~t:tul - ucv.ro · PDF fileen leza Traduceri literare . Pozitic Nr. Facultate Departament in...

of 7 /7
UNIVERSITATEA DIN CRA IOVA Nr. l crt. Facultate I Facultatea de I 1 Matematica 1 $tiinte ale Naturii. CANDIDA TI LA CONCURSUL PENTR U OCUP AREA POSTURILOR DIDACT ICE PE PERIOADA NEDETERMINATA, publicatc In Monitorul Oficial al Romaniei, Partca a III-a, nr. 662 din 24 noiembrie 2014 Pozitic Departament I in I Functie I Discipline din planul de invata ma nt didact icli func ii Departamentul de I 5 Profesor I Chimie tehnica. Electrochimie coroziune. Chimie universitar Inhibitori de coroziune domen ii de utilizare. -- Lector Geologie generala a Romaniei. 18 uni versitar Geomorfositur i. Resursele solului Departamentul de I dezvoltarea durabila. Geografia solurilor. Geografte I Geografia regionala a Romaniei. Organizarea Lector I 19 universitar spatiului geografic turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana rurala. · Probabili Uit i statistica matematica. 31 Asistent Algoritmi fundamentali in inteligenta universitar artificiala. Algoritmi geometrici. Metode Departamentul de computationale in economie. Informatica Logi ca computationala. Structuri de date 32 I Asistent I tehnici de elaborare a algoritmilor. Algoritmi universitar fundamenta li In inteligenta artificiala. Java. Candidati Ia concurs SAM IDE Adriana Mioara NERGREANU Cristin a DINU Constantin Cristian STANCU-DUMITRU Denisa TUDOR Irina J '<-'- z UN I\I ERSri Ai O\N CRA\ v' l t. UC !'.:i,'"

Embed Size (px)

Transcript of ~t:tul - ucv.ro · PDF fileen leza Traduceri literare . Pozitic Nr. Facultate Departament in...

 • UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

  Nr. l crt.

  Facultate I

  Facultatea de I 1

  Matematica ~i 1

  $tiinte ale Naturii.

  CANDIDA TI iNSCRI~I LA CONCURSUL PENTRU OCUP AREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATA,

  publicatc In Monitorul Oficial al Romaniei, Partca a III-a, nr. 662 din 24 noiembrie 2014

  Pozitic

  Departament I in ~t:tul I Functie I Discipline din planul de invatamant didacticli func ii

  Departamentul de I 5

  Profesor I Chimie tehnica. Electrochimie ~i coroziune. Chimie universitar Inhibitori de coroziune ~ i domenii de utilizare.

  --Lector

  Geologie generala ~i a Romaniei. 18 universitar

  Geomorfosituri. Resursele solului ~i Departamentul de I dezvoltarea durabila. Geografia solurilor. Geografte I Geografia regionala a Romaniei. Organizarea

  Lector

  I 19

  universitar spatiului geografic ~i turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~ i rurala.

  ProbabiliUiti ~ i statistica matematica.

  31 Asistent Algoritmi fundamentali in inteligenta

  universitar artificiala. Algoritmi geometrici. Metode Departamentul de computationale in economie. Informatica

  Logica computationala. Structuri de date ~i

  32 I Asistent I tehnici de elaborare a algoritmilor. Algoritmi

  universitar fundamentali In inteligenta artificiala. Tehnol~i Java.

  Candidati inscri~i Ia concurs

  SAM IDE Adriana Mioara

  NERGREANU Sandu-~tefan

  ~O~EA Cristina

  DINU Constantin Cristian

  STANCU-DUMITRU Denisa

  TUDOR ~i{{~ Irina Valentina~ J '

 • Pozitie Nr.

  Facultate Departamcnt in Statui Functie

  Discipline din planul de i'nvatamant Candidati inscri~i

  crt. de didactica Ia concurs functii

  BOLDEA

  Grafica pe calculator. Programare non-Afrodita-Liliana

  ........ Asistent procedurala. Baze de date. Algoritmi .).) universitar

  geometrici. IORGA

  Ionel Cristinel

  BELCIUG Smaranda

  14 Conferentiar Metode de analiza a algoritmilor. Interactiunea universitar om-calculator. Baze de cuno~tinte.

  COLHON Mihaela Verona

  Departamentul de 4

  Profesor Analiza matematica 3 (cal cui integral pe Rn). MIHAILESCU Matematidi universitar Teoria spectrala a operatorilor diferentiali. Mihai Gheorghe

  Facultatea de Departamentul de ~efde Bioremediere. Gestionarea de~eurilor. BUZATU 2 Agricultura ~i Biologie ~i 20

  Horticultura lngineria mediului lucrari Elemente fundamentale de protectia mediului. Gilda Diana

  Departamentul de Fundamentele pedagogiei. Teoria ~i .... Pregatirea 6

  Conferentiar metodologia curiculumului. Teoria ~i POPESCU .)

