FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

131
FIȘEȘELE DISCIPLINELOR PENTRU IFR

Transcript of FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Page 1: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIȘEȘELE DISCIPLINELOR PENTRU IFR

Page 2: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei INTRODUCERE ÎN RELAŢIILE PUBLICE

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr.Constantin Hariuc Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Constantin Hariuc Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu I

FR

2.5

Semestrul 2 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatoriu

2.8. Numărul de

credite ECTS 7

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

28 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 175

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 147

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie 65

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în teoria comunicării, Fundamente ale sistemului mass-media

4.2 de

competenţe

Uşurinţa de a comunica corect

Page 3: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului sală de seminar cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente

de scris (cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sion

ale

C1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple

C1.3 Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza

organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului de specialitate, descrierea

modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia

C3.1 Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza

comunicării

C3.2 Tratarea comunicării şi a publicului / audienţei din perspectiva unor parametri

specifici domeniului

C4.2 Explicarea şi interpretarea unui eveniment de RP din perspectiva planificării lui

strategice

C4.3 Utilizarea unor cadre metodologice adecvate realizării unui produs de RP.

Prezentarea unui produs RP realizat în cadrul practicii profesionale

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu

îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect

in echipa, cu indeplinirea unor functii profesionale date.

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Însuşirea şi înţelegerea aparatului conceptual a obiectivelor şi

principiilor care stau la baza organizării şi derulării relaţiilor

publice

7.2 Obiectivele specifice

Asimilarea de către studenţi a cunoştinţelor necesare, înţelegerea şi

utilizarea corectă a conceptelor specifice cu care se operează în

relaţiile publice

Aplicarea cunoştinţelor specifice relaţiilor publice în rezolvarea

unor situaţii-problemă

Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi

practice, în cadrul diferitelor grupuri

Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor

Page 4: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. 2 Seminar/ Metode de predare Observaţii

Trăsăturile, obiectivele şi funcţiile relaţiilor publice Dezbaterea. 2 ore

Organizaţiile şi publicul Discuţiile și dezbaterea 2 ore

Teorii specifice relaţiilor publice Discuţiile şi dezbaterea. 2 ore

Puncte de vedere cu privire la evoluţia relaţiilor publice Dezbaterea.

Exemplificări 2 ore

Forme de comunicare specifice mulţimilor Discuţiile și dezbaterea 2 ore

Relaţiile publice ca proces Discuţiile și dezbaterea 2 ore

Tehnici şi metode de relaţii publice cu presa Dezbaterea.

Exemplificări 2 ore

Departamente de relaţii publice Dezbaterea.

Exemplificări 2 ore

Specialistul în relaţii publice: calităţi şi competenţe Dezbaterea. Analiză,

studii de caz 2 ore

Codul Internaţional de Etică pentru Relaţii Publice adoptat

de IPRA

Discuţiile și dezbaterea. Studii de caz

2 ore

Particularităţi ale comunicării în relaţiile publice Discuţiile și dezbaterea 2 ore

Media pentru publicul intern Discuţiile și dezbaterea 2 ore

Planul unei campanii de relaţii publice Discuţiile și dezbaterea 2 ore

Metode de cercetare în relaţiile publice. Măsurarea şi

interpretarea datelor

Discuţiile și dezbaterea 2 ore

Total ore: 28

BIBLIOGRAFIE

Aronson, Mery, Spetner, Don, Ames, Carol, Ghidul redactării în relaţiile publice, AMSTA PUBLISHING,

2008

Coman, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Polirom, 2004

Coman, Cristina, Relaţiile publice. Principii şi strategii, Polirom, 2001 David, George, Tehnici de relaţii publice, Polirom, 2008

Dagenais, Bernard, Campania de relaţii publice, Polirom, 2003 Dagenais, Bernard, Profesia de relaţionist, Polirom, 2002 Hariuc, Constantin, Muntean, Mihail, Spulber, Simona, Introducere în relaţiile publice, Editura Pământul,

2004

Hariuc, Constantin, Petrovici Merima, Relaţii publice în câmpul social. Domenii de aplicare, Editura

printech, Bucureşti, 2012 Newsom, Doug, Turk, Judy Van Slyne, Kruckebery, Dean, Totul despre relaţiile publice, Polirom, 2003 Newsom, Doug, Carell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Polirom, 2004 Oliver, Sandra, Strategii de relaţii publice, Polirom, 2009

Ries, Al & Ries, Laura, Căderea advertisingului şi ascensiunea PR-ului, Brandbuilders Grup,

Bucureşti, 2005

Rogojinaru, Adela, Interdisciplinaritate. Teme de relaţii publice, Editura Ars Docendi, 2003

Ruff, Iulian Vegheş, Grigore, Bogdan, Relaţiile publice şi publicitatea online, Polirom, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și

Page 5: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

seminar.

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

Evaluare scrisă (finală în sesiunea

de examene) 80%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, şi practică comunicaţională în relaţiile publice.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

din străinătate.

Page 6: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr.Constantin Hariuc Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Constantin Hariuc Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul 3 2.6 Tipul de

evaluare V 2.7 Regimul

disciplinei Opţional

2.8. Numărul de

credite ECTS 4

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 100

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 86

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în teoria comunicării, Informatică. Fundamente ale sistemului mass-

media

4.2 de

competenţe

Uşurinţa de a comunica corect

Page 7: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului sală de seminar cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente

de scris (cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C3.1 Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în

analiza comunicării

C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate

din domeniu

C3.4 Identificarea şi utlizarea unor tehnici şi indicatori relevanţi pentru monitorizarea

şi evaluarea proceselor de comunicare

C2.2 Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în

comunicare

C3.5 Elaborarea unui plan de comunicare eficientă în situaţii definite de comunicare

publică

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu

îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect

in echipa, cu indeplinirea unor functii profesionale date.

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Însuşirea şi înţelegerea impactului factorului social asupra

comunicării; derularea comunicării în diverse contexte sociale

7.2 Obiectivele specifice

Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru

înţelegerea mecanismelor sociale ale comunicării;

Iniţierea studenţilor în utilizarea cunoştinţelor de sociologie

aplicată în domeniul comunicării

Înţelegerea şi utilizarea corectă a conceptelor specifice

comunicării pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi

explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa socială

reală

Aplicarea cunoştinţelor specifice comunicării în rezolvarea unor

situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale

de dezvoltare

Manifestarea unui comportament comunicaţional activ şi

responsabil în societate

Page 8: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. 2 Seminar/ Metode de predare Observaţii

Comunicarea - obiect de studiu al sociologiei.

Orientări în definirea conceptului şi în cercetarea

comunicării

Dezbaterea.

2 ore

Factorii sociali care fac posibilă dobândirea capacităţii

de a comunica (socializarea) şi factorii sociali care

influenţează desfăşurarea proceselor comunicaţionale

Discuţiile și dezbaterea

2 ore

Interacţiunea ca proces de comunicare. Corelaţiile

comunicare acţiune socială

Dezbaterea. Analiză,

studii de caz 2 ore

Corelaţiile comunicare – status – rol. Comunicarea

comunitatea socială, în grupuri sociale formale şi

informale

Dezbaterea.

Exemplificări 2 ore

Comunicarea în spaţiul public. Modele de comunicare

în spaţiul public. Proiectarea unei campanii de

comunicare publică

Discuţiile și dezbaterea

2 ore

Definirea, caracteristicile şi funcţiile comunicării de

masă. Comunicarea de masă în societate

Discuţiile și dezbaterea 2 ore

Finalităţile comunicării. Modalităţi de exercitare a

comunicării ca proces de influenţă

Dezbaterea.

Exemplificări 2 ore

Total ore: 14

BIBLIOGRAFIE

XXX Dicţionar de sociologie, Editura Babel, 1993

Boudon, Raymond (coordonator) Tratat de sociologie (cap.14, Comunicarea), Editura Humanitas,

Bucureşti

Cathala, Henri-Pierre Epoca dezinformării, Editura Militară, 1991

Dobrescu, Emilian M. Sociologia comunicării, Editura Victor, 1998

Gidens, Anthung Sociologie, Editura All, Bucureşti, 2000

Drăgan, Ioan, Paradigme ale comunicării de masă, Casa de Editură şi Presă “ŞANSA”

S.R.L.Bucureşti, 1996

Hariuc, Constantin Psihosociologia comunicării, Editura Licorna, Bucureşti, 2002

Ionescu, Ion, Stan, Dumitru Elemente de sociologie, vol.1 (cap. Sociologia comunicării informaţiei),

Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 1997

Şoitu, Laurenţiu, Comunicare şi acţiune, Institutul European, Iaşi, 1997

McQuail, Denis Comunicarea, Institutul European, 1999

Miège, Bernard Societatea cucerită de comunicare, Polirom, 2000

Pedler, Emmanuel Sociologia comunicării, Editura Cartea Românească, 2001

Stanton, Nicki, Comunicarea, Societatea Ştiinţă şi Tehnică S.A.,Bucureşti, 1995

Van Cuilenburg, J. J., Scholten, O., Noomen, G.W., Ştiinţa comunicării, Ed. Humanitas,

Bucureşti

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Page 9: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

seminar.

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

Evaluare scrisă (finală în sesiunea

de examene) 80%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, şi practică comunicaţională în social.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și

din străinătate.

Page 10: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei COMUNICARE MULTIMEDIA

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr.Constantin Hariuc Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Constantin Hariuc Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul 3 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatoriu

2.8. Numărul de

credite ECTS 5

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

42 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

42

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 125

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 83

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în teoria comunicării, Informatică. Calculatorul mediu şi canal de

comunicare, Fundamente ale sistemului mass-media

4.2 de

competenţe

Lucrul cu diverse softuri: office, Adobe Foto Schop, Director, Corel, softuri

pentru proiectare şi animare site-uri

Page 11: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat

(Power Point, Word)

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Laborator multimedia, câte doi studenţi la calculator, softuri

academice

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple

C2.2 Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în

comunicare

C4.1 Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs de RP

C2.5 Realizarea de portofolii cu privire la dimensiunea mediatică a unui act de

informare şi/sau comunicare profesionalizată. Întocmirea unui plan de folosire a noilor

tehnologii informaţionale şi media pentru un proiect concret de gestiune a informaţiei

şi/sau de comunicare profesionalizată

C4.5 Elaborarea documentaţiei pentru prezentarea unui produs RP. Prezentarea unui

produs RP realizat în cadrul practicii profesionale

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu

îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect

in echipa, cu indeplinirea unor functii profesionale date.

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Însuşirea şi înţelegerea comunicării cu documentele

multimedia

7.2 Obiectivele specifice

Înţelegerea şi utilizarea corectă a aparatului conceptual specific

comunicării multimedia

Iniţierea studenţilor în construirea, identificarea unor surse

care conţin elemente multimedia şi folosirea lor în realizarea

documentelor multimedia

Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice despre

comunicarea multimedia pe Internet;

Iniţierea studenţilor în construirea şi identificarea unor surse pe

Internet care conţin elemente multimedia şi folosirea lor în

realizarea documentelor multimedia;

Iniţierea şi dezvoltarea la studenţi a unor abilităţi în folosirea

facilităţilor Internetului pentru comunicarea multimedia;

Page 12: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/ Metode de predare Observaţii

Utilizarea multimedia

Documentul multimedia vs. documentul compus Dezbaterea.

Exemplificări ale

utilizării multimedia

Tipuri de instrumente de creaţie multimedia Discuţiile și dezbaterea Dimensiunile profesiei în multimedia Dezbaterea. Analiză,

studii de caz

Utilizarea obiectelor multimedia (text, sunet, imagine,

animaţie, video) Dezbaterea.

Exemplificări ale

utilizării obiectelor

multimedia

Planificarea etapelor proiectului multimedia Discuţiile și dezbaterea Multimedia pe Internet. Sistemul World Wide Web.

Navigarea pe Internet. Dezbaterea.

Exemplificări ale

utilizării obiectelor

multimedia pe Internet

Produse de PR şi publicitate în spaţiul Web Dezbaterea.

Exemplificări de produse

de PR şi publicitate în

spaţiul Web

Limbaje specializate pentru integrarea obiectelor

multimedia în spaţiul WWW Discuţiile și dezbaterea

Realizare paginilor web Discuţiile și dezbaterea Comunicarea multimedia prin poşta electronică, prin IRC şi

grupurile de discuţii UseNet Discuţiile și dezbaterea

Concluzii şi notare finală

8. 3 Laborator Metode de predare Observaţii

Identificarea şi aspectarea unui document multimedia Demonstraţia.

Exemplificări ale

utilizării obiectelor

multimedia pe Internet

2 ore

Realizarea textului, sunetului, imaginii, animaţiei şi a

secvenţelor video în multimedia Exerciții de folosire a

diverselor softuri pentru

realizarea obiectelor şi a

unor documente

multimedia simple

4 ore

Proiectarea şi realizarea unui document multimedia Discuţiile și dezbaterea,

modelarea 4 ore

Identificarea şi înţelegerea modului de utilizare a

instrumentelor pentru folosirea Internetului Exerciții de folosire a

diverselor softuri pentru

folosirtea Internetului

2 ore

Page 13: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Folosirea limbajelor specializate pentru integrarea

obiectelor multimedia în spaţiul WWW Discuţiile și dezbaterea,

exerciţii 6 ore

Crearea unui site Web Exerciții de folosire a

limbajului HTML.

Realizare unui site

simplu

4 ore

Instrumente de editare a site-urilor web de tipul

WYSIWYG Exerciții de folosire a

diverselor softuri de

editare site-uri

4 ore

Folosirea poştei electronice, a IRC şi grupurilor de discuţii

UseNet în comunicarea multimedia Exerciții de folosire a

diverselor softuri pentru

folosirea acestor servicii

ale Internetului

2 ore

Total ore: 28

BIBLIOGRAFIE

XXX Ghidul multimedia, Teora, 1998

Bîzdoacă, Nicu George, Bîzdoacă, Elvira Nicoleta, Staicu, Ovidiu, Matei, Sorin, Iniţiere în Internet, E-mail şi

Chat, Editura Arves, 2002

Brut, Mihaela, Buraga, Sorin, Prezentări multimedia pe Web, Polirom, 2004

Drulă, Georgeta, Documentul multimedia, Editura Semne, Bucureşti, 2001

Georgeta, Drulă, Site-uri web. Metode şi tehnici de realizare, Editura SemnE, Bucureşti, 2002

Gugoiu, Teodoru, HTML prin exemple, Teora, 2003

Hariuc, Constantin, Comunicarea multimedia, pe suport electronic

Homorodean, Marcel Andrei, Iosupescu, Irina, Internet şi pagini Web. Manual pentru începători şi iniţiaţi,

Editura Niculescu, 2002

Karbo, Michael B., Grafică pentru Web, Editura EGMONT, 2001

Mitchel, Scott, Cum să creezi un site web folosind ceea ce ştii deja, Teora, 2008

Vasilescu, Adrian, Multimedia, Editura Economică, 2002

Vaughan, Tay, Multimedia. Ghid practic, Teora, 2002

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

seminar și laborator.

Activitate la laborator: evaluare

lucrări practice

10%

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

Lucrare de curs 20%

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și

din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au

avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai mediului de relaţii publice şi publicitate.

Page 14: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

10%

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

Evaluare scrisă (finală în sesiunea

de examene) 60%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea unei probleme practice simple.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

Page 15: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Introducere în teoria comunicării

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Prof. dr. Odette Arhip Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu I

FR

2.5

Semestrul 1 2.6 Tipul de

evaluare

Examen

E 2.7 Regimul

disciplinei

obligatorie

Obligatoriu

2.8. Numărul de

credite ECTS 6 credite

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:

3.2 curs -

3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ 28 din care:

3.5 curs -

3.6 seminar/laborator 28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 125

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 97

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 50

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 45

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică Bucureşti

1.2. Facultatea Facultatea de Stiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Catedra de Comunicare, ştiinţe umaniste şi limbi străine

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de

studii/Calificarea

Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Limba română

Page 16: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Nu este cazul

4.2 de

competenţe

Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului amfiteatru cu minim 80 de locuri, dotat cu videoproiector, ecran,

tablă şi instrumente de scris (marker)

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(marker)

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de

specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării

C3.1 Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în

analiza comunicării

C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de

specialitate din domeniu

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi performanţă în

abordarea proceselor de comunicare

CT 2 - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu

îndeplinirea anumitor sarcini

CT 3 - Capacitatea de a valorifica oportunităţile intelectuale şi practice pentru

dezvoltarea capacităţii comunicaţionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei cunoaşterea şi înţelegerea paradigmelor conceptuale şi a

teoriilor lingvistice aplicate domeniului Comunicării în

vederea sesizării corecte a implicaţiilor, căilor de rezolvare şi a

strategiilor în varii contexte comunicaţionale.

7.2 Obiectivele specifice

cunoaşterea principiilor fundamentale după care funcţionează

comunicarea şi înţelegerea faptului că aceasta poate influenţa

performanţa noastră ca locutori;

înţelegerea mecanismelor de transmitere a informaţiilor

pentru a concepe şi modela cât mai eficient mesajele;

cultivarea asertivităţii atât de necesare în cazul unor

profesionişti în domeniul relaţiilor publice şi care vizează, în

special, gestionarea situaţiilor negative;

cultivarea atitudinilor, valorilor şi reacţiilor corecte;

deprinderea unui comportament cooperant şi gestionarea

corectă a abilităţilor interpersonale;

armonizarea aspectelor teoretice cu cele practice pentru a crea

mesaje, gestiona informaţii, extinde reţele sociale şi pentru a

rezolva conflicte;

Page 17: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

I. Seminar introductiv.

Prezentarea conceptelor de bază şi

introducere diacronică

Exemplicări, dezbatere Cunoaşterea grupelor. Denis McQuail,

Comunicarea, Ed.

Institutul European,

2004; suportul de curs

II. Funcţiile poetică şi metalingvistică în

diverse stiluri funcţionale

Analiză contrastivă de

fragmente de texte din

diverse stiluri funcţionale

Surse bibliografice

diverse

III. Analiză contrastivă a modelelor

moderne ale actului de comunicare

Exemplificări, reprezentare

grafică, dezbatere,

argumentare

D. McQuail, S.

Windahl, Modele ale

comunicării pentru

studiul comunicării

de masă,

comunicare.ro 2001;

O. Arhip, Teoria

comunicării,

Junimea, 2005

IV. Analiză contrastivă a modelelor

moderne ale actului de comunicare

Exemplificări, reprezentare

grafică, dezbatere,

argumentare pro şi contra

D. McQuail, S.

Windahl, Modele ale

comunicării pentru

studiul comunicării

de masă,

comunicare.ro 2001;

O. Arhip, Teoria

comunicării,

Junimea, 2005

V. Tipuri de comunicare socială Definire, exemplicări şi

dezbatere

Mihai Dinu,

Comunicarea, Ed.

Ştiinţifică, 1999

VI. Analiză tranzacţională - aplicaţii Exemplificări, studii de caz,

discuţii.

Christine Lister-Ford,

Analiză tranzacţională,

trad. Ramona Elena

Stamate, Ed. Harald,

2010

VII. Teoria „spiralei tăcerii” Studiu de caz, dezbateri,

referate

E. Noelle-Neumann,

Spirala tăcerii.

Opinia publică –

învelişul nostru

social,

comunicare.ro, 2004

VIII. Comunicare gestuală şi posturală –

patternuri culturale

Studii de caz, referate,

dezbateri

Daniela Rovenţa-

Frumuşani, Semiotică,

societate, cultură, Ed.

Institutul European,

Page 18: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

1999

IX. Mizele fundamentale ale comunicării:

informativă, de poziţionare, de mobilizare,

relaţională, normativă

Studii de caz, dezbateri Alex Mucchielli, Arta

de a comunica, Ed.

Polirom, 2005

X. Comunicare verbală şi neverbală.

Experienţa spaţiului

Studii de caz, dezbateri Daniela Rovenţa-

Frumuşani, Semiotică,

societate, cultură, Ed.

Institutul European,

1999

XI. Dramaturgie socială – actori,

performeri, roluri discrepante

Referate, dezbateri E. Goffman, Viaţa

cotidiană ca

spectacol,

comunicare.ro, 2003

XII. Proxemică, kinezică, pragmatică Studii de caz, referate,

dezbateri

Mihai Dinu,

Comunicarea, Ed.

Ştiinţifică, 1999; Chelcea, Septimiu,

Ivan, Loredana,

Chelcea, Adina,

Comunicarea

nonverbală: gesturile şi

postura, comunicare.

ro., 2005

XIII. Testarea cunoştinţelor. Test scurt şi dezbateri

XIV. Seminar recapitulativ. Clarificarea unor aspecte,

concluzii, notarea testelor.

A. BIBLIOGRAFIE minimală Bryson, John, M., Planificarea strategică pentru organizaţii publice şi nonprofit. Ghid

pentru consolidarea şi susţinerea realizărilor organizational, ediţie revizuită, trad. Diana Stanciu,

Ed. Arc, Chişinău, 2002

Chelcea, Septimiu, Tehnici de cercetare sociologică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii

Publice "David Ogilvy" - S.N.S.P.A., Bucureşti, 2001

Chelcea, Septimiu, Ivan, Loredana, Chelcea, Adina, Comunicarea nonverbală: gesturile şi

postura, comunicare. ro., Bucureşti, 2005

Andy Green, Comunicarea eficientă în relaţii publice. Crearea mesajelor şi relaţiile sociale,

Ed. Polirom, Iaşi, 2009

Nicolas Guèguen, Psihologia manipulării şi a supunerii, Ed. Polirom, Iaşi, 2007

Michele Jouve, Comunicarea. Publicitate şi relaţii publice, Ed. Polirom, Iaşi, 2005

Christine Lister-Ford, Analiză tranzacţională, trad. Ramona Elena Stamate, Ed. Harald,

2010

Dinu Mihai, Modele fundamentale de comunicare, Bucuresti, Ed. Tritonic, 2005

Brian McNair, Introducere în comunicarea politică, Ed. Polirom, Iaşi, 2007

Elisabeth Noelle-Neumann, Spirala tăcerii. Opinia publică – învelişul nostru social,

comunicare.ro., Bucureşti, 2004

Denis McQuail, Comunicarea, Ed. Institutul European, Iaşi, 2004

Denis McQuail, Modele de comunicare, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2005

Alex Mucchielli, Arta de a comunica, trad. G. Sfichi, G. Puică, M. Roman, Ed. Polirom, Iaşi,

2005

André de Peretti, Jean-André Legrand, Jean Boniface, Tehnici de comunicare, Ed.

