Slide 1 Igiena

download Slide 1 Igiena

of 192

Transcript of Slide 1 Igiena

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  1/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  2/192

  Scopul studiuluiScopul studiului

  factoriifactorii naturalinaturali dede mediumediu ii raporturileraporturile dintredintre

  acetiaacetia ii organismulorganismul animalanimal;;cilecile ii mijloacelemijloacele dede asigurareasigurare aa condiiilorcondiiilor optimeoptime --bunstarea,bunstarea, cretereacreterea ii exploatareaexploatarea animaleloranimalelor;;

  regulileregulile dede igienigien generalgeneral ii specialspecialasigurareaasigurarea bunstrii,bunstrii,aprareaaprarea sntii,sntii,cretereacreterea ii exploatareaexploatarea animaleloranimalelor;;

  relairelaiaa cucu tiinatiina bunstriibunstrii animaleloranimalelor ii medicinamedicinapreventivpreventiv;;prevenirea zoonozelor;prevenirea zoonozelor;

  protecia mediului;protecia mediului;

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  3/192

  Definiia igienei veterinareDefiniia igienei veterinare

  == ramura a mediciniiramura a medicinii vetvet carecare elaboreaza normele deelaboreaza normele de

  aparare a sanatatii animalelor si formele de aplicareaparare a sanatatii animalelor si formele de aplicarea acestor norme pe baza studierii interdependenteia acestor norme pe baza studierii interdependenteisi interactiunii dintre animale si mediul lor de viatasi interactiunii dintre animale si mediul lor de viata

  = ramura a med.vet.care studiaza mijloacele de= ramura a med.vet.care studiaza mijloacele de

  pastrare a sanatatii anim. si prevenire a bolilorpastrare a sanatatii anim. si prevenire a bolilor== studiaz raporturile reciproce dintre organismulstudiaz raporturile reciproce dintre organismul

  animal i mediul su de viaanimal i mediul su de via -- adecvate msuri deadecvate msuri deocrotire fa de influena factorilor nefavorabili iocrotire fa de influena factorilor nefavorabili ipentru folosirea celor favorabilipentru folosirea celor favorabili ::asigurrii bunstrii,asigurrii bunstrii,aprrii i meninerii strii de sntate;aprrii i meninerii strii de sntate;

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  4/192

  prelungirea vieii economiceprelungirea vieii economicemarirea continua a produciilor.marirea continua a produciilor.

  IIgiena veterinaragiena veterinarastabilete msurile generalestabilete msurile generaleprevenire a transmiterii unor boli de la animale laprevenire a transmiterii unor boli de la animale la

  omomprotecie a mediuluiprotecie a mediuluiEtimologia noiunii de igienEtimologia noiunii de igien

  derivderiv dede lala numelenumele zeieizeiei HygeiaHygeia -- divinitateadivinitateaprotectoareprotectoare aa sntiisntii..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  5/192

  Domeniul de studiu al igienei veterinareDomeniul de studiu al igienei veterinare

  concepiaconcepia modernmodern privindprivind controlulcontrolul bolilorbolilorlala animaleanimale;;extindereaextinderea noiuniinoiunii dede boalboal;;cerinelecerinele consumatorilorconsumatorilor;;

  cerinele relaiilor comerciale internaionale;cerinele relaiilor comerciale internaionale;necesitateanecesitatea extinderiiextinderii cunoateriicunoaterii n n igienaigienaveterinarveterinar;;

  integrareaintegrarea nn sistemulsistemul calitiicalitiiimplementareaimplementarea sistemelorsistemelor dede producieproducieanimalieranimalier suportabilesuportabile pentrupentru mediumediu..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  6/192

  Rolul i importana igienei veterinareRolul i importana igienei veterinare

  cretereacreterea animaleloranimalelor == igienaigiena nn aciuneaciunemediculmedicul veterinarveterinar -- rolrol cheiecheie nn dezvoltareadezvoltarea

  ii avizareaavizarea sistemelorsistemelor dede adpostireadpostire -- trebuietrebuiess asigureasigure attatt cerinelecerinele dede bunstarebunstare animalanimal

  nn condiiicondiii dede producieproducie ctct ii profitulprofitul producieiproducieisntateasntatea ii bunstareabunstarea animaleloranimalelor ii

  impactulimpactul acestoraacestora asupraasupra sntiisntii publicepublice ii

  asupraasupra mediuluimediului trebuietrebuie ss fiefie prioritiprioriti pentrupentrumedicinamedicina veterinarveterinar

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  7/192

  medicina veterinarmedicina veterinar -- responsabilitiresponsabiliti

  elaborarea i aprobarea de proiecte pentruelaborarea i aprobarea de proiecte pentruconstruirea de adposturi i alte utiliticonstruirea de adposturi i alte utilitinecesare fermelor de animalenecesare fermelor de animaleamplasarea acestora n mediuamplasarea acestora n mediu -- s asigures asigure

  cerinele de bunstare, de cretere i decerinele de bunstare, de cretere i deexploatare a animalelor n condiii comercialeexploatare a animalelor n condiii comercialecu profit i suportabile pentru mediu.cu profit i suportabile pentru mediu.

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  8/192

  IgienaIgiena -- ramurramur aa mediciniimedicinii veterinareveterinareimplicatimplicat::

  -- sntateasntatea ii bunstareabunstarea animaleloranimalelor;;-- sntateasntatea publicpublic;;-- proteciaprotecia mediuluimediului..

  SntateaSntatea animalanimal esteeste determinatdeterminat ii dederespectarearespectarea regulilorregulilor dede igienigien privindprivind::

  -- adpostireaadpostirea;;-- furajareafurajarea;;-- adpareaadparea;;-- transportultransportul;;

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  9/192

  --ngrijireangrijirea corporalcorporal;;--micareamicarea caca gimnasticgimnastic funcionalfuncional;;--folosireafolosirea lala reproduciereproducie;;--biosecuritateabiosecuritatea..

  --reducereareducerea presiuniipresiunii infecioaseinfecioase prinprin msurimsuri

  dede sanitaiesanitaie veterinarveterinar::-- decontaminaredecontaminare;;-- dezinseciedezinsecie;;

  -- deratizarederatizare;;-- inactivareainactivarea dejeciilor,dejeciilor, purinului,purinului,cadavrelorcadavrelor;;

  -- ventilaieventilaie etcetc..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  10/192

  SSntateantatea publicpublic -- igienaigiena veterinarveterinar

  implicatimplicat prinprin msurilemsurile dede igienigien generalgeneral iispecialspecial::reducereareducerea consumuluiconsumului dede antibioticeantibiotice (alte(alte

  medicamente)medicamente);;obinereaobinerea dede produseproduse dede origineorigine animalanimaldede calitatecalitate superioarsuperioar subsub raportraport fizicofizico--chimicchimic ii aa salubritii,salubritii, carecare ss nunu punpun nnpericolpericol sntateasntatea consumatoruluiconsumatorului;;

  prevenireaprevenirea bolilorbolilor transmisibiletransmisibile dede lalaanimaleanimale lala omom..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  11/192

  PProtecia mediuluirotecia mediului -- elaborarea i promovareaelaborarea i promovareametodelor i mijloacelor:metodelor i mijloacelor:

  inactivare a dejeciilor, purinului, apelorinactivare a dejeciilor, purinului, apelorreziduale, a cadavrelor i a altor materiireziduale, a cadavrelor i a altor materiiorganice de origine animal;organice de origine animal;

  reducere a emisiilor de pulberi,reducere a emisiilor de pulberi,microorganisme, gaze toxice i odorante dinmicroorganisme, gaze toxice i odorante dinunitile zootehnice;unitile zootehnice;

  efectuare a aciunilor de decontaminare nefectuare a aciunilor de decontaminare ncondiii de agresiune minim asupra mediuluicondiii de agresiune minim asupra mediuluinatural i artificial.natural i artificial.

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  12/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  13/192

  Metode de studiu folosite n igienaMetode de studiu folosite n igienaveterinarveterinar

  metodemetode pentrupentru investigareainvestigarea factorilorfactorilor dedemediumediu;;

  metodemetode pentrupentru investigareainvestigarea organismuluiorganismuluianimalanimal;;

  metodemetode statisticostatistico--matematicematematice;;

  metodemetode experimentaleexperimentale..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  14/192

  Metode pentru investigareaMetode pentru investigarea

  factorilor de mediufactorilor de mediucalitativecalitative ii cantitativecantitativejjfizicefizice ii biofizicebiofizice;;

  jjchimicechimice ii biochimicebiochimice;;jjtoxicologicetoxicologice;;jjbiologicebiologice;;

  jjmicrobiologicemicrobiologice;;jjtehnicotehnico--sanitaresanitare..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  15/192

  Metodele de investigare a organismuluiMetodele de investigare a organismuluianimalanimal

  sunt proprii medicinii veterinare:sunt proprii medicinii veterinare:clinice;clinice;paraclinice;paraclinice;

  epidemiologice;epidemiologice; retrospective sau prospective (urmrirearetrospective sau prospective (urmrireaevoluiei din momentul nceperii investigaiei).evoluiei din momentul nceperii investigaiei).

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  16/192

  MetodeleMetodele statisticostatistico--matematicematematice

  sese referrefer lala prelucrareaprelucrarea datelordatelor furnizatefurnizatedede primeleprimele doudou metode,metode, n n vedereavedereaobineriiobinerii unorunor informaiiinformaii semnificative,semnificative, carecaress permitpermit oo interpretareinterpretare corectcorect aa

  rezultatelorrezultatelor..MetodeleMetodele experimentaleexperimentale

  urmrescurmresc reproducereareproducerea pepe animaleanimale dede

  laboratorlaborator (de(de ferm)ferm) aa aciuniiaciunii factorilorfactorilor dedemediumediu cercetaicercetai..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  17/192

  MEDIUL NATURAL I INFLUENA LUI ASUPRAMEDIUL NATURAL I INFLUENA LUI ASUPRAANIMALELOR DE FERMANIMALELOR DE FERM

  Cap.1. IGIENA AERULUICap.1. IGIENA AERULUIComp. aerului i influena ei asupra animalelorComp. aerului i influena ei asupra animalelor

  Gazele normale din aerGazele normale din aer

  Pulberile din aerul atmosfericPulberile din aerul atmosfericDate generaleDate generale

  Aciunea pulberilor asupra animalelorAciunea pulberilor asupra animalelorPrevenirea formrii i difuzrii pulberilorPrevenirea formrii i difuzrii pulberilor

  Microorganismele din aerMicroorganismele din aer -- (aeromicroflora)(aeromicroflora)Date generaleDate generaleInflInfl.. microorganismelor din aer asupra animalelormicroorganismelor din aer asupra animalelorProprietatile fizice ale aeruluiProprietatile fizice ale aerului

  Temperatura aeruluiTemperatura aerului

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  18/192

  Influena temperaturii aerului asupra animalelorInfluena temperaturii aerului asupra animalelorInfluena temp aerului asupra homeostaziei termiceInfluena temp aerului asupra homeostaziei termice

  Influena temperaturii aerului asupra produciei animalelorInfluena temperaturii aerului asupra produciei animalelorIInfluena temperaturii aerului asupra sntii animalelornfluena temperaturii aerului asupra sntii animalelor

  Umiditatea aeruluiUmiditatea aeruluiInfluena umiditii aerului asupra animalelorInfluena umiditii aerului asupra animalelor

  Infl umid aerului asupra homeostaziei termiceInfl umid aerului asupra homeostaziei termiceInfl umid aerului asupra produciei animalelorInfl umid aerului asupra produciei animalelorInfl umid aerului asupra sntii animalelorInfl umid aerului asupra sntii animalelor

