Download - A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

Transcript
Page 1: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:01 BAROUL NEAMT 0233212286 >>

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Bucuresti ,Splaiul lndependentei nr.5 sect.5, Cod 050091 Tel.021/3134875; 3160739; 3160740 Fax.:021/3134880

[email protected] BAROUL NEA.IYIT

Piatra Nearnt, Str.Anton Vorel, nr. 6, Bl. B6, ap.1-2, Cod 61 l 6 te. I/fax 0233/212286, [email protected] .('

- ------=--_,!;)a. 1 o.corn, www.baroulnearnt.ro _ (I~

. uNiui"~i.:A : 1cr-HU.A A BA SR ' 'J.]V " 'J · ;.1 fiO ~." ~N\A ~ ~l N / / 0 ,

i , _ .. i -(}/> & ~ .2 o _ro U\ ' ,,, • .,. • (JI<_ - ~J !NREG k} F\ .t-. ~i ... " 1 . - _2L jJ

" jb · im .O/ ~I~~ -- --·- · ·\ n ll l 2w ~· ..::-___ ~ -,.- - - - -·-=-=---=---- -

OPINIA BAROULUI NEAMT PRIVIND PROIECTUL DE MODIFICARE A LEGII CONSILIERILOR JURIDIC!

Ca urmare a pozitiei exprimate de n1ajoritatea avocatilor Baroului Neamt cu privire la proieci.ul de modificare a Legii nr. 514 / 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, Consiliul Baroului Neamt a luat in discutie in Sedinta de consiliu din data de 22.01.2016 necesitatea expri1T1arii unui pun.ct de vedere fenn in legatura cu aceasta ihitiativa legislativa cu majoritate de voturi ( domnul decan Chelaru abtinandu-se de la vot ). In consecinta1 Consiliul Baroului Neamt a hotarat formularea unei opozitii ferme cu privire la proiectul legislativ, apreciind initiativa ca fiind de natura sa aduca grave atingeri exercitarii profesiei de avocat.

Consideram ca modificarile propuse prin proiectul de lege ar detennina crearea unui corp profesional paralel si care se suprapune profesiei de avocat in ceea ce priveste reprezentarea persoanelor juridice1 ar crea o situatie privilegiata consilierilor juridici in detrimentul avocatilor si ar duce la bulversarea pietei serviciilor ju.ridice cu consecinte dramatice atat din punct de vedere al aplicarii legii cat si din punct de vedere social si econon1ic.

a .Un pri1n aspect pe care l-an1 sesizat atat noi cat si reprezentantii celorlalte barouri din tara se refera la faptul ca initiativa legislativa contravi.ne Constitutiei1 Legii nr. 51 / 1995 si nu in ultimul rand legii pe care doreste sa o n1odifice.

Astfet dispozitiile art. 24 al. 2 din Constitutia Romaniei reglementeaza faptul ca:

"f n tot cursul procesului, parfile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu_ 11

Page 2: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:01 BAROUL NEAMT 0233212286 >>

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA Bucuresti ,Splaiul lndependentei nf.5 sect.5, Cod 050091 Tel.021/3134875; 3160739; 3160740 Fax.:021/3134880

[email protected] BAROUL NEAMi

Piatra Nearnt, Str.Anton Vorel, nr. 6, Bl B6, ap.1-2, Cod 610126 tel/fax 0233/212286, [email protected]

[email protected], www.baroulneamt.ro

0213134880 p 2 16

Potriv it dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 51 / 1995 prevad: ,, Exercitarea oricarei acti'oitafi de asistenfa juridica specifidi. profesiei

de nvocat $i prevazuta la art. 3 de catre o persoana fizica sau juri.dica ce nu are calitatea de avocat fnscris fntr-un barou $i pe tabloul avocafilor acelui barou constitu.ie infracfiu.ne §i pedepse§te potrivit legii penale".

Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul de lege, consilierii juridici ar urma sa exercite urmatoarele atributii:

(1)Activitatea profesionalii a consilierului juridic se realizeazii prin: a) asistenta :;i consultanta juridica; b) redactarea, avizarea ?i contrasemnarea pentru legalitate a actelor cu caracter juridic; c) atestarea continutului ~i a datei certe pentru validitatea actelor juridice fntocmite fn numele entitatii juridice reprezentate, precum ?i atestarea identitatii acesteia; d) reprezentarea fn fata instantelor judecatore:;ti, a organelor de urmarire penalii, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici ~i a executorilor judeciitore?ti, a organelor administratiei publice $i a altor entitati de drept public $i privat; e) apifrarea cu nrijloace specifice a drepturilor ?i intereselor legitime ale statului, institutiilor ?i autoritatilor publice, ale persoanelor juridice de drept public ~i

privat, precum ?i a altor entitiiti interesate; f) activitati de conciliere, negociere, management juridic $i audit juridic; g) opinii juridice, elaborare de proiecte de acte juridice. (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se realizeaza pentru persoanele juridice de drept public ~i privat."

Textul din proiectul de lege nu este altceva decat o copie aproape fidela a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 51 / 1995, atributiile ce ar reveni consilierilor juridici fiind, in realitate, activitati specifice profesiei de avocat si, pe cale de consecinta, intrand sub incidenta dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 51I1995:

"1) Activitatea avocatului se realizeaza prin: a) consultafii $i cereri cu caracter juridic;

Page 3: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:01 BAROUL NEAMT 0233212286 >>

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA Bucuresti ,Splaiul lndependentei nr.5 sect.5, Cod 050091 Tel.021/3134875; 3160739; 3160740 Fax. :021/3134880

[email protected] BAROUL NEAMT

Piatra Neamt, Str.Anton Vorel, nr. 6, Bl. B6, ap.1·2, C:od 610126 tel/fax 0233/212286, [email protected]

[email protected],www.baroulneamt.ro

0213134880 p 3/16

b) asistentii §i reprezen.tare juridica fn fafa instanfelor judecatore§ti, a organelor de urmarire penalii, a autoritafilor cu atribufii jurisdicfionale, a notarilor publici §i a executorilor judecatore§ti, a organelor administrafiei publice §i a institufiilor, precum §i a altar persoane juridice, fn condifiile legii; c) redactarea de acte juridice, atestarea identitafii parfilor, a confinutului §i a datei actelor prezentate spre autentificare; d) asistarea §i reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate fn fata altar autoritafi publice cu posibilitatea atestarii identitafii partilor, a confinutului §i a datei actelor fncheiate; e) apiirarea $i reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor §i intereselor legitime ale persoanelor fizice §i juridice fn raporturile acestora cu autoritafile publice, cu institufiile §i cu orice persoanii romana sau straina; fJ activitiifi de rnediere; g) activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil; h) stabilirea temporara a sediului pentnL societafi la sediul profesional al avocatului ~i fnregistrarea acestora, fn. numele $i pe seama clientului, a parfilor de interes, a parfilot sociale sau a acfiunilor societafilor astfel fnregistrate; i) activitafile prevazute la lit. g) :;i h) se pot desfa~ura fn temeiul unui nou contract de asistenfa juridica; j) orice mijloace §i ciii proprii exercitarii dreptului de aparare, fn. condifiile legii. 11

In conditiile in care proiectul de lege intra intr-o contradictie flagranta cu dispozitii imperative care regle1nenteaza o profesie liberala si incalca interdictia stabilita atat prin Constitutie cat si printr-o lege speciala, devin greu de inteles nu numai scopul dar si utilitatea formularii acestuia.

b.Este, de asemeni, de neinteles 1notivul pentru care proiectul de lege a fost elaborat in totala contradictie cu dispozitiile Legii nr. 514 / 2003.

Astfel, prin modificarea si co1npletarea art. 2 si 3 din Legea 514 / 2003 se creeaza consilierilor posibilitatea de a deveni liber profesionisti si de a exercita toate activitatile specifice profesiei de avocat, respectiv profesiei esentialmente liberale.

Page 4: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 1s:o2 BAROUL NEAMT 0233212286 >>

UNIUNEA NATIONA~ A BAROURILOR DIN ROMANIA Bucuresti ,Splaiul lndependentei nr.5 sect.5, Cod 050091 Tel.021/3134875; 3160739; 3160740 Fax.:021/3134880

[email protected] BAROUL NEAMT

Piatra Neamt, Str.Anton Vorel, nr. 6, Bl. B6, ap.1·2, Cod 610126 tel/fax 0233/212286, contact@ba rou ln~amt. ro

[email protected],www.baroulneamt.ro

0213134880 p 4~16

Modificarile, insa, intra in totala contradictie cu dispozitiile art. 10 alin. 1 din acelasi act normativ care instituie in mod expres incon1patibilitatea intre exercitarea profesiei de consilier juridic cu calitatea de avocat respectiv cu exercitarea unei profesii liberale.

