Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

download Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

of 33

Transcript of Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  1/33

  LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU MAIERU

  PROIECT DE CERTIFICARE A COMPETENELOR

  NIVELUL 3

  PROFIL: TURISM I ALIMENTA IE

  TURISMUL RURAL N ZONA BRAN - MOECIU

  PROFESOR: ABSOLVENT:

  HODOROAGA ELISABETA FILIPOIU FLORICA LILIANA

  AN COLAR

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  2/33

  2013-2014

  CUPRINS

  ARGUMENT.P.3-4

  CAPITOLUL I

  INTRODUCERE COMUNAMOECIU. ASPECTEGENERALE

  1. BOGIACULTURAL ISTORICAZONEIBRAN MOECIU!. AMENA"AREATURISTICAZONEI

  ..#.$-%

  CAPITOLUL II

  TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE.#.1&-13

  CAPITOLUL III

  RELAIILE CE SE STABILESC N CADRUL STRUCTURII

  ORGANIZATORICE.#.14-!3

  CAPITOLUL IV

  STUDIU DE CAZ

  BIBIOGRAFIE

  2

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  3/33

  ARGUMENT

  T'()*+', - * /0*)2( / ))2 '', 2)( /, +) 2)+)/ */0( 2 /)5)6

  ))2 2/,( 7)2'*() / +) #(0)8),9 *(;)',') 2 */0, */0,', (-0 +9*'(9 +) +)/9 *' +) +( #() *(5)/)) 2 /,)6 > /2(', /9(0(

  )+#,)/( /0(',') '+ * 2 +', 0() 2/)*)59. A)/) )(5) (0,', +()?','). A

  )(6 / ;) )(/)56 > 52( ') 8' >=,?() 20()=,0( #(0#()),0( /,)=). T0',

  (8') #0() 2 , )*(')( #(0#()),0( ?=)6 #(' 08=)( '0( #(0(+= > 20+)',

  3

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  4/33

  '()*+','). I(6 ?=)), 2 '()*+6 )) J)(+2)()) #()5),?)=)K ) '()*+',') ;) 52 2 /,

  +) +', 0() >) > /0/', /' /,)',6 =9 2 #(*0()) 2)(/=))6 ' 20() 2

  2*/)2 2('+', *#( 8' 2)*#0@)=) '()*',').

  T'()*+', > R0+)* 8@@9 # ' #0 ), '()*)/ )+#0(. /#2 /'

  5() 0(+,0( 2 (,) )@50( 2 #9 +)(,9 ) (+,96 ,/'() 0,0*) #('

  ?(+6 ) ) #*/')*#0()56 ' 5,0(0* 02 /)?)//0/( > #92'() 80? 2

  0)0* ) /0)(6#)*2)5(* 2 , /, , /(*,0(+0/ 2#9 */ !.&&& +, /,

  2/+#)>)*9 ) +90*96 ,)0(, /'#,>+8)0( ) 5,'() (9/0(0* ) @0 #(0 /

  /, 2)D, D'9()) ) /0)'2 /' )*0())(*9 #0#0(',') (0+ / * (,/9 >

  '+(0* +9('()) .

  M9('()), +(), ) /,*#)()',+'@6+0'+68)*()/)6 +9*)()6

  /9 ) )/ ) +2)5,6 #0(', #0#',(6 *9'()6 /(+)/96/. ,+, #()+0),

  (0+ ) (? ) '+(0 ) 5)@)0()2) 0 /0, '(), ,'+)). L'/(( 2 =9 >/(/9 *9

  (@ *#/ *=), , /)5)=)) ?=)),0( 2 '()*+6 2) #'/ 2 52( , +()?',').P ,?9 *#/, 0()/6 + >/(/ *9 )(02'/ ;) /5 )2) #(0#()) /)( 2/9 ' *'

  /0/# 0) #()5)2 0#0(')9=), ;) +02,)9=), #() /( ( (8') *9 /=)0@ 0 ?=) >

  +2)', /0/'(=), /',. /* **6 + (,)@ +) +', +#, #(/)/ #('

  J2+0*((K *#/,0( 0()/ >,). V0) 2*/() /'+ 0 /9,90() )+?)(9 (,)@9 2

  +) 6 /(0?())2 @0 *'#'*9 *'2)',') /9/) '()*+', > R0+) * /0/(@9 *'#(

  #)*,0( '(, ) )*0()) *, 80?. U2 #)*, '(, *' *, ('*)/6 '2

  0+)) 2 /0,0 (9)*/ ) + ) #(' *' 2 ) (2)) )),. R0+) * 0 8'2 9

  ()/'()) (,)?)0* ) 0( ,0( +2)5, ) /*,,0(. 1

  Z0 B(-M0/)' * *)' )( M')) B'/?) *) M')) P)( C()',').

  4

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Forme_de_reliefhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nata%C8%9Biehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nata%C8%9Biehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Pescuithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fond_cinegetic&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Coniferhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Peisajhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Montan&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A2rful_Caraiman&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mamaiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83riihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2nieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Spiritualhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Monumenthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2n%C4%83stirehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Antichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Medievalhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Port_popular&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Ceramic%C4%83http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vizitator&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia#cite_note-1http://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia#cite_note-1http://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Forme_de_reliefhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nata%C8%9Biehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Pescuithttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fond_cinegetic&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Coniferhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Peisajhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Montan&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A2rful_Caraiman&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Mamaiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83riihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2nieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Spiritualhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Monumenthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2n%C4%83stirehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Antichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Medievalhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Port_popular&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Ceramic%C4%83http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vizitator&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia#cite_note-1
 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  5/33

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  6/33

  CAPITOLUL I

  INTRODUCERE

  Z0 Bran Moeciu* )2,9 #(' 0 5/=9 , +'. P 0 (@9 2 !&-3& 2

  ),0+() ?9*)+ 08)/)5 '()*)/ 2 5)@) #(' 0 ?'*'(),6 / ;) '+(0* *#=)) 2/@( ('+0*6 ,));) ;) #,) 2 5(2=96 ;@ /)( , #0,, +'),0(. P(='(), @0) ,

  0 #*)' 2 3 +(?( *' /'#()* >( &-1&& R0 /+( 2'8,9 0#. M0()

  #*)'),0( 0(9 //* , 8'/99()) /0+#, '),6 ?(9( /' ,+ > /'(6 )( > @09 ?9*)=)

  0( +', (*'( ;) (* /' +/9('() #(' 0 ?'*'(),6 2( ;) +?@) ;) #)= /'

  ,?'+ *) ('/ #(0*#.

  D;)Moeciu de Sus +', +) #)0(*/ ;) +) ,));)6 20(/ 5+ 2 ?2 *9

  #,/9+ > )/( @) /' +;) *#( 2)() 08)/)56 0) + ,* *9 /@9+ > Moeciu de Jos6

  ))2 ;@ 0(/'+ , +),0/6 >( 0 08)/)5, '()*)/ # /( , 5+ > 52(.

