Download - Scrisoare a Ministerului Transporturilor despre crucile de pe marginea drumului

Transcript
 • 7/25/2019 Scrisoare a Ministerului Transporturilor despre crucile de pe marginea drumului

  1/4

  MINISTERUL

  TRANSPORTURTLOR

  $I

  INF'RASTRUCTURII

  DRUMURIL

  OR

  AL

  REPUBLICI

  MOLDOVA

  Bd.

  $tefan

  cel

  Mare

  qi

  Sfint,

  161

  MD-2004

  Chiqindu

  tel.:

  82-07-02,

  fax:

  54-65-61

  E-mai

  I secretariat@mti

  d.

  gor''md

  IDNO

  1008601

  001212

  Cu

  respect,

  Ministru

  }trIHIICTEPCTBO

  TPAHCIIOPTA

  I4

  .lo

  P

  o,I'.Hol7t

  rrn

  op a,cTPyKTyPBr

  P E

  CTTyEJIT{KrI

  MonAoBA

  81.r.

  lllre$aH

  uer Mape

  ruil

  Ccpslnr,162

  MD-2004

  KuurtusY

  tel.:

  82-07-02,

  fax'. 54-65-64

  E

  -rlai

  I secretariat@mtid.

  gov.md

  IDNO

  1008601001212

  E';.ox

  2016

  Nr.

  Ministerul

  Justi{iei

  Ministerul

  Culturii

  Inspectoratul

  Na(ional

  de

  Patrulare

  Congresul

  AutoritS{ilor

  Locale

  din

  Moldova

  -{dministra(ia

  de

  Stat

  a

  Drumurilor

  \{itropolia

  RePublicii

  Moldova

  Automobil

  Club

  din

  Moldova

  "Consiliului \afional

  al

  O\G-urilor

  din

  Republica

  Moldova

  Avind

  in

  vedere solicitarea

  Dlui

  Gheorghe

  BREGA, Viceprim

  -

  ministrul

  Republicii

  Moldova,

  cu

  privire

  la s.tualia

  creatd

  in

  urma

  amplasdrii

  semnelor

  funerare

  in

  zona

  drumurilor

  publice,

  \linisterul

  iniliazd

  procedura

  de creare

  a

  unui

  grup

  de

  lucru

  cu

  scopul

  soluliondrii

  probiemei

  abordate.

  in acest

  context,

  rugdrn

  delegarea

  reprezentanlilor

  instituliei

  Dvs.,

  in calitate

  de

  membri

  ai

  grupului

  de

  lucru

  menlionat,

  pin6

  la

  data

  de 04.02.2016.

  Anexe:

  -

  Demersul

  nr.

  1ll4

  *

  36

  din

  26 tanuarie

  2016;

  -

  Demersul

  nr.

  19

  din

  1.9.01.1016:

  *

  Demersul

  nr.

  0l-021

  334

  din

  11

  .12.2015.

  Iurie

  CHIRINCIUC

 • 7/25/2019 Scrisoare a Ministerului Transporturilor despre crucile de pe marginea drumului

  2/4

  *

  ,/

  ,/

  ,/

  Nr.1114-36

  26

  ianuarie

  2016

  GIIYERNUL

  REPI'BLICII

  MOLDOV.{

  VICEPRIM.i{INTSTRU

  /

  YMi

  nisterul

  Transporturilor

  qi

  Infrastructurii

  Drumurilor

  (convocare)

  Ministerul

  Justifiei

  Ministerul

  Culturii

  Autoritifilor

  Locale

  din

  Moldova

  ;i

  sd

  identificali

  modalit6lile

  de

  intreprinsb

  informali

  solic-itantul

  qi

  Gheorghe

  BREGA

  Congresul

  Rog

  sd

  examinafi

  demersul

  aldturat

  solulionare

  a

  problemei

  abordate.

  .

  _

  Despre

  rezultatele

  examindrii

  gi

  acgiunile

  Guvernul

  in

  temen

  de

  10

  zile.

  ...

  Viceprim-ministru

  ).n'---.

  z'v

  ://,;

  h.,j ''-.-:,1

  96u

  {ft

  /{

  ex.

  I. Picuraru.

  tel.022-25a-298

 • 7/25/2019 Scrisoare a Ministerului Transporturilor despre crucile de pe marginea drumului

  3/4

  e

  e

  TREIulllAL

  I'lOLDOVA

  l4

  .

