ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI -...

5
ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei NURSING AL VÂRSTNICULUI ŞI BOLI TERMINALE 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Romila Aurelia 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Romila Aurelia 2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 Tutoriat 7 Examinări 3 Alte activităţi................................... 4 3.7 Total ore studiu individual 64 3.9 Total ore pe semestru 120 3. 10 Numărul de credite 4 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 1.2 Facultatea / Departamentul Medicină şi Farmacie / Departamentul Clinic Medical 1.3 Catedra 1.4 Domeniul de studii Sanatate 1.5 Ciclul de studii Licenta 1.6 Programul de studii/Calificarea Asistenta medicala generala/asistent medical generalist 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Prezenta 5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului Echipament de protectie, semnarea Procesului verbal de insusire a normelor specifice de protectie a muncii si asigurare a securitatii in munca

Transcript of ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI -...

Page 1: ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_4/13_FD_Nursing_varstnic.pdf · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Sa isi insuseasca

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei NURSING AL VÂRSTNICULUI ŞI BOLI TERMINALE 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Romila Aurelia 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Romila Aurelia 2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 Tutoriat 7 Examinări 3 Alte activităţi................................... 4 3.7 Total ore studiu individual 64 3.9 Total ore pe semestru 120 3. 10 Numărul de credite 4

1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 1.2 Facultatea / Departamentul Medicină şi Farmacie / Departamentul Clinic Medical 1.3 Catedra 1.4 Domeniul de studii Sanatate 1.5 Ciclul de studii Licenta 1.6 Programul de studii/Calificarea Asistenta medicala generala/asistent medical generalist

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

Prezenta

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului

Echipament de protectie, semnarea Procesului verbal de insusire a normelor specifice de protectie a muncii si asigurare a securitatii in munca

Page 2: ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_4/13_FD_Nursing_varstnic.pdf · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Sa isi insuseasca

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Date teoretice generale privind procesul de îmbătrânire : teoriile îmbătrânirii, date sintetice actuale privind procesul de îmbătrânire a populaţiei, noul context demografic european, nursing geriatric (gerontologic) general, forme actuale şi strategii de organizare în viitor ale nursing-ului geriatric general şi de reabilitare în România

Expunerea tip conferinţă, explicatia, dezbaterea.

4 ore

2. Recunoaşterea şi satisfacerea nevoilor fundamentale ale vârstnicului : - nevoia de a fi curat - nevoia de a mentine temperatura in limite normale - nevoia de a se dezbraca si imbraca - nevoia de a dormi, de a se odihni Culegerea de date, analiza si interpretarea datelor, diagnosticul de nursing, planificarea si implementarea interventiilor, evaluarea.

Expunerea tip conferinţă, explicatia, dezbaterea.

4 ore

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare

C1.1 Cunoaşterea nevoilor fundamentale ale vârstnicului. C1.2 Cunoaşterea procesului de nursing al persoanelor vârstnice. C1.3 Însuşirea corelaţiilor dintre diagnosticuri de nursing şi nevoile personalor vârstnice. C1.4 Însuşirea îngrijirii vârstnicului în instituţii organizate şi la domiciliu. C1.5 Înţelegerea drepturilor muribundului, cunoaşterea tehnicilor de îngrijiri paleative. C1.6Însuşirea noţiunilor fundamentale de nursing al vârstnicului. C1.7Dobândirea capacităţii de înţelegere, interpretare şi intervenţie în patologia geriatrică. C1.8Formarea deprinderilor de comunicare în relaţia dintre furnizorii de servicii medicale şi pacientul

vârstnic. C1.9Formarea deprinderilor, tehnici de intervenţie, abilităţi în îngrijirea pacientului vârstnic. C1.10Formarea deprinderilor, tehnici de intervenţie, abilităţi în îngrijirea pacientului în faza teminală.

