J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa...

of 13 /13
INSPECTORATUL $COLAR WDETEAN DOU Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397); Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: [email protected], Web: www.isj.dj.edu.ro Nr. ...... din J. M!NlSTE!tUL EDUCATIE.l CERCETARII $TIINT!FIC£ CATRE: TOATE UNITATILEDE iNvATAMANTDIN JUDETULDOLJ iN ATENTIA: DOMNILOR/DOAMNELOR DIRECTOR! Ministerul Educa\iei Na\ionale lanseaza, in 2018, cea de a doua edi\ie a olimpiadei na\ionale de argurnentare, dezbatere si gandire critica ,,Tinerii Dezbat". Cornpeti\ia este cuprinsa In Calendarul Olimpiadelor Na\ionale din anul 2017 - 2018. Regulamentul olimpiadei naponale ,,Tinerii dezbat" este disponibil pe site-ul M.E.N. la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se afla Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina op\ionala ,,Dezbatere, oratorie retorica", materialul-resursa util pentru pregatirea echipelor IDscrise in cornpeti\ie. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori pentru introducerea ID oferta curriculara a a disciplinei op\ionale ,,Dezbatere, oratorie retorica" (curriculum la decizia pentru liceu), utilizand programa aprobata prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011. Conform Regulamentului, inscrierea in cornpeti\ie a unei echipe se face de catre profesorul coordonator prin trimiterea formularului-tip de inscriere, cornpletat, sernnat de directorul unita\ii de inva\arnant, la inspectoratul (Inspector pentru Proiecte Educa\ionale - prof. Ani Draghici), pana la data de 2 martie 2018. Formularul - tip de IDscriere se ID Anexa 1 la prezenta. Poate fi profesor coordonator orice cadru didactic care curnulat, urmatoarele condi\ii: a) realizeaza pregatirea elevilor pentru aceasta olimpiada; b) a participat la macar una din edi\iile anterioare ale acestei cornpeti\ii pana la data organizarii etapei jude\ene, face dovada participarii sale la un curs/seminar de formare in dorneniul dezbaterilor organizat in ultirnii 3 ani (organizat de ARDOR sau de CCD Dolj). De asemenea o unitate de inva\arnant se poate inscrie la sectiunea ,,A vansa\i" nurnai daca inscrie o echipa la sec\iunea ,,lncepatori" (in acest caz, conform Regulamentului, echipele trebuie sa fie coordonate de catre profesori diferi\i). Seminarul de formare pentru profesorii coordonatori care nu au mai participat la activitii\i de formare in tehnicile de dezbatere argumentare in perioada 2010-2018 se organizeazii de ciitre CCD Dolj la o data care va fl anuntatii ulterior. , Etapa jude\eanii se va in perioada 12 - 13 mai 2018. In func\ie de resursele umane rnateriale implicate precurn de nurnarul echipelor IDscrise la cele doua sec\iuni ale olimpiadei, Cornisia de organizare a etapei jude\ene poate decide asupra

Embed Size (px)

Transcript of J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa...

Page 1: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

INSPECTORATUL $COLAR WDETEAN DOU Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397); Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: [email protected], Web: www.isj.dj.edu.ro

Nr. :!..~ ...... din .~.1.-/:?.-?:.:~.!1!) J.

M!NlSTE!tUL EDUCATIE.l ~I CERCETARII $TIINT!FIC£

CATRE: TOATE UNITATILEDE iNvATAMANTDIN JUDETULDOLJ iN ATENTIA: DOMNILOR/DOAMNELOR DIRECTOR!

Ministerul Educa\iei Na\ionale lanseaza, in 2018, cea de a doua edi\ie a olimpiadei na\ionale de argurnentare, dezbatere si gandire critica ,,Tinerii Dezbat". Cornpeti\ia este cuprinsa In Calendarul Olimpiadelor Na\ionale din anul ~colar 2017 - 2018.

Regulamentul olimpiadei naponale ,,Tinerii dezbat" este disponibil pe site-ul M.E.N. la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se afla ~i Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina op\ionala ,,Dezbatere, oratorie ~i retorica", materialul-resursa util pentru pregatirea echipelor IDscrise in cornpeti\ie. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori ~i

pentru introducerea ID oferta curriculara a ~colii a disciplinei op\ionale ,,Dezbatere, oratorie ~i retorica" (curriculum la decizia ~colii pentru liceu), utilizand programa ~colara aprobata prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.

Conform Regulamentului, inscrierea in cornpeti\ie a unei echipe se face de catre profesorul coordonator prin trimiterea formularului-tip de inscriere, cornpletat, sernnat ~i

~tampilat de directorul unita\ii de inva\arnant, la inspectoratul ~colar (Inspector ~colar pentru Proiecte Educa\ionale - prof. Ani Draghici), pana la data de 2 martie 2018. Formularul - tip de IDscriere se gase~te ID Anexa 1 la prezenta.

