Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

44
Proceduri de audit privind obținerea elementelor probante

description

proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Transcript of Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Page 1: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Proceduri de audit privind obținerea elementelor probante

Page 2: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Standarde relevante

ISA 315 – Identificarea și evaluarea riscurilor de natură semnificativă

ISA 330 – Răspunsul auditorului la riscurile evaluate

ISA 500 – Probe de audit

ISA 501 – Considerații specifice; Stocuri; Litigii și Revendicări

ISA 505 – Confirmări externe

ISA 520 – Proceduri analitice

ISA 530 – Eșantionarea în audit

Page 3: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

CUPRINSI. Definitii

II. Proceduri efectuate pentru obtinerea de probe de audita). Proceduri de evaluare a riscului

1. Risc inerent2. Risc de control

b). Raspunsul auditorului la riscurile evaluate1. Teste ale controalelor2. Proceduri de fond a). Teste de detaliu - 1. Inspectia

2. Observarea3. Confirmarea externa4. Recalcularea5. Reefectuarea6. Interogarea

b). Proceduri analiticeIII. Evaluarea suficientei si a gradului de adecvare al probelor de audit

Page 4: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

I. DEFINIȚII

Procedurile de audit reprezintă modalitațile prin care se obțin probele de audit pe parcursul misiunii întreprinse.

Probele de audit reprezintă informațiile obținute de auditor.

Obiectivul auditorului este de a concepe și desfăsura proceduri, astfel încât să îi permită obținerea de suficiente probe de audit adecvate.

În cadrul misiunilor de asigurare, trebuie obținută siguranță în ceea ce privește existența, apartenența, recunoașterea și evaluarea corectă a elementelor analizate, în conformitate cu cadrul de raportare.

Page 5: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

II.PROCEDURI EFECTUATE PENTRU OBTINEREA DE PROBE DE AUDIT

Conform ISA 315 și ISA 330 probele de audit, în vederea formulării de concluzii rezonabile pe care să se bazeze opinia auditorului, sunt obținute prin urmatoarele modalități:

a) Proceduri de evaluare a riscului; b) Proceduri de audit ulterioare, care cuprind:

i. Teste ale controalelor, atunci când acestea sunt prevăzute de ISA-uri sau când auditorul a ales să le efectueze;

ii. Proceduri de fond, inclusiv teste de detaliu și proceduri de fond analitice (atunci cand aplicarea lor este mai eficientă decât testele de detaliu).

Page 6: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

PROCEDURI DE EVALUARE A RISCULUI

Pentru fiecare misiune în parte, auditorul adoptă o abordare bazată pe risc a angajamentului, concentrându-se îndeosebi pe soldurile și clasele de tranzacții cu riscul cel mai ridicat din cadrul situațiilor financiare auditate. Riscul de denaturare semnificativă este compus din două elemente majore și anume: riscul inerent și riscul de control.

1. Riscul inerent este de două tipuri:Risc inerent general

Pentru evaluarea riscului inerent general se întocmesc liste cu întrebari. Întrebările trebuie foarte bine formulate, astfel încât un răspuns afirmativ să reprezinte un factor de risc.

Page 7: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Evaluarea riscului inerent general presupune evaluarea riscurilor inerente pentru următoarele secțiuni:

a) activitatea societății auditateb) managementul societățiic) contabilitated) auditul societății

Anexa 1_Foi de lucru_risc inerent.doc

Risc inerent specificRiscul inerent specific este riscul care apare la nivelul

soldurilor de cont, al tranzacțiilor și reprezintă posibilitatea producerii unei erori semnificative într-un domeniu particular, ca urmare a unei probleme specifice apărute în domeniul respectiv. Exista 6 (șase) întrebări standard care ajută la evaluarea de către auditor a riscului inerent specific.

Page 8: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Întrebarile standard folosite de auditor în vederea evaluării riscului specific, precum și un exemplu de evaluare acestui risc (EXEMPLUL 2):

.

