· 2020. 6. 25. · Created Date: 6/25/2020 11:48:14 AM

6
PRIMARIA FANTANELE r,tr. inregistar&JhM. 'ohb DECLARATIE DE AVERE Subsemnatu de CNP cunoscflnd prevederile art,292 din Codul penal privind falsul ln declarafii, declar pe proprie rtrspundere ci impreunfl cu familiat) delin urmtrtoarele; * l) Prin familie se intelege sotul/sofia Ei copiii afla{i in lntretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 1[ri. -/ * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap6; (5) alte categorii de extravilane, dac[ se afll in circuitul civil. *2)La "Titular" se menfioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sofia, iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor. 2. Clldiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tiri. -/ /r/ro ,A la et, terenuri copilul), ,Hgffi'$*N $,,ECiita;,$ d.frait"i iMiidullde, daiitsArai,,L I .ge!|:&qr!4.;,i{t i$Giifa;'s irHiiiit.J IrMg,{u];0t;l ':iliihflnilirb: ,

Transcript of  · 2020. 6. 25. · Created Date: 6/25/2020 11:48:14 AM

Page 1:  · 2020. 6. 25. · Created Date: 6/25/2020 11:48:14 AM

PRIMARIA FANTANELE

r,tr. inregistar&JhM.'ohb

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatude

CNP

cunoscflnd prevederile art,292 din Codul penal privind falsul ln declarafii, declar pe proprie rtrspundereci impreunfl cu familiat) delin urmtrtoarele;

* l) Prin familie se intelege sotul/sofia Ei copiii afla{i in lntretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. TerenuriNOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 1[ri.

-/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap6; (5) alte categorii de

extravilane, dac[ se afll in circuitul civil.*2)La "Titular" se menfioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sofia,

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

2. Clldiri

NOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tiri.

-/

/r/ro,A

la

et,

terenuri

copilul),

,Hgffi'$*N $,,ECiita;,$

d.frait"iiMiidullde,daiitsArai,,L

I.ge!|:&qr!4.;,i{t

i$Giifa;'sirHiiiit.J

IrMg,{u];0t;l':iliihflnilirb: ,

Page 2:  · 2020. 6. 25. · Created Date: 6/25/2020 11:48:14 AM

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casl de locuit; (3) cas[ de vacanfd; (4) spatii comerciale/rproducfie.

*2) La "Titular" se mentioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/solia, copilul)iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, galupe, iahturi gi alte mijloace de transpo

care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii

2. Bunuri sub forml de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti gi de cult, colec(ii de artlnumismaticl, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a clror valoarinsumatl deplgegte 5.000 de euro

NOTA;Se vor menJiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afl6 sau nu pe teritoriul Rominir

la momentul declar[rii.

III. Bunuri mobile, a ctrror valoare deptrgegte 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instriinate iultimele 12luni

2

Page 3:  · 2020. 6. 25. · Created Date: 6/25/2020 11:48:14 AM

IV. Active financiare

l. Conturi qi depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire Ei investirinclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depigegte 5.000 de euro

NOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institufii financiare din strlinltate.

-/

-/

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2)echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensiiacumulare (se vor declara cele aferente anului/iscal anterior).

2. Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, daci valoarea de pia(Iacestora depIEeEte 5.000 de euro

depozit bancar sa

sau alte sisteme c

lnsumattr a tuturo

NOTA:Se vor declara inclusiv investiliile gi participdrile in strlinltate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare delinute (titluri d<t stat, certificate, obligaliuni); (2acliuni sau pdrli sociale in societdli comerciale; (3) imprumuturi acordate fn nume personal.

!,i],' J,l!.,:r1r,..,.:,,,1, .

lVraiiti*Sh: iot! ti la zi

3

Page 4:  · 2020. 6. 25. · Created Date: 6/25/2020 11:48:14 AM

3. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate deptrgesc echivalentul a 5.000 de euroan:

NOTA:Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate,

V. DatoriiDebite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing qi al

asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora deplqegte 5.000 de euro

NOTA:Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str6initate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafi de valoarea de piaftr, dipartea unor persoane, organizafii, societtrfi comerciale, regii autonome, companii/societifi nafionale sainstitufii publice romflneEti sau striine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontiri de cheltuieli, altele decicele ale angajatorului, a ciror valoare individualtr depigegte 500 de euro*

*Se excepteazd de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al lt-len

4

Page 5:  · 2020. 6. 25. · Created Date: 6/25/2020 11:48:14 AM

VII" Venituri ale declarantului 9i ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheir(potrivit art' 4l din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificlrile gi completlrile ulterioare)

NOTA:Se vor declara inclusiv veniturile provenite din striindtate.

o, o/6

Venituri din

Venituri din pensii

5

Page 6:  · 2020. 6. 25. · Created Date: 6/25/2020 11:48:14 AM

,enta declarafie constituie act public ai rtrspund potrivit legiiI incomplet al datelor menfionate.

penale pentru inexactitatea sa

Data completirii

'/'f' o6'2e?o

6

7. Yenituri din Si djn

B. Venituri din alte surse