Suplimentry 20-04-2012

download Suplimentry 20-04-2012

of 7

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  3

Embed Size (px)

description

hkýkLke f f t à kLke {Lku ø ø k{u A A u hkýkLke f f t à kLke {Lku ø ø k{u A A u hkýkLke f f t à kLke {Lku ø ø k{u A A u hkýkLke f f t à kLke {Lku ø ø k{u A A u hkýkLke f f t à kLke {Lku ø ø k{u A A u **** þw¢ðkh, 20yur«÷,h012 ¾kMk {w÷kfkík ÃkkLkk Lkt. 4 5 8 nn{{ ¼¼ee nnII òòuuþþ {{UU {{kkhhuu õõÞÞkkhhuuÞÞ MMkktt½½»»kkoo ffhhððkkuu ÃÃkkzzââkkuu LLkkÚÚkkee:: ffkkss÷÷

Transcript of Suplimentry 20-04-2012

 • wkh, 20 yur, h012

  5nn{{ ee nnII uu {{UU

  8{{kkhhuu kkhhuuMMkkttkkooffhhkkuu kkzzkkuuLLkkkkee::ffkkss

  hkkLke fftkLke {Lku k{u AAu

  rrkkkkkkkkhkkLke fftkLke {Lku k{u AAu

  rrkkkkkkkkhkkLke fftkLke {Lku k{u AAu

  rrkkkkkkkkhkkLke fftkLke {Lku k{u AAu

  rrkkkkkkkk

  * * * *

  hkkLke fftkLke {Lku k{u AAu

  rrkkkkkkkkkMk {wkfkk kkLkk Lkt. 4

 • 2wkh, 20 yur, h012

  www.sandesh.com

  kS kuzLkLke k fq nI n{LkerMk k Mkwkhfq nI n{Lku

  MkuMk fku{uzeLkwt uk kke [qwt Au. ykytku rV{Lkk rof Mk[eLk khze fnu Aufu, nS Mkwe MkuLMkhrk khVke fkuE LkkurxMkyke Lkke. ykk,rV{ kh fk{ [ke hkwtAu khu fkuELku yu nfLkke fu rV{ ru fkuEk Mk{ekk fhu.

  rV{{kt khkuk zkkuk yLku kuLkwtroLk y&e yLku rykeo Lkke yu ytkuMk[eLk fnu Au fu, nwt kh {qfeLku fnwt Awt furV{{kt fwt s y Lkke. nk, urfLkuMkyLku ueLkuMk rV{{kt kk {kxuLkku Lky{u sYhke fkuo Au, k yu{kt fwt s

  hkk Lkke. nwt yu kkkku k knw s MkkAwt fu r^{ fku{uze kLku, MkuMke Lkn. ktMkwe fu rV{Lkk {kuLk {kxu k y&e~ku, kkuMxh fu ku{kuLkku Wkkuk fhk{kt nwt{kLkkku Lkke. nk{kt Mkkur Lkuxfk

  MkkRx yLku w xqk kh suku{ku {qfk{kt ykk Auyu{kt k{u uE fku furV{{kt uf yLku kuMkLkekkk y Lkke. nwt k

  hkus Lkux Wkh r^{ ru kue fku{uuLxTMk khLksh hkwt s Awt.

  k Mkwkhfq nI n{{kt kwkkh fkqhMxkk yuxh, rhku Mktkoe zesuLkkhku{kt Au yLku Lkunk {ko kkk Mkkhk suLkrnhkuRLk Au.

  nnwwtt MMkkuuMMkkLLkkuu {{kkuuLLkkLLkkkkuu {{wwkkuukkLLkkkkee LLkknn:: MMkk[[eeLLkk

  kkkS kuzLkLke fku{uze rV{ Mke ftkLkeLkk rof Mk[eLk khze kkkSLkk rLk{ko{kt kLkehnue k Mkwkhfq nI n{Lkwt k roLk Mktke hkk Au. ku{Lkwt {kLkwt Au fu y&e ~ku

  fu yuMkkkuLkku Wkkuk k Mkwkhfq nI n{Lkk {kfuoxk xq khefu Lkn fhwt...