  Personalului universitar metodologia instruirii. Teoria ~i metodologia Alexandrina Mihaela Didactic evaluarii. Managementul clasei de elevi.

  Departamentul de Lector BU~U .15Jra -~ 4 Limbi Modeme 14 Limba engleza facultati nefilologice. .c- -~J<

  A plicate universitar Adrian Florin

  It -~~sf~ {E~1~ l! UN\\1- I '1. 3 0\~ 2 ~ CRt\10 \J ~ ~

  'ttl ~"(

  ~--~ ~t-

 • Pozitie Nr.

  Facultate Departament in Statui Functie

  Discipline din pia nul de invatamant Candidati inscri~i

  crt. de didactica Ia concurs functii

  15 Lector

  Limba engleza facultati nefilologice. MARCU

  universitar Diana

  BOUREANU

  Departamentul de Ma ria Magdalena

  5 Matematici 3 Conferentiar

  Analiza matematica. A plicate

  universitar POPESCU Liviu Horia

  Economie. Microeconomie. Macroeconomie.

  44 Asistent Contabilitatea institutiilor publice. Gestiunea ST AICULESCU

  universitar financiara a institutiilor publice. Economie ~i Oana dezvoltare regionala.

  Departamentul de Drept Public ~i

  37 Profesor

  Libertati fundamentale. RWULETU

  ~tiinte universitar Sebastian Radu Julian Administrative

  Facultatea de 6 Drept ~i ~tiinte

  39 Profesor Drept constitutional ~i institufii politice I. GIRLE~TEANU

  Sociale universitar Drept constitutional ~i institutii politice II. George Liviu

  Introducere In studiul relatiilor intemationale. Concepte ~i metodologii in ~tiintele sociale ~i

  Departamentul de Asistent politice. Politica externa ~i diplomatie.

  PORUMBESCU Stiinte Sociale

  47 universitar

  Guvernanta Uniunii Europene. Teoria Alexandra

  relatiilor internationale. lstoria relafiilor ~""""'?" internationale. Institutii ~i organizatii /.7 [1...~-i.J-.l international e.

  lUNIVEHSIT ;;; DIN ~ CrlA!O'

 • Nr. crt.

  7

  Facultate

  Facultatea de Economie ~ i Administrarea Afacerilor

  Departament

  Departamentul de Economie, Contabili tate ~i Afaceri Internationale

  Pozitie in Statui

  de funclii

  49

  51

  37

  23

  F unctie didactica

  Discipline din planul de invatamant

  Sociologia familiei. Sociologia comunicl:irii. Asistent I Politici sociale. Guvemanta in UE. Sociologie

  universitar juridica. Metode ~ i tehnici de cercetare sociologicli.

  Asistent universitar

  Conferentiar uni versitar

  Conferentiar universitar

  Geopolitica ~i Geostrategie. Studii de securitate. Guvemanta Uniunii Europene. Teoria ~i practicajumalismului. Teoria relatiilor internationale. Societate, stat ~i religie. Comunicare politica. Partide politice. Doctrine ~i ideologii politice in epoca contemporanli. Stat de drept ~i constitutional ism. Dreptul securiUitii nationale $i euroatlantice.

  Microeconomie. Macroeconomic.

  Departamentul de Logistica marfurilor. Logistidi. Comunicare ~i Management. A . t negociere comerciala. Comunicare si M k . 48 ststen . c-. T h . . d ' ar ettng, . . negoctere tn a,acen. e met e negoctere tn Ad . . umversttar t: M. k . T h . . . 1 mtntstrarea a,acen . ar ' etmg. e met promottOna e. Afacerilor Tehnici de promovare.

