SITE GIS fileasociatlei noastre, precum nici solutionarea acestei probleme nu este . menirea...

of 5 /5
PR IMAR fA M UNJ CIPIULUI SHU MAR t If '8 Sl RVIC IUL REL ATJ1 PUBL ICE 4 0"" --Q2Jl ./ NT . " .... .. ........ 11-.2 o c] s Zi us .;Q.. ..... ";".... anul .. Q! .8 Catre, Prima ria Municipiului Satu Mare Referitor la sesizarea nr. 43311 din 14.09.2018 cu privire la lntentia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu Construire Gradinita cu Program Prelungit, Afterschool t.ocuinta de Serviciu la adresa Satu Mare, str. Liviu Rebreanu, nr. 19 Subscrisa ASOCIATIA EDU WELL NET cu sediul in Satu Mare} str. Aurel Vlaicu, nr. 151, judetul Satu Mare, CI.F. R037607029, reprezentat prin doamna Jeromos Andrea- Ileana avand functia de Director executiv, prin prezenta va cornunicarn raspunsul nostru argumentat: In primul rand doresc sa va atrag atentia asupra faptului ca la aceasta gd3dinita si afterschool vor veni copiii, nepoteii cetatenilor satrnareni de 3-6 6-10 anisori, care nu au nevoie nici de locuri de parcare nici nu creeaza disconfort, pur simplu de un pic de dragoste orneneasca ar avea nevoie pe langa educatia pe care vor primi la acest centru educational (gradinita cu program prelungit si afterschool). Tn consecinta: Refuzarn motivul "aglorneratla care se va crea In intreaga zona a strazii Liviu Rebreanu a celor Invecinate cu aceasta In momentul In care parintii sau apartinatorii copiilor care vor frecventa gradinita sau programul afterschool vor lasa respectiv vor veni In intarnpinarea acestora" avand In vedere situatla existents. Din experienta noastra din cele spuse de catre altl locuitori de pe aceasta strada, aproximativ pana la ora 11:00 nu este strada aglornerata, ori, copii prescolari vor fi adusl de catre parinti Intre orele 7:30-8:15. Asociatla noastra va asigura LOCURI DE PARCARE si spatiu pentru STATIONARE In timpul predaril copiiJor cadrelor didactice PE TERENUL PROPRIU. La afterschool copiii scolari vor fi transportati cu micobuze In grup, In mod organizat, coborarea acestora din microbuz fiind de asemena exclusiv doar In incinta terenului gradinitei, deci nu ingreunam circulatia strazlt. Strada devine aglornerata din momentul sosirii clientllor la crams salonul de coafura a carei reprezentant legal este chiar persoana reclarnanta, respectiv clientii care sosesc la ceila Iti operatori economici existent] pe strada. Lipsa locurilor de parcare In nurnar potrivit la crarna, la salonul de coafura la ceilalti operatori economici nu este culpa SITE www.satu-mare.ro GIS GIS GIS SITE www.satu-mare.ro

Transcript of SITE GIS fileasociatlei noastre, precum nici solutionarea acestei probleme nu este . menirea...

Page 1: SITE GIS  fileasociatlei noastre, precum nici solutionarea acestei probleme nu este . menirea asociatiei noastre. Redamanta reprezinta salonul de coafura

PRIMARfA MUNJ CIPIULUI SH UMAR tGi~ ---:;~ . If '8 Sl RVICIUL RELATJ1 PUBLICE 4 0"" --Q2Jl ./

NT. " ......~~. 2. Dsr.~7........ 11-.2 o c] sZi us .;Q..~,)I u n a .....";".... anul ..Q!.8

Catre, Prima ria Municipiului Satu Mare

Referitor la sesizarea nr . 43311 din 14.09.2018

cu privire la lntentia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu Construire Gradinita cu Program Prelungit, Afterschool ~i t.ocuinta de Serviciu

la adresa Satu Mare, str. Liviu Rebreanu, nr. 19

Subscrisa ASOCIATIA EDU WELL NET cu sediul in Satu Mare} str. Aurel Vlaicu,

nr. 151, judetul Satu Mare, CI.F. R037607029, reprezentat prin doamna Jeromos

Andrea- Ileana avand functia de Director executiv, prin prezenta va cornunicarn raspunsul nostru argumentat:

In primul rand doresc sa va atrag atentia asupra faptului ca la aceasta

gd3dinita si afterschool vor veni copiii, nepoteii cetatenilor satrnareni de 3-6 ~i 6-10 anisori, care nu au nevoie nici de locuri de parcare ~i nici nu creeaza disconfort, pur

~i simplu de un pic de dragoste orneneasca ar avea nevoie pe langa educatia pe care

vor primi la acest centru educational (grad in ita cu program prelungit si afterschool).

