MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN … · 2020. 6. 25. · MINISTERUL...

4
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN mun.Chişinău V £ ' 2017 nr. 3 / Cu privire la modificarea anexei nr.l la Ordinul nr.31 din 27.01.2016 /v In scopul îmbunătăţirii sănătăţii materne, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului limită al aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, ORDON: 1. Anexa nr.l la Ordinul nr.31 din 27.01.2016 „Cu privire la aprobarea Standardelor de supraveghere a gravidelor în condiţii de ambulator” se expune în redacţie nouă (se anexează). 2. Controlul îndeplinirii prezentului ordin se atribuie dnei Liliana Iaşan, dlui Olog Creciun, viceminiştri. Ministru Ruxanda GLAVAN

Transcript of MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN … · 2020. 6. 25. · MINISTERUL...

Page 1: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN … · 2020. 6. 25. · MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN mun.Chişinău V £ ' 2017 nr. 3/ Cu privire la modificarea

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I Nmun.Chişinău

V £ ' 2017 n r . 3/Cu privire la modificarea anexei nr.l la Ordinul nr.31 din 27.01.2016

/v

In scopul îmbunătăţirii sănătăţii materne, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului limită al aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare,

O R D O N :

1. Anexa nr.l la Ordinul nr.31 din 27.01.2016 „Cu privire la aprobarea Standardelor de supraveghere a gravidelor în condiţii de ambulator” se expune în redacţie nouă (se anexează).

2. Controlul îndeplinirii prezentului ordin se atribuie dnei Liliana Iaşan, dlui Olog Creciun, viceminiştri.

Ministru Ruxanda GLAVAN

Page 2: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN … · 2020. 6. 25. · MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN mun.Chişinău V £ ' 2017 nr. 3/ Cu privire la modificarea

Anexa nr. 1 la ordinul Ministerului Sănătăţii nr- < J./d in £7/2016

STANDARDELE DE SUPRAVEGHERE A GRAVIDELOR ÎN CONDIŢII DE AMBULATORI. PROGRAMUL DE INVESTIGARE A GRAVIDELOR1

I. L a lu a r e a la e v id e n ţă (p în ă la 12 să p tă m în i sa r c in ă )

II. L ate r m e n u l d e sa r c in ă 16-18 să p tă m în i

III . L a te r m e n u l d e sa r c in ă 2 2 - 24 să p tă m în i

IV . L a te r m e n u l d e sa r c in ă 2 8 -3 0 să p tă m în i

V . L ate r m e n u l d e sa r c in ă 3 2 -3 3 să p tă m în i

V I . L a te r m e n u l d e sa r c in ă 3 5 -3 6 să p tă m în i

V II . L a te r m e n u l d e g e s ta ţie 3 8 -4 0 să p tă m în i

C o n su lta ţia m e d ic u lu i de fa m ilie

+ + + + + + +

E x a m e n u l c lin ic + + + + + + +M a sa c o r p u lu i ş i ta lia (in d ic e le m a se i c o r p o r a le /IM C ) +

L a fe m e ile cu IM C m ic < 20

L a fe m e ile cu IM C m ic < 20

L a fe m e ile cu IM C m ic < 20

L a fe m e ile cu IM C m ic < 20

L a fe m e ile cu IM C m ic < 20

+

T e n s iu n e a a r te r ia lă (la a m b e le m îin i) cu n o ta re a d a te lo r în G ra v id o g r a m ă

+ + + + + + +

A d m in is tr a r e a a c id u lu i fo lie d e la lu a r e a în evi( en ţă m e d ic a lă p în ă la 12 să p tă m în i sa r c in ăA d m in is tr a r e a p r e p a r a te lo r d e f ier

cu sc o p p r o fila c tic sa u te r a p e u tic la d e p is ta r e a a n e m ie i (c o n fo rm P r o to c o a le lo r C lin ic e )

E lib e r a r e a în d r e p tă r ilo r p en tru u r m ă to a r e le in v e stig a ţii / co n su lta ţii

+ + + + + + +

C o lec ta re a fr o tiu lu i u ro g en ita l la g ra d d e p u r ita te Ia p r im a v iz ită la m e d ic u l o b ste tr ic ia n - g in e co lo g

+

în ă lţ im e a fu n d u lu i u ter in cu n o ta re a d a te lo r în G ra v id o g r a m ă

+ + + + +

B C F (B ă tă ile c o r d u lu i fe ta l) + + + + +P o z iţ ia fă tu lu i ş i s ta b ilir ea p ă rţii p r e z e n ta tiv e + +

G r u p a d e s în g e ş i R h fa c to r +T itru l d e a n tic o r p i la R h - n eg a tiv e

+ + +

H e m o le u c o g r a m a + + +

1 Femeile din grupul de risc vor fi supravegheate/investigate în conformitate cu Protocoalele Clinice Naţionale, cu elaborarea unui Plan individualizat de asistenţă medicală

