Sandu Turtureanu-Absolvent Al Sc de Agricultura 1908

of 48 /48
No. 221 UN EXEMPLAR : 50 BANI REGATUL ROMÂNIEI Mar I, 4 (17) Ianuarie 191 i MONITORUL OFICIAL PRETUL ABONAMENTULUI. In tail: 45 lei anual; 25 lei pe 6 luni; 15 lei pe 3 luni Pentru autorltati Iudetene i comune urbane, 40 lei anual. Pentru comune rurale, 36 lei anual. Abonamentele Incep la 1 Aprilie, I lulie, 1 Octomvrie si I lanuarie, lira a trace dIntr'un an financier tn altul. In strainatate : lei GO anual. PRETUL ANUNTURILOR PARTICULARE : Lei 5 pana la maximum 10 linii iar clad sunt rnai multe 50 bani de fiecare linie. Pentru abonamente la anunturi se fac conditii speciale. Costul unui exemplar Monitorut Oficial este 50 bani. Costul unui exemplar Desbatcrite Parlamentare este 20 bent. DIRECTIA GENERALÄ A MONITORULUI OFICIAL g STATULUI : BUCURE TI, BULEVARDUL ELISABETA PRETUL PUBLICATIILOR JUDECÄTORESTI: Lei 5 pentru o publicatie care nu va trece de 30 idem care va cuprinde lntre 30 si 50 linii ; In caz ctind va trece de 50 linii, se va percepe lei 10 pentru flecare 50 Unit sau fractiune. Orice act introdus se va plati aparte dupa, aceleasi norme. Actele dotale, de asociatie.procurile, revocf rile de procuri, etc., fie In extract sau exienso. se vor taxa 50 bani linia. Clod vor cuprinde mai putin de 20 randuri, se va lua o taxa minima de 10 lei. Peatru publicatille cerute se aparii a doua xi, se va socoti taxa odate i jumitat --1,- -.no. -ww- - ----,no---W-v Statutele societatilor cooperative si Publicatiile petrolifere, 30 bani linia. anonime, publicatiile Bancilor, socielatilor de credit, de asigureri, etc., bilantele lor, cum si publicatiile relative la exproprieri pentru . cäi ferate, 50 bani linia. Citatiile de hotilrnicie. 80 bani linia. Publicatiile relative la schimbare de nume, la libera practicd a oricarei profesii, pierderile de certificate de clase sau de absolvire de studii, de diplome, etc., lei 5 pentru fiecare insertiune. Linia se socoteste de 30 litere din cor ul Monitorului. dublft; iar pentru cele cerute si writ a treia zi, se vs percepe e taxa obisnuite SUMAR: PARTE OFICIALI - Ministerul de interne : Decrete relative la re- cunoastere de persoanil juridic i functiuni. Ministerul agriculturii fi domenii/or Decrete relative la func- tiuni. Ministerul cultelor 1i instrucfiunii : Decret relativ la funcliune. Decizinni ministeriale. PARTE NEOFICIALA, - CronicS - Comunicäri - Programa bo- tezului Mántuitorului -Telegrame - Ofrandli- Buletin meteorologic - Cotele apei judiciare, administrative, si particulare. PARTE OFICIALA Bucuregi, 3 Ianuarie MINISTERUL DE INTERNE CAROL I, Prin gratia lui Dumnezeu i vointa nationalâ, Rege al Ro- mâniei, La toi de fald §i viitori, sdmitate: Corpurile legiuitoare au v otat i adoptat, si Noi sanctionlm ce urmeazd : LEGE Art. unic. - Se recunoa0e societitii de economie .Hat- manul Nicoara. din Tatara.044, calitatea de persoanâ juridicâ. Ea va functioni in conformitate cu statutele aci alIturate. Aceastä lege, dimpreunâ cu statutele la dânsa anexate, s'au votat de Adunarea deputatilor in §edinta dela 16 Decemvrie, anul 19 IO, i s'au adoptat cu majoritate de 64 voturi, contra I . Vice-preFdinte, Const. G. Cociagu. (L. S. A. D.) Secretar, $endrea. Aceasti lege, dimpreuná cu statutele la dânsa anexate, s'au votat de Senat, in ;edinta dela 21 Decemvrie, anul 1910, si s'au adoptat ca majoritate de 52 voturi contra I. Prepdinte, General C. Budilteanu. (L. S. S.) Secretar, .1011. G. Plessia. 11,1,- -- Promulgim aceasti lege 0 ordonim ca ea si fie investid cu sigiliul Statului i publicati prin Monitond 0 ficial. Dat in Bucure§ti, la 28 Decemvrie I 9 I 0. (L. S. St.) Ministrul de interne, Ion I. C. Brätianu. No. 4.015. CAROL Ministrul de justitie, T. Stelian. SOCIETATEA DE ECONOXIE IIATMAN-NICOARA" DIN TATARA51-IASI STATUTE - CAP. I Infiintarea, numele, scopul, sediul §i durata societttlii Art. 1. - Se infiinteazä in Ia0 o societate de economie imprumut sub numele de : Societatea de economie ellatman Nicoarde din Tatara§i-Iali. Art. 2.- Scopul societitii este : Pästrarea i fructificarea economiilor fäcute de asociati. Art. 3. -Sediul societatii va fi in orapl 10.0, suburbia TA- tära0. Art. 4. -Durata societatii este nelimitatä, putându-se des- face insä când operatiunile ei ar fi pigubitoare. CAP. II Fondul societätii Art. 5. - Fondul societitii se compune din depunerile !A- cute de asociati, din beneficiile acestor depuneri 0 din fondul de rezervi. Art. 6.- Acest fond se imparte in douä : fondul de econo- mie i fondul de rezervi. Fondul de economie se compune : a) Din depunerile asociatilor b) Din beneficiile ce vor produce aceste depuneri. Fondul de rezervi se compune : a] Din taxele de inscriere ale asociatilor, dup. ce se vor scidei din ele mai Intii cheltuelile de constituire ; 1)1 Din fractiunile rezultate la calcularea dividendului ; c) Din o sumi care se va .fixi in fiecare an de adunarea ge- neralä, calculatä proportional la beneficiul net ce va rezultà ; cl] §i din beneficiul ce-1 va produce acest fond prin fructi- ficare. www.digibuc.ro

description

ist

Transcript of Sandu Turtureanu-Absolvent Al Sc de Agricultura 1908

No. 221 UN EXEMPLAR : 50 BANI

REGATUL ROMÂNIEI

Mar I, 4 (17) Ianuarie 191 i

MONITORUL OFICIALPRETUL ABONAMENTULUI.

In tail: 45 lei anual; 25 lei pe 6 luni; 15 lei pe 3 luniPentru autorltati Iudetene i comune urbane, 40 lei anual.

Pentru comune rurale, 36 lei anual.Abonamentele Incep la 1 Aprilie, I lulie, 1 Octomvrie si I lanuarie,

lira a trace dIntr'un an financier tn altul.In strainatate : lei GO anual.

PRETUL ANUNTURILOR PARTICULARE :Lei 5 pana la maximum 10 linii iar clad sunt rnai multe

50 bani de fiecare linie.Pentru abonamente la anunturi se fac conditii speciale.Costul unui exemplar Monitorut Oficial este 50 bani.

Costul unui exemplar Desbatcrite Parlamentare este 20 bent.

DIRECTIA GENERALÄ A MONITORULUI OFICIAL g STATULUI : BUCURE TI, BULEVARDUL ELISABETA

PRETUL PUBLICATIILOR JUDECÄTORESTI:Lei 5 pentru o publicatie care nu va trece de 30

idem care va cuprinde lntre 30 si 50 linii ; In caz ctind va trece de 50 linii,se va percepe lei 10 pentru flecare 50 Unit sau fractiune.

Orice act introdus se va plati aparte dupa, aceleasi norme.Actele dotale, de asociatie.procurile, revocf rile de procuri, etc., fie In extract sau

exienso. se vor taxa 50 bani linia. Clod vor cuprinde mai putin de 20 randuri,se va lua o taxa minima de 10 lei.

Peatru publicatille cerute se aparii a doua xi, se va socoti taxaodate i jumitat--1,- -.no. -ww- - ----,no---W-v

Statutele societatilor cooperative si Publicatiile petrolifere, 30 bani linia.anonime, publicatiile Bancilor, socielatilor de credit, de

asigureri, etc., bilantele lor, cum si publicatiile relative la exproprieri pentru. cäi ferate, 50 bani linia.

Citatiile de hotilrnicie. 80 bani linia.Publicatiile relative la schimbare de nume, la libera practicd a oricarei profesii,

pierderile de certificate de clase sau de absolvire de studii, de diplome, etc.,lei 5 pentru fiecare insertiune.

Linia se socoteste de 30 litere din cor ul Monitorului.dublft; iar pentru cele cerute si writ a treia zi, se vs percepee taxa obisnuite

SUMAR:PARTE OFICIALI - Ministerul de interne : Decrete relative la re-

cunoastere de persoanil juridic i functiuni.Ministerul agriculturii fi domenii/or Decrete relative la func-

tiuni.Ministerul cultelor 1i instrucfiunii : Decret relativ la funcliune.Decizinni ministeriale.PARTE NEOFICIALA, - CronicS - Comunicäri - Programa bo-

tezului Mántuitorului -Telegrame - Ofrandli- Buletin meteorologic -Cotele apei

judiciare, administrative, si particulare.

PARTE OFICIALABucuregi, 3 Ianuarie

MINISTERUL DE INTERNE

CAROL I,

Prin gratia lui Dumnezeu i vointa nationalâ, Rege al Ro-mâniei,

La toi de fald §i viitori, sdmitate:Corpurile legiuitoare au v otat i adoptat, si Noi sanctionlm

ce urmeazd :

LEGEArt. unic. - Se recunoa0e societitii de economie .Hat-

manul Nicoara. din Tatara.044, calitatea de persoanâ juridicâ.Ea va functioni in conformitate cu statutele aci alIturate.

Aceastä lege, dimpreunâ cu statutele la dânsa anexate, s'auvotat de Adunarea deputatilor in §edinta dela 16 Decemvrie,anul 19 IO, i s'au adoptat cu majoritate de 64 voturi, contra I .

Vice-preFdinte, Const. G. Cociagu.

(L. S. A. D.) Secretar, $endrea.

Aceasti lege, dimpreuná cu statutele la dânsa anexate, s'auvotat de Senat, in ;edinta dela 21 Decemvrie, anul 1910, si s'auadoptat ca majoritate de 52 voturi contra I.

Prepdinte, General C. Budilteanu.

(L. S. S.) Secretar, .1011. G. Plessia.

11,1,- --Promulgim aceasti lege 0 ordonim ca ea si fie investid cu

sigiliul Statului i publicati prin Monitond 0 ficial.Dat in Bucure§ti, la 28 Decemvrie I 9 I 0.

(L. S. St.)Ministrul de interne,

Ion I. C. Brätianu.No. 4.015.

CAROLMinistrul de justitie,

T. Stelian.

SOCIETATEA DE ECONOXIE IIATMAN-NICOARA"DIN TATARA51-IASI

STATUTE-CAP. I

Infiintarea, numele, scopul, sediul §i durata societttliiArt. 1. - Se infiinteazä in Ia0 o societate de economie

imprumut sub numele de : Societatea de economie ellatmanNicoarde din Tatara§i-Iali.

Art. 2.- Scopul societitii este :Pästrarea i fructificarea economiilor fäcute de asociati.Art. 3. -Sediul societatii va fi in orapl 10.0, suburbia TA-

tära0.Art. 4. -Durata societatii este nelimitatä, putându-se des-

face insä când operatiunile ei ar fi pigubitoare.

CAP. IIFondul societätii

Art. 5. - Fondul societitii se compune din depunerile !A-cute de asociati, din beneficiile acestor depuneri 0 din fondulde rezervi.

Art. 6.- Acest fond se imparte in douä : fondul de econo-mie i fondul de rezervi.

Fondul de economie se compune :a) Din depunerile asociatilorb) Din beneficiile ce vor produce aceste depuneri.Fondul de rezervi se compune :a] Din taxele de inscriere ale asociatilor, dup. ce se vor

scidei din ele mai Intii cheltuelile de constituire ;1)1 Din fractiunile rezultate la calcularea dividendului ;c) Din o sumi care se va .fixi in fiecare an de adunarea ge-

neralä, calculatä proportional la beneficiul net ce va rezultà ;cl] §i din beneficiul ce-1 va produce acest fond prin fructi-

ficare.

www.digibuc.ro

9026 MONÍTORIA OPICI lanutue 19 II

Art. 7. - Toate aceste preluari pentru alcatuirea fonduluide rezervä inceteaza cind acest fond va ajunge la 4/4 din ca-pitalul social.

Art. 8. - Fondul de rezerva servo§te :ct) Pentru acoperirea pagubelor intamplate In operatiile so-

cie tätii ;pentru acoperirea cheltuelilor in caz de desfiintarea

societatii. Ceeace va prisosi din acest fond in urma acopeririicheLuelilor aratate mai sus, in caz de desfiintare a societatii,se va impart:IL asociatilor cari vor mai fi atunci in proportie cucapitalurile ce le vor avei depuse.

Art. 9.-Depunerile nu vor putea fi mai mici decât 5 lei, 0cesa produci beneficii nu vor putei fi mai mari de 500 lei lunar.Ele vor fi primite de cassierul societätii in fiecare zi luera-toare, care va da depunätorului o recepisa tipäritä i taiatadinteun registru cu tulpina.

Art. 10.- Depunerile cari se vor face de la 1-15 a luniiproduc dividendul de la 16 a lunei, iar depunerile de la 16-31produc dividend din cea intai zi a lunii urmatoare.

Art. 11. - In deosebire de cele cuprinse in art. 9 0 10timp de un an, incepator de la data Infiintärii societätii, se vorprimi ca depuneri orice sume, i cari vor intra la folos din zivadepunerii bor.

Art. 12.-Timbrul pentru recepise este In sarcina depuna-torului.

Art. 13. - Beneficiile rezultate la sfar§itul anului se capi-talizeazi.

CAP. IIIAsociatii

Art. 14. - Toate persoanele de ambele sexe, de orice etate,dar de religiune cre§tina,. pot deveni membri ai acestei socie-

Numai minorii, interziiii femeile maritate nu pot de-pune i retrage depunerile lor cleat numai prin párinii, tu-torii, euratorii lor sau cu consimtimântul sotilor lor.

Art. 15. - Oricine va vol a deveni societar va face o ce-rere scrisä consiliului de administratie, aleganduli dorniciliulin Ia§i, unde i se vor comunici toate actele cuvenite lui ca so-cietar i va depune totodata o taxa de inscriere de 2 lei, caretaxa insa nu i se va mai restitui. Consiliul de administratieare dreptul de a respinge inscrierile, farâ a fi tinut sa moti-veze aceasta.

Art. 16. - Dreptul de asociat II are numai acea persoanäcare, indeplinind conditiunile din articolele de mai sus, va avei

depuneri In societate.Art. 17 . - Orice societar are dreptul de a contracta im-

prumut la societate 0 de a garanta pe oricine ar voi un atareimprumut, Insa numai in limitele acestui statut.

Art. 18. - Fiecare societar poate cesiona toata sau partedin suma depusa la societate mrei alte persoane, care Insá casä poatä deveni asociat va trebui sa indeplineasa condithmilecerute de art. 15, 0 care nu va fi socotit ca asociat cleatdupä ce va face 0 declaratiunea ea cunonte statutele societä-tii i eä se va supune lor.

Art. 19. - Asociatii 10 pot retrage depunerile ori cand vorvol i aceste depuneri se vor plati cu intiietate in termenulcel mai scurt cu putintä. De la data declaratiunii de retragerea capi,Jului depus Ii inceteaza dreptul la beneficiu.

Art. 20. - Beneficiul pentru capitalul retras se va platinumai dupä socotirea i impärtirea dividendului anual ; dardacá asociatul care retrage va vol sa aibd imediat i beneficiulea raalului retras, atunci i se va pläti un procent hotarit deadunarea generala 0 care nu va putei intrece suma de 5°/0pe an ; asociatul in acest din urrnä caz nu va mai avea niciun drept la alt beneficiu pentru capitalul retras.

Art. 21. - Asociatul care 10 retrage capitalul inainte detrei Inni de la dephnere nu are dreptul la nici un beneficiu.

Art. 22. - Mo§tenitorii sau creditorii unui asociat nu pot,eub nici un cuvânt, BA provoace aplicare de sigilii pe averea

societatii, nici sa ceara impartirea di videndului sau lichidareaniei sa se amestece in vreun chip in administrarea societa-

tii ; ei nu pot urmi decat rinduelilor statutului de fala, in-trând in drepturile autorului sau a datornicului lor i supu-nandu-se indatoririlor pe cari acesta le are fatä de societate.

Art. 23. - Fiecare asociat are dreptul a lua parte la des-baterile adunarii generale 0 de a vota, daca §i-a indeplinit in-datoririle 0 are vechimea aratata prin acest statut. Asociatulare drept la un singur vot daca va avea depusi in societatesuma de la 100 0 pia. la 1.000 lei; acei cari au de la 1.000lei in sus, au atitea voturi eke mii de lei au depuse la sode-tate. Nimenea insa nu poate aveh mai mult de 10 voturi, (ri-ck de mare capital ar avea depus la societate.

Art. 24. - Orieare va deveni asociat dupä constituirea so-cietátii nu se va putea folosi de dreptul de a lua par te la des-baterile adundrii generale 0 niei de dreptul de vot in cuprin-derea aratata in art. 23, daca nu s'a implinit un an de la dataand a depus capitalul sari.

CAP. IV

Operatiunile

Art. 25. - Administratia societaiii va ingriji ca avutul so-cietätii sä fructifice in chipul urmator :

al Prin imprumuturi ipoteeare In intiiul rang sau in modcu totul exceptional 0 in al doilea rang, dar numai atunciand valoarea ambelor ipoteci nu trece peste jumätatea va-lorfi irnobilului oferit ipoteca;

bl Prin imprumuturi chirografare, garantate de persoane cutotul solvabile ;

Prin Imprumuturi facute asociatilor in garantia depune-rilor, firá ca aceste imprumuturi sa intreaca 3/4 din depune-rile ce le are imprumutatorul ;

cl] Prin cesiune de ca§tiuri imobiliare, hag numai cu accep-tare autentica a debitorilor resnectivi ;

el Prin cumparari de obiecte cu pact de rescumpärare, ne-putandu-se cumpäri aceste obiecte cleat cu o jumatate dinvaloarea lor reala ;

fl Prin Imprumuturi cu amanet ;gl i prin orice alt chip bine chibzuit de consiliul de admi-

nistratie.Art. 26. - Asocía¡ii vor aveir totdeauna intaietate fag de

persoanele straine dud vor voi sa imprumute.Art. 27. - La toate imprumuturile procentele se vor lua

inainte cel mult pe timp de §aseArt. 28. - Imprumuturile chirografare nu se vor putea

face cleat pe un termen de cel putin una lung i cel mult pe§ase luni; iar cele ipotecare i amanetare pe un anumit termen0 care se va hotari de consiliul de administratie 0 care in niciun caz nu va fi mai mare de trei ani.

Art. 29. - Debitorii neachitind la termen imprumuturilechirografare,li se mai poate ingadul o arnanare sau doua, dadvor prezenti acelea§i garantii de solvabilitate. Nu se va acorditaceste amâniri daca cu acest prilej nu vor achith i o partedin capital.

Art. 30.-Imprumuturile acute negarantate de asociati Indepunerile lor, neplatindu-se la termenele convenite, atuncisuma imprumutatä se va consideri la sfar§itul anului ca re-trasá de drept din depunerile lor prin expirarea termenului,fail de punere in Intarziere i fära de ludecata.

Art. 31. - Toate cheltuelile ivite cu prilejul facerii im-prumuturilor sau cu incasarea lor, privesc pe debitori, fie eidebitori principali sau garanti.

CAP. V

Administratia societalii

Art. 32. - Societatea se conduce :a) De un consiliu de administratie, cornpus din trei membri,

www.digibuc.ro

4 tanuarie 'Oil MONITORTJL 902/

din cari unul este desemnat de adunarea generalä ca pre-edinte ;

bj De o comisiune de control compusä tot din trei membrii;ej qd de cassier.Art. 33. - Consiliul de administratie se alege pe timp de

cinci ani, iar comisiunea de control pe un an.Art. 34. - Membrii consiliului de administratie, afarrt de

presedinte, se reinnoesc câte unul in fiecare an prin tragere laCel iesit la sorti se poate realege.

Art. 35. -Nimeni nu se poate alege in consiliul de adminis-tratie al societätii dacä n'are un capital liber de orice sarcinäde cel putin 1.000 lei ; iar in cornisiunea de control de celputin 500 lei.

Art. 36. - Cassierul va aveä in cassa societitii un capitalcel Min de 2.000 lei, liber de mice sarcinä si care nu vaputeh fi angajat pentru sine, nici pentru altii, i nici retrasdeck atunci când va incetà de a mai fi cassier i numai cândva fi deseárcat de gestiunea sa prin un vot al adunirii gene-rale. Va putei ins& sä-si retragä acest capital dacá va da ogarantie hipotecara pentru o sum& indoitá deck i se cere cagarantie si in primul rang necontestat. Aceasti garantie seva spori treptat cu cresterea capitalului social, hotárindu-secâtimea ei de citre adunarea generalá.

Art. 37. - Ränduelile prevázute in art. 36 se vor aplicituturor administratorilor sau functionarilor societätii, cariprin prezentul statut sunt obligati a da o garantie pentru si-guranta implinirii indatoririlor lor.

Art. 38 -Cassierul va fi retribuit cu remish din venitul netal capitalului social, dupá ce se vor scideb, toate cheltuehlede orice naturi facute in cursul anului ; citimea remizei se vafixi d adunarea generalä färä sä poatä trece peste 10 °le.

Art. 39.-Membrii consiliului de administratie i ai comi-siunii de cnntrol se vor retribui cu o suind fixatä de adunareageneralä peutru sedintele la cari vor lui parte. Ei nu vor firetribuiti deck atunci cänd capitalul societätii va fi mai marede 60.000 lei.

Art. 40.-Cassierul va fi ajutat in indeplirlirea atributiilorsale de unul sau mai multi contabili sau secretari dupi tre-buinta operatiunilor i acestia vor fi retribuiti cu sum ee seva fixi de adunarea generald prin buget.

Art. 41.-Atat adrninistratorii societäii, cât i funetionariiei, oricari ar fi, nu pot deveni garanti pentru imprumutätori.

CAP. VI

§ 1. Atribuliunile consiliului de administratif

Art. 42.-Consiliul de administratie reprezinti soeietatea ;el conduce si administreazä avutul social conform statutelor

hotaririlor adunärii generale, intrucât nu suet contrarii sta-tutelor :

Aprobä sau respinge cererile de inscrieri, Imprumuturisau amânäri ;

bj Controleazä scriptele societätii, constati flinta a vutuluisocial la fiecare sfârsit de lunä impreuna cu comisiunea decontrol ; lipsa comisiunii de control nu poate impiedici lu-crarea consiliului;

cf Impreuná cu comisiunea de control si cu cassierul, intoc-meste la sfärsitul anului tabloul de impärtire a dividendului,pe care apoi il propune spre aprobare adunirii generale ;

cif Numeste i revoacá personalul societatii, hotirind atri-butiile fiecäruia ;

ef Fixeazi tariful prosentelor ;fj Face pretul i hotäraste asupra vinsärilor pe averi imo-

biliare i mobiliare ale societätii ;Resolvá toate chestiunile ce nu sunt rezervate special

adunárii generale.Art. 43.-Toate hotäririle consiliului de administratie

vor trece In un anumit registru de sedintä, care va 11 nums-

rotat, snuruit, sigilat cu sigiliul societitii i certificat depresedinte.

Art. 44.-Membrii consiliului se intrunesc in localul so-cietätii ori de ate ori este trebuintä. Prezenta majoritatii esteabsolut necesará ca sä se poati decide asupra chestiuniloraflätoare spre rezolvire.

Art. 45.-In cas de vacantä in sânul consiliului de admi-nistratie, provenitä din orice imprejurdri, consiliul impreun6cu comisiunea de control va avei dreptul sä completeze loculvacant in mod provizor cu until din membrii societari careintruneste conditiunile de a fi ales, si aceasta sub rezervaabrobärii generale.

Art. 46.-Mernbrii consiliului de administratie nu se potMg de functiunile lor mai inainte de a le fi expirat manda-tul sau piná nu vor fi inlocuiti prim a1ii, afarä de cazuri deboard i alte imprejuräri grele neprevázule.

Art. 47.-Deciziunile consiliului nu se pot lui decit cumajoritatea absoluti a membrilor

§ 2. Atributiunile pre§edintelui

Art. 48.-Pre§edintele, cu imputernicirea consiliului de ad-ministratie, reprezinti cu cele mai intinse puteri societateafatä de cei de al treilea, de instantele judecitoresti si de auto-ritätile administrative. El are dreptul de a intenti orice ac-tiuni civile, comerciale sau penale ; a face opozitie, apeluri,recursuri, contestatii, cereri de revizuiri, etc.; a se con-stitui parte civilä in afacerile penale, sä se deziste de laactiunile pornite, sa ceari verificäri de scripte, sá propunämartori, interogatorii, constatäri locale, expertise ; sä se in-scrie in fals, sä defere i sä refere juriminte, sh transigä, sáfacä compromisuri, si cearä vänziri de averi mobiliareimobiliare, reprezentind societatea la aceste vänzäri si con-curand päni la dezinteresarea ei la licitatiuni de orice fel, pu-tind face si orice act sau declaratiune de care s'ar simti ne-voie i ar fi in interesul societitii in numele säu ca re-prezentant al societätii si faci toate actele de imprumut ;cere obtine autentificarea, inscrierea sau transcrierea im-prurnuturilor, ipotecilor, vinzärilor etc.; primeste de la au-toritäti valoarea imprumuturilor, ipotecelor sau amanetelor,dänd valabilä chitantä de descircare, priineste orice act ca :eitatiuni, hotiriri investite sau nu cu formula executorie, or-donante de adjudecare, putându-se pune in stipäuirea imobi-lelor adjudecate asupra societätii; poate primi termene in ell-nostinti; in sfärsit este in drept a face or ice act sau lucrarepentru apirarea i spijinirea inteselor societitii.

