privilegii conform uzanţelor şi prevederilor dreptului diplomatic privind misiunile ad hoc.

Totodată, ministrul de externe beneficiază şi de prevederile recomandărilor ONU privind prevenirea şi sancţionarea infracţiunilor săvârşite împotriva persoanelor care beneficiază de protecţie internaţională.

După activităţile specifice şi după atribuţii este firesc să se considere că fiecare stat

desemnează pentru îndeplinirea funcţiei de pe unul dintre cetăţenii proprii. Excepţiile, foarterare de altfel, îndreptăţesc eventuale interogaţii cu privire la capacitatea statului în cauză de aîndeplini ansamblul funcţiilor specifice prin care se asigură suveranitatea sau la disponibilitateacelor cărora le revine guvernarea în acel stat de a răspunde deplin la exigenţele suveranităţii.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Elemente definitorii ale locului ministrului de externe în serviciul diplomatic2. Atribuţiile principale ale ministrului de externe3. Ministrul de externe şi forurile internaţionale4. Ministrul de externe – beneficiar al deplinelor puteri5. Privilegiile ministrului de externe în timpul prezenţei în străinătate

Teste pentru autoevaluare:

1. Ca „şef al diplomaţiei”, ministrul de externe conduce:a. serviciul public de diplomaţie;

 b. delegaţiile instituţiilor de stat în străinătate.2. Când participă la o misiune încredinţată de statul propriu, ministrul de externe

 beneficiază în străinătate:a. în plus faţă de ce i se acordă prin Convenţia privire la misiunile speciale, şi de

 privilegiile recunoscute de dreptul internaţional; b. numai de privilegiile acordate de Convenţia cu privire la misiunile speciale.Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare: 1a, 2a

20

Page 21: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 21/75

 

Prezentarea lecţiei a cinceaMisiunea diplomatică ad-hocIntroducere:Misiunea diplomatică ad hoc are caracter temporar; este constituită pentru a exercita

funcţia de reprezentare a statului şi, eventual, încă una sau alte câteva funcţii specifice, învederea îndeplinirii uneia sau mai multor sarcini precizate de statul care a constituit-o şi

acceptate de statul pe teritoriul căruia funcţioneză.Misiunea ad hoc este denumită şi misiune specială. Noţiunile sunt sinonime. Misiuneadiplomatică ad hoc se utililizează atât în relaţiile externe bilaterale, cât şi în forurileinternaţionale.

Obiectiv: cunoaşterea prevederilor Convenţiei cu privire la misiunile speciale.Concepte cheie:  misiunea ad-hoc; stat trimiţător, stat primitor, personalul misiunii

diplomatice ad-hoc, reprezentant al statului trimiţător.RezumatMisiunea ad hoc reprezintă statul care a constituit-o şi are capacitatea să exprime voinţa

acestui stat în cadrul funcţiilor ei şi în perioada necesară realizării acestor funcţii.Misiunea diplomatică ad hoc este rezultatul deciziei adoptate de statul care o constituie

şi depinde de consimţământul statului pe teritoriul căruia funcţionează. Trebuie ca statultrimiţător să obţină consimţământul statului primitor, printr-un demers întreprins, în general, pecale diplomatică. Nu este totuşi absolut obligatoriu acordul formal prealabil al statului primitor.În cazul în care relaţiile dintre statul trimiţător şi statul primitor permit o abordare flexibilă, este

 posibil consimţământul tacit, confirmat formal eventual după constituirea misiunii diplomaticead hoc.

Se poate constitui misiunea diplomatică ad hoc şi dacă între statul trimiţător şi statul primitor nu s-au stabilit relaţii diplomatice. Este posibil ca o misiune diplomatică ad hoc să seconstituie pentru a realiza aranjamentele necesare stabilirii de relaţii diplomatice.

Dacă misiunea diplomatică ad hoc se realizează în mai multe state primitoare, trebuie castatul trimiţător să obţină consimţământul fiecăruia dintre statele primitoare şi, totodată, să leinformeze despre caracterul multiplu pe care îl are destinaţia misiunii. Sunt situaţii în care omisiune diplomatică ad hoc reprezintă mai multe state, cărora le revine obligaţia de a informastatul primitor despre această caracteristică a misiunii. Dreptul diplomatic prevede posibilitateaca într-un stat primitor să funcţioneze simultan misiunile ad hoc ale mai multor statetrimiţătoare pentru tratarea unei probleme a cărei soluţionare răspunde interesului comun alstatelor trimiţătoare şi al statului primitor. Condiţia realizării acestor misiuni ad hoc simultaneeste acordul statelor participante.

Pe teritoriul aceluiaşi stat străin, primitor şi acreditant, ajung să funcţioneze simultan cel puţin o misiune diplomatică ad hoc a statului trimiţător şi o misiune diplomatică permanentă(ambasadă) a aceluiaşi stat acreditant. Este actuală cutuma că misiunea diplomatică ad hoc nu

are ex proprio vigore precădere asupra ambasadei.Statele de ale căror decizii şi consimţăminte depinde misiunea diplomatică ad hoc suntconsiderate, în conformitate cu dreptul diplomatic, egale pe plan juridic şi, ca urmare,discriminarea nu este permisă. Între misiunea diplomatică ad hoc şi statul primitor se comunică

 prin reprezentanţi autorizaţi.Misiunea diplomatică ad hoc, care este rezultatul unei / unor convenţii între statul

trimiţător şi statul primitor, începe la prima comunicare între un reprezentant al misiunii şi unreprezentant al autorităţilor statului primitor.

Ca şi începutul misiunii, încheierea ei depinde de acordul la care ajung statul trimiţător şi statul primitor. Trebuie ca misiunea să se încheie dacă unul dintre statele trimiţător şi primitor notifică statului celălalt că recheamă misiunea, respectiv că misiunea este considerată încheiată.

21

Page 22: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 22/75

 

Începerea misiunii diplomatice ad hoc, activitatea ei şi încheierea ei nu depind de starearelaţiilor diplomatice dintre statul trimiţător şi statul primitor şi nici de starea altor misiunidiplomatice ale acestor state. Este posibil ca misiunea diplomatică ad hoc să continue, chiar dacă relaţiile diplomatice dintre statul trimiţător şi statul primitor încetează.

Misiunii diplomatice ad hoc îi revine, în primul rând, funcţia care o defineşte, dar, pentru a o realiza, este necesar să satisfacă şi exigenţele altor funcţii specifice domeniului

diplomatic, precum reprezentarea, servirea interesului de stat, informarea şi să recurgă lanegociere.În alcătuirea misiunii diplomatice ad hoc, decizia îi aparţine statului trimiţător. După

desemnarea persoanelor din misiune, trebuie ca statul trimiţător să transmită statului primitor informaţii cu privire la numărul, numele şi calitatea persoanelor din componenţa misiunii.Persoanele numite în componenţa misiunii diplomatice ad hoc au calitatea de membru almisiunii şi, în cadrul acesteia, le revine una dintre poziţiile următoare: şef al misiunii,reprezentant al statului trimiţător sau membru al personalului.

În cadrul misiunii diplomatice ad hoc, se disting trei categorii de personal: celdiplomatic, alcătuit din persoanele care au calitatea de diplomat, cel administrativ şi tehnic,alcătuit din persoanele cu sarcini administrative şi tehnice şi cel de serviciu, alcătuit din

 persoane cu sarcini domestice. Pe lângă membrii misiunii diplomatice ad hoc pot funcţiona şi persoane "în serviciu privat".

Este de aşteptat ca statul trimiţător să încredinţeze îndeplinirea funcţiei primordiale şi acelor auxiliare ale misiunii diplomatice ad hoc cetăţenilor proprii.

Fiecare etapă în stabilirea componenţei misiunii diplomatice ad hoc depinde deconsimţământul statului primitor, care poate fi retras oricând. Statul primitor are posibilitatea sărefuze misiunea diplomatică ad hoc în cazul în care consideră că numărul componenţilor misiunii este prea mare. Totodată, fără să datoreze explicaţii, statul primitor nu este obligat să

 primească în misiune pe oricare dintre componenţii acesteia.În rândul personalului diplomatic al misiunii diplomatice ad hoc pot fi două categorii de

diplomaţi: prima, a celor care îndeplinesc funcţia diplomatică primordială, având calitatea dereprezentant al statului, şi a doua, a celor care îndeplinesc funcţii diplomatice auxiliare.

Funcţia primordială, adică funcţia pentru care a fost constituită ad hoc misiunea, esterealizată de persoana desemnată ca reprezentant al statului trimiţător.

Misiunea diplomatică ad hoc funcţionează în locul / locurile convenit/e de statultrimiţător şi statul primitor. În cazul în care se convine că sunt necesare mai multe sedii, sedesemnează, tot prin convenţie, sediul principal. Nu se convine asupra sediului, dacă se admitecă misiunea funcţionează în capitala statului primitor, mai precis în localitatea în care se aflăsediul ministerului de externe al acestui stat.

Statul primitor are obligaţia de a-şi concretiza consimţământul privind activitatea peteritoriul propriu a misiunii diplomatice ad hoc străine, înlesnindu-i îndeplinirea funcţiilor 

specifice. Înlesnirile pe care statul primitor le acordă misiunii diplomatice ad hoc străine sunt privilegii care fac posibilă atingerea scopurilor misiunii, notificate de statul trimiţător şi admisede statul primitor.

Privilegiilor acordate misiunii diplomatice ad hoc şi membrilor ei le corespundeobligaţia privilegiaţilor de a respecta legea statului primitor. Această obligaţie constă, în primulrând, în respectarea principiului neingerinţei. Aceeaşi obligaţie înseamnă şi că nu le este permismisiunilor diplomatice ad hoc să devină sediul unor activităţi contrare dreptului internaţional.

Practic şi, totodată, simbolic, statul primitor îi asigură misiunii diplomatice ad hocexercitarea funcţiei de reprezentare, acordându-i dreptul de a utiliza, în activitate, drapelul şistema statului trimiţător. Misiunea diplomatică ad hoc beneficiază de acest privilegiu în limitelestabilite de reglementările în materie din statul primitor.

22

Page 23: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 23/75

 

În general, misiunea diplomatică ad hoc şi personalul ei au obligaţia ca, în acelaşi timpcu beneficiul privilegiilor diplomatice, să respecte reglementările din statul primitor, ca şi

 prevederile convenţiilor bilaterale, ale dreptului internaţional şi să nu utilizeze privilegiile pentru a încălca principiul neingerinţei.

Misiunii diplomatice ad hoc şi personalului ei li se acordă protecţie legală, astfel încâtsă li se asigure inviolabilitatea şi să fie împiedicate prin lege actele violente care ar impieta

asupra libertăţii lor de acţiune. Nu le este permis autorităţilor statului primitor să dispună şi să aplice măsuri de arestareşi de detenţie împotriva persoanei care are calitatea de membru al personalului diplomatic almisiunii diplomatice ad hoc. Totodată, autorităţile statului primitor sunt obligate să aibă oconduită respectuoasă în relaţiile cu această persoană. Respectul datorat de autorităţile statului

 primitor faţă de persoana membrului misiunii diplomatice ad hoc înseamnă că nu este permisăştirbirea libertăţii şi demnităţii acestei persoane.

Persoanei care are calitatea de membru al personalului diplomatic al misiuniidiplomatice ad hoc nu i se pot aplica măsuri de executare a unei decizii judecătoreşti.

Autorităţilor vamale străine le este permis să controleze bagajul personal al membrilor  personalului diplomatic al misiunii ad hoc doar dacă au informaţii clare cu privire la

 posibilitatea ca în bagaj să se afle alte obiecte decât cele pe care membrii personaluluidiplomatic al misiunii ad hoc le folosesc în activitatea lor oficială şi decât obiectele lor 

 personale. Dacă se adoptă decizia să se controleze bagajul personal al unui membru al personalului diplomatic al misiunii ad hoc, trebuie ca acesta sau un reprezentant autorizat săasiste la efectuarea controlului.

Misiunea diplomatică ad hoc beneficiază de inviolabilitatea localurilor pe care leutilizează ca sediu, în conformitate cu dreptul diplomatic. De privilegiul inviolabilităţiimisiunea diplomatică ad hoc beneficiază permanent şi peste tot în privinţa documentelor şi aarhivei sale.

Persoana care este membru al personalului diplomatic al misiunii ad hoc beneficiază deinviolabilitatea locuinţei, a documentelor, a corespondenţei şi a bunurilor ei private.

În conformitate cu dreptul diplomatic, statul primitor are obligaţia să privilegiezecomunicarea oficială a misiunii diplomatice.

Membrii misiunii au libertatea de a se deplasa şi de a circula în statul primitor.Privilegiul scutirii de impozit şi taxă pentru localurile ocupate de misiune se acordă

 pentru timpul în care se exercită funcţiile diplomatice ale misiunii ad hoc.În statul primitor, membrii personalului diplomatic al misiunii ad hoc benefeciază de

 privilegiul imunităţii, care include imunitatea de jurisdicţie penală şi imunitatea juridică civilăşi administrativă.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Definirea misiunii diplomatice ad-hoc

2. Constituirea, îndeplinirea şi încheierea misiunii diplomatice ad-hoc3. Funcţiile misiunii diplomatice ad-hoc4. Componenţa misiunii diplomatice ad-hoc5. Şeful misiunii diplomatice ad-hoc6. Sediul misiunii diplomatice ad-hoc7. Privilegiile misiunii diplomatice ad-hoc

Teste pentru autoevaluare:1. Dacă misiunea diplomatică ad hoc se realizează în mai multe state primitoare,

trebuie ca statul trimiţător să obţină consimţământa. doar de la unul dintre aceste state;

 b. de la fiecare dintre statele primitoare şi, totodată, să le informeze despre

caracterul multiplu pe care îl are destinaţia misiunii;

23

Page 24: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 24/75

 

c. de la statele primitoare cu care are relaţii diplomatice.2. În cadrul misiunii diplomatice ad hoc:a. există personal diplomatic, tehnico-administrativ şi de serviciu;

 b. există doar personal diplomatic.3. Membrii personalului diplomatic al misiunii ad hoc beneficiază:a. de imunitate de jurisdicţie penală, de imunitate juridică civilă şi de imunitate

 juridică administrativă; b. doar de imunitate de jurisdicţie penală.4. Ambasadorul care conduce o ambasadă şi căruia i s-a încredinţat şi conducerea

unei misiuni ad hoc beneficiazăa. doar de privilegiile misiunii diplomatice ad hoc;b. de privilegiile şefului de ambasadă, pe lângă privilegiile şi imunităţile cuvenite

ca membru al misiunii ad hoc.Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare: 1b, 2a, 3a, 4b.

24

Page 25: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 25/75

 

Prezentarea lecţiei a şaseaForul internaţional; conferinţa internaţionalăIntroducere:Problemele primordiale pe care diplomaţia le are de rezolvat se abordează îndeosebi în

foruri internaţionale, întrucât forurile internaţionale răspund nevoii statelor de solidaritate şi de

cooperare. În esenţă, în forurile internaţionale, membrii misiunilor diplomatice ad hoc alestatelor participante negociază soluţii pentru diferendele dintre ele, pentru stingerea conflictelor, precum şi norme pe care statele le consideră necesare întreţinerii relaţiilor interstatale. În prezent, statele lumii dispun de o sumă de practici, la care s-a recurs în mod repetat pentruorganizarea şi desfăşurarea de conferinţe internaţionale, unele dintre aceste practici răspunzândaplicării unor reguli respectate de numeroase state, care pot fi considerate componente ale unor 

 proceduri internaţionale de largă recunoaştere.Obiectiv: examinarea ponderii şi semnificaţiei forurilor internaţionale în activitatea

diplomatică actuală; descrierea elementelor de procedură larg recunoscute în privinţaorganizării şi a desfăşurării conferinţelor internaţionale; conferinţa internaţională, iniţiereaconferinţei internaţionale, convocarea conferinţei internaţionale, principiul universalităţii,

consultări pregătitoare, desfăşurarea conferinţei internaţionale.Concepte cheie: for, for internaţional, diplomaţia forurilor, instituţionalizarea forurilor 

internaţionale, stat-gazdă, stat participant; conferinţa internaţională, iniţierea conferinţeiinternaţionale, convocarea conferinţei internaţionale, principiul universalităţii, consultări

 pregătitoare, desfăşurarea conferinţei internaţionale.RezumatDiplomaţia forurilor este instrumentul care s-a dovedit a fi cel mai eficient în abordarea

 problemelor primordiale.Obiectivele principale al desfăşurării activităţii diplomatice în forurile internaţionale

sunt pacea şi securitatea internaţională. Ideea soluţionării diferendelor dintre state în cadrul unor reuniuni internaţionale dăinuie de veacuri.

Valorile pe care se întemeiază diplomaţia prin foruri internaţionale sunt evidente înactivitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Diplomaţia prin foruri este cu mult anterioară diplomaţiei moderne prin ambasade. Nevoia vitală de echilibru în întreţinerea relaţiilor internaţionale a determinat apariţia

 primelor foruri internaţionale moderne.Instituţionalizarea forurilor internaţionale s-a intensificat după Primul Război Mondial,

sub semnul necesităţii imperioase de a se menţine pacea prin garanţii bazate pe principii clare şi pe mecanisme juridice.

În prezent, se face diplomaţie în foruri internaţionale diverse: coaliţii, alianţe politico-militare, conferinţe internaţionale, organizaţii internaţionale, asocieri de state cu profil aparte

(Uniunea Europeană, mişcarea statelor francofone, Commonwealth -ul).Societatea Naţiunilor a fost o etapă în care s-a acumulat o experienţă bogată, pe bazacăreia a urmat proliferarea forurilor internaţionale.

 Naţiunile Unite, instauratoare ale păcii după cel de-al Doilea Război Mondial, aufructificat această experienţă îndeosebi pe planul asocierii statelor suverane într-o organizaţie cuvocaţie universală, care, în prezent, este preocupată de pacea şi securitatea lumii, dar şi deidentificarea şi soluţionarea problemelor globale, precum drepturile omului, protejarea mediuluiînconjurător etc.

În a doua parte a secolului al XX-lea, a devenit evident că forurile regionale ar putea fiinstrumente utile în edificarea unui sistem de securitate colectivă. Coexistenţa paşnică, necesarăîn condiţiile în care forurile opuse, funcţionând ca blocuri politico-militare, marcau negativ

 procesele pozitive cărora le fusese destinată ONU, s-a profilat graţie diplomaţiei forurilor 

25

Page 26: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 26/75

 

internaţionale, prin care s-a realizat, într-o primă etapă, Conferinţa pentru Securitate şiCooperare în Europa şi, ulterior, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

În prezent, participarea la activitatea forurilor internaţionale este considerată criteriu deapreciere a însemnătăţii rolului jucat de state în lume. Statul cu importanţă de prim rang apareca protagonist pe scena internaţională, adică este membru permanent al Consiliului deSecuritate, şi ia parte la reuniunile Grupului "celor opt".

Activitatea diplomatică se desfăşoară, normal, în măsură considerabilă, prin reuniuniinternaţionale, în foruri înfiinţate de state, la care participă delegaţii ale statelor, de fapt misiunidiplomatice ale statelor. Forurile internaţionale şi misiunile diplomatice participante sunt alestatelor care, înfiinţând foruri internaţionale la care trimit misiuni diplomatice, acţionează casubiecte de drept internaţional.

Misiunile diplomatice la forurile internaţionale se întrunesc pe teritoriul unuia dintrestatele lumii, străin pentru quasi-totalitatea participanţilor (cu excepţia celor care reprezintăstatul-gazdă), dar se acreditează pe lângă for.

Obiectul funcţiei diplomatice de reprezentare îi împarte pe participanţii la forurileinternaţionale în patru categorii: 1. cei care reprezintă statul-gazdă; 2 cei care reprezintăcelelalte state; 3. cei care reprezintă forul; 4 cei care reprezintă alte foruri.

Forul ca personalitate de drept internaţional are şi calitatea de a fi acreditar, adică primeşte acreditările misiunilor diplomatice ale statelor membre sau participante.

Misiunile diplomatice la for sunt primite, pe de o parte, pe teritoriul statului caregăzduieşte sediul forului şi, pe de altă parte de for.

În raport cu forul ca personalitate de drept internaţional, statele membre dispun de dreptde legaţie specific relaţiilor multilaterale, adică pot participa cu delegaţii şi reprezentanţe laactivitatea forului.

Un stat devine stat-gazdă pentru un for internaţional numai după ce îşi exprimăconsimţământul să găzduiască forul. Pentru găzduirea şi a misiunilor diplomatice ad hoc la for ale statelor străine şi a reprezentanţele diplomatice permanente ale acestora şi ale altor forurimembre, este nevoie de consimţământul separat al statului-gazdă.

Consimţind să intre în raportul juridic internaţional de primire pe teritoriul său a sediuluiforului şi a delegaţiilor statelor membre, statul îşi asumă obligaţia de a trata acel for şi acelestate astfel încât forul să poată funcţiona.

Scopul misiunilor diplomatice la for este participarea la activitatea forului, la negocieriledin cadrul acestuia, la elaborarea documentelor care conţin deciziile acestuia. Raporturilemisiunii diplomatice la for cu statul-gazdă se împletesc cu şi depind de raporturile stabilite întrestatul-gazdă şi for. Între statul-gazdă, pe de o parte, for şi misiunile diplomatice la for, pe de altă

 parte, se formează un raport juridic specific de ospitalitate diplomatică.Relaţiile dintre misiunile diplomatice la for, care participă temporar sau permanent la

activitatea şi/sau la reuniunile forului, se supun principiului egalităţii suverane a statelor,

 precum şi normelor juridice statutare ale forului. În for, li se asigură relaţiilor dintre statelereprezentate echilibrul favorabil căii diplomatice de soluţionare a problemelor din relaţiileinternaţionale. În asemenea condiţii, este posibil ca forul internaţionale să ofere cadrul propicedezvoltării progresive a dreptului internaţional.

Forul internaţional este, de fapt, reuniunea diplomatică multilaterală la nivel înalt, lanivel ministerial sau la nivel de experţi. În general, reuniuni ale experţilor şi ale miniştrilor 

 pregătesc treapta superioară a negocierilor şi a deciziilor care se desfăşoară la nivelul şefilor destat şi de guvern.

Forul internaţional are o durată limitată (conferinţa internaţională) sau o duratănelimitată, fiind aşadar "permanentă" (organizaţia internaţională)

Organizaţiile internaţionale sunt rezultatul perfecţionării diplomaţiei prin conferinţe.

Instituţionalizarea întâlnirilor multilaterale care se dovedesc utile şi eficiente facilitează

26

Page 27: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 27/75

 

întrunirea participanţilor, fără a fi nevoie să se recurgă la mecanismul greoi şi irositor de timp alconvocărilor şi al organizărilor ab origine.

În general, organizaţiile internaţionale au fost constituite pornindu-se de la conferinţeleinternaţionale, pe care statele participante au decis să le transforme în instituţii cu activitate

 permanentă.Conferinţele internaţionale pot fi privite ca modalităţi temporare de înfăptuire a politicii

externe a statelor, în timp ce organizaţiile internaţionale sunt instituţii ale acestei politici.Spre deosebire de organizaţia internaţională, conferinţa internaţională nu întruneştecaracteristicile definitorii de subiect de drept internaţional.

Când conferinţa internaţională ajunge, din obiect al dreptului internaţional, subiect dedrept internaţional, înseamnă că a devenit organizaţie internaţională. Se depăşeşte, în procesulde instituţionalizare a conferinţei, pragul critic de complexitate care permite un asemenea saltcalitativ. Când statele consimt să doteze conferinţa internaţională cu un sistem de organe

 permanente, distincte de organele statelor participante, înfiinţează o organizaţiei internaţională.Organizaţiile internaţionale sunt foruri internaţionale, care s-au instituţionalizat şi au

dobândit personalitate internaţională. Fiind înfiinţate prin consimţământul statelor, ca forme alecolaborării dintre acestea, şi având rezoluţii stabilite prin negociere şi convenţie de state,

forurile internaţionale pot fi doar subiecte derivate de drept internaţional. Numai statele au capacitate juridică deplină, în timp ce forurile au o capacitate juridică

limitată de prevederile convenţiilor interstatale pe care se întemeiază. Forurile internaţionaledispun, conform statutelor proprii, de capacitate juridică pentru realizarea funcţiilor şiscopurilor lor, pe teritoriul statului de reşedinţă şi al statelor participante.

Conferinţa internaţională este reuniunea misiunilor diplomatice ad hoc trimise de statesă abordeze, în cadru multilateral, una sau mai multe probleme ale relaţiilor internaţionale.Activitatea conferinţei internaţionale, convocată din iniţiativa şi cu consimţământul statelor şi lacare participă misiuni diplomatice ad hoc ale statelor, are caracter diplomatic. Ca urmare,această activitate este obiectul dreptului diplomatic.

În cadrul conferinţelor internaţionale se desfăşoară dezbateri, se prezintă proiecte, senegociază, participanţii având ca obiectiv, în cele mai multe cazuri, realizarea unui acordinterstatal.

Conferinţa internaţională este un eveniment unic, a cărui desfăşurare este legată directde obiectivul pe care iniţiatorii şi-au propus să-l atingă. Lucrările se încheie după ce timpul delucru stabilit de participanţi s-a scurs sau după ce s-a atins obiectivul stabilit iniţial. Prelungireaduratei conferinţei nu înseamnă instituţionalizare, pentru că îndeplinirea funcţiilor din mandatulmisiunilor diplomatice ad hoc determină încheierea lucrărilor. Instituţionalizarea înseamnătransformarea conferinţei într-un alt tip de for internaţional (organizaţie internaţională, alianţăetc.)

