succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

of 68 /68
aprilie 2015 E D I Ţ I E S P E C I A L Ā www.legalmagazin.ro Succesul aparţine întotdeauna oamenilor curajoşi şi vizionari Interviu cu IrIna StănculeScu, partener fondator şi manager Muşetescu, Stănculescu şi asociaţii ediția a II-a

Embed Size (px)

Transcript of succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Page 1: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

aprilie 2015EdiŢiE spEcialĀ

www.legalmagazin.ro

succesulaparţineîntotdeaunaoamenilorcurajoşi şi vizionariInterviu cu IrIna StănculeScu,partener fondator şi manager Muşetescu, Stănculescu şi asociaţii

ediția a II-a

la

dy

la

Wy

ER

E

diț

iE s

pE

cia

lE

ga

l m

ag

az

in

ap

ril

iE 2

015

E

diț

ia a

ii-

aw

ww

.le

ga

lma

ga

zin

.ro

Page 2: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Mediul de afaceri,sub lupa Consiliului Concurenţei

Audienţa:•Directori juridici din companii româneşti şi multinaţionale din următoarele sectoare economice:

Telecom, Energie, Industria farmaceutică, Automotive, Financiar-Bancar, Transporturi, Construcţii, FMCG; Turism;

•Avocaţi specializaţi în Dreptul Concurenţei;

• Reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare (ANRE, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANCOM,

ANRSC, ANRMAP, ANSVSA, Autoritatea Naţională pentru Turism, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea

Aeronautică Civilă Română);

• Mass-Media

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu va prezenta invitaţilor ultimele modificări legislative în acest sector important

D e t a l i i p e l e g a l m a g a z i n . r o

Ediţia a II-a, 21 mai 2015Hotel International Bucharest

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Concurenţei

legal magazin Events vă invită, pe data de 21 aprilie 2015, la cea de-a patra ediție a conferinței ”impactul fiscalității asupra mediului de afaceri”, care se va desfășura în cadrulhotel international Bucharest.Evenimentul cu tema impactul fiscalității asupra mediului de afaceri se desfășoară semestrial. în cadrul ediției a iv-a consultanți fiscali, avocați specializați în taxe și fiscalitateși directori financiari din companii și instituții sunt invitați să poarte un dialog constructiv cu autoritățile competente, în vederea clarificării unor aspecte legislative, în contextulmodificărilor importante din noul cod Fiscal și noul cod de procedură Fiscală.

impactulfiscalităţiiasupramediului de afaceri

Ediţia a iV-aProiect susţinut de: 21 aprilie 2015 I Hotel International Bucharest

Din tEmElE DE DiscuțiE amintim:Modificări prevăzute în Codul Fiscal și în Codul de Procedură Fiscală

Aspecte practice privind conformarea voluntară

Noutăți privind prețurile de transfer

Perspectivele ale relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale în 2015 și 2016

Litigiile fiscale – aspecte juridice

Cazurile recente în care companii din România au contestat deciziile autorităţilor fiscale în faţa instanţelor naţionale, dar

şi a Curţii Europene de Justiţie

EvEnimEnul EstE organizat cu susținErEa camErEi consultanților Fiscali, în partEnEriat cu citr, DEntons Şi Kpmg.participarEa consultanților Fiscali la acEst EvEnimEnt EchivalEază cu 5 orE DE prEgătirE proFEsională.

Page 3: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

urghezia liberală şiconservatoare care amodernizat Româniaîn perioada 1859 -

1938 a avut în avocaţi un sprijindeterminant. Avocaţii au fostpromotori ai reformelor care autransformat statul nostru într-unul modern. La fel ca şi în zilelenoastre, foarte mulţi premieri şiminiştri erau absolvenţi deDrept, având un rol decisiv înadministarea ţării. Regimul comunist nu a permisdezvoltarea acestei importanteprofesii liberale. După 1990,avocaţii au avut înţelepciunea săse organizeze eficient, benefi -ciind şi de o conjunctură favo -rabilă – investiţii străine, priva -tizări, foarte multe litigii, etc. Astăzi sunt aproape 30.000 deavocaţi în România. Doar înBaroul Bucureşti sunt înscrişi8.984 de avocaţi activi, 718avocaţi stagiari şi 91 de avocaţistrăini, grupaţi în 6.148 decabinete şi 496 de societăţi. Deremarcat că Baroul Bucureşticontribuie cu circa 65-70% laîncasările anuale ale Casei deAsigurări a Avocaţilor, sprijinindBarourile judeţene care sunt îndeficit.Un procent de aproape 65% dinnumărul total al avocaţilor estereprezentat de doamne. Nuexistă statistici exacte, însăpotrivit unor surse procentuldoamnelor avocat care suntparteneri în cabinetele şisocietăţile de profil nu depăşeşte35-40%. Aici este foarte mult locde creştere în perioadaurmătoare.Doamnele avocat trudesc zilnicpentru a –şi menţine şi extindeportofoliul de firme, instituţii şipersoane fizice pentru careacordă consultanţă juridică. Elese perfecţionează constant,

participând într–un număr maimare decât bărbaţii la o serie deconferinţe de pregătireprofesională. Doamnele avocat se luptă până la final pentru a obţine o soluţie favorabilă clienţilor săi, în negocierile dure care preced o achiţie sau ofuziune, într–un contenciosadministrativ, precum şi în litigiişi arbitraje.Prin rigoarea, tenacitatea şiabnegaţia lor, doamnele avocatreprezintă garanţia lucrului bine

făcut, ele fiind un motor almodernizării ţării noastre, careare foarte multe probleme,generate în primul rând decorupţie, birocraţie, lipsa deîncredere în instituţiile publice şide „capitalismul de cumetrie”,fenomen încurajat şi stimulat detoate partidele politice. Oameniişi companiile încă nu–şi cunoscbine drepturile, mai ales atuncicând instituţiile statuluiacţionează abuziv. Avocaţiiintervin în aceste cazuri,încercând să asigure unechilibru.

Revista LADY LAWYER şi–apropus să evidenţieze reuşiteledoamnelor avocat din ultimii ani.În ediţia a II–a puteţi citi despredoamne care lucrează încompanii multinaţionale deavocatură, adevărate corporaţii,dar şi despre doamne careconduc cabinete şi societăţi maimici, cu un potenţial foarte marede creştere. Ele sunt modelepentru tinerele stagiare şi pentrucolegele mai experimentate. Văinvităm să aflaţi ce stil deleadership au aceste doamne şice a stat la baza succesului lor.

Următoarea ediţie a publicaţieiLADY LAWYER va ieşi dintipografie la finalul luniinoiembrie 2015, când vomorganiza cea de-a II–a ediţie aGalei LADY LAWYER.

În ediţia a II–aputeţi citi despredoamne carelucrează în companiimultinaţionale deavocatură, adevăratecorporaţii, dar şidespre doamne careconduc cabinete şisocietăţi mai mici, cuun potenţial foartemare de creştere.

Garanţia lucrului bine făcutDe MIRCEA FICA, Editor Coordonator

1WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ed

ito

ria

l

B

Page 4: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

2 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

8 SucceSul aparţineîntotdeaunaoamenilor curajoşi şi vizionariinterviu cu irina Stănculescu,

partener fondator şi manager

muşetescu, Stănculescu şi

asociaţii

12 doamnele dinavocatură vor trebuiSă continue Să SeSuSțină reciprocinterviu cu anda todor,

managing partner, dentons

europe - todor şi asociaţii

14 când faci cu paSiuneceea ce faci, nu SimțioboSealainterviu cu andreea cionca-

anghelof, asociat coordonator,

citr

16 piața litigiilor varămâne în continuareuna SubStanțialăinterviu cu ligia popescu,

partner, Head of

litigation/arbitration,

Wolf tHeiSS rechtsanwälte

gmbH & co Kg

17 obServăm încă deanul trecut o anumităeferveScenţă pe piaţăinterviu cu roxana muşoi,

managing partner, rădulescu &

mușoi

18 conSolidăm douănoi domenii: fondurieuropene şi acHiziţii publiceinterviu cu roxana lupu,

managing partner,

lupu & partners

20 aducem experienţacedo în dreptulnaţionalinterviu cu diana-elena

dragomir, avocat fondator,

diana dragomir şi aSociaţii

22 ecHipa noaStră eSteîn permanentăperfecţionare şiextindereinterviu cu mădălina rotaru,

managing partner, rotaru şi

asociaţii

24 principalul noStruatu eSte ecHipa unităinterviu cu luiza buduşan,

managing partner, buduşan şi

asociaţii

25 am ajunS Să concurăm directfirmele din „big league”interviu cu iulia vass, managing

partner, vass lawyers

26 în eSență, dreptul reprezintă100% bun-Simținterviu cu alina maria nistor,

fondator am nistor - cabinet de

avocatură

28 abordez fiecaremandat cu aceeașirigoare și entuziaSminterviu cu Simona mareș,

partner, mareș / danilescu /

mareș

30 caracteriSticilecontractelor deconStrucţii derulateSub regulamentulfidicde dr. alina mioara cobuz

băgnaru, managing partner

cobuz şi asociaţii

32 m-am îndrăgoStitpe loc de profeSia depractician îninSolvențăinterviu cu Silvana șermer,

partner colaborator, citr

34 o nouă revoluție în legiSlația muncii?de prof.univ. dr. magda

volonciu, avocat – Sca magda

volonciu și asociaţii

36 avantajele aplicațieiisolexinterviu cu camelia pau, avocat /

isabela roșianu, avocat / izabela

calina, asistent

38 nu mi-am doritniciodată, în cei 18 ani,Să-mi ScHimb profeSiainterviu cu mirela iovu,

vicepreşedinte, cec bank

su

ma

r

Page 5: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

3WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

publicaţie editată de

Best Legal Media & Consulting SRL

RedaCția

Mircea Fica, Senior editor

[email protected]

emiliana dovan, Senior editor

[email protected]

PuBLiCitate

Mihaela Odică, Sales Manager

[email protected]

aBOnaMente

[email protected]

dtP

Carmen Costescu

[email protected]

adReSa RedaCției

Str. negustori, nr. 23-25, Sector 2,

bucurești

telefon - 031.10.12.166

email: [email protected]

www.legalmagazin.ro

legal magazin apare cu sprijinul uPLR (uniunea Profesiilor Liberale din România)

Copyright: Best Legal Media & Consulting SRL este inter zi să, con form legii, repro du ce rea inte gra lă sau par �ia lă – pe orice cale – a con �i nu tu lui revis tei, fără acor dul scris al con du ce rii redac �iei și al auto ri lor, care de�in drep tu ri le de copie re. apar �i ne cola bo ra to -ri lor, în exclu si vi ta te, res pon sa bi li ta tea pri vind date le și con si de ra �i i le din tex te le pe care le semnea ză. opi -ni i le lor nu repre zin tă ins ti tu �i i le și/sau fir me le cu careaceș tia au orice fel de rela �ii con trac tua le.

iSSn 2343 – 7375tiparul: MaSteR PRint

aprilie2015ediţie SpecialĀ

4/9 legal news 52/55 Business news

40/44lifestyle

46/51 eveniment

56/64 ladylawyer Profile

46 neîncrederea în juStiţie favorizează corupţia

48 induStrializarea românieiSe bazează pe SuportulinginereSc

49 Scade numărul procedurilor de inSolvenţă

50 noul cod vamal: câțiva ani până la trecereacompletă la SiStemulelectronic

51 profeSioniștii induStriei decarduri Se întâlneSc laconferința ”eu plăteSc cucardul”

40 StilulveStimentarreprezintă o cartede vizităinterviu cu mădălina drăgoişi ailin ibraim, fondatoare,Strike a pose– studio demodă şi fotografie

42 plante magice în «feng-SHui-ul» româneScde adnia de briac

44 Sfaturi pentru început de drum

su

ma

r

Page 6: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

PeliFilip a fost selectată pe lista scurtăde nominalizări pentru cea mai bunăcasă de avocatură din România încadrul Chambers Europe Awards 2015,premiile de referinţă la nivel deindustrie în ceea ce priveşteperformanţa caselor de avocatură dinEuropa.„Suntem onoraţi că ne aflăm din noupe lista scurtă pentru obţinerea uneiadintre cele mai importanterecunoaşteri din domeniu, premiul oferit de Chambers andPartners casei de avocatură cu ceamai bună performanţă din România.PeliFilip a continuat şi în 2014 să seimplice cu succes în cele maiimportante proiecte din mediul deafaceri românesc, să crească organicşi să livreze servicii la cele mai înaltestandarde de calitate. Ne bucurăm săvedem că aceste realizări sunt

recunoscute la nivel internaţional”, a declarat francisc Peli (foto),managing Partner Pelifilip.Chambers and Partners realizeazătopurile celor mai bune case deavocatură şi ale celor mai buni avocaţi din peste 185 jurisdicţii din lume, pe baza cercetărilor realizate de propria echipă, careintervievează avocaţii şi clienţii,permițând un grad ridicat deobiectivitate în evaluareaperformanţelor caselor de avocatură.Premiile recunosc poziţia relevantă acaselor de avocatură în regiune şireflectă realizările notabile aleacestora pe parcursul anului, inclusivproiecte remarcabile, creşterestrategică impresionantă şi serviciiexcelente în relaţiile cu clienţii. Anulacesta, premiile vor fi decernate înluna aprilie.

Muşat & Asociaţii aasistat Sterling ResourcesLtd. cu privire laîncheierea contractuluiprivind vânzarea tuturoroperaţiunile sale dinRomânia către CarlyleInternational EnergyPartners (CIEP), societateafiliată companiei globalede investiţii The CarlyleGroup.Tranzacţia, în valoare de42.500.000 USD, vizeazătransferul participaţiilorpe care Sterling le deţineîn perimetrele petroliereXIII Pelican şi XV Midia,EX-25 Luceafărul şi EX-27Muridava (situate înplatoul continentalromânesc al Mării Negre)

și a altor active, fiindstructurată sub formavânzării filialei MidiaResources S.R.L. pe careSterling o are în România.„Mandatul încredinţat deSterling Resources seadaugă unui portofoliuimpresionant de fuziuni şiachiziţii pe care Muşat &Asociaţii le-a asistat cusucces în cei 25 de ani deactivitate. Tranzacţia afost una complexă atât dinpunct de vedere juridic –sub aspectul structurăriitransferului drepturilor şiobligaţiilor derivând dincontractele de concesiunepetrolieră şi aimplicaţiilor fiscaleaferente preluării, cât şi

comercial, şi ne bucurămca am contribuit laîncheierea ei ”, a declaratCleopatra leahu (foto),Partner muşat &asociaţii.Echipa Muşat & Asociaţiicare a gestionat aceastăvânzare a fost formată din12 avocaţi şi consultanţifiscali cu experienţă îndiferite arii de practică –Fuziuni & Achiziţii,Energie şi ResurseNaturale, Drept Fiscal,Dreptul Concurenţei sauDrept Comercial şiSocietar, fiind coordonatăde doi parteneri cuexperienţă ai firmei –Cleopatra Leahu şiRăzvan Graure.

muşat & asociaţii a oferit consultanţă pentru Sterling Resources

Pelifilip, nominalizată la Chambers Europe Awards

4 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ga

l n

ews

Page 7: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

RTPR Allen & Overy a oferitconsultanţă juridicăCentrului Medical UnireaS.R.L. – operatorul deservicii medicale ce îșidesfășoara activitatea subsigla „Regina Maria” –pentru închirierea unuispaţiu cu o suprafață deaproximativ 1.500 mp, cu

destinaţia de birouri, încadrul clădirii Charles deGaulle Plaza.În prezent, clădirea Charlesde Gaulle Plaza estedeţinută de către societateaHR GLL CDG Plaza S.R.L.,care a fost asistată peparcursul negocierilor decătre Clifford Chance Badea

SCA. Negocierile au începutla sfârșitul anului 2014,tranzacţia fiind finalizată cusucces prin semnareacontractului de închiriere înluna februarie 2015. EchipaRTPR Allen & Overy care aconsiliat Centrul MedicalUnirea S.R.L. pe aspecte dedrept imobiliar a fostcompusă din Adrian Cazan(Senior Associate) şiAlexandra Ivancia(Associate). „Suntem alăturisi de această dată deCentrul Medical Unirea întranzacția pentru închiriereanoului lor spațiu

administrativ. Le mulțumimpentru încrederea acordatăRTPR Allen & Overy înrepetate rânduri, CentrulMedical Unirea fiind unuldintre clienții noștri cu caream colaborat excelent de-alungul timpului cu ocaziaaltor tranzacții de succesprecum achiziţia centrelormedicale Euroclinic și aspitalului Euroclinic, primulspital privat general dinRomânia, de la societatea deasigurări Eureko, precum șiîn legătură cu alte achiziţii însectorul medical”, a declaratAdrian Cazan.

rădulescu & muşoi, în topul Client ChoiceConform celor mairecente clasamenterealizate deClient Choice,Societatea deAvocatură Rădulescu& Muşoi a fostdesemnatăcâştigătoare apremiului pentrucategoria «Fuziuni şiAchiziţii» acordat deInternational LawOffice.«Distincţia acordatăreprezintă, în primulrând, o recunoaşterea calităţii serviciilornoastre, ca efortcolectiv al întregiiechipe de avocaţi, pe

parcursul anului2014. Suntem onoraţide faptul că am reuşitsă ne facemremarcaţi în domeniulîn care activăm, darcel mai importanteste faptul că muncanoastră esteapreciată. Suntementuziasmaţi şisperăm, în egalămăsură, săcontinuăm săevoluăm» a declaratmihai rădulescu(foto).Mihai a coordonatproiecte majore derestructurare,implicând fuziuni,

divizări, lichidări, atâtde companii private,cât şi de companiilistate. Mihai posedăo experienţă vastă îndomenii ca petrol şigaze, energie,impozite şi fiscalitate,dar şi în industriaelectronicelor,industriafarmaceutică şi ceaalimentară.Potrivit surselorcitate de “ClientChoiCe”, MihaiRădulescu are «oînţelegere foarteclară a nevoilorcompaniilor şi estecapabil de a găsi

soluţii potrivite,acomodându-seîntotdeauna cucerinţele noastre, în

calitate de clienţi,chiar şi atunci cândeste pus în faţa unorsarcini dificile».

rtPr allen & overy a asistat Regina Maria

5WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ga

l n

ews

Page 8: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

PwCrecrutează

prin gamingPwC lansează o abordare nouă

în procesul de recrutare şiselecţie: PwC Career-Boosting

Game, o competiţie care sebazează pe conceptul de

gamification, care se referă lautilizarea gândirii şi mecanicii

jocurilor într-un context real, înmediul de business. Aceasta se

adresează studenților şiabsolvenților interesați de o

carieră în consultanţă.Competiţia PwC Career-

Boosting Game s-a desfăşuratîn perioada 24 – 30 martie în 3

dintre cele mai mari universităţidin București.

Derularea efectivă aprogramului va avea loc în

perioada 2 aprilie – 18 mai.Participanții vor intra într-o

competiție dinamică, pe echipe,în care vor aborda teme de

macro-economie, vorinteracționa pe Facebook, vorparticipa la workshop-uri de

dezvoltare personală şi vorcunoaște îndeaproape

profesioniști PwC, cu ajutorulcărora îşi vor elabora proiectele.

Mai mult, au ocazia să lucrezepentru o zi la PwC România, să

ia prânzul şi să interacţionezecu liderii firmei de consultanţă.

Cele mai bune echipe vorcâștiga premii în bani, iar uniidintre participanți vor putea fi

selectaţi pentru un program deinternship sau pentru poziţii deconsultant junior în cadrul PwC

România.Câştigătorii concursului vor fi

anunțați la sesiunea depremiere din luna mai, iar cei

care vor fi selectaţi să facă partedin echipa PwC se vor alătura

firmei din luna septembrie. Seestimează că prin intermediul

acestui program vor fi selectaţipână la 150 de absolvenţi.

Joint venture-ulformat din diviziade consultanţăfinanciară acompanieiCrosspointInvestmentBanking & RealEstate şi Casa deAvocaturăRădulescu &Mușoi devineconsultantautorizat alBursei de ValoriBucureşti (BVB)pentru platformăAeRO. Astfel, Crosspoint– Rădulescu &Mușoi vor asistaIMM-urile şi start-up-urile locale în procesulde listare pe AeRO.Platforma de listare

alternativă AeRO, lansatăde BVB în 2014, oferăinvestitorilorposibilitatea uneidiversificări mai ample a

portofoliilor, prininvestiţii în companii noiîn stadiu incipient dedezvoltare, din diversesectoare.”Ne bucurăm de reuşitaasocierii cu divizia deconsultanţă financiară acompaniei CrosspointInvestment Banking &Real Estate în acestproiect inovativ pe piaţaromânească. Continuămsă ne menţinemangajamentul de acontribui la acordarea deconsultanţă juridicăadaptată nevoilorclienţilor noştrii, inclusivprin atragerea de noisurse de finanţare prinpiaţa de capitalromânească”, declarăRoxana Mușoi, partnerRădulescu&Mușoi.

Nestor Nestor Diculescu KingstonPetersen (NNDKP) a anunţat că avocatulValentin Voinescu a fost promovatpartener în departamentul de dreptbancar și finanțări.De asemenea, 10 avocați seniori au fostpromovați ca asociați manageri, iar 7avocați – asociați seniori. În plus, 2 dintremanagerii practicii de consultanță fiscalăocupă noi poziții de senioritate în ierarhiaacesteia.Colegii promovați au avut o contribuțiesemnificativă la consolidarea și creștereavolumului de activitate alpracticilor/birourilor din care fac parte,

respectiv litigii (unde au promovat CătălinRadbâță, Daniela Gramaticescu, MariusEzer, Valeriu Mina, Corina Iablonschi),drept bancar și finanțări (ValentinVoinescu, Larisa Țugui), tranzacțiiimobiliare (Irina Dimitriu, Vlad Tănase,Ioana Grigoriu), consultanță fiscală(Adina Vizoli, Sorin Mociofan), proprietateintelectuală (Delia Belciu), piețe decapital (Diana Ispas), imigrări (AlexandruLupu), dreptul muncii (Delia Paceagiu),drept corporatist și contracte (DeliaRopan), biroul din Timișoara (Eva Forika,Delia Băroianu) și biroul din Cluj-Napoca(Cristina Bidiga).

Promovări în echipa nndKP

Crossppoint – rădulescu & mușoi,consultant AeRO

6 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ga

l n

ews

Page 9: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Bocancea Law Groupextinde biroul dinBucureștiBocancea Law Group,singura firmăamericană deavocatură prezentă pepiața din România,specializată înprobleme complexede emigrare în SUA,obținere de vizetemporare șipermanente atâtpentru persoanefizice, cât și pentrupersoane juridice,inclusiv reprezentarejuridică în fațainstanțelorguvernamentale deemigrare din SUA,

anunță extindereabiroului deschis laBucurești, pe fondulcreșterii interesuluiromânilor pentruemigrare, dar șipentru înființarea deafaceri în SUA. Astfel, Bocancea LawGroup a semnatrecent un contract deînchiriere pentru unspațiu de 180 metripătrați la The GrandOffices în cadrul JWMarriott BucharestGrand Hotel, unde vafi noul său birou local.“Dacă în urmă cu treiani era suficient săvin la București o datăla 4-6 saptamani

pentru a mă întâlnifață în față cu cliențiiromâni, anul acestaam fost nevoit săextind biroul dinRomânia, întrucât adevenit tot maiimportant pentruclienții de aici săbeneficieze deconsiliere despecialitate peprobleme complexede emigrare în SUA,inclusiv pentruobținerea de vizetemporare saupermanente”, a declarat ruslanBocancea (foto),managing Partner alBocancea law group.

Numai în ultimii treiani, Bocancea LawGroup a consiliatpeste 1.000 deoameni de afaceriromâni care doreausă-și extindăbusiness-urile înStatele Unite ale

Americii, dar șicompanii interesatesă-și trimită angajațiila specializări,precum și persoanefizice care aveaunevoie de vizetemporare saupermanent.

Începând cu luna februarie2015, Casa de AvocaturăIonescu și Sava și-a extins echipa demanagement prinpromovarea Alinei Toma capartener în departamentulde litigii comerciale.“Promovarea Alinei Toma înrândul partenerilor Ionescuși Sava este o recunoaștere acalităților profesionale și acontribuției importante pecare Alina a adus-o îndezvoltarea businessuluinostru din ultimii ani.Totodată, extinderea echipeise înscrie în obiectivelenoastre principale de

creștere în zona de deinsolvență și litigii.” adeclarat Radu Ionescu,managing partner Casa de Avocatură Ionescu și Sava.“Conducerea echipei de litigii și promovarea înnoua poziție de parterIonescu și Sava este oonoare și, fără îndoială, o provocare pentru mine. Am reușit să ne construim oechipă solidă care aacumulat în ultimii aniexperiența necesară pentrua aborda proiecte diverse șicomplexe.” a adăugat alina toma (foto).

Un nou partener la ionescu și sava

Bocancea law group extinde biroul din București

7WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ga

l n

ews

Pagini realizate de emiliana dovan

Page 10: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

8 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

in

ter

viu

l ed

iţie

i

ne-am reîntors în cabinetul deavocatură al Irinei Stănculescu, una

dintre doamnele avocat care aureuşit să se impună de-a lungul

timpului în această profesie, să seevidenţieze printr-o carieră de

succes, dar şi să arate faptul că, înRomânia, femeile sunt o adevărată

forţă în avocatură.Am găsit-o pe Irina în acelaşi birou,

care te fascinează încă de la intrare,prin forţa pe care ar trebui să o

inspire un cabinet de avocatură, darşi prin rafinamentul designului

folosit în decorarea spaţiului.Irina Stănculescu face parte din acele

femei avocat, care duc eleganţaprofesiei de avocat la un alt nivel.

Este persoana care a reuşit săgăsească echilibrul perfect între

viaţa profesională şi cea de familie,să combine spiritul managerial cu cel

specific profesiei de avocat.În spatele atitudinii ireproşabile, a

ţinutei office şi a privii pătrunzătoaregăsim o mamă care abia aşteaptă săîşi îmbrăţişeze cea mai dragă fiinţă,

copilul. Plină de rafinament,sensibilitate şi stil, Irina este femeia

a cărei inteligenţă eclipsează haineleşi accesoriile exclusiviste pe care le

poartă, femeia care apreciază înprimul rând valoarea morală a celor

din jur. Este persoana pentru careinteligenţa, sensibilitatea şi puterea,

sunt valorile care dau măsurareuşitei, iar clasa şi rafinamentul

desăvârşesc reţeta succesului. Energia pe care o emană şi cu care se

implică în proiectele societăţii şi înconsolidarea echipei, se transferă

asupra indivizilor şi are efectevizibile la nivelul întregii companii.

Depăşind mitul femeii„masculinizate”, dură, insensibilă,lipsită de feminitate şi gata să se

lupte cu armele bărbaţilor, regăsimfemeia sensibilă şi charismatică, cu o

experienţă profesională în spate,care a reuşit să strângă în jurul ei o

echipă, în adevăratul sens alcuvântului.

Succesulaparţineîntotdeaunaoamenilorcurajoşi şi vizionari

Interviu cu IRInA StănCulESCu, partener fondator şi manager Muşetescu, Stănculescu şi Asociaţii

Page 11: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

9WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

in

ter

viu

l ed

iţie

i

Muşetescu, Stănculescu şiAsociaţii este o casă deavocatură extrem de dinamică,cu un portofoliu valoros declienţi şi cu departamenteputernice de litigii şiconsultanţă în diverse sectoareeconomice. Care sunt piloniicare au stat la baza succesuluidumneavoastră?

Succesul aparţine întotdeaunaoamenilor curajoşi şi vizionari, iarviziunea este dată de capacitateade a vedea potenţialul proiectelor şial oamenilor. De aceea consider căpilonul central al succesului nostrueste reprezentat de oamenii dinsocietatea noastră, care, prindăruire, respect faţă de client,responsabilitate, au creat olegătură aparte între ei, au găsitacel liant ce i-a transformat dinprofesionişti desăvârşiţi individualiîntr-o echipă. Toate acestea s-aurealizat în timp, sub coordonareanoastră, a partenerilor fondatori,care prin muncă, tact şi flerprofesional au identificat şi recrutatadevăraţii avocaţi dedicaţi meseriei. Astfel, am ajuns astăzi ca aceastăechipă a societăţii de avocaturăMuşetescu, Stănculescu şiAsociaţii, să dezvolte şi sădiversifice domeniile de activitateale companiei. Acesta consider căar fi cel de-al doilea pilon pe carese bazează succesul nostru şianume capacitatea de extindere aariei de servicii oferite şidiversificarea domeniilor de dreptîn care activează avocaţii dinsocietatea noastră, păstrând înacelaşi timp calitatea şicompetenţa acestor servicii. Complexitatea speţelor aduse înatenţia noastră de către clienţipresupune o colaborare aavocaţilor noştri cu specializări îndiferite domenii şi o rezolvare acazurilor de o înaltă expertizăprofesională.

Care a fost evoluţia cariereidumneavoastră până lamomentul înfiinţării casei deavocatură Muşetescu,Stănculescu şi Asociaţii?

Mi-am început cariera profesionalăîn anul 2000, cum era şi firesc caavocat stagiar, definitivată în anul2002 în profesie, ca mai apoi să îmicontinui drumul profesional încadrul Societăţii Naţionale aPetrolului Petrom. Experienţaprofesională de 6 ani dobândită încadrul companiei Petrom s-acompletat cu atribuţiilemanageriale specifice anumitorfuncţii, precum cea de Director alDepartamentului juridic, sau ceade Consilier pe probleme juridice alDirectorului General. Tot în cadrulPetrom am coordonatdepartamentul de relaţii cuautorităţile şi am făcut parte, încalitate de membru, din Comisia cuatribuţii pe Legea 10/2001. Am fostde asemenea membru A.G.A. şimembru în multe Consilii de

Administraţie în diverse companii încare Petrom S.A. deţinea pachetulmajoritar.De asemenea, am reprezentatSocietatea ca membru în cadrulComitetului Naţional Român alConsiliului Mondial al Energiei şiam făcut parte din colectivulConsiliului Legislativ din cadrulAgenţiei Naţionale de Reglementăriîn Domeniul Gazelor Naturaleprecum si in Domeniul Energiei.Experienţa ca manager din cadrulDepartamentului Juridic al S.C.Petrom S.A., coordonândprofesional un colectiv de 250 juriştidin cadrul acestuia, precum şivarietatea şi complexitateaproblematicilor întâlnite, m-auajutat foarte mult în înfiinţarea şidezvoltarea societăţii de avocaturăMuşetescu, Stănculescu şiAsociaţii, unde calitatea de avocatse îmbină cu cea de manager.

Prin ce se distinge stilul debusiness al societăţiidumneavoastră, înfiinţatăalături de domnul avocatArthur Muşetescu?