  Precipitaiile atmosfericePrecipitaiile atmosfericeProduse de condensare pe sol (depuneri)Produse de condensare pe sol (depuneri)Produse de condensare n aerProduse de condensare n aerPrecipitaiile atmosferice propriuPrecipitaiile atmosferice propriu--zisezise

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  19/192

  Micarea aeruluiMicarea aeruluiInfluena vntului asupra animalelorInfluena vntului asupra animalelor

  Presiunea atmosfericPresiunea atmosfericInfluena presiunii atmosferice asupra animalelorInfluena presiunii atmosferice asupra animalelor

  Radiaiile solareRadiaiile solare

  Radiaiile infraroii (calorice) solare (Ri)Radiaiile infraroii (calorice) solare (Ri)Aciunea radiaiilor infraroii asupra animalelorAciunea radiaiilor infraroii asupra animalelor

  Radiaiile luminoase (R1)Radiaiile luminoase (R1)Influena radiaiilor luminoase asupra animalelorInfluena radiaiilor luminoase asupra animalelor

  Radiaiile ultraviolete (Ruv)Radiaiile ultraviolete (Ruv)Influena radiaiilor ultraviolete asupra animalelorInfluena radiaiilor ultraviolete asupra animalelor

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  20/192

  Electricitatea atmosfericElectricitatea atmosfericAeroioniiAeroionii

  Influena aeroionilor asupra animalelorInfluena aeroionilor asupra animalelorFenomenele electrice de furtun (oranjoase)Fenomenele electrice de furtun (oranjoase)

  Efectele descrcrilor electrice asupra animalelorEfectele descrcrilor electrice asupra animalelor

  Factorii meteorologici compleciFactorii meteorologici compleciVremea i influena ei asupra animalelorVremea i influena ei asupra animalelorClima i influena acesteia asupra animalelorClima i influena acesteia asupra animalelorPoluarea atmosfericPoluarea atmosferic

  Consideraii generale asupra polurii atmosfereiConsideraii generale asupra polurii atmosfereiEfectele atmosferei poluate asupra mediuluiEfectele atmosferei poluate asupra mediuluiMsuri de prevenire a polurii atmosfereiMsuri de prevenire a polurii atmosferei

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  21/192

  CAP. 2. IGIENA SOLULUICAP. 2. IGIENA SOLULUIDefiniiaDefiniia

  Rolul igienic al soluluiRolul igienic al soluluiImportana igienic a soluluiImportana igienic a soluluiCompoziia chimic a soluluiCompoziia chimic a solului

  Proprietile fizice ale soluluiProprietile fizice ale soluluiComponentele vii ale soluluiComponentele vii ale soluluiPoluarea soluluiPoluarea solului

  Influena solului poluat asupra apeiInfluena solului poluat asupra apeiInfluena solului poluat asupra plantelorInfluena solului poluat asupra plantelorInfluena solului poluat asupra animalelorInfluena solului poluat asupra animalelor

  Cap. 3. IGIENA APEI I A ADPRII ANIMALELORCap. 3. IGIENA APEI I A ADPRII ANIMALELOR

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  22/192

  Sursele de apa i calitaile lor igieniceSursele de apa i calitaile lor igieniceApa meteoricApa meteoricApa subteranApa subteranApa de suprafatApa de suprafat

  Poluarea surselor de apPoluarea surselor de apAutoepurarea apelorAutoepurarea apelorAprecierea gradului de poluare si deAprecierea gradului de poluare si de

  autoepurare a apeloautoepurare a apelorrProtectia calitatii surselor de apProtectia calitatii surselor de apApa potabilApa potabil

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  23/192

  Alimentarea cu ap a fermelor i complexelorAlimentarea cu ap a fermelor i complexelorzootehnicezootehnice

  Necesarul de ap al fermelor i complexelorNecesarul de ap al fermelor i complexelor

  zootehnicezootehniceAlimentarea cu ap a gospodriilor, a fermelor iAlimentarea cu ap a gospodriilor, a fermelor i

  complexelor zootehnicecomplexelor zootehniceAmenajri locale de alimentare cu apAmenajri locale de alimentare cu apInstalaii locale de alimentare cu ap (microcentrale)Instalaii locale de alimentare cu ap (microcentrale)

  Instalaii centrale de alimentare cu apInstalaii centrale de alimentare cu apTratarea apei destinate consumuluiTratarea apei destinate consumului

  Purificarea apeiPurificarea apeiCorectareaCorectarea nsuirilor apeinsuirilor apei

  Dezinfectia apeiDezinfectia apeiAdparea animalelorAdparea animalelorImportana apei pentru organismul animalImportana apei pentru organismul animalReglarea apei n organismReglarea apei n organism

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  24/192

  ConsumulConsumul zilniczilnic dede apap alal animaleloranimalelorTehnicaTehnica adpriiadprii animaleloranimalelor

  InstalaiileInstalaiile pentrupentru adpareaadparea animaleloranimalelorIntreinereaIntreinerea tehnictehnicii igienicigienic aa adptoriloradptorilorConsecineleConsecinele adpatuluiadpatului neigienicneigienic

  II. IGIENA ADAPOSTIRII ANIMALELOR DE FERMAII. IGIENA ADAPOSTIRII ANIMALELOR DE FERMAAdapostirea animalelorAdapostirea animalelorCerinte igienice namplasareafermeloricomplexelorCerinte igienice namplasareafermeloricomplexelor

  zootehnicezootehnice

  SistematizareafermelorsicomplexelorzootehniceSistematizareafermelorsicomplexelorzootehniceCerine igienice privindmaterialele de construcieCerine igienice privindmaterialele de construcie

  pentruadaposturipentruadaposturi

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  25/192

  Cerinte igienice privind partile componente aleCerinte igienice privind partile componente aleadaposturiloradaposturilorElementele de nchidere a adposturilorElementele de nchidere a adposturilor

  Aternutul n adposturile pentru animaleAternutul n adposturile pentru animaleElemente de amenajare interioarElemente de amenajare interioar

  (compartimentri)(compartimentri)Instalatii si sisteme care asigura functionalitateaInstalatii si sisteme care asigura functionalitatea

  adaposturiloradaposturilorSisteme de iluminare ale adposturilorSisteme de colectare, evacuare si prelucrare a dejectiilor si

  a apelor rezidualeSisteme de ventilatieAmenajari si instalatii pentru furajareAmenajari si instalatii pentru adapareSisteme de legareMMicroclimatul adaposturilor pentru animaleicroclimatul adaposturilor pentru animale

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  26/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  27/192

  DezinsectiaDezinsectiaConsideraii generaleConsideraii generale

  Clasificarea dezinsecieiClasificarea dezinsecieiMijloacele de dezinsecieMijloacele de dezinsecieTehnica dezinsecieiTehnica dezinseciei

  DeratizareaDeratizareaPrincipiile deratizriiPrincipiile deratizriiMijloacele de combatere a roztoarelorMijloacele de combatere a roztoarelor

  Tehnica deratizriiTehnica deratizriiIIgiena cresterii si exploatarii bovinelorgiena cresterii si exploatarii bovinelorIIgiena cresterii si exploatarii porcinelorgiena cresterii si exploatarii porcinelorIgiena cresterii si exploatarii pasarilorIgiena cresterii si exploatarii pasarilor

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  28/192

  MEDIUL NATURAL IMEDIUL NATURAL IINFLUENAINFLUENA

  LUIASUPRALUIASUPRA

  ANIMALELORDE FERMANIMALELORDE FERM

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  29/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  30/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  31/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  32/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  33/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  34/192

  AerulAerul-- constconst pentrupentru toatetoate vietuvietuitit factfact esentialesential alal vietiivietii

  -- uunelenele compcomp aleale aeruluiaerului ((OO sisi COCO)) suntsunt indispindisp procprocrespiratoriirespiratorii aleale animaleloranimalelor-- nsuirilensuirile salesale fizicefizice suntsunt determinantedeterminante pentrupentru direciiledireciile dede evoluieevoluie aa speciilorspeciilor animale,animale,

  repartiiarepartiia speciilorspeciilor pepe suprafaasuprafaa scoareiscoarei terestre,terestre,nivelulnivelul produciilorproduciilor ii stareastarea dede sntatesntate-- poatepoate influinflu viataviata animanim sisi prinprin

  -- elementeleelementele intamplatoareintamplatoare (pulberi,(pulberi, bacterii,bacterii,

  gaze)gaze) carecare sese potpot gasigasi inin compozitiacompozitia sasa lala ununmomentmoment datdat

  -- fenomenelefenomenele meteorologicemeteorologice carecare sese producproduc ininatmosfera,atmosfera, aleale carorcaror efecteefecte potpot fifi imediateimediate sausau

  intarziate,intarziate, directedirecte sausau indirecteindirecte..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  35/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  36/192

  AzotulAzotul 7878,,0808%%-- subsub ff dede molecule,molecule, ff culoareculoare--miros,miros, caracterizatecaracterizate

  printrprintr--oo maremare stabilitatestabilitate sisi inertieinertie chimicachimica-- unun gazgaz carecare nunu ardearde sisi nunu intretineintretine viataviata-- rolrol pp-- diluadiluarearea oxigenoxigen purpur >>anulanul.. efectefect nocivnociv;;-- adadmm.. nn cantcant.. marimari >> efectefect sedativsedativ asupraasupra orgorg;;

  -- inhalatinhalat subsub presiunpresiunee >> tulburritulburri aleale sistemuluisistemuluinervosnervos (amnezie,(amnezie, halucinaii)halucinaii);;-- esteeste utilizatutilizat dede uneleunele bacterii,bacterii, algealge ii embrioniiembrionii

  dede gingin;;

  -- cretereacreterea PAPA >> solvareasolvarea uneiunei cantiticantiti maimai marimaridede azotazot nn sngesnge >> consecinconsecin depozdepoz.. nn diferitediferiteesuturi,esuturi, n n specialspecial bogatebogate n n lipidelipide (esuturile(esuturileadiposadipos ii nervosnervos))

  narcozanarcoza hiperbarichiperbaric

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  37/192

  Sindr "narcoza hiperbaric"Sindr "narcoza hiperbaric" '' "beia adncurilor"beia adncurilor

  individulindividul pierdepierde contactul cu mediul nconjurtor,contactul cu mediul nconjurtor,prezintprezint

  stare general de nelinite, agitaie,stare general de nelinite, agitaie,

  tulburri sensoriale, somnolen, bradicardietulburri sensoriale, somnolen, bradicardie iin forme grave este posibil decesuln forme grave este posibil decesul

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  38/192

  OxigenulOxigenul -- 2020..9595%% elementelement indispensabilindispensabil vieiivieii -- variaievariaie nn naturnatur

  nunu depetedepete 00,,55%%-- constanconstan == echilibruechilibru ntrentre consumulconsumul dede oxigenoxigenpentrupentru respiraierespiraie ii proceseleprocesele oxidativeoxidative dindinnaturnatur -- eliminareaeliminarea prinprin fenomenelefenomenele dede

  asimilaieasimilaie clorofilianclorofilian aa plantelorplantelor;; aerulaerul expiratexpirat conineconine cucu pnpn lala 66%% maimai puinpuinoxigenoxigen dectdect celcel inspiratinspirat;; aeraer expiratexpirat -- 1616--1717%%

  scdereascderea concconc dede oxigenoxigen 1818%%,, inin spatiispatii

  inchiseinchise

  nunu produceproduce modificrimodificri nn organismorganism viaaviaa esteeste posibilposibil concconc dede 1111--1212%% aanimnim mormor concconc dede 1010--88%% dede oxigenoxigen inin aeraer iinsuficiena de oxigen la nivelul plmnilornsuficiena de oxigen la nivelul plmnilor

  produceproduce hipoxemie sihipoxemie si hipoxiehipoxie

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  39/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  40/192

