Sf Straja Bucovinei

149
1 STUDIU DE FEZABILITATE I. Partile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. cu sediul social in sat Pojorita, comuna Po Strajerului, nr. 957, judetul Suceava, are Codul Unic de Înreg RO 24517897 şi numarul de ordine în Registrul Comertului J33/1499/25.09.2008. 1.2 Scurt istoric al solicitantului S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. s-a infiintat la data de 25.09.2008 atribuindu-se Codul Unic de Înregistrarea RO 24517897 si numarul de ordine in Registrul Comertului J33/1499/25.09.2008 , cu sediul social în sat Pojorita, comuna Pojorita, str. Judetul Suceava, reprezentata prin doamna MELINTE Cristiana , in calitate de administrator , telefon 0729587323. Capital social subscris: 1000 lei, integral varsat, numarul total parti sociale este de 50 lei. 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respective Solicitantul are ca obiect de activitate principal: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare Solicitantul are ca obiecte de activităţi secundare: 5520– Faciliăţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă du 5610– Restaurante 5621– Alte activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5629– Alte servicii de alimentatie 7911– Activitati ale serviciilor turistice 9313– Activităţi ale centrelor de fitness

Transcript of Sf Straja Bucovinei

1 STUDIU DE FEZABILITATE I. Partile scrise 1.Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. cu sediul social in sat Pojorita, comuna Pojorita, str. Valea Strajerului,nr.957,judetulSuceava,areCodulUnicdenregistrareRO24517897inumarulde ordine n Registrul Comertului J33/1499/25.09.2008. 1.2 Scurt istoric al solicitantului S.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.s-ainfiintatladatade25.09.2008atribuindu-seCodul UnicdenregistrareaRO24517897sinumaruldeordineinRegistrulComertului J33/1499/25.09.2008,cusediulsocialnsatPojorita,comunaPojorita,str.ValeaStrajerului,nr.957,JudetulSuceava,reprezentataprindoamnaMELINTECristiana,incalitatedeadministrator, telefon 0729587323.Capital social subscris: 1000 lei, integral varsat, numarul total de parti sociale: 20, valoarea unei parti sociale este de50 lei.1.3Obiectedeactivitatealesolicitantului(pentrucaresolicitantularecertificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati). Solicitantul are ca obiect de activitate principal: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similareSolicitantul are ca obiecte de activiti secundare: 5520 Facilii de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat 5610 Restaurante5621 Alte activiti de alimentaie (catering) pentru evenimente 5629 Alte servicii de alimentatie 7911 Activitati ale serviciilor turistice 9313 Activiti ale centrelor de fitness 2 Obiectele de activitate aferente proiectului sunt: 5520-Faciliidecazarepentruvacaneiperioadedescurtdurataferent componentei a (Investitii in infrastructura de primire turistica) 9313 Activiti ale centrelor de fitness aferent componentei b (Investitii in activitati recreationale) 1.4 Principalelemijloacefixeaflateinpatrimoniulsolicitantului:resursefunciare(cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc. Denumire mijloc fixData achizitieiValoare netala data intocmirii ultimului bilant-lei- Bucati 1.CLADIRI TOTAL30.10.201023.594,47- 1.1 Casa de locuit cu o suprafata de 124 mp notata pe schita topocadastrala C1 30.10.2010 23.594,47 1 1.2 Anexele gospodaresti aferente casei de locuit (bucatarie de vara, grajd si magazie, beci si sura) notate cu C2 suprafata construita la sol de 152 mp, C3 suprafata construita la sol de 151 mp, C4 suprafata construita la sol de 10 mp si C5 suprafata construita la sol de 14 mp 30.10.2010 1 bucata de fiecare 2.UTILAJE TOTAL--- 2.1 detaliati--- 2.n detaliati--- 3.ANIMALE--- 3.1 detaliati-- - 3 3.n detaliati--- 4.ALTELE - detaliati--- TOTAL-23.594,47-

Constructiilesuntamplasatepeimobilulcumparatconformcontractdevanzare-cumpararenr.1309/30.10.2008situatinintravilanulcom.Pojorita,jud.Suceavasiaufost achizitionate odata cu terenul. TERENURI Nr.crt Amplasare Judet/Localitate Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta Valoarea contabila - lei- Regim juridic 1Comuna Pojorita, judeul Suceava -6473 mp intravilan: - 700 mp curti constructii; - 941 mp arabil; - 4832 mp faneata. 44.002,44Terenulestesituatin intravilanulcomuneiPojorita, judetulSuceava(6473mp terenconstruitsineconstruit) siesteproprietatea beneficiaruluiconform contractdevanzare-cumpararenr.1309din 30.10.2008. 2.Descrierea proiectului 2.1Denumirea investiieiCONSTRUIREPENSIUNETURISTICA,IMPREJMUIRETERENSIBRANSAMENT ELECTRIC 2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN etc) Elaborarea cererii de finanare inclusiv anexele sunt realizate de ctreSC ..................SRL,din Mun. Iasi, strada Aleea Gr. Ghica Voda, nr. 45,judetul Iasi,inregistrata 4 laOficiulRegistruluiComertuluicunumaruldeordineJ22/1188/2006,CIFRO18663049, tel/fax. 0232255143, care are ca obiect de activitate urmtoarele: 7022 Activiti de consultan pentru afaceri i management.7111 Activiti de arhitectura. Proiectarea componentei de arhitectur n cadrul studiului de fezabilitate (proiect faza SF, PAC) idocumentaia pentru avize/acorduri au fost realizate de S.C. GT ARHITECT S.R.L., CUI RO 17052462, J22/2835/2004 cu sediul n localitatea Iai, str. Aleea Pcurari, nr. 10, bl.G3, sc. A, telefon: 0743/050551, avand cod CAEN - 7111 Activiti de arhitectur. 2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeul, localitatea) Regiunea Nord-Est, judetul Suceava, comuna Pojorita, sat Pojorita. 2.4Sevadescriecesedorestesaserealizezeprinproiect,respectivinvestiiin infrastructuradeprimireturistic;investiiinactivitirecreaionale;dezvoltareai/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investiii n infrastructura la scar mic precumcentreledeinformare,amenajareademarcajeturistice,etc.(pentrumodernizariseva descrie succint si situatia existenta) (In cazul proiectelor integratecare combina actiuni din componentele a, b,c, sau d,se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect pentru fiecare componenta). ncazulinvestiiilornagro-turismsevadescriesuccintactivitateadincadrulfermei pornind de la definitia agroturismului 1. In cazul investitiilor care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabileutilizateinscopuldesfasurariiactivitatiituristicesevadescrieinvestitiade producereaenergieidinsurseregenerabilesisevaprezentadevizulestimativaferentacestor cheltuileli. Pentruproiectelecareprevdprinactivitateapropuspstrareaipromovareaculturii tradiionaleprinachiziionareadeobiectecertificatecafiindprodusetradiionaledemarc,n vederea amenajrii structurilor de primire turistice se vor descrie obiectele respective. 1Agroturismulesteoactivitatepracticatdemembriiuneigospodriiagricolecepresupunembinareaactivitiloragricolecuserviciile turisticeninteriorulacesteiaiestecaracterizatprinoferireacazriiiasigurareaparialahraneidinproduseobinutenpropria gospodrie, precum i implicarea turistului n activitile gospodreti, constituind o soluie complementar de suplimentare a veniturilor din agricultur, cu efecte pozitive att de natur economic ct i social. 5 Pentru proiectele care prevad prin activitatea propusa promovarea traditiilor culturale se vadescriemodalitateadepromovaresiinformarecuprivirelatraditiileculturale,facilitarea accesuluituristilorlaevenimente,festivaluriculturaletraditionale,serbaripastorale,etcsia altor activitati din cadrulcomponentelor c si d. Obiectiv general ProiectulConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensibransamentelectricareca obiectivgeneraldezvoltareaactivitatilorturisticenzonarurala-comunaPojorita,judetulSuceava, contribuind astfel la creterea locurilor de munc, a veniturilor alternative i la creterea atractivitii zonei. Obiective specifice: crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei-prinproiectulConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensibransament electric se vor crea 3 locuri de munc pentru tineri i femei; crestereavaloriiadugateinactivitatiledeturism-prinproiectulConstruirepensiune turistica,imprejmuireterensibransamentelectric,S.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L. va construi o pensiune cu scopul de a valorifica potentialul turistic al zonei; crearea,mbunatatireaidiversificareainfrastructuriisiaserviciilorturistice-prin construirea pensiunii turistice cu o capacitate de cazare de 12 camere cu pat dublu (24 locuri de cazare),aaleilorsitrotuarelorplacatecupavajceramic,amenajareauneiparcariautocu suprafatade391,80mp,imprejmuireaterenuluipecareesteamplasatapensiunea, achizitionareaunuisistempentruproducereaenergieidinsurseregenerabilecu10panouri solare si realizarea unui bazin septic vindanjabil pentru preluarea apelor menajere; crestereanumaruluideturistisiadurateivizitelor-datoritcondiiilordenaltcalitate oferitedupimplementareaproiectuluisicaurmareadezvoltariiserviciilorrecreationale (piscina, sauna si masaj). 6 Obiective operaionale: cretereaimbuntireastructurilordeprimireturisticelascarmicprinproiectse prevedeconstruireauneipensiunicu24locuridecazare(12camerecupatdublu),culocde servire a mesei si locuri amenajate de recreere (piscina, masaj si saun);dezvoltareasistemelordeinformareipromovareturisticS.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L. va realiza servicii de informare i promovare turistic prin pliante, brouri, harti, flyere si prinmijloacemodernedeinformare:conturisipostaripesite-urideinternetaccesibilecu usurinta unui sector foarte larg de persoane;crearea facilitatilor recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic:prinproiectsuntprevzutefacilitirecreaionale:opiscina,osalapentrumasajsio saundependentedestructuradeprimireturistic,carevoraveaunimpactpozitivasupra bunastarii clienilor pensiunii. ProiectulConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensibransamentelectricisi propunedezvoltareadurabilaainfrastructuriideprimireturistica,prinrealizareaunuinumarde24 locuri de cazare cuprinse in 12 camere prevazute cu pat dublu. Pensiuneavaficonstruitape4niveluri(D+P+2E)sivaaveaosuprafataconstruitade559,70 mp, o suprafata utila totala de 972,60 mp si o suprafata desfasuratade 1140,40 mp. Proiectul are ca obiecte de investitii si realizarea unei parcari amenajate din piatra concasata, in suprafata de 391,80 mp, construirea aleilor de acces si aleilor pietonale, betonate (295,90 mp) si placate cu pavaj ceramic (662 mp) si realizarea imprejumuirii terenului (287,10 ml). ConstruireastructuriideprimireturisticainsatPojorita,comunaPojorita,judetulSuceava presupunerealizareainvestitiilorininfrastructuradeprimireturistica(componentaa)catin activitati recreationale (componenta b).Proiectul Construire pensiune turistica, imprejmuire teren si bransament electric este un proiect integrat deoarece combin aciuni din componentele ai b. I.Investitii in infrastructura de primire turistica (componenta a): Investitiileininfrastructuradeprimireturisticapresupunconstruireauneipensiunituristicesi dotareaacesteiaconformOrdinuluinr.1051/03.03.2011pentruaprobareaNormelormetodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism. Pensiunea turistica va avea unnivel de confort si o calitate a serviciilor de turism care va atinge standardul de calitate de 3 margarete. 