C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN /...

22

Transcript of C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN /...

Page 1: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,
Page 2: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2

construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5

proiect nr. C 454 / 2020 faza proiectare PLAN URBANISTIC de DETALIU proiectant general SC CONCEPT SRL BOTOŞANI SRL Botoşani, str. Gen. Gheorghe AVRAMESCU, nr.28 B tel 0744 527 303, E-mail: [email protected]

beneficiar Daniel IGNAT Mun. BOTOSANI, Str. 1 MAI, nr. 5

SC CONCEPT SRL

februarie 2020 arh. Dan Octavian BOTEZ

Page 3: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 3

BORDEROU de PIESE SCRISE şi DESENATE

- pagină de titlu, responsabilităţi

- borderou de piese scrise şi desenate - Memoriu Plan Urbanistic de Detaliu

piese desenate PUD 01 plan încadrare în zonă PUD 02. situaţie existentă, PUD 03 reglementări urbanistice, PUD 04 reglementări echipare edilitara, PUD 05 circulatia terenurilor anexe - Certificat de Urbanism nr. 993 / 13 12 2019 eliberat de catre Primaria Municipiului

BOTOSANI; - Contract de Vanzare Cumparare autentificat cu nr. 22 / 04 01 2019; - Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil; - Extras de carte funciara pentru informare; - Ridicare topografica; - Studiu geotehnic; - Avize, acorduri ale organismelor teritorial interesate.

SC "CONCEPT" SRL, arh Dan Octavian Botez

Page 4: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 4

PLAN URBANISTIC de DETALIU

1 GENERALITATI

1.1 Date identificare studiu

denumirea lucrării construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5

proiect nr. C 454 / 2020

elaborator SC CONCEPT SRL BOTOŞANI Botoşani, str. Gen. Gheorghe AVRAMESCU, nr.28 B tel 0744 527 303, E-mail: [email protected]

beneficiari Daniel IGNAT BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5

1.2 Obiectul lucrării - temă program

Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi deservire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela de teren, în corelare cu funcţia predominanta şi vecinataţile imediate.

Documentaţia are caracter de reglementare specific urbanistica şi se elaboreaza pentru aprofundarea prevederilor din Planul Urbanistic General, corelat cu condiţionarile din Certificatul de Urbanism nr. 993 / 13 12 2019 eliberat de catre Primaria Municipiului BOTOSANI.

Obiectul prezentului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD), îl constitue studierea şi stabilirea condiţiilor urbanistice necesare promavarii în vederea realizarii lucrarilor de construire pentru " LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN in imobilul proprietate privata a lui Daniel IGNAT, existent in intravilanul Municipiului BOTOSANI, pe str. 1 MAI, nr. 5.

Page 5: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 5

Acest studiu are in vedere identificarea solutiilor optime pentru urmatoarele obiective: - organizarea / zonificarea functionala a terenului de amplasament studiat si,

propunerea solutiei optime pentru dezvoltarea functiunii urbanistice LMu1 - - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip urban;

- stabilirea de amplasamente pentru constructiile propuse si a conditiilor necesare realizarii obiectivului propus.

La elaborarea PUD se urmareste si optimizarea circulatiilor carosabile / pietonale in perimetrul studiat si, armonizarea acestora cu functionalitatile existente si propuse pentru aceasta zona.

Prin acest studiu urbanistic, elaborat în concordanţă cu reglementările specifice stabilite pentru elaborarea documentaţiilor PUD, se materializează strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de urbanism, aplicate în utilizarea terenurilor şi a construcţiilor în parcela de teren ce aparţine de teritoriul intravilan al Municipiului BOTOSANI.

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu a fost solicitată prin Certificatul de Urbanism eliberat de către Primaria Municipiului BOTOSANI cu nr. 993 / 13 12 2019.

La elaborarea acestui PUD, au fost luate în consideraţie şi corelate atât optiunile iniţiatorului de a promova obiectivul de investiţie, cât şi condiţionările urbanistice rezultate din paricularitaţile specifice ale amplasamentului.

Prin această documentaţie se propun reglementări urbanistice ce vor sta la baza întocmirii documentaţiei tehnice necesară eliberării Autorizaţiei de Construire, după cum urmează: - amplasarea, dimensionarea, funcţionalitatea şi aspectul arhitectural al

construcţilor; - modul de asigurare a accesurilor la obiectiv, precum şi, corelat cu circulatiile

existente in zona de amplasament, soluţionarea circulaţiilor carosabile respectiv pietonale in incinta imobilului;

- integrarea optima a noilor construcţii în sit, cât şi eventualele amenajări propuse în acest scop; - echiparea cu utilităţi edilitare; - circulaţia juridică a terenurilor. 2

2.1 structura Planului Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu, este elaborat pentru suprafata de teren existenta pe amplasament si, are următoarea structură - conţinut: - piese scrise memoriu general PUD

- piese desenate (planşe, cartograme, scheme, grafice, etc.)

Memoriul general PUD cuprinde tratarea în detaliu, sub aspect cantitativ şi calitativ, a principalelor probleme ce au rezultat din analiza evoluţiei zonei în corelaţie cu evoluţia localităţii şi a situaţiei existente, cu evidenţierea disfuncţionalităţilor, a opţiunilor iniţiatorilor, cât şi a reglementărilor ce se impun pentru realizarea acestor opţiuni.

Reglementările de Urbanism enunţate sub forma unor permisiuni şi / sau restricţii, explică şi detaliază Planul Urbanistic de Detaliu în vederea urmăririi aplicării acestuia.

Piesele desenate, constituite pe suport topografic la scara 1 / 500, cartograme, scheme, urmăresc ilustrarea următoarelor aspecte: - situaţia existentă şi disfuncţionalităţile, cu determinarea priorităţilor ce sunt

rezultate pentru teritoriul studiat; - reglementări urbanistice stabilite pentru acest teritoriu.

Page 6: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 6

2.2 valoare tehnică şi juridică a PUD

Planul Urbanistic de Detaliu, după aprobarea în condiţiile legii de către Consiliul Local al Municipiului BOTOSANI, devine instrumentul tehnic de lucru în activitatea administraţiei locale pentru problemele legate de gestiunea acestui teritoriu de intravilan, precum şi de dezvoltare urbanistică a unitatii teritoriale de referinta de care aparţine.

Pe baza PUD aprobat şi în condiţiile reglementărilor aferente acestuia, administraţia locală în activitatea curentă poate elibera Certificate de Urbanism, Autorizaţii de Construire ori Autorizaţii de Desfiinţare pentru construcţii de orice fel.

De asemenea, pe baza PUD aprobat în condiţiile legii poate fi justificată respingerea unor cereri de construire care se constată a fi neconforme cu prevederile PUD şi a reglementărilor aferente acestuia.