Lipsită de caracteristicile proprii subiectului (derivat) de drept internaţional, conferinţa

internaţională dispune de competenţe pe planul organizării lucrărilor (dezbatere, negociere,adoptare de documente etc.), de legitimitatea acceptată de statele participante necesarăconstituirii prezidiului, de comisii, precum şi elaborării şi adoptării regulilor proprii defuncţionare.

Desfăşurarea organizată a lucrărilor conferinţei internaţionale şi atingerea obiectivuluiurmărit prin conferinţă depind de adeziunea participanţilor şi a autorităţilor statului-gazdă la uncadru juridic elementar. Astfel, trebuie ca, la conferinţa internaţională, statele să-şi poatăexprima cu deplinătate voinţa, poziţiile şi consimţământul în legătură cu ordinea de zi,conţinutul lucrărilor şi al documentelor adoptate. Numai prin realizarea acestei condiţii este

 posibil ca statele participante la conferinţa internaţională să se considere angajate faţă de prevederile adoptate.

27

Page 28: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 28/75

 

Este posibil ca iniţiativa privind întrunirea unei conferinţe internaţionale să aparţinăunui singur stat, mai multor state sau unei organizaţii internaţionale.

Între momentul lansării iniţiativei şi cel al convocării, se obişnuieşte să se organizezeconsultări între eventualii participanţi. Consultările pot avea loc pe cale bilaterală, la orice nivelsau în cadrul unor reuniuni multilaterale speciale. Iniţierea şi convocarea de conferinţe în cadrulorganizaţiilor internaţionale decurg potrivit procedurilor şi normelor acestora.

Consultările pregătitoare se concentrează, de obicei, asupra schiţării ordinii de zi aconferinţei, precum şi a regulilor de procedură. Se oferă astfel prilej de aprofundare a tematicii,de detaliere a problematicii de discutat, de precizare a obiectivelor urmărite. Organizatorilor lerevine, încă din această etapă, efortul de a identifica poziţiile divergente şi de a căuta punctelecomune, pe baza cărora să se poată desfăşura lucrările.

Participanţii la pregătirea conferinţei discută şi despre stabilirea locului de desfăşurare alucrărilor. Statul-gazdă propune o localitate de pe teritoriul său, unde sunt întrunite condiţiiletehnice necesare. Se admite, în general, că locul de desfăşurare al conferinţei (sediul lucrărilor)este inviolabil şi că autorităţile statului-gazdă nu pot acţiona în acel loc (sediu) fără acordulconferinţei, adică al celor desemnaţi de participanţi să o reprezinte.

Trebuie, totodată, ca statul-gazdă, în primul rând, dar şi ceilalţi participanţi să

întreprindă măsuri pentru desfăşurarea lucrărilor în securitate şi să asigure protecţia delegaţiilor.Potrivit uzanţelor şi sub imperiul principiului egalităţii suverane a statelor, convocarea

conferinţei internaţionale se face prin invitaţii adresate de organizator (stat-gazdă, organizaţieinternaţională) participanţilor, fără discriminare.

Doctrina de drept diplomatic se referă şi la necesitatea respectării principiuluiuniversalităţii forurilor internaţionale, în conformitate cu care toate statele interesate pot

 participa la examinarea problemei care constituie tema conferinţei, precum şi la elaborarea şiadoptarea de eventuale documente exprimând poziţii şi angajamente comune.

Statele invitate confirmă primirea invitaţiei la conferinţă şi comunică organizatorului,inclusiv statului-gazdă, componenţa misiunii (delegaţiei) care le reprezintă.

Conduita diplomaţilor participanţi la conferinţa internaţională, posibilităţile şi modul lor de acţiune sunt obiectul prevederilor dreptului diplomatic referitoare la reprezentarea statelor înrelaţiile lor cu organizaţiile internaţionale cu vocaţie universală şi la misiunile diplomatice ad hoc.

Autorităţile statului-gazdă pot să refuze prezenţa pe teritoriu a anumitor persoane, de pildă a celor declarate anterior  persona non grata. În general, se caută ca rezolvarea acestui tipde probleme, precum aceea a neacceptării pe teritoriu a unui delegat străin la conferinţă, să nuîmpiedice reprezentarea statelor la conferinţă şi desfăşurarea lucrărilor. Declarând persona non

 grata pe un membru al misiunii diplomatice ad hoc la conferinţa internaţională, autorităţilestatului-gazdă îşi exercită dreptul suveran de nu accepta pe teritoriul lor persoanele pe care nu le

 pot accepta din motive întemeiate, dar, totodată contribuie la slăbirea prezenţei un stat la

lucrările conferinţei. Conform unei uzanţe care ar putea deveni regulă de curtoazieinternaţională, statul-gazdă nu îl declară  persona non grata pe conducătorul unei misiunidiplomatice ad hoc la nivel înalt.

Statele obişnuiesc ca, la reuniunile internaţionale la care participă, să admită prezenţaobservatorilor, reprezentanţi ai statelor sau organizaţiilor care nu doresc să se implice înnegocieri şi dezbateri, dar consideră necesar să se informeze asupra conţinutului acestora.

Îndeosebi la conferinţele la care au loc negocieri urmate de încheiere de documente(convenţii, acte-finale), este necesar ca membrii misiunilor diplomatice ad hoc ale statelor 

 participante să le prezinte organizatorilor, serviciilor acestora de secretariat, împuternicirileoficiale de a negocia şi de a exprima prin semnătură consimţământul statului reprezentat,

 primite din partea autorităţilor proprii. Deplinele puteri se verifică la începutul lucrărilor şi, în

28

Page 29: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 29/75

 

urma verificării, delegaţii (membrii misiunilor diplomatice ad hoc la copnferinţă) sunt acreditaţisau legitimaţi în vederea participării la lucrări, inclusiv la negocierea de documente.

Se obişnuieşte ca lucrările conferinţei să înceapă cu o plenară inaugurală, care cuprindeo ceremonie incluzând discursul de întâmpinare al reprezentantului statului-gazdă şi saluturileformulate de participanţi. Plenara inaugurală constituie momentul desemnării, prin proceduraconvenită la pregătiri, a preşedinţiei conferinţei, a componenţei comisiilor şi secretariatului.

Este cvasigenerală practica încredinţării preşedinţiei conferinţei reprezentantuluistatului-gazdă. În acest fel se respectă o tradiţie considerată regulă a curtoaziei internaţionale.Dacă nu toţi participanţii sunt de acord cu încredinţarea preşedinţiei conferinţei

reprezentantului statului-gazdă, se recurge la formula preşedinţiei prin rotaţie. Reprezentanţiistatelor participante se succed la preşedinţia lucrărilor, pentru câte o şedinţă, în ordinea stabilităla pregătiri, de obicei respectând criteriul listei alfabetice, în limba oficială a statului-gazdă, adenumirilor statelor.

Participanţii la conferinţă pot adopta un regulament al lucrărilor, îndeosebi cu privire la procedură: atribuţiile şi competenţele preşedinţiei, comisiilor şi secretariatului, limitelecvorumului (numărul de participanţi necesar adoptării de decizii), ordinea luărilor de cuvânt(distingerea între declaraţiile de poziţie, alocuţiunile de fond şi intervenţiile cu privire la

 procedură), prezentarea amendamentelor, votul (stabilirea formelor de exprimare a votului: prinapel nominal, prin vot secret, prin vot deschis, prin corespondenţă), limbile de negociere şiredactare, relaţiile cu mass-media etc.

Votul constituie un punct nodal al procedurii. Dincolo de forma de exprimare, maidelicate apar problemele legate de puterea de vot a participanţilor şi cele ale numărului devoturi necesar adoptării de decizii.

În general, se admite că puterea de vot decurge din principiul egalităţii suverane astatelor, conform căruia se atribuie câte un vot fiecărui stat reprezentat la conferinţă. Suntconferinţe la care se practică şi votul ponderat.

Prin regulamentele de procedură se stabileşte numărul de voturi necesar adoptăriideciziilor: majoritate simplă sau majoritate calificată (de două treimi, de patru cincimi etc.).Sunt reuniuni la care deciziile se iau numai prin vot unanim sau prin consens.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Forul internaţional şi soluţionarea problemelor internaţionale2. Formele de diplomaţie prin foruri internaţionale3. Misiuni diplomatice la foruri şi misiuni diplomatice ale forurilor 4. Tendinţa de instituţionalizarea a forurilor internaţionale5. Conferinţa internaţională, obiect al dreptului diplomatic6. Organizarea conferinţei internaţionale7. Desfăşurara conferinţei internaţionale8. Preşedinţia conferinţei internaţionale

Teste pentru autoevaluare:1. Este for internaţional:a. alianţa politico-militară internaţională;

 b. coaliţia guvernamentală;c. Uniunea Europeană;d. clubul de fotbal Real Madrid.

2. Misiunile diplomatice la forurile internaţionale se acrediteazăa. pe lângă toate guvernele statelor participante;

 b. pe lângă for.3. În conformitate cu procedurile acceptate în general cu privire la organizarea unei

conferinţe internaţionale se admite că:

29

Page 30: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 30/75

 

a. autorităţile statului-gazdă pot acţiona în locul (sediul) de desfăşurare aconferinţei internaţionale indiferent dacă persoanele desemnate săreprezeinte conferinţa sunt sau nu sunt de acord;

 b. locul de desfăşurare al conferinţei (sediul lucrărilor) este inviolabil.4. Enunţaţi două variante de stabilire a puterii de vot a participanţilor la conferinţa

internaţională:

a. ...; b. ... .5. Enunţaţi două forme de adoptare prin vot a hotărârilor în cadrul conferinţei

internaţionale:a. ...;

 b. ....Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare: 1 a şi c; 2b; 3b; 4 (un

reprezentant/o delegaţie – un vot), b. (vot ponderat după mărimea capitalului statuluireprezentat sau numărul de locuitori ai statului reprezentat); 5 a. (consens), b.(majoritatesimplă).

30

Page 31: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 31/75

 

Prezentarea lecţiei a şapteaOrganizaţia internaţională – for diplomatic; reprezentarea statelor la organizaţia

internaţională; funcţionarul internaţionalIntroducere:Organizaţia internaţională este una dintre formele stabilite prin convenţie internaţionale,

 prin care statele se grupează pentru a acţiona împreună într-un domeniu sau în mai multe

domenii ale relaţiilor dintre ele.Dreptul diplomatic confirmă identitatea de misiune diplomatică a reprezentanţei permanente a statului interesat pe lângă organizaţia internaţională. Totodată, dreptul diplomaticreglementează organizarea şi funcţionarea reprezentanţei permanente la organizaţiainternaţională a unui stat membru al organizaţiei internaţionale.

În organizaţia internaţională se intersectează serviciul diplomatic extern al statuluimembru al organizaţiei cu ansamblul organelor integrate ale organizaţiei, reprezentanţii statelor membre cu funcţionarii organizaţiei.

Obiectiv: definirea organizaţiei internaţionale, din perspectiva activităţii diplomatice;cunoaşterea normelor generale principale cu privire la reprezentarea statelor la organizaţiainternaţională; descrierea trăsăturilor definitorii ale funcţionarului internaţional.

Concepte cheie:  gruparea de state, alianţa, coaliţia, organizaţia, capacitatea juridică aorganizaţiei internaţionale; reprezentanţa permanentă, reprezentanţa permanentă pentruobservare, privilegiile organizaţiei şi ale reprezentanţilor statului membru al organizaţiei; organintegrat al organizaţiei internaţionale, funcţionarul internaţional, reprezentantul organizaţieiinternaţionale, privilegiile organizaţiei internaţionale şi ale funcţionarului internaţional.

RezumatÎn doctrina dreptului internaţional, organizaţia internaţională este privită ca asociere de

state suverane care urmăresc să atingă un obiectiv de interes comun, prin intermediul organelor  proprii organizaţiei.

Organizaţia internaţională este instituţia permanentă, constituită de state, prin acordullor de voinţă exprimat prin convenţie internaţională, care funcţionează pentru realizareascopurilor stipulate în actele constitutive, pe baza principiilor şi normelor fundamentale aledreptului internaţional. Organizaţia internaţională are caracter interguvernamental.

Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Internaţional a propus definiţia următoare:organizaţia internaţională este asociere de state, constituită prin convenţie, prevăzută cu oconstituţie (statut constitutiv) şi cu organe comune şi având personalitate juridică distinctă de

 personalitatea juridică a statelor membre. Din definiţie, rezultă că organizaţia internaţională esteo organizaţie interstatală, înfiinţată prin actul de voinţă al unor state. Ca urmare, organizaţiainternaţională este subiect derivat de drept internaţional.

Organizaţia internaţională are personalitate (capacitate) juridică, adică are aptitudinea dea fi titulară de drepturi şi de obligaţii. Asemenea persoanei juridice de drept civil, organizaţia

internaţională are o structură internă care funcţionează, conform dreptului internaţional, pentruatingerea unui obiectiv, care îşi poate exterioriza voinţa şi care, având patrimoniu, poate sădesfăşoare activităţi şi să le suporte consecinţele.

Organizaţia are dreptul, în cadrul funcţiilor stabilite de statele care au constituit-o, de aîncheia tratate cu statele membre şi cu alte organizaţii internaţionale.

Spre deosebire de personalitatea juridică a statului, personalitatea juridică a organizaţieiinternaţionale are caracter funcţional, pentru că organizaţia internaţională stă sub principiulspecializării. Ca subiect derivat de drept internaţional, organizaţia internaţională are competenţăfuncţională atribuită de state şi nu este altceva decât instrument al cooperării interstatale caredepinde voinţa statelor şi de cooperarea dintre state.

Personalitatea juridică a organizaţiei internaţionale are caracter obiectiv, pentru că

 personalitatea juridică a organizaţiei internaţionale este opozabilă chiar şi statelor nemembre.

31

Page 32: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 32/75

 

Organizaţia are drept de legaţie activ şi pasiv. Ca urmare, statele pot fi reprezentate pelângă organizaţia internaţională prin misiuni permanente.

Sunt posibile reprezentări pe lângă alte organizaţii internaţionale sau ale acestora, prin birouri de legătură sau misiuni de observare. Organizaţia poate fi reprezentată permanent pelângă un stat prin centru de informare, birou de corespondenţă, reprezentanţi rezidenţi.

Organizaţia internaţională are dreptul de a-şi administra fondurile financiare, atât

veniturile, cât şi cheltuielile.Organizaţia internaţională are drept la drapel şi la stemă (emblemă).Organizaţia internaţionale are, ca subiect de drept internaţional, şi obligaţii

internaţionale.Organizaţia nu-şi poate modifica obligaţiile care i-au fost stabilite de statele care au

constituit-o. Numai statele-părţi la tratatul constitutiv pot să modifice acest tratat.Organizaţia internaţională poate încheia convenţii, de pildă cu statul pe teritoriul căruia

realizează programe, acorduri de exonerare de responsabilitate, conform cărora reparaţia revinestatului beneficiar al programului.

Organizaţia internaţională adoptă decizii prin care este angajată numai ea, caorganizaţie, nu şi statele membre. Aceste decizii sunt aplicate de organele organizaţiei şi actele

de aplicare a acestor decizii nu sunt acte ale statelor membre. Când, prin organele sale,organizaţia internaţională ia decizii, altele decât deciziile fiecărui stat membru în parte, îşiexercită voinţa proprie şi acţionează ca subiect autonom al relaţiilor internaţionale; îşi manifestă

 personalitatea juridică internaţională şi se comportă ca subiect derivat de drept internaţional.Deciziile organelor organizaţiilor internaţionale pot fi adoptate prin vot majoritar sau

 prin consens şi pot avea caracter obligatoriu pentru statele membre sau pot fi doar recomandări.Autonomia organizaţiei internaţionale implică şi independenţa funcţionarilor 

organizaţiei faţă de autorităţile statelor membre.Sursele dreptului aplicabil în privinţa organizaţiilor internaţionale sunt: regulile

cutumiare şi regulile scrise conţinute în convenţia de bază a organizaţiei, alte documente de bază ale organizaţiei, precum cele elaborate de o eventuală reuniune pregătitoare, acordurileorganizaţiei cu statul-gazdă sau cu statul pe teritoriul căruia organizaţia desfăşoară o anumităactivitate, regulamentele unor organe ale organizaţiei, statutul personalului organizaţiei.

Statele îşi exprimă acordul de voinţă de a înfiinţa o organizaţie internaţională şi de a fimembre ale acesteia încheind o convenţie (care se poate intitula tratat, pact, cartă, statut şi chiar constituţie).

Statele le stabilesc organizaţiilor internaţionale pe care le constituie obiectiveledefinitorii. Obiectivul Organizaţiei Naţiunilor Unite este să coordoneze acţiunea internaţională astatelor membre, să asigure securitatea colectivă.

Pe lângă membrii cu drepturi depline ai organizaţiei internaţionale, există şi membriasociaţi şi observatori. În rândul observatorilor, pe lângă statele cu acest statut se pot afla

entităţi care au vocaţia de a deveni state (mişcările de eliberare naţională), organizaţiiinternaţionale sau organizaţii neguvernamentale. Drepturile observatorilor diferă de la oorganizaţie la alta. În urma constituirii reprezentanţei unui stat străin pe teritoriul statului-gazdăunde funcţionează organizaţia internaţională, rezultă relaţia trilaterală stat membru alorganizaţiei internaţionale reprezentat la sediul acesteia de o misiune permanentă - organizaţiainternaţională - statul-gazdă.

Reprezentanţa permanentă este rezultatul deciziei adoptate de statul care o constituie şitotodată al consimţământului exprimat în numele organizaţiei şi în numele statului-gazdă. Este

 posibilă constituirea reprezentanţei permanente şi dacă statul-gazdă nu recunoaşte statultrimiţător.

Statele care nu sunt membre ale organizaţiei internaţionale pot fi reprezentate pe lângă

organizaţie de reprezentanţe permanente pentru observare.

32

Page 33: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 33/75

 

Reprezentanţa permanentă îndeplineşte funcţii normale de misiune diplomatică:reprezentarea, servirea interesului de stat, informarea şi negocierea. Reprezentanţei permanenteîi revine şi funcţia specifică a participării la activitatea organizaţiei internaţionale. Membriimisiunii permanente a unui stat pe lângă organizaţia internaţională şi membrii misiuniidiplomatice ad hoc a unui stat la reuniunile organizaţiei internaţionale participă şi la activitateaorganelor organizaţiei, făcând parte din aceste organe, care adoptă şi aplică decizii ale

organizaţiei.Reprezentanţa permanentă pentru observare are funcţii asemănătoare, dar nu poaterealiza funcţiile de negociere în cadrul organizaţiei şi de asigurare a participării statului propriula activităţile organizaţiei.

Trimiţându-şi reprezentanţii permanenţi la organizaţia internaţională, statul membru îşiexercită dreptul de a participa la activitatea organizaţiei. Primind reprezentanţe permanente lasediul ei şi misiuni diplomatice ad hoc la reuniunile ei, organizaţia internaţională îşi exercită

 pasiv dreptul de legaţie.În alcătuirea reprezentanţei permanente, decizia îi aparţine statului trimiţător.Reprezentanţi ai statelor la organizaţia internaţională sunt toţi componenţii

reprezentanţei, şeful reprezentanţei, locţiitorii, consilierii, experţii tehnici şi secretarii

reprezentanţei. Reprezentanţa permanentă este condusă de un şef de misiune şi este compusădin trei categorii de personal: diplomatic, tehnic-administrativ şi de serviciu. Trebuie canumărul componenţilor să nu depăşească limitele normale, acceptate de statul trimiţător, deorganizaţie şi de statul-gazdă.

Autorităţile statului trimiţător (şeful de stat sau de guvern, ministrul de externe) emitscrisori de acreditare pentru şeful reprezentanţei permanente, care le transmite organizaţiei.Adunarea Generală a ONU a recomandat ca şeful misiunii permanente să fie împuternicit prinscrisori de acreditare emise de şeful statului propriu sau de şeful guvernului sau de ministrul deexterne. Acreditarea se face pe lângă organizaţie şi nu pe lângă secretarul general al acesteia,căruia i se transmite doar scrisoarea de acreditare.

Statul trimiţător aduce la cunoştinţa organizaţiei componenţa reprezentanţei şi fiecaremodificare a acestei componenţe: numirea, poziţia, titlul şi ordinea de precădere a membrilor reprezentanţei, sosirea lor, plecarea lor definitivă sau încetarea funcţiilor lor, modificările înstatutul lor în timpul serviciului la misiunea permanentă; sosirea şi plecarea definitivă a oricăruimembru de familie şi eventuala modificare a calităţii de membru de familie; sosirea şi plecareadefinitivă a persoanelor angajate în serviciul privat al membrilor reprezentanţei şi încetareaactivităţii lor în această calitate; începerea şi încetarea activităţii persoanelor rezidente în statul-gazdă care lucrează în cadrul personalului reprezentanţei permanente sau în serviciul privat almembrilor acesteia; adresele sediilor misiunii şi ale locuinţelor private. Aceste informaţii suntcomunicate statului-gazdă fie de organizaţie, fie de statului trimiţător.

Statul-gazdă poate expulza un membru al unei misiuni permanente pe care nu îl

consideră acceptabil.Dacă şeful reprezentanţei lipseşte, conducerea reprezentanţei este preluată de un şef  ad interim, după înştiinţarea organizaţiei şi a statului-gazdă.

În conformitate cu principiul egalităţii suverane a statelor, trebuie ca toate statelemembre ale organizaţiei internaţionale să aibă posibilitatea să înfiinţeze misiuni permanente pelângă organizaţia internaţională.

În statul-gazdă, funcţionează simultan misiunile diplomatice având rol de reprezentanţe permanente ale statelor membre ale organizaţiei internaţionale. Ordinea de precădere a şefilor de reprezentanţe se stabileşte ţinând seama de ordinea alfabetică a denumirii statelor membreale organizaţiei.

Pe teritoriul statului care găzduieşte organizaţia şi unde ei funcţionează în această

calitate, reprezentanţii membrilor organizaţiei pe lângă organizaţie beneficiază, asemenea

33

Page 34: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 34/75

 

trimişilor diplomatici, de privilegii precum: inviolabilitate personală, a bagajelor şi adocumentelor, libertatea de comunicare cu utilizarea cifrului şi a curierului, exceptarea de larestricţiile în privinţa imigrării, facilităţi în privinţa schimbului valutar.

Statul-gazdă le acordă reprezentanţei permanente şi membrilor ei privilegii, pentru afacilita astfel îndeplinirea funcţiilor diplomatice de care depinde funcţionarea organizaţieiinternaţionale. Temeiul acestor privilegii este strict funcţional. Totodată, membrilor 

 personalului diplomatic al reprezentanţei diplomatice le revin obligaţiile de a respecta legile şireglementările statului-gazdă şi de a nu se amesteca în afacerile interne ale statului-gazdă..Potrivit Convenţiei de la Viena cu privire la reprezentarea statelor în relaţiile lor cu

organizaţiile internaţionale (1975), dacă beneficiarul imunităţii de jurisdicţie comite oinfracţiune gravă în raport cu legea penală a statului-gazdă, statul trimiţător poate renunţa laimunitate sau îl recheamă pe cel în cauză şi dispune încheierea activităţii lui la misiunea

 permanentă. Aceeaşi convenţie prevede ca statul trimiţător să procedeze la fel dacă are loc oingerinţă gravă în afacerile interne ale statului-gazdă.

Dacă, în afara exercitării funcţiilor reprezentanţei permanente, un membru al personalului diplomatic al reprezentanţei permanente comite o infracţiune gravă evidentă lalegislaţia penală a statului-gazdă sau dacă săvârşeşte un act de imixtiune gravă şi evidentă în

treburile interne ale statului-gazdă, statul trimiţător este obligat să-l recheme sau măcar sădispună încetarea funcţiilor acestuia, dacă nu renunţă la imunitatea lui de jurisdicţie.

Organizaţia sprijină reprezentanţa permanentă şi statul-gazdă în aplicare prevederilor dedrept diplomatic în privinţa privilegiilor.

Autorităţile statului-gazdă au obligaţia să-i ocrotească pe membrii personaluluidiplomatic al reprezentanţei, împiedicând acţiunile prin care acestora le-ar fi afectată libertateaşi demnitatea. Trebuie ca actele violente care ar impieta asupra libertăţii personaluluireprezentanţei permanente să fie contracarate prin măsuri adecvate. Totodată, autorităţilestatului-gazdă sunt obligate să-i urmăreească şi să-i sancţioneze pe cei care comit asemeneaacte. Autorităţile statului-gazdă nu pot, în nici un caz, să recurgă împotriva membrilor 

 personalului diplomatic al reprezentanţei permanente la măsuri de constrângere precum percheziţia, arestarea, detenţia.

Localul reprezentanţei permanente şi arhivele ei beneficiază de inviolabilitate.Responsabilitatea pentru asigurarea acestei inviolabilităţii este a statului-gazdă, căruia îi revineobligaţia ca, în cazul unui atac, să-l urmărească şi să-l sancţioneze pe făptuitor.

 Nu îi este permis ambasadei să devină sediu al unor activităţi contrare dreptuluiinternaţional. Statul acreditar şi agenţii lui diplomatici au obligaţia să nu dea localurilor ambasadei utilizări incompatibile cu funcţiile diplomatice.

Statul-gazdă are obligaţia de a garanta înfăptuirea privilegiului protecţiei reprezentanţei permanente şi a personalului ei diplomatic împotriva atentatelor la securitate.

Statul-gazdă are obligaţia de a privilegia comunicarea oficială a reprezentanţei

 permanente, ocrotind-o şi îngăduind-o, adică neîncercând nici o formă de control. Întrereprezentanţa permanentă şi statul trimiţător se poate comunica prin utilizarea curieruluireprezentanţei, a valizei reprezentanţei şi a mesajelor cifrate.