  ScdereaScderea PAPA redred ppresres.. parialepariale aa oxigenuluioxigenului>>insuficientainsuficienta oxigenareoxigenare aa sngelui,sngelui,>> hipoxiehipoxie consecutivconsecutiv

  rulrul dede muntemunte (la(la altitudinialtitudini dede 22..500500--33..000000 m)m)

  rulrul dede altitudinealtitudine ((66..000000--77..000000 m)m)..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  41/192

  DioxidulDioxiduldede carboncarbon 00,,0303%%-- gg.. incolor,incolor, ff mirosmiros ii maimai greugreu dectdect aerulaerul;;

  CConcentraiaoncentraia variazvariaz nn funciefuncie dede::-- anotimpanotimp;;-- pondereaponderea ii felulfelul pdurilor,pdurilor, altaltee formeforme dede

  vegetaievegetaie;;-- gradulgradul dede industrializareindustrializare;;-- prezenaprezena emanaieiemanaiei vulcanicevulcanice ii marinemarine;;-- intensitateaintensitatea circulaieicirculaiei aeruluiaerului..SurseleSursele de dioxidde dioxid de carbon n natur:de carbon n natur:

  -- aerul expirat de vieuitoare;aerul expirat de vieuitoare;-- eructaiile rumegtoarelor;eructaiile rumegtoarelor;

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  42/192

  -- emanaiile vulcanice i marine;emanaiile vulcanice i marine;-- proceseleprocesele dede degradaredegradare aa substsubst organiceorganice;;

  -- degajriledegajrile dindin izvoareleizvoarele termaletermale ii industriiindustriicconcentraiaoncentraia sasa nn naturnatur esteeste nn continucontinu creterecreteredede lala 260260 ppmppm ((18601860)) lala 370370 ppmppm nn prezentprezent..

  dublaredublareaa concentraieiconcentraiei modificaremodificareaa drasticdrastic aa

  climei,climei, prinprin cretereacreterea temperaturii,temperaturii, caca urmareurmare aaefectuluiefectului dede serserCOCO22 areare oo importantimportant semnificaiesemnificaie igienicigienic CC roroll nn respiraierespiraie

  indicatorindicator n n apreciereaaprecierea calitiicalitii mediuluimediului iimicroclimatuluimicroclimatuluidioxiduldioxidul dede carboncarbon caca unulunul dindin principaliiprincipalii poluanipoluani

  atmosfericiatmosferici (OMS)(OMS)

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  43/192

  OzonulOzonul

  -- o molecula triatomicao molecula triatomicade oxigende oxigen

  -- aare culoare albastruiere culoare albastruiesi un miros intepatorsi un miros intepator

  -- prezent n atmosferaprezent n atmosferan concentratie de ccan concentratie de cca0,04 ppm0,04 ppm

  -- se gaseste cca 90%se gaseste cca 90%n stratosfera si ccan stratosfera si cca

  10% n troposfera10% n troposfera--ttermenul de ozonermenul de ozonprovine din grecesculprovine din grecescul"ozein" care inseamna"ozein" care inseamna

  "a mirosi"."a mirosi".

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  44/192

  Formarea ozonuluiFormarea ozonului

  Molecula de ozon esteMolecula de ozon esteformata prin fotolizaformata prin fotolizamoleculelor de oxigenmoleculelor de oxigen

  (O2) sub actiunea(O2) sub actiunearadiatiilor UV siradiatiilor UV sirecombinarearecombinareaatomilor de oxigenatomilor de oxigen

  rezultati, curezultati, cumoleculele de oxigenmoleculele de oxigenexistente in atmosferaexistente in atmosfera

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  45/192

  OzonulOzonul statosfericstatosferic troposferictroposfericOzonulOzonul stratosfericstratosferic (bun)(bun) -- sese aflaafla inin modmod naturalnatural inin

  stratosferastratosfera ((1515-- 4040 km)km) undeunde formeazaformeaza unun stratstratprotectorprotector mpotriva mpotriva razelorrazelor UVUV BB ((280280--320320 nm)nm)solaresolare -- cconstituieonstituie unun protectorprotector biologicbiologic

  SStrat de ozontrat de ozon ozonul distribuit intre suprafataozonul distribuit intre suprafata

  pamantului si limita superioara a atmosfereipamantului si limita superioara a atmosfereiRolul ozonuluiRolul ozonului stratosfericstratosferic in context ecologic estein context ecologic estede a permite desfasurarea vietii pe Pamant, prinde a permite desfasurarea vietii pe Pamant, prinretinerearetinerea radiatiei ultraviolete letaleradiatiei ultraviolete letale (C), cu o(C), cu olungime de unda mai mica de 280 nm si prinlungime de unda mai mica de 280 nm si prinfiltrarea la doze tolerabile a radiatiei ultravioletefiltrarea la doze tolerabile a radiatiei ultravioletebiologice (UVbiologice (UV -- B) (280B) (280--320 nm)320 nm)

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  46/192

  -- pprocesul de absorbtie a radiatiei ultraviolete serocesul de absorbtie a radiatiei ultraviolete sepetrece cu preponderenta in stratosfera cu degajarepetrece cu preponderenta in stratosfera cu degajarede caldurade caldura

  ozonul produceozonul produce incalzirea atmosfereiincalzirea atmosferei si prin aceastasi prin aceastaregleaza regimul termic al globului terestruregleaza regimul termic al globului terestru

  -- aacest ozon benefic datorita emanatiilor de chimicalecest ozon benefic datorita emanatiilor de chimicaleantropogene se afla intrantropogene se afla intr--un permanent procesun permanent proces dede

  degradaredegradareOzonulOzonul troposferictroposferic (rau)(rau) -- se afla in atmosferase afla in atmosferaterestra joasa numita troposfera (pna la ccaterestra joasa numita troposfera (pna la cca12km) si este rezultat al reactiilor chimice, n12km) si este rezultat al reactiilor chimice, n

  prezenta luminii solare, dintre diferiti poluantiprezenta luminii solare, dintre diferiti poluantiproveniti de la masini, uzine, termocentrale,proveniti de la masini, uzine, termocentrale,rafinarii, etcrafinarii, etc

  -- fformarea acestuia este accentuata in lunile deormarea acestuia este accentuata in lunile de

  varavara

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  47/192

  Ozonul stratosfericOzonul stratosferic are proprieti pozitiveare proprieti pozitiven principal de a absorbi sau a reflecta multe dinn principal de a absorbi sau a reflecta multe din

  razele ultraviolete emise de soare i n acelai timp,razele ultraviolete emise de soare i n acelai timp,fiind un filtru deosebit de eficient pentru radiaiilefiind un filtru deosebit de eficient pentru radiaiileUV.UV.OzonulOzonul troposferictroposferic are rol distrugatorare rol distrugatoratac celulele plantelor prin inhibiia fotosintezei,atac celulele plantelor prin inhibiia fotosintezei, intensific procesele nocive ale smoguluiintensific procesele nocive ale smogului concentraii ridicate la nivelul solului suntconcentraii ridicate la nivelul solului sunt

  periculoase i pot provoca boli pulmonarepericuloase i pot provoca boli pulmonareOzonul stratosfericOzonul stratosferic OzonulOzonul troposferictroposferic

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  48/192

  -- sese nregistreaz nregistreaz oo reducerereducere drasticdrastic aa niveluluiniveluluidede ozonozon nn atmosferaatmosfera dede deasupradeasupra AntarcticiiAntarcticii

  -- nn EuropaEuropa iiSUAS

  UA

  pturaptura dede ozonozon ss--aa micoratmicorat nnproporieproporie dede 22 -- 66%%DistrugereaDistrugerea stratuluistratului dede ozonozon arar aveaavea caca efectefectcretereacreterea globalglobal aa fluxuluifluxului dede radiaiiradiaii ultravioleteultraviolete

  solaresolaredeplasareadeplasarea spectruluispectrului lorlor sprespre lungimilungimi dede undundmaimai mici,mici, cucu aciuneaciune cancerigencancerigen maimai pronunatpronunat

  nn reducereareducerea stratuluistratului dede ozonozon esteeste implicatimplicat

  poluareapoluarea cucu uneleunele subssubstt.. chimicechimiceclorofluoclorofluororocarburilecarburile (CFC),(CFC), oxiduloxidul dede azotazotScadereaScaderea concentratieiconcentratiei ozonuluiozonului stratosfericstratosfericafecteazaafecteaza sanatateasanatatea sisi mediulmediul inconjuratorinconjurator

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  49/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  50/192

  PulberilePulberile dindin aerulaerul atmosfericatmosfericAerulAerul conineconine numeroasenumeroase particuleparticule solidesolide

  -- dimensiunidimensiuni ii originiorigini diferitediferite ParticuleleParticulele solidesolide dindin aeraer pulberipulberi ((prafpraf))

  -- strinstrin dede compoziiacompoziia normalnormal aeruluiaerului-- apareapare nn acestaacesta caca factorfactor dede poluarepoluare;;-- sese depunedepune relativrelativ repederepede -- depescdepesc 100100 QQmm;; particuleleparticulele cucu dimensiunidimensiuni ntrentre 5050 QQmm 11 nnmm

  ++ aeraer sistemsistem aerodispersataerodispersatparticuleleparticulele == fazafaza dede dispersiedispersie solid,solid,aerulaerul == mediulmediul dispersantdispersant..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  51/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  52/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  53/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  54/192

  concentraiaconcentraia pulberilor finepulberilor fine det calit aerului dindet calit aerului dinexteriorexterior

  pulberile cupulberile cu particulele mai mici de 2.5particulele mai mici de 2.5 mm ((particule fine i ultraparticule fine i ultra--fine)fine) -- pare a avea o corelaiepare a avea o corelaiemai nalt cu problemele de sntate dectmai nalt cu problemele de sntate dectparticulele cu dimensiuni mai mici de 10particulele cu dimensiuni mai mici de 10 mm

  indexulindexul PMPM ( Particulate Matter =( Particulate Matter = substanta subsubstanta subforma de particule)forma de particule) CC masura cea mai obisnuita amasura cea mai obisnuita aconcentratiei particulelorconcentratiei particulelor in suspensiein suspensie

  == cantitatea de substanta sub forma de particulecantitatea de substanta sub forma de particule

  prezenta ntrprezenta ntr--un volum datun volum datUnitati de masuraUnitati de masura

  g/g/ mm33 mg/mmg/m33 g/mg/m22/30 zile./30 zile.

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  55/192

  AciuneaAciunea pulberilorpulberilor asupraasupra animaleloranimalelor

  -- actiuneactiune daunatoaredaunatoare asupraasupra animaleloranimalelor:: iiritanta,ritanta,

  toxica,toxica, alergica,alergica, fotodinamica,fotodinamica, cancerigena,cancerigena,infectanta,infectanta, fibrozantafibrozanta sausau pneumoconiogenpneumoconiogen..AciuneaAciunea pulberilorpulberilor esteeste condiionatcondiionat naturanatura,, cantitateacantitatea ii compoziiacompoziia acestora,acestora,

  locullocul dede aciuneaciune receptivitateareceptivitatea organismuluiorganismului..