  P()+', 08)/)5 * Cetatea Rno!. A*9 20/'+( > 133$6 / R;05 *

  /0*(')9 # ' 2, */0* ;) 0(9 0 #0(+9 20*8)9 *'#( 0(;',') >)* , #0,, *,.

  )()0(', @)2'(),0( ?(0* 2 16$ + ;) >, 2 $ + , /9=))6 ;#9 0 ,'+ +2)5,96

  /' *(9() ;) 20+)=6 ';) ?(, 2 ,+ ;) +';/ , (*(. C5 +?@) /' #(02'* 2

  ()@6 2( ;) 0 /6 0 (* ;) ' +?@) /' 2',/='()6 *)(0#'() ;) , #(02'* '(, >;)

  ;#9 )/) /'+#9(90()). A//*', > / * / /' ' (',=6 , /9(') 8), /0* 4

  R0#(*09 2'*->0(*. P'=) '(/ ;) # 0* #9 , /6 2)*= ' 0( +(6 )( '(/';',* ,) ;) ';0( #() #92'(. T 2 //* * 1& R0 #(' 2',=) ;) $ R0 #(' /0#))6 )(

  00 * )/,'*9 > #(=.

  U , 08)/)5 2 ( , @0) * Caste"u" Bran6 20 2 /9( '0()9=),

  8(;05 R?)) M() > 1%16 /' 0/@) >/0(09()) *,. R?) ,- + ;) 2/0( 2'#9

  6

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  7/33

  ?'*', *9' ()6 )( 2'#9 +0( *6 /*,', (9+* #() *+ #()/)#*) I,.

  A/',)) #(0#()() ) /*,',') *' '(+;)) #()/)#*)6 /( > /)* ++0()) ++) )

  8')/)) ,0( ' 20() / /* *9 (9+9 2*/)* > */0# '()*)/.

  P(=', '') 8), * 2 !$ R0 ;) * /0(29 (2'/() #(' ,5)6 *'2=) ;)

  #*)0(). T 00 * )/,'*9 > #(=', 8),',').

  M'@', S',') , /)( , )(( > /*,. S ?9* )/) 1 /9*'= /'

  #(=) 2 ,' ;) 8( 2 ,+6 /0#() /' ;)2(),96 /( (/0+#' +0*( *,0( 5/) 2)

  ( B(*). P(=', 8),',') 2 )(( * R0 2 #(*09 /' 00 )/,'*9.

  C), D+805)/)0() ;) P;( D+805)/)0( *' *)' , 34 ),0+() 2 B(.

  D('+', #9 , C), D+805)/)0()6 # ;0*' R'/9(-B( * 20*8) 2 ('+0*6 )(

  029 )( ) # /)6 5=) (9+ )+#(*)0=) 2 #)*', *#//',0*. P(=) 2 */9 5()/,)6

  '('() 2 (0/9 ;) /(* */'=)6 *' 2*#9(=) 20( 2 ;0*' >?'*9 ;) 2 (',

  D+805)/)0( /, 95,)/.

  Petera D#$o!icioara * 2*/)*9 5)@)0(),0(. P(=', '') 8), 2 )(( * 2 R0#(*06 )( ?)@) #(' )()0( 59 50( ) /0#))) 2) *.

  S '? /' +;) /)( #9 > = #;())6 2( #0) #9/ *9 (=) 0 #,)+8( # 0*

  # +,', (','). D)/0,0 2 #;(9 2('+', * 20( #)(')6 2( 0( 8' #(' #,)+8(.

  S 2' @+'(96 (9?'= ;) ,' 2 #92'(6 *' #'=) *9 /'+#9(=) 2 , ,0/,)/)

  #(02'* (2)=)0,: /;/5, '+ !$ R0?6 ;(8 *' 2',/=9 2) ('/ 2 #92'( 1$

  R080(/', *' +)( 2 ,0() 2 +' , 1& R080(/',.

  L Moeciu de Sus6 *)' , + 2 B(6 #* #0 5)@) ;) ,' +* , ' 2)(

  (*, /0+#,',') '()*)/ C%ei"e Gr&ditei Moeciu. L $ + 2 /*6 /' //* # ' 2('+

  #()5 )+#/8), *,6 * '? , ' #,0' *)' / > 5(', +',')6 '2 *- /0*(')

  (,)5 (/ ' , /0+#, '()*)/6 C), G(92);) F'2. L F'2 * ?9* ' /('

  SPA6 ('() 2 *#0( > ( ,)8(6 (*' #(' +0) 8)6 2( ;) ' JA5'( P(/K /( 5

  / 2,)/)', /0#)),0( +) +9()/).

  P(='(), #(' /@( > 5),, ;) 0,'(), 2 , C%ei"e Gr&ditei6 2#9;*/ +2)

  @0)6 >*9 #)*,6 #0(+ P)() C()',') ;) B'/?),0( ;) *)+', /9 ,) #

  /0#();', ,'+))6 > ,0/', '2 /(', >,; #9+',6 0 * +()9 *9 ,0/=) 0 @)

  5)@)9()) /*0( /0+#, '()*)/ 8*0,' 20*8)6 /)( 2/9 ' 59 /@=) /0,0.

  D) @0 Bran'Moeciu6 * '? > 20( '+9 2 0(9 # (a"ea Pra%o!ei /

  ?,0+(9. S '? , Sinaia6 *'* #0 20()+) , ,)) )0(', Moeciu de Jos.

  L S)) * 5)@)@9 Mu)eu" Pe"e6 0(+ 2) /*,', P,;6 0*9

  7

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  8/33

  (;2)=9 (?,') C(0, I ;) (?)) E,)*8 ;) P,);0(',6 /( 0* (;2)= /'#,',')

  #()/)( F(2)2 ;) M(). A+8, ' 0* ((0/2 +),)) (?,6 2( / ;) +'@6 * ,9

  > 2+))*(( *',') (0+. U '( /0+#, , caste"u"ui Pe"e#(( ', I /0*

  $& R0#(*096 )( 5)@)(Pe"ioru"ui!& R0#(*09. T 00 * #,9; *#( ;) *

  2 3! R0. L )(( > #u)eu" Pe"e* ?9*, ' +?@) /' *'5)('() +)/6

  0( #(/) 2 '+(0;)) *(9)) /( 5)@)' /*,',. A)/) * ?9* /)0/0,9 /' +(/ R?))

  R0+))6 )/( /' / 0 (0+9 2)()96 > '/=) 2 #(*0,) (?,9 (#(@9.