Membrii personalului diplomatic al reprezentanţei permanente au libertatea de a circula pe teritoriul statului-gazdă, care însă poate să le reglementeze, chiar să le interzică, din motivede securitate naţională, accesul în anumite zone (cele de frontieră, din preajma unei fabrici dearmament sau a unui teren folosit pentru teste şi exerciţii militare, în localităţi unde au locconflicte sociale care pot afecta securitatea străinilor). Pentru restrângerea posibilităţii dedeplasare, statul-gazdă poate să invoce şi motive legate de poluare sau de opţiunea unor comunităţi etnice sau religioase care nu acceptă periodic sau permanent vizite ale străinilor. Încazurile în care nu este interzis, ci doar reglementat, accesul este posibil dacă reprezentanţa

 permanentă notifică deplasarea şi autorităţile statului gazdă o acceptă.

34

Page 35: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 35/75

 

Personalul diplomatic al reprezentanţei permanente beneficiază de scutirea de oriceimpozite şi taxe, personale sau reale, naţionale, regionale sau comunale; scutirea de impozite şitaxe naţionale, regionale sau comunale asupra localurilor reprezentanţei, cărora membrii acestui

 personal le sunt proprietari sau locatari; scutirea, în ce priveşte serviciile prestate statuluiacreditant, de dispoziţiile cu privire la asigurările sociale în vigoare în statul-gazdă; scutirea de

 plata drepturilor de vamă, a taxelor şi a altor drepturi conexe.

Membrii personalului diplomatic al reprezentanţei permanente beneficiază de imunitatede jurisdicţie în statul-gazdă. Ei nu sunt obligaţi să depună mărturie în instanţă.Implicarea într-un proces juridic, în statul-gazdă, a unui membru al personalului

diplomatic al reprezentanţei permanente este posibilă numai după ce statul trimiţător renunţă laimunitatea juridică. Statului trimiţător îi revine obligaţia ca, în cazul în care nu renunţă laimunitatea de jurisdicţie, să întreprindă tot ce se poate pentru soluţionarea echitabilă a litigiului.

Funcţionarul internaţional este persoana care îndeplineşte continuu şi exclusiv funcţii încadrul organelor integrate ale organizaţiei internaţionale, în conformitate cu un contract bazat

 pe statutul personalului organizaţiei.Atribuirea calităţii de funcţionar internaţional se face prin învestire de către unul dintre

organele organizaţiei internaţionale.

Activitatea funcţionarului internaţional se desfăşoară în conformitate cu ordinea juridicăinternă a organizaţiei internaţionale, cu prevederile reglementărilor privind condiţiile deangajare, regulile privind cariera, remuneraţia, modalităţile de protecţie socială, regimuldisciplinar etc.

Funcţionarul internaţional este independent faţă de statul propriu şi faţă de statul peteritoriul căruia îşi exercită funcţiile. În schimb, funcţionarul internaţional se subordoneazăorganizaţiei, organele acesteia fiind doar ele apte să interpreteze reglementările interioare

 proprii, pentru a decide ce este în conformitate cu interesele organizaţiei.Acceptarea de către funcţionarul internaţional a numirii lui în această calitate implică

angajamentul de a servi, în activitate, exclusiv interesul organizaţiei internaţionale. Totodată,funcţionarul internaţional este reprezentantul intereselor tuturor statelor care, în conformitate cuobiectivele şi statutul organizaţiei internaţionale, beneficiază de activitatea sa.

Esenţa conduitei juridice a funcţionarului internaţional constă din independenţa faţă deautorităţile statului propriu şi loialitatea faţă de organizaţie. Independenţa funcţionaruluiinternaţional faţă de autorităţile statelor proprii, membre ale organizaţiei internaţionale, reflectăautonomia organizaţiei internaţionale. Funcţionarului internaţional i se cere să răspundă laexigenţele autorităţii tuturor statelor membre ale organizaţiei internaţionale, fără a fi subordonatnici unuia dintre ele. El nu reprezintă nici o autoritate naţională, nici pe a statului propriu. El nucere şi nu primeşte dispoziţii de la autorităţi din afara organizaţiei.

Organizaţia internaţională are relaţii cu statele membre, cu alte state, cu alte organizaţiiinternaţionale şi constituie misiuni pe teritoriile altor state decât statul-gazdă. În aceste situaţii,

se desemnează reprezentanţi ai organizaţiei internaţionale. Misiunile se constituie şireprezentarea se realizează prin decizia organelor organizaţiei internaţionale, care îşidesemnează reprezentanţii, funcţionarii împuterniciţi să reprezinte organizaţia.

Statutul funcţionarului internaţional răspunde necesităţilor funcţiei. Acest statut seaplică în conformitate cu convenţiile încheiate de state. Ca urmare, organizaţia în ansamblu şi

 persoana căreia i se atribuie calitatea de funcţionar internaţional al organizaţiei internaţionalesunt îndreptăţite să beneficieze şi beneficiază de privilegii pe teritoriul statelor undefuncţionează. Această protecţie acordată organizaţiei internaţionale şi funcţionarilor eieliberează organizaţia şi pe funcţionarii ei de jurisdicţia tuturor statelor membre.

Privilegiile de care beneficiază organizaţia îi garantează autonomia faţă de statele careconsimt să i-o acorde. Este de dorit ca printre aceste state să se numere statul-gazdă şi statul pe

teritoriul căruia organizaţia îşi desfăşoară reuniunile şi activităţile operaţionale. Este important

35

Page 36: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 36/75

 

ca acţiunile organizaţiei să nu fie supuse dreptului intern al unui stat, pentru că astfel ar fiîncălcat principiul egalităţii suverane a statelor. Totodată, dreptul diplomatic dezaprobă abuzulde privilegii în activitatea organizaţiilor internaţionale.

Dreptul diplomatic oferă cadrul în care organizaţiile internaţionale să poată beneficia de: privilegiul posibilităţii de a deţine fonduri, aur sau valută de orice fel, de a opera conturi în oricefel de valută, de a transfera şi a converti mijloace de plată dintr-o ţară în alta sau în cadrul

aceleiaşi ţări; privilegiul exceptării activelor, veniturilor şi bunurilor lor de la plata oricăror taxedirecte; privilegiul exceptării de la plata taxelor vamale, de la interdicţii şi restricţii aimporturilor şi exporturilor de obiecte pentru uz oficial şi de publicaţii proprii; privilegiulimunităţii juridice în cazul unor acţiuni privind bunurile lor mobile şi imobile, privilegiulinviolabilităţii localurilor şi arhivelor lor.

Autorităţile statului-gazdă au datoria să asigure liniştea în jurul sediului organizaţieiinternaţionale şi să dispună de forţe de poliţie care, la solicitarea organizaţiei, să asigureaplicarea legilor şi respectarea ordinii publice.

Din statutul organizaţiei internaţionale decurge statutul funcţionarului internaţional.Privilegiilor acordate organizaţiei internaţionale le corespund privilegiile acordatefuncţionarului internaţional.

Funcţionarul internaţional beneficiază de privilegii, în calitate de reprezentant alorganizaţiei internaţionale, pe teritoriul statului unde îşi exercită funcţia.

Funcţionarului internaţional i se conferă privilegii în interesul organizaţiei internaţionaleşi nu în avantaj personal. Funcţionarul internaţional este privilegiat ca să poată promovainteresele organizaţiei internaţionale. Privilegiile îi permit libertatea de acţiune, îi garanteazăindependenţa faţă de autorităţile exterioare organizaţiei, îndeosebi faţă de autorităţile statului-gazdă, dar şi faţă de cele ale altui stat pe teritoriul căruia funcţionarul internaţional îşiîndeplineşte funcţiile. Privilegiile îl protejează pe funcţionarul internaţional numai în cadrulfuncţiei sale sau în relaţie cu exercitarea ei. Totodată, prin privilegierea funcţionaruluiinternaţional, se asigură respectarea princpiului egalităţii suverane a statelor membre aleorganizaţiei internaţionale.

Privilegiile se acordă diferit diferitelor categorii de funcţionari internaţionali.Funcţionarii internaţionali "de profesie" beneficiază de inviolabilitatea persoanei, de libertate dedeplasare, de scutiri vamale şi fiscale, de imunitate de jurisdicţie civilă, pentru actele prin careîşi îndeplinesc funcţiile. Experţilor în misiune (de mediere, de întocmire de rapoarte, deelaborare de studii, de investigare) li se acordă privilegii asemănătoare, dar numai pentru

 perioada misiunii. Funcţionarii internaţionali, cetăţeni ai statului-gazdă, nu beneficiază de privilegiul inviolabilităţii personale şi nici de cel al imunităţii de jurisdicţie decât pentru acteoficiale în îndeplinirea funcţiilor.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Definiţia organizaţiei internaţionale

2. Caracterul funcţional al personalităţii juridice a organizaţiei internaţionale3. Dreptul de legaţie al organizaţiei internaţionale4. Adoptarea de decizii în cadrul organizaţiei internaţionale5. Componenţa organizaţiilor internaţionale6. Dreptul de legaţie în relaţiile dintre statul membru şi organizaţia internaţională7. Funcţiile reprezentanţei permanente8. Componenţa reprezentanţei permanente9. Relaţia trilaterală stat membru al organizaţiei internaţionale reprezentat la sediul

acesteia de o misiune permanentă - organizaţia internaţională - statul-gazdă10. Privilegiile reprezentanţilor statelor membre pe lângă organizaţia internaţională11. Raporturile funcţionarului internaţional cu statul propriu şi cu organizaţia

12. Îndatoririle funcţionarului internaţional

36

Page 37: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 37/75

 

13. Privilegiile funcţionarului internaţionalTeste pentru autoevaluare:1. Organizaţia internaţionalăa. nu este subiect de drept internaţional;

 b. este subiect derivat de drept internaţional.2. Alegeţi enunţurile care definesc organizaţia internaţională:

a. este asociere de state; b. este o asociere realizată strict după criterii etnice;c. se constituie prin convenţie internaţională.3. Sunt funcţii ale reprezentanţei permanente pentru observare:

a. negocierea cu organizaţia şi în cadrul organizaţiei; b. reprezentarea statului trimiţător la organizaţie;c. urmărirea activităţilor în cadrul organizaţiei şi informarea guvernului

statului trimiţător despre aceste activităţi.4. Numărul componenţilor personalului reprezentanţei permanente poate fi:

a. în limite normale, acceptate de statul trimiţător, de organizaţie şi destatul-gazdă;

b. oricât de mare.5. Organizaţia Naţiunilor Unite, bunurile şi activele ei beneficiază de imunitate faţăde orice formă legală de proces

a. doar la New York, Geneva şi Viena;b. oriunde ar fi amplasate şi de oricine ar fi deţinute.

6. Funcţionarii ONU sunt imuni:a. faţă de orice proces legal din statul din care provin;

 b. faţă de orice proces legal, din respect faţă de cuvintele spuse sau scrise şi faţă deorice act întreprins în calitatea lor oficială.

Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare 1b; 2a şi c.; 3b şi c; 4a; 5b şi 6b.

37

Page 38: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 38/75

 

Prezentarea lecţiei a optaServiciul public pentru diplomaţie. Ramurile internă şi externă ale serviciului diplomaticIntroducere:Misiunile diplomatice se pot fi realizate coerent, pentru a servi politica externă a statului

în cadrul şi cu contribuţia serviciului diplomatic.Obiectiv:

Descrierea serviciului diplomatic.Concepte cheie:Serviciul diplomatic, minister, ministerul de externe, funcţiile ministerului de externe,

ramura externă a serviciului diplomatic.Rezumat:Serviciul public pentru diplomaţie este necesar în primul rând pentru realizarea

misiunilor diplomatice ad hoc la nivel înalt şi ale celorlalţi demnitari.Dacă misiunile diplomatice ad hoc au îndeosebi obiective legate de substanţa politicii

externe, serviciului public pentru diplomaţie îi revine administrarea generală a relaţiilor externeale statului. Acest serviciu se ocupă nemijlocit de atingerea obiectivelor politicii externe, cainstrument de organizare, al elaborării ei, de aplicare şi de consiliere.

În timp ce diplomatul ad hoc are mobilitate în sfera diplomaţiei primordiale, diplomatulde la ambasadă este sedentar, dar absolut necesar, inclusiv pe planul mobilităţii diplomatice adhoc primordiale.

Serviciul public pentru activitatea diplomatică se află sub autoritatea ministrului deexterne.

Cele două ramuri ale serviciului public pentru activitatea diplomatică, internă şi externă,cuprind instituţii precum ministerul de externe, secţiuni ale altor ministere, compartimentespecializate ale serviciilor parlamentare şi ale administraţiei prezidenţiale, ambasadele,consulatele, filialele unor instituţii de propagandă (institute culturale).

Elemente specifice ale serviciului public intern pentru relaţiile diplomatice intră şi încomponenţa altor ministere şi instituţii ale autorităţilor statului, prin a căror activitate serealizează politica externă. Aceste ministere participă şi la misiunile diplomatice în străinătatecu personal (reprezentanţi ai statului, funcţionari cu sarcini diplomatice şi rang diplomatic).

Ministerul este instituţia specializată a autorităţii executive în stat care realizeazăfuncţiile guvernării în domeniul care i se atribuie. Ministerul este condus de un ministru,membru al guvernului.

Ministerul de externe asigură realizarea politicii externe a statului, conformreglementărilor constituţionale şi programului de guvernare. Ministerul de externe reprezintăstatul în relaţiile internaţionale şi are capacitatea de a angaja statul în ansamblul acestor relaţii.Celelalte ministere reprezintă statul pe plan extern fiecare numai în privinţa domeniului lor deactivitate şi pot angaja statul în relaţiile externe numai cu împuternicire specială.

Ministrul de externe conduce ministerul de externe, care este nucleul serviciului publicintern pentru activitatea diplomatică.Prin rolul pe care dreptul diplomatic i l-a acordat, ministerul de externe este

inconturnabil în relaţiile diplomatice, întrucât, în dreptul diplomatic, s-a stabilit că toate problemele oficiale încredinţate misiunii diplomatice se tratează, în primul rând, cu ministerulde externe al statului pe teritoriul căruia misiunea funcţionează. Această regulă clasică îirezervă exclusiv ministerului de externe atribuţia de a realiza comunicarea cu străinătatea.Astfel acest minister apare, din reglementări, ca instituţie nodală în relaţiile internaţionale.

Totuşi, în perioada de după introducerea în codul de drept diplomatic a acestei prevederi, a devenit evidentă tendinţa ca şi alte ministere să abordeze, fiecare în domeniul său,aspecte ale relaţiilor interstatale.

38

Page 39: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 39/75

 

Miniştrii şi alţi demnitari, conducători ai instituţiilor autorităţii de stat recurg, înîndeplinirea funcţiilor care le revin, şi la "diplomaţia personală" sau "directă", prin întâlniri,vizite, corespondenţă, convorbiri telefonice, pentru a aborda problematica relaţiilor externe alestatului. Frecvenţa acţiunilor diplomatice de acest tip este un simptom al amplificării relaţiilor diplomatice, dar şi a relaţiilor pe planuri multiple dintre state.

În aceste condiţii, ministerul de externe este instituţia principală care coordonează

interacţiunea statului cu celelalte subiecte de drept internaţional şi prin care se realizeazăcomunicarea coerentă dintre stat şi celelalte subiecte de drept internaţional, ministerul fiindreceptorul mesajelor şi emiţătorul lor, ca principal purtător de cuvânt. În practica relaţiilor diplomatice, atât din curtoazie, cât şi pentru eficienţa demersurilor, se consideră fireştiinformarea şi chiar consultarea ministerului de externe de către misiunile diplomatice străine defiecare dată când ele comunică nemijlocit şi întreprind acţiuni în contact direct cu alte instituţiiale statului. Prezenţa permanentă a ministerului de externe în relaţiile externe ale statului estenecesară în vederea îndeplinirii fără excepţiei a funcţiei de realizare a politicii externe înconformitate cu exigenţele interesului naţional.

În state diferite, în epoci diferite, ministerul de externe a purtat şi poartă denumiridiferite. În România, în prima parte a secolului al XIX-lea s-a numit „Canţelaria Domnului

 pentru trebile de afară”, apoi Ministerul Afacerilor Străine. În prezent, se numeşte MinisterulAfacerilor Externe. În Franţa funcţionează Ministerul Afacerilor Străine (Le ministère desAffaires Étrangères). În SUA, serviciul public intern pentru activitatea diplomatică este asiguratde Departamentul de Stat. În Marea Britanie, ministerul de externe este un departamentguvernamental (Office: the Foreign and Commonwealth Office). În America Latină,funcţionează ministere ale treburilor / afacerilor / relaţiilor / externe (Ministerio de Assuntos /

 Negocios / Relaciones Exteriores).În România, ministerul de externe este instituţie a administraţiei publice centrale, cu

 personalitate juridică, în subordinea Guvernului.În domeniul propriu de activitate, ministerul de externe exercită câteva funcţii generale:

reprezentare, reglementare, control, organizare, administrare.Ministerul de externe reprezintă autorităţile statului în relaţiile cu străinătatea. În cadrul

ministerului de externe se elaborează şi se şi transmit străinătăţii comunicări în numele statului,ca de la subiect de drept internaţional către alt subiect / alte subiecte de drept internaţional, subimperiul principiului egalităţii suverane a statelor. Ministerul de externe coordoneazăreprezentarea statului prin realizarea funcţiei de reprezentare proprie misiunilor diplomatice.

Ministerul de externe coordonează şi participă direct la aplicarea programului deguvernare în domeniul politicii externe. În vederea realizării acestor scopuri, elaborează cadrulnormativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor de politică externă din program.

Ministerul de externe controlează modul în care se respectă şi se aplică reglementărilelegale în domeniul politicii externe. Are în vedere îndeosebi aplicarea prevederilor tratatelor şi

ale altor înţelegeri internaţionale la care statul este parte.Ministerului de externe îi revine organizarea instituţiilor din subordine: ambasade şi posturi consulare.

Pentru înfăptuirea funcţiilor specifice, ministerului de externe i s-au stabilit atribuţiiadecvate.

Ministerul de externe susţine şi apără, în relaţiile cu străinătatea, interesele naţionale alestatului.

Promovează aceste interese în organizaţii internaţionale cu caracter universal,continental, regional şi subregional. Conectează statul la instituţiile internaţionale cu caracter 

 politic, strategic şi economic.Acest minister administrează întreţinerea relaţiilor cu alte state, participarea la

activitatea organizaţiilor internaţionale cu caracter universal, regional şi subregional. Iniţiază

39

Page 40: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 40/75

 

activităţi internaţionale menite să ducă la dezvoltarea de relaţii paşnice şi de cooperare cu toatestatele, întemeiate pe principiile şi pe normele general admise ale dreptului internaţional.

În cadrul ministerului de externe este urmărită evoluţia raporturilor internaţionale şi suntsemnalate tendinţele care apar în viaţa internaţională.

Ministerul de externe are în atenţie prezenţa instituţiilor naţionale şi a cetăţenilor înstrăinătate. Lui îi revine apărarea în străinătate a drepturilor şi a intereselor acestora, aplicând

legea, respectând normele internaţionale, prevederile acordurilor bilaterale şi multilaterale lacare statul este parte.Prin ministerul de externe, se menţine legătura dintre stat şi conaţionalii din afara

frontierelor. Acestora li se acordă sprijin în vederea păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţiietnice, culturale, lingvistice şi religioase, pe baza legislaţiei naţionale şi în conformitate cu

 practica internaţională şi cu acordurile bilaterale şi multilaterale la care statul este parte şirespectându-se legislaţia statului de reşedinţă a acestora.

Ministerul de externe iniţiază şi participă la negocierea tratatelor şi a altor înţelegeriinternaţionale. Propune semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea înţelegerilor internaţionale, aderarea la acestea sau denunţarea lor, efectuează schimbul instrumentelor deratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea ori acceptarea

înţelegerilor internaţionale şi denunţarea lor, eliberează documente certificând deplinele puteri.Singur sau în conlucrare cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de

specialitate, ministerul de externe urmăreşte aplicarea prevederilor tratatelor şi ale altor înţelegeri internaţionale la care statul este parte şi prezintă propuneri pentru îndeplinireaobligaţiilor asumate.

Instituţiile statului primesc asistenţă din partea ministerului de externe în derularearelaţiilor cu străinătatea.

Ministerul de externe al României colaborează la elaborarea politicii României îndomeniul relaţiilor economice internaţionale, în conformitate cu Programul de guvernare şi cuProgramul de dezvoltare a României pe termen mediu, cu luarea în considerare a tendinţelor şi

 proceselor din economia mondială; promovează interesele economice ale României în relaţiilecu alte state, precum şi cu organizaţiile economice cu vocaţie universală, cu caracter regional şicu alte grupări economice; participă sau colaborează, după caz, la negocierea şi la încheierea detratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilireacadrului juridic necesar în vederea desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României,

 potrivit legii. Normele legale de funcţionare prevăd ca ministerul de externe român să păstreze

originalele tuturor înţelegerilor internaţionale bilaterale şi copiile certificate de pe înţelegerileinternaţionale, originalele înţelegerilor internaţionale al căror depozitar este România şi săîndeplinească obligaţiile decurgând din această calitate.

Potrivit legii, ministerul de externe păstrează sigiliul de stat al României.

Ministerul de externe supune spre aprobare şefului statului scrisorile de acreditare,cererile de agrement şi de exequatur. Ministerul de externe organizează, îndrumă şi controleazăactivitatea reţelei externe de misiunilor diplomatice şi consulare ale statului şi organizeazăcurierul diplomatic. Totodată, ţine legătura cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consularestrăine în conformitate cu regulile şi cu practica internaţională.

Ministerul de externe este responsabilul principal pentru aplicarea regulilor de curtoazieinternaţională de către instituţiile şi reprezentanţii statului.

În cadrul ministerului de externe român, funcţionează Protocolul naţional, careîndeplineşte sarcini conform legislaţiei în vigoare şi uzanţelor internaţionale.

În realizarea obiectivelor sale, ministerul de externe dezvoltă relaţii de cooperare cu:alte instituţii guvernamentale, reprezentanţi ai societăţii civile, ai comunităţii oamenilor de

40

Page 41: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 41/75

 

afaceri şi îşi orientează acţiunea în satisfacerea solicitărilor cetăţeanului, în măsura în careacestea intră în domeniul său de competenţă.

Ministerul de externe avizează acţiunile pe care le iniţiază celelalte ministere şiautorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în probleme care ţin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu domeniul relaţiilor internaţionale. Înainte de încheiereadocumentelor aferente acestor acţiuni, avizează proiectele de acorduri, convenţii şi alte

înţelegeri internaţionale pe care le încheie ministerele şi autorităţile administraţiei publicecentrale, precum şi proiectele de documente de cooperare internaţională pe care le încheieautorităţile administraţiei publice locale cu autorităţi similare din alte state.

În cadrul ministerului de externe, personalul diplomatic şi consular lucrează în direcţii,care se ocupă de relaţiile politice, economice şi culturale ale statului cu statele străine, grupategeografic, de relaţiile statului cu forurile internaţionale şi de participarea la activitatea acestora.Pe lângă direcţiile „de relaţii”, există şi direcţii care se ocupă de aspectele juridice ale relaţiilor externe, de analiza şi de coordonarea activităţii de informare, de relaţiile culturale externe, dearhiva istorică, de circulaţia şi păstrarea documentelor curente, de recepţionarea şi transmitereacomunicărilor prin mijloace specifice activităţii diplomatice, de sistemul informatic alserviciului pentru activitatea diplomatică şi consulară, de personalul diplomatic, consular,

tehnic-administrativ şi de serviciu, de administrarea şi de finanţarea componentelor interne şiexterne ale serviciului public pentru activitatea diplomatică, minister şi misiuni.

Direcţiile înfăptuiesc obligaţiile legale ale MAE.În cadrul direcţiilor, se urmăreşte evoluţia situaţiei internaţionale, sunt identificate

tendinţele caracteristice pe planul relaţiilor dintre state şi dintre ceilalţi participanţi la sistemulinternaţional. Se evaluează impactul evenimentelor internaţionale asupra intereselor statului.

Direcţiile organizează acţiunile diplomatice la nivel înalt.În cadrul lor, se elaborează proiectele de exprimare şi de concretizare a politicii externe

a statului. Se redactează proiectele mesajelor şi discursurilor care prezintă politica externă astatului, precum şi aprecieri şi reacţii la politica externă a statelor străine.

Se elaborează sau se avizează proiectele de convenţii (tratate, protocoale etc.) bilateraleşi multilaterale. Se pregătesc mandatele şi strategiile de negociere. Se formulează propuneri

 privind: marcarea pe planul relaţiilor externe a inaugurărilor de instituţii şi a învestirilor înfuncţiile de nivel înalt din statele străine; manifestarea solidarităţii internaţionale; sărbătorireazilelor naţionale, a aniversărilor de evenimente importante în dezvoltarea legăturilor bilateraleşi în activitatea forurilor internaţionale.

Se redactează rapoarte, sinteze documentare şi informări pentru şeful statului, şefulguvernului şi ministrul de externe, cu privire la politica internă şi politica externă a statelor străine, relaţiile dintre acestea, participarea lor la forurile internaţionale.

În direcţii se supraveghează modul de aplicare a prevederilor convenţiilor bilaterale şimultilaterale la care statul este parte.

Ministerul de externe publică poziţiile de politică externă ale statului faţă deevenimentele din lume, faţă de crizele internaţionale şi modalităţile de soluţionare a acestora.Activitatea direcţiilor are ca obiect relaţiile statului cu alte state şi cu organizaţiile

mondiale, regionale şi subregionale la care statul participă, ca membru sau observator sau lalucrărilor cărora este invitat.

