Concurs Inspector... · 2020. 6. 17. · Created Date: 6/16/2020 4:19:03 PM

3
{COMUT\hry W qF CFR Nr. Tc./1/ 1/ 6lf-' / l€, ob,)c9-o ANUNT Societatea,,Telecomunicafii CFR' S.A. organizeazd in data de 09.07.2020,|a sediul din Bucureqti, b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect.l, etaj 10, aripaGara de Nord, concurs pentru ocuparea cu personal din afara societlfii, a urmltorului post vacant: - Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca - 1 (un) post - Serviciul Intern de Prevenire si Protectie la Societatea Telecomunicatii CFR S.A. Conditii de participare: - a urmat studii liceale, absolvite cu diplomd de bacalaureat; - a urmat curs de inspector SSM, acreditat; - sI nu aibl antecedente penale de naturd sd il faci incompatibil angaj[rii in functia de inspector SSM; - a depus la dosarul de angajare declarafie pe propria rdspundere c[ nu suferd de epilepsie. - cunoaqte limba romdn6, scris gi vorbit, inclusiv termenii de specialitate; Competen(e necesare: cunoqtinfe de specialitate; cunoqtinfe de operare PC; capacitate de planificare qi gestionare a timpului de munc[ in vederea respect6rii qi incadrlrii in termenele limita stabilite; capacitate organizare qi stabilire a prioritatilor; capacitate de comunicare gi relafionare; rezistenld la stres; atenlie la detalii, seriozitate, integritate; responsabilitate, congtiinciozitate, pdstrarea confidenfialitdtrii datelor qi informaliilor. Principalele responsabilita(i: Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate. Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca din societate, de nurnarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale, Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator. Probe de concurs: proba verificare aptitudini PC * nota minima pentru promovarea probei este 6; proba scris[ - nota minima pentru promovarea probei este 6; proba oralS - nota minima pentru promovarea probei este 6; NI I lli t S'l'1, R trL 'l'R;\ N SPOI{'l'trRIL 0 tl Socicfatea "T E L ECOMUN ICATII CFRDS.A. c,L,.I. RO 15034095 J40/1t983/2001 Rd. Dinicu Golescu. nr.38. sector I, Tol: (40)-21-314.60.46 Bucruetrti, cod postal 010873 fax: (40)-21'314.60.45 -tu" Rtljn '' trTffix qi Pagina I din 3

Transcript of Concurs Inspector... · 2020. 6. 17. · Created Date: 6/16/2020 4:19:03 PM

Page 1: Concurs Inspector... · 2020. 6. 17. · Created Date: 6/16/2020 4:19:03 PM

{COMUT\hryWqFCFR

Nr. Tc./1/ 1/ 6lf-' / l€, ob,)c9-o

ANUNT

Societatea,,Telecomunicafii CFR' S.A. organizeazd in data de 09.07.2020,|a sediul din Bucureqti, b-dul

Dinicu Golescu, nr. 38, sect.l, etaj 10, aripaGara de Nord, concurs pentru ocuparea cu personal din afara

societlfii, a urmltorului post vacant:

- Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca - 1 (un) post - Serviciul Intern de Prevenire si

Protectie la Societatea Telecomunicatii CFR S.A.

Conditii de participare:

- a urmat studii liceale, absolvite cu diplomd de bacalaureat;

- a urmat curs de inspector SSM, acreditat;

- sI nu aibl antecedente penale de naturd sd il faci incompatibil angaj[rii in functia de inspector SSM;

- a depus la dosarul de angajare declarafie pe propria rdspundere c[ nu suferd de epilepsie.

- cunoaqte limba romdn6, scris gi vorbit, inclusiv termenii de specialitate;

Competen(e necesare:

cunoqtinfe de specialitate;cunoqtinfe de operare PC;

capacitate de planificare qi gestionare a timpului de munc[ in vederea respect6rii qi incadrlrii intermenele limita stabilite;capacitate organizare qi stabilire a prioritatilor;capacitate de comunicare gi relafionare;rezistenld la stres;

atenlie la detalii, seriozitate, integritate;responsabilitate, congtiinciozitate, pdstrarea confidenfialitdtrii datelor qi informaliilor.

Principalele responsabilita(i:

Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a

instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.

Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatileproceselor de munca din societate, de nurnarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviriprofesionale,Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la

prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.

Probe de concurs:

proba verificare aptitudini PC * nota minima pentru promovarea probei este 6;

proba scris[ - nota minima pentru promovarea probei este 6;

proba oralS - nota minima pentru promovarea probei este 6;

NI I lli t S'l'1, R trL 'l'R;\ N SPOI{'l'trRIL 0 tlSocicfatea "T E L ECOMUN ICATII CFRDS.A.

c,L,.I. RO 15034095 J40/1t983/2001Rd. Dinicu Golescu. nr.38. sector I, Tol: (40)-21-314.60.46

Bucruetrti, cod postal 010873 fax: (40)-21'314.60.45

-tu"Rtljn '' trTffix qi

Pagina I din 3

Page 2: Concurs Inspector... · 2020. 6. 17. · Created Date: 6/16/2020 4:19:03 PM

- Probele sunt eliminatorii (in ordinea enumerata), daca nu se obfine cel putinfiecare probi.

