slatina salubrizare

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  86
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of slatina salubrizare

 • ~.':.1L.)U~~ ~(;;C':i::,L\./j....;!. ';',::~':'!.i";':o.U; SLj\":i;:t!\ .JU~O, K.JiL.T

  C01VTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DESALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL SLATINA

  CONCEDENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUISLATINA

  CONCESIONAR: S. C. SALUBRIS S.A. SLATINA

 • CAPITOLUL 1Prti contractal1lte,

  ntre Consiliul Local al Municipiului Slatina cu sediul n localitatea Slatina, str.IvIihai Kogalniceanu nr.l, judeul, Olt, telefon/fax 0249/439377 0249/439336, cod fiscal4394811, reprezentat prin domnul Darius Bogdan Vlcov - Primar al Municipiului Slatina ncalitate de concedent, pe de o parte,.

  ISC .SALUBRIS S.A. , cu sediul n Slatina, str. Ionascu, nr. 9, judeul Olt, telefon/fax

  0249414693, numr de nmatriculare J28/1198/1994, codul unic de nregistrare RO6516214, reprezentat prin domnul Nandor Katona, Presedinte al Consilului deAdministratie, n calitate de concesionar,privind regimul concesiunilor i al Hotrrii Consiliului Local al Municipiului Slatina deaprobare a concesionrii nr. 30312009 s-a ncheiat prezentul contract de concesiune.

  CAPITOLUL IIObiectul contractului de concesiune

  Art.1

  Obiectul contractului de concesiune este prestarea serviciul public de salubrizare nconformitate cu obiectivele beneficiarului.

  Art.2

  Serviciile publice de salubrizare concesionate cuprindurrntoarele activiti:

  - Precolectarea, colectarea i transportul deeurilor municipale, inclusiv a deeurilortoxice periculoase din deeurile menajere, cu excepia celor cu regim special dinmunicipiul Slatina,- Mturatul, splatul, stropirea i ntreinerea cilor publice din municipiul Slatina- Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenitede la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, DEEE etc.) din municipiul Slatina- Curarea i transportul zpezii de pe cile publice i meninerea n funciune aacestora pe timp de polei sau de nghe din municipiul Slatina- Colectarea, transportul i depozitarea deeurilor rezultate din activiti de construcii

  i demolri din municipiul Slatina- Organi:Z:_~~~f~l-!t?rarii, neutralizarii i valorificrii materiale si energetice a

  deeuril,9f"lF~:rlicrR~l'y1i:ip municipiul Slatina- Sorta:v~ac4i(~\11:;il:Ot\nlu\icipale din municipiul Slatina:~~f\f~f~~~) J i~1

  , ':''''J~_!:=,,)~~ v;) ;'

 • Arte 3

  Obiectivele concedentului sunt:a) promovarea calitii i eficienei acestor servicii;b) dezvoltarea durabil a serviciilor;c) protecia mediului nconjurtord) asigurarea calitii i continuitii serviciului;e) tarifarea echitabil, corelat cu calitatea i cantitatea serviciului prestat;f) securitatea serviciului;

  Art. 4

  Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar n derularea concesiunii sunturmtoarele:a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit i libere de orice sarcini concendentului,la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectulconcesiunii, precum i cele care au rezultat n urma investiiilor impuse prin caietul desarcini, Anexa nI'. Ila prezentul contract;b) bunuri de preluare care vor fi predate concedentului la expirarea contractului deconcesiune contra cost, valoarea stabilindu-se de prile contractante de comun acord;c) bunuri proprii care aparin concesionarului i au fost folosite de ctre acesta pe durataconcesiunii pentru prestarea serviciului concesionat, prezentate n Anexa nI'. 2

  CAPITOLUL nIDispoziiigenerale

  Art.5

  Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii unntoarele:a) bunuri de retur si procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizaredelegat (Anexa nr. 1);b) bunurile proprii folosite de concesionar pentru prestarea activitatilor ce fac obiectulcontractului (Anexa nr. 2)c) caietul de sarcini (Anexa nr. 3);d) oferta tehnic (Anexa nr. 4);e) oferta financiar (Anexa nr. 5);:f) investitiile de realizat asumate de catre concesionar (Anexa nr.6).

  Art.6

 • serviciilor publice de salubrizare, precum i dreptul de a urmri, de a controla i de asupraveghea ndeplinirea obligaiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:a) respectarea i ndeplinirea obligaiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;b) calitatea serviciilor prestate/furnizate la nivelul indicatorilor de performan stabilii;c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;d) modul de administrare, exploatare, conservare i meninere n funciune, dezvoltare i/saumodernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare,ncredinat prin contractul de concesiune;e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.

  (2) Tarifele acceptate sunt cele pre'zentate in oferta castigatoare. Aceste tarife se voractualiza n cazul schimbarii echilibrului contractual, cu respectarea Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelorpentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, la cerereaconcesionarului serviciului de salubrizare, cu aprobarea prealabil a Consiliului Local alMunicipiului Slatina.Tarifele se constituie n Anexa nr.5 la prezentul contract.

