Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

download Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

of 29

Embed Size (px)

Transcript of Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  1/29

  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

  Proiectul Phare TVET RO 2!"#$%#&'(&(#(2(#()(#

  AU*ILIAR CURRICULARCLASA a *I %a

  I+IENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

  DOMENIU COMERŢNIVEL IIICALI-ICARE Teh.icia. /. achi0i1ii i co.tract3ri

  Martie 24

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  MECI–CNDIPT / IP

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  2/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  AUTOR +a56ar 7a8.al% 6ro9e5or :ra; ;i;actic I

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  3/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  CUPRINS

  Pa"#

  $# Competenţe specifice modulului de practic%&&&&&&&&&&&&&&&&###'

  !# Desf%(urarea sta"iului de practic%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)!#$# Informaţii despre specificul a"enţilor economici unde se efectuea*% sta"iul

    de practic% ##################################################################################################)

  !#!# Modalitatea de or"ani*are a practicii&&&&&&&&&&&&&&########+

   ,# Instrumente de lucru necesare desf%(ur%rii practicii&&&&&&&&&&&&####-

  ,#$# .urnalul de practic% al eleului&&&&&&&&&&&&&&&&##########-

  ,#!# 0i(a de documentare nr#$ &&&&&&&&&&&##################################1

  ,#,# 0i(a de lucru nr#$####&&&&&&&&&&&&######################################$2

  ,#'# 0i(a de obseraţie nr#$&&&&&&&&&&&&#################################$$

  ,#)# 0i(a de documentare nr#!# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&##$!

  ,#+# 0i(a de lucru nr#! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&################$'

  ,#-# 0i(a de lucru nr#,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#############$)

  ,#1# 3tudiu de ca* nr#$#########################################################################################$+

  ,#4# Miniproiect ###################################################################################################$-

  ,#$2# Portofoliul de practic% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#$1

  '# Modalitatea de ealuare&&&&&&&&&&&&&&&&################################$4)# 5iblio"rafie

  +# Ane6e

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  ,

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  4/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  #( COMPETENŢE SPECI-ICE MODULULUI DE PRACTICĂ

  UC #u.cii

   – De593oar3 ac1iu.i ;e e=itare a ri5curilor 6ri=i.; i:ie.a i 5ecuritatea

  >u.cii

   – A6lic3 >35uri ;e 6rotec1ie a >e;iului

  Dup% parcur"erea modulului I:ie.a, 5ecuritatea >u.cii i 6rotec1ia >e;iului

  eţi fi capabili s%7• aplicaţi le"islaţia priind i"iena (i securitatea muncii 8

  • erificaţi funcţionarea sistemelor9 dispo*itielor (i a condiţiilor de i"ien%9 securitate

  specifice locului de munc%8

  • aplicaţi normele de i"ien% (i securitate specifice locului de munc%8

  • identificaţi riscurile la care sunteţi e6pu(i la locul de munc%8

  • utili*aţi echipamente de lucru (i de protecţie specifice locului de munc%8

  • acordaţi primul a:utor în ca* de accidente8

  • identificaţi sursele de poluare de la locul de munc%8

  • aplicaţi m%surile de preenire a polu%rii mediului#

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  '

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  5/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  2( DES-ĂŞURAREA STA+IULUI DE PRACTICĂ

  2(#( I.9or>a1ii ;e56re 56eci9icul a:e.1ilor eco.o>ici u.;e 5e e9ectuea03 5ta:iul ;e

  6ractic3

   Au6iliarul curricular este destinat eleilor care se pre"%tesc pentru calificarea

  ;Tehnician în achi*iţii (i contract%rin prima

  etap% eleii trebuie s% cunoasc% specificul a"enţilor economici din domeniul comerţului#

   >n desf%(urarea actiit%ţii comerciale9 fiecare a"ent economic utili*ea*% un

  anumit potenţial de munc% denumit ;resursele umane ale comerţului

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  6/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  Monitori*area practicii la locul de munc% se a efectua de profesor sau maistru

  instructor (i un tutore desemnat de a"entul economic cu care unitatea (colar% a încheiat

  conenţia cadru priind efectuarea sta"iului de pre"%tire practic%#

   A"entul economic a furni*a eleilor informaţii esenţiale pentru respectarea

  disciplinei cu priire la s%n%tate (i securitatea muncii8 pro"ramul de lucru8 ansamblul de

  re"uli interne8 factorii de risc specifici actiit%ţii (i m%surile pentru eitarea riscurilor#