Direcţiile ministerului de externe coordonează componentele serviciului public extern pentru activitatea diplomatică. Ele realizează îndrumarea activităţii misiunilor diplomatice înstrăinătate ale statului, prin transmitere permanentă de informări şi instrucţiuni, prin solicitareade informaţii şi de rapoarte şi prin analize periodice.

Direcţiile menţin legături permanente cu misiunile diplomatice străine.Direcţia consulară a ministerului de externe coordonează relaţiile statului în domeniul

consular. Elaborează proiectele convenţiilor consulare şi avizează proiectele de convenţii pe

41

Page 42: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 42/75

 

 planul relaţiilor juridice externe. Această direcţie îndrumă şi orientează activitatea misiunilor consulare în străinătate, rezolvă în conlucrare cu acestea toate problemele specifice domeniului.Menţine legătura permanentă cu posturile consulare străine.

Direcţia Protocolului asigură aplicarea în activităţile de relaţii a regulilor de curtoazieinternaţională şi urmăreşte modul de concretizare a privilegiilor şi imunităţilor stabilite de

 prevederile convenţiilor bilaterale şi multilaterale.

Ministerul de externe român este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu alţifuncţionari publici, precum şi cu personal contractual. Drepturile şi obligaţiile personaluluidiplomatic şi consular sunt stabilite de Statutul corpului diplomatic şi consular, instituit prinLegea nr. 269 din 17 iunie 2003. Din Lege rezultă că Statutul Corpului diplomatic şi consular alRomâniei se completează cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii şi în Statutulfuncţionarilor publici, dacă, prin statut, nu se stabileşte altfel.

Legea menţionată a stabilit că membrii Corpului diplomatic şi consular sunt, de regulă,diplomaţi de carieră şi au un statut socioprofesional specific, conferit de atribuţiile şirăspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României. Potrivit articolului 2 allegii, au calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României: ministrul afacerilor externe; secretarii de stat şi subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe; secretarul

general şi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe; personalul diplomatic şiconsular care îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lângă organizaţiile internaţionale şi oficiileconsulare ale României, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comerţ Exterior şi de la alte ministere şi instituţii, pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate cu gradediplomatice sau consulare. Legea precizează că ministrul afacerilor externe, secretarii de stat,subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct fac parte de drept dinCorpul diplomatic şi consular al României pe durata exercitării funcţiei.

Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului,modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor demuncă se aprobă prin ordin al ministrului.

Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot dobândi gradele diplomatice(ambasador, ministru plenipotenţiar, ministru-consilier, consilier diplomatic, secretar I, secretar II, secretar III, ataşat diplomatic) sau gradele consulare (consul general, consul, viceconsul,agent consular). Conform Statutului, membrii Corpului diplomatic şi consular al Românieiocupă, în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi la misiunile diplomatice şioficiile consulare, funcţii diplomatice şi consulare echivalente gradelor diplomatice sauconsulare pe care le deţin.

Gradul diplomatic de ambasador se acordă prin decret, de către preşedintele României,la propunerea ministrului afacerilor externe. Celelalte grade diplomatice sau consulare se acordă

 prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor 

diplomatice şi consulare. Ministerul Afacerilor Externe este singura instituţie care acordă gradediplomatice şi consulare, cu excepţia gradului de ambasador.Serviciului public extern pentru activitatea diplomatică este alcătuit din misiunile

diplomatice permanente: ambasadele, reprezentanţele la forurile internaţionale, posturileconsulare şi alte misiuni, precum institutele culturale.

În România, înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice permanente se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externeşi, dacă este cazul, a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Institutului Cultural Roman.

Serviciul public extern pentru activitatea diplomatică se formează prin stabilirea derelaţii diplomatice între state şi prin exercitarea dreptului activ de legaţie, adică prin trimitereade misiuni diplomatice în străinătate. Condiţia esenţială pentru stabilirea de relaţii diplomatice

şi trimiterea de misiuni diplomatice este consimţământul mutual.

42

Page 43: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 43/75

 

Stabilirea de relaţii diplomatice şi de relaţii consulare este urmată, în general, şi firesc,de trimiterea de misiuni diplomatice, respectiv consulare. Se pot înfiinţa ambasade sau posturiconsulare numai cu consimţământul statului pe teritoriul căruia asemenea misiuni vor funcţiona.

Instituţiile serviciului public extern pentru diplomaţie au caracter permanent şi, caurmare, există dincolo de prezenţa în cadrul lor a celor trimişi să facă parte din personalulmisiunilor. În îndeplinirea misiunii diplomatice permanente, persoanele se succed, fără ca

încheierea prezenţei lor în misiune sau înlocuirile să-i afecteze caracterul permanent.Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:

20. Serviciul diplomatic - obiective şi ramuri21. Ministerul de externe - funcţii şi atribuţii22. Ministerul de externe - structură23. Componentele ramurii externe a serviciului diplomatic

Teste pentru autoevaluare:8. Ministerul de externe asigură realizarea politicii externe a statului, conform:

a. reglementărilor constituţionale şi programului de guvernare; b. orientărilor politice elaborate de organizaţiile neguvernamentale cu activitate

în domeniul relaţiilor externe.

9. Serviciul diplomatic este:a. serviciu secret;

 b. serviciu public.Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare: 1a; 2b

43

Page 44: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 44/75

 

Prezentarea lecţiei a nouaRelaţiile diplomaticeIntroducere:Relaţiile diplomatice sunt instrumentul prin care statele, îngăduindu-şi reciproc

constituirea pe teritoriul propriu de instituţii diplomatice ale celuilalt stat, consolidează pe plan juridic şi pe plan politic desfăşurarea ansamblului de legături dintre ele.

Obiectiv:stabilirea locului şi rolului relaţiilor diplomatice pe planul relaţiilor diverse dintre state;

 precizări cu privire la stabilirea şi desfiinţarea relaţiilor diplomaticeConcepte cheie:Relaţia diplomatică, recunoaşterea reciprocă a statelor, stabilirea de relaţii diplomatice,RezumatRelaţiile dintre persoane, dintre comunităţi şi dintre state sunt de natură politică,

economică, socială, juridică, umanitară, culturală, religioasă, militară etc. Şi relaţiilediplomatice au loc în această înşiruire.

Relaţiile diplomatice sunt proprii statelor, care îşi admit reciproc, stabilind relaţiidiplomatice, personalitatea juridică internaţională. Acest tip de relaţii înseamnă un grad superior 

de conlucrare între state, marcând caracterul permanent, maturitatea şi complexitateaconlucrării. Sunt doctrinari care consideră că, în evoluţia conlucrării dintre state, relaţiilediplomatice semnifică stadiul normal.

Activităţile de pe planul relaţiilor diplomatice fac parte din sfera activităţii diplomatice.Domeniul diplomaţiei este mai larg decât cel al relaţiilor diplomatice. Misiunile diplomatice serealizează şi în afara relaţiilor diplomatice, dincolo de cadrul acestui fel de relaţii sau în lipsalor.

Statele edifică relaţiile diplomatice şi întreţin misiunile diplomatice specifice acestor relaţii - misiuni permanente, adică având durată nederminată - pentru a dispune de uninstrument de comunicare oficială permanentă, prin reprezentare, negociere, informare.

Stabilirea relaţiilor diplomatice între două state implică recunoaşterea formală reciprocă,dar recunoaşterea reciprocă nu presupune neapărat stabilirea de relaţii diplomatice.

Când un stat îşi trimite reprezentanţi pe lângă un alt stat apare competiţia dintrecompetenţele suverane. Relaţiile diplomatice implică această competiţie. Normele dreptuluidiplomatic o reglementează. Este necesar să fie reglementată funcţionarea serviciului publicextern pentru activitate diplomatică, ţinându-se cont de competenţa teritorială a statului dereşedinţă. Ambasada sau postul consular îşi au independenţa lor, care decurge din suveranitateastatului acreditant, respectiv trimiţător, dar se impune şi protejarea suveranităţii teritoriale astatului acreditar, respectiv a statului de reşedinţă.

Relaţiile diplomatice se stabilesc între persoanele cu capacitate juridică internaţionalădeplină, titulare de drepturi şi obligaţii internaţionale şi participante la relaţiile reglementate de

dreptul internaţional, care s-au recunoscut reciproc şi care au ajuns la un acord în acest scop. Numai subiectul de drept internaţional poate stabili relaţii diplomatice.Relaţiile diplomatice fac parte din categoria raporturilor juridice. Aceste relaţii rezultă

din exercitarea liberă a voinţei persoanelor juridice internaţionale, în primul rând înconformitate cu principiul egalităţii suverane a statelor. Acordul de stabilire a relaţiilor diplomatice este premers de actul politic de voinţă al fiecărui stat. Acordurile prin care sestabilesc relaţiile diplomatice pot fi tratate, clauze în cuprinsul tratatelor, schimburi de scrisoriîntre miniştrii de externe sau între alţi plenipotenţiari. Prevederile astfel convenite constituieacordul-cadru pentru convenţiile în conformitate cu care se stabilesc personalul ambasadei,sediul şi eventual sediile unor birouri ale acesteia, privilegiile suplimentare etc.

Relaţiile diplomatice se stabilesc pentru termen nedefinit, întrucât semnifică permanenţa

conlucrării complexe.

44

Page 45: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 45/75

 

Pentru instituirea relaţiilor diplomatice, trebuie ca acordul dintre state să se refereexplicit la stabilirea de relaţii diplomatice. Dacă două state încheie un tratat pentrureglementarea relaţiilor lor într-un domeniu oarecare, altul decât cel al stabilirii de relaţiidiplomatice, acest tratat nu implică stabilirea de relaţii diplomatice. Încheierea unui tratat nu

 presupune în sine vreun efect pe planul relaţiilor diplomatice sau consulare.În cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la relaţiile şi imunităţile diplomatice s-

a menţionat că stabilirea de relaţii diplomatice este realizabilă indiferent de deosebirile dintreregimurile constituţionale, politice, juridice şi sociale. Statele membre ale ONU şi-au asumatobligaţia să coopereze chiar dacă sistemelor lor politice, economice şi sociale diferă.

Încetarea relaţiilor diplomatice este temporară, când relaţiile diplomatice se întrerup, saudefinitivă, când relaţiile dipliomatice se rup. Încetarea relaţiilor diplomatice rezultă dindeclaraţii sau din acte fără echivoc.

Întreruperea relaţiilor diplomatice este rezultatul unei decizii unilaterale de suspendare,a unei decizii unilaterale sau bilaterale de retragere a personalului diplomatic al ambasadei /ambasadelor). Relaţiile diplomatice se suspendă dacă unul dintre state trece printr-un momentede instabilitate gravă şi situaţia autorităţilor menite să asigure concretizarea relaţiilor diplomatice este neclară.

Ruperea relaţiilor diplomatice este actul rezultat din puterea de decizie a unuia dintrestatele între care relaţiile diplomatice au fost stabilite. Statul care rupe relaţiile diplomatice pecare le-a stabilit cu alt stat adoptă această decizie fie după evaluarea acestor relaţii, fie aplicânddecizia unui for internaţional. Ruperea relaţiilor diplomatice face parte dintre măsurile pe careorganizaţiile internaţionale le prevăd pentru ca, astfel, statele membre să exercite, prin acteindividuale, constrângerea colectivă împotriva unui stat care a prejudiciat pacea şi securitateainternaţională.

Ruperea relaţiilor diplomatice este licită nu doar când se invocă motive cu caracter  juridic, ci şi când se fac referiri la abateri de la curtoazie. De altfel, s-a întâmplat să se decidăruperea relaţiilor diplomatice fără temei juridic, ci din nemulţumire faţă de abateri de lacurtoazia internaţională, aşadar faţă de acte contrare spiritului de prietenie în relaţiile bilaterale.Ca rezultat al deciziei unilaterale, discreţionare, a statului suveran, ruperea relaţiilor diplomatice

 poate avea motive diverse. Nu numai încălcările dreptului internaţional duc la astfel de decizii.Şi actele contrare spiritului de prietenie în relaţiile bilaterale, deci şi abaterile de la curtoazie,

 pot nemulţumi – chiar fără temei juridic - într-atât încât să determine ruperea relaţiilor diplomatice.

Motivele politice care determină ruperea relaţiilor diplomatice pot fi mai puţin durabiledecât motivele de curtoazie. Nemulţumirea politică poate fi satisfăcută mai uşor şi mai repededecât nemulţumirea faţă de afectarea spiritului de prietenie din relaţii.

Chiar ruperea relaţiilor diplomatice este resimţită ca nesocotire a curtoaziei, ca actinamical. Astfel se explică declaraţia privind ruperea relaţiilor diplomatice făcută, ca reacţie, de

către statul cu care s-au rupt relaţiile diplomatice. Asemenea declaraţie nu modifică situaţia juridică a relaţiilor diplomatice, pentru ruperea cărora este suficientă declaraţia unilateralăiniţială. Scopul replicii este apărarea demnităţii şi a reputaţiei statului care, prin ruperearelaţiilor diplomatice, apare în situaţia de învinuit.

Ruperea relaţiilor diplomatice este aşadar unilaterală. Efectele ei sunt însă bilaterale.Decizia adoptată de unul dintre state are consecinţe inconturnabile asupra celuilalt: sedesfiinţează nu numai ambasada statului care a rupt relaţiile diplomatice, ci neapărat şiambasada celuilalt stat.

Relaţiile diplomatice sunt incompatibile cu soluţionarea problemelor din relaţiileinterstatale prin recurgerea la forţă. Ca urmare, declanşarea războiului întrerupe ipso factorelaţiile diplomatice. S-a întâmplat ca, înainte de declanşarea războiului, unul dintre state să

declare că rupe relaţiile diplomatice. Încetarea războiului permite reluarea relaţiilor diplomatice,

45

Page 46: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 46/75

 

 pe care războiul le-a întrerupt sau restabilirea relaţiilor diplomatice, în cazul în care măcar unuldintre statele beligerante decisese să le rupă.

Ruperea relaţiilor diplomatice are ca efect desfiinţarea ambasadelor, dar nu are ca efectruperea relaţiilor economice, comerciale, culturale dintre state. Chiar dacă ambasadele se retrag,rămân posibile misiunile diplomatice ad hoc.

Dreptul internaţional nu permite ca ruperea relaţiilor diplomatice să fie utilizată de

statele implicate pentru o eventuală abatere de la principiul pacta sunt servanda. Obligaţiileasumate prin convenţii internaţionale bilaterale sau multilaterale rămân în vigoare fără excepţie.Singurul angajament pus în discuţie este cel din acordul privind stabilirea relaţiilor diplomatice.De altfel, nu este posibil ca prin decizia de rupere a relaţiilor bilaterale pe planul activităţiiserviciilor publice de diplomaţie să fie blocate comunicarea dintre state, relaţiile lor economice,culturale, legăturile interumane dintre naţiuni.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Relaţiile diplomatice - relaţii interstatale2. Stabilirea relaţiilor diplomatice3. Întrerupererea/încetarea relaţiilor diplomatice

4. Relaţiile diplomatice şi curtoazia internaţionalăTeste pentru autoevaluare:1. Relaţiile diplomatice fac parte din categoria raporturilor:

a. juridice;b. culturale;c. personale.

2. Încetarea relaţiilor diplomatice are ca efect:a. întreruperea relaţiilor comerciale dintre cele două state;

 b. încetarea activităţii ambasadelor celor două state, prin care acestea suntreprezentate fiecare pe teriotriul celuilalt stat.

Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare 1a; 2b

46

Page 47: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 47/75

 

Prezentarea lecţiei a zeceaAmbasada - funcţii; înfiinţare şi desfiinţareIntroducere: Ambasada este forma cel mai frecvent uzitată de misiune diplomatică pe

termen nedeterminat, prin care se concretizează relaţiile diplomatice.Obiectiv:

 prezentarea reglementărilor cu privire la funcţiile ambasadei, constituirea şi desfiinţarea

eiConcepte cheie: ambasada, stat acreditant, stat acreditar, acreditare, agrement, scrisori

de acreditareRezumatAmbasada este misiunea diplomatică pe lângă un stat străin sau pe lângă un for 

internaţional, condusă de ambasador, ca şi personalul care exercită funcţiile misiunii.În termeni juridici, ambasada este instituţia administrativă constituită de stat (subiect de

drept internaţional) pe lângă alt stat (subiect de drept internaţional), cu consimţământulacestuia, în vederea realizării relaţiilor diplomatice bilaterale.

Statul care constituie ambasada este acreditant. Statul care consimte ca ambasada să fieconstituită pe teritoriul lui este acreditar.

În cursul elaborării textului Convenţiei privind relaţiile diplomatice, Comisia ONU pentru dreptul internaţional a sintetizat îndatoririle ambasadei, stabilind cinci funcţii preponderente: reprezentarea statului acreditant, apărarea intereselor statului acreditant,negocierea, informarea şi promovarea relaţiilor bilaterale.

Prin funcţiile enunţate se concretizează menirea definitorie a ambasadei de mesager alstatului acreditant. Statele care stabilesc relaţii diplomatice doresc să comunice între ele şi,

 pentru a facilita comunicarea oficială, constituie ambasade. Facilitarea comunicării oficiale nu poate fi o funcţie a ambasadei, pentru că ambasada nu se poate situa în afara structurii statuluiacreditant.

Funcţiile enumerate conturează ansamblul activităţilor diplomatice ale statuluiacreditant, pe care statul acreditar le admite, îndeplinindu-şi astfel obligaţiile decurgând dinstabilirea relaţiilor diplomatice.

Ambasadorul şi ambasada reprezintă guvernul statului acreditant în relaţiile cu guvernulstatului acreditar. Ambasadorul este învestit cu autoritatea necesară de a vorbi în numeleguvernului din statul propriu. Dar funcţia de reprezentare este mai cuprinzătoare, nu selimitează la reprezentarea guvernului, ci acoperă reprezentarea ansamblului de autorităţi alestatului.

Agentul diplomatic, îndeosebi ambasadorul şi şeful misiunii diplomatice, îşi reprezintăstatul în trei direcţii principale: faţă de instituţiile autorităţilor din statul acreditar, faţă decetăţenii statului acreditant aflaţi pe teritoriul statului acreditar şi faţă de ambasadele statelor străine din statul acreditar.

Răspunderea pentru actele ambasadei îi revine statului acreditant, pe care ambasada îlreprezintă. Trebuie ca statul acreditant să-şi asume răspunderea întreagă pentru acteleambasadei, întrucât funcţia de reprezentare generală nu-i permite eschive eventuale, întemeiate

 pe argumente referitoare la depăşirea competenţelor.Dreptul internaţional a stabilit că şefii de misiune diplomatică reprezintă statul

acreditant fără să fie obligaţi să prezinte depline puteri, pentru adoptarea textului unui tratatîntre statul acreditant şi statul acreditar.

Prin ambasada sa, statul este prezent în viaţa publică a statului acreditar. Agenţiidiplomatici de la ambasadă participă, reprezentându-şi statul, la solemnităţi.

Ambasada, care înfăţişează demnitatea şi independenţa statului acreditant îşi exercită,cu consimţământul statului acreditar, dreptul de a expune public simbolurile statului acreditant:

47

Page 48: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 48/75

 

drapelul şi stema. Privilegiul rămâne valabil cât timp ambasada respectă reglementările statuluiacreditar.

Reprezentarea diplomatică se realizează, în primul rând, de către ambasador, dar şi deceilalţi diplomaţi ai ambasadei, sub conducerea ambasadorului, printr-o varietate mare deactivităţi: expuneri, demersuri, consultări, negocieri.

Potrivit unei uzanţe extinse, ambasada organizează acţiuni solemne de marcare a zilei

naţionale a statului acreditant în statul acreditar.Ambasada este un instrument al statului acreditant. Are rolul de voce autentică aautorităţilor din acest stat. Nici serviciul public pentru diplomaţie în ansamblu şi nicicomponentele lui, aşadar nici ambasada nu elaborează politica externă, ci au rolul de instrumentde aplicare a acestei politici. Aplică, în relaţiile cu autorităţile statului acreditar, prevederile din

 programul de guvernare în vigoare în statul acreditant. Ambasada certifică interesele statuluiacreditant şi le apără consecvent, acţionând pe cale politică şi pe cale juridică.

Legătura ambasadei cu interesele statului acreditant este considerată indisolubilă nudoar de autorităţile acreditante, ci, în aceeaşi măsură, şi de cele ale statului acreditar, decelelalte state participante la relaţiile diplomatice internaţionale. Ca urmare a devierilor de laacest rol, a îndeplinirii cu distorsiuni a acestei funcţii, apare riscul ca ambasada să se descalifice

şi să se ajungă până la anularea de facto şi, până la urmă de jure a misiunii diplomatice.Este posibil ca, temporar, cu acordul statului acreditar, ambasada să ocrotească şi

interesele altui stat decât statul acreditant.Prin negociere, ambasada soluţionează problemele care împiedică relaţiile bilaterale,

extinde aceste relaţii, clarificându-le îndeosebi juridic şi diversificându-le.Agentul diplomatic rezolvă problemele apărute în oricare dintre domeniile relaţiilor 

dintre statul acreditant şi statul acreditar, negociind. Dialogul diplomatic şi negocierea suntsinonime. Specifice pentru funcţia de negociere a ambasadei sunt investigarea intereselor celor două state, acreditant şi acreditar, şi identificarea elementelor care pot fi obiect al acordului

 bilateral.Funcţia de informare prin toate mijloacele licite despre condiţiile şi evoluţia

evenimentelor din statul acreditar, în vederea elaborării de rapoarte pentru guvernul statuluiacreditant are, în primul rând, rostul de a da relaţiilor bilaterale temeiul cunoaşterii şi înţelegeriireciproce. Statele moderne utilizează ambasadele pentru a se supraveghea reciproc.

Principala sursă de informare licită a statului acreditant este chiar ambasada străină, careculege, dar şi furnizează sistematic informaţii despre politica, economia, cultura, legislaţiaambelor state. Ambasadorul şi ceilalţi agenţi diplomatici sunt consideraţi surse oficiale deinformaţii cu privire la ţara proprie. În postura de furnizor de informaţii despre statul pe care îlreprezintă, agentul diplomatic serveşte simultan interesele statului propriu, pe care le

 promovează şi le apără.Agentul diplomatic îşi culege informaţiile din convorbiri cu oficialităţile şi cu

 politicienii de cele mai diverse orientări, din vizite la instituţii, din observarea dezbaterilor  parlamentare, a reuniunilor publice în sferele politică, economică, socială, culturală etc., dinîntâlinirile colegiale în cadrul corpului diplomatic şi din fluxurile de ştiri furnizate de mass-media. Acestea ar fi tocmai căile licite de informare diplomatică.

Calitatea distinctivă a informaţiei raportate sau furnizate de agentul diplomatic esteobiectivitatea. Informaţia diplomatică nu este menită să producă satisfacţie sau insatisfacţie, cisă ofere temei de evaluare a situaţiei dintr-un domeniu sau altul.

Despre valoarea cuvântului de ambasador s-ar putea spune că este cea mai onorabilăcaracteristică a profesiei de diplomat. Prin punerea ei în practică, ambasadorul poate dobândi şi

 păstra încrederea guvernului străin din ţara de reşedinţă. Este posibil ca, în cursul misiunii,valoarea menţionată să se dovedească a fi superioară oricărui alt fel de argumentaţii, oricât de

laborioase, incluse chiar în documente solemne. În toate împrejurările, datoria agentului

48

Page 49: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 49/75

 

diplomatic este să fie de bună credinţă. Este ascultat, urmat şi obţine rezultate sonore, dacă partenerii lui de negocieri sau cei cu care discută au convingerea că vorbeşte într-adevăr înnumele guvernului său.

În vederea informării, este tot atât de important pentru ambasador ca şi pentrucolaboratorii lui să menţină contactul cu nivelurile cele mai mici, precum şi cu cele mai înalteale guvernului şi ale societăţii. Contactele personale realizate cu fiecare ocazie sunt întotdeauna

valorificabile în extinderea relaţiilor dintre două guverne. Ambasadorul este răspunzător pentruiniţierea şi întreţinerea acestor contacte.Din funcţia de servire a interesului naţional, face parte şi rolul, menţionat separat, pentru

reliefare, al ambasadei, de instrument de observare a evoluţiei relaţiilor bilaterale dintre statulacreditant şi statul acreditar, de investigare a posibilităţilor de dezvoltare a acestor relaţii, desesizare a pericolelor de deteriorare a acestora, de aplicare a soluţiilor pentru ameliorarea şidezvoltarea lor.

Ambasadorul contribuie la evoluţia relaţiilor bilaterale dintre statul acreditant şi statulacreditar atât prin actele sale concrete, cât şi prin conduita sa. Agentul diplomatic protejeazărelaţia pe care o serveşte, abordându-i problematica în mod pozitiv, prevenind, când este

 posibil, dificultăţile sau crizele. Agentul diplomatic şi, în primul rând ambasadorul acreditat în

capitala unui stat străin este obligat, inclusiv prin înscrierea acestei funcţii printre prevederile dedrept diplomatic şi potrivit unor interpretări doctrinare, să contribuie la evoluţia pozitivă arelaţiilor bilaterale în domeniul cărora îşi exercită misiunea, adică la amplificarea lor.

Ambasadele şi posturile consulare depind, succesiv, de recunoaşterea reciprocă asubiectelor de drept internaţional, pe care le constituie, respectiv le primesc, de relaţiilediplomatice şi consulare dintre acestea, precum şi de consimţământul acestora. Se poate caambasada să fie constituită / primită simultan cu stabilirea relaţiilor diplomatice. Întotdeauna şichiar într-o asemenea situaţie, ambasada este consecinţa relaţiilor diplomatice.

Decizia privind înfiinţarea ambasadei îi revine statului acreditar. În general, ambasadelese constituie reciproc. Statelor şi forurilor internaţionale le revine rolul de acreditant şi cel deacreditar, chiar dacă nu îl joacă simultan.