  rzhuxh fx

  kk

  nkurqz nnukLkk

  nkurqzLkk ke RrzxTMk!ykku kt ke Rrzx kku n{kt

  yke, k nkurqz{kt ke MxwSMkLkk{Lke fku{uze rMkrh kkuoke ykewrLkkLku nMkku Au. r MkuMkku, eMkzk{LxkukkuMk yLku MkeLk nkGMk nurMkrh khke kLke hnue rV{{kt kkLkunMkku. yke wrLkk Mkkku ykku kkuLke hkn uEyu.

  yuB{kLkwt xuxw fuwt Au?yuB{k kuxTMkLkLkwt Lkwt xuxw fuwt Au yLku

  kt Au yu knukt kku yn kMkeh{kt uEku. yu xuxw ufu kuLkwt kMkoLk Lkn kkuVu Au. {kk fu kuu kkukkLkk ku{kxu Lkn, rV{Lke sYrhkk {wsk[ekhkwt Au. ykhu yuB{k rxLkusMkoLkekkko fnuke rV{ k hk{kt fk{fhe hne Au. yu rV{Lkk hku {kxu s kuLkuykwt [ekhk{ fhkwt kzwt Au.

 • 3www.sandesh.com

  wkh, 20 yur, 2012

  hkuf keLkwt qx yykuLk xxkuk{ {ufh Lkek MkLke rV{ hkuf keLkwt qx Yykk{kt kuhtu[zwt nkwt, suLkk eu kuLkk qxk rzw{kt LkkLkk {kuxk VuhVkh kkk

  hkk, k VkELke suLkurk rzMkkuk yLku y uyku MkkkuLkwt keMkrMkLkwt ktkw qxk rzw nu kqhwt kE [qwt Au. Auk qxk rzw{ktkE{uMk MkrnkLkk MkeLkLku rV{kkk Au. hkuf keLkwt qx khkeY kwt nkwt khke kuLkk huf rzw{kt yufk rMk e skLkekfeV Lkze nke. suLke kkukkLkk Lk{kt Mk nke yuxu kuu ykkuekkheku{kt k yufk ku rMkLkku VuhVkh fhku kzku nkku.

  yrLk ffkqh {khk w~{Lk AAu:

  yyss uukkoLk rk yuLk{qr ku rMkLku{kk]nku{kt

  27{e yur, 2012Lkk hkus yuxufu ykkk Mkkknu ykkLke Au.yk rV{Lkk kkLzk yLku{kuLk{kt yrLk fkqh yLkuys uk n{ kE kEnILke su{ ku {kk,yufkeLkkt k fhkk yLkuyufkeLku u{ke uxkk ukkknku, k ys uku fkwt Au fu{Lku yrLk fkqhLke Rko yku AuyLku ku {khk w~{Lk Au.

  Mk{Lku skMk fkqhLke EkoykkLkwt Mkkike {kuxwt fkh yu Aufu rMkrLkh rMkxeLkLke {hLkkykhu knkU[k ykk Akkt yrLkfkqh k[eMk koLkk swkLkLke su{fk{ fhe fu Au.

  ysu yk ytku w{kt skwtAu fu, yrLk fkqh Mkkku ku{ktyrLk ykkkkt uELku Mk{wtAu fu kkurqz{kt yrLk fkqhLku{kuMx rVx Mxkh k {kxu kk{ktyku Au. yrLk fkqh hku {wskrVxLkuMk k {kxu knw fzfheku rof yLku kuLkk rVxLkuMkxuRLkhLke Mkq[LkkykuLku Vkuku fhuAu. nwt {kLkwt Awt fu rV{ RLzMxe{ktyrLk fkqh suk zurzfuxuz

  MxkMko knw s ykuAk uk {uAu, k khuf yk khukze fu Au.

