Viata si opera lui Victor Babes

of 124 /124
Dr. Victor Babes 150 de ani de la nastere , Viaţa lui Victor Babeş Dr. Marius Mărginean PhD, MPH Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei

Embed Size (px)

description

Prezentarea carierei marelui Prof. Dr. Victor Babes

Transcript of Viata si opera lui Victor Babes

Page 1: Viata si opera lui Victor Babes

Dr. Victor Babes

150 de ani de la nastere

,Viaţa lui Victor BabeşDr. Marius Mărginean

PhD, MPHCentrul National de Studii pentru Medicina Familiei

Page 2: Viata si opera lui Victor Babes

Victor Babeş1854 - 1926

• Victor Babeş a pus bazele bacteriologiei, inframicrobiologiei, seroterapiei moderne, histologiei, epidemiologiei româneşti. Studiile sale au cuprins domeniul fiziomorfopatologiei aplicate şi al maladiilor infecţioase. A descoperit grupul de maladii care-i poartă numele: babesioze

Page 3: Viata si opera lui Victor Babes

• Victor Babeş s-a născut la Viena, în 28 iulie 1854

Page 4: Viata si opera lui Victor Babes

Părinţii

Sofia şi Vichentie Babeş

Page 5: Viata si opera lui Victor Babes

VictorVictor

Alexandrina Alexandrina şişi

AngelicaAngelica

Page 6: Viata si opera lui Victor Babes

Vichentie Babeş

• A fost student la Viena• în cercul frecventat de el aflându-se şi Lucian

Blaga• a cunoscut activitatea politică şi publicistică a

unor compatrioţi, ca de exemplu: Al. Papiu Ilarian, Andrei şi Alexandru Mocioni, Andrei Şaguna sau Ioan Maiorescu.

Page 7: Viata si opera lui Victor Babes

Vichentie Babeş

• În anul 1849, Vincenţiu Babeş a fost numit director scolar peste trei districte din Banat, cu peste 500 de şcoli. Din Lugoj, unde era sediul directoratului şcolilor române, Babeş a trimis învãtãtorilor cîteva circulare, din care se desprinde dragostea sa fatã de neamul românesc, adeziunea pentru ideile progresiste ale revolutiei, strãduinta de ridicare a prostigiului învãtãtorilor şi al şcolii româneşti. Redãm cîteva din ideile cuprinse in aceste circulare.

Page 8: Viata si opera lui Victor Babes

Vichentie Babeş

• “Uşa mea pururea va fi vouă deschisă, deci de câte ori socotiti că aş fi în stare a vă ajuta, nu vă sfiiţi, vă rog, a mă cerceta".

• “Datoria îmi este sfântã ca însuşi Dumnezeu. Patriotismul, adevărul, dreptatea îmi sunt sfinte, îmi sunt treime sfântă".

• “Zelul, ştiinţa, hărnicia, acurateţea, cuviinţa - acestea vor fi măsurile cu care voi măsura faptele fiecărui învăţător”.

Page 9: Viata si opera lui Victor Babes

Vichentie Babeş

• În circulara din 6118 iulie 1849, îndemna pe învăţători să se ocupe mai intens de lumânarea poporului, fiindcă prin aceasta se asigură fericirea neamului. Cei care nu-şi îndeplinesc această chemare, se fac vinovaţi faţă de neam şi de patrie. Invăţătorii trebuie să arate maselor "folosul ştiintei", "fericirea luminării". Întreaga circulară este străbătută de un cald patriotism, de entuziasm nestăvilit pentru luminarea poporului.

Page 10: Viata si opera lui Victor Babes

Vichentie Babeş

• Circulara cu nr. 58 dată la 6/18 iulie 1849 ne dezvăluie câteva din ideile lui Babeş cu privire la educaţie şi la metodele de învăţământ. Scopul educaţiei - arată Babeş - este de a da elevilor cunoştinţe, de a le dezvolta procesele psihice ("a le dezvăli mintea"), dar şi de a cultiva în ei "iubire învăpăiată către neam şi către patrie, şi către libertate şi către omenie şi către dreptate". Formulând astfel scopul educaţiei, Babeş exprimă vederile înaintate ale revolutiei din 1848 cu privire la învăţământ şi se dovedeşte un adept al luminismului vremii.

Page 11: Viata si opera lui Victor Babes

Vichentie Babeş

• In cele trei luni cât Vincenţiu Babeş a funcţionat ca director al şcolilor poporale din Banat, s-a preocupat şi de ridicarea prestigiului învăţătorilor şi de îmbunătăţirea pregătirii lor profesionale. În circulara nr. 59 din 7/19 iulie 1849, el îndemna pe învăţători să aibă atitudine demnă în faţa organelor administrative, vorbindu-le ca oameni liberi, cu drepturi politice, egali în faţa legilor. În corespondenţa oficială cu autorităţile administrative, să nu se mai adreseze acestora cu cuvinte ca "strălucit, mărit" etc., lar “Înaintea subscrierii nime să nu se mai numească umilit, smerit, şerb, (...) ci subscrie-se tot insul: învăţătorul N.N., după cum vedeţi că mă subscriu şi eu."