Statele convin asupra felului de ambasadă pe care o constituie / primesc. Felul misiuniidecurge din clasa căreia îi aparţine şeful ei. Ambasadorii conduc ambasade. Nunţii conducnunţiaturi şi desfăşoară, pe lângă actitivtatea diplomatică normală, şi actitivăţi de îndeplinirea afuncţiei ecleziastice, de întreţinere a relaţiilor cu structurile Bisericii Catolice din statulacreditar, pe baza dreptului canonic. Miniştrii conduc legaţii. Internunţii conduc internunţiaturi.În a doua parte a secolului al XX-lea, legaţiile au dispărut treptat, pe măsura generalizăriiambasadelor.

După ce a fost constituită de statul acreditant şi acceptată de statul acreditar, ambasada poate exercita şi funcţii consulare.

În vederea debutului real al ambasadei, pe lângă consimţămintele necesare privind

stabilirea relaţiilor diplomatice şi constituirea misiunilor, este necesar ca statul acreditar sădesemneze persoana care să fie şef de misiune şi ca statul acreditant să o accepte. Statulacreditar îi primeşte pe diplomaţii străini ca urmare a acordului la care a ajuns cu statulacreditant cu privire la stabilirea şi întreţinerea relaţiilor diplomatice, dar acest acord nu implicăşi obligaţia de a primi pe teritoriul pe care este îndreptăţit să-şi exercite suveranitatea oricare

 persoană ar fi desemnată, conform suveranităţii proprii de statul acreditant. Necesitatea obţineriiconsimţământului statului acreditar adaugă la criteriile strict interne, conform cărora statulacreditant îi desemnează pe membrii personalului ambasadei criteriul menajării eventualelor sensibilităţi ale statului acreditar pe plan politic, istoric, cultural, religios. Acest criteriu estesoluţia la problemele care se pot ivi la intersectarea menţionată de suveranităţi.

Unui diplomat i se pot da simultan mai multe misiuni, pe teritoriul mai multor state.

Condiţia constituirii şi îndeplinirii acestor misiuni este ca opţiunea statului acreditar să fie

49

Page 50: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 50/75

 

acceptată şi de statele pe teritoriul cărora urmează să-şi exercite activitatea. Cum în realitate celcăruia îi revin mai multe misiuni nu poate fi prezent simultan pe mai multe teritorii şi la maimulte sedii deodată, problema se poate soluţiona prin desemnarea de locţiitori.

Un alt tip de misiune multiplă apare când şeful de misiune într-un stat îşi reprezintăstatul propriu şi pe lângă o organizaţie internaţională.

Mai rară, dar nu imposibilă, este situaţia în care mai multe state desemnează ca

ambasador aceeaşi persoană pentru a îndeplini misiuni diplomatice simultane în acelaşi stat.Totuşi, dreptul diplomatic stabileşte ca, "în principiu", membrii misiunii diplomatice să aibănaţionalitatea statului acreditant.

Statul acreditant notifică statului acreditar desemnarea ambasadorului sub formasolicitării agrementului. Este dreptul statului acreditar de a consimţi sau de a nu consimţi în

 privinţa desemnării ambasadorului din statul acreditant. Încălcarea acestui drept anuleazădesemnarea ambasadorului, care nu poate să-şi preia misiunea.

Asigurarea caracterului confidenţial al procedurii de solicitare şi de acordare aagrementului oferă posibilitatea evitării unui eventual refuz frontal. Dacă numele şefului demisiune pentru care s-a solicitat agrementul este publicat înaintea acordării agrementului, seîncalcă o regulă de curtoazie. Aducerea la cunoştinţa opiniei publice, de către statul trimiţător, a

numelui ambasadorului pentru care s-a solicitat agrementul poate fi înţeleasă, în ţara dereşedinţă, ca presiune asupra instituţiilor care examinează solicitarea. Statul acreditar nu esteobligat să primească persoane nedorite în rândul personalului ambasadelor străine. Reacţiaeventuală constând din publicarea refuzului de a acorda agrementul ar contraveni de asemeneacurtoaziei. Atât statul acreditar, cât şi statul acreditant ar fi nevoite să se confrunte cuinconvenientul publicării unui mesaj negativ care ar putea fi, măcar în aparenţă, un simptom alunei crize în relaţiile diplomatice bilaterale . Formularea publică a refuzului de a satisfacesolicitarea altui stat comportă primejdia deteriorării relaţiilor bilaterale.

Oricare ar fi răspunsul care trebuie să fie dat, conform deciziei sale suverane, statulacreditar are obligaţia cutumiară să-l transmită cât mai repede. Întârzierea sau amânarearăspunsului conţine sugestia ca statul acreditant să desemneze pe altcineva. Formularea,inclusiv în scris, a răspunsului pozitiv încheie schimbul de mesaje prin care se asigurăcontinuarea normală a relaţiilor diplomatice. Răspunsul negativ se transmite în modalităţi câtmai discrete. Statul acreditar nu este obligat să-şi explice răspunsul. Nimic nu îndreptăţeşteautorităţile statului acreditant să insiste pentru revizuirea răspunsului negativ.

Misiunea diplomatică începe de jure prin procedura acreditării, care urmeazăagrementului. După exprimarea consimţământului statului acreditar prin acordareaagrementului cu privire la desemnarea sa ca ambasador şi până să fie acreditat, ambasadorul arecalitatea de ambasador agreat. În intervalul de timp de la agrement la acreditare, statulacreditant are posibilitatea să renunţe la acreditarea celui pentru care statul acreditar a acordatagrementul şi să ceară agrement pentru altcineva, întrucât agrementul obţinut nu implică

obligaţia acreditării persoanei agreate.Misiunea diplomatică începe de facto, la sosirea şefului ei pe teritoriul statului acreditar.Autorităţile statului acreditant notifică datele călătoriei (zi, oră, traseu) autorităţilor statuluiacreditar şi, dacă este cazul, autorităţilor statului / statelor de tranzit. După notificarea sosiriisale în statul acreditar, ministerul de externe al acestui stat îl înscrie în lista corpului diplomatic.Începutul misiunii este marcat de ceremonii, de gesturi solemne, semnificând dorinţa deinaugurare favorabilă. Când soseşte în statul acreditar, ambasadorul este întâmpinat, în numeleministrului de externe, de către şeful serviciului de protocol diplomatic.

Prima acţiune diplomatică la care ambasadorul participă după sosirea în statul acreditar la începutul misiunii sale este acreditarea - procedura prin care statul acreditant îi confirmăcalitatea de ambasador şi prin care statul acreditar ia act de această confirmare şi îşi confirmă

consimţământul în această privinţă. În esenţă, acreditarea constă din prezentarea scrisorilor de

50

Page 51: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 51/75

 

acreditare în general şefului statului acreditar sau altei autorităţi îndreptăţite să le primească. Înorice caz, se impune respectarea practicii în materia acreditării din statul acreditar. Primirea fărădiscriminare a trimişilor diplomatici străini constituie obligaţie juridică şi totodată o cerinţă acurtoaziei internaţionale.

Până la prezentarea scrisorilor de acreditare, ambasadorul agreat poate să se întâlneascăneoficial cu ambasadori din corpul diplomatic, îndeosebi cu decanul corpului diplomatic, de la

care va primi informaţii necesare cu privire la practica din statul acreditar în domeniul relaţiilor diplomatice.Îi revine fiecărui stat obligaţia de a asigura uniformitatea faţă de fiecare clasă de

diplomaţi a procedurii pentru primirea şefilor de misiune diplomatică, inclusiv a ceremonialului privind prezentarea scrisorilor de acreditare. Ordinea prezentării scrisorilor de acreditare sau aunei copii a acestor scrisori de către şefii de misiuni diplomatice este determinată de data şi deora sosirii fiecăruia. Respectarea acestei exigenţe se impune întrucât, în conformitate cunormele dreptului diplomatic, şeful de misiune diplomatică îşi asumă funcţiile în statul acreditar de îndată ce şi-a prezentat scrisorile de acreditare. Regulile de curtoazie internaţionalăcompletează această prevedere cu exigenţa că, până la începerea misiunii sale, şeful de misiunediplomatică se abţine de la orice activitate publică.

Pentru a se ajunge la debutul misiunii, se parcurg câteva etape formale inevitabile. Înaudienţă la ministrul de externe, ambasadorul transmite copiile scrisorilor de acreditare, alecăror originale le prezintă şefului statului acreditar în cadul unei ceremonii complexe.

Scrisorile de acreditare (litterae fidei, lettres de créance, Letters of Credence, Letters of Introduction - pentru înaltul comisar în relaţiile diplomatice dintre statele din Commonwealth,

 bula - pentru reprezentantul Sfântului Scaun), întocmite într-o limbă de circulaţie internaţionalăsau în limba statului acreditant, însoţite de traducerea neoficială în franceză sau în limba statuluiacreditar, conţin declaraţiile de voinţă ale statului acreditant cu privire la numireaambasadorului, pe care o certifică, menţionând numele ambasadorului, calitatea sa deambasador şi abilitarea lui de a vorbi şi de a acţiona în numele autorităţilor statului acreditar.

Procedura prezentării scrisorilor de acreditare are caracter solemn. Un agent de protocolse deplasează la biroul sau la domiciliul ambasadorului, pentru a-l însoţi în deplasarea la sediulşefului de stat. La sosirea la sediul şefului de stat, se prezintă onoruri militare. Ambasadoruleste primit de şeful serviciului de protocol şi este prezentat şefului de stat. La prezentareascrisorilor de acreditare sunt de faţă ministrul afacerilor externe şi membrii principali aiserviciilor civile şi militare ale şefului de stat. Se rostesc alocuţiuni. Se prezintă cele două suite.Preşedintele îl invită pe ambasador la un dialog de câteva minute. După convorbire, un agent de

 protocol îl însoţeşte pe ambasador la domiciliu.Ambasada se desfiinţează sub impactul unor evenimente majore în relaţiile bilaterale

sau în evoluţia statului care a constituit-o: ruperea relaţiilor diplomatice; evenimente care produc modificări structurale majore ale statului, precum schimbarea de regim politic sau chiar 

dispariţia temporară sau definitivă a unui stat, urmată eventual de apariţia unui stat nou sau aunor state noi. Asemenea evenimente impun, în multe cazuri, reparcurgerea etapelor necesare până la constituirea ambasadei: recunoaşterea internaţională, stabilirea de relaţii diplomatice,reactivarea ambasadelor suspendate sau trimiterea de ambasade noi. Ambasada se desfiinţează

 provizoriu sau definitiv şi în condiţiile în care statul acreditant nu poate asigura condiţiilemateriale minime pentru prezenţa în misiune a reprezentanţilor săi.

Ambasadele se suspendă prin decizia statelor şi atunci când statele decid astfel caurmare a deteriorării relaţiilor politice internaţionale. Dacă desfiinţarea ambasadei nu înseamnăneapărat încetarea relaţiilor diplomatice, ruperea relaţiilor diplomatice implică desfiinţareaambasadei. Cauza cea mai frecventă de desfiinţare a ambasadei este ruperea relaţiilor diplomatice. Decizia de desfiinţare a ambasadei implică sfârşitul activităţii ambasadorului şi a

întregului personal. Sfârşitul misiunii unui ambasador nu înseamnă însă neapărat şi dispariţia

51

Page 52: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 52/75

 

ambasadei. Nici rechemarea ambasadorului, nici expulzarea lui nu înseamnă desfiinţareaambasadei. Statele au, în general, în vedere să asigure continuitatea misiunilor diplomaticeconstituite mutual în cadrul relaţiilor diplomatice bilaterale. Formal, data scrisorii de rechemarea unui ambasador coincide cu data scrisorii de acreditare a ambasadorului următor.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Definiţia ambasadei

2. Funcţia ambasadei de reprezentare3. Funcţia ambasadei de informare4. Funcţia ambasadei de negociere5. Înfiinţarea ambasadei6. Acreditarea7. Desfiinţarea ambasadeiTeste pentru autoevaluare:1. Statul acreditant:

a. constituie ambasada în străinătate; b. primeşte ambasada străină.

2. Ambasadorul care, pe lângă conducerea unei ambasade într-un stat străin, îşi

reprezintă statul şi la o organizaţie internaţională, se află în:a. misiune multiplă;

 b. misiune specială.Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare 1a; 2a.

52

Page 53: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 53/75

 

Prezentarea lecţiei a unsprezeceaPersonalul ambasadeiIntroducereSubstanţa ambasadei constă din membrii personalului ei, din persoanele trimise să

desfăşoare activităţile necesare atingerii obiectivelor pentru care a fost constituită.Obiectiv:

cunoaşterea reglementărilor internaţionale cu privire la personalul ambasadeiConcepte cheie:Ambasadorul, şeful de misiune diplomatică permanentă, agentul diplomatic, personalul

tehnic-administrativ, personalul de serviciu, corpul diplomaticRezumatAmbasada este formată din şeful misiunii şi din membrii personalului misiunii:

 personalul diplomatic, personalul tehnic-administrativ şi personalul de serviciu. Şeful misiuniişi membrii personalului diplomatic sunt agenţi diplomatici. În serviciul casnic al personaluluiambasadei se utilizează şi oameni de serviciu particulari, care nu sunt angajaţi ai statuluiacreditant.

Ambasada, ca misiune diplomatică, există indiferent de componenţa personalului. Dacă

încetează activitatea în ambasadă a unui membru al personalului ambasadei, a oricăruia dintremembri sau a mai multor membri ai acestui personal, a oricărora dintre membri, ambasadaexistă în continuare, misiunea diplomatică nu se întrerupe din asemenea cauze.

Membrii personalului ambasadei sunt desemnaţi de autorităţile statului acreditant, dupăcriterii care decurg din legile proprii ale fiecărui stat, dreptului intern. . Statul acreditar poate săceară ca statul acreditant să-i supună spre aprobare includerea în personalul diplomatic alambasadei a persoanelor desemnate să îndeplinească funcţiile de ataşaţi militari, navali sauaerieni. De altfel, statul acreditar nu este obligat să accepte în componenţa personaluluiambasadelor străine orice fel de funcţionari. Trebuie însă ca, în această privinţă, să le apliceambasadelor străine un tratament uniform.

Structura personalul ambasadei, îndeosebi a celui diplomatic, răspunde funcţiilor variatecare revin misiunii diplomatice constituite de statul acreditant, care se îndeplinesc prin acţiuni

 politice, comerciale, consulare etc.Agenţilor diplomatici nu le este permis ca, în afara sarcinilor pe care le au de îndeplinit

în misiune şi pentru care sunt retribuiţi de statul acreditant, să practice, în statul acreditar, profesii sau activităţi comerciale de pe urma cărora să obţină venituri.

Stabilirea ierarhiilor în cadrul personalului ambasadei se face de statul acreditant, careare obligaţia de a informa în această privinţă statul acreditar. Reglementarea raporturilor interne, din ambasadă, dintre membrii personalului diplomatic, şi stabilirea şi aplicarea demăsuri în vederea rezolvării problemelor apărute pe planul îndeplinirii funcţiilor diplomatice şi

 pe planul relaţiilor interumane, de care depinde misiunea diplomatică, revine ministerului de

externe al statului acreditar.O normă a dreptului diplomatic stabileşte ca, în principiu, agenţii diplomatici să fiecetăţeni a statului acreditant. Norma a fost formulată ţinând seama de loialitatea pe carediplomatul o datorează statului acreditant. Totuşi, o altă normă permite ca mai multe state sădesemneze ca ambasador aceeaşi persoană pentru a îndeplini misiuni diplomatice simultane înacelaşi stat de reşedinţă. În cazul în care statul acreditant ar opta pentru desemnarea ca membrual personalului ambasadei a unui cetăţean al statului acreditar sau a unui cetăţean dintr-un altstat, trebuie ca statul acreditar să-şi dea consimţământul. Acest consimţământ poate fi retrasoricând.

Statului acreditant îi revine obligaţia de a înştiinţa statul acreditar despre desemnareamembrilor personalului diplomatic, despre sosirea lor şi a familiilor lor la misiune, despre

 plecarea irevocabilă a lor şi a familiilor de la misiune, despre angajarea, sosirea în misiune,

53

Page 54: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 54/75

 

concedierea şi plecarea din misiune a oamenilor de serviciu particulari. Trebuie ca statulacreditar să fie înştiinţat şi despre situaţiile în care se produc modificări în componenţafamiliilor personalului misiunii.

 Normele de drept diplomatic nu permit ca numărul membrilor personalului ambasadeisă depăşească efectivul pe care statul acreditar îl consideră acceptabil. Nu se poate ca statulacreditant să fie constrâns să constituie o misiune cu o componenţă numerică insuficientă în

raport cu sarcinile încredinţate, dar statul acreditant este obligat să ia în considerare şi condiţiileinterne ale statului acreditar. Cele două state pot, dacă este necesar, să încheie un acord explicitcu privire la efectivul misiunilor lor diplomatice.

Asupra încheierii prezenţei în misiunea diplomatică a unui agent diplomatic decid fiestatul acreditant, fie statul acreditar. Agentul diplomatic se află în misiune până când autorităţilestatului acreditant decid încetarea îndeplinirii sarcinilor pe care i le-au încredinţat şi înştiinţeazăstatul acreditar despre această decizie.

 Nu se poate ca agentul diplomatic să mai fie prezent în misiune dacă statul acreditar nuîl recunoaşte ca membru al misiunii. În orice moment, statul acreditar are dreptul să decidă căunul dintre membrii personalului unei ambasade străine este inadmisibil. O asemenea decizie se

 poate adopta cât timp acel membru al personalului ambasadei străine se deplasează să ajungă în

misiune, precum şi în timp ce se află în misiune, pe teritoriul statului acreditar. Astfel, se poateca un agent diplomatic să fie declarat de statul acreditar  persona non grata.

Se poate ca statul acreditar să informeze statul acreditant despre oricare din membrii personalului tehnic-administrativ sau ai personalului de serviciu dintr-o ambasadă străină căeste inacceptabil. Semnificaţia declaraţiei şi a informării este, în esenţă, că statul acreditar nu-imai recunoaşte calitatea de membru al misiunii diplomatice agentului diplomatic declarat

 persona non grata sau funcţionarului considerat inacceptabil. În consecinţă, apare obligaţiastatului acreditant de a decide că sarcinile încredinţate celui declarat persona non grata sauconsiderat a fi inacceptabil încetează, dacă nu a ajuns în misiune sau de a-l rechema dinmisiune.

În limbajul comun, i se spune ambasador oricărei persoane purtătoare de mesaj adresatstrăinătăţii, oricărei persoane trimise în misiune în străinătate. Este considerată ambasador orice

 persoană care reprezintă în străinătate un domeniu de activitate din ţara proprie sau din regiunea proprie: "ambasador al sportului românesc", "ambasador al culturii orientale".

Potrivit unei formulări mai precise, ambasadorul este reprezentantul oficial al unui stat pe lângă alt stat. Acţiunile ambasadorului şi mesajele pe care el le transmite în forme foartevariate sunt percepute ca emanând nemijlocit de la şeful statului acreditant.

Gradul diplomatic de ambasador este cel mai înalt în ierarhia diplomatică.Rolul diplomatic de ambasador revine titularului unei misiuni diplomatice, indiferent de

gradul diplomatic al persoanei căreia i s-a atribuit acest rol şi chiar indiferent dacă persoanaface parte din rândul diplomaţilor de carieră. Persoana având rolul de ambasador poate fi şeful

ambasadei, deţinătoare a rangului administrativ cel mai înalt din ambasadă, şeful unei misiunidiplomatice pe lângă un for internaţional, precum şi şeful unei misiuni ad hoc.În conformitate cu principiul egalităţii suverane a statelor şi în concordanţă cu sensul

major al regulilor de curtoazie, în dreptul diplomatic a fost consacrată, prin normă juridică,egalitatea dintre reprezentanţii diplomatici, stabilindu-se că, în afară de precădere şi etichetă, nuse face nici o deosebire între şefii de misiune în raport cu clasa lor.

Pentru stabilirea clasei şefilor de misiune este nevoie de acordul statului acreditant şi alstatului acreditar.

Statul acreditar are obligaţia de a-l trata în acelaşi mod, după aceleaşi criterii, pe fiecareambasador, asigurându-i aceeaşi procedură, la primire, ca şi celorlalţi.

54

Page 55: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 55/75

 

Această normă consolidează regula de curtoazie potrivit căreia ofensa adusă agentuluidiplomatic înseamnă ofensă adusă celui/statului pe care îl reprezintă şi omagiul, gestul decurtoazie faţă de agentul diplomatic se răsfrânge asupra celui/statului reprezentat.

Ordinea de precădere a ambasadorilor acreditaţi în acelaşi stat se stabileşte înconformitate cu data şi ora la care fiecare ambasador şi-a asumat funcţia, mai precis cu data şiora la care şi-a prezentat scrisorile de acreditare sau la care şi-a notificat sosirea şi a prezentat o

copie a scrisorilor de acreditare la ministerul de externe al statului acreditar sau la un altminister în legătură cu care s-a convenit anterior, ordinea de prezentare a scrisorilor deacreditare sau a copiei acestora fiind determinată de data şi ora sosirii ambasadorului în statulde acreditare. Sunt state în care se acceptă uzanţe speciale în privinţa reprezentantului SfântuluiScaun.

În cadrul ambasadei, ambasadorul deţine rolul primordial, ca rang şi răspundere. Elconduce ambasada.

În conformitate cu normele româneşti, şeful misiunii diplomatice este "reprezentantunic" al României pe lângă statul acreditar.

În spiritul şi litera dreptului diplomatic, şeful de misiune diplomatică este distinct demisiunea diplomatică şi nu trebuie să fie confundat cu aceasta. Ambasadorul nu este ambasada.

Persoanele se succed la îndeplinirea misiunii, în timp ce instituţia durează dincolo desuccesiunea lor. Condiţia esenţială a şefului de misiune este misiunea. Nu este cu putinţă şefulde misiune fără misiune.

Ambasada este cu putinţă fără ambasador. Dacă lipseşte ambasadorul, ambasada oconduce însărcinatul cu afaceri a.i., care devine, provizoriu, şef de misiune, după înştiinţareaautorităţilor statului acreditar. Însărcinatul cu afaceri ad interim (a. i.) al ambasadei estemembrul personalului ambasadei care îi ţine locul ambasadorului, atunci când ambasadorullipseşte.

Însărcinat cu afaceri a.i. al ambasadei poate fi unul dintre membrii personaluluidiplomatic al ambasadei şi, numai dacă nici unul dintre aceştia nu se află în statul acreditar şidacă statul acreditar consimte, şi unul dintre membrii personalului tehnic-administativ. Estenevoie de consimţământul statului acreditar numai în cazul în care autorităţile statului acreditantsunt nevoite să numească un membru al personalului tehnic-administrativ al ambasadei caînsărcinat cu afaceri a. i.

Spre deosebire de însărcinatul cu afaceri a.i. al ambasadei, căruia îi revine provizoriu(ad interim) poziţia de şef al ambasadei, însărcinatul cu afaceri al statului acreditant conduceambasada în afara oricărui provizorat, ca titular (en pied - e.p. sau en titre - e.t.) al poziţiei deşef al ambasadei.

Persoanele care fac parte din personalul diplomatic al ambasadelor din acelaşi statacreditar alcătuiesc corpul diplomatic, instituţie notorie, care funcţionează conform cutumei.Ministerul de externe al statului acreditar întocmeşte şi actualizează periodic Lista corpului

diplomatic, ţinând seama de sosirea în misiune a ambasadorilor, de prezentările scrisorilor deacreditare şi de notificările primite de la ambasade. Înscrierea unei persoane pe Lista corpuluidiplomatic înseamnă atestarea statutului diplomatic al acelei persoane în statul acreditar. Corpuldiplomatic este o asociaţie de persoane, având ca obiectiv coordonarea conduitei în domenii deinteres comun pentru ambasade şi diplomaţi: ceremonii, curtoazie internaţională, privilegiidiplomatice, respectarea normelor de drept internaţional. Demersurile pe care corpul diplomaticle întreprinde pe lângă autorităţile statului acreditar acoperă o gamă largă de acţiuni, de latransmiterea de felicitări, până la formularea de proteste.

Corpului diplomatic i se încredinţează şi funcţii cu efecte care depăşesc sfera relaţiilor cu autorităţile statului acreditar. Această asociaţie a diplomaţilor îl are ca preşedinte pe decanulcorpului diplomatic. Această demnitate îi revine diplomatului aflat pe prima treaptă a ordinii de

 precădere între membrii personalului diplomatic al ambasadelor din statul acreditar. Astfel,

55

Page 56: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 56/75

 

decan al corpului diplomatic poate fi ambasadorul cu vechimea cea mai mare în funcţie în statulacreditar unde ordinea de precădere a ambasadorilor se stabileşte în conformitate cu data

 prezentării scrisorilor de acreditare. Sunt state acreditare unde se practică acordarea primuluiloc în ordinea de precădere fie reprezentantului Sfântului Scaun, fie ambasadorului britanic (înstate din Commonwealth), fie ambasadorului francez (în state francofone). Decanul corpuluireprezintă corpul diplomatic când autorităţile statului acreditar îl convoacă pentru a participa la

solemnităţi sau pentru comunicări. El se poate adresa autorităţilor statului acreditar în numelecorpului diplomatic, transmiţând mesaje solemne sau formulând luări de poziţie îndeosebi îndomeniul relaţiilor diplomatice, dar numai după consultarea corpului diplomatic şi avândconsimţământul acestuia. Decanul corpului diplomatic îşi îndeplineşte funcţiile specifice fără afi câtuşi de puţin lider al asociaţiei.

Decanul corpului diplomatic primeşte vizitele ambasadorilor care îşi încep misiunea şi pe ale celor care o încheie. El le prezintă ambasadorilor exigenţele specifice statului acreditar îndomeniul relaţiilor diplomatice, în privinţa privilegiilor, ceremoniilor, protocolului etc.