  Eleii or aea parte de o pre"%tire prealabil% [email protected] sesiune de "rup la (coal%

  pentru acoperirea aspectelor de ba*% priind actiit%ţile pe care le or întreprinde la

  locul de munc%# Pe perioada sta"iului de practic% se recomand% ca în prima etap%9

  eleii s% primesc% sarcini cu caracter limitat9 apoi "radual mai multe responsabilit%ţi (i

  oferirea de feedbac periodic din partea tutorelui de practic%#

  2(2( Mo;alitatea ;e or:a.i0are a 6racticii

  3ta"iul de practic% [email protected]  se poate desf%(ura la a"enţii economici parteneri ai

  (colii9 în atelierele (i laboratoarele de specialitate din (coal%9 dac% dotarea acestora

  este adecat% cerinţelor din domeniu# 3e recomand% desf%(urarea practicii la a"enţii

  economici ceea ce permite eleului s% ealue*e riscurile pentru fiecare actiitate9 s%desf%(oare actiit%ţi de eitare a riscurilor priind i"iena (i securitatea muncii (i s% aplice

  m%surile de protecţie a mediului# Practica la a"enţii economici poate fi util% eleilor 

  pentru [email protected](i de*olta idei le"ate de cariera pe care doresc s% o urme*e#

  Pentru modulul „Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului” 9 sta"iul de

  pre"%tire practic% se poate efectua fra"mentat în cele dou% semestre#

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  +

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  7/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  )( INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DES-ĂŞURĂRII PRACTICII

  )(#( URNAL DE PRACTICĂ

  Cla5a 7BBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  Ele= BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  

  Perioa;a BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  Loca1ie ?A:e.t eco.o>ic i ;e6arta>[email protected] BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  Mo;ul BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  Te>a" Te>e BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   B. 8ur.alul ;e 6ractic3, ele=ul =a co>6leta ur>3toarele i.9or>a1ii

  #( Care 5u.t 6ri.ci6alele acti=it31i rele=a.te 6e.tru >o;ulul ;e 6ractic3 6e

    care le%a1i o5er=at 5au le%a1i ;e593urat

  Acti=it31i o5er=ate Acti=it31i ;e593urate

  2( Ce ai /.=31at 53 9aci 6e.tru ati.:erea co>6ete.1elor

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  )( Care au 9o5t acti=it31ile 6ractice care =%au 6l3cut Moti=a1i(

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  &( Ce acti=it31i 6ractice .u =%au 6l3cut Moti=a1i( BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  O5(  .urnalul de practic% se a completa pentru o s%pt%m?n% de practic%#

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  -

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  8/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  )(2( -ia ;e ;ocu>e.tare .r( #

  Ca;rul le:i5lati= 6ri=i.; i:ie.a i 5ecuritatea >u.cii

    Co;ul >u.cii Le:ea .r( u.c3 @ pre*int% riscurile (i m%surile de preenire specificelocului de munc%#

  ► Include în mod obligatoriu demonstraţii practice

  ►Se consemnează în fişa de instruire individuală

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  Sarci.ile a:e.tului eco.o>ic

  1

  Mu.ca lucr3torilor e5te 6rote8at3 6ri. legi şi acte normative care au ca5co6 a5i:urarea celor >ai u.e co.;i1ii ;e >u.c3, 6re=e.irea acci;e.telor i

   />ol.3=irilor ro9e5io.ale

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  9/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

    [email protected]  I.5tructa8ul 6erio;ic  –  se face între"ului personal pe ba*a unei tematici ce

  cuprinde obli"atoriu demonstraţii practice9 are drept scop aprofundarea normelor de

  protecţia muncii#

  II( Utili0area echi6a>e.tului ;e lucru i 6rotec1ie anexa  F#

  A.:a8atorii au urm%toarele obli"aţii7

  aF s% asi"ure echipamente de munc% f%r% pericol pentru securitatea si s%n%tatea

  lucr%torilor8

  bF s% asi"ure echipamente indiiduale de protecţie8

  cF s% acorde obli"atoriu echipament indiidual de protecţie nou9 în ca*ul de"rad%rii sau

  al pierderii calit%ţilor de protecţie#<

  Echipamentele indiiduale de protecţie [email protected] trebuie s% fie etichetate cu marca:ul CE

  de c%tre produc%tor G#H# nr# $$)/!22'F# Dac% se anticipea*% accident%ri sau %t%m%riale s%n%t%ţii lucr%torilor9 an"a:atorul trebuie s% furni*e*e EIP pentru7