Stilul de business promovat deSocietatea de AvocaturăMuşetescu, Stănculescu şi Asociaţiieste unul bazat pe abordareacreativă şi inovatoare a practiciijudiciare, dar şi pe o comunicareadeschisă şi onestă cu clienţii noştri.Existenţa şi longevitatea unui brandpe o piaţă atât de competitivă,implică seriozitate şi respect înceea ce întreprinzi. Secretul pentrua avea o companie de succes esteacela de a-ţi aminti că în afacereata, prioritar este clientul. De aceea,ce ne diferenţiază pe noi de altecase de avocatură, este gradul deresponsabilitate şi rapiditatea înrelaţiile cu clienţii, lucru cepresupune transparenţă, loialitateşi oferirea soluţiilor adaptatenevoilor acestora.

Colaborăm doar cupersoanele cu careîmpărtăşim aceleaşivalori comune,precum răspundere,implicare,profesionalism şiperformanţă. Înperioada de faţă,dată fiind amploareacazurilor cu care neconfruntăm, am avutde-a face cu ocreştere şidiversificare arelaţiilor cu aceşticolaboratori externi.

Page 12: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

10 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

in

ter

viu

l ed

iţie

i

Nu în ultimul rând, pentru a creaceva trainic e nevoie de acea pa si u -ne care îţi dă energia, entuziasmulşi puterea de convingere, pentru amerge mai departe pe acest drum.Satisfacţia este deplină, atuncicând, pe lângă experienţa dobân di -tă din parcurgerea drumului, trăimacel sentiment frumos al victoriei,al împlinirii, succes atât pentruclient cât şi pentru noi ca firmă.

Deşi ştim că dispuneţi de oechipă puternică şi activă încadrul societăţii Muşetescu,Stănculescu şi Asociaţii, v-aşîntreba dacă intenţionaţi să maifaceţi angajări în perioadaurmătoare, dat fiind şicontextul economic actual?

Completând afirmaţia dumnea -voastră, vă reamintesc că membriiechipei noastre asigură consul -tanţă, asistenţă şi reprezentarejuridică în multiple domenii şi deaceea este impetuos necesar ca pemăsură ce cazurile se diversifică,noi să venim în sprijinul clienţilornoştri cu unii dintre cei mai bunispecialişti în domeniu. În calitate de avocat coordonator alcompaniei, încerc să completezechipa cu persoane ce iubescprofesia, persoane pentru caremeseria de avocat este mai multdecât atât, este o pasiune.Profesionişti ce cred în visul lor, cesunt puternici şi ambiţiosi,persoane ce trec la fapte, ce suntcompatibile cu principiile şi strate -gia de viitor a societăţii noastre. Chiar în luna martie a acestui an,echipa noastră s-a mărit cu doiprofesionişti ce vor colabora cu avo -caţii noştri specializaţi pe anu mi tedomenii şi vor oferi soluţii crea tiveşi consultanţă clienţilor noştri.

Care sunt categoriile decolaboratori externi cu carecolaboraţi constant?

Noi înşine făcând parte din breaslaprofesiilor liberale, dată fiindnatura activităţii desfăşurate, înanumite etape colaborăm cuceilalţi colegi de breaslă. Estevorba de colegii noştri notari,executori judecătoreşti, mediatori,lichidatori, traducători autorizaţi,practicieni în insolvenţă,consultanţi fiscali, evaluatori,auditori financiari. Colaborăm doar cu persoanele cucare împărtăşim aceleaşi valoricomune, precum răspundere,implicare, profesionalism şiperformanţă. În perioada de faţă,dată fiind amploarea cazurilor cucare ne confruntăm, am avut de-aface cu o creştere şi diversificare arelaţiilor cu aceşti colaboratoriexterni.

Cum promovaţi cultura organi -zaţională în cadrul societăţiidumneavoastră şi ce strategieaveţi pentru a stimula pre -gătirea continuă a membrilorechipei dumneavoastră?

După cum spuneaţi şidumneavoastră, promovăm şidezvoltăm cultura organizaţionalăîn cadrul societăţii de avocaturăMuşetescu, Stănculescu şiAsociaţii, o cultură bazată pecolaborarea între membrii echipei.Fiecare dintre domeniile de dreptce fac obiectul de activitate alsocietăţii noastre, beneficiază de oechipă de avocaţi, care la rândullor sunt sprijiniţi de ceilalţi colegi,atunci când situaţia o impune.Un avocat de succes trebuie să fieîn permanenţă la curent cu toatenoutăţile din domeniul juridic încare activează, iar acest lucru sepoate realiza doar printr-opregătire profesională continuă. Deaceea, mare parte dintre avocaţiinoştri urmează cursuri depregătire în domeniu, la uneledintre cele mai prestigioaseuniversităţi din ţară şi străinătate,fie că vorbim aici de cursuri demasterat sau doctorat în domeniu. Calitatea de mamă m-a învăţat olecţie aplicabilă şi în business, şi

România continuă săimplementeze unplan de reformă îndomeniul justiţiei,plan acceptat şi decătre parteneriiinternaţionali, careva avea dreptrezultat creştereatreptată a încrederiicetăţeanului, ajustiţiabilului, încapacitateasistemului judiciar dea se reforma şi de ase însănătoşi.

Page 13: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

11WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

in

ter

viu

l ed

iţie

i

anume că niciodată nu eşti pedeplin pregătit, că mereu esteloc de perfecţionare, dar celmai important este să fii unmodel, un reper pentru cei dinjurul tău. Cred că principalulatribut al liderului autenticeste acela că este dispus saînveţe pe tot parcursul vieţii,pentru că are un scop supe -rior, respectiv cel de a deveniun om mai bun şi de a-i ajutaşi pe alţii sa fie mai buni.În ceea ce mă priveşte, deşiconsider că am o îndelungatăexperienţă în domeniu, iarexemplul personal poate fi unimbold pentru ceilalţi membrimai tineri ai echipei, amconsiderat că această latură apregătirii continue poate fiatinsă prin absolvirea studiilordoctorale, ce le urmez înprezent.

Cum percepeţi apetitulinvestiţional al clienţilordumneavoastră? Din cesectoare economice provincei mai importanţi clienţi?

Suntem încă într-o perioadăde post-criză economică,perioadă în care apetitulinvestiţional al oamenilor deafaceri este unul ponderat.Speriaţi poate şi de anumiteschimbări legislative apărutebrusc, investitorii se concen -trează pe finalizarea proiec te -lor aflate într-o fază avansatăde dezvoltare, pe reducereacosturilor, dar şi pe reorgani -zarea unor afaceri care nu s-audovedit profitabile.Din această perspectivă, observo creştere a cererilor de intrareîn insolvenţă şi de reorgani -zare a anumitor companii,lucru care nu este neapărat unelement negativ, deoarececonsider că aceste acţiuni sunt

paşi importanţi pentrudepăşirea acestei perioade.Printre clienţii societăţii deavocatură Muşetescu,Stănculescu şi Asociaţii senumără autorităţile şiinstituţiile publice, companiinaţionale şi societăţilecomerciale, atât din domeniulpublic cât şi din cel privat,persoanele fizice şi juridice,din ţară şi din străinătate, ceactivează în mai toatedomeniile economice,predominante fiind însă celedin domeniul energetic,agricultură şi sectorul bancar.

Cum apreciaţi calitateaactului de Justiţie (Tribu -nale, Judecătorii, Curţi deApel, Înalta Curte de Casa ţieşi Justiţie), în 2015? Cumsuportă clienţii durata foartemare de timp nece sarăsoluţionării dosarelor?

Cadrul juridic creat prinintroducerea noilor coduri şiacţiunile din ultima perioadăale unor instituţii ale statuluicu atribuţii în domeniuljustiţiei, au avut drept efectcreşterea calităţii actului dejustiţie. Colaborareatransparentă şi obiectivă întretoate autorităţile statului va aveadrept rezultat eficienti za rea şicoerenţa actului de justiţie.România continuă săimplementeze un plan dereformă în domeniul justiţiei,plan acceptat şi de cătrepartenerii internaţionali, careva avea drept rezultatcreşterea treptată a încrederiicetăţeanului, a justiţiabilului,în capacitatea sistemuluijudiciar de a se reforma şi de ase însănătoşi.Deşi avem de-a face cu oschimbare majoră în sistemul

justiţiei, totuşi numărul marede dosare, sălile de judecatăaglomerate cu care seconfruntă instanţele dejudecată, creează o stare denemulţumire în rândulclienţilor noştri şi nu numai.

În luna iunie a acestui anse împlinesc 20 de ani decând a intrat în vigoareLegea nr. 51/1995 privindorganizarea şi exercitareaprofesiei de avocat. Cumvedeţi piaţa avocaturii dinRomânia în anul 2015?

În calitate de avocat, dar şi demanager al unei societăţi ceare drept obiect de activitatesoluţionarea problemelorlitigioase, constat o creştere apieţei avocaturii din România.Creşterea pieţei se referă înprimul rând la apariţia de noifirme de avocatură, lucru ceduce până la urmă şi lacreşterea concurenţei şicompetitivităţii între acestefirme, dar şi la creştereacazurilor ce îşi cautăsoluţionarea.Această piaţă este unacompetitivă, unde trebuie săconstruieşti un brandrecognoscibil, să-l promovezieficient şi, nu în ultimul rând,să construieşti şi să conduci oechipă specializată şiperformantă. De aceeaapreciez că, în acest an,trendul pieţei de avocatură dinRomânia va viza în principalperfecţionarea şi specializareaavocaţilor şi a firmelor deavocatură în diverse ramuri dedrept, ce sunt la mare căutareîn această perioadă.

Ce sfaturi le oferiţidoamnelor avocat aflate laînceput de carieră?

Eu cred că avocatura nu este ochestiune de gen şi am ajunsastăzi în România la omaturitate în ceea ce priveşteprezenţa femeilor înavocatură. Cu toate că este oprofesie dificilă, mai alespentru tinerele doamne aflatela început de carieră,avocatura nu este un lucruimposibil. Tinerele avocatetrebuie să fie posesoareledorinţei de a învăţa şi de apune în practică cunoştinţeleteoretice acumulate, să fieserioase şi să respecte valoriletransmise de mentorii lor.Toate acestea combinate curespectul şi pasiunea pentruprofesie, vor contribui laatingerea rezultatului dorit.Ca în orice alte profesii,succesul nu poate rezultadecât în urma unui efortsusţinut şi constant, mai alesîn perioada de formareprofesională, fiind însoţit deasemenea de anumitesacrificii datorate ritmuluialert specific meseriei. Şitotuşi vedem  în jurul nostrufemei care reuşesc să împacedrumul profesional cu celfamilial.Un avocat, indiferent că estebărbat sau femeie, pentru aavea succes trebuie săgăsească acea legăturăperfectă ce îmbină carieraprofesională cu viaţapersonală. Este o chestiune dealegere personală, darconsider că, pentru a fi unavocat de succes, persoana încauză trebuie să schimbepreconcepţii, să facă multămuncă de convingere, săinspire, să creeze şi nu înultimul rând să generezevaloare.

Mircea Fica

Page 14: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

12 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Firma de avocatură pe care oconduceți a avut de-a lungultimpului un parcursimpresionant. Recent a fostanunțată o asociere istorică șiunică între o casă de avocaturăde top din China, 大成(pronunțată “da CHUNG”), șiDentons. Ce implică aceastăasociere la nivel mondial? Darlocal?

La nivel global, această asociere neva clasa pe primul loc în topulfirmelor de avocatură dupănumărul de avocați, acesta fiind decel puțin 6.500 de avocați șispecialiști ce își vor desfășuraactivitatea în 120 de birouri dinpeste 50 de țări. Prin prezențaglobală, vom putea oferi cliențilorservicii sofisticate și diversificate.Pe lângă noile beneficii pe care leoferă asocierea, la fel de importanteste ceea ce rămâne neschimbat:accentul nostru centrat pe client șideterminarea de a oferi soluțiile decare clienții noștri au nevoie. Ca șipână acum, vom continua să oferimservicii legale la cele mai înaltestandarde.

Nu mai puțin spectaculos a fostparcursul dumneavoastrăprofesional. În urmă cu 10 aniați devenit primul avocatromân ales partener într-ofirmă internațională. Cum ațiprivit atunci această realizareși cum o vedeți acum, după undeceniu?

Numirea ca partener la o firmăinternațională de avocatură a fostprintre cele mai importanterealizări din viața mea profesională.Un alt pas important în cariera meaa fost numirea ca Managing Partner al biroului Dentons dinBucurești, în 2008. Am muncit dingreu ca să ajung aici și mi-am doritfoarte mult să fac parte din echipa

Doamnele din avocatură vor trebui să continue să se susțină reciprocManaging Partner-ul Dentons Europe - todor şi Asociaţii, Anda todor, a asistat de-a lungul timpuluitranzacții de pionierat pe piața românească şi spune că pentru a reuşi pe plan profesional, pasiuneași perseverența sunt secretele. Este de părere că, în ultimii ani, doamnele au dovedit că avocatura debusiness nu mai este consacrată doar bărbaților, dat fiind faptul că tot mai multe femei deţin funcţiide parteneri sau manageri.

Interviu cu AnDA toDoR, Managing Partner, Dentons Europe - todor şi Asociaţii

Page 15: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

13WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

care construiește viitorul acesteifirme. Atunci, ca și acum, mi s-apărut că urmez cursul firesc aldrumului.

Ați asistat tranzacții depionierat pe piața românească.Care ar fi cele mai importanteastfel de proiecte pe care le-ațimenționa? Cât de dificil este unastfel de proiect? Ceparticularități prezintă?

Reamintesc despre cea mai mareofertă publică pe piața de capitaldin România până la acel moment,și anume, listarea Romgaz pe bursadin Londra. A fost o premieră înistoria privatizarilor, deoareceambele etape (oferta și listarea) auavut loc concomitent pe bursa de laBucurești și pe bursa de la Londra.Ținând cont de toate elementeleacestei privatizări, de calibrulinvestitorilor vizați și de faptul căaceastă listare a deschis drumurilecătre tranzacționarea directă șiindirectă a titlurilor emitentului pedouă piețe de capital reprezentative– București și Londra, proiectul abeneficiat de o expunereinternațională, contribuind astfel lapromovarea României în mediul deafaceri global.Altă tranzacție de pionierat pe piațalocală în care am fost implicată estevânzarea unei părți a portofoliuluiING Lease Romania cătreRaiffeisen Leasing Romania. Noiam fost de partea vânzătorului șiam asistat pe toată perioadaderulării tranzacției. Valoareaestimată a portofoliului a fost de 30milioane euro.

Care ar fi principalele atuuricare au influențat succesulcarierei dumneavoastră?

M-am dedicat cu pasiune șiperseverență carierei. Am depusefort și timp pentru a-mi dezvolta

cunoștințele și experiența și amales întotdeauna calea integrității.De asemenea, am o echipăputernică, de care sunt mândră șicare m-a susținut pe parcursulcarierei mele.

Considerați că este mai greupentru doamne să se afirme înacest domeniu, al avocaturii debusiness, consacrat bărbaților?

Cred că în ultimii ani, doamnele audovedit că avocatura de business numai este consacrată doar bărbaților.Vedem din ce în ce mai des femeiparteneri, manageri, coordonatoarede proiecte etc. Doamnele dinavocatură vor trebui să continue săse susțină reciproc.

Simultan cu reușiteleprofesionale au crescut și responsabilitățile. Nedeclarați în interviul anterior căați reușit însă să mențineți unechilibru între viațaprofesională și cea personală.

Cât de greu este de atins acestechilibru?

Este cu siguranță un lucru greu derealizat. Orice femeie din domeniu– și nu numai din acest domeniu –poate consimți. Au existat momentecând a trebuit să aleg între viațaprofesională și cea personală, daram încercat să nu aleg în modconstant una în detrimentulceleilalte. Din fericire, am o familieînțelegătoare, care ma susține întot ceea ce fac și îmi acordăsprijinul de care am nevoie.

Care sunt pasiunile care văajută să vă relaxaţi după operioadă solicitantă?

După o perioadă solicitantă încercsă îmi petrec timp cu familia, să mădestind cu o carte sau să fac oscurtă călătorie într-un loc unde sămă pot detașa de activitățilecotidiene.

Emiliana Dovan

M-am dedicat cupasiune șiperseverență cariereimele. Am depus efortși timp pentru a-midezvoltacunoștințele șiexperiența și am alesîntotdeauna caleaintegrității. Deasemenea, am oechipă puternică, decare sunt mândră șicare m-a susținut peparcursul cariereimele.

Page 16: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

14 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Ați absolvit Facultatea deDrept a Universității de Vestdin Timișoara în 2003. Ce v-adeterminat să alegeți acestdomeniu și mai ales ce v-adeterminat mai târziu să văîndreptați atenția cătreprofesia de practician îninsolvență?

În timpul liceului, în clasa a X-amai exact, mi-am dat seama căspecializarea mate-info undeeram înscrisă nu mi se potrivește.M-am reorientat atunci și amdecis că mai departe voi urmaFacultatea de Drept, pentru aputea deveni judecător. Am avut șieu, ca mai toți tinerii, idealuri de aface dreptate în lume și de a fiparte dintr-un greater good.Sincer, încă mai cred în idealurilemele, dar am învățat acum să leponderez cu realitatea și să îmisetez obiective realizabile.Am terminat așadar Facultatea deDrept în 2003 la Universitatea deVest din Timișoara, după care m-am întors acasă la Deva, ca săînvăț pentru examenul lamagistratură. O prietenă mi-aarătat atunci un anunţ deangajare ca jurist pentru ocompanie de insolvenţă caredeschidea o filială locală, ceea cerecunosc că mi-a stârnit tare multcuriozitatea. Nimeni nu angaja peatunci juriști în Deva, pentru căpiața era foarte mică și nu existaumai niciodată locuri vacante.Recunosc că m-am dus mai multde curiozitate la interviu. A urmatapoi un proces de recrutareextrem de complex, care mi-astârnit tot mai mult interesulpentru acest job. După ce în cele din urmă am fostangajată, mi-am dat seama în maipuțin de o lună de mers îninstanță că idealul meu despre ceînseamnă să fii judecător seîntâlnea doar în filme și am

abandonat fără regrete acest vis,pentru că mă îndrăgostisem dejairemediabil de meseria asta depractician în insolvență. Adevăruleste că nu te poți plictisi niciodatăîn domeniul acesta: e atât deincitant și mereu nou.

Ați fost alături de CITR (fosta Casă de InsolvențăTransilvania), chiar de laînceput, iar în prezent firmaeste liderul pieței de profil dinRomânia. Cum au fostînceputurile?

M-am angajat ca simplu juristdebutant în anul 2004 și îmiamintesc că primul meu salariuera minimul pe economie lavremea aceea. Dar sincer m-aș fiangajat și gratis, pentru că atunciimi doream foarte mult să învățceva practic, să interacționez cuun mediu variat de informații, așacum permite procedurainsolvenței. Am crescut într-adevăr odată cucompania și nu aș ști acum să văzic dacă a fost greu sau nu,pentru că mi-a plăcut extrem demult încă de la început meseriamea. Dar îmi amintesc că erauperioade lungi când mergeamdimineața la birou odată curăsăritul soarelui și mă întorceamacasă mult după ce el apunea.Dar când faci cu pasiune ceea cefaci, nu simți oboseala. Apoi, în 2006, când CITR era dejalider în regiunea Transilvania, am

Când faci cu pasiuneceea ce faci, nu simți obosealaInterviu cu AnDREEA CIonCA-AnghEloF, Asociat Coordonator, CItR

AnDREEA CIonCA-AnghEloF, Asociat Coordonator, CItR, aabsolvit Facultatea de Drept în 2003 la universitatea deVest din timișoara cu gândul la o carieră în magistratură.Împrejurările i-au îndreptat însă paşii către meseria depractician în insolvenţă. În cadrul fostei Case de Insolvențătransilvania a debutat în 2004 ca simplu jurist. Au urmatunele dintre cele mai dificile cazuri de lichidare şireorganizare din România, cazuri pe care le-a coordonat cusucces. A urmat `n paralel [i cursurile MBA ale openuniversity of london. A evoluat concomitent cu firma pânăla integrarea în structura de asociere. Despre domeniul încare activează spune că nu te poţi plictisi, considerându-l“incitant și mereu nou.”

Page 17: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

15WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

fost promovată la Cluj ca managerde proiecte, iar în 2007 CITR acâștigat licitația pentru cel maimare proiect de lichidare dinRomânia, Tractorul Brașov. Amfăcut parte din echipa de proiectîncă din faza de ofertare și îmiamintesc cum am lucrat câtevazile aproape fără întrerupere laoferta cu care am câștigat. Eramtineri și entuziaști și ne doreamfoarte mult să demonstrăm căprin dedicare și profesionalism sepoate obține succesul. TractorulBrașov a fost primul meu proiectde suflet. L-am finalizat într-untermen record, vânzarea de 77milioane euro fiind realizată lanumai 2 luni de la intrareanoastră în proiect. După Tractorul, deja deveniseinevitabilă venirea noastră laBucurești, așa că din nou amfăcut parte din echipa de pionieriai CITR, cei care s-au mutatprimii în capitală, pentru adeschide filiala în 2009. Dejacoordonam atunci 2 echipe, ceadin București și cea din Brașov.Devenisem și asociat în urmă cuun an. De fapt, acela a fostmomentul cel mai emoţionant alcarierei mele profesionale pentrucă, deşi au urmat și alte realizăride atunci, visul meu cel mai mareîncă de când am intrat încompaniea fost de a fi integrată înstructura de asociere. Iarîndeplinirea acestui vis a fostpentru mine o validare extrem debinevenită a eforturilor și dedicăriicu care am lucrat mereu.

Se va împlini, în curând,primul an de la intrarea învigoare a Legii nr. 85/2014privind procedurile deprevenire a insolvenței și deinsolvență. Considerați că aufost înlăturate elementelecare generau nemulțumiri dinvechea legislație? Care ar fi

principalele avantaje șidezavantaje ale Legii nr.85/2014?

Sunt numeroase îmbunătăţiri pecare le aduce Legea 85/2014, oparte dintre ele referindu-se lapractici pe care eu și colegii meidin CITR le susținem și lepromovăm dinainte chiar deaceastă nouă legislație. Ca să vădau și câteva exemple concrete,eu concentrându-mă pereorganizări și pe capacitatea de ainterveni cât mai rapid și eficientîntr-o procedură, vă pot spune căo noutate importantă esteposibilitatea acordată creditorilorși administratorului judiciar de aformula obiecțiuni împotrivarapoartelor de evaluare. Ele suntapoi soluționate de cătrejudecătorul sindic, iar în cazuladmiterii contestației, evaluatoruleste obligat să răspundă obiecțiu -nilor. Posibilitatea de a chestionaaceste rapoarte de evaluare,însoțită de controlul judiciar aljudecătorului sindic, va asigura petermen lung corectitu di nea lor șiun cadru mai securiz ant pentruparticipanții la procedură.Nu în ultimul rând, un alt bene fi ciual noii legi îl reprezintă și introdu -cerea unor mecanisme clare șieficiente pentru protejarea crean țeifinanțatorilor din perioadele deobservație și reorganizare, meca -nism cunoscut sub denumirea denew money priviledge. Acesta esteun mare progres legislativ, cuposibile efecte foarte bune asupramediului de afaceri.

Care este secretul pentru aîmbina cu succes viațaprofesională cu ceapersonală? Cât de importanteste timpul liber?

Eu sunt o persoană foarteorganizată și cred că asta m-a

ajutat mult să îmbin cu succes,zic eu, ambele planuri ale viețiimele. Nu m-aș simți împlinităfără unul dintre ele, așa că amîncercat întotdeauna să le îmbincât mai armonios. CITR este partedin familia mea și așa a fostdintotdeauna, mai ales având învedere că lucrez alături de soțulmeu și cu unii dintre cei mai buniprieteni. Așa că timp se găseștepentru toate, doar să vrei să-ți faci. Recunosc că pe mine mă las celmai adesea pe ultimul plan, așacă dacă tânjesc uneori după ceva,asta ar fi câteva ore de liniștedoar pentru mine. Însă,organizată fiind cum spuneam, cuo programare bine plasată înagendă reușesc mereu să îmisatisfac și nevoia asta derelaxare. E foarte important să aiși timp liber, pentru că astfelreușești să te refaci și să mergimai departe.

Călătoriile se numără printrepasiunile dumneavoastră, celoc special v-a impresionat celmai mult?

Îmi place într-adevăr săcălătoresc și recunosc că acum,fiind din nou însărcinată, măgândesc deja cu resemnare căvara aceasta voi fi mai imobilădecât de obicei. Sunt o persoanăsolară, aşa că cel mai mult iubescvacanţele cu mult soare, mare şiplaje sălbatice. Fără să amneapărat un top în minte, potspune spontan acum despreCoasta de Smarald a Sardiniei căa fost pentru mine un loc cuadevărat special. O îmbinareinedită de peisaj sălbatic, exotic,dar chic în acelaşi timp. E un locaproape magic unde să te poţiregăsi şi să te poţi bucura delinişte şi freamăt deopotrivă.

Emiliana Dovan

Am crescut într-adevăr odată cucompania și nu aș știsă spun dacă a fostgreu sau nu, pentrucă mi-a plăcutextrem de mult încăde la început meseriamea. Dar îmiamintesc că erauperioade lungi cândmergeam dimineațala birou odată curăsăritul soarelui șimă întorceam acasămult după ce elapunea. Dar cândfaci cu pasiune ceeace faci, nu simțioboseala.

Eu sunt o persoanăfoarte organizată șicred că asta m-aajutat mult să îmbincu succes, zic eu,ambele planuri alevieții mele. nu m-așsimți împlinită fărăunul dintre ele, așacă am încercatîntotdeauna să leîmbin cât maiarmonios.

Page 18: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

16 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Începând cu anul 2009, litigiileau câștigat tot mai mult teren,pe fondul crizei economice. Cerol ocupă departamentul deLitigii și Arbitraj al WOLF THEISSRechtsanwälte GmbH & Co KGîn angrenajul societății?

Departamentul de Litigii și Arbitrajare o contribuție constantă, deaproximativ 20% din cifra de afaceria societății în România.Avocații noștri își aduc contribuțiași la activitatea de consultanță,colaborând foarte bine cu altedepartamente pe diverse aspectecum ar fi: redactarea clauzelor dejurisdicție în contractele comer -ciale, aspecte non-contencioase dedreptul concurenței, dreptcomercial și bancar.

Cum este organizată echipa pecare o coordonați? Care au fostmomentele cheie îndezvoltarea departamentului?

În ultimii ani, practica noastră s-aaxat constant pe câteva domeniibine definite iar structura echipei afost gândită pentru a reflectaaceastă situație.Astfel, în cadrul echipei existăavocați specializați în construcții șiinfrastructură, achiziții publice,proprietate intelectuală, dreptfiscal, concurență, insolvență,dreptul muncii. Avocații careactivează în aceste departamenteau, pe lângă specializarea înprocedura civilă, absolut necesarăunui avocat pledant și ospecializare  de drept substanțial înaceste domenii cum ar fi aceea deexpert în achiziții publice, consilierde proprietate intelectuală saudiplome de studii aprofundateobținute în România și înstrăinătate. Litigiile și arbitrajelecomerciale care nu seîncadrează exact în vreunul dintreaceste domenii precum și

procedurile de executare silită serepartizează între avocați în funcțiede disponibilitate.Actualmente, nu avem o separareîntre arbitraj și litigii întrucâtdosarele de arbitraj se circumsciuîn general domeniilor de dreptsubstanțial menționate mai sus iaravocații noștri  cunosc bine șiprocedurile arbitrale.Momentele cheie au fost înființareadepartamentului odată cusocietatea în 2005 și restructurareaacestuia în 2009 pe modeluldescris mai sus când am preluatcoordonarea acestuia.

Cum apreciați activitateainstanțelor după adoptareaNoului Cod Penal și a NouluiCod de Procedură Penală?

Implicarea noastră în litigii penaleeste limitată la câteva dosare decriminalitate economică undelucram în echipă cu avocațispecializați în drept penal.Speranța noastră este caadoptarea Noului Cod Penal și aNoului Cod de Procedură Penală,împreună cu schimbările politicerecente, să dinamizeze și săîmbunătățească activitateainstanțelor penale.

Cum vedeți evoluția piețeilitigiilor în următorii ani?

Piața litigiilor va rămâne încontinuare una substanțială.Consider că pe fondul ineficiențeiadministrative volumul litigiilorfiscale nu se va diminua  iarnumărul arbitrajelor în construcțiiizvorâte din contracte FIDIC întrebeneficiarii autorități publice șioperatorii privați va rămâneprobabil și el constant. Aceeașievoluție o anticipez și pentrulitigiile din domeniul achizițiilorpublice.De asemenea, pe fondul crizeieconomice, nu cred că va scădeanici numărul procedurilor deinsolvență și nici al litigiilorcomerciale izvorâte din încălcareaprevederilor contractuale. Un loc aparte îl ocupă investigațiileConsiliului Concurenței pe diferitepiețe ale produsului care vorcontinua să genereze o cerereconstantă de asistențăjuridică specializată.

Mircea Fica

Speranța noastrăeste ca adoptareanoului Cod Penal și anoului Cod deProcedură Penală,împreună cuschimbările politicerecente, sădinamizeze și săîmbunătățeascăactivitateainstanțelor penale.

Piața litigiilor va rămâne încontinuare una substanțialăInterviu cu lIgIA PoPESCu, Partner, head of litigation/Arbitration, WolF thEISS Rechtsanwälte gmbh & Co Kg

Page 19: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Rădulescu & Muşoi este unmodel de start-up, care apornit foarte bine la drum,având o echipă omogenă deavocaţi şi un portofoliuvaloros de clienţi. Ce rol auavut doamnele avocat înorganizarea şi succesul noiisocietăţi?

Ca în orice organizaţie, şi înavocatură, doamnele avocat suntextraordinar de bine organizate,lucrează cu multă atenţie şidedicare şi răspund promptsolicitărilor clienţilor. Având învedere că inclusiv, la nivelulpartenerilor există un echilibrulmanagerial, şi în cadrulsocietăţii, doamnele avocatcoordonează cu succes echipe deavocaţi.

Care sunt pilonii pe care seaxează stilul de business alsocietăţii dumneavoastră?

Am avut un obiectiv clar încă dela început, să ne impunem ca osocietate de avocați cu un numărde 20 de specialiști tineri,dinamici şi cu o viziune debusiness pe termen lung şi săintrăm în liga noii generații deavocați de business. Aceastăgenerație răspunde nevoiloractuale ale clienților şi amconfirmat că putem oferi serviciijuridice de calitate și adaptatenecesităților. Urmăm logo-ul nostru <SharpCounseling>, care reflectă întotalitate activitatea noastră. Ne-am dorit și am confirmat că nediferențiem de competitorii noștriprin atenția deosebită acordatăfiecărei solicitări de suport legaldin partea clienților.