7 Pensiunea turistica va fi construita pe 4 niveluri (D+P+2E) si va avea 12 camere cu pat dublu. Lademisolulintalnimurmatorulfunctional:holacces,spatiutehnicpiscina,depozit,hol; oficiu+scara, bucatarie. La parterul pensiunii ntlnim urmatorul functional: hol acces + receptie, hol+scara, grup sanitar (G.S.)femei,grupsanitar(G.S.)barbati,locdeluatmasa,oficiu+scara,hol,piscina,dusuri,hol vestiare, vestiar + G.S. femei, vestiar + G.S. barbati, hol sauna, sauna, salon masaj si centrala termica. La etajul 1 al pensiunii intalnim urmatorul functional: hol +scara, oficiu, 8 camere si 8 bai. Etajul 1 cuprinde balcoane la fiecare camera si o terasa. La etajul 2 al pensiunii intalnim urmatorul functional: hol+scara, 4 camere si 4 bai. Etajul 2 cuprinde si balcoane. Investitiile aferente dotarilor pensiunii: dotarea bucatariei de31,8 mp, conform Ordinuluinr. 1051/ 03.03.2011 pentru aprobarea Normelormetodologiceprivindeliberareacertificatelordeclasificare,alicenelori brevetelor de turism, cu utilaje de inalta calitate; dotareacamerelor,conformOrdinuluinr.1051/03.03.2011pentruaprobareaNormelor metodologiceprivindeliberareacertificatelordeclasificare,aliceneloribrevetelorde turism; achizitionarea de produse tradiionale de marc, n vederea amenajrii pensiunii turistice. Produseletraditionaledemarcacevorfiachizitionatesunt:paturideln(9buc),blana deoaie(9buc),presdelnesutde2m(6buc),covoradeblandeoaie(5buc), tablouri sculptate (4 buc). Investitii aferente utilajelor si echipamentelor: -achizitionarea unei centrale termice care va fi montata in camera special amenajata de15,00 mp si a echipamentelor aferente instalatiei termice; -achizitionarea unui sistem cu 10 panouri solare; -separator de grsimi (2 buc); -un separator de hidrocarburi; -un hidrofor; -o pompa submersibila. 8 Investiii aferente amenajarii curtii: -se vor construi alei de acces si alei pietonale din pavaj ceramic (662 mp) si betonate (295,90 mp); -parcareade391,80mpvaavea21locurideparcareivafiamenajatacuunstratdepiatra concasata, dupa indepartarea in prealabil, a stratului vegetal; -sevarealizaimprejmuireaterenuluipecarevafiamplasatapensiunea,cuolungimede 287,10 metri liniari si consta intr-un gard facut pe fundatie izolata pe fiecare stalp cugrinda de echilibrare sub soclu. Partea superioara va fi construita din tevi rectangulare la o inaltime libera de 1,6 m, incasata in pamant la 1 m, din care fundatia va fi de 0,8 m. Intre stalpi se vor monta plase bordurate, cu inaltimea de 1,5 m si latimea de 2,5 m. Locul de servire a mesei are o capacitate de 24 de locuri, cu urmatoarea structura: - 2 mese * 6 locuri/masa = 12 locuri - 3 mese * 4 locuri/masa = 12 locuri Total= 24locuri Bucataria de 31,8mp, va fi dotata cu utilaje de inalta calitate, facand fatalocului de servire a mesei cu o capacitate de 24 de locuri. Prin proiectul Construire pensiune turistica, imprejmuire teren si bransament electric, societatea S.C. STRAJABUCOVINEI S.RL.va achizitiona produse traditionale demarcade la diversi artizani si mestesugari din zona Bucovinei.Se vor achizitiona produse traditionale de marca, de la diversi mestesugari, pentru a pastra vie traditiazoneisiaincantaturistiidornicisadescopereartamestesugareascaspecificbucovineana. Produseletraditionaledemarcacevorfiachizitionatesunt:paturadeln(9buc),blanadeoaie(9 buc),presdelnesutde2m(6buc),covoradeblandeoaie(5buc),tablourisculptate(4buc). Aceste produse traditionale vor fi utilizate pentru decorarea pensiunii.ProiectulConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensibransamentelectric contribuielaprotectiamediuluiinconjuratorprinvalorificarearesurselordeenergie regenerabila (energie solara).Valorificarearesurselorsolareserealizeazaprinachizitiaunuisistemformatdin10panouri solare.Energiageneratadepanourilesolareachizitionateestefolositapentruincalzireaapeinecesare activitatilor menajere, din cadrul pensiunii. 9 ConformOrdinuluinr.1051/03.03.2011pentruaprobareaNormelormetodologiceprivind eliberareacertificatelordeclasificare,aliceneloribrevetelordeturismalMinisteruluiDezvoltarii RegionalesiTurismului,structuriledeprimireturisticade3margaretetrebuiesaindeplineasca criteriile generale si sa ofere cel putin 12 servicii suplimentare. S.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.vaoferiogamadiversificatadeserviciisuplimentare cuprinse n tariful de cazare: antena satelit; televizor; parcare auto; acordarea de medicamente i materiale sanitare n cadrul primului ajutor n caz de accidente; informatii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii; trezirea turistilor la ora solicitata; obtinerea legaturilor telefonice; transmiterea mesajelor; predarea corespondentei turistilor; asigurarea de ziare si reviste in holuri; pastrarea obiectelor uitate si anuntarea turistilor; expedierea prin retur la domiciliu a scrisorilor sosite dupa plecarea turistilor; oferirea de materiale de promovare i informare turistic. Serviciile suplimentare oferite de S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L., cu plata separat, sunt:convorbiri telefonice; piscina, sauna; masaj. II.Investitii in activitati recreationale (componenta b): S.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.realizeazainvestitiiininfrastructuraturisticadeagrement dependente de structura de primire turistica. La parterul pensiunii este prevzut o piscina, o sauna si o sala de masaj care vor deservi clientii pensiuni.Amenajareapiscinei,asauneisiasaliidamasajsevafacenzonaspecialamenajatadela parterul pensiunii. Piscina, sala pentru masaj si sauna au cabine de dus, vestiare i grupuri sanitare.10 Zona destinat piscinei are o suprafat de 81,4 mp, ceadestinat saunei are 6,2 mp si zona pentru masaj are o suprafata de 14,8 mp.Se vor achizitiona: -echipamente necesare piscinei:-echipamente filtrare; -sistem de iluminare; -sistem de automatizare; -echipamente curatare piscina; -scari acces piscina (2 buc); -echipamente tratare apa; -tevi si fitinguri. -Sauna din lemn prevazuta cu urmatoarele componente:-soba; -panou de comand; -piatra pentru soba; -banci; -iluminare interioara; -grilaj de lemn podea. -Sala masaj:-mese pentru masaj (2 buc). 2.5Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. Investiiilepropuseaserealizancadrulprezentuluiproiectdecurgcaonecesitatefireasca stadiului socio-economic n care ne gsim, tara membra a Uniunii Europeane (UE). n aceast perioad pentru dezvoltarea economiei regionale,se pune accentul pe cresterea gradului de utilizare a resurselor locale,pepluriactivitatesidiversificareeconomica,pedezvoltareaintegrata,pesubsidiaritatesi flexibilitate,pereducereapoluriimediului,conservareabiodiversitatiiitrecereaspreodezvoltare durabil.11 CutoatecaturismulinternsiinternationalalRomanieiinregistreazaoaccentuatatendinta descendenta (in special datorita scaderii puterii de cumparare a populatiei, pe de o parte, si a diminuarii interesului vizitatorilor straini, pe de alta parte), turismul rural a luat o amploare deosebita in Romania dupa 1990 si in special in ultimii ani. Aceasta situatie se datoreaza in mare masura involutiei sistemului hotelierclasic,uzuriimoraleadotarilorsiechipamentelor,preturilormaripracticatesiserviciilor necorespunzatoare.Prinurmare,turissmulruralaaparutcaoalternativaviabila,catrecares-au indreptat tot mai multi turisti. Turismulruralsiagroturismulsuntdouadinformeledeturismpracticatelanivelnationalsi international, care inregistreaza o evolutie cu pana la 15%, pe an. Dintre cele mai importante elemente carestaulabazaacesteitendinteseremarcagrijacrescandapentruprotectianaturii,evolutia conceptului de durabilitate a spatiului rural si nu in ultimul rand scaderea veniturilor populatiei. NecesitateaproiectuluiConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensibransament electricrezultadinamplasamentulproiectului/pensiuniisianume,insatPojorita,comunaPojorita, judetul Suceava, facand parte din zona Bucovinei. Bucovina se include n aria turistica din nordul Moldovei, socotita a fi a treia pe tara n privinta fluxului turistic (dupa litoral si regiunea BrasovValea Prahovei), a doua n ordinea dezvoltarii si prima nceprivestenumarul,diversitateasivaloareaobiectivelorturistice.Seimpunatentieimultimeasi perfectaarmonizarenpeisajaobiectivelornaturale,arhitecturale,istorice,etnografice,folcloricesi muzeistice.Acesteobiectiveaususcitatdemulttimpinteresulpopulatieiautohtonesialturistilor straini, dar sub forma turismului organizat, abia din a doua jumatate a secolului trecut.Bazamaterialaprecara,nsasidezinteresulnpopularizareacomorilornaturale,istorice, artisticesispiritualealeBucovineiaufacutcaturismulsaprogresezeextremdelentpeaceste meleaguri. Interesul strainatatii pentru aceasta zona se poate deduce si din faptul ca numai n ultimii doi anis-aucreatnEuropadouainstitutii,caresepreocupaexclusivdeistoriaBucovinei:n1990InstitutulBucovina,delaAugsburgsin1992nUcrainaCentruldecercetaribucovinenedela Cernauti.IntreagaregiuneaBucovineiconstituieunadevaratmonumentalnaturii,cendeamnala drumetiesiodihna.Fiecaredinelementelecadruluinaturaltiaducecontributiasitoatelaunlocse armonizeazantr-unpeisajde-adreptulncntator,rociledecelemaidiversificatenaturi(sisturi cristaline, calcare, dolomite, gresii, conglomerate, etc.) scoase la vedere si prin activitatea neobosita a apelor, confera regiunii calitatea unui veritabil muzeu geologic natural. Relieful calm si, totusi lipsit de monotonie,rezultatdinaceambinareaculmilorgreoaie,prelungiculargileculoaredepresionare, 12 punctatnumaidinlocnloccuformemaizvelte(vrfuri,stnci,abrupturi,chei,defilee),constituie fundalulunuibogatnvelisvegetal,ncarecodriintinsiderasinoasesifagalterneazacupasunisi fnete de o rara frumusete, smaltuite cu cele mai minunate flori.Peacestfond,attdepitoresc,sedetaseazaoseamadeobiectivesolitare,demareinteres turistic si stiintific, unele deja ocrotite prin lege.Obiectivegeologice:rezervatiaAdamsiEvacucalcarelesidolomiteletriasicedelnga comunaPojorta,calcarelemezozoicedincheile Lucavei,BrezeisiBotusului,calcarelesidolomitele din cheile de pe Valea Putnei, gresiile si microconglomeratele de Muncel din cheile Pojortei, sisturile negre de La trei movile (Obcina Feredeului), marnele senoniene din Dealul Crucii (Putna), calcarele de Doamna din cariera de pe stnga Moldovei, ntre comunele Frasin si Gura Humorului, stratelecu Aptzchus din cariera Magura (Pojorta), stratele cu inocerami de pe versantul stng al Moldovei, la confluenta cu prul Cetatuii, gresia cu numuliti (eocen inferior) pe versantul stng al Moldovei (vizavi de orasul Frasin), gresia de Prisaca n cheile Strmtura Rosie si din cariera de pe valea Boului, gresia deLucacestincareestesapatachilialuiDaniilSihastru(manastireaPutna),gresiadeKliwadela Vama, Ciumrna etc. Obiectivegeomorfologice:pasulMestecanis(1099m),pasulIzvor(1130m)laizvoarele Sucevei si Moldovei, pasul La trei movile (1040 m, peste Obcina Feredeului), pasul Ciumrna (sau PoianaOvazului,1150m,pesteObcinaMare),platformadeculmeaMestecanisului(nsectorul Obcioara Poiana Manaila), nivelul pliocen din culoarul Moldovei superioare si culoarul Moldovitei, relieful de hogbacks din Obcina Feredeului si Obcina Mare, relieful carstic (corespunzator sinclinalului mezozoic) din estul Obcinei Mestecanisului etc. Comuna Pojorita din judetul Suceava face parte dintr-o zona cu potential turistic ridicat, dar care nu este suficient dezvoltat, avand un punctaj de 4 puncte. ComunaPojoritaseaflaasezatapevalearauluiMoldova,avandcavecini:Municipiului CampulungMoldovenesc,comuneleSadova,FunduMoldoveisiIacobenisiafostformatainsecal- XVIII-lea, de catre strajerii domniei. Ea are in componenta 2 sate: Pojorita si Valea Putnei si se intinde la poalele Masivului Giumalau, cu o populatie de 3050 