bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru...

8
BilanĠuri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 BilanĠurile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare constituie un instrument important pentru studiul pieĠei produselor agroalimentare. Acestea reprezintă o sinteză a unor indicatori statistici, provenind din diverse domenii statistice úi nu au o legislaĠie proprie. BilanĠurile de aprovizionare sunt realizate pe baza unei metodologii armonizate la nivel UE úi sunt transmise la Eurostat conform unui calendar stabilit de către acesta. Perioada de referinĠă reprezintă anul calendaristic. CorelaĠii în cadrul bilanĠurilor de aprovizionare: RESURSE = UTILIZĂRI RESURSE = ProducĠia utilizabilă + Importuri + Stoc iniĠial UTILIZĂRI = Utilizarea internă + Exporturi + Stoc final Utilizarea internă = consum uman + utilizarea industrială + furaje + seminĠe + pierderi EvoluĠia resurselor úi utilizărilor la principalele produse agroalimentare în perioada 2012 – 2016 Tabelul 1. BilanĠ de aprovizionare Grâu total mii tone 2012 2013 2014 2015 2016 1 PoducĠia utilizabilă 5297,7 7296,4 7584,8 7962,4 8431,2 2 Total Importuri 696,3 852,5 860,4 870,3 2343,6 2.1. din care importuri intra UE-28 661,1 820,3 818,8 794,0 2269,9 2.2. din care importuri extra UE-28 35,2 32,2 41,6 76,3 73,7 3 Stoc iniĠial 3179,5 2994,9 3231,8 2960,0 3351,8 TOTAL RESURSE (1+2+3) 9173,5 11143,8 11677,0 11792,7 14126,6 4 Utilizarea internă 3854,8 3118,0 3740,3 4832,2 3519,5 4.1. - consum uman 2778,5 1909,4 2569,8 3467,1 2042,5 4.2. - utilizare industrială 3,0 3,3 3,5 3,5 4,2 4.2.1. din care bioetalon/ biocombustibil - - - - - 4.3. - furaje 358,2 417,0 418,3 469,2 531,1 4.4. - seminĠe 662,7 714,8 671,2 818,7 848,6 4.5. - pierderi 52,4 73,6 77,5 73,7 93,1 5 Total Exporturi 2323,8 4794,0 4976,7 3608,7 7080,6 5.1. din care exporturi intra UE-28 1172,0 675,4 849,7 835,4 1005,2 5.2. din care exporturi extra UE-28 1151,8 4118,6 4127,0 2773,3 6075,4 6 Stoc final 2994,9 3231,8 2960,0 3351,8 3526,5 TOTAL UTILIZĂRI (4+5+6) 9173,5 11143,8 11677,0 11792,7 14126,6

Transcript of bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru...

Page 1: bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 Bilan urile de aprovizionare pentru

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017

Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare constituie un instrument important pentru studiul pie ei produselor agroalimentare. Acestea reprezint o sintez a unor indicatori statistici, provenind din diverse domenii statistice i nu au o legisla ie proprie. Bilan urile de aprovizionare sunt realizate pe baza unei metodologii armonizate la nivel UE i sunt transmise la Eurostat conform unui calendar stabilit de c tre acesta.

Perioada de referin reprezint anul calendaristic. Corela ii în cadrul bilan urilor de aprovizionare:

RESURSE = UTILIZ RI RESURSE = Produc ia utilizabil + Importuri + Stoc ini ial UTILIZ RI = Utilizarea intern + Exporturi + Stoc final

Utilizarea intern = consum uman + utilizarea industrial + furaje + semin e + pierderi

Evolu ia resurselor i utiliz rilor la principalele produse agroalimentare în perioada 2012 – 2016

Tabelul 1. Bilan de aprovizionare Grâu total mii tone

2012 2013 2014 2015 2016 1 Poduc ia utilizabil 5297,7 7296,4 7584,8 7962,4 8431,2 2 Total Importuri 696,3 852,5 860,4 870,3 2343,6 2.1. din care importuri intra UE-28 661,1 820,3 818,8 794,0 2269,9 2.2. din care importuri extra UE-28 35,2 32,2 41,6 76,3 73,7 3 Stoc ini ial 3179,5 2994,9 3231,8 2960,0 3351,8