Page 12: Viata si opera lui Victor Babes

Vichentie Babeş• Îndrumaţi, încurajaţi şi sprijiniţi de episcopul

Ioan Popasu de la Caransebeş, în anul 1869 învăţătorii din această eparhie pun bazele celei mai vechi şi mai puternice organizaţii învăţătoreşti - Reuniunea învăţătorilor români din dieceza Caransebeşului. În perioada imediat următoare au loc o serie de alte încercări de organizare a învăţătorilor, care însă nu dau rezultatele dorite, fie din lipsa unui sprijin, fie din cauza unui scop prea îngust de acţiune. Învăţătorii bănăţeni de la şcolile confesionale române aparţineau Reuniunii generale a învăţătorilor din dieceza Aradului, întemeiată de Vicenţiu Babeş în 1872.

Page 13: Viata si opera lui Victor Babes

Vichentie Babeş

Vincenţiu Babeş a fost de mai multe ori deputat dietal.Primul ziar în limba română apărut în perimetrul bănăţean, tipărit la Viena şi apoi la Pesta a fost “Luminatorul” condus de Vincenţiu Babeş.

În anul 1869, s-a transferat de la Viena la Pesta redacţia şi administraţia foii Albina şi care a apărut până în anul 1876, sub conducerea lui Vincenţiu Babeş.

Page 14: Viata si opera lui Victor Babes

Gimnaziul din Lugoj la care a învăţat Gimnaziul din Lugoj la care a învăţat Victor BabeşVictor Babeş

Page 15: Viata si opera lui Victor Babes

• Victor Babes s-a născut la Viena, in 28 iulie 1854 • Studiile elementare le-a făcut la Viena, iar pe cele superioare, de

medicină, la Budapesta şi Viena

• 1865-66 – Victor Babeş figurează printre cei 36 de bursieri, suma burselor fiind de 10.000 florini = 25.000 franci (pe lângă Gh. Crăiniceanu - primul istoric şi bibliograf al medicinei româneşti).

• Karl Langer (1819-1887) - profesor de anatomie îl ia ca “demonstrator” la Universitatea din Viena, la numai 17 ani

Page 16: Viata si opera lui Victor Babes

1872

• Babeş este chemat, în urma recomandărilor profesorilor vienezi Rokitansky şi Langer, la Budapesta, unde începe o strălucită carieră universitară

Carl Freiherr von Rokitansky, 1804-1878, anatomopatolog Viena

Page 17: Viata si opera lui Victor Babes

Victor Babeş, asistent la Institutul de Victor Babeş, asistent la Institutul de anatomie patologică din Budapesta anatomie patologică din Budapesta

(1874)(1874)

Page 18: Viata si opera lui Victor Babes

• el urcă, pe rând, treptele învăţământului superior, de la asistent (1874) la profesor extraordinar de histologie patologică (1884-85) şi director al noului Institut de Histopatologie, organizat după indicaţiile sale;

• publică o serie de lucrări remarcabile de anatomie patologică şi face cele dintâi încercări în domeniul, nou pe atunci, al bacteriologiei.

Page 19: Viata si opera lui Victor Babes

Victor Babeş obţine titlul de doctor în medicină, Victor Babeş obţine titlul de doctor în medicină, la Viena în 1878 la Viena în 1878

Page 20: Viata si opera lui Victor Babes

1883

• Se pregăteşte pentru o călătorie de studii în Europa.

• “În momentul de fată, cercetările şi descoperirile in privinţa microbilor şi rolului lor sînt împrăştiate, anarhice şi izolate. Atât de izolate, încât se întîmplă că unele descoperiri să fie făcute de mai mulţi cercetători, fiecare închipuindu-şi că el le-a făcut cel dintâi. Informaţiile ştiintifice sunt încă atât de anevoioase...”

Page 21: Viata si opera lui Victor Babes

• “De aceea trebuie să plec. Vreau să vizitez diferite centre medicale, să mă pun direct la curent cu tot ce este nou şi valabil în acest domeniu. Apoi, după ce voi fi cules şi verificat riguros toate datele, am să încerc să le coordonez, să le sistematizez, să le dau un fel de chiag şi să le înfătişez în adevărata lor lumină într-un mare tratat care să deschidă o cale nouă, punând astfel bazele ştiinţei acesteia noi, pe care aş numi-o bacteriologie.”

Page 22: Viata si opera lui Victor Babes

- Ca să pot să-mi dau mai bine seama în ce ar putea consta aportul dumitale personal la această nouă ştiintă, aş vrea să-mi spui care este stadiul exact în care se află, cu alte, cuvinte, când, cum şi cine a descoperit primii microbi şi câti din aceşti microbi au fost identificaţi pînă astăzi.

- Cu plăcere. Mi-e teamă să nu fie prea lung şi să nu te obosească istoricul meu. Mă voi strădui să-l fac cît mai scurt ...

- Cine a descoperit cel dintîi existenţa microbilor?

Iozefina Babeş

Discuţie între Victor Babeş şi Iozefina:

Page 23: Viata si opera lui Victor Babes

Antoni van Leeuwenhoek(1632-1723)

- Cine a descoperit cel dintâi existenţa microbilor?

- Un mic negustor olandez din Delft, care a trăit între 1632 şi 1720. Aflînd, nu se ştie cum, că o bucată de sticlă şlefuită într-un anumit fel îngăduie să vezi lucrurile mărite de mai multe zeci de ori, Leeuwenhoeck - aşa se numea micul negustor olandez - a căzut la o adevărată patimă pentru lentile.