  C)0/0, (?)) M()6 2 +#,'6 /0=) /)0/0,9 /' ,# ;) #(, /(0/6 )( (?,')

  F(2)2 /)0/0,9 ,89 ;) /(+9 2 ,'. C #()5 /)0/0, (?,96 #(=', ') 8, 2

  $& ?6 * 2 R0 ;) +()9 0=) 8))6

  L?9 Rno!)*9 #;( (a"ea Cet&*ii6 6 )( , S)) *

  #0 5)@) C@)0',6 *' * #0 / 0 #,)+8( /' ,?020, #9 , /0 14&& *' /)(

  +) 2#(6 , !&&&. S #0 5)@) ;) +99*)( S)) *' * #0 ,' +* >(-' /2('

  +)())/6 , S R?,9. +ona Bran'Moeciu )/ /'5() #)*,0( *) /' *,8)/) (,)','). Le,endaC0,') Dracu"a+#,))/ +)*(', /

  #,@ ) '(', /*0( ,0/'()6 ,?2 2#0*) ) '+8( @)2'(),0( C*,',') Bran.

  O8)/)5, '()*)/ 5() #(/'+ CetateaRasno!u"ui*) Caste"u"Bran* ,'(

  '+(0*,0( trasee turistice/ * 2*/)2 *#(Muntii Buce,i*' Muntii Piatra

  Craiu"ui6 C%ei"eRasnoa!ei*' PesteraDa#$o!icioara.

  L0/,) MoeciudeJos * *)' ) '2', Braso!6 # D.N. 3 Braso!'Pitesti6 ,

  3& 2 Q+ 2 0(*', Braso!6 , !$ 2 Q+ 2 Predea"*) , Q+ 2 Caste"u"Bran.

  C0+' Moeciu* , # ' 2) /, +) 5/) /) 2 //* )( /, 20' #(05)/))

  (0+*): Ardea"u" *) Tara Ro#aneasca6 '(+2 De-resiuneaTarii Barsei/' Rucar-

  Dra,os"a!e"e.

  C* +2(6 #(0# 2 /()(', +'),0(6 /)08) /( '(/ , * /' 0),6 #)*

  *)/6 0+) #()+)0().

  U 5* #02)* )/0'( 2 #untii Barsei. Buce,i. Ciucas. Piatra Craiu"ui.

  C0+'Moieciu* ,/') 2) ** ,0/,)): Moeciu de Jos/ (*2) 2 /0+'6 C%eia.

  Ma,ura. Dru#u Caru"ui. Moeciu de Sus*) Pestera.

  Atractii ' s-orturi #ontane/

  a"-inis#/, +) 8' //* *#( B'/?)

  s0i P0) B(*056 B(6 P(2,6 B'*)6 C), G(2)*)

  +0') 8)-)?

  8

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  9/33

  $un1ee 1u#-in,-, /), R*05) 3&+ 2 M0/)'

  #otorcrossP(2,'6 Z(*) $+

  -"i#$ari/' ATV-',.

  T(2))) *) 08)/)'() B( M0/)':

  #artie: #,/( 0),0( , +'

  23 a-ri"ie: ,?( /,') +) 8' /(*/0( 2 )+,

  #ai: +*'(( ,#,')

  24 iunie: 0,)+#)2 2 5( 2 , S)(

  25 iu"ie: S),)

  23'26 iu"ie: (?', 2 5( 2 , M0/)'

  7 au,ust: (?', 2 P,)+06 B(

  23 au,ust: N2) +'),0( 2 , F'2

  octo#$rie: (5*)', 0),0( *) ,?( /,') +) 8' /(*/0( 2 )+,6 B(

  8 noie#$rie: S.A(?,) M)) *) G5(),6 B(

  9

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  10/33

  1.1 COMUNA MOECIU9 ASPECTE GENERALE

  C0+' M0/)' * *)'9 > /(', =9())6 , (+) *'2)/9 '2=',') B(;056

  >( +*)5, P)( C()',') ;) B'/?)6 > /',0(', R'/9(-B(. A,9 , 0 ,)'2) /'#()*9

  >( && ;) 1!&& +6 0/'#9 0 *'#(=9 2 1&364 +6 /' 0 #0#',=) 2 $.$$ ,0/')0() ;) 2)*#'

  2 0 *'#(=9 >+#92'()9 2 $4! .A/*9 ;@( 0* *9 20/'+( > ', 14&$6 > /2(', /*) )*2 /

  +0'+ )*0()/ 2 (9 ;) ()/'(9: B)*()/ 0(0209-(0+9 JS. N)/0,)K 2) */.

  @0, 5/) * >(?)*(@9

  5,0() /'#()* >( 4C R'/9(6 C B(;056 C C+#','?. ,' )',)6 /( * /

  +) /9,2'(0*9 2) 6 +#('( '? , !$-!C6 )( > ,' )'() +#('( 5()@9

  >( -1& ;) -1$C. Z0 M0/)' * 80?9 > #(/)#)=))6 '+9(', +2)' , @),,0( #,0)0*

  ))2 2 1!& @),. *@0', (/6 '+9(', +2)' 2 @), /' )*0( * 2 & @),6 )(

  ?(0*)+ *(',') 2 @9#29 * 2 4&-$& /+. V'(), #(20+) > @09 ' 0 5)@9 2 3-

  $ +*.

  D*/)2( 2#(*)')) /9( /# /02)=)0@9 #(+ +);/( +*,0( 2 (6

  )5(*)'), (+)/ ))2 #(@ # 59), 2/) , ('(),0(. S' #(@ ;) 8()@, 2 +'-

  10

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  11/33

  5,. D) ,)@ /0(),0( /,)+)/) ()* +#,)'2) (+)/9 (2'*96 29#0* 2 5'()

  #'()/6 '+@, (,)5 (2'*96 *( 2 @9#29 80? ;) >2,'?6 )*0,=) ()2)/9 /'

  5,= '()*)/ 20*8).

  Re*eaua %idro,ra:ic&* 80?96 /(/()@9 > ?(, 2 #(@= /'(*'(),0( 2 #9

  +#0((9. (? ()0()', * >/2(@9 > 8@)', )2(0?()/ , (',') T'(/'6 ,' , (',')

  B(*.

  ;auna: # /(*, +0 /' 20*8)( > B'/?) ;) P)( C()',') '();)) #0 2+)(

  /#( ?(9. D)( ++)(, /' 5,0( /)?)/9 +))+: '(*',6 ,'#',6 5',#6 +)*(=',6

  55()=6 /9#()0(',6 (*',6 0 ))2 0/(0).

  A!i:auna * (#(@9 2 /0/0;', 2 +'6 /5), 2 +'6 /)0/9)0(6 +)(,6

  /)@6 #)=)?0)',. #, 2 +' (9)*/ #9*(95)6 */08()6 /, ;) 80);.

