Audit de mediu - fpro.ro · PDF fileSTUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA...

of 4 /4
AUDITUL DE MEDIU AUDITUL DE MEDIU STUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN STUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FUNDAMENTAREA DECIZIILOR AUDITUL DE MEDIU Auditul Auditul de de mediu mediu - un un instrument managerial de evaluare instrument managerial de evaluare sistematic sistematica, documentat , documentata, periodic periodica si obiectiv i obiectiva a performan performantei ei organiza organizatiei, a sistemului de management iei, a sistemului de management si a proceselor a proceselor elaborate pentru protec elaborate pentru protectia mediului, cu ia mediului, cu scopul scopul de: de: a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact asupra mediului; asupra mediului; a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei. tintelor de mediu ale organizatiei. Auditor de mediu Auditor de mediu - persoan persoana sau echip sau echipa apar apartin inand nd personalului organiza personalului organizatiei iei sau din afara acesteia, care ac sau din afara acesteia, care actioneaza ioneaza in numele conducerii organizatiei, care in numele conducerii organizatiei, care are, individual sau are, individual sau colectiv, competente colectiv, competente specifice specifice si si este suficient de independenta este suficient de independenta fata de activitatile auditate pentru a formula o fata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere apreciere obiectiva. obiectiva. AUDITUL DE MEDIU TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (1) TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (1) 1) 1)auditurile terenurilor contaminate. auditurile terenurilor contaminate. Scopul lor este de a Scopul lor este de a identifica si a stabili identifica si a stabili raspunderile care deriva din contaminarea raspunderile care deriva din contaminarea solului si a apei subterane la nivelul unui solului si a apei subterane la nivelul unui amplasament sau al amplasament sau al unei cladiri; unei cladiri; 2) 2)auditurile necesare in cazurile de transfer de auditurile necesare in cazurile de transfer de proprietate. proprietate. Scopul lor este de a Scopul lor este de a identifica riscurile si identifica riscurile si raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de proprietate; proprietate; de multe ori includ analizarea conformarii de multe ori includ analizarea conformarii anterioare; anterioare;

Transcript of Audit de mediu - fpro.ro · PDF fileSTUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA...

Page 1: Audit de mediu - fpro.ro · PDF fileSTUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ... Auditul sau ciclul de audit se desfăsoara, dupa caz, la intervale de cel mult

AUDITUL DE MEDIUAUDITUL DE MEDIU…… STUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN STUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA DECIZIILORFUNDAMENTAREA DECIZIILOR

AUDITUL DE MEDIU

AuditulAuditul de de mediumediu -- un un instrument managerial de evaluare instrument managerial de evaluare sistematicsistematicaa, documentat, documentataa,, periodicperiodicaa ssi obiectivi obiectivaa aa performanperformanttei ei organizaorganizattiei, a sistemului de management iei, a sistemului de management ssii a proceselor a proceselor elaborate pentru protecelaborate pentru protecttia mediului, cu ia mediului, cu scopulscopul de:de: a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impacta facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impactasupra mediului;asupra mediului; a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor obiectivelor ssii tintelor de mediu ale organizatiei.tintelor de mediu ale organizatiei.

Auditor de mediu Auditor de mediu -- persoanpersoanaa sau echipsau echipaa aparaparttininaand nd personalului organizapersonalului organizattieiiei sau din afara acesteia, care acsau din afara acesteia, care acttioneaza ioneaza in numele conducerii organizatiei, carein numele conducerii organizatiei, care are, individual sau are, individual sau colectiv, competente colectiv, competente specificespecifice sisi este suficient de independenta este suficient de independenta fata de activitatile auditate pentru a formula ofata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere apreciere obiectiva.obiectiva.

AUDITUL DE MEDIUTIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (1)TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (1)

1)1)auditurile terenurilor contaminate. auditurile terenurilor contaminate. Scopul lor este de a Scopul lor este de a identifica si a stabili identifica si a stabili raspunderile care deriva din contaminarea raspunderile care deriva din contaminarea solului si a apei subterane la nivelul unuisolului si a apei subterane la nivelul unui amplasament sau al amplasament sau al unei cladiri;unei cladiri;

2)2)auditurile necesare in cazurile de transfer de auditurile necesare in cazurile de transfer de proprietate. proprietate. Scopul lor este de aScopul lor este de a identifica riscurile si identifica riscurile si raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de proprietate;proprietate; de multe ori includ analizarea conformarii de multe ori includ analizarea conformarii anterioare;anterioare;

Page 2: Audit de mediu - fpro.ro · PDF fileSTUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ... Auditul sau ciclul de audit se desfăsoara, dupa caz, la intervale de cel mult

AUDITUL DE MEDIUTIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (2)TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (2)