Page 24: Viata si opera lui Victor Babes

Zaharia JansenStrăduindu-se în ceasurile libere să şlefuiască sticle, prin care să mărească tot mai mult lucrurile privite prin ele, apoi combinând aceste lentile, Leeuwenhoeck a fost un al doilea inventator al microscopului, al cărui principiu fusese, pare-se, găsit încă de la 1590 de un alt olandez, Zaharia Jansen din Middleburg (Olanda).

Page 25: Viata si opera lui Victor Babes

• Cuprins de o adevărată frenezie, având sentimentul că a descoperit un univers nou, Leeuvenhoeck punea sub lentilele lui măritoare toate fiinţele mici care îi cădeau în mână: muşte, ţînţari, purici, apoi organe de muşte, de ţînţari sau purici; studiindu-le structura, era vrăjit de ceea ce vedea.

Page 26: Viata si opera lui Victor Babes

Într-o zi ploioasă, stând în faţa ferestrei şi privind picăturile prelingându-se pe geamuri, îi vine năstruşnica idee să aşeze un strop de apă sub lentile. Şi mare îi este mirarea văzând cum în acest infim strop de apă mişună firişoare ciudate, zburdând ca nişte fiinţe vii. După lungi, dar pasionate ceasuri, chiar zile întregi, de observaţii, pentru el nu mai încape nici o îndoială: aceste firişoare sunt într-adevăr fiinţe vii.

Page 27: Viata si opera lui Victor Babes

Antoni van Leeuwenhoek

Page 28: Viata si opera lui Victor Babes

Leeuwenhoek arătându-i invenţia sa Reginei Catherinei a Angliei (Pierre Brisaud)

Page 29: Viata si opera lui Victor Babes

• O a doua întâmplare îi îngăduie micului negustor olandez să găsească un mijloc de a da posibilitatea de înmulţire acestor vietăţi despre care nimeni din cei din jurul lui nu voia să admită că ar exista în realitate. Fără nici o cultură ştiintifică, cu mijloace rudimentare şi simpliste, el a putut astfel să-şi dea seama că ele pot ataca şi mânca chiar vietăţi mai mari. Dar nici un moment nu s-a oprit la gândul că ei ar putea determina îmbolnăvirea omului sau a altor vieţuitoare.

Page 30: Viata si opera lui Victor Babes

Datorită obiceiului pe care îl deprinse, de a nota tot ceea ce observă prin lentilele sale şi datorită faptului că un savant olandez semnalase, între timp, importanţa acestor observaţii Academiei de Ştiinte din Londra, care îi ceruse lui Leeuwenhoeck să-i trimită rapoarte regulate despre ceea ce mai descoperea, vestea primelor cercetări asupra microorganismelor s-a răspîndit destul de repede, pentru timpurile acelea.

Page 31: Viata si opera lui Victor Babes

Generaţia spontanee

• Dar efectul a fost cu totul neaşteptat, fiindcă această descoperire a dat naştere unor aprinse controverse de ordin mai mult teologico-filozofic decât ştiintific.

• Într-adevăr, s-a pus atunci arzătoarea problemă a generaţiei spontane. Viaţa se naşte numai din viaţă sau - aşa cum afirmau dogmele si superstiţiile religioase - se naşte din haos, prin voinţa lui Dumnezeu?

Page 32: Viata si opera lui Victor Babes

• Interpretând în spirit religios, vădit tendenţios, existenţa microbilor, câteva decenii după moartea lui Leeuwenhoeck, un preot englez, cu numele de Needham, a susţinut că el a făcut experienţe care i-au dovedit că generarea spontană este posibilă şi că microbii se pot naşte direct din suc de friptură de miel.

John Needham (1713-1781)

Page 33: Viata si opera lui Victor Babes

• Pretinsa descoperire a lui John Needham (1713-1781) a făcut, bineînţeles, mare vâlvă şi ea a fost explicată de naturalistul Buffon, prin existenţa unei forţe vitale vegetative. Catolicii au văzut la rândul lor în această forţă o manifestare a puterii dumnezeieşti , iar cei care sub influenţa cuceririlor gândirii timpurilor noi nu mai credeau în dumnezeire vedeau în generaţia spontană o manifestare a atotputerniciei naturii.

Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788)

Page 34: Viata si opera lui Victor Babes

• Mai tîrziu, in veacul al XVIII-lea, italianul Spallanzani, care pe vremea sa putea fi considerat ca un mare savant şi care, in ciuda spiritului şi vietii sale aventuroase, a avut o activitate ştiintifică destul de rodnică, a demonstrat in chip riguros, pe bază de expcriente metodice şi precise, că generaţia spontană nu poate să existe şi că microbii se nasc şi ei tot din microbi.

Cum însă? Spalanzani nu a izbutit să îşi explice.

Spallanzani Lazzaro Fiziolog intalian

(1729 - 1799)

Page 35: Viata si opera lui Victor Babes

• Câţiva ani mai târziu, elveţianul Saussure descoperă că microbii se înmulţesc prin secţionare. La un moment dat, microbul se desparte în două şi fiecare parte începe o viaţă independentă. Curând după aceea, Spallanzani moare, fără să fi bănuit nici el rolul microbilor în generarea bolilor infecţioase.