Principalii clienţi ai casei deavocatură Rădulescu & Mușoisunt companiile

multinaționale. Ce semnaleaveți de la acești parteneri?Au început să reinvesteascăsau au încă un comportamentprudent?

Observam încă de anul trecut oanumită efervescenţă pe piaţă, fiecă avem în vedere companiinaţionale, multinaţionale saufonduri de investiţii. Foarte puţin

interes sesizăm însă din parteacompaniilor care nu suntprezente pe piaţa din România.Comportamentul l-aş puteacalifica ca fiind prudent-moderat,de tatonare a oportunităţilorexistente pe piaţă. Se lucreazăfoarte mult la evaluarea risculuilegal şi fiscal până lamaterializarea deciziilorinvestiţionale, se negociazăintens fiecare clauzăcontractuală şi se tratează cumaximă seriozitate oricepropunere de afaceri.

Ce le sfătuiti pe tinereledoamne care doresc să seîndrepte către avocatură saucătre o altă profesie juridică?

Evident, le sfătuiesc să seîndrepte spre avocatură, omeserie foarte potrivită pentrufemei şi care necesită empatie şitenacitate. Important este să seînarmeze cu multă răbdare,rezultatele se simt remarcatedupă mulţi ani de muncăcontinuă, să fie conştiincioase şi,mult mai important, să nu uite săîşi păstreze feminitatea într-olume condusă de bărbaţi într-oproporţie covârşitoare.

Mircea Fica

Ca în oriceorganizaţie, şi înavocatură, doamneleavocat suntextraordinar de bineorganizate, lucreazăcu multă atenţie şidedicare şi răspundprompt solicitărilorclienţilor.

Observăm încă de anultrecut o anumităefervescenţă pe piaţă

Interviu cu RoxAnA MuşoI, Managing Partner, Rădulescu & Mușoi

Rădulescu & Muşoi este o prezenţă proaspătă pe piaţa avocaturii de business din România, fiindînfiinţată în decembrie 2013. Bazele casei de avocatură au fost puse de doi parteneri : Roxana Muşoişi Mihai Rădulescu. În luna noiembrie a anului trecut li s-a alăturat, cu funcţia de Partener, MariusIosif. Echipa, formată din 20 de avocaţi, oferă consultanţă în domenii ca: Energie şi Resurse naturale,Servicii Financiare, Sănătate şi Farmaceutică, Infrastructură şi transport, Manufactură şi ServiciiIndustriale, Imobiliare, Produse de larg Consum şi tehnologie.

17WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Page 20: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Cum a evoluat societateadumneavoastră deavocatură în anul 2014?

În anul 2014 am avut parte demulte provocări şi modificări alestructurii organizatorice asocietăţii noastre, beneficedesigur atât pentru business-ulnostru cât şi pentru serviciile pecare le oferim clienţilor noştri.O astfel de provocare care a dusdesigur şi la o modificare destructură în cadrul societăţiinoastre, prin mărireadepartamentului de consultanţăîn domeniul Resurselor Umane,a fost licitaţia la care amparticipat alături de societăţi deprestigiu din acest domeniupentru una dintre cele maiputernice companii de teleco -municaţii din România. Amcâştigat această licitaţie datorităserviciilor integrate pe care leoferim şi profesionalismului pecare îl demonstrăm ori de câteori este nevoie, fiind alături declienţii noştri şi găsind cele maieficiente şi benefice soluţii.

Ce obiective de dezvoltareaveți în următoarea peri oa -dă? Ce domenii de expertizădoriți să dezvoltați?

Începând cu anul 2013, după operioadă de dezvoltare şiacumulare din toate punctelede vedere (resurse, proiecte,notorietate), Lupu & Partners aurmat o perioadă de consoli da re,în care dezvoltarea echipei,retenţia resurselor umane şiorganizarea internă a procese lorau fost principalele preocupări.De asemenea, în 2014 s-a măritşi echipa, prin cooptarea unorprofesionişti cu o experienţăremarcabilă în sectorulFondurilor Europene şi alAchiziţiilor Publice, aceste două

domenii fiind cele pe care dorimsă le dezvoltăm în cursulacestui an şi în 2016.În acest an, pe lângă restulproiectelor deja începute,avem un proiect nou pe careîl vom finaliza până la sfârşitulanului, în domeniul serviciilorde property management. La

acest moment suntemaproape de semnarea unuicontract de consultanţă cu unfond de investiţii din Italia caredoreşte să îşi dezvolteafacerea şi pe piaţa imobiliarădin România, urmând să facăo investiţie de peste 10milioane de euro. Astfel, pe o

piaţă destul de fragilă în ceeace priveşte externalizareaserviciilor de propertymanagement, am reuşit săcâştigăm acest contract,dovedind fapul că suntemproactivi şi că ştim săîntâmpinăm nevoile clienţilornoştri cu profesionalism şi

18 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Consolidăm două noi domenii:Fonduri Europene şi Achiziţii Publice

Interviu cuRoxAnA luPu,Managing Partner, lupu & Partners

Page 21: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

19WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

promptitudine, oferindu–le defiecare dată servicii integrate.

Ce le sfătuiți pe tinereledoamne care doresc să urmezeo carieră în avocatură?

Profesia în sine este o provocare.Ca în orice profesie unde vrei să faciperformanţă, este nevoie de sacrificiipe plan personal, timp mai puţinpetrecut cu cei dragi, timp mai puţinsă-ţi urmezi hobby-urile. Sfatul meueste să facă din această profesie o artăşi să tindă mereu spre perfecţiune.

Lupu & Partners a finalizat unproces elaborat de rebrading.Prin ce s-a caracterizat acestproces și ce rezultate a avut?

Anul 2014 a fost unul de creşteresubstanţială pentru firma Lupu &Partners. În primul rând, o astfel decreştere a avut loc la nivelul porto -foliului de clienţi, şi de consolidarea relaţiilor cu cei existenţi.Acest proces de rebranding l-amînceput la sfârşitul anului 2013.Procesul de rebranding a marcatreinventarea identităţii vizuale afirmei şi a vizat regândirea strate - giei de poziţionare a firmei pe piaţă.Pentru a face parte din rândulfirmelor de top, o companie trebuiesă aibă o imagine care să denoteprofesionalism şi credibilitate. Dinacest motiv, Lupu & Partners şi-aformat o imagine în strânsă legă tu -ră cu personalitatea şi perspectivelede creştere ale brandului.Rebrandingul a fost pasul necesarpentru a pune în aplicare strategiade business pe termen lung, cepresupune extinderea domeniilor deexpertiză, a numărului de clienţi şimărirea echipei de avocaţi.

Ce efect au avut Noul CodPenal și Noul Cod de ProcedurăPenală asupra clienților pecare-i reprezentați în instanțe?

Noua legislaţie în materia penală,respectiv Noul Cod Penal şi NoulCod de Procedură Penală, care s-aaplicat de la 1 februarie 2014, aavut şi va avea un impact pozitivasupra business-urilor, deoarecetransmite un semnal serios înmediul de afaceri.Dacă organele judiciare vor reuşi sătranspună în practică principiilecare stau la baza noilor reglemen tă ri,peste câţiva ani vom putea constataefecte benefice în toate domeniilesocietăţii româneşti (economic,social, cultural, juridic etc.). Traver sămo perioadă cu puternice modificărilegislative, care îşi vor lăsaamprenta asupra întregii societăţi.

În iunie 2015 se aniversează 20de ani de când a intrat învigoare Legea 51 din 1995privind organizarea şi exerci -tarea profesiei de avocat. Cumvedeți evoluția acestei profesiiliberale în anii următori?

În funcţie de caracteristicile decontext ale viitorului în care voracţiona avocaţii şi cu care se vaconfrunta profesia, se impune a severifica dacă semnele identităţiiprofesionistului – avocat şiproblemele majore ale existenţeiacestuia, la care se raporteazăreperele şi informaţiile esenţialeprivind evoluţia profesiei pe planmondial, îşi pun amprenta asupraaşteptărilor avocatului român.Avocaţii trebuie să-şi asume rolulde agenţi ai schimbării înrepoziţionarea profesiei în societate.Evoluţia profesiei de avocat înRomânia s-a făcut după intrarea învigoare a Legii nr. 51/1995 privindorganizarea şi exercitarea profesieide avocat, prin imitarea evoluţieiprofesiei din alte ţări, sub argu -mentul permanentizării globalizării.Evoluţia profesiei a fost şi este pu -ternic influenţată de inerţia tra di ţieiprofesiei de avocat în România.

Aţi înființat Academia deCursuri Juridice Lupu &Partners, organizând programeintensive de pregătire pentruintrarea în Magistratură, Barou,Notariat și Școala Națională deGrefieri. Prin ce se remarcăaceste cursuri și cum au fostprimite de participanți?

Academia de Cursuri JuridiceLupu & Partners vine în sprijinulcandidaţilor pentru admiterea îninstituţii cu profil juridic: cursuride specialitate bazate peprograme de pregătire la cel maiînalt nivel de profesionalism –Magistratură – INM, Avocatură –Barou, Şcoala Naţională deGrefieri, Notariat – în concordanţăcu standardele şi te maticaconcursurilor de admitere.Remarcând numărul din ce în cemai scăzut al concurenţilor admisila şcolile postuniversitare cu profiljuridic am hotărât să demarăm unnou proiect care constă în pregă -tirea intensivă a celor ce doresc săurce pe una din treptele profesieide jurist: judecători, procurori,avocaţi, grefieri sau notari.Ne remarcam in primul rand prinechipa de lectori. Cursurile suntsusţinute de cei mai renumitilectori practicieni: magistraţi şijudecători de carieră în activitate,cadre didactice universitare,formatori INM, psihologi, fiecareavând o vastă experienţă atâtdidactică cât şi practică.Ţinem cont de părerile tuturorcursanţilor noştri şi în urmafeedbeck-urilor încercăm săaducem de fiecare datăîmbunătăţiri. Până în acest momenttoţi cei care au participat la acestecursuri au fost extrem de multumiţişi sperăm ca atât eforturile noastrecât şi cele ale cursanţilor să fieîncununate de succes.

Mircea Fica

Avocaţii trebuie să-şiasume rolul deagenţi ai schimbăriiîn repoziţionareaprofesiei în societate

Remarcând număruldin ce în ce maiscăzut alconcurenţilor admisila şcolilepostuniversitare cuprofil juridic amhotărât să demarămun nou proiect careconstă în pregătireaintensivă a celor cedoresc să urce pe unadin treptele profesieide jurist: judecători,procurori, avocaţi,grefieri sau notari.

Page 22: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

În primul rând, vă rog să nepovestiţi despre alegereame seriei de avocat. Ce v-adeter mi nat să alegeţiaceastă carieră?

Nu-mi amintesc să fi răspunsde fiecare dată la fel atuncicând, copil fiind, eramîntrebată ce voi face când voi fimare. Ceea ce îmi amintesc,însă, era o permanentă nevoiede dreptate. Mă revoltau“must”-urile şi limitelesistemului în care trăiam şi,spre disperarea părinţilor mei,aveam întotdeauna luări depoziţie „nepermise” învremurile acelea. Cu toateacestea, urmând modatimpului, am dat treapta întâi şitreapta a doua la un liceu cuprofil real, pregătindu-măpentru Facultatea deMatematică din Timişoara.Doar că, la începu tul clasei a12-a, fiind în vizită la unchiulmeu, fratele mamei, care erajudecător, am ajuns (nici acumnu-mi amintesc prin cemiracol) pentru prima dată, înplină şedinţă, într-o sală detribunal. Am fost atât defascinată de modul în care sepetreceau lucrurile, încat amhotărât că o să urmez dreptul. Anii următori nu au fost decâto confirmare a bunei alegeri pecare o făcusem. Nu m-amîncumetat însă sa fiu judecător.Am şi acum convingerea căpentru a pronunţa o hotărârecorectă, care să facă într-adevăr dreptate, nu estesuficientă o perfectăcunoaştere a normelor dedrept, nu este îndeajuns săciteşti piesele unui dosar şi săasculţi poziţiile părţilor, trebuiesă ai maturitatea, cunoaşteraşi detaşarea de „a vedea”dincolo de ceea ce se vede şi,

mai ales, conștiinţa de a-ţiasuma întru-totul consecinţelefiecărei hotărâri pronunţate.Din poziţia de avocat lucrurilestau oarecum altfel, ailibertatea de a face absolut totce este posibil pentrurezolvarea optimă a situaţiei

clientului tău. Poţi săconstruieşti, să deschizi noi căi,să pui universul în mişcarepentru a ajuta să i se facădreptate persoa nei care te-aales ca avocat. Este doar ochestiune de responsabi lit a te,profesionalism şi determinare.

V-aţi specializat mai apoi în procedura Curţii Europene aDrepturilor Omului (CEDO), o specializare care nu este deloc comună.De ce aţi făcut aceastăalegere?

20 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Aducem experienţaCEDO în dreptul naţionalInterviu cu DIAnA-ElEnA DRAgoMIR, Avocat Fondator,DIAnA DRAgoMIR şI ASoCIAŢII

DIAnA-ElEnA DRAgoMIR este fondatorea DIAnA DRAgoMIR şI ASoCIAŢII, casă de avocatură care, în ultimii 11ani, a avut ca principală activitate profesională reprezentarea dosarelor naţionale la CEDo. 2015 a adus însăschimbări. Astfel, strategia firmei s-a reorientat către domeniul dreptului intern din dorinţa de a aduce CEDoîn dreptul naţional și de a folosi întreaga experienţă a echipei în ceea ce priveşte Curtea Europeană. Acum,ariile de expertiză sunt organizate pe şase direcţii: litigii, inclusiv malpraxis medical, Comercial, Recuperăricreanțe, Penalul afacerilor, Avocat de familie si Convenţia de la haga.

Page 23: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

21WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Pentru că nu puteam accepta, spreexemplu, că o hotărâre pronunţatăîn temeiul unei legi greşite, caresfidează până şi elementarul bun-simţ, rămâne valabilă. Sigur, oatare hotărâre poate fi legală, darnu şi dreaptă. Preocuparea meadintotdeauna a fost să găsescacele soluţii care să rezolvelucrurile just şi echitabil. Primii anica practician au fost marcaţi decâteva hotărâri ale instanţelornaţionale care, deşi păreau a fiprocedurale şi conforme cu legea,erau absolut nefireşti. Erau însăhotărâri definitive, executorii,irevocabile şi potrivit legii române,nu mai era nimic de făcut. Şi cumnu puteam accepta o astfel de„normalitate”, am început ocăutare asiduă a unor altfel desoluţii, dincolo de graniţelesistemului juridic naţional.

Domeniul este cu siguranţăunul care nu lasă loc rutinei.Aţi avut de-a lungul timpuluicazuri de tip “nouvelle affair”,premiere pentru CEDO, cazuricare au determinatschimbarea legislaţiei înRomânia, decizii ale Curţiiluate în numai 24 de ore. Carear fi cele mai deosebite dosarepe care le-aţi menţiona?

Provocarea pentru un avocat deCurte Europeană este dată defaptul că nu sunt două dosare lafel. Chiar şi în cauzele repetitive,evoluţia dosarului la CEDO poate fidiferită. Dar de aici vine şi putereade a schimba lucrurile. CEDO arereguli stricte, o jurisprudenţă binedefinită, dar şi capacitatea de atrece peste ele şi de a-şi schimbapropria practică, în cazuriexcepţionale. În cei peste 12 ani de CurteEuropeană au fost foarte multedosare deosebite, unele conduseîncă din faza naţională, altele doar

în faţa Curţii Europene, ceea ceface destul de greu răspunsul laaceastă întrebare.O să menţionez doar câteva, maicunoscute, care au dus lamodificarea legislaţiei naţionalesau, cum a fost în cauza Knecht,chiar la modificarea proprieijurisprudenţe a CEDO, ori lacrearea unei jurisprudenţeeuropene, cum s-a întâmplat încauza Mateescu. Cu titlu deexemplu, putem menţiona: primacondamnare a României care adeterminat modificarea legislaţieinaţionale privind regimul străinilor(Lupsa), prima hotărâre de măsuriinterimare luată de CEDO împotri -va României pentru protejareadreptului la viaţă (Knecht), obliga -rea Statului Român la schimbarealegislaţiei în materia regimului dedetenţie, urmare a condamnăriipentru încălcarea dreptului la viaţă(Iorga), prima hotărâre în careCEDO trimite la Noul Cod deProcedură Civilă pentrurecuperarea integrală a daunelormateriale (Sigle), prima hotărârede revizuire a unei hotărâri CEDOîn materia dreptului de proprietate(Aectra), obligarea Statului Românla schimbarea legislaţiei astfelîncât să permită practicarea,simultan, a profesiei de medic şi acelei de avocat (Mateescu).

DIANA DRAGOMIR ȘIASOCIAŢII a început anul 2015cu un site actualizat, un noustatut și cu elementemodernizate de identitatevizuală, schimbări care aurolul de a susține dezvoltareaCasei de avocatură și îndomeniul dreptului național.De ce aceste schimbări? Pe cedomenii vă veţi concentra încontinuare activitatea?

În ultimii 11 ani, principala noastrăactivitate profesională a fost aceea

de a duce dosare naţionale laCEDO şi de a obţine la CEDOsoluţiile pe care clienţii noştrii nureuşeau să le obţină la nivelnaţional.Am considerat că a venit vremeasă aducem CEDO în dreptulnaţional şi folosind întreaganoastră experienţă de CurteEuropeană, să scurtăm drumul şisă obţinem soluţiile pe care şi ledoresc clienţii noştri chiar la noiacasă. Din acest motiv, într-o echipă deprofesionişti, avocaţi şi experţi,oferim şi în dreptul naţionalservicii integrate de avocaturăcalificată, eficiente şipersonalizate, orientate spreclient, atât pe linie de consultanţă,cât şi pe linie de reprezentare îninstanţă şi în relaţia cu autorităţilepentru protejarea şi valorificareaunei extinse arii de drepturi,organizate pe şase direcţii: Litigii,inclusiv Malpraxis medical,Comercial, Recuperări creanțe,Penalul afacerilor, Avocat defamilie și Convenţia de la Haga.Şi, spre marea mea bucurie, avemtot mai des câştig de cauză, îndosare care păreau fără speranţăîn sistemul nostru clasic de drept,dovadă că, în situaţii cheie,expertiza de Curte Europeana facediferenţa.

Ce calităţi consideraţi că v-aufost de ajutor în ascensiuneaprofesională?

În primul rând, atitudinea.

Cât de greu este de atinsechilibrul între viaţaprofesională şi cea personală?

Pentru mine este o permanentăprovocare! Şi o permanentăredimensionare a priorităţilor….

Emiliana Dovan

Din poziţia deavocat, ai libertateade a face absolut totce este posibil pentrurezolvarea optimă asituaţiei clientuluitău. Poţi săconstruieşti, sădeschizi noi căi, săpui universul înmişcare pentru aajuta să i se facădreptate persoaneicare te-a ales caavocat. Este doar ochestiune deresponsabilitate,profesionalism şideterminare.

Provocarea pentruun avocat de CurteEuropeană este datăde faptul că nu suntdouă dosare la fel.Chiar şi în cauzelerepetitive, evoluţiadosarului la CEDopoate fi diferită. Darde aici vine şiputerea de a schimbalucrurile. CEDo arereguli stricte, ojurisprudenţă binedefinită, dar şicapacitatea de atrece peste ele şi dea-şi schimba propriapractică, în cazuriexcepţionale.

Page 24: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

22 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Practicaţi avocatura de 11ani, timp în care tehnologia,stilul de lucru şi menta lită ţi leau evoluat foarte mult. Caresunt principalele realizăriale dumneavoastră şi aleechipei pe care o coordonaţi?

În urmă cu 11 ani când am păşitpentru prima dată în avocatură,am găsit un domeniu în care nuexistau avocaţi “specializaţi” ,astfel că majoritatea avocaţilorerau angajaţi atât în dosarepenale cât şi în dosare civile,comerciale. Am intrat îndomeniul avocaturii alături demaestra mea, căreia îi port şiacum respectul cuvenit pentrutot ce am învăţat de ladumneaei. Eram mândră săstau lângă ea în sălile dejudecată, în timp ce îşi exercitamandatul încredinţat de diferiţiclienţi. De la maestra mea amînvăţat să respect clientul caremi-a încredinţat un mandat şisă depun toate eforturile sprea-i asigura cea mai bunăapărare a intereselor sale. Mi-am desfăşurat activitatea catitular de Cabinet de Avocatură,iar începând cu anul 2012, caurmare a evoluţiei numărului decauze încredinţate de clienţi, ampus bazele unei colaborări cumai mulţi avocaţi, fapt ce mi-apermis să îmi exercit profesia încalitate de avocat coordona toral Societăţii Profesionale deAvocatură “Rotaru şi Asociaţii”. Stilul de lucru şi metodologiafolosită în derularea activităţiimele ca avocat în primul rând şiapoi ca avocat coordonator alechipei mele, au evoluat în cei11 ani de activitate. Astfel, înprezent, nu ne limitam doar lapregătirea dosarelor şi prezen -ta rea în sala de judecată în scopulsusţinerii cauzelor încredinţatede clienţii noştri. Încercăm să

păstrăm o legătură transpa -rentă cu toţi clienţii noştri,informându-i constant despreacţiunile întreprinse în fiecaredosar ce ne-a fost încredinţat.

Ce efect au avut Noul CodCivil şi Noul Cod deProcedură Civilă asupraclienţilor pe care-ireprezentaţi în instanţe?

Intrarea în vigoare a noilorcoduri a produs o avalanşă de

schimbări care au afectat toatepersoanele, fie ele fizice saujuridice. Astfel, toate relaţiilecomerciale au avut de suferit caurmare a necesităţii adaptării lanoile prevederi legale. Ne-amsfătuit clienţii să acorde oimportanţă deosebită sectoruluide aşa zisa securizare acreanţelor în raport cu propriilor clienţi. În acest sens amidentificat noi clauzecontractuale care să vină înajutorul clienţilor noştri şi să

asigure acestora garanţii înrecuperarea debitelor în situaţianeplăcută a neîndepliniriiobligaţiilor contractuale decătre debitorii acestora. În mod special, Noul Cod deProcedură Civilă a adus un plusde valoare situaţiilor în care seajunge în faza de executaresilită. Astfel, noua reglementarejuridică asigură o mai bunădelimitare a actelor carereprezintă titluri executorii înlumina Noului Cod deProcedură Civilă. Actualizarea Codului deProcedură Civilă a vizatmodernizarea instrumentelorfolosite pentru demarareaprocesului de judecată (precumintroducerea modalităţilorelectronice de înştiinţare), dar şio restructurare radicală aderulării etapelor procesuluicivil. Paşii necesari punerii încurs a judecăţii sunt încadraţiîntr-o schemă carereglementează termenelemaxime în care pot fi depusedocumentele necesare, iardesfăşurarea procesuluipropriu-zis se va face în bazaunui grafic estimativ care vacuprinde atât durataaproximativă a procesului, cât şimodalitatea de administrare aprobelor. Astfel, se urmăreşte ofinalizare cât se poate de rapidăa procesului, oferind totodatătransparenţă în ceea ce priveşteun termen final estimativ. O altă

Echipa noastră este în permanentăperfecţionare şi extindereInterviu cu MăDălInA RotARu, Managing Partner, Rotaru şi Asociaţii

Page 25: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

23WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

încercare de eficientizareconstă în mutarea unei părţiimportante din activităţileprocedurale în camera deconsiliu, cum şedinţele publicepresupun o îngreunare pestemăsură a procesului dejudecată per ansamblu. Seintroduce un element denoutate şi în ceea ce priveştecalea de atac – anume căexercitarea acesteia se vaputea face într-un termen demaximum 30 de zile de lacomunicarea hotărârii care seatacă (faţă de termenul de 15zile menţionat în vechiul Cod),atât pentru căile de atacordinare, cât şi pentru celeextraordinare. Competenţatribunalelor este mărită şi princonferirea statutului de primăinstanţă, constituind astfel oposibilitate reală de a ducespre soluţionare în faţa ÎnalteiCurţi de Casaţie şi Justiţiecazurile ce ţin de competenţaacesteia. Aşadar, schimbărilede Procedură Civilă pe careactualul Cod le implementeazăau ca obiectiv comun o maibună exercitare a justiției, atâtîn interesul părţilor implicate,cât şi ân cel al instanţelor jude -că toreşti. Prin aceste modificări,actualul Cod încearcă să eli mi neunele demersuri birocraticeînvechite, dar şi să transformeprocesul de judecată într-unultransparent, orientat cătresoluţii rapide şi legitime.

Cum apreciaţi pregătireajudecătorilor şi volumul deîncărcare al acestora cudosare?

În activitatea noastră zilnicăsuntem direct afectaţi de solu -ţiile pronunţate în instanţelede judecată. Avem clienţi dinnume roase domenii de

activitate şi în acest fel avemposibilitatea să constatăm înpropriile dosare gradul deimplicare al fiecărui judecătorîn aflarea adevărului şiaplicarea corectă a legilorspeciale ce cârmuiescdiferitele relaţii comercialededuse judecăţii. Esteadevărat că atunci când teadresezi ins tan ţei cu o cererede chemare în judecată,pretenţia fiecărei părţi şisperanţa fiecărui avocat esteca judecătorul căruia i-a fostrepartizată cauza să cunoascătoate legile aplicabilediferendului dedus judecăţii.Nu de puţine ori am fost însituaţia de a constata faptul căunii judecători nu sunt delocfamiliarizaţi cu anumite legispeciale aplicabile unordomenii de activitate cum ar ficel al sănătaţii, cel al energieielectrice, cel al construcţiilor,al achiziţiilor publice. Înfiecare situaţie în carejudecătorul se confruntă cu undosar în care trebuie săsoluţioneze o relaţiecomercială dintr-un domeniueconomic mai rar întâlnit înjurisprudenţa românească,abilitatea fiecărui avocat dincadrul societăţii noastre estede a expune esenţa litigiului şilegile aplicabile acestuia. Înacest fel, putem să fim sigurică judecătorul chiar va analizaîntreg cadrul legal de naturasă fie utilizat în soluţionarealitigiului cu care a fost investit.Maeştrii noştri nu foloseau întehnica redactării cererilor dechemare în judecată sau înnotele scrise citate din actelenormative pe care îşi înte me -iau pretenţiile, însă în prezentaceastă tehnică devine din ceîn ce mai utilă având în vedereşi tendinţa de expansiune

legislativă la care asistăm.Citatele din actele normativeaplicabile obiectului litigiuluiau devenit o măsură de sigu -ranţă în ultima perioadă, pefondul inexistenţei uneipractici unitare la nivelnaţional a instanţelor dejudecată, dar şi pe fondulinexistenţei unei stabilităţi dinpunct de vedere legislativ lanivel naţional.

Care sunt atuurilesocietăţii dumneavoastră deavocatură?

Societatea noastră se află încontinuă dezvoltare, dorind înpermanenţă perfecţionarea şicreşterea gradului de impli -care în soluţionarea diverselorcauze preluate, apelând, dupăcaz, la colaboratorii din ţară.Pe această cale, asigurămsoluţionarea unui volum maimare de cauze prinreprezentarea societăţii înteritoriu, economisind timp şiresurse financiare în vedereamaximizării eficienţei în redac -tarea şi susţinerea cererilor înfaţa instanţei. Societatea noas trădispune de resursele materialeşi de personal pentru a puteaasigura reprezentarea înteritoriu a clienţilor ce ne-auîncredinţat mandatul dereprezentare. Avocaţii noştri seremarcă pe lângă activitateadin cadrul birourilor noastre şiprin participarea la conferinţeşi stagii de pregătire profe -sională, astfel încât echipanoastră este în permanentăperfecţionare şi extindere.

Pe ce se bazează strategiade dezvoltare a societăţiidumneavoastră? Cedepartamente intenţionaţisă dezvoltaţi?

Pe fondul înmulţirii număruluicauzelor ce au ca obiect“procedura insolvenţei”,societatea noastră îşi propunesă puna accent pe dezvoltareadepartamentului de Insolvenţăpentru a putea face faţătuturor solicitărilor clienţilornoştri. În general, clienţiinoştri deţin calitatea decreditori în procedurainsolvenţei, fapt ce ne permitesă prezentăm întreagastrategie propusă de echipanoastră în ceea ce priveşteposibilitatea recuperării decreanţe în cadrul proceduriiinsolvenţei.

Cum apreciaţi actualulnivel al concurenţei în piaţaavocaturii de business?

În zilele noastre, concurenţa înpiaţa avocaturii de businesseste foarte mare, fiindnecesară o continuă pregătireşi perfecţionare pentru a puteaface faţă valului uriaş de noisocietăţi şi de cabineteapărute de la un an la altul. Totodată, se impune depăşireaprejudecăţilor existente însocietatea românească potrivitcărora numai societăţilerenumite ce deţin un numărmare de avocaţi pot obţineperformanţă şi oferi calitatedeosebit de ridicată în privinţaserviciilor prestate.Noi dorim să demonstrămfaptul că şi o societate maipuţin cunoscută, dar având înstructura ei persoane capabileşi responsabile, poate face faţăcerinţelor unei societăţimoderne, în continuăschimbare, raportat ladiversitatea situaţiilor ivite înpractică.

Mircea Fica

Page 26: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

24 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Cum apreciaţi evoluţia dinultimii ani a societăţii deavocatură pe care ocoordonaţi?

O perioadă de creştereaccentuată –ca şi număr deavocaţi şi clienţi - urmată de oconsolidare a echipei. O evoluţie în ceea ce priveşteprincipalul nostru atu – echipaunită, care împărtăşeştedragostea faţă de profesie şidorinţa de perfecţionare.Aceasta se reflectă în relaţia cuclienţii cu care continuămcolaborările de peste 10 ani,câştigând în acelaşi timpîncrederea şi fidelitatea altora,pe care o apreciem şi ne-odorim în continuare. Suntemconştienţi că o putem menţinedoar crescând permanentnivelul de pregătire şimenţinand cel puţin aceleaşistandarde de comunicare ce nii-au adus alături.

Care este stilul dumnea -voastră de leadership?Cum se împacă rolul deavocat pledant cu cel demanager al unei societăţide avocatură importantedin Cluj-Napoca?