Intrebări Da/Nu

1. Sistemul este predispus la erori/sistem neadecvat/sistem manual ? da 

2. Există o persoană care ține evidența contabilă sau un contabil incompetent responsabil cu acel domeniu? nu 

3. Tranzacții complexe? nu 

4. Societatea este susceptibilă în ceea ce privește pierderile/alocarea necorespunzătoare a resurselor/fraudă? da 

5. Este utilizat din plin raționamentul profesional? da 

6. Tranzacții neobișnuite? nu

  Mediu

Page 9: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

2.Riscul de controlRiscul de control reprezintă riscul ca o eroare semnificativă al cărui efect individual sau în conjuncție cu efectul altor erori de acest tip să aibă loc și care să nu poată fi prevenit sau detectat și corectat de către controlul intern implementat de către societate.

Riscul de control poate fi estimat pe baza de chestionare.

Întrebari Da/Nu

Au fost efectuate teste de control pe sectiunea analizată? Nu *

Deficiențe majore în urma testării?  

Deficiențe medii?  

Deficiențe minore?  

Fără deficiențe?  

  1

Page 10: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

În urma evaluării riscurilor conform metodelor de mai sus, auditorul trebuie să proiecteze și să implementeze reacții generale pentru a trata eventualele denaturări semnificative ce pot aparea la nivelul situațiilor financiare.Proiectarea procedurilor de audit trebuie să ia in considerare:1) Suficiența probelor de audit reprezintă masura cantității2) Gradul de adecvare al probelor de audit reprezintă măsura calității (relevanța și credibilitate)Auditorul trebuie sa stabileasca si sa desfasoare proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, in scopul obtinerii de probe suficiente si adecvate.

RĂSPUNSUL AUDITORULUI LA RISCURILE EVALUATE

Page 11: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

În funcție de riscurile evaluate, auditorul va proiecta proceduri, după cum urmează:a.Teste ale controalelor;b.Proceduri de fond;

RĂSPUNSUL AUDITORULUI LA RISCURILE EVALUATE

Page 12: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

a). Teste ale controalelor

Auditorul va trebui să obțina informații referitoare la eficiența controalelor referitoare la tranzacții, solduri, prezentări și afirmații ale conducerii, în zonele în care a fost evaluat un risc semnificativ.

Astfel de proceduri presupun testarea controalelor prin executarea de către auditor, în mod independent, a procedurilor sau controalelor care au fost implementate de catre client în cadrul mediului de control al entității.Anexa 2_Procedura control intern.docx

Page 13: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

a). Teste ale controalelor (cont.)

În general, auditorul va efectua teste ale controalelor atunci când procedurile de fond nu pot asigura suficiente probe de audit.

Exemplu 3: controale implementate de către o societate cu privire la ciclul de vânzare

Sunt incheiate contracte cu clientii

Comenzi lansate de

clienti

Comenzi confirmate de

catre societate si aprobate de

clientOrdin

productie

Se emite packing

list

Se intocmeste avizul de insotire a

marfii

Se intocmeste declaratia vamala de

export

Se obtine stampila de

receptie

Se emite factura catre client

Se incaseaza

contravaloarea facturii de la client

Page 14: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

14

Teste inductive

Se verifică dacă există documente justificative care să ateste că tranzacţiile/soldurile respective au avut loc/există în realitate (existence, valuation).

Direcţionarea testelor este de la înregistrări la documentul suport.

Se testează existenţa şi apariţia.

Elemente înregistrate

Document suport

Page 15: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

15

Sunt utile în verificarea exhaustivităţii înregistrării tranzacţiilor

Direcţionarea testelor este de la documentul suport la înregistrări.

Documentesuport

Înregistrări

Teste de urmărire

Page 16: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

b). Proceduri de fond - se împart în două categorii:a.Teste de detaliu;b. Proceduri analitice.

Page 17: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

17

a). Testele de detaliu implica utilizarea de către auditor a unor proceduri, în funcție de contextul în care sunt folosite, în vederea obținerii probelor de audit

Inspecţie,

Observare,

Confirmare,

Recalculări, comparări şi alte verificări ale corectitudinii calculelor,

Intervievarea şi analiza.

Prove it to me!