Poate fi profesor coordonator orice cadru didactic care IDdepline~te, curnulat, urmatoarele condi\ii: a) realizeaza pregatirea elevilor pentru aceasta olimpiada; b) a participat la macar una din edi\iile anterioare ale acestei cornpeti\ii ~i/sau, pana la data organizarii etapei jude\ene, face dovada participarii sale la un curs/seminar de formare in dorneniul dezbaterilor organizat in ultirnii 3 ani ( organizat de ARDOR sau de CCD Dolj). De asemenea o unitate de inva\arnant se poate inscrie la sectiunea ,,A vansa\i" nurnai daca inscrie o echipa la sec\iunea ,,lncepatori" (in acest caz, conform Regulamentului, echipele trebuie sa fie coordonate de catre profesori diferi\i).

Seminarul de formare pentru profesorii coordonatori care nu au mai participat la activitii\i de formare in tehnicile de dezbatere ~i argumentare in perioada 2010-2018 se organizeazii de ciitre CCD Dolj la o data care va fl anuntatii ulterior. ,

Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 - 13 mai 2018. In func\ie de resursele umane ~i rnateriale implicate precurn ~i de nurnarul echipelor IDscrise la cele doua sec\iuni ale olimpiadei, Cornisia de organizare ~i desfa~urare a etapei jude\ene poate decide asupra

Page 2: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

INSPECTORA TUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 02511420961; 0351/407395 (407397); Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: [email protected], Web: www.isj.dj.edu.ro •

MIN.lSTERUL EDUCAT!El ~l CER.CFl'ARII ~TIINTIFICE

organizarii etapei jude\ene pentru sectiunea ,,A vansati" la o data ulterioara celei precizate ill prezenta nota.

La etapa jude\eana, o unitate de mvatiimilnt poate fi reprezentata de maxim 2 echipe, una la sectiunea Jncepatori" ~i cealaltii la sectiunea ,,A vansati". UnitatiJe de mva\iimilnt care au mai multe echipe vor organiza etapa pe ~coala a olimpiadei.

In anexa at~ata prezentei note gasi\i: adresa MEN lansare ,,Tinerii Dezbat" 2018, formularul-tip de 'lnscriere, calendarul TD 2018, Regulamentul ,,Tinerii Dezbat".

Inspector ~colar pentru Proiecte Educationale, Prof. Ani DRAGHICI i •

J'&eJ

Page 3: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

M!NISTERUL EDUCATLEI NATIONALE ~I CERCETARll ~TIJNTIFICE

Avizat SECRET AR DE STAT

Mon~

REGULAMENTUL

DIRECfJA GENERAL". iNV A'rAMt,NT PREUNlVERSlTAR

Nr .. 4!..S.G:ti ... ~.;.i'J:.2016

DE ORGANIZARE SJ DESFASURARE A OLIMPIADEI NATIONALE DE ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

,,TINERH DEZBAT"

I. Introducere

,, Tiner ii dezbat" este o olimpiada na{ionalii care contribuie la formarea, dezvoltarea ~i exersarea competenfelor de giindire criticii ~i de comunicare rationala In spa\iul public, precum ~i la formarea ~i dezvollarea atiludinilor social-civice democratice, necesare tinerei genera\ii pentru participarea activa la via\a sociala.

Diferen\ele principale !ntre dezbaterile lntillnile in mod curent In societate ~i dezbateri/e academice sunt accentul pus pe argumente, structura formala, delimitarea/restrangerea temei aflate in discu\ie ~i caracterul de competitie. Practica dezbaterilor 1i pregi.ite~te pe tineri si!1 ac\ioneze ~i sa participe inleligent In via!a sociala, sa investigheze ~i sa analizeze problemc importante ale lumii contemporane, sa fie critici ~i consu·uctivi in abordarile asupra unui subiect.

Formatele de dezbateri in formatele de dezbateri academice (numite ~i educationale sau formale) sunt clar trasale rolurile fiecarui vorbitor, timpul alocat fiecarei sec\iuni ~i regulile care se aplici\. Din acest motiv, acestea se numesc academice. De asemenea, echipele au posibilitatea de a interac\iona prin schimburi de !ntrebiiri sau prin interventii punctuate, In functie de format. Existii numeroase formate sau stiluri de dezbated: de valoare (World School Style, Lincoln-Douglas), de strategic (Policy), parlrunentare, factuale ~i allele. Toate aceste formate au !nsa In comun un lucru: abordarea unei teme (mo(iuni) din doua perspective dirunetral opuse.