Dacă e să ne raportăm la unadin clasificările consacrate - ocombinaţie între stilul directiv,pe liniile importante, şiconsultativ, raportat la

metodele de aplicare. Deciziilemajore în evoluţia societăţii deavocatură sunt luate cuconsultarea tuturor avocaţilor –pentru că ne privesc pe toţi,mai ales cele ce implicăinvestiţii în idei şi colegi noi.Riscurile inerente ni le asumăm- însă prin atenţia constantăfaţă de feed-back-ul clienţilor şirezultatele financiare reuşim săavem mult mai multe succesedecât dezamăgiri – inerente şiacestea din urmă.Referitor la rolul de avocat ple -dant versus manager – acestraport se traduce prin maipuţine cauze în instanţă şi maimultă susţinere în pregătireapledoariilor colegilor mai tineri.Aceasta pentru că - încă -organizarea şedinţelor dejudecată implică mult timp de“aşteptare” - pe care nu maiîmi pot permite să-l aloc. Îmidoresc şi reuşesc să susţincauze – dar mai rar.Compensaţia o reprezintăsatisfacţia de a vedea cum sedezvoltă colegii sub ochii noştri- nu o dată am simţit orealizare personală în câte-opledoarie convingătoare aasociaţilor mai tineri, soldată curezultatul dorit.

Cum apreciaţi dezvoltareaavocaturii de business înjudeţul Cluj şi aportul doam -nelor la evoluţia aces tuicorp profesional de elită? 

Avocatura de business aînceput să prindă aripi şi înCluj-Napoca, mai ales în ultimiiani. Clienţii simt necesitateaasistenţei juridice permanenteîn contextul dezvoltăriiafacerilor proprii. Aceasta a dusla maturizarea profesiei atât dinpunct de vedere juridic cât maiales al înţelegerii afaceriiclientului – avocatul devenindastfel un partener necesar.În ceea ce priveşte aportuldoamnelor avocat - câtă vremeacţionează cu profesionalism,seriozitate şi implicare înproblema juridică a clientului,nu există o diferenţă - şi nici nuar trebui să fie altfel.

Ce le sfătuiţi pe tinereledoamne care doresc să seîndrepte către avocaturăsau către o altă profesiejuridică?

Se subînţelege că e imperiosnecesară pregătireatemeinică. Dar nu e suficientă.Trebuie să reflecteze foartebine asupra chemării pentruaceastă profesie - frumoasă,care îţi aduce satisfacţii pecare nu le găseşti altfel dar ...Trebuie să îţi placă oamenii, săte intereseze cu adevăratproblemele acestora, să îţidoreşti să te implici şi să-ţiasumi responsabilitatea pecare o ai din momentul în careclientul ţi-a acordat încrederea

lui. Poate pentru avocat estedoar o altă cauză -însă pentruclient este o problemă de viaţă,cu care se întâlneşte -probabil - o singură dată.Pentru client relaţia cuavocatul său este similară curelaţia pacient – medic -păstrând proporţiile şispecificul. Cu aceeaşi neliniştecu care tu însuţi mergi lamedic vin şi clienţii la avocat -cu probleme de care depindeafacerea, bunăstarea lor, viaţapersonală – sau, şi mai dificil –viitorul copilului în cazuriledelicate. Este înşiruirea pehârtie a unui diagnostic sec,neexplicat, de natură a telinişti? La fel trebuie să înţelegitu, avocat, clientul - pentru a-iexplica atât problema cât şi cepoţi face pentru el. Şi mai alesdacă nu poţi face tu să airesponsabilitatea de a-ltrimite la un coleg specializat- sau cel puţin să te consulţicu un altul. Ceea ce ne dorimcu toţii de la medici. Însăpentru aceasta trebuie sărenunţi - daca e cazul - laorgolii (şi la o sumă de bani)primând interesul persoaneicare îşi pune încrederea înmâinile tale. Dacă poţi să ofaci –este primul pas -esenţial - pentru succesul înaceastă profesie. Restul vinede la sine.

Mircea Fica

Principalul nostru atu este echipa unităInterviu cu luIzA BuDuşAn, Managing Partner, Buduşan şi Asociaţii

Page 27: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

25WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Ați înființat Vass Lawyersîn plină criză economică,urmând să aniversați încurând 7 ani de activitate.Care au fost principalelerealizări și pe ce se bazea -ză strategia de dezvoltareîn următoarea perioadă?

Într-adevăr, VASS Lawyers estedovada vie a faptului că dacăești un bun profesionist, dedicatși perseverent, poți pune bazeleunei firme solide chiar și înplină criză economică. Ne-aajutat faptul că am pornit ladrum cu o strategie clară,oferind servicii specializate îndomeniul achizițiilor publice șiparteneriatelor public private.În plus, avocații VASS Lawyersau fost întotdeauna cei care auasigurat avantajul competitiv șiau făcut performanță.La aproape șapte ani de la în fiin -țare, cea mai mare reali za rerămâne consolidarea firmeiîntr-un mediu economic instabilși recunoașterea internaționalăa rezultatelor obținute deechipa VASS Lawyers. Unexemplu în acest sens estefaptul că, în ultimii trei ani,Legal 500 ne-a poziționat cafirmă de top în domeniulachizițiilor publice și PPP dinRomânia, caracterizându-nedrept o „echipă “dinamică șiexcepțională”, apreciată pentru“cunoștințele vaste și abordareaprietenoasă” care devine rapid

un competitor important înproiecte de anvergură”. Gândindu-mă la reușite, nu așomite diversificarea portofo liu -lui de servicii, o mare provocareîn contextul în care ne-amlansat ca firmă de nișă, sauimplicarea în proiecte de mareanvergură a căror valoaredepășește 400 de milioane deeuro. Am ajuns să concurămdirect firmele din „big league”și nu numai prin expertiza înachiziții publice, ci și prin prac -ticile de litigii, contracte sauconcurență și ajutoare de stat. În acest moment, ne dorim săcontinuăm trendul de creșteredin 2014 care s-a bazat atât penumirea unui nou partener, câtși pe creșterea ponderiiserviciilor oferite companiilordin industrii precum apărare șisecuritate, echipamentemedicale sau alimentar. Gradulactual de dezvoltare ne permitesă fim flexibili și să ne adaptămrapid la orice cerințe noiimpuse de piață.

Cum apreciați evoluția sec to - rului de achiziții publice înțara noastră? Ce poten țialde dezvoltare are acesta?

Evoluția achizițiilor publice estedirect influențată de modifică -rile legislative și de nivelulinvestițiilor. Din acest punct devedere, anul 2014 a fost unuldificil și imprevizibil, deoarece

ambii factori ar fi putut săconducă, cel puțin teoretic, lareducerea volumului deactivitate în achiziții publice. Pe de o parte, investițiile aucunoscut o reducere drastică și,pe de altă parte, s-au introdussancțiuni pecuniare severepentru operatorii economicicare formulează contestații. Cutoate acestea, am continuat săformulăm plângeri și contestațiiîn numele clienților noștri, darși sesizări în fața ComisieiEuropene. Deși, pe fondulanului electoral, s-a simțit odiminuare a volumului demuncă aferent proiectelor deachiziții publice din infrastruc -tură, aceasta a fost compensatăcu o creștere semnificativă îndomeniile apărării și securității,a echipamentelor medicale sauîn domeniul alimentar.În lumina recentei decizii aCurții Constituționale prin cares-a recunoscut neconstituțio -na litatea reținerii ope legis agaranției de bună conduită decătre autoritatea contractantă,este posibilă revigorarea sub -stanțială a litigiilor de achizițiipublice. Cred însă că aceastărevigorare se va face simțită cuadevărat de abia înspre toamnă.

În ultimii ani ați extinsprogramul VASS LawyersAcademy. Care suntcalitățile pe care trebuie săle aibă un tânăr avocat

pentru a putea intra înechipa dumneavoastră?

VASS Lawyers Academy estemodul prin care am ales săsusținem și să ne implicămactiv în pregătirea viitoriloravocați. Cred că este foarteimportant să îi ajutăm pestudenți să înțeleagă ceînseamnă avocatura în viațareală, să îi ajutăm să facălegătura între teorie și practicăîncă de pe băncile facultății și,de ce nu, să oferim șanse deafirmare tinerilor cu care nevom întâlni pe piața avocaturiiîn următorii ani. Tocmai deaceea ne și bucură succesulprogramului care crește și sediversifică de la an la an. În plus, studenții la Drept nusunt singurii beneficiari. Larândul nostru, câștigăm noto -rietate în rândul viitorilor avo -cați și înțelegem mai bine tren -dul impus de noile generații. Dealtfel, fiecare ediție a progra -mului VASS Lawyers Academya condus la recrutarea a celpuțin unui avocat, selecția ți -nând cont de potențialul doveditîn cadrul stagiilor, pre gă tireaacademică, entuzias mul,curiozitatea și pasiunea de carea dat fiecare dovadă. Numai peo astfel de bază soli dă se poateconstrui o carieră de succes înaceastă frumoasă profesie.

Mircea Fica

Am ajuns să concurăm directfirmele din „big league”Interviu cu IulIA VASS, Managing Partner, Vass lawyers

Page 28: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

26 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Aţi pus bazele cabinetului de avocatură pe care îlconduceţi în anul 2000. Cât de dificil a fost începutulde drum şi cum aţi descrie cei 15 ani de activitate?

Am început activitatea în acestdomeniu în 1996. Sunt aproape 20 de ani de profesie, de realizări,de provocări, de lecții asumate și învățate. După perioada firească de stagiatură, amcolaborat pentru o scurtăperioadă de timp cu un cabinet de avocatură. Firea meaindependentă m-a determinat săpun bazele unui cabinet al meu,pe care să îl conduc după propriaviziune și propriile convingeri.Cât despre începutul de drum,acesta a fost dominat deoptimism, de efervescență șipasiune, de încredere în propriileforțe și în justiție, dar și deîndrăzneala tipică tinereții. Echipa s-a extins și consolidat întimp. După entuziasmulînceputului, ne-am îndreptattreptat spre maturitateaprofesională care a adus mai multechilibru, rațiune, acceptarea șiasumarea soluțiilor. Cu altecuvinte, măsură în toate șiașezare din toate punctele devedere. Au fost 15 ani de activitate acabinetului și în curând 20 de anide profesie trăiți la maxim, în caredevotamentul și implicarea totalăîn fiecare cauză au stat la bazademersurilor noastre și, mai ales,a relației pe care am construit-ocu clienții noștri.Îmi place enorm această profesieși o practic cu dăruire și cu bun-simț. În esență, Dreptul reprezintă100% bun-simț, iar atunci când țise pare că nu găsești soluția,trebuie să apelezi întotdeauna labunul-simț. Acolo se aflărăspunsul.

În esență, Dreptul reprezintă 100%bun-simțInterviu cu AlInA MARIA nIStoR, Fondator AM nistor - Cabinet de Avocatură

AlInA MARIA nIStoR, Fondator AM nistor - Cabinet de Avocatură, şi-a început activitatea în anul1996. Spune despre cei 15 ani de activitate a cabinetului și despre cei aproape 20 de ani de profesiecă au fost trăiți la maxim. Începutul de drum a fost dominat de optimism şi de efervescență, iarulterior maturitatea profesională a adus, în cadrul cabinetului de avocatură pe care îl conduce, maimult echilibru, rațiune, acceptarea și asumarea soluțiilor.

Page 29: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

27WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

AM Nistor oferă consultanţăîntr-o gamă foarte variată dearii de expertiză. Care suntdomeniile în care înregistraţicele mai multe solicitări dinpartea clienţilor?

Solicitări vin din toate zoneledreptului civil, care din punctulmeu de vedere este extrem decomplex și fascinant, în acelașitimp. Mereu descoperi ceva nou.Viața oferă situații inedite, care nusunt neapărat reglementate juri dic,dar cărora dreptul civil le găsește,de cele mai multe ori, soluții.Achizițiile publice reprezintămereu o provocare datoritămultiplelor schimbări legislative,dar și datorită situațiilor cu carese confruntă antreprenorii româniparticipanți sau câștigători aiprocedurilor. Un alt domeniu în care suntemsolicitați este cel al dreptuluisportiv, în mod special cel legatde fotbalul românesc. Activitateanoastră în această zonă estelegată de problemele cu care seconfruntă fotbaliștii în raport cucluburile la care joacă.Avem expertiză extinsă și îndomeniul dreptului bancar șisuntem mândri că am avutonoarea de a fi aleși ca avocați însingura procedură de preluare aunei bănci străine de către uninvestitor român, iar în prezent,asigurăm consultanță juridicăpentru singura bancă 100%românească.

Care au fost cele mai provoca -toare cazuri cu care v-aţi con -fruntat de-a lungul timpului,cazuri pe care aţi reuşit să lerezolvaţi cu succes?

Nu mi-a plăcut niciodată să măautocalific sau să mă laud. Veștilebune se transmit totuși cătreclienți. De altfel, clientela o aleg

doar din recomandări. Este oabordare care ne ajută cusiguranță să ne păstrăm în spațiultrasat de valorile în care credemși care ne definesc activitatea. Toate cazurile au particularitățileși partea lor de provocare. Bătăliaideilor este de departe însă ceamai incitantă. Interesante și provocatoare suntcazurile în care te lupți cumentalități, cu gândiri înțepeniteîn timp. Când îți dai seama că înurma unui litigiu în care ai luptatpentru o idee a fost modificată olege, cred că poți vorbi despresucces. Cauzele cu statul românau fost și rămân provocatoare.Mize mari, de regulă. Interese șimai mari.Cele mai provocatoare spețe suntcele în care am câștigat proceseimportante (nefiind vorba neapă -rat despre valori mari) pentruantreprenori români și pentrucare litigiul s-a dus cu adversariputernici, case mari de avocatură.Este o dovadă că astfel de procesepot fi duse la bun sfârșit cusucces de firme 100% românești.Din păcate, o mare pierderepentru țara noastră, din punctulmeu de vedere, o reprezintă faptulcă românii par să nu mai aibă locla ei acasă. E mare păcat că nu sepromovează valorile românești.Există oameni de afaceri în țaranoastră cu mult bun-simț, carerespectă regulile jocului, plătesctaxe și impozite dar, cu toateacestea, tot ei sunt ceidescalificați. La ora actuală, numai există companie româneascăputernică. Industria petrochimicăeste de prea multă vreme îndeclin, iar infrastructuraromânească este realizată înproporție covârșitoare de firmestrăine care, culmea, iau subantrepriză antreprenori românicare își asumă, de regulă, toateriscurile derulării contractelor.

La fel de interesante sunt șispețele în care aduci istoria înrealitate - litigiile privind retroce -dările. O speță foarte provoca -toare și interesantă o reprezintă,pentru Năsăud, zona din careprovin, retrocedările privindaverile grănicerești. Un astfel deexemplu este speța UniuniiComunelor Grănicerești Năsăudecu Primăria Năsăud. Uniuneapretinde că este succesoarea îndrepturi a fostei Asociații pentruAdministrarea BunurilorGrănicerești, motiv pentru carerevendică peste trei sferturi dinorașul Năsăud și peste jumătatedin județ. Ajung până la Cosna(lângă Vatra Dornei). Din păcate einu sunt ceea ce pretind a fi. Sunto societate privată care, repet, dinpăcate, nu are nici cea mai micălegătură cu istoria și cu spiritulgrăniceresc, spirit care seîndrepta cu preponderență spreviitor. Principala investiție pe careo făceau grănicerii, încă din anii1800, era în copiii lor, în educațiaacestora. Dovada acestui lucru oreprezintă numărul mare de școliconstruite în acea vreme, școli încare învață și astăzi năsăudenii. Istorie curată! Ar fi interesantdacă judecătorii și-ar dedica maimult timp să citească ceea ce leaducem noi. Avocații studiazăenorm, intră în arhive, biblioteci șicercetează trecutul tocmai pentrua putea argumenta și susține cudovezi cauzele pentru carepledează. Este un efort de a aduceîn fața judecătorilor toateinformațiile de care aceștia aunevoie pentru a putea decide încunoștință de cauză.

Ce calități sunt necesare pen trua echilibra work-life balance?

Măsură în toate.

Emiliana Dovan

Cât despre începutulde drum, acesta afost dominat deoptimism, deefervescență șipasiune, deîncredere în propriileforțe și în justiție,dar și de îndrăznealatipică tinereții.Echipa s-a extins șiconsolidat în timp.După entuziasmulînceputului, ne-amîndreptat treptatspre maturitateaprofesională care aadus mai multechilibru, rațiune,acceptarea șiasumarea soluțiilor.Cu alte cuvinte,măsură în toate șiașezare din toatepunctele de vedere.

Îmi place enormaceastă profesie și opractic cu dăruire șicu bun-simț. Înesență, dreptulreprezintă 100%bun-simț, iar atuncicând ți se pare că nugăsești soluția,trebuie să apeleziîntotdeauna labunul-simț. Acolo seaflă răspunsul.

Page 30: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

În august 2013 aţi devenitName Partner, Mareș /Danilescu / Mareș. Ce aînsemnat pentru dumnea -voastră această realizare?

Profesia noastră genereazăcompetiții acerbe nu numai la nivelde recunoaștere profesională ci și acapacităților manageriale. Lăsândîntr-un îndepărtat plan secundorgoliile care ne caracterizează penoi toți, avocații, eu am primitaceastă recunoaștere ca pe oprovocare, conștientă fiind de rolulmai mare pe care trebuie să mi-lasum în cadrul firmei. Pentru mine,Mareș / Danilescu / Mareș este o adoua familie și tocmai de aceeaconsider că responsabilitatea creșteexponen țial pe măsură ce“awareness-ul” nostru în piață estemai mare.Societatea noastră este cumululmuncii și dedicației echipei deavocați coordonați atent de cei 5avocați parteneri, beneficiind de oexpertiză complementară. Cheiareușitei noastre este flexibilitateadublată de lipsa inerției înabordarea unor practici care păreauușor inacessibile, dar pe care piațale cere. Mă refer cu precădere lapenalul-economic, de la care avemun feedback extraordinar în rândulclienților și o cerere pe care deșiam anticipat-o, continuă să nesurprindă plăcut.

Aveţi o experiență semnificativăîn avocatura de business și oimplicare în proiecte strategicea căror valoare cumulatădepășește suma de un miliardde euro. Cât de dificilă estegestionarea cerinţelor unorclienți relevanţi la nivel local șiinternaționali?

Oricât de surprinzător ar puteapărea, eu abordez fiecare mandatcu aceeași rigoare și entuziasm,

indiferent de miza pe care știu că oare în portofoliul mandatelor noaste.Această abordare este cea caregenerează valoarea adăugată aserviciilor noastre precum și în -credere clienților în implicarea meapersonală, nelimitată la coordonare.Bineînțeles că există proiecte șiclienți dragi mie, care m-au ajutatsă evoluez, dar fără o masă critică amandatelor mici, diverse, de zi cuzi, nu te poți obiectiva și evalua înceea ce privește capacitatea degestionare a proiectelor deanvergură, interdisciplinare, carepun adevărate probleme de drept șicare necesitată, pe lângă o solidăpregătire profesională și ocapacitate de sinteză și puțin curaj.Clienții sunt din ce în ce maisofisticați, cerințele punctuale setraduc de multe ori într-un volum

de muncă mare pe care, pentru ane menține eficienți, trebuie săîncercăm să-l reducem, în cadrulurmătoarelor mandate. Noi nuurmărim o nișare excesivă aserviciilor noastre, însă căutăm ospecializare de top în practici șiindustrii cum ar fi Corporate/M&A,Proiecte în Infrastructură, WhiteCollar Crime, Proprietate Intelec -tuală, Competition, Servicii Finan -ciare, Taxe, Litigii/Arbitraje șiInsolvență.

V-aţi specializat de-a lungultimpului în domenii precumcorporate/M&A, banking &finance, tax? De ce aţi alesaceste arii de expertiză?

Nu știu dacă eu am ales practicilepe care le menționați sau ele m-au

28 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

Cheia reușiteinoastre esteflexibilitatea dublatăde lipsa inerției înabordarea unorpractici care păreauușor inacessibile, darpe care piața le cere.

Abordez fiecare mandat cu aceeași rigoare și entuziasmInterviu cu SIMonA MAREș, Partner, Mareș / Danilescu / Mareș

Page 31: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

29WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ad

ersh

iP

ales pe mine. Mă număr printreoamenii care lucrează ceea ce leplace și asta este un mare atu. Amavut noroc în a avea, de timpuriu,acces la mandate frumoase șimentori deosebiți.Pasiunea mea rămane dreptulfiscal, poate și datorită pregătiriieconomice pe care am dobandit-oîn cadrul facultății de RelațiiEconomice Internaționale, dar maiales fiindcă am avut șansa să învățde la niște dascăli și avocațiminunați. În cadrul Garrigues, amfăcut parte din echipa de taxe,coordonată de profesioniștiadevărați ai departamentului defiscal din Madrid. Pasiunea aceastaîncerc sa o transform într-opractică puternică a Mareș /Danilescu / Mareș. Nu este omisiune ușoară fiindcă, deși înrândul avocaților expertiza nu esteatât de bogată, competitoriiadevărați îi reprezintă Big 4 și ceidesprinși de acolo, care aubusiness-uri proprii.Industria serviciior financiare estecea în care m-am format ca avocatși în care am avut primul meusucces într-un proiect deanvergură. Era vorba de înființareaîn Romania a sucursalei uneiinstituții de credit străine. Amcoordonat întreg procesul,acoperind multe arii de practică șiconsider că acela a fost testul pecare trebuia să-l trec. Toatemandatele subsecvente nu au făcutdecât să contureze profilul meu înacest domeniu, care deșitraversează o perioadă de acalmie,cu certitudine, va reveni în topultranzacțiilor, acolo unde îi este șilocul, de altfel.Practica de Corporate/M&Areprezintă pilonul principal alMareș / Danilescu / Mareș, nucleulfirmei și al expertizei noastre.Alături de colegul meu, LucianDanilescu am construit o echipăfrumoasă și un portofoliu bogat.

În ultimii ani, m-am concentrat peproiectele în infrastructură, pe careințial le-am găsit anoste însăpercepția s-a schimbat.Complexitatea acestei industriidublată de o legislație caregenerează numeroase provocăriclienților reprezintă o muncă cu oritmicitate și stabilitate care auconturat o practica solidă în cadrulMareș / Danilescu / Mareș.Specificul mandatului este cel careconduce direct la formarea uneipractici, la început. Însă, pe măsurăce expertiza crește, reciprocadevine valabilă, astfel că practicaputernică și recunoscută ajunge săgenereze clienți noi precum șiextinderea mandatelor primite de laclienții existenți.

Ce v-a determinat să alegeţiDreptul ca specializare? Aexistat şi o a doua opţiune? Cev-aţi fi dorit să deveniţi dacă nuavocatura ar fi fost primaopţiune?

La mine a fost simplu. Am realizatcă nu voi profesa ce am învățat incadrul ASE. Nu mi se potrivea. Îmiplăcea dreptul. Am dat la Facultateși am reușit. Ulterior am realizatcât de mult m-a ajutat background-ul economic.Așa cum v-am spus, avocatura,care nu a fost prima mea opțiune, adevenit profesia mea. Nu aș fi doritsă practic altceva, vă spun sincer.Cred că aș fi fost un medic bun, mărecomandă câteva calități.

Cum vedeți piața avocaturii înurmătorii ani?

Asta este o întrebare pe care mi-oadresam mie însămi și la care nuaveam un răspuns clar, până decurând. Acesta nu a venit ca orevelație ci ca feedback al uneianalize atente. Spun că avocaturade business se va atomiza în jurul

industriilor mai mult decât alpracticilor. Expertiza pe care avocațidin generația mea o vor consolidaîntr-un timp mai scurt decâtcompetitorii, în industrii de maximinteres pentru piața din România vaconstitui atu-ul principal. Elita șiserviciile de top se vor regăsi din ceîn ce mai pregnant în casele deavocatură mici și mijlocii, care vorreuși o super specializare la nivelde 3-4 practici. Nu știu cât deaccelerat va fi acest proces, însăștiu sigur că trebuie să ni-lasumăm.

Ce sfaturi le-ați oferidoamnelor avocat aflate laînceput de carieră? Ce calitățisunt necesare pentru unparcurs profesional frumos?

Avocatura este o profesie foartefrumoasă însă cred că nu potrivităoricărui profil. Trebuie multăstăpânire de sine, multpragmatism și echilibru, dozare aenergiilor și o eficiență înmanagementul timpului și alcalităților personale. Eu nu le deținnativ pe toate, pe unele le-amdeprins ușor, pe altele mi le impun.Pe colegele mele aflate la începutde drum, le sfătuiesc să încerce șisă reușească pe cât posibil, oobiectivare a propriilor capacități șisă caute munca într-un mediu cuoameni de calitate. Nu toți avocațiibuni sunt și oameni buni.

Cum echilibraţi balanţaactivitate profesională/timpliber? Cu ce vă face plăcere săvă ocupaţi timpul atunci cândnu sunteţi Name Partner-ul,Mareș / Danilescu / Mareș?

Călătoresc împreună cu familiamea și iubesc arta în toatemanifestările ei.

Mircea Fica

Avocatura este oprofesie foartefrumoasă însă credcă nu potrivităoricărui profil.trebuie multăstăpânire de sine,mult pragmatism șiechilibru, dozare aenergiilor și oeficiență înmanagementultimpului și alcalităților personale.Eu nu le dețin nativpe toate, pe unele le-am deprins ușor,pe altele mi le impun.

DESPRE MAREș / DAnIlESCu / MAREş

Mareș / Danilescu / Mareș esteuna dintre cele mai dinamicesocietăți de avocatură de busi-ness din România, înființată deavocați care și-au dobândit ex-pertiza solidă în societăți localeși internationale. Avocațiiparteneri au asistat cuprecădere corporații inter-naționale și antreprenori localide anvergură în proiecte defuziuni și achiziții, drept bancarși financiar, arbitraje și litigiiinternationale, white collarcrime, concurență și propri-etate intelectuală, insolvență,dreptul muncii și drept fiscal.Asociații fondatori ai Mareș /Danilescu / Mareș sunt impli-cati în mod substanțial în activ-itatea profesională curentă asocietății, oferind cliențilorasistență juridică și consul-tanță în domenii precum asig-urări, industria auto, banking,piețe de capital, energie, FMCg,infrastructură, mediu, media,real estate și telecom.

Mai multe informații pot fiaccesate pe www.mares.ro.

Page 32: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

30 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ex

Per

ts

ceste aspecte au învedere următoarele:construcţia implicăun site, fiind vorba

de un prototip; construcţiileimplică o sumă mare de baninecesară pentru derularea şifinalizarea lucrărilor;investorii, din domeniul publicsau din domeniul privat, auexpectaţii în recuperareainvestiţiilor la timp;construcţiile au un mareimpact asupra mediulului;acestea implică aducereaîmpreună a numeroasepersoane cu specializăridiferite şi culturi diferiteuneori, care trebuie să lucrezeîmpreună pe toată durataproiectului, fără să fi avut o experienţă comunăanterioară; condiţiile internesau externe - locale, politice şimeteorologice nu pot fidetectate decât în timp;calitatea proiectului şispecificaţiile tehnice au o mareimportanţă în contract;condiţiile meteorologice au oimportanţă deosebită.

Din aspectele de mai sus potderiva un număr mare deriscuri şi un mare număr deevenimente care pot ulteriorinfluenţa programul de lucru încadrul proiectului.

În contractele de construcţiipărţile din contract suntcunoscute sub denumirea deangajator (employer) şiantreprenor (contractor). Înunele versiuni de contract estenominalizată şi a treiapersoană, cunoscută subdenumirea de Inginer (Engineer) care este angajat şiplătit de către angajator şi careare rolul să acţioneze pentruacesta ca un administrator, înscopul derulării în bune condiţiia contractului.

De multe ori, termenul deangajator include atâtangajatorul (employer) cât şiinginerul (engineer).În contractele de construcţiisunt stipulate şi obligaţii derezultat, enumeram în acestsens: termene şi intervaleconcrete de timp pentruderularea relaţiei contractuale,date de finalizare, condiţii decalitate şi costuri.

oBlIgAŢIA DE A ACoRDA AtEnŢIE DEoSEBItă ClAuzEloR ContRACtuAlE

Acest lucru semnifică faptul căantreprenorul este obligat săderuleze activitatea sa înconformitate cu obligaţiileprevăzute în contract, iarbeneficiarul este îndreptăţit săaibă acele rezultate înconformitate cu obiectulstabilit în contract şi cuobligaţiile la care s-a obligatantreprenorul.

În aceste condiţii, considerămcă părţile sunt obligate săacorde o atenţie deosebităanalizei clauzelor contractualeînainte de semnareacontractului, inclusiv să aibă învedere clauza privind dreptulcontractorului/antre prenoruluide a suspenda munca în

Caracteristicile contractelor de construcţii derulate sub regulamentul FIDICDe Dr. AlInA MIoARA CoBuz BăgnARu, Managing Partner, Cobuz şi Asociaţii

Contractul de construcţii este unic pentru că include multe aspecte specifice care derivă din chiar esenţa afacerii în construcţii, depinzând demai mulţi factori a căror importanţă variază în funcţie de condiţiile prevăzute în fiecare contract.

Părţile în contracteleFIDIC urmărescproteguireapropriului interes:interesulcontractorului estede a transmite cereriestimativebeneficiarului, iarbeneficiarul pareinteresat înîntârzierearambursării sumelordatorate.

A

Page 33: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

31WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ex

Per

ts

condiţii excepţionale şi săprevadă măsurileasigurătorii pentruprotecţia ambelor părţi. Există procese de arbitrajcare derivă din moduldiferit în care părţileinterpretează îndeplinireaobligaţiilor contractuale,prin înserarea în contractea unor articole/clauze, careconţin cuvinteinadecvate/ambigue înspecificaţiile tehnice,creând dificultăţi înînţelegerea şi interpretareaulterioară a contractului.Sunt situaţii tipice careapar în contractele FIDIC,de exemplu, ca urmare aincluderii în contracte aunor informaţii geologice şitehnice inadecvate ofertaantreprenorului/constructorului este subestimatainiţial din perspectivacosturilor şi a timpului.Inginerul pe de altă parte,urmăreşte proiectul iniţialşi respinge sistematiccererile constructorului,ceea ce provoacă pentruAntreprenor/Constructorpierderi regulate în fiecarelună. Ca urmare alipsurilor financiareacumulate în acestecondiţii,Contractorul/Antreprenorulse afla într-o situaţie atâtde dificilă, încât într-oprimă fază reduceproductivitatea şi maitârziu suspendă muncă,ceea ce conduce în final lao încălcarea contractuală.

PăRŢIlE În ContRACtElE FIDIC

Părţile în contractele FIDICurmăresc proteguireapropriului interes:interesul contractoruluieste de a transmite cereriestimative beneficiarului,iar beneficiarul pareinteresat în întârzierearambursării sumelordatorate. Prin prevenirea unui litigiuînţelegem evitareasituaţiei/situaţiilor în careun simplu dezacord întrepărţi se poate transformaîntr-un diferend periculos.Părţile trebuie să-şimanifeste în mod egalvoinţa în a se pune deacord şi a transformadezacordul, într-un acordprin voinţa comună. Există trei etape în acestgen de contracte, primaetapă constă într-onegociere directă, apoi încaz de eşec se apelează lamediere şi, în final, încazul eşuării medierii sedeschide proceduraarbitrală.