Polirom, Iaşi, 2007

Page 19: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Daniela Rovenţa-Frumuşani, Semiotică, societate, cultură, Ed. Institutul European, Iaşi,

1999

Philippe Turchet, Sinergologia. De la limbajul trupului la arta de a citi gândurile celuilalt.

Ed. Polirom, Iaşi, 2005

Iulian Vegheş Ruff, Bodan Grigore, Relaţiile publice şi publicitatea online, Ed. Polirom,

Iaşi, 2003

Odette Arhip, Teoria Comunicării, Ed. Junimea, Iaşi, 2005

Arhip Odette, Retorica identităţii naţionale, Iaşi, Junimea, vol. I, 2008

X X X, Limbaje şi comunicare, vol. al III-lea, Iaşi, Ed. Institutul European, 2002

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

Corectitudinea și

completitudinea

cunoștinţelor

Conversaţia de evaluare, expuneri

libere ale studenţilor

10%

Gradul de asimilare a

limbajului de specialitate Conversaţia de evaluare,

chestionare orală

10%

Coerenţa logică şi

corectitudinea exprimării

Conversaţia de evaluare,

chestionare orală

15%

Criterii ce vizează

aspectele atitudinale:

conştiinciozitatea,

interesul pentru studiu

individual.

Participarea activă la cursuri.

15%

10.5

Seminar/laborator

Capacitatea de a opera cu

cunoștinţele asimilate;

Examinare orală, conversaţie de

evaluare

10%

Capacitatea de aplicare în

practică; Examinare orală, conversaţie de

evaluare

15%

Criterii ce vizează

aspectele atitudinale:

conștiinciozitatea,

interesul pentru studiu

individual.

Examinare orală, conversaţie de

evaluare

10%

Capacitate de exprimare Examinare orală, conversaţie de 15%

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Actualizarea metodelor, metodologiilor, bibliografiei folosite în predare astfel încât să se apropie

foarte mult de situaţiile reale cu care se vor confrunta studenţii;

Dezvoltarea abilităţilor de analiză şi adaptare la contexte comunicaţionale diverse;

Pentru o armonizare şi modernizare a cunoştinţelor, s-a desfăşurat activitate ştiinţifică semnificativă

în străinătate şi în ţară spre actualizarea cursului;

Pregătirea studenţilor pentru situaţii concrete din viaţă (interviuri, campanii PR etc.), dar şi pentru

disciplinele din semestrele următoare;

Lărgirea orizontului cultural şi de cunoaştere;

Îmbunătăţirea acurateţei exprimării scrise şi orale

Page 20: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

corectă şi logică evaluare, teste

10.6. Evaluarea

finală

Test în cadrul

seminarului

Examen

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

cunoașterea elementelor fundamentale de teorie;

exprimare şi scriere corectă, logică

Data completării 24 septembrie 2012 Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

...........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 21: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Semiotică

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Prof. univ. dr. Odette Arhip Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul IV 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 3 credite

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

3.2 curs -

3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ 14 din care:

3.5 curs -

3.6 seminar/laborator 14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 75

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 61

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 9

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică Bucureşti

1.2. Facultatea Facultatea de Stiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Catedra de Comunicare, ştiinţe umaniste şi limbi străine

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Limba română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Cunoaşterea conceptelor fundamentale şi a teoriilor specifice domeniului

Comunicării (predate în primele trei semestre), noţiunile de la disciplinele

Introducere în teoria comunicării, Istoria comunicării, Filosofia comunicării

4.2 de

competenţe

Capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate şi aceea de a concepe un referat

conform standardelor deontologice

Page 22: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

I. Seminar introductiv

1. Prezentare şi discuţii asupra

conceptelor de bază

Definire, exemplicări şi

dezbatere.

Cunoaşterea grupelor.

II. Semn şi/sau referent Definire, exemplicări şi

dezbatere

F. de Saussure, Curs

de lingvistică

generală, Polirom,

2000;

Umberto Eco, Tratat

de semiotică

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului amfiteatru cu minim 80 de locuri, dotat cu videoproiector, ecran,

tablă şi instrumente de scris (marker)

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(marker)

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple;

C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor specifice

domeniului semiotic pe care absolvenţii le vor aplica ulterior în profesie;

C5.1 Utilizarea corectă a principalelor metode, tehnici şi strategii care implică

utilizarea semnelor verbale şi a celor vizuale.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi performanţă în

abordarea proceselor de comunicare

CT 2 - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu

îndeplinirea anumitor sarcini

CT 3 - Capacitatea de a valorifica oportunităţile intelectuale şi practice pentru

dezvoltarea capacităţii comunicaţionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Studierea semioticii va contribui la rafinarea structurilor

enunţiative şi a articulaţiilor sale modale, înscriindu-se în

perspectiva unei gramatici discursive.

7.2 Obiectivele specifice

Capacitatea de a realiza analize semiotice ale discursurilor

specifice domeniului în care vor profesa;

Relaţionări apte de a reda complexitatea sporită a paradigmei

ştiinţei actuale concentrate pe complementaritatea demersurilor

şi interdisciplinaritatea domeniilor.

Page 23: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

generală, Ştiinţifică,

1982

III. Iconicitate, analogie, grad de

convenţie, metaforă, metonimie

Definire, exemplicări şi

dezbatere

Umberto Eco, Tratat

de semiotică

generală, Ştiinţifică,

1982;

D. Rovenţa-

Frumuşani, Semiotica

discursului ştiinţific,

Ed. Ştiinţifică, 1995;

IV. Interferenţa iconic/indicial/simbolic Definire, exemplicări,

dezbatere şi referat

D. Rovenţa-

Frumuşani, Semiotica

discursului ştiinţific,

Ed. Ştiinţifică, 1995;

D. Rovenţa-

Frumuşani,

Introducere în teoria

argumentării, Ed.

Universităţii, 1994

V. Sintaxa, semantica şi pragmatica

semnelor

Definire, exemplicări şi

dezbatere

D. Rovenţa-

Frumuşani, Semiotica

discursului ştiinţific,

Ed. Ştiinţifică, 1995;

D. Rovenţa-

Frumuşani,

Introducere în teoria

argumentării, Ed.

Universităţii, 1994

VI. Semiotica şi comunicarea; bariere în

comunicare interculturală

Definire, studiu de caz şi

dezbatere

D. Borţun, Semiotică.

Limbaj şi

comunicare,

Comunicare.ro, 2001

VII. Implicaţii semiotice în discursul

publicitar

Publicitatea – domeniu al interpretării

miturilor şi a structurilor mitice

Definire, exemplicări şi

dezbatere

M. Moraru, Mit şi

publicitate, Nemira,

2009

Bibliografie minimală

D. Borţun, Semiotică. Limbaj şi comunicare, Comunicare.ro, 2001

A. Codoban, Structura semiologică a structuralismului, Dacia, 1984

V. S. Dâncu, Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar,

G. Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Univers, 1977

O. Ducrot, J.-M. Schaeffer, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, trad.

de A. Măgureanu, V. Vişan, M. Păunescu, Babel, 1996

Umberto Eco, Tratat de semiotică generală, Ştiinţifică, 1982

Mircea Eliade, Imagini şi simboluri, trad. de A. Beldescu, Humanitas, 1994

Paul Miclău, Semiotică lingvistică, Facla, 1981

M. Moraru, Mit şi publicitate, Nemira, 2009

Page 24: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

D. Rovenţa-Frumuşani, Introducere în teoria argumentării, Ed. Universităţii, 1994

D. Rovenţa-Frumuşani, Semiotica discursului ştiinţific, Ed. Ştiinţifică, 1995;

F. de Saussure, Curs de lingvistică generală, Polirom, 2000

Odette Arhip, Opera picturală – o lectură semiotică, Junimea, 2009

Odette Arhip, Suport de curs

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

Corectitudinea și

completitudinea

cunoștinţelor

Conversaţia de evaluare, expuneri

libere ale studenţilor

10%

Gradul de asimilare a

limbajului de specialitate Conversaţia de evaluare,

chestionare orală

10%

Coerenţa logică şi

corectitudinea exprimării

Conversaţia de evaluare,

chestionare orală

15%

Criterii ce vizează

aspectele atitudinale:

conștiinciozitatea,

interesul pentru studiu

individual

Participarea activă la cursuri. 15%

10.5

Seminar/laborator

Capacitatea de a opera cu

cunoștinţele asimilate;

Examinare orală, conversaţie de

evaluare

10%

Capacitatea de aplicare în

practică; Examinare orală, conversaţie de

evaluare

15%

Criterii ce vizează

aspectele atitudinale:

conștiinciozitatea,

interesul pentru studiu

individual;

Examinare orală, conversaţie de

evaluare

10%

Capacitate de exprimare

corectă şi logică

Examinare orală, conversaţie de

evaluare

15%

10.6. Evaluarea

finală

Examen

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

cunoașterea elementelor fundamentale de teorie;

capacitate de analiză şi decodare;

capacitatea de a nuanţa şi de a comunica competent între culturi, grupuri sociale sau

profesionale, instituţii, indivizi, forţe politice, ideologii.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Actualizarea metodelor, metodologiilor, bibliografiei folosite în predare astfel încât să se apropie

foarte mult de situaţiile reale cu care se vor confrunta studenţii;

Dezvoltarea abilităţilor de analiză şi adaptare la contexte comunicaţionale diverse;

Crearea unui orizont epistemologic semiotic şi dezvoltarea capacităţii de analiză semiotică;

Lărgirea orizontului cultural şi de cunoaştere;

Page 25: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Data completării 25 septembrie 2012 Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

...........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 26: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Comunicare non-verbală

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Prof. dr. Odette Arhip Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul III 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei opţională

2.8. Numărul de

credite ECTS 3 credite

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 75

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 61

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 9

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică Bucureşti

1.2. Facultatea Facultatea de Stiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Catedra de Comunicare, ştiinţe umaniste şi limbi străine

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Limba română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Noţiuni de Introducere în teoria comunicării, Filosofia comunicării, Istoria

comunicării, Psihologie socială

4.2 de

competenţe

Cunoaşterea conceptelor fundamentale şi a teoriilor specifice domeniului

Comunicării (predate în primele două semestre)

Page 27: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

I. Precizări conceptuale. Scurt istoric al

comunicării nonverbale

Introducere în tematică,

dezbateri

Cunoaşterea grupelor

S. Chelcea, L. Ivan,

A. Chelcea,

Comunicarea

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(marker)

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple;

C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare non-verbală şi a problemelor de

specialitate din domeniu;

C3.1 Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza

comunicării non-verbale

Utilizarea corectă a principalelor metode, tehnici, tactici şi strategii de comunicare non-

verbală

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1. Rezolvarea în mod realist şi cu o argumentare atât teoretică, cât şi practică, a unor

situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională prin aprofundarea domeniului

comunicării non-verbale pentru adaptare la orice context

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Familiarizarea cu principalele concepte şi teorii ale acestui

domeniu în vederea aplicării cu acurateţe în diversele activităţi

profesionale viitoare

7.2 Obiectivele specifice

baza teoretică şi conceptuală pentru a facilita comunicarea

dintre indivizi si dintre grupuri;

să studieze impactul asupra individului cât şi a grupului

incluzand rolul zonelor şi a distanţelor interpersonale;

formarea atitudinilor şi antrenamentul abilităţilor de

comunicare ca instrumente necesare pentru o comunicare

autentică şi eficientă;

să dezvolte studenţilor abilităţi de comunicare interpersonale,

necesare într-o lume a muncii, pentru preluarea controlului

asupra propriei lor dezvoltări;

Page 28: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

nonverbală: gesturile

şi postura,

comunicare.ro, 2005;

II. Funcţiile şi disfuncţiile comunicării

nonverbale

Prezentare, comentarii,

dezbateri

S. Chelcea, L. Ivan,

A. Chelcea,

Comunicarea

nonverbală: gesturile

şi postura,

comunicare.ro, 2005;

III. Artefactele Prezentare, referat, dezbatere S. Chelcea, L. Ivan,

A. Chelcea,

Comunicarea

nonverbală: gesturile

şi postura,

comunicare.ro, 2005;

IV. Oculezica sau contactul vizual Prezentare, dezbateri S. Chelcea, L. Ivan,

A. Chelcea,

Comunicarea

nonverbală: gesturile

şi postura,

comunicare.ro, 2005;

V. Vocalica sau paralimbajul Referat, dezbatere S. Chelcea, L. Ivan,

A. Chelcea,

Comunicarea

nonverbală: gesturile

şi postura,

comunicare.ro, 2005;

VI. Factori determinanţi ai competenţei

nonverbale

Prezentare, exemplificări,

dezbatere

S. Chelcea, L. Ivan,

A. Chelcea,

Comunicarea

nonverbală: gesturile

şi postura,

comunicare.ro, 2005;

VII. Testul PONS. Exerciţii pentru

cristalizarea competenţei nonverbale

Scurta prezentare, rezolvarea

exerciţiilor

S. Chelcea, L. Ivan,

A. Chelcea,

Comunicarea

nonverbală: gesturile

şi postura,

comunicare.ro, 2005;

Bibliografie minimală

1. Chelcea, Septimiu, „Comunicarea nonverbala”, Editura comunicare.ro, Bucuresti,

2002

2. Collett, Peter, „Cartea gesturilor”, Editura Trei, Bucuresti, 2003

3. Philippe Turchet, „Sinergologia. De la limbajul trupului la arta de a citi gandurile

celuilalt, Editura Polirom, 2005

4. Kapferer, N.J., „Căile persuasiunii. Modul de influenţare a comportamentelor prin

comunicare şi publicitate”, Editura I.N.I., Bucuresti, 1990

Page 29: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5. Christine Lister-Ford, Analiză tranzacţională, trad. Ramona Elena Stamate, Ed. Harald, 2010 6. Popescu, Dan, „Arta de a comunica”, Editura Economica, Bucuresti, 1998

7. Daniela Rovenţa-Frumuşani, Semiotică, societate, cultură, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999 8. Spiker,B & Daniel T, „Perspective ale comunicarii organizationale”, Editura Brawn,

Dubuque, 1991

9. Stanton, Nicki, „Comunicarea”, Editura „Stiinta si Tehnica, Iasi,1995

10. Pânişoară, I. O., Comunicarea eficientă, ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Polirom, Iaşi,

2004

11. Ticu, Constantin Evaluarea psihologica a personalului”, Editura Polirom, Iasi, 2004

12. Craia, Sultana, „Teoria comunicarii”, Editura Fundatiei Romania de Mâine, Bucuresti,

2000

13. O. Arhip, Suport de curs

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Capacitatea de a opera cu

cunoștinţele asimilate;

Examinare orală, conversaţie de

evaluare

10%

Capacitatea de aplicare în

practică; Examinare orală, conversaţie de

evaluare

15%

Criterii ce vizează

aspectele atitudinale:

conștiinciozitatea,

interesul pentru studiu

individual.

Examinare orală, conversaţie de

evaluare

10%

Capacitate de exprimare

corectă şi logică

Examinare orală, conversaţie de

evaluare, exerciţii

15%

10.6. Evaluarea

finală

Test şi exerciţii la

seminar

Verificare

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Actualizarea metodelor, metodologiilor, bibliografiei folosite în predare astfel încât să se apropie

foarte mult de situaţiile reale cu care se vor confrunta studenţii;

Dezvoltarea abilităţilor de analiză şi adaptare la contexte comunicaţionale diverse;

Lărgirea orizontului cultural şi de cunoaştere;

Pentru o armonizare şi modernizare a cunoştinţelor, s-a desfăşurat activitate ştiinţifică semnificativă

în străinătate şi în ţară spre actualizarea cursului.

Page 30: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

cunoașterea elementelor fundamentale de teorie;

exprimare şi scriere corectă, logică

Data completării 25 septembrie 2012 Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

...........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 31: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei FUNDAMENTE ALE SISTEMULUI MASS-MEDIA

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Prof.univ.dr. Odette Arhip Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Odette Arhip Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu I

FR

2.5

Semestrul 2 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatoriu

2.8. Numărul de

credite ECTS 7

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: -

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

28 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 125

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 97

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 50

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în teoria comunicării, Informatică, Sociosemiotică, Sociologia

comunicării

4.2 de

competenţe

Uşurinţa de a comunica corect

Page 32: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului sală de seminar cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente

de scris (cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

CP.1 Cunoaşterea conceptelor, paradigmelor, teoriilor şi metodologiilor utilizate în

analiza comunicării de masă

CP.2 Identificarea particularităţilor şi a impactului social specific al diverselor tipuri de

media

CP.3. Înţelegerea efectelor comunicării de masă

CP.4 Operarea cu indicatori relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea comunicării

mediatice

CP.5 Identificarea şi evaluarea conexiunilor dintre mass-media şi politică

CP.6 Cunoaşterea organizării instituţiilor de presă şi înţelegerea statusului jurnalistului

şi a culturii profesionale

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1. Implicarea în desfăşurarea unui proiect de echipă, cu imaginarea unor jocuri de

rol, în scopul familiarizării cu profesia de jurnalist şi al însuşirii culturii media

CT2. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la

cerinţele pieţei muncii

CP.3. Evaluarea posibilităţilor de acces şi participare în spaţiul public mediatic

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Însuşirea de către studenţi a elementelor şi principiilor de

organizare şi funcţionare a sistemului mass-media, precum şi a

paradigmelor comunicării de masă

7.2 Obiectivele specifice

Obţinerea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea

mecanismelor sociale ale comunicării de masă

Însuşirea şi utilizarea corectă a conceptelor, paradigmelor,

teoriilor şi metodologiilor specifice comunicării de masă

pentru explicarea unor fapte, evenimente, procese din viaţa

socială reală

Înţelegerea şi evaluarea impactului mass-media şi a efectelor

sale

Cunoaşterea organizării instituţiilor de presă şi familiarizarea cu

cultura media

Evaluarea rolului mass-media în spaţiul public, inclusiv în

viaţa politică

Page 33: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/ Metode de predare Observaţii

Comunicarea de masă: concepte şi paradigme ale

comunicării mediatice

Dezbatere &

exemplificări 2 ore

Tipologia instituţiilor de media şi funcţiile mass-

media, raportate la specificul fiecărui mijloc de

comunicare

Dezbatere &

exemplificări 2 ore

Modele ale presei şi impactul social al media: efectele

comunicării de masă

Dezbatere &

exemplificări 2 ore

Mass-media, schimbarea socială şi viaţa politică Dezbatere &

exemplificări 2 ore

Comunicarea mediatică în spaţiul public: concepte,

teorii, particularităţi de acces şi participare, provocări

contemporane

Dezbatere &

exemplificări 2 ore

Organizarea activităţii profesionale a jurnaliştilor şi

modalităţi de selecţie a informaţiei

Dezbatere &

exemplificări 2 ore

Status şi câmp profesional, cultura media şi

construirea identităţii

Dezbatere &

exemplificări 2 ore

Total ore: 14

BIBLIOGRAFIE

1. BECIU, Camelia, 2002, Comunicare politică, Bucureşti, Editura Comunicare.ro

2. BOURDIEU, Pierre, 1998, Despre televiziune, Bucureşti, Editura Meridiane

3. CHARAUDEAU, Patrick, GHIGLIONE, Rodolphe, 2005, Talk-show-ul. Despre libertatea

cuvântului ca mit, Bucureşti, Editura Polirom

4. COMAN, Mihai, 1999, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Editura Polirom

5. COMAN, Mihai, 2003, Mass-media, mit si ritual, Iasi, Editura Polirom

6. CONNOR, Steven, Cultura postmodernă: o introducere în teoriile contemporane, Editura

Meridiane, Bucureşti, 1999

7. DAYAN, Daniel, KATZ, Elihu, 1996, „La télévision cérémonielle. Anthropologie et histoire

en direct”, Paris, Presse Universitaires de France

8. DEFLEUR, Melvin L., BALL-ROKEACH Sandra, 1999, Teorii ale comunicării de masă, Iaşi,

Editura Polirom

9. DRĂGAN, Ioan, 2007, Comunicarea: paradigme şi teorii (vol I & II), Bucureşti, Editura Rao

10. FISKE, John, 1987, Television Culture, London, Methnen

11. FISKE, John, HARTLEY, John, 2002 (1978), Semnele televiziunii, Iaşi, Editura Institutul

European

12. FISKE, John, [1990] (2003), Introducere în Ştiinţele Comunicării, Iaşi, Editura Polirom

13. HARTLEY, John, [1999] (1982), Discursul ştirilor, Iaşi, Editura Polirom

14. KELLNER Douglas, [1995] (2001), Cultura media, Iaşi, Institutul European

15. LIVINGSTONE, Sonia & LUNT, Peter, 1994, Talk on Television. Audience Participation and

Page 34: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Public Debate, London & New York, Routledge

16. LIVINGSTONE, Sonia M., 1998, Making Sense of Television. The Psychology of Audience

Interpretation, Pergaman Press

17. MATTELART Armand, MATTELART Michèle, 2001, Istoria teoriilor comunicării, Iaşi,

Editura Polirom

18. MCQUAIL, Denis, 1999, Comunicarea, Ed. Institutul European, Iaşi

19. MCQUAIL, Denis, WINDAHL, Sven, 2001, Modele ale comunicării. Pentru studiul

comunicării de masă, Bucureşti, Editura Comunicare.ro

20. MORLEY, David, 1994, Television, Audiences and Cultural Studies, Routledge, London and

New York

21. O’SULLIVAN, Tim et al., 2001, Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile

culturale, Iaşi, Editura Polirom

22. SILVERSTONE, Roger, 1999, Televiziunea în viaţa cotidiană, Iaşi, Ed. Polirom

23. THOVERON, Gabriel, Comunicarea politică azi, Ed. Antet, Bucureşti, 1996

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

seminar.

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

Evaluare scrisă (finală în sesiunea

de examene) 80%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

cunoașterea elementelor fundamentale teoretico-metodologice şi de practică ale sistemului

mass-media.

Data completării

Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară și

din străinătate.

Page 35: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

Page 36: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei METODE ȘI TEHNICI DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚELE

COMUNICĂRII

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Lect.univ.dr. Margareta Fleșner Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Margareta Fleșner Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul 2 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatoriu

2.8. Numărul de

credite ECTS 4

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

28 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 100

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 72

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în teoria comunicării, Introducere în sociologie, Informatică

4.2 de

competenţe

Capacități analitice și uşurinţa de a comunica corect

Page 37: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat

(Power Point, Word)

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Sală de seminar cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente

de scris (cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

CP.1. Cunoaşterea metodologiilor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de

cercetare în științele comunicării

CP.2. Înțelegerea caracteristicilor procesului de cercetare în științele comunicării,

precum și identificarea diferențelor și complementarităților dintre abordările

„cantitative” și cele „calitative” în cercetarea comunicării

CP.3. Cunoașterea etapelor unui proiect de cercetare în științele comunicării:

definirea problemei (inclusiv analiza și operaționalizarea conceptelor), consultarea

literaturii, formularea ipotezelor, alegerea metodelor și tehnicilor de cercetare și

designul instrumentelor de cercetare, eșantionarea, colectarea și analiza datelor,

elaborarea și prezentarea concluziilor

CP.4. Familiarizarea cu principalele metode de cercetare cantitativă: în special

ancheta pe bază de chestionar și sondajul de opinie (împreună cu tipurile de interviu

asociate), apoi alte metode cantitative: analiza secundară a datelor, experimentul etc.