Page 18: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

18

Inspecţia implică examinarea înregistrărilor sau a documentelor interne sau externe, în formă tipărită, electronică sau sub altă formă, sau o examinare fizică a unui activ.

Inspecţia imobilizărilor corporale poate furniza probe de audit relevante cu privire la existenţa lor, dar nu neapărat cu privire la drepturile şi obligaţiile entităţii sau evaluarea activelor.

Inspecţia elementelor individuale ale stocurilor poate însoţi observarea inventarierii stocurilor.

1. Inspecţia

Page 19: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Inspectia poate implica examinarea înregistrărilor sau a documentelor interne sau externe ale societății sau spre exemplu examinarea fizică a unui element de activ înregistrat în cadrul patrimoniului societății auditate.

Anexa 3_Inspectia - Investitii in curs.xlsx

De asemenea, un exemplu de astfel de procedura utilizată ca test al controalelor îl constituie inspecția unor înregistrari drept probă a autorizării / aprobării.

Unele documente reprezinta probe de audit directe ale existenței unui activ, de exemplu: un document care constituie un instrument financiar, precum o acțiune sau o obligațiune.

1. Inspecţia (cont.)

Page 20: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Inspecția unui contract executat poate furniza probe de audit relevante pentru aplicarea de către entitate a politicilor contabile, precum recunoașterea veniturilor.

Inspecția înregistrărilor și a documentelor furnizează probe de audit cu grade variate de credibilitate, în funcție de natura și sursa acestora.

1. Inspecţia (cont.)

Page 21: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

21

Observarea consta în urmărirea unui proces / proceduri ce se efectuează de către alţii, cum ar fi (de exemplu) observarea inventarierii stocurilor de către personalul entităţii.

Observarea furnizează probe de audit cu privire la modul de desfaşurare a unui proces, însă aceste probe sunt limitate doar la momentul (perioada) în care a fost aplicată aceasta procedură precum şi de faptul că actul de observare poate afecta chiar modul în care se desfăşoară procesul respectiv.

Anexa 4_Check List Inventar produse finite si marfuri.xls

2. Observarea

Page 22: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 22

• reprezintă probă de audit obţinută de auditor drept răspuns scris primit direct de la o terţă parte (partea care efectuează confirmarea), în format hârtie ori electronic sau prin alt mijloc.

Confirmări pozitiveSe solicită răspuns chiar dacă

soldul ...este corect

Mai credibile decâtconfirmările negative

Confirmări negativeSe solicită răspuns doar dacă

soldul este incorect

Confirmarea creanţelor comerciale este considerată ca si o practică rezonabilă

Incertitudinea asociată cu niciunui răspuns.

3. Confirmarea

Page 23: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

23

Confirmarea informațiilor obtinute, dintr-o sursă independentă de entitate poate întări asigurarea pe care auditorul o obține din probele de audit care sunt generate intern, precum probele existente în cadrul înregistrărilor contabile, minutelor întâlnirilor sau declarațiile conducerii.

Informațiile din surse independente de entitate pe care auditorul le poate utiliza drept probe de audit pot include:

- confirmări de la părți terțe; Anexa 5_Confirmarea - Foaie de lucru clienti.xlsx; Anexa 6_Confirmarea 2 - Banci.xlsx

- rapoarte ale analiștilor;- date comparabile cu privire la concurență.

3. Confirmarea (cont.)

Page 24: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 24

Sume şi/sau informatii confirmate

Sursa confirmării (terţii)

Soldurile de numerar (trezorerie) şi împrumuturiAcţiuni şi alte titluri de valoareCreante/Alti debitoriStocuri în consignaţieObligaţii curenteAcoperire a riscurilorCauţiuni, garanţiiLitigiiAvize (ex. mediu)Capital socialIpoteci

BancileOperatori din piaţa financiara, entităţi terţe.Clienţii individuali şi alti terţiConsignatariFurnizori individuali şi alţi creditoriCompanii de asigurăriCreditorii împrumutatoriAvocaţii, consilierii juridiciInstituţii abilitateRegistrul ComerţuluiCartea Funciară

3. Confirmarea (cont.)

Page 25: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

25

• Recalcularea constă în verificarea corectitudinii matematice a documentelor sau înregistrărilor.