Odată cu aprobarea Consiliului Local, PUD capătă şi valoare juridică, constituindu-se în act de autoritate al administraţiei locale. Din acest motiv, PUD este opozabil în justiţie, în clarificarea conflictelor ce pot apare între persoane fizice / juridice, între administraţia locală şi persoane fizice / juridice, sau în alte situaţii.

2.3 mod de prezentare

Planul urbanistic de Detaliu, a fost întocmit într-un număr de doua exemplare, acestea fiind necesare atât iniţiatorului în procesul de avizare / aprobare cât şi, după aprobarea în condiţiile legii, desfăşurării activităţii curente a autorităţilor administraţiei locale interesate.

2 analiza situaţiei existente

2.1 cartarea fondului construit

Teritoriul luat în considerare pentru infiintarea unei zone urbanistice : LMu1 - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip urban (locuinte si functiuni complementare), cu regim de inaltime P, P+1, P+2 (pana la 10 m), vizand construirea unei locuinte unifamiliare, cu amplasament independent pe lot, avand regim de inaltime de 3 niveluri (Spartial+P+1), potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului BOTOSANI (elaborat si aprobat in anul 1997), este incadrat in UTR 19 - DOBOSARI, in subzona functionala: LMrf - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip rural fara echipare edilitara de tip urban.

Pentru aceasta subzona este admisa functiunea complementara LMu1 - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip urban.

Evolutia urbanistica a zonei in care este localizat amplasamentul studiat, dupa anul in care a fost elaborat si aprobat Planul Urbanistic General al Municipiului BOTOSANI, evidentiaza schimbarea functionalitatii dominante care este datorata in pricipal imbunatatirii echiparii edilitare de tip urban. In situatia existenta, imobilul studiat beneficiaza de cale de acces modernizata (str. 1 MAI), servicii de salubritate, precum si racorduri la toate retelele edilitare urbane necesare: apa, canal, energie electrica, gaze naturale, telefonizare (fix si mobil), salubritate.

Imobilul analizat este situat la nord de intersectia strazii 1 MAI cu strada Imparat TRAIAN (cca 120 m), respectiv la sud vest de intersectia strazii 1 MAI cu strada Cronicar NECULCE (artere care asigura in prezent accesul carosabil si pietonal la amplasament).

Page 7: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 7

Acest teritoriu de intravilan - zona studiata din vecinatatea amplasamentului - cunoaste un proces activ de proces activ de reabilitare urbanistica manifestat preponderent prin imbunatatirea fondului construit si modernizarea / completarea echiparii edilitare de tip urban.

Interventiile urbanistice efectuate in zona, in ultimii ani au avut ca obiect inlocuirea constructiilor de locuit vechi (de regula cu un singur nivel, stare fizica precara, materiale de constructie nedurabile - chirpici, paianta), cu cladiri de locuit cu 2-3 niveluri (D+M+1, M) edificate in conditiile exigentelor actuale cu materiale constructie moderne, durabile.

Astfel in vecinatatea imobilului studiat, isi gasesc amplasamentul noi constructii de locuit: - la sud est, pe str. 1 MAI, la nr. 8 locuinta S+P+1+M), nr 10 locuinta P+1+M, - la nord, pe str. Cronicar NECULCE, locuinta P+M - la vest, pe str. Cronicar NECULCE, locuinta P+M

Amplasamentul studiat, este constituit din parcela cadastrala CAD 65674 (teren 538 mp, in prezent neconstruit si imprejmuit la limita de proprietate), accesibil atat din: - str. 1 MAI - artera de circulatie urbana - strada de categoria a III-a - colectoare, cu profil transversal in zona amplasamentului de 8,69 m intre limitele de proprietate, avand doua benzi de circulatie (cate una pe sens, cale de rulare asfaltata) de cate cca. 3,00 m latime, si trotuare laterale (dale de beton) de 1,20 m latime, cat si din - str. Cronicar NECULCE - artera de circulatie urbana - strada de categoria a IV-a - de deservire, cu profil transversal in zona amplasamentului de 8,15 m intre limitele de proprietate, nemodernizata, avand doua benzi de circulatie (cate una pe sens, cale de rulare pietruit) de cca. 4,84 m latime, si spatii inierbate laterale de 1,48 ...1,83 m latime.

Zona de amplasament dispune de echipare cu retele publicede utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaz natural, telefonie, televiziune prin cablu, salubritate.

2.2 regimul juridic – economic - tehnic

Juridic imobilul care face obiectul prezentului PUD - in prezent teren neconstruit si imprejmuit -, cu suprafata totala de 538 mp), este situat în intravilanul Municipiului BOTOSANI, pe str. 1 MAI, nr. 5, fiind identificat prin: - CAD nr. 65674, 538 mp, teren cu categoria de folosinta arabil (238 mp) si curti constructii (300 mp); - proprietate privata a lui Daniel IGNAT; - teren imprejmuit cu gard din stalpi din teava otel si panouri cu plasa de sarma la limitele de proprietate;

Imobilul proprietate privata a initiatorului a fost dobandit urmare Actului Notarial cu nr. 22 / 04 01 2019 - Contract de Vanzare Cumparare.

Planul Urbanistic General al Municipiului BOTOSANI incadreaza acest perimetru in UTR nr 19 - DOBOSARI, in subzona cu functiunea dominanta LMrf - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip rural fara echipare edilitara de tip urban. In aceasta subzona este admisa functiunea complementara LMu1 - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip urban, P, P+1, P+2 (pana la 10 m).

Pentru acest amplasament, respectiv pentru imobilul studiat, prin Certificatul de Urbanism este stabilit regimul special impus terenului: interdictia temporara de construire pana la intocmirea Planului Urbanistic de Detaliu si aprobarea acestuia de catre Consiliul Local.

Din punct de vedere economic terenul aferent imobilului studiat are folosinta actuala de teren arabil (238 mp) si curti constructii (300 mp).

Page 8: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 8

Pentru aceasta zona sunt stabilite reglementari fiscale specifice, aferente zonei de impozitare C.