  AciuneaAciunea iritantiritant

  -- consecinaconsecina duritatiiduritatii sisi formeiformei particulelorparticulelor sausau aacompoziieicompoziiei chimicechimice causticecaustice-- sese exercitaexercita asupraasupra pieliipielii sisi mucoaselormucoaselor-- lala animaleanimale actiuneaactiunea iritantairitanta esteeste maimai redusaredusa

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  56/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  57/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  58/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  59/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  60/192

  -- lala actiuneactiune prelungitaprelungita conjunctiviteconjunctivite sisi cheratitecheratite..EnteroconiozeleEnteroconiozele

  -- produseproduse dede aerosoliiaerosolii toxicitoxici dindin atmosferaatmosfera carecaresedimenteazasedimenteaza pepe planteplante-- ssee manifestamanifesta prinprin stomatite,stomatite, gastrite,gastrite, ulcere,ulcere,intoxicatiiintoxicatii generalegenerale

  PneumoconiozelePneumoconiozele-- urmareaurmarea actiuniiactiunii pulberilorpulberilor lala nivelulnivelul aparatuluiaparatuluirespiratorrespirator

  -- esteeste maimai frecventfrecvent afectatafectat

  -- inin functiefunctie dede dimensiunidimensiuni aerosoliiaerosolii suntsunt retinutiretinuti pepe cailecaile aerieneaeriene ajungajung inin pulmonipulmoni suntsunt eliminatieliminati cucu aerulaerul expiratexpirat

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  61/192

  PenetrareaPenetrarea particulelorparticulelor nn pulmonipulmoni esteeste cucu attatt maimaiadncadnc ii leziunileleziunile produseproduse cucu attatt maimai numeroase,numeroase,

  cucu ctct particuleleparticulele suntsunt maimai micimici..AerosoliiAerosolii cucu dimdim dede pestepeste 1010 mm majmaj retinutiretinuti inincavcav nazalenazale eliminatieliminati cucu secretiilesecretiile nazalenazale

  AerosoliiAerosolii cucu dimdim dede 55--1010 mm patrundpatrund sisi suntsunt

  retinutiretinuti pepe taiectultaiectul traheeitraheei sisi bronhiilorbronhiilorAerosoliiAerosolii cucu dimdim subsub 33 mm patrundpatrund sisi suntsunt

  retinutiretinuti inin bronhiolelebronhiolele terminaleterminale sisi alveolealveole

  pulmonarepulmonareAerosoliiAerosolii cucu dimdim intreintre 00,,0101 00,,33 mm desidesi patrundpatrundpanapana inin alveolealveole pulmonarepulmonare sese eliminaelimina majmaj..inin catevacateva oreore

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  62/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  63/192

  MicroorganismeleMicroorganismele dindin aeraer

  -- microfloramicroflora aeruluiaerului

  -- virusuri,virusuri, bacteriibacterii ii fungifungi-- origineorigine naturnatur ((sol,sol, apa,apa, vegetatievegetatie )) predominapredomina --

  joacjoac unun rolrol importantimportant nn proceseleprocesele biologicebiologice-- umanuman si/sausi/sau animalanimal saprofite,saprofite,

  condiionatcondiionat patogene,patogene, patogenepatogene;;-- nunu sese gsescgsesc nn aeraer subsub formform dede corpicorpi microbienimicrobieni

  izolai,izolai,

  -- nn generalgeneral suntsunt nglobatenglobate sausau aderenteaderente lala particuleparticuledede prafpraf sausau vaporiivaporii dede apap;;-- sese gsescgsesc nn aeraer subsub 33 formeforme:: picturipicturi dede secretie,secretie,

  nucleinuclei dede picturi,picturi, prafpraf bacterianbacterian..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  64/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  65/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  66/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  67/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  68/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  69/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  70/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  71/192

  InfluenatemperaturiiaeruluiasupraInfluenatemperaturiiaeruluiasuprahomeostaziei termicehomeostaziei termice

  Animalele de fermaAnimalele de ferma -- homeotermehomeoterme -- au oau otemperatura interna relativ constanta.temperatura interna relativ constanta.

  FunctiaFunctia dede termoreglaretermoreglare -- mentinereamentinerea temptempcorporalecorporale lala unun anumitanumit nivelnivel sisi adaptareaadaptarea lalavariatiilevariatiile termicetermice aleale mediuluimediului --

  TermogenezaTermogeneza (( producereaproducerea dede calduracaldura )) --

  adaptareadaptare lala temptemp maimai coboratecoborate aleale mediuluimediuluiTermolizaTermoliza (( pierdereapierderea dede calduracaldura )) -- sese

  evitaevita supraincalzireasupraincalzirea corpuluicorpului --

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  72/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  73/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  74/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  75/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  76/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  77/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  78/192

  Transferul de cldur ctre mediu este frnatTransferul de cldur ctre mediu este frnatizolarea termic tisular;izolarea termic tisular;izolarea termic externizolarea termic extern a corpului animal.a corpului animal.-- determinadeterminarere //exprimaexprimarere uniti izolatoareuniti izolatoare..

  UnitateaUnitatea izolatoareizolatoare -- 11ooC/Mcal/mC/Mcal/m22//2424 hh

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  79/192

  ll i i

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  80/192

  IzolareaIzolarea termictermicexternextern

  -- rezistenarezistena fafa dede fluxulfluxul dede cldurcldur dede lala

  suprafaasuprafaa pieliipielii sprespre mediumediu (aer,(aer, suprafee)suprafee)-- realizatrealizat dede nveliul nveliul cutanatcutanat (pr,(pr, ln,ln,pene)pene);;

  -- depindedepinde>>densitateadensitatea ii lungimealungimea firelorfirelor dede prpr>>nsuirilensuirile mediuluimediului

  ExEx.. bovinebovine -- izolareaizolarea termictermic externextern cretecretedede lala 66 unitiuniti cndcnd prulprul areare 55 mmmm lungime,lungime,lala 1414--1515 unitiuniti cndcnd prulprul msoarmsoar 3030 mmmm..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  81/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  82/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  83/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  84/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  85/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  86/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  87/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  88/192

  Temperatura ambianta

  Termoreceptori

  Hipotalamus

  Niv tonusului m. striat

  Modifcirculatiei superf

  Nivelul metabolismului

  Nivelul circulatie periferice

  C, nervoasa C, hormonala

  efectoriefectori

  Temperatura interna constanta

  Termoreceptorii perifericiTermoreceptorii periferici (cutanai):(cutanai):

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  89/192

  Termoreceptorii perifericiTermoreceptorii periferici (cutanai):(cutanai):plasai n zona de contact cu aerul;plasai n zona de contact cu aerul;

  specializaispecializai pentrupentru percepiapercepiafriguluifrigului (corpusculii(corpusculii Krause)Krause)clduriicldurii (corpusculii(corpusculii Ruffini)Ruffini);;

  ceicei pentrupentru frigfrig ssuntunt dede circacirca 1010 oriori maimainumeroinumeroi -- nnecesitateaecesitatea adaptriiadaptrii maimai frecventefrecventeaa animaleloranimalelor lala frigfrig;;

  sese gasescgasesc inin numarnumar maimai maremare -- sscrotumcrotum;;mamelmamel;;creast,creast, brbiebrbie;; membremembre lala psripsri

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  90/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  91/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  92/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  93/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  94/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  95/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  96/192

  temperaturatemperatura criticcritic superioarsuperioar (t(t33))

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  97/192

  pp s ps p (( 33))pestepeste carecare sese impuneimpune interveniaintervenia

  sistemuluisistemuluidede termoreglaretermoreglare;;zonazona dede stresstrestermictermic(t(t33--tt44))

  nn carecare animaleleanimalele eliminelimin excesulexcesul dede

  cldurcldur nn scopulscopul menineriimenineriihomeotermieihomeotermieinn afaraafara zoneizonei tt11--tt44,, animaleleanimalele nunu--ii pot pot

  meninemenine temperaturatemperatura internintern constantconstant

  legealegea QQ scdereascderea sausau cretereacreterea

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  98/192

  legealegea QQ1010 scdereascderea sausau cretereacretereatemperaturiitemperaturii mediuluimediului cucu 1010ooC,C, determindetermin

  diminuareadiminuarea sausau cretereacreterea producieiproduciei dedecldurcldur dede 22--33 ori,ori, pepe carecare animaleleanimalele nunu oo maimaipotpot compensacompensa pp stresulstresul letalletal..

  TemperaturileTemperaturile mediuluimediului carecare situeazsitueazanimaleleanimalele n n limitelelimitele homeotermiei,homeotermiei, alealeneutralitiineutralitii termicetermice ii aleale confortuluiconfortului termic,termic,variazvariaz larglarg cucu::

  -- specia,specia,-- vrsta,vrsta,-- mbrcminteambrcmintea piloas,piloas,

  -- nivelulnivelul furajriifurajrii

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  99/192

  nivelulnivelul furajrii,furajrii,

  -- gradulgradul dede aclimatizare,aclimatizare,

  --nsuirilensuirile aeruluiaerului (umiditate,(umiditate, micare,micare,radiaii),radiaii),

  ZonaZona dede neutralitateneutralitate termictermic (ZNT)(ZNT)

  -- ceacea maimai importantimportant pentrupentru animaleanimale;;-- sese eliminelimin cldurcldur;;

  -- esteeste compensatcompensat prinprin clduracldura rezultatrezultat dindinmetabolismulmetabolismul bazalbazal ii dede producieproducie;;

  -- confortulconfortul termictermic -- animaleleanimalele nunu simtsimt nicinici frigfrignicinici cldurcldur;; delimitareadelimitarea nunu sese poatepoate faceface cucuprecizieprecizie;;

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  100/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  101/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  102/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  103/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  104/192

  FrisoaneleFrisoanele == reaciireacii reflexereflexe -- contraciicontracii

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  105/192

  rapiderapide aleale musculaturiimusculaturii striate,striate, frfr efectuareaefectuarea

  dede lucrulucru mecanic,mecanic, ntreagantreaga energieenergie consumatconsumatexprimnduexprimndu--sese nn cldurcldurParalelParalel -- se declaneaz altese declaneaz alte mecanisme pentrumecanisme pentruconservarea cldurii corporaleconservarea cldurii corporale::

  -- se mareste izolarea termic tisularse mareste izolarea termic tisular;;-- crete izolarea termic externcrete izolarea termic extern

  la vieii de 3la vieii de 3--4 zile4 zile -- horipilaia mrete izolareahoripilaia mrete izolareatermic extern cutermic extern cu pn la 40%,pn la 40%, cndcndtemperatura aerului este de 13temperatura aerului este de 13ooCC..