  ;"ora: ,)'2) /',0(',') >/2(@9 M0/)', > @0 #92'(),0( 2 ?6 /( , ,)+)

  )()0(9 * ,9 > +*/ /' ?0('', )( , #( *'#()0(9 /' /0)(,. P92'() /0+#/ 2

  +0,)2 *' > +*/ /' ?6 8(2 #( > +*)5', L06 P)( C()',')6 M'=)) B'/?)>20*8) > 5(*=)) 0(2)/). C '(+( #0#',9()) >2,'?6 (?)' 0* #'()/

  2*#92'()96 #);), ;) =, ,'2 ,0/', /02(),0( 2 ,929.

  D)( #,, +2)/), /( * ?9**/ > @09 *': *'90(6 +';=,',6 /02

  ;0()/,','). P(' )'8)0()) 2 @+'(9 ;) +'(6 M0/)' * 0 2*)=) )2,9. N' ,)#**/ )/)

  ,)5@), 2 #0+) ('/)(): +()6 #()6 5);))6 /)(;).

  Cadru" natura"#(@)9 #()/',()9=) 20*8)6 20()9 >+8)9()) (+0)0* 2)-

  (),0( 0(+ 2 (,) +' >,6 #,0'6 0(+ 59,'()9 2- ,'?', ('(),0( ;) 59I,0( / *(98

  (', +02, 2 0 (= )2(0?()/9 80?96 0 /* /(2 ' 5,0(0* #0=),

  /00+)/ ;) '()*)/6 *,8 #,0 #9 > #(@. Z0 +09 > /( * +#,*9 /0+'

  M0/)'6 >( /, 20'9 #(/'() =)0, B'/?) ;) P)( C()',')6 /(@9 /02)=)) 50(8),

  0(?)@9()) ;) 2@50,9()) '()*+',') ('(,. C #'/ 2 (/=) #(' '();) * '+(9

  08)/)5,: P;( L),)/),0(6 C), M0/)',')6 P(9#*)), M9?'()6 /.

  1.! BOGATIA CULTURAL ISTORICA A +ONEI BRAN MOECIU

  C0+' M0/)' #9*(@9 0 )*,=) (2)=)0,9 #(' #(,'/(( ,)6 0 #)596 '

  0?9(6 0 +0(96 /* '+9(2'-* #()( #'=), #)* 0()?), (9+* > R0+). S',

  P;( (#(@)9 ' , #'/ 2 (/=) #() )*= JP;() /' ,),)/)K. S', M9?'( (?

  11

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  12/33

  '();)) #() /* (2)=)0,9 R'/'6 /0*(')9 > 0,) 2) ,+6 > 5(+ / *', )+0

  * 0 ,0/,) (/'0*/'9 #() #0(', #0#',(6 =*9'()6 >+#,)'() 2) ,9 ;) ( /00/9()',').

  - (ecin&tatea Caste"u"ui Bran6 #(/'+ ;) 0 /* 5,0() /','(, ;) )*0()/ (#(-

  @)9 (/)5 2*)=)) #(' '();)) / 5)@)@9 @0 B(6 )( /* ' 0* )/) '

  +0+ > )*0() *(9)9 2 #(/)/), '()*+',') ('(,6 >*9 >/#2 /' ', 1%%4 /*9 0(+9

  2 '()*+ 0* #,)/9 >(-0 +)(9 0(?)@9 #() *#())', A*0/)=)) =)0, 2 '()*+

  ('(,6 /0,0?)/ ;) /','(, - ANTREC6 > @0 B( M0/)' /)52 #()/)#, ),),9

  *0/)=)) /00(209 2 M)0( S0).

  ' Mu)eu" etno,ra:ic ( T(*),5) ;) M'-). D) 13-13! /2 0* /0*(')6 #9 *9@)6 , 0* +(0(', '0( 5)+-(#(

  #(' )*0() ,0/'(),0( #(' /(6 #() #0@)=) ;) (?', *9'6 ( #'* *9 2 *+.

  - "0*6 > 5,6 , 8@ */))6 02); *)+80,)/ ini#a Re,inei Maria6 *+ , #(=')())

  2 /( B(', ;) 8(9)) *-' 8'/'( > )) 2 ?,0() ) +0()) (0+;).

  - Case #e#oria"e din )ona Bran/

  - Se=ti" Pucariu 1-1%4 ,)?5)*6 ),0,0? ;) )*0()/ ,)((6 ++8(' , A/2+)) R0+

  - Dr9 Aure" Stoian1-1%! P(;2), C0*),)',') N=)0, R0+*/ 2) B(6 *+-

  ( , /',') M()) U)() 2 , 1 2/+8() 1%16 +2)/6 2), ;) #()+( , ,0/,)9=)) B(.

  - Dr9 Iosi: Pucariu 1%-1%$ F020( , S#),',') 2 O/) 2) B(;05

  - Pro:esor Doctor Docent Li!iu Po-o!ici1%!-1%%4 0+ 2 ;))=9 ;) '(0,0? 2 ('+

  +02),6 ++8(' , A/2+)) 2 ))= M2)/,.

  - Pro:esor Doctor Docent (a"eriu Lucian Bo"o,a 1%!-1%1 ) , )*0()) +2)/)) ;)

  ++8(' , '') '+9( 2 !3 2 *0/)9=) ;) /2+)) 2 ;))=6 ,? 2 B( #() 0()?) ;)

  )'8)(.

  - Pro:esor Uni!ersitar Dr9 Aron Petric1%1$-1%1 2/ , F/',9=)) 2 I*0() 2) B'/'(-

  ;)6 /(/90( ;) 2*/9, 2 /#=)6 )' , B(',').

  ' C%ei"e Moeciu"ui/' C*/2, M0/)',')

  ' Biserica Ador#irea Maicii Do#nu"ui /0*(')9 > 1!& ;) #)/9 > 13

  Princi-a"e"e tr,uri i s&r$&tori din )ona Bran/

  12

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  13/33

  1. 1 ianuarie 08)/)', *0(/05)',')

  2. martie, aprilie 08)/)'() ,? 2 *9(890( 5)()) D0+',')

  3. martie '(/( 0),0( , +'

  4. 25 aprilie +9*'(( ,#,')6 ,?( /,') +) 8' /(*/90( 2 )+,

  5. 24 iunie O,)+#)2 2 5(9 )(

  6. 20 iulie S),)

  7. 25-26 iulie T(?', 2 5(9 2 , M0/)'

  8. 9 august S. P,)+0

  9. august N2) +'=),0( F'2

  10. 25 octombrie F0/', ,') S'+2('

  11. octombrie- (959;)', 0),0(

  12. 8 noiembrie (?', 2 S. A(?,) M)), ;) G5(),

  13. 24 decembrie /0,)2', B'9 2)+)= , M0; A'