Tn consecinta:

Refuzarn motivul "aglorneratla care se va crea In intreaga zona a strazii Liviu Rebreanu ~i a celor Invecinate cu aceasta In momentul In care

parintii sau apartinatorii copiilor care vor frecventa gradinita sau

programul afterschool vor lasa respectiv vor veni In intarnpinarea acestora" avand In vedere situatla existents . Din experienta noastra ~i din

cele spuse de catre altl locuitori de pe aceasta strada, aproximativ pana la ora 11:00 nu este strada aglornerata, ori, copii prescolari vor fi adusl de

catre parinti Intre orele 7:30-8:15. Asociatla noastra va asigura LOCURI DE

PARCARE si spatiu pentru STATIONARE In timpul predaril copiiJor cadrelor

didactice PE TERENUL PROPRIU. La afterschool copiii scolari vor fi

transportati cu micobuze In grup, In mod organizat, coborarea acestora

din microbuz fiind de asemena exclusiv doar In incinta terenului

gradinitei, deci nu ingreunam circulatia strazlt. Strada devine aglornerata din momentul sosirii clientllor la crams ~i

salonul de coafura a carei reprezentant legal este chiar persoana

reclarnanta, respectiv clientii care sosesc la ceila Iti operatori economici

existent] pe strada. Lipsa locurilor de parcare In nurnar potrivit la crarna,

la salonul de coafura ~j la ceilalti operatori economici nu este culpa

SITE

www.satu-

mare.ro

GIS

GIS

GIS

SITE

www.satu-

mare.ro

Daniela.Urda
Text Box
Page 2: SITE GIS  fileasociatlei noastre, precum nici solutionarea acestei probleme nu este . menirea asociatiei noastre. Redamanta reprezinta salonul de coafura

asociatlei noastre, precum nici solutionarea acestei probleme nu este

menirea asociatiei noastre. Redamanta reprezinta salonul de coafura

care functioneaza chiar In imediata vecinatate a noastra. La acest salon

vin multi clienti de ani de zile - clienti care neavand alte posibilitati I$i

parcheza masinile de multe ori blocand chiar accesul vecinilor la propriile case.

S-a optat pentru amplasarea cladiri! de la front izolat pentru a putea

crea puncte de intrare $i iesire separate pe parcela noastra, fluidizand circulatia rnasinilor cu care se aduc copiii prescolari. Astfel autovehiculele

intra pe accesul din partea dreapta, lasa copii In incinta centrului

educational ~i ies prin punctul de iesire din partea stanga. Copiii de la cele

doua dase de afterschool vor fi adusl cu microbuzul, fiind colectati de la scoala,

Refuzarn motivul "zgomotul care se va face de catre copii In timpul activitatilor, In special cele care se vor desfasura In aer liber".

Considerarn ca acest motiv nu poate fi acceptat fara justificare. Asociatia

noastra va asigura ca, educarea acestor copii nu va cauza nici disconfort,

nici galagie. Educarea copiilor se va desfasura In incinta cladirii gradinitei,

se va lesl cu acestia In perioade de timp limitate In terenul de [oaca. Avand

In vedere ca este vorba de 0 activitate diu rna- progra rnul cu copiii se va

finaliza cel tarziu la ore Ie 19:00, deci vom respecta In totalitate legislatia

privind tulburarea linistii publice.

Refuzarn motivul "existents mai multor localuri unde se servesc bauturi alcoolice In imediata vecinatate a gradinitei...", In timpu I unei plirnbari

prin municipiul Satu Mare puteti observa ca multe localuri de genul

functioneaza ~i In prezent langa/ln apropierea diferitelor unitati de

Invatamant. Nu se interzice prin lege functionarea localurilor langa/ln

apropierea unitatilor de Invatamant. a lnvitarn pe reclarnanta sa studieze

prevederile legislative $i sa nu se lase dezinforrnata. Va asigurarn cal copii

satrnareni lasati In grija noastra nu vor vizita locatiile mentionate. Scopul

asociatiei noastre este educarea copiilor avand In vedere faptul ca ei sunt

generatia care pot construi 0 lume mai buna.