  CAPITOLUL IVTermenul

  Art.7

  (1 )Durata contractului de concesiune este de 25 (douazecisicinci) ani calendaristici,ncepnd de la data intrarii in vigoare a contractului.

  (2)Pe ntreaga durat a concesionrii, se interzice operatorului subconcesionareaactivitilor componente ale serviciilor publice de salubrizare din municipiul Slatina

  Art. 8

  Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad egal cu cel multjumatate din durata initiala, la cererea concesionarului si doar cu acordul expres siprealabil al concedentului, ncheindu-se n acest sens un act adiional cu cel puin 6 luninainte de ncetarea acestui contract.

  Art.9

  Contractul intra in vigoare la data de 01.09.2010.

  CAPITOLUL VRedevena, garantie de bun execuie, cu.antum i mod de plat

 • plii, plata fcandu-se conform art.1 O(2) din contract.(2) Suma prevazuta la art. 10 (1) se va achita plati, n rate egale semestriale, termenulscadent fiind cel tarziu data de 31 ianuarie i 31 iulie a fiecarui an pentru anul in curs. iarpentru anul 2010 se va plti cota aferent perioadei din contract. Suma prevazut cu titlu de

  redeven se va plati prin ordin de plata n contul nr. R097 TREZ 5062 1300 205X XXXXdeschis la Trezoreria Slatina.(3) Neplata redevenei sau executarea cu ntarizere a acestei obligaii d dreptulconcedentului s calculeze dobanzile i penalitile prevazute la art. 18 (1) din prezentulcontract. Ordinea de acoperire a debitelor va fi cea specificat n legislaia n materie (Codprocedur fiscal).(4) Concesionarul are obligaia de a constitui garania de bun execuie a contractului intermen de 15 de zile de la data ncheierii contractului de concesiune.(5) Cuantumul garaniei de bun execuie a contractului reprezint 5% din suma datorataconcedentului cu titlu de redeventa pentru un an de activitate.(6) Garania de bun execuie se constituie prin scrisoare de garanie bancar. Suma fixreprezentand cota-parte n procent de 5% din suma obligaiei de plat ctre concedent,

  datorat pentru anul de activitate.(7) Concedentul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limitaprejudiciului creat, dac concesionarul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentulcontract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie concedentul are

  obligaia de a notifica acest lucru concesionarului, preciznd totodat obligaiile care nu aufost respectate.

  CAPITOLUL VITarife practicate i formulele de actualizare a acestora.Modul de incasare a facturilor

  Art. 11

  (1) Nivelul tarifelor practicate este cel consemnat in Anexa nr. 5 la prezentul contract.(2) Tarifele se actualizeaz la cererea concesionarului, cel mai devreme dupa primul an deactivitate conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007. Pentru noile tarife, aprobate n prealabilde ctre Consiliul Local al Municipiului Slatina se va ncheia act adiional.(3) In valoarea tarifelor prezentate mai sus ofertantul isi asuma acoperirea completa atuturor costurilor legate de aceste prestatii. Decontarea si respectiv ncasarea facturilorse va face n conditiile legii, prin mijloacele legale specifice, pe baza situatiilor deplata ntocmite de concesionar conform proceselor verbale de receptie confirmate decatre partile contractante.(4)Facturarea se face, n baza preurilor i tarifelor aprobate potrivit prevederilorcontractuale.(5)Facturile vor fi depuse n termen de 5 zile de la data acceptarii situatiilor de platasi se deconteaza in termen de maxim 30 zile de la data primirii lor, prin mijloacelede decontare spy;ejp.~~~;.:-.(6) Neachitar~/fa~tJrli\~~~)men de maxim 3Ozile de la data scadenei atrage penaliti dentr~iere, d~O,!Jfa.\'H\ye*~re zi de intarziere ncepnd cu prima-zidup data scadenei(7) In caznl\~)~~t ,,);ttcry)'ntul,de ,p~,at nn se ffi1n)ioneaz obiectulpl:ii, se consider

  "\.-' "~'/ "'/i];'II II,). /, Il--- !/\J. . ~..J>;J,', '/~'"'-::: .,',.-[- /V '~~\~y t1j" Irl!Vl; fj, (1 tl"-"::/;' "! .,,\.,~, (~t y\.\ \.! H ! \ r AR lit. tV'~'..J..!.!.;_~;/ 10 '....; Cj , \..../ '-.J

 • achitate facturile n ordine cronologic.

  CAPITOLUL VIIDrepturile prilor

  SECIUNEA1: Drepturile cOllcesionarului

  Art.12

  Operatorul are urmtoarele drepturi:1. de a exploata, n mod direct, pe riscul i pe rspunderea sa, bunurile, activitile Iserviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;2. de a ncasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;3. de a ntrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, n cazul nerespectrii obligaiilorcontractuale de ctre autoritatea administraiei publice locale, cu un preaviz de 90 de zile,perioada in care concedentul isi poate remedia deficientele;4. de a avea exclusivitate, in prestarea activitati