CP.5. Cunoașterea principalelor tehnici de cercetare calitativă: interviul de tip focus-

group și interviul în profunzime

CP.6. Formarea competențelor de a elabora și a aplica instrumentele de cercetare în

studiile cantitative (de exemplu, designul și aplicarea unui chestionar)

CP.7. Crearea competențelor de a realiza și a aplica instrumentele de cercetare în

studiile calitative (de exemplu, elaborarea și aplicarea unui ghid de interviu de tip

focus-group/interviu în profunzime)

CP.8. Asimilarea principalelor modalități de procesare și analiză a datelor, atât în

studiile cantitative, cât și în cele calitative

CP.9. Formarea competențelor de elaborare și prezentare a raportului de cercetare (în

studiile cantitative și calitative)

Com

pet

enţ

e

tran

sver

sal

e

CT1. Implicarea în desfăşurarea unui proiect de cercetare individual/de echipă,

calitativ sau cantitativ

CT2. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Însuşirea și aplicarea metodologiilor, metodelor, tehnicilor și

instrumentelor de cercetare din științele comunicării

7.2 Obiectivele specifice

Obţinerea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea procesului

de desfășurare a unei cercetări calitative/cantitative din

științele comunicării

Cunoașterea principalelor caracteristici ale metodelor

cantitative și calitative și operarea corespunzătoare cu acestea

Formarea competențelor de elaborare și de aplicare a

instrumentelor de cercetare în studiile cantitative și calitative

Page 38: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/ Metode de predare Observaţii

Caracteristicile procesului de cercetare în științele

comunicării: cunoașterea comună și cunoașterea

științifică

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Înțelegerea diferențelor și complementarităților dintre

abordările „cantitative” și cele „calitative” în

cercetarea comunicării

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Cunoașterea etapelor cercetării în științele

comunicării: definirea problemei (inclusiv analiza și

operaționalizarea conceptelor), consultarea literaturii,

formularea ipotezelor, alegerea metodelor și tehnicilor

de cercetare și desginul instrumentelor de cercetare,

eșantionarea, colectarea și analiza datelor, elaborarea

și prezentarea concluziilor

Aplicații, dezbatere,

exemplificări

2 ore

Familiarizarea cu principalele caracteristici ale

anchetei pe bază de chestionar. Depistarea

principalelor erori survenite în cercetările cantitative și

a surselor acestora

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Designul și aplicarea unui instrument de cercetare

fundamental pentru studiile cantitative: chestionarul

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Cunoașterea caracteristicilor interviului (din studiile

cantitative) și formarea capacității de a conduce un

interviu

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Asimilarea principalelor cunoștințe legate de

măsurarea în studiile cantitative; elaborarea scalelor și

operarea cu acestea

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Cunoașterea altor metode cantitative: analiza

secundară a datelor, experimentul etc.

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Însușirea cunoștințelor pentru elaborarea unui ghid de

focus-group și aplicarea acestuia

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Formarea competențelor pentru designul unui ghid de

interviu în profunzime și aplicarea acestuia

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Cunoașterea unor metode calitative precum observația

participativă, cercetarea de tip etnografic (ex. jurnale),

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Însuşirea şi utilizarea corectă a metodologiilor, metodelor,

tehnicilor și instrumentelor de cercetare din științele

comunicării pentru explicarea unor fapte, evenimente, procese

din viaţa socială reală

Crearea competențelor de analiză a datelor și de realizare a

unui raport de cercetare cantitativă/calitativă

Page 39: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

analiza calitativă a documentelor etc.

Familiarizarea cu tehnica analizei de conținut Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Învățarea principalelor modalități de procesare și

analiză a datelor, atât în studiile cantitative, cât și în

cele calitative

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Formarea competențelor de realizare și prezentare a

raportului de cercetare (în studiile cantitative și

calitative)

Aplicații, dezbatere,

exemplificări 2 ore

Total ore: 28

BIBLIOGRAFIE

1. CHELCEA, Septimiu, 1995, Cunoaşterea vieţii sociale. Fundamente metodologice, Bucureşti, Editura Institutului Naţional de Informaţii

2. CHELCEA, Septimiu, 2001, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Bucureşti, Editura Economică 3. CHELCEA, Septimiu, 2002, Opinia publică. Gândesc masele DESPRE CE şi CUM vor elitele?, Bucureşti, Editura Economică 4. CHELCEA, Septimiu, 2003, Cum să redactăm o lucrare de diplomă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane, Bucureşti, Editura comunicare.ro 5. CHELCEA, Septimiu, 2004, Comunicarea nonverbală în spaţiul public. Studii, cercetări, aplicaţii, Bucureşti, Editura Tritonic 6. De SINGLY, François, BLANCHET, Alain, GOTTMAN, Anne, KAUFMANN, Jean-Claude, [1992/1992/1996] (1998), Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Bucureşti, Editura Polirom 7. ILUŢ, Petru, 1997, Abordarea calitativă a socioumanului, Iaşi, Editura Polirom 8. MUCCHIELLI, Alex (coord.), [1996] (2002), Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele umane şi sociale, Bucureşti, Editura Polirom 9. ROTARIU, Traian, ILUŢ, Petru, 1999, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi practică, Bucureşti, Editura Polirom 10. VLĂSCEANU, Lazăr, 1982, Metodologia cercetării sociologice. Orientări şi probleme, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică 11. WIMMER, Roger D., DOMINICK, Joseph R., 2000, Mass Media Research. An Introduction, Wadsworth Publishing Company, USA

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară și

din străinătate.

Page 40: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

seminar.

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare/ realizarea

unui proiect de cercetare.

Evaluare scrisă (finală în sesiunea

de examene) 80%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

cunoașterea elementelor fundamentale ale metodelor și tehnicilor de cercetare în științele

comunicării.

Data completării

Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

Page 41: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Strategii de comunicare eficientă

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Prof. univ. dr. odette Arhip Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Prof. univ. dr. odette Arhip Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu III

FR

2.5

Semestrul 5 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 5

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:

3.2 curs

- 3.3 seminar

LP

2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

28 din care:

3.5 curs

- 3.6 seminar

LP

28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 5x25= 125

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 125-56= 69

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţele comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Româna

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Cunoştinţe de nivel mediu dobândite în primii doi ani de facultate la majoriatea

disciplinelor de specialitate precum şi la informatică şi la o limbă străină

(engleză sau franceză)

4.2 de

competenţe

Capacitatea de a comunica cu uşurinţă atât în context cotidian cât şi pe teme

legate de disciplinele studiate în semestrele anterioare

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 42: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii

Precizări terminologice.

Context, coduri, modele, tehnici, strategii de

comunicare

Componentele esenţiale ale unei strategii de

comunicare

Intenţionalitatea şi finalitatea strategiilor de

comunicare

Abordare participativă.

Dezbateri. Analizarea

exemplelor

2 ore

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Sală cu minimum 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

● Înţelegerea importanţei sinergismului comunicare verbală – comunicare nonverbală în

funcţie de context

● Formarea abilităţilor de adecvare a strategiilor de comunicare la condiţiile concrete ale

contextului în care are loc un eveniment de comunicare

● Formarea abilităţilor de argumentare în vederea susţinerii strategiei de comunicare

elaborate/selectate

● Dezvoltarea capacităţii de a acţiona cu promptitudine pt. a adapta componentele strategiei de

comunicare în funcţie de modificările survenite în context

● Selectarea şi aplicarea tehnicilor şi modelelor de comunicare adecvate fiecărei strategii

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

● Implicarea motivaţională în dezvoltarea propriei cariere precum şi în dezvoltarea

instituţională.

● Implicarea în realizarea şi ducerea la bun sfârşit a unor proiecte şi aplicarea strategiilor

de comunicare eficientă pt. armonizarea lucrului în echipă.

● Comunicarea cât mai eficientă şi responsabilă în contextul multicultural european.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1Obiectivul general al

disciplinei

● Formarea unei atitudini receptive faţă de provocările mediului

concurenţial şi dezvoltarea în consecinţă a abilităţilor de a selecta

sau elabora strategii de comunicare eficientă, atât în context cotidian

obişnuit, cât mai ales în mediul profesional al viitoarei cariere.

7.2 Obiectivele specifice

● O cunoaştere cât mai bună de către studenţi a complexităţii procesului

de comunicare

●Dezvoltarea capacităţii de a comunica în contexte cât mai variate,

adaptând şi aplicând strategii adecvate

●Înţelegerea rolului şi utilităţii strategiilor de comunicare eficientă în

diversitatea procesului de comunicare.

Page 43: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Creşterea competenţei comunicaţionale în

funcţie de context

Lobby şi advocacy

Abordare participativă.

Dezbateri. Analizarea

exemplelor

2 ore

Utilizarea eufemismelor în limba română

Utilizarea eufemismelor în limba engleză

Discursul iconic

Efectul utilizării emoticoanelor

Abordare participativă.

Dezbateri. Analizarea

exemplelor

2 ore

Identificarea barierelor de comunicare

Modalităţi de anihilare a barierelor de

comunicare

Abordare participativă.

Dezbateri. Analizarea

exemplelor

2 ore

Măsurarea impactului logourilor

-Logourile şi gestionarea sistemelor de

identitate vizuală

Tipuri de structuri ale sloganului publicitar

Abordare participativă.

Dezbateri. Analizarea

exemplelor

2 ore

Pregătirea aplicanţilor pentru interviu

-Întrebări puse aplicanţilor de intervievatori

-Întrebări ce pot fi adresate de aplicanţi

intervievatorilor

-Ce trebuie să evite aplicanţii în timpul

interviului pt. angajare

Abordare participativă.

Dezbateri. Analizarea

exemplelor

2 ore

Strategiile semantice

-Manipularea denotativă

-Manipularea conotativă

-Rolul şi efectul manipulării denotaţiilor şi

conotaţiilor

Abordare participativă.

Dezbateri. Analizarea

exemplelor

2 ore

Total ore: 14

8.3. Lucrări practice

Clarificări terminologice şi conceptuale

din bibliografie

Abordare participativă

Analize şi exemplificări

2 ore

Tipuri de conflicte

-Lucru în echipă: alegerea strategiilor optime

de comunicare pt. prevenirea, atenuarea şi

soluţionarea conflictelor

Abordare participativă

Analize şi exemplificări

2 ore

Analizarea unor eufemisme din texte

româneşti şi englezeşti

Abordare participativă

Analize şi exemplificări

1 ore

Comunicarea iconică în diferite contexte

profesionale: exemplificări şi interpretări

Abordare participativă

Analize şi exemplificări

1 ore

Lucru în echipă: simularea unor bariere de

comunicare şi anihilarea lor

Abordare participativă

Analize şi exemplificări

2 ore

Analizarea în echipă a unui număr cât mai

mare de logouri şi sloganuri ale unor

companii româneşti şi străine

Abordare participativă

Analize şi exemplificări

2 ore

Lucru în echipă: simularea unor interviuri

pentru angajare

Abordare participativă

Analize şi exemplificări

2 ore

Ambientarea comunicării în funcţie de

obiectiv/scop/motivaţie. Analizarea unor

exemple din bibliografie

Abordare participativă

Analize şi exemplificări

2 ore

Total ore: 14

Page 44: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Bibliografie

Axelrod,A., Holty, J.: 201 metode de soluţionare a situaţiilor de comunicare dificilă.

Editura Proeditorial, Chişinău, 2003

Buia, M.: Strategii de comunicare eficientă

Suport de curs în biblioteca electronică a Facultăţii

Cazacu, T.-S.: Stratageme comunicaţionale şi manipularea. Editura Polirom, Iaşi, 2000

Cuilenburg, J.J. van, et al.: Ştiinţa comunicării. Editura Humanitas, Bucureşti, 1998

Drăgan, I.: Comunicarea. Paradigme şi teorii (numai capitolele recomandate). Editura RAO,

Bucureşti, 2007

Heilbrunn, B.: Logoul. Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2002

Marcenac, L. et al.: Strategii publicitare. Editura Polirom, Iaşi, 2006

Mucchielli, A.: Arta de a influenţa. Editura Polirom, Iaşi, 2002

O’Sullivan, T. et al.: Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale

Editura Polirom, Iaşi, 2001

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar

Participarea activă

Corectitudinea exprimării

Analizarea corectă a

exemplelor

Examinare orală periodică 20%

10.6 Lucrări

practice

Criterii ce vizeaza

conştiinciozitatea,

interesul pentru studiul

individual, cât şi pentru

parcurgerea bibliografiei

Evaluarea unor lucrări scrise

bazate pe argumentare şi

exemplificare

30%

10.7. Evaluarea

finală

-Nivelul de asimilare a

limbajului de specialitate

corectitudinea și

completitudinea

cunoștințelor -Adecvarea

exemplificării

Evaluarea unei lucrări scrise (în

sesiune) la care se cere studenţilor

să trateze 3 subiecte la alegere din

15 subiecte reprezentând

conţinutul de bază al cursului

precum şi elemente din

bibliografia obligatorie.

40%

Parcurgerea bibliografiei

obligatorii

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă (de la 1 la 10)

10.8. Standard minim de performanţă:

Nivel mediu de cunoaştere a conţinutului cursului. Capacitatea de a înţelege şi analiza

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face la facultăţi din acelaşi domeniu

din ţară şi din străinătate precum şi cu cerinţele pieţei muncii.

Page 45: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

exemplele de la seminar şi lucrări practice

Page 46: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIE

Statutul disciplinei: x obligatorie opţională facultativă

Nivelul de studii: xLicenţă Masterat Doctorat

Anul de studii: I FR

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. univ. dr. Carmen BULZAN

Număr de ore / Verificare / Credit

Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite

- 14 E 5

B. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (Obiectivele sunt formulate în termeni de competenţe

profesionale)

o Utilizarea conceptelor specifice sociologiei pentru organizarea demersurilor de

cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa socială reală

o Aplicarea cunoştinţelor specifice sociologiei în rezolvarea unor situaţii-problemă,

precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare

o Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul

diferitelor grupuri

o Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în

schimbare

o Participarea la luarea deciziilor şi la rezovarea problemelor comunităţii

C. PRECONDIŢII DE ACCESARE A DISCIPLINEI (Se menţionează disciplinele care

trebuie studiate anterior)

Psihologie socială

Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţele sociale

D. COMPETENŢE SPECIFICE (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din

care face parte disciplina)

1. Competenţe cognitive

Să identifice şi să aleagă din mai multe varianet date, cea/cele corespunszătore cerinţei

formulate în întrebare

Să definească concepte

Să recunoască autori, concepte, idei din lcetura textelor

Să asocieze contribuţii (teorii, concepte, metode etc.) cu autorii acestora

Să explice fapte, fenomene, procese, relaţii sociale

Să facă dovada înţelegerii unor corelaţii între variabile

Ră reproducă/emită idei

Să cunoască teorii, autori, curente, şcoli sociologice de gândire

Să stăpânească metodologia cercetării sociologice

Să discearnă între metodă-tehnică-procedeu-instrument de investigare

Să redea în succesiunea logică etapele unei cercetări sociologice

2. Competenţe acţionale

Să formuleze ipoteze

Să operaţionalizezez concepte

Să formuleze o problemă/temă sociologică

Să stabilească obiectivele unei cercetări sociologice

Să formuleze întrebări

Page 47: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Să elaboreze un instrument de lucru (chestionar, fişă de observaţie, ghid de interviu etc.)

Să construiască scale de măsurare

Să stabilească corelaţii

Să prelucreze statistic date

Să construiască tabele cu dublă, sau cu maimlte intrări

Să scrie eseuri sociologice fără/după un plan d eidei

Să realizeze observaţii, analize studii comparative etc.

Să redacteze un raport de cercetare

Să argumenteze pro sau contra unei idei

Să rezolve probleme

3. Competenţe atitudinale

Să facă dovada unei curiozităţi ştiinţifice

Să fie obiectiv în analize

Să aibă spirit de observaţie

Să fie un bun comunicator

Să ştie să asculte

Să fie organizat

Să-şi exprime liber opinia

Să fie rezistent la manipulare

Să fie deschis la nou

Să fie înţelegător cu ceilalţi

Să recunoască/să fie sincer

Să fie capabil de efort

Să fie constructiv

Să recunoască calităţile/defectele personale

Să scrie eseuri

Să intepreteze text

E. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

a) Curs

Capitolul

Conţinuturi Nr.

ore

Total ore 28

b) Aplicaţii

Tipul de aplicaţie* seminar

Conţinut Nr.

ore

1. Şcoli sociologice de

gândire şi cercetare de teren

Analiza şcolilor de gândire sociologică din România şi

din lume.

Analiza modelului gustian

2

2. Paradigme sociologice Structura unei paradigme. Analiza şi exemplificarea

unor paradigme ale cunoaşterii sociale 2

3.Demersul unei cercetări

sociologice

Proiectarea unei cercetări sociologice 2

4.Metode de cercetare

sociologică

Ancheta socială. Realizarea unui chestionar

Metoda observaţiei. Elaborarea unei fişe de observaţie 2

5.Competenţa sociologică Structura unei competenţe. Exemplificări pe competenţe

profesionale. Profesia/ocupaţia de sociolog 2

6. Grupuri sociale Debate: Familia o piedică în calea realizării 2

Page 48: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

profesionale?

7.Probleme ale lumii

contemporane

Migraţia – studii de caz ale unor familii de emigranţi în

România şi ale unor familii române emigrate în alte ţări

Reformele sociale – analize de conţinut pe programe de

reformă

2

Total ore 14

F. EVALUARE

Evaluarea se va face pe parcursul anului prin activităţi aplicative la seminar. Acestea vor avea o

pondere de 30% din nota finală

Examenul scris va fi tip gril, combinând tipurile de întrebări de verificare a unor cunoştinţe cu

evaluarea aptitudinilor pentru înţelegerea şi explicarea fenomenelor şi proceselor sociale. Rezultatul

testului final va avea o pondere de 70% din totalul notei.

G. REPERE METODOLOGICE (Strategia didactică, materiale, resurse)

La seminar se vor realiza aplicaţii utilizându-se metoda de lucru în echipă şi prezentarea în plen a

rezultatelor echipelor. Vor fi realizate în echipă: Proiectarea unei cercetări sociologice, stabilirea şi

formularea unor ipoteze, elaborarea unor fişe de observaţii, chestionare, realizare de micromonografii,

analizarea unor cazuri, realizarea unor analize, abilitarea cu analiza şi prelucrarea datelor statistice,

redactarea unui raport de cercetare.

Vor fi familiarizaţi studenţii şi cu lucrul individual în analiza documentară şi de conţinut, în

observarea faptelor socale, în exprimarea opiniei, în luarea deciziilor.

H. BIBLIOGRAFIE

Data avizării în catedră:

DIRECTOR DEPARTAMENT / ŞEF CATEDRĂ, TITULAR DE DISCIPLINĂ,

......................................................................... ................................................

Bădescu Ilie Istoria sociologiei, Editura Porto-Franco, Galalţi, 1994

Bulzan Carmen Sociologie. Ştiinţă şi disciplină de învăţământ Editura ALL, 2009

Buzărnescu Ştefan Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii, Editura Didactică şi

Pedagogică, RA, Bucureşti, 1995

Chelcea Septimiu Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative. Ediţia a III-

a, Editura Economică, 2007

Giddens Anthony Sociologie, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2001

Lallement Michel Istoria ideilor sociologice (vol.1, 2), Editura Antet, Bucureşti, 1998

Voinea Maria Sociologie generală şi juridică, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1997

Voinea Maria,

Carmen Bulzan

Sociologie, Editura ALL, Bucureşti, 2006

Zamfir Cătălin,

Vlăsceanu Lazăr

Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993

Zamfir Cătălin Spre o paradigmă a gândirii sociologice, Editura Polirom, Iaşi, 2005

Page 49: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei COMUNICARE INTERPERSONALĂ

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf. univ. dr. Adela FEKETE Email: [email protected]

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Adela FEKETE Email: [email protected]

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5Semestr

ul II 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 6 ECTS

2.9. Codul disciplinei SSP SC 11 2425

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:

3.2 curs -

3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ 28 din care:

3.5 curs -

3.6 seminar/laborator 28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 150

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 122

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 70

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 20

Tutoriat

Examinări 1

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Științele Comunicării

1.3. Departamentul Științele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Stiinte ale Comunicarii

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare și Relații Publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Comunicare

Comunicare și relații publice

4.2 de

competenţe

Cunoaşterea conceptelor fundamentale şi a teoriilor care descriu comunicarea

interpersonală şi delimitările domeniului comunicării și relațiilor publice în raport

Page 50: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

cu noile tehnologii de informare şi comunicare (NTIC).

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

CP.1 - Identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de

specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării.

CP.2 - Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor, modelelor şi tehnicilor de

comunicare interpersonală.

CP.3 - Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea

conflictelor de comunicare.

CP.4 – Realizarea şi promovarea unui model / proces de inter-comunicare eficientă.

CP.5 – Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice.

CP.6. – Utilizarea adecvată de criterii şi metode standarde de comunicare pentru a

aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode

şi teorii comunicaționale

Com

pet

enţe

tra

nsv

ers

ale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi etică socială în abordarea

fenomenelor şi proceselor de comunicare.

CT2. - Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor

situaţii de comunicare interpersonală specifice, în vederea soluţionării eficiente şi

deontologice a acestora.

CT3 - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară și rezolvarea în mod

realist a unei situații de comunicare - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a

unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a

acestora.

CT4. - Autoevaluarea nevoii de comunicare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Pregătirea de specialişti în Domeniul Comunicării și relațiilor

publice, care să poată profesa în calitate de specialiști în

diversele domenii ale comunicării și relațiilor publice, cadre

didactice sau în cercetarea ştiinţifică de profil.

7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea de către studenţi a conceptelor şi noţiunilor

fundamentale din Comunicarea interpersonală, obţinerea unei

bune formaţii generale şi a unor cunoştinţe speciale asupra

modelelor și școlilor de comunicare şi transpunerea lor în

diferite contexte sociale.

Înţelegerea şi utilizarea corectă a aparatului conceptual specific

ştiinţei comunicării.

Însuşirea regulilor şi principiilor metodologiei cercetării în

comunicarea interpersonală.

Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a repera stiluri de

comunicare interpersonală eficientă, de a le analiza critic şi de

Page 51: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator

Metode de

predare Observaţii

1. Efecte şi consecinţe în abordarea diferitelor tipuri de atitudine:

inducerea climatului de: încredere / neîncredere; fericire /

tristeţe; linişte / spaimă etc.

Exemplificări ale

situaţiilor

respective

Tipurile de atitudine

și comportamente

Cap.XV și XVI

2.1. Metacomunicarea ca soluţie în recâştigarea unui dialog

eşuat.

2.2. Situațiile de influențare

2.3. Manipularea

Argumentare

pro/contra

Cap.VII

3. Comunicarea proiectivă:

3.1. Proiecţia din punct de vedere psihanalitic

3.2.Proiecţia din punct de vedere existenţial.

Analiză studii de

caz de comunicare

proiectivă

Tehnici proiective

4. Rolul metaforelor în ghidarea relaţiilor interumane.

Exemplificări

Dezbateri

Colecţie de exerciții

5. Contextele lingvistice şi gândirea relaţională: gramatica

motivaţiilor; retorica motivaţiilor.

Analiza retoricii

motivaționale

Articole ale

specialiștilor

6. Principii și strategii în domeniul relațiilor publice.

Exemplificări

Dezbateri

Strategii

a realiza sinteza acestora.

Dezvoltarea anumitor capacității de comunicare specifice

domeniului ştiinţelor socio-umane , precum şi a capacităţii de a

le aplica şi transmite în mod creativ.

Formarea anumitor deprinderi superioare de exprimare

eficientă şi corectă, în scris şi oral, dezvoltarea unor capacităţi

de comunicare interpersonală şi publică, de mediere

interculturală la nivel superior, ca şi a abilităţilor de rezolvare a

unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane.

Cunoaşterea principalelor modele de optimizare a comunicării

eficiente.

Relevarea complexităţii procesului comunicațional la nivel

decizional şi a modalităţilor de tranmitere a informației.

Iniţierea studenţilor în identificarea, construirea şi interpretarea

unor repere lingvistice şi semiotice în înţelegerea şi

interpretarea mesajelor umane.

Iniţierea şi dezvoltarea la studenţi a unor abilităţi în folosirea

principalelor modele de comunicare.

Page 52: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

7. Arta de a lua un interviu.

Exemple de greșeli

frecvente făcute la

interviu

Dezbateri

TOTAL ore

28

Bibliografie

Beaud, Paul et alii (coord), Sociologie de la Communication, Paris, CNET, 1997

D. Berkowitz (ed) Social Meaning of News, Sage, 1997

Busby, Linda Mass Communication in a New Age, Boston, Scolt Comp., 1988, cap. Defining Mass

Communication

Christians, Clifford et alii, Etica mass media, Iasi, Polirom, 2001

Coman, Cristina, Relatiile publice: principii si strategii, Iasi, Polirom, 2003

Coman, Mihai, Introducere in sistemul mass media, Polirom, 1999

Cuilenburg, S, Știința comunicării, Bucuresti, Humanitas, 1998,

Dagenais, Bernard, Profesia de relationist, Iasi, Polirom, 2002

Dragan, Ion, Paradigme ale comunicării de masă, Sansa, 1996

Jeffres, LW, Mass Media - Process and Effects, Illinois, Waveland Press Inc., 1986,

Lazar, Judith, Sociologie de la communication de masse, Armand Colin, 1991, Paris

Middleton, Kent et alii, Legislatia comunicării, Iasi, Polirom, 2000

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Activitate la seminar:

Dezbateri teme specifice

10%

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar.

Rezultate ale studiului

individual.

Portofoliul studentului se compune

din: Tema de crcetare/eseul;

Fisa de autoevaluarea; Fișa

disciplinei

30%

TEMĂ Măștile comunicării interpersonale în oralitatea virtuală a scenei

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Actualizarea metodelor şi metodologiilor folosite în analiza şi soluţionarea problemelor de

comunicare interpersonal[.

Armonizarea perspectivelor de interpretare şi explicare a fenomenelor şi proceselor de

comunicare.

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de a înţelege şi analiza impactul politicilor

comunicaționale asupra societății actuale.

Page 53: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

CERCETARE

(Referatul) publice contemporane.

(Model cercetare: a se urmări modelul de cercetare practicat de

către cercetătorii Adorno și Lazarsfeld).

NOTĂ1.:

Proiectul propus studenților vizează formarea anumitor competenţe

precum: urmărirea caracteristicilor comunicării interpersonale în oralitatea

virtuală (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, pericole). Analizarea oralității

virtuale din perspectiva comunicării în sfera publică a momentului. Rezolvarea

creativă a unei probleme ce ține de falsa idee de comunicare virtuală.

Argumentarea soluţiilor propuse.

Întrebări specifice pe care se bazează cercetarea:

- Cum reprezintă studenții ideea oralitatății virtuale într-un context

social concret. Cum oglindește mass-media acest lucru.

- Care sunt elementele ce țin de ideea de oralitatea virtuală pe care le

reprezintă sfera publică?

- Prin ce semne convenţionale reprezintă oralitatea virtuală sfera publică

urbană?

Ce relaţii stabilesc studenții între vizuală directă (sau «faţă în faţă»)” vs.

oralita virtuală.

NOTĂ2.: 1.Pentru punctajul maxim eseul trebuie sa aibă caracter ştiinţific, să utilizeze

aparat bibliografic şi să denote originalitate. Plagiatul atrage nepunctarea

materialului.

2. Predarea temei de cercetare / eseul se va face electronic (la adresa electronică a

clasei de curs), în penultima săptămână de curs.

3.Materialele selectate se vor prezenta în cadrul Sesiunii ştiinţifice a studentilor,

previzionarea și evaluarea făcându-se în ultimul curs.

10.6. Evaluarea

finală

Cunoaşterea conceptelor

fundamentale şi a

teoriilor corespunzătoare

istoriei comunicării;

Examinare sumativă – examen

oral

50%

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul aferent examenului.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

01.10.2015

Conf. univ. dr. Adela FEKETE

.............................................

Page 54: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 55: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei CREATIVITATEA ÎN PUBLICITATE

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr. Adela FEKETE Email:

creativitateinpublicitatefr1314@

yahoo.com

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de laborator Conf.univ.dr. Adela FEKETE Email:

creativitateinpublicitatefr1314@

yahoo.com

2.4 Anul de

studiu III

FR

2.5Semestr

ul II 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 5 ECTS

2.9. Codul disciplinei SSP SC 10 31153

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:

3.2 curs

-

3.3 laborator

3

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

42 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

42

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 175

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 133

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 90

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 16

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Științele Comunicării

1.3. Departamentul Științele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Stiinte ale Comunicarii

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare și Relații Publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de Comunicare

Page 56: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8.1. Curs

curriculum Comunicare și relații publice

4.2 de

competenţe

Cunoaşterea conceptelor fundamentale şi a teoriilor care descriu domeniul

publicității.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului laborator cu minim 25 locuri, dotat cu PC-uri și retroproiector.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

CP.1 - Identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de

specialitate din domeniul publicității.

CP.2 - Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice.

CP.3 - Însuşirea cunoştinţelor de bază referitoare la problematica creativităţii, precum şi

a metodelor, procedeelor şi tehnicilor de cunoaştere, activare şi valorificare a resurselor

creative personale şi interpersonale.

CP.4 – Descoperirea modului cum trebuie să se implice şi să convingă chiar şi cele mai

dificile audienţe şi cum vor putea să transmită mesajul de fiecare dată.

CP.5 – Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu abilități și practici creative în abordarea produsului

publicitar.

CT2. - Cunoaşterea unor metode dovedite cele mai bune practici de luare a deciziilor cu

privire la ideile de inovare.

CT3 - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă și rezolvarea în mod realist a unui

spot publicitar.

CT4. - Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor

situaţii profesionale uzuale, în vederea demonstrării creativității în discursul publicitar.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Pregătirea de specialişti în Domeniul Publicității și relațiilor

publice, care să poată profesa în calitate de specialiști în

publicitate.

7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea de către studenţi a unor instrumente ale comunicării

în vederea realizării unor materiale publicitare reprezentative.

Valorificarea şi promovarea potenţialului creativ al studenților.

Dezvoltarea anumitor capacității de comunicare specifice

domeniului ştiinţelor socio-umane , precum şi a capacităţii de a

le aplica şi transmite în mod creativ.

Învăţarea modului cum poţi să produci capacitatea de a gândi

creativ şi a modului în care pot să producă idei mari pentru

orice provocare.

Iniţierea şi dezvoltarea la studenţi a unor abilităţi creative.

Page 57: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Nr.

Crt

Capitolul

Conţinuturi Nr.

Ore

8.2. LUCRĂRI DE SEMINAR / LABORATOR

1. ETAPELE CREAŢIEI.

C. Wallas şi H. Jaoui. Rolul

preconştientului, inconştientului în diferitele

etape ale creaţiei.

Intervenţia zonelor cerebrale în actul creator.

4

2. CREATIVITATEA ÎN

DISCURSUL PUBLICITAR

Să puteţi evalua stângăciile discursului

publicitar românesc

Să luaţi cunoştinţă de diversele greşeli de

concepere a textelor publicitare care au fost

date publicului de-a lungul timpului

Să puteţi clasifica reclamele în funcţie de

diverse criterii

Să recunoaşteţi abuzurile făcute prin

preluarea unor traduceri a unor reclame din

străinătate când o priviţi/auziţi

Să comentaţi textele adaptate stării actuale a

pieţii româneşti

Să comentaţi registrul colocvial vs. codul

politeţei în care sunt scrise reclamele

Să analizaţi influenţa strategiilor de

moderaţie

Să analizaţi influenţa rimelor în textele

publicitare

10

3. METODE PRIVIND

STIMULAREA

CREATIVITĂŢII

- Metoda brainstormingul-ui - in grup sau

individual;

- Metoda sinectică

Metoda sinectică foloseste 2 operaţii de baza:

-sa faci ca un lucru "ciudat" sa-ti devina familiar

-să faci ca obişnuitul să devină "ciudat".

4

4. Blocajele creativităţii

a. blocaje metodologice

b. blocaje culturale; conformismul

c. blocajul emotiv

4

Page 58: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5. Tipologii creative

Tipul necreativ

Tipul necreativ-volitiv

Tipul cumulativ

Tipul combinativ-volitiv

Tipul combinativ-nevolitiv

Tipul cumulativ combinativ-volitiv

Tipul combinativ critic

Tipul ideativ

Tipul imagistic

6

TOTAL 28

Bibliografie selectivă:

1.Amabile, Teresa M., Creativitatea ca mod de viaţă, „Ştiinţă şi tehnică”, Bucureşti,

1997

2. Belch & Belch, Advertising and Promotion, Boston, Irwin, 1993

3. Fekete, Adela, Creativitate în discursul publicitar, Ed. AmandaEdit, Sinaia, 2012

4. Goddard, Angela, Limbajul publicitatii, Iasi, Polirom, 2002

5. Levinson, Jay, Guerilla Advertising, Bucuresti, Bussiness Tech, 1996

6.Mark A. Runco and Pritzker Steven, Encyclopedia of Creativity, Academic Press

orlando,

1999

7.Munteanu Anca, Incursiuni în creatologie, Ed. Augusta, Timişoara, 1994

8.Roco Mihaela, Creativitatea individuala şi de grup, Ed. Academiei Române,

Bucureşti 1979

9.Roco Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Polirom, Iaşi, 2004

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Activitatea de laborator:

Dezbateri tema specială a cursului

25%

Rezultate ale studiului

individual.

Portofoliul studentului include:

Caietul de laborator; Eseul structurat

pe tema de cercetare dată; Fisa de

autoevaluare; Fișa de evaluare a

disciplinei; Chestionare / studii de

caz.

30%

Temă

portofoliul curs

„Creativitate”

PORTUL IDENTITAR – un brand romanesc ȘI POSIBILITATEA DE A

NE IMPLICA, ACTIV ȘI CREATIV, ÎN DESIGN-UL UNUI SPAȚIU

IDENTITAR

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Actualizarea metodelor şi metodologiilor folosite în discursul publicitar;

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de creare și inovare în domeniul crației publicitare.

Page 59: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

(Referatul)

(Conf. Teoriei învăţării atribuite (like – learn –do ) Bonnange şi Thomas).

Portofoliul trebuie să conțină următoarele:

Elementele care compun pachetul publicitar pentru promovarea

produsului publicitar denumit Portul identitar – un brand romanesc:

- Denumirea portului;

- Logo-ul;

- Sloganul – textul sloganului;

- Mesajul publicitar; crearea unui mesaj, cât mai original, care să

reflecte / expliciteze de ce portul poate fi reprezentativ / specific și

special pentru români. Accentul trebuie pus pe elementele care țin

de identitatea ereditară și de specificul spiritual - ereditar.

- Elemente ce țin de paleta coloristica, de insemne, de sunete, etc.

Includeți acele componente necesare evidențierii și creării unei identități

naționale bine conturate, servindu-vă de un pretext denumit: portul romanesc.

În realizarea proiectului trebuie să se țină cont de faptul că produsul

promovează valorile naționale, românești, iar depășirea așteptărilor străinilor

este o condiție esențială pentru reușita proiectului.

Notă : 1. Referatele şi proiectele elaborate de către studenţi vor avea în mod

obligatoriu caracter de originalitate.

2. Studenţii a căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor primi note

de promovare. Orice tentativă de fraudă va fi sancţionată cu anularea

sesiunii de examene pentru studentul în cauză.

3. Predarea temei de cercetare / eseul se va face electronic (la adresa electronică

a clasei de curs), în penultima saptămână de curs.

COMPETENȚE urmărite:

Proiectul propus studenților vizează formarea anumitor competenţe

precum: analizarea caracteristicilor portului național (puncte tari, puncte slabe,

oportunităţi, pericole); analizarea portului identitar din perspectiva anumitor

factori socio-culturali; elaborarea unei strategii de comunicare a portului

național românesc; rezolvarea creativă a unei probleme ce ține de falsa idee

cum că portul popular național ar fi depășit de timp; argumentarea soluţiilor

propuse.

Întrebări specifice pe care se bazează cercetarea:

- Cum reprezintă studenții ideea de port identitar într-un context social

concret?

- Prin ce semne convenţionale reprezintă portul popular sfera public

urbană?

- Cum se amplasează în timp și în spaţiu elementele spefice portului

identitar în sfera urbană?

Ce relații stabilesc studenții între portul național-identitari şi

funcţiile ce țin de ideea de identitate națională?

Notă : 1. Referatele şi proiectele elaborate de către studenţi vor avea în mod

obligatoriu caracter de originalitate.

2. Studenţii a căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor primi note

de promovare. Orice tentativă de fraudă va fi sancţionată cu anularea

sesiunii de examene pentru studentul în cauză.

3. Predarea temei de cercetare / eseul se va face electronic (la adresa

electronică a clasei de curs), în penultima saptămână de curs.

10.6. Evaluarea

finală

Cunoaşterea conceptelor

fundamentale şi a

Examinare sumativă. Examen oral. 40%

Page 60: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

teoriilor corespunzătoare

retoricii publicitare.

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare creativă.

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul aferent examenului.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

01.10.2015

Conf. univ. dr. Adela FEKETE

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 61: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei ISTORIA COMUNICĂRII

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr. Adela FEKETE istoriacomunicariifr1314@

yahoo.com

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Exp.univ.drd. Mirela Ceanu

2.4 Anul de

studiu I

FR

2.5Semestr

ul I 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 6 ECTS

2.9. Codul disciplinei SSPSC 071204

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 150

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 136

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 90

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 24

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Științele Comunicării

1.3. Departamentul Științele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Stiinte ale Comunicarii

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare și Relații Publice

1.7. Limba de studiu Română

Page 62: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Comunicare

Comunicare și relații publice

4.2 de

competenţe

Cunoaşterea conceptelor fundamentale şi a teoriilor care descriu comunicarea în

cadrul sectorului public în raport cu noile tehnologii de informare şi comunicare

(NTIC).

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

CP.1 - Identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de

specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării.

CP.2 - Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC).

CP.3 - Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în

procesul de istorie a comunicării.

CP.4 – Realizarea şi promovarea unui proces / epoci din istoria comunicării.

CP.5 – Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării în diferite etape și epoci din

istoria comunicării.

Com

pet

enţe

tra

nsv

ers

ale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi etică socială în abordarea

fenomenelor şi proceselor din istoria comunicării.

CT2 - Abilitatea de a lucra în echipă datorită înţelegerii importanţei parteneriatului în

comunicarea publică-privată în promovarea identității naționale în context comunitar /

global.

CT3 - Capacitatea de a valorifica oportunităţile intelectuale şi practice pentru

dezvoltarea carierei oferite de analiza și gestionarea comunicării în diferite contexte și

situații.

CT4 - Rezolvarea în mod realist a unei situații de comunicare - cu argumentare atât

teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării

eficiente şi deontologice a acestora.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Pregătirea de specialişti în Domeniul Istoriei comunicării, care

să poată profesa în calitate de specialiști în diversele domenii

ale comunicării, cadre didactice sau în cercetarea ştiinţifică de

profil.

7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea de către studenţi a conceptelor şi noţiunilor

fundamentale ale Istoriei comunicării, obţinerea unei bune

formaţii generale şi a unor cunoştinţe speciale asupra marilor

epoci şi momente speciale în istoria comunicării şi explorarea

lor în diferite contexte comunicaţionale.

Înţelegerea şi utilizarea corectă a aparatului conceptual specific

ştiinţei comunicării, cunoașterea modelelor și școlilor de

comunicare.

Însuşirea regulilor şi principiilor metodologiei cercetării în

Page 63: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

Prelegere şi dezbateri Mitul

8. 2 Seminar

Metode de

predare Observaţii

1. Ereditatea şi mediul în procesul de comunicare.

Exemplificări ale

situaţiilor de eşec al

pieţelor

Tipurile de

ereditate: ereditatea

socială vs. ereditatea

psihologică vs.

ereditatea biologică

Cap.2

2. Mitul peșterii și Mitul oglinzii – Reinterpretare din

perspectiva post-modernă

Pornind de la Mitul Peşterii creați un eseu structurat

despre firea omului.

Dialog cu un singur cuvânt.

2.1. scris:

Imaginați o situație dialogală între un grup de patru

Argumentare

pro/contra

Cap.7

comunicare.

Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a repera stiluri de

comunicare eficientă, de a le analiza critic şi de a realiza

sinteza acestora.

Dezvoltarea anumitor capacități specifice domeniului ştiinţelor

socio-umane , precum şi a capacităţii de a le aplica şi transmite

în mod creativ.

Formarea anumitor deprinderi superioare de exprimare

eficientă şi corectă, în scris şi oral, dezvoltarea unor capacităţi

de comunicare interpersonală şi publică, de mediere

interculturală la nivel superior, ca şi a abilităţilor de rezolvare a

unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane.

Cunoaşterea principalelor modele de optimizare a comunicării

eficiente.

Relevarea complexităţii procesului comunicațional la nivel

decizional şi a modalităţilor de tranmitere a informației.

Iniţierea studenţilor în identificarea, construirea şi interpretarea

unor repere lingvistice şi semiotice în înţelegerea şi

interpretarea mesajelor umane.

Iniţierea şi dezvoltarea la studenţi a unor abilităţi în folosirea

principalelor modele de comunicare.

Cunoaşterea şi operarea cu noile paradigme şi şcoli

comunicaţionale.

Page 64: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

persoane: doi locutori şi doi observatori. Cei doi locutori

își vorbesc, pe rând. Pentru dialogul lor, utilizați un

singur cuvânt pentru a exprima ce vor să spună. Pentru

rolul de observatori, redactați un dialog, fiecare

„îmbrăcând” în cuvinte și expresii dezvoltate replicile

dintre locutori. Observatorii vor reda interpretarea pe

care au dat-o / o pot da conversației.

2.2.oral:

Observatorilor citesc interpretarea pe care au dat-o

conversaţiei. Se citeşte cu voce tare fiecare replică.

Destinatarul mesajului spune ce a înţeles el. Persoana

care a emis mesajul (replica) indică dacă destinatarul a

înţeles corect ce a vrut ea să-i comunice.

Prin acest exerciţiu se subliniază importanţa

vocabularului şi a strategiilor de comunicare folosite,

precum şi utilitatea limbajului nonverbal (gestică,

mimică, rolul privirii etc.)

Joc de extragere a unei învățături / morale dintr-o

situație trăită, relatată / lecturată.

3. Politici lingvistice: identitate culturală; globalizare

lingvistică; intercomunicare şi diversitate.

Analiză studii de

caz din România

vs. țări UE

Presa națională și

internațională

4. Lingvistica

Exercițiu „Forța limbajului”

Imaginati-va o situație dialogală în rolul atragerii

atenției noului interlocutor.

În acest fel, formularea sarcinii de comunicare trebuie sa

reflecte urmatoarele situații:

Cine comunică:

4.1. cu cine, în ce situație;

4.2. despre ce, raportat la obiectul comunicării;

4.3. pe baza cărei intenții de comunicare;

4.4. cu ajutorul căror mijloace lingvistice.

Dezbateri Colecţie de exerciții

5. Principalele principii ale sarcinii de comunicare.

5.1. Principiul tematico-situational, corespunzator temei

comunicarii (ex. Familia, Școla, Timpul liber etc.),

situației de comunicare (timpul și locul actului de

comunicare) și rolurilor sociale (de ex. Studenții români

și studentii din alte țări din UE);

5.2. Principiul funcțional de comunicare ce determină

intențiile de comunicare (ex. Proiecte de viitor) și modul

de comunicare (acord, refuz, argumente, comparație) și

textul de un anumit tip (ex. Formule de salut,

Recomandările etc.);

Principiul integral, ce are în vedere fenomenele de limbă

ale tuturor nivelelor lingvistice (mijloace lexicale,

gramaticale etc.), și funcționalitatea lor în comunicare.