Regimul tehnic care caracterizeaza amplasamentul studiat, pentru functiunalitatea LMrf reglementata prin PUG (elaborat si aprobat in anul 1997), are urmatorii indicatori: - procent de ocupare teren existent cca. 0,00% propus max. 15,00%)

- coeficient de utilizare teren existent cca. 0,00 propus max. 0,15

- regim de inaltime existent 0 propus max 5 m - aliniamente parcela stradal str. 1 MAI lateral proprietati private private persoane fizice si / sau

juridice posterior proprietati private private persoane fizice si / sau

juridice - alinierea constructiilor stradal - retrageri obligatorii stradal se vor reglementa prin documentatia de urbanism lateral min. 3,00 m pe o latura, cu respectarea Codului

Civil, se va reglementa prin PUD posterior se va reglementa prin PUD cu respectarea

Codului Civil - accesuri carosabile si pietonale existente, din str. 1 MAI; - parcaje in interiorul parcelei; - echipare cu utilitati alimentare cu apa, canalizare, energie electrica,

gaze naturale, telefonie, salubritate

2.3 analiză geotehnică

Studiile geotehnice intocmite pentru zona de amplasament evidentiaza: - Terenul se prezintă ca o suprafață relativ plană și orizontală, având o pantă ușoară

de aproximativ 1-2% catre str. 1MAI. - Nu se semnalează pe amplasament accidente subterane materializate prin beciuri,

hrube sau umpluturi de grosimi mari, însă în suprafață s-au interceptat resturi provenite din demolarea unei construcții ce a existat pe amplasament.

- În apropierea amplasamentului nu se observă fenomene de alunecare a terenului.

Realizarea prospecțiunilor s-a realizat în luna noiembrie 2019.

STRATIFICAȚIA TERENULUI. CARACTERISTICI GEOTEHNICE

În scopul cunoașterii în profunzime a condițiilor de teren s-a realizat 1 foraj de 2”, din care s-au recoltat probele ce au fost analizate în laborator.

Poziţionarea lucrărilor prezentate sunt localizate pe planul de dispunere a prospecţiunilor.

Din analiza şi interpretarea rezultatelor de laborator s-a evidenţiat următoarea stratificaţie: 0,00 - 0,60 m - sol vegetal; 0,60 - 6,00 m - argila prafoasa, galbena, vartoasa.

Apa subterana este situata la adancimi de cca. 4,00 m de la CTN (informativ) si are un caracter fluctuant si imprevizibil, functie de cantitatea de ape meteorice cazute in zona.

PRESIUNI CARACTERISTICE PORTANȚEI STRATULUI DE FUNDARE

Presiunea de calcul pentru dimensionarea la limită a fundaţiilor se va considera după cum urmează:

Page 9: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 9

- pentru adâncimea de fundare D = 1,50 m, Ppl = 180 Kpa - pentru adâncimea de fundare D = 2,00 m, Ppl = 200 Kpa - pentru adâncimea de fundare D = 2,50 m, Ppl = 220 Kpa

In situatia altor adancimi de fundare si a altor dimensiuni ale fundatiilor, valorile se vor recalcula coform STAS 3300/2-85.

Ca solutie de fundare se propune fundarea directa in complexul argilos- prafos- vartos.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

În proiectare si execuție se vor respecta standardele, normativele și normele în vigoare inclusiv P.S.I.

La efectuarea săpăturilor pentru fundații, înainte de turnarea betoanelor se va solicita prezența pe teren a inginerului care a efectuat prezentul studiu geotehnic pentru recepționarea terenului de fundare și avizarea turnării betonului.

Confirmarea terenului de fundare și avizarea favorabila pentru turnarea betonului se face prin semnarea procesului verbal de recepție a naturii și calității terenului de fundare.

Lipsa acestui proces verbal disculpă geotehnicianul de orice răspundere privind construcția nou proiectată.

Se vor respecta prevederile referitoare la normele de protecția muncii în vigoare și în mod deosebit cele din “Reglementul privind protecția și igiena muncii în construcții” aprobat de MLPAT cu ordinul 9/N/15.03.1993.

Se va solicita prezența inginerului care a întocmit prezentul studiu geotehnic în următoarele situații: - Obligatoriu pentru verificarea și atestarea calițății terenului de fundare; - În cazul apariției unor neconcordanțe între situația din teren și cea descrisă în prezentul studiu geotehnic; - În cazul depistării unor accidente subterane pentru avizarea soluțiilor ce se impun; - La verificarea unor lucrări dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Clasificarea pământurilor după modul de comportare la săpare.

Conform normativului Ts/1-93, stratele se încadrează după cum urmează: - sol vegetal - teren mijlociu – săp. manuală, categ. I; - argila prafoasa - teren tare - săpătură manuală, categ. II.

2.4 analiză a fondului construit

Imobilul analizat este in prezent neconstruit si, imprejmuit pe toate laturile. Pentru a elibera amplasamentul in vederea construirii unei noi locuinte, la standardele actuale de locuire, cladirea ce exista in incinta aestui imobil a fost desfiintata in baza Autorizatiei de Desfiintare nr. 291 din 03.09.2019 eliberata de catre Primaria Municipiului BOTOSANI.

Potrivit evidentelor cadastrale, imobilul - CAD nr. 65674, analizat in prezentul studiu, proprietate privata a lui Daniel IGNAT, se gaseste in intravilanul Municipiului BOTOSANI, la str. 1 MAI, nr. 5, in prezent fiind constituit din: - teren - 538 mp, teren cu categoria de folosinta arabil (238 mp) si curti constructii (300 mp).

- terenul este imprejmuit pe toate laturile cu gard - stalpi din teava si panouri cu plasa de sarma.

Imobilul studiat, cu o configuratie planimetrica relativ dreptunghiulara, are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

sud 29,50 imobil proprietate privata - locuinta P, propr. JITARU est 21,21 m str. 1 Mai - domeniul public al Municipiului BOTOSANI

Page 10: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 10

nord 24,28 m str. Cronicar NECULCE - domeniul public al Municipiului BOTOSANI vest 20,55 m imobil proprietate privata - locuinta P+M, propr. MUSAT

Bilantul teritorial al imobilului analizat, in situatia existenta, precum si indicatorii urbanistici aferenti acestuia, este urmatorul:

BILANT TERITORIAL / EXISTENT constructii (P) teren

CAD mp mp

suprafata teren

proprietate privata Daniel IGNAT 0.00 538.00

CAD 65674 intravilan

din care: arabil 238.00

curti constructii 300.00

TOTAL 0.00 538.00

POT % 0.00

CUT 0.00

Imobilul beneficiaza de racorduri la sistemele edilitare publice (mentinute de la fosta locuinta desfiintata in luna decembrie 2019): apa potabila, canalizare, energie electrica, gaz natural, telefonie si salubritate.

2.5 căi de comunicaţii

Amplasamentul imobilului studiat, constituit din parcela cadastrala CAD 65674 (teren 538 mp, neconstruit), este situat la o distanta de cca 120 m, nord de str. Imparat TRAIAN, pe str. 1 MAI nr. 5, la intersectia acesteia cu str. Cronicar NECULCE.

