FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

12
FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ovidius” Constanţa 1.2 Facultatea Medici1.3 Departamentul VI - Discipline clinice chirurgicale II 1.4 Domeniul de studii Sănătate 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Medicină 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie Tipul disciplinei: DF- fundamentale; DD-în domeniu; DS-de specialitate; DC-complementare; DD 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Irimiea Lazar, S.L. Franciuc Irina 2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator Bafani Stelian, Cristurean Viorel-Constantin, Ionescu Paris, Niculescu Costin, Penciu Roxana Cleopatra, Tica Vlad Iustin, Tomescu Aneta, Tomescu Cezar- Laurenţiu, Zisu Andrei Nicolae, Zisu Mihai, Surdu Monica 2.4 Anul de studiu VI 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei OBL 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 17 din care: 3.2 curs 4 3.3 seminar/laborator 13 3.4 Total ore din planul de învăţământ 238 din care: 3.5 curs 56 3.6 seminar/laborator 182 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 2 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 Tutorial 1 Examinări 1 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 16 3.9 Total ore pe semestru 238 3.10 Numărul de credite 15 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe

Transcript of FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

Page 1: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE,

NEONATOLOGIE

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Ovidius” Constanţa

1.2 Facultatea Medicină

1.3 Departamentul VI - Discipline clinice chirurgicale II

1.4 Domeniul de studii Sănătate

1.5 Ciclul de studii Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea Medicină

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie

Tipul disciplinei: DF- fundamentale; DD-în domeniu;

DS-de specialitate;

DC-complementare;

DD

2.2 Titularul activităţilor

de curs Prof. univ. dr. Irimiea Lazar, S.L. Franciuc Irina

2.3 Titularul activităţilor

de seminar/laborator

Bafani Stelian, Cristurean Viorel-Constantin, Ionescu Paris, Niculescu Costin,

Penciu Roxana Cleopatra, Tica Vlad Iustin, Tomescu Aneta, Tomescu Cezar-

Laurenţiu, Zisu Andrei Nicolae, Zisu Mihai, Surdu Monica

2.4 Anul de studiu VI 2.5

Semestrul I

2.6 Tipul de

evaluare Examen

2.7 Regimul

disciplinei OBL

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore

pe săptămână 17

din care: 3.2

curs 4

3.3

seminar/laborator 13

3.4 Total ore din

planul de

învăţământ

238 din care: 3.5

curs 56

3.6

seminar/laborator 182

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 2

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi

pe teren

2

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2

Tutorial 1

Examinări 1

Alte activităţi -

3.7 Total ore studiu individual 16

3.9 Total ore pe semestru 238

3.10 Numărul de credite 15

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum • 4.2 de competenţe •

Page 2: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 de desfăşurare a

cursului Sală de curs dotată cu tablă, ecran de proiecţie, videoproiector

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Sală didactică dotată cu ecran de proiecţie, videoproiector, phantom pelvis,

bazin osos, păpuşă, saloane ale clinicii Obstetrică-Ginecologie, bloc

operator şi săli de naştere

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

na

le

Obstetrica este disciplina medicală care se ocupă cu studiul femeii din momentul concepţiei

(fecundaţiei) până la sfârşitul lehuziei. Se ocupă deci cu studiul sarcinii, naşterii şi a primelor 6

săptămâni după naştere.

Ginecologia se ocupa cu studiul patologiei aparatului genital feminin.

Notiunile specialitatii vor fi prezentate studentului medicinist în corelaţie cu funcţionalitatea

lor.

Accentul se pune pe studiul detaliat al dezvoltării, structurii şi funcţiei sistemului anatomic al

femeii, corelat cu date de fiziologie şi patologie necesare.

Prezentarea noţiunilor se va face în concordanţă cu ultimele date din literatura de specialitate

naţională şi internaţională.

Vor fi descrise şi aprofundate substratul morfologic al conceptelor, teoriilor şi noţiunilor

fundamentale care stau la baza producerii bolilor, a semnelor şi simptomelor caracteristice

fiecărei afecţiuni, utile pentru orientarea diagnosticului clinic.