  Modificrile de comportamentModificrile de comportament::

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  106/192

  od c e de co po a eod c e de co po a e-- animaleleanimalele sese nghesuie nghesuie pentrupentru reducereareducerea

  suprafeeisuprafeei radiativeradiative ii convectiveconvective::prinprin nghesuirenghesuire -- purceiipurceii expuiexpui lala 1010--1212ooC,C, ii reducreducradiaiaradiaia cucu 99%%,,conveciaconvecia cucu 1010%%

  economisindeconomisind 3030--4040%% dindin clduracldura metabolicmetabolic produsproduspuiipuii potpot reducereduce pierderilepierderile dede cldurcldur cucu 1515%%,, iariar

  prinprin introducereaintroducerea capuluicapului subsub arip,arip, cucu ncnc 1212%%;;

  prinprin ghemuireghemuire -- psrilepsrile potpot reducereduce pierderilepierderile dedecldurcldur cucu 4040--5050%%..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  107/192

  TermoreglareaTermoreglarea nn ambianeambiane recireci esteeste dificildificil

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  108/192

  TermoreglareaTermoreglarea nn ambianeambiane recireci esteeste dificildificillala tineretultineretul animalanimal nn primaprima perioadperioad aa vieiivieii::

  -- prezintaprezinta rezerverezerve energeticeenergetice limitatelimitate sisibeneficiazabeneficiaza dede unun aportaport energeticenergetic redus,redus,

  -- raportulraportul ntrentre masamasa corporalcorporal ii suprafaasuprafaapieliipielii favorizeazafavorizeaza pierderilepierderile dede calduracaldura;;

  -- stratulstratul dede grasimegrasime subcutanatasubcutanata cucu rolrol

  protectorprotector esteeste foartefoarte redusredus;;-- productiileproductiile piloasepiloase (par,(par, pene)pene) suntsunt putinputin

  dezvoltatedezvoltate;;

  -- rezistenta scazuta a aparatului locomotor sirezistenta scazuta a aparatului locomotor si

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  109/192

  rezistenta scazuta a aparatului locomotor sirezistenta scazuta a aparatului locomotor sirezervele energetice limitate obliga tineretulrezervele energetice limitate obliga tineretul

  sa vina in contact prelungit cu pardoselilesa vina in contact prelungit cu pardoselile recireci umedeumede -- pierderile de caldura prinpierderile de caldura princonductivitate sa fie mai insemnate decat laconductivitate sa fie mai insemnate decat laanimalele adulte;animalele adulte;-- mecanismul de termoreglare la tineretulmecanismul de termoreglare la tineretul

  nounou-- nascut este neconsolidatnascut este neconsolidat putinputineficienteficient

  qqqqHipotermia neonatalaHipotermia neonatala

  Consolidarea funciei de termoreglareConsolidarea funciei de termoreglare

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  110/192

  Consolidarea funciei de termoreglareConsolidarea funciei de termoreglareredresarea hipotermiei cu atingerearedresarea hipotermiei cu atingerea

  temperaturii interne normale i meninerea eitemperaturii interne normale i meninerea ein condiiile variaiilor de temperatur alen condiiile variaiilor de temperatur alemediuluimediului aprox.aprox. 3 zile3 zile -------- 11--2 sapt2 sapt.. ---------- inin

  functie de specie si de conditiile de intretinerefunctie de specie si de conditiile de intretinerela vieila viei >> 3 zile,3 zile,mnjimnji >> 22--4 zile,4 zile,

  mieimiei >> 22--5 zile,5 zile,purceipurcei >> 22 1010--14 zile14 zilepuipui >> 77--10 zile10 zile

  -- este cu att mai precoce cu ct temperaturaeste cu att mai precoce cu ct temperaturadi l i t i idi t i t l t iti idi l i t i idi t i t l t iti i

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  111/192

  mediului este mai ridicat i aportul nutritiv mai mare.mediului este mai ridicat i aportul nutritiv mai mare.HHomeotermiaomeotermia se meninese menine ss producia de cldurproducia de cldureste maxima (Teste maxima (T11) i poate acoperi pierderile calorice) i poate acoperi pierderile caloricespre mediu.spre mediu.AAnimalelenimalele tineretinere -- cceleele maimai sensibilesensibile (purcei,(purcei, pui)pui) --

  pentrupentru carecare potpot fifi letaleletale chiarchiar temperaturitemperaturi pozitivepozitive alealemediului,mediului, dacdac acioneazacioneaz timptimp ndelungatndelungat;;mieiimieii maimai rezistentirezistenti tt 55ooCC

  AnimaleleAnimalele adulteadulte -- ii potpot menmenineine homeothomeotermiaermia chiarchiar

  lala temptemp ff cobcoborateorate cucu condcond caca animanim ss fiefie binebine hrnitehrnitecaiicaii tt 4040ooCC,,vacivaci tt 2020ooCC,,

  oioi tt 2525ooCC,,

  Hipotermie apare cand scade temp corp sub valHipotermie apare cand scade temp corp sub valll

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  112/192

  normalanormala

  VaciVaci -- hipotermie usoarahipotermie usoara 3030--3232 ooCC

  -- hipotermie moderatahipotermie moderata 2222--2929 ooCC-- hipotermie severahipotermie severa subsub 2020 ooCC

  Progresarea hipotermieiProgresarea hipotermieiDD

  incetinirea proceselor metabolice si fiziologiceincetinirea proceselor metabolice si fiziologiceDDtransferul sangelui de la extremitati la organ vitaletransferul sangelui de la extremitati la organ vitaleAgravareaAgravarea hipotermieihipotermieiDDscaderea respiratieiscaderea respiratieiDDscaderea ritmului cardiacscaderea ritmului cardiacDDpierderea cunostpierderea cunostDDmoartemoarte

  BB..TermoreglareaTermoreglarea nn ambianeambiane caldecalde

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  113/192

  gg

  -- llaa temperaturitemperaturi aleale mediului,mediului, carecare depescdepesc

  temperaturatemperatura criticcritic superioarsuperioar sistemulsistemul dedetermoreglaretermoreglare tt solicitatsolicitat nn direciadirecia pierderiipierderii dede cldurcldur-- termoliztermoliz --nn ambianeambiane calde,calde,

  diferenadiferena dede temperaturtemperatur dintredintre organismorganism ii mediumediudevinedevine tottot maimai micmic pepe msuramsura creteriicreterii temperaturiitemperaturiimediului,mediului,pierderilepierderile dede cldurcldur prinprin radiaie,radiaie, conductivitateconductivitate ii

  convecieconvecie -- tottot maimai puinpuin eficiente,eficiente,lala egalizareaegalizarea temperaturiitemperaturii aeruluiaerului cucu ceacea superficial,superficial,

  transferultransferul dede cldurcldur nunu maimai poatepoate aveaavea locloc..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  114/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  115/192

  EEsteste stimulatstimulat ccentrulentrul hipotalamichipotalamic alal termolizeitermolizei difi idifi i d id i

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  116/192

  modificrimodificri adaptativeadaptative::reducereareducerea apetituluiapetitului ii consecutivconsecutiv aportulaportul dede

  substanesubstane energeticeenergetice;;cretereacreterea ingestieiingestiei dede apap;;reducereareducerea rateiratei metabolicemetabolice ii consecutivconsecutiv

  produciaproducia dede cldurcldur;;vasodilatatievasodilatatie cutanatacutanata -- fsmsfsms transferatransfera

  calduracaldura internainterna sprespre periferiaperiferia organismuluiorganismului ..CndCnd acesteaceste cici devindevin insuficiente,insuficiente, sese recurgerecurge lala

  cilecile indirecteindirecte dede eliminareeliminare aa clduriicldurii subsub formformlatentlatent evaporativevaporativ -- lala nivelulnivelul pieliipielii

  -- lala nivelulnivelul pulmonilorpulmonilor

  CapacitateaCapacitatea dede pierderepierdere aa clduriicldurii evaporativeevaporative esteestedif itdif it ii

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  117/192

  diferitdiferit -- speciespecie::CCabalineabaline-- transpirtranspir abundentabundent -- glandeglande sudoriparesudoripare pepe

  ntregulntregul nvelinveli cutanatcutanat-- bunbun tolerantoleran nn ambianeambiane caldecalde;;

  BBovineovine-- eliminelimin clduracldura preponderentpreponderent prinprin transpiraietranspiraie;;-- glandeglande sudorisudoripp maimai rarerare,, maimai simplesimple ii maimai micimici;;

  VVieiiei ((expuiexpui lala 1515oo

  CC))-- eliminareaeliminarea clduriicldurii evaporativeevaporative pepe calecale cutanatcutanat iipulmonarpulmonar sese faceface nn proporieproporie aproximativaproximativ egalegal;;

  -- oo bunbun tolerantoleran nn ambianeambiane caldecalde;;

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  118/192

  BBovineleovinele

  -- eliminelimin clduracldura preponderentpreponderent prinprin transpiraietranspiraie;;-- glandeglande sudoriparesudoripare maimai rarerare (circa(circa 760760/cm/cm22),), maimai

  simplesimple ii maimai micimici;;VVieiieiii ((expuiexpui lala 1515ooCC))-- eliminareaeliminarea clduriicldurii evaporativeevaporative pepe calecale cutanatcutanat ii

  pulmonarpulmonar sese faceface nn proporieproporie aproximativaproximativ egalegal;;PPorcineleorcinele

  -- eliminelimin clduracldura numainumai prinprin evaporareaevaporarea pulmonarpulmonar;;-- termolizatermoliza lala porcineporcine sese realizeazrealizeaz cucu dificultate,dificultate, nn

  specialspecial n n ambianeambiane umede,umede, porcineleporcinele fiindfiind puinpuintolerantetolerante lala cldurcldur

  stresulstresul caloriccaloric sese declaneazdeclaneaz lala temperaturitemperaturitt 2020 2222 CC

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  119/192

  pestepeste 2020--2222ooCC;;

  PPsrilesrile-- lipsitelipsite dede glandeglande sudoripare,sudoripare,-- realizeazrealizeaz termolizatermoliza numainumai prinprin polipnee,polipnee,

  (atinge(atinge chiarchiar 400400 micrimicri respiratorii/minutrespiratorii/minut))..

  ModificriModificri dede comportamentcomportament ::

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  120/192

  ModificriModificri dede comportamentcomportament::-- animaleleanimalele sese retragretrag nn locurilocuri maimai recireci sausau

  umbrite,umbrite,-- cautcaut suprafeelesuprafeele maimai recireci sausau ii facfac locloc

  nn solsol maimai recerece (ginile),(ginile),

  -- sese tvlesctvlesc n n ap,ap, blibli sausau noroinoroi(porcinele),(porcinele),

  -- i i vnturvntur aripilearipile pentrupentru marireamarirea

  convecieiconveciei termicetermice (psrile),(psrile),-- toatetoate animaleleanimalele consumconsum maimai multmult apap..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  121/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  122/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  123/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  124/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  125/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  126/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  127/192

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  128/192

  TermolizaTermoliza esteeste frnatfrnat dede::

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  129/192

  jj vitezeviteze redusereduse dede micaremicare aleale aeruluiaerului;;

  jj dede umiditateaumiditatea ridicatridicat aa aerului,aerului,deoarecedeoarece evaporareaevaporarea transpiraieitranspiraiei sese faceface cucudificultatedificultate..

  NNivelulivelul temperaturii,temperaturii, umiditiiumiditii ii alal micriimicriiaeruluiaerului qqCCumulareaumularea clduriicldurii nn organismorganism ii cretereacreterea

  temperaturiitemperaturii interneinterne pestepeste nivelulnivelul fiziologicfiziologic;;qqstresstres termictermic intensintens

  pp atingereaatingerea limiteilimitei superioresuperiore aa((

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  130/192

  homeotermieihomeotermiei (T(T44),),

  pp moarteamoartea prinprin ococ caloriccaloric (T(T55))..MoarteaMoartea prinprin cldurcldur esteeste urmareaurmarea oculuiocului

  caloriccaloric prelungitprelungit ::

  jj 4545ooCC lala mnzaimnzai dede 200200 kgkg;;jj 4343ooCC lala porciporci dede 7070 kgkg;;jj 4444--4545ooCC lala iepuriiepuri dede cascas;;

  jj 4646,,55ooCC lala ginigini outoareoutoare;;jj 4646,,77ooCC lala ginigini neoutoareneoutoare;;jj 4242ooCC nn 22 oreore lala puiipuii dede oo zizi..

  TuTulburri generale cauzate de stresul calolburri generale cauzate de stresul caloricric

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  131/192

  SimptomeSimptome CauzeCauze TratamentTratament

  ExtenuareaExtenuareade cldurde cldurpasagerpasager

  ScdereaScdereaproduciilor,produciilor,alert,alert,coordonarecoordonarei vigileni vigilen

  NeadaptNeadaptla mediila mediiexcesiv deexcesiv decaldecalde

  ObinuireaObinuirea --acomodareaacomodareatreptat cutreptat cumediul excesivmediul excesivde cald.de cald.

  Erupia deErupia decldurcldur

  (alergia la(alergia lasoare )soare )

  Erupii cutaErupii cutan reg corpn reg corp

  cu transpcu transpabund;abund;disconfortdisconfort

  TranspTransppersis pepersis pe

  piele;piele;inflamareainflamareaglandelorglandelorsudorip.sudorip.

