Viper Specificatii 1371

33
2008 Falcon Electronics Prod. Str. Nicolae Manolescu nr. 10, sector 5, Bucureºti Model 3901V/3902V/3903V Manual de instalare

description

Viper

Transcript of Viper Specificatii 1371

Page 1: Viper Specificatii 1371

2008 Falcon Electronics Prod.Str. Nicolae Manolescu nr. 10, sector 5, Bucureºti

Model

3901V/3902V/3903VManual de instalare

Page 2: Viper Specificatii 1371

Cuprins

Conþinut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Unitate centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Lucruri de reþinut pentru instalare . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Înainte de a începe instalarea . . . . . . . . . . . . . . . .4

Dupã instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Unelte necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Localizarea componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Unitate centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Întrerupãtor LED/Valet integrat . . . . . . . . . . . . . . .7

Releul de întrerupere a starterului . . . . . . . . . . . .7

Gãsirea firelor necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Gãsirea firului de 12V permanent . . . . . . . . . . . . .7

Gãsirea firului de lumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Ghid conectare cablaj principal . . . . . . . . . . . . . .11

Cablaj centralã electronicã CAN...........................15

Ghid conectare CAN.............................................15

Cablaj mufe periferice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Înterupãtor LED/Valet.........................................16

Port date - Bitwriter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Port date Bootloader............................................16

Cablaj cu 4 pini pentru senzor opþional . . . . . . . . . . . . .16Senzor de ºoc dublã-zonã incorporat . . . . . . . . . . . . . .17Zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Istorie evenimente pe termen lung . . . . . . . . . . . . . . . .18Reiniþializare rapidã logicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Armare de securitate cu mai multe nivele...................18Programarea funcþiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Pentru a intra în procedura de învãþare . . . . . . . . . . .20

Meniu funcþii...............................................................21

Funcþii Bitwriter...........................................................21

Descrierea funcþiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Funcþii speciale....................................................25Grafice de aplicaþie vehicule....................................26Ghid rapid de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

2008 Falcon Electronics 1

Page 3: Viper Specificatii 1371

2 Model 3901V/3902V/3903V

Page 4: Viper Specificatii 1371

2008 Falcon Electronics 3

Conþinut

Unitate centralã

Important: Înainte de a începe instalarea, asiguraþi-vã cã echipamentul este potrivit pentru vehicul ºiverificaþi cablurile necesare.

� Unitate centralã

� Principal cu 9 pini

� Conector senzor cu 4 pini

� Întrerupãtor LED/Valet

� Cablaj cu 3 pini CAN (ControlArea Network)

Intrare BitBritter

Intrare senzoriauxiliari

Cablaj CANCablaj principal9 cu 9 pini

Reglajsenzor şoc

IntrareBootLoader

IntrareansambluLED/VALET

Page 5: Viper Specificatii 1371

4 Model 3901V/3902V/3903V

Lucruri de reþinut pentru instalareAcest produs este rezultatul multor ani de cercetãri. Este foarte sofisticat ºi trebuie instalat numai depersonal calificat. Nu începeþi instalarea acestui produs înainte de citirea acestui ghid. Sistemul a fostproiectat sã ofere cea mai bunã protecþie, precum ºi posibilitãþi de upgrade.

Acest produs trebuie instalat numai de un dealer autorizat, altfel garanþia nu va fi acordatã.

Nu deconectaþi bateria dacã vehiculul are un radio cu cod anti-furt. Dacã vehiculul este echipat cu unair-bag, evitaþi pe cât posibil deconectarea bateriei.

IMPORTANT! Citiþi cu atenþie acest ghid de instalare înainte sã începeþi instalarea. Instalareaacestui sistem de securitate presupune interacþiunea cu multe dintre sistemele vehiculului. Multevehicule noi folosesc sisteme multiplexate sau de curent scãzut care pot fi stricate de aparatele detestare cu impedanþã micã , cum ar fi lãmpile de testare ºi sondele logice (lãmpile de testare pentrudigital). Testaþi toate circuitele cu un aparat de mãsurã digital de înaltã calitate înainte sã faceþiconectarea.

IMPORTANT! Multe sisteme vor afiºa un cod de diagnosticare prin intermediul becului indicatorde airbag. Deconectarea bateriei necesitã ºtergerea acestui cod, operaþie care necesitã un drumpânã la dealer-ul specializat.

� Consultaþi clientul cu privire la poziþia ansamblului LED/Valet

� Coborâþi un geam pentru a evita sã rãmâneþi încuiat în afara vehiculului.

� Testaþi toate funcþiile. Capitolul "Folosirea sistemului" din ghidul de utilizare este foarte util pentruo testare completã.

� Când faceþi testele: nu uitaþi cã acest sistem este dotat cu un circuit de prevenire a alarmelorfalse NPC™. Acesta poate anula zonele de activare, dând impresia cã zonele respective nu maifuncþioneazã.

� Reasamblaþi cu grijã panourile de sub bord.

� Verificaþi compartimentul motor pentru a nu lãsa unelte în interior.

Dupã instalare:

Înainte de a începe instalarea:

Page 6: Viper Specificatii 1371

Unelte necesareAceasta este o listã generalã de unelte necesare pentru instalarea acestui sistem de securitate pemajoritatea vehiculelor. Unele vehicule pot necesita unelte adiþionale.

� Aparat de mãsurã digital

Chei fixe si/sau tubulare

� Cuter / dezizolator cablu

� Cleºte de sertizat

Set burghie

� Maºinã de gãurit

ªurubelniþã cruce Phillips

� Set torx - Lampã de lucru

2008 Falcon Electronics 5

Page 7: Viper Specificatii 1371

6 Model 3901V/3902V/3903V

Localizarea componentelor

� Nu montaþi niciodatã unitatea centralã în compartimentul motor.

� Primul pas în montarea unitãþii centrale este îndepãrtarea panoului de sub bord la picioareleºoferului pentru a avea acces la firele starterului ºi a contactului cheie. Dacã unitatea centralãeste montatã imediat dupã panoul de sub bord aceasta va putea fi deconectatã cu uºurinþã.

� Încercaþi sã gãsiþi un loc sigur pentru unitatea centralã care nu va necesita prelungirea firelorsistemului (ele au o lungime de 1,5 m). Nu montaþi unitatea centralã în apropierea surselor decãldurã sau în locurile cu posibile scurgeri de apã.

� Locurile potrivite pentru montarea unitãþii centrale sunt: deasupra torpedoului, în interiorulconsolei centrale, deasupra panoului cu siguranþe, deasupra radioului, etc.