Co

mp

eten

ţe

tra

nsv

ersa

le

Realizarea lucrărilor practice în mod eficient şi responsabil cu respectarea legislaţiei şi

deontologiei specifice.

Realizarea unor lucrări în echipă multidisciplinară utilizând abilităţi de comunicare

interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

La curs vor fi prezentate studentului noţiunile de anatomie, fiziologie şi fiziopatologie conform

programei analitice şi expunerea materialului prin prezentări specifice cu proiecţia imaginilor

aferente, care-l vor ajuta pe student în recunoaşterea fiziologiei şi patologiei specifice

specialităţii.

Iniţierea şi derularea unei activităţi de cercetare ştiinţifică sau/şi formativă în domeniul său de

competenţă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei

Obstetrica este disciplina medicală care se ocupă cu studiul femeii din

momentul concepţiei (fecundaţiei) până la sfârşitul lehuziei. Se ocupă deci

cu studiul sarcinii, naşterii şi a primelor 6 săptămâni după nastere.

Ginecologia se ocupa cu studiul patologiei aparatului genital feminin.

7.2 Obiectivele specifice

Prezentarea importanţei studiului obstetricii şi ginecologiei, obiectivele

disciplinei şi metodele sale de studiu.

Prezentarea unor date în legătură cu istoria obstetricii şi ginecologiei,

precum şi evoluţia în timp a acesteia

Studiul structurilor anatomice ale aparatului genital feminin.

Cunoaşterea fiziologiei şi fiziopatologiei în domeniul obstetrică-

ginecologie.

8. Conţinuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Curs introductiv. Obiectul şi istoricul obstetricii şi

ginecologiei. Elementele sexuale(ovulul,

spermatozoidul). Fecundaţia. Spermatogeneza.

Ovogeneza. Dezvoltarea ovulului fecundat.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

2. Anexele oului. Placentaţia. Structura şi funcţiile

placentei.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

3. Modificările organismului matern în gestatie.

Diagnosticul sarcinii (trimestrul I, II, III). Investigaţii

paraclinice în sarcină.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

4. Proprietatile fiziologice ale fibrei musculare uterine.

Monitorizarea travaliului. Activitatea contractila

uterină pe parcursul travaliului.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

5. Perioadele naşterii. Mecanismul naşterii in prezentaţia

craniană flectată.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

6. Prezentaţia pelviană. Prezentaţiile deflectate.

Prezentaţiile transversale şi oblice.

Delivrenţa. Perioada a IV-a. Lăuzia. Lactaţia.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

7. Avortul. Sarcina ectopică.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

8. Naşterea prematură. Întârzierea de creştere fetală.

Sarcină prelungită.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

9. Sarcina asociată cu alte afecţiuni.

Prelegere

participativă

dezbatere, expunere,

problematizare

10. Hipertensiunea în sarcină. Izoimunizarea în obstetrică

Sarcina gemelară şi multiplă. Ruptura uterină.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

11. Patologia placentară - placenta praevia, decolarea

prematură de placentă normal inserată.

Patologia lichidului amniotic. Ruptura prematură de

membrane. Patologia cordonului ombilical

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

12. Mola hidatiformă. Coriocarcinomul.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

13. Patologia naşterii: distocia mecanică, distocia de

dilataţie şi distocia dinamică.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

14. Lăuzia patologică. Infecţia puerperaă. Hemoragiile

în postpartum.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

15. Fiziopatologia aparatului genital feminin.

Gonadostatul. Axul hipotalamo-hipofizo-ovarian.

Ciclul menstrual. Menstruaţia.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

16. Tulburările ciclului menstrual.

Pubertatea şi menopauza.

Prelegere

participativă,

dezbatere, expunere,

problematizare

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

17. Patologia vulvei - anomalii congenitale, inflamaţii,

distrofii, tumori benigne şi maligne. Patologia

vaginului - malformaţii congenitale, infecţii, tumori

benigne şi maligne.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

18. Patologia colului uterin - leziuni benigne, premaligne

şi maligne.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

19. Fibromul uterin. Endometrioza.

Malformaţiile uterine. Neoplasmul de corp uterin.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

20. Sindromul premenstrual. Dismenoreea. Infecţiile

utero-anexiale.