Art. 49.-Toate aceste puteri prin procuratie speciali elpoate delegi in totul sau in parte.

Art. 50. - Societatea se cheamä in judecatá in persoanapresedintelui.

Art. 51. - Conduce desbaterile consiliului i semneasäorice act care emend de la societate, si are supravegherea tu-turor functionarilor societätii.

Art. 52. - In urma hotäririi consiliului de administratie,eonvoacá societatea in adunare generalá orlinari sau extra-ordinarä.

Art. 55.-In caz de lipsä sau boalá a presedintelui, celmai vechiu dintre membrii consiliului de administratie inde-plineste atributiunile lui.

§ 8. Atribuliunile comisiunii de control

Art. 54.-Comisiunea de control are datoria i dreptul ori7eánd i te orice zi va voi, in orele de serviciu ale societätii, säverifice fiinta avutului social, cassa, seriptele; si eerceteze va-liditatea titlurilor in puterea cärora s'au recut imprumu-turile i sä aprecieze suficienta garantiilor. De toate con-statärile fäcute va incheiä procese-verbale i va rapor tà inseris adunärii generale. Procesele-verbale ale acestei semi-

www.digibuc.ro

9028 MONMRITL oTCtM 4 lanuarle 1941

siuni se vor trece intr'un registru tinut intocmai ca i acelpentru §edintele consiliului de administratie.

Art. 55.-Comisiunea de control la sfilr§itul anului va pre-zenti adunirii generale un raport scris, in care va arati mer-sul afacerilor societitii i mäsurile ce trebuiesc luate pentrudesvoltarea ei.

§ 4. Atributiunile cassierului

Art. 56. - Cassierul mai are 0 urmätoarele indatoriri :a) Prime§te depunerile asociatilor, dându-le recepise de

primire din o condicd cu tulpini i semnate de el ;b) Incaseag i plite§te imprumuturile, procentele, chel-

tuelile i orice sume de la debitori ;c) Face 0 semneazä avertismente destinate debitorilor ;

d) Tine contabilitatea regulatä a tuturor operatiunilor se-cietälii cu ajutoarele de cari dispune;

e) Pästreazä avutul social;f) Este dator sä dea socoteala de starea cassei, justificind

incasärile i chelluelile, oricând i s'ar cere de pre§edinte, con-siliul de administratie i comisia de control.

Art. 57.- Cassierul este räspunzator de intreaga avere asocietätii incredintatfi lui.

Art. 58. - Cassierul nu se poate läsi de functiunea samai inainte de a fi Inlocuit de societate prin altul i Mil apredi toatä averea cassei. In caz de boalä sau concediu, el va11 suplinit de un membru din consiliul de administratie.

Art. 59.- In eaz de abateri grave ale cassierului, consiliulde administratie 11 poate suspend* convocând apoi adunareaspre a hotirr asupra acestor abateri. i In acest caz atribu-tiunile cassierului se vor Indeplini de unul din membrii consi-liului de administratie, insarcinat de consiliu pe räspunderea sa

§ 5. Atribuliunile advocatului

Art. 60.- Advocatul, in temeiul insärcinirii date de pre-§edinte, intenti actiuni, pledeazä procese i urmäre§te pe de-bitori, realizând creantele societätii. La sfir0tul fiecärui aneste obligat a prezenti un tablou de toate actiunile intentate0 de starea urmäririlor. Advocalul ti exercitâ atributiunilesub privegherea consiliului de administratie 0 a comisiunii decon trot.

Retributia advocatului se fixeazä pain buget in fiecare ande atre adunarea generalä.

CAP. VII

Adunarea generalg.

Art. 61. - Asociatii se intrunesc de drept in sesiune ordi-nail in primele 15 zile ale lunei Septemvrie. Se vor adunilug 0 in sesiune extraordinarä ori de ate ori vor fi con-vocati.

Art. 62. - Adunarea asociatilor, atit in sesiunea ordinal*at 0 in cele extraordinare, nu va putei lui deciziuni obliga-toni pentru tosi asociatii, dacä nu va reprezenti majoritateaabsoluti a capitalului social.

Art. 63. -Deed la intAia convocare nu se va intruni majori-tatea prevAzuta de art. 62, atunci se va face imediat o a douaconvocare pentru Duminica urmátoare, când adunarea estein drept a luà deciziuni obligatorii pentru toi asociatii cu ma-joritatea voturilor membrilor prezenti.

Art. 64. - Convocarea adunärii se face de pre§edinte prinscrisoare trimisä eel putin cu trei zile inainte de data fixatäpentru tinerea ei i la domiciliul fiecärui asociat.

Comisiunea de control in cazuri urgente poate convoci adu-n area generalä.

Art. 65.-Daa consiliul de administratie sau comisiunea decontrol nu convoacä Societatea la timpul hotarit prin aceststatut sau in cazuri cu totul exceptionale, atunci 10 asociatipot convoci adunarea generalä In sesiune extraordinard.

Art. 66.-Se va formit la fiecare adunare o foaie de prezenti,

cuprinzind numele, pronumele i eapitalul ce-1 are fiecareasociat depus, care va fi iscalitá de toti asociatii prezenti,care, certificatá fiind de biurou, se va anexit la dosarul infiintatanurne pentru fiecare adunare.

Art. 67 .-Hotiririle adunärii nu se pot lui cleat cu majo-ritatea absolutä a voturilor membrilor prezenti, fiind astfelobligatoriu pentru tosi asociatii. Deliberdrile i hotiririle adu-närii se vor constatà prin procese-verbale ce se vor Incheittsernná de membrii biuroului eu acest prilej, anexAndu-se totla dosarul anumit al adunärii.

Art. 68. - Adunarea 10 va alege, prin aclamatiuni sau vetsecret, un pre§edinte i doi secretari, iar pänä la alegerea aces-tora va fi prezidatá de pre§edintele Societätii sau, in caz delipsä a acestuia, de un mernbru din consiliul de administratie.

Art. 69. - In sesiune ordinarä adunarea generalä :ct/ Aseultä raportul consiliului de administratie Insotit de

raportul comisiunii de control asupra mersului afacerilor so-ciale, se roste§te asupra bilantului prezentat, voteazi divi-dendul i suma euvenitá fondului de rezervi ;

bl Alege consiliul de administratie, comisiunea de control,pe cassier i pe avocat.

Membrii consiliului de administratie se aleg prin vot secretpe aceea§ list& cu majoritatea absoluti a voturilor prezente,cu deosebire cä in dreptul acelui desemnat ca pre§edinte seva sal cuvintul sPre§edinteu.

Comisiunea de control, cassierul i avocatul se aleg tot priavot secret 0 dupi acelea0 norme ;

Voteazä bugetul ;d) Decide asupra diferitelor propuneri ce i se pun In dis-

cutiuue.Art. 70. - In sesiune extraordinari adunarea generali nu

se va ocupi decât cu rezolvarea chestiunilor pentru cari afost convocati.

CAP. VIII

Bilans, beneficiu

Art. 71. - Ilitnul social incepe la 1 Septemvrie i se stir-§e§te la 31 August.

La sfär§itul fiecärui an consiliul de administratie Impreunäcu cassierul intocniesc un bilant cuprinzánd starea casseioperatiunile sociale §i care se va supune adunirii spre apro-bare, insolit find §i de raportul comisiunii de control asuprabilantului.

Adunarea aprobind bilantul, administratorii sunt descircatide gestiunea lor pe acel an.

Art. 72.-Beneficiile reale aflate In cassä la inchiderea anu-lui financiar se vor distribui in modul urmitor

a) Se va seädei cheltuelile efectuate dupi buget ;k/ Se va lui in folosul fondului de rezervä o sumi fixatä

de adunarea generali ;c) Se va scädeä apoi remiza cuvenitä cassierului ;d) i restul de beneficiu se va impirti ca dividend asocia-or §i fondului de rezervä, proportional cu sumele depuse

§i cu timpul at au stat ele in cassa societätii.Art. 73. - Dividendul cuvenit fiecdrui asociat la capitalul

sau se va alipi la sumele depuse i astfel va form& capitalulanului viitor, pentru care se vor eliberi recepise anuale. Re-cepisele vechi se Inapoiesc cassierului, care le va anultt.

Art. 74. - Valoarea creantelor urmärite, i cari se vorcons tat& ca rele, se va trece la pierderi pe socoteala fonduluide rezervd.

dacä cu timpul vreuna din aceste creante s'ar incasi, tatotul sau In parte, suma se va da direct fondului de rezervi.

CAP. IXDispozipuni tranzitorii

Art. 75. - Aceste statute pot fi modificate in tetul sau inparte, când se va cere aceasta de 113 din voturile existente Insocietate. La modificarea statutelor se cere sä participe majo-ritatea absolutä a voturilor Inscrise in societate ; neintrunin-

www.digibuc.ro

4 1:11)ual ie 1911 MON ITORUL ÜF'01kb 9029

du-se acest numär, la a doua convocare care se luereazli cuorice nurnär de voturi prezente.

Art. 76. - Societatea hohlrindu-si lichidarea, îi va alegelichidatori dintre inembrii sii, cürora le va tixa i puterile, inscopul de a realizà a verea societätii si de a iniparti introasociati dupd achitarea pasivului i cheltuelilorFondul de rezervä pe cat va mai fi hi finitä, dupa acoperireapagubelor, se va irnparti intro asociatii cari vor avei o ve-chime mai mare de un an.

Art.77. - Pentru toate chestiunile neprevzute in aceststatut, adunarea generalä va luà hotäriri cari vor a vei puterestatutarä.

Art. 78.-Statutele de fatzl s'au votat de adunarea generaliin sedinta de azi, 29 Iunie 4910.

Art. 70. - Capitalul de 60.000 lei cu care incepem, fiindvirsat in cassa societätii, declaräm societatea constituiti.

Aceste statute, dimpreunä cu legea, s'au votat de Adunareadeputatilor, in sedinta dela 16 Decerrivrie, anul i9 o, i s'auadoptat cu majoritate de 64 voturi, cuntra I.

Vice-presedinte, Const. G. Cociasu.(L. S. A. D.) Secretar, St. .endrea.

Aceste statute, dimpreunä cu legea, s'au votat de Senat, insedinta dela 21 Decemvrie, anul 19i o, s'au adoptat cu majo-ritate de 52 voturi, contra 1.

Presedinte, General C. Budisteanu.(L. S. S.) Secretar, Ion G. Plessia.

CAROL I,Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-

nalä, Rege al României,La toli de fatd viitori, sdndtate :Asupra raportului ministrului Nostru se-

cretar de Stat la departamentul de interne sub

No. 92.227 ,Am decretat si decretäm :Art I. D. Constantin Tisescu, lost magis-

trat, se numeste in functiunea de prefect aljudetului Buzdu, in locul vacant.

Art. H. Ministrul Nostru secretar de Statla departamentul de interne este insärcinatcu executarea prezentului decret.

Dat in Bucuresti, la 31 Decemvrie 1910.CAROL

Ministrul de interne,Al. Marghiloman. No. 4.056.

CAROL I,Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-

nalä, Rege al Rornâniei,La to¡i de fatd si viitori, sändtate :Asupra raportului ministrului Nostru se-

cretar de Stat la departamentul de interne sub

No. 5/911,Am decretat si decretäm :Art. I. D. Emil Vulpe, fost prefect, se

numeste in functiunea de prefect al judetuluiCovurlui.

Art. II. Ministrul Nostru secretar de Statla departamentul de interne este insärcinatcu executarea prezentului decret.

Dat in Bucuresti, la 2 Ianuarie I9 I I.CAROL

Ministrul de interne,Al. Marghiloman. No. 1.

CAROL 1,Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-

nalä, Rege al României,La toli de fala si viitori, sandtate :Asupra raportului ministrului Nostru se-

cretar de Stat la departamentul de internesub No. 69,

Am decretat i decretäm :Art. I. D. Alexandru Philostrat, actual ma-

gistrat, se numeste in functiunea de prefectal judetului Suceava, in locul vacant.

Art. H. Ministrul Nostru secretar de Statla departamentul de interne este insärcinat cuexecutarea acestui decret.

Dat in Bucuresti, la 3 Ianuarie 1911.CAROL

Ministrul de interne,Al. Marghiloman. No. 7.

MINISTERUL AGRICULTURII I DO MENIILOR

CAROL 1,Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-

nalä, Rege al României,La toti de fatd si viitori, sdnatate :Asupra raportului ministrului Nostru se-

cretar de Stat la departamentul agriculturiisi domeniilor sub No. 03.497/910,

Am decretat si decretäm :Art. I. D. George Lucasievici, doctor in

drept, fost magistrat, se numeste in functiu-nea de secretar general al acelui departament,rämasä vacantá prin demisiunea d-lui VasileAntonescu.

Art. IL Ministrul Nostru secretar de Statla departamentul agriculturii i domentilor esteinsärcinat cu executarca acestui decret.

Dat in Bucuresti, la 30 Decemvrie 1910.CAROL

Ministrul agriculturiidomeniilor.I. N. Lahovari. No. 4.048.

CAROL 1,Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-

nalä, Rege al României,La tosi de fatei si viitori, sändtate :Asupra raportului ministrului Nostra se-

cretar de Stat la departamentul agriculturiisi domeniilor sub No. 03.501( 9 o ;

Am decretat si decretäm :Art. I. D. Stefan Cazimir, doctor in drept,

fost sef de cabinet, se numeste in functiuneade sef de cabinet la acel departament, inlocul rämas vacant prin demisionarca d-luiB. Stomatiadi.

Art IL Ministrul Nostru secretar de Statla departamentul agriculturii i domeniiloreste insärcinat cu executarea acestui decret.Dat in Bucuresti, la 31 Decemvrie i 91o.

CAROLMinistrul agriculturiidomeniilor,I. N. Lahovari. No. 4.045.

MINISTERIILCULTELOR I INSTRUCTIIINII

CAROL I,Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-

nalä, Rege al României,La to0 de fatei i viitori, sdndtate:Asupra raportului ministru Nostru, se-

cretar de Stat la departamentul cultelor si in-structiunii sub No. 90.772/910;

Intemeiat pe recomandärile acute de Uni-versitäti i pe avizul consiliului permanent deinstructiune;

Având in vedere dispozitiunile art. 69 dinlegea invätämäntului secundar si superior si

art. 66 din regulamentul pentru numirea do-centilor, agregatilor i profesorilor univer-sitari,

Am decretat i decretäm:Art. I. D. I. Ursu, se numeste pe ziva deIanuarie 19I I, agregat definitiv la catedra

de istoria medie si moderná, vacantä la fa-cultatea de litere din Iasi.

Art. II si cel din urrnä.-Ministrul Nostru

secretar de Stat la departamentul cultelor siinstructiunii este insärcinat cu aducerea la in-deplinire a decretului de fatä.

Dat in Bucuresti, la 28 Decemvrie 19 I o.CAROL

Ministrul cultelorsi instructiunii,

Sp. Haret.04

No. 3.974.

DECIZIUNI MINISTERIALE-Noi, ministrul secretar de Stat la departa-

mcntul de interne,Având in vedere recursul fäcut in termen

de catre I. Roman si alti alegätori din co-muna ruralä Värlezi in contra deciziunii de-legatiunii speciale de Covurlui No. 2, dinsedinta dela 30 Noemvrie a. c., prin care s'ainvalidat alegerea consiliului numitei comunecare a avut loc in ziva de 7 Noemvrie a. c.;

Väzând acea deciziune si actele din dosa-

rul alegerii;Avand in vedere cá delegatiunea-sesizatä

fiind sä judece contestatiunea indreptatá in

potriva operatiunilor acestei alegeri, prin pe-titiunea inregistratä la No. 5.727-o admite

pronunp invalidarea alegerii pe urmátoarelemotive :

I) Scrutinul s'a inchis inainte de orele 5

www.digibuc.ro

9030 MONITOR UL OFICIAL 4 Ianualie 191'1

p. m. contrariu dispozitiunii art. 29, alin. IIdin legea procedurii electorale, si al

2) S'au ficut presiuni asupra alegitorilor;Având Ui vedere si recursul prin care se

cere casarea deciziunii delegatiunii i validareaalegerii.

Asupra primului motiv al delegatiunii :Considerând cá, in sprijinul acestui motiv,

delegatiunea se referä la declaratiunile locui-torilor Iancu Caraman si M. Brudiu, date cuocazinea cercetärii locale, fäcutä de admi-nistratorul pläii Zimbru, cercetare pe careinsasi delegatiunea o consideri ca netiind fii-cuti in mod serios i amänuntit;

Avand in vedere cA, din procesul-verbalal alegerii se constatä cl toate formalitätileprescnse de lege au fost respectate i in spe-cial, cal bturoul a inceput operatiunile sale laorele 8i/2 a. m., le-a suspendat la orele 12

apoi au continuat dela ora s p. m. pAnäla5 cand, dupi facerea apelului alegAtorilorcari nu votaserä, ne mai prezentându-se niciunul sá voteze, s'a declarat scrutinul inchiss'a procedat la despuiarea lui, firi ca in totacest timp si se fi intamplat verio neorin-duiali care sä fie semnalati biuroului prin oreclamaPune sau contestapune din partea ce-lor interesati;

stabilit fiind cá biuroul a procedatconform dispoziPunilor art. 29 din legea deproced,r1, rezultä cä motivul invocat de de-legatiune este neintemeiat.

Asupra celui de al doilea motiv :Considerând ca., conform art. 58 din legez

procedurii electorale, o alegere nu poate ficasatä de cat când este efectuatä cu violareadispozitiunilor prescrise sub pedeapsa de nu-litate, in special cu violarea libertáii electo-rale sau a secretului votului;

CA, insä, pentru ca din violarea libertätiielectorale sä se faci un motiv admisibil decasare, trebue sä se determine anume faptc,precise si bine caracterizate, care si invede-reze ci in adevär alegätorii au fost influen-tap un exercitarea dreptului lor de vot, princonruptiune, intimiddri sau presiuni, sau oricealte mijloace dolosive;

CA., in spep, delegapunea nu numai ci nuprecizeazä nici un fapt cu care si probezepresiunile, dar chiar aratA cá motivul acestaeste bazat pe informatiunile ce are;

Cä, prin urmare, afirmarea delegatiunii,nefiind cu nimic doveditä, nu poate constituiun motiv de anulare a alegerii, asa in cat nicieel de al doilea motiv nu este intemeiat;

Pentru aceste motive si vizand i avizulconsiliului administrativ permanent No. 984din 19 r 0,

Decidem :Admitem recursul i prin consecinti casäm

deciziunea delegatiunii speciale de CovurluiNo. 2 din 3o Noemvrie a. c., i validäm ale-gerea consiliului comunei rurale VArlezi carea avut loc ifl ziva de 7 Noemvrie a. c.

Dati la 22 Decemvriep. Ministru, N. N. Säveanu.No. 24.320.

Noi, ministrul secretar de Stat la departa-mentul de interne,

Având in vedere petitiunca inregistrati la

No. 7.386/91 0, prin care Gh. Popescudin comuna Enisenlia, judetul Constanta, cera se invalida alegerea consiliului acelei co-mune, care a avut loc in ziva de 3 i Octom-vrie a. c.;

Având in vedere actele din dosarul alegeriisi raportul prefecturii respective No. 10.7 IOdin 19io, din care rezulti cá, in contraacestei alegeri nu s'a fäcut nici o contesta-Pone nici la biuroul electoral si nici la pre-fecturá ;

Considerând, in drept, cä, conform art. 55din legea asupra procedurii electorale opera-tiunile pentru alegerea consiliilor comunale,pot fi contestate, fie la biurou in ziva alegerii,fie la delegatiunea judeteani, in Dobrogea laprefectul judetului pâtiä in 7 zile libere delaproclamarea rezultatului;

CA, in cazul când o alegere n'a fost con-testatä in termenul prescris de lege, rezulta-tul scrutinului este definitiv dobândit de citrecei alesi, cari, in virtutea art 24 din legeapentru organizarea comunelor rurale din1904, aphcabilä in Dobrogea, sunt convocatide indatä de cAtre prefect spre a depune ju-rämântul, impreuna cu cei doi consilieri co-munali, dintre care unul desemnat ca primar,numiti din partea guvernului, pe baza art. 47si 48 din legea de organizare a Dobrogei;

prin urmare, alegätorii cari n'au be-neficiat in prima instantä de calea contesta-tiunii, nu mai pot pune in discutiune, prinrecurs, validitatea alegerii, intru cat actelerämase definitive, cum se considerä o alegerenecontestatä, nu mai sunt susceptibile de nicio cale de reformare;

CI, in cazul de Ltd, cei interesati neuzandde dreptul de contestatiune, recursul fäcut incontra operatiunilor alegerii in chestiune ur-meazá a fi respins ca inadmisibil;

Pentru aceste motive si vitzând si avizulconsiliului administrativ permanent No. 983din 1910,

Decidem :Respingem recursul ca inadmisibil.Dati la 2 3 Decemyrie i9io.p. Ministru, N. N. Stiveanu.No. 24.416.

Noi, ministrul secretar de Stat la depa rta-mentul de interne ;

Land in examinare recursul fAcut prinpetipunea inregistratá la No. 7.069/910, decätre I. Tetileanu i alp alegätori din comunaruralä Ciineni, in contra deciziunii delega-iunii de Gorj No. 518, prin care

s'a invalidat alegerea consiliului acelei co-mune, sAvarsitä in ziva de 3 Octomvrie a. c.,

Väzând mentionata deciziune si acteleaflate in dosarul alegerii din care se con-statä :

CA, impotriva alegerii in chestiune, in-dreptandu-se o contestatiune prin care secereA invalidarea ci pe motiv cä seful postu-lui de jandarmi ar fi ficufingerinte i ar fi con-trolat voturile alcgätonilor, delegatiunea -sprea se puteà pronunta in cunostintä de cauzä --prin deciziunea No. 495, a hotärit facerea

unei anchete locale de cAtre administratorulplAsei Turcinesti ;

CA, in urma raportului de anchetä No. s .635,delegatiunea pronuntä- prin decizia atacatäcu recurs -invalidarea alegerii sub cuvânt cäsecretul votului a fost v tolat prin fantul cájandarmul, sef de post, a citit in fata alegä-torilor un ordin al prefecturii cu privire lainterzicerea täierii lemnelor din *mile su-puse regimului silvic ;

Având in vedere si motivele invocate derecurenti in combaterea deciziunii delega-punii si in sustinerea cererii lor de a se va-lidâ alegerea ;

Având in vedere cá, din procesele-ver-bale de mersul operatiunilor electorale, seconstatä : dá alegerea s'a fäcut cu respectareatuturor formalitätilor prescrise de lege si cidin cele douä liste de candidati, aceea infrunte cu T. Tetileanu, a intrunit 146 vo-turi din numärul de 262 votanti ;

Considerand, in drept, el, potrivit art. 58din legea procedurii electorale, o alegere nupoate fi casatä dealt in caz de violare a dis-pozipunilor prescrise de lege sub pedeapsi denulitate ; in special pentru violarea secretulu ivotului i pentru violarea libertätii electorale;

Cá prin violarea secretului votului se in-telege nesocotirea normelor de votare, iarprin violarea libertätii electorale, sitvarsireaunor acte de presiuni, intimidäri, coruptiuni

orice alte manopere frauduboasei dolosivede naturä a influent vointa alegätorilor ;

Considerand, insd, cä singurul fapt cä jan-darmul, sef de post, a citit multimii adunatesus zisul ordin al prefecturii, nu poate con-stitui un act de constangere moralá ori ma-teriall asupra voinii alegatorilor prezenti,intru cat chiar dupä auzirea acelui ordin, fic-care era liber exprime votul aA cum iidicta constiinta convicpunile ; precum ia-räs nu poate fi considerat nici ca o violare asecretului votului-sustine delegatiunea jude-teanit-inteu cat secretul votului este prescrisde art. 38 din legea procedurii electorale, nu-mai cu privire la operatiunile ce au loc inä-untru localului de votare, când alegätorul vo-teazi ;

CA, prin urmare, motivul invocat de dele-gatiune nu prezintä nici un temei jiiridic, cuatAt mai mult cu cilt se bazeazA pe con-cluziunile administratorului pláii, cäruia niciun text de lege nu-i recunoaste dreptul de aface anchete in materie electoralä, nici chiarprin aplicatiunea art. 57 din legea de proce-durk care atribile acest drept numai mem-brilor delegatiunii judetene ;

Pentru aceste motive si väzând si avizulconsiliubni administrativ permanent No. 980din r9io ;

Decidem :Admitem recursul, casain deciziunea dele-

gatiunii judetene de Gorj No. 518/9 o si va-liollm alegerea membrilor consiliului comuneirurale Caineni, efectuatA in ziva de 3 Octom-vrie a. C.

Datä la 23 Decemvrie 19 10.p. Ministru, N. N. Säveanu.No. 24.424.

www.digibuc.ro

4 Ianuarie 1911

Noi, ministrul secretar de Stat la departa-mentul de interne,

Având in vedere raportul d-lui prefect deGorj No. 8.870/910, prin care cere revo-carea lui Pavel Pacä, din functiunea deprimar al comunei rurale Crasna din aceljudet ;

Având in vedere ca din raport se constatäcá numitul a dat dovadi de neglijentä rea

crediati in indeplinirea atribuPunilor ce-isunt determinate prin legi i regulamentein executarea ordinelor autoritatilor supe-rioare, astfel : a refuzat si se prezinte i sa

ia parte in comisiunea pentru revizuireafruntariei, la locul numit Poiana Muerii ;n'a intocmit listele de recensämântul tinerilorclasei anului 1912 ; nu s'a prezentat cu ani-malele inscrise pe tabela de recensamänt ina-intea comisiunii pentru inspectarea i clasa-

rea animalelor i trisurilor de rechizitie ; inziva de 15 Noemvrie a. c., urmând a se tinelicitatie la administrapa plasei pentru arenda-rea unei carciumi, nu s'a prezentat, conformordinului dat, spre a asista pe d. administra-tor, din care cauza Iicita1ia s'a amânat ; cä

earl de acestea, fiind predominat de vitiulprovoaca dese scandaluri in comunä ;

cd, desi i s'a aplicat in trei randuri pedeapsasuspendarii, totusi nu s'a indreptat ;

Considerând ca invinuirile ce se aduc insarcina primarului, constituesc abateH gravedela datorie, intra in prevederea art. 1 02din legea pentru organizarea comunelor ru-rale ;

Pentru aceste motive, i vizand i avizulconsiliului administrativ permanent No. 981din 1910,

Decidem:Revocam pe Pavel Pacá din functiunea

de primar al comunei rurale Crasna, din ju-detul Gorj.