locuitori. PrincomunaPojoritatrecedrumulnationalDN17carefacelegaturadintreMoldovasi Transilvania, dintre orasele Suceava si Dej, traversand Obcinele Bucovinei prin Pasul Mestecanis,pas care prezinta o mare atractie turistica.Zonacomuneiincaresevamaterializaproiectul/pensiuneConstruirepensiuneturistica, imprejmuireterensibransamentelectric,apartinespatiuluiruralsidetinentradevarpotentialul 13 turisticnecesarpentruactiunicucaracterturistic,prinurmatoareleatractii:PiatraStrajii,rezervatia geologica formatiunea cu Aptycus, pastravaria Valea Putnei, Pasul Mestecanis, Schitul Sfantul Ioan-Iacob,CodriiSecularidelaSlatioara,LaculIezer,cadrulnaturalMoldovaSulita,partiiledelaVatra DorneisiCarlibaba,hergheliadelaLucina.TeritoriulmontandinapropiereacomuneiPojortaofera posibilitatirealepentrupracticareaturismuluisidrumetiinmasivele:Rarau,GiumalausiObcina Mestecanisului,vizitareaCodruluiSecularGiumalau,arezervatieigeologice"ClipeleTriasice"si practicarea vnatorii si a pescuitului sportiv. ComunaPojoritasegasesteininimaBucovinei,zonaincaresepracticasiturismulreligios, prezentandmareinterespentruturistiiromanisistrainideopotriva,manastirileSucevita,Moldovita, Schitul Rarau, Schitul Pojorita, Putna, Voronet, Gura Humorului etc. Solicitantulfinantariinerambursabile,S.C.STRAJABUCOVINEIS.RL.,nuamai beneficiatdesprijindinaltefonduricomunitaresidorestesacontribuieprinprezentulproiectla dezvoltarea infrastructurii de cazare in spatiul rural (com. Pojorata, jud. Suceava). Realizareaproiectului/pensiuneConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensi bransamentelectricincomunaPojoritavaduceladezvoltareaturismuluirural,prinsporirea numarului de turisti atrasi de frumusetile pitoresti ale zonei si dorinta de a descoperi traditii, obiceiuri si specialitati culinare specifice bucovinene, pastrate cu strictete de localnicii comunei. Portul popular cu bundita de dihor, incondeiatul oualor, activitatile micilor mestesugari din zona (olari, mesteri fierari, sculptoriinlemnsipictori),arhitecturatraditionalaacaselorvechidelemnprecumsiAnsamblul folcloricPiatraStrajii suntalteatractiituristicedemnedeluatinseamaatuncicandserealizeazao dezvoltare a spatiului rural care sa conserve si sa valorifice toate aceste elemente romanesti. Prin proiectul Construire pensiune turistica, imprejmuire teren si bransament electric, societatea S.C. STRAJA BUCOVINEI S.RL.va achizitiona produse traditionale demarcade la diversi artizani si mestesugari din zona Bucovinei.Se vor achizitiona produse traditionale de marca, de la diversi mestesugari, pentru a pastra vie traditiazoneisiaincantaturistiidornicisadescopereartamestesugareascaspecificbucovineana. Produseletraditionaledemarcacevorfiachizitionatesunt:paturadeln(9buc),blanadeoaie(9 buc),presdelnesutde2m(6buc),covoradeblandeoaie(5buc),tablourisculptate(4buc). Aceste produse traditionale vor fi utilizate pentru decorarea pensiunii.Turismul in Zona Bucovinei inregistreaza o adevarata dezvoltare in ultima perioada, ca urmare apromovariicontinuelanivelnationalsichiareuropeananumeroaselormonumentesilocuricuo mareatractivitate.Dezvoltareaesteinsadisproportionataintrelocalitatisicomunecaurmarea 14 implicariidiferentiateaconduceriiadministrativelocalesiapopulatiei.Estenecesarareducerea disparitatilordintreacestezonesistimulareaactivitatilorturisticeinacelecomunecareaunevoiede sprijin. O prima masurapentru stimularea turismului in com. Pojorita, jud. Suceava este creareaunor structuri de cazare conforme cu standardele nationale. SpatiiledecazaredincomunaPojoritasuntreprezentatedegospodariilelocalnicilorsaumici pensiuni agroturistice care nu reusesc sa satisfaca toate nevoile si cerintele turistilor romani si straini, in ceea ce priveste capacitatea de cazare, calitatea si diversitatea serviciilor turistice oferite.ComunaPojoritaesteunadinputinelecomuneincaresemaipastreazatraditiilesicutumele stramosestisiprezintaunrealinterespentrumajoritateaturistilorstrainisauautohtoni,ceprovindin mediulurban.Inacestezoneromanestiautentice,fiecarecalatordornicsadescoperefrumusetile patriei,areposibilitateadeainteractionadirectculocalniciisideaseimplicainevenimentele traditionale, cu prilejul marilor sarbatori crestine. Prinrealizareaproiectului/pensiuneConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensi bransamentelectricincomunaPojoritalastandarduldecalitatede3margarete,vasporinumarul turistilorsiadrumetilor,vorcresteveniturilenon-agricolealepopulatieiruralesivadeterminao dezvoltare socio-economica durabila aintregii zone de impact. ProiectulConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensibransamentelectric contribuielaprotectiamediuluiinconjuratorprinvalorificarearesurselordeenergie regenerabila (energie solara).Valorificarearesurselorsolareserealizeazaprinachizitiaunuisistemformatdin10panouri solare.Energiageneratadepanourilesolareachizitionateestefolositapentruincalzireaapeinecesare activitatilor menajere, din cadrul pensiunii. Oportunitateainvestitieiconstandinconstruireauneipensiunituristicecuocapacitatede cazare de 24 persoane, la un standard de calitate de 3 margarete, este data si de efectele pozitive pe care le are asupra dezvoltarii durabile a zonei. Efectele proiectului din care rezulta necesitatea si oportunitatea investitiei: A. Efectele tehnice asupra dezvoltarii regionale: -crestereasiimbunatatireacapacitatiidecazaredinzona,cuunnumarde12camerecupat dublu, reprezentand 24 locuri de cazare; -crestereanumaruluideturisti,adurateivizitelorsirespectivagraduluideocupare,datorita punerii in valoare a zonei turistice din comuna Pojorita prin construirea pensiunii turistice cu dotari la un standard de calitate de 3 margarete; 15 - infrastructura va fi imbunatatita prin amenajarea de alei cu pavaj ceramic, a unei parcarii cu 21 locuri, prin realizarea imprejmuirii terenului; - imbunatatireainfrastructurii in comuna Pojorita. B. Efectele economice asupra dezvoltarii regionale - cresterea valorii adugate in activitatea turistica din comuna Pojorita, judetul Suceava; -creareaunuinumarde3locuridemuncaprinactivitatideturism,cucaracterpermanent respectiv un flux monetar pozitiv cu efect direct asupra calitatii vietii afamiliilor din zona de impact a proiectului; -crestereanumaruluideturistisiaperioadeisejuruluiinfluenteazafavorabilveniturile mestesugarilorsiartizanilordinzonadecomunaPojoritasidinceleinvecinate(Sadova,Fundu Moldovei, Iacobeni); -dezvoltareaeconomicaacomuneiPojoritaprinstimulareapluriactivitatii,prindiverse activitati nonagricole (servicii turistice si de informare turistica, artizanat si mestesugarit);-fluxurileeconomicecreateprinproiectvorformaimpozitesitaxecarevorcontribuila dezvoltarea comunei Pojorita din judetul Suceava. C. Efectele sociale asupra dezvoltarii regionale:- crestereagradului de ocuparea populatiei active si reducerea somajului (efectul noilor locuri demuncaseconcretizeazaincrestereacalitatiivietiisianiveluluidetraialpopulatieidinzonade impactapensiuniiprincrestereaveniturilor,prinreducereasomajului,princrestereaincasarilorla bugetullocalsinuinultimulrandprinefectulpozitivasupraeducatieipopulatieiruraleprivitecaun tot); - asigurarea accesului la zonele naturale de interes turistic prin crearea facilitatilor recreationale;-descoperireadecatreturisti,atraditiilorsiobiceiurilorspecificesatuluibucovinean,pastrate delocalniciicomuneiPojoritasiposibilitateaimplicariiefectiveaturistilorcuocaziadiferitelor evenimente locale; -stimulareaactivitatilorculturalesireligioaseinzonadeactiuneaproiectului,prinvizitarea muzeelor(MuzeulArtaLemnuluisiMuzeulLingurilor,Casamuzeu-profesorIonTugui,din CampulungMoldovenesc,MuzeulEtnograficsiMuzeuldeStiinteNaturalesiCinegetica,dinVatra Dornei), a manastirilor (Putna, Voronet, Gura Humorului, Moldovita, Sucevita) si a schiturilor (Schitul Sfantul Ioan Iacob-Pojorita, Schitul Rarau). 16 D.Efecteledemediuasupradezvoltariiregionalesuntdeterminatedecaracteristiciletehniceale pensiunii si constau in:-reducereapoluriimediuluiprinutilizareadetehnologiicurate(bazinvidanjabil,panouri solare);- valorificarea energiei regenerabile (solare) prin folosirea panourilor solare; -externalitatipozitivedeproductiesiconsum(punereainvaloarearesurselorlocalepeisaj, forta de munca, pmnt, capitalul); - informaii asupra intensitii riscului de poluare. E. Satisfacerea cererii de consum. Creareacereriiprivindserviciiledeturismoferiteprinprezentulproiectsebazeazpe rezultatele cercetrilor de pia care furnizeaz date privind nevoile i tendinelemanifestate pe pieele turistice. Cererea, in domeniul structurilor de cazare cu un standard de calitate de 3 margarete, in comuna Pojorita, va fi satisfacuta intr-o proportie de aproximativ 40%, prin construirea pensiunii turistice, care va avea un numar de 12 camere cu pat dublu. PensiunearealizataprinproiectulConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensi bransamentelectric,incomunaPojorita,vacontribuilasatisfacereacereriideserviciideturism venita din partea turistilor romani si straini carevor sa paraseasca urbanul stresant si poluat in timpul concediilor,vacantelor,intimpulliberdepeparcursulsaptamaniisauinweekend,darsisatisfacerea cererii de cazare si masa persoanelor in tranzit. ServiciileturisticeprestatedeconcurentadincomunaPojoritasuntinferioarecelorcarevorfi oferite prinnfiinarea pensiunii. S.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.vaidentificagrupulintdeconsumatorifolosindmetode demarketingbazatepeeforturipersonaleipublicitate,iarserviciileturisticepuseladispozitia clientilorsevorpliadupacerintelesinecesitatileacestora,invedereamultumiriifiecareicategoriide consumator. Astfel, consumatorii serviciilor turistice vor avea urmtoarele caracteristici:-grupul1,cuoponderede20%,cuprindepersoaneprovenitedinlanurilede asigurareaserviciilorturisticeprinsindicateiCasaNaionaldeAsigurripentru Sntate(cuprindeindivizicuvrstadepeste40deaniangajatensistemulpublic de protecie social i cu venituri medii); 17 -grupul2,cuoponderede45%,formatdinpersoanecareprovindinlanurilede asigurareaserviciilorturisticeprinoperatoriprivai(indivizicareprovindintoate categoriiledevrsta,acrorcaracteristicprincipalsuntveniturilepestemedia naional i un nivel redus al timpului liber n raport cu media economiei); -grupul3,cuoponderede35%,formatdinpersoaneleaflatentranzitsaupentru perioade scurte de petrecere atimpului liber (turitii de weekend) Estimm c, n condiiile nerealizriiproiectului de valorificare a potenialului i de cretere a calitii serviciilor turistice, vor fi nregistrate urmtoarele consecine negative: -dezvoltarea turismului la nivel national nu va cunoaste o dezvoltare echilibrata pe zone; -nesatisfacereacerintelordeserviciidecalitatevenitedinparteauneiclasemaipretentioasede clienti ; -nu vor putea fi cunoscute si valorificate pe deplin, traditiile, obiceiurile, obiectele de artizanat si specialitatile culinare specifice bucovinene; -potenialulnaturalalcomuneiPojoritasialzoneiinvecinate,reprezentatprinpeisajsiresurse forestiere (Muntii Giumalau, Pietrele Doamnei- Rarau, formatiunea cu Aptycus, Codrii Seculari de la Slatioara, Codrii Seculari de pe Giumalau) si resurse de ape minerale (Poiana Negri, Vatra Dornei, Dorna Candreni, Brosteni) nu va fi valorificat la adevrata sa valoare; -prinrealizareaproiectului/pensiuneConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensi bransamentelectricsevorrealizalocuridemuncapentrupopulatiarurala,generatoarede veniturinon-agricole,iarprinnerealizareaproiectuluivacrestesomajulsivascadeaofertade locuri de munca; -calitatea serviiciilor de turism din zon va rmne la acelai nivel slab dezvoltat; -locurile de cazare existente la nivel de comuna nu vor putea acoperi pe deplin cererea in special in sezon. 