Unitatea centralã:

Page 8: Viper Specificatii 1371

Câteva lucruri de reþinut la montarea întrerupãtorului LED/Valet:

� Trebuie sã fie vizibil din ambele pãrþi ale vehiculului ºi din spatele acestuia (dacã este posibil).

� Are nevoie de cel puþin 10mm spaþiu în interior sub locul de montare.

� Este mai uºor de folosit un panou demontabil cum ar fi un întrerupãtor nefolosit sau o porþiunemicã detaºabilã. Scoateþi panoul înainte de a face gaura de 7mm.

Dacã releul de întrerupere a starterului sau firele sale se observã imediat dupã ce a fost scos panoulde sub bord, acesta poate fi anulat cu uºurinþã. Folosiþi fire care sunt greu de deosebit de celeoriginale ale vehiculului! Conectorii galbeni nu se aseamãnã cu componentele din fabricã ºi vor fidescoperiþi imediat. Din acest motiv este recomandat ca firele releului de întrerupere a starterului sãnu fie în apropierea coloanei de direcþie.

Gãsirea firelor necesareDupã ce aþi hotãrât unde sã fie amplasatã fiecare componentã, trebuie sã gãsiþi firele la care va ficonectat sistemul de securitate.

IMPORTANT! Nu folosiþi o lampã de control de 12V pentru a gãsi aceste fire! Toate testeledescrise în acest manual folosesc aparatul de mãsurã.

Sunt recomandate douã surse de 12V permanent: borna (+) a bateriei sau firul de la contactul cheie.Dacã instalaþi unitatea centralã la firul de la centrala electronicã (CAN Bus) în mufa OBD II, puteþi folosifirul de 12V de la mufã. Instalaþi întotdeauna o siguranþã la o distanþã de cel mult 30 cm de locul deconectare.

IMPORTANT! Nu scoateþi siguranþa firului roºu (N1/3). Aceasta vã asigurã de faptul cã unitateacentralã are propria siguranþã, de o valoare adecvatã, indiferent de câte accesorii sunt adãugatesursei principale de alimentare.

Gãsirea firului (-) pentru luminile de poziþie cu ajutorul aparatului de mãsurã:

1. Se seteazã aparatul pe tensiune continuã (12V-20V)

2. Se conecteazã sonda roºie (+) la (+) 12V.

Gãsirea firului pentru lumini

Gãsirea firului de 12V permanent

Releul de întrerupere a starterului

Întrerupãtorul integrat LED/Valet

2008 Falcon Electronics 7

Page 9: Viper Specificatii 1371

3. Se testeazã firul cu sonda neagrã. Locurile unde puteþi încerca sunt lângã întrerupãtorul pen trufaruri / lumini de poziþie, precum ºi sub panoul de la picioarele ºoferului.

4. Aprindeþi luminile de poziþie. Dacã aparatul indicã +12V, stingeþi luminile de poziþie ºi asiguraþi-vã cã indicaþia revine la 0.

5. Dacã indicaþia revine la 0, aprindeþi luminile de poziþie ºi folosind reostatul mãriþi ºi micºoraþiintensitatea luminilor de bord. Dacã aparatul înregistreazã o variaþie mai mare de un volt, cãutaþialt fir. Dacã variaþiile aparatului sunt sub un volt în jurul valorii de +12V atunci înseamnã cã aþigãsit firul luminilor de poziþie.

Schema cablajului principal___

___

___

___

___

___

___

___

___

Înainte de a conecta acest fir scoateþi siguranþa de pe acesta. Conectaþi firul la borna (+) a bateriei saula poziþia de 12V permanent a contactului cheie.

NOTÃ: Folosiþi întotdeauna o siguranþã la cel mult 30 cm distanþã de punctul de unde vã alimentaþicu (+)12V. Nu folosiþi siguranþa de 15A în acest scop. Aceastã siguranþã protejeazã modulul.

N1/2 NEGRU (-) legare la masã ºasiu:

Conectaþi acest fir la o porþiune fãrã vopsea a ºasiului, de preferat cu un ºurub original al vehiculului.Nu folosiþi scheletul de sub bord sau coloana de direcþie pentru legare la masã.

N1/1 ROªU intrare (+)12V permanent:

MARO/ALB (-) 200 mA CLAXON

ALBASTRU/ALB (-) IEªIRE DE STARE

MARO IEªIRE (+) SIRENÃ

ALB (-) CLIPIRE LUMINI

PORTOCALIU (-) IEªIRE MASÃ LA ARMARE

ALBASTRU (-) DECLANªARE INSTANTANEE

ROªU/ALB (-) 200 mA CANAL AUXILIAR

NEGRU (-) MASÃ ªASIU

N1/1

N1/2

N1/3

N1/4

N1/5

N1/6

N1/7

N1/8

N1/9

ROªU +12V CONSTANT

8 Model 3901V/3902V/3903V

Page 10: Viper Specificatii 1371

N1/3 ROªU/ALB ieºire (-) de 200mA canal auxiliar:

Dacã este programat pentru o ieºire auxiliarã, acest fir va furniza un impuls negativ când butonul deîncuiere al telecomenzii este apãsat de douã ori între trei ºi ºapte secunde. Aceastã intrare poate fifolositã pentru a controla accesorii opþionale.

IMPORTANT! Nu folosiþi acest fir decât pentru a comanda un releu sau pentru o intrare de curentmic. Ieºirea din tranzistor poate furniza numai 200mA curent. Legarea directã la o bobinã, motorsau dispozitiv de curent mare va duce la defectarea modulului.

N1/4 ALBASTRU intrare (-) declanºare instantanee:

Aceastã intrare va rãspunde unei intrãri negative cu o declanºare instantanee. Conectaþi acest fir laun întrerupãtor pin la acele vehicule care nu au ieºire pentru capotã la centrala electronicã. (Verificaþitabelele de aplicaþii)

N1/5 PORTOCALIU ieºire (-) 500 mA masã la armare:

Acest fir asigurã (-) 500mA masã atât timp cât sistemul este armat. Aceastã ieºire este anulatã dupãce sistemul a fost dezarmat. Firul portocaliu este precablat pentru a controla releul de întrerupere astarterului ºi alte accesorii.

Notã: Dacã conectaþi firul portocaliu la alt modul, cum ar fi 529T sau 530T, trebuiesã folosiþi o diodã de tip 1N4004. Introduceþi dioda aºa cum este arãtat mai jos.