D atä la 22 Decemvrie 1910.p. Ministru, N. N. Säveanu.No. 24.338.

Noi, ministrul secretar de Stat la departa-mentul de interne,

Având in vedere raportul d-lui prefect deBuzau No. 8.595/910, prin care cere revo-carea lui C. Manea din functiunea de primaral comunei urbane Goidesti, din acel judet;

Având in vedere ca, din raport se con-stati ca, numitul pentru a scapâ de execu-tarea zilelor de prestape pe anul I 906, peunii locuitori, le-a luat banii, liberandu-lechitante dintr'o condica veche, desi in anul1906 nu ocupa acea functiune, fapt pentrucare a fost dat judecktii ;

Considerând cá faptele imputate numituluiprimer, independent de rezultatul actiunii pe-nale, constituind o abatere grava dela datorie,intri in prevederile art. 1 02 din legea pen-tru organizarea comunelor rurale ;

Pentru aceste motive si vizând si avizulconsiliul administrativ permanent No. 978din 1910,

Decidein :Revocam pe C. Manea din functiunea de

MONITORUL OFICIAL

primer al comunei rurale Goidesti, din ju-detul Buzau.

Data la 2 3 Decemvrie 19 IO.p. Ministru, N. N. Säveanu.No. 24.412.

Noi, ministrul secretar de Stat la departa-mentul de interne,

Având in vedere raportul d-lui prefect deRâmnicu-Särat No. 6.937/910, prin carecere revocarea lui G. I. Panturu din func-tiunea de ajutor de primar al comunei ruraleSlobozia-Galbeni, acel judet ;

Având in vedere ca, din raport se constatáca numitul in dorinta de a ft primer, a flaninstigatii printre consilieri sub diferite pro-misiuni, contra primarului, cá facând un de-nunt tot contra primarului coniunei, cu oca-ziunea anchetei ce s'a ficut, nurnitul, pe Iângio atitudine revoltatore i insubordonatá, aadresat cuvinte insultatoare administratoruluipláei insarcinat cu conducerea anchetei, fa-cându7se in acelas timp vinovat si de denuntfals, intruck faptele imputate primarului nus'au adeverit ;

Considerând ca cele imputate numituluiajutor de primar fiind de naturi a turburaordinea publick inträ in prevederile art. 102din legea pentru organizarea comunelor rurale;

Pentru aceste motive,Decidem :Revocim pe G. I. Panturu din functiunea

de ajutor de primer al comunei rurale Slo-bozia-Galbeni din judepil Râmnicu-Sárat.

Data la 23 Decemvrie 1910.p. Ministru, N. N. Säveanu.No. 24.430.

Noi, ministrul secretar de Stat la departa-mentul agriculturii si al domeniilor;

Având in vedere dispozitiunile art. 63 si

89 din legea asupra contabilititii generale aStatulut $ i art. 3 din legea de organizare aministerului din 28 Martie 1909,

Decidem :Art. I. D. Gheorghe Lucasievici, secreta-

rul general al acestui minister, este autorizata incuviintà aprobk in numele nostru,cheltueli, a rezolvá toate chestiunile, afari deacelea cari prin legi sau regulamente sunt re-zervate noul, a semna corespondenta cu cele-

lalte ministere autoritip publice, certifica-tele de cälätorie pe C. F. R., liberate in inte-resul serviciului, cum $ i ordonantele de platäpentru toate serviciile dependinte de acest mi-nister, in limitele creditelor acordate prin bu-

get $ i diferite legi speciale in conformitatecu dispozitiunile legii asupra contabilitatii ge-nerale a Statului.

Art. II. D. sef al serviciului contabilititiipersonalului este insárcinat cu executarea

acestei deciziuni.Data la 30 Decemvrie 1910,Ministru, I. N. Lahovari.No. 145.451.

Noi, ministrul secretar de Stat la departa-mentul agriculturii $ i al domeniilor,

Având in vedere dispozititinile art. 63 $i

9031

89 al legii asupra contabilitilii generate aStatului $ i art. 3 din legea de organizare aacestui minister,

Decidem :Art. I. D. inspector general Dr. Gr. An-

tipa, insarcinat cu directia serviciului pesci-riilor, este autorizat a incuviinta aprobi,in numele nostru, cheltueli, a rezolvi toatechestiunile relative la acest serviciu, afari deacelea cari, prin legi sau regulamente suntrezervate no* a semna corespondenta cu

celelalte ministere autorititi publice, certi-ficatele de alitorie pe caile ferate, liberatein interesul serviciului, cum $ i ordonantele deplata in limitele creditelor acordate prin bu-get $ i diferite legi speciale in conformi-tate cu dispozipunile legii asupra

generale a Statului.Art. II. D. sef al serviciului personalului

si contabilititii este insärcinat cu executareaacestei deciziuni.

Data la 30 Decemvrie 1910.Ministru, L N. Lahovari.No. 145.452.

Noi, ministrul secretar de Stat la departa-mental agriculturii $ i al domeniilor,

Avand in vedere dispozitiunile art. 63 $ i

89 din legea asupra contabilititii generale aStatului, cum $ i art. 3 din legea de organi-zare a ministerului din 28 Martie 1909,

Decidem :Art. I. Pe Iângi delegatiunea generali

data. d-lui Gh. Lucasievici, secretarul gene-ral al acestui departament, prin ileciziuneanoastra No. 145.451/910, se autoriza d.

P. Stanescu, seful serviciului contabilititiipersonalului, de a semi, in numele nostrupe a sa raspundere,ordonantele de pled pen-tru cheltuelile de personal $ i material ale ad-ministratiei centrale, cum si a tuturor servi-

ciiIor institutiunilor exterioare dependintede acest minster;

Autorizatiunea data d-lui P. Stanescu nuirnplica aprobarea de cheltueli din fondu-rile de material, care se rezerva pe seamanoastrá $ i a secretarului nostril general.

Art. II. D. sef al serviciului contabilitatiipersonalului este insircinat cu executarea

prezentei deciziuni.Data la 30 Decemvrie 1910.Ministru, I. N. Lahovari.No. 145.453.

Deciziune ministeriald No. 2 din 3 Ia-nuarie 1911, relative' la modul defunctionare a directiunilor si serviciil or

din minister.Având in vedere legea asupra administra-

Pei armatei organizirii ministerului de räsboidin 1900,

Decid :Finale intocmirea noului buget, serviciiledirectiunile din minister, cu personalul ce

au, vor functioni asi cum prevede legea de

organizare, anume :Directorii superiori vor indeplini atributiu-

nile ce le specifica acea lege. Sectiunea inten-dentei si contabilititii vor functioná ca : di-

www.digibuc.ro

9032

rectiunea intendentei i serviciul contabilititii,control 0 pensie, capii de sectiuni devin di-rectori.

Ministrul de reásboi, N. Filipescu.

Deciziune ministerialei No. 4 din 3 Ia-nuarie 1911, relative& la delegarea sub-intendantului Stanciovici Stefan de asemna ordonantele de platii §i de dele-galii.In conformitate cu art. 19 din legea asu-

pra administratiei armatei organizirii mi-nisterului de risboi, autorizim pe subinten-dastul Stanciovici §tefan, directorul contabi-lititii, ca, cu incepere dela 3 Ianuarie 1911,si semneze, pentru ministru, ordonantele deplat& 0 de delegatii, dupi drepturile stabiliteprin legi regulamente, dupi aprobirile mi-nisterului 0 in limita prevederilor bugetare.

Dati la 3 Ianuarie 1911.Ministrul de retsboi, N. Filipescu.

Deciziune ministerialei No. 5 din 3 Ia-nuarie 1911, privitoare la controlulce serviciul contabiliteilii din ministertrebue seiexercite asupra angajerii cre-ditelor.Având iu'vedere art. 21, alin. II din legea

asupra administratii armatei organiariiministerului de risboi, precum art. 49 dinlegea asupra contabilititii publice, privitoarela controlarea de citre Fful contabilititii aangajerilor de credite,

Decid :Orice angajare de cheltueli, prin directiu-

nile respective din administratia centrali ardsboiului, fie din creditele bugetare, fie dincele suplimentare sau extraordinare, va fi inprealabil controlati vizati de citre .sefulserviciului contabilititii din minister, dupicare numai, propunerea va fi prezentati celorautorizati a aprobA cheltueli.

§eful serviciului contabilitätii va face acestcontrol atât din punctul de vedere al nede-p&Orii creditelor, clt din acela al naturiicheltuelii in raport cu natura creditului buge-tar, suplimentar sau extraordinar.

Dati la 3 Ianuarie 1911.Ministrul de reisboi, N. Filipescu.No. 5.

PARTE NEOFICIALABucuregti, 3 Ianuarie-

Sambätä, 1. Ianuarie, la orele 1.0dimineata, A. S. R. PrincipeleFerdinand, mo§tenitorul Tronului,d'impreunä cu A. S. R. PrincipeleCarol, a mers la Mitropolie pentrua asisth la slujba religioasä, ce seAda cu prilejul anului nou.

La intrarea in biserich Alteta SaRegal& a fost primit de chtre I. P.S. S. Mitropolitul Athanasie, Primatal României, care I-a prezentat

MONITORUL OFICIAL 4 Ianuarie 1911

Crucea i Evanghelia. In urinh InaltPrea Sfintia Sa, inconjurat de trial-tul der mitropolitan a oficiat slujba.A fost de fatá d. pre§edinte al con-siliului de mini§tri d'impreuná cud-nii mini§tri; de asemenea au asis-tat Casele Regale §i Princiare, ofi-ieri generali i superiori din gar-nizoanä, precum i un numerospublic.

-

PRE§EDINTACONSILIULUI DE MINIVTRI-Cu prilejul anului nou, MM LL

Regele §i Regina i Augusta LorFamilie, primind din toatä tamcele mai calduroase felicitäri §iuräri, M. S. Regele a insärcinatpe d. pre§edinte al consiliului säarate viile Sale multumiri : inal-tului der, d-lor reprezentanti ai

autoritätilor civile i mi-litare, comertului §i. diferitelor cor-poratiuni, comunithtilor, precum

tutulor persoanelor particulare,cari, prin adrese i telegrame, ca

prin inscrieri la Palat, s'au gräbitsä märturiseasch simtimintele lorde respect, iubire i devotamentpentru Tron i Dinastie.

Maiestatea Sa ureazá tutulor unan spornic §i binecuvântat.

4111011g

PRE§EDINTACONSILIULUI DE MINITRI

PROGRAMApentru

SERBAREA ZILE! BOTEZULUI IIIANTUITORULUI

La 6 Ianuarie 1.91.1.

La orele 11. 1/2 dimineata, se vasävär§1 sfintirea apelor, la pavilio-nul depe cheiul Dâmbovitei, de eh-tre Inalt Prea Sfintia Sa Mitropoli-tul Primat, cu clerul mitropolitan.

IILa aceasta ceremonie vor asista :

d-nii mini§tri, d-nii pre§edinti §i.membri ai Corpurilor legiuitoarecari se vor aflh in Capitalä, InalteleCurti de casatiune §i de conturi,Curtile i tribunalele, corpul profe-soral, d. primar al Capitalei cu con-siliul comunal, Camera de comert,offterii generali §i superiori cari nu

vor fi sub arme i functionarii su-periori ai Statului.

IIIIn momentul când Inalt Prea

Sfintia Sa Mitropolitul Primat vapune sfänta cruce in aph, tunuriledepe Dealul Spirei vor d obi§nui-tele salve.

IVDupá sävär§irea rughciunilor, ur-

meazh defilarea trupelor in fata pa-vilionului ceremoniei.

.......-......--..4.1110144110.1110.0*.

TELEGRAME(Servicial privat al Monitorului)

Viena, 2 Ianuarie. - Impiratul s'a dusazi dimineatä pentru prima oari de and afostindispus, dela Schoenbrann la Hoffburg.Publicul l'a aclamat in mod entusiast.Dupä prânz a primit pe nuntiul Belmontein audienti de adio.

Paris, 2 Ianuarie.- Delegatiunea muni-eipalitätii Vienii a sosit la orele 8,40 ingara de Est unde se aflau d. Bellan, pre§e-dintele, vice-prepdintii, seeretarii, sindicul,consiliul municipal, consulul Austriei. D.Bellan a urat bua venire oaspetilor amin-tind pläcuta alitorie ficuti la Viena. D.Bellan a adäogat : Francezul nu este schim-bätor, andi0 di prietenia o di intreagi. Alo-cutiunea sa a fost tradusä in limba germani.

Apoi d. Neumayer räspunde in limbagermanet multumind pentru amabila primirece se face spunând cá membrii delegatiu-nii nu 10 indeplinesc o datorie, ci vin caamici la amici, impin0 de inima lor de iu-birea de muna de omenire. Amicitiacare are o astfel de buff nu va pieri. Auloc in urmi prezentirile. In urink, delega-tiunea merge in träsuri la hotelul depeAvenue des Champs Elysées unde ia rege-dinti. Delegatiunea a vizitat dup& prinzprincipalele curiozititi, museul parculdin Versailles s'a inapoiat la Paris.

Melilla, 2 lanuarie. - Din cauza vremeirele pe mare, regele a renuntat la alitoriasa la Alhucemas 1 s'a imbarcat impreunäcu d. Canalejas cu miniqtrii de risboiude marini pentru a merge la Almeria deunde va reintrit la Madrid.

Lisabona, 2 Ianuarie. - Circulatiuneatrenurilor companiilor la est §i la nord deBeirnalta este normalli. S'a constatat laorele 4 dim. a proviziunea de gaz erâ sfâr-$t.ä din cauza unei spirturi fieuti In cana-lele cele mari. Grevi§tii au sabotat 23 defurnale ale uzinei dela Belem. Comisiunearepublican& a cartierului ajutä serviciile lu-minafului.

Madrid, 2 Ianuarie. - Violente viscolede apezi sunt semnalate in numeroasepuncte in Spania. Numeroase trenuri aufost oprite. Calatorii trenului expres de sud§i din alte dou'a trenuri sunt opriti de dou'etaile la Avila; nu a sosit nici o §tire despre

www.digibuc.ro

4 Ianuarie 1911 MONITORUL OFICIAL 9033

Un tren de marfuri este inapezit.80 de coräbii au fost distruse sau avariate.

Vigo, 2 lanuarie. - Ziarul Imparcialanunta ci rezervivtii portugezi refuzä de ase supune ordinelor de Inobilizare. Autori-tatile din Capsmaior au cerut de urge)*trinniterea a 2 batalioane, nu se vtie pentruCO motiv. Guvernul a refuzat a trimitetrupe räspunzand cä fortele nu sunt indes-,t ul toare.

Berlin, 2 Ianuarie. - Ziarul Norddeut-sche A. Z. scrie ca ziarele din Paris vi dinLondra s'au chinuit in timpul saptäminiitrecute cu negocierile pendinte intre Ger-mania vi Rusia vi cu acomodarea cercurilorde interese in Persia de nord. Un ziar desearä a publicat un articol continand indi-

catiuni i amanunte despre intelegerea pro-iectati intre Germania vi Rusia. Ziarele

franceze i engleze au voit a vti eft aceastapublicatiune raspunde la cuprinsul uneinote ruse catre Germania. Sä nu mai vorbim,zice ziarul, despre acestea; dar pe de altäparte asertiunea continuta in depeva berli-need catre Nowoje Wremja cä articoluldin Eveningtimes vine din Berlin, trebuerefuzata ca absurcla.

Vire (Calvados), 2 Ianuarie. - Un trende calatori a tamponat azi dupi pranz untren de balast. Doi mavini§ti i un fochist aufost ucii. Stmt mai multi riniti, intre caridoi in primejdie de moarte. Circulatia e in-trerupta.

Wjernyi, 2 Ianuarie.- Eri s'au simtitdin nou cutremure. Multe case cari eraudejâ crApate s'au präbuvit. Populatia estefoarte turburatä.

Cetinge, 2 Ianuarie.-Cu ocazia primiri-lor de anul nou ale corpului diplomatic,decanul diplomatilor, care este ministrulItaliei, a pronuntat un discurs spunandintre altele ca anul trecut va raminea pen-tru totdeauna demn de amintire in analeleMuntenegrului prin concursul fericituluieveniment särbatorit i prin imprejurärilerari exceptionale cari au atras noului re-gat vi regelui Nicolae rnanifestatiuni de sim-patie din toate partile. In räspuusul sau re-gele Nicolae a exprimat Inca odata suvera-nilor i vefilor de State via sa gratitudinepentru probele de amicitie date cu ocaziu-nea jubileului, exprimand arzätoarele saledorinti ca noul an sä le fie fericit vi propice,precum i popoarelor bor. Regele a exprimatdorinta ca anul cel nou sä rezerve binefa-cerile pacii pentru fericirea generala vi des-voltarea pavnia i progresul ¡Aril sale.

Almeria, 2 lanuarie.- Regele, d. Cana-lejas i minivtrii de risboiu vi de marina audebarcat aci azi dimineata.

Constantinopol, 2 Ianuarie. - Ziareleera ci vase vefi albanezi cari au luat partela ultima mivcare i cari fusesera exilati inAnatolia, au fost gratiati.

- Dupä tirile oficiale, au avut loc nouinorocoase lupte intre trupe i beduini in re-giunea Kerak. Beduinii au fugit. Operatiu-nea militarä pe teritoriul druzilor se vasilt* definitiv peste cateva zile.

Belgrad, 2 Ianuarie.-Eri a avut loc intoata Serbia numärätoarea populatiunii.

Ziarul Stampa pledeaza pentru resta-bilirea patriarhatului sarbesc la Ipek.

Salonic, 2 Ianuarie.-Cercurile dirigentedin Salonic au primit vtirea autenticä ca si-tuatiunea in cazaua Sanaa este foarte gravä.Ministrul de rasboiu ar fi ordonat mobiliza-rea unei brigade de redifi din Smyrna.Trupele trebuesc transportate cat de re-pede la Hodeida. Comunicatiunile cu Sanaaar fi intrerupte. Din aceastä cauza nu so-sesc decfit putine

Functionarii turci din Sanaa s'ar fi afiandin mainile arabilor. /Agentia iomdrull

MINISTERUL DE INTERNE

Se publia spre cunovtinta generalä ca,orele de serviciu in administratia centrali aministerului i directiunile dependinte, vorfi, cu incepere dela 4 Ianuarie 1911 vi pânäla noui dispozitiuni, dela 9-12 a. m.3-6 p. m.

Directiunea Monitorului Oficial i Im-primeria Statului îi pastreazi orele de ser-viciu de Oita acum.*1...."1..11400.114.

MINISTERUL LUCRIBILOR PUBLICE

Cäile ferate routine

Se aduce la cunovtinta generalä cá, sprea se evita interpretari grevite ale dispozitii-lor in vigoare, relative la timpul liber detaxa de locatiune a vagoanelor la incarcarea

descarcarea lor, precum relativ la apli-carea tarifului special No. XIII de export,la articolele enumerate in acest tarif spe-cial, se fac in tariful local de márfuri, ur-mätoarele modificari, care infra imediat invigoare

1) La pagina 23, capitolul 4, se va in-locul textul din primele 3 randuri cmtinutedupti litera A); prin urmätorul text :

Inarcirile i desarcirile märfurilor,cari, conform dispozitiunilor tarifare, cad insarcina pärtilor, trebuesc efectuate in timpde 6 ore, socotite dela punerea la dispozitiea vagoanelor.

Calea ferata are dreptul si mareasca sausä restrangft acest termen. Ea va aduceaceste masuri la cunovtinta publicului prinanunturi.

In Constanta orav vi port, timpul fiberde locatiune, pentru vagoanele cu cerealeeste de 4 ore.

La pagina 193 a tarifului, dupft rindulal 8-lea, se va intercali urmätorul text :

Acest tarif se aplica numai daca artico-lele cuprinse In nomenclatura sa sunt pre-date in tall; iar nu dui acele articole, ,3o-sind din strainatate, tranziteazä, recartand-du-se fie dela o statiune de frontier* saudela o statiune din interiorul tärii.

Ad No. 116.284/33.984 C2.3

1910, Decemvrie 23.

1.040Administratiunea Casei bisericii trans-

mite vfile sale multumiri d-lui D. Candopol,epitrop, care a binevoit sa repareze bise-rica filiali Izvorul Maicii Domnului din cä-

tunul Bäläneasa, comtma Valea-Rea, pen-dinte de biserica parohiala Adormirea MaiciiDomnului, parohia Orava-Mare, comuna Va-lea-Rea (Bacän), cheltuind in mai multeranduri 10.000 lei, in total, iar acum mairecent 4.000 lei in acelav scop i sä o in-zestreze cu diferite odoare, obiecte i vev-minte bisericevti, cheltuind peste 3.000 lei.

Deasemenea administratiuuea Casei bi-sericii multumevte numitului filantroppentru solicitudinea, interesul i ajutorulce 1-a acordat ping aci i altor sfintite lo-cavuri, fiind totdeauna gata a ajutorä petoti aceea ce-i cer sprijin material intrupropivirea cultului.

-.--e--41+6114+-*----MINISTERIIL

CULTELOR SI INSTRUCTIUN1 I

INSTITUTUL ETHNOLOGIC DIN MENEM

sTA.REA. GENEBA.I.A. A. ATMOSFERTT

Lunt, 16 /anuarie 1911 st. n.In tall

In urma putinei ninsori ce a cäzut inmare parte a tarii, temperatura s'a cobo-rit mult, ajungand in cursul noptii la -100sau mai jos vi atingind -13° la Tg-Ocnavi Simla vi -14° la Roman. In cursul zileitermometrul a cscilat intre 4-4° la T.-Se-

verin i Calafat i -4° la Sinaia. Ieri a mainins in cateva localitati din judetele Darn-bovita, Vlavca, Teleorman i Ilfov. Presiu-nea a crescut cu aproape 4 mm, ffind Inmijlociu care 773 mm in partea de sus atarii i &Are '775 mm In cea de jos.

Astäzi dimineata pretutindeni cerul senintimp lini$it, iar in multe pärti chiciurit

sau bruma groasi.In Europa, la 15 lanuarie 1911 at. n.

Presiunea foarte ridicatä de peste 770mm, a inaintat liana in Marea-Neagri, cen-trul sáu peste 775 mm find in Austria.Centrul de mica presiune din Mediterana s'arestrains spre sud (Cagliati 754.8). A plouatin Italia vi in cateva localititi izolate de pecontinent. Temperatura s'a coborit multpretutindeni.

- ;410+11MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE

Directinnea serviciului hidraulic

Tablet' de cotele apei Dundrii

PORTURILE

Cote in raporten etiajinl

In ziva de In slue de2 Ianuarie 3 Ianuarie

Observatli

T.-Severin .Calafat . .

Bechet . .T.-MägureleGiurgiu . .Oltenita . .

Cäliraqi . .

C.-Vodi . .

G.-Ialomitei.Galati . . .Tulcea . .

394 382 In sad.262 350381 374350 341434 425438 430390 390432 432443 443366 366233 233

Station.

www.digibuc.ro

on 4

Primäria Bucuresti

Lista delinitivii pe anal 1910, de comerciantii si in-dustriasii din orasul Bucuresti i judetul Ilfov,cari plItesc patente de clasa 1, 2, 3 si 4, si cariau dreptul de aleg5tori la Camera de comer tindustrie, conform art. 6 din legea Camerilor decomer i industrie, promulgan la 7 Main, anul1886.

Suburbia ArmeniD. Emil Vespremeanu.

Suburbia Amza: Ion Martinescu, Ghitä Georgescu,

N. R. Räsnovanu, Principele Barbu §tirbei,Filip Babe§, N. Dräghiceanu, Marin Tani-sescu, G. Grigorescu.

Suburbia ArchimandrituD-nii : Hagi L Rädulescu, Päun H. Io-

nescu, N. Georgescu, V. Georgescu, PetreSimion, D. Tomescu, I. C. Tomescu, Cra-ciun Tomescu, Teodor Botez, Dumitru Pe-trut, N. §tefOnescu, N. Teädorescu.

Suburbia Apostol

D-nii : Gh. Berevoianu, Gh. Mihäfiescu,Soc. anonimä de tricotaje, Soc. italianä-romanä pentru fabricarea de palärii barba-te§ti, Nae Vasilescu, GH. Georgescu.

Suburbia Blirbdtescu-NouSoc. anonimä pentru furnituri i ineälp-

minte, d-Mi : Negoitä *tefänescu, G. Boboc,Hie Ionescu, soc. met. romanä (fostä Catz),soc. anonimá de conserve alimentare D.Staicovici.

Suburbia Bdrbeitescu-Vechiu

Societatea anonimai de tricotaje »F.Baschen" Filaret, soc. anommä de uleiurivegetale »Phenix", St. Dobre, P. Dumi-trescu, societatea anonimä fabrica de bereBragadiru.

Suburbia BatigeaD-nfi : D. Z. Furnicä, Cristache Stoe-

nescu, Anton Drumer, Ioan Munteanu, Se-ver L Tepeni.