În cadrul corpului diplomatic, asociere a ansamblului membrilor personalului diplomatical ambasadelor din statul acreditar, au loc şi asocieri care reflectă relaţiile politice, economicesau culturale dintre state. Astfel, s-au constituit şi sunt foarte active asocierile diplomaţilor din

statele Uniunii Europene, care funcţionează ca grupuri care reproduc organizarea generală aUE, ţinând cont de preşedinţia în exerciţiu semestrială şi promovând poziţiile şi orientările de

 politică externă comună. Se asociază pentru consultări şi pentru demersuri politice comune şidiplomaţii din state participante la alte foruri internaţionale sau din state situate în aceeaşi zonăgeografică.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:21. Structura personalului ambasadei22. Constituirea personalului ambasadei23. Ambasadorul24. Clasele şefilor de misiune diplomatică permanentă25. Corpul diplomatic

Test pentru autoevaluare:7. Care propoziţie este adevărată?

a. Statul acreditar nu este obligat să accepte în componenţa personaluluiambasadelor străine orice fel de funcţionari.

 b. Statul acreditar este obligat să accepte în componenţa personalului ambasadelor străine orice fel de funcţionari.

8. Însărcinatului cu afaceri a.i. al ambasadei îi revine:a. poziţia de şef provizoriu al ambasadei;d. conducerea ambasadei în afara oricărui provizorat, ca titular.

Rezolvările testului de autoevaluare 1 a; 2a.

56

Page 57: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 57/75

 

Prezentarea lecţiei a doisprezeceaPrivilegiile misiunii diplomatice permanenteIntroducere: Consimţământul statului acreditar privind constituirea de misiuni

diplomatice se confirmă şi prin aplicarea principiului în conformitate cu care nu trebuieîmpiedicată activitatea misiunii diplomatice. În urma consimţământului dat cu privire laambasada străină, statului acreditar îi revine obligaţia de a facilita funcţiile diplomatice ale

acesteia. Potrivit dreptului diplomatic, statul acreditar are obligaţia să le acorde ambasadei şimembrilor ei "toate" înlesnirile, adică privilegii, asigurându-le inviolabilitatea, recunoscându-leşi protejându-le libertatea de comunicare şi de circulaţie, nepretinzându-le prestaţii şinepercepându-le taxe, respectându-le imunitatea juridică.

Ambasada are, tocmai în condiţiile de funcţionare în străinătate, privilegiul de a nu sesupune decât jurisdicţiei statului acreditant. În acelaşi timp, ambasada are obligaţia de arespecta legile statului acreditar.

Obiectiv:descrierea privilegiilor diplomatice ale misiunii diplomatice permanente (ambasadei).Concepte cheie: inviolabilitatea ambasadei, scutirile, extrateritorialitatea, imunitatea de

 jurisdicţieRezumatStatul acreditar îi asigură ambasadei exercitarea funcţiei de reprezentare, acordându-i

dreptul de a utiliza, în activitate, drapelul şi stema statului acreditant. După doi ani de lacodificarea dreptului diplomatic, Comisia de drept internaţional a ONU a precizat, codificânddreptul consular că de acest privilegiu se beneficiază în limitele stabilite de reglementările înmaterie din statul acreditar.

Prevederile dreptului diplomatic obligă statul acreditar să le acorde ambasadei şi personalului ei protecţie legală, astfel încât actele violente care ar impieta asupra libertăţii lor deacţiune să fie contracarate pe cale legală.

Îndeplinirea plenară, fără vreun impediment, a funcţiilor ambasadei depinde delibertatea persoanelor care o alcătuiesc. Ambasada există indiferent de persoanele care îiîndeplinesc funcţiile, dar nu indiferent de libertatea lor de acţiune. Se perimează inevitabililuziile precum aceea a asigurării ordinii riguroase prin antepunerea drepturilor instituţiei faţăde drepturile celor care o servesc şi pe care trebuie să-i servească, incluzând şi antepunerea

 bunurilor imobile şi a echipamentelor, adică antepunerea inviolabilităţii ambasadei, inclusiv alocalurilor şi a mobilierului ei, faţă de inviolabilitatea membrilor personalului.

Pe de o parte, autorităţile statului acreditar au obligaţia să-i ocrotească pe membrii uneiambasade, împiedicând acţiunile prin care acestora le-ar fi afectată libertatea şi demnitatea.Acţiunea autorităţilor este mai eficientă dacă are susţinere în cadrul juridic intern al statuluiacreditar. Codul penal român condamnă infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale,sănătăţii, libertăţii sau demnităţii reprezentantului unui stat străin. Dacă este necesar, trebuie ca

autorităţile statului acreditar să recurgă chiar la protecţie poliţienească specială. Potrivit CurţiiInternaţionale de Justiţie, relaţiile internaţionale depind de inviolabilitatea ambasadelor.Totuşi, agenţii de circulaţie din statul în care misiunea diplomatică funcţionează îl pot

opri pe membrul acestei misiuni, aflat în stare de ebrietate, să mai conducă automobilul, pentrua înlătura astfel eventualitatea unui accident.

Statului acreditar în care privilegiul inviolabilităţii personale a unui diplomat a fostîncălcat îi revine obligaţia de a adopta măsuri reparatorii. Diplomatul nu poate pretinde să

 beneficieze de privilegiul inviolabilităţii personale dacă din imprudenţă se implică în situaţiiriscante sau dacă provoacă el însuşi conflicte în care este agresat.

Agentul diplomatic are privilegiul de a fi scutit de controlul bagajului său personal decătre autorităţile statului acreditar. Totuşi, controlul bagajului personal ar fi justificat de

 bănuiala întemeiată că acesta conţine alte obiecte decât cele destinate uzului oficial al misiunii

57

Page 58: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 58/75

 

şi uzului personal sau obiecte al căror import sau export este interzis de legislaţie sau supusregulamentelor de carantină din statul acreditar. Dacă se recurge la control, trebuie ca agentuldiplomatic sau reprezentantul său autorizat să fie de faţă. În practică, şi bagajul agentuluidiplomatic este controlat electronic, la aeroport, înaintea călătoriei cu avionul.

Statul acreditar beneficiază de inviolabilitatea localului ambasadei prin care estereprezentat în statul acreditar.

Ambasada utilizează pe teritoriul statului acreditar localuri ca sedii sau ca reşedinţe.Local al ambasadei înseamnă clădirile sau părţile de clădire care se utilizează pentru realizareafuncţiilor misiunii, ca reşedinţă a agentului diplomatic, indiferent de proprietar, indiferent dacăfolosirea are ca temei un contract de închiriere. Localurile în care funcţionează ambasada, cât şilocuinţele membrilor personalului diplomatic al ambasadei sunt în aceaşi măsură inviolabile.

Stabilirea de sedii ale ambasadei se face numai cu consimţământul statului acreditar.Localul principal al ambasadei, sediul ei se stabileşte în localitatea unde funcţionează guvernulstatului acreditar. Se facilitează astfel şi activităţile specifice al corpului diplomatic. În altelocalităţi, se înfiinţează eventual birouri ale ambasadei.

Responsabil pentru asigurarea inviolabilităţii localului ambasadei este statul acreditar.Privilegiul inviolabilităţii localului ambasadei înseamnă şi că autorităţile statului acreditar nu

 pot pătrunde în sedii fără consimţământul şefului misiunii, al ambasadorului sau alînsărcinatului cu afaceri a.i., şi nu pot dispune percheziţii, rechiziţii etc. Ambasada este

 privilegiată şi întrucât inviolabilitatea ei este un domeniu aparte al asigurării ordinii publice înstatul acreditar, care este obligat să împiedice actele violente cu impact direct asupra activităţiiambasadei. Pe de o parte, trebuie ca autorităţile statului acreditar să se abţină de la acte deautoritate în localul ambasadei şi, pe de altă parte, trebuie ca statul acreditar să acţioneze pentru

 prevenirea de acte violente îndreptate împotriva aceluiaşi local. Inviolabilitatea localuluiambasadei implică obligaţia specială a autorităţilor statului acreditar de la care nu se admitederogare, nici chiar atunci când în utilizarea localului s-ar abuza de acest privilegiu.

Arhivele ambasadei nu pot fi controlate nicicum, niciunde şi niciodată. Documentele dinarhiva ambasadei rămând inviolabile indiferent de persoana care le gestionează, de locul în carese află sau de vehiculul cu care sunt transportate. Dacă arhiva ambasadei rămâne într-un imobilcare a fost utilizat şi apoi părăsit de ambasadă, imobilul este considerat în continuare imobil deambasadă şi statul acreditant beneficiază în continuare de inviolabilitatea acelui local. Condiţiaunică a respectării inviolabilităţii este ca arhiva, prin documentele pe care le conţine să aibăcaracter diplomatic, aşadar documente concordante cu funcţiile diplomatice. Pentrudocumentele care nu corespund îndeplinirii acestei condiţii nu se poate invoca privilegiulinviolabilităţii. Ies de sub incidenţa inviolabilităţii documentele al căror conţinut vădeşte că aurezultat din culegerea de informaţii pe căi ilicite. Asemenea documente pot fi utilizate îninstanţă ca probe, în cazul în care sunt prezentate instanţei.

Inviolabilitatea localurilor şi a bunurilor ambasadei durează cât timp acestea sunt

afectate realizării funcţiilor diplomatice. Ambasada beneficiază, chiar dacă relaţiile diplomaticedintre statul acreditant şi statul acreditar se rup sau se întrerup, de privilegiul rezultat dinobligaţia statului acreditar de a-i respecta şi de a-i proteja localurile, bunurile şi arhivele. Este

 posibil ca, în conformitate cu dreptul diplomatic şi cu consimţământul statului acreditar,imobilele, bunurile şi arhivele ambasadei să fie preluate de un alt stat.

Agentul diplomatic al ambasadei beneficiază de inviolabilitatea locuinţei, adocumentelor, a corespondenţei şi a bunurilor private. Nu sunt diferenţe între privilegiulinviolabilităţii acordat statului acreditar pentru localul ambasadei, documentele şi arhivaacesteia şi acelaşi privilegiu acordat diplomatului pentru reşedinţa şi bunurile lui.Inviolabilitatea rămâne intangibilă şi dacă se întreprind măsuri de executare ca urmare a uneiacţiuni reale privind un imobil particular situat pe teritoriul statului acreditar, pe care agentul

diplomatic nu-l posedă în contul statului acreditant pentru realizarea scopurilor misiunii, a unei

58

Page 59: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 59/75

 

acţiuni privind o succesiune, în care agentul diplomatic figurează ca executor testamentar,administrator, moştenitor sau legatar nu în numele statului acreditant, ci cu titlu particular sau aunei acţiuni privind o activitate profesională sau comercială, oricare ar fi ea, exercitată deagentul diplomatic în statul acreditar în afara funcţiilor sale oficiale.

Pentru ca privilegiul inviolabilităţii localurilor ambasadei să poată fi pus în aplicare,ambasada are obligaţia să notifice autorităţilor statului acreditar, de obicei ministerului de

externe, adresele acestor localuri.Ambasada este privilegiată şi pentru că statul acreditar, dacă i se solicită, este obligat săo sprijine în vederea procurării localurilor pentru sedii şi a locuinţelor. Această prevedere adreptului diplomatic nu poate fi interpretată extins, în sensul că statul acreditar ar avea obligaţiase a pune la dispoziţia ambasadei localuri.

 Nu îi este permis ambasadei să devină sediu al unor activităţi contrare dreptuluiinternaţional. Statul acreditar şi agenţii lui diplomatici au obligaţia să nu dea localurilor ambasadei utilizări incompatibile cu funcţiile diplomatice.

În esenţă, inviolabilitatea se asigură prin întreprinderea de măsuri al căror scop esteevitarea pătrunderii, fără consimţământul şefului de misiune, în localuri, a altor persoane decâta celor care fac parte din personalul misiunii. Se consideră că inviolabilitatea este încălcată dacă

localurile sunt supuse deteriorării, precum şi dacă liniştea necesară activităţii prin care misiunileîşi exercită funcţiile este tulburată şi dacă se aduc atingeri demnităţii misiunilor.

Teza extrateritorialităţii localului ambasadei, care implică îngăduinţă faţă de folosirealocalurilor de misiuni diplomatice şi consulare şi în alte scopuri decât cele legate de funcţiileambasadei şi ale postului consular, are ca temei închipuirea unui teritoriu simbolic, ca o

 proiecţie în străinătate a unui spaţiu imaginar unde li s-ar îngădui autorităţilor statului acreditantsă-şi exercite preogativele, fără ca autorităţile statului acreditar să poată interveni. Această tezăstă la temeiul ideii că localul ambasadei sau al postului consular ar fi teritoriu al statuluiacreditant, respectiv trimiţător, precum şi al „azilului diplomatic”, pe care statele din AmericaLatină îl consideră a fi găzduirea din motive umanitare la ambasadă a persoanei urmărite deautorităţile statului acreditar pentru delicte politice. Acordând azilul politic, ambasada seamestecă în treburile interne ale statului acreditar în măsura în care contribuie direct lasustragerea azilantului de sub jurisdicţia statului căruia îi este cetăţean. Admiterea aziluluidiplomatic deschide calea crizei în relaţiile diplomatice, fiind posibile urmări precum declarareaambasadorului persona non grata sau ruperea relaţiilor diplomatice. Acordarea aziluluinemulţumeşte forţele politice care guvernează în statul acreditar şi cărora azilantul li se opune.

 Neacordarea azilului diplomatic nemulţumeşte forţele politice din rândul cărora face parteazilantul şi care ar putea să ajungă să guverneze în statul acreditar. În aceste condiţii, aziluldiplomatic este evident incompatibil cu funcţiile ambasadei şi, ca urmare, este de neconceputînscrierea printre funcţiile diplomatice a acordării azilului diplomatic.

Curtea Internaţională de Justiţie consideră că derogarea de la suveranitate prin admiterea

sustragerii azilantului-infractor de la jurisdicţia statului acreditar nu are caracter juridic, ci arecaracter umanitar şi poate fi considerată legitimă numai în condiţiile iminenţei şi persistenţeiunui pericol. Curtea Internaţională de Justiţie consideră că soluţionarea problemei aziluluiacordat ar fi posibilă prin două acte succesive: autorităţile statului acreditar să ceară ca azilantulsă părăsească teritoriul statului acreditar; voinţa ambasadei de a înceta acordarea azilului să semanifeste prin formularea cererii ca autorităţile statului acreditar să emită un permis de părăsirede către azilant a teritoriului statului acreditar (salvconduct). Potrivit Curţii Internaţionale deJustiţie, azilul diplomatic încalcă suveranitatea statului, pentru că este ingerinţă, şi justificareaesenţială a azilului constă din iminenţa sau persistenţa pericolului pentru refugiat. Columbiarevendicase dreptul de a formula o calificare unilaterală şi definitivă obligatorie pentru Peru.Statul acreditar nu poate să continue procedurile iniţiate împotriva celui pe care îl urmăreşte

fără a încălca inviolabilitatea localului misiunii diplomatice.

59

Page 60: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 60/75

 

Rezoluţia Adunării generale a ONU nr. 53 din 1997 a stabilit că trebuie ca statele sărespecte dispoziţiile dreptului internaţional privind relaţiile diplomatice şi consulare şi asubliniat că statelor le revine responsabilitatea de a asigura protejarea personalului ambasadelor şi a misiunilor diplomatice şi consulare împotriva grupurilor organizaţiilor care ar avea intenţiasă atenteze împotriva securităţii lor.

Pe aceeaşi cale, ONU le-a cerut statelor să întreprindă măsuri adecvate, în conformitate

cu dreptul internaţional, la nivel naţional şi internaţional, pentru a preveni orice abuz pe planul privilegiilor şi imunităţilor diplomatice sau consulare, îndeosebi abuzurile grave, în special acelor care constau din acte de violenţă.

Eficienţa ambasadei depinde direct de comunicarea liberă dintre toate componenteleserviciului public de diplomaţie. Aici, comunicare liberă înseamnă excluderea oricărui controlexercitat asupra comunicării dinafara serviciului public de diplomaţie.

Statul acreditar are obligaţia de a privilegia comunicarea oficială a misiunilor, ocrotind-o şi îngăduind-o, adică neîncercând nici o formă de control.

Între ambasadă şi statul acreditant se poate comunica prin utilizarea curieruluidiplomatic, a valizei diplomatice şi a mesajelor cifrate.

Curierul diplomatic însoţeşte valiza diplomatică. Statul acreditar şi statele de tranzit îi

datorează curierului diplomatic ocrotire, asigurarea privilegiul inviolabilităţii.Dreptul diplomatic nu permite ca valiza diplomatică să fie deschisă şi nici să fie reţinută

de autorităţile statului acreditar şi ale statelor străine de tranzit. Dacă autorităţile statului străinîşi exprimă dorinţa ca valiza diplomatică să fie deschisă, autorităţile statului căruia valizadiplomatică îi aparţine pot consimţi sau pot decide ca valiza diplomatică să fie readusă lainstituţia de provenienţă. Valiza diplomatică este însoţită de curierul diplomatic sau neînsoţităde curier, ci de comandantul de aeronavă comercială desemnat printr-o împuternicire oficială,care precizează numărul pachetelor din componenţa valizei diplomatice. Nu trebuie ca serviciul

 public de diplomaţie să permită abuzul referitor la conţinutul valizei diplomatice. Trebuie caautorităţile statelor străine să protejeze valiza diplomatică.

Agentul diplomatic are libertatea de a circula pe teritoriul statului acreditar, care însă poate să reglementeze, chiar să interzică, din motive de securitate naţională, accesul în anumitezone al agentului diplomatic. Astfel, statul acreditar poate să interzică sau să limiteze prinreglementări speciale accesul în zone precum cele de frontieră, din preajma unei fabrici dearmament sau a unui teren folosit pentru teste şi exerciţii militare, în localităţi unde au locconflicte sociale care pot afecta securitatea străinilor. Pentru restrângerea posibilităţii dedeplasare, statul acreditar poate să invoce şi motive legate de poluare sau de opţiunea unor comunităţi etnice sau religioase care nu acceptă periodic sau permanent vizite ale străinilor.

Dacă statul acreditar ar extinde în mod exagerat zonele de interzicere a circulaţieistrăine, inclusiv a diplomaţilor, s-ar ajunge la reducerea inacceptabilă a posibilităţilor ambasadei de a-şi realiza funcţiile.

În cazurile în care nu este interzis, ci doar reglementat, accesul este posibil, dacăambasada notifică deplasarea şi autorităţile statului acreditar o acceptă.În caz de conflict, ambasada, agenţii diplomatici şi membrii familiilor care îi însoţesc

 beneficiază de privilegiile deja acordate în privinţa lor şi a bunurilor lor şi, în măsura în careeste necesar, statul primitor îi privilegiază şi prin îndeplinirea obligaţiei de a le pune ladispoziţie mijloacele de transport necesare pentru părăsirea teritoriului.

Agentul diplomatic este privilegiat prin scutire de unele obligaţii (incompatibile cusituaţia de cetăţean al statului acreditar sau stânjenitoare pentru funcţiile diplomatice) alecetăţeanului statului acreditar.

Prevederile dreptului diplomatic care stabilesc privilegiul scutirii de impozite şi taxe.Statul acreditar este obligat nu îl supună pe diplomat judecătorilor proprii. Membrii

 personalului diplomatic al ambasadei sunt imuni la jurisdicţia statului acreditar, pe teritoriul

60

Page 61: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 61/75

 

acestui stat, în privinţa întregii lor activităţi, cu excepţii legate de unele aspecte ale jurisdicţieicivile şi administrative. De la imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă a agentuluidiplomatic se permit excepţii pentru acţiuni privind imobile private, pentru succesiunile care nu

 privesc statul acreditar, ci persoana diplomatului, şi pentru activităţi profesionale şi comercialediferite de cele prin care se exercită funcţiile diplomatice.

Diplomatul beneficiază de imunitate în legătură cu toate actele sale, indiferent dacă

aceste acte pot fi considerate ca aparţinând exercitării funcţiilor diplomatice sau ca fiind private.Dreptul diplomatic distinge între actele oficiale şi cele private ale membrilor personaluluiambasadei, dar nu în ceea ce priveşte activitatea diplomaţilor. Implicarea unui diplomat într-un

 proces juridic în statul acreditar este posibilă numai după renunţarea la imunitatea juridică.Statul acreditant poate renunţa la imunitatea ratione personae sau o poate suspenda. Trebuie carenunţarea să fie expresă, clară şi autorizată de statul acreditant. Aşadar, agentul diplomatic îşi

 pierde imunitatea de jurisdicţie numai dacă statul acreditant renunţă în mod expres la aceastăimunitate.

De imunitatea de jurisdicţie beneficiază şi familia diplomatului. Mai beneficiază de privilegiul imunităţii de jurisdicţie membrii personalului administrativ şi tehnic al ambasadei,ca şi familiile lor, dar numai pentru actele prin care îşi exercită funcţiile lor.

Ambasada, agenţii diplomatici şi membrii familiilor care îi însoţesc beneficiază de privilegii, pentru fiecare şi pentru documentele oficiale atunci când, călătorind spre statulacreditar sau înapoindu-se în statul acreditant, trec pe teritoriul altui stat. Trebuie ca trecerea săfie notificată autorităţilor statul tranzitat şi ca statul tranzitat să nu se opună trecerii. Privilegiilese acordă şi în caz de forţă majoră.

Agentul diplomatic nu este imun faţă de jurisdicţia statului acreditant. Fiind instituţieconstituită de statul acreditant, ambasadei şi personalului ei li se aplică reglementările dreptuluiintern din acest stat.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Inviolabilitatea persoanei agentului diplomatic2. Inviolabilitatea localului ambasadei3. Libertatea de comunicare a ambasadei4. Privilegiul scutirii de taxe şi de impozite5. Imunitatea de jurisdicţie a agentului diplomatic

Teste pentru autoevaluare:1. Ambasada beneficiază de dreptul de a utiliza simbolurile naţionale proprii:

a. fără nici o condiţie sau limitare;b. în limitele stabilite de reglementările în materie din statul acreditar.

2. Derogarea de la suveranitate prin admiterea sustragerii azilantului-infractor de la jurisdicţia statului acreditar are caracter 

a. juridic;

 b. umanitar, în condiţiile iminenţei şi persistenţei unui pericol.Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare 1 b; 2 b.

61

Page 62: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 62/75

 

Prezentarea lecţiei a treisprezeceaPostul consular - relaţiile consulare; personalul consular; funcţionarul consular onorificIntroducere: Definitorie pentru relaţiile consulare este interacţiunea a două ordini

 juridice, a ordinii juridice a statului trimiţător şi a ordinii juridice a statului de reşedinţă, de faptcoexistenţa pe acelaşi teritoriu a două ordini juridice, prin exercitarea unei anumite jurisdicţiistrăine asupra anumitor străini.

Realizarea relaţiilor consulare prin funcţionari consulari onorifici depinde de opţiuneastatului trimiţător privind încredinţarea misiunii consulare unui asemenea funcţionar, precum şide consimţământul statului pe teritoriul căruia misiunea se îndeplineşte.

Obiectiv: prezentarea normelor internaţionale cu privire la relaţiile consulare şistructura postului consular; descrierea statutului şi a atibuţiilor şefului funcţionarului consular onorific.

Concepte cheie: post consular, consul de carieră, patentă, execuatur, circumscripţieconsulară; : funcţionar consular onorific.

RezumatRelaţiile consulare se stabilesc între două state. Stabilirea relaţiilor consulare rezultă din

acordul încheiat în acest scop de cele două state.Se poate ca, în lipsa obiecţiei unuia dintre cele două state care convin să stabilească

relaţii diplomatice, stabilirea relaţiilor diplomatice să implice şi stabilirea relaţiilor consulare.De altfel, se consideră că misiunii diplomatice îi revin şi sarcini consulare. Au relaţii consularedouă state care au convenit să exercite funcţiile consulare unul pe teritoriul celuilalt.

În esenţă, statele care încheie acorduri consulare se angajează să-şi aplice, în aceastăsferă, principiul reciprocităţii. Statele pot, în conformitate cu dreptul consular, să instituiereciproc, în relaţiile bilaterale, tratamente favorabile.

Pe plan european, reciprocitatea consulară este normă şi statul nu poate pretinde cafuncţionarii săi consulari să exercite în străinătate atribuţii pe care nu le recunoaşte pe teritoriul

 propriu.Întemeierea raporturilor dintre state pe principiul egalităţii suverane le impune statelor 

care au relaţii consulare ca şi aceste relaţii să se realizeze prin consimţământ mutual şi ca şi dinacest domeniu să excludă discriminarea.

Ca primă urmare, relaţiile consulare nu pot fi efectul unui act unilateral al unui stat carear impune relaţiile consulare altui stat, câtă vreme statele se recunosc ca state suverane egale.

În legătură cu a doua urmare, statul trimiţător nu poate considera însă că ar fi obiectulunei discriminări când constată că postul său consular nu este tratat la fel ca posturile altor state,dacă de pe poziţia sa de stat de reşedinţă aplică acelaşi tratament postului consular al statului dereşedinţă aflat în situaţie de stat trimiţător. De altfel, statele îşi pot trata posturile consularereciproc asemănător, potrivit convenţiilor bilaterale.

Postul consular este instituţia administrativă constituită de stat pe teritoriul şi cuconsimţământul altui stat în vederea realizării relaţiilor consulare. Postul consular este o"misiune diplomatică permanentă", adică o misiune căreia la înfiinţare nu i se determină duratade funcţionare, scopurile urmărite de acel stat care a decis în acest sens fiind întreţinerea şi chiar amplificarea relaţiilor consulare bilaterale.