TOTAL RESURSE (1+2+3) 9173,5 11143,8 11677,0 11792,7 14126,6 4 Utilizarea intern 3854,8 3118,0 3740,3 4832,2 3519,5 4.1. - consum uman 2778,5 1909,4 2569,8 3467,1 2042,5 4.2. - utilizare industrial 3,0 3,3 3,5 3,5 4,24.2.1. din care bioetalon/ biocombustibil - - - - - 4.3. - furaje 358,2 417,0 418,3 469,2 531,1 4.4. - semin e 662,7 714,8 671,2 818,7 848,64.5. - pierderi 52,4 73,6 77,5 73,7 93,1 5 Total Exporturi 2323,8 4794,0 4976,7 3608,7 7080,6 5.1. din care exporturi intra UE-28 1172,0 675,4 849,7 835,4 1005,2 5.2. din care exporturi extra UE-28 1151,8 4118,6 4127,0 2773,3 6075,4 6 Stoc final 2994,9 3231,8 2960,0 3351,8 3526,5

TOTAL UTILIZ RI (4+5+6) 9173,5 11143,8 11677,0 11792,7 14126,6

GLOSAR

BILAN DE APROVIZIONARE - Sintez de informa ii cantitative pentru un produs sau grup de produse, care exprim echilibrul între resurse i utiliz ri.

RESURSE - Datele cantitative referitoare la produc ia utilizabil , importul de produse primare i transformate i stocul in ial.

PRODUC IE UTILIZABIL - Cantit ile de produse primare ob inute în cursul perioadei de referin inclusiv cantit ile utilizate de produc tori din produc ia proprie i/sau cantit ile de produse transformate, exclusiv pierderile suferite în procesul de produc ie.

IMPORTUL - Cantit ile de produse agroalimentare de provenien str in (UE-28 i alte ri) care au intrat în circuitul economic al rii, în cursul perioadei de referin , prin activitatea de comer interna ional, inclusiv dona iile de la alte state sau de la institu ii i/sau persoane particulare.

PRODUSE PRIMARE - Produsele agricole, în starea ini ial , care nu au suferit nici o transformare.

PRODUSE TRANSFORMATE - Produsele alimentare ob inute prin prelucrarea artizanal i/sau industrial a produselor primare.

STOC INI IAL - Cantit ile de produse (primare i transformate) neutilizate, stocate, existente în prima zi a perioadei de referin în: depozitele produc torilor agricoli sau în întreprinderile de prelucrare, întreprinderile de comer de gros, la importatori i exportatori, în alte institu ii publice. Stocurile ini iale provin din resursele perioadei de referin precedente. Stocurile din comer ul cu am nuntul i cele din gospod rii nu se iau în considerare, acestea reg sindu-se în diverse utiliz ri.

UTILIZ RI - Indicatorii cantitativi cu privire la: export, stocuri finale i utilizarea intern .

EXPORT - Cantit ile de produse agroalimentare de provenien intern i uneori de provenien extern (reexport) care au ie it din circuitul economic al rii, în cursul perioadei de referin , prin activitatea de comer interna ional, inclusiv dona iile c tre alte state sau c tre institu ii i/sau persoane particulare.

STOC FINAL - Cantit ile de produse (primare i transformate) neutilizate i care exist în stoc în ultima zi a perioadei de referin . Stocurile finale provin din resursele perioadei de referin curent i cuprind: stocurile existente la produc torii agricoli, în întreprinderile de prelucrare, întreprinderile de comer de gros, la importatori i exportatori, în alte institu ii publice.

FURAJE - Cantit ile de produse agroalimentare utilizate direct în hrana animalelor i/sau în industrie pentru fabricile de furaje concentrate.

UTILIZARE INDUSTRIAL - Cantit ile de produse agroalimentare utilizate în industrie pentru fabricarea unor produse care nu sunt destinate alimenta iei umane.

S MÂN - Cantit ile de s mân utilizate pentru îns mân area în timpul urm torului ciclu de produc ie.