Suburbia Biscrica AlbD-nfi: Maria G. §i I. P. Ionescu, D. Nicu-

lescu, Nae Gheorghiu, Dumitru Nicolau,Joan Puschila, Gh. Stoian, D. Scärlätescu,*t. G. Dobriceanu, Ioan Georgescu, IonSavescu, Temelie Dumitru, soc. anon, pen-tru fabricarea hartiei »Campulung", socie-tatea anonimä de petrol »Steaua Romana",Ion G. Comanescu, G. Vlädescu.

Suburbia Biserica EneiD-nfi: Miron Gogu, Ion C. Mavrodin, G.

C. Firän es cu.

Suburbia Biserica DoamneiD-nii: Pandele Ionescu, I. MArculescu,

Mihail M. Dumitru, Gr. A. Melic, N. Gri-goescu, Pandele Geogescu, Teofil Manu,Toma Georgescu, Hie Zarnfirescu, G. Do-brieeanu , Inn Constantin escu, D. Manolescu,Teedor Craja, C. Arghir, Th. Radivon, Gri-gore Capp (mo§tenit.), G. Camasin, Nae

MONITORUL OFICIAL 4 lanuarie 1911

Grigorescu, Nicolae Jaja, Ion Tetzu, I. R.Iliescu, Gr. Pristävescu, M. Georgescu, So-tir Filip, §t. Socaci, Gh. Apostoleanu, Te-reza Ionescu-Bralla, soc. anonimä fabric.hartiei »Leteau, soc. cooperativä pentrucomert nMercur , creditul funciar urban,soc. anonirrä societatea ano-nimä romanä penstru cornertul de petrol,Banca de credit roman, Banca poporuluisoc. cooperativä, soc. dé asigurare »Natio-nala", soc. anonima »Speranta", soc. ano-nonimä »Pacurau, banca »Sporul Muncii",soc. »Gallo-Rornanau, soc. an. Banca Uniu-nei Corn., soc. anon. »Italo-RomanOu, soc.anonirna fabric, de zahär i rafinerii, soc.anon. »Socec i comp.", soc. anon. »Agri-cola", soc. anonimä Loteriile de Stat dinRomania", soc. anon. Casele privilegiate deimprurnut pe arnanet C. N. Juca.

Suburbia Brezoianu

Soc. coop. »Poporulu, L. Motäteanu,soc. anonimä pentru bazalt artificial, AndreiCobuz, Spiru Gheorghiu, G. Constantinescu,soc. anonirnä forestierä, I. Mihäilescu, Const.M. Sileeanu, soc. »Tipografia Cooperativä".

Suburbia Bro.steniD-nii : Tache Vasiliu, Nae Paunescu, Nae

Rädulescu.

Suburbia BoteanuSocietatea de asigurare a Dacia-Romania" .

Suburbia Crelulescu

D-nfi : C. Stratulat, D. M. Agemolu, B.Djeaburof, Hugo Müller, Oscar Willer, Du-mitru Enescu, Gr. Murgä§anu, DragomirNiculescu, Radu I. Pop, V. Georgescu, N.§tefänescu, Soare Ionescu, D. Enescu, LazarPopovici, Andrei Dumitrescu, C. L Bratianu,I. Delatei§anu, N. Simionescu, A. P. Ale-xiano, C. Ciobanu, Th. Mihäilescu, IoniaAndreescu, Mi§u D. Filipescu, C. Gheorghiu,Gh. Vasilescu, Jean Gherghel, Mihail Sterie,Alexe Popovici, Spiridon M. Cociu, S. G.§erbänescu, Gr. Ionescu, Societatea anonimä»Baia centraläu, »Minerva", institut de artegrafice, M. Fain, George Ionescu, I. G.Franke, Heinerich Resch, C. Sfetea, CarolBaer, D. Niculescu, A. Bechman, N. Mohai,Chiriac lonescu Dr., Z. Condrat F., V. Ha-giescu, Elefterie Ionescu, Al. Prager, GustavResch, Traian Griaoriu, Al. Opreanu, MihailBaian, C. M. Vasifescu, G. Silivestru, Const.Niculescu, G. Vasilescu, G. Blebeii, IuliusEnescu, Luca Popiceanu, Päun G. Balea, N.Cristescu, Ion Garoiu, G. Trandafirescu, Al.Davila, Costia Teodorescu, Vladimir Oli-sevskx, Chr. Fulga, T. Dumitrescu, C. Ma-rinescu Cretu, I. Hermänescu, P. Macri, Dr.C. Zamfirescu, Toma Dobrescu, C. VasilescuBorcea, St. Petrescu, Emanuel S., Gr. §te-fäneseu.

Suburbia Ciiriimidarii-de-fosD-nii : Lambe Gheorghe, Ion Atanasiu,

Ion Stanciu, Vasile Stan Täranu, Vasile Tu-dor, Florea Radu, Dumitru Stoenescu, IonNiculescu, lon Marin, Nicolae I. Mihalache,

Florea Durnitru, G. §tefänescu, G. Dumi-trescu.

Suburbia Cardmidarii-de-SusD-nfi : Gutä Nitescu, C. D. Hina, Const.

Marin, Durnitru Ion Jure§el, Nicolae D. Poe-naru, Nicolae Soare, Ilie Constantin, MarcuTrenoiu, Gr. Tra§culescu, N. T. Popenga.

Suburbia C4meaua ID-nfi : Ion Popescu, G. I. Irimescu, Petre

Dobrescu, Ifie Constantinescu, C. Lägrescu,Vasile Zarnfirescu, Christache Nitescu, An-drei Paslariu, Gut& Constantinescu, I. I.Costescu, lspas Bränäpanu, Nita Niculeseu,Constantin Nicu, Gr. Iliescu, Petre Nitescu.

Suburbia Ci.§meaua IID-nii : Pe tre Rädulescu, Petrescu Iacob, G.

Tänase, I. B. Antonescu, R. Paraschiv, LazarChristescu, Societatea anonfinä »SanatoriulSf. Elisabetau, Sterie G. M. Drägan, Socie-tatea de pompe funebre, N. Stoian, G. C.Fundescu, P. Florescu, Ion Rädulescu, G.Petrescu.

Suburbia CoqeaD-nfi : N. S. Dräghiescu, MiticA Constan-

tinescu, Petre Ionescu, Basile Niculescu,Constantin §tefilnescu, M. G. Ionescu, Cre-ditul funciar rural, A. Angelescu, C. Geor-gescu, N. Moisescu.

Suburbia Curtea-VecheD-nii : Niculescu P., D. Negreanu, Sig-

mung Prager, Mihail Ionescu, P. R. Boro§,Arghir Constantinescu, N. Ghenovici, IonRusescu, Nae P. Popescu, L D. Delatei§ani,Casmir Adamovici, Alecu Marinescu, HieDumitrescu, TAnase D. Cretulescu, P. An-dronescu, Ion Baicoianu, Tonna C. Zamfl-reseu, Ghenoviei Al., Gr. Alexandrescu, G.

Simionescu, G. Bediteanu, D. Tomescu,Becheanu, Marinescu T., Pescaru P. I., C.Petrescu, Ion Nicluescu, Märä§escu N., An-ghel Ionescu, Costin A., Manolescu C., Ste-rescu N., N. VIAdeseu, N. Ionescu, Gurbi-nescu, A. I. Dumitriu, Popescu R., A. C.Teodoru, Teofilescu N., Marin Constanti-nescu, Duca C., Hie C. Filip, Ro§ca Ion,Iancu Ionescu, N. Minescu, Fundescu G. M.,Marinescu T., D. Andronescu, A. Iancu-lescu, Al. I. Neac§u, Dambovici Cdpit., StanNicolescu, G. A. Stelniceanu, Sänduleseu I.,N. Tabacu, Stere Dumitrescu, Ion Garle§-teanu, N. B. Popescu, Toma A. Cheal, An-ghelbscu Al., Economu M., Niculescu D.,Mihäilescu S., Radu Andreescu, EconomuA., Pavel Negreanu, I. Luca P. Niculescu,Vasilescu Mich., Ciupala Dragomir, BancaColentina.

Suburbia Ceaus-Radu: Nae Nicolescu, Chiritescu I., I.

Alexandrescu, Nae Angelescu, IlieD. G. Stänescu.

Suburbia Delea-NoudD-nii : Njä Georgescu, Apostol Valieä, N.

Constantinescu, Sterie Stänescu, D. Parvu-lescu, P. Pescaru, C. N. Georgescu, D. Io-

nescu.

www.digibuc.ro

4 Tarmaie 1911 MONITORUL OFICIAL

Suburbia Delea-Veche

D-nii Anghel Marinescu, M. Lazärescu,Dumitru Goviu, M. Mihailescu, Anton Sto-ian, Florea Alecu, N. R. Stanciu, MarinMihnea, Fondatia »Vatra Luminoasau Re-gina Elisabeta.

Suburbia Doamna Beilaqa

D-nii : Iacob §tefan, Ion B. Sändulescu,Al. N. Zisu, G. Panaitescu, I. Brezoi, G. D.PArlogea, lordan Tatärescu, D. M. Birmä-nescu, Paraschiv §tefan, I. Georgescu,Gheorghiu, G. Vasilescu, D. G. Gheorghiu,G. Alexandrescu, G. Manolescu, G. Cristu,Diamandi Bädulescu, Nicolae Pop.

Suburbia DichiuD-nii : Maximilian Tonola, Stan Moisescu,

Fratii N. C. Zahar.-01mazu, Ioan Mihal-cescu, Stoian AngheIescu, Societatea ano-nima de tramvaie i cäi ferate, Societateaanonimä ',Via-tau, G. Ionescu, Gristea Con-stantin, Pavel Cioanca, Toma Constanti-nescu, Dumitru Ionescu, Ion Vasile, Cris-tea Beja, Panait Georgescu, Ioan Geor-gescu, P. 0 G. Dionisie, G. Grindeanu,Const. §tefänescu, Prima societate anonimäde tramvaie, G Brincoveanu, Ion Micu, Ma-nole Rädulescu, Gamälie Ion, Vasile Pa-raschivescu, Andrei Popescu.

Suburbia DobroteasaD. Mihail D. Botez.

Suburbia BleimeindaSocietatea Generaläu de gaz i electri-

citate, d. Niculae Turbatu.

Suburbia Bloreasca

Societatea anonimä dela Colentina (Glu-cosa), d. Ghitä Dumitrescu.

Suburbia FoiorD-nii : Nita Stan Bezan, Dumitru Patro-

ireanu, Constantin Inescu, Ghila Manolescu,Alexandru Niculescu, Ion I. Grigorescu, Ni-colae Oprescu, Grigore Zamfirescu, NicolaeStan, Nicola Ruse, Vasile Georgescu.

Suburbia GhenceaD-xiii: Sotir Atanasiu, Ion Florescu, Nae

Nicolescu, Costica lonescu, G.Cristea, Lam-brino Costea, Dinu Matei, D. Rädulescu,Marin Florescu, Grist. Popescu, Ion Dumi-tru David, Fabricile Romäne-Unite.

Suburbia GorganiD-nii : N. Pantazi, D. Dumitrescu, C. I.

Zamfirescu, Stelian Cricoveanu, G. Ionescu,Tache Radulescu.

Suburbia HagiuD-nii : Iorgu S. Ceoca, Tasa Andrei, N.

Marinescu, Nae Vasilescu, G. Radoi.

Suburbia IancaD-nii : Nicula Radu, G. Poenaru, Anghel

Teodor, Ilie Marin, Ene Iordache, NicolaeTudor, Ghitä Niculescu, Societatea anonimaromâm a »Sylva , Ilie Gheorghe, N. Stänescu,Ion Dumitru, Ion Dumitrescu, Stan Florea,

Matei Gherase, Alecu Nitulescu, Tache Du-mitrescu, Gr. Simionescu, T. Dumitrescu.

Suburbia IcoanaD-nii : L. Gracoschi, Paraschiv Georgescu,

Stelian Marinescu, D. Voiculescu, §tefanLeornescu.

Suburbia Isvor

D-nii : I. Marinescu, Dumitru Soare,Alex. Ionescu, Carol H. Oppler, N. Bran-di* P. Stoenescu, Ioan Ripeanu.

Suburbia Lucaci

D. Visarion G. Daduci.

Su urbia Manea-BrutaruD-nii : C. I. Britianu, I. Oliva, Al. Du-

mitriu, Dumitru Petrescu, Jean Sc. Fere-kide.

Suburbia Manu-CavafuD-nii : D. Dumitru, Alex. Stan, I. D. Cio-

cea, David Täutu, Const. Ganciulescu,Ghita Tudor, Matei Mihdilescu, D. Pau-

.nescu, S. Constantinescu, §tefan Dobre,Nicolae I. Popa, Mitu Ruse, Vasile Tane,Stelian Andreescu, Ghita Mitulet,Ignat Ilie,Stan Ion, Constantin Ion, Constantin Iliescu,Andrei Galin, G. §tefinescu, Nae Bogdä-nescu, Nae Constantinescu.

Suburbia MtintuleasaSocietatatea annima de petrol »Garnpina-

Moreni, Fratii Const. 0 St. Solacol.

' Suburbi a M ih aiu-Vochi

D-nii : Panait Dumitru, M. Leasca, M.Dumitru, Marin Petrescu, Dobre Ionescu,Radu §tirbu.

Suburbia Oborul-NouD-nii: Nicolae §tefänescu, Nicola e R. Stan-

ciu, N. Stanescu, C. M. Vasilescu, §t. Dumi-trescu, Anghel Niculescu, Neagu Scarla-tescu, Gh. Vasilescu, Gh. N. Sâmboteanu,D. Teodorescu, G. M. Munteanu, ArsenieNicolae, T. Marinescu, T. Moisescu, G.Dragnea, Nicolae I. Dorojan, Iorgu T. Do-rojan, Niculae D. Dorojan, Iosef Moisescu,Mihail I. Dorojan, G. C. Mitu, A. R. Cer-nea, Eftimie Predoleanu, Chirita Dorojan,Toma P. Mihiilescu, C. Solacolu, Constan-tin Teodoru, Oprea Dumitrescu, MiticäBrirsan, Ionitä Achim, Gh. §tefanescu, §te-fan Radu, Petre Gh. Otopeanu, Ion B. Mun-teanu, G. Dinescu, Ioan Iliescu, DumitruBärsan, Alexandru Moldovean.

Suburbia Oborul-Vechi

D-nii: Spirea Durnitru, D. Nicolau, Const.Niculae.

Suburbia Otani

D-nii : F. A. Nirischer, Nae Gh. Stergiu,Ioan Niculescu, C. Ionescu, Tanase Leonte,Tache Manolescu, Tana se Chiriazi, TraianT. Anghel.

Suburbia OlteniD-nii: Durnitru Papaiani, Zotu Tapla, I. G .

Bärbulescu, Filip Georgescu, Calist Durni-trescu, Nicu Vaserman.

9035

Suburbia OfetariD-nii: V. Lupescu, Soc. Corn. Tramvaie,

Ion Cocan, §abner Tuduri Dr., S. Mihäi-lescu, N. Moisescu, Pandele Brätuleseu,Frantz Kimel, Gh. Niculici, Ana I. Grigo-rescu, §tefan C. Teodorescu.

Suburbia PantelirnonD-nii : Stanica Ionescu, I. Stänescu, I. Si-

mionescu, Niä Alexandrescu, Titu Ivanoiu,I. Constantinescu, Radu Constantinescu, C.Dumitrescu, loan Teodoru, Tanase Nicolau,G. Dragnea, Nedelcu Than, A. 8ánaleanu,Petre Zaharescu, Nicolae Rogozeanu, IonColasiu, Gr. Petrescu, G. Nicolau, Const.I.Mocanescu, N. Tiereanu.

Suburbia Pitar-illopc

D-nii : L. Leonida et Comp.

Suburbia Popa-Cosma

D-nii : Gustav A. 'Lis.

Suburbia Popa-ChiluAndrei Covaci, Lazar David, Enache

Nicolau, Dumitru Alexe, N. G. Andrei, Tä-nase Iancovescu, Al. Constantinescu, GhitäManolescu, C. P. Rädulescu, Gogu Ionescu,Cleante V., Ioachim Chipriana, D. Gheor-ghiu, §tefania G. Ivanovici.

Suburbia Popa-Darva§iD-nii: Spiridon Teodorescu, C. Stänescu,

G. Dobriceanu, G. A. Lazäreanu, §tefan G.Ardeleanu, Soc. de asigurare Generala, G.N. Cältaru, Const. Gabrielescu, C. Dinescu,Pandele Evanghelie, C. Pictorian, Gr. kr-gulescu, N. I. Acelerescu, Costica Mihä-iescu, Constantin Cihaescu, M. Socaci, Soc.anon. de electricitate, Soc. progres. român,Nicolae §ofletea, Voicu Ionescui I. Motoiu,Alex. Basiliu, I. Busuioc, V. Birsänescu,A. Vii§oreanu, Gr. Stegarescu, Cap. C. Si-deri, C. Popescu.

Suburbia Popa-HereaD-nii: Ioan I. Costescu, Mihail Georgescu,

Alecsandru Popescu, Niä Stänescu, Alec-andru Gh. Ionescu.

Suburbia Popa-NanD-nii: Josef Tintol, Andrei Birbulescu, Nae

1. Meilä, Dobre Hristea, Nae Mateescu, N.Niculescu Berechet, G. Vasilescu, I. Stoi-cescu, N. C. Dihor, §tefan Badescu, NaePetrescu, Ion Niculescu, N. I. Popescu.

Suburbia NegustoriSoc. anon. de petrol nAurora.

Suburbia Popa-SoareI. Niculescu, Dumitru Must*.

Suburbia Popa-TatuD-nii : G. Solomonescu, C. V. Tafan, Va-

sile Armeanu, Durnitru G. Fritz, Petre.Dan,Vasile Rädulescu, Nae §tefänescu, Ion Ma-rinescu, ban Ionescu Sever, St. Rädulescu,Ioan Tache.

Suburbia Popa-RusuD-nii:-Tänase Dumitrescu, C. V. Cociu.

www.digibuc.ro

906

Suburbia Precupetii-NouiD-nii : Sterie Dinescu, Sotir Gheorghiu,

P. Antonescu, Eustatiu H. P., D. Nicolau,G. §tefAnescu, Mihail Trandafirescu, C. Ti-teanu, L. Fournaraky, T. Popa Spirea, Va-sile Niculescu, C. Niculescu, Dinici I. Babdäneanu, Ion Jordan, Rafail Anastasiu, Pe-tre N. Apostol, Matei Georgescu, Gheor-ghe Nicolau, Stan Ionescu, N. Niculescu.

Suburbia Precupctii-VechiD-nii : Chiriä Rädulescu, N. Mihalache,

Velicu Stan, CosticA §erbAnescu, C. Nicu-lescu, Elena M. Arsenescu, Avram Dobrescu.

Suburbia Radu-VoddD-nii: Vasile Dumitriu, Iacob Atanasiu,

Andrei Naum, §tefan Marcu, N. Teodorescu,ban Gh. Gheorghiu, C. Grigoriu.

Suburbia .Rdsvan

D-nfi: Aurel Grozea, M. Ridulescu Ghi-darcea, Mihail I. Piti, Gh. Popescu, GhitäPetrovici, Toma Vasilescu, L Gavrilescu,Soc. de pompe funebre, D. I. Rosiu, Ion A-lexiu, P. Vasilescu, I. R. Chitu, Alex. Zisu.

Suburbia Scirbi1)-1 Dionisie Mihail.

Suburbia SilivestruD-nfi TAnase Ionescu, Teodor Stoiano-

Ilie Dumitrescu.

Suburbia Stobozia

D-nfi : I. Vespremeanu, Dumitru Garo-fitA, C. Bädescu, Nicolae Marin, §tefanManolescu.

Suburbia Schitu-MeigureanuD-1 Victor Ionescu.

Suburbia Sf. Vineri INegru)D-nii : P. I. Bancotescu, Th. Nicolau, N.

Bursan.

Suburbia Serban-VodaD-nfi : Niculae Lupan, Ion Tzetzu, A. V.

Pistoliu, Mihail Daniel, Miron Ciuceanu, I.Niculescu, P. Stoenescu, N. P. Hurmuz, Mi-hail Sovian, G. C. Niculescu, Ganea P. I.,N. M. Handoca, Banca generalä romAnd,Banca nationalä a RomAniel, Banca agricoläBanca Marmorosch Blanc & societate ano-nimA, societate potroliferA ',Concordia", so-cietate anonimi rominä pentru exploatarede petrol, societate anonimä romAnä de pe-trol ',Vega", Banca de scompt, Banca decredit si scompt, societate anonimá pentruexploatare de pAduri, societate anonimäBanca comerciall romAnA, societate anonimAfabrica de tesäturi i impletituri, societateanonimä "Inventatorulu, societate anonimA,credit Petrolifer, Chr. Damalide, N. D. Mo-roianu, A. Hentiescu, Edurardt Iosef, Th.M. Eftimiu, N. Georgescu Paul, C. Constan-tinescu, D. N. Pantelimon, Ath. I. Lipati,Const. N. Iuca.

Suburbia Sf. DumitruD-nfi : M. D. Staicovici, T. Andreescu,

Ludovic Ressel, Gustav Rietz, Zaharia Ban-

MONITORITL -OFICI AL 4 Ianuarie 1911

chi, nCentrala societatea produselor me-dico -tarmac., societate anonimä '1 AquilaFranco-romAnAu, societate anonimä pentrureprez. belgiene, Sigmund Prager, TeodorNiculescu, D. N. Carapancea, N. Teofilescu,L Dumitrescu Mirea, D. Constantinescu, D.M. Cionga, R. Constantinescu, M. G. §er-bänescu, G. Nicolescu, G. B. Constantinescu,G. Cristesdu, societate anonimä de comertAurel Costin.

Suburbia Sf. EcaterinaD-nii : T. Dumitrescu, societate anonimA.

fost Eugeniu Behles, societate anonimä " As-faltuI .

Suburbia Sf. ElefterieD-nii : Nicolae Socaci, G. Radu, Ion P.

Mihai, C. Iliescu, §tefan A. §tefänescu,Ilie Constantinescu, N. BälAsescu, G. Cons-tantinescu, Const. Bapcea, Florea N. Du-mitrescu, G. R. Petcu, G. P. Dima.

Suburbia Sf. Gheorghe-Nou

D-nfi : I. Vulcan, E. R. S. Gologan, I.Gologan, societate anonimä »Propäsirea".Nita Ionescu, C. Sfetea, Al. Gaitan, M. Pan-tazi, P. I. Cristescu, Em. Zaharia, N. S.Dräghicescu, D. P. Voinescu, P. Dobreanu,V. Baboiu, Petre Nedelcovici, C. Ionescu,D. Diamandi, C. Amärästeanu, Ion R. Toboc,Dumitru lliescu, Zaharia Mirescu, Alex.lonescu, Alex. Georgescu, D. S. Vasilescu,A. Aritonovici, I. Paloseanu, societate

ferate Buzau-Neh., societate ano-nimä Marmorosch & Blank.

Suburbia Sf. Gheorghe-Vechi

D-nfi : G. Sterescu, Tache Z. Dumitrescu,G. G. DrAghicescu, V. N. Orghidan, G. I.Stoenescu, Manolache I. SulicA, GheorgheOrghidan, T. Dumitrescu, N. Sävulescu,Petre Ganciu, Savu Mihäilescu, Decu Iliescu,C. PAunescu, Pascale T. Dumitrescu, Th.Popescu, N. P. si B. Bunescu, I. L. P. Ni-culescu, C. Stoianovici, T. C. Toncovici, T.Stänescu, I. R. Goga, Ion Alexandrescu, Al.Alexandrescu, Th. T. Pesea, Anghel Ionescu,C. N. Davidescu, G. L. Gavrilescu, N. Giur-gea, Ion Murgulescu, Radu G. Sub* Vic-tor Iacobi, Stelian Georgescu.

Suburbia Sf. roan-NouD-nfi: I. Dumitrescu Militari, G.§tefäneacu,

N. Georgescu, H. Enescu et comp., G. Du-mitrescu Delateisani, H. Jelescu, Ioan M.Maiorescu, T. Staicovici, D. C. Teodorescu,Gheorghe N. Gagea, I. Cristea, lancu Ema-noil, N. Gheorghiu, Ion Stinescu, Th. Ata-nasiu, Simion Constantinescu, I. DumitrescuDelateisani, Stere Dumitrescu, D. C. Duca,Marin Ionescu, ion Vasilescu G. Olavinariu,N. SAvulescu.

Suburbia Sf. Ioan-Mogi

D-nfi : §tefan Constantinescu, Dinu N.Otopeanu, Ilie Vasilescu, Petre Tudoran,Matei Than, Nicolae Rädulescu, Societateaanonimä pentru industria de bumbac, So-cietatea anonimd ',Fabricele Asan", Petre

RAdulescu, Vasile Naum, Teodor Boscu,Mex. Ionescu, Teodor Popescu, StoicaPreda, Alex. Ion, D. Andreescu, Tänase Mi-halovici, I. Vasilescu, Traian T. Anghel,Ioan RAdulescu, Nicolae Stavär, Christ T.Boscu, G. lonescu, N. Vasilescu, TudorNAstase, Ion Dinulescu, Ene Marinescu, IonTulbure, Gr. Vasilescu, Vasile Nästase.

Suburbia Sf. Nicolae-DugumeaD-nfi : Const. Teodoru, C. CernAteanu,

lije Dumitrescu, Elorea Constantinescu,Nae Bustea, Toma Gheorghiu, Dumitru lo-nescu, Vasile Dumitrescu, Petre Violet, I.Lambrulescu, V. Hagiescu, Dumitru Vasi-lescu, Ion C. Dumitru, Societate ano-nimA Moara Ciurel", C. C. Bellea.

Suburbia Sf. Nicolae-?elariD-nii : Dimitrie Economu, Ion Iliescu, A.