Sterilitatea feminină. Contracepţia şi planningul

familial.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

21. Tulburări de statică pelvină - prolapsul genital,

incontinenţa urinară de efort.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

22. Evaluarea clinică a nou-născutului

Noţiuni introductive. Examenul clinic al nou-

născutului. Evaluarea vârstei de gestaț ie - scorul

Ballard. Clasificarea dezvoltării nou-născutului.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

23. Nou-născutul cu risc

Nou-născutul prematur. Nou-născutul mic pentru VG

(SGA). Nou-născutul postmatur. Nou-născutul mare

pentru VG (LGA). Alte categorii de nou-născuţi cu

risc.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

24. Îngrijirea nou-născuţilor la sala de naşteri

Modificări fiziologice legate de naştere. Scorul Apgar

– necesitatea reanimării neonatale. Reanimarea

neonatală pe grupe de nou-născuţi, evaluarea iniţială,

măsuri terapeutice. Măsuri generale obligatorii şi

urmărirea în perioada neonatala precoce.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

25. Boli pulmonare în perioada neonatală

Detresa respiratorie. Cauze comune de detresă

respiratorie în perioada neonatală: sindromul de

detresă respiratorie al nou-născutului prematur,

sindromul de aspiraţie de meconiu, tahipneea

tranzitorie a nou-născutului, pneumonia neonatală,

pneumotoraxul.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

26. Afecţiuni neurologice neonatale

Asfixia perinatală. Encefalopatia hipoxic-ischemică.

Hemoragia intracraniană. Convulsiile neonatale.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

27. Infecţiile neonatale şi icterul

Infecţiile congenitale. Sepsisul neonatal.

Hiperbilirubinemia la nou-născut – cauze de

hiperbilirubinemie indirectă (icterele hemolitice) şi

directă.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

28. Sindroame de anomalii congenitale multiple (ACM)

Semne clinice sugestive pentru ACM. Sindroamele

cromozomiale. Deformări şi anomalii de cauze

necromozomială. Sindroame de cauză teratogenă.

Alte ACM frecvente în perioada neonatală.

Prelegere

participativa,

dezbatere, expunere,

problematizare

Page 5: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

Bibliografie

1. L. Irimiea, I. Ruşa, D. Raica - Obstetrica, Ovidius University Press, Constanţa 2000

2. L. Irimiea, I. Ruşa, D. Raica - Ginecologie, Ovidius University Press, Constanţa 2000

3. V. Ancăr, C. Ionescu - Obstetrica, Editura Naţional, Bucureşti 1999

4. V. Ancăr, C. Ionescu - Ginecologie, Editura Naţional, Bucureşti 1999

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Introducere

Prezentarea clinicii. Foaia de observaţie în

obstetrică.

Examenul obstetrical

Foaia de observaţie în ginecologie

Examenul ginecologic

Instrumentarul în obstetrică şi ginecologie

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea noţiunilor

prezentate studenţilor

2. Elemente de anatomie

Anatomia aparatului genital feminin.

Bazinul osos

Bazinul moale. Craniul fetal - diametre

Diagnosticul clinic al sarcinii şi vârstei de

sarcină

Diagnosticul paraclinic al sarcinii şi vârstei

de sarcină

Echografia în obstetrică

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

3. Mecanismul naşterii şi conducerea

travaliului

Prezentaţii, poziţii, varietăţi de poziţii

Timpii nasterii

Perioadele nasterii

Mecanismul naşterii în prezentaţia craniană

flectată

Supravegherea travaliului în sala de naşteri.

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

4. Amnioscopia şi amniocenteza

Diagnosticul clinic al rupturii de

membrane

Diagnosticul paraclinic al rupturii de

membrane

Diagnosticul clinic al suferinţei fetale acute

Diagnosticul paraclinic al suferinţei fetale

acute

Amniocenteza ca metodă de diagnostic

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

5. Atitudinea în timpul travaliului,

naşterii şi al lăuziei imediate

Declansarea artificială a travaliului.