Refuzarn motivul "avand In vedere faptul ca zona este una rezidentiala ..,

va rugam sa aveti In vedere devalorizarea imobilelor In eventualitatea

SITE

www.satu-

mare.ro

GIS

GIS

GIS

SITE

www.satu-

mare.ro

Page 3: SITE GIS  fileasociatlei noastre, precum nici solutionarea acestei probleme nu este . menirea asociatiei noastre. Redamanta reprezinta salonul de coafura

construirii gradinitei ~i a zone; afterschool" . Valoare unei zone creste

cdata cu nurnarul de servicii pe care Ie poate oferi. Reclamanta este

reprezentanta salonului de coafura care functioneaza chiar In aceasta zona rezidentiala. Gradinita de asemenea este 0 functiune cornpatibila ~j

cornplernentara zonei rezidentiale. Considerarn ca, oferind servicii de

educare a copiilor, valoarea locuintelor din zona, va creste In mod evident

~i va deveni 0 zona mult mai atractiva. Normele urbanistice prevad

asigurarea de gradinite pentru copiii care cresc In zonele de locuit.

Conform Planului Urbanistic General {P.U.G.}, aceasta zona este zona de

locuit, cu institutii ~i servicii complementare, In care se incadreaza si

unitatile de educatie a copiilor, respectiv, se vor respecta cerintele din

Certificatul de urbanism eliberat pentru construirea gradinitei cu program

prelungit, afterschool ~i locuinta de serviciu. Normativul privind proiectarea, realizarea ~i exploatarea constructillor pentru gradinite de copii precizeaza ca acestea se arnplaseaza In zonele si cartierele de

locuinte.

Refuzam motivul "locurile de parcare insuficiente ~i prost pozitionate

pentru un astfel de obiectiv" fiind absolut nejustificat ~i 0 parere

subiectiva. Nici unul din copiii care vor veni la gradinita sau la afterschool

nu vor avea masina sa aiba nevoie de loc de parcare. Din acest motiv nici

o gradinita, nlci 0 scoala, nici un Iiceu din judetul Satu Mare, probabil din

intreaga Rornanie nu are parcari proprii. Cu toate acestea, noi prin

proiectul elaborat, am asigurat un nurnar de parcarl ~i spatiu pentru

stationare In incinta proprie, lucru pe care nu II are asigurat nici crama din

imediata vecinatate.

Asociatla noastra va asigura LOCURI DE PARCARE ~i spatiu pentru

STATIONARE In timpul predarii copiilor cadrelor didactice PE TERENUL

PROPRIU . La afterschool copiii scoiari vor fi transportati cu micobuze In

grup, In mod organizat, coborarea acestora din microbuz fiind de

asemena exclusiv doar In incinta terenului gradinitei, deci nu ingreunam

clrculatia strazii.

HG 525 1996 Regulamentul general de urbanism actualizat prin Hotarare nr. 273/2010 - pentru modificarea Normelor metodologice

privind finantarea elaborarii sl/sau actualizarii planurilor urbanistice

generale ale localitatilor ~i a regulamenteJor locale de urbanism,

prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru

SITE

www.satu-

mare.ro

GIS

GIS

GIS

SITE

www.satu-

mare.ro

Page 4: SITE GIS  fileasociatlei noastre, precum nici solutionarea acestei probleme nu este . menirea asociatiei noastre. Redamanta reprezinta salonul de coafura

aprobarea Regulamentului general de urbanism prevede la ANEXA Nr. 5 la regulament urrnatoarele: PARCAJE 5.6. Constructii de Invatamant 5.6.1. Pentru toate categoriile de constructii de Invatamant vor fi prevazute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.

Avand In vedere ca vor fi doar doua grupe de gradinita sl doua c1ase de

afterschool consideram ca numarul de parcan prevazut prin proiect este suficient.