Analiza principiilor

programelor de

comunicare

Articole ale

specialiștilor

6. Comunicarea de masă în mass-media traditionale:

presa scrisă, radioul şi televiziunea

Texte scurte din

presa scrisă și TV

Dezbateri privind

comunicarea de mas

Page 65: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

7. Noile media în secolul al XX-lea

7.1. Cinematograful - între tradiţie şi nonconformism

7.2. Fahrenheit 9/11 – artă sau marketing?

7.3. Internetul

Concluzii şi notare

finală

Bibliografie selectivă:

1. Abric, J.A., 2002, “Psihologia comunicării”, Editura Polirom, București.

2. Bărgăoanu, A., Dobrescu, P., Corbu, 2007, N. Istoria comunicării, Comunicare.ro.

3. CAREY, James, 1988, Communication as Culture, Boston, Unwin Hyman Press.

4. Crowley, David, Heyer, Paul, 1991, Communication in History, Longman.

5. Cuilenburg, Van J.J.,Scholten, O., Noomen, G.W., 1998, Știința comunicării, Humanitas.

6. Flichy, P., 1999, O istorie a comunicarii moderne, Polirom.

7. Kellner, D, 2001, Cultura media, Iasi, Ianstitutul EuropeanAllen, R. E. Keaveny, T. J.

Contemporary Labor Relations, Adison – Wesley Comp., 1988

8. Ladmiral, J, Lipianski, E, 1989, La communication interculturelle, Armand Colin.

9. Rothenbuhler, Eric W, 1998, Ritual Communication: from Everyday Conversation to Mediated

Ceremony, London, Sage Publ

10. Samovar, Larry, Porter, Richard (coord), 1988, Intercultural communication, Wadworth.

11. Samovar, Larry, Porter, Richard, 1991, Communication between cultures, Wadworth.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

Interactivitatea de la curs 10%

Activităţi gen eseuri / traduceri /

proiecte etc

10.5

Seminar/laborator

Activitate la seminar:

Dezbateri teme specifice

10%

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar.

Rezultate ale studiului

individual.

Portofoliul studentului conține:

Eseu structurat pe o temă dată;

Fișă autoevaluare; Fișa

30%

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Actualizarea metodelor şi metodologiilor folosite în analiza şi soluţionarea problemelor de

comunicare;

Armonizarea perspectivelor de interpretare şi explicare a fenomenelor şi proceselor de

comunicare.

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de a înţelege şi analiza impactul politicilor

comunicaționale asupra societății actuale

Page 66: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

disciplinei; Chestionare (unde este

cazul)

TEMĂ ESEU /

CERCETARE

(Referatul)

Istoria comunicării orale. De la oralitatea vizuală directă (sau «faţă în

faţă»)” la oralita virtuala. Limba română vorbită de oamenii și locurile

timpului meu.

Tema trebuie să respecte modelul clasic de cercetare științifică ce opereaza cu

elemente precum: ipoteză; argumentare (pro / contra); concluzii.

(A se vedea model cercetare cunoscut din studiile efectuate de

către Adorno și Lazarsfeld). NOTĂ1.:

Proiectul propus studenților vizează formarea anumitor competenţe

precum: urmărirea caracteristicilor comunicării orale (puncte tari, puncte slabe,

oportunităţi, pericole). Analizarea oralității virtuale din perspectiva comunicării

în sfera publică a momentului. Rezolvarea creativă a unei probleme ce ține de

falsa idee de comunicare virtuală. Argumentarea soluţiilor propuse.

Întrebări specifice pe care se bazează cercetarea:

- Cum reprezintă studenții ideea oralitatății virtuale într-un context

social concret.

- Cum reprezinta mass-media acest lucru.

- Care sunt elementele ce țin de ideea de oralitatea virtuală pe care le

reprezintă sfera publică?

- Prin ce semne convenţionale reprezintă oralitatea virtuală sfera publică

urbană?

Ce relaţii stabilesc studenții între vizuală directă (sau «faţă în faţă»)” vs.

oralita virtuală. NOTĂ2.: 1.Pentru punctajul maxim eseul trebuie sa aibă caracter ştiinţific, să utilizeze

aparat bibliografic şi să denote originalitate. Plagiatul atrage nepunctarea

materialului.

2. Predarea temei de cercetare / eseul se va face electronic (la adresa electronică a

clasei de curs), în penultima saptămână de curs.

3.Materialele selectate se vor prezenta în cadrul Sesiunii ştiinţifice a studentilor,

previzionarea și evaluarea făcându-se în ultima saptămână de curs din semestru.

10.6. Evaluarea

finală

Cunoaşterea conceptelor

fundamentale şi a

teoriilor corespunzătoare

istoriei comunicării;

Examinare sumativă. Examen oral.

Copierea sau tentativa de copiere

atrage excluderea din examen.

50%

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul aferent examenului.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

Page 67: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

01.10.2015 Conf. univ. dr. Adela FEKETE .............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 68: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Introducere în publicitate

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr.Merima Carmen

Petrovici

Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Merima Carmen

Petrovici

Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul 3 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 6

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

28 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 150

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 122

Distribuţia fondului de timp de studiu individual

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 65

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi Relaţii Publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în teoria comunicării

4.2 de

competenţe

Page 69: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

Amfiteatru/sală cu minim 60 locuri, având în dotare PC, videoproiector,

ecran, tablă şi markere

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Sală cu minim 25 locuri, dotată cu PC, videoproiector, ecran, tablă şi

markere.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C.1: Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate

din domeniul publicitar

C1.1:Definirea principalelor concepte specifice publicităţii, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple;

C1.2:Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor

specifice domeniului publicitar;

C1.3: Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza

organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului publicitar,

descrierea modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia;

C1.4: Aplicarea legislaţiei naţionale şi europene privind liberul acces la

informaţie, proprietate intelectuală, drepturile de autor, copyright-ul etc. în

procesul comunicării publicitare şi în activităţile de informare-documentare

C1.5: Elaborarea unor proiecte de investigaţie şi intervenţie în domeniul

publicităţii

C.2: Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)

C2.2:Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri

media în comunicarea publicitară;

C2.3: Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea

profesionalizată a diverselor produse publicitare, cu respectarea dreptului

publicului de a fi informat corect;

C.5: Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi /sau în medierea

conflictelor de comunicare

C5.1:Utilizarea corectă a principalelor metode,tehnici, tactici şi strategii de

comunicare

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

• CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă

• CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptaării la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Familiarizarea studenţilor cu conceptele şi limbajul specific

domeniului publicitar,explicarea şi înţelegerea particularităţilor

comunicării publicitare precum şi a metodelor, tehnicilor,

strategiilor utilizate în publicitate

7.2 Obiectivele specifice - Utilizarea adecvată a conceptelor specifice domeniului publicitar;

Page 70: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Semn, simbol, comunicare

1.Clasificări ale semnelor

2. Modelul diadic, modelul lui Ogden-Richards,

triunghiul semiotic al lui Peirce

3. Organizarea semnelor

4.Înţeles, sens, semnificaţie, semnificare

5. Simboluri intenţionale,

interpretative,conotative

6. Rolul simbolului în publicitate

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia

4 ore

Particularităţile procesului de comunicare publicitară

1.Mesajul publicitar: caracteristicile mesajului,

tipologia şi conceperea mesajelor

2.Mesajul publicitar – tipologii şi exemple din

perspectiva comunicării emiţătorului, produsului

(referentului) şi publicului(receptorului)

3.Tipologia reclamelor

4. Sunete, forme şi culoare în mesajul publicitar

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia euristică

6 ore

Bugetarea în publicitate: moduri de remunerare a unei

agenţii de publicitate

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia euristică

2 ore

Cercetarea pentru publicitate: 1. Definire şi scopuri

2. Tipuri de cercetare 3.Metode de cercetare

4.Măsurarea şi interpretarea datelor

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia euristică

2 ore

Instrumente de cercetare:

1. Chestionarul

2. Interviul

3. Focus grupul

Explicaţia;chestionarul;in

terviul; focus grupul

2ore

Comportamentul consumatorului

Explicaţia;Dialogul;

studiul de caz

2 ore

Strategii de publicitate:

1.Strategia de creaţie,modelul Procter&Gamble

2.Strategia referenţială şi demonstrativă, modelul

Explicaţia;Dialogul;

Prelegerea

interactivă;studiul de caz

4ore

-Înţelegerea comunicării publicitare şi a publicităţii atât ca industrie

de comunicare, cât şi ca domeniu de activitate;

- Aplicarea cunoştinţelor specifice acestui domeniu în rezolvarea unor

situaţii-problemă ;

-Stabilirea obiectivelor şi dezvoltarea strategiei de publicitate;

-Valorificarea creativităţii studenţilor prin elaborarea şi prezentarea

strategiei pentru campania de publicitate a unui produs/serviciu

Page 71: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Ogilvy

3.Planul de lucru, creativ, modelul Young & Rubicam

4.Strategia spiralei, modelul BL/LB

5. Strategia adoptării unei poziţii,modelul HDM

De la teorie la practică-

Exerciţii:reclama Sony, Nestle,Kellog’s, IBM, Audi,

CK One.

Explicaţia;Dialogul;Studi

ul de caz

2 ore

Exerciţii de mobilitate creativă Explicaţia;Dialogul;

Activităţi de grup;

4 ore

Bibliografie:

Balaban, D.C., Publicitatea. De la planificarea strategică la implementarea media, Editura Polirom,

Iaşi, 2009.

Boutaud, J.J., Comunicare, semiotică şi semne publicitare, Tritonic, Bucureşti, 2005.

Chelcea S., Psihosociologia publicităţii:despre reclamele vizuale, Editura Polirom, Iaşi, 2012.

Cum se scrie în publicitate:William Bernbach,Leo Burnett, George Gribbin, David Ogilvy şi Rosser

Reevs în dialog cu Denis Higgins,traducere de Florin Dumitrescu şi Iulia Serafim, prefaţă de Florin

Dumitrescu, Humanitas, Bucureşti, 2013.

Drewniany, B.L.,Jewler, A.J., Strategia creativă în publicitate, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Farbay A.D,Publicitate eficientă, Editura Niculescu, Bucureşti, 2005.

Goddard, A., Limbajul publicităţii,Editura Polirom, Iaşi, 2002.

Jouve, M., Comunicarea-Publicitate şi relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2005

Marcenac,L.,Milon,A.,Saint-Michel ,S-H.,Strategiile publicitare. De la studiul de marketing la

alegerea diferitelor media, , Editura Polirom, Iaşi, 2005

Nicola, M., Petre, D., Introducere în publicitate, Editura Comunicare.ro, SNSPA, Bucureşti, 2009.

Ogilvy D., Ogilvy despre publicitate,Ediţia în limba română publicată sub licenţa Prion Books.

Limited London , Agenţi Ogilvy & Mather, Bucureşti, 2001.

Petrovici, M.C., Introducere în publicitate, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2015.

Petrovici, M.C., Niveluri ale înţelegerii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010.

Popa, D., Comunicare şi publicitate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005

Preda, S., Introducere în creativitatea publicitară, Editura Polirom Iaşi, 2011

Russel, J.T., Lane, W.R., Manual de publicitate, Editura Teora, 2002.

Sutherland, M., Sylvester, A., De la publicitate la consumator,Editura Polirom, Iaşi, 2008.

Ştefanov, D., Cum să-ţi faci publicitate:Ghid practice testat, Institutul European, Iaşi, 2009.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Participarea studenţilor la seminarii sau dezbateri organizate de diferiţi actori/reprezentanţi ai

comunităţii epistemice;

Interacţionarea cu angajatori din domeniul publicitar;

Interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei pentru dezvoltarea

competenţelor de comunicare necesare calificării (obţinute în urma finalizării nivelului de

licenţă) şi posibillelor ocupaţii aferente domeniului publicitar (conform COR)

Page 72: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar.

Activitate de seminar: examinare

orală şi teste periodice

30%

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

Evaluare scrisă (finală în sesiunea

de examene) 70%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie şi practică specifice domeniului publicitar

Data completării Semnătura titularului

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

...........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

...................................................

Page 73: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Relaţii publice în câmpul social.Domenii de aplicare

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr.Merima Carmen

Petrovici

Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Merima Carmen

Petrovici

Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu III

FR

2.5

Semestrul 6 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 6

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:

3.2 curs

-/

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

28 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 150

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 122

Distribuţia fondului de timp de studiu individual

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 65

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi Relaţii Publice

1.7. Limba de studiu Română

Page 74: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în relaţiile publice

4.2 de

competenţe

Utilizarea adecvată a conceptelor specifice relaţiilor publice

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Sală cu minim 25 locuri, dotată cu PC, videoproiector, ecran, tablă şi

markere.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C.2: Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)

C2.2:Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri

media în relaţiile publice;

C2.3: Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea

profesionalizată a diverselor produse specifice relaţiilor publice, cu respectarea

dreptului publicului de a fi informat corect;

C.3: Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în

procesul de relaţii publice

C3.1: Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate

în analiza comunicării;

C3.4: Identificarea şi utilizarea unor tehnici şi indicatori relevante pentru

monitorizarea şi evaluarea proceselor de comunicare;

C3.5:Elaborarea unui plan de comunicare eficientă în situaţii definite de

comunicare publică;

C.4: Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice

C.4.1: Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs

de relaţii publice;

C.4.2: Explicarea şi interpretarea unui eveniment de RP din perspectiva

planificării lui strategice;

C.4.3: Utilizarea unor cadre metodologice adecvate realizării unui produs de

RP;

C.5: Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi /sau în medierea

conflictelor de comunicare

C5.1:Utilizarea corectă a principalelor metode,tehnici, tactici şi strategii de

comunicare

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

• CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă

• CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptaării la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Familiarizarea studenţilor cu conceptele şi limbajul specific

domeniului relaţiilor publice,explicarea şi înţelegerea

Page 75: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Afaceri publice, lobby, manipulare, propagandă,

sponsorizare

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia euristică

2ore

Profilul polarităţilor Explicaţia;Dialogul;

Activităţi de

grup;Proiectul

4ore

Elaborarea şi prezentarea unui plan de acţiune Prelegerea interactivă;

Explicaţia;

Conversaţia euristică

2 ore

Elaborarea şi prezentarea unui plan de comunicare Prelegerea interactivă;

Explicaţia;

Conversaţia euristică

4 ore

Comunicarea cu mediile de informare în masă:

1.Structurarea materialelor informative destinate

mass-media (criterii, teme prelucrate)

2.Norme standard de realizare a materialelor pentru

presă

3.Conferinţa de presă

4.PR şi mas-media

Prelegerea; Explicaţia;

Demonstraţia;

Conversaţia euristică

4 ore

Tehnici de analiză a domeniilor de aplicarea a

relaţiilor publice: Analiza de conţinut; analiza

situaţională; analiza de imagine; analiza comunicării;

cantitatea şi calitatea informaţiei; diagrama de

imagine; efectul de multiplicare; opinia publică

Prelegerea; Explicaţia;

Conversaţia euristică

3 ore

Instrumente, metode, tehnici de relaţii publice Explicaţia;Dialogul;

Activităţi de

grup;Proiectul

2ore

Rolul RP în crearea şi promovarea imaginii României:

1.Rolul PR în crearea unei imagini favorabile a României

2.Cum se formează şi se menţine imaginea pozitivă a

unei naţiuni?

Prelegerea; Explicaţia;

Conversaţia euristică

2 ore

PR cu resurse limitate Prelegerea; Explicaţia 1 oră

particularităţilor relaţiilor publice precum şi a metodelor,

tehnicilor, strategiilor utilizate în acest domeniu

7.2 Obiectivele specifice

- Utilizarea adecvată a conceptelor specifice relaţiilor publice;

- Cunoaşterea funcţiilor şi principiilor relaţiilor publice, precum şi a

dimensiunilor acţionale ale acestora

- Explicarea relaţiilor publice ca proces

-Explicarea şi interpretarea caracteristicilor domeniilor de

aplicabilitate ale relaţiilor publice

- Utilizarea unor metode de cercetare calitativă şi cantitativă în RP

- Proiectarea/realizarea unor produse de relaţii publice

- Exprimarea liberă a opiniei în conversaţii sau dialoguri

Page 76: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Bibliografie:

Borţun, D., Relaţiile publice şi noua societate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005.

Coman, C., Relaţiile publice.Principii şi strategii,Editura Polirom, Iaşi, 2001.

Dagenais, B., Campania de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

Dagenais, B., Profesia de relaţionist, Editura Niculescu, Bucureşti, 2005.

Green, A., Comunicarea eficientă în relaţiile publice. Crearea mesajelor şi relaţiile sociale, Editura

Polirom, Iaşi, 2009.

Hariuc,C.,Muntean,M.,Spulber S., Introducere în relaţiile publice,Editura Pământul, Bucureşti, 2002.

Hariuc, C., Petrovici, M.C., Relaţii publice în câmpul social. Domenii de aplicare, Editura Printech,

Bucureşti, 2012.

Libaert, T., Planul de comunicare - Cum să-ţi defineşti şi să-ţi organizezi strategia de comunicare,

Editura Polirom, Iaşi,2009.

Jouve, M., Comunicarea-Publicitate şi relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

Dorling Kindersley Limited, Cum să devii un bun PR, Enciclopedia Rao, Bucureşti, 2002.

Rus, F.C.,Relaţii publice şi publicitate. Metode şi instrumente, Institutul European, Iaşi, 2004.

Teodorescu, Ghe., Bejan, P., Relaţii publice şi publicitate.Discurs, metodă, interpretare, Editura

Fundaţiei Axis,Iaşi, 2003.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar.

Activitate de seminar: examinare

orală

30%

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

70%

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Participarea studenţilor la seminarii sau dezbateri organizate de diferiţi actori/reprezentanţi

ai comunităţii epistemice;

Interacţionarea cu angajatori din domeniu;

Interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei pentru dezvoltarea

competenţelor de comunicare necesare calificării (obţinute în urma finalizării nivelului de

licenţă) şi posibillelor ocupaţii aferente domeniului relaţiilor publice (conform COR)

Page 77: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

argumentare.

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie şi practică specifice relaţiilor publice

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

...........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

...........................................

Page 78: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Campanii de publicitate

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr.Merima Carmen

Petrovici

Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Merima Carmen

Petrovici

Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul 4 2.6 Tipul de

evaluare V 2.7 Regimul

disciplinei Opțională

2.8. Numărul de

credite ECTS 4

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 100

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 86

Distribuţia fondului de timp de studiu individual

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 19

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi Relaţii Publice

1.7. Limba de studiu Română

Page 79: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în publicitate, Semiotică

4.2 de

competenţe

Utilizarea adecvată a conceptelor specifice domeniului publicitar

Stabilirea obiectivelor şi dezvoltarea strategiei de publicitate

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Sală cu minim 25 locuri, dotată cu PC, videoproiector, ecran, tablă şi

markere.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C.1: Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate

din domeniul publicitar

C1.1:Definirea principalelor concepte specifice publicităţii, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple;

C1.2:Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor

specifice domeniului publicitar;

C1.3: Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza

organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului publicitar,

descrierea modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia;

C1.4: Aplicarea legislaţiei naţionale şi europene privind liberul acces la

informaţie, proprietate intelectuală, drepturile de autor, copyright-ul etc. în

procesul comunicării publicitare şi în activităţile de informare-documentare

C1.5: Elaborarea unui proiect pentru o campanie de publicitatae.

C.2: Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)

C2.2:Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri

media în comunicarea publicitară;

C2.3: Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea

profesionalizată a diverselor produse publicitare, cu respectarea dreptului

publicului de a fi informat corect;

C.5: Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi /sau în medierea

conflictelor de comunicare

C5.1:Utilizarea corectă a principalelor metode,tehnici, tactici şi strategii de

comunicare

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

• CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă

• CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptaării la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Familiarizarea studenţilor cu conceptele şi limbajul specific

domeniului publicitar,explicarea şi înţelegerea particularităţilor

comunicării publicitare precum şi a metodelor, tehnicilor,

strategiilor utilizate în proiectarea campaniilor de publicitate

Page 80: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Mesajul: definire,caracteristici,tipologie, construcţie Explicaţia;Dialogul;

Brainstormingul

2ore

Brandingul sau construcţia identităţii şi a imaginii Explicaţia;Dialogul;

Activităţi de

grup;Proiectul

2ore

Campania Dove, campania Tide Studiul de caz, dialogul 2ore

Comunicarea integrată de marketing-puntea dintre

brand şi consumator

Explicaţia;Dialogul;

Prelegerea interactivă

2ore

Planul unei campanii de publicitate:

1.Definirea problemelor

2.Analiza situaţiei

3.Stabilirea obiectivelor de comunicare şi marketing

4.Stabilirea strategiilor

5.Stabilirea bugetului

6.Evaluarea

Explicaţia;Dialogul;

Activităţi de

grup;Proiectul

2 ore

De la teorie la practică

Prezentarea proiectelor

campaniilor de

publicitate elaborate

4 ore

Bibliografie:

Balaban, D.C., Publicitatea. De la planificarea strategică la implementarea media, Editura Polirom,

Iaşi, 2009.

Boutaud, J.J., Comunicare, semiotică şi semne publicitare, Tritonic, Bucureşti, 2005.

Cum se scrie în publicitate:William Bernbach,Leo Burnett, George Gribbin, David Ogilvy şi Rosser

Reevs în dialog cu Denis Higgins,traducere de Florin Dumitrescu şi Iulia Serafim, prefaţă de Florin

Dumitrescu, Humanitas, Bucureşti, 2013.

Drewniany, B.L.,Jewler, A.J., Strategia creativă în publicitate, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Farbay A.D,Publicitate eficientă, Editura Niculescu, Bucureşti, 2005.

Goddard, A., Limbajul publicităţii,Editura Polirom, Iaşi, 2002.

Jouve, M., Comunicarea-Publicitate şi relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

Marcenac,L.,Milon,A.,Saint-Michel ,S-H., Strategiile publicitare. De la studiul de marketing la

alegerea diferitelor media, , Editura Polirom, Iaşi, 2005.

Nicola, M., Petre, D., Introducere în publicitate, Editura Comunicare.ro, SNSPA, Bucureşti, 2009.

Petrovici, M.C., Introducere în publicitate, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2015.

7.2 Obiectivele specifice

- Utilizarea adecvată a conceptelor specifice domeniului publicitar;

-Asocierea tipurilor de strategii publicitare cu modelul acestora

-Înţelegerea comunicării publicitare şi a publicităţii atât ca industrie

de comunicare, cât şi ca domeniu de activitate

-Aplicarea cunoştinţelor specifice domeniului publicitar în proiectarea

unei campanii de publicitate;

-Stabilirea obiectivelor şi dezvoltarea campaniei de publicitate;

-Valorificarea creativităţii studenţilor prin elaborarea şi prezentarea

campaniei de publicitate a unui produs/serviciu

Page 81: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Popa, D., Comunicare şi publicitate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005.

Preda, S., Introducere în creativitatea publicitară, Editura Polirom Iaşi, 2011.

Russel, J.T., Lane, W.R., Manual de publicitate, Editura Teora, 2002.

Sutherland, M., Sylvester, A., De la publicitate la consumator,Editura Polirom, Iaşi, 2008.

Ştefanov, D., Cum să-ţi faci publicitate:Ghid practice testat, Institutul European, Iaşi, 2009.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar.