2.6Piatadeaprovizionare/desfacere,concurentasistrategiadepiatacevafiaplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Societateadesfasoaraoactivitateinacestdomeniusiprinintermediulacestuiproiectseva valorificapotentialulturisticalzonei,creandu-seastfelposibilitateadedestinderesirelaxarea clientilorsi,inacelasitimp,prinserviciileoferitesevadeterminaintoarcereaclientilorinzonasi cresterea numarului acestora. 18 Piata de aprovizionare Dezvoltarea turismului rural trebuie efectuat in contextul valorificarii patrimoniului Bucovinei, ingeneral,sialcomuneiPojorita,inspecial,prinrestructurareapoliticiideprodusturistic,adoptarea uneistrategiiinpoliticadepreturisidetarife,aprovizionareaconstantacuprodusenecesareprestarii serviciilorturistice.Aprovizionareacuprodusealimentareproaspete,diversificatesidecalitateeste deosebit de importanta pentru o pensiune care include pe langa cazare si masa. Produsele alimentare destinate consumului in cadrul pensiunii, precum si produsele de igiena si curatenievorrespectaconditiilesicerinteledecalitateimpusedenormelesistandardelenationalesi internationale. Produselealimentareserviteincadrulpensiuniivorfirealizate,inprincipal,duparetete traditionalespecificebucovinene,darvorfiincluseinmeniusialtetipurideprodusecuspecific national sau chiar international, pentru a satisface o gama cat mai variata de gusturi.Alegereafurnizorilorsevafaceprinanalizacomparativaapreturilor,acalitatiiproduselor oferite si distanta pana la depozitul de aprovizionare, in vederea reducerii cheltuielilor de transport, iar aprovizionarea se va face pe baza de contracte de vanzare - cumparare. S.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.isivafaceaprovizionareacuprodusealimentare,produse de curatenie, produse de decor extern si intern de la furnizorii din zona. PrincipaliifurnizoriaiS.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.vorfiMetroCash&CarrySrl, Selgros Cash &Carry, Carrefour i E.on. Aprovizionareacuprodusealimentare,exceptandpainea,sevafaceodatala3zile,iar aprovizionarea cu produse de curatenie se va face saptamanal. POTENTIALIIFURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii Adresa Produs furnizat si cantitate aproximativa Valoare aproximativa -lei- % din total achizitii 1.MetroCash&Carry SrlBd.1 Decembrie 1918Nr.5, Jud. Suceava -Produse alimentare-Produse nealimentare 3740716 2.Selgros Cash &CarryStr.Cernui nr118, 720089 -Produse alimentare-Produse nealimentare 4442119 19 Suceava 3. Carrefour CaleaUnirii nr.27B Suceava -Produse alimentare-Produse nealimentare 4909721 4. Cip Savin Com SrlStr. Profesor doctor Victor Babes, Nr. 1, Loc. Campulung MoldovenesC, Jud. Suceava -Produse alimentare-Produse nealimentare 2571711 5.MeritoCampulung Moldovenesc str. Dimitrie Cantemir, nr. 2-4, parter loc. Campulung Moldovenesc, jud. Suceava -Produse alimentare-Produse nealimentare 187039 6. E.onStr.Vlahu Alexandrunr. 6Cmpulung Moldovenesc Energie electric114604,6 Piata de desfacere Prindestinaiilesale,produsulturisticsepoateconstituintr-unmesajadresatconsumatorilor (turitilor) poteniali, care prinopiunea lor - concretizat n prezena lamomentul prestrii serviciilor componente, dau natere fluxurilor turistice respectiv consumului turistic. Potrivitformelordemanifestareipracticiinationalesiinternational,trsturiale turismului rural ar putea fi: - apropierea de natur; - absena mulimii (de semeni); - linite; - un mediu ambiant nemecanizat; - contacte personale (n opoziie cu anonimatul urbanului); - senzaia de continuitate i stabilitate, de trire a unei istorii, vie i trainic; - posibilitatea de a cunoate ndeaproape locuri i oamenii acelor locuri; - contactul nemijlocit cu autoritile locale, cu preocuprile i activitatea specific zonei; 20 - cunoaterea ndeaproape a afacerilor ce se fac pe plan local; - posibilitatea prelevrii de imagini legate de identitatea indivizilor comunitii; - ansa integrrii n comunitate pe perioada sejurului. Produsulturisticruralestedestinatsatisfaceriinevoiiderentoarcerelaorigine,de redescoperireanaturii,alinitiiiacomorilorspaiuluirural(etnografic,folclor,tradiii meteugreti,artizanat).Produsulestedestinatunuilargspectrudeconsumatori(copiiitineret, turitidevrstmedie30-45deani,turitidevrstaatreia)isatisfacemultiplemotivaii,sianume: turismdeweek-end,sejururi,vntoareipescuit(pastravariaValeaPutnei,LaculIezer-Sadova), vacane active (drumetii pe Masivul Giumalau- Rarau, Piatra Strajii), cultural (Muzeul ArtaLemnului siMuzeulLingurilordinCampulungMoldovenesc,MuzeulSatuluiBucovinean),nacelaitimp vizeaznmodspecialsegmentuldeturitiaimediuluicitadinidinriledezvoltateiputernic industrializate. Acestor turiti li se ofer mai multe variante de meniuri cu baremuri. Serviciile cu care societatea S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. iese pe piata sunt: -servicii de cazare; -servicii de servire a mesei; -serviciirecreaionale (piscina + saun + masaj).

Nr. de locuriGrad de ocupare Sezon Camere duble2463% Sezonintermediar Camere duble2445% Extrasezon Camere duble2439% Piata tinta a S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. este reprezentata de turistii care viziteaza zona Campulung- Moldovenesc Vatra Dornei si localitatile apropiate, atrasi de obiectivele naturale (Piatra Strajii, rezervatia geologica formatiunea cu Aptycus,Pietrele Doamnei de pe Rarau, Codrii Seculari depeGimalau,LaculIezer-Sadova,MuntiiCalimani-VatraDornei)siantropice(partiiledeschi: Vatra Dornei si Carlibaba, Muzeul Arta Lemnului si Muzeul Lingurilor din Campulung Moldovenesc)din zona.21 PozitiageograficaacomuneiPojoritapeDN17esteunpunctfavorabilpentruactivitateade turismruralpecareovarealizaS.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.,astfelsepoateidentificaunalt grup tinta al produsele de turism (cazare si masa), reprezentat de persoanele care sunt in trecere dinspre Moldova sau Transilvania. S.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.esteointreprinderemodernaindreptataspreeconomiade piata, care urmareste atragerea consumatorilor si satisfacerea acestora, oferind servicii de turism de cea mai inalta calitate. Segmentul de piata vizat de firma S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. este format in general din persoane ce provin din mediul urban, au venituri medii si peste medie, au varsta cuprinsa intre 16 si 60 anisidorescsa-sisatisfacanecesitatiledepetrecereatimpuluiliberinconditiileuneicalitati ireprosabile a serviciilor turistice. Consumatorii serviciilor turistice oferite de S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. sunt atrasi si de mancareacuspecificbucovinean,careindeplinestetoateconditiiledecalitatealeunuiprodus alimentar:- calitate nutritionala; - calitate organoleptica; - calitate igienica; - calitate estetica.Distributiasefaceinmoddirect,producatorconsumator,faraintermediari,S.C.STRAJA BUCOVINEI S.R.L., putand oferi clientilor servicii la preturi mai mici si de o calitate superioara celor existente in prezent pe piata din localitate. PromovareapensiuniirealizateprinproiectulConstruirepensiuneturistica,imprejmuire terensibransamentelectricsevafacelanivellocal,regionalsinationaldeadministratorulfirmei prin intermediul mass-media, si anume prin radiouri si posturi TV locale si regionale, ziare, ghiduri si reviste turistice, blog-uri si conturi deschise pe diferite site-uri de internet (facebook, twitter), din ce in ce mai accesibile unui numar mare de persoane.Unrolimportantinpromovareaserviciilorturistice,prestatedenouapensiuneconstruitaprin proiect, il are publicitatea prin viu grai, realizata de clientii multumiti de calitatea conditiilor de cazare, de specialitatile culinare oferite si de activitatile recreationale pe care le-au realizat in zilele petrecute in aceasta pensiune.Deasemenea,pensiuneavafipromovataprinafise,flyere,cartidevizitasidiversealte instrumente neconventionale de promovare. 22 Plataserviciilorsevafaceinnumerarlapunctuldelucrualsocietatiidecatrebeneficiarii serviciilor. In ceea ce priveste riscurile si dificultatile in activitatea de desfacere a serviciilor turistice putem mentiona: -existariscurideanuputeasatisfacecereriledecazaresimasa,datoritacapacitatiimici(24 locuri de cazare), de exemplupensiunea nu are capacitatea de a oferi cazare grupurilor mari (un autocar); -seintampinagreutatiin negociereapreturilordincauzaconcurenteineloiale,aprestatarilorde servicii turistice neautorizati, dar S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. va face fata acestora prin politiciledemanagementadoptate,princalitateasuperioaraaseviciiloroferitesiprin autenticitatea produselor oferite. Dezvoltarea turismului rural va avea efecte benefice asupra starii de spirit a populatiei urbane si rurale deopotriva, prin evadarea dincotidian sigasirea linistii intr-un mediu ambiant relaxant specific bucovinean. Stabilireaunuisistemdedistribuieadecvatatragedupasinestudiereaamanunitasituaiei, elaborareamaimultorvariabileialegereacelormaibunemijloacedepromovare,curezultatelecele maibune.Promovareasevarealizaprin:ageniiledeturism,internet,lanulvoluntar,iprin intermediul pliantelor, mass mediasi a cartilor de vizita. Promovareavaaveacainstrumentdelucru,turismulrural,cetrebuieinelescaoformde activitatecareasigurapopulaieiruralesiurbanecelemaiadecvatecondiiideterapiempotriva stresului determinat de tumultul vieii cotidiene. Pentru o promovare cat mai buna administratorul S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L doamna MelinteCristianavaparticipaalaturideparteneriidinsectorulprivatlatargurinationalesi internationalede turism. Se va realiza un Program de Marketing i Promovare, care va cuprinde aciuni cu adresabilitate lanivelulprofesionitilordinturismi/saualpotenialilorturiti.Programuldepromovareprin agentiile de turism si profesionistii in domeniu va fi revizuit i adaptat periodic si va cuprinde: -evaluarea rezultatelor activitii de turism; -analiza activitii de promovare; -analiza tendinelor cererii turistice; -analiza serviciilor i produselor oferite; -iesirea pe piata de profil cu noi servicii si produse turistice; 23 -stabilirea cheltuielilor necesare pentru implementare a programului; -stabilirea cadrului organizatoric de realizare; -evaluareaimpactuluipecareilvaaveaaplicareaprogramuluipropusasuprapieeituristice (numr de turiti, venituri). POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr.crtClient (Denumire si adresa)Valoare -lei - % din vanzari 1Turistii care doresc sa viziteze obiectivele turistice din zona 9932431 2Persoanele care sunt interesate de petrecerea unei perioade de timp departe de aglomeratia marilor orase 12495639 3Persoane care doresc sa petreaca un sfarsit de saptamana intr-un mediu rural 5767218 4Persoane interesate de organizarea unor evenimente deosebite ntr-o ambian rural 3844812 TOTAL320400100 Concurenta ConcurentiiprincipalidincomunaPojorita,inceeaceprivestestandarduldecalitate,sunt reprezentati prin pensiuni si vile turistice.CONCURENTI AI SOLICITANTULUI NumeDescriereTarife 1. Pensiunea Flori de Bucovina *** - 6 camere cu pat dublu matrimonial -6 bai 140 lei/camera - 1 apartament cu 2 paturi duble -1 baie 170 lei/ap -1 camera cu 4 locuri -1 baie 160 lei/camera 2. Pensiunea " Casa Vlahopol " *** - 8 camere cu pat dublu matrimonial - 8 bi 150 lei / camer. 