In prezent imobilul este accesibil din: - str. 1 MAI - artera de circulatie urbana - strada de categoria a III-a - colectoare -, cu profil transversal in zona amplasamentului de 8,69 m intre limitele de proprietate, avand doua benzi de circulatie (cate una pe sens, cale de rulare asfaltata) de cate cca. 3,00 m latime, si trotuare laterale (dale de beton) de 1,20 m latime, cat si din - str. Cronicar NECULCE - artera de circulatie urbana - strada de categoria a IV-a - de deservire a riveranilor -, cu profil transversal in zona amplasamentului de 8,15 m intre limitele de proprietate, nemodernizata, avand doua benzi de circulatie (cate una pe sens, cale de rulare pietruit) de cca. 4,84 m latime, si spatii inierbate laterale de 1,48 ...1,83 m latime.

2.6 echiparea tehnico-edilitară

Imobilul beneficiaza de racorduri la sistemele edilitare publice (mentinute de la fosta locuinta desfiintata in luna decembrie 2019): apa potabila, canalizare, energie electrica, gaz natural, telefonie si salubritate.

Imobilul studiat beneficiaza de racorduri la sistemele edilitare publice (mentinute de la fosta locuinta desfiintata in luna decembrie 2019), dupa cum urmeaza: - alimentare cu apa, racord contorizat la retele publice de distributie apa potabila

existente in profilul transversal al str. 1 MAI; - canalizare, racord la retele publice de canalizare existente in profilul transversal al

str 1 MAI; - energie electrica, racord la retele publice de distributie, existente in profilul

transversal al str. 1 MAI;

Page 11: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 11

- energie gaze naturale, racord la retele publice de distributie, existente in profilul transversal al str. Cronicar NECULCE;

- telefonie fixa, cu traseu aerian existente in profilul transversal al str. 1 MAI; - salubritate, zona este cuprinsa in perimetrul deservit de operatorul local de

gospodarie comunala / salubritate.

3 REGLEMENTĂRI - propunere de intervenţie urbanistică

Urmare analizelor efectuate cu ocazia întocmirii Planului Urbanistic de Detaliu, prin interpretarea critică a situaţiei existente, a studiilor urbanistice efectuate anterior, a dinamicii intervenţiilor urbanistice în teritoriu, în concordanţă cu solicitările şi opţiunea iniţiatorului, au rezultat următoarele propuneri de reglementări:

3.1 elemente de temă

Tema prezentului studiu vizează identificarea şi asigurarea condiţiilor urbanistice necesare pentru promavarea şi realizarea lucrarilor de "construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN", in imobilul din intravilanul BOTOSANI, pe str. 1 MAI, nr. 5.

Initiatorul, doreste ca prin realizarea acestui obiectiv de investitie sa-si asigure conditii optime de locuire, intr-o constructie reaizata in concordanta cu exigentele actuale.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv, în concordanţă cu reglementările specifice aferente documentaţiilor urbanistice anterior aprobate si a conditionarilor din Certificatul de Urbanism eliberat de către Primaria Municipiului BOTOSANI cu nr. 993 / 13 12 2019 pentru parcela de teren detinuta in proprietate, luand in considerare si evolutia dezvoltarii urbanistice a zonei, prin aceasta interventie urbanistica asupra imobilului existent, se au in vedere: - asigurarea conditiilor de construibilitate si optimizarea functionala in zona studiata; - optimizarea circulatiilor carosabile si pietonale in perimetrul studiat si, armonizarea

acestora cu functionalitatile existente cat si cele propuse pentru aceasta zona. - organizarea / zonificarea functionala a suprafetei de teren ce apartine imobilului

studiat si adoptarea solutiei optime pentru construirea obiectivelor propuse; - stabilirea de amplasamente pentru constructii si a amenajarilor aferente activitatii

desfasurate in acest imobil.

Functionalitatea propusa a fi relizata in imobilul din str. 1 MAI, nr. 5 sunt in concordanta cu reglementarile privind functionalitatile admise pentru acest amplasament prin PUG BOTOSANI, aferente UTR nr. 19 - subzona cu functiunea admisa LMu1 zona rezidentiala cu cladiri P, P+1, P+2 (pana la 10 m).

Reglementările urbanistice propuse prin prezentul PUD si, care vor sta la baza întocmirii unor viitoare documentaţii tehnice prin care se va putea solicita eliberarea Autorizaţiilor de Construire, au in vedere: - amplasarea, dimensionarea planimetrica si volumetrica, funcţionalitatea şi

aspectul arhitectural al construcţilor; - corelat cu circulatiile existente in zona de amplasament (existente si de

perspectiva), stabilirea modul de asigurare a accesurilor la obiectiv precum şi, soluţionarea circulaţiilor carosabile respectiv pietonale, precum si a parcarilor din incinta;

- integrarea optima a noilor construcţii în sit, cât şi eventualele amenajări propuse în acest scop;

- echiparea cu utilităţi edilitare; - eventuale necesitati de circulaţie juridică a terenurilor.

Page 12: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 12

3.2 descrierea soluţiei

Respectand obiectivele propuse pentru acest obiect de investiţii, a optiunilor privitor la structura funcţionala, alcatuirea constructiva şi expresia arhitecturala, dar tinand seama şi de particularitatile amplasamentului, a fondului construit existent, prin soluţia propusa se urmareste asigurarea condiţiilor optime de desfasurare a functiunilor propuse, precum şi incadrarea armonioasa în ansamblul construit existent.

Pentru realizarea obiectivului de investitie - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN" -, in imobilul cu nr. cadastral CAD 65674 (CF 65674), situat in intravilanul municipiului Botosani, se propune urmatoarea zonificare functionala a parcelei:

A cladire de LOCUIT,

RETRAGERI MINIME Avand in vedere configuratia planimetrica si topografia terenului si intersectia strazilor 1 MAI cu Cronicar NECULCE existenta la limita de nord est a imobilului, solutia adoptata pentru amplasarea constructiei de locuit are in vedere retrageri de la limitele de proprietate stradale (pentru asicurarea unei bune vizibilitati in zona intersectiei), solutie in care se vor asigura urmatoarele retrageri minime fata de limitele de proprietate: - nord minim 5,50 m fata de limita proprietate stradala la str. Cronicar NECULCE - est minim 10,21 m fata de limita proprietate stradala la str. 1 MAI - sud minim 2,50 m catre proprietate privata JITARU (3,17 m fata de locuinta P, cu perete rezistent la foc, fara goluri in zona aferenta cladirii existente) - vest minim 2,00 m catre proprietate privata MUSAT (2,83 m fata de locuinta P+M, cu perete rezistent la foc, fara goluri in zona aferenta cladirii existente)