Casa lui de Saussure, Geneva

Page 36: Viata si opera lui Victor Babes

• Dar, nu mult după aceea, doi cercetători modeşti, unul francez, altul german, fac fiecare cite o descoperire care îi apropic foarte mult de adevăr. Francezul Cagniard de la Tour, studiind drojdia de bere, şi-a dat seama că globulele pe care le vedea la microscop in picăturile de drojdie sînt fiinte vii care nu numai că trăiesc, dar se şi înmultesc, şi că fără prezenta acestor făpturi, amestecul din zăcători nu se poate transforma niciodată in alcool.

Charles Cagniard-Latour (1777–1859)

Page 37: Viata si opera lui Victor Babes

Friedrich Theodor Schwann(1810-1882)

În vreme ce Cagniard de la Tour descoperea efectul bun, folositor, al fiinţelor invizibile, doctorul Schwann din Germania descoperea, dimpotrivă, efectul primejdios al acestor fiinţe.

Page 38: Viata si opera lui Victor Babes

• Aceste două descoperiri, extrem de importante, dar cu caracter limitat şi mai ales izolat, ar fi rămas poate şi ele fără urmări practice încă mult timp, dacă nu ar fi apărut Pasteur, care, fără să cunoască nimic din cercetările precursorilor săi - stiind poate de descoperirea lui Cagniard de la Tour, dar ignorând cu siguranţă pe aceea a doctorului Schwann - după o serie de cercetări rămase celebre şi condus în egală măsură de lucrările precise de laborator şi de o intuiţie uimitoare ajunge să înţeleagă adevăratul rol al microbilor. Combătînd teoria, generaţiei spontane, Pasteur proclamă categoric adevărul, demonstrat ştiintific, că microbii dau naştere bolilor infecţioase şi epidemiilor şi că in ziua foarte apropiată cînd se va identifica fiecare microb şi cînd se va putea găsi deci şi mijiocul de a-l combate, omenirea va fi scăpată de primejdia molimelor.

Page 39: Viata si opera lui Victor Babes

Fără să aibă, poate, cunoştintă de principiile de asepsie, pe care Lister începuse să le aplice in Scoţia, dar fără îndoială la curent cu descoperirile lui Pasteur, care, în ciuda reduselor mijloace de difuzare a informaţiilor din acea vreme, avuseseră un imens răsunet în toată Europa, medicul german face economii eroice şi reuşeşte să-şi cumpere un microscop. Şi, dintr-o dată, o nouă existenţă începe pentru el.

Page 40: Viata si opera lui Victor Babes

Existenţă de muncă supraomenească, dar riguros metodică. Datorită acestei munci, medicul german Robert Koch identifică cu precizie microbul bolii care in momentul acela făcea ravagii în multe tări şi cu deosebire în Germania, Franţa şi Ungaria: microbul dalacului, pe care Davaine îl descoperise încă din 1850, numindu-l bacteridie, lucru însă pe care nu numai Koch, dar mai toată lumea medicală îl ignora.

Page 41: Viata si opera lui Victor Babes

Casimir Joseph Davaine Medic şi bacteriolog francez(1812 - 1882)

In 1850 descoperă bacilul antraxului.

Page 42: Viata si opera lui Victor Babes

• La 31 mai 1881, a avut loc celebra experientă de vaccinare pe scară întinsă şi într-un stil spectacular, împotriva dalacului, a unei turme de oi din satul Pouilly-le-Fort. Rezultatul a fost strălucit. Dar cred că Pasteur s-a cam grăbit. Vaccinul împotriva dalacului care a început să-i fie cerut stăruitor de pretutindeni s-ar părea că nu este încă perfect pus la punct.

Page 43: Viata si opera lui Victor Babes

Kapuvar - Ungaria

Chiar aici, in Ungaria, a dat loc la accidente atît de grave, încît duşmanii lui Pasteur au profitat de prilej ca să pună la îndoială însăşi valabilitatea principiului vaccinării in sine. Ceea ce este desigur o aberatie.

Page 44: Viata si opera lui Victor Babes

Procedeul vaccinării a fost descoperit empiric in Europa, încă din veacul al XVIII-lea, de englezul Eduard Jenner şi folosit pentru apărarea de cumplita boală a vărsatului. Dar nimeni nu a putut şti in ce consta acest procedeu decît după douăzeci de ani, cînd descoperitorul său, considerînd că l-a pus la punct, a consimtit in sfîrşit să arate in ce constă el. Descoperind procedeul, Jenner nu dibuise însă şi principiul imunizării, pe care abia Pasteur l-a stabilit ştiintific.

Page 45: Viata si opera lui Victor Babes

Călătoria

Page 46: Viata si opera lui Victor Babes

Viena

Page 47: Viata si opera lui Victor Babes

• Prima oprire o face la Viena, pentru a vizita institutele unde lucrase, dar în care credea că se vor fi realizat între timp mari progrese, măcar în metodele de cercetare.

• Neaflând nimic noi şi interesant, după câteva zile pleacă.

Viena

Page 48: Viata si opera lui Victor Babes

Viena

Munchen

Page 49: Viata si opera lui Victor Babes

Prof. Dr. Hugo Wilhelm von Ziemssen (1829 – 1902)

Prof. Dr. Otto von Bollinger

(1843 – 1909)

Munchen

Îi dă amănunte despre lucrările sale cu privire la TBC şi actinomicoză.

Ziemsen îl roagă pe Babeş să scrie capitolul legat de tumorile pielii, în noul tratat de patologie.