PIERDERI - Cantit ile de produse care s-au deteriorat sau pierdut în timpul transportului, înmagazin rii, p str rii i condi ion rii produselor agroalimentare i/sau cantit ile de produse agroalimentare devenite improprii consumului i retrase de pe pia .

CONSUM UMAN - Cantit ile de produse agroalimentare (primare, transformate) disponibile pentru alimenta ia locuitorilor rii, în perioada de referin , indiferent de sursa de aprovizionare: comer de gros, comer cu am nuntul, consum colectiv, autoconsum i de locul unde se consum (în gospod rie sau în afara gospod riei).

Page 2: bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 Bilan urile de aprovizionare pentru

2

1. Resursele şi utilizările de grâu şi produse din grâu

În anul 2016, atât resursele de grâu şi produse din grâu cu componentele sale, producţia utilizabilă, importurile şi stocul iniţial cât şi exporturile şi stocul final au atins nivelul maxim al perioadei analizate.

Resursele de grâu şi produse din grâu în anul 2016 au fost cu 54,0% mai mari faţă de resursele de grâu şi produse din grâu din anul 2012 (nivelul minim).

Atât nivelul importurilor cât şi nivelul exporturilor, în anul 2016, au crescut de 3,4 ori respectiv de 3,0 ori faţă de anul 2012 când s-a atins cel mai mic nivel. Ponderea importurilor cât şi a exporturilor în resursele respectiv utilizările anului 2016 a fost de 16,6% respectiv 50,1%. Acestea au fost mai mari cu 9,2 respectiv 19,5 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Evoluţia resurselor şi utilizărilor de grâu şi produse din grâu

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2012 2013 2014 2015 2016

mii tone

Producţia utilizabilă Importuri Exporturi Utilizarea internă

Utilizarea internă de grâu şi produse din grâu în anul 2016 a scăzut cu 27,2% faţă de anul precedent (nivelul maxim al perioadei analizate) şi a crescut cu 12,9% faţă de nivelul minim realizat în anul 2013.

Consumul uman are cea mai mare pondere din utilizarea internă. În anul 2016 acesta a reprezentat 58,0% din utilizarea internă. Tabelul 2. Bilanţ de aprovizionare Grâu comun

mii tone 2012 2013 2014 2015 2016

1 Poducţia utilizabilă 5275,6 7283,6 7565,4 7954,5 8406,5 2 Total Importuri 610,9 815,7 738,1 797,0 2284,52.1. din care importuri intra UE-28 575,7 783,5 696,5 720,7 2210,8 2.2. din care importuri extra UE-28 35,2 32,2 41,6 76,3 73,7 3 Stoc iniţial 3179,5 2994,9 3231,8 2960,0 3351,8 TOTAL RESURSE (1+2+3) 9066,0 11094,2 11535,3 11711,5 14042,8 4 Utilizarea internă 3800,8 3110,1 3712,6 4786,2 3466,44.1. - consum uman 2724,5 1901,4 2542,1 3421,1 1989,4 4.2. - utilizare industrială 3,0 3,3 3,5 3,5 4,2 4.2.1. din care bioetalon/ biocombustibil - - - - - 4.3. - furaje 358,2 417,0 418,3 469,2 531,1 4.4. - seminţe 662,7 714,8 671,2 818,7 848,6 4.5. - pierderi 52,4 73,6 77,5 73,7 93,1 5 Total Exporturi 2270,3 4752,3 4862,7 3573,5 7049,9 5.1. din care exporturi intra UE-28 1118,7 633,7 735,7 800,2 979,5 5.2. din care exporturi extra UE-28 1151,6 4118,6 4127,0 2773,3 6070,4 6 Stoc final 2994,9 3231,8 2960,0 3351,8 3526,5 TOTAL UTILIZĂRI (4+5+6) 9066,0 11094,2 11535,3 11711,5 14042,8

Page 3: bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 Bilan urile de aprovizionare pentru