• Recalcularea poate fi efectuată manual sau electronic.

4. Recalcularea

Page 26: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Exemple:

- verificarea dobânzilor de plătit aferente unui contract de împrumut angajat de către societate de la o institutie financiară.

- recalcularea cheltuielilor cu amortizarea, a provizioanelor și ajustărilor de depreciere.

Anexa 8_Recalcularea amortizarii.xlsx

- pentru fiecare componentă de sold primită de la reprezentanții societății, în momentul reconcilierii acesteia cu balanța de verificare, auditorul va trebui sa însumeze soldurile / elementele din componenta respectivă și să compare totalul obținut cu cifrele prezentate de către societate în cadrul componentei analizate.

4. Recalcularea (cont.)

Page 27: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

27

Reefectuarea implică executarea de către auditor, în mod independent, a procedurilor sau controalelor care au fost efectuate iniţial ca parte a controlului intern al entităţii.

I don’t think this is what they

meant by reperformance!

5. Reefectuarea

Page 28: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

28

Exemplu:

- reefectuarea de către auditor a calculului impozitului pe profit anual inregistrat de către societate, în vederea obținerii asigurării asupra corectitudinii datelor preluate de către reprezentanții societații în cadrul calculului respectiv și implicit a impozitului pe profit calculat, declarat și platit către autoritățile fiscale.

5. Reefectuarea

Page 29: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

29

6. Intervievarea

• constă în căutarea de informaţii, atât financiare, cât şi nefinanciare, din partea persoanelor cu experienţă, fie din interiorul, fie din afara entităţii.• este utilizată extensiv pe parcursul auditului în plus faţă de alte proceduri de audit.• pot varia de la interogări oficiale, scrise la interogări neoficiale verbale.• evaluarea răspunsurilor la interogări reprezintă o parte integrantă a procesului de interogare.

Page 30: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

30

• Răspunsurile la interogări pot oferi auditorului informaţii pe care nu le deţinea anterior sau care se coroborează cu probele de audit. Anexa 9_Interogare - Discutie client.docx

• Deşi coroborarea probelor obţinute prin intermediul interogării este deseori de o importanţă specifică, în cazul interogărilor cu privire la intenţia conducerii, informaţiile disponibile care să susţină intenţiile conducerii pot fi limitate.

• În ceea ce priveşte unele aspecte, auditorul poate considera necesar să obţină declaraţii scrise din partea conducerii şi, după caz, din partea persoanelor însărcinate cu guvernanţa care să confirme răspunsurile la interogările verbale. Anexa 11_Scrisoare de confirmare a declaratiilor_SC CCC SA.doc

6. Intervievarea (cont.)

Page 31: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 31

• Obiectivele intervievării

• Colectarea de probe de audit relevante pentru angajament

• Stabilirea unui raport care să favorizeze o relaţie pozitivă de lucru pe întreaga perioadă a angajamentului (a lăsa uşa deschisă!!)

6. Intervievarea (cont.)

Page 32: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 32

• Procesul de intervievare:

Pregătiţi-vă pentru interviu:

Definiţi obiectivul Identificaţi intervievatul adecvat Colectaţi informaţii de bază despre zona/locul de audit şi

intervievat Creaţi setul adecvat de întrebări (ce, de ce, cum, unde, când,

cine) Stabiliţi aşteptările împreună cu intervievatul şi identificaţi nevoile

de informare Amenajaţi logistică (data, timpul, locaţia, durata) Pregătiţi o schiţă de discuţie

6. Intervievarea (cont.)

Page 33: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 33

Procesul de intervievare:

Desfăşurarea interviului

Stabiliţi un raport şi creaţi o atmosferă care să încurajeze deschiderea

Revizuiti (treceţi în revistă) scopul interviului, subiectele care urmează să fie acoperite şi timpul estimat necesar

Puneţi întrebări simple şi întrebari de urmărie semnificative Evitaţi jargonul tehnic Exploataţi perioada de tăcere în mod eficient Ascultaţi Rezumaţi şi confirmaţi punctele cheie. Discutaţi despre paşii următori. Aranjaţi contactele următoare Mulţumiţi intervievatului

6. Intervievarea (cont.)

Page 34: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 34

Documentarea rezultatelor interviului (cât mai curând posibil după interviu).