Jn toate formatele de dezbateri existii. 2 echipe alcatuite, in general, din 3 membri, dintre care una trebuie sa sus\u1a ~i cealaltil trebuie sa nege/combata tema pusa in discu\ie (mo/iunea). Aceste doua echipe sunt denumite ,,eehipa afirmatoare" (In toate formatele de dezbateri cu excepfia celui par!amentar, unde echipa afirmatoare se nume~te ,,Guvern"), respectiv ,,echipa negatoare" (cu excep\ia formatului parlamentar, unde echipa negatoare se nume~te ,,Opozi\ie"). Abordarea de tip pro/contra dezvolta participan\ilor capacitatea de analiz1i a problemelor contt·oversate ~i

ajutii la ob\inerea unor imagini nedistorsionate de prejudeca\i. ln prezenl, In competi!iile de dezbateri din lnviitamantul preuniversitar din Romania, cele mai utilizate sunt formalele: World Sc/tools Style .yi Karl Popper.

Jndiferent de format, ceca ce este important de sublinial este ca tema dezbaterii (mo/iunea) reprezinta !n primul rand tm pretext pentru exersarea abilitatilor de comunicare in spa\iul public,

Page 4: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

de gi\ndire critica §i de argumentare logica. in cadrul competi\iilor, juriul alciituit di11tr-un numiir impar de arbitri urmiire~le rnf1sura in care participantii reu~esc sit argumenteze convingiitor, sa organizeze prezentarea, sa riispunda prompt ~i analitic contraargumentelor echipei oponente, sa fie pcrsuasivi, sa manifesle respect ~i toleranta fata de coechipieri ~i fa\ii. de adversari. Nu in ultimul rand, ascultarea atentii, tehnicile de persuasiune, umorul ~i fair play-ul sunt elemente care vor fi evaluate de catre arbitri.

Principiile generale dezbaterilor sunt reflectate In: respcctul fa\a de coechipieri ~i fata de adversarii de idei, manifestarea unui comportament civilizat, responsabilitalea de a cerceta motiunea in amammt pentru a clescoperi date relevantc despre subiect $i argumente valide, atentii documentare in colcctarea de dovezi, utilizarea corecta a propriilor dovezi, folosirea faptelor $i opiniilor mentionate de alfii intr-o maniera corecta $i cu buna-credintii, logice, fara a distorsiona cu bunii $1iinta informa\ia.

II. Scop Olimpiada nationalii de argumentare, dezbatere $i gilndire critica ,,Tinerii dezbat" are drept scop cultivarea unei atitudini critice, logice $i rationale in randul tinerilor $i con$fientizarea valorilor cetiiteniei active $i democratice, prin intelegerea informata a realita\ilor sociale, st1stinerea dialogului interetnic $i a nondiscriminarii, dezbaterea argumentatii $i exersarca atitudinii tolcrante $i deschise fatii de diferen\ele sociale, etnice, economice, de sanatate, de gen elc., care pot co11stitui bariere In comunicare.

III. Obiective 1. Dezvoltarea la elevi a capacita\ii de documentare, de argumentare ~i de utilizare a

dovezilor In elaborarea unui discurs argumentativ, a gilndirii critice ~i rationale, a fair­play-ului in rundele de dezbateri, 1n comunicarea ~co Iara ~i 1n societate;

2. Cunoa~terea valorilor democratice, exersarea .de catre elevi a practicilor demoeratice de bazii, in vederea asumarii rolului ~istatutului de ceta\ean activ;

3.Dezvoltarea la elevi a competen\elor $i atitudirtilor solicitatc de exercitarea ceta\eniei intr-o societate democratica (tolera11ta, nondiscriminare, irnplicare sociala, comunicarc, spirit civic critic ~i constructiv etc.);

4. Dezvoltarea capacita\ii de a face deosebirea, in raporl cu un anumit context, intre ,,practici democratice" $i ,,practici nedemocratice", identificand exemplele de buna practica din diverse domenii.

IV. Grup (intii Olirnpiada na\ionala de argumentare, dezbatere ~i gandire critica ,,Tinerii dezbat" se adreseaza elevilor din 1nva\amantul liceal. Unita\ile de invatamant se pot inscrie in competitie cu ecl1ipe compuse din 3 elevi.

V. Sectiuni V. l. Sectiunea,, incepiitori" La aceasta secpune, uniti!tile de invatamant preuniversitar pot part1c1pa numai cu cchipe comp use din elevi care, pana la data inscrierii In concms, nu au mai participat la nicio cmnpetitie de profil.