Astfel, desi Legea nr. 514 / 2003 instituie si consacra incompatibilitatea intre cele doua categorii de activitati, modificarea legii ar urmari crearea unui nou corp profesional cu aceleasi competente si atributii cu cele pe care legea le stabileste pentru avocati.

c.Initiativa legislativa vizeaza reorganizarea profesiei de consilier juridic ca si profesie juridica distincta, independenta, organizata autonom ca un corp profesional specializat ( punctul 1 art. 1), in conditiile in care aceasta profesie, in forn1a in care este reglementatat si definita prin dispozitiile art. 1 din Legea 514 / 2003 este o profesie distincta de cea de avocat dar dependenta, exercitata in baza contractelor de munca pe care consilierii juridici le incheie cu institutiile pe care le vor reprezenta ulterior sau a numirii in functie.

Profesia de consilier juridic ar deveni concon1iter1t - in viziunea actului norn1ativ n1odificat in baza acestei initiative legislative - salarizata si liberala, situatie nu numai imposibila juridic si tehnic dar si contrara oricarui principiu de drept.

d.Adoptarea acestui proiect de modificare a Legii consilierilor jtl.ridici ar crea nu nu1nai un corp profesional paralel celui al avocatilor dar ar crea o situatie discrimatorie pentru profesia de avocat.

Astfel, consilierii juridici constituiti in societati profesionale ar putea exerdta activitati specifice profesiei de avocat fara sa fie inscrisi pe Tabelul avocatilor, fora sa fie obligati sa sustina exan1enele de admitere in profesie si de definitivat la standardele im.puse de profesia de avocat si fara existenta unor norme de responsabilitate ca cele instituite de Iege in sarcina avocatilor.

Exercitarea activitatilor prevazute in art. 4 din proiectul de lege de catre o persoana neinscrisa in Tabelul consilierilor juridici este considerata infractiune. In lipsa unei reglernentari dare a acestui text,

Page 5: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:02 BAROUL NEAMT 0233212286 >>

UNIUNEA NATIONAi.A A BAROURILOR DIN ROMANIA Bucuresti ,Splaiul lndependent~i nr.5 sect.5, Cod 050091 Tel.021/3134875; 3160739; 3160740 Fax.:021/3134880

[email protected] BAROUL NEAMT

Piatr~ Neamt, Str.Anton Vorel, nr. 6, Bl. B6, ap.1-2, Cod 610126 tel/fax 0233/212286, [email protected]

[email protected],www.baroulneamt.ro

0213134880 p 5/16

exercitarea activitatilor prevazute in acest text de catre avocati ar putea constitui infractiune astfel ca avocatii sunt, practic, ingraditi in exercitarea profesiei cu privire la indeplinirea oricaror activitati in raporturile profesionale cu persoanele juridice de drept public sau privat.

Un alt exemplu de discrimare care se creeaza se refera la faptul ca un consilier juridic stagiar poate (in vizitmea proiectului de lege) pune concluzii la Judecatorie si Tribunal ca instanta de fond, spre deosebire de un avocat stagiar, iar posibilitatea consilierului juridic definitiv de a pune concluzii la I:nalta Curte si la Curtea Constitutionala nu mai este conditionata de o vechime neintrerupta in profesie de la definitivat ca in situatia avocatilor.

Toate aceste aspecte stu1t de natura a crea o confuzie in randul societatii, in principal in randul persoanelor juridice, de destabilizare a serviciilor juridice si scadere drastica a calitatii acestora prin elin1inarea, practic, de pe piata a serviciilor oferite de catre avocati persoanelor juridice, crearea unui monopol in aceasta zona in favoarea consilierilor juridici si, in final, producerea unor consecinte negative concrete din toate purtctele de vedere atat asupra beneficiarilor serviciilor juridice cat si a societatii in ansamblu.