3. " Vila Claudia " ***- 1camera cu pat dublu matrimonial 160 lei/camera -6 camere cu pat dublu matrimonial -6 bai 80 lei/camera 4. Pensiunea Angela *** - 23 de camere (17 camere cu bai proprii si 7 cu grup sanitar pe hol) - 48 locuri de cazare 90 Ron /camera cu baie pe hol /zi 120 Ron /camera cu baie proprie /zi 24 Strategia de piata SocietateaS.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.isidesfasoaraactivitateaincom.Pojorita,jud. Suceava, fiind situata in zona Bucovinei, una dintre zonele cu un mare potential turistic.Seareinvedereatractivitateazoneipentruturistiiautohtonicatsipentruceistraini,darsi pentruagentiieconomicicaredorescsasatisfacacerereadeprodusturistic,prindiferiteformede cazare si activitati conexe turismului.Firmavacunoasteinpermanentaconditiilesievolutiapieteizonaledeserviciituristicesiva adoptastrategiidepiatabinefundamentate,caresaasigureosatisfaceredeinaltacalitateacerintelor de consum si in aceeasi masura rentabilitatea si viabilitatea societatii pe piata. In relatia cu clientii S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. va practica strategii de piata bazate pe exigenta ridicata a produselor oferite si pe pozitia ofensiva fata de concurenta.Dinpunctuldevederealcalitatiiserviciilorturisticeoferite,pensiuneaconstruitaincom. Pojorita, jud. Suceava, va avea un numar de 3 margarete, punanad la dispozitie clientilor o gama variata de servicii suplimentare incluse in pretul de cazare sau cu plata separat. ConformOrdinuluinr.1051/03.03.2011pentruaprobareaNormelormetodologiceprivind eliberareacertificatelordeclasificare,aliceneloribrevetelordeturismalMinisteruluiDezvoltarii RegionalesiTurismului,structuriledeprimireturisticade3margaretetrebuiesaindeplineasca criteriile generale si sa ofere cel putin 12 servicii suplimentare. S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. va oferi urmatoarele servicii suplimentare cuprinse n tariful de cazare: antena satelit; televizor; parcare auto; acordarea de medicamente i materiale sanitare n cadrul primului ajutor n caz de accidente; informatii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii; trezirea turistilor la ora solicitata; obtinerea legaturilor telefonice; transmiterea mesajelor; predarea corespondentei turistilor; asigurarea de ziare si reviste in holuri; 25 pastrarea obiectelor uitate si anuntarea turistilor; expedierea prin retur la domiciliu a scrisorilor sosite dupa plecarea turistilor; oferirea de materiale de promovare i informare turistic. Serviciile suplimentare oferite de S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L., cu plata separat, sunt:convorbiri telefonice; piscina, sauna; masaj.Societatea va avea o pozitie concurentiala buna, determinata de preturile competitive pe care le va practica in raport cu calitatea serviciilor oferite.Pentrucanumaruldeturistiprezintaofluctuatiepermanenta,determinatadeperioadaanului (sarbatori legale, sezon rece, sezon cald, sarbatori locale etc.) politica manageriala a unitatii va fi aceea deareduceintensitateaacesteifluctuatii,prinstabilireaunortarifediferentiateinfunctiedesezon, stabilindu-se astfel 6 perioade in timpul anului dupa variatia turistilor din zona.Astfel,perioadadesezonintermediarvacuprinde95zile(1februarie-25martiesi20 octombrie 30 noiembrie), perioada de extrasezon va cuprinde 67 de zile (26 martie - 30 aprilie si 19 septembrie19octombrie),iarperioadadesezoncareestesiceamailungavacuprinde203zile(1 mai 18 septembrie si 1 decembrie - 31 ianuarie), pretul camerei in sezon fiind superior tarifului unei camere din extrasezon . Economiaturismuluiesteorientata,intr-omasuratotmaimaresprepietelededesfacere,iar administratorulpensiuniivaadoptamasuriorganizatoricedediferentiereatarifelorsipreturilor, structura si diversitatea ofertei de servicii turistice si intensificarea publicitatii turistice vor fi analizate cu atentie, pentru a se putea gasi solutii eficace in legatura cu permanentizarea activitatii turistice. Intrucatduratasezonuluituristicinzonadeactiuneaproiectuluiestedeterminata,inprimul rand,deconditiileclimaticesimeteorologice,sevoraplicainstrumentestrategicecumenireasa compensezediminuareaatractivitatiifactorilornaturalicuunsetdeelementesuplimentarede cointeresareaturismuluipotential,invedereavalorificariimaideplineapatrimoniuluituristic,prin mentinerea cererii de servicii turistice la un volum si nivel rezonabile pentru prestatar, pe o perioada de timp dintr-un an cat mai lunga posibil. S.C. STRAJA BUCOVINEI S.R.L. va adopta strategii diferite pentru depasirea perioadelor din extrasezon si anume: strategii de pret si strategia bazata pe valoarea produsului. 26 Strategiiledepretpracticatesuntspecificesocietatilorcaredesfasoaraactivitatiindomeniulturismului, si anume reducerea preturilor in perioadelede extrasezon si sezon intermediar, reduceri de pret pentru grupuri de 10-20 persoane. Meniurile se vor pregatiin bucataria pensiunii, iar servirea se va face inconditii deosebite, de catreunpersonalcompetentsimotivatinpermanentadecatreconducereafirmeiS.C.STRAJA BUCOVINEI S.R.L., sa ofere servicii de inalta calitate. Oferta pensiunii in materie de gastronomie este foarte bogata, turistii putandu-se delecta cu preparate specifice mediului rural bucovinean din comuna Pojorita,judeulSuceava.Pentrufiecaremasaazilei(micdejun,dejunsicina)sevorpreparacate3 variante de meniuri, meniuri care conin reete caracteristice zonelor rurale nationale, pentru a satisface cerintele si gusturile unuinumar cat mai mare de turisti straini si romani. Turistiiprovenitidinzoneleurbaneputernicdezvoltatesiaglomeratevorputeasimtispiritul traditional al zonelor rurale stramosesti prin bucate speciale, preparate in bucataria pensiunii, asa cum se preparau acum zeci de ani in bucataria fiecarui gospodar rural. MENIURI Mic dejun Varianta 1CantitateU.M. Omleta taraneasca1portie Salata de rosii1buc Cafea1ceasca Chifle 2buc Mic dejun Varianta 2CantitateU.M. Omleta cu ciuperci 1 portie Urda+telemea1portie Ceai1ceasca Chifle 2buc Mic dejun Varianta 3CantitateU.M. Mamaligutacu branza si smantana1buc Cafea1buc Iaurt1buc Varianta medie pentru mic dejun este 15 lei. 27 Prnz Varianta 1CantitateU.M. Ciorba radauteana1 portie Muzicute de porc 1portie Cartofi aurii1portie Chifle4buc Smantana0,5g Invartita cu mac3buc Apa minerala (0.5l)1buc Prnz Varianta 2CantitateU.M. Ciorba taraneasca de vacuta1portie Sarmalute in foi de varza 1portie Chifle2buc Mamaliguta1portie Alivenci moldovenesti2buc Apa minerala (0.5l)1buc Prnz Varianta 3CantitateU.M. Ciorbadepasarecu tocmagi1portie Pilafdehribicu mamaliguta1portie Chifle2buc Tocinei4buc Apa minerala (0.5l)1buc Varianta medie pentru prnz este 30 lei. Cina Varianta 1CantitateU.M. Pastravincobzade brad 1portie Mamaliguta1portie Salata de muraturi0,5g PlacintePoale`n brau 3buc 28 Cina Varianta 2CantitateU.M. Stiuca gatita ca-n Bucovina1portie Pilaf de orez1portie Cornulete cu nuca100g Salata de varza rosie100g Cina Varianta 3CantitateU.M. Gratar de vita1portie Cartofi taranesti1portie Mujdei de usturoi1portie Chifle2portie Cozonac cu rahat100g Varianta medie pentru cina este 24 lei. Cererea viitoareeste dificil de estimat, dar analizand studiile de piata se observa ca cererea de serviciituristicesporestepemasuracresteriiveniturilorconsumatorilorsiimplicitatimpuluiacordat activitatilor recreationale.Datorita oportunitatilor aparute, odata cu integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, respectiv a programelor de amenajare si organizare a obiectivelor naturale, cererea serviciilor de cazare a crescut sivacreste,ceeacemotiveazarealizareaproiectuluiConstruirepensiuneturistica,imprejmuire teren si bransament electric intr-o zona cu mare potential turistic. Inprezentsectorulturisticsedezvoltaprincreareasimodernizareastructurilordecazaresi amenajareaobiectivelorturisticenaturalesiantropice,ceeacevadeterminacrestereanumaruluide turisti, deci a cererii. StrategiadementinerepepiataaS.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.secanalizeazape modalitatideatragereaclientilor,prinoferireadeserviciidecazare,serviciideluatmasasi recreationale la preturi accesibile si calitate superioara. DatoritaobiectivelorturisticedincomunaPojoritasidinzonaapropiata(rezervatiageologica formatiuneacuAptycus,MasivulGiumalau-Rarau,pastravariaValeaPutnei,PasulMestecanis, Schitul Sfantul Ioan-Iacob, Codrii Seculari de la Slatioara, Lacul Iezer -Sadova, cadrul natural Moldova Sulita,partiiledelaVatraDorneisiCarlibaba,hergheliadelaLucina),S.C.STRAJABUCOVINEI 29 S.R.L. se bazeaza pe numarul mare de turisti care vin sa viziteze zona, sa se recreezesi cei care sunt in trecere, pentru a vinde serviciile cu care iese pe piata. Societatea practica strategii de atragere si mentinere a clientilor, cum sunt: reducerea pretului la copiisilagrupuri,oferireaunuimicdejungratispentruperioadedetimpmaripetrecuteinpensiune, realizarea depachete speciale pentru sarbatori, atragerea clientilor prinrealizarea de meniuri speciale, garantareaunorserviciidecalitatedatoritadotarilordeinaltacalitatesiapersonaluluispecializat. Realizarea stategiilor de atragere si mentinere a clientilor prin calitatea serviciilor si bunurilor turistice oferite duce la cresterea eficientei economice a activitatii intreprinse si la viabilitatea pensiunii pe piata concurentiala a zonei. Aa cum turistul va povesti celor pe carei cunoate experiena prin carea trecut, proprietarul pensiuniicreateprinproiectulConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensibransament electricpoateveninntmpinareapotenialilorclienicupropriapovestedespreprodusulturistici serviciileoferite.Pnlaurmstrategiadepiatanuestealtcevadectomodalitatedeadescrie experienele pe care potenialii clieni le pot atepta dac cumpr produsul turistic respectiv. 3.Date tehnice ale investitiei3.1Date generale3.1.1 Zonaiamplasamentul(regiunea,judeul,localitatea)investitiei,suprafaai situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare Amplasamentul investitiei: Regiunea Nord-Est, Judetul Suceava, comuna Pojorita, sat Pojorita. Terenulpecareurmeazaafiamplasataconstructia,seaflainJudetulSuceava,Comuna Pojorita, sat Pojorita, Str. Valea Strajerului, FN. Terenul se afla in intravilanul localitatii. TerenulesteinproprietateasolicitantuluiS.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.,conform contractuluidevanzarecumpararenr.1309/30.10.2008siesteliberdeconstructii.Terenulareo suprafatade 4832 mp, cartea funciara nr. 30151si o geometrie poligonala, cu urmatoarele vecinatati: -N Proprietate particulara - Taran Gheorghe (vandut catre Erhan Constantin) -N-E Drum acces-S-E Proprietate particulara Carloanta Gavril -S-V Proprietate particulara Taran Tudora (vandut catre Erhan Constantin) -N-V Proprietate particulara Taran Gheorghe (vandut catre Erhan Constantin). 30 Terenulareopantaaccentuatadelanordspresudsiesteaccesibildindrumuldeaccesdin parteadeestaamplasamentului.Esteterenliberdeconstructii,neexistandalteconstructiicarese mentin sau se demoleaza. 