  -1.57r

  .

  i2

  -

  &l{;

  crOmail.nt

  i,l

  iala

  nr,1 Chi'inru,

  t'isi

  r{.r

  td

  Stimate,

  D-le

  Gheorghe

  Brega'

  Dupi

  cum

  vedem

  ionneie

  3e

  ::::':o:iameni'

  :

  psihic

  nesiadtoasd'

  9i

  spiritual,destrS'na:i

  ::::

  necores:

  adevarului'

  care

  sint

  in

  contraztcere'

  -

  i--^-,ri.'

  n,,r,u,.l'jl

  l1',:,1nr'x3^.T;.';

  o.i"*i"u

  irli-dirpozifiire

  neces^'.

  o,."lt,itlT',;?T:

  semnelor

  funerare

  ;;

  ';;

  ieritoriui

  Republi:.l--)lotrrora'-

  Propunem

  rn

  I

  t'

  Acesta

  ar

  fi

  un

  Prim

  Pas

  sPre

  ,0.'*lll;;":H1t$#HlXl'ff.c:c::1.

  ::rmordia.i

  :::: s::.i:a:ea

  spirituala,

  apoi

  psihica

  ei

  mai

  apoi

  ceafiz\cit'Peniru

  a

  incerca

  tt^

  etii"

  s6-lecu:::

  s:'::::aiitatea

  societilii'

  spulberata

  de

  distrugerea

  bazeror

  de

  identitate_a

  persoanei,'cetalianu.--.

  s--;:e:i;li

  i'inrregime'

  e

  necesar

  sa

  scapam

  de

  factorii

  necorespunzatori

  ..ii,',i.io,

  D.-.*:;t1t.:'

  crucile,

  monumentele'

  tlblilele

  etc.

  instalat"

  p.

  u.o,tu*.nt.I.

  drumurilor,

  in

  parcuri.

  ogr[zi

  9'a.m.d.

  necesit[

  permutarea

  lor

  cregtineasc.i

  in;i;lrt*

  .u

  temuriri

  necesare

  pentru

  societate

  precum

  c5

  nu

  corespund

  ;:in;ipiitor

  g.n..ri'i;;;;

  J

  traOiliifor

  creqtine'

  r't

  ttpJi'*

  ontiu'

  Pozilia

  iWitropoliei

  chi;inaului

  5i

  a

  Intrgii

  )Ioidor

  e

  ...f..,,ot

  lr

  insrrii:tr't'"

  tt"ilor

  in

  rflra

  locurilo'

  de

  inmormintu...

  e...,;?;r;i;;n

  rr.iri,

  cle

  in:ralat

  la

  mormintele

  celor

  cilre

  au

  plecat

  din

  ;i;;;;*"11'#

  l*il=]1

  ,**,,,:,.iiii:

  '

  , ,':'.':';,":L',1,J111"".il,0,,

  i:;','Jli

  ':::;

  monumenteior

  de

  for

  publtc

  nt',1:1:l

  ;r

  de

  for

  public

  (an.+)

  9i

  nr-r

  au

  tost

  :ffi:iiil'i:,n:llJ:"1.*,1'Ji::i'1fi":;

  i:.,"Y;

  n-';;

  'uu

  in'ib';I;;

  ft

  arin

  (2)

  Iit.a,

  corespunzltor

  pot

  fi

  demontate

  ittina

  pr:ceclura

  descris'i

  in

  art'9

  alin(4)'

  Prin

  prezenia

  rugdm'

  si

  :#llli:,1

  ::i:1i,":::llpl*,#.'ln':J:[;$l':;

  Sa

  facem

  din

  Chigindu

  -

  Cas6

  )Iare'

  iar

  din

  N'Ioldova

  -

  Gr[dind

  in

  Floarel

  nug4]]r

  *r.^

  "-^.-.

  ;i.

  .

  j2.

  personal[

  p:,udt"t:.1;

  --

  ^

  r

  .r

  ^.,pn

  i ] o rrD

  maii.ru

  imuit,

  sfatul-mo

  Idoveniior(OJnaiUu

  -

  -^ -

  ;;;i;"G

  f,

  hrneveniti

  o

  au$ien1d

  Per'-

  ::aia

  Ia

  acest

  caPitol'

  MulPmimanticiPat -''

  --

  ,:

  ''

  Cu

  stima

  D-lui

  Gheorghe

  Brega'

  P

  rim-

  ministru

  interimar

  al

  RePublicii

  Moldova

  ar

  de

  organizat

  sistemulenaEterea

  Moldovei'

  pentru

  elucidare

  9i

  Prolaga:e:

  Ru

  din

  suflet

  si

  ne

  intbrmalt

  desp:e

  ac

  iuniie

  int

  rlnse

  il

  ap,206,

  tel,

  -43

  'o"ot"ilir,r^llu

  ,'oou

  olqin

  s::lelate

  e

  n :i:':j---

  rotunde,,

  cu

  partrcrpEea-tururor

  organifrfrloi

  c5u,.

  tong.nla

  d.