In consecinta, Baroul Neamt apreciaza proiectul de modificare a Legii nr. 514 / 2003 ca fiind de natura sa aduca grave prejudicii exercitarii profesiei de avocat si solicita U.N.B.R. sa adopte o pozitie ferma in legahtra cu aceasta chestiune in sensul de a solicita Parlamentului respingerea acestuia.

NDU

Page 6: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:02 BAROUL NEAMT 0233212286 >> 0213134880 P 6 Y16 .

Page 7: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

BAROUL NEAMT

TABEL CU AVOCATII DIN BAROUL NEAMT CARE NUSUNT DE ACORD CU PROIEC'IUL DE MODIFICARE A LEGII

CONSILIERILOR JURIDIC!

A vand in vedere Proiectul de lege !nregistrat la Camera Deputatilor prin care s-a solicitat discutarea ~i adoptarea in regim de urgenta a unor modificari ~i completari la Legea nr. 514/2003 privind organizarea ~i exercitarea profesiei de consilier juridic, publicata 1n M. Of., partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003 ( proiectul poate fi consultat on line pe site-ul Camerei Deputatilor si Senatului), VE!/ug~11 sa va expiimati punctul de vedere cu privire la acesta. In situat.ia in cai•e nu· stii1teti de acord cu acest proiect, va rugam sa semnati prezentul tabel.

De asemenea, pentru o mai buna infonnare asupra modificarilor si consecintelor acestor modificari, va atasam un material publicat in ptesa de specialitate.

Facem precizarea ca punctul de vedere al avocatilor, exprimat prin semnaturile din acest .tabel, va fi luat in discutia Consiliului Baroului Neamt din data de 22.01.2016.

nr. Nume,prenume semnatura •. 1 Achimenco Andrei Stefan _,1 .. -A;, ,....,,, 2 Adiaconitei Felicia · YI/Al\ 3 Ad iaconite i Silviu lonut 'f;!JJ,, u,.. / 4 Aaache Genoveva { I LA .7.

]/-'' -/,) 5 Anohel Stefania ~ 6 Anton Vasile \ , I

7 Aoetri EuQenia ~ ~ 8 Asavei Ctin \ -9 Atudosiei Dumitrita Violeta ,\ d

10 Badalita loana L ¥:(:l.Uil:UrJ-

11 Baltaq Paul Lucian ~ . 12 Baltatescu Monica ~/// 13 Barna Noluta / ~~(,.v- (

14 Beiu Elena I ..-'7

15 Bisak Rodica '~~7~ -16 Blinda Adela Bianca 17 Bobeanu Razvan Petrica 18 Bodron Gabriela -19 Bors Ana Brandusa ~/ ,,y

-~ ' ~ ,,,.

20 Bourceanu Adrian / 21 Burca Dorel // 22 8ursuc Laurentia ~ 23 Catana Alina Simona

Page 8: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:03 BAROUL NEAMT 0233212286 >> 0213134880 p 8 16

24 Chitas Alina Roxana A&l 1A . .. : ~

·-,____ (1f{J 25 Chitic Stefana -26 Ciobanu Elena A

27 Ciocoiu Mihai Gabriel t•~!// 28 Climescu Radu

-

29 Climescu Viviana

._JO Comanita Carmen 31 Coroama Speranta

"' 32 Costea Catalin Ctin \~ 33 Cretu Nicu lina I I I ~ 34 David Anca I ;;/ti ,____.

1.J,../,:,.. I 35 Diaconita Savina Liv iu ) -· 36 Dominte Ana Daniela """:.l " ./ ' - -37 Dorobantu Cristina (.: · ,1)7JY81't2Mh/' 38 Dorosan Daniel c' 39 Draaoi Mariana 40 Dumitrescu Dan iela 11-1 • I ' , ~LJ_~ . >----

·~ _,, Q_~" ~ 41 Filioreanu Ciprian r--.- ... - -42 Filip Marius Ctin 43 Filiuta Laura 44 Filiuta Radu , 45

f-• Florea Ana Andreea ~

46 Florescu Purcariu Liviu ' ..t!:MI V;-< - ~

47 Gafta Corina Daniela JC\//. 48 Ganea Roxana //

49 .Q~?dJ!15!r.~1__~_osrnin - / .-.t. -·--- ·---·7 ft···1 50 Haoiu Janett - tlr-..pr