Acest fir trebuie legat la firul (+) al luminilor de poziþie sau de avarie. Va furniza o ieºire de (-)200mA. Dacã este nevoie de o ieºire pozitivã, folosiþi aceastã ieºire pentru acþionarea releului.Aceastã ieºire se va folosi doar la vehiculele care nu au semnal de lumini la centrala electronicãCAN (verificaþi lista de aplicaþii).

IMPORTANT! Nu folosiþi acest fir decât pentru a comanda un releu sau pentru o intrare de curentmic. Ieºirea din tranzistor poate furniza numai 200mA curent. Legarea directã la o bobinã, motorsau dispozitiv de curent mare va duce la defectarea modulului.

N1/6 ALB (-) 200mA ieºire pentru clipirea luminilor:

9 Viper 330V

Page 11: Viper Specificatii 1371

(+) Releu lumini de poziþie - Instrucþiuni de cablare dacã este necesarã o ieºire pozitivã la lumini.

Conectaþi acest fir la firul roºu al sirenei. Conectaþi firul negru al sirenei la masã, de preferat în acelaºipunct în care aþi conectat firul negru de masã al unitãþii centrale.

N 1/8 ALBASTRU / ALB - (-) INTRARE DE STARE

Intrare pornire din telecomandã- conectaþi acest fir la ieºirea pentru pornire din telecomandã de lamodulul de telecomandã (dacã se foloseºte) atunci când contactul ºi senzorii trebuie anulaþi cât timpeste activã pornirea din telecomandã.

N 1/9 MARO / ALB (-) 200mA ieºire claxon

Acest fir furnizeazã o ieºire de (-) 200mA care poate fi folositã pentru activarea claxonului. Furnizeazãun impuls la armarea/ dezarmarea sistemului de securitate, în secvenþa de declanºare sau în modulpanicã. La majoritatea vehiculelor cu circuit de claxon (-), acest fir poate controla claxonul fãrãadãugarea unui releu. Dacã vehiculul are un circuit de claxon pozitiv, se va folosi un releu opþional cainterfaþã cu circuitul claxonului.

IMPORTANT! Nu folosiþi acest fir decât pentru a comanda un releu sau pentru o intrare de curentmic. Ieºirea din tranzistor poate furniza numai 200mA curent. Legarea directã la o bobinã, motorsau dispozitiv de curent mare va duce la defectarea modulului.

N1/7 MARO ieºire (+) pentru sirenã:

10 Model 3901V/3902V/3903V

(+)12v CONSTANT FUSED

(+)12v PARKING LIGHT OUTPUT

N1/6 WHITE (-) FLASH OUTPUTfrom sistem

(+)12v CONSTANT FUSED

87

30

87A85

86

N1/9 MARO/ALB

(+)12V PERMANENT CUSIGURANŢĂ

(+)12v PERMANENT CUSIGURANŢĂ

(+) FIR CLAXON AL MAŞINII

85

30

DIA -4

DIA -3

87 87A

86

Page 12: Viper Specificatii 1371

Cablaj - CAN(Control Area Network)Schemã de conectare cablaj CAN

___

___

___

N 7/1 - VERDE DESCHIS- sistem SW CAN BUS (doar la sistemele de securitate 3902V cu un singur fir CAN)

Conectaþi acest fir la firul CAN al vehiculului. (Verificaþi culoarea ºi locaþia în lista de aplicaþii pe vehicule)

N 7/2 - PORTOCALIU/VERDE sau MARO/ROªU -fir “high” CAN FT sau HS (doar la sisteme de securitate cu CAN Fault Tolerant/

High Speed precum 3901V pentru FT ºi respectiv 3903V pentru HS).

Conectaþi acest fir la firul “high” CAN al vehiculului. (Verificaþi culoarea ºi locaþia în lista de aplicaþii pe vehicule)

N7/3 PORTOCALIU/MARO sau MARO/NEGRU - fir “low” CAN Bus FT sau HS ((doar la sisteme de securitate cu CAN toleranþã

defecþiuni / vitezã mare precum 3901V pentru FT ºi respectiv 3903V pentru HS).

Conectaþi acest fir la firul “low” CAN al vehiculului. (Verificaþi culoarea ºi locaþia în lista de aplicaþii pe vehicule)

PORTOCALIU/MARO (MARO/NEGRU) Fir “low” CAN BUS FT (HS)

PORTOCALIU/VERDE (MARO/ROªU) Fir “high” CAN BUS FT (HS)

N7/1

N7/2

N7/3

VERDE DESCHIS Sistem SW CAN

2008 Falcon Electronics 11

Page 13: Viper Specificatii 1371

Cablaj mufe periferice

Întrerupãtorul LED/Valet trebuie sã fie accesibil de pe locul ºoferului. Întrerupãtorul VALET semufeazã în mufa albastrã de pe lateralul unitãþii. Asiguraþi-vã cã nu este nimic în spatele zonei pe careo veþi gãuri atunci când faceþi gaura de 7 mm pentru montarea întrerupãtorului. LED-ul funcþioneazãcu 2V curent continuu ºi se mufeazã în portul alb cu 2 pini. Asiguraþi-vã cã firele LED-ului nu suntscurtcircuitate la masã, cãci altfel LED-ul se va defecta.

Portul negru cu trei pini poate fi folosit pentru programarea unitãþii. Bitwriterul este recomandatpentru programarea funcþiilor care nu sunt disponibile în alte meniuri de programare.

Port date Bootloader

Portul alb cu 4 pini se foloseºte pentru conectarea la calculator prin intermediul adaptorului USBXKLoader in scopul incarcarii modulului cu firmaware-ul specific vehiculului. Veþi instala pecomputerul dumneavoastrã un program care se poate descãrca gratuit de pe site-ulwww.expresskit.com.

Cablaj senzor opþional cu 4 pini

Firul roºu furnizeazã alimentare permanentã pentru senzorul opþional.

Firul negru furnizeazã masã senzorului opþional.

Firele albastru ºi verde sunt intrãri multiplexate. Sunt legate amândouã la aceeaºi zonã. Dacã unuldintre cele douã fire primeºte un impuls mai scurt de 0,8 secunde, se va activa rãspunsul depreavertizare Warn Away. Un impuls mai lung de 0,8 secunde pe unul dintre cele douã fire va activasecvenþa completã ºi va raporta zona 4. Acest port poate fi folosit pentru senzori opþionali, cum ar fi:506T - senzor de geam spart, sau 508D - senzor de perimetru.