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

CT1 Formarea unor atitudini normale de lucru privind studiul in cadrul disciplinei de nursing CT2 Participarea proprie, activa la manifestarile stiintifice in domeniu. CT3 Valorificarea optima si creativa a potentialului propriu in activitatile colective CT4 Utilizarea cunostintelor prin schimburi de experiente CT5 Dezvoltarea profesională proprie CT6 Implicarea in dezvoltarea institutionala si in promovarea cercetarilor stiintifice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Sa isi insuseasca principalele notiuni din domeniul nursingului

varstinicului 7.2 Obiectivele specifice Sa inteleaga notiunile fundamentale cu privire la nursingul

varstnicului. Sa utilizeze corect si in context terminologia de specialitate. Sa cunoasca principiile teoretice si practice in patologia geriatrica Sa inteleaga si sa interpreteze corect modificarile parametrilor

biologici la varstnici Sa dezvolte abilitati pentru ingrijirea pecientului

In faza terminala.

Page 3: ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_4/13_FD_Nursing_varstnic.pdf · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Sa isi insuseasca

3. Recunoaşterea şi satisfacerea nevoilor fundamentale ale vârstnicului : - nevoia de a respira - nevoia de a bea şi a mânca - nevoia de a elimina - nevoia de a se mişca, de a avea o bună postură Culegerea de date, analiza si interpretarea datelor, diagnosticul de nursing, planificarea si implementarea interventiilor, evaluarea.

Expunerea tip conferinţă, explicatia, dezbaterea.

4 ore

4. Recunoaşterea şi satisfacerea nevoilor fundamentale ale vârstnicului : - nevoia de a evita pericolele - nevoia de a comunica - nevoia de a se preocupa, de a se realiza - nevoia de a se recrea - nevoia de a invata Culegerea de date, analiza si interpretarea datelor, diagnosticul de nursing, planificarea si implementarea interventiilor, evaluarea.

Expunerea tip conferinţă, explicatia, dezbaterea.

4 ore

5. Tulburările de sănătate mentală la vârstnici : clasificări, demenţa senilă, boala Alzheimer, bătrânul dement şi familia.

Expunerea tip conferinţă, explicatia, dezbaterea.

4 ore

6. Sindromul căderii vârstnicului : etiologie, factori de risc, clasificare,nursingul căderilor, prevenirea căderilor.

Expunerea tip conferinţă, explicatia, dezbaterea.

4 ore

7. Nevoia de a trăi conform propriilor convingeri spirituale : diagnosticarea morţii, reacţii faţă de moarte, nevoile şi drepturile muribundului, îngrijirile pacientului în faza terminală (îngrijirile paleative).

Expunerea tip conferinţă, explicatia, dezbaterea.

4 ore

Bibliografie 1.Constantin Bogdan, Geriatrie, Ed. Medicală, Bucureşti, 1997 2.Morariu Letitia, Ivan Mariuca, Puiu Victoria, Spataru Ruxandra, Tofan Ruxandra, Chiru Florian, Stoianovici Serban, Coordonator: Dr. Mioara Minci – Director Scoala Sanitara Postliceala “Carol Davila”, Bazele teoretice si practice ale ingrijirii omului sanatos si bolnav (nursing) – Manual pentru Scolile Sanitare Postliceale, Ed. Universul, Bucuresti, 2000 3.Antohe Ileana, Fermesanu Mirela Carmen, Elemente de nursing clinic, Ed. Junimea, Iasi, 2003 8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Obţinerea de informaţii necesare stabilirii stării de

independenţă/dependenţă a bolnavului: interviul; profilul bolnavului. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoilor fundamentale: principii generale

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

2.Nevoia de a menţine tegumentele şi mucoasele curate şi integre. Asigurarea stării de sănătate a mucoaselor şi tegumentelor. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii. Culegerea datelor

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

3.Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale. Asigurarea termoreglării optime. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii de termoreglare optimă. Culegerea datelor în vederea evaluării şi satisfacerii unei termoreglări corespunzătoare

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

4. Nevoia de a dormi şi a se odihni. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca. Asigurarea nevoii. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii. Culegerea datelor

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

5. Nevoia unei bune respiraţii. Asigurarea unei respiraţii optime; Tehnici de evaluare şi satisfacere a respiraţiei; Culegerea datelor în vederea evaluării şi satisfacerii unei respiraţii optime Nevoia unei bune circulaţii. Asigurarea unei circulaţii optime;

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

Page 4: ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_4/13_FD_Nursing_varstnic.pdf · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Sa isi insuseasca