Pt1gina 2 din 6

Page 5: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

V.2. Sec\iunea ,,Avansa(i" La aceasta seqiune, uniti\\ile de lnvaiamanl pot inscrie echipe numai cu condi\ia de a avea echipe inscrise ~i la sectiunea ,, incepiitori". Elevii din aceste echipe au experienti:i competitionala anterioara.

VI. Formatul de dezbateri La editiile din 2016-2017, 2017-2018 ~i 2018-2019, participantii vor folosi metode de argumentare specifice formatului World Schools simplificat. Dupa aceste 3 edi!ii ale Olimpiadei, M.E.N:C.$. va realiza o evaluare a impactului acestei competi(ii asupra participan\ilor ~i asupra comuniti\lilor educalionale din care ace~tia provin ~i va decide asupra continuarii utiliziirii acestui format la ambele sec\iuni ale olimpiadei sau a introducerii unui alt tip de format.

VII. lnscricrea In competitic VII.1. Ministerul Educatiei Na\ionale ~i Cercetiirii $tiintifice, prin Inspectoratele $colare Jude\ene/ al Municipiului Bucme$ti, lanseaza $i promoveazii competi\ia in toate unitatile de invatiimant preuniversitar care au elevi in clasele IX-XII, ammta temele de dezbateri pentru editia din acel an a olimpiadei §i transmite precizari metodologice $i detalii tehnice privind gestiunea rundelor, alegerca arbitrilor, rolurile vorbitorilor etc. Datele/ perioadele de dcsfii$urare a etapelor j udeteana $i na\ionala. precum $i locul de desfa$Untre a etapei na\ionale, se regiisesc ln Calendarul Olimpiadelor Na\ionale $colare, publicat anuaJ de Ministerul Educatiei Na\ionale $i Cercetarii $tiin\ifice.

Vll.2. inscrierea in competitie a unei echipe se face de catre profosorul coordonator. Poate fi profesor coordonator orice cadru didactic care indepline$!e, cumulat, urmatoarele conditii; a) realizeaza pregatirea elevilor pentru aceasta olimpiada; b) a participat la macar una din editiile anterioare ale acestei competitii ~i/sau, pana la data organiziirii etapei judetene, face dovada participadi sale .la un curs/seminar de fonnare In domeniul dezbaterilor organizat in ultimii 3 ani.

VII.3. Echipele lnscrise in competi\ie la sectiunea ,,fncepalori" $i la secjiunea ,,avansa(i" de la aceea~i unitate de tnvatamant trebuie sa aiba profesori coordonatori diferi\i. in situatii cu totul excepjionale, directorul unitatii de inva\iimant poate decide, cu avizul inspectoratului ~colar, ca ambele echipaje sa fie coordonate de acela~i cadru didactic. in cadrul acestei competi\ii, Lill

profcsor nu poate coordona echipe de la 2 sau mai multe unitati de inva\amil.nt.

VII.4. Fonnularul-tip de lnscriere completat, semnat ~i $lampilat de director, se trimite inspectorului ~colar pentru pr.oiecte educa\ionale de la I.SJ./ l.S.M.B., pilnii la termenul limita previizut pentru inscrierea in competi\ie.

Vll.5. lnspectoratul $colar Jude\ean/ al Municipiului Bucure$li centralizeaza ~i transmite inspectorului general din M.E.N.C.$.-D.G.f.P. numarul de tmitii!i ~colare inscrise in competitie la fiecare din cele doua sectiuni.

VIII. Etapele olimpiadei Olimpiada nationala de argumentare, dezbatere $i gandire criticii ,,Tinerii dezbat" se desfii~oari\ ln conformitate cu prcvederile Metodologiei-cadru de organizare ~·i desfii:furare a competi(iifor ~·colare, aprobata prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012, ~i are urmatoarele etape: - etapa pe ~co ala ( se organizeaza numai in cazul in care unitatea de invatamant are mai n1tilte echipe care ar putea fi inscrise la etapajudeteana la aceea~i sectiune); - etapajudeteanii/a municipiului Bucure~ti; - etapa na\ionala.

Page 6: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

VIII.!. Etapajude\eanMa municipiului Bucure~ti Vlll.1.1. La aceasta etapii, o unitate de 1nvii\amam poate Ji reprezentati't de maxim 2 echipe, una la seqiunea ,Jncepiitori" ~i ccalalta la sectiunea ,,Avansa\i".

VIILl.2. Responsabilitatea organiziirii ~i des~urarii etapei jude\ene revine, conform legisla\iei In vigoare, inspectoratelor ~colare jude\ene/al municipiului Bucure~ti.