  yrLk fkqhLku ysu w~{Lkk {kxu kkk ku ytku ysfnu Au fu fk{ uLke kLk qks Mkkhe Au, k Mkkk fk{{kt sMk hnuwt yLku fkuMxkh Mkkku

  Mkkk hkuLke kk [ke hkekkuh fhu Au. yk kkkku fne fuyrLk fkqh {khk w~{Lk Au. {LkuMkkk fk{{kt ukhkE hnuwt k{kwtLkke, nkLke kku k k{u AuyLku yrLk fkqh Mkux kh nku fuqxk kufyk kE kwt nkuku{Lkk hku, rV{ yLku fk{Lke skkku fuo hku Au.

  ys uk, yrLk fkqh,ftkLkk hkkk, Mk{ehk hue,ku kLk yLku kku{Lk RhkLkeLkeyuLk rkh rV{ ku 27{eyuru rhe kkLke Au.

  r

  kkkku kkkku {U

  Vuhkhe ffe MMkkheLke kkhVw hh^kkhw rLkku [kukhkLke Vuhkhe fe MkkheLkwt ktkwt qxkrzw nk{kt {wtkEke kkuzu qh ykuk yuf

  ytkrhk rMkkh{kt [ke hkwt Au. yn qxk hr{kLkh{Lk uke Mkkku kkBsLkkuLku sMkk kze Au. h{Lk yLkufkMx yuLz q {kxu hkus LkeLk {hkXe rus Mkur~kkLkkeyku Mkux kh yku Au yLku kuyku yk kLkkeyku {kuskekkxu Au. rk yk rV{ {kxu {hkXe kufLk] ke MkkUk khXq{fk {khke uku, yu MkkUkLkwt qx kqhwt kE [qwt Au.

  qxk [kw Au

  r rV

 • kqo r{Mk zo yLku ku rkLke xkuk rnhkuRLk rtfk [kukhkyu kuLke ykkk{e r^{ teh Y. 11 fhkuz{kt MkkRLk fhe Aukku yuLkk kAe ff ko {kwhe erkku ku rk{kt kuLke f{kuf rV{ MkkRLk fhkLkk kkt[ fhkuz {kk Au. rV{ rnxhnu kku kkukkLkku k zk Mkwe fhkLkk rfMMkk ku rk{kt Lkk Lkke kku fkuE rnhkuRLkLku rhuMk fhkkkukkLkku k k khkLke fnkLke k yLkuf Au. kkurqz eLMk kkeke fue hekukkukkLke f{k khe hne Au, uu kku hk...

  WxrVxLke su{kkuuLz

  kke rkkkk kMkwkhu u{h zo{ktkkkk MktktkuLkktMk{efhku ru kkfhu khu LkkE kkuWksu, k ku fnu Au fu nwt Mktktku k{kt {kLkwt Awt, kuLkefh fhwt Awt, Akkt kkurqz{kt {Lku yufkkwt kku Au.u{h zo{kt {khwt fkuE kuMx kze Lkke yLku u{hzo{kt fkuE fkuELkwt Lkke. MktktkuLke knuhkEykuMk{ke kukeMk koLke kuke rkMkLkeMktktku ruLke Mkhke yLku MktkkeMkkte hMk Au...ku xkWLk{kt k{khk yLku hkk kwkkke[uLkk Mktktku khu [[ko{kt hnu Au?

  k{krfku fnwt Awt fu hkkLke ftkLke{Lku k{u Au, k nwt yLku hkk qk sMkkhk r{kku Aeyu. { {khku {{kt y{ufkuMxkh nkkt khke s y{khe ykukke kE yLku kAe kku yk ykukkkZ {ike{kt kkke kE. nwt yLku hkk nu Mkkk Mktkfo{kt s hneyu Aeyu. RLk,hkk nihkkk{kt nku yLku nwt {twkE{ktnku kku y{u VkuLk kh kkku fko kh hnefkkt Lkke.kku yuLkku yko yu fkZe fkLku fu k{u ktLkuyufkeLkkt u{{kt Aku?