  Odihn periodOdihn periodn zone main zone mai

  rcoroase;rcoroase;duare/splareduare/splare; uscarea artif; uscarea artifpielii.pielii.

  LeinulLeinul(lipotimia)(lipotimia)

  PierdereaPierdereacontienei,contienei,

  Insuf oxigeInsuf oxige(hipoxie)(hipoxie)

  Repaus nRepaus ndecubitdecubit

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  132/192

  (lipotimia)(lipotimia) contienei,contienei,colapscolaps

  (hipoxie)(hipoxie)cerebralcerebral

  decubitdecubit

  CrampeleCrampelede cldurde cldur

  SpasmeSpasmedureroasedureroaseale grupelorale grupelormuscularemuscularefolosite.folosite.

  Pierd dePierd desruri prinsruri printransp; constransp; consrapid al unorrapid al unorcantiti maricantiti maride apde ap

  Adm sruriAdm sruriadecvate nadecvate nhran;hran;lichidelichidesrate (NaClsrate (NaCl

  n principal).n principal).

  EpuizareaEpuizarea

  de cldurde cldur

  Slbiciune iSlbiciune i

  oboseal,oboseal,extenuareextenuareextreme;extreme;

  Pierderi dePierderi de

  ap i/sauap i/sausruri; scdsruri; scdvolumuluivolumuluiplasmaticplasmatic

  Odihn nOdihn n

  spaiispaiircoroase;rcoroase;lichidelichidesratesrate

  EpuizareaEpuizareade cldurde cldur

  greuri;greuri;mucoasemucoase

  scdereascdereavolumuluivolumului

  rehidratarerehidratareoral ioral i

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  133/192

  palide; temppalide; temp

  corp normcorp normsau uorsau uorcrescut;crescut;pieleapielea

  umed; numed; ncaz extrcaz extrvom (la spvom (la spcare vomit)care vomit)

  i/saui/saupierdereapierdereacontienei.contienei.

  plasmaticplasmatic

  (prin(prindeshidr);deshidr);stres alstres alsistemuluisistemului

  circulator.circulator.

  parenteral;parenteral;

  restabilirearestabilireaechilibruluiechilibruluihidroelectrolihidroelectrolitic i acidotic i acido--

  bazic prinbazic printerapieterapieintravenoasintravenoas(perfuzii).(perfuzii).

  PieleaPieleafierbinte,fierbinte,

  SistemulSistemultermotermo--

  DucereaDucereaimediat nimediat n

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  134/192

  oculocul

  caloriccaloric

  fierbinte,fierbinte,uscat,uscat,

  adeseaadeseanroitnroit(hiperemie)(hiperemie)sau cusau cu

  erupii;erupii;temperaturatemperaturacorpuluicorpului4040C sauC sau

  mai mare imai mare in creteren cretere(hipertermie)(hipertermie)

  termotermoreglatorreglator

  cedeaz icedeaz ii pierdei pierdeeficiena dineficiena dincauzacauza

  stresuluistresuluicaloric icaloric itranspiraiatranspiraia

  nceteaznceteaz

  brusc.brusc.

  imediat nimediat nspaiuspaiu

  rcoros;rcoros;umezireaumezireacorpuluicorpului splare cusplare cu

  ap rece;ap rece;ventilare;ventilare;terapiaterapiaoculuiocului

  (susinerea(susinereafuncieifuncieirespiratorii,respiratorii,

  simp nerv:simp nerv:delir, convu,delir, convu,

  CapacitateaCapacitateaorganismuluorganismulu

  restabilirearestabilireaechilibruluiechilibrului

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  135/192

  oculoculcaloriccaloric

  , ,, ,posibil pierdposibil pierd

  contieneicontieneipn la com.pn la com.Dac nu seDac nu seintervineintervineimediat esteimediat este

  posibilposibilmoartea saumoartea sauinstalareainstalareaunor alterriunor alterricerbralecerbralepermanente.permanente.

  organismuluorganismului de ai de a

  eliminaeliminacldura estecldura estedepit ndepit nacest stadiu,acest stadiu,

  mecanismecanistermoreglatotermoreglatorii nu mairii nu maifuncioneazfuncioneaz

  echilibruluiechilibruluihidrohidro--

  electrolitic ielectrolitic iacidoacido--bazic,bazic,susinereasusinereacordului).cordului).

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  136/192

  InfluenatemperaturiiaeruluiasupraInfluenatemperaturiiaeruluiasupra

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  137/192

  producieianimalelorproducieianimalelor

  NivelulNivelul produciilorproduciilor animaleanimale esteestedeterminatdeterminat::

  potenialulpotenialul geneticgenetic alal raselor,raselor,mrimeamrimea resurselorresurselor plastic eplastice ii

  energeticeenergetice asigurateasigurate dede furajefuraje;;

  capacitateacapacitatea dede conversieconversie aa acestoraacestora nnproduciiproducii animaleanimale..

  TransformareaTransformarea energieienergiei potenialepoteniale aaf j lf j l d iid ii i li l tt

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  138/192

  furajelorfurajelor nn produciiproducii animaleanimale esteeste

  dependentdependent dede condiiilecondiiile dede mediumediu nn carecaresuntsunt exploatateexploatate animaleleanimalele ---- temperaturatemperatura areare ceacea maimai maremare influeninfluen

  attatt directdirect ctct ii prinprin intermediulintermediul altoraltorfactorifactori pepe carecare i i condiioneazcondiioneaz ii lelestabiletestabilete nivelulnivelul dede aciuneaciune ----------

  umiditateaumiditatea aeruluiaerului ii micareamicarea

  temperaturtemperaturaa efectivefectivaa

  ceacea maimai maremare influeninfluen asupraasupra producieiproduciei..

  LLaa unun anumitanumit nivelnivel alal furajrii,furajrii, nivelulnivelul producieiproduciei esteestedeterminatdeterminat dede surplusulsurplusul dede energieenergie chimicchimic

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  139/192

  determinatdeterminat dede surplusulsurplusul dede energieenergie chimicchimicpotenialpotenial dindin furaje,furaje, pestepeste nevoilenevoile energeticeenergetice

  necesarenecesare termoreglriitermoreglrii..OriceOrice solicitaresolicitare aa sistemuluisistemului dede termoreglaretermoreglare

  termogeneztermogenezaa -- termoliztermolizaa

  esteeste urmaturmat dede consumconsum dede energieenergie..

  ProduciaProducia dede laptelapte aa vacilorvacilor

  -- maximmaxim @@ 1717ooCC-- se menine ridicatse menine ridicat @@ 55--2020ooCC

  -- nn afaraafara acestoracestor limitelimite @@ scadescade-- scderea este mai accentuat la vacile naltscderea este mai accentuat la vacile naltproductive n ambiane caldeproductive n ambiane calde

  vieiviei

  -- nn pprr perper dede viavia -- tt dede 1616--2020ooCC pp sporspor maximmaxim

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  140/192

  pp pp pp-- ulteriorulterior -- 1212--1616ooCC pp sporurisporuri maximemaxime

  ovineovine-- produciaproducia dede laptelapte esteeste maximmaxim pp 55--1818ooCC,,-- sporspor lala mieimiei pp 1515ooCC ii puinpuin modifmodifpp 1010--2020ooCC;;

  purceipurcei nrcainrcai-- sporulsporul ponderalponderal esteeste maximmaxim pp 2222--2525ooCC,,-- pestepeste greutgreut dede 3030 kgkg -- tt dede 2020ooCC ceacea maimai eficienteficient

  gainigaini

  -- prod de ou nivelul maximprod de ou nivelul maxim pp 1212--1818ooCC,,puii de carnepuii de carne

  -- dup v de 3 spt sporuri max se obindup v de 3 spt sporuri max se obin pp 2121--2424ooCC..

  Este doveditEste dovedit -- amplitudinea diurn nuamplitudinea diurn nudepete 10depete 10ooCC ++ temperatura medie setemperatura medie se

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  141/192

  depete 10depete 10ooCC ++ temperatura medie setemperatura medie se

  nscrie n zona neutralitii termicenscrie n zona neutralitii termiceproducia nu este influenatproducia nu este influenatn ambiane recin ambiane reci

  -- pierderile calorice ctre mediupierderile calorice ctre mediu @@ cretereacretereaproduciei de energie caloric cu att maiproduciei de energie caloric cu att maimult cu ct temperatura mediului este maimult cu ct temperatura mediului este maicobortcobort;;

  -- la anumite temperaturi ntreaga energiela anumite temperaturi ntreaga energietransformabil se exteriorizeaz n energiatransformabil se exteriorizeaz n energiacaloriccaloric @@ sistarea produciilorsistarea produciilor

  EforEfortt pentru men homeotpentru men homeotpp 3 situaii practice:3 situaii practice:@@ scadescaderearea produciproducieiei animaleloranimalelor cnd aportulcnd aportul

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  142/192

  @@ scadescaderearea produciproducieiei animaleloranimalelor cnd aportulcnd aportulenergetic rmne neschimbaenergetic rmne neschimbatt;;@@ meninerea nivelului producieimeninerea nivelului produciei se poate realizase poate realizanumai prin mrirea aportului energetic (consum mritnumai prin mrirea aportului energetic (consum mritde furaje);de furaje);@@ anularea produciiloranularea produciilor -- insuficiena aportuluiinsuficiena aportuluienergetic (furaje)energetic (furaje)

  uumiditateamiditatea relativrelativ ridicatridicatvitezaviteza maremare dede circulaiecirculaie aa aeruluiaerului

  accentaccent efeefectct depresivdepresiv alal tt cobocoborr asupraasupra prodprod

  nn ambianeambiane caldecalde-- menmen homeothomeot @@ deprimareadeprimarea produciilorproduciilor

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  143/192

  menmenhomeothomeot@@ deprimareadeprimareaproduciilorproduciilorProducii

  Produciisczutesczute::CC reducereareducerea aportuluiaportului energeticenergetic prinprin limitarealimitarea

  consumuluiconsumuluivoluntarvoluntar dede hran,hran,CC consumconsum mritmrit dede apap carecare contribuiecontribuie lala

  reducereareducerea ingestieiingestieiVVaciaci

  -- redred conscons voluvoluntnt dede hranhran ncepe ncepe lala circacirca

  2424oo

  CC ii poatepoate reprrepr 66 -- 3030%% dindin conscons nregistratnregistratn n ambianeambiane termoneutraletermoneutrale @@ scderiscderi alealeproducieiproduciei dede laptelapte cucu 2525--2828%% sausau maimai multmult

  TTineretul bovinineretul bovin

  -- temp ntre 24temp ntre 24 --3535ooCC @@ reduc sporul cu 30reduc sporul cu 30--34%34%

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  144/192

  temp ntre 24temp ntre 24 3535 CC @@ reduc sporul cu 30reduc sporul cu 30 34%.34%.

  PPorcineorcine-- crecrett t de la 22 la 33t de la 22 la 33ooCC @@ red conred cons vols vol cu 28%.cu 28%.GGiniini

  -- consumulconsumul voluntarvoluntar sese reducereduce@@ 11,,55%%//ooCC ntrentre 2121--3030ooCC@@ 44,,66%%//ooCC ntrentre 3232--3838ooCC

  --inin ambianeambiane caldecalde sese modificmodific ii calitateacalitatea ouloroulor

  @@ scscadeade masamasa acestoraacestora@@ scadescade calitateacalitatea cochilieicochiliei

  EfecteleEfectele temperaturilortemperaturilor ridicateridicate asupraasuprad iild iil

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  145/192

  produciilorproduciilor

  -- accentuateaccentuate dede umiditateaumiditatea ridicatridicat aa aeruluiaeruluiii vitezaviteza redusredus dede micaremicare-- estompate,estompate, chiarchiar suprimatesuprimate lala vitezeviteze marimari

  dede micaremicare aa aeruluiaerului..