  - protecţia capului

  - protecţia picioarelor9

  - protecţia ochilor (i a feţei9

  - m%(ti respiratorii9

  - protecţia corpului#

   !nga"atorul tre#uie să instruiască lucrătorii cum să lucreze în condiţii de securitate cu

  mănuşile de protecţie$

  %ncălţămintea de protecţie tre#uie să fie uşoară şi tre#uie să se poată da uşor şi 

  repede "os& în funcţie de cerinţe, tălpile tre#uie să fie prote"ate împotriva uzurii, a

  alunecărilor şi să fie antistatice$

   !nga"atorul tre#uie să asigure protecţia ochilor şi a feţei lucrătorilor dacă există riscul 

  vătămării ochilor şi a feţei&

  'ucrătorii expuşi la gaze, vapori sau materii în concentraţii ce reprezintă un pericol 

   pentru sănătate tre#uie să primească protecţie adecvată a respiraţiei$

  III( EGi5te.1a tru5ei ;e 6ri> a8utor i a >aterialelor i:ie.ico 5a.itare anexa (F#

  trus% medical% trebuie s% aib% în dotare urm%toarele7 at% hemostatic%9 leucoplast9

  "arou9 banda:9 un"uent contra arsurilor9 substanţe de*infectante9 etc#

   Atenţie  )nstruirea elevilor se va efectua atât la şcoală cât şi la agentul economic$ Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de

   Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 4

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  10/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  )()( -ia ;e lucru .r(#

  A6licarea Le:ii .r( )#4" 2! /. u.it31ile eco.o>ice

  Completaţi în tabelul de mai :os etapele aplic%rii =e"ii nr# ,$4/ !22+ priind securitatea (i

  s%n%tatea în munc%9 în funcţie de situaţiile concrete înt?lnite la locul de munc%#

  Instrucţiuni pentru practicant7

   >nainte de a completa tabelul asi"uraţ[email protected]% c% dispuneţi de documentaţia necesar%

  re*ol%rii sarcinilor8

  e*olaţi toate sarcinile din fi(a de lucru#

  Nr#c

  rt#

  Etapele aplic%rii Le:ii .r( )#4" 2!  bseraţii cu priire la modul în care este

  aplicat% le"ea )#4" 2! la locul de munc%$# Preci*ea*% obiectul de actiitate al

  le"ii#!# 3pecific% articolele cu referire

  direct% la obli"aţiile an"a:atorilor în

  ederea asi"ur%rii condiţiilor de

  securitate (i s%n%tate în munc%#,# 3uprae"hea*% modul în care sunt

  respectate9 pe parcursul desf%(ur%rii

  actiit%ţii9 a dispo*iţiilor le"ale din

  articolele specificate#'# Identific% deficienţele contraenţiileF

   în respectarea le"ii la locul de

  munc%#)# Propune m%suri pentru preenirea

  cau*elor care au "enerat înc%lc%ri

  ale dispo*iţiilor le"ale din articolele

  specificate#

  +# Preci*ea*% sancţiuni care pot fiaplicate conform =e"ii nr ,$4/ !22+

  pentru contraenţiile constatate#

  )(e.tare .r( 2

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $2

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  11/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  Acti=it31i ;e e=itare a ri5curilor 6ri=i.; i:ie.a i 5ecuritatea >u.cii

  *ro#lema prevenirii accidentelor şi #olilor profesionale se reduce la depistarea şi 

  eliminarea sau anihilarea acţiunii acestora$

   

  -actorii ;e ri5c 6ro6rii eGecuta.tului

   deficienţe ale capacit%ţii de munc%8

   acţiuni "re(ite9 omisiuni e6# neutili*area mi:loacelor de protecţieF#

  -actorii ;e ri5c 6ro6rii 5arci.ii ;e lucru pot re*ulta din7

   conţinutul necorespun*%tor al sarcinii de munc% în raport cu cerinţele de securitate7

  operaţii9 re"uli9 procedee de lucru "re(ite9 cunoa(terea insuficient% a metodelor de lucru8

   sarcin% sub/supradimensionat% în raport cu capacitatea e6ecutantului#-actorii ;e ri5c 6ro6rii >e;iului ;e >u.c37

   pre*enţa unor "a*e to6ice în atmosfera mediului de lucru8

   *"omot e6cesi9 temperatur% foarte ridicat%8

   pre*enţa unor spori sau iru(i în atmosfera mediului de lucru8

   factori de risc de suprasolicitare [email protected] fi*iolo"ic% a e6ecutantului#