Activitate de seminar: examinare

orală

50%

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

Proiectul campaniei de publicitate

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

Evaluarea proiectului campaniei de

publicitate 50%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Elaborarea şi prezentarea proiectului unei campanii de publicitate

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

...........................

.............................................

.............................................

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Participarea studenţilor la seminarii sau dezbateri organizate de diferiţi actori/reprezentanţi

ai comunităţii epistemice;

Interacţionarea cu angajatori din domeniul publicitar;

Interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei pentru dezvoltarea

competenţelor de comunicare necesare calificării (obţinute în urma finalizării nivelului de

licenţă) şi posibillelor ocupaţii aferente domeniului publicitar (conform COR)

Page 82: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

.............................................

Page 83: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Comunicare didactică

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Conf.univ.dr.Merima Carmen

Petrovici

Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Merima Carmen

Petrovici

Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu I 2.5

Semestrul 2 2.6 Tipul de

evaluare V 2.7 Regimul

disciplinei Specialitate

2.8. Numărul de

credite ECTS 5

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

28 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

28

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 125

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 97

Distribuţia fondului de timp de studiu individual

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 19

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi Relaţii Publice

1.7. Limba de studiu Română

Page 84: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere teoriile comunicării

4.2 de

competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

Amfiteatru/sală cu minim 60 locuri, având în dotare PC, videoproiector,

ecran, tablă şi markere

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Sală cu minim 25 locuri, dotată cu PC, videoproiector, ecran, tablă şi

markere.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C.1: Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate

din domeniul comunicării /comunicării didactice

C1.1:Definirea principalelor concepte specifice comunicării , utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii de comunicare didactică;

C1.2:Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor

specifice domeniului educaţional;

C1.3: Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza

organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului educaţional,

descrierea modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia;

C1.4: Aplicarea legislaţiei naţionale şi europene privind liberul acces la

informaţie, proprietate intelectuală, drepturile de autor, copyright-ul etc. în

procesul comunicării didactice şi în activităţile de informare-documentare;

C.2: Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)

C2.2:Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri

media în comunicarea didactică;

C2.3: Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea

profesionalizată a diverselor tipuri de mesaje didactice;

C.5: Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi /sau în medierea

conflictelor de comunicare

C5.1:Utilizarea corectă a principalelor metode,tehnici, tactici şi strategii de

comunicare didactică

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

• CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă

• CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptaării la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Familiarizarea studenţilor cu conceptele şi limbajul specific

comunicării didactice,explicarea şi înţelegerea particularităţilor

acestui tip de comunicare

7.2 Obiectivele specifice

- Asimilarea cunoştinţelor necesare, înţelegerea şi utilizarea adecvată a

conceptelor specifice cu care se operează în comunicare/comunicare

didactică;

Page 85: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Semn, simbol, comunicare

Explicaţia;Conversaţia;E

xemplificarea

2ore

Funcţiile şi formele limbajului Explicaţia;Conversaţia

euristică;

2ore

Comunicarea gestuală-rolul şi importanţa gesturilor în

comunicarea didactică

Explicaţia;Conversaţia

euristică;Demonstraţia

2ore

Ascultarea activă şi comunicarea eficientă Explicaţia; Conversaţia

euristică

2ore

Stiluri de comunicare orală Explicaţia; Conversaţia

euristică, Studiul de caz

2 ore

Strategii didactice de comunicare Explicaţia; Conversaţia

euristică,

4 ore

Bibliografie:

Albulescu, I.,Pragmatica predării:activitatea profesorului între rutină şi creativitate, ediţie revizuită

şi adăugită, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008.

Cornea, P.,Interpretare şi raţionalitate, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

P Cosmovici, A., Iacob, L., coordonatori, Psihologie şcolară, Editura Iaşi, Polirom, 1999.

D Dima, T., Explicaţie şi înţelegere, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980. Frunză, V., Teoria comunicării didactice, Ovidius University Press, Constanţa, 2003.

Iucu, B.R., Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză

educaţională, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

Nuţă, A., Abiltăţi de comunicare, Editura SPER, Bucureşti, 2004.

Petrovici, M.C., Niveluri ale înţelegerii, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2010.

Rotaru, I., Comunicarea educaţională-aspecte teoretice şi demersuri aplicative, Editura Brumar,

Timişoara, 2008.

Şoitu, L., Pedagogia comunicării, Editura Institutul European, Iaşi, 2001.

- Explicarea proceselor,situaţiilor de comunicare caracteristice

comunicării didactice;

- Construcţia şi emiterea mesajelor cu sens şi semnificaţie în funcţie

de context;

- Promovarea unui sistem de valori culturale, ştiinţifice, morale şi

civice.

Page 86: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

seminar.

Activitate de seminar: examinare

orală

20%

Capacitatea de a dezvolta

raţionamente şi de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual

Rezultate ale studiului

individual.

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare şi

argumentare.

80%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Cunoaşterea elementelor fundamentale caracteristice comunicării didactice

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

...........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Participarea studenţilor la seminarii sau dezbateri organizate de diferiţi actori/reprezentanţi

ai comunităţii epistemice;

Interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei pentru dezvoltarea

competenţelor de comunicare necesare calificării (obţinute în urma finalizării nivelului de

licenţă) şi posibillelor ocupaţii aferente domeniului educaţional (conform COR)

Page 87: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Analiza şi gestionarea imaginii organizaţiilor

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Lect. univ.

Maricel Nicolai Popescu

Email (adresa instituţională):

[email protected]

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Lect. univ.

Maricel Nicolai Popescu

Email (adresa instituţională):

[email protected]

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare V 2.7 Regimul

disciplinei Opţională

2.8. Numărul de

credite ECTS 4 ECTS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

3.2 curs -

3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ 14 din care:

3.5 curs -

3.6 seminar/laborator 14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 100

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 86

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 18

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitate Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Nu

4.2 de

competenţe

Nu

Page 88: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Sală cu minim 25 de locuri, dotată cu tablă, priză la 220V.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1.1 Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a terminologiei de specialitate în situaţii multiple.

C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu.

C2.3 Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a diverselor produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat corect.

C3.5 Elaborarea unui plan de comunicare eficientă în situaţii definite de comunicare publică.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1. Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora.

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice.

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Cunoaşterea conceptelor de bază cu care operează această

disciplină – imagine conceptuală, imagine socială, poziţionare,

marcă, brand, a tehnicilor de construire a imaginii conceptuale

şi a tehnicilor de comunicare care transpun imaginea

conceptuală în imagine socială.

7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea conceptului sociologic de organizaţie şi a

principalelor teorii referitoare la organizaţii.

Cunoaşterea conceptelor de imagine conceptuală, imagine

socială şi a regulilor de bază în gestionarea imaginii

organizaţiilor.

Cunoaşterea elementelor componente ale imaginii conceptuale

(manualul de identitate), a principiilor şi modalităţilor de

elaborare.

Cunoaşterea conceptului de identitate a organizaţiei şi de

poziţionare.

Cunoaşterea conceptelor de marcă şi brand, a diferenţelor

dintre ele şi a legilor brandingului.

Cunoaşterea tipurilor de abordări ale conştiinţei individului în

actul de comunicare; elaborarea mesajelor în funcţie de tipul

de abordare.

Cunoaşterea unor metode de comunicare care să eficientizeze

receptarea mesajului.

Cunoaşterea tehnicilor şi instrumentelor de construire adecvată

Page 89: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Elaborarea parţilor componente ale unui manual de

identitate pentru o universitate. Exemple concrete.(I)

Exemplificări, demonstraţii

şi aplicaţii practice.

2. Elaborarea parţilor componente ale unui manual de

identitatepentru o societate comercială. Exemple

concrete. (II)

Exemplificări, demonstraţii

şi aplicaţii practice.

3. Elaborarea parţilor componente ale unui manual de

identitate pentru o instituţie de stat. Exemple concrete.

(III)

Exemplificări, demonstraţii

şi aplicaţii practice.

4. Aplicaţii practice ale legilor branding-ului Exemplificări.

5. Metode de comunicare (AIDA, DAGMAR/ACCA) Exemplificări, aplicaţii

practice.

6. Când şi cum se centrează actele de comunicare pe

receptor, referent sau receptor. (I)

Exemplificări, aplicaţii

practice.

7. Când şi cum se centrează actele de comunicare pe

receptor, referent sau receptor. (II)

Exemplificări, aplicaţii

practice.

Bibliografie

1. CHICIUDEAN Ion - Gestionarea imaginii în procesul comunicării, Bucureşti, Editura Licorna,

200

2. DATCULESCU PETRE - Cercetarea de marketing. Cum pătrunzi în mintea consumatorului,

cum măsori şi cum analizezi informaţia, Editura Bradbuilders Grup, Bucureşti, 2007.

3. DINU, MIHAI – Fundamentele comunicării interpersonale, Bucureşti, Ed. ALL

4. GODDARD, ANGELA - Limbajul publicităţii, Bucureşti, Ed. Polirom

5. HALIC, ALEX BOGDAN – Analiza imaginii organizaţiilor, Bucureşti, Ed. comunicare.ro

6. HOPKINS C. CLAUDE – Viaţa mea în publicitate & Publicitatea ştiinţifică, Editura Publica,

Bucureşti, 2007

7. JOUVE Michèle – Comunicarea, publicitate şi relaţii publice, Bucureşti, Ed. Polirom, 2005

8. KOTLER Philip - Managementul marketingului, Bucureşti, Editura Teora, 1998

9. MARCONAC, LUC – Strategii publicitare, Bucureşti, Ed. Polirom

10. OGILVY DAVID, Ogilvy despre publicitate, Editura Ogilvy & mather, Bucureşti, 2001.

11. RAQUIN Bernard – Marile manipulări din epoca modernă, Pro, Editură şi tipografie, 2007.

12. RIES AL, RIES LAURA – Căderea advertisingului şi ascensiunea PR-ului, Editura

a mesajelor.

Cunoaşterea tipurilor de comunicare a mesajelor.

Page 90: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Bradbuilders Grup, Bucureşti, 2005.

13. RIES Al, TROUT Jack – Poziţionarea, lupta pentru un loc în mintea ta, Bucureşti, Ed. Curier

Marketing, 2004

14. RIES Al & RIES Laura – Cele 22 de legi imuabile ale brandingului. Cum să transformi un

produs sau serviciu într-un brand de clasă mondială, Editura Curier Marketing, Bucureşti,

2003.

15. TROUT JACK – Trout despre strategie. Cum să cucereşti piaţa şi să ocupi un loc în mintea

consumatorului, Editura Bradbuilders Grup, Bucureşti, 2005.

Definiţii termeni, Dicţionar de branding, Dobrescu M. Emilian (coordonator), Viorica

Mihăilescu Vereş, Editura Sigma, Bucureşti, 2009.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Capacitatea de a

transpune în practică

cunoştinţele dobândite la

curs.

Referat 20%

10.6. Evaluarea

finală

Cunoaşterea şi

înţelegerea noţiunilor de

bază şi capacitatea de a

opera cu acestea.

Test individual scris. 80%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul acordat la testul scris.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

...........................

.............................................

.............................................

..............................................................

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Page 91: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................ APROB,

Page 92: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI An universitar 2015-2016

DENUMIREA DISCIPLINEI: PSIHOLOGIA SOCIALĂ

TITULAR CURS .conf. univ. dr. RUXANDRA GHERGHINESCU

CODUL DISCIPLINEI: SEMESTRU: 2 NUMĂR DE CREDITE:

NR.ORELOR PE SEMESTRU /

ACTIVITĂŢI

ACTIVITĂŢI 1 CS SEM LAB SI

Ore / săptămână: 1(3/2) - 1 - 2

Total / semestru:

70 (42/28) 28 14 - 28

CATEGORIA FORMATIVĂ A DISCIPLINEI:

DA: disciplină fundamentală, DS: disciplină de specializare, DC: disciplină complementară DS

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO – obligatorie, OP – opţională; LA – liber aleasă (facultativă) DO

DESCRIEREA

CURSULUI (pe

scurt):

Cursul îşi propune să descrie şi să explice fenomeneleşi procesele psihosociale

OBIECTIVE DE

ÎNVĂŢARE:

Obiective informaţionale:

- Familiarizarea cu teoriile şi conceptele proprii psihologiei sociale.

Obiective operaţionale:

- Construirea unei "grile de lecturã" necesarã perceperii, înţelegerii şi interpretãrii unor

evenimente şi fenomene psihosociale.

- Încurajarea studenţilor de a încerca microcercetãri cu teme din materia predatã.

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Cunoaştere şi înţelegere

- Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor şi teoriilor explicative din domeniul psihosocial

- Utilizarea adecvată a noţiunilor aferente domeniului

- Cunoaşterea şi înţelegerea instrumentelor de investigare şi a modului lor de aplicare în cercetările

din domeniul psihologiei sociale

2. Explicare şi interpretare

- Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi utilizare a cadrului teoretic prezentat

- Explicarea şi interpretarea fenomenelor psihosociale

3. Instrumental – aplicative

- Dezvoltarea abilităţii de analiză critică a teoriilor explicative prezentate

- Dobândirea unei grile de lectură a comportamentului uman prin luarea în considerare a

fenomenelor psihosociale

4. Atitudinale

- Cultivarea interesului pentru studiul psihologiei sociale

- Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de cercetările de psihologie socială experimentală

Nr. crt. CONŢINUT (teme) CURS Nr. ore

Nr. crt. CONŢINUT (teme) SEMINAR Nr. ore

1. Planul particular social. Influenţe socio-culturale 2

2. Schimbarea de atitudini 2

1 CS: curs, SEM: seminar, LAB: laborator, SI: studiu individual

Page 93: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

- Persuasiunea

- Schimbări spontane de atitudini

3. Omul ca obiect al cogniţiei sociale

- Stereotipizarea

- Distorsiuni şi iluzii în cogniţia socială

2

4. Factori relaţionaţi cu atracţia interpersonală 1

5. Strategii de destructurare a scenariilor agresive 1

6. Modelul coeziunii şi modelul identităţii 1

7. Formele şi efectele influenţei sociale 1

8. Procesul decizional în grup şi îmbunătăţirea deciziei 1

9. Liderul şi fenomenul de conducete 1

10. Principiile psihologiei mulţimii 2

TOTAL 14

FORMA DE EVALUARE

(EX-S: examen scris, EX-O: examen oral, CO: colocviu, LC: lucrări de control / practice) Ex-s

STABILIREA NOTEI

FINALE

TIP ACTIVITATE NR. %

Răspunsuri la examen / colocviu / lucrări practice 1 50%

Activităţi aplicative: laborator / lucrări practice / referate 1 30%

Teste de evaluare intermediară pe parcursul semestrului - -

Prezenţa activă la curs şi activităţile de seminar / laborator 20%

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10

Acumularea a cel puţin 50 de puncte, ţinându-se seama

de procentajul realizat prin activitatea de evaluare

Acumularea a cel puţin 91 de puncte, ţinându-se seama

de procentajul realizat prin activitatea de evaluare

ACTIVITĂŢI DE STUDIU INDIVIDUAL OBLIGATORII

1. Studiul notelor de curs 1 8. Pregătire prezentări orale -

2. Studiu după manual, suport de curs 4 9. Pregătire examinare finală 5

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. Consultaţii -

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 3 11. Documentare pe teren -

5. Activitate specifică de pregătire pentru

seminar şi/sau laborator

3 12. Documentare pe internet

4

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4 13. Alte activităţi (ex: participarea într-o

cercetare ca subiect) …

-

7. Pregătire lucrări de control - 14. Alte activităţi … -

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 28

BIBLIOGRAFIE

OBLIGATORIE

CRISTEA, Dumitru, (2000), Tratat de psihologie socialã, ProTransilvania.

GOLU, Pantelimon, (1989), Fenomene şi procese psihosociale, Bucureşti, Editura

Enciclopedicã;

GOLU, Pantelimon, (2000), Fundamentele psihologiei sociale, Constanţa,

ExPonto;

ILUT, Petru (2000), Iluzia localismului şi localizarea iluziei. Teme actuale ale

psihosociologiei, Iaşi, Polirom ;

NECULAU, Adrian (coord.), (2003), Manual de psihologie socială, Iaşi, Polirom ;

NECULAU, Adrian, (coord.) (1996), Psihologie socială. Aspecte contemporane,

Iaşi, Polirom;

RADU, Ioan, ILUŢ, Petru, MATEI, Liviu, (1994), Psihologie socialã, Cluj, Exe;

BIBLIOGRAFIE

RECOMANDATĂ

DOISE, Willem, DESCHAMP, Jean-Claude, MUGNY, G., (1996), Psihologie

socialã experimentalã, Iaşi, Polirom;

Page 94: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

GHIGLIONE, R., BONNET, C., RICHARD, J.F. (1990), Traite de psychologie

cognitive Paris, Dunod, vol 3;

FELDMAN, Robert, S. (1985), Social Psychology. Theories, Research and

Applications, New York, Mc Graw-Hill;

TITULAR CURS (semnătura)

Page 95: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

PROGRAMA ANALITICA

Denumirea

disciplinei Informatică. Calculatorul mediu şi canal de comunicare

Codul

disciplinei

SSP SC 11

1106

Semestrul 2 Numărul de

credite

4

Facultatea Ştiinţele Comunicǎrii Numărul orelor pe semestru/activităţi

Domeniul Ştiinţe ale comunicării Total SI S L P

Specializarea Comunicare şi relaţii

publice

42 96 14 28 -

Categoria formativă a disciplinei

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-

economică/managerială, DU-umanistă

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber

aleasă (facultativă)

DI

Obiective - asimilarea conceptelor de baza din informatica

- dobândirea cunostintelor de specialitate necesare unui utilizator final

informatizat performant;

- formarea deprinderilor practice pentru utilizarea eficienta a

calculatoarelor electronice în activitatea curenta;

- abordarea eficienta a tehnologiilor informationale si de comunicatie

(rezolvarea unor probleme curente).

- utilizarea aplicaţiilor software Microsoft Office

Conţinut

(descriptori) C1.Date şi nformaţii

1.1 Elemente generale

1.2 Clasificarea informaţiilor

1.3 Sistem informatic şi informaţional

1.4 Clasificarea sistemelor informatice

C2.Organizarea informaţiei

2.1 Mod de reprezentare

2.2 Mod de organizare

2.3 Definiţii şi clasificare

2.4 Proprietăţile şi atributele fişierelor

C3. Sistemul de calcul

3.1 Definiţii şi organizare

3.2 Subsistemul fizic

3.3 Subsistemul logic

3.4 Mod de funcţionare

C4. Sistemul de operare Windows

4.1 Definiţii. Funcţii..

4.2 Caracteristici. Exemple

4.3 Elemente de interfaţǎ

4.4 Operaţii de bazǎ

C5. Procesoare de texte.

5.1 Notiuni introductive: editare si procesare

5.2 Definitie; functii,

5.3 Software pentru procesarea de texte

Page 96: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5.4 Editorul de texte Microsoft Word

C6. Procesoare de calcul tabelar 6.1 Notiuni introductive

6.2 Registrul si foaia de calcul tabelar

6.3 Utilizare, facilitati;

6.4 Software pentru calcul tabelar:

6.5 Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel

C7. Verificare finalǎ (test teoretic: item cu complement multiplu şi

expunere pe tema data )

Conţinut laborator

L1. Elemente de ergonomie şi protectie

L2. Operare PC

L3. Sistemul de operare Windows

L4. Programe de arhivare si antivirus

L5. Aplicatie practica 1 (1 h) şi Test de verificare 1

L6. Editorul de texte Word

L7. Tehnici de utilizare a editorului de texte

L8. Aplicatie practica 2

L9. Test de verificare 2

L10.Calcul tabelar Microsoft Excel

L11.Tehnici de utilizare aplicaţie Excel

L12.Utilizarea funcţiilor

L13. Aplicatie practica 3

L14.Test de verificare 3

Teste si teme de

control

Trei teste practice de laborator si un test final teoretic

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) C

Stabilirea notei finale

(procentaje)

- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări

practice

50%

- activităţi aplicative atestate / laborator /

lucrări practice/proiect etc.

30%

- teste pe parcursul semestrului 20%

- teme de control

Bibliografia 1. J. M. Mihǎilǎ, Informaticǎ Generalǎ, Editura Universitarǎ

Bucureşti, 2008;

2. C. Radut, E.Burtescu, M.Staniloiu s.a.Bazele informaticii,

Ed. Independenta Economica, Braila, 2001;

3. Surcel (coord.) Informatica generala, Editura Calypso

2000,

4. V. Stanciu, A. Pana, s.a. Informatica generala, Ed.

DualTech, Bucuresti, 2003;

5. * * * Reviste: Chip, PC World, PC Report, Byte, PC

Magazin, Planeta Internet.

Lista materialelor didactice

necesare

Videoproiector, sistem de calcul, portofoliu

Coordonator Titular de Grad didactic, titlu, prenume, nume Semnătura

Page 97: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

a) Disciplină

Conf. univ. dr. Janina Mihaela

Mihǎilǎ

Legenda: SI – studiu individual, S- seminar, L – activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări

practice

Page 98: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Strategii şi tehnici de relaţii publice

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Lect. univ. dr.

Maricel Nicolai Popescu

Email (adresa instituţională):

[email protected]

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Lect. univ.dr.

Maricel Nicolai Popescu

Email (adresa instituţională):

[email protected]

2.4 Anul de

studiu II

FR

2.5

Semestrul 3 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 4 ECTS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:

3.2 curs -

3.3 seminar/laborator 3

3.4 Total ore din planul

de învăţământ 42 din care:

3.5 curs -

3.6 seminar/laborator 42

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 100

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 58

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitate Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Nu

4.2 de

competenţe

Nu

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 99: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Sală cu minim 25 de locuri, dotată cu tablă, priză la 220V.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C4.1 Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs de RP.

C4.2 Explicarea şi interpretarea unui eveniment de RP din perspectiva planificării lui

strategice.

C4.3 Utilizarea unor cadre metodologice adecvate realizării unui produs de RP.

C1.5 Elaboarea unor proiecte de investigaţie şi intervenţie în domeniul de specialitate.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1. Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor

situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora.

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea

anumitor sarcini pe paliere ierarhice.

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la

cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Cunoaşterea conceptelor de bază din domeniul RP.

Cunoaşterea principiilor generale de elaborare a unei strategii

de RP şi formarea abilităţii de a elabora o strategie de RP.

Cunoaşterea tehnicilor de RP şi a modului de operare cu

acestea.

7.2 Obiectivele specifice

Cunoaşterea conţinutului noţiunii de RP şi a componentelor

sale.

Cunoaşterea istoricului apariţiei şi dezvoltării şi evoluţiei

tehnicilor de PR.