  *tiritot.la

  aceasti

  problenra'

  lncmiilo

  cietate

  a

  c

  i

  v i

  I 6,

  p

  entru

  l

  t:'-#l

  i; :l;

  :"^i:.,'i

  :

  :::Xll: :,1'

  : ,1',lli

  io

  *'u,ii::l:

  niluililsocietatea

  civil6,

  pentru

  luP-ult"

  ir

  jrr'"''^':*:

  '

  .-;;*,rredia

  din

  Rep,blica

  \loidova

  eveniment.

  E

  n...rr^JC."t.

  u.tivitali

  ,sd

  fie

  .:'.

  atenlia

  nrass-uredia

  din

  Rep

  pozilia

  Dumneavoastra

  i;-q;*u

  o-674-i2-8'14

  Boris

  Ciobanu.

  O

  bStesc

  ..Aririonia

  Spirrtuala"

  :i

  Fundatiei

  ..Treir'rniai''

  i.r..

  .,r.

  ai

  iomitetuir'ri

  nr,1111-36

 • 7/25/2019 Scrisoare a Ministerului Transporturilor despre crucile de pe marginea drumului

  4/4

  '

  tf{

  E6arp*xs;rafi

  rtregii

  Moldove

  v.r Evxr.cecrs

  119,

  i-

  f,'r='EE

  +

  ?a=3E:-W

  ''ifO-zoo4;'*:.-iqrsLST3:z} #*4

  -

  e-r.ail:

  cheibas-s'aoim@Slcail-coto'

  *l,T-EiiroFiil#

  ./

  ..

  l.(

  Ftl

  . .

  ,.........,2ors

  .,.'..'.),....

  ....,...,.7"..

  Pozilia

  MitroPolie:

  C::s

  referitor

  Ia

  instalarea

  cr':;:'::

  :niului

  ;i

  a

  intregii

  Nloldove

  :n

  afara

  locurilor

  de

  inmormAntare

  Instalarea

  crucilor

  in

  ata:z

  .::-:..:r

  de

  inmormantare

  (cimitire),

  'um

  ar

  fi

  pe

  acostamentui

  traseilor,

  nu

  cc:3s:--::

  principiilor

  general-unlane

  qi

  tradiliilor

  creEtine,

  Aceste

  cruci

  ar

  fr

  rrebui:

  ::s:".-::

  la

  morrnintele

  celor

  care

  au

  plecat

  din

  via16'

  t.

  :..:-.:.::

  Biserica

  onodoxa

  t-ace

  referiri

  doar

  ia

  crucca

  de

  la

  mormint

  nu

  ;i

  in

  locul

  in

  care

  a

  decedat

  un

  om.

  Totodat[,

  pentru

  evitarea

  aspectului

  :'zcabru

  creat

  de

  ampiasalea

  tinui

  numlr

  mare

  de

  cruci

  in

  zonele

  extrem.de

  periculc.s:.

  unde au

  avut

  loc

  multe

  accidente'

  ar

  fr

  recomandabira

  substituirea

  to,

  cu

  o

  -:0i16,

  executata

  conform

  canoanelor

  Bisericii,

  deoarece,

  in

  cazcontL'ar,

  pesle

  o

  ::::oacl5

  ne

  putenl

  pomeni

  c[

  ne

  deplasdm

  printr-un

  cimitir

  stradal.

  Scopul

  rroilelor

  este

  rnarcarea

  fap:-.:i

  c6

  in

  rocalitatea

  respecrivd

  locuiesc

  cre$tini

  qi

  acestea

  sunl

  a$ezale,

  de

  obice:'

  'a

  rispdntii

  de

  cirumtri'

  la

  intrarea

  ?n

  Iocaiitali,

  etc.

  Asti'el,

  instaiarea

  cruciior

  in

  locu::':

  Bisericii

  Ortodoxe'

  necorespunzdtoal'e

  nu

  este

  in

  duhul

  i''

  C

  on

  c

  e I

  ar

  i

  a

  D ir

  ecliei

  tI

  itrop

  olitane