  -actorii ;e ri5c 6ro6rii >i8loacelor ;e 6ro;uc1ie care pot fi7

    factori de risc mecanic9 termic9 electric8  factori de risc chimic aci*i9 substanţe to6ice9 substanţe inflamabile9 substanţe

  e6plo*ieF8

    factori de risc biolo"ic microor"anisme9 plante periculoase9 etc#F#

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $$

    ACTORII DE RISC

   

  6ro6riiechi6a>e.telor 

   

  6ro6rii

   

  6ro6rii5arci.ii ;e

   

  6ro6rii

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  12/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  Re0ol=area 5itua1iilor 6ro=ocate ;e acci;e.te

   oprirea echipamentului de munc% (i/sau actiit%ţii8

   eacuarea personalului din *ona periculoas%8

   anunţarea sericiilor speciali*ate8

   anunţarea conduc%torilor ierarhici8

   eliminarea cau*elor care au dus la apariţia pericolului#

  Pre=e.irea i.ce.;iilor i eG6lo0iilor 

  Conform normelor interne si internaţionale9 incendiile sunt clasificate in clasele A, H, C,

  D (i instalaţii electrice#

  • Cla5a A7 materiale combustibile solide lemn9 h?rtie9 haine9"unoi9 plastic9 etc#F• Cla5a H7 lichide inflamabile ben*in%9 petrol9 "a*9 opsele9 etc#F

  • Cla5a C7 "a*e inflamabile "a* metan9 propan9 butan9 hidro"en9 etc#F

  • Cla5a D7 metale inflamabile potasiu9 sodiu9 aluminiu9 ma"ne*iu9 etc#F

  • Cla5a E7 incendii ale echipamentelor electrice aflate sub tensiune#

  M35urile or:a.i0atorice ;e 6re=e.ire a i.ce.;iilor

  • respectarea normelor (i prescripţiilor de preenire a incendiilor9 inter*icereafolosirii fl%c%rii deschise (i a fumatului în mediile periculoase8

  • stabilirea unor sarcini precise priind preenirea (i combaterea incendiilor (i

  asi"urarea prelucr%rii (i a afi(%rii lor8

  • preederea unor aparate de deconectare automat% în ca* de aarie8

  • asi"urarea unei bune eacu%ri a oamenilor (i a bunurilor din cl%dire în ca* de

  incendiu8

  • instalarea de sc%ri de incendiu9 "uri de ap%9 cu utila:ul necesar furtun cu lance9pompe etc#F

  • marcarea *onelor periculoase9 a mediilor e6plo*ie9 a c%ilor de eacuare din

  cl%diri8

  Pri.ci6alele >i8loace ;e i.ter=e.1ie /. ca0 ;e i.ce.;iu 5u.t 5ti.:3toarele ane6a 'F

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $!

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  13/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  )(!( -ia ;e lucru .r(2

  #( eali*aţi corelaţiile dintre factorii de risc pre*entaţi în coloana A (i bolile profesionale

  care pot fi proocate de ace(tia9 pre*entate în coloana H7

  A( -actorii ;e ri5c H( Holile 6ro9e5io.ale$# umiditate

  !# ro*%toare

  ,# acţiunea prelun"it% a *"omotului intens

  '# contact prelun"it cu substanţe chimice

  iritante lacuri9 solenţi9 etc#F

  )# mi(c%ri numeroase (i frecent repetate

  +# substanţe to6ice iritante (i pulberi iritante

  a# boli para*itare

  b# reumatism

  c# con:unctiite

  d# nero*e de coordonare

  e# dermite acute (i cronice9 ulceraţii

   f# hipoacu*ie (i surditate de percepţie#

  2( a( Enumeraţi actiit%ţile desf%(urate pe parcursul unei *ile de practic% în unitate#

  ( Identificaţi factorii de risc corespun*%tori actiit%ţilor desf%(urate la locul de munc%# 