Multe din arbitraje derivă şiapar ca urmare a:

Aspectelor specificederivate din întârziereaexecutării lucrărilor încontractele deconstrucţii; Întârzieri în activitate,urmată de solicitări dinpartea antreprenorului

pentru extinderea detimp; Solicitarea costurilorde către antreprenorpentru întârzierilecauzate în activitateaderulată;

Alte cauze apărute sunturmătoarele:

Întârzieri cauzate înexecutarea proiectuluiiniţial; Ordinele de variaţie;Întârzieri în luareaunor decizii din parteauneia dintre părţi; Aprobări date cuîntârziere;Schimbări multiple înspecificaţiile tehnice; Întârzieri în producţie; Lipsa de calitate – sedau numeroase corecţiiîn muncă; Condiţiile de vreme; Imprevizibilitatea; Condiţiile tehnice;Sub-contractori slabipregătiţi;

Esenţa clauzei 20.1 are învedere nu numai natura săcontractuală1 ci şidependenţa sa de alţifactori. Principiul clauzeiconstă în respectareatermenului de 28 de zile decătre contractor pentru a daîn primul rând posibilitateabeneficiarului de a fiinformat la timp cu privirela cererilecontractorului/beneficiarului şi despre natura acestorcereri. Aceste informaţii

dau posibilitatea benefi -ciarului să reacţioneze laaceste cereri la timp,reducând astfel pagubele şievitând costuri inutile.

În virtutea Convenţiei de laNew York din 1958sentinţele arbitrale pot fiinvestite în mai mult de 140de jurisdicţii. Convenţia dela New York esteconsiderată convenţia cheiepentru arbitrajulinternaţional. În urmaglobalizării, dezvoltăriiproiectelor deinfrastructură a crescut şinumărul cazurilor dearbitraj derivate din acesteproiecte. Ca statistică lafinalul anului 2012,numărul cazurilor dearbitraj derulate subRegulament ICSIDajungând la 5182.Arbitrajele cu referire lainvesţiile în alte state aurevoluţionat procedura dearbitraj, incluzând interesulpublic, transparenta înprocedura precum şipolemica politică ainstituţiilor internaţionalecare presează statele sărevoluţioneze mecanismulde procedura în ICSID cureferire în special lagrupurile de interesestatale de care se lovescinvestitorii străini lamomentul iniţial a derulăriiacestor investiţii3, însă şiulterior pe parcursulderulării relaţieicontractuale.

1 Fidic Conditions of Contract, Clause 20.1: “ The notice shall be given as soon as practicable, and no later than 28 days after the Contractor became aware, orshould become aware, of the event or circumstance”. 2 See the ICSID caseload- Statics – page 7 (available on the ICSID website)3 A se vedea criza financiara din Argentina din anul 2001, nationalizarea din Venezuela si Bolivia, exproprierea din Rusia. A se vedea si suma acordata unuiinvestitor in cazul ARB/06/11 - Occidental Petroleum orporation vs. The Republic of Ecuador (Award – October 5,2012)

Page 34: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Ați absolvit Facultarea deDrept în cadrul Univer sită țiide Vest din Timișoara. V-ațidorit întotdeauna o profesieîn domeniul juridic sau vi -sați la altceva în copilărie?

Sincer, da. Îmi amintesc că încopilărie mama mi-a sădit înminte dorința de a îmbrățișa ocarieră în domeniul juridic, viscu care am crescut și la caream aspirat mereu. Am făcuttotuși un liceu de real pentrucă toți prietenii mei buni dingimnaziu urmau drumul ăstași pentru că părinții m-au sus -ținut întotdeauna în alegerilemele, fără să îmi impună ceva.Deși atunci am avut clar omotivație copilăroasă, îmi dauseama astăzi cât de mult binemi-a făcut lucrul acesta și câtde mult mă ajută matematicași științele exacte în profesiaactuală, dezvoltându-mi logicași capacitatea de sintetizare.

Cum ați ajuns la profesiade practician în insolvențăși cum ați descrie aceastăprofesie?

După ce am terminat faculta tea,am început și eu, ca mai toțitinerii absolvenți plini de aspi -rații și speranțe, să îmi caut unloc de muncă. M-am angajatașadar la o companie de insol -vență din Timișoara. M-amîndrăgostit pe loc de profesiade practi cian și, deși amschimbat locul de muncă de

mai multe ori de atunci,mă bucur că am avutinspirația şi curiozitateaîn acel moment săaccept postul respectiv.Practic, pot spune căîntreaga mea evoluțieprofe sională s-adesfășurat în practicainsolvenței. Profe sia de practician îninsolvență îți oferă posi -bi litatea de a interac ționacu toate domeniiledreptului, chiar și cuacelea despre care poatenici măcar nu am învățat înfacultate. De asemenea, avândîn vedere diversitatea activită -ților pe care le au societățileaflate în insol vență pe care le-amgestionat, am acumulat nu me -roase cunoștințe din domeniiextrem de variate, de la agri cul -tură până la construcția de va -goa ne. Este o profesie dinamică,unde nu te poți plafona nicio -dată, dar care implică totodatăși foarte multă responsa bili tateși asumare de riscuri.

Ați lucrat într-unul dintrecele mai mari transferuride business din România –Grupul IRS. Cum a decursproiectul și care a fost con -tribuția dumneavoastră?

Ca manager al acestui proiectam coordonat cele două echipede caz responsabile degestionarea procedurilor deinsolvență a două dintre cele

trei fabrici ale Grupului IRS –respectiv Astra Vagoane AradSA și Meva SA Drobeta TurnuSeverin. În anul 2010 când so -cietățile au intrat în insol ven ță,criza economică mondială eraîn plină desfășurare și înce -puse deja să își arate efecteleși la noi. Grupul de companii,cu o tradiție în producția devagoane de peste 130 de ani, afost salvat printr-un mecanismde business transfer al celortrei companii, care s-a realizatîn cadrul procedurii de reorga -nizare judiciară. Practic a fostidentificat un investitor străincare a preluat atât activelecompaniilor, cât și personalulacestora. Au fost salvate astfelpeste 1.500 de locuri de muncă. Fiind vorba despre un grup desocietăți și de o soluție de reor - ganizare care trebuia imple men -tată în comun, cea mai mareprovocare a proiectului a cons tatchiar în alinierea tuturor celor

trei proceduri de insolvențăaflate pe rolul a trei tribunalediferite (Arad, Mehedinți și Olt).A trebuit să aducem la unnumitor comun cele trei cazuriatât din punctul de vedere aletapelor proce durale, cât și altransferului de businesspropriu-zis, adică al tranzac ției.Și pot să vă asigur că nu a fostdeloc ușor. Dar cu o bunăcoordonare a echipei și a rela țieicu părțile implicate, am reușitsă încheiem cu succes tran -zac ția în vara lui 2012. O altămare realizare personală înproiectul acesta a fost cea le -gată de recuperarea de creanțede la cele mai mari companiiferoviare din Uniunea Europeană.O altă mare realizare per so -nală în proiectul acesta a fostcea legată de recuperareade creanțe de la cele mai maricompanii feroviare din UniuneaEuropeana, pentru care ammers în instanță la tribunalulLugano (Elveția), unde eragestionat falimentul societățiiIRS GMBH.

Ce sfaturi le-ați oferidoamnelor avocat aflate laînceput de carieră? Ce cali - tăți sunt necesare pentru aechilibra work-life balance?

Să facă această meserie cupasiune și să fie pregătitepentru o carieră care implicămultă muncă și capacitatea dea fi autodidact. Nu cred căexistă o rețetă pentru a găsiechilibrul perfect dintre viațapersonală și carieră. Dacă oștie totuși cineva să mi-o spu -nă și mie. Cred însă că pentrua îmbina armonios aceste do u ăaspecte atât de impor tante dinviața unei femei este nevoie deabilități de comunicare,negociere și de multă ambiție.

M-am îndrăgostit pe loc de profesia de practician în insolvență

Interviu cu SIlVAnA șERMER, Partner Colaborator, CItR

32 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ex

Per

ts

Page 35: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine
Page 36: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

34 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

­­ex

Per

ts

onstat însă că, după mulți ani deavocatură și mai mulțiani de cercetare

științifică și învățământ, încep dince în ce mai puțin să înțeleg ce sedorește cu Legea. Mă voi referi aicila prea desele și prea denseleîncercări de modificare alegislației muncii, din păcate, nupe aspecte de tehnică juridică , cipe aspecte de principiu, de naturăa conduce la schimbări de direcție,nu de puține ori bruște și cudestul de multe efecte negative.La acest moment, în ParlamentulRomâniei a fost depus un Proiectde modificare a Codului muncii,prin inițiativă cetățenească,proiectul fiind ”inițiat” de peste150.000 de cetățeni. Față de oastfel de manifestare de voință, tegândești că Proiectul urmăreștebinele general, fiind de natură aînlocui acele probleme ale legiiactuale care în practicajurisprudențială și în cea socialăau creat mari disfuncționalități. De exemplu, ca practician și caavocat de bară, de multe ori m-amîntrebat cum este posibil ca o legesă impună în mod absolut oinversare a sarcinii probei: esteposibil ca angajatorului să i seceară să administreze la primul

termen toate probele? Cine le-o fiaprobat în prealabil? Cum săadministreze o parte din probe cuprivire la un fapt negativ, atuncicând, de exemplu, angajatorul artrebui să demonstreze că nudatorează o anumită sumă debani salariatului său? În repetaterânduri mi-am manifestat clarpoziția în sensul că o astfel dereglementare este imposibil derespectat în practică. Nimeni nuînlătură nevoia de protecție asalariatului, inclusiv prin normeprocesuale de drept al muncii, daraceastă protecție trebuie să fieuna echilibrată, eficientă șicorectă din punct de vederejuridic. Într-o lege actualmenteabrogată, se preciza în mod clarcă sarcina probei incumbăangajatorului , acesta urmând aface dovada, dar numai cu privirela legalitatea și temeinicia actelorsale unilaterale . O soluțienormală! Este concediat unsalariat, angajatorul este chematsă demonstreze legalitateadeciziei astfel adoptate. Atuncicând însă un salariat pretindeanumite drepturi neacordate deangajatorul său, nu se poateadmite că acel angajator ar trebuisă dovedească faptul că înrealitate nu le datora.

un ExEMPlu DE PRInCIPIu

Există însă în lege, anomaliiincredibile, care nici până la acestmoment nu au fost rezolvate.Astfel, legea actuală stabilește căo persoană arestată preventiv încondițiile Codului de procedurăpenală pentru o perioadă maimare de 30 zile, poate ficoncediată de angajatorul său,fără nici o formalitate. În acelașiCod, după vreo 150 de articole,există o altă prevedere carereglementează situațiile în careun salariat concediat este obligatsă restituie angajatorului săusumele de bani pe care acesta le-a înaintat pentru pregătireaprofesională a acelui salariat,conform unui act adiționalîncheiat prealabil între cei doi. Înarticolul referitor la pregătireaprofesională (art. 198 dinprezentul Cod) , una dintrecauzele de concediere avute învedere se referă la arestareasalariatului, de data aceasta însănu pentru o perioadă de 30 dezile, ci pentru o perioadă de 60 dezile! Este evident că legiuitorul s-a aflat în eroare! Evident că estevorba despre o greșeală, care s-ar fi impus de mult a fi reparată.

O nouă revoluție în legislația muncii?De Prof.univ. dr. MAgDA VolonCIu, Avocat – SCA Magda Volonciu și Asociații

De multe ori m-am întrebat dacă un avocat are înțelegerea necesară pentru a putea determina o direcție sau alta legislativă. Este evident căprocesul legislativ ar trebui să depășească limitele practicianului strict, pentru că într-un astfel de proces ești chemat să vezi ”soluții” și nu”soluția”. Avocatul iubește concretul imediat. legiuitorul ar trebui să fie vizionarul care, pornind de la rădăcinile predeterminate de practician,le organizează pe acestea în direcții abstracte și generale. și, din această îmbinare între practic și teoretic, între concret și abstract, rezultatuleste cel benefic pentru societate.

Cred că nu avem, subnici o formă nevoiede revoluțiilegislative, ci deînțelegere a valorilorreale și în special deacel echilibru, dinpăcate atât deideatic, ce trebuie săimpună o normă deprotecție numaiacolo unde existăriscul abuzului, darsă nu transformeprotecția într-un altabuz.

C

Page 37: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

35WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ex

Per

ts

În realitate și această eroareare o poveste: anterior, cazulde concediere reglementatactualmente la art. 61 lit. b)din Codul muncii presupuneao perioadă minimă de arestde 60 de zile. Între timp legeas-a schimbat, perioadaminimă de absență asalariatului din cauzaarestului preventiv și denatură a determinaconcedierea acestuia s-aredus la 30 de zile.Legiuitorul însă a uitat săfacă modificărilecorespunzătoare în toateprevederile incidente dincuprinsul legii. Când săintervină astfel demodificări? Ori de câte ori auintervenit inițiativelegislative, atâta vreme cât,așa cum am arătat, eroareaeste de-a dreptul grosolană! Și acum s-ar fi ivit ocaziaunei asemenea intervenții, cuatât mai mult cu cât actualainițiativă legislativă este atâtde intensă. Și ce să vezi?! Încuprinsul Proiectului sedorește într-adevăr șimodificarea art. 198 dinCodul muncii, cel care face încontinuare referire latermenul de 60 de zile. Dar,inițiatorul actual nuurmărește repararea erorii îndiscuție, ci propunemodificări de esență, ceprivesc alte alineate dinacelași articol, respectivmodificarea perioadei depregătire profesională pecheltuiala angajatorului dereferință, și în funcție de careeste posibilă o ulterioarătragere la răspundere asalariatului al cărui contractindividual de muncăîncetează anterior uneiperioade convenite între

părți. Cu privire la acestaspect evoluția legislativă atextului în discuție este foarteinteresantă: până în anul2011, dacă un salariatparticipa la o formă depregătire profesională pecheltuiala angajatorului săupe o perioadă mai mare de 60de zile, atunci angajatorul, înbaza unui act adițional, îiputea pretinde acelui salariatca o perioadă de timp săpresteze activitatea pentruangajatorul care a suportatcheltuielile de pregătireprofesională, în caz contrar,cheltuielile urmând a fiimputate salariatului. Odatăcu modificarea Coduluimuncii prin Legea nr.40/2011, s-a înlăturatcondiția ca răspundereasalariatului pentrudezdăunarea angajatoruluisău în ipoteza menționatămai sus să fie antrenatănumai în măsura în carepregătirea profesională ar fidurat minimum 60 de zile, peconsiderentul că există înpractică multe cursuri dedurată scurtă, extrem decostisitoare și în baza cărorasalariatul dobândeștecalificări deosebite. Atâtavreme cât angajatorul estecel care acoperă toatecosturile unei asemenea

pregătiri profesionale, estenormal să-și folosească forțade muncă pe care a calificat-o astfel. Iată ce ne propuneactualul Proiect: un actadițional de ”legare de glie”,prin care salariatul își asumăobligația ca o anumităperioadă de timp să prestezeactivitate în favoareaangajatorului care a suportatcosturile pregătirii sale, încaz contrar salariatul fiindobligat la plată, este posibil,dar numai în măsura în careacel curs de pregătireprofesională durează celpuțin un an!

PREgătIREA PRoFESIonAlă SuB SEMnul ÎntREBăRII

Văzând o asemeneapropunere, dascălul din mines-a gândit automat: câțiangajatori vor mai fiinteresați în asigurarea unorforme de pregătireprofesională de esență? Maiales că nu durata este ceacare dă neapărat valoare! Și,pe de altă parte, ce angajatornu ar fi interesat să aibă oforță de muncă foarte binecalificată?! Dar într-o lume încare democrația economicănu înseamnă numai vorbăgoală, ce angajator ar

suporta costuri importantepentru pregătirea forței salede muncă, pentru ca ulteriorsalariații săi, bine pregătiți,să fie ”cumpărați”de firmeconcurente? Și cum forța demuncă este un element deesență pentru orice afacere,câți investitori cu potențialreal, ar mai fi interesați săinvestească într-o țară încare, de exemplu, conform totactualului Proiect, oconcediere pentru motive denecorespundere profesionalăaproape că devineimposibilă?Iată doar câteva întrebări pecare, un avocat caredeservește domeniuldreptului muncii de aproape30 de ani și le pune cu uimireși cu o serioasă îngrijorare.Aceasta pentru că doctrinaruldin mine, obișnuit cu principiiși abstracțiuni, chiar dacăeste aspru criticat deconfrații săi pentru că nusprijină caracterul social aldreptului muncii, este de-adreptul deznădăjduit văzândcă, după 25 de ani deeconomie liberă șidemocratie aclamată pe toateplanurile, nu s-a găsit acelechilibru normal, corect,curat între capital și forța demuncă, astfel încâtdezavantajele și avantajeleunei părți sau a alteia să seîmbine în mod echitabil. Deaceea, cred că nu avem, subnici o formă nevoie derevoluții legislative, ci deînțelegere a valorilor reale șiîn special de acel echilibru,din păcate atât de ideatic, cetrebuie să impună o normăde protecție numai acolounde există riscul abuzului,dar să nu transformeprotecția într-un alt abuz.

Page 38: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

36 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ex

Per

ts

În calitatea de coordonator aldepartamentului de consul -tanță juridică, care sunt celemai importante 3 beneficiiaduse în activitatea dumnea -voastră prin implementareasistemului isoLEX?

avocat Camelia Pau: Primul şi poate cel mai importantbeneficiu adus în activitatea decoordonare a departamentului deconsultanţă prin implementareasistemului isoLEX este faptul că poturmări foarte uşor activitateacolegilor pe care îi coordonez,respectiv proiectele avute în lucru şiastfel, cât de încărcată este agendazilnică a fiecăruia în parte, putânddistribui în mod unitar şi echilibratactivitatea din cadrul departamen -tului pe care îl coordonez. Un alt beneficiu extrem deimportant este faptul că toateinformaţiile şi documentelereferitoare la fiecare client în partesunt centralizate în isoLEX şi, astfel,uşor accesibile în orice moment. Demulte ori, în activitate, mi s-aîntâmplat că, după o perioadă detimp însemnată, clienţii să îmisolicite informaţii din trecut (dinurmă cu 3-4 ani şi chiar mai mult)despre un anumit contract semnat,despre negocierile purtate anteriorsemnării contractului şi alteasemenea. De când avemimplementat sistemul isoLEX, potpune foarte uşor şi simplu ladispoziţia clientului astfel deinformaţii, prin numai câteva click-

uri în baza de date. Aşadar,economia de timp şi de energie încăutarea şi accesareadocumentelor redactate în cadrulcabinetului şi/sau analizate dinpunct de vedere juridic şi ainformaţiilor reprezintă un beneficiumajor al programului. Deși beneficiile acestui programsunt numeroase, ca să mă limiteztotuși la cele trei care, în opiniamea, sunt cele mai importante,menționez un alt beneficiu de omare utilitate practică pe care ooferă aplicația isoLEX, respectivfaptul că programul îndeplinește șifuncția de agendă de lucru. Practic,utilizând acest program, nu maieste necesar să îmi încarc memoriași/sau să îmi notez în tot felul deagende ce am de făcut într-oanumită zi sau într-o anumităperioadă de timp. Pro gra mul este

un reminder al tuturoractivităților/acțiunilor/actelor pecare le am de îndeplinit zi de zi înactivitatea profesională, remindercare niciodată nu dă greș, fiindfoarte bine structurat și foarte ușorde urmărit. În felul acesta, nicioprogramare, niciun termen, nicioinformație nu are cum să îți scapede sub control pentru că toateinformațiile se regăsesc înprogram, iar acesta ți le aminteștedin timp prin transmiterea denotificări/alarme.

De ce ați afirma că”Implementarea sistemuluiisoLEX poate oferi cadrul unuispațiu de lucru asemănătorunei companii multinaționale”?

avocat isabela roșianu: Dacă este să avem în vederecaracteristicile unui spațiu de lucrudintr-o companie multinațională,respectiv standardizarea,mobilitatea și resursele comune,observăm că isoLEX oferă unsistem de gestionare foarte clardefinit și ușor aplicabil indiferent destilul de lucru anterior, precum șiposibilitatea de a-l folosi atât înmediul intern, însă și de la distanță,în funcție de situațiile specifice. Unalt aspect foarte important îlreprezintă siste mul de utilizare încomun, de către utilizatoriiaceluiași spațiu de lucru, aresurselor – plusul de valoare fiindreprezentat de accesul facil, intuitivși extrem de rapid la orice

Avantajele aplicației isolexInterviu cu CAMElIA PAu, Avocat / ISABElA RoșIAnu, Avocat / IzABElA CAlInA, Asistent

aplicația isolExaduce un plus înrelația de lucru cucolegii avocați și cupersonalul auxiliar,ducând la rezolvareaproiectelor comunedin cadrulcabinetului într-unmod eficient și într-un timp mai scurt,ceea ce, desigur, nupoate decât sămulțumească petoată lumea. CAMElIA PAu, Avocat

Page 39: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

37WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ex

Per

ts

categorie de resurse. Cu toate acestea, cadrul delucru pe care îl oferă isoLEXeste destinat și perfectoptimizat pentru activitatea deavocatură, oferind flexibilitateîn loc de rigiditate, fiindmaleabil în gestionarearesurselor și fără să telimiteze, fiind perfect adaptabiloricărui stil de lucru înavocatura de business.

În ce măsură și în ce mod,un sistem de lucru centra -lizat și transpus în modelectronic a atins relația delucru față colegii avocați șipersonalul auxiliar?

avocat Camelia Pau: Sistemulde lucru centralizat și transpusîn mod electronic este beneficîn cadrul cabinetului și înrelația de lucru față de colegiiavocați și personalul auxiliarpentru că, de regulă,desfășurarea activității unuiavocat, fie ea de consultanțăsau de instanță, presupune înmod necesar conlucrarea nunumai cu colegii avocați dincadrul cabinetului, dar și cucolegii de la celelaltedepartamente - administrativ,tehnic/IT, financiar. Prinurmare, de cele mai multe orivorbim despre proiectecomune în care sunt implicațimai mulți colegi din cadrul maimultor departamente. Cuajutorul sistemuluiimplementat de isoLEX, cu toțiiputem gestiona foarte bineaceste proiecte comune pentrua le duce la bun sfârșit, pentrucă fiecare dintre noi știe ceanume are de făcut, care estepartea de care esterăspunzător și poate urmărifoarte ușor ce au efectuatceilalți colegi, când și-au

terminat partea ce le revine dinproiect și când trebuie săintervină celălalt.

Toate aceste informații suntnotate și arhi vate în bază dedate comună. Așadar, aplicația isoLEX aduceun plus în relația de lucru cucolegii avocați și cu personalulauxiliar, ducând la rezolvareaproiectelor comune din cadrulcabinetului într-un modeficient și într-un timp maiscurt, ceea ce, desigur, nupoate decât să mulțumeascăpe toată lumea.

Ce aspecte practice au fostîmbunătățite în modul delucru zilnic având sistemulisoLEX implementat, ținândcont de cerințele exigentedin domeniul avocaturii debusiness?

asistent izabela Calina:Utilizarea unui asemeneasistem în avocatura debusiness oferă numeroaseavantaje, iar un avantajesențial în acest sens estetimpul câștigat. Totodată,enumerând alte câtevaavantaje în acest sens, sepoate identifica accesarea maiușoară a informațiilor cuprivire la clienții noștri – toateacestea aflând-se la un click

distanță. În situațiile în care unclient solicită o informațiereferitoare la dosarele în curs,baza de date comună contri bu ieîn mod decisiv și astfel putemfi mai rapizi și mai eficienți. Încazul dosa re lor aflate în curs(prejudiciara, judiciare, deinsolvență sau executare silită),aplicația permite o organizareeficientă a documentelorprimite și trimise la instanță,nefiind necesară de fiecaredată căutarea documentelor îndosarul fizic. Sistemul permite și ogestionare mai eficientă aagendei de lucru și stabilireapriorităților în funcție deevenimentele și termenele dindosare, iar principiul detransparență pe care estestructurată aplicația faciliteazăo mai bună adaptare la stilulde lucru al celorlalți colegi.

Activitatea de avocat, iar înspecial cea realizată dedumneavoastră, o doamnăavocat, presupune o muncăintelectuală, de inspirație.Cum vedeți îmbinareatehnologiei oferită de unasemenea sistem și actuljuridic de creație așteptatde către client și implicit decătre judecător?

avocat Camelia Pau:Tehnologia se îmbină util șiplăcut cu activitatea de creațieși de inspirație pe care opresupune munca de avocat,venind în sprijinul nostru, alavocaților, ușurându-nemunca, pentru că, prinutilizarea acesteia (în acest cazisoLEX), nu mai pierdem timp

prețios cu gestionareainformațiilor și documentelor,cu activitățile administrative,cu comunicarea verbală ainformațiilor, ci acest timp pecare îl economisim cu ajutorulaplicației, îl folosim în actul decreație, în muncă efectivă pecare o presupune profesianoastră, și astfel, în final,timpul și resursele econo -misite cu ajutorul programuluiprofită tot clienților noștri.

“Crește eficiența cu până la25%” rămâne un dezideratsau este o afirmație împăr -tășită, acum, după aproxi -mativ 2 ani de utilizare asistemului isoLEX?

avocat Camelia Pau:Fără îndoială că reprezintă oafirmație veridică șiîmpărtășită faptul că acestprogram crește eficientă înactivitate. Cum am arătat șianterior, această eficiențasporită este asigurată deexistența centralizată ainformațiilor și a documentelorîn program, de posibilitatea deaccesare facilă a acestora decătre toți utilizatoriiprogramului, de spațiul comunde lucru, de posibilitatea de aurmări foarte simplu și rapidstadiul fiecărui proiect în lucru,a fiecărei activități deconsultanță, a fiecărui dosarprejudiciar sau judiciar și aactivităților juridice întreprinsepentru fiecare client (incluzândaspectele ce țin de contractesau facturi). Faptul că poți găsiși accesa toate acesteinformații într-un singur loc -în baza de date comună - nupoate reprezenta decât un modde lucru modern și eficient.

Mircea Fica

Cadrul de lucru pe care îl oferăisolEx este destinat și perfectoptimizat pentru activitatea deavocatură, oferind flexibilitateîn loc de rigiditate, fiindmaleabil în gestionarearesurselor și fără să te limiteze,fiind perfect adaptabil oricăruistil de lucru în avocatura debusiness. ISABElA RoșIAnu, Avocat

Page 40: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Aţi absolvit Facultatea deDrept în anul 1996. Cu cegânduri? Ce carieră doreaţiatunci să urmaţi?Am urmat facultatea de dreptpentru că era la modă după 1990.Când însă eram pe băncileliceului, îmi doream să devinmedic ori profesoară de chimie,sau chiar să fac o carieră militară,dar până la urmă am ascultatsfatul unei prietene de familie,care era asistentă medicală şi alecărei fiice erau ambele medici.Acestea mi-au explicat cât dedificil şi cât timp trebuie să treacăpână ajungi medic. Dar totaceeaşi prietenă avea şi un ginereprocuror, care mi-a explicat cât deinteresant este să ai o profesieijuridică care îţi oferă mai multeşanse profesionale (despreavocatură ştiam destul de puţinpe atunci). Aşa că până la urmăam ales Dreptul, cu gândul sădevin procuror.

Aţi absolvit de asemenea unMBA în sectorul FinancialManagement în Seattle. Cât deimportantă este perfecţionareaprofesională?

Când am urmat eu cursurilefacultăţii de drept, nu se puneaprea mult accent pemanagementul afacerii şi peeconomie, probabil că nici acum,astfel că nevoia de a urma

cursurile unui program MBA adevenit la un moment datstringentă întrucât, jurist fiind,trebuia să înţeleg afacerile ceurmau să fie finanţate de bancă,pentru că opiniile mele să fie însprijinul afacerii. Aşa că m-amînscris într-un program MBA darnu pentru că am urmărit oevoluţie în carieră, ci pentru a fiun jurist complet şi pentru a veniîn sprijinul colegilor mei dinbusiness. Programul MBA pecare l-am urmat este un programamerican al City University ofSeatle, care s-a desfăşurat cu

38 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ga

l Co

rPo

rat

e

suportul logistic al InstitutuluiBancar Român, instructorii fiindamericani, majoritatea foştioameni de afaceri, care veneaudin lumea „reală” a afacerilor.Am avut deci ce învăţa! Perfecţionarea profesională,care, în opinia mea, trebuie să seîntrepătrundă cu cea academică.Este extrem de importantăpentru toate profesiile, aşa cătrebuie să ne perfecţionăm pe totparcursul vieţii active, întrucâtapar permanent noutăţi legate detehnologie, legislaţie, metode şiabordări ştiinţifice, teoretice şipractice, cu care trebuie să ţinempasul. Există şi un concept carese numeşte „pregătireprofesională continuă” care, încazul anumitor profesii, în specialliberale, este obligatorie iar înlipsa demonstrării cu documentecă ai parcurs respectivele stagiide pregătire, poţi risca chiardreptul de exercitare al profesiei.Dar dincolo de a fi obligatorie, înopinia mea, dorinţa deperfecţionare ţine de respectul desine şi faţă de cei pe care îideserveşti prin desfăşurareaactivităţii profesionale. În prezent, sunt doctorand înanul trei al Şcolii Doctorale deDrept a Facultăţii de DreptBucureşti, iar teza mea decercetare doctorală are ca temăinsolvenţa, pe care am ales-oîmpreună cu conducătorul meu

Nu mi-am dorit niciodată, în cei 18 ani, să-mi schimb profesia

Interviu cu MIRElA IoVu, Vicepreşedinte, CEC Bank

Mirela Iovu, Vicepreşedintele CEC Bank, a cochetat cu dorinţa de a deveni medic sau profesoară de chimie, dar a ales Dreptul pentru că era ospecializare apreciată în perioada respectivă, cu gândul la o carieră de procuror. A ajuns să lucreze în sistemul bancar printr-o conjuncturăfericită şi nu a regretat nicio clipă, în cei 18 ani care au trecut de atunci, alegerea făcută.

Există un concept carese numeşte „pregătireprofesională cotinuă”,care, în cazulanumitor profesii, înspecial liberale, esteobligatorie iar în lipsademonstrării cudocumente că aiparcurs resectivelestagii de pregătire,poţi risca chiardreptul de exercitareal profesiei. Dardincolo de a fiobligatorie, în opiniamea, dorinţa deperfecţionare ţine derespectul de sine şifaţă de cei pe care îideserveşti prindesfăşurareaactivităţiiprofesionale.

Page 41: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

39WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

le

ga

l Co

rPo

rat

e

de doctorat tot în ideea deperfecţionare şi de plusvaloare profesională.