Stänescu, Vasile Stánescu, Iancu Sotir, D.Constantinescu, Florea Niculescu, Petre An-dreescu, Z. N. Crisoveloni, M. N. Jecu,Iancu Docseanu, §tefänescu, St. Zlatcu, I.Suller, D. C. Ionescu, G. Dumitrescu, I.Constantinescu, Teodosiu Ioaniiu, C. Efti-miu, G. Mincescu, Ion Georgescu, Gh. S.Becheanu, D. T. Filtu, Ion Marinescu, IosifZaharia, V. M. Kogälniceanu, I. I. RAdu-lescu, G. Steriu, Chr. Damalide, M. I. Ma-rinescu, Vasile Steriu, P. Gr. lonescu, Al.Dumitrescu, Al. Dumitrescu, V. Dumi-trescu.

Suburbia Sf. SpiridonD-nfi : M. Gheorghlu, D. Toncescu.

Suburbia Sf. &efanD-nii : Alex. N. §tefänescu, Leafu Soare,

I. L. Ionescu, Ion Voiculescu, Stoica Nicu-lescu, Vasile Nitescu, C. P. Guritá, MateiPopescu, Vasile Crisan, Dumitru G. Ri-zescu.

Suburbia Sf. ,tefan INegrufD-nfi : C. G. Stänescu, T. D. Vasiliu, Nae

Nicolescu, I. Con stantinescu.

Suburbia Sf. Treime

D-nfi : Petre Ridulescu, Barbu Ionescu,Mihail Nicolau, N. Ganciu, Stoica Teodo-rescu.

Suburbia StaicuD-nfi : M. C. Dumitrescu, Simion Popa,

Ion C. Stoicescu, A Solomon, Ghig M.Stanciu, P. Botezatu, G. Georgescu, P. lsd-cescu, Gr. I. Popescu, Sava Lucescu, C.Vasiliu.

Suburbia Sf. Vasile

D-nii : Gh. Dima, Soc. an. tes. mec. sifringhierie fost DrAghiceanu et Cristescu,Stavri Lazarov,V. Manolescu, N. Leontescu,Niculae Cristea, Dumitru Tintea ConstantinA. Dumitriu, Constantin Georgescu, TapuTeodorescu, G. B. Niculescu.

Suburbia Sf. Vi3arion

D-nii : Al. Ionescu, Filip Georgescu, Sp.Clocoteanu, Toma Gheorghe, Simion Bozo-seanu, N. St. Stancovici.

www.digibuc.ro

4 Tannare 1914 NiONÍTORÜL OVICtiit 0631

Suburbia Sf. Vineri-Noud

D-nii : Luea Miculescu, Ion Tom, CosticaCondeescu, Costi, ä G. Petrescu, I. R. Ochi-§anu, Victor Mircea, Banca Coop. Sf. Gheor-ghe, Badea Chiritä, Tudor Gheorghiu, GhitäPope,cu, N. Brandu§i, G. C. Cerchez, NitaIonescu, Toma Frätila, Siwion Britescu,Ignat Mircea, Marin Teodorescu, Dinu V.Otopeanu, D. NiculescuIoan Tache, Costa-che Cälinescu, Tänasel Dumitrescu, AlecuNicolau, Anghel Dragomirescu, CristacheNicolau, Ioniä Samoilescu, Ion Chiritescu,Iordan Tatarescu, Teodor Lucescu, Z.Delescu, §tefan Elefterescu, Tinase Nico-lau, Constantin Boncescu, Naum Cristea,N. Dumitrescu, Ghita Dutä, Alex. Dunai-tescu, N. Samboala, AL C. Georgescu, M.Cojan, Florea Bunescu, V. Nitescu, Cris-tache Popescu, A. I. Radulescu, Ivan Popa,§tefan Dobrescu.

Suburbia Sf. Voivozi

D-nfi: Toma Britulescu, G. I. 'Tomopiu,D. Nicolescu, C. Oprescu, Gh. T. lonescu,C. Ionescu, Gh. Vasilescu, Const. Mazarini,G. Ioanovici, Eugen Dumitriu, Al. M. Bratu,Grigore 9imionescu, Ilie Petrescu, Ion Io-nescu, Apostol Panaitescu, Nic. B. Gaitan,N. Georgescu, G. Mdränescu, I. Buican, A.Fotino, Torgu Dumitrescu, Dr. AngelescuN. L

Suburbia Slobozia

D. Nicola e Marin.

Suburbia Spirea-NoutiD-nii : Vasile Simu, Vasile A. Tanasescu,

Tänase I. Maracine, Costache Calceanu, G.Radoi, N. I. Vasilescu, A..Gutulescu, N.Contsantinescu, Ioan Tache, C. Georgescu,Tudor Gheorghe, Petra Ionescu, R. Con-stantinescu, G. Gherman, G. Constanti-nesuc, Eftirnie Cantili, V. Catana, V. Zo-grafi, N. N. Ornat, Iulian Ganea, G. Paras-schivescuI. T. Ghica, Anastase N. Ghica,N. Sterescu, G. Rädoiu, Marin Teodorescu,Ilie N Grecescu, Lambru Rosculescu, IonB. Sindulescu, D. Durnitrescu, Al. Stoene-scu, Preda S. Opran, Gabriel Cristescu, Du-mitru Mateescu, Const. Marinescu, I. Bar-bescu, Tache I. Dorojan, N. I. Mihailescu,A. Gherman, Emanoil Georgescu,, G. Pre-descu, V. Cristea, I. Dumitrescu, Lache Io-nescu. V. Niculescu, T. Dumitrescu, I. Ni-culescu, N. Grindianu, C. Zolea, Ile Mari-nescu, M. Ivänescu, Durnitru Niculae, C.Marinescu, D. Vasilescu, C. Rädulescu, V.M. Zidäroiu, C. Niculescu, Mihail Teodo-rescu, D. Voiculescu, Al. Popescu, AtanasieNiteanu, Panait Badea.

Suburbia Spirea-VecheD-nfi: Lazar G. §ubli§eanu, T. Constan-

tinescu, Vanghele Dumitrescu, D. R. Stoicu,P. lonescu, D. Mihaiescu, V. Bunescu, P.Dumitrescu, Gheorghe Nestor, Ion Oproiu.

Suburbia UdricaniD-nii: Cristache Enescu, Toma Bleindu.

Suburbia VlddicaD-nfi: N. Stoicescu, Ion Marinescu, I.

Hagi Ion, I. Popescu, I. Spirescu, Vasile Ion,G. I. Ro§ca.

Suburbia VerguD-nii: Oprea M. Amara§teanu, I. Cons-

tantinescu.Plasa Bäneasa

Comuna Bineasa, d-nfi: Ion Bubuleanu,P. Trick D. Hagi Teodorachy, Ath. St. Bo-lintineanu, N. Basilescu, Mihai V. Tancoc,Ionitä Georgescu, Nita Ionescu, Ion IosefMoga, Tudor Radu, Ene Stoenescu, NitaSt. Isvoranu, *tefan Marinescu, Andrei A.Popovici, Ion Dumitrescu, Dumitru HagiTudorache, Lazar Stoian, Costica T. Radu,Dumitru Georgescu, Diaconescu Gr., IonTeodorescu.

Comuna Caciulati, d-nii: I. G. Petrescu,N. Voiculescu, Gheorghe N. Roman.

Comuna Dascalu-Creata, d-nfi: ManolePetcu, Dumitru Chiriac, Petre Dumitrescu,Petre Grigorescu, Dumitru Stänescu.

Comuna Militari, d-nfi: Pane Han, Gh.Lazärescu, P. Dumitrescu, A. Ionescu, IonDumitrescu-Militari, V. I Dumitrescu, GhrtaDumitrescu, Nae Dumitrescu, Stan G. Po-pescu, Alecu Florea, Florian Smfintanä, T.Paunescu, Costicä N. Ionescu, Al. Cons-tantinescu, St. C. Lazdr.

Comuna Otopeni, d-nii: Nicolae Predoiu,Constantin Dumitru Stoica, Pavel G. Tudo-rescu, lije Teodorescu, Tudor Iordache, Gh.Puricel.

Comuna Ro§u, d-nii: Dumitru Dinu, NitaVasilescu, Marin Ispas, Mihalache Mincu-lescu, Radu Tudor, Zisu Hart, N. Macarie,Arsenie Apostol.

Comuna §tefäne§ti-Lipovät, d-nii : Gh.Nicolae, Ion Z. Teodorescu, Gg. Dociu,Z. Theodorescu, N. Marinescu.

Comuna Tunari-Dimieni, d-nii: Take lor-gulescu, Gheorghe D. Ruse, D. Ionescu,D. Grigore, I. S. Bäjenaru.

Plasa BolintinComuna Bolintinu-din-Deal, d-nii: I. Di-

nick M. Grigoriu, Gg. Dumitru, Lacbe I.Petrescu, Marin Soare, Radu R. Vasilescu,Deftu L Bunea, Nicolae I. Bunea, Radu Va-silescu, Marin Caloianu.

Comuna Bolintinu-din-Vale, d-nfi: Alex.Farchi, Firicä Ionescu, Dina Alexe, Me-xandru §tefänescu, Gheorghe Rica L, Du-mitru Oprea, St. N. Dobri§an, N. F. Geor-gescu, C. Stegirescu, Ghitä D. Dac, V.Teodorescu, Tänase Gh., Tudor Nedelcu.Mihail T. Popescu, *tefan T. N. Dana, Cos-flea Tänäsescu, Nita Mariuta, Marin D.

Dana, Barbu Gociu.Comuna Buturugeni-Prisiceni, d-nii : Io-

niä Ionitä I. Alecu, Nae Lazar, Du-mitra Enache, Ilie Tudor Moraru.

Comuna Gradinari-Filcoianca, d-nfi : Io-nip. M. Florea, AI. D. Dinica, LixandruOnete, Zamfir Tudor, Tudor Scarlat, RaeluFilip, S. Alexandrescu, Georgescu Tudor,Ionita G. Florea.

Comuna Ogrezeni-Bilit§oeni, d-nii: IosifSadasfchi, Ruse Tone, M. Constantinescu,Ifie Davidescu, Stan Radulescu, Vasile D.Cicio, Al. R. Cris tea, Tudor M. Taru§i, D.N. Popescu.

Comuna Poenaru-Ulmi, d-nii : Mandu Bi-descu, Ghila Ocne§el, Dumitru Radu, NaeV. Stoian.

Comuna Stoene§ti-Flore§ti, d-nfi : IosifFianu, Alexandru Antonescu, State Geor-gescu, Marin Gheorghe, Hie Solomonescu,N. I. Stänescu, St. Marinescu, Tache Sterie,Costea Baitopol, M. M. Danaricu, $, tefanMarinescu.

Plasa BudeftiComuna Aprozi, d-nfi : I. T. Craciun, I.

T. Gazaru, Const. I. Lazar, Stelian Ma-nescu, loan D. Niea.

Comuna Bude§ti, d-nii: Nicolae Deaca,§tefan Mihäilä, Andrei Ilie, Dumitru Cons-tantinescu, Gh. N. Dobre, Ion Ionitä, N. Ni-culescu, M. Dram, T. Vasilescu, I. N. Do-bre, M. R. Teleanu, V. Badoiu.

Comuna Herasti, d-eii : Andrei StanickSotir D. Manu, Constantin Condeescu, JeleaIvan, Dumitru Stoica, Velicu Penciulescu,M. Sfetcu, Constantin I. Clinciu, EnacheRow.

Comuna Lamote§ti-Galbina§i, d-nfi : RizaAli, Sita T. MO, Alexandru Constantinescu,Dumitru Ivinescu, Nicolae Ivanescu, M. N.Gogo§aru, §erban Miricä.

Comuna Nana, d-nfi: Nae Craciun, §er-ban Voinea, Nae Moise, Nae Enache, Cons-tantin Tugui, G. C. Radoveanu, DumitruPopescu, Constantin P. Spirescu, PetracheTeodorescu, Spiridon Popescu, CraciunDinu, Ion Pretorian, Mihalache Gheorghiu,Gh. P. Dumitrescu.

Comuna Radovan, d-nfi : D. Vulpescu, D.Tutueanu, Gh. R. Martalog, I. Gh. Crudu,M. Niculescu, Mihai Uta, N. D. Popescu,Patra§cu loneciu, N. Ionescu, Tudor P.Ionciu, St. Nepru§el, Ion Atexandrescu.

Comuna Sohatu, d-nfi : Dima Velicu, N.T. Zaharia, §tefan Radulescu, N. C. Coco-silk I. V. Turcu, I. C. Dobre, Florea Pe-trescu, Tudor Ion, Ionita Ionescu, AndreiDino, Al. V. Moise, D. Constantin, Censt.T. Jipa, Gg. Calciu, Vasile Moise, N. StanCercel.

Comuna Vasilati-Pope§ti, d-nii : M. Iva-nof, A. Vlidescu, F. A. Vladescu,Ion Cons-tantin No, Dumitru N. Ionescu, §erbanRadulescu, I. Petrescu.

Plasa B.-BucoveniComuna Brezoaia, d. Const. N. Ionescu.Comuna Bucoveni, d-nfi : Vlidescu N.,Gr.

Ionescu, D. §erbanescu, Ionitä Ignat, Gheor-ghe Dragomir, Dumitru V. Dumitru, Ion V.Dumitru, Dumitru Nit% lordan Nicolescu,Anton R. Ionescu, Sava §orninescu, D-truT. Tache.

Comuna Chiajna, d-nii : Ivan Dima, IvanMarinescu, Tänase Anghel.

Comuna Ciocane§ti, d-nii : Tanase Teo-dorescu, Iancu lonescu, Anton Garabet, Du-mitra Grigdre, Ion Nae.

www.digibuc.ro

9038 MONITORUL OFICIAL 4 Ianuarie 1911

Comuna Corbeanca, d-nii : Gg. Marcia,Ion Ionescu, C. Antonescu.

Comuna Cosoba, d-nfi: Tudor Iliescu, IonBidulescu, Vasile Rädulescu.

Comuna Cretule§ti, d-nfi : Const. Chink-cescu, Al. C. Nicolau, Paraschiv Dumitrescu,Chiriac Nicuke.

Comuna Crevedia, d-nfi : Alecu Duld, Va-sile MIL

Comuna Joita, d-nii : Petra Lazär, D-truIlie Stan, AL V. I. Dan.

Comuna Pope§ti-Dragomire§ti, d-nfi: IvanL Drumea, Marin I. Stan, Constantin Tu-dor, Ionitd Oprea.

Comuna Tärtä§e§ti : Constantin lonescu,Vasile N. Päunescu, Dionisie Roman, Const.Ionescu.

Plasa Cocioc

Comuna Balote§ti, d-nii : C. Ionescu, Ni-colae Stefan.

Comuna Butiman-Lucianea, d-nfi: St. Io-nescu, Tudor Ionitä, Neagu I. Budäu.

Comuna Cocioc, d-nii: N. Frätilä, Al. CA-plescu, Ioniä Dobr, Mänutä Ionifä, Ilie C.Gheorghiu, Vlad Voicu.

Comuna Poenari-Vulpe§ti, d-nfi: Gh. D.Pupazoiu, Ion N. Dobre, Manole Petrescu,Matei Matei I., Maximilian Gangaciu.

Comuna Tincäbe§ti, d. Ion R. Ganea.Comuna Tigäne§ti, d-nfi : Lazar Nistase,

Manole Antonescu, Ion Munteanu, V. E.Grigorescu, T. Gheorghiu.

Plum DomnegiComuna Bragadiru, cl-nfi : Ghitä Stefi-

nescu, D. M. Bragadiru, Costache Ionescu,Ghitä Marinescu, Toma S. Marinescu, Rd-ducanu Simion, Pdun Gheorghe, Done Mi-trea, N. Anghelescu, Gh. Petrescu, Gr. T.lonescu, Gg. Petrescu, G. Stefänescu, DoneMitrea.

Comuna Buda-Cornetu, d-nli : Daniel M.Cristea, Petre Stan, Marin S. Sorescu, VoicuNun.

Comuna Därd§ti, d-nii: Nedelcu Neac§u,Dumitru Stefan Scarlat, Tudose Tudose,Nestor Ionitä, Ion Ifiescu, Hristache P.Dobre.

Comuna Darvari-Ciorogirla, d-nfi : TachePetrescu, C. Popescu, Nae Dragomirescu,Chivu Constantin, D. P. Pandele.

Comuna Domne§q, d-nii: Toma Ionescu,Florea Cältuneanu, Ghitä Enache, Alexan-dru M. Toma, Stancu Cristea, Stere Lache,Chiritä Stere Ionitd.

Comuna Mägurele, d-nfi: I. Iordächescu,Nita I. Pascu, P. Alafciu, Teodor Stänescu.

Comuna Slobozia-Clinceni, d-nii : PetreAndrei Cristea, Ion Marin Granaru, NicolaeNiculescu, N. Ionescu, Dumitru Ionicä, Va-sile Petre

Comuna Tintava, d-nli : Ene Ion, MarinVasilescu, Vasilescu C., G. Mateescu, D. G.Dula.

Comuna Vârteju-Nefliu, d-nfi : I. B. Ta-tulescu, Grigore Gr.

Plasa FierbiniComuna Dridu-Särindarele, -d-nii : Nds-

tase Tache, CiocArdel Petre, A. C. Batale,

Nae Popescu, Iancu Georgescu, Naesescu, Stan Pavelescu, Oprea Nâstase.

Comuna Fierbinti, d-nfi : loan Vläescu,Decu Mihdiescu, Gheorghe Nicolau, Const.M. Dänescu, Minea Ene, N. Conbtantinescu,Dumitru Constantinescu, I. Petrache, StanD. Fieraru, Marin Ghinea, Mihai Ion, N.Podgoreanu, N. Iordache Radu, Sandu Drä-gan, C. Stefänescu, N. R. Mo§oiu, Pr. MincuPopescu, Gh. Dragomir, N. Ionescu, V.Spandonide, Panait St. Spandonide, Gh. Ste-fänescu, D. Toma.

Comuna Lipia-Bojdani, d-nii: Dan Mi-häescu, Const. V. Ionescu, Toma T. Miti-telu, Al. Ion, I. Munteanu, T. Popescu, V.I. Grigorescu, Lazar Nästase, N. P. Florea,T. Gheorghiu.

Comuna Mic§une§ti-Grädi§tea, d-nfi: Du-mitru Gr., Tudor Petre, Panait Pazianu,Petre Atanasiu, Sterian A. Niculescu, IlieIliescu, Isac F. Fulgeanu.

Comuna Meri-Petchi, d-nfi : C. Bälescu,Saild Jacob, I. M. Gramenteanu, G. C. De§-liu, Toma C. De§liu, C. Banta§ Vilara, IliePopescu, Ion Marinescu, Tänase Bucurescu.

Comuna Rädule§ti-Maia, d-nfi : Al. Dinu,Pr. B. Sciirlätescu, N. Drfigan, T. Ivan, P.Täläbescu, P. C. De§liu, Eie Iliescu, BarbuH. Catargiu, Ion Constantinescu, Ene Cons-tantin, Mihail Popescu, C. I. Chioveanu, N.T. Filitis, N. P. Dinu, I. Bucurescu, C. N.Popescu, 1. Niculae.

Comuna T urbati, d-nfi: Nitä Iliescu, Tomalonescu, Nicolae Gh. Dorobantu, Constantinlonescu, Alexandru Ion, Nedelcu Dräghici.

Plasa FundeniComuna Bobe§ti-Bälaceanca, d-nfi : Ma-

rin Popescu, Petrache R. Mann, Mich. Juca,Tänase Marinescu, Barbu Radu, Eie Mihii-lescu, N. Constantinescu, Niculae Marinescu,N. Lupan, Mihail Hristodorescu, Ion Dumi-trache, Ion Bädulescu, Stänicä Rädulescu.

Comuna Cucueti-Plätäre§ti, d-nfi : IonIonitä, Grigore Dutulescu, Lazär T. Buruc,Vasile Ionescu, Joan Popescu, Penciu Matei,Tänase D. Manciu, Cristache Enciu, AntonD. Christea, T. Teodorescu, T.1 Räducanu,P. Niculescu.

Comuna Frumu §an d-nii : T udoracheVasile, Const. T. Vasilescu, Ioan M. Ote-leanu, Const. Pavelescu, Anghel I. Gherciu,M. M. Danaricu, Gheorghe M. Läzärescu.

Comuna Fund eni-Frunzäne§ti, d-nii: G.I. Mitu, Dumitru I. Ungureanu, DumitruStanciu, Iordache Dumitrescu, Dragnea Du-mitrache, Niculae Grigore, Iancu Marinpea,T. Stänescu.

Comuna Pope§ti-Leurdeni, d-nfi: Gh.Bä-länescu, Petre I. Trancioveanu, DumitruPop, Dr. Gr. Gr. Geani.

Comuna Stiubeiu-Orä§ti, d. Ion I. Foae.

Plasa Hagie§ti

Comuna Belciugatele-Coje§ti, d-nii : Gg.Hagi Constantinescu, Scarlat Niculescu,Mich. Dumitrescu, I. D. Podgoreanu.

Comuna Catrune§ti-Miineasca, d-nii : V.Niculescu, N. Dinescu.

Comuna Chiroiu-Ro§iori, d-nii : Vlad Stän-cescu, Gg. B. Grigorescu, Neculae Dona, Ilie

Constantinescu, Const. Sterescu, Ilie V. Cu-cueteanu, Dona Dobrescu, V. D. Lurndnare,I. Alexe Pavel, R. Marin Marcu, Alex.Avram, Gh. Sarbu, Neagu Mihäilä, MateiD. Ferbinteanu, Merin Stan, Filip Anghe-lescu, Nutd. Davideanu, I. Voicilä, St. Ma-rin Marcu, Radu D. V. Cucueteanu, RaduSin Radu, D. Stan, Anghel Stefan, N. Co-man, I. Ivänescu, Gh. Matei, Pr. I. Zamfi-rescu, N. Marinescu, Gherase Stefan, Gh.Rädulescu, Ispas Chiritä, Gh. Teodorescu,Nutu N. Dridinu, Iancu Ingelescu, MihailAngelescu, Ion Constantinescu, Eie D. Va-sile, Iancu Georgescu, Gh. Gh. Chiroiu, Ste-fan Bänescu, Stefan N. Sdräteanu, SimionNeagu, Teodozie A. Papazoglu.

Comuna Crângu-Fundulea, d-nfi : Nico-lae M. Dimache, Savu Faur, Vasile G. Croi-toru, lfie Tänäsescu, Vasile Stan, DumitruStoian Tonea, Anghel Dumitrescu, StoianG. Neagu, Petre Enescu, Voinea Alexandru,Gheorghe Gutulescu, Panait Caraca§, Const.Bragagiu, Alexandru Popescu.

Comuna Creata-Le§ile, d-nii : G-. Aposto-lescu, Constantin Zamfirescu, I. C. Pantazi.

Comuna Hagie§ti-Mariuta, d-nfi : Mar-ghiloman I. Mihail, Anton R. Popescu, Va-sile Petcu.

Plasa HotareleComuna Cäscioarele, d-nfi : Al. 1. Mi-

lescu, St. Guran, Al. N. Alimdne§teanu,Vasile I. Mocioiu, rache D. Poteca.

Comuna Greaca, d-nii : St. Grigorescu,Istrate Zacu, Ionitä Popescu, N. Ur-naru, Const. Popescu, N. D. Tudorici, Du-ream Zois, Marin Eftime, Teodora M. Con-stantinescu, N. Milailescu, Al. C. Vornicu,Tudor Ion, G. Petrovici.

Comuna Hotarele-Crivitu, d-nii : Most.G. Topirlan, G. I. Sotiriu, Ion. T. Logotätu,Gheorghe Comänescu, Constantin M. Gutue,Marin St. Giamba§u, Dumitru St. Olteanu,G. I. Mitigu§, Ian. C. Giamba§u, Const.Bumbäcaru, Mihalache V. Anastasiu, Ion I.Gälugäreanu, Stan Dinu, Stan M. George-scu, I. R. Mu§uroiu, Alex. G. Rotaru, Ma-rin Topirlan, Ion S. Rotaru, Enache Zam-fir, Marin N. Ceau§u, Const. I. Tigänila.

Comuna lsvoarele, d-nfi : Preotul I. kr-ddchescu, N. P. Magazie, Nistase Pand, N.I. Ciocea, D. M. Ene, D. Gheorghe, Pr. D.Tocilä, C. I. Vi§an, V. Cojocaru, D. Tudor,Gh. Micu, I. C. Pistol, Simion Durnitrescu,Alecu Costescu, Panä St. Luca.

Comuna Prundu, d-nfi : Ivanca Gr. Geor-gescu, Ion Popescu, Manole Lazär, Ion N.Lupu, Ion D. Bältäretu, Florea T. Neamtu,Paraschiv Colt, Andrei Eftimie, Stan Gencea.

Plasa MtindstireaComuna Chiseletu, d-nfi: Gr. Mihailescu,

Gheorghe Tomescu, Gheorghe Ganciu, Teo-der N. Lucopol, Bann Populark Dobre Mi-häilescu.

Comuna Fräsinet, d-nii : Costa che Ena-che, Gh. N. Unguru, Ionitä Georgescu, IonTeodorescu, Marin C. Stoicescu.

Comuna Monastirea, d-nii : Const. Leon-tescu, Florea Leontescu, Drägan Drägoiu,Vasile N. Marinescu, Valerie M. Giuglea,www.digibuc.ro

fantmrie 1911

AI. Pichner, I. D. Economu, GherghinaVoicu §erban, Doicu Ion, Banca Popular*Dobre Vasile Feraru, Ivan Dobre Vasile.

Comuna Spantov, : Pr. Gr. Stäne-scu, Ion Moise, Gheorghe Georgescu, Elenalliescu, N. Gr. Paraschiv.

Comuna Tiriceni, d-nii : Iorgu Matei,Costache Gheorghiu, Ion B. Popa.

Plasa OltenifaComuna Chirnogi, d-nfi : Iordache Pope-

scu, Ivan Gheorghe, Radu Vulpe, G. D.Voicilä, §tefan Dobrescu, Iancu Gálinescu.