  14. 25 decembrie S9(890( C(9/)'',')15. 31decembrie (5,)0

  >9? AMENAJAREA TURISTIC@ A +ONEI

  R0+)6 '()*+', ('(, *- #(/)/ 2 +',=) )6 2( ' )* 0 ,?)*,=) 2/59

  /( *9 #(+)9 2)(=)( #*)'),0( 2'#9 /()()) 2 /,*))/( *#/))/ > /,* 2 /00(6

  # / *- (,)@ ',()0( ;) ' (' ?=)) *#/),)@ > /@( , (+ =9(9;). M(?2

  , B(6 + >,) '();) /( 5' #(' #()+ 29 ;) (' )+#(*)0=) 2 8' 0(?)@(

  ,0/,)9=)) 2) #'/ 2 52( '()*)/. C, +) /,( #0=) , '*'(), *' ,'/('(), 8' 2)

  B(-M0/)'6 2 , '();)) /( * 0#(*/ > B( /' 0/@) #(/()) 5/=,0( *' 2 , /)

  /( 20( (@)@9 @0 *' +',=) /) /( 5) )/) *#/), #(' 5)@) C*,', B(.

  P(' >+8'99=)( )+?))) *=)'))6 #(/'+ ;) #(' >,*)( //*',')6 +) ,* > @0

  +'@',')6 ')) '();) ' *'?( /0*(')( ') #(/9() ;) ') ;0*, ,(,6 / ( 2)+)'

  ()/', > ,0/,). D *+6 0* /0*)2(9 0 /*) *()?9 +( ')

  #)= ?(0,)+( #(' *)?'(( ') +) 8' #(05)@)09()6 /' +) +', /' /6 0#( '();),0( ' ' *)?'(9 +* > ')9=), 2 /@(. C(( ') #)= ( 0() '();),0(

  #0*)8),) *9 /'+#( ('+), 8(@'() 2 B(.

  13

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  14/33

  O 2)5(*))/( #,) 2 *(5)/)) )(+,0( 2 '()*+ 2) ,0/,) ( 5 ' /

  8)/ #(' 2@50,( '()*+','). V/)9 +'=),0( ' #0 /0*)') 2/ ' /0(

  (+ 2 50(8), #(' 2)5(*))/( 0() #() 0(?)@( '0( /'(*))6 '+(0;) '();)

  >/'+2'-* *9 #0(*/9 *)?'() # /9(9() 2 +'6 /'0*/2 @0.

  S /0*9 50) 0()9()) ?)@),0( ;) /9( ' , *?+ 2 5(*9 , 5)@)0(),0(

  C*,',') B(6 *'#( /0#)),0(.

  Z0 B(',') * 0 @09 '()*)/9 /( * 8'/'(9 2 ' /2(' '(, 0( #)0(*/ ;)

  *990*6 2 0 80?9=) /','(,-)*0()/9 )*)+8),9 ;) 2 0 8@9 +(),9 2 /@( ;) ,)+=)

  8) #'*9 , #'/. C / ' * >/9 8) #'* , #'/ , B( * +02,) 2 #(/(

  )+#',') ,)8( , '();),0( >(-' +02 /( *9 >) /9 # /;) *9 /,')*/9 +) +',. P('

  /* * #(0#':

  - +( '') #(/ 2 2)*(/=)) /' 2)+*)') +2)) > #(0#)( C*,',')- 0(?)@( > )/) C*,',') B( '0( >,)() # >*( /' C0, D(/',

  ,?2 /( 2'* 2 +',=) '();) , B(6 +) ,* *(9))

  - +( '') /(' 2 /)=)6 '();)) '(+2 *9 >5= *9 /9,9(*/9 ;) 0029

  52 #0*)8),) (,)@9()) '0( #,)+89() /9,( > >+#('(9()

  - #(@= 8'29 @9#@)) / #0*)8),9 +( ') #()) 2 */)

  - 5,0())/( C9=)) R;05',') ,9 , 14 + 2 B(

  - *)?'(( *(5)/)',') 2 ?)2 > @09

  - 2@50,( /9),0( 2 //* +),0/ 2 (*#0( /( *9 *)?'( ' )5, /,))5 +)

  ()2)/ , *(5)/)',') 2 (*#0(

  B(', 5 /0)' *9 (?9 '();)) )+# / 5 ;) *9 , 0( 0) (/=)). P()/#(

  ;) ,', /02'/90(),0( 2) '()*+ * 50( 2+0*( #() 2(+)( '();),0( /( ' 0*

  2 > B( *9 (5)96 ' #() #', /9 5) '();) #(' #()+ 296 /9/) /;) 2) '(+9 *'

  (;) > *#/), 2 ('+, /*,',') *' 2 /,)9=), '(, , @0).

  14

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  15/33

  CAPITOLUL !

  Turismul in Culoarul Rucar-Bran

  Scris de Manolache ElenaJoi, 17 Martie 2011 18:38

  1

  2

  3

  4

  5

  Rezumat: Culoarul Ruc r-Bran, str juit de masivele Leaota i Bucegi, de Iezer-P pu a i Piatra Craiului, prin particularit ile sale geografice, constituie o unitate teritorial bine individualizat . Din mbinarea fericit a componentelor mediului geografic rezult un ridicat poten ial turistic. Str b tnd satele de la Bran la Ruc r ne convingem c turismul rural, ecologic i cultural poate fi pe deplin func ional i n Romnia. n culoar se

  ntlnesc numeroase regiuni turistice cuprinse n patru zone principale:zona turistic Bran n care principala atrac ie o reprezint castelul Bran, dar i formele carstice din complexul M gura-Pe tera- irnea zona turistic Podu Dmbovi ei, aici se ntlnesc numeroasele chei i pe teri care al turi de cel lalte forme carstice au contribuit la nscrierea zonei printre cele mai vizitate din Carpa ii Meridionali Zona turistic Muscel unde se remarc castrul roman de la Sc ri oara-Ruc r, complexul de cet i de la Cet uia, punctele vamale de la Dragoslavele i Ruc r i monumentul de la Mateia i Zona turistic T ma -Otic. Printre atrac iile naturale

  ntlnim : Parcul Na ional Piatra Craiului; Pe tera Dmbovicioarei; Pe tera cu Lilieci (satul Pe tera), pe tera Gaura Sbrcioarei, pr pastiile Z rne tilor (defileu larg de cca 4 km cu pere i de 200 m n l ime), Fntnile Domnilor (izvoare resurgente), Fntana lui Botorog (izbuc captat), Arcadele de la Zaplaz, Moara Dracului,Avenul din Grindu (Funduri), Avenul din Vl du ca, cheile Gr di tei, rezerva ii naturale (La Chi toare-Moieciu de Sus, etc); mun ii Piatra Craiului; complexele de la irnea, Pe tera, M gura i Fundata etc; masivul Iezer- P pu a (Ruc r); Barajul Pecineagu. Pentru p trunderea n Culoarul Ruc r-Bran se poate opta fie pentru transportul feroviar, c ile ferate ajungnd n apropierea culoarului, dar mai ales pentru caile rutiere. Culoarul Ruc r-Bran dispune de numeroase unit i de cazare printre care :popasul turistic Mateia , Hanul turistic Ruc r Popasul turistic Pe tera Dmbovicioarei, Complexul turistic Brusturet, Hanul Piatra Craiului, Popasul turistic irnea, Hanul Bran i cabana Bran-castel i un num r impresionant de vile, cabane i pensiuni. De i str b tut,

  de secole i secole de str ini, satele din acest perimetru i-au p strat individualitatea rustic , o anume simplitate a traiului, pe care adaptarea la cerin ele moderne de confort nu le-a putut tansforma.