FIRELE ALBASTRU, VERDE

FIRUL NEGRU

FIRUL ROªU

Port date - Bitwriter

Întrerupãtor LED/VALET integrat, mufa albastrã cu 2 pini ºi mufã albã cu 2 pini

12 Model 3901V/3902V/3903V

MODULCOMANDĂ

ALB

ALBASTRU

ALBASTRU

ROªU

GRI

NEGRU

Page 14: Viper Specificatii 1371

Senzor de ºoc încorporat

În unitatea centralã se gãseºte un senzor de ºoc dublã zonã. Reglajele sunt fãcute prin intermediulbutonului rotativ, aºa cum este indicat mai sus. Deoarece senzorul de ºoc nu funcþioneazã bine cândeste montat pe metal, nu este recomandatã strângerea cu ºuruburi a unitãþii centrale. Declanºareacompletã a senzorului de ºoc raporteazã zona 2. Vedeþi tabelul zonelor.

NOTÃ: Când reglaþi senzorul, acesta trebuie sã fie în acelaºi loc în care va fi dupã ce instalareaeste completã. Reglarea senzorului ºi apoi repoziþionarea unitãþii presupune ajustãri ale reglajuluiiniþial.

Tabelul zonelor

NOTÃ: Secvenþa de preavertizare nu este raportatã pe LED.

2008 Falcon Electronics 13

Zonã Tip de declanºare Descriere intrãri

1 Declanºare instantanee Întrerupãtoarele pentru capotã /portbagaj (detectate la CAN Bus)

2 Intrãri multiplexate Impact semnificativ asupra senzorului deºoc dublu încorporat

3 2 faze, trecerea de la avertizare la secvenþãalarmã completã

Întrerupãtor de uºã (detectat la CAN Bus)

4 Multiplex Port pentru senzor opþional. Impulsurilemai scurte de 0,8 secunce vor declanºasecvenþa de preavertizare WarnAway, iarimpulsurile mai mari de 0,8 secunde vordeclanºa secvenþa de alarmã completã.

5 Declanºare instantanee Impuls contact (detectat la CAN Bus)

6 Declanºare instantanee Intrare fir (-) ALBASTRU N1/4

Page 15: Viper Specificatii 1371

Istorie evenimente pe termen lungSistemul memoreazã ultimele 2 motive de declansare ale alarmei. Pentru a accesa jurnalulevenimentelor pe termen lung:

1. Luaþi contactul ºi apãsaþi ºi menþineþi apãsat întrerupãtorul integrat LED/Valet.

2. Puneþi contactul în timp ce menþineþi apãsat întrerupãtorul integrat LED/Valet.

3. Eliberaþi întrerupãtorul LED/Valet.

4. Într-un interval de 5 secunde apãsaþi ºi eliberaþi întrerupãtorul LED/Valet.

LED-ul va clipi coduri timp de un minut, indicând ultimele 2 zone care au activat sistemul. De exemplu,dacã zonele 2 ºi 3 au fost ultimele care au declanºat sistemul, LED-ul va clipi de douã ori, apoi vaface o pauzã, apoi va clipi de trei ori, apoi va face din nou pauzã.

NOTÃ: Secvenþa de preavertizare nu este raportatã pe LED

Reiniþializare rapidã logicãStarea curentã a alarmei este înregistratã într-o memoria nevolatilã. Dacã a fost oprit ºi repornit,sistemul va rememora starea înregistratã. Se aplicã oricãror moduri cum ar fi armarea. dezarmarea, ºiVALET. Dacã unitatea a fost decuplatã de la alimentare în timpul declanºãrii, unitatea centralã vamenþine sirena în continuare (sunã claxonul) dupã repornire pânã când unitatea recunoaºte din nouvehiculul. Dacã o zonã rãmâne încã activã, unitatea va suna sirena / claxonul de trei ori, dacã nu aufost dezarmate între timp. Dacã nu este activã nicio zonã dupã recunoaºterea vehiculului, sirena seva opri dupã un ciclu de claxonare, dacã nu s-a dezarmat între timp.

Notã: Unitatea nu va suna sirena (nu va suna claxonul) dupã repornire dacã modul panicã era activatla închidere.

Armarea cu mai multe nivele de securitate

Armarea cu mai multe niveluri de securitate (Multi-Level Security Arming) este o funcþie care permite utilizatorului sã aleagãce intrãri sau senzori vor fi activi ºi care vor fi anulaþi când sistemul este armat. Armarea cu mai multe niveluri de securitatepoate fi accesatã numai atunci când funcþia este activatã (opþiunea 3-2). Apãsând butonul de încuiere de mai multe ori în

14 Model 3901V/3902V/3903V

Page 16: Viper Specificatii 1371

intervalul 3-7 secunde de la armare, sistemul va activa funcþia de armare cu mai multe niveluri de securitate. Dacã butonulse încuiere se apasã din nou, unitatea anuleazã senzorii. Nivelurile de securitate sunt urmãtoarele:

Dezarmare fãrã telecomanda originalã a vehiculului (corecþie sistem)î

Aceastã funcþie permite controlarea sistemului fãrã telecomandã în cazul în care aceasta se pierde,se deterioreazã sau se stricã. Pentru aceasta trebuie sã aveþi cheia de contact ºi sã cunoaºteþi locaþiaîntrerupãtorului LED/Valet.

Rãsuciþi cheia pe ON. Apãsaþi ºi eliberaþi întrerupãtorul LED/Valet de numãrul de ori programat (1-5ori) în interval de 10 secunde. Dupã câteva secunde, LED-ul va înceta sã mai clipeascã, iar vehiculular trebui sã porneascã. Dacã nu se întâmplã acest lucru, e posibil sã fi aºteptat prea mult. Luaþicontactul ºi încercaþi din nou.

Notã. La unele vehicule, sistemul de securitate poate fi armat folosind cheia de la uºa ºoferului, darnu poate fi ºi dezarmat în acelaºi mod. Sistemul poate fi dezarmat cu cheia de la uºa ºoferului doardacã pornirea din telecomandã este activatã.

Programarea funcþiilorProgramarea funcþiilor este folositã pentru a accesa ºi a schimba oricare dintre setãrile funcþiilor dincele trei meniuri de mai jos. Setãrile funcþiilor pot fi accesate ºi schimbate printr-unul dintreurmãtoarele moduri:

� Apãsaþi întrerupãtorul LED/Valet pentru a intra în procedura de programare a funcþiilor.