Comuna Curcani, d-nii : Ghita Dumitriu,Petre Bucur, Gh. M. Caracas!, Ionita V. Par-vulescu, Marin I. R. Popescu, Marin Zamfir,Marin P. Cretu, State Stoicescu, Const. Pe-ticescu, Marcu Matei, Gh. Danielescu, MarinP. Bucur, D. M. Ministirescu, Nästase Co-stache, Oprea G. Cirtu, Oprea Ilie Zamfir,Ion Manescu.

Comuna Luica, : Gh. §erbänica, Pe-tre Ionescu Zavera, G. Alexandra, MarinN. Popescu, lon Christache Ioniä, GhiläDuinea.

Comuna Mitreni, d-nfi : L. Barsänescu,Alex. Ghimpeteanu, G. Petrescu, I. Drago-man, Velicu Nedelcu, Costache Ioni5, Näs-tase I. Popescu.

Comuna Oltenila-rurala, d-nii : Marin G.Dumitru N. Marinescu, Lovin M.

Jitea, Nicolae Marin Cretu, Mihalache Coiciu,Nicolae Vlad, St. Manolache, Petre Aposto-lescu, Bonea Penchi, Zamfir Ion, MO G.Bonea, Costica Mirescu, Ioan Dima, IvanMarinescu, Ivanciu Dobre.

Comuna Utmeni, d. C. I. Bänäleanu.Comuna Oltenita-urbana, d-nfi : Dumitru

N. Neagu, I. T. Zorzor, Ivan Ghisaraicu,Dumitru Oblu, Ion I. Man, Costache S.Untescu, I. M. Omet, Andrei Nica, Ghitä I.Popescu, Ion Stoenescu, Tudor D. Iacob,Vasile Gh. Ghioseaua, Stan St. Eraliu, Io-niä Turcu, Ivan Drägulänescu, IoanGr. Grecu, Ion §tefänescu, Barbu Matei,Gh. Deculescu, Costica D. Nica, Nicolae Po-stolea, Soc. anonimä Banca Oltenita, AchimAchim, Tiberiu G. Oprescu, Const. V. Chio-seaua, Alex. Ionescu, Lazar Bärsänescu,Grigore Ionescu, Stancu Tudor, §-tefan M.Popescu, Gh. Georgescu, I. I. Vornicu, NitäM. Colonel, Costacte Georgescu, Bicä Dra-gulinescu, Marin M. Colonelu, V. N. Da-nielescu, Gh. Stanescu, Ion Enica, MihaiManta, Const. Sandoi, C. N. Danielescu, Va-sile I. Stoenescu, Ion N. Stoenescu, LazarM. Anastasia, Ion Dino* Alex. D. Neagu,Radu Vulpe, St. A. Nica, Ivanciu Bogdan,Carol Fabini, Gg. Dumitrescu, Ath. Eie,Victor Bolgar, Arist. Spirescu, Alecu Ilie-scu, Ion I. Tascu, N. Popescu, N. A. Teo-doru, M. E. Nil* G. Iodoc, Ivan Petrescu,Al. Spirescu, N. Dimitriu, M. N. Frigator,N. lonescu, G. Marinescu, D. Z. Calinescu,Sävescu I., Ion M. Nacu, C. R. Dragoman,N. Z. Fundäneanu, Anton §tefan, Const.Popescu, Gg. V. Carabogdan, St. Niculescu,Bica Nenciu D., Const. D. Panu, N. Stoica,§t. Rädulescu, St. R. Teodor, Const. G.Anastasia, N. R. Omet, I. Dumitrescu.

MONITÖRUI4 OFICIAL 9030

Plasa PantelimonComuna Afumati, d-nfi : Ion Stelescu,

Gh. T. Hagiu, Dumitru Georgescu. CristeaE. Ilie, Petre Penescu, Simion Stancu, Ior-dan Trandafir.

Comuna Brine$i, d-nfi : I. N. Fieraru,Eugenie Nicola, Cosma Draw, Gh. Nacu,Marin Bujgoi, Ilie D. Gate, Ivan N. Cara-dragan, Slav Ghenu, Anghel §tefan, MihaleN. V., I. N. Trufi§ilä.

Comuna Cernica-Tânganu, d-nii : NiculaeIon, Tudor Ilie, Rädulescu G., St. Stanescu,StarfAstrate, Tudor 'Maresca, Ioan Pope-scu, Nicu Dine* Tene Georgescu, ZamfirArghirescu, Radulescu Haralambie, Gh. N.Helea, T. Vasilescu, Niculae Marin, MarinConst., Meitä Ionita, D. Marin, Const. I. Co-banu, N. C. Dincä, Gh. Marcu, Ivan Marcu,Marin Ifie, Paraschiv Marin, Zlatan Ion.

Comuna Colentina-Fundeni, d-nfi : N.Cristodor Busuioc, Mihalache Niculescu, EieNiculescu, Ion R. Toboc, AL M. Niculescu.

Comuna Dude§ti-Cioplea, d-nii : Alex.Spirea, Mihalache Cozà, Iancu Acselerat,Pascu Petre, Gg. Tudor, Ivanciu I. Ciamu-rescu, Iordan Pascu, Alexe Hect, MarinZeciu, Tudor Slave Pasararu.

Comuna Moara-Domneascä, d-nfi : TeodorMarinescu, Durnitru Stoian.

Comuna Pantelimon-Dobroe§ti, d-nii : D.Stänescu, Ion Lizarescu, Dumitru Antc-nescu, I. Stänescu, Ion D. Bucurescu, M. I.Georaescu, Gg. I. Dumitrescu, V. Stefine-scu, °N. Oprovici, Mihalache Condulescu,Ruse Tone, Lambru Rosulescu, N. Zefciu,A. Antonescu, T. Radulescu, D. Marinesca,G. N. Brumarescu, Ion D. Ghelu.

Comuna Piteasca-Pasarea, d-nii : MimeMihai, Gh. Anghel, Drägan Filipescu.

Plasa Pcirlita-Sdrule§tiComuna d-nii : Gr. An-

dreescu, C. D. Nica, Me R. Ionescu, §tefanGheorghe, Matei Ionescu, G. Ghiuglea.

Comuna Gurbänesti-Preasna, d-nii : G.Niculescu, Draw Iliescu, Dumitru M. Popa,Petrache Teodorescu, Tanase Ionescu, Tu-dor I. Iorga, Radu Vasile, Nae Ionescu, Va-sile Marinescu, Dumitru D. Ionescu, G. Pi-cioru§.

Comuna Ileana, d-nfi : Ghitä Stoicescu,Dobre Anastasescu, Petre Marinesca, PaulConstantinescu.

Comuna Obile§ti, d-nii : I. Mateescu, IonR. Manea, Stoica Ionescu, Dumitru Geor-gescu, Ion I. Vajea, Oprea Georgescu, G. I.Mateescu.

Comuna Parlita-Sarule§ti, d-nii : M. C.Radu¡a, D. Radu, Radu Conescu, Ion N.Tudorache, Bogdan Petrescu, Vasile Teodo-rache, Dobre Patrmcu, Mihai §erban, TacheIon, Gh. Banu, Dumitru Manea, GheorgheN. Tudorica, Alex. Boncota, Cristudor Po-pescu.

Comuna Tämädäu, d-nfi : §tefan R. Cre-fulescu, Vasile Radu, Theodor D. Surdan,Constantin Dumitrache, Radu Dumitrache,Ion Vasile Ceapa, St. Radulescu, Ion Z.Podaru.

Rasa VidraComuna Berceni-Dobreni, d. Nicolae Gri-

gore.Comuna Colibmi-Gostinari, d-nfi: Gheor-

ghe Niculescu, Stan M. Florescu, MarinHristescu, Nun St. Dumitru, §tefan I. Stan,Stan Gg. Musa, Gg. P. Greta, Mich. Chirof,Christea Trifu, Hristea S. Matofof, Eg. RaduMarin, Gg. Trifan.

Comuna Copaceni, d-nfi : St. Gh. Pared-labu, Gg. Z. Zaharia, N. Näcescu, Ilie Voicu,Lazar Radu, P. N. Neac§u, Petre N. Neacsu,N. T. Clepcea, Lazar Radu, St. G. Par-alabu.

Comuna :Crete§ti-Sintesti, d-nfi : M. V.Florescu, Mihäitä Alexandrescu, Const. Do-brescu, D. Constantin, Chivu Mihäitä, D. M.Marchidan, Marin Spataru, Vasile Mihäitä.

Comuna Dobreni-Câmpuri, d-nfi : Ghi¡ADinu, P. Antonescu, Milea Marinescu.

Comuna Jilava-Mierlari, d-nii : Eie Mano-lescu, Tancu Marin, Gheorghe Bogdan, Bog-dan Marinescu, N. I. Bogdänescu, I. Epu-reanu, Iordache Marin, Toma Tudor, TudorN. Drägan, Tiberiu Dragomirescu, GheorgheAnghelescu, V. Durnitrescu, Const. Dumi-trescu, Const. Penovici, I. Barbici, Mu§atRadu, D. Utulescu.

Comuna Mogoqe§ti, d-nii : Moise Ion, Tu-dor Florea.

Comuna Strainii-Dobreni, d-nii : NiVä N.Neacsu, Stoian P. Bragagiu, Iordan Cristea.

Comuna Valea-Dragului, d-nfi : I. I. Pa-naitescu, Ruse N. Marin, Gheorghe Perianu,lon Perianu, VasiIe Banu, Cristea Dima,Tudor Trufie, Ilie I. Raiciu, Tanase Radu,Ion P. Spirescu, Vasile Tänase.

Comuna Värä§ti-Obedeni, d-nfi MarinStan Racu, Ghitä Doiciulescu, Gh. Nico-lescu, D. Stan Cacareazä, §tefan D. Nicolau,Gh. N. Cotea, Ivan J. Craiu, Timm Vicia,Gh. R. Buturuga, Nae R. Buturugä, Ion B.Cheafudä, Tudor Stoian Conacu, P. MarinGane, Niculae L. Cacareaza, Matache Pa-nait, Stan D. Olteanu, I. P. Sirbu, P. An-tonescu, Preotul D. Väleanu, Pana N. Nas-t-me, Ghitä Dino, Milea Marinescu, Ne-cula Gr.

Primäria CâmpulungListä de patentarii de clasa I, Il, ILI* IV cu ta-

blourile lit. B i C, asimilati pe anul 1910-1911.

Clasa IComuna Cimpulung, d-nfi : Al. Pristä-

vescu, Ion Popescu-Brezeann, Vasile A. Ri-zeanu, Alecu Georgescu, Iancu P. Geor-gescu, P. Georgescu.

Clasa JID-nii : I. P. Grädisteanu, Gh. I. Predoiu,

Ch. Gh. Robescu, Gh. R. Melcescu, Gh. Gh.Manolescu, Ion Dumitrescu, Matei M. Ri-dulescu, Alecu Cristescu, Capitan V. Culea,Florian Niculescu, Gabriel Dimitriu, C. Du-mitrescu, Gh. D. Sassu, Nae Aronescu, Pe-tre N. Popiu, Nae Gh. Vasilescu.

Comuna Boteni, d. Tache Gh. Lambescu.Comuna Conte§ti, d. Vasile Bicanu.

www.digibuc.ro

064.6

Comuna Retevoe§ti, d. Tache Popescu.Comuna Rucar, d. Ion I. Busuiocescu.Comuna Racovita, d. I. A. Dobrovici.Comuna Nucpara, d. N. Gr. lorgulescu.

Clasa IIIComuna Campulung, d-nfi : Bucur B. Ca-

langiu, Nicolae I. Petrescu, Ion A. Filipescu,D. Th. Ghiocalescu, Petre Garofoiu, Ion I.Garofoiu, Ion N. Stanoiu, Nae Manolescu,Ion Gh. Ianculescu, Ion O. Tiliceanu, Ilie S]Iliescu, Nicolae Garbaceanu, Costica I. Po-pescu, Gh. Secäreanu, Ghiti Gher. Popescu,Nae Mocanu, erb §tefänescu, Ion Gh. Te-§ileanu, Nae I. Iorga, Vasile C. Chirca, V.N. Constantinescu, Costica. Georgescu, Alex.Georgescu, Nita Gh. Popescu, Ion B. §erbä-nescu, Nae Gh. Zegheru, Iosif Gh. Popescu,Iosif Bilcä, Ion Ceobotescu, V. Ghetu, Du-mitru Ilie Ionescu.

Mahalaoa Schei, d. Ion N. Uleia.Comuna Cimpulung, d-nfi : Bucur Gh.

Predoiu, Tasile Enächescu, Vasile N. 01-teanu, Gh. N. Gobeji, D. M. Radulescu, Is-strate I. Georgescu.

Mahalaoa Mal, d. Ion Vliidescu.Mahalaoa Vi§oi, d-nfi : Iosif Badescu, Du-

mitru N. Uleia.Comuna Albe§ti, d-nfi : Ion N. Isba§escu,

Gh. B. Strafalogea.Comuna Aninoasa, d. Ion B. Bugheanu.Comuna Baje§ti, d-nfi : D. V. Märgari-

tescu, Nae C. Olteanu.Comuna Berevoe§ti, d. Dumitru D. Be-

revoescu.Comuna Boteni, d. Gheorghe Gh. Lam-

bescu.Comuna Campulung, d-nfi : Vasile Gh.

Pristavu, Florea Dumitrescu, Gh. Vi§oiu,Andrei Ologescu, P. §tefänescu, N. I. Ma-nolescu, Constantin Baulk Nita N. Uleia,Ion N. Enescu.

Comuna Cetateni, d-nfi : Iosif D. Lunescu,Gh. Pr. Purnichescu.

Comuna Ciume§ti, d-nii : Toma I. Sta.-nescu, Constantin S. Tacalie, Gh. M. Stan-ciu, Nicolae D. Voicescu, Gh. Stânculescu.

Comuna Conte§ti, d-nfi : Constantin I.Stanculescu, Ion P. Bicanu, Cristache D.Mircea.

Comuna Co§e§ti, d-nfi : Gh. N. Smaranda,Stoica Georgescu.

Comuna Dirmone§ti, d-nii : Toma DinaSultana, Ion I. Ilioiu.

Comuna Dobre§ti, d-nii : Nae Constanti-nescu, Din Georgescu.

Comuna Domne§ti, d-nfi: Iosifu Hiru, Io-sif N. Petrick Ion M. Diaconescu, Elisei V.Cojocaru, Petre Ardei, Ion Ionescu.

Comuna Dragoslavele, d-nii : Nicolae I.Vladoiu, Nicolae Nita. Busuioc.

Comuna Draghici, d. Ion Stroe Mare§.Comuna Glambocel, d-nfi : N. Zamfirescu,

Gh. Zamfirescu, Gh. Ifie, Ion Petre Floricä.Comuna Goleti, d-nii : Mihalache Con-

stantinescu, Constantin §erbänescu.Comuna Gorgani, d-nfi : Ghiti Mihiescu,

Grigore Turlea.Comuna Jugur, d-nii : Ion N. Arsene, Ion

P. Florid, lije Neagoe, Nita N. Vi§oiu, Ion

i\101111'ORTM OFICtAI 4 Ianuarle 1914

R. Caprioreanu, Ion N. 13.1ca, N. G. Vi§oiu.Comuna Lere§ti, d-nfi : Nae Austrianu,

Ion D. Savu, Nae N. Popa, Mihai M. Cojo-caru, Iosif N. Räcaru, N. Cojocaru, Nita V.Ungureanu, Bucur N. Uleia.

Comuna Dräghici, d-nii : Ion N. Mare§,N. St. Popescu.

Comuna Leurdeni, d-nii : Ion. Popescu,Marin Oprea Militaru, Gh. Smärändescu.

Comuna Mätäu, d-nii : Gh. Gh. Bâlea,Paraschiv Parvu, Petre D. Gr. Popa.

Comuna Miclo§ani, d. Ion I. Benga.Comuna Namae§ti, d-nii : Ion B. Dobreicu,

Ion Iosif Fianu, N. Vi§oiu, Gh. M. Tudor,Constantin Ciolan, Ion Gh. Tutoiu, Gh. Ba-ck", Gh. Mailat.

Comuna Nucpara, d. Ion P. Milea.Comuna Pietro§ani, d-nfi : N. Urläteanu,

Dr. P. Cavescu.Comuna Pucheni, d. Spiridon T. GiuglanComuna Priboeni, d-nii : Spiridon Giu-

glan, Tudor C. Nicolau, Stancu Rädulescu.Comuna Racovita, d-nii : Nicolae S. Ca-

liu, Paul Lucasevici, Mihalache Rolea, IonM. M. Pätru, Alexandru Mocioiu, Ion Mihäi-lescu, Costea N. Podeanu.

Comuna Retevoe§ti, d. Gh. Costescu.Comuna Racovita, d-nii : Gh. Stan escu,

Stan I. Stoica.Comuna Rucär, d-nfi : D. Badea Nec§oiu,

Gh. I. Bränescu, Ion I. Istrate, Gh. Moldo-veanu, Gh. I. Malacea, N. I. P. Bran.

Comuna Stäne§ti, d-nfi : Nicolae Net, IonM. Licsandru.

Comuna Stalpeni, d-nfi : Nicolae Net,Stancu Rädulescu, D. M. Cioncel, GheorgheMateescu, Ion Georgescu, Oprea Ivan BE-coin, Petre Venetopol, Vladimir Dragoescu,Dumitru N. Cioncel, Stancu Rädulescu 0-prea Bacioiu, Oh. Mateescu, I. Georgescu,1. Rädulescu.

Comuna Stoene§ti, d-nfi : Dumitru Sa-moilk Nae G. Ilinu, Nae Popescu, Gh. Va-sile, Gh. Constantinescu, Ion Matei Anton.

Comuna *tefane§ti, d-nii : Marin I. To-mescu, Gh. Wad*.

Comuna Topoloveni, d-nii : Nae Chivu,Iancu Circiumirescu.

Comuna Tieti, d. Ion Ghinescu.Comuna Valea-Mare, d. Nitoi Popescu.Comuna Valeni, d. Gh. Mateescu.Comuna VItide§ti, d-nii : Constantin Geor-

gescu, Din Manole, C. M. Stanciu, N. St.Ciagescu.

Comuna Voine§ti, d-nfi : Iosif I. Bogdan,D. N. L. Dumitrescu, Gh. Gh. Savulescu,Iosif Läzirescu, Niculae N. Dumitrescu,Iosif B. Calangiu, Nitä Gh. Banciu, Ion I.Rotäru§i.

Comuna Berevoe§ti, d-nii : D. I. Bere-voescu, I. N. Berevoescu, Petre Diaconescu,Gh. C. Diaconescu.

Comuna Retevoe§ti, d-nii : Gh. S. Ridu-lescu, N. Predescu.

Comuna Aninoasa, d-nii : Moise N. Simio-nescu, Ion Georgescu.

Comuna Purcareni, d. Gh. Dumitriu.Comuna Baje§li, d-nii : Nae C. Olteanu,

Dumitru Märgäritescu.

Clasa IV

Comuna C.-Lung, d-nii: Gh. N. Vlädescu,Gh. Constantinescu Ivanovici, Din NO Po§-toacd, Ion I. Stanculescu, Ion Braviceanu,Vasile Anghelescu, N. C. Georgescu, Ion I.Gr. Pätrulescu, Costache B. I. Toader,Alexe T. Dimache, N. D. Dâmboviceanu,Gh. Vasilescu, Ion N. Staicu, N. Kiriazino,Mihai Mihaescu, Ch. Räuti, Anton Ioanide,I. D um itraFu.

Comuna Albe§ti, d-nii: Ion D. Tuluca,Const. Voicu Stan.

Comuna Berevoe§ti, d. N. I. Co man.Comuna Boteni, d-nii : Ion I. Constanti-

nescu, Gheorghe N. Pravät.Comuna Ciume§ti, d-nii : Toma N. Stan-

ciu, C. T. Tacalie, N. D. Voicescu, Nae C.Petrescu, Tom I. Stânescu, Gh. I. Dumi-tra che.

Comuna Conte§ti, d. Const. M. Popescu.Comuna Co§e§ti, d. Ion I. Matea.Comuna Domne§ti, d-nfi : Niculae N. Dia-

conescu, Elisei N. Ardei, Gh. Stoicescu.Comuna Dragoslavele, d. Iosif I. Nicu-

lescu.Comuna Leordeni, d. Anghel Ilie.Comuna §tefine§ti, d. Nita Andreescu.Comuna Voine§ti, d. Niculae G. Sävu-

lescu.Comuna Leordeni, d-nii : C. Sändulescu,

I. Niculescu.Comuna Vrane§ti, Ion Popa, Const.

M. Ifina, Marin D. Tfirziu, Gh. Radulescu.Comuna Pucheni, d-nii Gh. A. Suick

Ion Gh. Snick

Tablou litera BComuna Campulung, d. Nitä Th. Ganea.Comuna Mah. Bughea, d-nii : Ion N. Bra-

garea, Jon I. Brägarea.Comuna yurcareni, d. Victor Constan-

tinescu.Comuna Ciume§ti, d-nfi : Floricä Spirea,

Ion Georgescu.

Tablou litera CComuna Campulung, d. Gh. N. Matei.Comuna Lere§ti, d-nii : D. Z. Polecse, N.

Z. Polecse, Gh. I. Popescu, Bucur St. Uleia,Ion B. Gagea, Gh. Firicä.

Comuna Albe§ti, d-nii : Ion C. Coman,Ion B. Isbapiu, Cipitan N. Negulici.

Comuna Aninoasa, d-nii: Naftänäila I. Ma-rincu, V. Dumitrescu, Gogu I. §tefänescu,Nae Rädulescu.

Comuna Berevoe§ti, d-nfi : Andrei S. N.Popa, Petre Diaconescu.

Comuna Boteni, d-nii : Pompiliu Via-descu, Ion T. Chelcea, Ion C. Vladescu, C.G. Vladescu, Alex. Popiu, Nicolae Chitu-lescu, Toma I. Constantinescu, Iosif A. Vrä-biescu, Nita Popescu, Paraschiv Ba§tea, G.M. Micu.

Comuna Corbi, d-nfi : Grigore 1. Poini-reanu, Ion Andreescu, Ion Riza.

Comuna Dragoslavele, d-nii: Mihail StoicaCatrinu, Gh. Gh. Frivurk Ion Stoica Ca-trinu, Gh. Gh. Gartan.

Comuna Mitau, d-nii : Nae G. Luca, Io-sif Luca.

(Suplimentfwww.digibuc.ro

4 lannar 1911

Comuna Purcfireni, d-nii : Loc.-col. T.Cocineanu, Maior P. Serbinescu, Nae Gr.Iorgulescu.

Comuna Retevoesti, d-nii : Octavian Cra-san, Constantinescu Ilie Adam.

Comuna Rucär, d-nii : Gh. Pr. Anastase,Moise Bunescu, Iosif Ionescu.

Comuna Vladesti, d-nii: N. St. Ciausescu,I. Mircuseanu, C. Mateescu, Pr. G. Geor-gean, Ion C. Arsene, Ion Prislopeanu, Gh.N. Yläsceanu.

Comuna Voinesti,. d. Ilie Catanä.Comuna Vulturesti, d-nii: N. Diaconescu,

Nita Georgescu, Matei Iacobescu, Gh. N.Micu, Ion Márgescu, D. Märgescu, C. Nicu-lescu.

ANHWEI MINISTERIALE

MINISTERUL DE FINANTE

Din cauza lipsei de concurenti, licitatiapublia pentru vânzarea mobilierului scosdin uz dela vechea sali de sedinte a Adu-närii deputatilor, ce era fixatä a se tine inziva de 20 Decemvrie J.910, la ministerulde final*, cabinetul d-lui secretar general,orele 1.0 dimineata, se aminä pentru zivade 26 Fevruarie 191.1.

Licitatia se va tine in aceleasi conditiunica cele publicate in Monitorul 0 ficialNo. 190 din 25 Noemvrie 1910.

No. 3,2z.

Directiunea generalä a vämilorLa biuroul vamal Iai, aflindu-se parä-

site : 2 läzi, neto 344,500 kg, note de muzicä; o ladä, bruto 18 kg, neto 7 kg, sipuride sticlä; neto 0,100 kg, dopuri de plutä;neto 2,100 kg, reclame de hârtie ; 2 bale,neto 260 kg, tesäturä de Una; o ladá, neto50 kg, plu§ de linä; o ladä, neto 42,500 kgperdele i draperii; un bal, bruto 55 kg, te-säturi de länä; un bal, bruto 124 kg, neto115,500 kg, tesitturi de bumbac; neto 6kg, scindurele; neto 2,500 kg, pang dejutá ambalaj; un bal, bruto 70 kg, teskturäde länä, se publicá spre cunostinta proprie-tarilor ca, in termen de 15 zile, sä se pre-zinte la citatul biurou spre a si le Ina inprimire.

In caz contrariu, i dupi trecerea acestuitermen, se vor scoate in vânzare, conformart. 133 din legea generalä a vämilor.

No. 129.030. 1910, Decemvrie 30.

Creditul agricol §i viticolSe publici spre cuno§tinta celor intere-

sati cä d. Bobeanu C. Durnitru, din comu-na Giulesti, judetul Valcea, a cerut credi-tului agricol si viticol sä i se acorde uninaprurnut de lei 1+500, -pentru a replant&1 h, 2.500 mp vie filoxeratá, pe proprieta-tea sa din comuna Giulesti, judetul Valcea,si care se invecineste : la est cu culmeadealului Cerna, la vest cu restul proprie-titii solicitatorului, la nord cu CostachePopescu, iar la sud cu Cos tache Päunescu,

cä, pentru garantarea imprumutului,

MON ITO RUL OFICI AL (Supliment) 9041

urrneazil sä ipoteceze, in primul rang, nu-mita proprietate de vie.

Acei cari voiesc a li se tine in seam& con-testatiunile pe cari ar aye& dreptul sä leridice, trebue sä adreseze creditului agricol§i viticol reclamatiunile kr in termen de otuna' dela aceastä publicatiune.

No. 12.992. 1910, Decemvrie 29.