• Reflectaţi asupra interviului şi notelor de revizuire

• Înregistraţi rezultatele interviului în mod adecvat

6. Intervievarea (cont.)

Page 35: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 35

Caracteristicile (trăsături) eficiente pentru intervievator:

Profesionalism (de exemplu: bine pregătit, respectuos, politicos, punctual).

Remarcabile abilităţi de comunicare interpersonală şi orală, inclusiv abilităţi de ascultare.

Capacitatea de a afişa încredere şi de a impune respect, fără a fi arogant.

O curiozitate înnăscută. Obiectivitate (adică de a rămâne imparţial şi de a se abţine

de la emiterea opiniilor personale)

6. Intervievarea (cont.)

Page 36: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 36

Obstacole comune în calea interviurilor eficiente

• Impedimente în audit, cum ar fi îndeplinirea cerinţelor la timp.

• Idei preconcepute despre auditorii şi teama de represalii.

• Imperfecţiuni (scăpări) în procesul de intervievare.

• Lipsa unor competenţe necesare din partea auditorilor.

6. Intervievarea (cont.)

Page 37: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Dr. Bunget C. Ovidiu Constantin 37

Factori critici de succes:

• Fiţi pregătiţi!

• Cunoașterea si respectarea intervievatului.

• Stabilirea încrederii și credibilităţii.

• Cunoșterea limbii intervievatului.

• Să te aștepti la neașteptat!

6. Intervievarea (cont.)

Page 38: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Procedurile analitice:evaluări ale informaţiilor financiare efectuate prin intermediul unui studiu al relaţiilor plauzibile între informaţile atât de natură financiară, cât şi nefinanciară

Investigarea acelor fluctuaţii şi relaţii contradictorii identificate faţă de alte informaţii relevante sau care se abat semnificativ de la valorile aşteptate

Anexa 10_Procedura analitica_Evolutie venituricheltuieli 31 12 2011.xls

Page 39: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Procedurile analitice includ:Comparaţii dintre informaţiile financiare ale unei entităţi cu:

• Informaţiile comparabile aferente perioadelor anterioare

• Rezultatele anticipate ale entităţii (ex. bugete, previziuni sau estimări ale auditorului);

• Informaţiile referitoare la un sector de activitate similar

Page 40: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Exemple tipice de PA

Teste de rezonabilitate; Identificarea evenimentelor sau tranzacţiilor semnificative care

solicită o revizuire mai atentă; Comparaţii ale soldurilor conturilor de-a lungul mai multor

perioade; Comparaţii cu bugete/previziuni; Procent din total; Analiza indicatorilor economico financiari şi evoluţiei evoluţiilor

acestora-utilizând date interne şi/sau externe.

Page 41: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

41

Întrebări, discuţii

Page 42: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată !

Page 43: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Contact:

Dr. Bunget Ovidiu ConstantinManaging Partner

ABA Audit SRLMobil: +40 (740) 250 934

Tel: +40 (256) 216 100Fax: +40 (256) 205 039

[email protected]

www.abaconsulting.ro

Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor. Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.

© 2012 A.B.A. Audit S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente Associated Bussines Advisors. Toate drepturile rezervate. Imprimat în România.

Page 44: Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit

Grupul de firme ABA a fost creat ca rezultat al credinţei partenerilor fondatori în posibilitatea de a oferi servicii de consultanţă de înaltă calitate, adecvate mediului de afaceri din România.

Cabinetul a fost înfiinţat, în anul 2000, de foşti manageri din “big four” şi profesori universitari, specialişti în domeniul auditului, standardelor internaţionale de contabilitate, fiscalitate şi consultanţei pentru management.

În prezent, cabinetul are peste 40 de angajaţi şi colaboratori în două birouri, Timişoara şi Bucureşti.