� Folosiþi Bitwriter-ul Directed Electronics

2008 Falcon Electronics 15

Pas Apãsare buton deîncuiere

Nr. de sunete sirenã/ claxon

Armare cu zona anulatã

1 O datã 1 sunet Nicio zonã anulatã

2 De douã ori 3 sunete, 3 clipiri Zonele 2 ºi 4 anulate

3 Dacã butonul de încuiere este apãsat încã o datã, indiferent când, sistemulva reveni la pasul 1. Utilizatorul poate repeta paºii dacã apasã doar butonulde încuiere în intervalul 3-7 secunde ºi niciun alt buton.

Page 17: Viper Specificatii 1371

NOTÃ: Dacã blocarea funcþiilor programabile este setatã pe ACTIVAT, toate funcþiile vor fi blocateºi pot fi accesate doar folosind Bitwriterul.

1. Deschideþi o uºã.

2. Puneþi ºi apoi luaþi contactul.

3. În mai puþin de 5 secunde, apãsaþi ºi menþineþi întrerupãtorul LED/Valet. Dupã 3 secunde claxonulva emite un sunet ºi LED-ul va clipi o datã pentru a indica intrarea în primul meniu al funcþiilor -Meniu Funcþii de Bazã utilizator.

Pentru a selecta al doilea meniu al funcþiilor (Funcþii avansate), continuaþi sã menþineþi apãsatîntrerupãtorul LED/Valet pânã când claxonul emite douã sunete, iar LED-ul clipeºte de 2 ori. Dupãselectarea meniului dorit, eliberaþi întrerupãtorul LED/Valet.

4. În mai puþin de 25 secunde, apãsaþi ºi eliberaþi întrerupãtorul Valet de un numãr de ori egal cunumãrul funcþiei dorite. Apoi apãsaþi întrerupãtorul Valet încã o datã ºi menþineþi-l apãsat. Claxonulva emite un numãr de sunete egal cu numãrul funcþiei selectate, iar LED-ul va clipi continuu deacelaºi numãr de ori cu pauzã de 2 secunde.

5. În timp ce menþineþi apãsat întrerupãtorul LED/Valet, desemnaþi funcþia selectatã unui butonoriginal prin apãsarea butonului de încuiere/descuiere pentru setarea cu un sunet sau apãsareabutonului de /încuiere descuiere pentru setarea cu douã sunete.

NOTÃ: Pentru funcþii cu mai mult de 2 opþiuni, apãsarea butonului de descuiere de mai multe ori vanaviga prin toate celelalte setãri ºi va emite un numãr corespondent de sunete.

� Alte funcþii pot fi programate

� Poate fi selectat celãlalt meniu al funcþiilor

� Se poate ieºi din procedura de învãþare

� Eliberaþi, apoi apãsaþi ºi eliberaþi întrerupãtorul LED/Valet de un numãr de ori pentru a avansa dela funcþia programatã la urmãtoarea funcþie doritã.

� Apãsaþi ºi menþineþi apãsat întrerupãtorul LED/Valet încã o datã.

Sirena /claxonul va emite un sunet pentru a confirma funcþia selectatã.

� Eliberaþi, apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsat întrerupãtorul Valet.

� Dupã 3 secunde, sistemul va avansa la urmãtorul meniu ºi sirena/claxonul va emite un numãr desunete egal cu numãrul meniului selectat.

Accesarea altui meniu

Accesarea altei funcþii

Dupã programarea funcþiei

Pentru a intra în procedura de învãþare funcþii

16 Model 3901V/3902V/3903V

Page 18: Viper Specificatii 1371

� Închideþi uºa deschisã.

� Puneþi contactul.

� Nu faceþi nimic timp de 15 secunde.

� Apãsaþi ºi eliberaþi întrerupãtorul Valet de mai multe ori.

Meniuri funcþii

Setãrile implicite sunt scrise îngroºat.

Meniul 2 - Funcþii avansate utilizator

Setãrile implicite sunt scrise îngroºat.

Meniul 1- funcþii de bazã utilizator

Ieºirea din programarea funcþiilor

2008 Falcon Electronics 17

Pasul Un sunet Douã sunete

1-1 Restabilire setãri fabricã -

1-2 Cu confirmare sonorã Fãrã confirmare sonorã

1-3 Cu activare claxon (doar ladeclanºare completã)

Funcþia sirenã - duratã sunet(20mS, 30mS, 40mS, 50mS)

1-4 Duratã sirenã - 30 secunde Duratã sirenã - 60 secunde

Pasul Un sunet Douã sunete

2-1 Confirmare lumini activatã Confirmare lumini dezactivatã

2-2 Supraveghere lumini poziþieactivatã

Supraveghere lumini poziþiedezactivatã

2-3 Ieºire lumini (lumini de poziþie) Ieºire lumini (semnalizator)

2-4 Rearmare automatã activatã Rearmare automatãdezactivatã

Page 19: Viper Specificatii 1371

18 Model 3901V/3902V/3903V

Meniul 3 - Funcþiile instalatorului

Setãrile implicite sunt scrise îngroºat.

Funcþii Bitwriter

Setãrile implicite sunt scrise îngroºat.

Descrierea funcþiilorMeniul 1 - Funcþii de bazã utilizator

1-1 ZAP (Revenire la toate setãrile din fabricã) : reface toate setãrile implicite.

1-2 SUNETE ACTIVATE / DEZACTIVATE: controleazã sunetele emise de unitate la armare /dezarmare.

1-3 CLAXON / SIRENÃ (DOAR SECVENÞÃ ALARMÃ COMPLETÃ) (20mS, 30mS, 40mS ºi 50mS):controleazã dacã ieºirea folositã la declanºarea completã a alarmei este claxonul sau sirena (se potselecta în ultimul caz opþiuni de temporizare diferite).

1-4 DURATA SIRENEI - Aceste setãri schimbã ieºirea sirenei de la 30 la 60 de secunde în modulpanicã ºi când sistemul este complat declanºat. Ieºirea sirenei poate fi de asemenea programatã dela 1 la 180 secunde în paºi de 1 secundã folosind Bitwriterul.