- Se publici spre cunostinta celor inte-resati cä d. Luca P. Giulescu, din comuna

judetul Valcea, a cerut credituluiagricol si viticol 8á i se acorde un itnpru-mut de lei 2.000, pentru a replanti 1 havie filoxerata, pe proprietatea sa din comuna

judetul Välcea, compusd din douätrupuri, cari se invecinesc astfel :

Intiiul trup : la est cu culmea dealuluiCerna, la vest cu restul proprietatii solici-tatorului, la nord cu Ion P. Giulescu, iar lasud cu Constantin Popescu ;

Al doilea trup : la est at restul proprie-tätii solicitatorului, la vest cu culmea dea-lului Cerna, la nord cu mo§tenitorii defunc-tului Florea Gheorghe, iar la sud cu Du-mitru I. Giulescu, i c5, pentru garan-tarea imprumutului, urmeaza sä ipoteceze.in primul rang, nurnita proprietate de vie.

Acei cari voiesc a li se tine in seami con-testatiunile pe cari ar aye& dreptul sfi leridice, trebue sá adreseze creditului agricol

viticol reclamatiunile lor in termen de oluna dela aceastä publicatiune.

No. 12.994. 1910, Decernvrie 29.

-Se publica spre cunostinta celor intere-sati cfi d. Marin Miscoci, din comuna Mä-ciuca, judetul Välcea, a cerut credituluiagricol i viticol sä i se acorde un impru-mut de lei 2.000, pentru a replant& 1 hvie filoxeratkpeproprietatea sa din comunaMáciuca, judetul Valcea, care se inveci-neste : la est cu curelele mostenilor, la vestnord i sud cu restul proprietätii solicita-torului, i eä, pentru garantarea imprumu-tului, urmeazi sd ipoteceze, in primulrang, numita proprietate de vie.

Acei cari voiesc a li se tine in seamicontestatiunile pe cari ar ave& dreptul sile ridice, trebue sä adreseze creditului agri-col si viticol reclamatiunile kr in termende o lunä dela aceastä. publicatiune.

No. 13.091. 1910, Decemvrie 30.

-Se publieä spre eunostinta celor inte-resati el d-na ElizaParaschiva I. Stoian,cu autorizatia solulai sat' I. I. Stoian, dinIasi, a cerut creditului agricol si vitieolsá i se acorde un imprumut de lei 16.000,pentru a replant& 4 h vie filoxeratd, si aconstrui o pivnitä si o cramä de zid la viasa din comuna Galata, judetul Iasi, in in-tindere de aproape 16 b, care se inveci-neste : cu mostenitorii defunctului Mihnea(fost C. Glodios), cu via fostá a preotuluiAndrei Teodorescu, cu un drum care ducela Barnova, cu via lui Bogdan (fostä V. Du-mitriu) i cu un drum care duce in cätuneleCerc §i Zania, i ea, pentru garautarea hn-

prumutului, urrneazä sä ipoteceze, in primulrang, numita proprietate de vie.

Acei cari voiesc a li se tine in seami con-testatiunile pe cari ar aye& dreptul si le ri-dice, trebue sá adreseze creditului agricolsi viticol reclamatiunile lor in termen de olunä dela aceastä publicatiune.

No. 13.093. 1910, Decemvrie 30.

Administr4iunea financiarä a judetuluiArge§

Persoanele notate mai jos, datorindStatului din taxe de proces, taxe detimbru si inregistrare, ameuzi de titnbru sitaxe de portirei, sumele notate in dreptulfiecireia, se aduce la eunostinta general& sise roagä loate autoritätile financiare si ad-ministrative din tarä sä cereeteze, dacä elesau mostenitbrii lor, posedá veriun fel deavere in caz afirmativ sal se urmäreasciisi ,sechestreze pändla concurenta sumelordatorate, inaintändu-se actele de urmárire,spre a se investi cu aprobarea cuvenitd, sauin caz contrariu de se vor constat& insol-vabili, morti sau dispäruft, si se adresezein dublu exemplar actele preväzute deart. 10 din legea de urmärire si 131 dinlegea contabili Lath publice, cari acte se vorinaintà acestei administratiuni.

Taxe de procesExerciVul 1905/906

Marin Gh. Fluerici, lei 43, bani 10; JoilaR. Dragnea, lei 96, bani 20 ; Antonie Gio-vani, lei 40, bani 30 ; Nastase G. Mormo-nea, lei 77, bani 40 ; Florea Ungureanu,lei 64, bani 50.

Exerciliul '1906/907

Mihail G1i. Zahariade, lei 238, bani 60 ;Nicolae D. Tor tu, lei 276, bani 60 ; LuciaT. Teodorescu, lei 67, bani 10 ; Nicd Nico-lae, lei 39, .bani 10; Ion Niculescu, lei 45,bani 60 ; Ion Gh. Dutu, lei 307, bani 50 ;Filofteia N. Gheorghe, lei 236, bani 60 ;Ion Stänescu, lei 253, bani 40 ; N. Grivä,lei 49; Maria R. Stefan, lei 243, bani 20 ;Niä Tinculescu, lei 63, bani 40; Nici Ni-colae, lei 254, bani 30; Ecat. §i M. Du-mitrescu, lei 78, bani 50 ; Elena Gh.Vládoianu, lei 87, bani 75; Radu M. Ed-dulá, lei 82 ; Ilinca M. St. D-tru, lei 54,bani 30; Ion Gh. Marin, lei 75 bani 30 ;Marin Dula, lei 63, bani 30; Nicolae V.Steranescu, lei 47, bani 20 ; Nicolae Ilinca,lei 90, bani 60 ; Rada C. D. Tisa, lei 46,bani 30 ; Dumitru Matei Popescu, lei 246,bani 50 ; Stefan N. Matei, lei 87, bani 40 ;Ion Gh. Marin, lei 26, bard 68 ; Marin I.Nicolescu, lei 42, bani 20; Marin Nicolescu,lei 327, bani 5; Paraschiva Din Vlad, lei26, bani 62 : Daniil D. Corbeanu, lei 34,bani 10 ; g-tin Stan B. Tudose, lei 67,bani 60 ; Mihai Olteanu Läcátu§u, lei 8,bani 10; Nita' Pandele, lei 250; Radu Pa-särea, lei 50, bani 40 ; Maria S. Tinca, lei102, bani 40; Petria N. G. Damian, lei 104,bani 40; Elisabeta G. St. Pätroi, lei 116,bani 55; D-tra C. I. Buducea, lei 30; Mi-

2www.digibuc.ro

9042 MONITORUL OFICIAL 4 1anuarie 19H

halache I. Deaconescu, lei 34, bani 10 ;Gheorghita I. M. Gh. Sirbu, lei 96; bani90; D-tru D. I. Constantin, lei 36, bani 30;Marin St. Pârvu, lei JO, bani 40 ; ZanfirVlaicu Naulea, lei 46, bani 30; Gli. D. Pa-ir% lei 48, bani 20 ; Stan G. V. Ciocrlan,lei 59, bani 30.

Exercit.iu1 1907/908

Gh. Ionescu; lei 104 ; Fl. M. Chirigescu,lei 67, bani 40 ; Radu D-tru, lei 260, bani50 ; Maria M. I. Preda, lei 239, bani 40 ;Ifie Vasileseu, lei 309, bani 80; Tinase Ni-culescu, lei 230, bani 30 ; D. Iscovici, lei96, bani 30 ; C-tin L. Olteanu, lei 55,bani 30; N. Grivii, lei 308, bani 60 ; Gh.Matei Costache, lei 39, bani 10 ; Gh. Pe-trescu, lei 39, .bani 10 ; Adolf Spilner, lei257, bani 30;Srh. Ionescu, lei 280; CristianRopcea, lei 39, bani 10; N. Alexändrescu,lei 8, bani 10A; N. Alexandrescu, lei 39,bani 10; Radu D. Patru, lei 39, bani 10 ;Radu St. Tudor, lei 41, bani 20 ; D-tru St.N. Buciu, lei 8, ani 10; Dumitru St. N. Buciu,lei 129, bani 80; Ion R. Neagd, lei 56, bani 20;Anghel C. Rizescu, lei 71, bani 70 ; VasileDima, lei 53, bani 90 ; Andrei D. Drago-mirescu, lei 38, bani 10; Anica I. Gh. §er-bänescu, lei 96, bani 15; Marin I. N. Dea-conu, lei 57, bani 40; N. G. M. Bostinaru,lei 111, bani 70 ; Stan C. Minculescu, lei72, bani 30 ; Daniel D. Corbeanu, lei M,bani 20 ; Marin I. G. Negulescu, lei 99,bani 50 ; Nastasia G. 1. D-tru, lei 53, bani95; Joita N. Ungureanu, lei 106, bani 60 ;Anica N. P. Dina, lei 51, bani 30 ; MariaC. D. Marin, lei 93, bani 70 ; Tinca S.Gherghina, lei 67, bani 30; Ion Gh. Olteanu,lei 58, bani 60; Ioana D-tru Zävoianu, lei97, bani 60; Paraschiv R. Stoica, lei 68,bani 40; Anica Fl. P. Bälan, lei 49, bani50; Marin V. T. tefänescu, lei 57; Fl.Deaconescu, lei 34, bani 10 ; Paraschiva I.D. Marin, lei 71, bani 40; Fl. I. N. Vlangär,lei 46, bani 30 ; Maria Gg. P. al Titei, lei68, bani 50; Floarea C. P. Dobre, lei 80,bani 60; Maria D. N. Popescu, lei 75, bani50; D-tra I. M. Porumbelu, lei 61, bani 40;loana I. Fl. Bolbosan, lei 29, bani 40; Flo-rea Peptea, lei 62, bani 40; Rada M. I. Pa-troi, lei 55, bani 40; Marin F. Rádulescu,lei 80, bani 40.

Eicercitiu1 19081909

Constantin Nae, lei 50, bani 30; MariaI. Marinicd, lei 250, bani 50; Fl. Ion Urâtu,lei 26, bani 30; losefina Otho, lei 214, bani55, Joita Eft. N. Barbu, lei 27, bani 25;Gh. Constantinescu, lei 260, bani 30; G.Radulescu, lei 29, bani 10; Tache Soare,lei 291, bani 50; Badea F. Crdciun, lei103, bani 60; Leon Macrescu, lei 38, bani10; Ion R. I. Cazacu, lei 66, bani 10; IlieC. Blejan, lei 55, bani 30; Stanca P. I. Ca-iota, lei 72, bani 20; Neatä M. Florea, lei:30; Radu I. Picea, lei 52; Nicolae D. R.Constantinescu, lei 70, bani 50; Sandu 1.Tudor, lei 108, bani 90; Maria Achim sialti, lei 58; Fl. Vasile P. Must*, lei 54,bani 30, Gheorghe Dumitru, lei 46, bani

30; Gh. Dragomir, lei 53, bani 30; IlincaN. P. Florea, lei 71, bani 50; Ion AndreiGhitescu, lei 59, bani 85; Maria Gh. D.Bucurea, lei 76, bard 40 ; Daniel D. Cor-beanu, lei 62, bani 40; Ileana Iosif An-ghel, lei 62, bani 35; Gh. I. Mateescu, lei57, bani 75; Savu Popescu, lei 112, bani60; Neculae Steroiu, lei 314, bani 85; §te-fan Dinu Sandu, lei 56, bani 30; Iona T.Din Boroiu, lei 58, haul 40; D-tru N.Strärnäturä, lei 70, bani 30; Päuna D-truSt. Tutulan, lei 54, bani 80; D. G. Tänäso-iu, lei 39, bani 10; Iordana G. M. Popa, lei63, bani 50; Maria I. I. Busuioc, lei 181,bani 80; Ion Ispas Popa Nick lei 59, bani50; Gh. 1. Vldsceanu, lei 46; bani 30; Ma-rin G. Bulagea, lei 79, bani 60; Ion D. Pä-tru Popa, lei 47, bani 20; Catrina N. N.Vdcaru, lei 143, bani 90; D-tra Tudor P.lon, lei 72, bani 40; Teodora State Popes-cu, lei 69, bani 40; C-tin D. Tita, lei 67,bani 40; Ioana M. N. Belciug, lei 57,bani 70.

Exerciliul 1909/910

Marin Savu Balaban; lei 180, bani 10;Leon Maerescu, lei 243, bani 70; IvänicaGrigorescu, lei 317, bani 90; Anica N. Din-ed si alii, lei 39, bani 10; Traian Branco-veanu, lei 27, bani 60; Ion Terceanu, lei29; Radu Radulescu, lei 271; Ecaterina P.A. Patraulea, lei 19, bani 68; Neati M.Florea, lei 40, bani 5; Radu C-tin, lei 73,bani 20; Ana Tudor M. Radu, lei 142, bani

Cristescu, lei 39, bani 10; VasileDancovici, lei 256, bani 40, Al. Dumitrescu,lei 88, bani 75; Iacob Sarchiz Hangic, lei327; Teodor Gh. Albin*, lei 39, bani 10;Stan D. Popescu, lei 39, bani 10; Voicu B.Mihai, lei 188, bani 90; §tefan N. D. Stä-nescu, lei 79, bani 50; Sandu I. Tudor, lei108, bani 90; Ilinca Avrarn Galin, lei 50,bani 40; Radu I. Picea, lei 75, bani 50;Ioana G. Tiinase, lei 50, bani 50; PavelSandu Chirita, lei 249, bani 50; Chiritä I.Sofica, lei 65, bani 90; Stancu M. I. Mus-talk lei 87, bani 40; N. D. Vlad, lei 39,bani 10; C. N. Muturloi, lei 97, bani 40;Päuna Ilie Doroftei, lei 120, bani 10; C.Ionescu, lei 255, bani 10; N. Penes, lei284, bani 30; Ioana Nicolae D. Popescu,lei 250; G. C. Petrescu, lei 58, bani 90;Ion B. Micu, lei 63, bani 40; Ioana Fl. M.Manda, lei 71, bani 60; Gheorghita D-truN. Päun, lei 48, bani 20; D-tru Ion 'MA-soiu, lei 62, bani 30; Ilinca C. Mica', lei 89,bani 60; M trin C. Neacsu Popa, lei 110,bani 25; Tudor I. Ramniceanu, lei 253,bani 30; Gherghina N. I. Ion, lei 84,bani 40.

Exercipl 19101911

Miron Starlet] Stan, lei 70, bani 30; Tu-dor Mikaiu, lei 93, bani 60; Filofteia AntonI. P. Anghel, lei 76, bani 50; Ioana N. I.St. Oiaru, lei 73, bani 50; G. P. Cernätes-cu, lei 39, bani 10; loana GIL Ion Iordan,lei 83, bani 50; Andrei Gh. Fl. Matei, lei77, bani GO.

Taxe de timbru si arnen:iNicolae Tandsescu, lei 11; Heren Ban-

cotescu, lei 3, bani 30; Soc. fabricilor Asan,lei 1, bard 10; Ion Stan Sanda, lei 8; HasanHamuza, lei 5.

Taxe de portareiEcaterina I. Patraulea, lei 45, haul 33;

Ana T. M. Radu, lei 12, bani 10, JacobSarchiz Hangic, lei 58, bani 50; Nitu Ion,lei 3; Gr. Dinitä, lei 16, bani 40; Ion I.Necpiu, lei 16, bani 40; C-tin Fl. Monlo-vea, lei 30; kana I. St. Olaru, lei 118, bani35; Gherghina N. Ion Ion, lei 120, bani 30.

No. 16.432. 1910, Decemvrie 29.

MINISTERULAGRICULTURII DOMENII.LOR-

Se aduce la cunostinta celor interesaticd, In ziva de 17 Fevruarie 1911 si urrnd-toarele, orele 10 dimineata, se va tine lici-t4iune publicd oralti, conform art. 6, 24 siurrnitorii din legea Insträindrii bunurilorStatului i rdscumpärdrii embaticurilor, inlocalul prefecturii judetulu i Nearn tu, pen tr uvinzarea bunurilor mici arätate mai jos.

Doritorii de a le cumpard sunt rugati ase prezinti In acea zii ore, in localut pm-fecturii acelui judet, pregätiti de garantiaarätatä iii dreptul bunului ; cunoscând cánimeni nu poate concurit in nurnele altuiadecât in baza unei procuri legalizate de pri-märia respectivd, in ce priveste pe locuitoridela lard, si care procurä se va prezentainainte de a incepe strigärile.

Supra oferte nu se primesc.Se explicd in fine cd, dupä art. 38 din

lege, ixetu1 bunurilor adjudecate se va pla-ti in modul urmätor

a] Intreg, In termen de o lunä dela data.confirmárii vanzärii, publicatä in Monito-rul Oficial, dacd bunurile, fiind situate inraza comunelor urbane, se vor adjudech cumai putin de 1.000 lei, sau (lack Sind situ-ate in alte pirti ; vor adjudecit makimumcu 100 lei, adici a331e.1 din comunele ru-rale ;

IV In termen de 5 ani, in 'rate trimestri-ale, pe baza unei dobänzi de 5 la sutä, candbunurile din raza comunelor urbane se voradjudecà dela 1.000 lei in sus, si

c) In termen de 10 ani, tot in rate tri-mestriale 1 cu aceeas dobándä, cdnd burnt--rile rurale se vor adjudecit cu mai mult de100 lei.

In aceste din urmil (loud douä cazuriplata se va incepe de la cel dintii trimes-tru, dupä confirinarea publicatä In Monito-rul Oficial.

Taxele de timbru fix 0 inregistrare sevor plâti In termen de o lund.

Garantiile provizorii, depuse pentru bu-nurile rurale, Hind in numerar, se vor in-cash In contul primelor rate, iar cele depusepentru bunurile urbane, se vor incasd in-tegral, rämfinnd ca sä se achite in ratenumai restal pretului.

www.digibuc.ro

4 I annarie i 911

Cumpdrátorii vor inLrt n posesia bunu-rilor, conform conditiunilor de arendare,publicate in Afonitorul ficial No. 143din 26 Septemvrie 1899.

1) Terenul de cultua numit iLa Is-voareg depe mosia Statului Cutu-Vandtori,insemnat pe plan cu litera b 2, a cdrui in-tindere totald este cam de 3 h, 9AM mpsi care este situat in comuna Vândtori-Dum-brava-Rosie, plasa Roznov, fost pendinte demonastirea Bistrita, la 2 km de orasul P.-Neamtu, la 4 km de Piatra-Rosnov-Moin-sti i lngd soseaua Piatra-Däneti-Märgi-neni.

El se invecineste la nord cu loturile 20si 21, depe fosta mosie Vândtori, cu tu-nele, la sud cu lotul No. 46, la est cu lotulbisericii, la vest cu lotul scoalei.

Este arendat impreuni cu mosia pe anii1905-1915. Garantia este de 200 lei, iarconcurenta va incepe dela suma de lei 2000.

2) Terenul de casi depe mosia Cutu-V5.-nätori, fost rezervat pentru hâtas, insem-nat pe plan cu No. VIII, format din bunulmic b 11, a cärui intindere totald este camde 9.840 mp si care este situat in comunaViiatori -Dumbrava-Rosie, plasa Roznov,la 4 km de orasul Piatra-Neamtu si la 500in d e soseaua national& taau-Piatra-Neamt.

El se invecineste la nord cu lotul vânclutNo. V, format din bunul b 11, la sud cu lo-tul de 2 h, 7.615 mp, dat lui Ion OnigaCráciun, la est cu lotul vandut No. VII dinbunul domenial b 11 si la vest cu bunul IXdin bunul domenial b 11.

S'ar puta arendà cam cu 40 lei anual.Garantia este de lei 80, iar concurenta

va incepe dela suma de lei 688, bani 80.3) Terenul de casä din satul Preotesli,

comuna Timisesti ce este situat pe mosiaStatului Timisesti, insemnat pe plan cu li-tera b 9, a cärui intindere totald este cainde 2.103 mp si care, in localitate, poartänumele: de locul cârciumei.

El este la 15 km de Tg.-Neamt i lingäsoseaua ce duce la Timisesti-Tg.Neamt,se invecineste la nord cu Ion UngureanuTh. Gofita, la sud cu drumul prin sat, laest cu Alex. Toldan, si la vest cu soseauala Timisesti.

Este arendat cu 10 lei pe anul 1909-191 0. Garantia este de 20 lei, iar concu-renta va incepe dela suma de lei 100.

4) Terenul de casä depe mosia StatuluiSealdusesti-Topolita, inseranat pe plan culitera b 12, numit locul conacului, a aruiintindere total& este cam de 1 h si careeste situat chiar in satul Topolita, ce de-pinde de comuna Grurnázesti dinplasa Rázbo-eni, la 7 km de orasul Tg.-Neamt si la 5km' de soseaua Neamtat- Grumdze§ti-Petri-Gain.

El se invecine§te la nord cu bunul mic b13, la sud cu bunul mic b 11, la est cu lo-cuitorul Nicolae Ro§u i la vest cu Joan V.Entichescu. Este arendat cu rnosia pe anul1903-1913.

Garantia este de 43 lei, iar concurentava incepe dela suma de2425 lei.

5) Terenul de casii din satul Topolita de

JMON ITO RUL OFICIAL 9043

pe nikt0a Sacäbiusesti-Topulita, insemnat peplan cu litera b 13, numit locul conaculuiga arui intindere total& este cam de 1 h,care este situat in comuna Grumdzesti,plasa Räsboeni, fost pendinte de monastireaVäratec, la 7 km departe de Tg.-Neamtla 5 km de soseaua Neamtu-Grurnizesti-Petricani.

El se invecineste la nord cu bunul b14, la sud cu bunul b 12, la est cu locu-itorul Gh. Ilie a Sandi, si biserica i la vestcu loan Vasile Enichescu. Este arendatcu mosia pe anii1903-1913.

Garantia este de lei 62, iar concurentava incepe dela suma de 607 lei.

6) Terenul de casi din satul Topolita, depe mosia Sealänsesti-Topolita, insemnat peplan cu litera b 14, §.1 numit blocul conacu-luiu, a cärui intindere totali este cam de 1h, si care este situat in comuna Grumä-zesti din plasa Rdsboeni, fost pendinte demondstirea Väratec, la 7 km departe de Tg.-Neamt si la 5 km de soseaua Neamtu-Gru-mizesti-Petricani.

El se tnvecineste la nord ea bunul b 15,la sud ca bunul b 13, la est cu locuitorulGh. Ilie a Sandi, i biserica i la vest cuIoan Vasile Enachebcu.

Este arendat curnosia pe anii 1903 -191.3Garantia este de lei 62, iar concurenta vaincepe dela suma de 607 lei.

7) Terenul de casd din satul Topolita, depe mosia Sicäldusesti-Topolita, numit Co-nacul mosieia, i insemnat pe plan cu li-tera b15, a cärui intindere totald este camde 1 hectar, si care este situat in comunaGrumdzesti, plasa Rizboeni, fost pendintede monastirea Vdratec, Ia. 7 km departede Tg.-Neanat 0 la 5 km de soseaua Neamtu-Grumdzesti-Piatra.

El se invecineste la nord cu bunul micb16, la sud cu bunul mic b14, la est cu lo-cuitorul Gb. The a Sandi, cu locul bisericiisi Ion llie a Sandei i la vest err Ioan V.Enächescu i prundul, cu apa Topolita.

Este arendat err mosia pe anii 1903-1913. Garantia este de 61 lei, iar corm-renta va incepe dela suma de 610 lei ;

8) Terenul de casd din satul Topolita, depe mosia Sdaldusesti-Topolita, numit nCo-nacul mosieiu i insemnat pe plan cu literab16, a cärui intindere totalä este cam de1 h, 0.814 mp si care este situat in comunaGrumizesti, plasa Rdzboeni, fost pendintede monastirea Vdratec, la 7 km de orasulTg.-Neamt si la 5 km de soseaua Neamtu-Grurnäzesti-Piatra.

El se invecineste la nord cu apa Topo-prundul Topolita, la sud ca bunul

litera b15, la est cu lon Ilie a Sandei si so-seaua comunald 0 la vest prundul, cu apaTopolita.

Este arendat cu mosia Statului Topolita-Sacildusesti pe periodul 1903-1913. Ga-rantia este de lei 63, iar concurenta va in-cepe dela suma de lei 630 ;

. 9) Locul Statului din comuna Bältätesti,fost a lui Ion a Schiopului, a cdrui intin-dere totald este ca de 318 mp. Acest loceste situat in vatra satului Bálláteti, loc

viran, putindu-se construi pe el o casa. Nuare alt ecaret decât in subsol existá un beciude piata in lungime de 4 metri i lätimede 3 metri si care nu are gulá de intrare,Ina se poate face.

Nu este supus la nici o platä si nu arenici o sarcind.

Se invecineste la nord i vest cu soseauacomunald, la sud cu proprietatea mosteni-torilor Gh. Schiopu si la est cu soseaua ju-deteanä Piatra-Tg.-Neamt. Garantia estede lei 36, iar concurenta va incepe delasuma de lei 368 ;

10) Bunul mic nurnit locul ocupat deGh. Georgia, de pe mosia Galu-Pipirigu,insemnat pe plan cu litera b28, a arui in-tindere totalä este ca de 3.241 mp situatin vatra satului, in comuna Calugireni,plasa alugareni, fost pendinte de monas-tirea Neamtului. Acest loc este viran si seMid construit pe el o casä de lemn care a-partine locuitorului Gavrild Gh. a Ilinei.pentru care pláteste chirie anualá arenda-sului mosiei Galu-Pipirigu.

El se invecineste la nord si vest cuStatului, la est cu prundul Statului

la sad cu Th. Lupu Marin. Locul este a-rendat cu mosia Statului Galu-Pipirigu, peperiodul 1904-1914.

El se gäseste la o distantä de 64 km deorasul Piatra-Neamtu si la o distanti de3.100 m de soseaua cea rnai apropiatá careduce la Piatra-Neanntu. Garantia este de lei 8,iar concurenta va incepe dela suma delei 80 ;

11) Bunul mic numit locul morei dinBoboe§ti, de pe mosia Galu-Pipirigu, in-semnat pe plan eu litera b16, a cärui in-tindere total& este ea de 4.300 mp, situatin vatra satului Boboesti, comuna Pipirig,plasa Vanatori, fost pendinte de monastireaNeamtu.