  Influena temperaturii aeruluiInfluena temperaturii aeruluiasupra sntii animaleloasupra sntii animalelorr

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  146/192

  asupra sntii animaleloasupra sntii animalelorr

  -- actiuneactiune directadirecta-- condiioneazcondiioneaz gradulgradul dede influeninfluen aa altoraltor factorifactori;;-- stareastarea dede sanatatesanatate -- apreciataapreciata -- capacitateacapacitatea

  organismelororganismelor dede aa--

  sisi mentinementine statusulstatusul biochimicbiochimic sisihormonalhormonal -- asiguraasigura unun nivelnivel optimoptim alal functiilorfunctiilororganiceorganice -- facandfacand fatafata solicitarilorsolicitarilor mediuluimediului --adaptareaadaptarea

  -- lala solicitrilesolicitrile redusereduse aleale mediuluimediului,, adaptareaadaptarea sese facefaceprinprin elasticitateaelasticitatea mecanismelormecanismelor regulatoareregulatoare -- frfreforturieforturi deosebitedeosebite dindin parteapartea animaleloranimalelor;;

  -- la solicitri mai intensela solicitri mai intense -- adaptarea se face cuadaptarea se face cuconsum de energie n dauna produciilor darconsum de energie n dauna produciilor dar

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  147/192

  consum de energie, n dauna produciilor, darconsum de energie, n dauna produciilor, darcompatibile cu starea de sntate, dac limitelecompatibile cu starea de sntate, dac limitelefuncionale ale mecanismelor de adaptare nu suntfuncionale ale mecanismelor de adaptare nu suntdepite;depite;

  -- depasirea acestor limitedepasirea acestor limite @@ starea de boalstarea de boalAnimalele i pot menine cu uurin starea deAnimalele i pot menine cu uurin starea desntate la temperaturi ale mediului care le situeazsntate la temperaturi ale mediului care le situeaz

  nn ZNTZNT..Temperaturile care se abat de la aceste niveluriTemperaturile care se abat de la aceste niveluri coborte sau ridicatecoborte sau ridicate @@ cauze ale mbolnvirilorcauze ale mbolnvirilor@@ cauze letalecauze letale -- pentru animalele expuse aciuniipentru animalele expuse aciuniiunor temperaturi extremeunor temperaturi extreme

  A.A.InfluenatemperaturilorcoborteInfluenatemperaturilorcoborte--auau influeninfluen deosebitdeosebit nn specialspecial::

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  148/192

  auau influeninfluen deosebitdeosebit nnspecialspecial::

  animaleanimale nounou--nscutenscute;; tinerettineret animalanimal..StresulStresul provocatprovocatdede frigfrig

  sindromulsindromul generalgeneral dede adaptareadaptare SGASGA@@ mobilizareamobilizarea resurselorresurselor energeticeenergetice

  @@ conservareaconservarea clduriicldurii metabolicemetaboliceII reactiareactia dede alarmaalarma

  crestecreste secreiasecreia dede catecolaminecatecolamine

  crestecreste concconc sangvsangv aa tiroxineitiroxinei@@ cretereacreterea glicemieiglicemiei

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  149/192

  gg@@ activareaactivarea metabolismuluimetabolismului

  IIII stadiulstadiul dede rezistentarezistentaactivareaactivarea termogenezei,termogenezei,reducereareducerea pierderilorpierderilor dede calduracaldura

  activareactivare aa mecanismelormecanismelor dede aparareaparare nespecificanespecificaIIIIII stadiulstadiul dede epuizareepuizare ((lala prelungireaprelungirea friguluifrigului))@@ hipoglicemiahipoglicemia@@intensitateaintensitatea proceselorproceselor metabolicemetabolice scade,scade,

  @@ sese instaleazainstaleaza treptattreptat hipotermia,hipotermia,@@ ritmulritmul respiratorrespirator maimai lent,lent, pulsulpulsul scade,scade,@@ tensiuneatensiunea arterialaarteriala sese prabuseste,prabuseste,@@ sese instaleazainstaleaza coma,coma,

  @@ moarteamoartea animaleloranimalelorcomacoma hipoglicemichipoglicemic cucu attatt maimai precoceprecoce cucu

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  150/192

  comacoma hipoglicemichipoglicemic -- cucu attatt maimai precoceprecoce cucu

  ctct temperaturiletemperaturile suntsunt maimai cobortecoborte iirezervelerezervele energeticeenergetice maimai redusereduse -- maimaifrecventfrecvent lala purceipurcei ii puipuilala purceipurcei supuisupui dietei,dietei, comacoma apareapare dupdup 2828

  oreore lala 1515ooC,C, dardar numainumai dupdup 8484 oreore lala 3131ooCC;;cndcnd purceiipurceii suntsunt alptaialptai ii furajai,furajai, comacoma

  apareapare cucu attatt maimai trziutrziu cucu ctct nivelulnivelul

  furajriifurajrii esteeste maimai naltnalt;;

  PrelungireaPrelungirea aciuniiaciunii friguluifrigului cucu epuizareaepuizarearezervelorrezervelor energeticeenergetice reprezentatereprezentate dede glucideglucide

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  151/192

  rezervelorrezervelor energeticeenergetice reprezentatereprezentate dede glucideglucide

  ii lipidelipide@@

  consumulconsumul proteinelorproteinelor tisularetisulare@@

  pierderipierderi dindin masamasa corporalcorporalConsumulConsumul proteinelorproteinelor organiceorganice influnteazainflunteaza::@@ supravieuireasupravieuirea@@ nivelulnivelul produciilorproduciilor viitoareviitoare..PurceiiPurceii ii mieiimieii crescuicrescui lala 00--22ooCC,, comparativcomparativ cucuceicei crescuicrescui lala 2020ooCC,, auau masamasa corporalcorporal maimai

  redus,redus, organeorgane interneinterne maimai puinpuin dezvoltatedezvoltate;; lalapurceipurcei ii organeleorganele genitalegenitale suntsunt maimai slabslabdezvoltatedezvoltate..

  ExpunereaExpunerea prelungitaprelungita lala frigfrig@@ favorizeazfavorizeaz apariiaapariia bolilorbolilor infectioaseinfectioase reducereareducerearezisteneirezistenei organiceorganice

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  152/192

  rezisteneirezistenei organiceorganice@@

  favorizeazafavorizeaza infectiileinfectiile cailorcailor respiratoriirespiratorii prinprindeficituldeficitul functionalfunctional alal factfact umoraliumorali sisi celularicelulari dede aparareapararelezarealezarea integritatiiintegritatii mucoaselormucoaselorfactorifactori proinfectiosiproinfectiosi

  vvasoconstriciaasoconstricia mucoaseimucoasei arboreluiarborelui respiratorrespiratorprovocataprovocata dede inspirareainspirarea aeruluiaerului rece,rece,nutriianutriia deficitardeficitar aa epiteliului,epiteliului,diminuareadiminuarea activitatiiactivitatii aparatuluiaparatului mucociliarmucociliardiminuareadiminuarea activitatiiactivitatii fagocitarefagocitare aa macrofagelormacrofageloralveolare,alveolare,@@diminuareadiminuarea absorbtieiabsorbtiei intestinaleintestinale aa imunoglobulinelorimunoglobulinelorcolostralecolostrale hipoglobulinemiehipoglobulinemie asociatasociat cucu infeciileinfeciileneonataleneonatale lala toatetoate speciilespeciile

  PePe msuramsura naintriinaintrii nn vrst,vrst, tineretultineretul animalanimal devinedevinemaimai rezistentrezistent lala temperaturiletemperaturile cobortecoborte aleale mediuluimediului..

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  153/192

  TTemperaturileemperaturile coboratecoborate potenatepotenate dede umiditateumiditateridicatridicat ii dede curenicureni dede aeraer cucu vitezeviteze marimari (sezonul(sezonulrecerece)) cretereacreterea morbiditiimorbiditii lala tinerettineret

  boliboli a frigorea frigore (de rceal)(de rceal)

  EEvoluiavoluia bolilorbolilor esteeste maimai gravgrav ii maimai acutacut lala toatetoatespeciilespeciile ii lala toatetoate vrstelevrstele indiferentindiferent dede etiologiaetiologiaacestoraacestoraNivelulNivelul funcieifunciei dede reproduciereproducie esteeste influenatinfluenat lala uneleunele

  speciispecii (( tauri,tauri, pasari)pasari)

  BB..InfluenatemperaturilorridicateInfluenatemperaturilorridicate-- aanimalele domestice suntmaipuintolerantenimalele domestice suntmaipuintolerante

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  154/192

  fa de temperaturile ridicate ale mediuluifa de temperaturile ridicate ale mediului;;

  -- llaa temperaturitemperaturi cobortecoborte aleale mediuluimediului -- maimaisensibilesensibileanimaleleanimalele tineretinere;;

  -- llaa temperaturitemperaturi ridicateridicate -- maimai sensibilesensibile animaleleanimalele

  adulteadulte -- celecele naltnalt productiveproductive;;--nnecesitateaecesitateaeliminriieliminrii clduriiclduriiexcedentareexcedentareintensificareaintensificareaevaporriievaporrii cutanatecutanate pulmonarepulmonareppolipneeaolipneea termictermic poatepoate depidepi dede 1010 oriori ritmulritmulfiziologicfiziologic dindin ambianeleambianele termoneutraletermoneutrale lala animaleleanimalelecarecare transpirtranspir puinpuinsausau nunu transpirtranspir..

  AmbianAmbianaa caldcaldaa-- sese mrestemreste consumulconsumul dede apap nn daunadauna

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  155/192

  -- sese mrestemreste consumulconsumul dede apap n n daunadauna

  consumuluiconsumului dede furajefuraje -- cndcnd necesarulnecesarul dede apapnunu poatepoate fifi acoperitacoperitBB hemoconcentraiahemoconcentraia;;--perturbareaperturbarea homeostaziei,homeostaziei, aa marilormarilor funciifuncii@@cretereacreterea morbiditiimorbiditii nn efectiveefective@@ acutizareaacutizarea afeciunilorafeciunilor cronicecronice respiratorii,respiratorii,@@ cretereacreterea incideneiincidenei afeciunilorafeciunilor..

  -- modificrimodificri frecventefrecvente dede comportamentcomportament(picajul(picajul lala psripsri ii canibalismulcanibalismul lala porcine)porcine)..

  LaLa temperaturitemperaturi ridicate,ridicate, celcel maimai multmultesteeste influenatinfluenat funciafuncia dede reproduciereproducie::

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  156/192

  esteeste influenatinfluenat funciafuncia dede reproduciereproducie::

  --perturbareaperturbarea statusuluistatusului hormonilorhormonilorimplicaiimplicai nn reproducie,reproducie,

  --perturbareaperturbarea dezvoltriidezvoltrii ii funcionriifuncionrii

  organelororganelor genitale,genitale,--modificareamodificarea comportamentuluicomportamentului sexualsexual--deficieneledeficienele cantitativecantitative ii calitativecalitative aleale

  gameilorgameilorEfecteleEfectele stresuluistresului caloriccaloric variazavariaza cucu:: specia,specia,rasa,rasa, sexul,sexul, conditiiconditii dede adapostireadapostire

  La masculiLa masculi::d libid l id libid l i

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  157/192

  -- reducerea libidouluireducerea libidoului

  -- deprimarea spermatogenezei;deprimarea spermatogenezei;-- dezvoltarea defectuoas adezvoltarea defectuoas a

  spermatozoizilor.spermatozoizilor.La femele se exercit asupra:La femele se exercit asupra:

  hormonilor sferei genitale,hormonilor sferei genitale,a gametului femel (ovocitul),a gametului femel (ovocitul), asupra dezvoltrii intrauterine aasupra dezvoltrii intrauterine aproduilor de concepieproduilor de concepie..