3

Tabelul 3. Bilanţ de aprovizionare Grâu dur

mii tone 2012 2013 2014 2015 2016

1 Poducţia utilizabilă 22,1 12,8 19,4 7,9 24,7 2 Total Importuri 85,4 36,8 122,3 73,3 59,1 2.1. din care importuri intra UE-28 85,4 36,8 122,3 73,3 59,1 2.2. din care importuri extra UE-28 - - - - - 3 Stoc iniţial - - - - - TOTAL RESURSE (1+2+3) 107,5 49,6 141,7 81,2 83,8 4 Utilizarea internă 54,0 7,9 27,7 46,0 53,14.1. - consum uman 54,0 7,9 27,7 46,0 53,1 4.2. - utilizare industrială - - - - - 4.2.1. din care bioetalon/ biocombustibil - - - - - 4.3. - furaje - - - - - 4.4. - seminţe - - - - - 4.5. - pierderi - - - - - 5 Total Exporturi 53,5 41,7 114,0 35,2 30,7 5.1. din care exporturi intra UE-28 53,3 41,7 114,0 35,2 25,7 5.2. din care exporturi extra UE-28 0,2 - - - 5,0 6 Stoc final - - - - - TOTAL UTILIZĂRI (4+5+6) 107,5 49,6 141,7 81,2 83,8

2. Resursele şi utilizările de porumb şi produse din porumb

Resursele de porumb şi produse din porumb în anul 2016 au scăzut cu 15,5% faţă de anul 2014, când s-a atins nivelul maxim şi au crescut cu 15,2% faţă de anul 2012 (nivelul minim).

În anul 2016, importurile de porumb şi produse din porumb au fost de 2,7 ori mai mici faţă de anul anterior (nivelul maxim) şi s-au dublat faţă de nivelul anului 2013 (nivelul minim). Importurile au contribuit în proporţie de 4,0% la constituirea resurselor, mai putin cu 5,6 puncte procentuale faţă de anul precedent. Tabelul 4. Bilanţ de aprovizionare Porumb

mii tone 2012 2013 2014 2015 2016

1 Poducţia utilizabilă 5953,4 11305,1 11988,6 8984,7 10746,4 2 Total Importuri 715,0 311,3 497,8 1665,7 626,02.1. din care importuri intra UE-28 697,5 297,9 464,5 1619,0 608,0 2.2. din care importuri extra UE-28 17,5 13,4 33,3 46,7 18,0 3 Stoc iniţial 6966,4 4033,8 6094,2 6701,5 4333,0 TOTAL RESURSE (1+2+3) 13634,8 15650,2 18580,6 17351,9 15705,4 4 Utilizarea internă 7252,1 6308,7 8114,9 7856,4 7875,44.1. - consum uman 2284,3 1046,5 1238,3 1093,9 1804,2 4.2. - utilizare industrială 104,2 147,8 209,9 173,5 157,1 4.2.1. din care bioetalon/ biocombustibil - - - - - 4.3. - furaje 4727,0 5015,5 6504,3 6431,6 5755,7 4.4. - seminţe 86,6 63,2 82,9 84,0 82,9 4.5. - pierderi 50,0 35,7 79,5 73,4 75,5 5 Total Exporturi 2348,9 3247,3 3764,2 5162,5 3449,1 5.1. din care exporturi intra UE-28 1127,8 1459,1 2554,9 2643,3 2008,9 5.2. din care exporturi extra UE-28 1221,1 1788,2 1209,3 2519,2 1440,2 6 Stoc final 4033,8 6094,2 6701,5 4333,0 4380,9 TOTAL UTILIZĂRI (4+5+6) 13634,8 15650,2 18580,6 17351,9 15705,4 Exporturile de porumb şi produse din porumb, în anul 2016, au scăzut cu 33,2% faţă de nivelul maxim realizat în anul 2015 şi au crescut cu 46,8% faţă de cel mai mic nivel, anul 2012. Ponderea exporturilor în totalul utilizărilor a fost de 22,0% în anul 2016, în scădere cu 7,8 puncte procentuale faţă de anul 2015.

Utilizarea internă de porumb şi produse din porumb are o tendinţă uşoară de creştere în anul 2016, faţă de anul precedent, fiind cu 3,0 % mai mici faţă de anul 2014 (nivelul maxim).