De ce v-aţi îndreptat maitârziu atenţia către sectorulbancar? Regretaţi drumulales?

Nu, nu regret niciun momentalegerea făcută deşi amajuns să lucrez în sistemulbancar prin-o conjuncturăfericită, eu lucrând în cadrulunei firme de consultanţăcare aparţinea unui holdingfinanciar important la vremearespectivă. Restul drumului,pe care l-am parcurs pas cupas, de la poziţia de „entrylevel” până la cea devicepreşedinte al uneia dintrecele mai mari bănci dinRomânia, a însemnat - pelângă susţinerea familiei,multă muncă, sacrificiipersonale, perfecţionareprofesională şi învăţarepermanentă. A mai însemnatşi extraordinara şansă de fimereu înconjurată de oamenideosebiţi care au crezut înmine, mi-au dat aripi şi mi-aucultivat încrederea în pro -priile forţe. Aceeaşi abordareo am şi eu cu colegii mei maitineri şi încerc să le transmitcât mai mult din cunoaştereaşi experienţa care mi-au fostşi mie transmise de-a lungultimpului.

Cum aţi descrie acest„majorat” de experienţă însectorul bancar?

Trebuie să recunosc că numi-am dorit niciodată, în cei18 ani de când lucrez numaiîn sistemul bancar, să-mischimb profesia ori domeniulde activitate, deşi, fiind

absolventă a unei facultăţi dedrept, aş fi putut oricând sădevin fie judecător, procuror,avocat, notar sau practicianîn insolvenţă, dacă m-ar fitentat o asemenea schim -bare. Mi-ar plăcea însă să iesla pensie din sistemul bancar.Munca mea în bancă şiprovocările profesionale decare am avut parte şi de carecu siguranţă voi avea parte încontinuare, nu-mi dau voie sămă plafonez ori să intervinărutina. Îmi place enorm ceeace fac, îmi place să învăţmereu lucruri noi de lacolegii din bancă, de la cei dinsistem şi de la alţiprofesionişti cu care amşansa şi onorea săinteracţionez, să creezvaloare adăugată şi să leîmpărtăşesc celor mai tineridecât mine, câte ceva din ceam reuşit să acumulez caexpertiză profesională în aniipetrecuţi în bancă. Pun marepreţ pe munca în echipă şi pecooperare iar filozofia mea şistilul meu de leadership estecă valoarea leaderului estedată de valoarea echipei, aşacă încerc să fiu înconjuratăîntotdeauna de oameni cuatitudine pozitivă, inteligenţi,energici, cu înclinaţie cătreexcelenţă şi foarte bunicoechipieri.

Ne declaraţi în interviulanterior că sectorul bancarse confruntă cu o lipsă deîncredere a clienţilor înprofesionalismul şi buna-credinţă a băncilor. S-a ame -liorat această pro blemă?Cum vedeţi rezolvarea sa?

Din păcate, problemaredobândirii încrederiiclienţilor de către bănci este

încă departe de a se firezolvat, deşi se depuneforturi foarte mari la toatenivelurile şi de către toatebăncile, inclusiv prin lobby-ulfăcut de Asociaţia Romană aBăncilor, care este foarteactivă. De asemenea luareaunor măsuri serioase şiurgente a fost solicitatăbăncilor şi de BancaNaţională a României, careeste foarte preocupată deacest subiect.Aceste eforturi sunt oarecumanihilate (sau mai bine zis,efectele lor se lasă încăaşteptate) de probleme dedată recentă care au afectatşi mai mult relaţia clienţi-bănci, şi mă refer aici înspecial la devalorizarea unorvalute în raport cu monedanaţională. La aceastăproblemă se adaugă şisupra-îndatorarea masivăexistentă la nivelul populaţiei,ceea ce le afecteazăcapacitatea de rambursare,precum şi starea dedificultate financiară, chiar deinsolvabilitate în care se aflămediul de afaceri, şi careafectează apetitul investiţio -nal şi deci, creditarea.Cred ca rezolvarea acesteisituaţii stă în: implicarea încontinuare a băncilor îneducaţia financiară,flexibilizarea ofertei deproduse şi servicii şi înmediere. Când spun mediere,mă refer la acea modalitatealternativă de soluţionare adisputelor, pe cale amiabilă,extrajudiciară, cu ajutorulunei terţe persoanespecializată în calitate demediator, în condiţii deneutralitate, imparţialitate,confidenţialitate şi avândliberul consimţământ al

părţilor. Mediatorul, printehnici specifice de mediere,comunicare, întrebăriclarificatoare şi pozitivizareacerinţelor părţilor, ajutăfactorii implicaţi să comuniceeficient, să-şi explorezeintersele şi să găseascăîmpreună o soluţie, durabilăîn timp, convenabilă ambelorparţi (pe principiile “câstig-câstig/”win-win”) prin care săpună capăt conflictului,soluţie care se transpuneîntr-un acord de mediere.

Cât de important estetimpul liber pentrudumneavoastră? Care suntpasiunile de care vă ocupaţiatunci când carieră vă lasătimpul liber necesar?

Puţinul timp liber încerc să-ldedic familiei, soţului şi celordoi copii ai mei (am o fiicăstudentă în penultimul an şiun fiu care urmează sătermine gimnaziul) precum şiplimbărilor împreună cufamilia. Aş putea spune că şipetrecerea timpului cufamilia este de fapt una dintrepasiunile mele, pentru că totceea ce facem împreună estede fapt ceea ce mădeconectează de la uneleprobleme şi mă încarcă deenergie pozitivă. Îmi mai place să gătesc, săredecorez prin casă în funcţiede sezon, să citesc şi săcunosc noi culturi şi civilizaţii,istoria lor. Mai nou, amdescoperit că sunt interesatăde cum se produc anumitebunuri de larg consum şidiverse produse, aşa căurmăresc cu plăcere docu -men tarele „How is made”.

Emiliana Dovan

Page 42: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

40 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

li

fest

yle

"Moda nu este ceva care existănumai în rochii. Moda este încer, pe stradă, moda estelegată de idei, de viaţă, de totceea ce ne înconjoară" - CocoChanel. Este şi mottoul vostru.Ce înseamnă moda/hainele pentrufondatoarele Strike a Pose?

Hainele sunt o modalitate de expri -mare. Stilul vestimentar reprezintăo carte de vizită  - spune la fel demulte despre persona litatea noast răca şi modul în care vorbim, în caregesticulam, ca şi machiajul, coafura. Piesele vestimentare reprezintătotodată şi o modalitatea deevadare. De mult timp, hainele numai au doar rolul funcţional - eleexprimă poveşti, ne răsfaţă pielea,ne pun în evidenţă silueta, accen -tuează punctele forte şi ascunddefectele şi ne fac să fim maifrumoşi şi ne ajută să avem maimult succes în acţiunile noastre.

Cât de importantă esteimaginea în mediul business?„Haina îl face pe om”?

Oricât de superficial ar suna, hainaîl face pe om în orice mediu. Noi amvrea să credem însă că hainele binealese sunt o completare a unuicaracter frumos. În mediulbusiness, codul vestimentar estedestul de strict, însă cu puţinăimaginaţie se pot accesoriza ineditclasicele costume business. Reco -mandăm a se miza pe accesorii decalitate: domnii să poarte cămăşicu butoni, pantofi din lac, doamnelecămăşi cu jabou, pantofi din piele,bijuterii discrete din metalepreţioase, pantaloni bărbăteşti etc. 

Ce trebuie să aibă în vederedoamnele din mediul de afaceriatunci când îşi aleg ţinutele?

Ţinutele office trebuie să fieelegante, dar nu foarte extravagante

Stilul vestimentar reprezintă o carte de vizităMădălina Drăgoi şi Ailin Ibraim au pus, în urmă cu trei ani, bazele Strike a Pose, un studio de modă şifotografie. De la început, s-a dorit a fi un full-service fashion boutique care se adresează unui targetmai restrâns, dar rafinat, sofisticat, cu gust pentru frumos. Proiectul îşi propune, printre altele,integrarea exerciţiilor de styling vestimentar într-un proces mai amplu de dezvoltare personală.

Interviu cu MăDălInA DRăgoI şi AIlIn IBRAIM, fondatoare, Strike a Pose – studio de modă şi fotografie

Despre Strike a Pose,www.strikeapose.ro

Strike a Pose este un studio demodă şi fotografie. Printre

serviciile oferite se numără:şedinţe foto personalizate,

styling, consiliere de imagine,detox de garderobă, şedinţe

de personal shopping  şi, mai,nou, pune la dispoziţie o linie

vestimentară de modă careconţine piese eterogene

concepute pentrutipologii/conformaţii feminine

diferite.Proiectul a debutat ca un

proiect de fotografie.şedinţele foto Strike a Pose

sunt o experienţă unică, maimult decât o simplă şedinţă

foto fashion, o schimbareradicală de look. la şedinţele

foto de modă, decorul este alesspecial, styling-ul vestimentar

este în tendinţe, coafura şimachiaj-ul sunt inspirate de

catwalk-urile internaţionale,iar modelul/clienta este

îndrumată pas cu pas în arta“posingului” pentru obţinerea

celor mai glossy şispectaculoase cadre.

linia de haine a fost lansatăacum aproximativ un an şi

conţine acele piese pe care unstilist le-ar recomanda pentru

crearea unei garderobeinedite. Strike a Pose este într-

o zodie mutabilă, totul setransformă, nimic nu se pierde,

femininul devine masculin şiinvers, în croială, iar conflictuldintre texturi se transpune în

cea mai pură armonie. De asemenea, se pot

achiziţiona împreună sauseparat servicii de “detox” de

garderoba şi de personalshopping.

Page 43: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

41WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

li

fest

yle

şi, în niciun caz, ostentative. Se potalege cămăşi din mătase, sacourislim fit, pantaloni cu dungă saufuste conice sau în A. Recomandămaccesorizarea ţinutei cu cât maipuţine bijuterii, de preferat fine casă nu atragă atenţia în mod exage rat.Din când în când, se poate integraţinutei şi un ceas bărbătesc sau dedamă şi o geantă mare şi binestruc turată. Domnilor le sunt reco -mandate costumele în culori închi sesau sacourile asortate la pantaloni.

Cât de mult contează eticheta?

Eticheta contează atât timpcât garantează calitateamate rialului, a croielii şi undesign deosebit, înactualitate cu silueta şitendinţele în modă. Nutrebuie însă să devenimfanii etichetelor, ci maidegrabă ai calităţii,designului şioriginalităţii.

De ce Strike aPose? De la ceanume a plecatideea acestui proiect inedit?Proiectul Strike a Pose a debutatacum trei ani şi s-a dorit a fi încă dela început un full-service fashionboutique. Factorul declanşator afost declinul presei scrise şicăutarea unor noi direcţii, moder ne,creative, inovatoare într-o piaţădeschisă la idei “altfel”. Am conce putun proiect care se adresează unuitarget mai restrâns, dar rafinat,sofisticat, cu gust pentru frumos.Proiectul îşi propune, printre altele,integrarea  exerciţiilor de stylingvestimentar într-un proces maiamplu de dezvoltare personală.

Strike a Pose cuprinde unstudio de modă și fotografie încadrul căruia organizaţi ședin țe

foto profesionale, workshop-uripe teme de modă, consili erepentru persoanele aflate încăutarea stilului vestimentar.Faceţi “detox de garderobă”,personal shopping şi consilierede imagine, dar şi o mini liniede haine. Cât de interesate suntdoamnele de aceste servicii?

Din ce în ce mai interesate. Şi nuavem doar doamne şi domnişoareprintre clienţi ci şi mulţi domni.Este din ce în ce mai evident pentrutoată lumea cât de importantă esteimaginea pentru a avea succes şi ate simţi bine în pielea ta. În plus, înfuncţie de fiecare etapă din viaţa pecare o traversăm avem nevoie săîmbunătăţim câte ceva, avemnevoie de un aer proaspăt atât înstilul vestimentar, cât şi în machiajşi coafură. Asta facem noi la StrikeA Pose studio, inspirăm, dăm ideinoi şi venim cu expertiză şi viziune.Efectul după o schimbare de lookeste de fiecare dată WOW. 

Ce servicii, din gama pe care opuneţi la dispoziţia clientelor,prezintă o cerere mai mare?Aţi sesizat o tendinţă decreştere a interesului în ceeace priveşte propriul stil? 

În top rămân şedinţele foto, undetransformăm pentru o zi doamnele,domnişoarele şi domnii în staruri.La propriu. Echipa noastră: foto graf,doi stilişti de modă, un make-upartist şi un hair-stylist lucrează întandem pentru a pune în evidenţăcalităţile fizice şi a insufla noi ideide stil. În funcţie de specializare,fiecare membru dă sfaturi clienteidespre ce tip de machiaj, coafură,haine i se potrivesc şi trucuri desprecum să iasă bine în fotografii. Încreştere se afla cererile de detox degarderobă şi personal shopping.

Emiliana Dovan

Mădălina Drăgoi

Ailin Ibraim

Page 44: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

42 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

n vechea tradiţiese credea căplantele suntdaruri divine şi

au puteri magice. Deşi fiecaredintre noi a simţit, cel puţin odată, binecuvântarea unui ceaide plante, care ne-a adusliniştea, sau aroma unoranume ierburi, care ne-auluat ca prin farmec durerea decap, multe dintre acesteputeri miraculoase aleplantelor rămân încănecunoscute.Ştim, spre exemplu, că oinfuzie din busuioc, cimbru şicimbrişor-de-câmp, în părţiegale, face minuni atunci cândsuntem cuprinşi de gripă, saucă un ceai de tei, ori desunătoare, ne aduce somnulîn nopţile târzii, când acestanu vrea să mai vină, însăpuţini mai ştiu că, în vecheatradiţie, se punea busuioc în

toate încăperile, pentruprotecţia casei şi a tuturorcelor care locuiesc în ea. Saucă sub perna copiilor se aşazăo crenguţă de cimbru pentrua-i feri pe micuţi decoşmaruri.În aceste vremuri în careconstante rămân stresul, lipsade timp, produsele de sinteză,chimicul şi artificialul, dincând în când, o scurtăcălătorie în lumeamiraculoasă a plantelor, nerelevă nu doar proprietăţilemedicinale ale plantelor, ci şiputerile lor magice care,folosite împreună, aducarmonie şi împlinire în toateprivinţele vieţii noastre.Aloea, spre exemplu, aduceprotecţie, bani şi noroc,aşezată în casă, într-un colţînsorit, cel mai bine înbucătărie sau în apropiereabucătăriei.

Sculpturi străvechimărturisesc că, acum 6000 deani, era folosită în Egipt, căplantă de leac pentruvindecarea rănilor, iar răşinade aloe se prescria în scoppurgativ, laxativ şiantiinflamator. Egiptenii onumeau “planta nemuririi” şiera folosită de preoţi înritualuri la care muritorii derând nu aveau acces. Biblia nespune şi ea că giulgiul în carea fost înfăşurat trupulMântuitorului era îmbibat cualoe şi smirnă.

Vechea tradiţie spune căAloea aduce protecţie şinoroc. Un ghiveci cu Aloe într-o casă ţine departe influenţelemalefice, fereşte de orice felde energie negativă şi previneaccidentele casnice. Aloeaaduce o stare de pace şi delinişte. Şi în ziua de astăzi, înAfrica, Aloea îmbracă uşile şicasele pentru a îndepărta răulşi a aduce prosperitate,bunăstare, bani şi noroc.Proprietăţile curative ale Aloeisunt bine cunoscute. Este unadevărat medicament dăruitde natură. Are proprietăţiantiseptice, dezinfectante,antiinflamatoare,antiparazitare. Şi pentru căapa (element care guverneazăplanta de Aloe) stinge focul,dacă se întâmplă să te arzi, fiela gătit, fie de la razelesoarelui, despică o frunzăcărnoasă de aloe şi aplicăgelul umed din interior pearsură. Are efect răcoritor şicalmant, uşurează durerile,stimulează cicatrizarea şiconţine multe vitamine carecontribuie la regenerareapielii. Putem folosi salvia pentru acurăţa şi purifica o încăperesau putem aşeza la fereastrăun ghiveci cu violete pentru aîndepărta murdăria astrală.Putem pune lângă pat ocrenguţă de pelin pentru a fiprotejaţi în timpul somnuluisau în maşină o frunză dedafin pentru a fi feriţi deaccidente.Putem folosi energia subtilă şiputerea miraculoasă aplantelor pentru a ne fi maibine, dacă ne dăm răgaz şi neoprim, fie şi doar pentru oclipă, din aceasta goanănebună a vremurilor pe carele trăim....

Plante magice în «feng-shui-ul» românescÎn vechea tradiţie se credea că plantele sunt daruri divine şi au puteri magice. Deşi fiecare dintre noi asimţit, cel puţin o dată, binecuvântarea unui ceai de plante, care ne-a adus liniştea, sau aroma unoranume ierburi, care ne-au luat ca prin farmec durerea de cap, multe dintre aceste puteri miraculoase aleplantelor rămân încă necunoscute.

De ADnIA DE BRIAC

Î Putem folosi energia subtilă şiputerea miraculoasă a plantelorpentru a ne fi mai bine, dacă nedăm răgaz şi ne oprim, fie şidoar pentru o clipă, din aceastagoană nebună a vremurilor pecare le trăim....

“Cei care au privilegiul de a şti, au şi datoria de a acţiona”.Albert Einstein

li

fest

yle

Evenimenul este organizat cu susținerea Asociației Române a Băncilor în parteneriat cu Rădulescu & Mușoi.

Page 45: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Legal Magazin Events împreună cu publicația online www.BankingNews.ro vă invită, pe data de 21 aprilie 2015,

la prima ediție a conferinței ”Bani pentru afaceri”, care va avea loc la Godot Cafe-Teatru.

Criza economică generalizată din anii 2009-2014 a forțat companiile românești să evolueze într-un mediu economic neprietenos,

caracterizat de dezechilibre structurale, de instabilitatea regimului fiscal și de un sistem bancar reticent la creditarea firmelor.

Conferința Bani pentru afaceri își propune să prezinte o serie de platforme de finanțare pentru firmele românești și modul de

accesare a acestora. Totodată, în cadrul acestui eveniment vor fi propuse o serie de măsuri care să determine evoluția start-up-urilor și

consolidarea spiritului antreprenorial al românilor.

Banipentru afaceri

ediția I19 mai 2015

Godot Cafe-Teatru

Evenimenul este organizat cu susținerea Asociației Române a Băncilor în parteneriat cu Rădulescu & Mușoi.

Page 46: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

44 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

li

fest

yle

rebuie să reflec -teze foarte bineasupra chemăriipentru această

profesie - frumoasă, care îţiaduce satisfacţii pe care nu legăseşti altfel, dar trebuie să îţiplacă oamenii, să te interesezecu adevărat problemeleacestora, să îţi doreşti să teimplici şi să-ţi asumiresponsabilitatea pe care o aidin momentul în care clientulţi-a acordat încrederea lui.luiza Buduşan, managingPartner, Buduşan şi asociaţii

Cred că este esenţial să selămurească care dintre ariiledreptului li se potriveşte, ce tipde activitate juridică le aducebucurie şi împlinire, pentru ceanume ar fi dispuse să lucrezefără a contoriza numărul deore. Iar apoi, ceea ce mairămâne de stabilit este doarunde vor sa ajungă! Dacăavocatura pe care au ales să opractice le aduce bucurie şiimplinire, succesul esterezultat garantat! dianadragomir, avocat fondator,diana dragomir şi asociaţii

Avocatura este o profesie foartefrumoasă însă cred că nu estepotrivită oricărui profil. Trebuiemultă stăpânire de sine, multpragmatism și echilibru,dozare a energiilor și oeficiență în managementul

timpului și a calitățilorpersonale. Eu nu le dețin nativpe toate, pe unele le-amdeprins ușor, pe altele mi leimpun. Pe colegele meleaflate la început de drum, lesfătuiesc să încerce și săreușească, pe cât posibil, oobiectivare a propriilorcapacități și să caute muncaîntr-un mediu cu oameni decalitate. Nu toți avocații bunisunt și oameni buni. simonamareș, Partner, mareș /danilescu / mareș

Mă feresc de sfaturi, mai alescă poartă în însuși înțelesul loro doză de imperativ. Le-așspune, totuși, doamneloravocat aflate la început decarieră, să fie curioase, săcaute, să cerceteze, săabordeze orice cauză, oricesituație pornind de la ideea căorice problemă are cel puțin osoluție, dacă nu mai multe. Șisă nu uite de bunul-simț. Aicieste cheia. alina maria nistor,fondator am nistor - Cabinetde avocatură

Le sfatuiesc pe doamne să seîndrepte spre avocatură. Esteo meserie foarte potrivităpentru femei, meserie carenecesită empatie şi tenacitate.Important este să se înarmezecu multă răbdare. Rezultatelese simt remarcate după mulţiani de muncă continuă. Le mairecomand să fie conştiincioaseşi, mult mai important, să nuuite să îşi păstreze feminitateaîntr-o lume condusă de băr ba ţiîntr-o proporţie covârşitoare.roxana muşoi, managingPartner, rădulescu & mușoi

Ca în orice alte profesii, suc -cesul nu poate rezulta decât înurma unui efort susţinut şiconstant, mai ales în perioadade formare profesională, fiindînsoţit de asemenea de anu mi -te sacrificii datorate ritmuluialert specific meseriei. Şitotuşi vedem  în jurul nostrufemei care reuşesc să împacedrumul profesional cu celfamilial. Un avocat, indiferentcă este bărbat sau femeie,pentru a fi un avocat de

succes trebuie să găseascăacea legătură perfectă careîmbină cariera profesională cuviaţa personală. Este o ches -tiune de alegere personală,dar consider că pentru a fi unavocat de succes, persoana încauză trebuie să schimbepreconcepţii, să facă multămuncă de convingere, săinspire, să creeze şi nu înultimul rând să generezevaloare. irina stănculescu,partener fondator şimanager muşetescu,stănculescu şi asociaţii

Le sfătuiesc pe doamnele avo catsă fie puternice, perse verente,sa aibă încredere în propriileaptitudini și să iubească ceeace fac. Femeile sunt buneascultătoare, pot da dovadă demai multă empatie, pot jonglacu mai multe sarcini în acelașitimp – așa numitul “multi-tasking” etc. Toate aceste – săle spunem – “talen te native”sunt extrem de folositoare înprofesia noastră. anda todor,managing Partner, dentonseurope – todor şi asociaţii

70% dintre avocaţii dinRomânia sunt doamne, iarechipa VASS Lawyers reflectăfidel această realitate. Nu potspune că am ţinut cont de genîn construirea echipei, însă cusiguranţă au contat calităţile şiviziunea avocatului. Oricepersoană care poate dadovadă de profesionalism,responsabilitate, excelenţă înpregătirea academică şi maiales de pasiune pentru acestdomeniu este un câştigimportant pentru echipanoastră. iulia vass, managingPartner, vass lawyers

Emiliana Dovan

Sfaturi pentru început de drumRedacţia legal Magazin a reunit pentru dumneavoastră, doamnele avocat aflate la început de carieră,câteva sfaturi utile. Recomandările şi gândurile bune aparţin unor doamne avocat cu experienţăsemnificativă în piaţa avocaturii din România.

T

Page 47: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

aBonamente 2015 Stimați cititori,

vă propunem să vă abonaţi la publicaţia legal magazin pentru a fila curent cu ultimele noutăţi din piaţa profesiilor liberale.

Frecvenţă Legal Magazin: 6 ediţii/anPreţ pe copertă: 10 lei/buc (tVa inclus)abonament 1 an (6 reviste) în format tipărit: 60 lei/abonament (tVa inclus) toţi abonaţii vor primi revista și în format PdF pe e-mail.

transport gratuit în România.

BOnuS: la 3 abonamente comandate, al 4-lea este gratis.

Comanda se face:

1. prin email: la [email protected] completând formularul deabonament http://legalmagazin.ro/abonamente/formular-abonament/2. prin telefon: la numărul 0740.370.294, persoană de contact:mihaela odică, marketing manager

Plata se efectuează integral după emiterea facturii fiscale către  Best Legal Media & Consulting, CUI:  31106681, Numar de inregistrare la Registrul Comerţului – J40/521/2013, în contulRO40INGB0000999904760466 deschis la ING Bank, Piața Romană.

Prin transmiterea formularului de abonamente vă exprimaţi consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Best Legal Media & Consulting în calitatea acestuia de operator de date cu caracter personal înregistrat la anSPdCP cu numărul 10660/10.05.2013.

SC Best Legal Media & Consulting SRL, având punct de lucru in Str. negustori, nr. 23-25, etaj 2, Sector 2, București, Bucureşti, Cui:  31106681, nr. deînregistrare la Registrul Comerţului – J40/521/2013, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform Legii nr.677/2001, colecteazădate cu caracter personal direct/indirect în legatură cu persoanele fizice şi juridice identificate sau identificabile, în vederea: facturarii, livrării şiplăţii produselor şi/sau serviciilor, precum şi în scopuri de marketing şi întocmirea de statistici.

­­­LEGAL­

MAGAZIN­

Page 48: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

eîncrederea înjustiţie favorizeazăcorupţiaLegal Magazin şi

Institutul Naţional de ControlIntern au organizat primaediţie a conferinţei “soluțiieficiente de luptă împotrivacorupției și a fraudei” , pe 25 martie 2015, în cadrul HotelMarshal Garden din Bucureşti.Criza economică prelungită adeterminat o creșteresemnificativă a actelor decorupție, de fraudă și deevaziune fiscală, din parteaunor actori diverși: companii șiinstituții de stat, funcționari

publici, primari, șefi deConsilii Județene,parlamentari, miniștrii,companii private, ONG-uri șipersoane fizice.Conferința “Soluții eficiente deluptă împotriva corupției și afraudei” şi-a propus săcontribuie la creștereagradului de cunoaștere amăsurilor de prevenire acorupției și consolidare aintegrității în sectorul public șiprivat.“Cauzele corupţiei sunt:nivelul veniturilor, restricţiiimpuse de natura funcţiei,obişnuinţa funcţionarului,

dezorganizarea instituţiei,relaţiile apropiate dintrejudecători şi avocaţi, tradiţia.Corupţia afectează capacităţilejustiţionale în sistem şidetermină în cazul publiculuiscăderea încrederii şiperpetuarea practicilorneintegre. În ceea ce priveşteangajaţii, corupţia genereazăun personal nepregătit,scăderea calităţii muncii şiscăderea curajului acestora”,a explicat CRISTI DANILEȚ,Judecător, Doctor în Drept,Consiliul Superior alMagistraturii.Potrivit acestuia, neîncrederea

în justiţie duce, de asemenea,la favorizarea corupţiei.“Câtă şpagă se dă anual înRomânia? Pagubele generatede corupție în 2014: circa 400milioane de euro (*). În anul2014, DNA a emis 294rechizitorii. "Beneficiilemateriale create ca urmare aprejudiciilor se ridică anultrecut la 379,7 milioane deeuro (1,6879 miliarde lei)",spun reprezentanţii DNA. Dinaceastă sumă, valoareabanilor sau bunurilordobândite ca obiect alinfracţiunilor de corupţie estede 87,7 milioane lei,echivalentul a 19,7 milioaneeuro. Notam în treacăt că faţăde 2013 , aceasta din urmăvaloare e cu 133,24% maimare decât în 2013”, adeclarat PAULA LAVRIC,Senior Manager ERS, Deloitte.*Cifrele citate dereprezentantul Deloitte provindintr-o analiză a hotnews.ro.

Neîncrederea în justiţie favorizează corupţialegal Magazin şi Institutul naţional de Control Intern au organizat prima ediţie a conferinţei “Soluțiieficiente de luptă împotriva corupției și a fraudei” , pe 25 martie 2015, în cadrul hotel Marshal gardendin Bucureşti.

N

46 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ev

enim

ent

Page 49: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

47WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ev

enim

ent

MIHAI MAREȘ, Avocat AsociatCoordonator, Mareș / Danilescu /Mareș, a vorbit despre “Asistențăjuridică și prevenție penală”.“Art. 83 din Codul procedură penalăprevede drepturile esențiale alesuspectului saui inculpatului.Acesta are, în primul rând, dreptulla tăcere (dreptul de a nu da niciodeclaraţie pe parcursul procesuluipenal, atrăgându-i-se atenţia cădacă refuză să dea declaraţii nu vasuferi nicio consecinţă defavorabilă,iar dacă va da declaraţii acestea vorputea fi folosite ca mijloace deprobă împotriva sa). De asemenea,suspectului sau inculpatul aredreptul de a fi informat cu privire lafapta pentru care este cercetat şiîncadrarea juridică a acesteia,dreptul de a consulta dosarul,dreptul de a avea un avocat ales, iardacă nu îşi desemnează unul, încazurile de asistenţă obligatorie,dreptul de a i se desemna un avocatdin oficiu” a declarat MIHAI MAREȘ.Vicepreşedintele CEC Bank, MirelaIovu a vorbit despre "Principii deguvernanță internă și sistemul decontrol intern în domeniul bancar".Aceasta a evidențiat faptul căsocietățile financiar-bancare careaplică eficient sistemul de controlintern au riscuri mai mici. “O gu ver -nanță corporativă bună determinăîmbunătățirea relațiilor cu angajații”,a evidențiat Mirela Iovu.Evenimentul “soluții eficiente deluptă împotriva corupției și afraudei” a fost moderat de COSMIN ŞERBĂNESCU,Preşedinte, Institu tul de ControlIntern – “Implemen tarea decontroale antifraudă și anticorupție”Conferința a fost structurată pe trei se -siuni de discuţii, iar speakerii au fost:Camelia sutiman, Procurorşef, Secţia de urmărire penală şicriminalistică , Parchetul de pelângă Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie – “Combaterea conflictelorde interese şi a fraudelor”

Cristi danileȚ, Judecător,Doctor în Drept, Consiliul Superioral Magistraturii – “Corupția dinsistemul de justiție și anticorupțiajudiciară”mirela iovu, Vicepreședinte,CEC Bank - “Principii deguvernanță internă și sistemul decontrol intern în domeniul bancar”mihai mareȘ, Avocat AsociatCoordonator, Mareș / Danilescu /Mareș - “Asistență juridică șiprevenție penală”Paula lavriC, Senior ManagerERS, Deloitte – “Prevenirea șicombaterea corupției - gestionareaeficientă a riscurilor”univ. dr. emilian m.doBresCu, Secretar Știintificsecția Științe Economice, AcademiaRomână – “Fraude cu fondurieuropene în exercițiul financiar2007 – 2013”Cornel CĂlinesCu, MinisterulJustiției - “Strategia NaționalăAnticorupție – concept, bunepractici, pași următori”mihai fentZel, Șef Serviciu,Inspecția de Integritate, AgențiaNațională de Integritate –“Prevenirea și combaterea corupțieiprin mijloace administrative”alin BeCheanu, Președinte,Comisia Antifraudă, AsociațiaRomână a Băncilor –“Managementul riscului de fraudăîn sistemul bancar”Claudiu ChiriȚĂ, Direcția deInvestigare a Fraudelor, IGPR –“Recuperarea prejudiciului încazurile de fraudă”CĂlin rangu, Director, DirecțiaProtecția Consumatorilor,Autoritatea de SupraveghereFinanciară – “Practicile incorecte șifrauduloase afectează directconsumatorii de servicii financiar”Sponsorii evenimentului au fost:CEC Bank, Deloitte, Mareș /Danilescu / Mareș.