  UmiditateaUmiditatea aeruluiaerului

  AerulAerul atmosfericatmosferic conineconine ntotdeaunantotdeauna oo

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  158/192

  AerulAerul atmosfericatmosferic conineconine ntotdeauna ntotdeauna oo

  cantitatecantitate dede apap subsub formform--gazoasgazoas (vapori)(vapori)--lichidlichid (picturi)(picturi)

  --solidsolid (cristale(cristale dede ghea)ghea)SursaSursa umiditiiumiditii aeruluiaerului evapevap apeiapei lala suprsuprafaf pmntuluipmntului (sol,(sol, ap)ap);;

  vaporii provenii prin respiraia i transpiraia vaporii provenii prin respiraia i transpiraiaoamenilor, animalelor i plantelor;oamenilor, animalelor i plantelor;

  cei rezult din combustiile casnice i industriale cei rezult din combustiile casnice i industriale

  UmiditateaUmiditatea aeruluiaerului -- mrimimrimi higrometricehigrometrice:: umiditateaumiditatea absolutabsolut;;

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  159/192

  umiditateaumiditatea absolutabsolut;;

  umiditateaumiditatea maximmaxim;; umiditateaumiditatea relativrelativ;; deficitdeficit dede saturaiesaturaie;;

  punctpunct dede rourou..umiditateaumiditatea relativrelativ (UR)(UR) -- gradulgradul dede saturaiesaturaie

  nn vaporivapori nn comparaiecomparaie cucu umiditateaumiditatea maximmaxim

  posibilposibil lala oo anumitanumit temperatur,temperatur, exprimatexprimatprocentualprocentual

  UmiditateaUmiditatea relativrelativ aa aeruluiaerului::-- variazvariaz nn limitelimite largilargi dupdup mrimeamrimea

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  160/192

  variazvariaz n n limitelimite largi,largi, dupdup mrimeamrimea

  surseisursei ii temperaturatemperatura aeruluiaerului;;-- areare oo evoluieevoluie inversinvers temperaturiitemperaturii;;-- prezintaprezinta variaiivariaii zilnicezilnice ii sezonieresezoniere

  Influena umiditii aerului asupra animalelorInfluena umiditii aerului asupra animalelor--URUR nunu areare acac nsemnatnsemnat asupraasupra animaleloranimalelor;;--devinedevine factorfactor influentinfluent n n raportraport cucu

  temperaturatemperatura aeruluiaerului aa creicrei aciuneaciune oopoteneaz,poteneaz, stabilindstabilind nivelulnivelultemperaturiitemperaturii efectiveefective

  URUR areare influentainfluenta asupraasupra:: homeostazieihomeostaziei termicetermice;;

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  161/192

  homeostazieihomeostaziei termicetermice;;

  niveluluinivelului produciilorproduciilor;; sanatatiisanatatii animaleloranimalelor..

  Influena umiditii aerului asupraInfluena umiditii aerului asupra

  homeostaziei termicehomeostaziei termicen ambiane reci

  UR ridicatUR ridicat

  @@ creterea conductivitii termice a aeruluicreterea conductivitii termice a aerului,,@@ animalele pierd mai uor cldura prin cileanimalele pierd mai uor cldura prin ciledirecte la nivelul tegumentuluidirecte la nivelul tegumentului,,

  -- vorvor resimiresimi oo temperaturtemperatur maimai cobortcobort;;--ssistemulistemul dede termoreglaretermoreglare esteeste solicitatsolicitat lala

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  162/192

  --ssistemulistemul dede termoreglaretermoreglare esteeste solicitatsolicitat lala

  temperaturitemperaturi maimai ridicateridicate aleale mediuluimediului deplasareadeplasarea temperaturiitemperaturii criticecritice

  inferioareinferioare lala unun nivelnivel maimai naltnalt ii

  ngustareangustarea consecutivconsecutiv aa zoneizonei dedeneutralitateneutralitate termictermic,,-- declanareadeclanarea mecanismelormecanismelor dede termoreglaretermoreglare

  (termogenez)(termogenez) lala temperaturitemperaturi cucu attatt maimairidicateridicate cucu ctct cretecrete nivelulnivelul URUR

  nn ambianeambiane carecare situeazsitueaz animaleleanimalele nn ZNTZNTURUR indiferentindiferent dede nivelulnivelul ei,ei, nunu influeneazinflueneaz

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  163/192

  URUR indiferentindiferent dede nivelulnivelul ei,ei, nunu influeneazinflueneaz

  homeostaziahomeostazia termic,termic, animaleleanimalele putndputnd ss--iimeninmenin homeotermiahomeotermia frfr interveniainterveniasistemuluisistemului dede termoreglaretermoreglare..nn ambianeambiane caldecalde

  -- cretereacreterea URUR BB cretereacreterea paralelparalel aaniveluluinivelului temperaturiitemperaturii efectiveefective,,BB declandeclanareaarea mecanismelemecanismele dede termoreglaretermoreglare

  (termoliz)(termoliz),,ccndnd eforturileeforturile pentrupentru termoreglaretermoreglare suntsuntinsuficienteinsuficiente hipertermiehipertermie

  IIndicele temperaturndicele temperatur--umiditateumiditate

  (I.T.U.)(I.T.U.)

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  164/192

  (I.T.U.)(I.T.U.)

  --caractcaract acac interdepinterdep aa celorcelor doidoi factorifactori;;II..TT..UU.. == 11,,88 xx tt ++ 3232 ((11 -- UR)UR) (t(t -- x)x)

  inidiciinidici dede confortconfort sausau disconfortdisconfort termotermo--hidrichidric

  tt== temperaturatemperatura aeruluiaerului ((ooC)C);;11 == umiditateaumiditatea maximmaxim ((100100%% UR)UR);;URUR == umidiumiditt relrel ((%%),), valval subunitsubunit ((7575%%== 00,,7575));;

  xx == temptemp dede calculcalcul pentrupentru speciaspecia ii categoriacategoriadede animaleanimale considerateconsiderate:: 1414,,44ooCC;; 1111ooCC ;; 2020ooCC ;;88ooCC ;; 1515,,55ooCC ..

  LaLa temperaturitemperaturi aleale mediuluimediului subsub celecele dede confortconfort-- valoareavaloarea ITUITU LL cucu ctctKK URUR;;

  bb i t ifii t ifi i iii ii t t iit t ii

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  165/192

  -- ssee obsobs intensificareaintensificarea aciuniiaciunii temperaturiitemperaturii pepe

  msuramsura creteriicreterii URUR;;-- efectulefectul cumulatcumulat alal celorcelor doidoi factorifactori influeninflueneazaeaza

  animaleleanimalele caca oo temperaturtemperatur aa mediuluimediului maimai cobortcobortdectdect ceacea msuratmsurat..

  LaLa temperaturatemperatura mediemedie dede confortconfortITUITU rmnermne neschimneschimbatbat oricareoricare arar fifi nivniv URUR

  umiditumidit singursingur nunu inflinfl homeotermiahomeotermiaLaLa temperaturitemperaturi aleale mediuluimediului pestepeste nivelulnivelul dede confortconfort-- ITUITU cucu attatt maimai multmult cucu ctct URUR--animanim resimresimtt oo tt maimai decatdecat ceacea msuratmsurat

  ITUITU =indicator=indicator alal stresuluistresului termic(caloric)termic(caloric)StresStres termictermic lala vacivaci cucu laptelapte

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  166/192

  -- vvacileacile cucu laptelapte suntsunt ff sensibilesensibile lala stresulstresul termictermic-- pestepeste temptemp dede 2525 CC ii chiarchiar pestepeste 2020CC-- afectafect stareastarea dede sntatesntate ii performanaperformana zootehniczootehnic--sseveritateaeveritatea stresuluistresului caloriccaloric esteeste corelatcorelat attatt cucu

  nivelulnivelul temperaturiitemperaturii ctct ii cucu celcel alal umiditiiumiditiiUnUn elementelement cheiecheie esteeste faptulfaptul cc efectulefectul stresuluistresuluicaloriccaloric lala oo anumitanumit temperaturtemperatur varivariazaz cucu umiditumiditateaatearelativrelativ..

  CaCa exemplu,exemplu, nunu apareapare stresstres caloriccaloric lala oo temperaturtemperaturdede 2828,,33 CC ii 2020%% umiditumiditateate relativ,relativ, dardar animalulanimalul esteestestresatstresat lala 2828,,33 CC ii 9090%% umiditateumiditate relativrelativ

  ITUITU > 72> 72 DD stres caloricstres caloricITU = 72ITU = 72

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  167/192

  ITU 72ITU 72

  TeperaturaTeperatura oo CC UmiditateUmiditate %%

  28,8828,88 1515

  26,6626,66 3030

  2525 5050

  23,8823,88 656522,2222,22 9595

  -- SemneSemne ((mecanismemecanisme prinprin carecare vacavaca ncearcncearc ssscadscad stresulstresul caloriccaloric))

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  168/192

  Creterea temperaturii corporaleCreterea temperaturii corporale ((3838..66))

  O temp corporalO temp corporal >> 39,1639,16 oo CC indicindic stres caloric. stres caloric.

  Creterea frecvenei respiratoriiCreterea frecvenei respiratorii (>70/(>70/minmin))

  ccreterea frecvenei respiratorii este o modificarereterea frecvenei respiratorii este o modificare

  primar la care vacile pot recurge pentru aprimar la care vacile pot recurge pentru acombate stresul caloriccombate stresul caloric

  Reducerea activitii fiziceReducerea activitii fizice

  Creterea consumului de apCreterea consumului de ap -- poate crete cupoate crete cu 2020i pn lai pn la > 50%> 50%..

  Cutarea umbreiCutarea umbrei

  Cutarea zonelor mai rcoroase din adpostCutarea zonelor mai rcoroase din adpost

  Ce se ntmpl din punct de vedere mCe se ntmpl din punct de vedere metabolic?etabolic?

  Crete necesarul eCrete necesarul energnergetic pentruetic pentru mmeninereaeninerea

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  169/192

  homeostazieihomeostaziei

  meninerea susinut ameninerea susinut amecanismelor menite s contracarezemecanismelor menite s contracarezeefectele stresului caloricefectele stresului caloric::

  --Creterea frecveneiCreterea frecvenei respiratorespiratoriirii

  --Creterea fluxului sanguin nspre pieleCreterea fluxului sanguin nspre piele

  --Diminuarea fluxului sanguin nspreDiminuarea fluxului sanguin nspreorganele centraleorganele centrale

  --Necesarul energetic pentru meninereaNecesarul energetic pentru meninereafunciilor i homeostaziei poate crete cufunciilor i homeostaziei poate crete cu 2020--30%30% n condiii de stres caloricn condiii de stres caloric

  Mare parte din energia provenit din nutrieniiMare parte din energia provenit din nutrieniiingerai este direcionat pentru meninereaingerai este direcionat pentru meninereafunciilor n parametri normali Astfel rmnefunciilor n parametri normali Astfel rmne

 • 8/4/2019 Slide 1 Igiena

  170/192

  funciilor n parametri normali. Astfel rmnefunciilor n parametri normali. Astfel rmne

  mai puin energie disponibil pentru funciimai puin energie disponibil pentru funciiproductive cum ar fi creterea i dezvoltareaproductive cum ar fi creterea i dezvoltareacorporal i producia de lapte.corporal i producia de lapte.

  ITUITU > 72> 72 DD apare stres caloricapare stres caloric7272 78 (79)78 (79) DD