Furajele au cea mai mare pondere în utilizarea internă reprezentând 73,1% din aceasta în scădere cu 8,8 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Page 4: bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 Bilan urile de aprovizionare pentru

4

Evoluţia resurselor şi utilizărilor de porumb şi produse din porumb

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012 2013 2014 2015 2016

mii tone

Producţia utilizabilă Importuri Exporturi Utilizarea internă

Consumul uman de porumb şi produse din porumb, în anul 2016, reprezintă 22,9% din utilizarea internă.

3. Resursele şi utilizările de orz şi produse din orz

Resursele de orz şi produse din orz au înregistrat nivelul maxim în anul 2016, au crescut uşor, cu 1,6%, faţă de anul precedent şi cu 82,9% faţă de nivelul minim al perioadei analizate, anul 2012.

În anul 2016, importurile de orz şi produse din orz au scăzut cu 10,3% faţă de anul precedent, când s-a realizat nivelul maxim al perioadei analizate şi au crescut de 2,6 ori faţă de anul 2014, nivelul minim al perioadei analizate. Importurile au contribuit în proporţie de 20,4% la constituirea resurselor, mai puţin cu 2,7 puncte procentuale faţă de anul 2015.

Exporturile de orz şi produse din orz, în anul 2016, au scăzut cu 25,8% faţă de anul 2015 când s-a realizat nivelul maxim şi au crescut de 1,9 ori faţă de anul 2012 (nivelul minim).

Evoluţia resurselor şi utilizărilor de orz şi produse din orz

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2012 2013 2014 2015 2016

mii tone

Producţia utilizabilă Importuri Exporturi Utilizarea internă

Page 5: bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 Bilan urile de aprovizionare pentru

5

Tabelul 5. Bilanţ de aprovizionare Orz

mii tone

2012 2013 2014 2015 2016

1 Poducţia utilizabilă 986,4 1542,2 1712,5 1623,2 1817,3 2 Total Importuri 260,9 342,6 221,4 632,3 567,0 2.1. din care importuri intra UE-28 259,6 342,2 219,4 620,1 539,0 2.2. din care importuri extra UE-28 1,3 0,4 2,0 12,2 28,0 3 Stoc iniţial 270,3 266,6 466,6 477,7 391,9 TOTAL RESURSE (1+2+3) 1517,6 2151,4 2400,5 2733,2 2776,2 4 Utilizarea internă 560,0 551,0 543,4 574,9 999,34.1. - consum uman 13,5 14,5 17,7 21,4 94,9 4.2. - utilizare industrială 420,6 402,1 380,5 415,2 413,8 4.2.1. din care bioetalon/ biocombustibil - - - - - 4.3. - furaje 26,3 19,1 54,2 28,2 312,2 4.4. - seminţe 97,6 114,0 87,7 107,7 158,4 4.5. - pierderi 2,0 1,3 3,3 2,4 20,0 5 Total Exporturi 691,0 1133,8 1379,4 1766,4 1311,1 5.1. din care exporturi intra UE-28 36,1 58,1 92,0 72,5 158,3 5.2. din care exporturi extra UE-28 654,9 1075,7 1287,4 1693,9 1152,8 6 Stoc final 266,6 466,6 477,7 391,9 465,8 TOTAL UTILIZĂRI (4+5+6) 1517,6 2151,4 2400,5 2733,2 2776,2

În anul 2016 utilizarea internă de orz şi produse din orz a avut cel mai ridicat nivelul, fiind cu 73,9% mai mare faţă de anul precedent şi cu 83,9% faţă de nivelul minim realizat în anul 2014. Utilizarea industrială, parte componentă a utilizării interne, are cea mai mare pondere în formarea acesteia, reprezentând 41,4%.

4. Resursele şi utilizările de rapiţă

Resursele de rapiţă în anul 2016 au înregistrat cel mai ridicat nivel al perioadei analizate, datorită în principal producţiei. Acestea s-au mărit de 3,7 ori faţă de anul 2012 când au avut cel mai mic nivel. Producţia utilizabilă în anul 2016 a reprezentat 80,6% din resurse, în scădere cu 2,0 puncte procentuale faţă de anul precedent. Tabelul 6. Bilanţ de aprovizionare Rapiţă