Emiliana Dovan

CRIStI DAnIlEȚ, Judecător, Doctor în Drept, Consiliul Superior al Magistraturii

MIRElA IoVu, Vicepreședinte, CEC Bank

PAulA lAVRIC, Senior Manager ERS, Deloitte

MIhAI MAREș, Avocat Asociat Coordonator, Mareș / Danilescu / Mareș

Page 50: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

48 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

n județul Prahovaexistă 12 parcuriindustriale, optdintre acestea

fiind administrate deautoritățile locale, iar patru decompanii private. De remarcatcă județul Prahova găzduieștecel mai mare parc industrialprivat din Europa de Estdestinat activităților logistice.Județul Prahova are, printradiție, o vocație economicăindustrială. Pondereaindustriei din punctul devedere al cifrei de afaceri întotalul activității economiceeste de aproape 50%, iar încadrul activităților industriale,principalele ponderi le deținindustria extractivă, deprelucrare a țițeiului şicocsificare a cărbunelui,

industria alimentară, abăuturilor şi a tutunului șiindustria de mașini șiechipamente.Conferința şi-a propus săprezinte avantajele acestuijudeț (forța de muncăcalificată, infrastructura binepusă la punct, tradiția indus -trială) pentru a atrage noiinvestiții românești și străine.“În anul 2013, 22.007 firme şi-au depus bilanţul în judeţulPrahova. În total, cifra deafaceri a acestora a depăşit31,1 miliarde lei (7,45 mld.Euro), iar rata profitului a fostde 1,85 %”, a declaratAlexandra Petre, DirectorPromovare, Comunicare, P.R.,Camera de Comerț șiIndustrie Prahova (CCIP).Potrivit acesteia, în perioada

menţionată, în judeţulPrahova au fost 135.960salariaţi, iar productivitateamuncii a fost de 244.088lei/salariat (54.851Euro/salariat).“În cadrul industriei, domeniulpetrolier este domeniul-fanion, cu 703 firme, avand ocifră de afaceri de 9.443521.160 lei (2,12 mld. Euro),reprezentând 28,5% dinactivitatea economica ajudetului şi 54% din cifra deafaceri a industrieiprahovene”, a mai declaratAlexandra Petre.Conform datelor CCIP, ponde -rea domeniilor în ansamblulactivităţii economice a judeţu -lui, din punctul de vedere alcifrei de afaceri, este: Indus -trie: 52,35%, Comerţ: 20,80%,

Servicii: 15,56%, Construcţii:6,81%, Agricultură: 3%,Turism:1,16%.“Le vorbesc studențilordespre platforme industrialecare sunt de domeniultrecutului, platform pe care einu și le pot imagina. Încercămsă pregătim absolvenți cu ovedere mai largă, iar mediulde afaceri ar trebui să sprijineacest proces și nu mă referaici la susținerea materială.Noua industrie a României nuse poate dezvolta fără unsuport ingineresc pe măsură”,a declarat Nicolae Paraschiv,Prorector, UniversitateaPetrol-Gaze din Ploieşti.Alţi vorbitori ai evenimentuluiau fost: Ion Bolocan,Prorector, UniversitateaPetrol-Gaze din Ploieşti, PetrePrisecaru, Institutul deEconomie Mondială,Academia Română, TraianBărbat, Secretar General,Asociaţia ParcurilorIndustriale, Tehnologice,Ştiinţifice şi a Incubatoarelorde Afaceri din România,A.P.I.T.S.I.A.R., Ioana Voicu,Avocat, Voicu & Nicolau LegalPartners, Florin Nicolau,Avocat, Voicu & Nicolau LegalPartners, CosminŞerbănescu, Preşedinte,Institutul de Control Intern.Conferinţa “Aportulcompaniilor din județulPrahova în procesul dereindustrializare a României”a fost realizată cu sprijinulCamerei de Comerț șiIndustrie Prahova. Parteneriievenimentului au fost:Alexandrion, Institutul deControl Intern, isoLex, BankLeumi Romania, Voicu &Nicolau, webhelp.

Emiliana Dovan

Industrializarea Românieise bazează pe suportul ingineresclegal Magazin Events a organizat pe 19 martie 2015, în cadrul universității Petrol – gaze din Ploiești,conferinţa ”Aportul companiilor din județul Prahova în procesul de reindustrializare a României”.“Aportul companiilor din județul Prahova în procesul de reindustrializare a României” a reprezentat ceade-a doua ediţie dintr-o serie de conferințe axate pe necesitatea reindustrializării României. Prima ediţies-a desfăşurat în oradea, judeţul Bihor, pe data de 22 octombrie 2014.

Î

ev

enim

ent

Page 51: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

49WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

orbitoriievenimentului aufost: SimonaMiloș, Președinte,

INPPI, Andreea DeliDiaconescu, MembruConsiliul Științific, INPPI,Valentina Burdescu, Director,Direcția Buletinul procedurilorde Insolvență, Oficiul Naționalal Registrului Comerțului,Vasile Godîncă-Herlea, AsociatCoordonator, CITR, OctavianBarbu, Business DevelopmentManager, CITR, AlexandruStănoiu, Avocat, NTMO –KPMG Legal şi Iancu Guda,Analist Macroeconomic,Coface.“Perioada de aplicarea acodului (n.red. Legea nr.85/2014) este destul de mică

pentru a trage o concluzie.Totuşi nu pot să nu remarcfaptul ca feedback-ul din piațăeste pozitiv. S-a redusconsiderabil numărulprocedurilor de insolvență. Cusiguranță un merit îl areexcluderea procedurilor delichidare voluntară carereprezentau până acum 25%din total”, a declarat SimonaMiloş, Preşedinte, InstitutulNaţional de Pregătire aPracticienilor în Insolvenţă(INPPI).Preşedintele INPPI a precizatcă în prezent se colecteazăfeedback despre noua Lege ainsolvenţei pentru a-ltransmite Băncii Mondiale,cea care a finanțat realizareacodului.

“Legea nouă rezolvăproblemele de interpretareprivind calificarea creanţelorfinanţatorului ca fiind curentesau anterioare deschideriiprocedurii şi privindfinalizarea contractului deleasing în caz de achitare aobligaţiilor ulterioare.Totodată, genereazăneclarităţi în privinţa efectelorîn caz de denunţare, obiectuluicauzei de preferinţă lacreanţele anterioare înscriseîn tabel şi a decalajuluitemporal între denunţareacontractului şi înscrierea întabel”, a declarat VasileGodîncă-Herlea, AsociatCoordonator, CITR.Potrivit acestuia, una dintrecauzele care au determinat

scăderea numărului deinsolvențe, în ultimele luni,este abținerea debitorilor de aintra în insolvență. Aceştiasunt descurajaţi de inspecțiafiscală anterioară pe caredeschiderea proceduriiinsolvenţei o implică şiaşteaptă până cândreorganizarea nu mai esteposibilă.Valentina Burdescu, Director,Direcția Buletinul procedurilorde Insolvență, Oficiul Naționalal Registrului Comerțului, adeclarat că numărulprocedurilor de insolvențădeschise în 2014 a scăzut la21.367, față de 30.282 în anul2013, respectiv cu 29,4%.Evenimentul a fost organizatcu sprijinul UniuniiPracticienilor în Insolvență dinRomânia (UNPIR) șiInstitutului Național dePregătire a Practicienilor înInsolvență (INPPI), înparteneriat cu CITR, KPMG,FairSolve, Rominsolv şiRovigo.

Emiliana Dovan

Scade numărul procedurilor de insolvenţălegal Magazin Events a organizat Ediția a IV-a a conferinţei Back in business versus “Purgatoriul”Falimentului, pe data de 26 februarie 2015, în cadrul Radisson Blu hotel.

V

ev

enim

ent

Page 52: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

50 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ev

enim

ent

eloitte împreunăcu specialiștiiComisiei Euro -pene au organizat

pe data de 31 martie 2015, laHotelul InterConti nen tal dinBucurești, un eveniment despreimpactul adoptării noului CodVamal al Uniunii Europene.Evenimentul, organizat cusprijinul BusinessMark, asubliniat principalul rol alnoului Cod Vamal care îșipropune reorientarea activitățiide vămuire către un sistem șiun mediu complet electronic.Codul Vamal al Uniunii Euro -pene stabilește noua legislațievamală cu impact semnificativpentru mediul de afaceri înce -pând cu data de 1 Mai 2016.Sperkerii evenimentului aufost: Frank Janssens -Comisia Europeana, SefUnitate A3: Proceduri vamale& Management de proiect,Fernand Rutten - DeloitteBelgia, Partener Vama siComert International, PieterWessel – Partener serviciifiscale, Deloitte Romania,Mihai Petre – Senior Managerservicii fiscale, DeloitteRomania, Daniela Neagoe –Senior Consultant serviciifiscale, Deloitte Romania și

Ioana Lira – Senior Consultantservicii fiscale, Deloitte Romania.Pieter Wessel – Partenerservicii fiscale, DeloitteRomania, a fost primul vorbi -tor al conferinţei şi a făcut oscurtă trecere prin istoriauniunii vamale din Europa.“În 1957 Tratatul de la Roma astabilit Comunitatea Econo micăEuropenă, care proclamamişcarea liberă a mărfurilor, aserviciilor şi a capitalului delucru. În ianua rie 1968 sestabi liea uniunea vamală careinterzicea taxele vamale lanivel intern şi care impunea untarif vamal comun în relaţia custatele terţe”, a explicat PieterWessel.Acesta a amintit despre bene -ficiile instaurate din 1985 de

Carta Albă a Comisarului LordCockfield, care susţinea “Câtde mare ar fi evolutia dacăschimbul comercial şi indus triadin Europa s-ar putea desfă -şura în baza unei singure pieţeneobstrucţionate. Sarcina estede a înlătura toate barierele:fizice tehnice şi fiscale, caredivizează Europa şi care oobligă să nu funcţioneze ca osingură unitate economică”.“Trăiesc în România de 6 ani şiam văzut schimbările făcute înultima vreme. Sunt sigur căRomânia merge în direcțiabună. Îmi place România, spersă-mi cresc copiii aici dar suntlucruri de îmbunătățit, maiales în domeniul legislativ.Avem obligația să folosimsistemul așa cum trebuie, din

punct de vedere al busine -ssului propriu și nu numai”, amai precizat Pieter Wessel.Frank Janssens, ComisiaEuropeană (CE), Şef UnitateA3: Proceduri vamale &Management de proiect,consideră de asemenea căRomânia a progresat dinmulte puncte de vedere.“În România lucrurile mergcum trebuie și sperăm canoua legislație din domeniulvamal să ajute la dezvoltareaeconomiei europene. Intrareaîn vigoare a noului Cod Vamalnu înseamnă că totul se vaschimba din mai 2016.Lucrurile se vor schimbatreptat până în decembrie2020. Important este cătrecem la procesarea electro -nică obligatorie a datelor”, aexplicat Frank Janssens.Acesta a subliniat importanţaarmonizării, precizând că înprezent există diferențe de laun stat membru la altul.“Aproximativ 95% a fost dejaarmonizat, dar trebuie săcontinuăm. Companiile caresunt active în mai multe statemembre trebuie să aibă ometodă comună pentru toatestatele respective. SistemeleIT sunt diferite oarecum și nuvor fi disponibile noile sistemeîn toate statele membre dinluna mai 2016. Pregatim bazalegala specificapentru acestsubiect. Se vor acorda șiderogări speciale, în generalpentru poziționareageografică. De exemplu, înMalta nu se poate facetransport pe căi ferate. Deaceea este important să nucheltuim timp și bani pentruchestiuni inutile”, a maideclarat Frank Janssens.

Emiliana Dovan

Noul Cod Vamal: câțiva ani până la trecereacompletă la sistemul electronic După mai bine de douăzeci de ani de la ultimele modificări importante aduse legislatiei vamale, uniuneaEuropeană va schimba Codul Vamal. noile prevederi ce vor reforma legislația vamală vor intra în vigoareîncepând cu 1 mai 2016. Agenții economici implicați în operațiuni de comerț exterior sunt direct afectațide noile prevederi. Aceștia trebuie sa acționeze încă din acest an, pentru a se conforma noilor modificăriși a nu fi pusi in situația de a întrerupe/modifica la jumătatea anului 2016 modul în care efectuează înprezent vămuirea mărfurilor.

D

Page 53: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

51WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

ev

enim

ent

ublicația onlinewww.Banking -News.roorganizează, cu

sprijinul Asociației Române aBăncilor, în data de 23 aprilie2015, la Godot Cafe-Teatru,conferința ”EU plătesc cucardul”, concept cealcătuiește cadrul pentruinițierea unor discuțiiaprofundate despreperspectivele de dezvoltareale industriei de carduri dințara noastră. Evenimentul sebucură de susținerea Visa,MasterCard, BCR, BancaTransilvania și Garanti Bank,în calitate de Parteneri.Structurat sub forma uneimese rotunde, Simpozionul

”EU plătesc cu cardul” vafacilita, într-o ambianțăspecială și inedită, oîntrevedere captivantă șistimulativă între specialiștidin domeniul bancar șimediul de afaceri,reprezentanți mass-media șimembri ai companiilor dindomeniului comerțului curidicata/online.Evenimentul va fi moderat dedoamna Rodica Tuchilă,director Asociația Română aBăncilor, care va susține și oprezentare cu tema“Standardizarea plăților cucarduri în SEPA (Single EuroPayments Area)”.Simpozionul ”EU plătesc cucardul” se bucură de prezența

a unora dintre cei mai bunispecialiști ai industriei decarduri din țara noastră, încalitate de speakeri.Astfel, audiența va aveaposibilitatea de a aflapunctele de vedere exprimatede Florin Dănescu –Președinte executiv AsociațiaRomână a Băncilor, RuxandraAvram – Șef serviciu, DirecțiaStabilitate Financiară dincadrul Băncii Naționale aRomâniei, Cătălin Crețu –Director regional Visa Europepentru România, Croația șiSlovenia, CosminVladimirescu - Directorgeneral MasterCard România,Bianca Ioniță – Șefdepartament Carduri din

cadrul BCR și Emanuel Iancu– Cards Operations Managerîn cadrul Garanti Bank.Cu ocazia simpozionului ”EUplătesc cu cardul”, publicațiaonline www.bankingnews.rova edita un Studiu de piațădespre piața de carduri, cudetaliile privind evoluția dinultimii cinci ani a portofoliilorprincipalelor bănci dinRomânia.Taxa pentru a participa life lasimpozionul ”EU plătesc cucardul” într-un cadru inedit,beneficiind de prezentărilesusținute de speakerii celordouă sesiuni aleevenimentului și deinteracțiunea cu cei mai bunispecialiști ai industriei decarduri, este de 99 de euro depersoană. Termenul limităpentru accesarea ultimeicomenzi pentru participareala conferință este data de 17aprilie 2015, în limita celor100 de locuri disponibile.Pentru comenzi va rugăm sătransmiteți la adresa de e-mail cornel.dinu@ban king -news.ro datele de facturare șinumărul de persoaneparticipante, cu subiectul”Emitere factură – ParticipareSimpozion”.

Profesioniștii industriei decarduri se întâlnesc la conferința”EU plătesc cu cardul”* Când va deveni cardul un instrument de plată pentru români, nu un plastic care eliberează bani la AtM *Cum va influența plafonarea comisioanelor interbancare la plata cu cardul domeniul bancar, industriacomerțului și consumatorii * Ce perspective de dezvoltare are industria de profil la 20 de ani de laemiterea primului card în țara noastră - Sunt câteva dintre temele ce vor fi abordate în cadrulsimpozionului ”Eu plătesc cu cardul”.

P

Page 54: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Afacerile de familiedin România sunt

în faţa primuluischimb de generaţiiTrei sferturi

dintreafacerile de

familie dinRomânia(74%) au

înregistrato creştere a

cifrei deafaceri în

ultimul anfinanciar, învreme ce lanivel global65% dintre afacerile de familie au

înregistrat astfel de creşteri, aratăediţia din acest an a raportului

PwC Family Business Survey. Înceea ce priveşte perspectivele de

creştere pentru următorii cinciani, antreprenorii din România

sunt mai rezervaţi decât omologiila nivel global: 75% dintre cei

intervievaţi îşi propun să-şidezvolte afacerea pe parcursul

următorilor cinci ani (versus 85%global).Astfel, 62% dintre

respondenţii români se aşteaptăla o creştere constantă a afaceriilor în următorii cinci ani, iar alţi

13% mizează pe o creştere rapidăşi agresivă. Rezultatele sunt

asemănătoare cu cele evidenţiateîn ediţia precedentă a sondajului.“Afacerile de familie au învăţat să

navigheze în ape tulburi şi începsă gândească pe termen lung, din

moment ce nevoia de inovaretrece în fruntea listei

preocupărilor lor, după ce în ediţiaanterioară a sondajului situaţia

economică generală erapercepută drept principala

ameninţare”, a declaratalexandru medelean (foto),

Liderul Echipei de ServiciiIntegrate pentru Antreprenori şi

Afaceri de Familie, PwC România.

Companiile româneşti suntmai optimiste privindcreşterea cifrei de afaceri,a investiţiilor, salariilor saua numărului de angajaţi în2015, comparativ cucompaniile străine careoperează în România,arată o analizăcomparativă desprinsă dinstudiul „O nouă viziune acreşterii”, dezvoltat de EYRomânia. Studiul are labază răspunsurile a 202executivi de top şianalizează percepţiaacestora în privinţaperspectivelor mediului deafaceri din România în2015. 53% dintre aceştiaprovin din companiiromâneşti, iar 47% dincompanii străine1.Executivii au răspunschestionarului EY Româniaîn perioada 10 – 16februarie 2015. În timp cecompaniile româneşti îşi

măsoară succesul uitându-se la indicatori precumnotorietatea brandului(67%), număr de angajaţi(57%), rezultate financiare(53%) sau satisfacţiaclienţilor (52%), companiilestrăine care operează înRomânia se raportează înunanimitate la gradul deoptimizare al proceselor,sau la vechimea pe piaţă(67%) şi la cota de piaţă(49%). Companiile româneşti suntmult mai optimiste decâtcele străine în privinţacreşterii: 55% dintrecompaniile cu capitalautohton se aşteaptă la ocreştere semnificativă acifrei de afaceri în 2015,între +10% şi +31%,comparativ cu doar 39%dintre companiile străinecare au afirmat căprevizionează o astfel decreştere. În schimb,

aproape jumătate dintrecompaniile străineplanifică o creşteremoderată, între +1% şi+10%, faţă de doar 37%dintre companiileromâneşti. Nicio companieromânească inclusă însondaj nu a previzionatscăderi ale cifrei de afacerimai mari de -5%, încomparaţie cu 6% dintrecompaniile străine care seaşteaptă la scăderi între -5% şi -20%. Cele mai optimistecompanii româneşti privindcreşterea în 2015 opereazăîn industriile producătoare,domeniu în care toatecompaniile româneştiincluse în sondaj audeclarat că se aşteaptă lacreştere în acest an.Comparativ, companiilestrăine cele mai optimisteoperează în domeniulserviciilor.

Conform cifrelor publicate de InstitutulNațional de Statistică, Germania rămâneși în 2014 partenerul comercial nr. 1 alRomâniei. Importurile din Germania auînsumat 11,2 mld. EUR, cu 8,7% mai multdecât în 2013, iar exporturile 10,1 mld.

EUR, în creștere cu 9,8% față de anulprecedent. Astfel creșterea importurilor șia exporturilor germane s-a situat pestecreșterea de circa 5% a totaluluiexporturilor și importurilor românești. Cele mai importante grupe de produse, pecare România le importă din Germania,sunt mașini și aparate, mijloace șimateriale de transport, metale comune. Înce privește exporturile către Germaniamașinile și aparatele se află de asemeneape primul loc, urmate de mijloace șimateriale de transport și de materialetextile. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), înfiinţată înseptembrie 2002, numără în prezent circa530 de firme membre şi este cea maimare cameră de comerţ bilaterală dinRomânia.

germania rămâne cel mai importantpartener comercial al României

Companiile româneşti sunt maioptimiste decât cele multinaţionale

52 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

B

usi

nes

s n

ews

Page 55: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Piraeus Bank a realizat unprofit brut de 2,1 milioane deeuro, iar la 31 decembrie2014, activele băncii totalizauaproximativ 2 miliarde deeuro. Valoarea totală acreditelor acordate este depeste 1,4 miliarde de euro,înregistrând o ușoară scăderefață de anul 2013. Volumul decredite noi acordate auînsumat peste 300 de milioanede euro, prezentând o creșterede 50% față de realizărileanului 2013. Crediteleacordate companiilor au

crescut cu 21%, în timp cecreditele retail au rămas pe untrend descrescător.

Numărul de carduri emise acrescut cu 3% față de anul2013. În ceea ce priveștevaloarea depozitelor atrase dePiraeus Bank România la 31decembrie 2014, acestea sesituează la peste 1,1 miliardede euro, cu o creștere de 8%față de anul trecut. La sfârșitulanului 2014, Piraeus Bank Ro -mânia deservea peste 300.000de clienți și deținea o rețeaformată din 130 de sucursale.„Piraeus Bank s-a orientat în2014 către calitatea ofertelor,precum și către raționalizarea

segmentelor sale de business,îmbunătățindu-și astfeleficiența. Rezultatele confirmăaceste direcții: bază de cliențiconstantă, ușoare creșteri înzona de creditare pentrucompanii, a depozitelor și anumărului de carduri emise.Rezultatele financiare obținuteconturează 2014 ca un an destabilitate și marchează, deasemenea, pasul următor îndirecția creșterii eficienței, petermen lung”, a subliniatCătălin Pârvu (foto), CEOPiraeus Bank România.

Luni, 30 martie 2015, aavut loc la sediul ANARconferința de presă pri -vind proiectul ”WATMAN –Sistem informaţionalpentru ManagementulIntegrat al Apelor - Etapa I”în conformitate cu preve -derile impuse de modulde implementare aproiec tu lui de către AMPOS Mediu.Administrația Națională„Apele Române”implementează proiectul”WATMAN – Sisteminformaţional pentruManagementul Integrat alApelor - Etapa I”, proiectprin care se pun bazeleaplicării strategiei naţio -nale pentru manage -mentul resurselor de apă,inclusiv a situațiilorgenerate de fenomenehidrologice extreme(secetă și ape mari,poluări sau accidente lasistemul de gospodărirea apelor) în caz de

dezastre, elaborată deMinis terul Mediului, Ape lorşi Pădurilor (MMAP). Proiectul are o valoare de63 milioane de euro, dincare 85% sunt fondurieuropene, iar restul de15% este cofinanțat de labugetul de stat. Durata deimplementare a proiectu -lui este de 12 luni. Lucrările de infrastruc -tură propuse, echipa men -tele și dotările, vor fi ins ta - late în puncte distincte peîntreg teritoriulromânesc, în toate cele 11Bazine Hidrografice:Someș-Tisa, Crișuri,Mureș, Banat, Jiu, Olt,

Argeș - Vedea, Buzău -Ialomița, Siret, Prut -Bârlad și Dobrogea -Litoral.Implementarea proiectu -lui va avea un impactpozitiv considerabilasupra populației prinfaptul că aproximativ 1,5milioane de locuitori dinzonele vulnerabile vorbeneficia de informații, întimp real, privind evoluțiași gestionareafenomenelor hidrologiceextreme, iar riscul deproducere a acestora va fidiminuat cu 7% la nivelulcelor 11 bazinehidrografice din România.

Potrivit Sole Luxury Boutique, unul dintrecei mai mari retaileri de produse fashion şide înfrumuseţare, româncele preferăparfumurile dulci care denotă eleganţă şifeminitate şi îşi aleg aromele în funcţie debrandul producător. Indiferent de ocazie,parfumurile reprezintă un accesoriu deneînlocuit în outfit-ul oricărei femei, iaralegerea aromei potrivite va determinaîncrederea în sine şi starea persoanei careîl poartă. În acest sens, conform parfumu -rilor pe care le folosesc, româncele sedisting ca fiind femei elegante şiseducătoare, pasionate de note fructate şiatrase de designul special al sticluţelor.Potrivit Sole Luxury Boutique, femeilecheltuiesc, în medie, 200 lei pentru unparfum de cel puţin 50 ml şi se îndreaptăcătre note de vârf dulci, atent îmbuteliateîn sticluţe delicate care poartă semnăturamarilor parfumieri. Astfel, în topul brandurilor preferate deromânce se află parfumurile create decătre producătorii francezi şi italieni,precum Christian Dior, Dolce & Gabbana,Giorgio Armani, Versace şi Yves SaintLaurent. Preţul acestora porneşte de la119,9 lei, iar notele de vârf relevă aromedulci datorită compoziţiei de iasomie,coacăze negre sau rodie.

româncele preferăparfumurile dulcicare denotă eleganţăşi feminitate

2014, un an de consolidare pentru Piraeus Bank românia

53WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

B

usi

nes

s n

ews

a.n. „apele române”implementează proiectul WATMAN în valoare de 63 milioane de euro

Page 56: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

17% dintrecompaniile dinRomânia suntinactive fiscal

În România, aproximativ 17%dintre companii sunt inactive

fiscal, potrivit unei analizeMemoX, aplicația pentru

verificarea simplă, rapidă și întimp real a informațiilor fiscale

despre companii, lansată degrupul de firme QuickMobile.

Cele mai multe companii careprezintă riscul inactivității

fiscale se regăsesc în București, unde există

peste 90.000 de companii înaceastă situație.

Business-urile care ajung săderuleze afaceri cu firme inactive

fiscal riscă să nu le fie luate înconsiderare tranzacțiile de către

Fisc și chiar să nu beneficieze dedreptul de deducere a TVA-ului.

Analiza MemoX arată că, înprezent, în România sunt

înregistrate peste 1,4 milioane defirme, dintre care peste 230.000

sunt inactive fiscal. În plus, înultimul an, peste 100.000 defirme au înregistrat diverse

modificări la RegistrulComerțului.

Mai mult, primele 10 județe dințară, în funcție de cifra de afaceri

din 2014, numără peste 180.000de firme inactive fiscal. Dintre

acestea, peste 90.000 sunt doarîn București, urmate de Cluj și

Constanța, fiecare cu câte 14.000de firme inactive fiscal, Timiș cu13.000, respectiv Brașov și Ilfov,fiecare cu 11.000. De asemenea,

Mehedinți, unul dintre cele maisărace județe din România, are în

prezent peste 4.000 de firmeinactive fiscal.

John e. Pepper (foto),unul dintre cei maiinfluenţi şi admiraţi lideride business din StateleUnite, fost CEO sipreşedinte al consiliului deadministraţie al Procter &Gamble (P&G), fostpreşedinte al consiliului de

admininstraţie al WaltDisney Company (WDC) şifost vicepreşedinte definante si administratie incadrul Universităţii Yale,va vizita România înultima decadă a luniiaprilie, la invitaţia WaveDivision. El va susţine oserie de conferinţe şi valansa versiunea în limbaromână a cărţii sale “WhatReally Matters”, ce va fipublicată în România deEditura „EvrikaPublishing”, membră agrupului editorialUniversul Juridic.În timpul vizitei în

România, prinamabilitatea WaveDivision, John E. Pepperse va adresa studenţilorde la ASE şi SNSPA,membrilor CEO ClubsInternational Europe,participanţilor laconferinţa Inspiro şi, celmai important, audienţeide la conferinţa “WhatReally Matters - Aconversation with John E.Pepper Jr.: Ensuringsustainable profitablegrowth for your business”,ce va avea loc pe 29aprilie, la Athenee PalaceHilton Bucharest.

Aproape 40% dintre afacerile din Româniasunt conduse de femei, din poziţia depatron sau acţionar majoritar, relevă unstudiu efectuat de agenţia de businessinformation şi credit risk managementKeysFin. Cele mai multe "businesswoman" fac afaceri în comerţ şiconsultanţă.Potrivit datelor statistice, disponibile în

baza de date KeysFin, femeile reprezintă160.109 din totalul de 444.748 acţionarimajoritari la cele 434.239 de societăţicomerciale luate în calcul. "Dacă ar fi săfacem portretul robot al femeii care faceafaceri în calitate de acţionar majoritar,care decide, şi nu deangajat, aceasta are vârstamedie de 35-50 ani,locuieşte la oraş, are studiisuperioare şi este focusatăpe comerţ", spun analiştiide la KeysFin.Studiul realizat de KeysFinarată că cele mai multefemei implicate în businesssunt în Capitală (26.255),Cluj (7284), Constanţa

(6870), Timiş (6099) şi Bihor (5316).Afacerile derulate de femeile de afaceriromânce s-au ridicat, în 2013, la nivelul de71,4 miliarde de ei, o sumă ce reprezintăpeste 22% din totalul afacerilor celor peste400.000 de firme luate în calcul de Keysfin.Statistica KeysFin arată că cele mai multefemei implicate în business din poziţia deacţionar majoritar sunt românce, în total143.365. Tot în ţara noastră fac afaceri,printre altele, 144 de chinezoaice, peste200 de nemţoaice şi italience, 72 de femeidin Republica Moldova, 39 de austriece, 38de turcoaice,  34 de franţuzoaice, 27 deunguroaice şi 24 de femei din SUA.

Cele mai multe "business woman" fac afaceri în comerţ şi consultanţă

Un fost preşedinte P&gvine la Bucureşti

54 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

B

usi

nes

s n

ews

Page 57: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Ca urmare a intensificăriiactivității de informare acontribuabililor, cât și aacțiunilor de controldesfășurate de DirecțiaAntifraudă, numărul caselorde marcat fiscalizate acrescut cu 24,32% înprimele 3 luni din 2015,

comparativ cu aceașiperioadă a anului trecut.Dacă între 01.01-31.03.2014au fost fiscalizate, la nivelnațional, 22.329 case de marcat, în aceeași perioadăa anului curent, s-aînregistrat o creștere cu5.441 de unități, ajun -

gându-se la un totalde 27.740 uni -tăți.Totodată, din datelepreliminare, gradul de

conformarevoluntară a

crescut cu circa 20%,

veniturilecolectate de ANAF

situându-se multdeasupra progra -

mului de încasări.

roşia montană goldCorporation demarează o nouăconcediere colectivăCompania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a notificatatât Sindicatul „Viitorul Mineritului”, cât şi autorităţile îndomeniul muncii asupra demarării procesului de concedierecolectivă pentru un procentaj de aproximativ 35% din angajaţiirămaşi ai companiei, numărul final urmând a fi determinatdupă încheierea negocierilor cu sindicatul. Astfel, la un andupă concedierile colective din martie 2014, când 1000 defamilii rămâneau fără sursă esenţială de venituri în zonaRoşia Montană, RMGC este constrânsă să continuedisponibilizările din cauza întârzierilor nejustificat de mari înevaluarea și avizarea proiectului minier aurifer, în ciudatuturor eforturilor companiei.În acelaşi timp, Roşia Montană Gold Corporation îşi reafirmădisponibilitatea de a dezvolta cea mai modernă mină auriferădin România şi speră ca factorii de decizie să se implice înconsultări cât mai curând posibil.