DESCRIEREA FUNCTIONALA - Principalale caracteristici ale constructiei

Constructia de locuit propusa se incadreaza in urmatorii indicatori: - locuinta unifamiliara, independenta pe lot, cu 4 camere de locuit (camera de zi si 3 dormitoare), bucatarie, 2 bai, dressing, si spatii tehnice (CT, beci, spalatorie), - circulatia pe verticala este asigurata cu o scara interioara, iar la subsolul partial accesul este asigurat cu o scara din exterior, pe fatada vestica a cladirii; - regim mic de inaltime - 3 niveluri (Spartial+P+1) - inaltime maxima de 5,95 m la streasina, respectiv 8,60 la coama (raportat la CTS in zona intrarii principale); - functional si dimensionari ale incaperilor in concordanta cu reglementarile legii locuintelor; - dimensiuni planimetrice cca. 13,20 x 11,40 m - suprafata construita cca. 127 mp - suprafata desfasurata cca. 273 mp

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ • Sistem constructiv Infrastructura fundatii continue din beton, peretii de beton armat; Suprastructura cadre din beton armat monolit si inchideri din caramida ori BCA, cu

asigurarea protectiei termice la peretii exteriori (vata minerala); compartimentari interioare cu zidarii din caramida cu goluri 11.5 / 17.5 cm grosime;

Page 13: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 13

plansee, stalpi si grinzi din beton armat; inchideri superioare cu acoperis sarpanta in 4 ape; invelitoare din tigla metalica, protejata anticoroziv, culoare maro mat sau antracit; Finisaje interioare pardoseli + plinte din placi ceramice in incaperi umede (grupuri sanitare bucatarie si spalatorie); pardoseala din ciment sclivisit la incaperile constructiei anexa; pardoseala din parchet in incaperile de locuit; tencuieli cu mortar de var ciment la pereti si tavane; vopsitorii lavabile pentru pereti din zidarie si tavane; zone placate cu faianta (grupuri sanitare, bucatarie); Tamplarie interioara din lemn exterioara din profile PVC cu geam termopan, culoare maro mat Finisaje exterioare tencuieli granulate, in campuri separate cu nuturi, culori pastelate soclu placat cu piatra naturala; Instalatii obiectivul va fi beneficia de instalatii interioare de apa, canal, energie electrica, gaze naturale, termice; agentul termic va fi asigurat cu CT / gaz.

B circulatii

ACCESURI - carosabile si pietonale: In concordanta cu topografia terenului, este prevazut un acces auto si pietonal din calea de acces existenta - str. 1 MAI, in partea de sud a aliniamentului stradal.

Strada 1 MAI, este artera carosabila de cat. a III-a (colectoare), cu profil transversai in zona amplasamentului de 8,69 m intre limitele de proprietate, avand doua benzi de circulatie (cate una pe sens, cale de rulare asfaltata) de cate cca. 3,00 m latime, si trotuare laterale (dae de beton) de 1,20 m latime.

ALEI CAROSABILE / PIETONALE Accesul carosabil este continuat in incinta imobilului de o alee cu calea de rulare realizata cu pavele autoblocante pozate pe un pat de nisip, avand un profil transversal de 3,00 m si cu un traseu adiacent imprejmuirii sudice (cca 10 m), cu o bretea care asigura manevra de intoarcere a vehiculelor in incinta imobilului.

Pentru accesul pietonal la locuinta, cu traseu adiacent aleii carosaile, se prevede o alee pietonala de 1,20 m latime si 9,00 m lungime, cu calea de rulare realizata cu pavele autoblocante pozate pe un pat de nisip.

PARCAJE

Solutia propusa pentru aleea carosabila de incinta asigura un loc de parcare (autoturism) in incinta terenul aflat in proprietate.

Suprafata subzonei de circulatii in incinta: 75 mp, din care platforma de parcare (1 loc de parcare) 15 mp

C spatii verzi si plantate - amenajare incinta, sistematizare verticala

Avand in vedere configuratia topografica a terenului din zona studiata, pentru realizarea constructiei de locuit si a platformelor drumurilor, cu asigurarea pantelor necesare scurgerii si dirijarii apelor meteorice la rigolele stradale, in solutia propusa nu se impun lucrari de sistematizare pe verticala speciale.

Pamantul rezultat urmare lucrarilor de terasamente (sapaturi fundatii) va fi folosit pentru configurarea aleilor carosabile din incinta.

Page 14: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 14

Pentru refacerea IMPREJMUIRII terenului, la limitele de proprietate stradala (45,49 m) se propune realizarea unui gard transparent, cu inaltime maxima de 1,80 m, alcatuit din: fundatie continua de beton, elevatie de cca 40 cm inaltime stalpi metalici si panouri confectionate din profile metalice, vopsitorii culoare negru mat.

Prin regulamentul de urbanism se va propune asigurarea unei suprafete de minim 50% pentru spatii verzi amenajate pe parcela: plantari de arbori fructiferi si decorativi, arbusti, infiintarea de covoare florale, suprafete inierbate, plantatii de protectie in proximitatea limitelor de proprietate.

Suprafata de teren amenajat cu gazon/arbusti/arbori: cca. 329 mp

Detalierea categoriilor de lucrari necesare pentru realizarea acestui obiectiv se va face la următoarele faza de proiectare: SF / PTh / DTAC.

La elaborarea urmatoarelor etape de proiectare se va avea in vedere conformarea la reglementarile Ordinului nr. 119 / 2014 - pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Indicatorii urbanistici preconizaţi pentru realizarea construcţiilor propuse sunt prevazuti în plansa PUD 03 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

3.3 organizarea circulaţiilor

În cadrul PUD. s-au analizat relaţiile amplasamentului cu reţeaua de drumuri a zonei (existent si propus in perspectiva), precum şi problemele de sistematizare verticală legate de acestea.

Amplasamentul imobilului studiat, constituit din parcela cadastrala CAD 65674 (teren 538 mp, neconstruit), este situat la o distanta de cca 120 m, nord de str. Imparat TRAIAN, pe str. 1 MAI nr. 5, la intersectia acesteia cu str. Cronicar NECULCE.