Pasul Un sunet Douã sunete

3-1 Circuitul de prevenire a alarmelorfalse activat

Circuitul de prevenire a alarmelorfalse dezactivat

3-2 Funcþia armare (doar armare) Funcþia de armare (armare grupatãpe mai multe nivele- zonele 2 ºi 4,modul panicã, canal auxiliar

3-3 Declanºare uºi întârziatã Declanºare uºi instantanee

3-4 Funcþia Valet controlatã decontact activatã

Funcþia Valet controlatã decontact dezactivatã

3-5 Masã la armare în funcþia Valetactivatã

Masã la armare în funcþia Valetdezactivatã

Funcþie Descriere

Duratã sirenã 1-180 secunde (30 secunde)

Programarea funcþiilor (permisã) Programarea funcþiilor (interzisã)

Codul Valet între 1-5 (setare implicitã 1)

Reprogramare setãri implicite Reseteazã toate funcþiile la cele din fabricã

Page 20: Viper Specificatii 1371

Meniul 2 - Funcþii avansate utilizator

2-1 CONFIRMARE CU LUMINI ACTIVATÃ - luminile clipesc pentru a confirma armarea saudezarmarea sistemului de securitate atunci când funcþia este activatã (când nu este activatã, armareasau dezarmarea vehiculului va fi confirmatã de luminile normale ale vehiculului). Notã: Când firulalbastru/alb (-) de stare este conectat, luminile de poziþie clipesc dacã sunt folosite pentru pornire dintelecomandã.

2-2 SUPRAVEGHERE LUMINI ACTIVAT / DEZACTIVAT: La activarea acestei funcþii, luminile de poziþiese vor aprinde timp de 30 de secunde dupã dezarmarea sistemului sau luarea contactului. Luminilese vor stinge în acest interval dacã se armeazã sistemul sau se pune din nou contactul.

2-3 IEªIRE LUMINI (LUMINI DE POZIÞIE / LÃMPI DE SEMNALIZARE): aceastã funcþie este folositãpentru a verifica dacã luminile de poziþie sau lãmpile de semnalizare vor fi folosite la declanºareasistemului sau ca lumini de confirmare.

2-4 REARMARE AUTOMATà ACTIVATà / DEZACTIVATà (60S): aceastã funcþie comandã rearmareasau nu a sistemului în cazul în care nu se deschide nicio uºã dupã 60 de secunde. Nu se aplicã pentruîncuierea uºilor sau armarea sistemului implicit de securitate (dacã existã). La activare, sistemul se vaarma doar dacã se apasã butonul de încuiere. Aceastã funcþie nu va fi folositã dacã vehiculul esteprevãzut cu o funcþie de rearmare automatã din fabricã.

Meniul 3 - Funcþii instalator

3-1 CIRCUIT DE PREVENIRE A ALARMELOR FALSE ACTIVAT / DEZACTIVAT: stabileºte de câte oripoate un senzor sã declanºeze complet sistemul într-un interval dat.

Circuitul de prevenire alarme false activat (setare implicitã): Cu aceastã funcþie, orice sursã (senzorsau întrerupãtor de portbagaj) care declanºeazã sistemul de mai mult de 3 ori în interval de 1 orã, vafi anulat cel puþin o orã. Dacã în acest interval sistemul va fi declanºat de aceeaºi sursã (senzor sauîntrerupãtor de portbagaj), nu va activa sirena / claxonul ºi va reseta intervalul de o orã.

NOTÃ: Întrerupãtoarele de uºi ºi contactul nu se încadreazã în aceastã categorie.

Circuitul de prevenire alarme false dezarmat: senzorii vor declanºa sistemul în mod repetat pânã ladezarmarea acestuia.

3-2 FUNCÞIE ARMARE (Numai armare / Armare grupatã cu mai multe nivele / Panicã / Canal auxiliar):modificã capacitatea sistemului de a activa armarea cu mai multe nivele, modul panicã sau canalulauxiliar la apãsarea butonului de încuiere.

La activarea funcþiei DOAR ARMARE, sistemul se va arma la apãsarea succesivã a butonului deîncuiere.

La activarea funcþiei PANICÃ, sistemul va intra în modul panicã la a doua apãsare a butonului deîncuiere. Modul panicã se va dezactiva la armarea / dezarmarea sistemului din telecomanda originalã.

La setarea funcþiei CANAL AUXILIAR, acesta va fi activat de sistem la apãsarea butonului de încuierea doua oarã.

La setarea ARMÃRII CU MAI MULTE NIVELE, aceastã funcþie se va activa la apãsarea butonului deîncuiere a doua oarã.

NOTÃ: Butonul se va apãsa a doua oarã în interval de 3-7 secunde de la prima apãsare.

2008 Falcon Electronics 19

Page 21: Viper Specificatii 1371

Armarea grupatã cu mai multe nivele

Apãsaþi din nou butonul de încuiere dupã armare. Luminile de poziþie sau lãmpile de semnalizare vorclipi timp de 3 secunde, sirena / claxonul va emite 3 sunete, iar toate intrarile de senzori vor fi anulate.Celelalte zone vor rãmâne activate (uºi, capotã, portbagaj ºi contact).

Canalul auxiliar

Dupã armare, apãsaþi din nou butonul de încuiere. sistemul de securitate va activa firul N1/3 ºi vaanula toate zonele de declanºare pentru 30 de secunde. În primele 3 secunde, sistemul vasupraveghea starea portbagajului ºi/sau firul N1/8/alb - (-) intrare Stare: dacã oricare din intrãri esteactivatã, sistemul de securitate va anula toþi senzorii ºi întrerupãtorul de portbagaj atunci cândportbagajul este deschis, iar luminile de poziþie vor clipi. Dupã închiderea portbagajului, senzorii vor fianulaþi pentru alte 20 de secunde.

ATENÞIE! Dacã folosiþi funcþia Canal auxiliar pentru activarea pornirii din telecomandã, þineþi cont deurmãtoarele:

- Ieºirea pentru telecomandã de la unitate trebuie conectatã la firul N1/8 Albastru/Alb - intrarea (-) destare pentru anularea contactului ºi senzorilor la pornirea din telecomandã.

Dupã dezactivarea intrãrii de Stare, sistemul va anula senzorii pentru alte 20 de secunde, iar contactulpentru 5 secunde.

- Luminile de la unitate vor clipi în timpul pornirii din telecomandã.

- La pornirea din telecomandã, unitatea va ignora orice comandã de la telecomenda OEM (dacã existã)

- La unele vehciule precum Honda ºi Acura, sistemele de telecomandã fãrã cheie sunt dezactivate întimpul funcþionãrii vehiculului. Trebuie sã folosiþi cheia pentru a intra în vehiculul pornit dacã un astfelde sistem este montat. sistemul se va dezarma la rãsucirea cheii în cilindru. Nu puteþi anula pornireade la distanþã doar din telecomandã OEM.