The Diplomat – Bucharest aorganizat pe 26 martie,Hotel InterContinentalBucureşti, prima ediţie aROMANIAN OUTSOURCINGSUMMIT 2015. Evenimentula fost organizat cu sprijinulpartenerilor strategiciOutsourcing Advisers,ABSL- Asociația Liderilordin Domeniul Serviciilorpentru Afaceri, ANIS -Asociaţia Patronală aIndustriei de Software şiServicii, partenerii goldSociete Generale EuropeanBusiness Services, TotalSoft, Wipro, parteneriiEndava, Genpact, JLL,Noerr, PwC, SCC, UCMSGroup şi suportul APDETIC

(Asociaţia Producătorilor şiDistribuitorilor deEchipamente de Tehnologiainformaţiilor şiComunicaţiilor) şi Cluj IT. România reprezintă unadintre cele mai importantedestinaţii pentru investitoriiîn serviciile profesionale deexternalizare precum BPO,ITO sau SSC, un segmentestimat la aproape 1,2miliarde de euro şi maimult de 60.000 deprofesionişti activi pe piaţalocală. Alături însă de ocreştere constantăînregistrată în ultimii ani înRomânia, aceste servicii seconfruntă cu provocări înritmul de creştere aşteptat.

60.000 de profesionişti în industria de Outsourcing

numărul caselor de marcat fiscalizate a crescut cu 24,32%

55WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

B

usi

nes

s n

ews

Pagini realizate de mircea fica

Page 58: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Ana MariaAndronic

PartenerBiriș Goran SPARL

Ana-Maria este Partener în cadrul Biriş Goran de la începutul anului 2014 șicoordonează practica în domeniul proprietății intelectuale, IT și media. Ana-Mariaeste calificată să practice avocatura în București din 2007 și în statul New York, SUAdin 2011. Este printre puținii avocați specializați în proiecte IT și online, punândaccentul pe aspecte legate de Internet, drepturi de autor şi mărci înregistrate.

De asemenea, Ana Maria are experiență notabilă în domeniul dreptului societar șiîn cel al fuziunilor şi achiziţiilor. Gestionează în principal investiții de tip businessangel și cu capital de risc, aspecte legate de confidențialitate pe Internet, drepturide autor și mărci înregistrate, precum și de dreptul muncii. Ana-Maria este motorul din spatele VentureConnect, un eveniment bianual cereunește importanți antreprenori și investitorii din mediul IT și online din regiune,cu scopul de a atrage investiții în domeniu.

Înainte de a se alătura echipei Biriş Goran în 2008, Ana-Maria a lucrat ca clerkpentru judecătorul James J. Brady din cadrul instanţei federale a Districtului deMijloc al statului Louisiana şi ca cercetător în cadrul Pre-Trial Justice Institute dinWashington, D.C.

Biriș goran SPARlTel: +40 21 260 0710Fax: +40 21 260 0720

47 Aviatorilor BoulevardRO-011853, Bucharest

[email protected]

56 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

AndreeaCionca Anghelof

Asociat CoordonatorCITR

Andreea Cionca Anghelof este absolventă a Universității de Vest din Timișoara,Facultatea de Drept, practician în insolvență membru al UNPIR din anul 2007 șimembru Insol Europe din anul 2011. Este asociat în cadrul CITR din anul 2008,societatea fiind lider în piața de insolvență din România. Cu o experiență de peste10 ani în domeniu, Andreea Cionca Anghelof are o valoroasă expertiză înprocedurile de insolvență și de lichidare voluntară, coordonând proiecte cheie aleCITR.

În ultimii ani a coordonat tranzacțiile singurelor mall-uri din România valorificateîn insolvență, Tiago Mall și City Mall și diverse proiecte precum Flanco, TractorulBrașov, Diverta, Boom TV, Alia Apartments Imobiliaria, Electroputere MallCraiova, Swan Property. Cu o impresionantă specializare în reorganizărilejudiciare și cursuri MBA în cadrul Open University of London, Andreea a coordonatpână în prezent peste 100 de proiecte de insolvență, medii și mari, la nivelnațional.

[email protected]

Page 59: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

57WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

Alina Mioara Cobuz Băgnaru

Managing Partner S.C.P.A Cobuz şi Asociaţii

Alina Mioara Cobuz Băgnaru, Managing Partner şi membru fondator în S.C.P.A Cobuzşi Asociaţii, este Avocat în Baroul Bucureşti din anul 1995, Doctor în Drept în domeniulDreptului Comerţului Internaţional, membră IBA – din anul 1996 (ADR), Arbitru laBursa de Valori Bucureşti, Mediator Finban - 2010; Membră în European Court ofArbitration, Training program on Belgian Commercial Arbitration (inc. EU arbitration)-Brussels Arbitration School-2014.Este de asemenea specialist în arbitraj comercial intern şi internaţional, arbitrajederulate sub Regulament ICC, CAB, ICSID, UNCITRAL, FIDIC, cu loc al arbitrajului,Paris, Viena, Zurich, Geneva, Londra, Bucureşti, New York, Osaka, derivate dincontracte de privatizare, media, infrastructură, consultanţă, energie.

Alina Mioara Cobuz Băgnaru este Expert Senior, specializat în acordarea de asistenţăşi consultanţă juridică în cadrul unor proiecte majore de infrastructură derulate subRegulamentul FIDIC. Experienţa complexă în furnizarea de consultanţă juridică şicontractuală în domeniul dreptului afacerilor, negocieri şi tranzacţii.

Dintre cărţile publicate menţionăm: Autor al monografiei - Arbitrajul ad-hoc conformRegulilor Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional –Universul Juridic -2010 – 544 de pagini - AUTOR; Forţa Juridică a Hotărârilor ArbitraleStrăine – 2011- Editura Universitară, editura universitara - ,,Investirea şi punerea înexecutare a unei hotărâri arbitrale de către un creditor român în străinătate, coautor.

S.C.P.A Cobuz şi AsociaţiiBucureşti, Str. Mărgăritarelor, Nr.14, Sector 2,

Tel: 0722.239.962, Tel. fix: 021.210.42.64/69e-mail: [email protected]

Anca Maria Danilescu

Partener SeniorSCA Zamfirescu

Racoţi & Partners

Anca Maria Danilescu este partener senior în cadrul Zamfirescu Racoţi & Partnersdin anul 2007 şi coordonator al practicilor de fuziuni şi achiziţii, dreptul muncii şidrept imobiliar.Anca are o experienţă semnificativă în domeniul dreptului societar, al fuziunilor şiachiziţiilor, precum şi în cel al privatizărilor şi al proiectelor de finanţare. Ea a fostimplicată în tranzacţii complexe, variind de la tranzacţii internaţionale la operaţiunicomplexe cu privire le capitalul social şi operaţiuni privind active sociale pentruclienţi importanţi acţionând în diverse domenii de activitate, inclusiv mari societăţiinternaţionale din industria varului şi sticlei, telecomunicaţii, în domeniul naval şi încel al aviaţiei.Anca a acordat servicii de asistenţă juridică unor clienţi de primă importanţă, atâtsocietăţi private, cât şi cu capital de stat, în cadrul unor tranzacţii complexe definanţare, inclusiv contracte de împrumut, împrumuturi sindicalizate internaţionale,tranzacţii securizate şi finanţări în domeniul aviaţiei. Spre exemplu, Anca a acordatservicii de asistenţă juridică în tranzacţii de leasing transfrontalier în domeniulaviaţiei şi în operaţiuni de finanţare uneia dintre cele mai importante societăţioperând în domeniul aviaţiei din România, fiind implicată în toate etapele dederulare ale unui asemenea proiect, inclusiv structurare şi securizare a tranzacţiei.Anca Maria Danilescu este licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept,a Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene – Universitatea Paris IPanthéon Sorbonne şi absolventă DEA - "Diplôme d'Etudes Approfondies" laUniversitatea Paris Sud (XI) - Facultatea Jean Monnet, în Paris.

SCA zamfirescu Racoţi & PartnersStr. Plantelor nr. 12, 023974

sector 2, BucureştiE-mail: [email protected]

Tel: 0040 21 311 05 17Fax: 0040 21 311 05 19

www.zrp.ro

Page 60: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

58 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

Diana-Elena Dragomir

Avocat FondatorDiana Dragomir

şi Asociaţii

Avocatul Diana-Elena Dragomir este expert extern al Consiliului Europei şi formatornaţional în programele derulate de către Consiliul Europei, pentru instruireaavocaţilor români în practica şi procedura Curţii Europene.

Diana-Elena Dragomir a pledat cu succes în sute de dosare, unele de o amploare şiimportanţă deosebite. Printre acestea, un număr relevant de cauze „nouvelle-affaire”au dus la modificarea legislaţiei naţionale ca urmare a hotărârilor Curţii de la Strasbourg.Cu titlu de exemplu: prima condamnare a României pentru încălcarea art.1 pct.1 dinProtocolul nr.7 adiţional la Convenţie care a determinat modificarea legislaţieinaţionale privind regimul străinilor (Lupsa), prima hotărâre de măsuri interimareluată de CEDO împotriva României în baza art. 39 din Regulamentul Curţii Europenepentru protejarea dreptului la viaţă (Knecht), obligarea Statului Român la schimbarealegislaţiei în materia regimului de detenţie, urmare a condamnării pentru încălcareadreptului la viaţă (Iorga), prima hotărâre în care CEDO trimite la Noul Cod de ProcedurăCivilă pentru recuperarea integrală a daunelor materiale (Bernd), prima hotărâre derevizuire a unei hotărâri CEDO în materia dreptului de proprietate (Aectra), primahotărâre prin care se recunoaşte dreptul unei persoane de a fi medic şi avocat înacelaşi timp, practicând ambele profesii concomitent (Mateescu).

Casa de avocatură DIANA DRAGOMIR ŞI ASOCIAŢII oferă servicii integrate de avocaturăcalificată, organizate pe şase direcţii: CEDO şi Convenţia de la Haga, Litigii, inclusivmalpraxis medical, Penalul afacerilor, Comercial, Recuperări creanțe, Avocat de familie.

Diana Dragomir şi AsociaţiiStr. Ion Bogdan, nr. 9, Corp A, et.1, ap.2, București, Sector 1

Tel: 021.224.73.73E-mail: [email protected] / www.avocati-experti.ro

Andreea giurcan

Colaborator SCA MUȘETESCU,

STĂNCULESCU ȘI ASOCIAȚII

Andreea Giurcan este avocat pledant de peste 8 ani. Ariile sale de expertiză cuprinddomenii diverse precum contenciosul administrativ și fiscal, achizițiile publice,proprietate intelectuală și civil. Consideră că o abordare pluridisciplinară acauzelor sale, atenția pentru detalii și studiu aprofundat al legislației au făcutdiferența în cele mai multe cazuri, chiar și acolo unde se credea că altceva nu maieste de făcut.

Este de părere că succesul în domeniul litigiilor trebuie să fie o imbinare de studiusustinut de promtitudine, efort și spontaneintate.

Societatea în care activează i-a permis să ia contact cu o gamă largă de clienți, cuexigențe diferite și spețe nuanțate, însă în ciuda diversității s-a găsit întotdeaunacea mai bună soluție pentru clienți.

SCA Mușetescu, St\nculescu și AsociaţiiStr. Ion Brezoianu nr. 52A, et.1, ap. 4, sector 1, București

021 312 53 24e-mail: [email protected]

Page 61: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Ana-Maria hriţuc

Avocat partenerSulica Protopopescu

Vonica

Ana-Maria Hriţuc practică avocatura de 14 ani, iar începând cu anul 2009 s-aalăturat firmei Sulica Protopopescu Vonica (SPV) după ce timp de 5 ani a condusdepartamentul juridic al entităţilor din România, afiliate unui important  retailerdin zona de telecomunicaţii unde a coordonat, din punct de vedere juridic, întreagaactivitate a acestuia.

În cadrul firmei, Ana-Maria coordonează în principal problematica de dreptulmuncii, sănătății și securității sociale, de la pachetul documentar individualpentru fiecare salariat, la negocieri colective, detaşări şi punere la dispoziţie depersonal,   resort disciplinar, regulamente şi proceduri interne, pachete debeneficii şi până la litigii de muncă şi cu impact în zona sănătăţii şi securităţiisociale, precum şi aspecte fiscale şi financiare specifice politicilor salarialeaplicabile diverselor linii de management şi de execuţie din cadrul companiilor. Laacest moment Ana-Maria deserveşte, împreună cu o echipă tânără din cadrul SPV,alături de un alt avocat partener, Adriana Puşcaş, un număr de 8 companiimultinaţionale, din industrii diferite, cu reglementari şi problematici diferite,companii care au angajat în România peste 3.500 de salariaţi.

Un atu al Ana-Mariei este acela că, deţinând atât cetăţenie romană cât şi greacăşi fiind o vorbitoare nativă de limbă greacă, oferă servicii de asistenţă juridică şiunor societăţi elene şi cipriote.

Sulica Protopopescu VonicaSocietate Profesională de avocaţi

59WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

Arcadia hinescu

Avocat titularArcadia Hinescu – Cabinet de avocat

Arcadia Hinescu are o experiență de peste 12 ani în domeniul juridic. Și-a începutcariera profesională la una din multinaționalele ce formează „the Big Four” și timpde peste 9 ani a activat în cadrul unui important cabinet de avocat franco-român.

Arcadia a acordat asistență pentru numeroase societăți naţionale şi internaţionaleatât în achiziții și fuziuni, restructurări de societăți, redactare și negociere decontracte cât și în viața curentă a societăților.

A reprezentat clienții în operațiuni complexe, atât sub aspectul valorii acestora, câtși al problemelor de drept pe care le-au ridicat. Expertiza sa acoperă toatedomeniile de competență ale propriului cabinet: drept societar, fuziuni și achiziții,drept civil, dreptul concurenței, dreptul pieței de artă, dreptul asociațiilor șifundațiilor.

Din decembrie 2014, Arcadia Hinescu este doctor în drept al Facultății de Drept dincadrul Universității București, cu teza Regimul juridic al fuziunii societăților.

Arcadia hinescu – Cabinet de avocatStr. Ion Brezoianu, nr. 3-5, ap. 8,

sector 5, BucureștiTelefon: +40745301515

Email: [email protected]

Page 62: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

60 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

Roxana lupu

Managing PartnerLupu & Partners

Roxana Lupu este manager partener al Lupu & Partners facând parte din echipade specialişti ai departamentului  de consultanţă comercială, optimizare fiscalăinternaţională  şi încorporare de companii offshore.

Lupu Roxana  are o experienţă de peste 12 ani în consultanţă comercială şioptimizare fiscală din care 5 ani în cadrul Ernest & Young Ungaria.

Lupu Roxana a acordat consultanţă în domeniul optimizării fiscale şi al dreptuluifiscal unui portofoliu larg de societăţii ce activează în domeniul  telecomunicatiilor,IT,  real estate, Pharma, energiei, construcţiilor, hotelier, transporturilor.

Între domeniile sale de expertiză se regăsesc: dreptul fiscal, dreptul contencios-administrativ, dreptul comercial, real estate si telecomunicatiile.

lupu & PartnersClădirea Rotary Construcţii, Str. Lucian Blaga, nr 4, etaj 6, sector 3, Bucureşti

+4 [email protected]

Ioana Simina Ișfan

Avocat titularCabinet de avocat

IȘFAN IOANA SIMINAColaborator

SCA MUȘETESCU,STĂNCULESCU ȘI ASOCIAȚII

Ioana Simina Ișfan este avocat în Baroul București din anul 2003, iar din anul 2009colaborează cu SCA MUȘETESCU, STĂNCULESCU ȘI ASOCIAȚII. A absolvitcursurile Facultății de Drept din cadrul Universității București și cursurilepostuniversitare în specialitatea drept privat organizate de aceeași instituție.

Este avocat pledant în domeniul dreptului civil și oferă servicii de consultanță înnegocierea și redactarea diferitelor tipuri de contracte, precum și în domeniulachizițiilor publice, dovedind maleabilitate în abordarea diverselor domenii aledreptului.

Activitatea sa profesională are la bază respectul acordat clientului șipromptitudinea în rezolvarea cauzelor. În opinia sa, o bună comunicare cu clientuleste vitală în obținerea unui rezultat pozitiv.

Consideră că o componentă importantă a activității de avocat este protejareaclientului prin oferirea de servicii de consultanță profesioniste, menite să împiedicedeclanșarea eventualelor litigii.

SCA Mușetescu, St\nculescu și AsociaţiiStr. Ion Brezoianu nr. 52A, et.1, ap. 4, sector 1, București

021 312 53 24 / 0756 070 016e-mail: [email protected]

Page 63: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

61WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

Roxana Muşoi

PartenerRădulescu&Muşoi

SPARL

Roxana Muşoi şi-a început cariera în domeniul avocaturii acum 15 ani. Experienţasa în avocatură este axată, în special, pe sectorul financiar, restructurări deafaceri şi insolvenţă, dar şi reorganizări (structurale) complexe combinatefinanciare/corporatiste, precum şi alte problematici specifice avocaturii debussiness.

În acest context, a activat în sectorul M&A şi în operaţiuni de creditare ca şiconsultant juridic pentru diferite instituţii financiare, precum şi în restructurăribancare şi alte măsuri de stabilizare a pieţei financiare.Roxana a oferit asistenţă pentru numeroase instituţii financiare în operaţiuni deinvestiţii şi de finanţare de proiecte pentru sectorul imobiliar, împrumuturisindicalizate, proiecte de cofinanţare şi refinanţare, tranzacţii transfrontaliere şirestructurarea datoriilor.

În cadrul societăţii de avocatură pe care o conduce împreună cu ceilalţi doiparteneri, Roxana coordonează o echipă completă de avocaţi, specializaţi în litigii,arbitraj şi consultanţă juridică acordată unora dintre cele mai importante instituţiibancare şi societăţi comerciale de pe piaţă.

Rădulescu&Muşoi SPARlAdresa: Strada Grigore Mora, nr. 31, sector 1, Bucureşti,

Telefon: 021 233 9446,[email protected]

Simona Mareș

PartnerMareș / Danilescu / Mareș

Simona Mareş practică de 11 ani avocatura de business, fiind unul dintre cei maiapreciați avocați cu expertiză în Corporate/M&A, Banking & Finance, Tax, precumși în Proiecte de infrastructură.

De-a lungul carierei sale, Simona Mareş a asistat corporații internationale șiantreprenori locali de anvergură, având o implicare majoră în proiecte strategice inindustrii precum serviciile financiare, bancar, infrastructură, energie, industriaauto.

Simona consideră că elita și serviciile de top se vor regăsi din ce în ce mai pregnantîn casele de avocatură mici și mijlocii, care vor reuși o super specializare la nivelde 3-4 practici.

Mareș / Danilescu / MareșBulevardul Carol Nr. 55-55bis, Bucuresti

(+4) 031 437 8324e-mail: [email protected]

Page 64: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Alina Maria nistor

Avocat fondatorCabinet de Avocatură

NISTOR Alina Maria

Alina Maria Nistor are o activitate de aproape 20 de ani în domeniu și, de peste 15ani, conduce cabinetul de avocatură care îi poartă numele. Experiența sa extremde diversificată ca avocat pledant include reprezentarea în cauze având ca obiectachiziții publice, litigii comerciale sau litigii pentru restituirea proprietăţilor.

De asemenea, Alina Maria Nistor a coordonat numeroase proiecte și a acordatasistență juridică în tranzacții comerciale, în sectorul construcțiilor civile șiindustriale, dar și în alte domenii precum infrastructură, petrochimie sau sectorulfinanciar-bancar.

Cabinetul de Avocatură NISTOR Alina Maria reprezintă clienţi români şi străini,societăţi comerciale sau persoane private, instituţii ale statului sau asociaţii non-profit, la instanţe de judecată şi în arbitraj comercial internaţional.

Cabinet de Avocatură nIStoR Alina MariaBd-ul.Regina Maria nr.44 etaj 1, sector 4, București 

Telefon: 021.336.13.23 / Fax: [email protected] / [email protected]

62 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

Raluca năstase

PartenerBiriș Goran SPARL

Raluca NĂSTASE, partener în cadrul Biriş Goran, coordonează practica deinsolvenţă şi restructurări și este de asemenea puternic implicată în proiecte dereal estate. Raluca acționează ca administrator judiciar în dosare importante, aleunor societăți din sectorul imobiliar, farmaceutic și cel al transporturilor, dosare cuvalori de sute de milioane de euro. Ca administrator judiciar, Raluca a pregătitplanuri de organizare complexe. Pe lângă aceasta, Raluca asigură cu regularitateasistenţă creditorilor unor companii aflate în procedura insolvenței.

De asemenea, Raluca este recunoscută ca unul dintre avocaţii marcanţi îndomeniul tranzacţiilor imobiliare în România. Este expert în achiziţii complexe,structurări şi analiza titlurilor de proprietate, și este apreciată de clienţi pentrupragmatism și o bună cunoaștere a aspectelor de drept.

Reprezentând clienții Biriș Goran, a fost implicată în toate aspectele imobiliare dela a la z: achiziții, analiza titlurilor de proprietate, litigii privind titlurile deproprietate, aspecte legate de construcții, închirieri de clădiri industriale și debirouri etc.

Biriș goran SPARlTel: +40 21 260 0710Fax: +40 21 260 0720

47 Aviatorilor BoulevardRO-011853, Bucharest

[email protected]

Page 65: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

63WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

Ioana Racoţi

Partener SeniorSCA Zamfirescu

Racoţi & Partners

Ioana Racoţi este partener senior fondator al  Zamfirescu Racoţi & Partners şicoordonează practicile de drept bancar, financiar & pieţe de capital, energie şiresurse naturale, drept societar.Practica sa cuprinde asistenţă în proiecte complexe în domeniul energiei şiresurselor naturale, cu accent pe aspecte de reglementare, asistenţă pe parcursulprocedurii de licenţiere, privatizare şi M&A în industria petrolului şi gazelornaturale, şi, de asemenea, în proiecte Greenfield şi Brownfield.Ioana oferă asistenţă atât instituţiilor financiare cât şi debitorilor în tranzacţiicomplexe de finanţare,  împrumuturi sindicalizate, constituirea de garanţii. A asistatnumeroase bănci şi instituţii financiare non-bancare în chestiuni corporative şi dereglementare. Ioana are o vastă experienţă în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor, oferindconsultanţă unor importante societăţi locale şi corporaţii internaţionale întranzacţii sofisticate. Având o cunoaştere profundă a reglementărilor legale îndomeniul pieţei de capital, Ioana oferă servicii de asistenţă juridică în proiectespecifice - oferte publice, listări şi delistări de societăţi, preluări şi achiziţii pe piaţade capital. Ioana este, de asemenea, un avocat reputat din România în domeniulprivatizării, fiind implicată în privatizarea unor societăţi importante activând înnumeroase industrii strategice. Ioana Racoţi este licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept (1993).

SCA zamfirescu Racoţi & PartnersStr. Plantelor nr. 12, 023974

sector 2, BucureştiE-mail: [email protected]

Tel: 0040 21 311 05 17Fax: 0040 21 311 05 19

www.zrp.ro

ligia Cecilia Popescu

PartenerWOLF THEISS

RECHTSANWÄLTE GmbH & Co KG București

Ligia Cecilia Popescu este avocat asociat (partener) în cadrul biroului  WOLFTHEISS RECHTSANWÄLTE GmbH & Co KG  din București și coordonatoruldepartamentului de Litigii și Arbitraj/Achiziții Publice. A absolvit Facultatea de Drept a Universității București și programul de studiipostuniversitare (LL.M) al London School of Economics and Political Science,calificarea Dreptul Afacerilor și Drept European. Ligia și-a început cariera ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, estemembră a Baroului București din anul 1994 și a Baroului Ilfov din anul 2012.Ca avocat,  Ligia are o experiență semnificativă dobândită în cadrul unor societățiinternaționale de avocatură din București și Londra, Regatul Unit. Ea a acordat cusucces consultanță și reprezentare în fața instanței unor corporații multinaționaleși fonduri de investiții în dosare complexe de litigii și arbitraj în diverse industriiincluzând: construcții și proiectare, infrastructură, comerț cu amănuntul,construcții de autovehicule, aviație, sectorul alimentar, servicii financiare. 

Ligia este prezentă în mod frecvent ca moderator și prezentator în cadrul unorconferințe naționale și internaționale în domeniul litigiilor, al concurenței, alachizițiilor publice, al legislației construcțiilor și are frecvente apariții în presascrisă și televizată.

WolF thEISS REChtSAnWÄltE gmbh & Co Kg București

Page 66: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Silvana șermer

Partner ColaboratorCITR

Silvana Șermer este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității deVest Timișoara. Din 2007 este practician în insolvență și membru al UNPIR. Are oexperiență de 8 ani în practica insolvenței și coordonează proiecte de amploare lanivel național.

A administrat cu succes reorganizarea Grupului IRS, iar specializarea sa îngrupuri de companii o recomandă și prin multe alte proiecte de prestigiu, precumGrupul Euroholding și Grupul Aton Transilvania. Administrează în prezent proiecteca Alia Inmobiliaria, Tina R, PatiPan sau Energoterom.

[email protected]

64 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015

la

dy

law

yer

Pr

ofi

le

Anda todor

Managing PartnerDentons Europe –

Todor și Asociații SPARL

Anda Todor are peste 20 de ani de experiență în domeniul avocaturii și a fost implicatăîn mai multe tranzacții de pionierat pe piața românească. Anda este coordonatorulpracticii de Corporate și M&A, precum și al practicii piețelor de capital. Este un avocatcu o bogată experiență în drept corporativ și comercial, fuziuni și achiziții, dreptfinanciar-bancar, energie, piețe de capital, private equity și media. Anda a coordonatfrecvent tranzacții complexe, care adeseori a implicat și alte jurisdicții.Anda a fost implicată, de-a lungul timpului, în proiecte de impact pentru piațaromânească, cum ar fi cea mai mare ofertă publică pe piața de capital din România pânăla acel moment, și anume, listarea Romgaz pe bursa din Londra, sau vânzarea celui maimare proiect eolian terestru din Europa, situat în partea de nord-est a României.Este totodată membru al Camerei Americane de Comerț din România (AmCham),ocupând funcția de Vice Președinte al Board-ului în 2008 și Președinte al Comitetuluide Corporate Governance în 2008-2009 și 2011-2014. În tot acest timp, Anda s-aimplicat activ în dezvoltarea și realizarea unor proiecte menite să ajute laîmbunătățirea standardelor societăților și în facilitarea unui dialog transparent întremediul de afaceri și autoritățile publice.În calitate de bursier Fulbright, Anda a obţinut un Master în Drept de la Universitateadin Georgetown (Washington, D.C.) şi este licenţiată în Drept summa cum laude de laFacultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. A fost asistent universitar în România şiprofesor invitat la Baroul American. Anda este membru al Baroului Bucureşti şi alLaw Society of England and Wales.

Dentons Europe – todor și Asociații SPARlStr. Gen. C-tin Budişteanu Nr. 28C, Sect. 1, Bucureşti

[email protected]

Page 67: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

Mediul de afaceri,sub lupa Consiliului Concurenţei

Audienţa:•Directori juridici din companii româneşti şi multinaţionale din următoarele sectoare economice:

Telecom, Energie, Industria farmaceutică, Automotive, Financiar-Bancar, Transporturi, Construcţii, FMCG; Turism;

•Avocaţi specializaţi în Dreptul Concurenţei;

• Reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare (ANRE, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANCOM,

ANRSC, ANRMAP, ANSVSA, Autoritatea Naţională pentru Turism, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea

Aeronautică Civilă Română);

• Mass-Media

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu va prezenta invitaţilor ultimele modificări legislative în acest sector important

D e t a l i i p e l e g a l m a g a z i n . r o

Ediţia a II-a, 21 mai 2015Hotel International Bucharest

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Concurenţei

legal magazin Events vă invită, pe data de 21 aprilie 2015, la cea de-a patra ediție a conferinței ”impactul fiscalității asupra mediului de afaceri”, care se va desfășura în cadrulhotel international Bucharest.Evenimentul cu tema impactul fiscalității asupra mediului de afaceri se desfășoară semestrial. în cadrul ediției a iv-a consultanți fiscali, avocați specializați în taxe și fiscalitateși directori financiari din companii și instituții sunt invitați să poarte un dialog constructiv cu autoritățile competente, în vederea clarificării unor aspecte legislative, în contextulmodificărilor importante din noul cod Fiscal și noul cod de procedură Fiscală.

impactulfiscalităţiiasupramediului de afaceri

Ediţia a iV-aProiect susţinut de: 21 aprilie 2015 I Hotel International Bucharest

Din tEmElE DE DiscuțiE amintim:Modificări prevăzute în Codul Fiscal și în Codul de Procedură Fiscală

Aspecte practice privind conformarea voluntară

Noutăți privind prețurile de transfer

Perspectivele ale relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale în 2015 și 2016

Litigiile fiscale – aspecte juridice

Cazurile recente în care companii din România au contestat deciziile autorităţilor fiscale în faţa instanţelor naţionale, dar

şi a Curţii Europene de Justiţie

EvEnimEnul EstE organizat cu susținErEa camErEi consultanților Fiscali, în partEnEriat cu citr, DEntons Şi Kpmg.participarEa consultanților Fiscali la acEst EvEnimEnt EchivalEază cu 5 orE DE prEgătirE proFEsională.

Page 68: succesul - Legal Magazin · aprilie2015 EdiŢiE spEcialĀ succesul aparţine

aprilie 2015EdiŢiE spEcialĀ

www.legalmagazin.ro

succesulaparţineîntotdeaunaoamenilorcurajoşi şi vizionariInterviu cu IrIna StănculeScu,partener fondator şi manager Muşetescu, Stănculescu şi asociaţii

ediția a II-a

la

dy

la

Wy

ER

E

diț

iE s

pE

cia

lE

ga

l m

ag

az

in

ap

ril

iE 2

015

E

diț

ia a

ii-

aw

ww

.le

ga

lma

ga

zin

.ro