Ruptura artificială a membranelor

Anestezia şi analgezia la naştere

Perineotomia şi perineorafia. Extracţia

manuală a placentei

Controlul manual şi instrumental al cavităţii

uterine

Complicaţiile perioadelor III, IV ale

naşterii

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

6. Prezentaţiile transversale şi oblice.

Alternative de naştere. Lăuzia

Asistenţa la naştere în prezentaţiile

transversale şi oblice

Versiunea internă. Marea extracţie.

Aplicaţia de forceps

Operaţia cezariană. Lăuzia după operaţia

cezariană

Lăuzia fiziologică. Lăuzia patologică

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

Page 6: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

7. Marile simptome în ginecologie:

durerea, hemoragia, amenoreea, leucoreea.

Metode de explorare în ginecologie:

Examenul cu speculum şi valve.

Colposcopia. Testul Babeş-Papanicolau.

Citodiagnosticul bacteriologic. Testul

Lahm-Schiller

Biopsia. Chiuretajul biopsic

Histerometria. Histerosalpingografia.

Insuflaţia tubară. Proba cromatoscopică a

permeabilităţii tubare

Curba termică. Reacţia vaginală. pH-ul

vaginal. Puncţia vaginală

Metode de investigare a I.U.E.

Echografia în ginecologie

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

8. Bolile cu transmitere sexuală.

Patologia sânului Infecţia cu HIV , Gonoreea, Infecţia cu

Chlamidia, Infecţia cu Trichomonas

Patologia sânului.

Endocrinologia reproducerii

Investigaţii paraclinice în sterilitate şi

infertilitate

Contracepţia naturală. Metode

contraceptive de barieră

Contracepia hormonală

Planningul familial

Terapia de substituţie hormonală la

menopauză

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

9. Chirurgie ginecologică

Chiuretajul uterin.

Metode de evacuare a sarcinii în primul

trimestru de sarcină

Metode de evacuare a sarcinii în al doilea

trimestru de sarcină

Histerectomia

Intervenţii chirurgicale în prolapsul vaginal

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

10. Examenul clinic al nou-născutului pe

aparate şi sisteme, particularităţi ale

examinării nou-născutului.

Determinarea vârstei de gestaţie prin

evaluarea maturităţii nou-născutului –

scorul Balard.

Măsurătorile la nou născuţi şi încadrarea în

categoriile de dezvoltare pentru vârsta de

gestaţie, utilizarea curbelor de creştere şi a

percentilelor.

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

11. Îngrijirea la sala de naşteri – măsuri

comune, măsuri de reanimare

neonatală.

Evenimentele fiziologice în perioada

neonatală precoce.

Nou-născutul prematur: asigurarea

confortului termic – îngrijirea în incubator,

asigurarea suportului respirator – oxigen cu

concentraţie şi/sau presiune crescută,

metode de alimentaţie enterală şi

parenterală.

Aspecte clinice particulare în perioada

neonatală – icterul neonatal, boala

Aprofundarea, completarea şi

exemplificarea pe materiale

didactice a noţiunilor anatomice si

teoretice prezentate studenţilor,

într-o corelaţie perfectă curs-lucrare

practică.

Page 7: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

hemoragică neonatală, traumatisme la

naştere, malformaț ii congenitale

Bibliografie

1. L. Irimiea, I. Ruşa, D. Raica - Obstetrica, Ovidius University Press, Constanţa 2000

2. L. Irimiea, I. Ruşa, D. Raica - Ginecologie, Ovidius University Press, Constanţa 2000

3. V. Ancăr, C. Ionescu - Obstetrica, EdituraNaţional, Bucureşti 1999

4. V. Ancăr, C. Ionescu - Ginecologie, EdituraNaţional, Bucureşti 1999

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din

domeniul aferent programului - familiarizarea studenţilor cu noţiunile şi procesele fundamentale din obstetrică, ginecologie şi

neonatologie

- insuşirea unui limbaj medical anatomic şi clinic corespunzător ultimelor nomenclaturi de specialitate.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere din nota

finală

10.4 Curs

Gradul de asimilare a

limbajului de

specialitate;