   Atenţie !u realizaţi nici o sarcină de muncă dec"t după ce aţi fost instruiţi în mod corespunzător#

  TIPUL ACTIVITĂŢII PERICOLE % RISCURIE6# Manipulare m%rfuri - transportul obiectelor "rele

  - po*iţie ortostatic% îndelun"at%

  - manipularea manual%9 în lipsa asi"ur%rii

  dispo*itielor de ridicat

  #######################################

  #######################################

  #######################################

  #######################################

  bseraţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practic%7 BBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  )('( -ia ;e lucru .r( )

  A63rarea />6otri=a i.ce.;iilor 

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $,

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  14/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  #( Parcur"eţi instrucţiunile de comportament în ca* de incendiu9 detaliaţi pentru fiecareetap% m%surile de acţiune##(  Anunţaţi incendiul Telefon 7 BBBBBBBBBBBBBBBB  

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  2( Eacuarea în si"uranţ% 3alaţi persoanele aflate în pericol7

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB )( 3tin"eţi incendiul 0olosiţi stin"%torul7

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  $bs# +ste foarte important să cunoaşteţi unde se găsesc stingătoarele, cum se utilizează acestea, ce tip

  de stingător este propriu fiecărui tip de incendiu şi ce tip de tactică tre#uie utilizată$

  2( a( Anali*aţi indicatoarele de aerti*are de mai :os  (i pre*entaţi semnificaţia fiec%ruia#

  ( Identificaţi indicatoarele de la locul de practic% (i respectaţ[email protected]#

  ################ ################ ################ ################ ################ ################

  ############### ################ ################ ################ ################ ################

  bseraţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practic%7 BBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $'

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  15/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  )($( Stu;iu ;e ca0 .r(#

  $# Din anali*a accidentelor de munc% înre"istrate pe primul sem# al anului !2219 printre

  cele mai e6puse meserii se num%r% (i lucr%torii comerciali (i manipulanţii m%rfuri# Pe

  l?n"% obli"aţiile an"a:atorului9 fiecare lucr%tor trebuie s% î(i desf%(oare actiitatea9 în

  conformitate cu pre"%tirea (i instruire sa9 instrucţiunile primite din partea an"a:atorului#

  3crieţi în casetele de mai :os cum trebuie s% acţionaţi la locul de munc% pentru

  preenirea accidentelorJ

  !# %iaţa unei persoane accidentate depinde de momentul acordării primului a&utor şi pricepereacelui care intervine primul la locul accidentului#rm%rind etapele din fi"ura de mai :os reali*aţi banda:area braţului unui cole"F7

  $bs# ând nu sunteţi pregătit pentru acordarea măsurilor de prim a"utor şi vă aflaţi la locul accidentului,nu încercaţi să interveniţi cu orice preţ, aceasta constituie o gravă eroare$

  bseraţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practic%7 BBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  #( 3% comunicaţi imediat

  an"a:atorului orice situaţie de munc%

  pe care o consideraţi un pericol

  pentru securitatea lucr%torilor 

  $)

  2( BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  16/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  )(4( Mi.i6roiectul

  M35uri ;e 6rotec1ie a >e;iului

  'ealizaţi un miniproiect cu tema „(ăsuri de protecţie a mediului”, organizaţi în

  ec)ipe formate din *+ elevi#

  Pentru reali*area cerinţei formulate aeţi de îndeplinit urm%toarele sarcini de lucru7

  ♦ Identificaţi sursele de poluare de la locul de munc% (i din ecin%tatea acestuia8

  ♦ 3tabiliţi mi:loacele pentru îndep%rtarea surselor de poluare (i a efectelor8

  ♦ Ealuaţi actiitatea echipelor priind protecţia mediului8

  ♦ Pe ba*a urm%toarei fi(e autoealuaţ[email protected] miniproiectul (i munca desf%(urat% pentru

  reali*area acestuia# 

  -i3 ;e autoe=aluare a 6roiectului

  $rganizarea propriei învăţări  Am identificat scopurile8

  [email protected] definit sarcinile de lucru8

  -ocumentarea practică   Am efectuat inesti"aţii pentru reali*area proiectului8

   Am anali*at situaţia real% la locul de munc%8

   Am solicitat clarific%ri din partea maistrului instructor/ tutorelui de practic%8 Am determinat realizarea eficientă a proiectului în ec)ipă   Am su"erat m%suri optime pentru prote:area mediului8