3)3)auditurile de conformare. auditurile de conformare. Scopul lor este de a analiza si a evalua Scopul lor este de a analiza si a evalua daca activitătiledaca activitătile aflate in functiune se desfăsoara in conformitate cu aflate in functiune se desfăsoara in conformitate cu cerintele prevazute princerintele prevazute prin reglementari sau prin regulamentele de ordine reglementari sau prin regulamentele de ordine interna;interna;

4)4)auditurile sistemelor de management de mediu (SMM). auditurile sistemelor de management de mediu (SMM). Scopul lor Scopul lor este de aeste de a efectua o analiza sistematica a unui SMM existent, pentru a efectua o analiza sistematica a unui SMM existent, pentru a verifica si stabili dacaverifica si stabili daca acesta se conformeaza standardului international acesta se conformeaza standardului international ISO 14001, in vederea asigurariiISO 14001, in vederea asigurarii unei permanente fuctionalităti a SMMunei permanente fuctionalităti a SMM;;

5)5)auditurile pentru planurile de management de mediu. auditurile pentru planurile de management de mediu. Scopul lor Scopul lor este de a analiza este de a analiza implementarea recomandarilor privind masurile de implementarea recomandarilor privind masurile de reducere a efectelor semnificativereducere a efectelor semnificative asupra mediului si monitorizare a asupra mediului si monitorizare a efectelor, efectuate in cadrul planurilor deefectelor, efectuate in cadrul planurilor de management de mediu.management de mediu.

AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

CERINCERINTTE PRIVIND AUDITUL DE MEDIUE PRIVIND AUDITUL DE MEDIU

AAuditurile verifica daca activitatile care se desfasoara intruditurile verifica daca activitatile care se desfasoara intr--o organizatieo organizatiesunt in conformitate cu procedurile stabilite. sunt in conformitate cu procedurile stabilite.

AAuditul identifica oriceuditul identifica orice probleme in procedurile existente, precum si probleme in procedurile existente, precum si posibilitatile de imbunatatire aleposibilitatile de imbunatatire ale acestor proceduri. Domeniul de aplicare a acestor proceduri. Domeniul de aplicare a auditurilor realizate intrauditurilor realizate intr--o organizatieo organizatie poate varia de la auditul unei simple poate varia de la auditul unei simple proceduri pana la auditarea activitatilorproceduri pana la auditarea activitatilor complexe. Toate activitatile unei complexe. Toate activitatile unei anumite organizatii sunt supuse unui audit pe oanumite organizatii sunt supuse unui audit pe o perioada data de timp. perioada data de timp. Perioada necesara pentru finalizarea auditarii tuturorPerioada necesara pentru finalizarea auditarii tuturor activitatilor se numeste activitatilor se numeste ciclu de auditciclu de audit. . ÎÎn cazul organizatiilor mici, cu structuran cazul organizatiilor mici, cu structura simpla, se pot audita simpla, se pot audita in acelasi timp toate activitatile. Pentru aceste organizatiiin acelasi timp toate activitatile. Pentru aceste organizatii ciclul de audit este ciclul de audit este intervalul dintre auditari.intervalul dintre auditari. AAuditurile interne sunt efectuate de catre persoane independente uditurile interne sunt efectuate de catre persoane independente de de activitateaactivitatea auditata, pentru a se asigura o evaluare impartiala. Ele pot fi auditata, pentru a se asigura o evaluare impartiala. Ele pot fi efectuate deefectuate de angajati ai organizatiei sau de persoane din exterior (angajatiangajati ai organizatiei sau de persoane din exterior (angajati ai ai altor organizatii sau angajati ai altor departamente din cadrul altor organizatii sau angajati ai altor departamente din cadrul aceleiasi aceleiasi organizatii ori consultanti).organizatii ori consultanti).

AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

OOBIECTIVEBIECTIVE

Programul de audit de mediu al organizatieiProgramul de audit de mediu al organizatieidefineste in scris obiectivele fiecaruidefineste in scris obiectivele fiecarui audit audit sausau cicluciclude audit, de audit, inclusivinclusiv frecventafrecventa audituluiauditului pentrupentru fiecarefiecareactivitateactivitate..

Obiectivele se refera in special la evaluarea Obiectivele se refera in special la evaluarea sistemelor de managementsistemelor de management operationale si la operationale si la determinarea conformarii cu politica si programul determinarea conformarii cu politica si programul organizatiei,organizatiei, care includ respectarea cerintelor care includ respectarea cerintelor relevante privind reglementarea de mediu.relevante privind reglementarea de mediu.