  Cuvinte cheie: culoar,Ruc r,Bran,turism,castelul Bran, Chi toarea, Dmbovicioara, Fundata,chei, Pe tera.

  ntre Bran i Ruc r se ntinde,cale de doar22,5 km,un spa iu de poveste,cu a ez ri rustice pitice de-a lungul unui culoar depresionar str juit,pe de o parte,de Mun ii Piatra Craiului,iar de cealalt parte,de Mun ii Bucegi.Cu sute de ani n urm ,pe aici trecea un cunoscut drum comercial,care lega localit ile Bra ov i Campulung.

  15

  http://opengis.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=482:turismul-in-culoarul-rucr-bran&catid=35:articolehttp://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://www.addthis.com/bookmark.php?v=20http://opengis.unibuc.ro/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d8e5db24ff6be45b0bfa08d4d4fedb724f4ef567http://opengis.unibuc.ro/index.php?view=article&catid=35%3Aarticole&id=482%3Aturismul-in-culoarul-rucr-bran&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_contenthttp://opengis.unibuc.ro/index.php?view=article&catid=35%3Aarticole&id=482%3Aturismul-in-culoarul-rucr-bran&format=pdf&option=com_contenthttp://opengis.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=482:turismul-in-culoarul-rucr-bran&catid=35:articolehttp://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/http://void%28null%29/
 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  16/33

  F)?.1.P0@)=) ?0?()/9 C',0(',') R'/9(-B(P(,' 2) :C(9/)' C()*)6 !&&6Romnia :Culoarul Rucr-Bran6E2.A2 L)8()6B'/'(;)

  n prezent,aceast zon ,cu m guri,curm turi i dealuri pe care nc mai cutreier turmele ciobanilor tiutori a vechilor tehnici de a face brnz n coaj de brad,urd ,jinti i bulz,a devenit una dintre destina iile

  predilecte ale turi tilor.Str b tnd satele de la Bran la Ruc r ne convingem c turismul rural,ecologic i cultural poate fi pe deplin func ional i n Romnia.

  Zonele turistice

  Delimitarea principalelor zone turistice rezult din mbinarea mai multor criterii ca:individualitateaspa ial ,specificitatea fenomenelor turistice i perspectiva exploat rii turistice integrale n condi ii de rentabilitate economic .

  Zona turistic Bran Branul este cunoscut drept o str veche a ezare p storeasc ,n care nc se mai fac sim ite influen ele fenomenului transhuman ei.n fiecare an,n ultima smb t din luna septembrie are loc s rb toarea R v itul oilor(oile coboar de la munte i sunt preluate de propietari).

  16

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  17/33

  F)?.!.L0/,) B(

  Principala atrac ie a Branului o constituie castelul medieval,depozit de istorie,tradi ie i legend ,n l at n 1212 pe o stnc de 60m de un cavaler teuton.

  Castelul Bran a fost ini ial o cet uie de lemn,ridicat de unul din cavalerii teutoni adu i de regele Andrei al II- lea al Ungariei n ara Brsei, n secolul al XII-lea.Pe locul acesteia,sa ii au construit, n 1377, o cetate de piatr ,care avea rolul de ap rare a importantului drum comercial care lega Transilvania de ara Romneasc prin Culoarul Ruc r-Bran.n 1920,Consiliul or enesc din Bra ov a d ruit Catelul Bran reginei Maria,n semn de recuno tin fa de contribu ia adus la nf ptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Acest sumbru castel cu elemente gotice i renascentiste a ajuns astfel s fie transformat de arhitectul Karel Liman ntr-o pl cut re edin de var .n incint se afl Muneul etnografic ce reune te cele mai semnificative forme de habitat, instala ii de tehnic r neasc , costume populare, ceramic .

  17

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  18/33

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  19/33

  Fundata, situat n apropierea Pasului Giuvala, la altitudinea de 1270m, este cea mai nalt localitate din Culoarul Ruc r-Bran. n fiecare an, la sfr itul lunii august, aici se organizeaz Nedeia mun ilor-o s rb toare p storeasc .

  F)?.$.L0/,) F'2

  Zona turistic Podu Dmbovi ei se suprapune teritoriului ocupat de localit ile Podu Dmbovi ei i Dmbovicioara. Aceast zon turistic este nzestrat cu cel mai spectaculos relief carstic. Aici se ntlnesc numeroasele chei de pe v ile Dmbovi ei (Plaiul Mare,Cheile Mari), Dmbovicioarei (Brusturet i Dmbovicioara), Crovului, Rud ri ei i a altor afluen i, cu pr p stii, turnuri i amenin tori pere i de stnc de 100-150m,s pate n pere ii calcaro i din sud-estul Masivului Piatra Craiului. Pe lng chei ntalnim i pe teri,

  printre cele mai importante fiind pe tera Dmbovicioara, la altitudinea de 861 m cu dou galerii (244m), Ur ilor i Uluce, care al turi de cel lalte forme carstice au contribuit la nscrierea zonei printre cele mai vizitate din Carpa ii Meridionali.

  19

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  20/33

  F)?..C), D+805)/)0()

  F)?..C), D+805)/)0()

  20

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  21/33

  Zona turistic Muscel cuprinde Culoarul Dmbovi ei i localit ile Ruc r,Dragoslavele i Stoene ti.Vechi punct vamal, Ruc rul este un mndru sat muscelean, cu case albe, avnd cte o nc pere central (foi or), foarte

  nalt , deschis pe toat lungimea fa adei, sprijinit pe stlpi de lemn. Sub aspect istoric se remarc castrul roman de la Sc ri oara-Ruc r, complexul de cet i de la Cet uia, punctele vamale de la Dragoslavele i Ruc r i monumentul de la Mateia .

  F)?..L0/,) R'/9( SURSA :#:#*)'-*/()*0(.(0

  F)?.%.M0'+', 2 , M);

  Zona turistic T ma -Otic corespunde arealului economic al localit ii Ruc r.Singura localitate este S tic,n rest predominnd habitatul cu utilizare temporar (pastoral), forestier, cinegetic, baza de antier(Pecineagu), care pot oferi posibilit i de practicare a turismului n zon .