  ykun, e. Lkk, nwt yLku hkk qk sMkkhk r{kku Aeyu. nwt Mkk Awt yLku nk{ktu{Mktkt{kt uzkk {kxu hkS k Lkke.kkurqz{kt fkuE MktktLkwt Xufkwt nkukwt Lkke.kk s Mktktku yrLkrk nku Au. nS knwt yu{ s fne fu kkurqz{kt {khwt fkuEkze fu kuMx uLz Lkke. u k{Lku rkMkLk ykkku nku kku {khk MkuVkuLkLkku Mkezzk Lktkh w{ke swyku. RLzMxeLkk fkuE kLkku Lktkh Lkn kku. yn fkuE fkuELkwt Lkke. kk kkukkLke qLk{kt {MkAu. nwt {kk {khk fk{ kh fkuLMkLxux fhk{kkwt Awt.ykufu, ykkk{e rV{ku yLku k{khe rVxLkuMkzeeze ru ftEf skkuLku?

  Mkwrhxe {u {rnLkk{kt rhekkLke Au. hk-3Lkwt qx kk kqhwtkk{kt Au. yuf k kuLkwt kqhukqhwt qxkkE kAe nwt rVxLkuMk zeeze kh fk{uke sE.Mkktk{kt ykwt Au fu k{Lku ktkke yLkuMkkWkLke rV{kuLke k ykuVh Au? kkkLkk kkLku euk{Lku rV{ku Mefkhkkt [fkx kk Au?

  ykuVh kku {ke s hnu Au. RLkVux kkurqz,nkurqz, MkkWk RLzLk fu ktkke r^{ nku, {khk {kxuUus Lkku kkh. rV{Lke rMx u Mkkhe nku kku nwt fkuEk kkkLke rV{{kt yrLk ykkk {kxu kikh Awt.

  uLkkeAqxkkzkkAekrnyLku kAehkkkwkkkeMkkku suLkwtLkk{ uzkwtAu ku rkkkkkMkw fnu Au funk, hkk Mkkkunwt MkkkMktkfo{kt Awt,k hkk Mkkku{khwt fyk Lkfhku. nwt MkkAwt yLku nk{ktkku Mkk shnuk {kkwt Awt.kkurqz{kt MktktkuruLke rkMkLkerVMkqVe Au fu kurk{kt fkuE fkuELkwt Lkke...

  wkh, 20 yur, h012

  hhkkkkLLkkee ffttkkLLkkee{{LLkkuu kk{{uu AAuu

  rkkkkrkkkkrkkkkrkkkkVrkx yLku fku{uze {qr {kxu rkkyuxh uMk kkzuLku yuLk {qr

  fhkLkku [Mkfku [zku Au. e kuLku ykuVhk {e kE Au. MxwzLx kkurrxMk khykkrhk yk Lke {qr {kxu uMku zkuu kuukLkkkLkk k Y fhe ek kAe kEfu yk {qr n{kt kkuMxkkuLz hne Au. uMkuyk Lkk{ khLke {qr ru w ftE kku fkwtLkn, k yuxwt skwt fu, {Lku yuLk

  {qr fhkLkku [kLMk {ku nkku yuLkku khuhku{kt[ nkku. rV{{kt wke-LkkiLkkyuwfuLk f[hLke kk nke. nukE uMk, nk{kt fku{uzeLkeMkVkkke s w kE yku.k{khe nkWMkVw - 2 kkukkuMkykurVMk kh rnx s Au LkuroLkLke f{k {k{kt k{uf{k ukzkLkk Aku.

  yyuuLLkkLLkknn kkkkuu

  ffkkuu{{uuzzee nneeMMkknnee......