Page 50: Viata si opera lui Victor Babes

Viena

Munchen

Heidelberg

Page 51: Viata si opera lui Victor Babes

• Vizitează institutul profesorilor Julius Arnold (1835-1915) şi Hans Thoma (1839-1924) , constatând că acel centru ştiinţific satisfăcea toate cerinţele moderne şi îşi dă seama ca are ce invăţa de acolo.

• Stă la Heidelberg câteva luni, în care scrie şi capitolul solicitat de Ziemssen despre tumorile pielii.

Heidelberg

Prof. Dr. Julius Arnold, anatomopatolog german

(1835-1915).

Page 52: Viata si opera lui Victor Babes

Viena

Munchen

Heidelberg

Strasbourg

Page 53: Viata si opera lui Victor Babes

Strasbourg

Prof. Dr. Friedrich v. Recklinghausen

(1833-1910)

Prof.Dr. Heinrich Wilhelm Gottfried WALDEYER

(1836-1916)

Page 54: Viata si opera lui Victor Babes

Viena

Munchen

Heidelberg

Strasbourg

Paris

Page 55: Viata si opera lui Victor Babes

• Paris – Cornil Pasteur, Charcot, Paul Bert, Bouchard,

Verneuil, Vulpian

Paris

Page 56: Viata si opera lui Victor Babes

Antoni van Leeuwenhoek(1632-1723)

Page 57: Viata si opera lui Victor Babes

A facut peste 500 de microscopii

Page 58: Viata si opera lui Victor Babes
Page 59: Viata si opera lui Victor Babes
Page 61: Viata si opera lui Victor Babes
Page 62: Viata si opera lui Victor Babes
Page 65: Viata si opera lui Victor Babes
Page 66: Viata si opera lui Victor Babes

Paris

• Paris – Cornil Pasteur, Charcot, Paul Bert, Bouchard,

Verneuil, Vulpian

Page 67: Viata si opera lui Victor Babes

Paul Bert1833-1886

Fiziolog francez

Charles Jacques 1837-1915

Anatomist si fiziolog

Jean Martin Charcot1825-1893

Fondatorul neurologiei moderne

Page 68: Viata si opera lui Victor Babes

Prof. Dr. Aristide Verneuil

1823-1895

Prof. Edmé Félix Alfred Vulpian Vulpian

1826-1887

Page 69: Viata si opera lui Victor Babes

• Laboratoarele Pasteur

Page 70: Viata si opera lui Victor Babes

Victor Cornil (1837 - 1908)

• La Paris, cunoaşte pe Pasteur şi pe Victor Cornil, anatomopatolog de orientare pasteuriană, împreună cu care scrie primul tratat de bacteriologie din lume.

• Orientarea acestei lucrări, ca, de altfel şi contributia cea mai mare la alcătuirea ei, îi revine lui Victor Babeş; aceasta o mărturiseşte Cornil însuşi, considerîndu-se “elev al tînărului Babeş, căci de la el a învătat bacteriologia".

Page 71: Viata si opera lui Victor Babes

• ! după 2 luni de activitate la Paris, e invitat să verifice autopsia lui Gambeta

Page 72: Viata si opera lui Victor Babes

Une leçon de Charcot à La Salpêtrière

tablou de André Brouillet 1887 (3m x 4,25m)

Muzeul din Nisa

Page 73: Viata si opera lui Victor Babes
Page 74: Viata si opera lui Victor Babes

Louis Pasteur

Page 75: Viata si opera lui Victor Babes

Biblioteca Institutului Pasteur

Page 76: Viata si opera lui Victor Babes

Opera lui Victor Babeş

Page 77: Viata si opera lui Victor Babes

Anatomia patologica• Cu privire la Anatomia patologică,

se poate spune că nu există domeniu al acesteia pe care Babeş să nu-l fi atins ori în care să nu fi adus contribuţii importante.

• E evident, pe de altă parte, că cercetările sale de bacteriologie se imbrică, în mod inevitabil, cu cele anatomo-patologice.

• În domeniul Anatomiei patologice se poate spune că nici un ţesut, nici o regiune a organismului nu a scăpat investigaţiilor lui Babeş.

Page 78: Viata si opera lui Victor Babes

Dermatologie• A studiat astfel, în domeniul

Dermatologiei, diferitele feluri de tumori cutanate, micozele, pemfigusul grav, adunând pretutindeni contribuţii interesante. De asemenea, corelaţiile neuro-cutanate.

Page 79: Viata si opera lui Victor Babes

Bacteriologie

Victor Cornil şi Victor Babeş, Victor Cornil şi Victor Babeş, publică primul tratat de bacteriologie din lume (1886)publică primul tratat de bacteriologie din lume (1886)

Page 80: Viata si opera lui Victor Babes
Page 81: Viata si opera lui Victor Babes

Bacteriologie• Ocupându-se de morfologia

microbilor, el a pus în evidenţă corpusculii metacromatici în unii dintre ei, a studiat formule noi, puţin comune, în ansă, ramificate sau cu radiaţiuni (spre exemplu bacilul tuberculozei cu formă actinomicotică).

• a pus în evidenţă capsula unor microbi şi structura pluristratificată a acestora, indicând şi rolul ei protector, sporii unor microbi, etc.

Page 82: Viata si opera lui Victor Babes

Bacteriologie• A găsit metode noi de

coloraţie a microbilor, a studiat însămânţările pe medii solide, rare permit observarea influenţelor reciproce ale microorganismelor.

• A studiat căile de intrare şi de progres a unor microbi, al, tuberculozei în special şi localizarea lor în ţesuturi.

Page 83: Viata si opera lui Victor Babes

Bacteriologie• Tot astfel varietăţile unor microbi, ca, acel al bacilului

febrei tifoide, rolul asociaţiilor microbiene, etc.• Babeş a lărgit cadrul cunoştinţelor de Bacteriologie,

făcând descoperiri importante de specii noi. El a găsit pentru prima dată bacilul morvei la om, înainte ca Loeffler şi Schtitz să-l fi văzut la animale.

BabesiileBabesiile

• a descoperit bacteria sudoarei roşii şi microbii hemoglobinuriei la bovidee sau la ovine, în boala numită popular cârceag. Raphael Blanchard a dat acestei grup de microbi numele de “Babesia”, iar bolilor cauzate de ei acela de “babesioze”, sub care sunt cunoscute

Page 84: Viata si opera lui Victor Babes

Bacteriologie• Studiind streptococul găsit în scarlatină, el a

arătat proprietăţile sale speciale. • A consacrat un număr însemnat de lucrări,

turbării cu diferitele sale forme clinice, printre care formele atenuate şi s-a ocupat de tratamentul preventiv al acestei viroze. A arătat acţiunea unui ser antirabic şi asociaţia lui cu vaccinul respectiv.

• Anatomia patologică a turbării a făcut obiectul a numeroase cercetări

Page 85: Viata si opera lui Victor Babes

Bacteriologie• Corpusculii lui Negri au fost văzuţi prima oară de

Babeş care, în plus, a descoperit leziunile speciale din bulb, cunoscute sub numele de nodulii lui Babeş. E vorba de o infiltraţie specială, perineurocitară, care permite diagnosticul rapid al turbării la câine, fapt deosebit de important când e vorba de oameni muşcati de un astfel de animal.

Corpii lui Corpii lui Babeş-NegriBabeş-Negri

• Monografia lui Babeş despre turbare (1912) e o lucrare clasică, în care autorul a expus toate cunoştintele de până atunci şi vasta sa experienţă în această materie.

Page 86: Viata si opera lui Victor Babes

Bacteriologie

• El a fost primul sau printre primii descoperitori ai seroterapiei şi ai tratamentului preventiv al unor infecţii, prin imunizare pasivã cu ser de animale.

• Lui Babes îi revine aplicarea, pe o scarã largã, la om a tratamentului seroterapic al difteriei, pe care Roux şi Behring l-au studiat mai cu seamã din punct de vedere experimental.

Page 87: Viata si opera lui Victor Babes

Helmintologie• contribuţii cu privire la

– unii viermi intestinali – anemia bacteriocefalică – meningita cisticercozică.

Microscopul Microscopul preferat preferat

Page 88: Viata si opera lui Victor Babes

Parazitologie

• Contributii importante in studiul malariei

Page 89: Viata si opera lui Victor Babes

Neurologie • contribuţii interesante asupra

– mielitelor infecţioase – miopatiilor primitive– terminaţiilor nervoase– structurii ganglionilor spinali.

• Anatomia patologicã a centrilor nervoşi în pelagră ca şi aceea cu privire la alteratiile nervilor in leprã, cu localizarea bacilului lui Hansen şi in celulele tecii lui Schwan.

• studii privind alteratiile nevrogliei şi glioamele, siringomielia (în colaborare cu Manicatide).

• descrierea alteratiilor nervoase in turbare, printre care ,corpusculii rabici" servesc ca un mijloc de diagnostic din cele mai sigure.

• remarcabil atlas, în legãturã cu histopatologia sistemului nervos.

Nodulii rabiciNodulii rabici

Page 90: Viata si opera lui Victor Babes

Endocrinologie• A studiat, astfel, sistemul nervos într-un caz de boala

lui Addison;• a studiat, din punct de vedere anatomo-patologic, un

caz de febrã tifoidã asociat cu boala lui Basedow. • glandele suprarenale l-au preocupat în mod

deosebit şi a revenit asupra lor în mai multe lucrãri de mare valoare.

• A notat, astfel, hipertrofia acestor organe, într-un caz de cancer hepatic.

• A studiat alteratiile aceleiaşi glande in tuberculozã si a pus in evidentã scãderea lipidelor din corticala lor în infecţiile acute. Unul din elevii sãi, Stamatiade, a fãcut teza asupra acestei chestiuni şi, mult mai târziu, autorii englezi au revenit asupra acestei probleme. Astãzi nu pare îndoielnic cã portiunea corticalã a suprarenalelor are un rol însemnat in lupta contra infecţiilor si putem înţelege mai uşor constatarea făcută de Babeş şi colaboratorii sãi

Page 91: Viata si opera lui Victor Babes

Endocrinologie• tratamentul cu injecţiuni de substantã

nervoasã a unor boli ca: neurastenia, melancolia şi epilepsia, de care Babeş s-a ocupat în mai multe lucrãri.

• s-a gândit, deasemenea, şi la existenţa posibilã a unei secreţii interne a celulelor nervoase.

Page 92: Viata si opera lui Victor Babes

Microscopul Microscopul preferat preferat

BabesiileBabesiile

Nodulii rabiciNodulii rabici

Corpii lui Corpii lui Babeş-NegriBabeş-Negri

Page 93: Viata si opera lui Victor Babes

Politicã sanitarã• În materie de politică sanitară,

Babeş a lucrat în mod continuu şi a preconizat înfiinţarea unui Minister propriu al Sănătăţii Publice (până după 1920, de problemele sănătăţii publice se ocupa direcţia sanitară din Ministerul de Interne).

• Victor Babeş a fost un mare democrat şi un revoltat faţă de regimurile sociale de asuprire

• El a afirmat că pelagra, tuberculoza şi unele epidemii, sunt datorite relei situaţii materiale a celor de jos, lipsiţi de hrană, de locuinţe sănătoase, de îmbrăcăminte şi de cultură.

Page 94: Viata si opera lui Victor Babes

• “Prin condiţiile muncii lui, prin concluziile sociale ale observaţiilor lui ştiinţifice şi prin tragicul său sfârşit, el poate fi socotit ca aparţinând proletariatului român consţient”. V.Babeş a fost acela care a avut tăria să spună în 1907: “Leacul pelagrei ? Al acestei boli a mizeriei? Al acestei ruşini naţionale ? Vi-l dau eu: împroprietările

Page 95: Viata si opera lui Victor Babes
Page 96: Viata si opera lui Victor Babes

1884

• 1884 - Babeş descoperă granulaţiile metacromatice ale bacteriilor (corpusculii Babeş-Ernst)

• 1885 – A.V. Cornil şi V.Babeş : Les bacteries et leur role dans l’etiologie, l’anatomie et histologie pathologiquess des maladies infectieuses, Paris (ed.II-a în 1886, ed.III-a în 1850), primul tratat complet de bacteriologie

• 1885 – A.V. Cornil şi V.Babeş : Concurrence vitale des bacterie – tentatives de therapeutique bacteriologique, în “Journal des connaissances medicales”, lucrare în care este exprimat cu claritate principiul antibioterapiei.

Page 97: Viata si opera lui Victor Babes

Viena

Munchen

Heidelberg

Strasbourg

Paris

Bucureşti

Page 98: Viata si opera lui Victor Babes

1887

• 5 martie 1887 – printr-o lege specială sunt numiţi profesori ai facultăţii de medicină din Bucureşti anatomopatologul şi bacteriologul Victor Babeş, chirurgul G. Assaky şi clinicianul H. Kalinderu, acest eveniment marcând afirmarea preocupărilor ştiinţifice creatoare în medicina românească.

• 28 aprilie 1887 – Lege pentru înfiinţarea, la Bucureşti, a unui institut de bacteriologie, a cărei conducere a fost încredinţată lui V. Babeş.

Page 99: Viata si opera lui Victor Babes

Primul Institut de Patologie şi Primul Institut de Patologie şi Bacteriologie din BucureştiBacteriologie din Bucureşti

Actualul Institut Actualul Institut Victor BabeşVictor Babeş

(construit în 1899)(construit în 1899)

Page 100: Viata si opera lui Victor Babes

Institutul antirabicInstitutul antirabic (1888)

colaboratori şi din rândul medicilor veterinari, printre care şefii de secţie Constantin Starcovici, Ioan Ştefan Furtună şi Paul Riegler.

Page 101: Viata si opera lui Victor Babes

• Aurel Babeş, fratele mai mare al ilustrului savant, a fost conferenţiar de chimie şi fizică la Şcoala superioară de medicină veterinară. Aceasta era adăpostită în localul din Splaiul Independenţei nr.105, construit între anii 1885-1888, alături de care avea să se înalţe Institutul întemeiat şi condus de Victor Babeş.

Page 102: Viata si opera lui Victor Babes

Victor Babeş în mijlocul Victor Babeş în mijlocul studenţilor la lucrări practicestudenţilor la lucrări practice

Recoltarea sângelui pentru Recoltarea sângelui pentru prepararea serului antidiftericprepararea serului antidifteric

Page 103: Viata si opera lui Victor Babes

1888

• 1888 – V. Babeş, în colaborare cu C. Starcovici, descoperă grupul paraziţilor endoglobulari denumit al babesiilor

• 6 mai 1888- V. Babeş efectuează prima vaccinare împotriva turbării la Institutul antirabic din Bucureşti, al treilea înfiinţat în lume.

Page 104: Viata si opera lui Victor Babes

• 1889 – V. Babeş şi M.C.Lepp: Recherches sur la vaccination antirabique, în “Annales de l’Institut Pasteur”, unde se formulează principiul imunizării pasive umorale.

• N. Kalinderu şi V. Babeş: Memoriu asupra leprei în România, Bucureşti.

• 1894 – 30 Martie – La Congresul Internaţional de medicină de la Roma, V. Babeş prezintă comunicarea “Statul în faţa noilor cercetări bacteriologice”, în care insistă asupra responsabilităţii directe a statului în problemele de sănătate publică.

Page 105: Viata si opera lui Victor Babes

• 1895 – V. Babeş: “Despre transmiterea proprietăţilor imunizante prin sângele animalelor imunizate”, Bucureşti, discurs de recepţie la Academia Română, unde dezvoltă concepţia sa asupra serovaccinării.

• 1 dec, 1895 – apare la Paris revista “Archives des sciences medicales” sub direcţia lui Thoma Ionescu, Victor Babeş şi Nicolae Kalinderu (până în 1901)

Page 106: Viata si opera lui Victor Babes

• 1897 – împreună cu studentul său Constantin Levaditi, publică “Sur la forme actinomycosique du bacille de la tuberculose”, în “Archives des sciences medicales” – debutul ştiinţific al lui Levaditi

• ian 1900 – se înfiinţează la Bucureşti, sub conducerea lui V. Babeş, Societatea Anatomică.

Page 107: Viata si opera lui Victor Babes

• 1901 – V. Babeş şi V. Sion : Die Pellagra, Viena

• 1912 – V. Babeş: Traite de la rage, Paris, expunere monografică despre turbare şi despre “metoda românească” de tratament antirabic elaborată de autor

Page 108: Viata si opera lui Victor Babes

UMF Cluj - 1919

• 1919 – Babeş este preşedintele comisiei de organizare a Universităţii din Cluj, împreună cu Gh. Marinescu, Manicatide, E.Pop (care a înfiinţat şi primul Institut antirabic din Ardeal)

• La început, Facultatea de Medicina a făcut parte din Universitatea Franz-Joseph. În 1919, Iuliu Haţieganu a fost numit profesor si decan al Facultatii de Medicina. El a tinut primul curs în limba romana, fondand astfel sistemul de învatamant medical romanesc în Cluj.

Page 109: Viata si opera lui Victor Babes

Gheorghe Marinescu(1863-1938)

Medic. Fondatorul şcolii româneşti de neurologie. Profesor la Universitatea din Bucureşti şi membru al Academiei Române. Deschizător de drumuri în cercetarea sistemului nervos.

Gheorghe Marinescu (1863-1938) fondatorul scolii romanesti de neurologie. Lucrari in domeniul histologiei si histopatologiei, fiziologiei; deschizator de drumuri in cercetarea histochimica; a folosit printre primii metoda encefalografica si a reflexelor conditionate.

Page 110: Viata si opera lui Victor Babes

• 1 iunie 1919, a fost desemnată o comisie restrânsă pentru a aviza asupra creării Institutului Cantacuzino. Comisia era formată din V. Babeş, Paul Riegler, M. Ciucă şi alţii, care a alcătuit proiectul şi schiţele viitorului local al Instituţiei.

• La începutul anului 1921 au înaintat guvernului proiectul.

• În 1921 a luat fiinţă Institutul de seruri şi vaccinuri, care s-a instalat în 1924 în noul local, construit pe terenul Institutului V. Babeş.

Page 111: Viata si opera lui Victor Babes

Aparatură şi instrumentar Aparatură şi instrumentar inventate de Victor Babeşinventate de Victor Babeş

Page 112: Viata si opera lui Victor Babes

Adresa prin care Adresa prin care Institutul Franţei Institutul Franţei aduce la cunoştinţă aduce la cunoştinţă decernarea premiului Briantdecernarea premiului Briant

Page 113: Viata si opera lui Victor Babes

Congresul Internaţional de Patologie Comparată,Congresul Internaţional de Patologie Comparată,Paris, 1912Paris, 1912

Page 114: Viata si opera lui Victor Babes

Constantin Levaditi

Gheorghe Marinescu

Elevi formaţi la şcoala Elevi formaţi la şcoala lui Babeşlui Babeş

Câteva dintre lucrările lui Victor BabeşCâteva dintre lucrările lui Victor Babeş

Page 115: Viata si opera lui Victor Babes

Poeziile lui Victor Babeş

Facsimilul primei poezii a lui Victor Babeş scrisă la 14 ani (1868)

Page 116: Viata si opera lui Victor Babes

• bun cunoscător al lui Goethe şi Schiller• a scris în jur de 50 poezii, limba germană • gandire filozofică, materialistă, reunind

calităţile unui patriot înfocat, cu acelea de luptător pentru dreptate socială. Meritul său recunoscut de luptător pentru cauza muncitorească este redat clar în următorul pasaj dintr-un articol scris cu ocazia mortii sale, în revista “Cultura proletară” (1926):

Page 117: Viata si opera lui Victor Babes

Muzeul Victor BabeşMuzeul Victor Babeş

Page 118: Viata si opera lui Victor Babes

Muzeul Victor BabeşMuzeul Victor Babeş

• inaugurat in anul 1955inaugurat in anul 1955

• Muzeul cuprinde documente, manuscrise, cărţi, fotografii, obiecte personale: lucrarea "Les bactéries" în care V. Babeş descrie cei peste 50 microbi, virusuri, paraziţi descoperiţi de el, un album cu poezii scrise de savant, un grupaj de imagini fotografice care îl infăţisează pe marele om de ştiinţă practicând diverse sporturi.

Page 119: Viata si opera lui Victor Babes

Muzeul Victor BabeşMuzeul Victor Babeş

Page 120: Viata si opera lui Victor Babes

Muzeul Victor BabeşMuzeul Victor Babeş

Page 121: Viata si opera lui Victor Babes

Bustul lui Victor Babeş în faţa Bustul lui Victor Babeş în faţa Institutului de Sănătate Publică Institutului de Sănătate Publică

din Timişoaradin Timişoara

Page 122: Viata si opera lui Victor Babes

Piatra funerară a familiei Babeş Piatra funerară a familiei Babeş biserica din Hodonibiserica din Hodoni

Page 123: Viata si opera lui Victor Babes

BisericaBisericadindin

HodoniHodoni

Page 124: Viata si opera lui Victor Babes

Bustul lui Victor Babeş în holul Bustul lui Victor Babeş în holul Universităţii de Medicină din Universităţii de Medicină din

TimişoaraTimişoara