  21

  http://pensiunea-scarisoara.ro/http://pensiunea-scarisoara.ro/http://pensiunea-scarisoara.ro/
 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  22/33

  Atrac ii naturale:

  Parcul Na ional Piatra Craiului; Pe tera Dmbovicioarei; Pe tera cu Lilieci (satul Pe tera), pe tera Gaura Sbrcioarei, pr pastiile Z rne tilor (defileu larg de cca 4 km cu pere i de 200 m n l ime), Fntnile Domnilor (izvoare resurgente), Fntana lui Botorog (izbuc captat), Arcadele de la Zaplaz, Moara Dracului, Avenul dinGrindu (Funduri), Avenul din Vl du ca, cheile Gr di tei, rezerva ii naturale (La Chi toare-Moieciu de Sus, etc); mun ii Piatra Craiului; complexele de la irnea, Pe tera, M gura i Fundata etc; masivul Iezer-P pu a (Ruc r); Barajul Pecineagu

  .

  F)?.1&.F ,') B00(0?

  22

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  23/33

  F)?.11.A5', 2) G()2 SURSA : #:WWW.,,-**0*.(0

  F)?.1!.C), G(92);)SURSA :#://.5)(',0'()*./0+

  23

  http://www.all-seasons.ro/http://cache.virtualtourist.com/http://cache.virtualtourist.com/http://www.all-seasons.ro/http://cache.virtualtourist.com/
 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  24/33

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  25/33

  F)?.14.M0)/)' 2 S'*

  Varfuri montane: Bucegi: vf. Omu + cabana (2505m), cabana Poiana Izvoarelor, cabana Gura Diham, cabana M l e ti + traseu, cabana Pe tera, vf. Tig ne ti (2019m), vf. Gutan (2246m), vf. B trna (2181m), vf. Obr ia (2405 m); Piatra Craiului: cabana Curm tura, cabana Plaiul Foii, refugiul Diana, Padina Ur ilor, vf. La Om (2239m), vf. Ascu it (2156m); crucea de pe Cr p tura (1790m).

  C i i localit i de acces Pentru p trunderea n Culoarul Ruc r-Bran se poate opta fie pentru transportul feroviar,c ile ferate ajungnd n apropierea culoarului,dar mai ales pentru caile rutiere.

  25

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  26/33

  n cazul transportului feroviar exist urm toarele sta ii : Arge el(Gole ti-Cmpulung-Arge el) este leg tura cea mai apropiat de culoar,de la aceast sta ie pn la Dragoslavele sunt doar 7 km.Trgovi te(Bucure ti Nord-Pietro i a).Din Trgovi te se pot folosi autobuzele pe direc ia Trgovi te- Cmpulung.Z rne ti(Bra ov-Z rne ti),de aici se pot folosi autobuzele pe direc ia Z rne ti-Bran sau Bra ov-Z rne ti-Bran. R nov(Bra ov-Z rne ti),de unde se folosesc autobuzele pe direc ia Bra ov-R nov-Bran.

  C ile rutiere p trund n interiorul culoarului,apar innd categoriilor de drumuri na ionale, jude ene i comunale. Cmpulung-Dragoslavele-Ruc r-Bran(DN 73) are 74 km i este modernizat,reprezentnd drumul transcarpatic al Branului,din care se desprind osele jude ene i comunale c tre toate a ez rile i obiectivele turistice.Trgovi te-Voine ti-Stoene ti-Valea Mare-Prav (DN 72A) are o lungime de 74 km i reprezint drumul principal de acces care p trunde n culoar pe la Stoene ti. Predeal-R nov(DN 73 A)deriv din E 15(Bucure ti-Bra ov) a c rui bifurca ie are loc la Predeal. Stoene ti-Dragoslavele,cu o lungime de 8 km este par ial modernizat ,favorabil circula iei auto i scurteaz cu 20 km accesul spre culoar prin DN 72A i apoi DN 73.Podu Dmbovi ei-S tic-Pecineagu,cu o lungime de 21km,nso e te valea superioar a Dmbovi ei.Este un drum bine ntre inut,de i nemodernizat, practicabil n tot timpul anului.Acest drum faciliteaz accesul n culoarele T ma i Otic,precum i p trunderea spre mun ii Iezer-P pu a,Piatra Craiului, aga i F g ra .

  Drumul communal Fundata irnea(5 km) se desprinde din DN73,accesibil aproape tot timpul anului i reprezint calea de access pre localitatea irnea,precum i spre creastra Pietrei Craiului. Drumul communal Fundata-Fund ica(3 Km) se desprinde tot din DN 73,n central comunei Fundata.Iarna este dificil de str b tut. Drumul communal Moeciu-Fund ica(8 km) se bifurc din central comunei Moeciu,desprinzndu-se din DN 73 .Dificil de str b tut iarna pe sectorul Moeciu de Sus-Fund ica. Drumul communal Bran M gura(6 km),nemodernizat,permite accesul n platform Bran i apropierea decheile Pr pastiei din Mun ii Piatra Craiului.

  Trasee turistice

  Trasee din Ruc r: 1. Ruc r - la Cucule - la Br det - cabana Gura Plaiului - cheile Ghimbavului - traversarea rului Dambovi a -

  "La Balcoane" - uzina electric - Ruc r (centru) 2.Ruc r - La Uzina - muchia Cheii - Vf.Crucii - aua Crucii - fnea a Idor -Ruc r (centru)

  Trasee din Dmbovicioara: 1.Podu Dmbovicioarei - Cheile Dmbovicioarei - centrul comunei Dmbovicioara - pe tera Dmbovicioara - ramifica ia valea Vi eilor - valea Cheii de sub Grind - aua Stnii - ramifica ia La Refugiu - aua La Table. 2.Bivuac la Table - aua Joaca - Poiana Frumoas - vf.Col ul Cojei - curm tura Gropilor - culoarul Sp rturilor - aua La Crucea Sp rturilor - La Trei Fntni Sendroaia - coala Ciocanu - coala Dambovicioara - centrul

  com.Dmbovicioara.

  Unit i de cazare

  Popasul turistic Mateia , situat pe DN 73 (Cmpulung Bra ov) n incinta Mausoleului Mateia , posed 30

  locuri de cazare n c su e i restaurant. Prin pozi ia sa geografic , popasul este i un punct de belvedere. n dep rtare se contureaz panorama ora ului subcarpatic Cmpulung.

  Aici se poate vizita Mausoleul Mateia , care p streaz pentru eternitate memoria bravilor i anonimilor b rba i c zu i pe cmpul de lupta pentru ntregirea neamului.