Tehnici de evaluare şi satisfacere a circulaţiei; Culegerea datelor în vederea evaluării şi satisfacerii unei circulaţii optime 6. Nevoia de a bea şi a mânca. Asigurarea unei hidratări corespunzătoare. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii de a bea. Culegerea datelor în vederea evaluării şi satisfacerii unei hidratări corespunzătoare

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

7. Nevoia de a elimina. Asigurarea eliminărilor fiziologice (urinară, fecală, cutanată, genitală). Eliminări patologice (diaree, vărsătură, spută). Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii de a elimina. Culegerea datelor în vederea evaluării şi satisfacerii unei eliminări corespunzătoare

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

8. Nevoia de a se mişca şi de a avea o bună postură. Asigurarea unei mişcări şi posturi corespunzătoare. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii de a se mişca şi de a avea o bună postură. Culegerea datelor în vederea evaluării şi satisfacerii unei mişcări şi posturi corespunzătoare. Transportul bolnavilor şi accidentaţilor (tehnica)

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

9. Nevoia de a evita pericolele (siguranţa fizică, psihică şi materială). Nevoia de a comunica. Asigurarea nevoii. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii. Culegerea datelor

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

10. Nevoia de a te realiza. Nevoia de a te recrea. Asigurarea nevoii. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii. Culegerea datelor . Nevoia de a învăţa (inclusiv referitoare la păstrarea stării de sănătate). Asigurarea nevoii. Tehnici de evaluare şi satisfacere a nevoii. Culegerea datelor. Programe educaţionale pentru păstrarea stării de bine şi a stării de sănătate

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

11. Tulburările de sănătate mentală la vârstnici : clasificări, demenţa senilă, boala Alzheimer, bătrânul dement şi familia

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

12. Sindromul căderii vârstnicului : etiologie, factori de risc, clasificare,nursingul căderilor, prevenirea căderilor.

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

13. Nevoia de a trăi conform propriilor convingeri spirituale : diagnosticarea morţii, reacţii faţă de moarte, nevoile şi drepturile muribundului, îngrijirile pacientului în faza terminală (îngrijirile paleative)

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

14. Îngrijirea pacientului în faza terminală (muribund). Îngrijirile paliative.

Problematizarea, aplicatii practice, (metode de lucru in grup).

2 ore

Bibliografie 1. Constantin Bogdan, Geriatrie, Ed. Medicală, Bucureşti, 1997 2. Morariu Letitia, Ivan Mariuca, Puiu Victoria, Spataru Ruxandra, Tofan Ruxandra, Chiru Florian, Stoianovici Serban, Coordonator: Dr. Mioara Minci – Director Scoala Sanitara Postliceala “Carol Davila”, Bazele teoretice si practice ale ingrijirii omului sanatos si bolnav (nursing) – Manual pentru Scolile Sanitare Postliceale, Ed. Universul, Bucuresti, 2000 3. Antohe Ileana, Fermesanu Mirela Carmen, Elemente de nursing clinic, Ed. Junimea, Iasi, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și din străinătate.

Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti de la institutiile de profil, precum şi cu reprezentanţi ai mediului academic.

Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai mediului academic cât și cu profesori din învăţământul preuniversitar gălăţean.

Page 5: ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_4/13_FD_Nursing_varstnic.pdf · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Sa isi insuseasca

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Cunoasterea terminologiei utilizate in nursingul varstnicului

Teste grila 10%

Capacitatea de utilizare adecvata a notiunilor de nursing al varstnicului.

20%

Intelegerea importantei procesului de imbatranire.

40%

10.5 Seminar/laborator

Capacitatea de a utiliza corect metodele de lucru

Proba orala 5%

Identificarea etapelor si a metodelor evaluarii geriatrice globale

5%

Interpretarea rezultatelor in context clinic

10%

Însuşirea metodelor de lucru

Evaluare continua 10%

10.6 Standard minim de performanţă promovarea testului de verificare a cunostintelor teoretice din timplu semestrului prezenta la lucrarile practice (in proportie de 80%) refacerea obligatorie a absentelor insusirea terminologiei de specialitate si utilizarea ei in context in mod adecvat insusirea cunostintelor de nursing .

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 26.09.2016

Conf. univ. dr. Romila Aurelia

Conf. univ. dr. Romila Aurelia

Data avizării în catedră Semnătura directorului de departament 30.09.2016

Prof. univ. dr. Doina Carina Voinescu