Page 3: Audit de mediu - fpro.ro · PDF fileSTUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ... Auditul sau ciclul de audit se desfăsoara, dupa caz, la intervale de cel mult

AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

SCOPSCOP

Scopul fiecarui audit sau al fiecarei etape din ciclul de Scopul fiecarui audit sau al fiecarei etape din ciclul de audit, dupa caz, trebuie saaudit, dupa caz, trebuie sa defineasca si sa precizeze explicit:defineasca si sa precizeze explicit:

1. domeniile acoperite;1. domeniile acoperite;

2. 2. activitătile de auditatactivitătile de auditat;;

3. criteriile de mediu care trebuie avute in vedere;3. criteriile de mediu care trebuie avute in vedere;

4. perioada acoperita de audit.4. perioada acoperita de audit.

Auditul de mediu include analiza datelor Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare reale necesare pentru evaluareapentru evaluarea performantei de mediu a organizatiei.performantei de mediu a organizatiei.

AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

OORGANIZARE SI RESURSERGANIZARE SI RESURSE

Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de persoane cupersoane cu experienta necesara in domeniile si sectoarele auditate, experienta necesara in domeniile si sectoarele auditate, avand inclusivavand inclusiv cunostintele relevante si experienta in domeniul cunostintele relevante si experienta in domeniul mediului, managerial, tehnic simediului, managerial, tehnic si legislativ, precum si cu pregatirea si legislativ, precum si cu pregatirea si competenta necesare auditarii pentrucompetenta necesare auditarii pentru atingerea obiectivelor stabilite. atingerea obiectivelor stabilite.

Resursele si timpul alocate auditului sunt inResursele si timpul alocate auditului sunt in concordanta cu scopul concordanta cu scopul si obiectivele acestuia.si obiectivele acestuia.

Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa acorde acorde sprijin in procesulsprijin in procesul de audit.de audit.

Auditorii trebuie sa fie independenti de Auditorii trebuie sa fie independenti de activitătile pe care le auditeazaactivitătile pe care le auditeaza, pentru a, pentru arealiza o evaluare obiectiva si impartiala.realiza o evaluare obiectiva si impartiala.

AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

ACTIVITĂTILE DE AUDITACTIVITĂTILE DE AUDIT

discutii cu personalul;discutii cu personalul;

inspectarea echipamentelor si a conditiilor de operare;inspectarea echipamentelor si a conditiilor de operare;

analizarea inregistrarilor, a procedurilor scrise si a altor analizarea inregistrarilor, a procedurilor scrise si a altor documentatiidocumentatii relevante, relevante, cu scopul de a evalua performanta de cu scopul de a evalua performanta de mediu a activitătii auditate si pentrumediu a activitătii auditate si pentru a se stabili daca:a se stabili daca:

respecta standardele, regulamentele, obiectivele si respecta standardele, regulamentele, obiectivele si tintele;tintele; sistemul existent de sistemul existent de gestionare a responsabilitătilor gestionare a responsabilitătilor de mediu estede mediu este eficient si adecvat.eficient si adecvat.

controale prin sondaj pentru verificareacontroale prin sondaj pentru verificarea respectarii acestor respectarii acestor criterii si pentru a determina eficacitatea intreguluicriterii si pentru a determina eficacitatea intregului sistem de sistem de management.management.

Page 4: Audit de mediu - fpro.ro · PDF fileSTUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ... Auditul sau ciclul de audit se desfăsoara, dupa caz, la intervale de cel mult

AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

ETAPELE PROCESULUI DE AUDITETAPELE PROCESULUI DE AUDIT

A.A. FFamiliarizarea cu sistemele de management;amiliarizarea cu sistemele de management;

B.B. Evaluarea punctelor tari si slabe ale sistemelor de Evaluarea punctelor tari si slabe ale sistemelor de

management;management;

C.C. Obtinerea dovezilor relevante;Obtinerea dovezilor relevante;

D.D. EEvaluarea constatarilor auditului;valuarea constatarilor auditului;

E.E. PPregatirea concluziilor auditului;regatirea concluziilor auditului;

F.F. RRaportarea constatarilor si a concluziilor auditului.aportarea constatarilor si a concluziilor auditului.

AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

FRECVENTA AUDITULUIFRECVENTA AUDITULUI

Auditul sau ciclul de audit se desfăsoaraAuditul sau ciclul de audit se desfăsoara, dupa caz, la intervale de cel , dupa caz, la intervale de cel mult 3 ani.mult 3 ani.

Frecventa cu care fiecare activitate este auditata variaza in Frecventa cu care fiecare activitate este auditata variaza in functie functie de:de:

–– natura, dimennatura, dimensiunea si complexitatea activitătilorsiunea si complexitatea activitătilor;;

–– relevanta impacturilor de mediu asociate;relevanta impacturilor de mediu asociate;

–– importanta si prioritatea problemelor constatate de auditurile importanta si prioritatea problemelor constatate de auditurile precedente;precedente;

–– istoricul problemelor de mediu.istoricul problemelor de mediu.

Activitătile complexeActivitătile complexe, cu impact semnificativ asupra mediului, trebuie , cu impact semnificativ asupra mediului, trebuie auditateauditate mai des.mai des.

AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU