SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG .r: JUDETUL ARGES 0 2017-05-08آ  SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG Anexa...

download SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG .r: JUDETUL ARGES 0 2017-05-08آ  SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG Anexa nr.1

of 26

 • date post

  06-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG .r: JUDETUL ARGES 0 2017-05-08آ  SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG Anexa...

 • ( (

  SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG Anexa nr.1

  JUDETUL ARGES .r: ( Nr. N/'r: Din 0 · 0

  Aprobat , 201 7

  LlSTA obiectivelor de investitii pe anul 2017 cu fina nta re pa r t ia la sau c

  Mii Nr ;\!onlina lizarea pc obiective de invcstitii in dotari si aile chcltu icli de investitii Valoarea Valoare totala Chel tuieli d in Finantare din : Te. crl totala ac tualizata tota l s u rse de Sponsoriz Venit uri Buget local % Buget de stat F

  fi nanta re ... proprii (Fond cofinantare MS dezvoltarel

  Venituri CAS)

  TOTAL 3576.00 3576.00 3576.00 0.00 2611 .00 965.00 0.00 I I A. Obiect ive de illvestili; i ll cm1filluare • 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 B. Objective Iloi de investit ii -lOla l.d in care: 0.00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 3 C. Alte chelluieli de invcstitii , d in care: 3576.00 3576 .00 3576.00 0.00 26 11.00 965.00 0.00 4 C .a. Ach iz it ii illlobi lc 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 C.b. DOlari indcpendente 2579.00 2579.00 2579 .00 0.00 2277.00 302.00 0.00 6 Com pUler IOmograf I buc 111 5.00 111 5.00 111 5.00 1000.00 11 5.00 7 Trusa endoscopie 3 10.00 3 10.00 3 10.00 3 10 8 Elcclrocauter s i li2.asure 160.00 160.00 160.00 160 9 EKG 3 bue 33.00 33.00 33.00 33

  10 Aspirator chirurgical I bue. 4.00 4.00 4.00 4 II Linie de diagnosticare semiautomata pcnrru delCrminarea fenolipului paeienlilor 30.00 30.00 30.00 30

  in vederea transuzarii 1 bue . 12 Anal izor hematolouie I buc 54.00 54.00 54.00 54 13 Anal izor bioehimie I bue 196.00 196.00 196.00 196 14 Sanda eco2raf cardia 37.00 37.00 37.00 0 37.00 15 Den bri lator I bue 23.00 23.00 23.00 23 16 Monitor functii vitale I bue 10.00 10.00 10.00 10 17 Mas ina de spalat instrumcntar I bue 64.00 64.00 64.00 64 18 Aparat e lee troterpie ultrasunete .. laser. magnctotcrpic I buc 37.00 37.00 37.00 37 19 Dermatom chi rurgie plastica I bue 54.00 54.00 54.00 54 20 Aparat osteosin teza 1 bue. 25.00 25.00 25.00 25 2 1 Calandru spalalorie I bue 35.00 35.00 35.00 35 22 Robal profesional bucaterie mu lt ifunctina l 15.00 15.00 15.00 15

 • ( (

  23 Statit~ cl orillare Boli infec tioasc 2 bue 33.00 33.00 33.00 33 24 Centrala tclefoni ca I bue 18.00 18.00 18.00 18 25 Aparal dis ti lat apa 8.00 8.00 8.00 8 26 Dotari Sectia AT I 150.00 150.00 150.00 0.00 150 27 Licente Windows- 20 bue.s i O ffi ce - 20 bue. 78.00 78.00 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 28 Serve r ell I icenIa 2012 standard Windows I bue . 85.00 85.00 85.00 85 .00 0.00 0.00 29 Licenta tip Team- Viewer 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 30 C.c. C heltuieii pcntru ela bora rea studiilor de prcfezabilitate, a stu dii lor de 22 7.00 227.00 227.00 0.00 214.00 13.00 0.00

  fczabilitatc, a pro icclelor si a altor studi i arcrcntc o biectivelor de in vestitii

  31 DALI Extindere. J11 0dern izare Companiment Oncologie inclus iv studiu 59.00 59.00 59.00 59.00 oeologic

  32 DALI Reparat ie Sectia ATI 21.00 21.00 21.00 2 1.00 33 DA LI Lucrari de extindere retea oaze med icale inclusiv studiu topografic 48.00 48.00 48.00 48 .00 35 Proiectare Reparatie Sectia AT I 4.00 4.00 4.00 4.00 36 Proieclare Lucrari de eXlindere relea gaze mcdica lc 9.00 9.00 9.00 9.00 37 Proiect si lucrare sislem de supraveghcre vi deo spita l 86.00 86.00 86.00 86 .00 0.00 38 C.d. C he llui r li de ('xpertiza, proiectarc s i cxcclltic priv ind cOllsolidarilc s i 77 0.00 770.00 770.00 0.00 120.00 650.00 0.00

  inlcrvenfiile pcntnl pre\,cni.·ca sa u inlalurarca c fcctcl or produsc de ac tiuni

  ::Iecidentale si r~lIalTlit a ti nat untle- r ulrclll urc, inundalii , a illnee:,ui ,

  prablls iri s i tasa ri de te re n. inccndi i, accidcn te lehnice, prerum s i i

  che lluiclilc Icoa le de rca liza ..-ea accslor illves lilii 39 Executie Reparat ie Sectia AT I 218.00 218.00 218.00 0.00 218.00 40 Exccutie Lucrari de ext indere retea 2aze medica Ie 420.00 420.00 420.00 0.00 420.00 41 Luc rare re paralie capila la Lift persoane I bue 120.00 120.00 120.00 120.00 42 Proieclare Exti ndere , 1l1odem izare COl11panimem O ncologie 12.00 12.00 12.00 12.00 43 C.c. Lucrari de foraj , cartarea lerenu lui , fotogamrnetric, delerminari

  seismologice, cons ult a nta , asistenta te hnica s i a il e cheltuieli asimilatc

  inves titiilor 44 C. r. C heltuicli de expertiza, proiectare, asistcnpi te hnica, pentru probe

  tehll oiogiee ~ i teste ~ i IJredarc la beneficiar ~i de exec ulie privind reparaliilc

  capit.ale, prccum ~ i a lte categorii de lucrii ri de inte r ventii , eu exceptia eclor

  incluse la lit.d ), a~a cum sunt d efinit e de legis latia in vigoarc, inclus iv

  cheUuielile necesare pentru obline rea a" izc lo r , a uto rizaliilo r ~i acordurilor

  ~ 11'ITe"'Jiz.I~e leQe. , . -

  'OR 'ANCIAR ~ ../, nsjian 7 ,d ,-

 • SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG JUnETUL ARGES

  Cod fiscal 0/. 4756466 /' Nr. N/~ - 1 0 "0,, 2017

  LISTA

  ( (

  Anexa nr.lb

  PRIMAR,

  Pozitiei C « AIte cbeItuieli de investitii » defalcate pe categorii de bunuri repartizate pe anul 2017 .---Miilei

  Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii U.M. Canti Valoarea Plati efeetuate') Plati tatea efeetuate')

  Nr. si data Suma Nr.crt doeumentului

  C. AIte cbeltuieli de investitii, din care: 3576.00 1

  2 C.a Achizitii imobile 3 C.b. Dotari independente 2579.00 6 Computer tomograf I bue bue 1 1115.00 7 Trusa endoscopie bue 1 310.00 8 Electrocauter si ligasure bue 1 160.00 9 EKG 3 bue bue 3 33.00

  10 Aspirator chirurgical I bue. bue 1 4.00 11 Linie de diagnosticare semiautomata pentru detenninarea fenotipului pacientilor in bue 30.00

  vederea transuzarii I bue . 1 12 Analizor hematologie I buc bue 1 54.00 13 Analizor bioehimie I buc bue 1 196.00 14 Sonda ecograf cardio bue 1 37.00 IS Defibrilator I buc bue 1 23.00 16 Monjtor functii vitale I buc bue 1 10.00 17 Masina de spalat instrumentar I buc bue 1 64.00 18 Aparat electroterpie ultrasunete, laser, magnetoterpie I buc bue 1 37.00 19 Dermatom chirurgie plastica I buc bue 1 54.00 20 Aparat osteosinteza I buc. bue 1 25.00 21 Calandru spalatorie I buc bue 1 35.00 22 Robot profesional bucaterie multifunctinal bue 1 15.00 23 Statie cla rinare Boli infectioase 2 bue bue 2 33.00 24 Centrala telefonica I buc bue 1 18.00

  !