In prezent imobilul este accesibil din: - limita de proprietate estica str. 1 MAI - limita de proprietate nordica str. Cronicar NECULCE

str. 1 MAI, - este o artera de circulatie urbana - strada de categoria a III-a - colectoare; - are profil transversal (in zona amplasamentului) de 8,69 m intre limitele de proprietate, avand doua benzi de circulatie (cate una pe sens, cale de rulare asfaltata) de cate cca. 3,00 m latime, si trotuare laterale (dale de beton) de 1,20 m latime; - starea de uzura fizica in care se prezinta, atat la carosabil cat si la trotuarele laterale, necesita includerea acesteia intr-un program municipal de reabilitare / viabilizare.

str. Cronicar NECULCE - este o artera de circulatie urbana - strada de categoria a IV-a - de deservire a riveranilor; - are profil transversal (in zona amplasamentului) de 8,15 m intre limitele de proprietate, nemodernizata, avand doua benzi de circulatie (cate una pe sens, cale de rulare pietruit) de cca. 4,84 m latime, si spatii inierbate laterale de 1,48 ...1,83 m latime; - starea fizica in care se prezinta aceasta artera, necesita includerea intr-un program municipal modernizare care sa se realizaze platforma carosabila da 5,50 m latime, cu doua bezi de circulatie (cate una pe sens) cu cale de rulare asfaltata si, trotuare laterale de cate 1,00 m latime, cale de rulare realizata cu pavele autoblocante de ciment.

Page 15: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 15

Luand in consideratie analiza preliminara elaborarii PUD, solutia adoptata pentru organizarea circulatiilor in zona studiata are in vedere: - mentinerea si modernizarea accesurilo, pietonal si carosabil, din str. 1 MAI; - crearea platformei de parcare pentru un autoturism avand asigurata spatiul de

intoarcere a autovehicolelor in incinta imobilului; - asigurarea circulatiei pietonale in incinta obiectivului, cu trotuare dezvoltate

adiacent platformelor carosabile si alei pietonale catre constructii.

Planul Urbanistic de Detaliu nu propune alte intervenţii asupra configuraţiei arterelor carosabile existente.

3.4 regimul juridic şi circulaţia terenurilor

Juridic imobilul analizat, cu suprafata totala de 538 mp), este situat în intravilanul Municipiului BOTOSANI, pe str. 1 MAI, nr. 5, fiind identificat prin: - CAD nr. 65674, 538 mp, teren cu categoria de folosinta arabil (238 mp) si curti constructii (300 mp); - proprietate privata a lui Daniel IGNAT (Contract de Vanzare Cumparare nr. 22/ 04 01 2019); - teren imprejmuit cu gard din stalpi din teava otel si panouri cu plasa de sarma la limitele de proprietate;

Planul Urbanistic General al Municipiului BOTOSANI incadreaza acest perimetru in UTR nr 19 - DOBOSARI, in subzona cu functiunea dominanta LMrf - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip rural fara echipare edilitara de tip urban.

In aceasta subzona este admisa functiunea complementara LMu1 - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip urban, P, P+1, P+2 (pana la 10 m), functiune existenta in vecinatatile proprietatii, infiintata urmare interventiilor urbanistice din ultimii ani, prin care s-a inlocuit fondul constructiv vechi si, s-au construit cladirile de locuit: - la sud est, pe str. 1 MAI, la nr. 8 locuinta S+P+1+M), nr 10 locuinta P+1+M, - la nord, pe str. Cronicar NECULCE, locuinta P+M - la vest, pe str. Cronicar NECULCE, locuinta P+M

Realizarea obiectivului dorit de catre initatori, respectiv efectuarea lucrarilor de construire pentru " LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN" in imobilul existent, in BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5, nu implica alte modificari ale regimului juridic al terenului.

3.5 regimul de aliniere

Criteriile care au stat la baza determinării condiţiilor urbanistice ale amplasamentului propus au fost următoarele: a. Criterii compozitionale

- zonificarea clara a funcţiunilor dezvoltate pe această parcelă de teren; - realizarea unui front reprezentativ către artera de circulatie adiacenta

amplasamentului; - păstrarea unor relaţii neconflictuale cu construcţiile existente din vecinătati;

- marcarea volumelor construcţiei ca răspuns la tema de proiectare precum şi a acceselor principale în clădire;

b. Criterii funcţionale - asigurarea suprafeţelor construite necesare satisfacerii asteptarilor

iniţiatorului, corespunzătoare în acelaşi timp cu procentul de ocupare la sol recomandat în zonă;

- adaptarea construcţiilor la teren, prin adoptarea soluţiilor de sistematizare verticală care să permită accese uşoare în clădire, dar şi evacuarea

Page 16: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 16

naturală a apelor pluviale; - limite impuse de necesitatea rezervării de teren pentru accese carosabile şi pietonale, etc.

Aliniamentul obligatoriu a fost determinat de relaţia rezultată între constructiile existente in vecinatate şi clădirile propuse pe amplasament.

La baza determinarii alianiamentelor propuse au fost avute in vedere următoarele: - evitarea de generarii de disfunctionalitati pentru constructiile existente ori previzibil a fi construite in vecinatatea amplasamentului; - asigurarea suprafeţelor construite maxime necesare noului obiectiv in concordanta

cu procentul de ocupare la sol specific zonei; - necesitatea adaptării la particularitatile terenului de amplasament.

Solutia de amplasament propusa, are in vedere asigurarea unor aliniamente retrase fata de limitele de proprietate de:

imprejmuire la limita de proprietate stradala (in interiorul acesteia)

constructii min. 11,21 m fata limita de proprietate stradala la str.1 MAI; min. 5,50 m fata de limita de proprietate stradala la str.Cronicar NECULCE; min. 2,00 m fata de limita de proprietate sud vestica, catre proprietate privata MUSAT (2,83 m fata de locuinta P+M, cu perete rezistent la foc, fara goluri in zona aferenta acesteia); min. 2,50 m fata de limita de proprietate sudica, catre proprietate privata JITARU (3,17 m fata de locuinta P, cu perete rezistent la foc, fara goluri in zona aferenta acesteia).

Aliniamentele propuse reprezintă limite admisibile de construire şi sunt ilustrate în planşa PUD 03 – Reglementări Urbanistice.

3.6 regimul de înălţime

Regimul de înălţime propus a fost stabilit în funcţie de: - necesităţile funcţionale rezultate din destinaţia clădirii solicitate prin temă de către

iniţiator; - necesităţile compoziţional arhitecturale care vizează realizarea unui ansamblu

construit armonios in zona in care se regaseste amplasamentul studiat, acestea fiind corelate cu înălţimilor clădirilor din zonă.

Pentru investitia propusa a se realiza pe acest amplasament - LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN -, sunt stabiliti urmatorii indicatori: - regim de inaltime Spartial+P+1E (3 niveluri) 5,95 m la streasina, respectiv 8,60 la coama (raportat la CTS in zona intrarii principale); - cota +/- 0,00 163,90 - CTN - 1,00 (162,90 in zona accesului principal) - CTS - 0,55 (163,45 in zona accesului principal)

3.7 utilizarea terenului

Pentru constructia obiectivului construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN in BOTOSANI str. 1 MAI, nr. 5, au fost stabilite valorile maxime ale indicatorilor urbanistici - procentul de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul de utilizare a terenului (CUT), raportând suprafaţele construite la sol, respectiv desfăşurat construite la suprafaţa de 538 mp, detinuta de catre initiator in proprietate.