mii tone

2012 2013 2014 2015 2016

1 Poducţia utilizabilă 157,5 666,1 1059,1 919,5 1292,8 2 Total Importuri 59,5 26,8 39,0 38,3 28,2 2.1. din care importuri intra UE-28 58,9 26,7 34,5 33,5 13,9 2.2. din care importuri extra UE-28 0,6 0,1 4,5 4,8 14,3 3 Stoc iniţial 214,5 102,2 107,8 155,0 282,1 TOTAL RESURSE (1+2+3) 431,5 795,1 1205,9 1112,8 1603,1 4 Utilizarea internă 261,1 216,1 61,6 54,3 24,3 4.1. - utilizare industrială 260,2 212,6 56,3 50,3 19,4 4.2. - seminţe 0,8 2,3 3,3 2,9 3,6 4.3. - pierderi 0,1 1,2 2,0 1,1 1,3 5 Total Exporturi 68,2 471,2 989,3 776,4 1462,0 5.1. din care exporturi intra UE-28 57,1 429,7 612,3 601,2 1157,5 5.2. din care exporturi extra UE-28 11,1 41,5 377,0 175,2 304,5 6 Stoc final 102,2 107,8 155,0 282,1 116,8 TOTAL UTILIZĂRI (4+5+6) 431,5 795,1 1205,9 1112,8 1603,1

Importurile de rapiţă în anul 2016 au scăzut cu 52,6% faţă de anul 2012 (nivelul maxim) şi au crescut cu 5,2% faţă de anul 2013 (nivelul minim). În anul 2016, atât importurile intra UE-28 (49,3%) cât şi importurile extra UE-28 (50,7%) sunt aproximativ în proporţii egale.

În anul 2016 exporturile de rapiţă au înregistrat cel mai ridicat nivel. Exporturile de rapiţă în ţările intra UE-28 reprezentând 79,2% din totalul exporturilor.

Page 6: bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 Bilan urile de aprovizionare pentru

6

Utilizarea internă de rapiţă în anul 2016 a avut cel mai mic nivel, reprezentând 1,5% din totalul utilizărilor. Utilizarea industrială este componenta principală a utilizării interne, reprezentând 79,8% din acesta în anul 2016.

5. Resursele şi utilizările de floarea soarelui

Resursele de floarea soarelui în anul 2016 au scăzut cu 14,3% faţă de anul 2014, cel mai ridicat nivel al perioadei analizate, dar au crescut cu 29,8% faţă de anul 2012 când au avut cel mai mic nivel. Producţia utilizabilă, componentă principală în formarea resurselor totale, în anul 2016 a reprezentat 75,5% din resurse, în creştere cu 5,2 puncte procentuale faţă de anul precedent. Tabelul 7. Bilanţ de aprovizionare Floarea soarelui

mii tone

2012 2013 2014 2015 2016 1 Poducţia utilizabilă 1398,2 2142,1 2189,3 1785,8 2032,32 Total Importuri 131,3 93,7 119,0 188,7 197,3 2.1. din care importuri intra UE-28 103,3 52,0 70,2 56,9 44,2 2.2. din care importuri extra UE-28 28,0 41,7 48,8 131,8 153,1 3 Stoc iniţial 544,3 787,7 834,1 565,0 462,7 TOTAL RESURSE (1+2+3) 2073,8 3023,5 3142,4 2539,5 2692,34 Utilizarea internă 632,8 769,1 1255,1 973,7 553,3 4.1. - utilizare industrială 625,6 761,4 1247,2 967,0 546,8 4.2. - seminţe 5,3 5,5 5,0 5,1 5,2 4.3. - pierderi 1,9 2,2 2,9 1,6 1,3 5 Total Exporturi 653,3 1420,3 1322,3 1103,1 1183,95.1. din care exporturi intra UE-28 548,9 919,3 874,9 983,3 969,6 5.2. din care exporturi extra UE-28 104,4 501,0 447,4 119,8 214,3 6 Stoc final 787,7 834,1 565,0 462,7 955,1 TOTAL UTILIZĂRI (4+5+6) 2073,8 3023,5 3142,4 2539,5 2692,3

Importurile de floarea soarelui au înregistrat cel mai ridicat nivel în anul 2016, au crescut de 2,1 ori faţă de nivelul minim realizat în anul 2013. Importurile extra UE-28, în anul 2016, au reprezentat 77,6% din totalul importurilor.