Cunoaşterea noţiunilor de opinie publică şi a principiilor

regulilor şi tehnicilor care stau la baza sondajelor de opinie.

Cunoaşterea principiilor, regulilor şi tehnicilor care stau la

baza cercetării primare şi cercetării secundare în domeniul

sociologiei comunicării.

Cunoaşterea tehnicilor de persuasiune şi manipulare ale opiniei

publice.

Cunoaşterea regulilor de etică profesională pe care trebuie să le

respecte practicianul din domeniul în RP:

Cunoaşterea specificului managementului în RP şi cunoaşterea

elaborării strategiilor de RP.

Cunoaşterea specificului tehnicilor de comunicare în RP.

Page 100: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

1. .

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Analiza, interpretarea sondajelor de opinie

şi elaborarea de rapoarte pe marginea

acestora..

Exemplificări, demonstraţii şi

aplicaţii practice.

2. Analiza de conţinut şi alte metode ale

cercetării secundare în relaţiile publice.

Exemplificări, demonstraţii şi

aplicaţii practice.

3. Recunoaşterea campaniilor şi mesajelor de

manipulare a opiniei publice.

Exemplificări.

4. Construirea de mesaje cu un conţinut

manipulator.

Aplicaţii practice.

5. Utilizarea practică a tehnicilor de relaţii

publice.

Exemplificări, aplicaţii

practice.

6. Elaborarea de strategii de RP pentru

organizaţii comerciale şi produse noi.

Exemplificări, aplicaţii

practice.

7. Elaborarea de strategii de RP pentru

partide şi organizaţii necomerciale.

Exemplificări, aplicaţii

practice.

Bibliografie

2. Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg, Totul despre relaţiile publice –

Colecţia „Relaţii publice şi publicitate”, Editura POLIROM, 2003.

3. Arnald du Moulin de Labarthete, Manipularea în relaţiile publice , Editura ANTET, 2005.

4. Cristina Coman, Relaţiile publice – principii şi strategii, Colecţia „Relaţii publice şi

publicitate”, Editura POLIROM, 2001.

5. Anthony Davis, Tot ce ar trebui să ştiţi despre PR. Răspunsuri directe la peste 500 de întrebări,

Editura Publică, 2008. 6. Adela Rogojinaru, Fundamente interdisciplinare, Editura Tritonic, 2005.

7. Adela Rogojinaru, Relaţii publice şi publicitate: tendinţe şi provocări, Editura Tritonic, 2006.

8. Doug Newsom, Bob Carrell, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura Polirom, 2004.

9. Stancu Serb, Relaţii publice şi comunicare, Editura Teora.

10. Cristian Florin Popescu, Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Editura

Tritonic, 2002.

11. Miculescu Simona-Mirela, Relaţii publice din perspectiva internaţională, Editura Polirom, 2006.

George David, Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass media, Editura Polirom,

2008

12. J. Stoetzel, A. Girard, Sondajele de opinie publică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 13. Bernard Dagenais, Campania de relaţii publice, Editura Polirom 2003.

14. Doug Newsom, Bob Carrell, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura Polirom, 2004.

15. Joe Marconi, Ghid practic de relaţii publice, Editura Polirom 2007.

16. George David, Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass media, Editura Polirom, 2008.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Page 101: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Capacitatea de a

transpune în practică

cunoştinţele dobândite la

curs.

Referat 20%

10.6. Evaluarea

finală

Cunoaşterea şi

înţelegerea noţiunilor de

bază şi capacitatea de a

opera cu acestea.

Test individual scris. 80%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul acordat la testul scris.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura

titularului/titularilor de

seminar

........................... .............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

............................................

Page 102: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

PROGRAMA ANALITICA

Denumirea disciplinei Dreptul comunicării

Codul

disciplinei Semestrul I FR Numărul de

credite

4

Facultatea Facultatea de Ştiinţele

Comunicării

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Domeniul Domeniul social politic Total SI S L P

Specializarea Comunicare şi relatii

publice

100 72 28 - -

Categoria formativă a disciplinei

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-

umanistă

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă

(facultativă) DI

Obiective Cunoaşterea legislaţiei interne şi internaţionale care reglementează

relaţiile de comunicare şi a statutului constituţional al libertăţii de

exprimare şi al dreptului la informaţie. Evidenţierea complementarităţii

normelor juridice şi deontologice în relaţiile de comunicare. Analiza

responsabilitatii şi răspunderii în comunicarea publică

Conţinut

(descriptori) 1.Noţiunea de drept al comunicării publice(obiectul şi raporturile

juridice)

2.Libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie – drepturi

fundamentale ale omului

3.Statutul constituţional al drepturilor şi obligaţiilor comunicării

4.Persoana fizică subiect de drepturi şi obligaţii în raporturile juridice de

comunicare

5.Autorităţile publice subiecte ale raporturilor juridice de comunicare –

drepturi şi obligaţii

6.Mijloacele comunicării de masă – drepturi şi obligaţii. Presa,

audiovizualul, internetul.

7. Formele răspunderii juridice în domeniul comunicării

Teste si teme de

control

Obiectul si raporturile juridice ale Dreptului Comunicării.

Drepturile fundamentale care stau la baza comunicării; garanţii

constitutionale.

Acesul la informatiile de interes public.

Publicul ca subiect de drept al comunicării.

Codul de reglementare al continutului audiovizualului.

Reglementările juridice şi deontologice din domeniul presei şi

audiovizualului.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) E

Stabilirea notei finale

(procentaje)

- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări

practice

Da

- activităŃi aplicative atestate / laborator /

lucrări practice/proiect etc.

- teste pe parcursul semestrului Da

- teme de control

Bibliografia Claude Jean Bertrand, Deontologia mijloacelor de

Page 103: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

comunicare, Institutul European, 2000.

Carmen Monica Cercelescu, Regimul juridic al presei, Teora,

2002.

Clifford G. Christians, Mark Fackler, Kim B. Rotzoll, Kathy

B. McKec, Etica în mass-media, Polirom, 2001.

Carmen Ionescu, Agenţiile de presă din România (1989-

1999), Tritonic, 2001.

Kent Middleton, Robert Trager, Bill F. Chamberlin,

Legislaţia comunicării publice, Polirom, 2002.

Maria Năstase Georgescu, Dreptul comunicării, Editura

Universitară, 2009.

Lista materialelor didactice

necesare -Sinteza cursului.

-Îndrumar de seminar.

-Acte normative

Constituţia României, republicată.

Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile

conexe, M.Of. nr.60/1996.

Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de

interes public, M. Of. nr. 663/2001.

Legea nr. 504/2002, privind audiovizualul, M. Of. nr.

534/2002; Legea nr. 148, privind publicitatea, M. Of. nr.

359/2000.

Legea nr. 677 pentru protecţia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a

acestor date, M. Of. nr. nr. 790/2001.

Legea nr. 52, privind transparenţa decizională în

administraţia publică, M. Of. nr. 70/2003.

Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului, nr.187 din

3 aprilie 2006, privind codul de reglementare a conţinutului

audiovizualului.

Coordonator Titular de

a) Disciplină

Grad didactic, titlu, prenume, nume Semnătura

Dreptul comunicării Lect. univ. dr. Simona MIHĂILESCU

Legenda: SI – studiu individual, S- seminar, L – activităŃi de laborator, P-proiect sau lucrări

practice

Page 104: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Limbă străină de specialitate

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ana Birtalan

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Ana Birtalan

2.4 Anul de

studiu I

FR

2.5

Semestrul 1 2.6 Tipul de

evaluare V 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 3

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

1 curs

-

1 seminar

1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 75

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 61

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 9

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Engleza pentru scopuri specifice (ESP)

4.2 de

competenţe

Competenţe lingvistice conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 105: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1.1 - Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple

C2.2 - Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în

comunicare

C5.3 Utilizarea strategiilor şi metodelor de comunicare în gestionarea situaţiilor de criză

şi/sau mediere

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi etică socială în abordarea

fenomenelor de comunicare profesională

CT2 - Abilitatea de a lucra în echipă datorită înţelegerii importanţei parteneriatului în

situaţii de comunicare profesională

CT3 - Capacitatea de a valorifica oportunităţile intelectuale şi practice pentru

dezvoltarea carierei oferite de analiza situaţiilor de comunicare profesională uzuale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al disciplinei Dezvoltarea competenţei de comunicare profesională în limba

engleză

7.2 Obiectivele

specifice

Cunoaşterea variantelor limbii engleze, prin asimilarea cunoştinţelor

de istoria limbii, din perspectiva antropologiei culturale. Realizarea

cadrului cultural englez şi explicarea noţiunilor ce ţin de colonialism şi

limba engleză ca limbă străină.

Aprofundarea cunoştinţelor de gramatică a limbii engleze.

Dobândirea capacităţii de aplicare a noţiunilor însuşite în redactarea

textelor în funcţie de registrul lingvistic; perspectiva pragmatică.

Stimularea creativităţii şi originalităţii la nivelul exprimării scrise.

Stimularea procesului de gândire creativă, analitică şi critică în abordarea

culturii şi limbii engleze.

Însuşirea conceptelor fundamentale ale comunicării în Relaţii

Publice şi aplicarea acestora în tipuri de discurs şi texte de specialitate.

Modele retorice de discurs în Relaţiile Publice.

Redactarea textului scris şi prezentarea acestuia. Folosirea

mijloacelor vizuale ca suport în prezentarea discursului.

Strategii şi tehnici specifice de comunicare în Relaţiile Publice.

Este încurajată prezentarea discursului în cadrul seminarului de

specialitate. Însuşirea temeinică, pe baze ştiinţifice, a structurilor de

limbă; formarea şi dezvoltarea deprinderilor de folosire a limbii engleze

ca mijloc de comunicare scrisă şi orală;

Dezvoltarea competenţei culturale ca parte a competenţei de

comunicare în limba straină.

Page 106: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii

1. Seminar introductiv Conversaţia, lucrul în

echipe, cunoaşterea

grupelor

1 oră

2. Rolul limbii în comunicare

2.1. Limba engleză în context multicultural

Conversaţia, lucrul în

echipe - videoproiecţie

1 oră

3. Noţiuni de gramatică a limbii engleze Exerciţii aplicative 3 ore

4. Stiluri şi registre ale limbii engleze Exerciţii aplicative 1 oră

5. Engleza în comunicare, economie, finanţe-bănci,

jurnalism, ecologie, PR

Traduceri texte 3 ore

6. Limba engleză în PR Exerciţii aplicative,

lucrul pe echipe

3 ore

Bibliografie - Dennis L. Wilcox, Phillip Ault, Warren K. Agee, Glen T. Cameron, Public Relations, Strategies and Tactics,

seventh edition, 2004;

- *** Oxford Guide to British and American Culture, Oxford University Press, 2000;

- David McDowall, Britain in Close-up, An in-Depth Study of Contemporary Britain, Pearson Education

Limited, 1999;

- James Curran and David Morley, Media and cultural theory, Routledge, 2006;

- Mark Nettle, Diana Hopkins, Developing Grammar in Context, Cambridge University Press, UK, 2003.

J. Thomson, A. V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, Great

Britain, 2001

J. Thomson, A. V. Martinet, A Practical English Grammar, Exercises 1, Oxford University

Press, Great Britain, 2001

J. Thomson, A. V. Martinet, A Practical English Grammar, Exercises 2, Oxford University

Press, Great Britain, 2001

** * English Grammar, Collins Cobuild, London, 1990

Mark Nettle, Diana Hopkins, Developing Grammar in Context, Cambridge University Press,

UK, 2003

Robert O’Neill, Success at First Certificate, Oxford University Press, Great Britain , 1990

Russell, Shirley, 2001, Grammar, Structure and Style, OUP

Vince, Michael, 1995, Advanced Language Practice, Heinemann Elt.

***Texts and Practices, Readings in Critical Discourse Analysis, ed. Carmen Rosa Caldas-

Coulthard&Malcolm Coulthard, Routledge, London, 1996

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară

și din străinătate. Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi comunicaţionale, de a înţelege şi a se

exprima în situaţii lingvistice diverse.

Page 107: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Activitate la seminar

(interactivitate, îndeplinirea

sarcinilor de lucru)

40%

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

seminar prin rezolvare de

exerciţii, traduceri.

Examinare scrisă 30%

Rezultate ale studiului

individual.

Teme rezolvate acasă 10%

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

exerciţii, interpretare şi

argumentare.

Verificare 20%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul total.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 108: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Limbă străină de specialitate

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ana Birtalan

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Ana Birtalan

Greculescu

2.4 Anul de

studiu I

FR

2.5

Semestrul 2 2.6 Tipul de

evaluare V 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 3 ECTS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

1 curs

-

1 seminar

14

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 75

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 61

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Engleza pentru scopuri specifice (ESP)

4.2 de

competenţe

Competenţe lingvistice conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 109: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii

1. Networking şi socializare

Relaţia profesională – etape

Introduceri/salutări

Cunoaşterea partenerului de dialog

Small Talk

„Elevator Speech”

Conversaţia, lucrul în echipe,

jocul de rol, înţelegerea după

audiţie

4 ore

2. Cultura şi mediul profesional Conversaţia, lucrul în echipe,

înţelegerea după audiţie

3 ore

3. Călătorii de afaceri Conversaţia, lucrul în echipe,

înţelegerea după audiţie

3 ore

4. Engleza pentru comunicare telefonică Conversaţia, lucrul în echipe,

înţelegerea după audiţie

2 ore

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1.1 - Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple

C2.2 - Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în

comunicare

C5.3 Utilizarea strategiilor şi metodelor de comunicare în gestionarea situaţiilor de criză

şi/sau mediere

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi etică socială în abordarea

fenomenelor de comunicare profesională

CT2 - Abilitatea de a lucra în echipă datorită înţelegerii importanţei parteneriatului în

situaţii de comunicare profesională

CT3 - Capacitatea de a valorifica oportunităţile intelectuale şi practice pentru

dezvoltarea carierei oferite de analiza situaţiilor de comunicare profesională uzuale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Dezvoltarea competenţei de comunicare profesională în limba

engleză

7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea temeinică, pe baze ştiinţifice, a structurilor de limbă;

formarea şi dezvoltarea deprinderilor de folosire a limbii

engleze ca mijloc de comunicare scrisă şi orală;

Îmbogăţirea vocabularului activ specific diverselor situaţii

profesionale de conversaţie;

Abilitatea de a conversa pe teme profesionale.

Page 110: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Bibliografie:

1. *** English for Professional Communication, Printech, Bucuresti, 2004

2. S. Gore, D. Smith, English for Socializing, Oxford University Press, 2007

3. D. Smith, English for Telephoning, Oxford University Press, 2007

4. Nina O’Driscoll, Fiona Scott-Barrett, BEC Vantage Masterclass – Upper-

intermediate, Oxford University Press,2003

5. D. Cotton, D. Falvey, Market Leader – Intermediate, Pearson Education Limted,

2005

6. S. Sweeney, English for Professional Communication, Cambridge University Press,

2003

7. *** English for Professional Communication, Printech, Bucuresti, 2004

8. S. Gore, D. Smith, English for Socializing, Oxford University Press, 2007

9. D. Smith, English for Telephoning, Oxford University Press, 2007

10. Nina O’Driscoll, Fiona Scott-Barrett, BEC Vantage Masterclass – Upper-

intermediate, Oxford University Press,2003

11. D. Cotton, D. Falvey, Market Leader – Intermediate, Pearson Education Limted,

2005

12. S. Sweeney, English for Professional Communication, Cambridge University Press,

2003

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Activitate la seminar

(interactivitate, îndeplinirea

sarcinilor de lucru)

40%

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar prin

rezolvare de exerciţii,

traduceri.

Examinare orală 30%

Rezultate ale studiului

individual.

Teme rezolvate acasă 10%

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară

și din străinătate. Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi comunicaţionale, de a înţelege şi a se

exprima în situaţii lingvistice diverse, de a funcţiona eficient pe piaţa forţei de muncă, în cadrul

companiilor multinaţionale.

Page 111: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

exerciţii, interpretare şi

argumentare.

Verificare 20%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul total.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 112: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Limbă străină de specialitate

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ana Birtalan

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Ana Birtalan

2.4 Anul de

studiu II 2.5

Semestrul 1 2.6 Tipul de

evaluare verificare 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 3 ECTS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

1 curs

-

1 seminar

1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 75

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 61

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Engleza pentru scopuri specifice (ESP)

4.2 de

competenţe

Competenţe lingvistice conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 113: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii

1. Comunicarea şi mediul profesional

Oameni şi companii

Structura unei companii

”Elevator pitch”

Leadeship

1.5. Aplicarea pentru un job

1.6. Interviul de carieră

Exerciţii aplicative, înţelegere

după audiţie, studiu de caz,

studiu de caz, simularea,

jocul de rol

6 ore

2. Întâlniri profesionale

3. Negocierea

4. Etica şi mediul profesional

Conversaţia, lucrul în echipe,

exerciţii aplicative, înţelegere

după audiţie, jocul de rol,

simularea

6 ore

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1.1 - Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple

C2.2 - Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în

comunicare

C5.3 Utilizarea strategiilor şi metodelor de comunicare în gestionarea situaţiilor de criză

şi/sau mediere

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi etică socială în abordarea

fenomenelor de comunicare profesională

CT2 - Abilitatea de a lucra în echipă datorită înţelegerii importanţei parteneriatului în

situaţii de comunicare profesională

CT3 - Capacitatea de a valorifica oportunităţile intelectuale şi practice pentru

dezvoltarea carierei oferite de analiza situaţiilor de comunicare profesională uzuale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Dezvoltarea competenţei de comunicare profesională în limba

engleză

7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea temeinică, pe baze ştiinţifice, a structurilor de limbă;

formarea şi dezvoltarea deprinderilor de folosire a limbii

engleze ca mijloc de comunicare scrisă şi orală;

Abilitatea de a conversa pe teme profesionale;

Dezvoltarea deprinderilor de prezentare a mediului

profesional.

Page 114: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

Bibliografie:

1. *** English for Professional Communication, Printech, Bucuresti, 2004

2. Nina O’Driscoll, Fiona Scott-Barrett, BEC Vantage Masterclass – Upper-

intermediate, Oxford University Press,2003

3. D. Cotton, D. Falvey, Market Leader – Intermediate, Pearson Education Limted,

2005

4. S. Sweeney, English for Professional Communication, Cambridge University Press,

2003

5. Cory, Hugh, 2000, Advanced Writing, Oxford University Press

1.*** English for Professional Communication, Printech, Bucuresti, 2004

2. Nina O’Driscoll, Fiona Scott-Barrett, BEC Vantage Masterclass – Upper-

intermediate, Oxford University Press,2003

3. D. Cotton, D. Falvey, Market Leader – Intermediate, Pearson Education

Limted, 2005

4. S. Sweeney, English for Professional Communication, Cambridge University

Press, 2003

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Activitate la seminar

(interactivitate, îndeplinirea

sarcinilor de lucru)

40%

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar prin

rezolvare de exerciţii,

traduceri.

Examinare orală 30%

Rezultate ale studiului

individual.

Teme rezolvate acasă 10%

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

exerciţii, interpretare şi

argumentare.

Verificare 20%

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară

și din străinătate. Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi comunicaţionale, de a înţelege şi a se

exprima în situaţii lingvistice diverse, de a funcţiona eficient pe piaţa forţei de muncă, în cadrul

companiilor multinaţionale.

Page 115: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul total.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 116: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Limbă străină de specialitate

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ana Birtalan

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Ana Birtalan

2.4 Anul de

studiu II 2.5

Semestrul 2 2.6 Tipul de

evaluare V 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 3 ECTS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

1 curs

-

1 seminar

1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 75

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 61

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi................................... -

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Engleza pentru scopuri specifice (ESP)

4.2 de

competenţe

Competenţe lingvistice conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 117: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii

1. Comunicarea scrisă

1.1. Redactarea diverselor tipuri de scrisori

(mulţumire, plângere, recomandare etc.)

1.2. Redactarea Cv-ului

1.3. Redactarea scrisorii de intenţie

1.4. Redactarea unui e-mail/memo

1.5. Redactarea unui referat

Exerciţii aplicative,

înţelegere după audiţie,

studiu de caz

5 ore

2. Programarea comunicării în PR

Conversaţia, lucrul în

echipe, exerciţii

4 ore

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris

(cretă sau marker).

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C1.1 - Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a

terminologiei de specialitate în situaţii multiple

C2.2 - Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în

comunicare

C5.3 Utilizarea strategiilor şi metodelor de comunicare în gestionarea situaţiilor de criză

şi/sau mediere

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

CT1 - Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi etică socială în abordarea

fenomenelor de comunicare profesională

CT2 - Abilitatea de a lucra în echipă datorită înţelegerii importanţei parteneriatului în

situaţii de comunicare profesională

CT3 - Capacitatea de a valorifica oportunităţile intelectuale şi practice pentru

dezvoltarea carierei oferite de analiza situaţiilor de comunicare profesională uzuale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Dezvoltarea competenţei de comunicare profesională în limba

engleză

7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea temeinică, pe baze ştiinţifice, a structurilor de limbă;

formarea şi dezvoltarea deprinderilor de folosire a limbii

engleze ca mijloc de comunicare scrisă şi orală;

Abilitatea de a conversa pe teme profesionale;

Dezvoltarea deprinderilor de scriere academică, de aplicare

pentru un job şi susţinere a unui interviu.

Dezvoltarea deprinderilor de prezentare a unui proiect pe teme

profesionale.

Dezvoltarea deprinderilor de prezentare a mediului

profesional.

Page 118: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

aplicative, înţelegere

după audiţie

3. Prezentări

Conversaţia, lucrul în

echipe, înţelegerea după

audiţie, prezentarea

3 ore

Bibliografie:

1. *** English for Professional Communication, Printech, Bucuresti, 2004

2. S. Gore, D. Smith, English for Presentations, Oxford University Press, 2007

3. D. Smith, English for E-mails, Oxford University Press, 2007

4. Nina O’Driscoll, Fiona Scott-Barrett, BEC Vantage Masterclass – Upper-

intermediate, Oxford University Press,2003

5. D. Cotton, D. Falvey, Market Leader – Intermediate, Pearson Education Limted,

2005

6. S. Sweeney, English for Professional Communication, Cambridge University Press,

2003

7. Cory, Hugh, 2000, Advanced Writing, Oxford University Press

Dennis L. Wilcox, Phillip Ault, Warren K. Agee, Glen T. Cameron, Public Relations, Strategies and

Tactics, seventh edition, 2004

8. *** English for Professional Communication, Printech, Bucuresti, 2004

9. S. Gore, D. Smith, English for Socializing, Oxford University Press, 2007

10. D. Smith, English for Telephoning, Oxford University Press, 2007

11. Nina O’Driscoll, Fiona Scott-Barrett, BEC Vantage Masterclass – Upper-

intermediate, Oxford University Press,2003

12. D. Cotton, D. Falvey, Market Leader – Intermediate, Pearson Education Limted,

2005

13. S. Sweeney, English for Professional Communication, Cambridge University Press,

2003

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

10.5

Seminar/laborator

Activitate la seminar

(interactivitate, îndeplinirea

sarcinilor de lucru)

40%

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar prin

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară

și din străinătate. Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi comunicaţionale, de a înţelege şi a se

exprima în situaţii lingvistice diverse, de a funcţiona eficient pe piaţa forţei de muncă, în cadrul

companiilor multinaţionale.