Indicatorii urbanistici (POT / CUT) existenţi cât şi cei propuşi pentru acest amplasament

Page 17: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 17

se regasesc pe planşele PUD 02 – plan amplasament situaţie existenta, respectiv PUD 03 – reglementari urbanistice.

3.8 spaţii verzi şi plantate

La adoptarea soluţiei urbanistice de amplasare construcţiilor propuse, s-a avut în vedere categoria de folosinţă a suprafeţelor de teren aferente imobilului existent – curti constructii si agricol.

Prin realizarea noului obiectiv se propune schimbarea utilizarii existente a unor suprafete de teren, urmarind obtinerea unei ponderi satisfacatoare a suprafetelor destinate spatiilor verzi si plantate.

In soluţia propusă (PUD 03 – reglementari urbanistice) se prevede ca după terminarea lucrărilor de construire (cladiri si circulatii), in zona aferenta obiectivului să fie amenajate prin plantare suprafeţele de teren rezultate, ce totalizeaza 329,00 mp (61,51% din suprafata terenului de amplasament).

Pe aceste suprafete de teren sunt prevazute infiintari de plantaţie arboricolă la limitele de proprietate, completata cu gard viu, peluze inierbate si covoare florale.

3.9 bilanţ teritorial

Bilantul teritorial aferent zonei studiate privind prezenta interventie urbanistica, atat pentru situatia existenta cât şi pentru cea propusa este detaliat pe planşele PUD 02 – plan amplasament situaţie existenta, respectiv PUD 03 – reglementari urbanistice

Obiectivul propus a se realiza pe acest amplasament, pe suprafata de teren detinuta in proprietate de catre initiatori, este insotit de urmatorii indicatori:

BILANT TERITORIAL existent propus

mp % mp %

suprafata totala teren 538.00 100.00 538.00 100.00

CAD 65674 proprietate Daniel IGNAT

538.00 100.00

circulatii (carosabil pietonal) 0.00 0.00 75.00 13.94

edificabil 0.00 0.00 134.00 24.91

SC 127.00

SD 273.00

spatii verzi si plantate 0.00 0.00 329.00 61.15

POT % 0.00 23.61

CUT 0.00 0.51

3.10 echipare tehnico edilitară

Avand in vedere caracteristicile si amplasamentul retelelor urbane de utilitati existente in zona de amplasament, pentru obiectivul construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN, in BOTOSANI str. 1 MAI, nr. 5, se are in vedere asigurarea utilitatilor necesare, dupa cum urmeaza:

Alimentare cu apa - mentinerea bransamentului contorizat la reteaua edilitara urbanala si alimentarea consumatorilor cu o retea de incinta pozata subteran

Page 18: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 18

Canalizare - mentinerea racordului existent la reteaua edilitara si pentru preluarea apelor uzate provenite de la consumatori, dezvoltarea in incinta a unui sistem local de canalizare (camine si retea pozata subteran); - pentru fiecare consumator de apă s-au prevăzut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare. - racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate si de eficacitate. - se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795. Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu gardă hidraulică. - reteaua de canalizare interioara se realizeaza din conducte din teava PVC-KG, montate ingropat in pardoseala.

La dimensionarea si verificarea elementelor ce compun schema de alimentare cu apa, evacuare ape uzate s-au avut in vedere prevederile Normativului P66/2001 precum si prevederile STAS – urilor colaterale (SR 1343, 4165, 4163/1,2,3 etc).

Alimentare cu energie electrică - mentinerea racordului existent la reteaua edilitara si realizarea unei retele de

incinta pozata subteran; - distributia energiei electrice in cladire se va realizata prin intermediul tabloului

general de distributie TEG si a tablourilor de distributie secundare.

Alimentarea cu gaze naturale, asigurare incalzire - mentinerea racordului existent la reteaua edilitara si realizarea unei retele de

incinta pozata subteran; - pentru incalzirea incaperilor, agentul termic va fi furnizat de o centrala murala /

gaz;

Gospodărie comunală - Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va controlat, selectiv în

containere speciale, urmând a fi evacuate periodic, în baza unui contract de catre un operator specializat..

3.11 forme de poluare si masuri de protectie - Impactului potential al obiectivului

- impactul asupra populatiei

Obiectivul proiectului, prin infiintarea unei noi unitati de prestari servicii si, asigurand conditii pentru construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN - imprejmuire teren, racord utilitati (apa-canal, energie electrica, gaze naturale), prin buna organizare / desfasurare a activitatilor din incinta cat si prin crearea de noi locuri de munca va produce impact pozitiv asupra populatiei.

- impactul asupra sanatatii umane Amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului BOTOSANI, unde, avand in vedere functionalitatea constructiei propuse (LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN) si aliniamentele propuse pentru edificarea acesteia, cat si orientarea solara a amplasamentului, obiectivul nu produce impact semnificativ asupra sanatatii umane.

- impactul asupra faunei si florei Prin realizarea proiectului “LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN " nu se produce impact semnificativ asupra faunei si florei.

- impactul asupra solului Se poate polua solul de pe amplasamentul analizat numai in cazul in care : - deseurile sunt colectate pe suprafete nebetonate;

Page 19: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 19

- apele uzate vin in contact direct cu solul si subsolul amplasamentului;

Atat deseurile valorificabile, nevalorificabile cat si deseurile menajere se vor colecta, depozita si evacua corespunzator.

Printr-un managementul adecvat al lucrarilor de construire nu vor fi pierderi de substante, combustibili si uleiuri la nivelul solului.

Desfasurarea activitatii pe amplasament in conformitate cu regulamentul de functionare precum si cu respectarea conditiilor impuse in autorizatii nu se poate produce o poluare semnificativa a solului intrucat toate rezervoarele de materii prime sunt izolate si sustinute in cuve de beton.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale Amplasamentul obiectivului nu va afecta folosinta bunurilor materiale existente in zona.

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei Societatea este alimentata cu apa sistemul de distributie municipal. Apele uzate menajer sunt preluate in reteaua de canalizare interna a imobiului de unde sunt dirijate catre sistemul urban de canalizare.

Se are in vedere ca indicatorii de calitate ai apelor uzate se inscriu din punct de vedere cantitativ in limitele maxime admise de NTPA 001/2005 si in NTPA 002/2005 pentru apele evacuate.