  [email protected] oferit oluntar c?nd trebuia îndeplinit% o sarcin%8.ncura&area spiritului de ec)ipă   Am încura:at manifestarea ori"inalit%ţii9 opiniei personale8

  [email protected] susţinut punctele de edere (i opiniile î[email protected] mod personal8'ezolvarea problemelor

   Am c%utat soluţii alternatie8

   Am a:utat echipa s% ia deci*ii corecte#

  bseraţii ale profesorului de specialitate/ maistrului sau tutorelui de practic%7 BBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $+

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  17/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  )(#( Porto9oliul ;e 6ractic3

  Portofoliul de practic% poate fi utili*at c% instrument de ealuare a atin"erii

  competenţelor de c%tre ele9 împreun% cu fi(a de obseraţie a actiit%ţii eleului

   întocmit% de îndrum%torul de practic% profesorul de specialitate/ maistru instructor /

  tutore de practic%F#

  Porto9oliul ;e 6ractic3 a cuprinde7

   :urnalul de practic%

   fi(e de obseraţie

   fi(e de lucru

   studii de ca*

  re*ultate ale proiectelor / miniproiectelor 

  fi(e de obseraţie a actiit%ţii eleului pe durata derul%rii practicii

   documentaţii tehnice

  fi(e de ealuare concepute de îndrum%torul de practic%F etc#

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $-

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  18/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  &( Mo;alitatea ;e e=aluare

  Ealuarea a urm%ri m%sura în care eleul a dob?ndit competenţele cerute9

  conform criteriilor de performanţ% din 3tandardul de Pre"%tire Profesional% (i

  respect?nd condiţiile de aplicabilitate impuse# 3e a aplica o ealuare continu%9 de tip

  formati iar la finalul modulului9 de tip sumati9 pentru erificarea atin"erii competenţelor#

  3e pot utili*a urm%toarele mi:loace de ealuare7

  Proba oral%

  Chestionare

  Portofolii

  Proiecte

  =ucr%ri practice

  =ucrarea practic% se recomand% a fi efectuat% în paralel cu interiul oral9

   întreb%rile le"ate de motiul pentru care eleul a efectuat un lucru î[email protected] anumit mod

  poate ar%ta în mod util nielul de înţele"ere pe care acesta îl are#

  Eleii ar trebui de asemenea s% fie încura:aţi s% î(i asume r%spunderea pentru

  propriul procesul de în%ţare# Eleul poate fi implicat în ealuarea actiit%ţii sale9

  consolid?nd astfel9 capacitatea de a se autoealua (i m%rind "radul de transparenţ% aacord%rii notelor# Ealuarea final% a competenţelor trebuie reali*at% în concordanţ% cu

  preci*%rile incluse în 3tandardul de Pre"%tire Profesional%# Procesul de ealuare pe

  parcursul anului (i ealuarea final% trebuie s% urm%reasc% "radul de dob?ndire a

  competenţelor (i nu nielul de cuno(tinţe acumulate#

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $1

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  19/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  Hilio:ra9ie

  $# 0lorea9 Constantin9 !22'F# Ma.ualul ;irectorului ;e re5taura.t# 5ucure(ti7

  Editura TG – CH#

  !# M%ni"a9 Kasile9 Dr%"hici9 Maia9 [email protected]%unescu9 Cristian9 !22+F# AuGiliar 

  curricular 6e.tru ciclul 5u6erior al liceului, Pro9ilul Teh.ic, Mo;ulul

  S3.3tatea i 5ecuritatea >u.cii(  Ministerul Educaţiei (i Cercet%rii9

  Pro"ramul Phare TKET !22,/ 22)@ ))$#2)#[email protected]!#

  ,# Mihai9 Ltefania coordonatorF9 !22'F# Ali>e.ta1ie 6ulic3 i turi5>,

  >a.ual 6e.tru cla5a a I*%a, Şcoala ;e Arte i Me5erii# 5ucure(ti7 EdituraNiculescu A5C#

  '#  Co;ul >u.cii – =e"ea nr# ), din !' ianuarie !22,#

  )# 7ot3rFrea ;e +u=er. #&2u.c3  @ proiect încheiat

   între ITM 3%la: (i I3. 3%la:#

  1# #c6a#ro

  4# #protectiamuncii#ro

  $2# #stin"atoare#or"