Page 3: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN … · 2020. 6. 25. · MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN mun.Chişinău V £ ' 2017 nr. 3/ Cu privire la modificarea

G lucoza în sînge

G licem ia sim plă

G licem ia sim p lă (T estu l o ra l de to leran ţă la g lu co za cu 75 g r /la 24-28

săp tăm în i la p re ze n ţa in d ica ţiilor m edicale)

E xam en u l su m ar (general) al urinei +

*+ + + + +

H B sA g la grav id e nevaccinate +R M P + + 4

T estarea la m arch eri a v iru su lu i H IV

o in vestigaţie la luarea în ev id en ţă m edicală

C on su ltaţia m edicu lu i obstetr ician-g in eco log

p înă la 12 săpt.+ +

C onsultaţia m edicu lu i stom atolog

p înă Ia 12 săpt.

U SG 11-13 săp t. şi 6 z ile

18-21 săpt. cu d eterm in area lungim ii colu lu i uterin

D ublu test* 11-14 săpt. de gestaţie

T rip lu test* 15-18 săpt. de gestaţie

D ate despre starea sănătăţii soţu lui +

R ecom an dări: a lim entaţia , ig iena, com portam en tu l sexual, pregătirea p sih op rofilactică a gravidei şi con siliere

+

E valuarea p rofilu lu i şi gradulu i de risc**

+ + + + + + +

O ferirea con ced iu lu i de m atern itate +

C onsiliere privind sarcina prolongată , cu referire la term enul de 41 săptăm în i pentru sp ita lizare (controlu l sp ita lizării)

+

* Dublu şi triplu test se efectuează la indicaţii medicale, stabilite de Ministerul Sănătăţii (anexa nr.2 la prezentul ordin), şi se va implementa odată cu aprobarea acestora în Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.** Evaluarea profilului şi gradului de risc se efectuează în conformitate cu Ghidul A Naţional de Perinatologie „Principii de organizare şi acordare a asistenţei perinatale” şi Ghidul B Naţional de Perinatologie „Serviciul Périnatal Regionalizat: niveluri şi conţinut”, Protocoalele Clinice Naţionale

Page 4: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN … · 2020. 6. 25. · MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN mun.Chişinău V £ ' 2017 nr. 3/ Cu privire la modificarea

II. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PSIHOEMOŢIONALĂ A GRAVIDEIPregătirea către naştere va începe în perioada sarcinii în formă de şedinţe în grupuri şi individuale cu gravida şi membrii familiei ei (soţ, soră, mamă, prietenă, etc.). Forma de organizare a instruirii: şedinţe în grupuri şi individuale. Numărul de şedinţe va fi 4, iar durata fiecărei şedinţe de 1,5-2 ore. Cursul de instruire este destinat întregii familii. Tematica treningurilor va corespunde termenului de gestaţie:

I şedinţă - după luarea în evidenţă1. Noţiuni generale despre sarcină.2. Modificările fizice şi psihoemoţionale în timpul sarcinii.3. Igiena, alimentarea gravidei, regimul de lucru şi odihnă, comportamentului sexual,

infecţia HIV/SIDA, riscul pentru sănătatea copilului, măsuri profilactice şi deprinderi nocive în timpul sarcinii.

4. Problemele posibile şi stările de urgenţă în timpul sarcinii.5. Drepturile şi responsabilitatea gravidei de propria sănătate şi sănătatea copilului.6. Metode de relaxare în timpul sarcinii.7. Carnetul medical perinatal8. Stabilirea contactului psihoemotional pozitiv între mama şi copil în perioada

prenatala.II şedinţă - 28-30 săptămîni de sarcină

1. Noţiuni despre naşterea normală, termenii de naştere.2. Semnele începutului naşterii.3. Perioadele naşterii.4. Metodele de relaxare în naştere.5. Metode medicamentoase şi nemedicamentoase de analgezie.6. Problemele posibile şi stările de urgenţă în timpul naşterii.7. Riscul naşterii premature8. Instruirea persoanei de suport.

III şedinţă - 32-33 săptămîni de sarcină1. Instruirea persoanei de suport.2. Parteneriat la naştere.3. Conduita naşterii. Poziţiile în naştere şi importanţa comportamentului activ.4. Exerciţiile respiratorii şi de relaxare în timpul naşterii.5. Suportul partenerului.6. Contactul "piele la piele".7. Iniţierea precoce a alimentaţiei naturale.8. Importanta contactului emotional mama-copil în timpul naşterii.

IV şedinţă - 35-36 săptămîni de sarcină1. Igiena lăuzei, sexualitatea şi contracepţia.2. Stările de urgenţă în perioada de lăuzie. Coordonatele personalului de contact.3. îngrijirea nou-născutului şi vaccinarea.4. Alimentaţia naturală a nou-născutului. Grupurile şi persoanele de suport a

alimentaţiei naturale.5. Posibilele probleme psihologice postnatale (depresia postpartum, atacurile de

panica, stresul post-traumatic s.a)