51 Hanqanu Gabriela ./.v'.£:7.&:1 -,s. ,,.------ - .Y .__,r(/ ;Y .//.,, ,; , H 52 Hanaanu Mihai / ·~ , -··--··---53 Herciu Viorel 0 ... I c:.:. :_ .~ ~---- - - - "'" 54 Hurqhes Liliana ~ 55 Huriui Gheorghe 56 lacob lacob Gabriel A _, /

57 lftime Adrian .Jf //---------58 lftime Constantin ~ \~ 59 Janita Rodica ,/}' ~'\ 60 losub Mihaela ' ~J:..- ~··

..

61 Isac Ramona Elena ~t ._, 62 lvescu Ion "' '

Jora Alexandrina ( ~ -~V--" "" 63 - ' Jora Vie Arinel \ , ~ - -64 ·-

65 Labis Marius Constantin ji / .. C\V I ·tn-ta /;\--------66 Lacraru Laurentiu I

(Jf}f{kvJ ' 67 Lavric Miruna Andreea ' ' 68 Lazar loan _ ..

69 Livescu Rodica 70 Luca Delia I I --~ 71 Luch ian Diana Catalina ~· ,'\J-V'/L./' _,,..

72 Lupa Anamaria Cristina /\ ___ ~--'-· l <,;:.-;;:;:::._ --------73 Lupu Vasi le Liviu /~> =-----

--=:v -74 Machidon Elena Alina 75 Macovei Ciprian - ..

Page 9: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:03 BAROUL NEAMT 0233212286 >> -.... ____ 6213"1'.34880 P 9;10

,. 76 I Mancas Danuta /I 77 Manolache Dan Dumitru r-Yl }-?,,. 78 Manolache Simona >-; ~ /J-i:~ 79 Manole Anda ·~)1~ 80 Manole Doru _,,Av' ' ~ 81 Manole Ion &' I .-JM 82 Manole Laurentiu Vasile

I '---1 --- ,,.,,,.,7.>lr 83 Manole Valentina ' / I/ ' 84 Mares Constantina /) A I c (It' 11ttJA1.¥ 85 Marin Valentina ~ IUltfitv'- u 86 Matasel Adrian ~r 87 Matasel Alina lJ ."Z 17' // 88 Matrescu Nicoleta ;,;;n. 7// 89 Mehera Antoneta ,/ C..C,f.J ~/ 90 Mehera Marian //i' " ,.. .•.

91 Merlusca Mirela Liusiana '-L"' ' 92 Micu Irina l

' 93 Mihaila Boc:idan :l \., ' 94 Mihailescu Raluca Andreea I IV"-./

95 Miloiu Ciprian Dorin 96 Minciu Doina Rodica I ,,-•

97 Moldovan Irina '?. \iJ/, 98 Mormoe Luciana I •vv /l)tJvJI'\/

99 Musteata Luminita /~ '

100 Negelschi Andra l) :-101 Negelschi Liviu ,/\,

102 Negura Olea if' I~ .. '-103 Nenescu Serc:iiu /}

,..

104 Nica Andrei ./J £Y.t:'1(

105 Nica Caliopia '/~--·-· 106 Nichifor Edward .~

107 Nichifor Gabriela iAAI I -

108 Nichifor Mihaela {kt" (t.Ur-Jl 109 Niculita Adriana ~- l.r_~

110 Nistor Boqdan Ciprian \~ 111 Olaru Dumitru 112 Olosz Geraelv 113 Ouatu Huma Elena /) '\. 114 Pascu Claudia <:: ""fY[p(/ •. ·r,.f'//".

