Consiliul Judetean Muscel - Campulung

3

Transcript of Consiliul Judetean Muscel - Campulung

Page 1: Consiliul Judetean Muscel - Campulung

8/3/2019 Consiliul Judetean Muscel - Campulung

http://slidepdf.com/reader/full/consiliul-judetean-muscel-campulung 1/3

Page 2: Consiliul Judetean Muscel - Campulung

8/3/2019 Consiliul Judetean Muscel - Campulung

http://slidepdf.com/reader/full/consiliul-judetean-muscel-campulung 2/3

Page 3: Consiliul Judetean Muscel - Campulung

8/3/2019 Consiliul Judetean Muscel - Campulung

http://slidepdf.com/reader/full/consiliul-judetean-muscel-campulung 3/3

 

Proces-verbal1 

Consiliul   judeţului reunit în şedinţă publică, astăzi la 26 noiembrie? 1864,

având în vedere petiţiunea suptscrisă de locuitorii comunilor rurale şi comunei urbane

Câmpulung în no. 2.500 suptscrieri, încă din luna lui mai anul curent, pentru oferireaunei săpii(sic!) de onoare, Mării Sale Domnitorului Alexandru Ioan I cu inscripţiuneaurmătoare:   pentru pr oiectul de lege electorală şi de lege rurală prezentate deministrul Kogălniceanu, în zilele de martie şi aprilie care au fost respinse d edesfiinţatele camere, judeţul Muşcel şi oraşul Câmpulung recunoscători.

Văzând că prin suptscripţiunile făcute nu s-au putut aduna decât una sutădouăzeci galbeni; 

Având în vedere că după răspunsul primit de la d. Alecsandri, agentulRomâniei la Paris această sabie este gata.

Considerând că oferirea acestei săbii s-a făcut de consiliul comunal dinCâmpulung şi de consiliile rurale din judeţ în memorabila zi de 2 mai, zi în care s -a

sfărâmat oligarhia din România şi s-a chemat la viaţă publică cinci milioane de

români dezmoşteniţi de secoli. 

Consiliul   judeţean unindu-se cu dorinţa exprimată de judeţul întreg prin petiţiunea colectivă de care este vorba mai sus, hotărăşte ca suma de o sută galbeni cemai trebuie până la acoperirea sumei de galbeni de o sută douăzeci , costul acestei

săbii, să se răspundă din casa judeţului şi sabia să se prezinte Mării Sale de odeputaţiune din sânul consiliului judeţean.

Această deciziune se va aduce la îndeplinire de comitetul permanent, iar banii

primindu-se de comitetul permanent de la casierul general al districtului cu mandat în

regulă se va da în primire d. Dimitrie Negulici, preşedintele consiliului, ce a fost alesdeputat, ca cu ocaziunea mergerii sale la Camera Electivă, să-i dea în primire

domnului Ioan Siminos, corespondentele însărcinat cu tractaria acestei săbii.Procesul-verbal de faţă va comunica d. prefect spre al înainta d. ministru de interne.

Preşedinte, D. Negulici 

Secretari, P. Izvoranu?, C. Mărgăritescu 

C.D. Aricescu,Tică Ioan, 

I.I. Coterlezu?

Ioan Constantinescu

Ioan Topoloveanu

Niţă Maria 

1 Serviciul Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale (S.J.A.N. Argeş), fond  Prefectura Judeţului Muşcel , dosar 1/1864, f.

21, 21v.