  yku

  rtfkLke su{ frhLkk k kkukkLkku fku Mkk[ku fhk {kxuktfkue Au. ku rkLke xkuk rnhkuELkku{kt suLkwt MkkLk{kuhkLkwt kk Au yu frhLkkyu {wh tzkhfhLke rV{rnhkuRLk {kxu kiMkkLkku hMkk fhk {kxu fkwt yLku{whLke {skqhe fu ku {kLke k kk. k[Lkknq yuuLkLx kkkt krkku kk {whu frhLkk kh kuLkerV{Lke rnhkuRLk khefu kMktke Wkkhe. ykkkLkku Vkku WXkeLku frhLkkyu Y. 8 fhkuz {kk yLku kuLku [qfkkk hk. khke frhLkkLke hfzLkerkLk Y. 8 fhkuz kh [kUxe kE Au.fkuE k rV{{kt fk{ fhkLkk ku Y.8 fhkuz kuzf {kku Au.

  f f ko {kwhe erkkLkk f{kufLkkt kz{ kku khLkkt kku Au, k kuLku MkkELkfhk k kk Yrkk k rLk{kokkyu ukk fhk kzuLku? {kwhe hku yLku kuLkk yrLk

  {kxuLke rVkh{kt ftE k Mk {kELkMk fhk {kxu kikh Lkke. k E, ku kwkkuLke {kkkyLku r{rMkMk {kwhe erkk LkuLku frhLkk fu fuxrhLkkke kkukkLku shk k Qkhke Lk ukk {kxu

  kkukkLke f{k Y. kkt[ fhkuz yktfe hne Au. {kwhe f{kuf {kxu Y. yufke k fhkuz{kt s knuktrV{ MkkELk fhk hkS nke, k u kh kku kwhkLke ni ke. Auk fuxkf Mk{{kt wxe yLku

  Vqz kkLzTMkLke nuhkk{kt kkLz yuBkuMkuzh kLkk Mkkku f rk - rMkLkVkuh{kt {kwhe ss khefu ukE nke. nu fk[ {kwhe rkkhksLke Mkwkhzwkhrnx rV{ R~fktLke rMkf zuZ

  R~fk{kt fk{ fhu yLku rV{ku{kt fk{ fhkLke kRkkt[ fhkuzke yuf k ykuAku Yrkku Lkn u yuk

  ynuk Au.

  ykqo krkyutehLke rh{uf {kxu rtfk

  [kukhkLku MkkRLk fhe Au yLku yk yuLk{qr {kxu rtfkLku 11 fhkuz Yrkk [qfk Au.

  yk Mkkku s keke[kuMk kkurqzLke Mkkike {kUe rnhkuRLkkLke Au. yk knukt ku yuf rV{ {kxu 3ke kkt[ fhkuz Mkwe

  Mkq fhke nke. ufu rtfk {kifk u fu [kifk {khLkkhe kuVuLkrnhkuRLk Au. yufk {rnLkk knukt erkfk kwfkuu yLku rLk{kokk h{u

  kkihkLke [u [f{f hkkt erkfkyu huMk - 2Lku kzke {qfkLkku rLkoeku nkku khu hkkkuhkk yu hku {kxu keMkekukeLku MkkELk fhk {kxu huMk -2Lkk rLk{kokk rLkuofkuLku kuzwt kzwt nkwt. yu ku rtfkyu huMk - 2 {kxu

  Mktfx Mk{Lke Mkktf kLkkLke nk kku kkze s nke, k rV{{kt yrLkfhkLkk Y. kkt[ fhkuz {kk nkk. yu yk Au fu rLk{kokk yLku erkfk [u

  ku[yk kE kwt yLku erkfk kkAe rV{{kt RLk Au.

  wr{ktLke yuMk kouLz fuxrhLkk fiVu nk{kt s Mk{kLk kLkLkk RLzMxe{ktMkkMku kzu w~{Lk fkkLk Mkkku Vhe yuf rV{ MkkRLk fhe Au. fuxLke kuMx uLz

  Vhkn kLkLke yk rV{ nuke Lq h khLke