Pe baza datelor existente se poate concluziona faptul ca functionarea acestui obiectiv nu produce impact semnificativ asupra factorului de mediu apa. In exploatarea curenta a societatii este asigurata monitorizarea calitatii apei uzate evacuate in reteaua publica.

- impactul asupra calitatii aerului Surse specifice traficului rutier din incinta (reprezinta o sursa secundara de impurificare a atmosferei), este constituita de gazele de esapament de la autovehiculele care transpota materii prime, materiale si produse finite. Avand in vederea fluenta relativ redusa a acestora si nefunctionarea motoarelor in timpul stationarii, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie o sursa importanta de impurificare a atmosferei.

Impactul asupra calitatii atmosferei generat de sursele din amplasamentul obiectivului analizat este strict local si se estimeaza incadrarea in limitele prevazute de STAS 12574 - 87 si Ordinului 592/2002 al MAPPM pentru toti poluantii.

Agentul termic si apa calda menajera sunt produse de centrala termica proprie (electric).

- impactul asupra climei Se estimeaza ca functionarea acestui obiectiv nu produce impact semnificativ asupra climei.

- impactul asupra zgomotelor si vibratiilor Zgomotele si vibratiile apar datorita functionarii utilajelor, incarcare - descarcare materii prime, produse finite. Considerand faptul ca se vor utiliza masini si utilaje performante se estimeaza ca nivelul acustic produs de obiectivul analizat se va incadra in limitele STAS 10009/88 . Astfel STAS-100009/98, impune la limita incintelor o valoare de 65 dB(A) si o curba de zgomot de 60 dB(A), la exteriorul cladirilor un nivel de zgomot de 50 dB(A), conform STAS 6161/1/79.

- impactul asupra peisajului si mediului vizual Dupa terminarea lucrarilor de investitie peisajul va fi unul vizibil imbunatatit prin realizarea obiectivelor propuse dand un aspect de prosperitate si bunastare.

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Nu este cazul. In vecinatate nu se afla obiective din patrimoniul istoric si cultural.

Page 20: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 20

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate);

Ca potentiale surse de poluare (zone sensibile) pe amplasamentul discutat amintim:

Poluantii specifici ai acestei activitati sunt: - aer - particule in suspensie PM10 - noxe (CO, SO2, NOX,) provenite de la traficul rutier si de pe amplasament - apa – evacuata – suspensii, pH, substante extractibile cu solventi organici

Se estimeaza incadrarea cantitativa in valorile admise prevazute de legislatia in vigoare.

Limitele legal admise la care se raporteaza rezultatele obtinute sunt cele prevazute prin urmatoarele normative: - probele de apa uzata-NTPA 001/2005 si NTPA 002/2005 modificat si completat de HG 352/2005 - Probele de aer in emisie-Ordinul 462/1993 - STAS 10009/1988 - referitor la limita de zgomot

Teritorii ecologice – special ocrotite – SITURI NATURA 2000 Conservarea biodiversitatii reprezinta in perioada actuala una din problemele importante la nivel national si european. Diversitatea sistemelor vii este esentiala in mentinerea echilibrului ecologic, in asigurarea capacitatii de suport a ecosistemelor naturale si artificiale. Pierderea sau disparitia unei specii nu este un eveniment izolat, date fiind interconditionarile complexe cu biocenoza din care face parte. Vor fi afectate astfel toate speciile de care depinde sau pe care le sustine in plan trofic.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Se interzice efectuarea oricaror modificari ale constructiilor si instalatiilor tehnologice sau utilitare fara documentatie elaborata si avizata conform reglementarilor in vigoare ; Se interzice utilizarea instalatiilor cu defectiuni si improvizatii ; Se va institui un sistem de evidenta si control al tuturor deseurilor generate valorificate si eliminate precum si pastrarea a cel putin 5 ani a registrului cu evidenta deseuri ; Se interzice colectarea in bazine deschise (gropi), improvizate in incinta societatiii a oricaror reziduuri; Instruirea pesonalului asupra pericolului si masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor ce se vor desfasura ; Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitatea Munciii ; Respectarea legislatiei referitoare la protectia mediului ; In situatia in care vor exista scapari accidentale de produse acestea nu trebuie sa ajunga in contact direct cu solul, fiind retinute cu materiale absorbante (materiale pe baza de polimeri - OIL ABSORBER, SORBX.MATASORB, etc) sau natural (rumegus) ; Amenajarea spatiilor pentru depozitare deseuri pe sorturi Monitorizare factorului de mediu apa pentru evacuarea apelor uzate Instituirea unui sistem de adecvat amplorii activitatii si impactului produs

Natura transfrontiera a impactului. Nu este cazul.

Page 21: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 21

4 concluzii

Propunerea de interventie urbanistica precum si si reglementarile urbanistice aferente, pentru obiectivul “construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN" in Municipiul BOTOSANI str. 1 MAI, nr. 5, este rezultata urmare unei analize multicriteriale care a avut in vedere atat situatia existenta cat si a tendintele de perspectiva previzibil a se dezvolta in zona de intravilan a municipiului in care se gaseste localizat amplasamentul. Obiectivul de investitie propus este o investitie privata, finantata din surse proprii ori constituite in acest scop.

Functionalitatea obiectivului propus a fi realizat pe acest amplasament, este admisa in caracterul functional al zonei, asa cum este cerut prin PUG municipiul BOTOSANI aprobat pentru UTR nr. 19.

Solutia adoptata pentru realizarea acestui obiectiv de investitie necesita: - schimbarea functionalitatii urbanistice pentru suprafata de teren de 538 mp, localizata in UTR 19 - DOBOSARI, din subzona functionala: LMrf - exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip rural fara echipare edilitara de tip urban, in LMu1 - subzona exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip urban - P, P+1, P+2 (pana la 10 m).

În condiţiile reglementărilor propuse prin prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, zona de amplasament va câştiga în calitate, atat prin valorificarea unei suprafete de intravilan neconstruite, prin sporirea ponderii actvitatilor economice in acest perimetru, cat si datorită îmbunătăţirii fondului construit, a întregirii şi întăririi fronturilor existente in zona str. 1 MAI.

ÎNTOCMIT, arh. DAN OCTAVIAN BOTEZ februarie 2020

Page 22: C 454 PUD locuinta IGNAT · 2020-03-22 · PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 2 construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN BOTOSANI,

PUD - construire LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN / BOTOSANI, str. 1 MAI, nr. 5 22

LISTA PROPRIETARI DIRECT INVECINATI

JITARU NICOLAE - domicilat in municipiul Botosani, strada 1 MAI numarul 3 MUSAT VASILE - domiciliat in municipiul Botosani, strada Cronicar Neculce nr. 3

SC "CONCEPT" SRL, arh Dan Octavian Botez