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  $4

  http://www.cxa.ro/http://www.protectiamuncii.ro/http://www.stingatoare.org/http://www.cxa.ro/http://www.protectiamuncii.ro/http://www.stingatoare.org/

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  20/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  A.eGa #+./0! din normele metodologice de aplicare a prevederilor 'egii (123 4456

  NITATEA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  -IŞĂ INDIVIDUALĂ DE INSTRUCTA

  6ri=i.; 6rotec1ia >u.ciiNME=E LI PENME=E BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =EHITIMAOIA9 MACA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HPA 3ANHINBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DMICI=I= BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  NME=E LI PENME=E BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Data (i locul na(terii BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Calificarea BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0uncţia BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB =ocul de munc% BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   Autori*aţii I3CI (#a#F BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Traseul de deplasare la / de la sericiu BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  INSTRUCTA DE AN+AARE

  ##I.5tructa8ul i.tro;ucti= :e.eral9 a fost efectuat la data BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB timp de BBBBB ore9 de c%tre BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa?nd funcţia de BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Conţinutul instructa:ului BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  3emn%turacelui instruit

  3emn%tura celuicare a efectuatinstructa:ul

  3emn%tura celuicare a erificat

   însu(irea cuno(tinţelor 

  2(I.5tructa8ul la locul ;e >u.c39 a fost efectuat la data BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB specialitatea BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtimp de BBBBBB ore9 de c%tre

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB a?nd funcţia de BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Conţinutul instructa:ului BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  3emn%turacelui instruit

  3emn%turacelui care a efectuat

  instructa:ul

  3emn%turacelui care a erificat

   însu(irea cuno(tinţelor )( A;>i5 la lucruNumele (i prenumele an"a:atorului BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0uncţia (ef secţie9 atelier9 (antier etc#F BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Data (i semn%tura BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !2

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  21/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  INSTRUCTA PERIODIC

  Datai.5tructa8ului

     ;  u  r  a   t  a   ?   h   @

    5  6  e

    c   i  a   l   i   t  a   t  e  a

  Materialul 6re;at

  Se>.3tura celui

     i  .

    5   t  r  u   i   t

    c  a

    r  e  a

     i  .

    5   t  r  u   i   t

    c  a

    r  e  a

    =  e  r   i   9   i  c  a   t

     i  .  5   t  r  u   i  r  e  a

  REINSTRUIRE

  Datai.5tructa8ului

     D  u  r  a   t  a   ?   7   @

     S  6  e  c   i  a   l   i   t  a   t  e  a

  Materialul Pre;at

  Se>.3tura Celui

     I  .  5   t  r  u   i   t

     C  a  r  e  a   I  .  5   t  r  u   i   t

     C  a  r  e  a

    =  e  r   i   9   i  c  a   t

     i  .  5   t  r  u   i  r  e  a

  REJULTATELE TESTĂRILOR DE PROTECŢIA MUNCII

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !$

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  22/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  DATA MATERIALUL E*AMINAT CALI-ICATIV E*AMINATOR

  ACCIDENTE DE MUNCĂ SU-ERITESAU BMHOLNĂVIRI PRO-ESIONALE

  DATA PRODUCERIIEVENIMENTULUI

  DIA+NOSTICULMEDICAL

  DESCRIEREAEVENIMENTULUI

  NR( ŞI DATA PVDE CERCETARE AEVENIMENTULUI

  NR( JILEITM

  SANCŢIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA RE+LEMENTĂRILOR DEPROTECŢIA MUNCII

  AHATEREA SĂVKRŞITĂ DE LA NORMELEDE PROTECŢIA MUNCII SANCŢIUNEA APLICATĂ

  NR( ŞI DATAPROCESULUI

  VERHAL

  nitatea BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3ericiul compartimentulF BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !!