3-3 DECLANªARE ÎNTÂRZIATà A UªILOR ACTIVATà / DEZACTIVATÃ: Aceastã setare controleazãieºirea sirenei când sistemul este declanºat de intrarea de declanºare uºã

DECLANªARE UªI ÎNTÂRZIATÃ ACTIVATÃ (setare implicitã): în aceastã setare, dacã uºa estedeschisã în timp ce sistemul este armat, sirena va emite 10 sunete înainte de ieºirea constantã.Aceasta este o declanºare instantanee, iar închiderea rapidã a uºii nu va opri secvenþa de declanºare.

DECLANªARE UªI ÎNTÂRZIATÃ DEZACTIVATÃ: Dacã se deschide uºa în timp ce sistemul estearmat, sirena / claxonul va emite imediat un sunet constant.

3-4 VALET CONTROLAT DE CONTACT ACTIVAT/DEZACTIVAT: aceastã funcþie prmite sistemului sãtreacã în modul Valet pânã la urmãtoarea punere a contactului.

ACTIVATÃ: modul Valet este anulat la fiecare punere a contactului

DEZACTIVATÃ (setare implicitã): modul Valet este anulat doar de întrerupãtorul Valet.

3-5 MASÃ LA ARMARE ÎN MODUL VALET ACTIVAT / DEZACTIVAT : programeazã activarea /dezactivarea firului de masã la armare la încuierea vehicului în modul Valet.

20 Model 3901V/3902V/3903V

Page 22: Viper Specificatii 1371

DURATÃ SIRENÃ (1-180 secunde): Bitwriterul poate regla durata sirenei între 1 ºi 180secunde.

PROGRAMAREA FUNCÞIILOR DEBLOCATÃ / BLOCATÃ

� Deblocatã (setare implicitã): În aceastã setare, funcþiile pot fi schimbate folosindîntrerupãtorul Valet ºi telecomanda OEM.

� Blocatã: În aceastã setare, funcþiile nu pot fi schimbate folosind întrerupãtorul Valet ºitelecomanda OEM. Dacã este blocatã, sirena va emite un sunet lung când se va încercaintrarea în programarea funcþiilor.

NUMÃR IMPULSURI VALET: Aceste setãri regleazã de câte ori trebuie apãsat întrerupãtorul Valetpentru a dezarma sistemul fãrã telecomandã.

� 1 impuls (implicit): setarea este un impuls

� 2-5 impulsuri: aceste setãri vor face mai dificilã accesarea sistemului de cãtre un hoþ

Funcþia ZAP: Aceastã funcþi va restabili toate setãrile implicite.

Modul VALET

Sistemul

l poate fi programat sã intre în modul Valet pentru a împiedica armarea. Pentru a intra sauieºi din modul Valet cu ajutorul întrerupãtorului integrat LED/VALET:

Puneþi ºi luaþi contactul.

Apãsaþi ºi eliberaþi întrerupãtorul LED/Valet în interval de 10 secunde. LED-ul se vaaprinde dacã sistemul a intrat în modul Valet. Repetaþi aceºti paºi pentru a ieºi din modulValet. LED-ul se va stinge dupã anularea acestuia.

Funcþii Bitwriter

2008 Falcon Electronics 21

Funcþii speciale

Page 23: Viper Specificatii 1371

Iniþializare:

Unitatea este prevãzutã cu o funcþie de iniþializare care verificã conectarea corectã aunitãþii la CAN Bus. Conectaþi unitatea la CAN Bus mai întâi ºi apoi porniþi-o. Trebuie sãtreacã prin faza de iniþializare pentru a funcþiona corespunzãtor. Dupã conectarea la CANBus ºi pornire, puneþi contactul pentru a finaliza procedura de iniþializare. La fiecareîntrerupere a unitãþii, procedura de iniþializare va reîncepe.

LED va semnala stadiul procedurii de iniþializare.

22 Model 3901V/3902V/3903V

Numar clipiri LED Descriere

Clipeºte 3 numere la interval de 2secunde

Versiune firmware

Stã aprins 5 secunde ºi se stinge Iniþializare eºuatã. Întrerupeþialimentarea ºi reincercaþi

Clipeºte rapid la fiecare 3 secunde Iniþializare corectã. Aºteaptã punereacontactului

Clipeºte rapid Iniþializare în curs

Aprins 2,5 sec — stins 2,5 sec apoiclipeºte de un numãr de ori

Numãr clipiri:1 — nu a recunoscut maºina2 — vehiculul necesitã un firmware mainou (actualizaþi softul)

Se stinge imediat dupã ce a clipit rapid Iniþializare reuºitã, funcþionare normalã

Page 24: Viper Specificatii 1371

Grafice de aplicaþie pe categorii de vehicule

Tabelele de mai jos cuprind toate vehiculele ºi platformele de acoperire la octombrie2007. Versiunile de soft integrat pentru diverse platforme este disponibil prin Programulde Interfaþã Vehicule (VIP) ºi Bootloader de la Directed.

Notã: vizitaþi pagina www.expresskit.com pentru alte instrucþiuni detaliate de instalareVIP ºi ghid de depanare.

2008 Falcon Electronics 23

Page 25: Viper Specificatii 1371

3901V - Grafic de aplicaþie pe vehicule - toleranþã la defecte (a)

24 Model 3901V/3902V/3903V

Fabricant Marca Anul Cu lumini depoziþie

Întrerupãtor capotãdoar prin CAN BUS

Cod NIV - Nota* 1

V W Caddy 2005-2007 x x 2K

Touran 2003-007 x x 1T

Passat 1996-2005 x 3B

Noul Passat 2005-2007 x x 3C

Jetta 2005-2007 x x 1K

Touareg 2003-2007 x x 7L

EOS 2006-2007 x x 1F

Polo Mark IV 2002-2005 x x 9N

Polo Mark IVF 2005-2007 x (doar semnalizator) x 9N3

Transporter 2004-2007 x (doar semnalizator) x nu este cazul

Porsche Cayenne 2003-2007 x x 9P

Seat Ibitza x (doar semnalizator)