3.1.2Caracteristicilegeofizicealeterenuluidinamplasament(studiugeotehnic,studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune STUDIU GEOTEHNIC DATE GENERALE TEMA Prezentulstudiustabilesteconditiiledecadrunaturalsigeotehniceinvedereafurnizariidatelor necesareelaborariiproiectuluitehnicpentruConstruirepensiuneturistica,imprejmuireterensi bransamentelectric,proprietateafirmeiS.C.STRAJABUCOVINEIS.R.L.satPojorata,incomuna Pojorata, judetul Suceava. Obiectiveleurmariteincazulprezenteidocumentatiisunturmatoarele:determinareatipului,stariisiproprietatilorfizico-mecanicealeformatiunilordinamplasamentincuprinsulzoneiactiveafundatiilor; semnalareaunorconditiispecialealeamplasamentului;stabilireaparametrilordeseismicitatesiaadincimiideinghetaperimetruluiarializat;stabilireacategorieigeotehniceaconstructiilorsia amplasamentului; aspectealestabilitatiisistemuluiconstructii-versant;recomandari privind proiectarea, imobilului conditionat de caracteristicile terenului de fundare. AMPLASAMENTUL ObiectivulurmeazaafiamplasatincomunaPojorita,judejulSuceava,invecinatateasudicaa muntilor "Adam i Eva", constituindu-se ca oconstructienoua.Accesul serealizeazapedrumulnational DN 17 Suceava-Vatra Dornei, pana la aproximativ 100 de m inainte de statia de benzina ROMPETROL, apoi,peparteastanga,pestradaValeaStrajeruluiseinainteazaspresudpanaaproapedeiesireadin localitate, unde, pe partea dreapta a caii de acces se afla obiectivul analizat. In prezent terenul pe care urmeaza a fi amplasat obiectivul are destintie de fanat. 31 DATE PRIVIND OBIECTIVUL PROIECTAT Constructia proiectata va avea 4 niveluri D+P+2E, cu H maxim lacornisa = +9,80m si H maxim la coama= +13,25m. Fundatiile constructiei sunt continui sub ziduri, iar umpluturile ce se vor realiza n jurul fundaiilor sevorexecutadinrocicoezive(cesencadreazS.T.A.S.-ului2914-84)avndnvedereobinereaunui grad de compactare mediu de 95% i minim de 92% (se recomand utilizarea de pmnt galben sortat-praf argilos sau argil prfoas). Structura parterului si a etajelor 1 si 2 este asigurata de un sistem de cadre din beton armat (stalpi si grinzi) cu plansee din beton armat.Amplasamentulesteliberdeconstructiisidinacestpunctdevederesepoateincepeexecutia constructiei proiectate. Avindinvederecaracteristicileconstructiilorprecumsicondi|iiledeteren,seestimeazapentru ansamblul constructie-teren, o categorie geotehnica 1. CADRUL NATURAL DATE GEOLOGICE Dinpunctdevederegeologicperimetrulinstudiuestesituatpeariadedezvoltareaformatiunilor sedimentare apartinand Zonei Flisului, in care se diferentiaza doua unitati distinete si anume Panza flisului curbicortical,inparteadeestsiPanzadeCeahlauinparteadevest,lacareseadauga,sprevest, formatiuni sedimentare apartinand Seriei Bucovinice, care intra in constitutia unitatii structurale majore, cunoscuta sub denumirea de "Zona cristalino-mezozoica a Carpatilor Orientali". Dateleexistenteinliteraturadespecialitate(confirmateprinlucrariledecercetaregeologice executatepentruinvestigareaacumularilordesubstantemineraleutile)atestacainzonaincareeste amplasat perimetrul in studiu se dezvoltaformatiuni ce apartin de Panza flisului curbicortical, reprezentate prin Stratele de Sinaia, care, din punct de vedere litologic, sunt constituite predominant din gresii convolute, cenusii,cuciment"carbonatic,diaclazate,marnocalcarecenusiiputernicdiaclazate,lacareseadauga secvente pelitice reprezentate prin argile negricioase a caror varsta este hauterivian - tithonic. Spre vest apar formatiuni ce apartin Panzei de Ceahlau, reprezentate prin Stratele de Piscu cu Brazi, constituite litologic din depozite de flis grezo - sistuos de varsta aptian - barremian. 32 SeriaBucovinicacuprindeformatiunireprezentateprinStratelecuAptichus,constituitelitologic din marnocalcare si marne rosii sau verzi, de varsta valanginiana, Stratele de Pojorata alcatuite dintr-un flis grezos-marnos, polimictic, ce are varsta berriasiana si Formatiunea conglomeratelor si gresiilor de Muncelu acarorvarstaestebarreminaninferior-hauterivian.Laacesteaseadaugacalcaresidolomitedevarsta anisian -campilian ce provin din rama estica a sinclinalului Breaza - Rarau. LaacesteaseadaugarocimetamorficeapartinandSerieideRarau,reprezentatepringnaiselede RarausiSerieideTulghes,reprezentateprinepimetamorfite(sisturicuartiticeclorito-sericitoase,sisturi cloritoase cu pigment grafitos, sericito-cloritoase, metariolite si cuarturi albe sau cenusii) FormatiuneaconglomeratelorsigresiilordeMunceluestealcatuitadinurmatoareletipuri petrografice: - gresii grosiere, cenusii sau galbui, in strate groase de 1-3 m, ce trec la microrudite sau chiar rudite cugaletiderocicristaline,dolomite,calcarealbesirosii,jaspurisimarne,dimensiunilegaletilorfiind cuprinse intre 2-10 cm; - calcaro-gresiirubanate,maifine,cealterneazacuniveledegresiimoi,cuurmedeplante incarbonizate; - gresii bine stratitlcate, in bancuri decimetrice, cu rari galeti de roci cristaline si dolomite, capatand pe directie sau lenticular aspect mai calcaros; - gresii dure, muscovitice, cenusii-albastrui, in strate groase. Aceste formatiuni se dezvolta in structuri anticlinale sau sinclinale puternic faliate, avand directia generala NV-SE, cu caderi sud-vestice de 55-80. Pentru obiectivul urmarit de studiul de fata prezinta importanta depozitele de suprafata, de varsta cuaternara,rezultateinurmaproceselordealterare,dezagregare,transformaresiredepunerearocilordin substrat. AcesteasuntdispusediscordantpesteformatiunilesedimentaredeflisceapartinPanzeiflisului curbicorticalreprezentateprinFormatiuneagresiilorsiconglmeratelordeMuncelu(carealcatuiesc fundamental), sub formadedepozitealuvionarealealbieimajorearauluiMoldovasiateraselorsale inferioare. Grosimeascoarteidealterare(alohtonasiautohtona),inzonaperimetrului studiat, determinate pe baza datelor provenite din lucrarile executate si a celor consemnate in literatura de specialitate, variaza intre 2 si 2 m. 33 Scoartadealterarealohtonas-aformatinconditiileatreifaciesuridiferite:aluvialpentru depozitelecarealcatuiescterasele,deluvialpentrudepoziteleacumulatepeversantisicoluvialpentru acumulanle de la baza pantelor versantilor. Depozitelealuvialesuntreprezentateprinagregatenaturalederau(pietrisuri,nisipuri, bolovanisuri).Dinpunctdevederepetrograficsuntalcatuitedindiversetipuriderocisedimentare (calcare, dolomite, marnocalcare, gresii) si roci metamorfice (sisturi cuartitice sericitoase, cloritoase, roci porfirogene,gnaise,micasisturi,amfibolite).Deluviilesicoluviilesuntlocalizatepeversantisilabaza acestora. Au un grad redus de sortare, fragmentele au forme angulare sau subangulare, rar subrotunjite si sunt prinse intr-o matrice argilo-nisipoasa sau argiloasa.. Solul are o grosime cuprinsa intre 0,25-0,30 m si se incadreaza in grupa solurilor coluviale. Sintetizand se poate aprecia ca formatiunile geologice de suprafata, deci cele care privesc zonele de influentaafundatiilorconstructiilor,suntdevarstacuaternara,delasuprafataspreadancimefiind reprezentate prin: un nivel cu grosimi variind intre 0,25 si 0,30 m, cu o medie de 0,27 m de sol vegetal de culoare brun-galbuie,caremaiintegreazagaletiderocimetamorficesirocisedimentare,inspecial dolomite cenusii. Stratele care alcatuiesc acest nivel sunt consolidate, de o compactitate medie, fara a se constata tasari diferentiate. un nivel cu grosimi de 0,75 m, de argile cenusii negricioase plastice, la plastic vartoase, cu elemente decimetrice de roci metamorfice si sedimentare, angulare sau subangulare, ce apare in sondajele nr. 3 si nr.4; unnivelcugrosimide0,50m,deargilecenusiinegricioaseplastice, la plastic vartoase, cu rareelementecentimetricederocimetamorficesisedimentare,angularesausubangulare,ce apare in sondajele nr. 1 si nr.2; unniveldenisipargilos,micaceu,cuelementecentimetricederocimetamorficesi sedimentare cu grosimi cuprinse intre 0,60 -0,70 m si o grosime medie de 0,65 m; un nivel de nisip argilos, micaceu, cu elemente decimetrice de roci metamorfice si sedimentare cu grosimi de 0,70 m, ce apare in sondajele nr.3 si nr.4; unnivelcugrosimivariindtntre1,45si2,90m,cuomediede2,17mdesisturiclorito-sericitoase,fisurate,alteratesuperficial,cubudinedecuartalbsaucenusiu,uneoriintr-o slaba matrice de argile galbui sau cenusiu- galbui, slab nisipoase. Depozitele sedimentare, de varsta cuaternara, sunt dispuse pe un fundament sedimentar alcatuit din roci constitute predominant din dolomite, calcare albe si rosii, gresii grosiere cenusii sau galbui, in strate 34 groasede1-3m,cetreclamicroruditesauchiarruditecugaletiderocicristaline,jaspurisimarne, dimensiunile galetilor fiind cuprinse intre 2-10 cm si calcaro-gresii rubanate, la care se adaugii rare secvente peliticereprezentateprinargilecenusii.Incuprinsulacestoranuexistaniveluriderociplasticecaresa permita alunecari gravitationale. In cuprinsul rocilor de suprafafa nu exista goluri carstice, turbarii, maluri sau saruri solubile, deci avemde-afacecuunterencarepracticconstituieunsuportacceptabilpentrufundatiileconstructiilor, dand garantia stabilitatii lor in timp. DATE GEOMORFOLOGICE Perimetrul este amplasat, din punct de vedere geomorfologic, in provincia muntoasa a Carpatilor Orientali,grupamuntilorcristalino-mezozoicisiaiflisuluiintern,subgrupanordica,muntiapartinand bazinelor hidrografice estice. Reliefulapartinetrepteidealtitudine700-1300 mstreaptamuntoasa,unitateamorfostructuralade orogen,unitateacarpaticamuntoasa,subunitateacristalino-mezozoicasiaflisului,masivuloriental, regiunea nordica. DinpunctdevederemorfostructuralperimetrulapartineunitatiimorfostructuraleaObcinelor Bucovinei,terminatiasudicaaCulmiiLucina-Muncelu,CuloaruluidepresionarMoldova-Sadova,ca rezultataleroziuniiselectivepefaciesulcomparativmaimobil,alflisuluiintern,decatacelalzonei cristalino-mezozoice de la vest si al sisturilor negre de la est. Pe criteriul latimii si a morfologiei, in cadrul culoarului, perimetrul este plasat in sectorul sudic, ce are o latime mai redusa (1-2 km ), sector de vale terasata. Ingustarea treptata spre sud - est a acestui culoar se datoreste ingustarii flisului intern in aceasta directie, pana la cateva sute de metrii in sectorul Sadova - Campulung Moldovenesc. Dinpunctdevederegeomorfologicperimetrulinstudiuapartinezoneideracorddintreterasele superioare de pe versantul drept al raului Moldova si depozitele proluvial - coluviale de pe versantul estic al culmii Adam si Eva. LaparalelalocalitatiiPojorata,inprofilultransversalalvaiirauluiMoldova,caforme derelief fluviatil se individualizeaza urmatoarele terase: terasa de l,0-2,0m altitudine (ca terasa inferioara sau de lunca), situate in imediata apropiere a albieiminorearauluiMoldova,avandoextindererelativredusa;esteconstituitadin bolovanisuri,pietrisuri,maiputinnisipurigrosiere,rarmediisiestefrecventinundata, indeplinind in mare parte functia de albie majora; terasade3,0-4,0maltitudine,caprimaterasainferiorasaudevale,cuoextinderemaimare, 35 constituitapredominantdinnisipurisipietrisuri,lacareseadaugasubordonatbolovanisuri. Frunteateraseide3,0-4,0mesteinclinata,iarpodulesteneted,usorinclinatspreraul Moldova, avand o latime de cca. 200 m si cota medie de 682,0 m. Din punct de vedere litologic este constituita din pietrisuri in cadrul carora se disting uneori ritmuri cu stratificatie gradata, iaralteoriseconstataprezentauneistratificafiiincrucisate,lacareseadaugauneoriargilesi argile nisipoase, ca matrice pentru pietrisuri, nisipuri grosiere si bolovanisuri. teraseledescrise,subaspectmorfologicsistructural,aparinteraselordefunddevale,bine reprezentate in zona si bine individualizate, cu toate ca diferenta de altitudine dintre ele este in generalredusa.Structuraacestorteraseestecomplexa,alaturidedepoziteceaunaturapur aluvionara se intalnesc si depozite coluviale formate din argile cenusii sau galbui, uneori slab nisipoase,cecuprind,inproportiidiferite,galetimaimultsaumaipufinrulatidegresii, marnocalcare,dolomite,calcaresaurocimetamorfice(gnaisedetipRarau,sisturicuartitice clorito -sericitdase, uneori cu pigment grafitos, metariolite, cuartite si cuarturi albe sau cenusii). Acumulativuleste format din pietrisurisinisipurilacareseadauga,bolovanisuri.Pevertical stivasedimentaranutradeazaosortareevidenta,caresisementinapedistantemarisicaresa poata fi utilizate ca reper morfogenetic. Litologia rocilor constituente ale terenului din perimetrul studiat ii confera acestuia o stabilitate buna, nefiind semnalate alunecari de teren, eroziuni accentuate, surpari sau fenomene carstice. Terenuldeamplasamentalviitoareiconstrucfiiesteacoperitcuvegetatie,faptcediminueaza fenomenele erozionale. Inconcluzie,subaspectgeomorfologic,perimetrulinstudiuprezintaostabilitateacceptabila, nefiind expus, la aceasta data, nici unui fenomen natural cu caracter distructiv. DATE HIDROLOGICE SI HIDRGEOLOGICE ReteauahidrologicadinzonaestereprezentatainprincipalderaulMoldova(carelaparalela amplasamentuluiobiectivuluicareurmeazaaficonstruit,areopozitietransversalafatadedirectia elementelormorfostructurale)siafluentuldedreaptaalacestuia,paraulIzvorulGiumalauluicarese altoieste la confluenta cu Moldova sub un unghi de aproximativ 60. PantamedieatalveguluirauluiMoldovaestede7%o,debitulmediumultianualestede8,27 1/s/km, iar aluviunile in suspensie sunt de 105 gr/m3. 