Postul consular poate fi, în ordinea descrescătoare, după rang, a claselor de posturiconsulare: consulat general, consulat, viceconsulat sau agenţie consulară. Consulatul general şiconsulatul sunt înfiinţate de statul trimiţător cu consimţământul statului de reşedinţă.Viceconsulatul şi agenţia consulară sunt înfiinţate de consulatul general sau de consulat, fiindsubordonate consulatului general sau consulatului.

După modul în care se constituie, postul consular poate fi de carieră, când este condus

de un funcţionar consular de carieră, sau onorific, când este condus de un funcţionar consular 

62

Page 63: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 63/75

 

onorific. Fiecărui post consular îi corespunde, ca teritoriu al exercitării funcţiilor consulare,circumscripţia consulară.

Dacă unul dintre statele care au stabilit relaţii consulare dispare, aceste relaţii încetează.Dacă unul din statele care au stabilit relaţii consulare decide că trebuie ca aceste relaţii săînceteze, relaţiile consulare se rup.

Din doctrina dreptului diplomatic şi consular rezultă că aşa cum se poate ca două state

să stabilească relaţii consulare, chiar dacă nu au stabilit relaţii diplomatice, relaţiile consulare pot continua şi dacă relaţiile dintre state s-au deteriorat grav, şi dacă relaţiile diplomatice s-aurupt, şi dacă s-a recurs la război. Această posibilitate decurge din conţinutul juridic specific alrelaţiilor consulare. În practică, state între care relaţiile diplomatice s-au rupt au decis să-şitransforme ambasadele în posturi consulare. În alte cazuri însă statele ajunse în coflict şi-auîncredinţat cetăţenii protecţiei unui stat neimplicat.

Trebuie ca decizia privind încetarea relaţiilor consulare dintre două state să fieconsemnată în documente, prin formulări clare. Întreruperea sau ruperea relaţiilor consulare nu

 poate fi înţeleasă de la sine, mai ales că dreptul diplomatic stabileşte că relaţiile consulare potcontinua şi dacă relaţiile diplomatice au încetat.

Determinantă în păstrarea relaţiilor consulare tocmai în momentele critice ale ruperii

celor diplomatice este preocuparea autorităţilor din statele implicat faţă de menţinereamijloacelor de protejare a cetăţenilor proprii.

Funcţiile unui membru al postului consular încetează dacă unul dintre cele două statetitulare ale relaţiilor consulare, simultan sau separat, decid astfel.

Consistenţa relaţiilor consulare dintre două state rezultă din concretizarea funcţiilor consulare în activitatea consulatelor, care sunt instituţii ale unui stat aflate pe teritoriul altui stat.Trebuie ca statul pe teritoriul căruia un stat străin îşi înfiinţează postul consular să consimtă laaceastă înfiinţare. Pentru înfiinţarea postului consular este obligatoriu consimţământul statuluide reşedinţă. Acordul bilateral privind stabilirea de relaţii consulare nu include acestconsimţământ şi nici nu poate să-l includă, de vreme ce, de pildă, postul consular funcţioneazăratione loci. Statul trimiţător are dreptul să înfiinţeze postul consular, dar pentru ca postul să fieînfiinţat, aşadar stabilit, este necesar consimţământul statului de reşedinţă.

Funcţionarii consulari sunt trimişi în misiune numai de state. Numai statele înfiinţează posturi consulare.

Începerea misiunii consulare depinde de numirea şefului de post consular şi deacceptarea lui. Numirea şefului de post consular este actul unilateral al statului trimiţător, iar acceptarea este actul unilateral al statului de reşedinţă. Practic, cele două acte suntcomponentele unui acord între două state. Unui stat nu îi este permis să înfiinţeze un postconsular pe teritoriul unui stat, fără ca între cele două state să nu se încheie un acord în acestsens, fără ca statul pe teritoriul căruia va funcţiona postul consular să fie de acord cu înfiinţarea

 postului consular şi cu funcţionarea lui Dreptul internaţional nu are prevederi speciale legate de

numirea şefului de post consular. Fiecare stat acţionează în conformitate cu normele sale internecând desemnează sau când acceptă un şef de post consular.Statul de reşedinţă al postului consular nici nu se poate implica în adoptarea deciziei de

desemnare a şefului de post consular, nici nu are obligaţia de a-l accepta. Desemnarea şiacceptarea funcţionarului consular sunt părţi ale aceluiaşi contract, prin care se exprimă voinţastatului trimiţător şi a statului de reşedinţă care să poată avea efecte normale pe planul activităţiiconsulare. Desemnarea şi acceptarea funcţionarului consular ţin simultan de dreptulinternaţional şi de dreptul intern al celor două state implicate.

Documentul prin care se notifică numirea şefului de post consular este patenta (lettre de provision, commission) sau un instrument similar, prin care se precizează persoana, dacă i s-aîncredinţat o misiune de carieră sau una onorifică, dacă este consul sau consul general,

circumscripţia şi sediul, precum şi orice alt element considerat util de către emiţător. Ca şi

63

Page 64: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 64/75

 

scrisoarea de acreditare a ambasadorului, patenta consulului este emisă de şeful statului, dar este posibil totuşi ca patenta să fie emisă şi de un alt reprezentant al administraţiei publice,

 precum prim-ministrul sau ministrul de externe. Nivelul de adresare a patentei corespundenivelului de emitere.

Prin patentă, care poartă antetul ministerului de externe, ministrul comunică numireaunui cetăţean al statului pe care îl reprezintă în calitate de consul, şef al unui post consular,

având o anumită circumscripţie consulară şi precizează că şeful de post consular a primitinstrucţiuni şi are competenţa să protejeze, în conformitate cu legile în vigoare, cu uzanţele şicutuma curente în relaţiile dintre statele prietene, drepturile şi interesele cetăţenilor şi

 persoanelor juridice din statul trimiţător şi să sprijine derularea relaţiilor economice,comerciale, turistice, culturale şi ştiinţifice, precum şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie

 bilaterale. Totodată, prin patentă se exprimă rugămintea ca guvernulul statului de reşedinţă,magistraţii şi autorităţile civile ale acestui stat să-i recunoască persoanei desemnate calitatea deconsul şef al postului consular, garantându-i drepturile şi imunităţile proprii însărcinării sale, înconformitate cu statutul său şi cu dispoziţiile convenţiei consulare bilaterale, acceptându-icererile şi recomandările pe care le formulează în calitate oficială. Patenta poartă semnăturaoficială şi este sigilată oficial.

Patenta este valabilă în măsura în care datele pe care le conţine despre persoana celuitrimis să fie şef de post consular, postul consular, categoria funcţionarului, clasa lui consularăsunt precise şi exacte. Fiecare eventuală modificare a acestor date impune reînnoirea patentei.

Patenta este prezentată autorităţilor statului de reşedinţă pe cale diplomatică, fie direct,într-o audienţă, fie prin transmitere, însoţită de o notă verbală, la ministerul de externe alstatului de reşedinţă.

Documentul prin care şeful de post consular este acceptat de statul de reşedinţă şi înurma emiterii căruia poate începe exercitarea funcţiilor consulare este exequaturul.

Pe lângă înţelesul utilizat în acest context, de decizie de recunoaştere oficială aconsulului şi de autorizare a exercitării funcţiilor consulare, exequatur, în cercurile religioasecreştine, îndeosebi catolice, este facultatea pe care autorităţile civile o conferă unei decizii

 papale sau altor acte eclezistice în scopul de a le da forţă executorie pe teritoriul propriu(regium placet). În dreptul francez, exequaturul este ordinul de punere în executare a uneidecizii de drept străine sau a unei sentinţe arbitrale.

Prin exequatur, care poartă antetul ministerului de externe emiţător, ministrul de externeal statului de reşedinţă arată că, văzând patenta consulară prin care consulul a fost numit şef de

 post consular, având o anumită circumscripţie consulară, admite, din împuternicirea guvernuluistatului de reşedinţă ca persoana desemnată a fi consul, şef de post consular să exercite funcţiileconsulare încredinţate de guvernului statului trimiţător, în conformitate cu prevederileconvenţiei consulare bilaterale, să acorde protecţie şi asistenţă persoanelor fizice şi juridice alestatului trimiţător şi să ocrotească interesele acestui stat în statul de reşedinţă, prin toate

mijloacele legale, potrivit principiilor dreptului internaţional. Prin exequatur, autorităţile publiceromâne sunt rugate să primească solicitările şi propunerile pe care consulul, şef de postconsular, le formulează în calitatea sa oficială sau în numele guvernului statului trimiţător şi să-iasigure facilităţile, privilegiile şi imunităţile de care beneficiază în temeiul convenţiei consulare

 bilaterale. Exequaturul este semnat de ministrul de externe şi sigilat oficial.De regulă, i se eliberează exequatur numai şefului de post consular, nu şi celorlalţi

consuli, membri ai misiunii.Există posibilitatea ca activitatea şefului de post consular să înceapă înainte de emiterea

exequaturului.Pe lângă emiterea exequaturului, statului de reşedinţă îi revine obligaţia de a asigura

condiţii de îndeplinire a misiunii de către cel acceptat, în primul rând prin informarea celor 

responsabili din circumscripţia consulară.

64

Page 65: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 65/75

 

Continuitatea misiunii consulare se asigură, în caz de necesitate, prin preluareatemporară a funcţiilor de către un gerant.

Misiunea consulară încetează dacă încetează relaţiile consulare, în condiţiile în careunul dintre titularii acestor relaţii decide astfel sau nu mai poate adopta decizii în această

 privinţă, nemaifiind subiect de drept internaţional.Se poate ca statul trimiţător să desfiinţeze postul consular, să-l recheme pe un membru

al postului consular, în urma unei demiteri sau a încredinţării unei sarcini noi.Se poate ca un membru postului consular să-şi prezinte demisia sau să decedeze. Se poate ca statul de reşedinţă să-l declare pe un membru al postului consular străin persona nongrata, să comunice că acesta a devenit inacceptabil sau să-i retragă exequaturul.

Decizia unilaterală a statului de reşedinţă privind încetarea misiunii unui consul străin, prin retragerea exequaturului sau prin cererea adresată statului trimiţător de a-şi retrageconsulul, implică riscul prejudicierii relaţiilor consulare. Dacă statul de reşedinţă este nevoit sărecurgă la o asemenea decizie, dar doreşte să evite deteriorarea relaţiilor cu statul trimiţător,este necesar să procedeze astfel încât să se ajungă la încetarea misiunii prin comunicări clare şi

 prin colaborare cu statul trimiţător. Dreptul internaţional prevede de altfel posibilitatea uneisuccesiuni de acte în care statul trimiţător este cel care poate întreprinde măsura iniţială

(rechemarea) în privinţa consulului căruia urmează să-i înceteze misiunea ca urmare a decizieistatului de reşedinţă.

Decizia privind încetarea de către funcţionarul consular a exercitării funcţiilor saleadoptată de statul trimiţător se comunică statului de reşedinţă, inclusiv sub forma retrageriiexequaturului.

Statul de reşedinţă are obligaţia de a facilita, inclusiv prin punerea la dispoziţie demijloace de transport, plecarea de pe teritoriul lui a consulilor şi a familiilor acestora, chiar şi încazul în care misiunea se încheie în împrejurările unui conflict. Consulii cărora li s-a încheiatmisiunea şi familiile lor au obligaţia de a părăsi cât mai repede cu putinţă teritoriul statului dereşedinţă. Trebuie ca statul de reşedinţă să le permită să ia cu ei şi bunurile pe care le-audobândit în timpul misiunii, chiar dacă normele legale în vigoare interzic exportul acestora.

La postul consular lucrează funcţionari consulari pentru realizarea funcţiilor consulare,alcătuind personalul consular, precum şi angajaţi administrativi sau tehnici, persoane dinserviciul casnic şi persoane aflate în serviciul particular al membrilor personalului. Personalul

 postului consular include personalul consular, din care fac parte şi şeful postului consular, şialte categorii de personal.

Postul consular este condus, după rang, de şeful consular aflat într-una din clasele:consul general, consul, viceconsul sau agent consular.

Şeful de post consular răspunde pentru exercitarea funcţiilor consulare, asemeneacelorlalţi funcţionari consulari, precum şi, spre deosebire de funcţionarii consulari, pentruconducerea ansamblului de activităţi ale postului consular.

Locul şefului de post consular în ordinea de precădere se stabileşte după clasă şi, încadrul clasei, după data admiterii prin exequatur sau, eventual, a admiterii provizorii. Între doişefi de post consular din aceeaşi clasă, admişi la aceeaşi dată, distincţia în ordinea de precăderese face după data prezentării patentei. Geranţii interimari se situează, în ordinea de precădere,după şefii de post consular aflaţi în exerciţiul funcţiunii.

Membrii personalului consular al postului consular sunt numiţi de autorităţilecompetente ale statului trimiţător. În cadrul procedurii de numire, statul trimiţător comunicăautorităţilor statului de reşedinţă numele, prenumele şi clasa celor numiţi. Comunicarea se faceastfel încât să nu li se ignore sau să nu li se încalce autorităţilor statului de reşedinţă dreptul de adeclara persoanele numite, dacă este cazul, inacceptabile.

Şi membrii personalului consular care nu sunt şefi de post consular pot primi exequatur.

65

Page 66: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 66/75

 

 Nu este obligatoriu ca statul trimiţător să desemneze un şef pentru o agenţie consulară.Se poate ca activitatea agenţiei să fie girată de un agent consular. Trebuie ca numărulmembrilor personalului consular al postului consular să nu depăşească nevoile reale înactivitatea prin care se realizează relaţiile consulare. Acest număr este stabilit de statultrimiţător, dar asupra lui se poate pronunţa şi statul de reşedinţă.

Statul trimiţător stabileşte ordinea de precădere a membrilor personalului consular al

 postului consular. Această ordine se comunică autorităţilor statului de reşedinţă, iniţial şi ori decâte ori este modificată.Dacă statul trimiţător decide să desemneze un funcţionar consular dintre cetăţenii

statului de reşedinţă sau ai unui alt stat străin, trebuie să obţină consimţământul autorităţilor dinstatul de reşedinţă.

Pe lângă numirea funcţionarilor consulari, trebuie ca statul trimiţător să înştiinţeze statulde reşedinţă despre sosirea la post a celor numiţi ulterior, despre plecarea lor şi, dacă este cazul,despre încetarea exercitării funcţiilor consulare, precum şi despre toate celelalte date legate destatutul acestor funcţionari. Trebuie să fie înştiinţate autorităţile statului de reşedinţă şi despresituaţia persoanelor din familia funcţionarului consular care îl însoţesc la post. Se comunicădate şi despre sosirea şi plecarea personalului particular, precum şi despre momentul în care

serviciul lor încetează.Cu consimţământul statului de reşedinţă, o persoană poate fi numită funcţionar consular 

de mai multe state, simultan.Trebuie ca membrii postului consular să respecte regulile în vigoare în statul de

reşedinţă cu privire la asigurarea de răspundere civilă pentru utilizarea mijloacelor de călătorie.În conformitate cu dreptul consular, le sunt interzise funcţionarilor consulari de carieră

activităţile profesionale sau comerciale din care pot obţine foloase personale.Pentru exercitarea funcţiilor consulare, postul consular are nevoie de sediu într-o

clădire. Clădirea sau partea de clădire folosită exclusiv de postul consular este local consular.În componenţa postului consular intră şi arhiva care cuprinde toate înscrisurile,

documentele, corespondenţa, inclusiv evidenţa acestora, indiferent de suportul lor material(hârtie, filme, casete, dischete etc.), precum şi mijloacele folosite pentru protecţie şi păstrare.

Pentru activitatea sa, funcţionarul consular onorific nu primeşte salariu. El nu este trimisde statul trimiţător, ci este ales dintre rezidenţii de pe teritoriul statului de reşedinţă sau dintrecetăţenii acestui stat. Spre deosebire de funcţionarii consulari de carieră, funcţionarilor consulari onorifici le este permis să aibă o ocupaţie paralelă lucrativă, chiar şi în domeniulcomercial.

Din analizele doctrinare rezultă că, practic, sarcinile pe care statul trimiţător leîncredinţează unui funcţionar consular onorific sunt mai restrânse decât cele încredinţate unuifuncţionar consular de carieră. Şi statul de reşedinţă poate cere limitarea funcţiilor unuifuncţionar consular onorific.

 Numirea de consuli onorifici este rezultatul unui acord bilateral, care consemneazădorinţa fiecărui stat de a numi funcţionari consulari onorifici pe teritoriul celuilalt stat.Dacă sunt şefi de post consular, funcţionarii consulari onorifici se situează, în ordinea de

 precădere, după funcţionarii consulari de carieră.Statul de reşedinţă care a consimţit ca un funcţionar consular onorific să îndeplinească

funcţiile consulare încredinţate de un stat străin are obligaţia să-i acorde funcţionarului consular onorific toate înlesnirile în vederea realizării funcţiilor menţionate, inclusiv protecţie. Dreptulconsular îi acordă funcţionarului consular onorific un set minim de privilegii asemănătoare cu

 privilegiile funcţionarului consular de carieră, dar nuanţează prevederile asupra inviolabilităţiilocalurilor şi arhivelor şi asupra unor scutiri (de percheziţie, de executare a bunurilor şi a averii,de impozite locale, de taxe vamale).

66

Page 67: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 67/75

 

Funcţionarul consular onorific îşi realizează funcţiile specifice în statul căruia îi estecetăţean. Aşadar, este indiscutabilă supunerea lui la jurisdicţia acestui stat. El are obligaţia de arespecta legile şi reglementările din statul în care funcţionează.

Privilegiile funcţionarului consular onorific sunt în vigoare din momentul întrării sale înfuncţie. Privilegiile funcţionarului consular onorific sunt în vigoare până în momentul în carefuncţiile consulare încetează. În eventualitatea unui conflict armat, privilegiile funcţionarului

consular onorific care îşi exercită funcţiile consulare rămân în vigoare.Membrii familiei unui funcţionar consular onorific nu beneficiază de privilegiileconsulare. Nici angajaţii consulari ai postului consular condus de un funcţionar consular onorific nu beneficiază de privilegii.

Statul de reşedinţă îi asigură postului consular condus de un funcţionar consular onorificexercitarea funcţiei de reprezentare, acordându-i dreptul de a utiliza în activitate drapelul şistema statului care a constituit misiunea consulară. Postul consular beneficiază de acest

 privilegiu în limitele stabilite de reglementările din statul de reşedinţă.Dacă i se solicită, statul pe teritoriul căruia funcţionează postul consular condus de un

funcţionar consular onorific este obligat să-l sprijine pe funcţionarul consular onorific să-şi procure local pentru sediu.

Funcţionarul consular onorific nu poate să-şi utilizeze sediul pentru activităţi contraredreptului internaţional şi are obligaţia să nu îi dea localului consular utilizări incompatibile cufuncţiile consulare.

Funcţionarul consular onorific beneficiază de privilegiul inviolabilităţii sediului său şi,ca urmare trebuie ca autorităţile statului pe teritoriul căruia funcţionează postul consular condusde un funcţionar consular onorific să apere liniştea şi demnitatea acestui post prin măsuri caresă împiedice violarea şi deteriorarea localului în care postul funcţionează.

Funcţionarul consular onorific beneficiază de scutirea de impozite şi taxe naţionale,regionale sau comunale asupra localurilor misiunii cărora le este proprietar sau locatar statulcare a constituit postul consular conduse de funcţionarul consular onorific.

Funcţionarul consular onorific beneficiază oricând şi oriunde de privilegiulinviolabilităţii arhivelor şi documentelor sale consulare, dacă acestea sunt păstrate separat dealte arhive şi documente.

Funcţionarul consular onorific are, în această calitate, libertatea de a circula pe teritoriulstatului în care funcţionează, în vederea realizării funcţiilor misiunii care îi revine. Acest stat

 poate însă să reglementeze sau să-i interzică, din motive de securitate naţională, accesul înanumite zone.

În conformitate cu dreptul consular, statul în care funcţionarul consular onorific îşirealizează misiunea are obligaţia să privilegieze comunicarea oficială a acestui funcţionar,

 permiţând comunicarea, protejând-o, fără a o controla.Comunicarea funcţionarului consular onorific cu instituţiile statului care a constituit

 postul consular se poate desfăşura pe toate căile de comunicare specifice misiunilor consulare,inclusiv prin curier consular, cu valiza consulară şi cu utilizarea cifrului. Când tranziteazăteritoriul unui stat terţ, precum şi în caz de forţă majoră, corespondenţa oficială, mesajele în codsau cifrate ale funcţionarului consular onorific, curierul consular, având, dacă este cazul, viză, şivaliza consulară, beneficiază de privilegiile consulare care să-i permită tranzitul liber. Posturileconsulare care sunt conduse de funcţionari consulari onorifici şi care funcţionează în statediferite, pot comunica prin valiza consulară numai cu consimţământul statelor în carefuncţionează.

Funcţionarul consular onorific beneficiază de privilegiul de a comunica liber cucetăţenii statului care a constituit misiunea consulară. Statului în care funcţionarul consular onorific îşi îndeplineşte misiunea îi revine obligaţia corelativă de a le acorda libertatea de

comunicare cu postul consular şi cetăţenilor statului care a constituit misiunea consulară.

67

Page 68: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 68/75

 

Privilegiul se concretizează în libertatea funcţionarului consular onorific de a intra în legăturădirectă cu aceşti cetăţeni. Beneficiind de acest privilegiu, funcţionarul consular onorific poate săelibereze documente de călătorie, să acorde ajutor şi asistenţă, să efectueze acte notariale şi destare civilă, să apere interesele în succesiuni ale cetăţenilor statului care a constituit misiuneaconsulară, să apere interesele minorilor şi ale celor lipsiţi de capacitate, cetăţeni ai statului carea constituit misiunea consulară, să le acorde şi să le faciliteze cetăţenilor statului care a

constituit misiunea consulară asistenţă juridică, să acorde asistenţă navelor şi aeronavelor statului care a constituit misiunea consulară, precum şi echipajelor lor, să primească declaraţiileasupra curselor acestor nave, să examineze şi să avizeze documentele de bord şi să efectuezeanchete privind incidentele survenite în cursul călătoriei şi să reglementeze divergenţele deorice natură dintre căpitan, ofiţeri şi marinari.

Autorităţile statului în care funcţionarul consular onorific îşi îndeplineşte misiunea suntobligate să aducă, fără întârziere, la cunoştinţa funcţionarului consular onorific întreprindereade măsuri de privare de libertate împotriva cetăţenilor statului care a constituit misiuneaconsulară. Corelativ, autorităţile statului în care funcţionarul consular onorific îşi îndeplineştemisiunea au şi obligaţia de a-l informa pe străinul privat de libertate în legătură cu dreptul lui dea comunica liber cu funcţionarul consular onorific.

În cazul în care funcţionarul consular onorific este deţinut preventiv sau este obiectulurmăririi penale, autorităţile statului în care funcţionează au obligaţia să înştiinţeze autorităţilestatului care a constituit postul consular.

Funcţionarul consular îl poate vizita pe cel privat de libertate, poate să poartecorespondenţă cu acesta, poate să întreprindă măsuri în vederea reprezentării lui în justiţie.

Funcţionarul consular onorific beneficiază de privilegiul de a percepe taxe consulare, precum şi de cel de a nu plăti impozite pentru taxele percepute.

Pentru stemele şi drapelele statului care a constituit misiunea consulară, pentru firme,ştampile şi sigilii, pentru cărţi şi imprimate oficiale, pentru mobilierul de birou, pentru rechiziteşi alte materiale de acest fel, pe care le foloseşte în îndeplinirea funcţiilor consulare şi numai înacest fel, funcţionarul consular onorific nu îi datorează statului în care îşi îndeplineşte misiunea,ţinând seama de reglementările din acest stat, nici taxe vamale, nici impozite, nici alteredevenţe.

Funcţionarul consular onorific este privilegiat prin scutire de unele obligaţii - prestaţii personale, servicii de interes public, sarcini militare precum rechiziţiile, contribuţiile şiîncartiruirile militare.

Dacă nu exercită, în statul în care funcţionează postul său consular, o activitate profesională sau comercială în profit personal, funcţionarul consular onorific este privilegiat şi prin scutirea de obligaţiile privind înmatricularea şi permisele de şedere.

Prevederile dreptului consular care stabilesc privilegiul scutirii funcţionarului consular onorific de impozite şi taxe se referă la indemnizaţiile şi onorariile pe care le primeşte pentru

exercitarea funcţiilor consulare de la statul care a constituit postul consular.Pentru actele prin care funcţionarul consular onorific îşi îndeplineşte funcţiile consulare,autorităţile judiciare şi administrative ale statului în care funcţionează nu îl pot convoca nicimăcar ca martor şi nici ca expert în legislaţia statului care a constituit postul consular pentru că

 beneficiază de imunitate de jurisdicţie, de la care se permit însă excepţii în privinţa unor actecare pot fi obiectul unei acţiuni civile: contractul neîncheiat ca mandatar al statului care aconstituit postul consular şi reparaţii pentru prejudicii sau accidente produse cu un autovehicul.Privilegiul imunităţii pentru actele de îndeplinire a funcţiilor consulare rămâne în vigoare timpnelimitat.

Statul care a constituit postul consular poate renunţa la privilegiile funcţionaruluiconsular onorific. Totodată, dacă funcţionarul consular onorific participă la o procedură

 juridică, imunitatea lui de jurisdicţie îşi pierde valabilitatea. Renunţarea la imunitate şi

68

Page 69: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 69/75

 

 participarea la cercetare şi la proces nu înseamnă însă că funcţionarul consular onorific nu mai beneficiază de privilegiul inviolabilităţii. Ca urmare, i se pot aplica măsurile de executare numaidacă se formulează o renunţare distinctă.