VIII.1.3. Conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare ~i desfii~urare a competifiilor ~colare aprobata prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012, Comisia de organizare ~i desfii$urare a etapei jude\ene a Olimpiadei na\ionale de argumentare, dezbatere ~i gandire critica ,,Tinerii dezbat" este nmi1ita prin decizie. a inspectorului ~colar general ~i arc urmatoarea componen\a:

- pre§edinte: inspectorul ~colar general/general adjunct; - pre~edinte executiv: inspectorul §Colar pentru proiecle educa\ionale; - vicepre$edinte (director de turnen): profesor cu rezultate recunoscute. In domeniul

dezbaterilor academice, selectat din randul profesorilor coordonatori ~i care ~i-a verificat abilitatile de arbitraj In cadrul unei sesiU11i de formare organizata In acest sens de catre M . .E.N.C.~.;

- secretar/tabulator: expert/informatician/profesor care are competcn\e de utilizare a soflware-ului de labulare pentru competitiile de dezbateri;

- arbitri: profesori coordonatori care au participat la un stagiu de formare Jn domeniu, speciali~ti a caror competenta profesionala ~i \inuta morala sunt recU11oscute, studen\i ~i elev! cu rezultate exceprionale la eompeti\iile na\ionale/interna\ionale in domeniu. Numarul de arbitri este stabilit in funqie de numarul de echipe participante la etapajude1eana. Arbitrajul va fi rcalizat pe seciiuni. Un profesor coordonator nu poate arbitra meciurile propriei echipe ~i nici pe cele ale unei alte echipe din aceea~i m1itate de lnvatamant.

- 3 membri: inspectori/profesori.

VIII. 1.4. Etapa judeteana se organizeazi\ J7i se desfii~oara pe cele 2 sectiuni ale competitiei: ~,lncepiitori" ~i ,, A_vansa(i ".

VlII.1.5. In func\ie de numarul de echipe lnscrise la etapa judeteana, inspectoratul ~cola!' va organiza etapa de seleqie/eliminatorie ~i apoi, in functie de numiirul de echipe participante, va organiza urmiltoarele etape:

Pentru 2-3 echipe: 2 runde prelimlnare ~i finala mare Pentru 4-7 echipe: 2 runde preliminare ~i finale (finala mica ~i finala mare) Pentru 8-15 echipe: 3 runde preliminare, semifinale ~i finale (finala mica '7i finala mare) Pentru 16-31 echipe: 3 runde preliminare, sfe1turi de finalii, semifinale, finale (finala mica

~i final a mru·e) Peste 32 de echipe: 3 runde preliminare, optimi de finalii, sferturi de finalii, semifinale,

finale (finala mica ~i Jinala mare).·

VIl!.1.6. Ordinea intriirii in competi\ie a echipelor '7i rolul acestora ca afirmatori/ negatori sunt stabilite in ~edin\a tehnicii a Comisiei de organizare ~i desfa~urare a etapei jude\ene, conform unui grafic de desla~urare a elapei jude\ene. Comisiile judetene stabilesc zilele, orele ~i locatiile pentru desfii~urarea meciurilor/sec\iuni, In functie de condi\iile specifice fieciirui judet.

VIII.1.7. Dupa finalizarea etapei jude\ene, inspectorul ~colar pentru proieete educationale transmite M.E.N.C.~., pe adresa electronica [email protected], rezultatele de la etapa jude\eana, pe sec\iuni, in vederea stabilirii echipelor care vor participa la etapa nationala a competi\iei.

Pagi11a 4 din 'b

Page 7: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

VllI.1.8. Pentru etapa nafionalii a competifiei se ealifica echipajele cil~tigi\toare de la ccle doua sec\itmi (,,lncepatori" ~i ,.avansafi") din fiecare jude! .

VIII.2. Etapa na\ionala VIII.2.J. Conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare ~i desfii~urare a competitiilor ~colare, aprobatii prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012, responsabilitatea organizarii ~i desra~urarii etapei nationale a Olimpiadei na\ionale de argumentare, dezbatere ~i gilndire critica ,,Tinerii dezbat" revine Ministerului Educa\iei Nationale ~i Cercetarii $tiin\ifice.

Vlll.2.2. Ministerul Educa\iei Na\ionale ~i Cercctarii $tiintifice: promoveaza competi\ia la nivel national;

- nominalizeaza inspectoratul ~colar care gazduie~te etapa na\ionala a competi\iei; - centralizeaza rezultatele ob\inute la etapa judeteana ~i le transmite inspectoratului ~colar

care gazduie~te etapa nationalil; - stabile~te componenta Comisiei Centrale; - asigura resursele financiare necesare pentru organizarea ~i desfii~urarea etapei na\ionale a

olimpiadei; - premiaza ca~tigatorii; - disemineaza rezultateJe etapeina\ionale a Olimpiadei de argumentare, dezbatere ~i gandire

critica ,,Tinerii dezbat" la nivelul lntregului sistem de !nvatamant.