Corectitudinea şsi

completitudinea

cunoştinţelor

acumulate;

Capacitatea de a face

conexiuni cu alte

discipline clinice

Examinare practică 50%

Examinare scrisă 30%

10.5 Seminar/laborator

Participarea activă la

toate lucrările de

laborator

Evaluarea activităţii

studentului de către

asistentul de grupă şi

un test de verificare a

cunoştinţelor pe

parcursul semestrului

20%

10.6 Standard minim de

performanţă

Identificarea, descrierea şi integrarea sistemică şi clinică a notiunilor de baza

din obstetrica, ginecologie si neonatologie

Data Semnătura Semnătura

Completării titularului de curs titularului de laborator

1.12.2015 Irimiea Lazăr

Franciuc Irina

Data

avizării în departament Semnătura

directorului de departament

Page 8: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

SPAŢII ŞI BAZA MATERIALĂ

LA DISCIPLINA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE,

NEONATOLOGIE

Universitatea „OVIDIUS” CONSTANŢA

Facultatea de Medicină

Departamentul Nr. 6

Disciplina: Obstetricăa-Ginecologie, Neonatologie

FIŞĂ LABORATOR DIDACTIC

1. Denumire laborator: „Clinicile Obstetrică-Ginecologie I şi II”

2. Disciplina deservită: Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie

3. Locaţie (corp clădire, sală): Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, etaj 7

4. Număr de locuri (studenţi): 80 locuri

5. Suprafaţa: 750 m2

6. Dotare:

ecran de proiecţie,

videoproiector,

phantom pelvis,

bazin osos,

păpuşă

Data:

Nume titular disciplină

Page 9: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

DOTAREA LABORATOARELOR CU APARATURĂ

FUNCŢIONALĂ

LA DISCIPLINA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE,

NEONATOLOGIE

NR.

CRT.

TIPUL, DENUMIREA

APARATULUI, PRODUCĂTOR

ANUL

FABRICAŢIEI

DESTINAŢIA

DIDACTICĂ CERCETARE

1. ECOGRAF SONOACE 2003 X

2. COMPUTER 2010 X

3. IMPRIMANTA 2010 X X

Page 10: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

UNIVERSITATEA „OVIDIUS „ CONSTANŢA

FACULTATEA DE MEDICINĂ

DISCIPLINA: OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Asigurarea calităţii pregătirii studenţilor.

1. Prezentarea cursurilor şi lucrărilor practice în

conformitate cu programa analitică şi cu nomenclatura

de specialitate internatională.

2. Corelarea tematicii teoretice cu activitatea practică

efectuată în sala didactica şi cu aspectele clinice ale

problematicii prezentate exemplificate in saloanele

clinicii, salile de nastere si blocul operator.

Asigurarea calităţii corpului didactic şi programelor

de studii

1. Corpul didactic al disciplinei a fost selecţionat pe

bază de concurs.

2. Membrii disciplinei sunt doctori sau doctoranzi în

ştiinţe medicale, titulari de post, cu normă întreagă.

3.Mebrii disciplinei participă activ la manifestări

ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

4. Şeful disciplinei se bucură de recunoaştere

internaţională şi naţională.

5. Corelarea programei analitice cu programele

analitice ale celorlalte unităţi de învăţământ medical din

ţară.

Asigurarea calităţii învăţământului şi învăţării

1. Folosirea de mijloace moderne de expunere a

materialului didactic în conformitate cu cerinţele

curriculei europene.

2. Urmărirea însuşirii de către studenţi a noţiunilor

predate şi evaluarea pe parcursul semestrului prin

seminarizări periodice şi 1 test scris.

3. Acordarea de ore de consultaţie înafara programului

didactic.

1. Absenţa schimburilor interdisciplinare cu facultăţile

de profil din ţară şi străinătate.