115 Pilan Diana (~.~' /

116 Plesca Adina ~ \ /

117 Ploo Aurelian ...... ~ ~

118 Plop Constantin ~,,,,---

119 Popescu Ghita - I I •

-~"":'-•·--~ 120 Popescu Valentin \ \t.P·1 . ·~ 121 Rebei Daniela Carmen '°'/'\..-A ///

122 Rotaru Razvan h<"~. ~ y,

123 Rusu Cora y " I .. ~ 124 Sandu Ancuta QJ.wJC.-125 Sava Manuela , ' --#

j

. 126 Sava Mihai . (:,;:_., ·, .. '/FA, ; 7 - 7'..l~ -

-· "--"" 127 ·Savin Nicoleta

Page 10: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:03 BAROUL NEAMT 0233212286 >> 0213134880 p 1t116

>·. 128 Savoaia Tiberiu 129 Schipor lustina /J/ / '130 Simerea Diana /N. i ' 1, , .-7 131 Simon Voichita ;r ·132 Sofronia Mariana <~oJ'. -~- L/J

133 Stacescu Carmen c¥.-l '--"

134 Stan Octavian Constantin ,,

..

135 State Sarateanu Simona 136 Stoican Liviu I\

137 Struaaru Elena ri:k\.J 138 Sturzu Arina

>----- ·

139 Sturzu Boodan .___,. ..--, ;/ 140 Taranu Vasile

141 Tatomir Alina l ,' '\,. --::1-1 /7\ - , , 142 Tazlaoanu Demis ~·-1~ -143 Todirite Andreea r !

- · . 144 Tornuleasa Alexandru f. '.iJY,i /) 145 Trifescu Anoela t .A :JIU ~· 146 Trifescu lulian ( _...., -p

.•' -147 Trifescu Valentin /

148 Tutuianu Ion 149 Unqureanu Cristian _c:::tl~~ 150 Unaureanu Simona ( ~ 151 Vernica Adrian -~ J...,

152 Vlad Amalia I \) x -.. -/.( ~.,, 153 Zaharia Elena >---.:--. Bf'>.J'J~-7 / 154 Zoita Loredsna ~- ·~ /

155 Zota Clement . \ 'r1i7 ,)~.-/ -156 Zucec Maria IP-- <---.

...

u~d 157 Zucec Octavian ,___.·. ~

_ _( 'J.l.:_~/!~_11 __ o_((l!_!.__ . -···'··· . ··----······· ·-···-·'-·· ··--···-· --- ... 0~·-· ......... ... ___ ... _ ... .......... ... ---~ ..

Page 11: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016~ 01-28 15:03 BAROUL NEAMT

TABEL CU AVOCATll DIN BIROUL ROMAN

-N/C"'NUM_E_, P_R_E_N_U_M __ E_A_V_O_C_A_T ____ s_:..EM-. ~-A_T_U_RA __ ----.-O_B_S_E_R--VA ..... T_ll __ , _ _ . __ -~....,.....:--:---'::-......;;;;___;-;------'~---'-'-----+....~~~:::..:....;:~--+-=:..:..:~....:....:..:...!.!...:~.-----~

Anton Carmen-Laura ~~\~" Averescu Marlena ~ ~ · _,;. ~ ...1.. ~-~ _

Balasca Robert Ovidiu ~-Barjovanu Georgiana '-{~~ Cazan Alina Mihaela /h - .... Ceaunas Adela Ceaunas Irina /~ - / Cernat Gheorghe ....- ~ Cernat Anca-Elena '11rA.'-"--

-·---+-=--:----::~-==-=----~----+-~"'-'=""7.:>---~+----~~------l Chelaru Diana Elena r Jr~ Cocut Marius ._, ,... , P' Cojita M.Mihai '.:--.......... <. '\7 //~-!.==-..- -

Diaconu Ana Alina Ni} Dornescu Madalina :;- ;J Dumea Corne! ~ 'A'~

--~~.....:.~-'--=:-"-'-=---~---'--~---~·--~t-r7-<=-74~:='"---------1r--~--~-----~--l

Flenchea Cristina-Elena - - .A.,,.rJ.--Geman Elena-Cristina {(],t;._.,2c.J 1

,,.,- -

Grigora~ Mihaela ,- , ,/,~ i----+--H_a_is_a_n_M_i_ha_i __________ ___ -1--~~:::tt::~~~.A~1'.l.t-------1------------~-----l

Hulea Gabriela l.J'tV/ 7 Isac Mariana- Tatiana { _:J(.,"1 ~d _ lacob Stefan Gratian /ll(!i.f:.?-~ 1$toc Alexandru -::--(irl_j ~

~-~J~u~r~av~le.=....:....A~d../.__v _ _ __________ --t-----r--~W..F"-=~--1-----r-------------~~---i Lazar Georcie 4!<' .r/-Jdi.. > ....