Vlll.2.3. Responsabilitatea organizarii ~i desfli~urarii etapei nationale a Olimpiadei ,,Tinerii dezbat" revine celor douii Comisii de Concurs:

- Comisia de organizare a ctapei nafionale a Olimpiadei ,,Tinerii dezbat"; - Comisia Centrala a Olimpiadei na\ionale de argumcntare, dezbatere ~i giindire critica

,,Tinerii dezbat".

VIII.2.4. Comisia de organizare a etapei na\ionale a Olimpiadei de argumentare, dezbatere ~i gandire critica ,,Tinerii dezbat" se constituie la nivelul jude\ului/municipiului Bucure~ti desemnat gazda etapei nationale din anul respectiv, prin decizie a inspectorului ~colar general 9i este transmisa, spre informare, la M.E.N.C.$. - D.G.!.P. Aceasta Comisie are urmatoarea componenta:

- pre9edinte: inspectorul ~colar general/inspectorul ~colar general adjunct al jude\ului/municipiului Bucure~ti unde se desm~oarii etapa na\1onalii;

- vicepre9edinte: inspectorul ~colar pentru proiecte educafionale din judetul organizator; • 1 secretar: informatician, inspector ~colar de specialitate sau profesor din lnva\amiintul

preuniversitar avand competenje de operare pe calculator; - 4 membri: inspectori, directori, cadre didactice.

VIIl.2.5. Comisia Centrala a Olimpiadei na\ionale de argumentare, dezbatere ~i gandire critica .,Tinerii dezbat" se constiluie cu eel putin 15 zile lnaintea datei de lncepere a etapei nationale a ~ompeti\iei, la propunerea inspcctorului general din D.GJP. Aceasti\ Comisie are urmatoarea componenlii:

- pre9edinte: un cadrn didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscuta In domeniu;

- pre~edinte executiv: inspectorul general din M.E.N.C.$.-D.G.i.P.; - 2 vicepre~edinti (directorii de turneu - cilte unul pentru fiecare sec\iune): profesori cu

rezu)tate recunoscute In domeniul dezbaterilor academice;

Page 8: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

2 secretari/ tabulatori (cate unul pentru fiecarn sec\iune): cxpeqi/ informaticieni/profesori care au competen\e de utilizare a software-ului de tabulare pentru competi\iile de dezbateri;

- arbilri: profesori coordonatori, speciali~ti in domeniu ~i a caror competen\a profosio.nala ~i \inuta morala sunt recunoscute, studen\i ~i fo~ti elevi cu rezultate excep!ionale la competi\iilc narionale/internationale in domeniu. Numtlrul de arbitri este stabilit ln func\ie de numarul de cchipe participante la etapa nationalil a Olimpiaclei.

Vlll.2.6. lnspectoratul ~colar care gazduie~te ctapa na\ionaltl a competi\iei asigura: - condi\ii de masa ~i cazare pentru to\i participantii la etapa na\ionalii (elevi, profesori

coordonatori, membri ai Comisiei Centrale), ln limita bugetului aprobat; - un centru de concurs dotal corespunzator.

VI!I.2.7. Etapa nationalii a. Olimpiadei de argumentare, clezbatere ~i gilndire criticli ,,Tinerii dezbat" se desfii~oara pe cele doua sec\iuni ale competi\iei: ,,lncepiitori" ~i ,,A vansa\i".

VIU.2.8. Coordonarea tehnicii a etapei na\ionale (selec\ia echipclor de arbitri, desfll:/urarea meciurilor, lntocmirea clasamcnlelor, elaboratea raporlului final) este asigurattl de ci\tre directorii de turneu, care sunt vicepre~edin\i ai Comisiei Centntle.

VIJI.2.9. Etapa na\ionala a Olimpiadei de argumentare, dezbatere ~i gi\ndire critici\ ,,Tinerii dezbat" este finantata din bugetul M.E.N.C.$., 1n conformilate cu normele legale ln vigoare . .Partenerii institu\ionali ai M.E.N.C.$. ~i ai inspectoratului ~colar care giizduie~\e etapa na\ionala pot acorda sprijin financiar penlru organizarea etapei na\ionale ~i pentru activita\ile de formare a profesorilor coordonatori.

IX. Dispozitii finale IX.:I. Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina op\ionalii ,,Dezbatc1·e, oratorie ~i retorica", disponibil pe site-ul M.E.N.C.$., este materialul-resursa util atilt pentl'u pregtltirea echipelor cat ~i pentru introducerea In oferta curriculara a ~colii a disciplinei op\ionale ,,Dezbatere, oratorie ~i retorica" (curriculum la decizia ~colii pentru liceu), utilizilnd programa ~colara propusa de Ministerul Educatiei Nationale ~i Cercetarii $tiin\ifice ~i aprobatii prin O.M.E.C.T.S. m. 4074 din 21.04.2011.