36 Insondajeleexecutate,nus-asemnalatprezentaapei,peunintervalde72ore,cuprecizareaca masuratorile au fost efectuate dupa o perioada de seceta prelungita. Analizele chimice efectuate au aratat ca apele raului Moldova sunt caracterizate de valori cuprinse intre6-7,5pentrupH,70-98%pentruoxigenuldizolvat,240-450mg/1pentrureziduufix,46 65mg/l pentru ionul Ca, 5 - 18 mg/1 pentru ionul Mg, 12-40 mg/1 pentru ionul Cl i 40 -200 mg/1 pentru HS04. Se remarca faptul ca sub aspectul valorilor continuturilor in anioni (S04, Cl) si cationi (Ca, Mg, Cl),precumsialniveluluipH-ului,oxidabilitatilor,apelefreaticeanalizateseinscriuinlimitele normalitatii. Stratulacviferestealimentatdinprecipitatiilepluvio-nivaleceseinfiltreazadepeversantiide dreapta ai raului Moldova, respectiv de pe versantul estic al muntilor Adam si Eva. Nivelulhidrostaticalacviferuluifreatic,masuratintr-ofantanasituatainvecinatatea amplasamentului (la cca 100 m spre est - sud est) este situat la adancimea de 4,0 m. Facem precizarea ca masuratorile au fost efectuate dupa o perioada de precipitatii destul de abundente. Analiza unei probe de apa prelevata din albia paraului Pastrav(prezentata in anexa text nr.3) a pusinevidentaurmatoarelevalori:pH=7,1,cloruri10,63mg/1,azotati4,40mg/1,azotiti0,0mg/1, sulfati10,30mg/1,bicarbonati116,55mg/1,Ca28,90mg/1,Mg2,89mg/1,amoniu0,0mg/1, oxidabilitate 7,13 mg/1, materii in suspensie 44,0 mg/1, alcalinitate totala = 3,55 mg/1, aciditate totala 0,12 mg/1, reziduu fix 200 mg/1 si duritate totala 6,70 grade germane. Sepoateapreciacaperimetrulluatinstudiubeneflciazainprezentdeconditiihidrogeologicesi hidrologice acceptabile pentru a putea fi folosit pentru constructii, in sensul ca nu este inundabil, iar prima panza freatica a fost interceptata la adancimea de 2,50 m, excavatiile pentru fundatii urmand a se executa in mediu umed. Avandinvederecaracteristicilededescarcarealeapelorpluvio-nivale,sprebazaversantilor, caracteristicileclimatice,incarepredominaperioadedeprecipitatiiabundente,desfasurateinperioade lungi de timp, consideram ca, pentru asigurarea functionalitatii constructiei, este nevoie de hidroizolatii speciale. Nivelul hidrostatic se va putea ridica dupa perioadele cu precipitatii abundente, avand in vedere contextul litologic, bazinul destul de mare de alimentare si caracteristicile morfologice ale aliniamentului si va influenta, in timp, negativ caracteristicile constructiei. 37 DATE GEOTEHNICE STRATIFICATIA TERENULUI DE SUPRAFATA In vederea stabilirii naturii litologice a terenului de suprafata, deci a potentialului teren de fundare pentruobiectivulcesevaamplasainperimetru, precum si pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice au fost exercitate un numar de 4 sondaje cu adancimi variind intre 3,0 si 4,50 m. Sondajeleaufostamplasateintr-oreteadeterminatedeformasimoduldeamplasarea constructieisimorfologiasuprafeteiterenului,astfelincatsapermitastudiereacorespunzatoarea terenului.ReteauaafoststabilitainconformitatecuprevederileN.P.074/2002,considerand amplasamentul in categoria geotehnica 1. Au fost consultate de asemenea si profilele unitare de stratificatie elaborate pentru alte studii geotehnice si de stabilitate din zona si din vecinatati. Din aceste sondaje s-au recoltat probe tulburate care au fost analizate in laborator. In cele ce urmeaza sunt prezentate datele si informatiile obtinute in urma executarii sondajelor. -SONDAJ1amplasatinapropieredecoltulnordicalviitoareiconstructii,ainterceptat urmatoarea succesiune litologica: 0,0 - 0,30 - sol vegetal de culoare cenusiu-negricioasa, micaceu, cu elemente centimetrice de roci metamorfice rotunjite; 0,30 - 1,05 - argila de culoare cenusiu-negricioasa, micacee, slab nisipoasa, cu frecvente elemente centimetricedesisturicuarfiticesericito-cloritoase,cloritoase,clorito-sericitoasecupigment grafitos angulare sau subangulare; 1,05-1,55-argiladeculoarecenusiu-negricioasa,micaceeslabnisipoasa,cufrecventeelemente decimetricesaublocuridesisturicuartiticesericito-cloritoase,cloritoase,clorito-sericitoasecu pigment grafitos angulare sau subangulare; 1,55~3,00-sisturiclorito-sericitoase,fisurate,alteratesuperficial,cubudinedecuartalbsau cenusiu. -SONDAJ 2 amplasat in apropiere de coltul estic al viitoarei constructii, la cca. 25 m sud-est fata de sondajul 1, a interceptat urmatoarea succesiune litologica: 0,0-0,25-solvegetaldeculoarecenusiu-negricioasa,micaceu,cuelementecentimetricede roci metamorfice rotunjite;0,25 - 1,00 - argila de culoare cenusiu-negricioasa, micacee, slab nisipoasa, cu frecvente elemente centimetricedesisturicuartiticesericito-cloritoase,cloritoase,clorito-sericitoasecupigment grafitos angulare sau subangulare;38 1,00 - 1,50 - argila de culoare cenusiu-negricioasa, micacee, slab nisipoasa, cu frecvente elemente decimetricesaublocuridesisturicuartiticesericito-cloritoase,cloritoase,clorito-sericitoasecu pigment grafitos angulare sau subangulare; 1,50-3,10-sisturiclorito-sericitoase,fisurate,alteratesuperficial,cubudinedecuartalbsau cenusiu. -SONDAJ 3 amplasat in apropiere de coltul sudic al viitoarei constructii, la cca. 15 m sud-vest fafa de sondajul 2, a interceptat urmatoarea succesiune litologica: 0,0 - 0,25 - sol vegetal de culoare cenusiu-negricioasa, micaceu, cu elemente centimetrice de roci metamorfice rotunjite; 0,25-0,95-nisipargilosmicaceu,deculoarecenusie,cufrecventeelementecentimetricede sisturi cuartitice sericito-cloritoase, cloritoase, clorito-sericitoase cu pigment grafitos angulare sau subangulare; 0,95 - 1,65 - nisip argilos micaceu, de culoare cenusie, cu frecvente elemente decimetrice sau blocuridesisturicuarfiticesericito-cloritoase,cloritoase,clorito-sericitoasecupigmentgrafitos angulare sau subangulare; 1,65-4,40-sisturiclorito-sericitoase,fisurate,alteratesuperficial,cubudinedecuartalbsau cenusiu. -SONDAJ 4 amplasat in apropiere de coltul vestic al viitoarei constructii, la cca. 15 m sud-vest fata de sondajul 2, a interceptat urmatoarea succesiune litologica: 0,0 - 0,30 - sol vegetal de culoare cenusiu-negricioasa, micaceu, cu elemente centimetrice de roci metamorflce rotunjite; 0,30-0,90-nisipargilosmicaceu,deculoarecenusie,cufrecventeelementecentimetricede sisturi cuartitice sericito-cloritoase, cloritoase, clorito-sericitoase cu pigment grafitos angulare sau subangulare; 0,90-1,60-nisipargilosmicaceu,deculoarecenusie,cufrecventeelementedecimetricesau blocuridesisturicuarfiticesericito-cloritoase,cloritoase,clorito-sericitoasecupigmentgrafitos angulare sau subangulare; 1,60-4,50-sisturiclorito-sericitoase,fisurate,alteratesuperficial,cubudinedecuartalbsau cenusiu. Aceste lucrari au aratat existenta in zona superficiala, a unei succesiuni naturale cuprinzand: un nivel cu grosimi variind intre 0,25 si 0,30 m, cu o medie de 0,27 m de sol vegetal de culoare 39 brun-galbuie,caremaiintegreazagaletiderocimetamorflcesirocisedimentare,inspecial dolomite cenusii. Stratele care alcatuiesc acest nivel sunt consolidate, de o compactitate medie, fara a se constata tasari diferentiate. unnivelcugrosimide0,75m,deargilecenusiinegricioaseplastice, la plastic vartoase, cu elemente decimetrice de roci metamorflce si sedimentare, angulare sau subangulare, ce apare in sondajele nr. 3 si nr.4; unnivelcugrosimide0,50m,deargilecenusiinegricioaseplastice,laplasticvartoase,cu rare elemente centimetrice de roci metamorflce si sedimentare, angulare sau subangulare, ce apare in sondajele nr. 1 si nr.2; unniveldenisipargilos,micaceu,cuelementecentimetricederocimetamorficesi sedimentare cu grosimi cuprinse intre 0,60 -0,70 m si o grosime medie de 0,65 m; un nivel de nisip argilos, micaceu, cu elemente decimetrice de roci metamorfice si sedimentare cu grosimi de 0,70 m, ce apare in sondajele nr.3 si nr.4; unnivelcugrosimivariindintre1,45si2,90m,cuomediede2,17mdesisturiclorito-sericitoase, fisurate, alterate superficial, cu budine de cuart alb sau cenusiu, uneori intr-o slaba matrice de argile galbui sau cenusiu- galbui, slab nisipoase. Depozitelesedimentare,devarstacuaternara,suntdispusepeunfundament sedimentar alcatuit dinrociconstitutepredominantdindolomite,calcarealbesirosii,gresiigrosierecenusiisaugalbui,in strategroasede1-3m,cetreclamicroruditesauchiarruditecugaletiderocicristaline,jaspurisi marne, dimensiunile galetilor fiind cuprinse intre 2-10 cm si calcaro-gresii rubanate, la care se adauga rare secventepeliticereprezentateprinargilecenusii.LaacesteaseadaugaepimetamorfitedinSertiade Tulghes,reprezentateprinsisturicuartiticeclorito-sericitoase,uneoricupigmentgrafitossifrecvente budine de cuart alb sau cenusiu. In cuprinsul acestora nu exista niveluri de roci plastice care sa permita alunecari gravitationale. In cuprinsul rocilor de suprafata nu exista goluri carstice, turbarii, maluri sau saruri solubile, deci avemde-afacecuunterencarepracticconstituieunsuportcorespunzatorpentrufundatiile constructiilor, dand garantia stabilitatii lor in timp. Dinceleexpuserezultacasubadancimeade1,50-1,65mavemde-afacecudepozite epimetamorfice,reprezentateprintr-unniveldedepozitecoluvialeconstituitedinelementesaublocuri angularesausubangularedesisturicuartiticeclorito-sericitoase,uneoricu pigmentgrafitossifrecvente budine de cuart alb sau cenusiu fisurate si alterate supergen, intr-o slaba matrice de nisipuri slab argiloase 40 sauargile,slabnisipoase,deciunterencucaracteristicifizico-mecaniceunitarecarenuestesensibilla tasari absolute sau diferentiate, daunatoare constructiilor. Faptulcaterenulestestabilizatesteatestatsidecomportamentulfavorabilalconstructiilordin vecinatatesituatelacca100mspreest-sudest.Laacesteconstructiinus-auconstatattasari,rotiri, crapaturi, fisuri, ceea ce confirms stabilitatea terenului de fundare. CARACTERISTICILE GEOTEHNICE ALE TERENULUI Conformfiselordestratificatie,caracteristicilefizico-mecanicealestratuluideargilacenusiu-negricioasa,micaceeslabnisipoasacuelementeslabrulatesauangularederocisedimentaresi roci metamorfice, cercetat in cadrul perimetrului, se incadreaza in urmatoarele limite: greutatea volumica -y = ( 2,74-2,82 kN/m3); greutatea volumica in stare uscata yd = (2,52-2,63 kN/m3) ; indicele de porozitate 32,3 ; grad de saturatie 0,36 %; caracteristici privind compresibilitatea in stare naturala: -model de deformatie edometrica:M l-3 (7340-7540);M 2-3 = (6615-6720); Unghi de frecare interna > 36 ADANCIMEA DE INGHET In conformitate cu STAS 