Trebuie ca funcţionarul consular onorific să participe la procedura penală deschisăîmpotriva lui. Totodată, trebuie ca autorităţile statului în care funcţionarul consular onorific îşiexercită funcţiile consulare să ţină seama de poziţia lui oficială, astfel încât funcţiile consulare

să fie împiedicate cât mai puţin.

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:1. Condiţiile stabilirii relaţiilor consulare2. Definiţia postului consular; categorii de posturi consulare3. Încetarea relaţiilor consulare4. Desfiinţarea postului consular 5. Şeful de post consular  6. Personalul postului consular 7. Funcţiile consulului onorific8. Privilegiile consului onorific

9. Libertatea de comunicare a consulului onorific

Teste pentru autoevaluare:1. Conform practicii europene, funcţionarului consular:

a. i se permite să exercite în străinătate orice fel de atribuţie; b. nu i se permite să exercite în străinătate atribuţii nerecunoscute pe

teritoriul propriu.2. Patenta este:

a. documentul prin care se notifică numirea şefului de post consular; b. documentul care atestă gradul şefului de post consular.

3. Funcţionarilor consulari onorifici le este permisa. să aibă ocupaţii exclusiv legate de funcţiile consulare;

 b. să aibă ocupaţii paralele lucrative, chiar şi în domeniul comercial.4. Autorităţile statului în care funcţionarul consular onorific îşi exercită funcţiile

consularea. pot să-l trateze pe plan juridic indiferent de poziţia lui oficială pe plan consular 

 b. trebuie să ţină seama de poziţia lui oficială, astfel încât funcţiile consulare să fieîmpiedicate cât mai puţin.

Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare 1b; 2a; 3b, 4b.

69

Page 70: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 70/75

 

Prezentarea lecţiei a paisprezeceaFuncţiile şi privilegiile consulareIntroducere: Activitatea postului consular constă îndeosebi din îndeplinirea funcţiilor 

specifice.Funcţiile consulare se exercită ratione loci şi ratione materiae. Postul consular îşi

exercită funcţiile în circumscripţia consulară care i s-a atribuit pe teritoriul statului de reşedinţă.

Spre deosebire de funcţiile diplomatice situate în sfera dreptului internaţional, funcţiileconsulare se realizează în sfera ordinii de drept a statului trimiţător, pe teritoriul statului dereşedinţă a postului consular, atât cât admite ordinea juridică a acestui stat. Funcţiilediplomatice sunt realizate de o ambasadă unică a statului acreditant în statul acreditar, în timpce pentru funcţiile consulare pot fi necesare mai multe posturi consulare ale statului trimiţător înstatul de reşedinţă.

Activitatea postului consular şi a funcţionarului consular este situată la intersecţiasistemelor juridice din statul trimiţător şi din statul de reşedinţă. Legitimitatea acestei activităţise limitează la legătura cu drepturile şi interesele cetăţeanului statului trimiţător aflat înstrăinătate.

Atribuţiile funcţionarilor consulari se stabilesc prin acordurile dintre state cu privire la

relaţiile consulare.Obiectiv: descrierea funcţiilor şi privilegiilor consulare, cu accent asupra elementelor 

specifice în comparaţie cu privilegiile diplomaticeConcepte cheie: extinderea funcţiilor postului consular, inviolabilitatea consulară,

scutirile consulare, imunitatea consulară.RezumatPostul consular îşi exercită funcţiile strict în circumscripţia consulară. Pentru derogare

de la această regulă, este nevoie de extinderea acordului bilateral prin care postul consular a fostconstituit, anume de consimţământul statului de reşedinţă care admite că împrejurări specialedetermină exercitarea funcţiilor consulare în afara circumscripţiei.

Este posibilă extinderea exercitării funcţiilor consulare de către un post consular şi înaltă circumscripţie dintr-un alt stat decât statul de reşedinţă.

Este posibil ca un post consular să exercite funcţiile consulare nu doar în numelestatului trimiţător, ci şi în numele unui alt stat. În acest scop este nevoie de extinderea acorduluiconsular bilateral iniţial, prin care postul consular a fost constituit, întrucât trebuie ca statultrimiţător să notifice statului acreditar modificarea preconizată, precum şi ca statul de reşedinţăsă nu se opună.

Pentru realizarea relaţiilor consulare nu este nevoie neapărat de constituirea de posturiconsulare, întrucât este posibil ca funcţiile consulare să fie exercitate de misiunile diplomatice.Funcţiile consulare sunt funcţii ale postului consular, pe care le poate exercita şi ambasada. Înambasadă se poate organiza o secţie consulară. Ambasada li se adresează, în vederea exercitării

funcţiilor consulare, după uzanţe, autorităţilor de stat sau locale.Se poate ca statul trimiţător să-i încredinţeze funcţionarului consular şi sarcinidiplomatice. Mai mult, se poate ca funcţionarul consular să-şi reprezinte statul pe lângă un for internaţional. Această prevedere a dreptului consular continuă o cutumă veche a dreptuluiinternaţional.

Competenţele şi responsabilităţile postului consular sunt stabilite prin reglementărilelegale interne ale statului trimiţător. Pentru ca postul consular să poată funcţiona este nevoie deconsimţământul statului de reşedinţă, astfel încât pe teritoriul unde numai jurisdicţia statului dereşedinţă este aplicabilă să poată fi exercitate şi atribuţiile funcţionarilor consulari străini aistatului trimiţător. Funcţiile consulare sunt, pe de o parte, prerogativele, în statul de reşedinţă,ale postului consular şi ale funcţionarilor consulari şi obligaţiile lor faţă de statul trimiţător şi,

70

Page 71: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 71/75

 

 pe de altă parte, substanţa obligaţiei asumate de statul de reşedinţă privind admiterea exercitării jurisdicţiei străine pe teritoriul propriu.

Astfel se poate explica de ce în Convenţia europeană funcţiile consulare sunt prezentateca fiind mai mai mult decât prerogative şi se pune accentul asupra caracterului lor de drepturi(privilegii) recunoscute funcţionarului consular în statul de reşedinţă. Postul consular areîndreptăţirea să îndeplinească îndatoririle următoare: să protejeze şi să apere drepturile şi

interesele statului trimiţător şi ale cetăţenilor săi; să favorizeze relaţiile bilaterale ale statuluitrimiţător şi statului de reşedinţă; să culeagă, pe căi licite, informaţii şi să informeze statultrimiţător şi persoanele interesate despre statul de reşedinţă; să funcţioneze ca birou de evidenţăa cetăţenilor statului trimiţător din statul de reşedinţă şi de înregistrare a acestora şi să le emitădocumente de identitate şi de călătorie, paşapoarte, precum şi vize pentru persoanele caredoresc să meargă în statul trimiţător; să le acorde ajutor şi asistenţă cetăţenilor statuluitrimiţător, oferindu-le informaţii şi comunicări oficiale cu privire la obligaţiile cetăţeneşti, lareferendumuri şi la alegeri şi sprijin pentru a putea participa la ele, îndrumări şi serviciiîndeosebi în domeniile securităţii sociale, asistenţei sociale şi medicale; să exercite şi să emităacte notariale, de stare civilă şi administrative; să apere interesele cetăţenilor statului trimiţător în privinţa succesiunilor; să apere interesele minorilor şi ale incapabililor, cetăţeni ai statului

trimiţător; să-i reprezinte pe cetăţenii statului trimiţător sau să le asigure reprezentarea adecvatăîn faţa autorităţilor statului de reşedinţă; să transmită acte judiciare şi extrajudiciare sau săefectueze comisii rogatorii;să exercite drepturile de control şi de inspecţie asupra navelor maritime, a navelor fluviale, a aeronavelor şi a echipajelor lor având naţionalitatea statuluitrimiţător; să acorde asistenţă navelor şi echipajelor lor, să primească declaraţiile asupracurselor lor, să examineze şi să vizeze documentele de bord, să ancheteze incidentele şi săsoluţioneze divergenţele dintre căpitan, ofiţeri şi marinari;să îndeplinească şi alte funcţiiîncredinţate de statul trimiţător.

Postul consular îşi desfăşoară activitatea în contact cu autorităţile statului de reşedinţădin circumscripţia consulară. Dacă în practica din statul de reşedinţă se admite, postul consular 

 poate să ia legătura şi cu autorităţile centrale ale statului de reşedinţă, pentru a rezolva problemedin circumscripţia consulară.

În general, se consideră că nici postul consular şi nici funcţionarul consular că nu auîndatoriri în sfera politică. Cu toate acestea, sunt funcţii consulare al căror caracter politic este

 pregnant.Comisia pentru drept internaţional a Naţiunilor Unite, în 1963, şi Consiliul Europei, în

1967, au crezut de cuviinţă, în privinţa funcţiilor consulare, să acorde întâietate protejăriiintereselor statului trimiţător şi ale cetăţenilor acestuia, precum şi dezvoltării relaţiilor 

 bilaterale. Această funcţie are caracter politic evident.Funcţia de stimulare a cooperării dintre statul trimiţător şi statul de reşedinţă are

caracter politic. Rezultă că actele funcţionarului consular care ar contraveni relaţiilor amicale

dintre cele două state ar fi incompatibile cu obligaţia sa de a realiza această funcţie consulară.Indiscutabil este şi caracterul politic al funcţiei consulare de informare, foarteasemănătoare cu funcţia diplomatică de informare.

Potrivit dreptului consular, statul de reşedinţă are obligaţia de a acorda postului consular "orice" înlesnire.

Funcţionarii consulari au, tocmai în condiţiile de funcţionare în străinătate, privilegiulde a nu se supune decât jurisdicţiei statului trimiţător. În acelaşi timp, ei au obligaţia de arespecta legile statului acreditar, condiţia esenţială a privilegiilor consulare de care beneficiază.

Sunt doctrinari care consideră că privilegiile consulare au provenit în sfera normelor cutumiare şi în codurile consulare dintre regulile de curtoazie internaţională, fiind, de la origine,derogări de la jurisdicţia statului de reşedinţă.

71

Page 72: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 72/75

 

Privilegiile consulare corespund aplicării principiului de drept diplomatic ne impediatur officium, iau în considerare calitatea de trimişi oficiali ai unui stat străin, aplică principiulegalităţii suverane a statelor şi ţin seama de interesul statelor de a coopera şi de a avea relaţiiamicale durabile.

În privinţa privilegiilor de acordat postului consular şi funcţionarului consular, dreptulconsular se aseamănă, dar numai parţial, cu dreptul diplomatic. Există în dreptul consular 

restricţii pe care dreptul diplomatic nu le conţine.Statul de reşedinţă îi asigură postului consular exercitarea funcţiei de reprezentare,acordându-i dreptul de a utiliza în activitate drapelul şi stema statului trimiţător. Postul consular 

 beneficiază de acest privilegiu în limitele stabilite de reglementările din statul de reşedinţă. Prinacordarea acestui privilegiu se facilitează identificarea postului consular atât de către organelede ordine locale, cât şi de către conaţionalii funcţionarului consular, întrucât se poate ca postulconsular să fie marcat vizibil cu însemne solemne.

Autorităţile statului de reşedinţă au, conform dreptului consular, obligaţia de a-l respecta pe funcţionarul consular străin şi de a-i proteja libertatea şi demnitatea. Ca urmare, trebuie săîntreprindă, de câte ori este cazul, măsuri prin care să împiedice uzurparea autorităţii sale, actelede violenţă împotriva lui, asigurându-i astfel inviolabilitatea persoanei.

Din prevederile dreptului consular se înţelege că, în general, arestarea şi deţinereafuncţionarului consular contravin privilegiului de inviolabilitate de care funcţionarul consular 

 beneficiază. Deţinerea funcţionarului consular este însă posibilă dacă autorităţile judiciarecompetente decid astfel definitiv, ca urmare a comiterii unei crime grave. Parţial, prezentareafuncţionarului consular ca martor în cadrul unei proceduri penale angajate împotriva lui nuconstituie, conform dreptului consular, excepţie de la privilegiul inviolabilităţii şi, ca urmare,funcţionarul consular este obligat să se prezinte ca martor în situaţia menţionată. Se menţinefără excepţie obligaţia autorităţilor statului de reşedinţă de a-l respecta pe funcţionarul consular străin pentru poziţia sa oficială, astfel încât să nu fie împiedicată îndeplinirea funcţiilor consulare. Dacă autorităţile statului de reşedinţă decid să-l aresteze, să-l încarcereze sau să-lurmărească penal pe funcţionarul consular străin, ele au obligaţia de a înştiinţa statul trimiţător.Inviolabilitatea persoanei funcţionarului consular nu este aşadar absolută, spre deosebire deinviolabilitatea diplomatului.

Postul consular beneficiază de inviolabilitatea localurilor pe care le utilizează ca sediu.Trebuie ca autorităţile statului de reşedinţă să apere liniştea şi demnitatea postului consular prinmăsuri care să împiedice violarea şi deteriorarea acestor localuri şi, mai mult, trebuie caaceleaşi autorităţi să nu pătrundă în spaţiile de lucru ale postului consular fără consimţământulşefului de post consular sau al şefului misiunii diplomatice permanente (ambasador sauînsărcinat cu afaceri a.i.) din statul de reşedinţă. Întrucât prevederea de drept diplomaticsubliniază caracterul special al obligaţiei care le revine autorităţilor statului de reşedinţă, rezultăcă măsurile de întreprins le depăşesc pe cele obişnuite din sfera asigurării ordinii publice. Nici

măcar autorităţile statului nu au dreptul să pătrundă în localurile consulare. Pentru autorităţilestatului de reşedinţă, dreptul consular admite însă consimţământul tacit. În doctrină, seconsideră că derogarea de la inviolabilitatea absolută a localului admisă în dreptul consular esteo eroare, pe care statele o pot corecta prin convenţii bilaterale, în care se poate introduce

 prevederea privind acordarea privilegiului inviolabilităţii absolute. Nu este permisă utilizarea postului consular ca sediu al unor activităţi contrare dreptului

internaţional. Statul trimiţător şi personalul postului consular au obligaţia să nu dea localurilor consulare utilizări incompatibile cu funcţiile consulare.

Inviolabilitatea localurilor consulare înseamnă şi că autorităţile statului de reşedinţă nu pot aplica nici acestor localuri, nici mobilierului, nici bunurilor, nici mijloacelor de transport ale postului consular măsuri de rechiziţie pentru apărarea naţională sau în scopuri de utilitate

 publică. Chiar dacă s-ar impune o expropriere, autorităţile statului de reşedinţă au obligaţia să

72

Page 73: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 73/75

 

 protejeze exercitarea funcţiilor consulare şi totodată să despăgubească fără întârziere postulconsular.

Postul consular beneficiază oricând şi oriunde de privilegiul inviolabilităţii arhivelor şidocumentelor consulare. Permanent, indiferent de condiţii, chiar dacă se află în conflict militar cu statul trimiţător, statul de reşedinţă este obligat să acorde protecţie localurilor consulare,inclusiv bunurilor şi arhivei postului consular. Acest privilegiu a dobândit în timp o

recunoaştere foarte largă, fiind acordat şi respectat fără excepţie. El este consolidat de privilegiul libertăţii de comunicare, pe care, totodată, îl consolidează.Postul consular este privilegiat şi pentru că statul de reşedinţă, dacă i se solicită, este

obligat să-l sprijine în vederea procurării localurilor pentru sedii şi a locuinţelor. Nu îi este permis postului consular să devină sediu al unor activităţi contrare dreptului

internaţional. Statul trimiţător şi funcţionarii lui consulari au obligaţia să nu dea localurilor consulare utilizări incompatibile cu funcţiile consulare.

În conformitate cu dreptul consular, statului de reşedinţă îi revine obligaţia de a privilegia comunicarea oficială a postului consular, permiţând comunicarea, protejând-o, fără ao controla.

Comunicarea postului consular cu instituţiile statului trimiţător se desfăşoară pe căi

diverse, în special prin curier consular, cu valiza consulară şi cu utilizarea cifrului.Curier consular curent este funcţionarul care însoţeşte valiza consulară şi căruia statul

străin îi datorează ocrotire, asigurându-i privilegiul inviolabilităţii.Dreptul consular nu permite ca valiza consulară să fie deschisă şi nici reţinută de

autorităţile statului de reşedinţă. Există posibilitatea ca autorităţile statului de reşedinţă să cearădeschiderea valizei consulare, dacă bănuie că ar conţine şi altceva decât corespondenţă oficialăşi obiecte de uz oficial ale serviciului public de diplomaţie de provenienţă. Convenţia stabileştecă trebuie ca valiza consulară să fie returnată dacă nu se acceptă deschiderea ei.

Privilegiile consulare privind comunicarea sunt valabile şi în cazurile în carecorespondenţa oficială, mesajele în cod sau cifrate ale postului consular, curierul consular,având, dacă este cazul, viză, şi valiza consulară tranzitează teritoriul unui stat terţ, precum şi încaz de forţă majoră.

Postul consular beneficiază de privilegiul de a comunica liber cu cetăţenii statuluitrimiţător. Statului de reşedinţă îi revine obligaţia corelativă de a le acorda libertatea decomunicare cu postul consular cetăţenilor statului trimiţător. Privilegiul se concretizează înlibertatea funcţionarilor consulari de a intra în legătură directă cu aceşti cetăţeni. Acest

 privilegiu asigură exercitarea funcţiilor consulare privind eliberarea de documente de călătorie,acordarea de ajutor şi asistenţă, actele notariale şi de stare civilă, apărarea intereselor însuccesiuni, apărarea intereselor minorilor şi ale celor lipsiţi de capacitate, reprezentarea

 juridică, acordarea de asistenţă navelor şi aeronavelor, precum şi echipajelor lor, primireadeclaraţiilor asupra curselor acestor nave, examinarea şi avizarea documentele de bord şi

efectuarea de anchete privind incidentele survenite în cursul călătoriei şi reglementareadivergenţelor de orice natură între căpitan, ofiţeri şi marinari.Autorităţile statului de reşedinţă sunt obligate să aducă, fără întârziere, la cunoştinţa

oficiului consular întreprinderea de măsuri de privare de libertate împotriva cetăţenilor statuluitrimiţător. Corelativ, autorităţile statului de reşedinţă au şi obligaţia de a-l informa pe străinul

 privat de libertate în legătură cu dreptul lui de a comunica liber cu oficiul consular.Privilegiul consular al comunicării libere cu cetăţenii statului trimiţător se concretizează,

în acest caz, prin vizitarea celui privat de libertate, corespondenţa cu acesta, măsuri în vedereareprezentării lui în justiţie.

Acest privilegiu al funcţionarului consular corespunde cu dreptul cetăţenilor din statultrimiţător aflaţi în străinătate de a comunica, în orice moment, cu funcţionarul consular prin

vizite directe la postul consular, dacă nu sunt arestaţi sau deţinuţi. Acelaşi privilegiu corespunde

73

Page 74: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 74/75

 

cu obligaţia autorităţilor statului de reşedinţă de a-l informa fără întârziere pe funcţionarulconsular atunci când, în circumscripţia consulară, aceste autorităţi au întreprins în privinţa unuicetăţean al statului trimiţător măsuri de privare de libertate. Aplicând reglementările statului dereşedinţă şi dacă acestea permit realizarea deplină a comunicării dintre funcţionarul consular şicetăţeanul statului trimiţător arestat sau deţinut, autorităţile statului de reşedinţă au obligaţia dea transmite fără întârziere toate mesajele componente ale comunicării dintre funcţionarul

consular şi cetăţeanul statului trimiţător arestat sau deţinut fără a fi în situaţia executării uneisentinţe sau a unei hotărâri administrative definitive.Dacă autorităţile statului de reşedinţă iau cunoştinţă despre un cetăţean al statului

trimiţător căruia i se cuvine aplicarea regimului de tutelă sau de curatelă, trebuie ca ele să-linformeze pe funcţionarul consular, care, în ceea ce îl priveşte, are datoria de a le transmiteautorităţilor statului de reşedinţă informaţii din acelaşi domeniu.

Autorităţile statului de reşedinţă au obligaţia de a-l informa pe funcţionarul consular imediat după ce au aflat despre decesul unui cetăţean al statului trimiţător şi despre deschidereaunei succesiuni în legătură cu care funcţionarul consular ar putea avea dreptul de a reprezentainterese ale cetăţenilor din statul trimiţător. Totodată, funcţionarului consular îi revine obligaţiade a informa autorităţile statului de reşedinţă dacă află înaintea lor despre decesul unui cetăţean

al statului trimiţător şi despre deschiderea unei succesiuni.Funcţionarii consulari au libertatea de a circula pe teritoriul statului de reşedinţă. Totuşi,

statul de reşedinţă poate să reglementeze sau să interzică, din motive de securitate naţională,accesul funcţionarilor consulari în anumite zone. Se poate interzice sau limita, prin reglementărispeciale, accesul într-o zonă precum cea de frontieră, din preajma unei fabrici de armament saua unui teren folosit pentru teste şi exerciţii militare, în localităţi unde au loc conflicte socialecare pot afecta securitatea străinilor. Pentru restrângerea posibilităţii de deplasare, se invocă şimotive legate de poluare sau de opţiunea unor comunităţi etnice sau religioase, care nu acceptă

 periodic sau permanent vizite ale străinilor. În cazurile în care nu este interzis, ci doar reglementat, accesul este posibil dacă postul consular notifică deplasarea şi autorităţile statuluide reşedinţă o acceptă.

Funcţionarul consular este privilegiat prin scutire de unele obligaţii (incompatibile cusituaţia de cetăţean al statului trimiţător sau stânjenitoare pentru funcţiile consulare) alecetăţeanului statului de reşedinţă.

El este şi privilegiat şi prin scutirile de prestaţii personale, de înmatriculare şi de permise de şedere, precum şi de permise de muncă.

Prevederile dreptului consular stabilesc privilegiul scutirii de impozite şi taxe Privilegiulacordat postului consular şi funcţionarului consular privind scutirea vamală este identic cu celacordat ambasadei şi diplomaţilor.

Statul trimiţător stabileşte taxe de încasat de la cei care beneficiază de acte consulare.Statul de reşedinţă acordă postului consular privilegiul de a percepe aceste taxe, precum şi pe

cel de a nu plăti impozite pentru taxele perceputeImunitatea de jurisdicţie a funcţionarilor consulari se limitează la fapte din sferaatribuţiilor consulare. De la imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă a funcţionarilor consulari se permit excepţii în privinţa unor acte care pot fi obiectul unei acţiuni civile:contractul neîncheiat ca mandatar al statului trimiţător, reparaţii pentru prejudicii sau accidente

 produse cu un autovehicul. Dreptul diplomatic îl exceptează pe diplomat de la obligaţia de adepune ca martor, în timp ce dreptul consular nu îl excepteză pe funcţionarul consular de laaceastă obligaţie, întrucât în numeroase legislaţii această obligaţie este prevăzută anume pentrufuncţionarul consular.

Excepţiile de la imunitatea care i se acordă funcţionarului consular sunt legate de situaţiideosebite sau de naţionalitatea funcţionarului.

74

Page 75: Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza

5/16/2018 Carte Drept Diplomatic Si Consular Sinteza - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/carte-drept-diplomatic-si-consular-sinteza 75/75

 

Imunitatea de jurisdicţie îşi pierde valabilitatea după ce funcţionarul consular participăla o procedură juridică. O asemenea participare poate fi considerată renunţare la imunitate.Dreptul consular prevede că renunţarea la imunitatea de jurisdicţie este un act care aparţineexclusiv statului trimiţător şi constă neapărat dintr-o declaraţie expresă. Renunţarea la imunitateşi participarea la cercetare şi la proces nu înseamnă că funcţionarul consular nu mai beneficiazăde inviolabilitate. Ca urmare, i se pot aplica măsurile de executare numai dacă se formulează o

renunţare distinctă.Durata privilegiilor în statul de reşedinţă este delimitată de intrarea funcţionaruluiconsular pe teritoriul statului de reşedinţă şi părăsirea acestui teritoriu, după încheiereafuncţiilor consulare. De privilegii beneficiază şi membrii familiei funcţionarului consular care îlînsoţesc în misiune.

Funcţionarii consulari şi membrii familiilor lor, care îi însoţesc, beneficiază de privilegiile şi libertăţile consulare, pentru fiecare şi pentru documentele oficiale, atunci când,călătorind spre statul de reşedinţă sau înapoindu-se în statul trimiţător, trec pe teritoriul altuistat, care le-a încuviinţat trecerea acordându-le viză. Nu trebuie ca statul terţ să le împiedicetrecerea nici celorlalţi membri ai postului consular şi nici membrilor familiilor acestora, care îiînsoţesc, în condiţiile în care au satisfăcut exigenţele pentru obţinerea vizei de trecere. Aceste

 prevederi ale dreptului consular privind trecerea membrilor unui post consular pe teritoriul unuistat terţ se aplică şi în caz de forţă majoră.

Agenţii diplomatici care îndeplinesc funcţii consulare beneficiază de privilegiidiplomatice..

Lista subiectelor pentru pregătirea în vederea evaluării finale:5. Stabilirea competenţelor şi atribuţiilor postului consular 6. Prevederile Convenţiei europene cu privire la funcţiile consulare7. Privilegiul inviolabilităţii consulare8. Inviolabilitatea localurilor postului consular 9. Libertatea de comunicare consulară10. Libertatea de deplasare şi de circulaţie a funcţionarului consular 11. Privilegiul scutirilor consulare12. Imunitatea consulară

Teste pentru autoevaluare:3. Este posibil ca funcţiile consulare să fie exercitate

a. exclusiv de posturile consulare; b. şi de ambasade.

4. Renunţarea la imunitatea consulară de jurisdicţiea. este un act care aparţine exclusiv statului trimiţător;

 b. este un act al funcţionarului consular.Rezolvări şi răspunsuri la testele de autoevaluare 1b, 2a.

75