Exporturile de floarea soarelui, în anul 2016, au crescut cu 81,2% faţă de anul 2012 (cel mai mic nivel) şi au scăzut cu 16,6% faţă de anul 2013, nivelul maxim al perioadei analizate. Ponderea cea mai mare în totalul exporturilor de floarea soarelui, în anul 2016, a avut-o exporturile intra UE-28, reprezentând 81,9%.

În anul 2016 utilizarea internă de floarea soarelui a avut cel mai mic nivel, fiind de 2,3 ori mai mică faţă de anul 2014 (nivelul maxim), reprezentând 20,6% din totalul utilizărilor. Utilizarea industrială este componenta principală a utilizării interne, reprezentând 98,8% din aceasta.

6. Resursele şi utilizările de soia

În anul 2016 resursele de soia au scăzut cu 9,7% faţă de anul anterior, când s-a înregistrat cel mai ridicat nivel şi au crescut cu 87,0% faţă de anul 2012 (nivelul minim). Producţia utilizabilă în anul 2016 a reprezentat 53,5% din resursele totale, în creştere cu 5,4 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Importurile de soia în anul 2016 au scăzut cu 27,0% faţă de anul anterior, când s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al perioadei analizate şi aproape s-au dublat faţă de nivelul minim realizat în anul 2012. Importurile extra UE-28 au reprezentat 91,7% din totalul importurilor.

În anul 2016 exporturile de soia au atins cel mai ridicat nivel al perioadei analizate şi au fost de 2,9 ori mai mari faţă de nivelul minim realizat în anul 2013, două treimi din totalul exporturilor sunt exporturi în ţările intra UE-28.

Page 7: bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 Bilan urile de aprovizionare pentru

7

Tabelul 8. Bilanţ de aprovizionare Soia mii tone

2012 2013 2014 2015 2016

1 Poducţia utilizabilă 104,3 149,9 202,9 262,0 263,4 2 Total Importuri 65,4 119,5 104,7 175,7 128,32.1. din care importuri intra UE-28 9,6 9,0 8,5 16,1 10,6 2.2. din care importuri extra UE-28 55,8 110,5 96,2 159,6 117,7 3 Stoc iniţial 93,4 34,8 47,1 107,3 100,2 TOTAL RESURSE (1+2+3) 263,1 304,2 354,7 545,0 491,9 4 Utilizarea internă 138,6 217,8 207,0 349,4 311,74.1. - utilizare industrială 132,2 212,9 199,6 383,0 301,5 4.2. - seminţe 5,6 4,7 5,6 9,0 8,9 4.3. - pierderi 0,8 0,2 1,8 2,4 1,3 5 Total Exporturi 89,7 39,3 40,4 95,4 112,0 5.1. din care exporturi intra UE-28 53,2 33,9 38,2 57,9 76,5 5.2. din care exporturi extra UE-28 36,5 5,4 2,2 37,5 35,5 6 Stoc final 34,8 47,1 107,3 100,2 68,2 TOTAL UTILIZĂRI (4+5+6) 263,1 304,2 354,7 545,0 491,9

Utilizarea internă în anul 2016 a scăzut cu 21,0% faţă de anul anterior, când s-a atins nivelul maxim şi a înregistrat o creştere peste dublul anului 2012 (nivelul minim). Cea mai mare parte a utilizării interne (96,7%) o reprezintă utilizarea industrială.

Notă: Datele statistice calculate pentru anul 2016, pentru realizarea fiecărui bilanţ, au caracter provizoriu.