Page 119: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

rezolvare de exerciţii,

traduceri.

Examinare orală 30%

Rezultate ale studiului

individual.

Teme rezolvate acasă 10%

10.6. Evaluarea

finală

Aplicarea cunoştinţelor

prin rezolvare de

exerciţii, interpretare şi

argumentare.

Verificare 20%

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul total.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................

Page 120: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Strategii de securitate

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Prof. univ. dr. Teodor REPCIUC Email (adresa instituţională):

[email protected]

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Teodor REPCIUC Email (adresa instituţională):

[email protected]

2.4 Anul de

studiu

I 2.5

Semestrul

1 2.6 Tipul de

evaluare

E 2.7 Regimul

disciplinei

Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS

4

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

14 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

14

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 100

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 86

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi (vizite de documentare la instituţii de profil, întâlniri cu specialiști, vizite la

expoziții, demonstrații practice etc.)

11

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

1.2. Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

1.3. Departamentul Departamentul ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Comunicare şi relaţii publice

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi relaţii publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum sociologie, filozofie, economie politică, istorie

4.2 de competenţe Cunoaşterea structurii, rolului și funcțiilor statului național și a principalelor

sale instituții.

Page 121: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

- sala de seminar, sistem de proiecţie, tablă sau flip chart, cretă, markeri

- sedii de instituţii specializate în domeniul securităţii

- centre de informare şi comunicare publică

- expoziţii de profil

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea reperelor fundamentale ale cadrului conceptual-

doctrinar şi legislativ românesc privind securitatea naţională, precum şi a prevederilor

dreptului internaţional în legătură cu aspectele esenţiale ale securităţii, prevenirii

conflictelor şi menţinerii păcii.

Capacitatea de a selecta, combina şi utiliza adecvat, cunoştinţe, abilităţi, valori şi

atitudini în vederea rezolvării, cu succes, în calitate de comunicator, a problemelor

generate pentru anumite instituţii sau comunităţi de către diferite tipuri de surse de

insecuritate (pericole, ameninţări, riscuri etc.).

Explicarea şi interpretarea unor procese declanşatoare de crize, ameninţări, pericole sau

sau riscuri în diverse domenii ale vieţii sociale şi corelarea acestora cu cerinţele unei

comunicări eficiente, în folosul securităţii, pentru gestionarea unei game largi de situaţii

de criză

Înţelegerea şi intrepretarea corectă a prevederilor principalelor strategii de securitate

naţională şi internaţională în domeniile politic, diplomatic, economic, ecologic, militar,

al apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, al protecţiei civile împotriva

dezastrelor etc.

Utilizarea adecvată a conceptelor de securitate şi a limbajului specific al securităţii în

cadrul comunicării profesionale mediatice şi al relaţiilor publice.

Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru planificarea unei eficiente comunicări

mediatice şi instituţionale profesionale în diverse situaţii de criză (îndeosebi a situaţiilor

generate de catastrofe sau dezastre – cutremure, inundaţii, înzăpeziri, incendii, accidente

grave etc.).

Elaborarea de proiecte (referate) cu utilizarea unor principii şi norme adecvate pentru

gestionarea comunicării de securitate în situaţii de criză într-un un caz particularizat, real

sau ipotetic.

Studiul, cu un anumit grad de autonomie, dar sub supraveghere şi îndrumare, pentru

aprofundarea cunoștințelor necesare unui bun comunicator în domeniul securității.

Com

pet

enţe

tra

nsv

ers

ale

Executarea sarcinilor profesionale cu respectarea strictă a normelor specifice de

securitate.

Familiarizarea cu specificul comunicării publice în cadrul principalelor instituţii de stat

cu atribuţii în domeniul securităţii (Parlamentul României, Preşedinţia României,

Guvernul României, Consiliul Suprem de Apărare a ţării, Ministerul Administraţiei şi

Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, serviciile de informaţii, alte instituţii

specializate)

Conştientizarea nevoii de formare continuă şi a utilizării eficiente a resurselor şi

tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională în domeniul

comunicării pentru securitate.

Respectarea şi promovarea intereselor naţionale de securitate şi a valorilor fundamentale

ale securităţii.

Page 122: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8.1 CONŢINUTURI

8.1 Curs

Metode de predare Obs.Nr

. ore

Abilităţi de lucru în echipă în cadrul unui Centru de informare și comunicare publică

pentru gestionarea situațiilor de criză.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general

al disciplinei Cunoașterea elementelor teoretice și practice fundamentale ale

problematicii securității naționale și internaționale, precum și a căilor de

aplicare a acestora în practica socială, pentru perfecționarea şi

eficientizarea comunicării de securitate.

7.2 Obiectivele

specifice

însuşirea modalităţilor de consacrare a conceptelor de securitate în

dreptul internaţional;

explicarea reperelor esenţiale ale unor strategii de securitate naţională

adoptate de alte state, a elementelor constitutive ale sistemului

securităţii naţionale şi a corelaţiilor dintre acestea, a valorilor

fundamentale ale securităţii şi a intereselor naţionale;

însuşirea principalelor concepte ale securităţii internaţionale

(echilibrul de forţe, descurajarea, securitatea egală, securitatea

colectivă, neutralitatea, nealinierea, coexistenţa paşnică, securitatea

comună);

cunoaşterea directiilor generale de actiune pentru promovarea şi

apărarea intereselor naţionale fundamentale ale Romîniei, a

principalelor instituţii internaţionale de securitate (ONU, NATO, UE,

OSCE), precum şi a locului şi rolului României în cadrul acestora în

ceea ce priveşte participarea la eforturile internaţionale de securitate;

familiarizarea studenţilor cu aspectele esenţiale ale problematici

privind marile provocări ale securităţii internaţionale (cursa

înarmărilor, conflictele armate, terorismul şi criminalitatea organizată,

subdezvoltarea, schimbările climatice, dezastrele naturale şi

catastrofele);

formarea aptitudinilor de bază necesare investigării surselor de

insecuritate, a pericolelor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa

securităţii şi a mecanismelor de acţiune a acestora.

formarea deprinderilor fundamentale necesare comunicării eficiente

pentru gestionarea situaţiilor de criză (comunicarea pentru informare,

înştiinţare, avertizare, alarmare, adăpostire, evacuare, căutare-salvare,

supravieţuire, rezilienţă).

formarea deprinderilor de bază necesare analizei științifice a evoluției

situației de securitate interne și internaționale, în spațiul de interes

strategic pentru România, UE şi NATO.

Page 123: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8.2 Seminar/laborator Metode de

predare

Obs. Nr.

Ore

1 Securitatea internaţională şi principalele sale concepte

echilibrul de forţe

descurajarea

securitatea egală

securitatea colectivă

neutralitatea

nealinierea

coexistenţa paşnică,

securitatea comună

Discuţii,

dezbateri,

referate

2

2 Interesele fundamentale de securitate naţională Interesele de natură politico-diplomatică

Interesele naţionale economico-financiare

Interesele de natură culturală, moral-spirituală

Interesele de natură ecologică, sanitar-veterinară,

biologică, demografică

Promovarea intereselor naţionale pe plan intern şi extern

Discuţii,

dezbateri

2

3 Strategii de securitate naţională în secolul al XXI-lea

Strategii de securitate naţională şi cărţi albe ale

securităţii ale unor mari puteri (SUA, F. Rusă, Franţa,

Marea Britanie, Germania etc.)

Strategii de securitate naţională ale unor state mici și

mijlocii

Strategii de securitate naţională ale statelor vecine

României

Referate,

discuţii,

dezbateri

2

4 Planificarea securităţii şi apărării naţionale în România.

Documentele programatice ale securităţii şi apărării

Legea nr. 473 privind planificarea apărării, din

04.11.2004

Strategia de securitate naţională a României (2007) –

repere principale;

Strategia naţională de apărare a României (2010)

Programul de guvernare și problemele securităţii

Discuţii,

referate

2

5 Planul de comunicare pentru gestionarea comunicării în

situaţii de criză

Elaborarea planului de comunicare pentru gestionarea

unei situaţii de criză generată de un dezastru (cutremur,

inundaţii, înzăpeziri, accident nuclear etc.)

Specificul comunicării pentru gestionarea unei situaţii de

criză generată de un dezastru

Lucrări

practice,

discuţii,

referate 2

6 Criminalitatea organizată – ameninţare la adresa securităţii

publice

criminalitatea organizată transfrontalieră

Referate,

discuţii,

prezentări

2

Page 124: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

traficul ilegal de arme

traficul ilegal de droguri

contrabanda

spălarea banilor

traficul de carne vie

făcute de către

studenți, întâlnire cu

experți în

domeniu

7 Securitatea ecologică

Conceptul de securitate ecologică

Corelaţiile dintre securitate ţi ecologie

Securitatea ţi dezastrele ecologice

Cerințele comunicării publice pentru gestionarea

situaţiilor create de dezastre ecologice

Discuţii,

referate,

întâlnire cu

experți în

domeniu

2

Total ore 14 Alte activităţi în sprijinul procesului didactic:

- întălniri cu personalităţi din domeniul securităţii naţionale (apărare, siguranţă naţională, ordine

publică, siguranţă naţională, diplomaţie, protecţie civilă etc.);

- vizite la expoziţii de carte de profil, la expoziţii de tehnică militara,

- participări la lansări de carte pe probleme de securitate;

- vizite la instituţii (comandamente, centre etc.) cu atribuţii în domeniul securităţii;

- participarea la exerciţii demonstrative executate de unităţi specializate din domeniul securităţii

naţionale;

- utilizarea grupurilor de lucru pe probleme de securitate ale platformei electronice inter-

universitare, Academos (www.academos.ro);

- realizarea şi prezentarea, de către studenţi, de comunicări ştiinţifice pentru seminarii, simpozioane

sau sesiuni de comunicări;

Bibiliografie

REPCIUC, Teodor, Strategii de securitate (suport de curs), UEB, Bucurețti, 2012.

REPCIUC, Teodor, Conceptele securităţii, Editura Axioma Print, Bucureşti, 2008.

FENDRIHAN, Sergiu, LĂZUREANU, Cătălin, PRIOTEASA, Cornelia, Bioterorismul,

Editura Bioflux, CLuj-Napoca, 2011.

FRUNZETI, Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006.

PETRESCU, Stan, Ameninţări primare. Terorism, state la răscruce, conflicte locale şi

regionale, sărăcie şi migraţie ilegală, Editura Militară, Bucureşti, 2008.

SIMILEAN, Vasile, Conflicte asimetrice, Editura Top Form, Bucureşti, 2011.

RIZEA, Marian, PETRESCU, Stan, ŞANDRU, Ioan, Securitatea energetică la Marea Neagră

– cheia (in)stabilităţii europene, Editura Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti, 2008.

*** Strategia de securitate naţionala a Romaniei, 2007 (www.presidency.ro).

*** Strategia naţională de apărare a României, 2010 (www.presidency.ro).

*** Strategia naţională de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă, 2008.

*** Capabilităţi ale serviciilor moderne de informaţii militare, Bucureşti, 2007

*** Carta albă a securităţii şi apărării României, Guvernul României, 2004

*** Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate

*** Legea 473/2004 privind planificarea apărării, Monitorul Oficial nr. 1052 din 12 noiembrie

2004

*** Legea apărării naţionale, nr.45/1994, “Monitorul Oficial al României” nr.172 din

07.07.1994

*** Legea Nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,

Monitorul Oficial nr. 305 din 9 mai 2002

*** Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea si functionarea

Ministerului Apararii Nationale, Monitorul Oficial nr. 654 din 28 iulie 2006

Page 125: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

*** Legea nr. 481 din 2004 privind protecţia civilã, Monitorul Oficial nr. 1094 din 24

noiembrie 2004

*** Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilã

*** Legea nr. 550/ 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Monitorul

Oficial nr. 1175 din 13 decembrie 2004.

*** Infosfera, Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare,

www.mapn.ro/publicatii/ - 2009-2012.

*** Monitor strategic, Revistă de studii de securitate, Publicaţie a Institutului pentru Studii de

Apărare și Istorie Militară - http://www.mapn.ro/publicatii/ - 2009-2012.

*** Politica de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene, Bucureşti, 2012.

*** Manualul NATO

*** Gândirea militară românească, Revistă de teorie şi ştiinţă militară editată de Statul Major

General al Armatei României (http://www.mapn.ro/publicatii/index.php); 2009-2012.

*** Impact strategic, Universitatea Naţională de Apărare, Centrul de Studii Strategice de

Apărare şi Securitate - 2009-2012.

*** Intelligence, Publicaţie a Serviciului Român de Informaţii 2009-2012 - www.sri.ro

*** Portalul Studii de securitate (www.academos.ro).

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs

20%

20%

5%

10.5 Seminar/laborator

Capacitatea de operare cu cunoştinţele

asimilate în diverse situaţii concrete,

reale sau ipotetice, de securitate

Gradul de interes pentru studiu

individual şi conștiinciozitatea

Lucrări scrise, proiecte

Evaluare scrisă finală (în sesiunea de examen

Participarea activă la activităţile de seminar

20%

25%

10%

10.6. Evaluarea finală Examen Probe orale, scrise (test grilă)

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă: Cunoașterea elementelor teoretice fundamentale; rezolvarea unei situaţii sau probleme de complexitate

redusă.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Structura cursului șeste conformă cu viziunile moderne și preocupările actuale ale centrelor de

cercetare și de învățământ superior de profil din țară și străinătate, cu cerințele Strategiei naționale

de securitate și ale Strategiei naționale de informare şi comunicare publică pentru gestionarea

crizelor.

Page 126: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

............................................

..............................................................

Page 127: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea

disciplinei Campanii de relaţii publice

2.2 Titularul/titularii

activităţilor de curs Lect.univ.dr. Margareta Fleşner Email (adresa instituţională):

2.3 Titularul/titularii

activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Margareta Fleşner Email (adresa instituţională):

2.4 Anul de

studiu III

FR

2.5

Semestrul 6 2.6 Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

2.8. Numărul de

credite ECTS 6

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:

3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul

de învăţământ

42 din care:

3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

42

3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore) 150

3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.) 108

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notiţe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 49

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27

Tutoriat

Examinări 2

Alte activităţi...................................

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ

superior

Universitatea Ecologică din Bucureşti

1.2. Facultatea Ştiinţele Comunicării

1.3. Departamentul Ştiinţele Comunicării

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Comunicării

1.5. Ciclul de studii Licenţă

1.6. Programul de studii/

Calificarea

Comunicare şi Relaţii Publice

1.7. Limba de studiu Română

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Introducere în relaţiile publice, Domenii de aplicare a relaţiilor publice

4.2 de

competenţe

Utilizarea adecvată a conceptelor specifice relaţiilor publice

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

Page 128: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Sală cu minim 25 locuri, dotată cu PC, videoproiector, ecran, tablă şi

markere.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C.2: Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)

C2.2:Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media

în relaţiile publice;

C2.3: Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea

profesionalizată a diverselor produse specifice relaţiilor publice, cu respectarea

dreptului publicului de a fi informat corect;

C.3: Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în

procesul de relaţii publice

C3.1: Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în

analiza comunicării;

C3.3: Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes

public şi rezolvarea acestora prin proiectarea unei campanii de relaţii publice;

C3.4: Identificarea şi utilizarea unor tehnici şi indicatori relevante pentru

monitorizarea şi evaluarea proceselor de comunicare;

C3.5:Elaborarea unui plan de comunicare eficientă în situaţii definite de

comunicare publică;

C.4: Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice

C.4.1: Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs de

relaţii publice;

C.4.2: Explicarea şi interpretarea unui eveniment de RP din perspectiva

planificării lui strategice;

C.4.3: Utilizarea unor cadre metodologice adecvate realizării unui produs de RP;

C.4.5:Elaborarea documentaţiei pentru prezentarea unei campanii de relaţii

publice.

C.5: Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi /sau în medierea

conflictelor de comunicare

C5.1:Utilizarea corectă a principalelor metode,tehnici, tactici şi strategii de

comunicare

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

• CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă

• CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptaării la

cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei Familiarizarea studenţilor cu conceptele şi limbajul specific

domeniului relaţiilor publice,explicarea şi înţelegerea particularităţilor

relaţiilor publice precum şi a metodelor, tehnicilor, strategiilor utilizate

în acest domeniu

7.2 Obiectivele specifice

- Utilizarea adecvată a conceptelor specifice relaţiilor publice;

- Cunoaşterea funcţiilor şi principiilor relaţiilor publice, precum şi a

dimensiunilor acţionale ale acestora

- Cunoaşterea şi înţelegerea etapelor parcurse în elaborarea unei

Page 129: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii

Trăsăturile, obiectivele şi funcţiile relaţiilor

publice

Explicaţia;Dialogul;Conversaţi

a euristică

2ore

Relaţiile publice ca proces Explicaţia;Dialogul; 2ore

Particularităţi ale comunicării în relaţiile

publice

Studiul de caz, dialogul 2ore

Departamente de relaţii publice Explicaţia;Dialogul; 2ore

Specialistul în relaţii publice: calităţi şi

competenţe

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia euristică

2 ore

Laborator Metode de predare Observaţii

Proiectarea unei campanii de relaţii

publice: Definirea problemei:identificarea

problemei, definirea acesteia,model de

prezentare

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia euristică

2 ore

Proiectarea unei campanii de relaţii

publice: Analiza situaţiei:profilul

organizaţiei, prezentarea produsului,

publicurile organizaţiei, contextul general

spaţio-temporal

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia euristică

2 ore

Proiectarea unei campanii de relaţii

publice:

Obiective: descrierea obiectivelor,

obiective generale şi specifice

Axa campaniei de relaţii publice:definirea

conceptului de axă a campaniei, axa,

sloganul, semnătura instituţională

Explicaţia;Conversaţia

euristică;

Studiul de caz

2 ore

Proiectarea unei campanii de relaţii

publice: Metode de cercetare în relaţiile

publice. Măsurarea şi interpretarea datelor

Explicaţia;Conversaţia

euristică;

Studiul de caz

2 ore

Proiectarea unei campanii de relaţii

publice:

Tehnici de relaţii publice

Suporturi utilizate în campaniile de relaţii

publice

Explicaţia;Dialogul;

Conversaţia euristică;

Studiul de caz

2 ore

Proiectarea unei campanii de relaţii Explicaţia;Dialogul; 2 ore

campanii de relaţii publice

- Explicarea relaţiilor publice ca proces

-Explicarea şi interpretarea caracteristicilor domeniilor de aplicabilitate

ale relaţiilor publice

- Utilizarea unor metode de cercetare calitativă şi cantitativă în RP

- Proiectarea/realizarea unei campanii de relaţii publice

- Exprimarea liberă a opiniei în conversaţii sau dialoguri

Page 130: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

publice:

Mesajul:principii de bază, tipuri,

concepere, realizare

Conversaţia euristică;

Studiul de caz

Elaborarea campaniei de relaţii publice:

Discutarea proiectelor, clarificarea

problemelor, finalizarea produsului

Proiectul

4 ore

Prezentarea campaniilor elaborate şi

evaluarea acestora

Proiectul 4 ore

Bibliografie:

Coman, C., Relaţiile publice.Principii şi strategii,Editura Polirom, Iaşi, 2001.

Dagenais, B., Campania de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

Dagenais, B., Profesia de relaţionist, Editura Niculescu, Bucureşti, 2005.

David, G., Tehnici de relaţii publice, Polirom, 2008.

Green, A., Comunicarea eficientă în relaţiile publice. Crearea mesajelor şi relaţiile sociale,

Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Hariuc,C.,Muntean,M.,Spulber S., Introducere în relaţiile publice,Editura Pământul, Bucureşti,

2002.

Hariuc, C., Petrovici, M.C., Relaţii publice în câmpul social. Domenii de aplicare, Editura

Printech, Bucureşti, 2012.

Libaert, T., Planul de comunicare - Cum să-ţi defineşti şi să-ţi organizezi strategia de

comunicare, Editura Polirom, Iaşi,2009.

Dorling Kindersley Limited, Cum să devii un bun PR, Enciclopedia Rao, Bucureşti, 2002.

Newsom, Doug, Turk, Judy Van Slyne, Kruckebery, Dean, Totul despre relaţiile publice,

Polirom, 2003

Newsom, Doug, Carell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Polirom, 2004

Rus, F.C.,Relaţii publice şi publicitate. Metode şi instrumente, Institutul European, Iaşi, 2004. Teodorescu, Ghe., Bejan, P., Relaţii publice şi publicitate.Discurs, metodă, interpretare, Editura

Fundaţiei Axis,Iaşi, 2003.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3

Pondere din

nota finală

10.4 Curs

- corectitudinea şi

completitudinea

cunoştinţelor;

- coerenţa logică;

- gradul de asimilare a

limbajului de specialitate;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Participarea studenţilor la seminarii sau dezbateri organizate de diferiţi

actori/reprezentanţi ai comunităţii epistemice;

Interacţionarea cu angajatori din domeniu;

Interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei pentru dezvoltarea

competenţelor de comunicare necesare calificării (obţinute în urma finalizării nivelului

de licenţă) şi posibillelor ocupaţii aferente domeniului relaţiilor publice (conform COR)

Page 131: FISA DISCIPLINEI IFR.pdf

- criterii ce vizeaza

aspectele atitudinale:

conştiinciozitatea,

interesul pentru studiul

individual.

10.5

Seminar/laborator

Înţelegerea şi însuşirea

problematicii tratate la

curs şi seminar.

Capacitatea de a dezvolta

raționamente și de a

utiliza adecvat aparatul

conceptual.

Activitate de seminar:

examinare orală

30%

Rezultate ale studiului

individual.

10.6.

Evaluarea finală

Aplicarea cunoștințelor

prin rezolvare de

probleme, interpretare și

argumentare.

10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă

10.8. Standard minim de performanţă:

Minim 50% din punctajul total.

Data completării Semnătura titularului/titularilor

de curs

Semnătura titularului/titularilor

de seminar

........................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

............................................

..............................................................