- Media minimi de admitere: 6 (sase).

Dosarele de concurs se depun fie la secretariatul Societifii ,,Telecomunicatii CFR"Bucuregti, b-dul Dinicu Golescu, nr.38, sect.l, etaj 10, aripa Gara de Nord, fie [email protected], pana cel tarziu in data de 01.07.2020, ora 14.

nota 6 (sase) Ia

S.A. cu sediul inadresa de email

Candidatii admiqi in urma etapei de selectie a dosarelor se vor prezenta pentru susfinereaconcursului la sediul Societltii sus-mentionat in data de 09.07.2020 ora 09:30.

Proba operare PC se va desfrpura incepflnd cu ora 10:00.

CandidaJii admigi la proba operare PC se vor putea prezenta la proba scrisa.

Proba scrisi se va desfEgura incepflnd cu ora 11:30.

Candidafii admigi la proba scrisa se vor prezenta la proba oral6.

Proba oral5 se va desfrgura incep6nd cu ora 14:00.

Documentele necesare pentru inscriere:

- cerere de inscriere la concurs;

- copie a actului de identitate;

- copie / copii a actelor de studii care sd ateste indeplinirea condifiilor de studii solicitate in condifiile departicipare (copie a diplomei de bacalaureat, copie a actelor care sa ateste efectuarea specializarilorsolicitate in condiliile de participare);

- certificat/adeverintl medicall din care s[ rezulte c[ este apt pentru prestarea muncii;

- declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale de natura a fi incompatibile cu postulvacant;

- curriculum vitae, intocmit dup[ modelul european;

- declarafie pe proprie rlspundere cI nu suferl de epilepsie;

- declaratie pentru prelucrarea datelor personale (care se completeaza la momentul depunerii

documentelor);

Actele solicitate in copie vor fi prezentate gi in original comisiei de concurs, in momentulprezentirii la concurs, in vederea verificirii conformititii acestora.

Candidatii vor depune dosarul cuprinz0nd documentele necesare pentru inscriere p0n6 cel tdrziu in data de

01.07,2020, ora 14.00, in vederea verificErii de c[he comisia de concurs care va stabili daci respectivul

oandidat indeplinegte condiliile de participare impuse qi poate participa la conoursul organizatpentru postul

de inspector SSM. inscrierea se ^face

personal de c6tre fiecare oandidat, pe baza c6rtii de identitate,

prezentate la momentul inscrierii. in cazul imposibilitdlii prezentlrii la inscriere, candidalii pot imputernici

o alt[ persoan6 prin proourI notarial[. De asemenea, candidatii pot depune dosarul de concurs pe adresa de

email a societatii, [email protected], cu respectarea prevederilor regulamentului privind organizarea si

desfasurarea concursului

Lista candidatilor care indeplinesc condifiile de participare impuse gi pot participa la concursul organizat

pentru postul de inspector SSM va fi publicatdpe pagina de internet a Societllii,,Telecomunicalii CFR"

S.A., www.tccfr.ro ,indatade02,07,2020, pffni Ia ora 14.00.

Candidalii al clror dosar a fost declarat ,,RESPINS" pot depune contestafie p6n[ in data de 03.07.2020

ora 14.00 la secretariatul Societl1ii ,,Telecomunicatii CFR" S.A.

Contesta{iile se solufioneazdpdndin data de 06.07.2020 ora 14.00, de cdtre comisia de solu}ionare a

oontestatiilor, iar rezultatele contestafiilor vor fi afiqate la secretariatul societdfii qi publicate pe pagina

de internet a societifii.

Rezultatele concursului organizat in data de 09.07.2020 vor fi afiqate la secretariatul societilii 9i

publicate pe pagina de intemet a societltii in data de 10.07.2020 pffni la ora 14.00.

Candidalii nemultumili de rezultat pot depune contestalie pdnl in data de 13,07,2020 ora 14.00 la

secretariatul Societl(ii ,,Telecomunicafii CFR" S.A. Contestatia se solufioneazi de cltre comisia de

solufionare a contestafiilor p6n6 in data de 14.07.2020.

Pagina 2 din 3

Page 3: Concurs Inspector... · 2020. 6. 17. · Created Date: 6/16/2020 4:19:03 PM

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se vor face p6n[ in data de 15.07.2020 ora 14.00 givor fi afigate la secretariatul societ6lii gi publicate pe pagina de intemet.

Regulamentul privind organizarea qi desfrqurarea concursului pentru ocuparea postului deinspector resurse SSM gi bibliografia se pot obtine de la Serviciul Juridic, Resurse Umane.

Relatii suplimentare pi alte detalii se pot obtine la numirul de telefon 911123016 (in refeauaCFR) sau la numlrul de telefon 02113146046

$ef Serviciul Juridic, Resurse Umane.Tomina Murgoci

Pagina 3 din 3