2. Material didactic insuficient.

3. Deteriorarea prea rapidă a materialului didactic.

4. Lipsa fondurilor necesare achiziţionării materialelor

consumabile şi a efectuării unor verificări şi reparaţii

necesare aparaturii din dotare.

5. Lipsa fondurilor necesare deplasării studenţilor şi

cadreleor didactice la congresele naţionale şi

internaţionale de profil.

6. existenţa unor formaţiuni de studiu cu un număr mic

de studenţi (la specialitătile moaşe şi laborator clinic).

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

1. Asigurarea schimbului de experienţă cu disciplinele

în domeniu din alte universităţi.

2. Expunerea rezultatelor muncii de cercetare la

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

3. Posibilitatea deplasării studenţilor şi cadrelor

didactice în cadrul programelor parteneriale

internaţionale.

4. Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi

internaţionale.

1. Imposibilitatea recrutării de noi cadre didactice

tinere în absenţa rezolvării problemei rezidenţiatului şi

a integrării în activitatea clinică.

2. Dispariţia unor specialităţi (moaşe, laborator clinic)

în lipsa unei publicităţi corespunzătoare.

Planul strategic al disciplinei de Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie cuprinde

următoarele direcţii: pregătirea cadrelor didactice, pregătirea studenţilor, cercetarea ştiinţifică

şi aprovizionarea cu necesarul tehnico-material pentru buna desfăşurare a activităţii didactice

şi practice, precum şi pentru efectuarea activităţilor ştiinţifice şi a celor de cercetare.

1. Pregătirea cadrelor didactice necesită acumularea de ore de educaţie medicală

continuă (EMC), deziderat realizat prin:

Page 11: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

- prezentarea de lucrări ştiinţifice în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionaleşi

internaţionale;

- participarea la cursuri de specialitate;

- achiziţionarea de literatură de specialitate şi abonamente la reviste de specialitate

pentru cunoaşterea ultimelor noutati in domeniu.

2. Pregătirea studenţilor se referă la :

- efectuarea de referate cu teme de actualitate din domeniul Obstetricii-Ginecologiei,

Neonatologiei referate realizate şi prezentate concomitent cu desfăşurarea activităţilor

didactice curente;

- desfăşurarea activităţilor Cercului Ştiinţific al disciplinei, care cuprinde 2 întruniri

semestriale;

- participarea studenţilor cu lucrări ştiinţifice (postere, comunicări) la manifestările

ştiinţifice studenţesti naţionale şi internaţionale.

3. Cercetarea se referă la :

- realizarea unui proiect care în cadrul colectivului de cercetare să cuprindă atât cadre

didactice de la disciplinele colaterale cât şi studenţi;

- finalizarea proiectelor de cercetare începute;

- realizarea unor proiectecomune de cercetare cu alte facultăţi de profil;

- accesul cadrelor didactice şi studenţilor la burse de cercetare / specializare (schimb de

experienţă, studii postuniversitare, doctorate, etc) la alte facultăţi de profil din ţară şi

din ţările U.E.

4. Aprovizionarea cu necesarul tehnico-material este un deziderat obligatoriu pentru

buna desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare. În vederea acestui obiectiv sunt

necesare achiziţionarea următoarelor materiale:

a. mijloace multimedia:

- laptop - cu posibilităţi de stocare date şi redare după suport de memorie de mare

capacitate (CD, DVD, memory stick)

- video proiector

- ecran proiecţie

- imprimantă alb-negru şi color în vederea elaborării materialelor didactice scrise:

cursuri, articole, etc.

- suport memorie: CD, DVD, memory stick

b. consumabile: hartie xerox, cartuş imprimantă alb-negru şi color

c. achiziţionarea de literatură de specialitate care să fie la dispoziţia studenţilor

pe parcursul desfăşurarii lucrărilor practice şi a cercurilor ştiinţifice

studenţeşti

Page 12: FIŞA DISCIPLINEI OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE

Semnătura Semnătura

titularului de curs Directorului de departament