  Hanul turistic Ruc r, din centrul comunei Ruc r, este situat la o altitudine de 700 m, are o capacitate de cazare de 42 locuri, cu func ionare n tot timpul anului, i constituie un bun loc de popas. De pe Dealul Crucii avem posibilitatea s cuprindem imaginea a ez rii, a Cheilor Dmbovi ei, dintre Podu Dmbovi ei i Ruc r, precum i

  26

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  27/33

  crestele Bucegilor sau ale Iezerului. Din Ruc r se pot face excursii spre i n mun ii din jur, pe Valea lui Ecle, pe valea Ru orului, pe valea Ghimbavului sau n Mun ii T ma ului. Arhitectura local , portul popular, tezaurul folcloric constituie permanente atrac ii turistice la Ruc r i n mprejurimi.

  Popasul turistic Pe tera Dmbovicioarei, situat pe drumul jude ean Podu Dmbovi ei Brusturet, la intrarea n Pe tera Dmbovicioarei, este un loc ideal de popas dup vizitarea pe terii. Popasul este deschis ntre lunile mai i octombrie, dar nu dispune de locuri de cazare.

  Complexul turistic Brusturet, construit n bazinetul depresionar cu acela i nume, la poalele Muntelui Galbena,

  la circa l 050 m altitudine, beneficiaz de un pitoresc decor montan. Complexul dispune de 83 locuri de cazare, majoritatea n c su e, cu confort ridicat. Este alimentat cu energie electric produs de un grup propriu. La restaurantul complexului, amenajat rustic, prin folosirea unor elemente specifice scoar de stejar i trunchiuri de copaci, precum i diverse trofee cinegetice , pot lua masa 200 de vizitatori, ntr-o ambian pl cut . Prin frumuse ea cadrului natural, Complexul turistic Brusturet este nu numai un minunat loc ele popas

  ntre lunile mai i octombrie , ci i un punct de unde se pot organiza excursii n Mun ii Piatra Craiului (cabana Curm tura), spre satele br nene Ciocanu i irnea sau spre valea Dmbovi ei, n Mun ii T ma ului.

  Hanul Piatra Craiului, situat pe DN 73 (Cmpulung Bra ov), cu o larg priveli te spre Masivul Piatra Craiului, dispune de 125 locuri de cazare, dintre care 20 n c su e. Hanul se afl la altitudinea de l 050 m i la 16 km de Ruc r, spre Fundata.

  Bucurndu-se de un frumos renume n circuitul turistic br nean, unitatea func ioneaz permanent. De aici se pot organiza drume ii n Piatra Craiului i Bucegi, precum i excursii n satele apropiate.

  Popasul turistic irnea, aflat tot pe DN 73 (Cmpulung Bra ov), la intersec ia cu drumul jude ean (localitatea Drumu Carului irnea) este deschis tot timpul anului. Nu dispune de locuri de cazare, ci constituie doar un punct de aprovizionare, prin restaurantul amenajat n incinta lui. Poate fi folosit ca loc de campare avnd opriveli te de o rar frumuse e spre creasta Pietrei Craiului i Masivul Bucegi. Pe drumul bine ntre inut, la numai c iva kilometri, se poate ajunge n satul irnea, una dintre cele mai pitore ti a ez ri din zon , unde exist posibilit i de cazare.

  Hanul Bran i cabana Bran-castel situate n imediata vecin tate a Castelului Bran, la o altitudine de 740 m, sunt unit i turistice care dispun de locuri de cazare avnd restaurant, cofet rie i bufet. Hanul Bran dispune de

  54 locuri de cazare, iar cabana Bran-castel de 25.

  Aceste unit i br nene sunt locuri de popas pentru vizitarea Castelului Bran, a Muzeului etnografic din apropiere, i baz de plecare n excursiile organizate n Mun ii Bucegi i Piatra Craiului sau spre satele br nene Pe tera, irnea i Ciocanu.

  n Culoarul Ruc r-Bran se ntlnesc numeroase vile,pensiuni i cabane,printre care urm toarele:

  Pensiunea Nedeea (Capacitate: 24 locuri n 12 camere), Pensiunea Doi Coco i (Capacitate: 16 locuri n 8 camere), Pensiunea La Casa Ruc rean 8Capacitate: 15 locuri n 6 camere9, Pensiunea Casa Florilor (Capacitate: 6 locuri n 3 camere), Vila Casa Briana (Capacitate: 14 locuri n 6camere), Pensiunea Roata Norocului (Capacitate: 10 locuri n 5 camere), Pensiunea Cabana Giorgiana

  (Capacitate: 18 locuri n 9 camere), Cabana Frasin (Capacitate: 18 locuri in 10 camere), Pensiunea Adrienne(Capacitate: 8 locuri n 4 camere), Cabana P durarului, Popas turistic Valea Haiducilor (Capacitate: 28 locuri n 14 camere), Pensiunea Alex (Capacitate: 10 locuri n 5 camere), Pensiunea Alpina (Capacitate: 10 locuri in 5camere).

  De i str b tut,de secole i secole de str ini,satele din acest perimetru i-au p strat individualitatea rustic ,o anume simplitate a traiului,pe care adaptarea la cerin ele moderne de confort nu le-a putut tansforma.

  BIBLIOGRAFIE

  27

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  28/33

  Andreescu F,(2007),Romnia:Culoarul Ruc r Bran,Ed.Ad Libri, Bucure ti P tru Ileana,(2001),Culoarul transcarpatic Bran-Ruc r-Dragoslavele:studiu de geografie fizic cu privire special asupra evalu rii poten ialului natural,starea i calitatea peisajului,Ed.Universit ii din Bucure ti Popa Beatrice,Popa V.,(2004),Ghidul Valea Prahovei :Bra ov-Poiana Bra ov-culoarul Ruc r-Bran,Ed.House of Guides,Bucure tiSimion T.,(1990),O poart n Carpa i:culoarul Ruc r-Bran,Ed.Sport-Turism,Bucure ti Teodoreanu Elena,(1980),Culoarul Ruc r-Bran :studiu climatic i topoclimatic,Ed.Academiei Rebublicii Socialiste Romnia

  ANE

 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  29/33

  29

  http://economisim.info/wp-content/uploads/2013/07/Castelul-Peles.jpg
 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  30/33

  30

  http://economisim.info/wp-content/uploads/2013/07/Cheile-Dambovicioarei.jpg
 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  31/33

  31

  http://economisim.info/wp-content/uploads/2013/07/Castelul-Bran-interior.jpg
 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  32/33

  32

  http://economisim.info/wp-content/uploads/2013/07/Cheile-Gradistei-Fundata.jpg
 • 8/12/2019 Turismul Rural in Zona Bran-Moeciu Jjhhjkhjsss

  33/33

  http://economisim.info/wp-content/uploads/2013/07/Cetatea-Rasnov.jpg