-·-·--+---------~-:-----------+~"::::'-~:::-=:---=-----=~~-+~-----~-~--~-~ Lazar Traian-Sorinel ,~ ,....-R"/~-·-1<=; Leahu Andrei T.;;.;u:..:..:d.;..;or~------i--~..---"";;.,.z.---==-',,......_/---:r--"---·-i-------·

Lohan Roxana-Dumitrita ~ 1 ___ . ..__:: . ..::..:...:..:::::..:.....:....:..=..:.:.=.:..;;...;;;;,,.;;;.;.,;..;.;.;~~---~-~~.u~v4~A----~-~---~·~~-~

Marica-Unqureanu Mire la-Elena ·v -v 1 1--~i...;..;..;~~..;;;,,.;,,,;.""-=-"------:...;;..;...;.;...,;;;;;._;;..;..; __ --+--+--+--=.------t-~------~---·-----M a rza luliana-Elena I '[\& _

Mi chi u Codrin-Gabriel Mutescu Octavia.rii:-~A~le~x~a!!nd9_!r'.:l:ILll_ ___ -l--~~~~~-r.~-/~~~::__---l------------~ Nahoi Simona-Elena rYl..,lt:i!Y\v,j

--Nal1oi.Vasile ~ - {}-,, 1

Nasculaur~a~-~E~le~n~a!___ ___ ~~--1--~~,,,J~:~~~:_~====:::::.-L-_._ -----NeculaTTo'nut-CJaudiu ~ ~: - - --·-·----- ·---..... 1---~N---=-ic~a~C~r~is~tin~a=-~M~ir~e-la----~---+-.~~~y:...~;~~-,-r-~-----+-------------1----\-'-o---

~-- _9nu Bogdan Perea Petru

( )~h

Plrvoiu Suzii I . J --~ l;ef "4-../

Plslaru Adrian-Constantin l)l.l ""I I _,,.}. \ Popa Carmen-Elena ""'I P',,, ~ f U · Popovici Mariana ______ . ____ (.:i-=~=--t~,..:;r"'.:::==-=-t-~' ----;lf}r-'i.:-,..--------------Pluqaru Emilia ~ ~ ~ ~ ., l'l/

~-~R~ad~u~-~G~h~id~e~a~n~u~C~a~rm~e~n-~T~e~o~d~or~a.__---!:._;.:::t.:'ffe'-~~~'...c~f-~~A,~~~u~,K.~J~b~'.l----~·~----·--· Rusu Camelia -·--t-==-~--"~ .. -=-~~ __.,,.·!~'''1~1 .A.~--+------1----~--'---'--------------· _______ , Scurtu Adriana-Carmen j/ ,Q "'.-\ . .,.,~/---t--------- 1

1----f·-'-sf2-iridoQ..9J?._ri_a_n ____ 11-'ie_-:~~-~~~~~~- .'ff1/J "' -- \ -·---1

_· _.__!_·~_;::~:~i:~n~~~~:~ ----~~:~~~-)· .... _---+----····-----·--·--1 .. -:- · _.

Page 12: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:04 BAROUL NEAMT 0233212286 >> I

0213134880 p 1' /16

Page 13: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:04 BAROUL NEAMT

Todirica Gheorghe Turcanu Bogdan Dumitru Ursu Cristian Gabriel Vieru Ramona Elena Voinea A ri ina Gina

--·-- ---.. -·- ··--·-- · ····-···

0233212286 >> 0213134880 p 13/16

Page 14: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:04 BAROUL NEAMT 0233212286 >> 0213134880 p 1 /16

Page 15: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;
Page 16: A ~ ~lN i - 'J.]V (JI< 1 . - jb - UNBR · Pe de alta parte, insa, pob·ivit dispozitHlor art. 4 din proiectul ... activitafi fiduciare desfii.§urate fn condifiile Codului civil;

2016-01-28 15:04 BAROUL NEAMT 0233212286 >>

18 Rad_~1 Viorel Eug,_e_11 ___ 1 --~!.._........---------1

l 9 Talpall Juliana Violeta 20 Ursache Andra Ioana

0213134880 p 16116