6054/77, in zona localitatii Pojorata, adancimea de inghet este de 1,00 -1,10 m. ZONAREA SEISMICA ConformSTAS11100/1-77privindmacrozonareaseismica,amplasamentulobiectivuluise situeaza in zona de grad 6 sau E (normativ P100 1/2004). InconformitatecunormativelePI001/2004incalcululantiseismic,corespunzatorintensitatii seismice de grad 6 - E se vor lua in considerate coeficientii - acceleratia de proiectare a terenului pentru componenta orizontala a miscarii ag = 0,12 cm / s2; 41 -perioada de colt Tc = 0,7sec ; -factorul de importanta Y1 = 1; -clasa de ductilitate M (medie). Clasa de importanta in care poate fl incadrata construcfia este IV, normala. Zona eoliana E, conform STAS 10101/20-1990. Zona de inzapezire E, conform STAS 10101/21 - 1992. INCADRAREA TERENULUI CONFORM TS -1977 Categoriile de teren de pe amplasament, in functie de rezistenta la sapare, pana la cota de fundare avuta in vedere (incepand de la adancimea de 1,60 m), rezultate in urma investigatiilor facute cu sondajele executate se prezinta astfel: - sol vegetal cu elemente de roci metamorfice - teren usor categoria I-a; -argilacenusiu-negricioasacuelementecentimetricederocimetamorfice-terenmijlociu categoria I-a; -argilacenusiu-negricioasacuelementedecimetricederocimetamorfice-terenmijlociu categoria a Il-a; -nisipuriargiloasecuelementecentimetricederocimetamorficesisedimentare,terenmijlociu categoria a Il-a; -nisipuriargiloasecuelementedecimetricederocimetamorficesisedimentare,terenmijlociu categoria a Il-a; -sisturicuartiticesericito-cloritoasecubudinedecuartalb,fisuratesialterate,terentare, categoria a in a. Procentual aceste categorii se prezinta astfel: - teren usor 15% - teren mijlociu 50% - teren tare 35% Total 100% 42 Inceeaceprivesteantecedenteleterenuluimentionamfaptulcanuaufostsemnalatepe amplasament prezenta unor accidente subterane materializate prin hrube, beciuri sau umpluturi de grosimi mari. CONDITII DE FUNDARE Inperimetrulcercetat,functiedelitologiaterenuluistabilitaprinlucrarileexecutate, caracteristicile geotehnice ale acestuia si prescriptiile standardelor in vigoare privind adancimea maxima de inghet, obiectivul care se proiecteaza se poate funda incepand de la adancimea Df = 1,60 m, in nivelul de sisturicuartiticesericito-cloritoasecubudinedecuartalb,fisuratesialterate,uneoricuoslabamatrice argiloasa, luandu-se inconsiderare presiuneaconventionalapconv=360kPa,pentru sarcinidecalcul din gruparea de incarcari fundamentale. RISC GEOTEHNIC PREZUMAT Inurmaanalizeimaterialuluidocumentarexistentinarhivaelaboratoruluistudiului,in conformitatecu"Ghidulprivindmoduldeintocmiresiverificareadocumentafiilorgeotehnicepentru constructii-indicativGT035/2002"si"Normativulprivindprincipiile,exigentelesimetodelecercetarii geotehniceaterenuluidefundare-indicativNP074/2007,pentruamplasamentulstudiatseprelimina urmatoarele conditii: FACTORIIRISCULUI GEOTEHNIC DESCRIEREASITUATIEIDIN AMPLASAMENTUL STUDIAT PUNCTAJ ESTIMAT Conditii de terenTeren bun2 Apa subteranaNecesita epuismente reduse2 Importanta constructieiNormala3 VecinatatiRisc redus1 SeismicitateZona seismica de calcul de tip 6 -"E"0 PUNCTAJ TOTAL ESTMAT8 In concluzie, pentru amplasamentul studiat se prelimina un punctaj total aproximat de 8 puncte, deci un risc geotehnic redus, respectiv o incadrare in categoria geotehnica 1. 43 CONCLUZII SIRECOMANDARI Pebazadatelordecunoastereobtinuteculucrariledecercetareexecutate(sondaje, observatiidetaliatedeteren,analizesideterminaridelaborator)suntderetinuturmatoarele aspecte: perimetrul studiat este situat in partea de sud a comunei Pojorata, terenul fiind ocupat de o faneata si pasune; din punct de vedere geologic perimetrul este situat pe aria de dezvoltare a formatiunilor sedimentareapartinandZoneiFlisuluicarpaticsiZoneiCristalino-mezozoice,din partea de nord a Carpatilor Orientali; rociledin substratsuntconstituitedin dolomite,calcarealbe sirosii,gresii grosiere cenusii sau galbui, in strate groase de 1-3 m, ce trec la microrudite sau chiar rudite cu galeti de roci cristaline, jaspuri si marne, dimensiunile galetilor fiind cuprinse intre 2-10cmsicalcaro-gresiirubanate.LaacesteaseadaugaepimetamorfitedinSeriade Tulghes,reprezentateprinsisturicuartiticeclorito-sericitoase,uneoricupigment grafitossi frecvente budine decuartalbsaucenusiuAcesteasuntincadrateingrupa rocilor tari, sunt stabile, nu prezinta intercalatii de roci argiloase sau alte tipuri de roci plasticecaresapermitadeplasarigravitationale(alunecari),lucruobservatsidin geomorfologia zonei; incuprinsulacestoranuexistaniveluriderociplasticecaresapermitaalunecari gravitationale; incuprinsulrocilordesuprafatanuexistagoluricarstice,turbarii,malurisausaruri solubile,deciavemde-afacecuunterencarepracticconstituieunsuport corespunzator pentru fundatiile constructiilor, dand garantia stabilitatii lor in timp; depoziteleacoperitoarealefundamentului,inzonaamplasamentuluiobiectivului, insumeaza o grosime cuprinsa intre 2.0- 4,0 m, fiind reprezentate in general de catre unniveldedepozitecoluvialeconstituitedinelementesaublocuriangulatre sausubangularederocisedimentaresimetamorfice,cuprinseintr- omatricedeargileplasticedeculoaregalbuiesaucenusiu-galbuie. Deasupracoteidefundaresedispuneunniveldeargileplasticela plastic-vartoase, cu rare elemente de dolomite si calcare angulare si subangulare; laparteasuperioaraaacestora,sedispuneunniveldedepozitedetipcoluvial, 44 reprezentate prin sol vegetal cu galeti de roci sedimentare, cu o grosime variind intre 0,10 si 0,15 m; prin investigarea sondajelor geotehnice executate nu se remarca existenta unor variatii de facies in depozitele sedimentare interceptate; din punct de vedere geomorfologic perimetrul studiat apartine teraselor superioare de pe versantul drept al raului Moldova, respectiv paraul Strajerului, in zona de racord cu depozitele proluvial - coluviale; terenul de amplasare a constructiei este inclinat spre nord-est; versantii sunt stabili, neexistand, la aceasta data, alunecari de teren; terenuldinzonaamplasamentuluiesteacoperitdevegetatieierboasa,faptcare diminueaza fenomenele erozionale; nivelul hidrostatic al apelor subterane este situat la adancimea de 2.1m,excavatiile pentru fundatii (care se recomanda a fi incepand de la adancimea de 1,60) urmarid a se executainmediuumed,cuprecizareacaobservatiileaufostefectuateintr-o perioada cu precipitajii destul de abundente ; analizeleefectuateinzona,auconduslaconcluziacaapele freaticesuntslabagresivefatadebetoanesimetalprezentand agresivitate de dezalcalinizare; inzonacoteidefundares-aconstatatprezentaunuiniveldesisturi cuartiticesericito-cloritoasecubudinedecuartalb,fisuratesialterate,uneoricuo slabamatriceargiloasa,carepotpreluasarcinileceurmeazaafitransmisede constructia proiectata, fapt confirmat si de comportamentul favorabil al constructiilor dinperimetru,situateinimediatavecinatate,lacarenus-auconstattasari,rotiri, fisuri, crapaturi, ceea ce demonstraza stabilitatea terenului de fundare; presiuneaconventionalaastratuluiincaresepropunefundarea(depozitecoluviale constituitedinelementedeblocuriangularesausubangularederocisedimentare, cuprinse intr-o matrice de argile plastice) este p conv = 360 k Pa; 45 RECOMANDARI Fatadecerinteleimpuseprintema,pebazadatelorobtinuteinurmastudiuluipotfiformulate urmatoarele recomandari: avandinvedereadancimeadeinghet,litologiaterenuluiexistentinzonaamplasamentului obiectivului si caracteristicile constructiei, propunem adoptarea adancimii de fundare incepand de la1,60m,faraoprealabilaimbunatatireaterenuluidefundare,curespectareaprevederilor normativului P.10/86, pc 4.1-4.6; stratul de fundare este format din sisturi cuartitice sericito-cloritoase cu budine de cuart alb, fisurate si alterate, uneori cu o slaba matrice argiloasa; fundareasevarealizaprindepasireaobligatorieastratuluidesolvegetal,respectandu-se conditiiledeincastrareinstratulviusiadancimeadefundareconformnormativelorinvigoare, functie de terenul de fundare si caracteristicile obiectului proiectat;adancimeadefundaresevaconsideraceaimpusadefunctionalitate, curespectarea strictaa prevederilornormativuluiP.10/86,pc4.1-4.6,pentruconstructiidinclasaIVdeimportanta-normala (STAS 10100/ 0-75); conform STAS 3300/2-85, pct. 1.6.2. constructia nu este sensibila la tasari; conform STAS 3300/2-85, anexa C, tabel 20, tasarea admisibila maxima este 15 cm.; constructia nu are procese care ar putea influenta terenul de fundare sau stabilitatea; serecomandacaprinsistematizareaverticalasaseasigureevacuareaapelordinprecipitatii, pentru evitarea baltirii si stagnarii acestora pe amplasament; pentru eliminarea eventualelor urmari ale actiunii apelor superficiale, provenite din perioadele deprecipitatiiabundente,serecomandaexecutareainparteadesud-vestaamplasamenturuia unui canal, pentru colectarea si evacuarea apelor intr - un camin special amenajat; serecomandaamenajareacorespunzatoareatorentuluisituatinparteadevesta amplasamentului si plantarea de vegetatie arboricola pentru stabilizarea taluzului, in conditiile incare,inultimaperioadadetimp,seremarca,dinpunctdevederepluviometric,prezenta unorprecipitatiiabundente,cecadinperioadeapreciabiledetimp,cuefectedesiroiresi transport apreciabile; apelemenajerevorficolectateinmodcorespunzatorsidirijatelareteasauevacuateinlocuri special amenajate; se vor drena , in mod corespunzator, apele pluvio-nivale aferente cailor de acces ce urmeaza a fi 46 realizate, avand in vedere regimul precipitatiilor si energia mare de relief a versantului estic al muntilor Adam si Eva; fundatiilevorfiexecutateinmediuumedasaincatvorfinecesareepuismentenormale,in conditiile pluviometrice de la data elaborarii documentatiei; prinmasuriadecvate(pantecorespunzatoare,rigole)sevaevitastagnareaapeiinjurul constructiei, atit pe perioada executiei cit si pe toata durata exploatarii; ca sapatura, conform normativului TS terenul se incadreaza astfel: -sol vegetal cu elemente de roci metamorfice - teren usor categoria I-a; -argilacenusiu-negricioasacuelementecentimetricederocimetamorfice-terenmijlociu categoria I-a; -argilacenusiu-negricioasacuelementedecimetricederocimetamorficeterenmijlociu categoria a II-a; -nisipuriargiloasecuelementecentimetricederocimetamorficesisedimentare,terenmijlociu categoria a II-a;. -nisipuri argiloase cu elemente decimetrice de roci metamorfice sisedimentare,terenmijlociu categoria a II-a; -sisturicuartiticesericito-cloritoasecubudinedecuartalb,fisuratesialterate,terentare, categoria a III- a. functie de sarcinile efective ce vor fi transmise terenului, sistemul de fundare recomandat va fi: fundatii continui sub ziduri; se recomanda sprijinirea sapaturilor pentru fundatii, conform normativelor in vigoare, functie de adancimea sapaturilor si natura rocilor strabatute; seinterzice lasareasapaturilordeschise,pentrua nusemodificacaracteristicilegeotehnice ale terenului de fundare ; in conformitate cu STAS 6054/77 in zona amplasamentului adancimea de inghet este de 1,00 -1,10 m; -inconformitatecunormativelePI001/2004incalcululantiseismic,corespunzatorintensitatii seismice de grad 6 - E se vor lua in considerate coeficientii - acceleratia de proiectare a terenului pentru componenta orizontala a miscarii ag = 0,12 cm / s2; -perioada de colt Tc 0,7sec ; -factorul de importanta Y i = 1 ; -clasa de ductilitate M ( medie). 47 Clasa de importanta in care poate fi incadrata constructia este IV, normala. referitor la terasamente: a)sevaindeparta,inprealabil,stratuldeterenvegetal,depozitandu-seseparatpentru refolosire; b)