IX.2. M.E.N .C.$., cu sprijinul celorlalti parteneri institurionali, poate organiza, dupa lnscrierea la etapa jude\eana ~i lnainte de desfii~urarea acesteia, seminarii de formare pentru profesorii coordonatori, in limita fondurilor disponibile. Prezenta profesorilor coordonatori nominalizati sa participe la aceste seminarii de fom1are este obligatorie.

IX.3. Toate meciurile din cadrul Olimpiadei nationale de argumentare, dezbatere ~i gandire critica .,,Tinerii dezbat" se desfa~oara puhlic ~i nu se admit contesta\ii.

;f!ispector general Marinica STOIAN

~ Pagina 6 din (>

Page 9: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

Anexa 1 la Adresa M.E.N. nr.26305 din 14.02.2018

Olimpiada nafionali de argumentare, dezbatere ~i gin dire criticii "Tinerii dezbat" Edijia 2018

Formular de inscriere- Secfiunea iNCEPATORI D

AVANSATI D Data limitil de trimitere: 2 martie 2018

1. Date generale despre institufia de invlitlimint

Denumirea unitatii de inv3tfun§nt

Adresa ~colii

Nr. telefonifax

Website liceu

Date de contact ale directorului Nume si orenume: Nr. de telefon fix/mobil: E-mail:

Date de contact ale profesorului Nume si nrenume: coordonator Nr. de telefon mobil:

E-mail:

2. Date privind populafia 'colari din clasele a IX-a- a XII-a:

1*. Nr. total de elevi din clasele a IX-a- a XII-a, din care: 2. Nr. de elevi care nrovin dinmediul urban (din clasele a IX-a- a XII-a) 3. Nr. de elevi care orovin din mediul rural (din clasele a IX-a- a XII-a) 4. Nr. total de b3ieti (din clasele a IX-a- a XII-a) 5. Nr. total de fete (din clasele a IX-a- a XII-a) 6. Nr. de elevi ce an:n1in minoritatilor naPonale (nr. elevUminoritate national§.) 7. Nr. de elevi cu cerinte educationale speciale (CES) 8 . Alte mentiuni referitoare la elevi din oTnnuri dezavantaiate ( daca e cazul)

• (1}=(2)+(3)~(4)+(5)

Page 10: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

I. 2. 3.

3. ~coala dum.neavoastri a participat la Olimpiada nafi.onali de argumentare, dezbatere ~i gindire critici ,,Tinerii dezbat"/Concursul national ,,Tinerii dezbat"?

DA o 02010 0 2011 0 2012 0 2013

0 2014 0 2015 0 2016 0 2017

NUo

Daca ati bifat DA, va rugiim sa precizati editiile ~i etapele la care aµ participat, precum ~i rezultatele pe care le-ati obtinut. Descrieti impactul pe care 1-au avut aceaste participari asupra elevilor ~i profesorilor din ~coala dumneavoastrii.

4. Facefi o scurti prezentare a motivafiei pe care o are !$CO ala dumneavoastr i pentru a participa la aceasti competitie ~colarii..

5. Facefi o scurti prezentare a celui mai relevant proiect/program educational pentru grupuri defavorizate derulat in §Coala dumneavoastri in ultimii doi ani.

Perioada in care s-a derulat Gruo tin ta/ beneficiari Institutia coordonatoare

2

Page 11: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

4. 5.

6.

a)

b)

Obiective Produsele finale ~i rezultatele obtinute. Gradul lor de utilizare concreta Impactul (asupra institutiei, personalului ~colii, elevilor, parintilor, comunitiitii locale, etc.)

6. Vi rugim si argumentafi disponibilitatea $COlii dumneavoastrii pentru: a) Introducerea in Curriculum-ul la decizia ~colii (CD$) a disciplinei optionale ,,Dezbatere, oratorie ~i retoric3.11

(t) in anul ~colar 2018-2019. Precizati daca aceasta disciplina opt].onalii se preda deja in ~coala dumneavoastra ~i dacii da, la c§.te clase ~i de catre caµ profesori.

b) Sustinerea activitapi unui club de dezbateri in ~coata.C2> ca activitate extra-~colaci.. PrecizaP- daca un astfel de club exista deja in ~coala dumneavoast:ra.

7. Informafii privind profesorul coordonator:

a) Precizati data profesorul care va coordona preglitirea elevilor a participat la activi$,i de formare in tehnicile de argumentare ~i dezbatere ~i. daca DA, ln ce an ~i cine a fost furnizorul de form.are?