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  23/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  - IŞ Ă C O L EC T IV Ă DE INSTRUCTA #@6ri=i.; 6rotec1ia >u.cii

   întocmit% a*i BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  3ubsemnatulBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB a?nd funcţia de BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   în cadrul sericiului compartimentuluiF BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  asistat de dl# [email protected] BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  a?nd funcţia de BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB am procedat la instruirea unui

  num%r de BBBBB persoane de la BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  conform tabelului nominal de pe erso9 în probleme de protecţia muncii (i P3I9pentru

  i*ita pre*enţaF în unitatea noastr% în *iua / *ilele BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   >n cadrul instructa:ului "eneral [email protected] prelucrat urm%toarele materiale7

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  care cuprind norme de protecţia muncii9 norme de si"uranţa circulaţiei interne (i

  norme de P3I9 ce trebuie respectate pe parcursul i*it%rii unit%ţii#

  Pre*enta fi(% de instructa: se a p%stra la sericiul compartimentulF BBBBBBBBBB 

   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#

  Kerificat9 3emn%tura celui care

   BBBBBBBBBBBBBBBB a efectuat instructa:ul

   BBBBBBBBBBBBBBBBBB 

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !,

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  24/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  Tael .o>i.al

  cu 6er5oa.ele 6artici6a.te la i.5truire

  3ubsemnaţii am fost instruiţi (i am luat cuno(tinţ% de materialele prelucrate (iconsemnate în fi(a colecti% de instructa: pentru protecţia muncii (i ne obli"%m s% lerespect%m întocmai#

  Nr(crt( Nu>ele i 6re.u>ele

  Act i;e.titate "+ru6a Sa.:ui.3 Se>.3tura

    0i(a se completea*% în ! e6emplare9 dintre care unul se d% conduc%torului "rupuluide i*itatori#

  Conduc%torul "rupului de i*itatori7Numele (i prenumele7 BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

    3emn%tura7 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  $F Modelul este ai*at de MM33 (i se întocme(te pentru i*itatorii în "rup# Acestora li se or pre*enta succint actiit%ţile (i factorii derisc din cadrul unit%ţii9 precum (i m%surile de preenire (i or fi însoţiţi pe toat% durata i*itei de personal autori*at#

  A.eGa 2Echipamente de protecţie – PROTECŢIE MÂINI

   

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !'

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  25/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

   

  Echipamente de protecţie – ÎNC!ŢMINTE

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

   B.c3l13>i.te al3

  !)

  M3.ui chirur:icaleui a.titer>ice M3.ui a.ticalorice

  M3.ui electroi0ola.te M3.ui ;e 6rotec1ie ;i. u>ac M3.ui a.tichi>ice

  Pa.to9 al Hoca.c ;e 6rotec1ie

  Hoca.c ;i. 6iele cutal63 a.ti;era6a.t3

  Ci0>e i.;u5trieali>e.tar3

  Hoca.c 6rotec1ie cuo>eu >etalic

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  26/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  Echipamente de "#cr#

   

  Co5tu> 5alo6et3 5ta.;ar; Co5tu> 5alo6et3 cu 6ie6tar Co5tu> 5alo6et3 ter>ore0i5te.t3

   I>6er>eaile B>r3c3>i.te re9lectori0a.t3 7alat ;e 6rotec1ie al

  A.eGa )

  TR$S DE PRIM A%$TOR   &RANCARD DE PRIM

  A%$TOR

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !+

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  27/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  Materiale i:ie.ico % 5a.itare

   

  ATENŢIE   % Su5ta.tele ;e0i.9ecta.te 9olo5ite treuie 5a 9ie .u>ai cele a=i0ate ;eMi.i5terul Sa.atatii(

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !-

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  28/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  A.eGa &

  E'icienţa (tin)*toare"or +n '#ncţie de c"a(a de incendi# ,i

  materia"#" 'o"o(it

  Cla5a ;ei.ce.;iu

  Sti.:3tor cu6ulere

  Sti:3tor cu ioGi; ;ecaro.

  Sti.:3tor cu56u>3

  Cla5a A Q Q

  Cla5a H Q Q Q

  Cla5a C Q Q

  Cla5a D Q

  I.5tala1ii

  electrice

  Q Q

   o"o(irea (tin)*tor#"#i

  #( scoateţi piedica de si"uranţ%8

  2( îndreptaţi furtunul la ba*a focului8

  )(  ap%sati m?nerul pentru a permiteeliberarea a"entului de stin"ere8

  &( mi(cati furtunul astfel înc?t s% stin"eţi

  incendiul#

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 

  !1

  # 2

  ) &

 • 8/18/2019 Auxiliar -Igiena Securitatea Muncii Si Protectia Mediului

  29/29

   Modulul VI: IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

  ACCESORII PSI

   

  Cutie hi;ra.t Ilu>i.atul ;e 5i:ura.13

  Ce.trale a.tii.ce.;iu Detectoare o6tice ;e 9u>

   

   Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de