Sursele de date disponibile sunt:

- Cercetarea statistică privind producţia vegetală la principalele culturi (PVPC);

- Balanţele principalelor produse agricole la producători;

- Cercetarea statistică Prodrom A – Produse şi servicii industriale;

- Cercetarea statistică lunară Indicatori pe termen scurt în industrie – IND TS; - Pentru comerţul internaţional cu bunuri (date provizorii):

1. comerţul INTRA-UE: - declaraţiile statistice INTRASTAT colectate de către Institutul Naţional de Statistică (INS) direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri sau/şi un volum valoric al introducerilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragului statistic Intrastat stabilit pentru fiecare flux şi an de referinţă; - declaraţiile vamale colectate şi prelucrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru comerţul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare internă sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se mişcă din/către părţi ale teritoriului statistic al UE dar care nu aparţin teritoriului fiscal al UE; 2. comerţul EXTRA-UE: ANAF, care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import;

- Stocurile de produse agroalimentare de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Page 8: bilanturi de aprovizionare pentru principalele produse ......Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2017 Bilan urile de aprovizionare pentru

8

GLOSAR

BILANŢ DE APROVIZIONARE - Sinteză de informaţii cantitative pentru un produs sau grupă de produse, care exprimă echilibrul între resurse şi utilizări.

RESURSE - Datele cantitative referitoare la producţia utilizabilă, importul de produse primare şi transformate şi stocul inţial.

PRODUCŢIE UTILIZABILĂ - Cantităţile de produse primare obţinute în cursul perioadei de referinţă inclusiv cantităţile utilizate de producători din producţia proprie şi/sau cantităţile de produse transformate, exclusiv pierderile suferite în procesul de producţie.

IMPORTUL - Cantităţile de produse agroalimentare de provenienţă străină (UE-28 şi alte ţări) care au intrat în circuitul economic al ţării, în cursul perioadei de referinţă, prin activitatea de comerţ internaţional, inclusiv donaţiile de la alte state sau de la instituţii şi/sau persoane particulare.

PRODUSE PRIMARE - Produsele agricole, în starea iniţială, care nu au suferit nici o transformare.

PRODUSE TRANSFORMATE - Produsele alimentare obţinute prin prelucrarea artizanală şi/sau industrială a produselor primare.

STOC INIŢIAL - Cantităţile de produse (primare şi transformate) neutilizate, stocate, existente în prima zi a perioadei de referinţă în: depozitele producătorilor agricoli sau în întreprinderile de prelucrare, întreprinderile de comerţ de gros, la importatori şi exportatori, în alte instituţii publice. Stocurile iniţiale provin din resursele perioadei de referinţă precedente. Stocurile din comerţul cu amănuntul şi cele din gospodării nu se iau în considerare, acestea regăsindu-se în diverse utilizări.

UTILIZĂRI - Indicatorii cantitativi cu privire la: export, stocuri finale şi utilizarea internă.

EXPORT - Cantităţile de produse agroalimentare de provenienţă internă şi uneori de provenienţă externă (reexport) care au ieşit din circuitul economic al ţării, în cursul perioadei de referinţă, prin activitatea de comerţ internaţional, inclusiv donaţiile către alte state sau către instituţii şi/sau persoane particulare.

STOC FINAL - Cantităţile de produse (primare şi transformate) neutilizate şi care există în stoc în ultima zi a perioadei de referinţă. Stocurile finale provin din resursele perioadei de referinţă curentă şi cuprind: stocurile existente la producătorii agricoli, în întreprinderile de prelucrare, întreprinderile de comerţ de gros, la importatori şi exportatori, în alte instituţii publice.

FURAJE - Cantităţile de produse agroalimentare utilizate direct în hrana animalelor şi/sau în industrie pentru fabricile de furaje concentrate.

UTILIZARE INDUSTRIALĂ - Cantităţile de produse agroalimentare utilizate în industrie pentru fabricarea unor produse care nu sunt destinate alimentaţiei umane.

SĂMÂNŢĂ - Cantităţile de sămânţă utilizate pentru însămânţarea în timpul următorului ciclu de producţie.

PIERDERI - Cantităţile de produse care s-au deteriorat sau pierdut în timpul transportului, înmagazinării, păstrării şi condiţionării produselor agroalimentare şi/sau cantităţile de produse agroalimentare devenite improprii consumului şi retrase de pe piaţă.

CONSUM UMAN - Cantităţile de produse agroalimentare (primare, transformate) disponibile pentru alimentaţia locuitorilor ţării, în perioada de referinţă, indiferent de sursa de aprovizionare: comerţ de gros, comerţ cu amănuntul, consum colectiv, autoconsum şi de locul unde se consumă (în gospodărie sau în afara gospodăriei).