 • 25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  35

  36 37 38

  39 40 4 1

  42

  ( ( Aparal distilat apa bue 1 8.00 Dotari Sectia A TI bue 150.00

  Licenle Windows- 20 buc.si Office - 20 buc. bue 20 78.00 Server cu licenta 2012 standard Windows I buc . bue 1 85.00 Licenta tip Team- V iewer bue 1 5.00 c.e. Cheltuieli pentru elabora rea stud iilor de prerezabil itate, a studii lor de 221-00 fezabi litate a Il roiectelor si a altor studii afcrcnte obiectivelor de invest it ii

  DALI Extindere, modemizare Compartiment Oncologie inc\usiv studiu geologic bue 1 59.00 DALI Reparatie Sectia A TI bue 1 21.00 DALI Lucrari de extindere retea gaze medicale inclusiv studiu topografic bue 1 48.00 Proieclare Reparatie Sectia A TI bue 1 4.00 Proiectare Lucrari de extindere retea .gaze medicale bue 1 9.00 Proiecl si lucrare sistem de supraveghere video spital bue 1 86 .00 C,d. Cheltuieli de expert iza, proiecta re si executie priv ind consolida rile si interventiile pentru preveni rea sau inlaturarea efcetelor prod use de aetiu Di accidentale si calamitati naturale- cutremurc, joundatii , alunecari , prabus iri s i tasa ri de teren, incendii , accidente tehoice, precum si cheltuielile legate de realiza rea acestor investitii Executie Reparatie Sectia A TI Executie Lucrari de extindere retea gaze medicale

  Lucrare reparatie capitala Lift persoane I buc

  Proiectare Extindere, modemizare Compartiment Oncologie

  MANAGER,

  Dr.Stanescu Ion Grigore

  ~

  770.00 bue 1 218.00 bue 1 420.00 bue 1 120.00 bue 1 12.00

  DIRECTOR FINANCIAR R ONTABIL

  Ec. Cristlan Marinela

  !

  I

  I

 • ( ( JUDETUL :ARG ES

  ~( """''--=''''

  Bugft 20t7 Estimari

  DEN U M I REA I NDICATOR I LOR Cod indicator PREVEDERI PREVEDERI TRIMESTRIALE ANUALE 2018 2019 TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

  TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 00.01 46271 .00 12130.00 13034.00 12121.00 8986.00 51317.00 54018.00 I. VENITURI CURENTE (cod 00 .03+00.12) 00.Q2 28917 .00 8510.00 8450.00 8390.00 3567 .00 44053 48276

  A. VEN ITURI FISCALE (cod 00.10) 00.Q3 0.00 0 0

  A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10

  Taxe pe servic ii spec ifice (cod 15.10.01+15.10.50) 15.10 0.00 0 0 I l mpoz~ pe spectacole 15.1001 0.00 A~e taxe pe seNicii specifice 15.1050 0.00

  C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 2891700 851000 845000 8390.00 3567 .00 44053 48276 C1 . VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30. 10+31.10) 00.13 90.00 2500 2500 20.00 20 .00 100 11 0 Venituri din propri etate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10 90.00 25.00 25.00 20.00 20 .00 100 110

  Venituri din concesiuni 5i inchineri (cod 30.10.05.30) 30 .10.05 90.00 25.00 25.00 20.00 20 .00 100 110 IAlle venituri din cancesiunl si inchirieri de catre institutlile publice 30 10.05.30 90.00 25.00 25.00 20.00 20 .00 100 110

  Venituri dm dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) 30.10.08

  Venituri din dividende de la al\i p!atitori:l 30.10.08.02 X X X X X X X D ividente de la societati1e ~ i companiile nalionale ~ i societatile cu capital majoritar 30.10.08.Q3 X X X X X X X de star)

  Venituri din utilizarea pasunilor comunale 3