Altea 2004-2007 x x 5P

Toledo 2004-2007 x x 5P

Leon 1999-2007 x 1M

Noul Leon ? x x 1P

Cordoba 2002-2007 x (doar semnalizator) x nu este cazul

Skoda Octavia Tour 1996-2007 x 1U

Octavia II 2004-2007 x x 1Z

Superb 2002-2007 x 3U

Fabia 1999-2007 x nu este cazul

Noua Fabia 2007 x (doar semnalizator) x nu este cazul

Roomster 2006-2007 x (doar semnalizator) x nu este cazul

Audi A3 2004-2007 x x 8P

A4 2002-2007 x x 8E

A4 Cabrio 2007 x x 8H

A6 2004-2007 x x 4F

A6 Allroad 2007 x x 4F

Q7 2006-2007 x x 4L

TT 2007 x x 8J

BMW Seria 1 2004-2007 E81/E87

Seria 3

Seria 5 2004-2007 E60/E61

Page 26: Viper Specificatii 1371

3901V - Grafic de aplicaþie pe vehicule - toleranþã la defecþiuni (b)

2008 Falcon Electronics 25

Fabricant Marca Anul Cu lumini depoziþie

Întrerupãtor capotãdoar prin CAN BUS

Cod NIV -Nota * 1

Fiat Grande Punto 2005-2007 nu e cazul

Punto 2003-2007 nu e cazul

Stilo 2001-2007 nu e cazul

Croma 2005-2007 nu e cazul

Ducato 2006-2007 nu e cazul

Doblo 2001-2007 nu e cazul

Alfa 159 2005-2007 nu e cazul

Brera 2005-2007 nu e cazul

147 2000-2007 nu e cazul

Lancia Ypsilon 2003-2007 nu e cazul

Musa 2004-2007 nu e cazul

Peugeot 307 2001-2007 nu e cazul

407 2004-2007 nu e cazul

Chrysler 300C 2005-2007 x C3K/C3J

Sebring 2006-2008 x C3L

Aspen 2007 x A8H

Pt Cruiser 2001-2007 A4F

Dodge Charger 2006-2007 x B3K

Magnum 2005-2007 x D4F

Durango 2004-2007 x D4H

Dakota 2006-2007 D7H

RAM 2006-2007 D7H

Avenger 2006-2008 B3L

Caliber 2006-2007 nu e cazul

Jeep Commander 2006-2007 x J8H

Grand Cherokee 2005-2007 x J4H

Compass 2006-2007 J8F

Mercedes Clasa A 2004-2007 x W169

Clasa B 2005-2007 x W245

Clasa C 2000-2007 x W203

Clasa D 2003-2007 x W211

NOTA * 1

Pentru Audi/Seat/Skoda/Porsche/VW, cele douã cifre sunt pe potiþia 7 ºi 8. De exemplu: Audi A6 are xxxxxx4F.

Pentru Chrysler / Dodge / Jeep, cifrele sunt in poziþiile 2,3 ºi 4. De exemplu Dodge Charger are xB3K.

Pentru Mercedes, cifrele sunt în poziþiile 2, 5, 6 ºi 7. De exemplu, Mercedes Clasa C are Wxx203.

Page 27: Viper Specificatii 1371

3902V - Grafic de aplicaþie pe vehicule - un singur fir

26 Model 3901V/3902V/3903V

Fabricant Marca Anul Cu lumini depoziþie

Întrerupãtor capotãdoar prin CAN BUS

Cod NIV - Nota * 3

Honda Accord 2004-2007 x x nu este cazul

Civic 2006-2007 x x nota 1 nu este cazul

CR-V 2006-2007 x x nu este cazul

Ridgeline 2006-2007 x x nu este cazul

Odyssey 2006-2007 x x nu este cazul

Acura TL 2006-2007 x x nu este cazul

TSX 2006-2007 x x nu este cazul

CSX 2006-2007 x nu este cazul

RSX 2006-2007 x x nu este cazul

Chevrolet Impala 2006-2007 x 1W

Monte Carlo 2006-2007 x 1W

Tahoe 2006-2007 x NF

Avalanche 2006-2007 x NF

Equinox 2006-2007 x ND

Suburban 2006-2007 x NF

Malibu 2006-2007 x nota 2 1Z

HHR 2006-2007 x nota 2 ND

Cobalt 2006-2007 x nota 2 1A

Silverado 2006-2007 x CE

Captiva 2006-2007 1C

GMC Sierra 2006-2007 x TE

Yukon 2006-2007 x KF

Cadillac Escalade 2006-2007 x YF

STS 2006-2007 x 6D

DTS 2006-2007 x 6K

SRX 2007 x YE

Buick Lucerne 2006-2007 x 4H

Pontiac G6 2006-2007 x nota 2 2Z

Solstice 2006-2007 x nota 2 2M

Torrent 2006-2007 x nota 2 nu este cazul

Saturn Aura 2006-2007 x nota 2 8Z

Sky 2006-2007 x nota 2 8M

Outlook 2006-2007 x nota 2 ZE

Opel Astra H 2006-2007 x x

Zafira 2006-2007 x x

Vectra C 2006-2007 x x

Corsa D 2006-2007

NOTA * 1 Doar pentru automobile cu sistem de securitate OEM

NOTA * 2 Doar pentru automobile cu telecomandã OEM

NOTA* 3 Pentru GM, cifrele sunt pe poziþia 3 ºi 4: de exemplu Chevrolet Malibu are xx1Z.

Page 28: Viper Specificatii 1371

3903V - Grafic de aplicaþie pe vehicule - vitezã mare

2008 Falcon Electronics 27

Fabricant Marca Anul Cu lumini de poziþie Întrerupãtor capotãdoar prin CAN BUS

Cod NIV - Nota * 1

Renault Clio III 2005-2007 x nu este cazul

Nissan Pathfinder 2005-2007 x nu este cazul

Navara 2005-2007 x nu este cazul

Micra 2002-2007 nu este cazul

Infiniti G35x 2003-2007 x nu este cazul

M35x 2006-2007 x nu este cazul

Ford (UE) Fiesta 2006-2007 nu este cazul

Mondeo

Focus 2006-2007 nu este cazul

Mazda 3 2006-2007 nu este cazul

Dodge Nitro 2007-2008 ?

Jeep Wrangler 2007-2008

NOTA*1 Pentru Chrysler/Dodge/Jeep, cifrele sunt pe poziþia 2,3 ºi 4. de exemplu, DodgeCharger are xB3K.

Page 29: Viper Specificatii 1371

Ghid de conectare rapidã

28 Model 3901V/3902V/3903V

Page 30: Viper Specificatii 1371

2008 Falcon Electronics 29

Page 31: Viper Specificatii 1371

30 Model 3901V/3902V/3903V

Page 32: Viper Specificatii 1371

2008 Falcon Electronics 31

Page 33: Viper Specificatii 1371

32 Model 3901V/3902V/3903V