DA 0 02010 02011 0 2012 0 2013

02014 02015 0 2016 0 2017

NUo

b) Acest prof es or va fi sustinut de unitatea ~colarii pentru a se deplasa/participa la etapele superioare ale competit].ei ~i, daca va fi nominalizat, sa participe la activita:ti de formare ln domeniul argumentarii, dezbaterii ~i g§ndirii critice organizate de I.S.J./I.S.M.B/C.C.D./ M.E.N.?

DA 0 NUo Motive:

3

Page 12: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

c) Acest profesor este eel care preda/va preda disciplina opt].onaUi ,,Dezbatere, oratorie ~i retoric3."? Argumentati.

(I) 0 propunere de curriculum la decizia ycolii pentru disciplina o#onalii ,,Dezbatere, oratorie §i retoricd", inso{itli de planificare calendaristicli # de modele de proiectare a unitiifilor de invt'ifare, precum yi Ghidul profesorului sunt disponibile la adresele htto:llprograme.ise.ro!Actuale/Prorrrameinvigoare.aspx yi, respectiv, https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri . Programa ycolarli pentro disciplina opfionalii ., Dezbatere, oratorie yi retoricli" afost aprobatli prin 0.ME.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.

PJ Funcfionarea unui club de dezbateri inycoalii este aprobatii de conducerea unitlifii de invQ/iimtint. Coordonatorol acestui club este un cadru didactic care are competen/e in domeniu, care afost profesor coordonator la edifiile anterioare ale Olimpiadei nafionale de argumentare, dezbatere yi gtindire criticii ,,Tinerii dezbat"/concursul nafional ,,Tinerii dezbat" $ifsau care a participat la stagii deformare in domeniul tehnicilor de argument are, debate yi arbitraj. Activitatea clubului de dezbateri se desJQ.roara cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Reprezentant legal al institutiei: Data ....................................... .

Numele ~i prenumele directorului ................................................. ..

Semnitura ........................................ .

~tampila

Notil: Fonnularol de aplic~e completat, semnat yi ytampilat de directorul unitlifii de invii/iimtint, se trimite $i se inregistreazli la lnspectoratul ~colar Judefean ptinli la data de 2 martie 2018. Fonnularol este valid numai dacli suntfonnulate rlispunsuri la toate cele 7 puncte dinformular. Piinii la data de 7 martie 2018, inspectorul $Colar pentru proiecte educafionale din cadrol LS.J.U.S.MB. centralizeazli yi transmite ME.N. situafia inscrierilor la cele douli sec/iuni ale competi/iei.

4

Page 13: J. ISJ 092 din 20.02.2018.pdf · dovada participarii sale la un curs/seminar de ... Etapa jude\eanii se va desfii~ura in perioada 12 ... ARGUMENTARE, DEZBATERE SI GANDIRE CRITICA

• MINlSTERUL EDUCATIEI NApONALE DIRECfIA GENERAL.:\ EDUCA'f!E TIMPURIE, INV ATAMANT PRIMAR

$1 GIMNAZIAL

Anexa 2 la Adresa M.E.N. nr. 26305 din 14.02.2018

CALENDAR UL Olimpiadei nafionale de argumentare, dezbatere ~i gandire critica

,,Tinerii dezbat" - edifia 2018 -

Perioada/ ACflUNEA

Termen limitii

20 februarie 2018 Lansarea editiei 2018 a olimpiadei nationale de argumentare,

dezbatere ~i gandire criticii ,,Tinerii dezbat"

20 februarie - 'lnscrierea ~colilor in competitie. Trimiterea formularelor de

2 martie 2018 inscriere catre inspectoratul ~colar

5 - 7 martie 2018 Centralizarea datelor de catre ISJ/ISMB ~i transmiterea situatiei

inscrierilor ciitre M.E.N.

16 martie 2018 M.E.N. transmite inspectoratelor ~colare temele de dezbateri

(mo\iunile) pentru editia 2017 a olimpiadei

12 -30 martie 2018 Seminarii de formare a profesorilor coordonatori care nu au mai

participat la activitati de formare in tehnicile de dezbatere ~i

argumentare in perioada 2010-2018

14 mai-8 iunie Etapa judeteana

2018

14 iunie 2018 Inspectoratele ~colare transmit ciitre M.E.N. rezultatele obtinute la

etapa judeteana

9- 14 iulie 2018 Etapa na\ionala, Piatra-Neamt, jud. Neamt

Director General Mihaela-Tania IRIMIA

Director General Corina MARIN

Inspector General Marinica STOIAN

:1!! ~~:}~f :J}1 ROMANIA ... ~··1.......,,,.,., ... ..,.~