  Candidati inscri~i Ia concurs

  GOGA Cristina

  MIHAIU Simona lonela

  !LIE Mihaela Camclia

  GHERGHE Cosmin Lucian

  AVRAM Costin Daniel

  DINU Adina

  Dep~r~ame~tul de 17 Co~fere~tiar Informatica ec~~?mica a~licata. Depozite de . BULIGIU Ion Stattsttca ~~ umversttar date. Tehnolo 11 mformattOnale entru afacen. Informatica Conferentiar . . _ . . . CRIVEANU E . _ 18 . .1 Stattsttca. Stattsttca ramun lor. R d c- -1. , conomtca umverst ar a u ata tn

 • Pozitie Nr.

  Facultate Dcpartament in Statui Functie

  crt. de didactica functii

  Facultatea de Departamentul de Asistent 8 Educarie Fizica Kinetoterapie ~ i 35

  universitar si Sport Medicina Sportiva

  Departamentul de ~ef de

  Facultatea de Automatica ~i 27

  lucrari Automatica,

  Electronica 9

  Calculatoare ~i Departamentul de

  Electronica Calculatoare ~i 13 Conferentiar Tehnologia universitar Informatiei

  28 Lector universitar

  Departamentul de Conferentiar

  Limba ~i Literatura 9 Roman a

  universitar

  Facultatea de 10 Conferentiar

  10 Litere universitar

  Departamentul de Comunicare,

  16 Lector

  Jurnalism ~ i ~tiinte universitar ale Educatiei

  Departamentul de Limbi Romanice ~i 13

  Conferentiar

  Clasice universitar

  Discipline din planul de invatamant

  Anatomie. Fiziologia sistemului neuromioartrokinetic. Evaluare funclionala. Fiziologie generala. Conducerea proceselor industrial e. Sisteme de conducere distribuita. Sofuvare industrial. Sisteme automate.

  Arhitecturi software. Web Systems Engineering. Baze de date. Proiectarea bazelor de date.

  Literatura romana ~ i literatura pentru copii. Genu! epic. Literatura romana ~i literatura pentru copii. Genu! liric ~i dramatic. Metodica predarii literaturii romane. Text ~i interpretare.

  Mass-media ~i cultura populara. Folcloristica. Etnologie romaneasca. Folclor comparat.

  Limba romana contemporana. Sinta;xa ( Funcfii sintactice). LRC. Sintaxa. Organizarea funct ionala a grupului verbal.

  lstoria ~i metodica predarii istoriei. Introducere In antropologie. Antropologia urbanului. lstoria teoriilor etnoantropologice. Probleme fundamentale ale lumii contemporane. Antropologie sociala ~i cultural a. Fundamentele criticii literare. Teorii ale receptarii. Semiotica vizuala. Teorii ale lecturii.

  Candidati inscri~i Ia concurs

  NEAMTU Oana Maria

  POPESCU Ion Marian

  UDRI$TOIU Anca Lorcdana

  ALBU Marta Lucia

  BANTA Ionela Carmen

  PREDA Anamaria Magdalena

  OSIAC Daniela Viorica

  TILE A Monica

  Ff ~ g~~;.--

  {L,vE 1::1 ~~

  !:: ~ 4. \"i A I j:.l "to

  ~I

  - "',:!?~~

  l .Dti~ . ~ 8 "\.J'iJ?.... , ~ CM"' ~~ ~ "\.

  \~ ~< ~nvc~~-=-

 • Nr. crt. Facultate Departament

  Departamentul de Studii Anglo-Americane ~i Germane

  Pozitie in Statui

  de functii

  5

  35

  36

  37

  Functie didactica

  Profesor universitar

  Asistent universitar

  Asistent universitar

  Asistent universitar

  Discipline din planul de invatamant

  Limba franceza ( lntroducere in pragmatica). Elemente de lingvistica textuala. Lingvistica textului.

  Literatura engleza. Filosofie ~ i literatura. Hermeneutica literara. Mae~tri i anglo-americani. Tehnici de con versa tie ( engleza). Tehnici de redactare mediatica In limba engleza. Limba straina I . Curs practic: Redactare de texte. Curs practic engleza ( exercitii gramaticale ~i lexicale).

  Terminologie juridica ( engleza). Teoria ~i practica traducerii ( engleza). Paradigme interdisciplinare in comunicarea interculturala. Curs practic de limba engleza (exercitii gramaticale ~i lexicale). Curs optional A I limba. Limba engleza contemporana (pragmatica). Teoria traducerii (engleza). Curs practic: Exercitii gramaticale