Refuzarn motivul"programul prelungit al functionaril gradinitel ~i a scolii de tip Afterschool ..." avand In vedere ca este vorba de 0 activitate diu rna­programul centrului educational se va finaliza cel tarziu la oreJe 19:00, vom respecta In totalitate legislatia privind tulburarea linistf publice.

Refuzam motivul "media de varsta a proprietarilor de imobile din zona

(majoritatea sunt pensionari)" nefiind justificat, respectiv, la centrul nostru educational vor veni copiii, nepotii, stranepotii nostri, a cetatenilor satrnarenl, chiar a unor locuitori pensionari din zona. Considerarn 0

absurditate sa se interzica progresul zonei pe motiv de varsta inalntata a locuitorilor din zona. Chiar pentru functionarea sanatoasa a societatii este nevoie de atragerea cuplurilor tineri In zona prin edificarea unei centre educationale

Refuzarn motivul "Cel mai important aspect pe care va trebui sa il luati In considerare este faptul ca acest proiect a fost respins.,, ", acesta fiind In totalitate nereal si prezentarea situatiei In mod subiectiv ~i cu aspect de

dezinformare a pubJicului. Acest proiect nu a fost respins de nici 0

autoritate, suntem In faza de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu

Construire Gradinita cu Program PreJungit, Afterschool ~i tocuinta de Serviciu. Refuzam In totalitate motivul "Incercarea de ocolire a legii consta In adaugarea In proiect a unei asa zise locuinte de serviciu, care In

realitate nu va exista decat scriptic...", fiind 0 afirrnatie nefondata si neprobata, Va aducem la cunostinta faptul ca, asociatia noastra a facut si

va face si In continuare toate demersurile pentru edificarea acestei coristructii respectand In totalitate toate prevederile legale. Dorim sa va reamintim faptul di si Intreprinderea pe care 0 reprezinta reclamanta

SITE

www.satu-

mare.ro

GIS

GIS

GIS

SITE

www.satu-

mare.ro

Page 5: SITE GIS  fileasociatlei noastre, precum nici solutionarea acestei probleme nu este . menirea asociatiei noastre. Redamanta reprezinta salonul de coafura

functioneaza pentru ca locuitorii imobi/ului In care functioneaza $i vecinii acestora au fost de acord.

Cu privire la motivul "Legea nr 148/2000 la articolul 11 interzice publicitatea pentru bauturi alcoolice $i produse de tutun fa 0 distanta mai mica de 200 de metri de scoli sau gradinlte. Dupa cum am aratat In imediata vecinatate a viitoarei gradinite se afla mai multe localuri care chiar servesc astfel de bauturi alcoolice $i produse de tutun." - nu intelegern de ce s-a invocat acest motiv. Nici In prezent nu se face

publicitate pentru astfel de produse la iocatiile amintite In modul deserts, fapt ce nu influenteaza functionarea acestora. Prin prezenta 0 rugarn pe reclamanta sa verifice prevederile legislative ~i sa nu se lase dezinformata sau sa nu induca in eroare alte persoane cu afirmatii nefondate $i neprobate.

Educarea copiiJor are 0 valoare indiscutabila pentru societate $i multi locuitori de pe aceasta strada $i din zona au recunoscut ca acest proiect este foarte important pentru comunitatea satrnareana, respectiv, asociatia ncastra a oferit solutii viabile pentru problemele pe care Ie-au ridicat acestia In timpul discutiilor,

chiar multi locuitori, Intre care $; persoanele pensionari din imediata vecinatate ne­au oferit sustinerea morals si sunt de acord cu acest proiect . Rea- credinta unor persoane care fara motive Intemeiate se opun nu poate bloca acest proiect de importanta mare pentru comunitatea satma reana.

Credem cu tarie ca salvarea natiel este In educatie. Educatia este singuruJ motor, singurul generator de resurse umane pentru societate. Este responsabilitatea noastra educarea copiilor nostri, avand In vedere faptul ca ei vor

construi societatea matura $i mult mai corecta, sa schimbe lumea In bine. Noi, Asociatia Edu Well Net ne angajarn sa asigurarn conditiile necesare pentru educatie de calitate a copiilor satrnareni.

Data: Net, 26.09.2018

SITE

www.satu-

mare.ro

GIS

GIS

GIS

SITE

www.satu-

mare.ro