El se invecineste la nord cu drumulcomunal, la sud, est si vest cu prundulStatului. Bunul este arendat cu mosiaStatului Galu-Pipirigu, pe periodul 1904-1914. El este udat in partea de vest de apaNeamtului, care nu serveste de motor, segdseste la distantá de 28 jum. km de Tg.-Neamtului si la 4 jum. km de soseaua ceamai apropiatá ce duce la Tg.Nearntu. Garan-Oa este de lei 20, iar concurenta va incepedela sum de lei 200 ;

12) Bunul mic numit local de Piuä, depe mosia Galu-Pipirigu, insemnat pe plancu litera b2, a chrui intindere totali esteca de 1.768 mp, situat in vatra satului,comuna Pipirig, plasa Vánatori, fost pen-dinte de monastirea Neamtului.

El se invecineste la nord, sud, est i vestcu locurile locuitorilor improprietiriti inanul 1898.

Este arendat cu mosia Galu-Pipirigu peperiodul 1904-1914.

El este udat de pârâul Neamtului, in par-tea de sud care serveste de motor pentrupiuä; se gäseste la distantä de 20 km deTg.-Neamtu si la 100m, de soseaua ce ducela Tg.-Neamtu. Garantia este de 141i 45 ;

www.digibuc.ro

9044 MONITOILITh 01ICL1L

ia concurenta va incepe dela suma delei 450.

13) Bunul rnic numit locul cu eirciurnadin Plotun, depe mosia Galu-Pipirigu, in-semnat pe plan cu litera b 29, a cdrui in-tindere total& este ca de 1M mp.

Pe acest bun se afli costruiti o cr-ciurnä din I:Arne de brad, acoperitä cu dra-nit& de desubtul efireia se and o pivnith zi-ditá cu piaträ, dar poditä cu Warne; eca-retul in stare rea.

Bunul e situat in vatra satului in corn.Pipirigu, satul Plotun, plasa Vândtori, fostpendinte de monastirea Nearntu. El se in-vecinevte : la now] cu drumul comunal, lasud vi est cu pAriul Petru-Voll, la vest envoseaua Pipirig-Calugäreni. El este la dis-tant& de 29 km de Tg.-Neamtu, avezat pamarginea voselei ce duce la Tg.-Neamtu.

El este inchiriat pe anii 1909 -1914.Garantia este de lei 60; iar concurenta

va incepe dela suma de lei 600.14) Bunul mic numit locul cu moara

Jin Dolhevti, depe movia Galu-Pipirigu, in-semnat pe plan cu litera b 27, a chrui in-tindere totalä este ca de 3.375 mp, pe a-cest bun se aflä o moarä cu o roatä con-struitä din lemn de brad, acoperith eu schn-duri, in stare mijlocie.

Acest bun este situat in vatra satului,comuna Pipirig, eitunul Dolhevti, plasa

fost pendinte de monastirea Neamtu.El se invecinevte : la nord cu prundul

Statului, la sud, est vi vest cu locul lui C.P. Chiritä i cu Gh. P. Chiritä.

Este udat de gArla morei care este der--vatá din apa Dolhevti i serve§te ca motor.Bunul este la o distantä de 26 km de Tg.-Neamtului vi la o distant& de 120 m de vo-seaua cea mai apropiath care duce la Thrgu-Neamtului.

Este arendat impreuni cu movia Statu-lui Galu-Pipirigu pe periodul 1904-1914;se inchiriazä de eitre arendav cu lei 300anual.

Garantia este de lei 200 ; iar coneurentava incepe dela suma de lei 2.000.

15) Bunul mic numit locul ocupat deGheorghe Baboi, depe movie Statului Galu-Pipirigu, insemnat pe plan cu litera b 17,In intindere totalä ca de 3.200 mp.

Acest bun e un loc viran ocupat de Gh.Baboi, care a fäcut o casä din lemn pentrulocuintä, al eärei material ii apartine, i plä-te§te chirie arendavului moviei Galu-Pipi-rigu.

Este situat in vatra satului, comuna Pi-pirigu, plasa Vânatori, fost pendinte demonastirea Neamtu, la distanti de 25 kmde Tg.-Neatntului vi la distantä de 10 mde voseaua cea mai apropiatd care duce laTg.-Neamtu.

Este udat in partea de est de parhulDolhevti, din care se pot trage foloase nu-mai ca adäpätoare. El se invecinevte : lanord, sud, vest vi est cu prundul Statului.Este arendat cu movia Galu-Pipirigu peperiodul 1904-1914.

Garantia este de lei 10; iar coneurentava incepe dela suma de lei 100.

16) Bunul mic nurnit din prundul satu-lui Dolhevti, depe rnovia Statului Galn-Pi-pirigu, insemnat pe plan cu litera b 67, inintindere total& ca de 2.690 mp.

Acest bun e loc viran, situat in vatra sa-tului, in comuna Pipirig, plasa Vânatori,fost pendinte de monastirea Neamtu, se gi-sevte la o distantä de 25 km de Tg.-Nearn-tului vi la distantä de 10 m de voseaua ceamai apropiatä, care duce la Tg.-Nearrrtu.

Este udat in partea de est de piraulDolhe§ti, din care se pot trage foloase nu-mai ca adäpätoare. El se invecinevte : lanord sud cu prundul Statului, la est cupârhul DQIlieti i la vest cu voseaua Pipi-

Este arendat cu movia Galu-Pipirigu, peperiodul 1904-1914.

Garantia este de lei 20 ; iar concurentava ineepe dela suma de lei 200.

(7) Bunul mic nurnit locul de piu5. delaI. Trifan, depe mo0a Galu-Pipirigu, insem-nat pe plan cu litera b 5, in intindere to-tal& de 1.244 mp.

Acest bun e loe viran, situat in vatrasatului in comuna Pipirig, plasa Vânätori,fost pendinte de monastirea Neamfului;se gisevte la o distant& de 20 kilometri,500 metri de Thrgu-Neamtului vi se andla o distantä de 400 m de voseaua ce ducela Tg.-Neamtu. In partea de sud este udatde apa Nearritului, se poate utilizi ca mo-tor. El se invecinevte : la nord eu 1. Trifan,la sud vi est cu prundu Statului vi la vestcu Th. Trifan. El este arendat eu moviaGalu-Pipirigu, pe periodul 1904-914. Ga-rantia este de lei 5 ; iar concurenta va in-cepe dela suma de lei 50.

18) Bunul mic numit locul de piuä, dinGura Branului, depe movia Galu-Pipirigu,insemnat pe plan cu lit. b 7, In intinderetotalä ca de 1.540 mp.

Acest bun este loe viran, situat in vatrasatului, in comuna Pipirigu, plasa Vânätori,fost pendinte de monastirea Neamtului, segiisevte la distal* de de 21 km de Tg.-Neamtului, la distal* de 300 m de voseauace duce la Tg.-Neamtu.

Este udat de apa Neamtului care se poateutilizä ca motor. El se invecine.,te : la nordest i vest cu prundul Statului vi la sud culocuitorii.

Este arendat cu movia Galu-Pigirigu,pe periodul 1904-1914. Exploatindu-sear putei aduce anual 15 lei. Garantia estede lei 10 ; iar coneurenta va incepe delasuma de lei 100.

19) Bunul mic numit locul de cárciumi,din Boboevti, depe movia Galu-Pipirigu, in-semnat pe plan cu lit. b 19, in intinderetotal& ea de 180 mp.

Acest bun este loe viran, situat invatra satului In comuna Pipirigu, plasaVânätori, fost pendinte de monastirea Neam-tului, se gäsevte la distant/ de 26 km deTg.-Neamtului la distantá de 4 km de vo-seaua ce duce la Tg.-Neamtului. El se in-vecinevte : la nord, est vi vest cu locurilelocuitorilor vi la sud eu drumul din sat.

Este arendat cu rnovia Galu-Pipirigu,

4 fanuarie 1911

pe periodul 1904-1914, s'ar putei intre-buinIA ca loc de cArciuma. Garanfia este delei 12 ; iar eoncurenta va incepe dela sumade lei 120.

20) Bunul mic numit locul eu piuä, delaGh. Ancuta depe movia Galu-Pipirigu, in-semnat pe plan cu lit. b 6, in intindere to-talä ca de 0,520 mp. Bunul are un ecaretde piu& eu o math, construit din bärne, a-coperit cu o scandura, ecaretul in starerea.

Bunul este situat in vatra satului, dincomuna Pipirig, plasa Vánätori, fost pen-dinte de monastirea Neamtului. Este udatde apa Neamtului care servevte de motor.Se an la distant& de 21 km de Tg.-Neam-tului vi la o distantä de 300 m de soseauacea mai apropiat& care duce la Tg.-Neamtu.Se invecinevte : la nord eu vatra satuluiPipirig, la sud eu padurea Statului, la estvi vest cu vatra satului Pipirig.

Bunul este arendat cu moia StatuluiPipirig-Galu, pe periodul 1904-1914. Ga-rantia este de lei 30 ; iar coneurezta va in-va incepe dela 300 lei.

21) Bunul mic, numit locul ocupat deDumitrn Bargioanä depe movia Galu-Pipi-rig, insemnat pe plan cu lit. b 61, in intin-dere totalá ca de 1.327 mp.

Bunul acesta este loc viran, ocupat deDumitru Bärgäoanu, care a construit o cashdin lemn al ciirui material îi apartine, plä-tevte chide areridavului mo§iei Galu-Pipirigeste situat in vatra satului, in plasa Vânä-natori, fost pendinte de monastirea Neam-tului. In partea de sud vi est e udat de&la moviei derivat& din apa Nearntuluicare nu poate servi ca motor. Se gisevte ladistal* de 26 km de Tg.-Neanatului vi lao distant& de 3 kin de voseaua cea mai a-propiatá care duce la Tg.-Neamtului. Seinvecine§te : la nord eu imavul insuräteilor(lin 1884, la sud, est vi vest cu prundulStatului, este arendat cu movia StatuluiGalu-Pipirig. Garantia este de lei 5 ; iarconeurenta incepe dela suma de lei 50.

22) Bunul mic numit locul cu moara dinBoboevti, depe movia Galu-Pipirig, insem-nat pe plan cu lit. b 18, in intindere to-talä ca. de 2.150 mp.

Bunul este loc de moarä, pe care se alláo moari cu o roatá, construitä din bArneseanduri, In stare mijlocie, este situat invatra satului, in comuna Pipirig, plasa VA-nátori, fost pendinte de monastirea Neam-tului. Bunul este udat in partea despre sudde apa Neamtului, care servevte ea motor.Se gäsevte situat la o distant& de 28 kmde Tg.-Neamtului vi la o distant& de 6 km,500 m de voseaua cea mai apropiatä cireduce la Tg.-Neamtului. Se invecinevte : lanord i la est cu drumul de comunicatie, lasud vi vest cu gridina lui Gb. Todirel.

Este arendat cu movia Slatului Galu-Pi-pirig, pe periodul 1904-1914. Garantiaeste de lei.150, iar eoncurenta va incepedela suma de lei L500.

23) Bunul rink, numit locul ocupat de Va-site I. Dumitriu, depe moia Galu-Pipirig,

www.digibuc.ro

4 Tanuarie 1911 MONITORUL OFICIAL

insemnat pe plan cu lit. b 12, tn intinderetotalá ca de 1.200 mp.

Bunul este loc viranXtri ecaret, ocupat,Mc& din 1892, de Vasile I. Dumitriu, carepläteste chirie arendasului mosiei Galu-Pi-pirig, este situat in vatra satului, in corn.Pipirig, plasa Van Atori, fost pendinte denionastirea Near*. Se gäseste situat la dis-tantä de 24 km de Tg.-Neamtu si la o dis-tantä de 14/2 km de soseaua cea mai apro-piatá care duce la Tg.-Nearntului. Se lave-cineste : la nord si la est cu gridina lui 1.Dumitriu, la sud §i vest cu prundul Statului.

Este arenaat eu mosia Statului Gal u-Pi-pirig, pe periodul 1904-1914. Garantiaeste de lei 5; iar concurenta va Incepe delasuma de lei 50.

24) Bnnul mic, numit locul ocupat dePavel P. Ursu, depe mosia Galu-Pipirig, in-semnat pe plan cu lit. b 59, in intindere to-lath' ca de 0.923 mp.

Bunul este Inc viran, ocupat de Pavel P.Ursu, ca loc de asezimint, care plätestechirie arendasului msiei Galu-Pipirig, estesituat ta vatra satului, in comuna Pipirig,plasa Vanitori, fost pendinte de monastireaNeamtului. Este la distant& de 24412 kin dede Tg.-Neaartului 0 la o distang de 1412km de soseaua cea mai apropiati de Tg.-Neaintului. Se invecineste : la nord cu Pa-vel P. Ursu, la sud, est si vest cu prundulStatului.

Este arendat de eätre Stat impreunä cumosi Galu-Pipirig, pe periodul 1904-1914.Garantia este de lei 4; iar concurenta vaincepe dela suma de lei 40.

25) Bunul mie, nurnit locul cdreiumei dinBlebea, in intindere total& ca de 2.231 mp,situat in vatra satului In comuna Petricani,plasa Räsboeni, fost pendinte monastireaNeamtu.

Bunul are pe el 15 rächite 20 cm diarne-tru; 6 rächite de 30 cm diametru; 15 prunide 10 cm diametru si ca ;loud care tufäri§de rächiti. Nu este udat deCt nutnai intimpul inundatiunilor de apa Neamtului,Rind In apropiere de acest râu. Se AA la5 km de Tg -Neamtu §i la 1 km de soseauaCristesti-Neamtu. Se invecine§te : la nordeu Ilie Cires, la sud cu drurnul prin sat, laest ea P. Bärliba 0 la vest cu §tefan Para.Garantia este de lei 8 ; iar concurenta vaincepe dela suma de lei 80.

26) Bunul mic, numit locul Statului, dinorasul Piatra, succesiunea Maria AndreiCostea, in intindere de total& ca de 256 mp.Este situat in interiorul orasului si are peel urmätoarele ecarete :

1) 0 casii cu dolt& odâiisaIá, construitäin paiantä si acoperiti cu tablä de fier ; seaflä in stare rnediocrá ;

2) 0 surä, construitä âia lemne de brad,stare de ruink si

3) Imprejmuirea ogräzii cu gard, instare ruinatä.

Bunul nu este supus la nici o platä deembatic sau ota§nitä. El se invecine§te :la nord cu izlazul comunei Piatra, laest cu proprietatea d-lui Vasile Dediu, lasud cu strada Carol I si la vest cu proprie-

tatea d-lui Avram Bricman. E loc ses si seaflä in strada Carol I No. 109, din orasulPiatra. Este Inchiriat pe anul 1910-1911.Garantia este de lei (28, bani 20; iar con-curenta va incepe dela sum: de lei 1.282.

27) Bunul mic, numit locul cu moara,din eätunul Julfeni, comuna Petricani, depe mosia Petricani, insemnat pe plan culit. b 4, in intindere total& ca de 1 h, 7.000mp, situat in vatra satului in comuna Pe-tricani, plasa Oglinzi, fost pendinte de mo-nastirea Neamtu. Acest bun are pe el omoarä cu 2 pietre, construitä din pereti debirne de fag, pe tilpi de stejar, acoperitäcu dranitä. Garla ce apartine morii incepecu 100 m dela cea din Petricani si mergeiodate finele mosiei. Afarä de girla moriinu este udat de alt5. ap5; in apropiere semai gäseste si pdräul Topoljta. S'ar puteäinstal& pe garli si alte turbine pentruuzina. Putin delos, in spre Topolita, se gä-seste la distantä de 12 km de ora§ul Nearn-tu si la 2 km de soseaua Nearntu-Roman.Se invecineste: la nord cu Ioan Eftimie, lasud cu V. Lates, la est cu C. Floarei, si lavest ea Ioan Lazär. Bunul este arendat peperiodul 1910-1915. Garantia este de lei154; iar concurenta va incepe dela sumade lei 1.540.

28) Bunul mic, numit nlocul cu Pive dela Fosilduu, depe mosia Statului Vänät5ri-Neamtu, insemnat pe plan cu lit. b 25, in in-tindere totalá ca de 3.840 mp, situat invatra satului Condreni, si având pe el opivä din bärne, acoperitä cu dranitä, instare rea. Este situat in comuna Vinätori-Neamtu, plasa Neamtn, fost pendinte demonastirea Nearntu; la marginea orastiluiTg.-Neamtu si aläturea de drumul ce ducedin oras spre Vanitori-Neamtu. Bunul esteudat de gärla morii, care serveste si pentrupivá. Se invecineste: la nord cu C. Lupan;la sud-est si vest cu prundul Statului. Bu-nul este inchiriat cu mosia Statuluitori-Neamtu, pe periodul 1906-1916. Ga-rantia este de lei 70; iar concurenta incepedela 700 lei.

29) Bunul mic, numit locul de depozitpentru butuci, depe mosia Statului Tareäu,insemnat pe plan cu lit. b 1, in intinderetotalä ca de 2.891 mp, situat in margineasatului Tarc&u, comuna Tarciu, plasa Tar-

fost pendinte de Schitul Tare&u. Bu-nul are pe el construiti o magazie de lemnunde s'ar puteä pune un fierásträu, iar restulterenului va servl ea loc de depozit pentrubutuci. Terenul este ses, si dealungul ho-tarului care desparte acest teren de delimi-tarea locuitorilor, este construit, de mult;un canal de pärnant care conduce apa din011111 Taredu la rdul Bistrita, care apä arcontribui la functionarea fierästriului. Te-renul este situat la o distant& de 21 km deorasul Piatra, centru de consumatie lern-noasfi, si se gdseste land soseaua Taman-Brates care conduce in soseaua nationaläPrisacani-Thatra. Se invecineste: la nord siest eu schelele Statului No. 2 si No. 3 de carese despaarte prin soseaua Tarciu-Brates; lasud si vest cu delimitarea locuitor din sa-

9045

tul Tarcäu. Terenul cu fierästräu este a-rendat d-lui R. C. Porumbaru pe termende 5 ani, dela 1.908-1913. Arenda anualäeste de lei 50. Terenul nu se intrebuinteaz&de d. arenda§; conform destinatiunii, d.arenda§ netrigänd nici un folos din acestteren. Statul, prin vanzarea lui, ar ajutipe micii exploatatori de p&duri, pe tárani,contribuind la ridicarea stárii lor materialeprin sprijinirea singurei lor ocupatiuni dinregiunea muntoasä, Prin vinzare nu seaduce nici un prejudiciu Statului. Garantiaeste de lei 66; iar coneurenta va ineepe dela suma de lei 668.

30) Bunul mic, depe mosia Statului In-conj urS toarea monastirei Bistrita, inse.mnatpe plan cu lit. 1)1 bis, in intindere totali eane 6.969 mp, situat In vatra satului Vii-soara, comuna Doamna, plasa Tareäu, fostpendinte de tnonastirea Bistrita.Bunul esteloc viran, putin delos, s'ar putei folosi pen-tru influerrtarea unei grádini, livezi saupentru asezarea unei case de locuit; esteudat de apa Bistrita, s'ar puteâ asezi omoarä. pe loc; se gäseste la 7 km de orasulPiatra-Neamtu si la 100 m de soseaua Pia-tra-Prisecani. Se invecineste: la nord-estcu drumul la monastirea Bisericani; la sud-est cu locul cantonierului de sosea; la nord-vest cu pirdul Miftodiei.si la sud-vest cu11111 Bistrita. El este inchiriat odatä cu mo-sia Inconjurátoarea monastirei Bistrita,arendasului mosiei, care ia pe el 35 leianual. Garantia este de lei 56; iar concu-renta va biceps dela suma de lei 557, bani 55.

31) Bunul mic, numit nlocul eurtii Co-naculuiu, depe mo§ia Statului Seciildu§e§ti-Topolita, insemnat pe plan lit. b 11, in in-tindere totalä ca de i hectar, situat in va-tra satului Topolita, comuna Grumaze§ti,plasa Rásboeni, fost pendinte de monasti-sea Väratec, la 7 km de orasul Tg.-Neamtu§i la 5 kin de Soseaua Neamtu-Grum&zesti-Piatra. Bunul este loc viran delos, avindpe el 36 rächiti bätrâne. Se invecineste: lanord cu bunul lit. b12; la sud ca locuitorulNeculai Rosu; la vest cu Ion Vasile Ena-chescu si la est cu locuitorul NeculaiRosu. Este inchiriat cu mosia StatuluiTopolita-Sealäusesti pe periodul 1903 pin&la 1913. Garantia este de lei 43 ; iar co-ncurenta va incepe dela suma de lei 436.

32) Bunul mic, numit nlocul de carciumidin gura Tiganuluiu, depe mosia StatuluiGalu-Pipirig, insemnat pe plan cu lit. b 39,iii intindere totalä de 674 mp, situat invatra satului, comuna Calugireni, plasa CS-lugireni, fost pendinte de monastirea Neam-tului, la distantä de 63 km de orasulPiatra-Neamtu 0 la 3 km de soseaua ceamai apropiatä care duce la Piatra-Neamtu.

Bunul este loc viran si n'are ecaret peel. Se invecineste : la nord, sud si vest cuprundul Statului si la est cu G. V. Ihe.Este inchiriat cu mosia Statului Galu-Pi-pirig pe periodul 1904-19(4 si s'ar putedutilizá ca loc de carciumä. Garantia este delei 8 ; iar concurentâ va incepe dela sumade lei 80.

33) Bunul mic, numit locul ocupat de

www.digibuc.ro

9046 MONITOBIJi OFIGIA.14 4 lanuarie

lrirnia Piivaleanuu, depe rnosia StatuluiGalu-Pipirig, insemnat pe plan eu lit. b 40,in intindere totald ca de 1.330 mp, situat

vatra satului, comuna Calugäreni, plasafost pendinte de monastirea

Neamfului, la o distal* de 64 km, de ora-sul Piatra-Neamfu si la distant:a de 31 km,400 m. de soseaua cea mai apropiata careduce la Piatra-Nearnfu.

Bunul este loc viran, delos, farg ecaretpe el. Se invecine§te : la nord, sud si est cuima§ul proprietälii Statului 0 la vest cu lo-curile locuitorilor. Este inchiriat cu mo-sia Statului Galu Pipirig pe periodul1904-1914 ; s'ar putea utiliza ca loc de*tine. Garanfia este de lei 5 ; iar concu-renfa va incepe dela suma de lei 50.

34) Bunul mic, numit »locul fost ocupatde lacob Melintes, depe mosia StatuluiGalu-Pipirig, insemnat pe plan cu lit. b 41,in 1ntindere total& ca de 2.457 mp, situatin vatra satului, comuna CalUgareni, plasaCalugtireni, fost pendinte de monastireaNearnfului, la 63 km de ora§ul Piatra-Neamfu 0 la 3 km, 400 m. de §oseaua careduce la Matra Neamlu.

Bunul este loc viran, ses. Se invecine§te :la nord, est si sud cu proprietatea Statului,§i la vest cu G. Melinte. Bunul este area-dat cu mo0a Statului Galu-Pipirig pe pe-riodul 1904-1914 -0 est e inchiriat dearenda§ cu 25 lei anual. Gararifia este delei 10 ; iar concurenla va incepe dela sumade lei 100.

35) Bunul mic depe Mosia Statului In-conjurätoarea inonastirii Bistrifa, insemnatpe plan cu lit. b 1, in intindere total& cade 7.676 nip, situat in vatra satului Vii-soara, comuna Doamna, plasa Tarcau, fostpendinte de monastirea Bistrifa.

Bunul este loc viran, pufin delos, carese poate intrebuinfa ca loc de grading, li-vadä de pomi sau loc pentru asezarea uneicase de locuinfa.

Nu este udat de nici o apa ; se gase§te la7 km depärtare de orasul Piatra-Nearnfu $ iIn apropiere imediati de soseaua Piatra-Prisecani. Se invecine§te : la nord si est culocurile locuitorilor dela Doamna, la sud sivest cu drumul la monastirea Bisericani.Bunul este inchiriat odata cu mosia In-conjuritoarea monastirii Bistrifa, arenda-sului mosii si acesta ia pe el chirie anuali30 lei. Garanfia este de lei 61 ; iar con-curenfa va incepe dela suma de lei 614,bani 10.

No. 103.116. 1910, Decemvrie 24.

MINISTERULCULTELOR §I INSTRUCTIUNII-

Se educe la cuno§tinfa generalä ca cer-tificatele de ginmasticä suede* eliberatede acest mini-ter d-lui Const. Radulescu,din Buda-Cornetu-Ilfor cu No. 5.332/910,si al d lui Merin Stanescu, comandantulcompauiei de sergenfi de ora§ in Capitalg,cu No. 41.791/910, sunt anulate in mâi-nile lor.

No. 91.027.

- Elevul Christescu George pierzandcertificatul de 6 clase liceale No. 7, eliberatde directiunea liceului Matei-Basarab, inziva de 3 Septernvrie 1902, ministeruleduce la cunostinfa generala anularea aces-tui certificat.

No. 91.073.

MINISTERUL DE RA.SBOI

Regimentul Mihai-Viteazul No. 6

Se educe la cunostinfa generalä cg, inziva de 22 lanuarie 1911, se va tine fici-tafie publica pentru inchirierea cantineiregimentului Mihai-Viteazul No. 6.

Licitafia se va fine in localul cazärmeiCuza, strada 13 Septemvrie.

Caietul de sarcini se poate vedei in zi-lele de lucru dela orele 11-12 a.

No. 6.137. 1910, Decemvrie 31.

Regimentul Constanfa No. 34

In conformitatea ordinului ministeruluide risboi No. 957 din 22 Aprilie 1909, re-gimentul Constar*. No. 34 dispunind de2.000 kg resturi dela bocanci si pantofi re-formati ; asemenea 500 flanele reformate,1.500 kg bucafele petece de postav sercivit, ramase dela efecte de imbräcgmintereformate, si 1.200 kg cirpe de capturliamestecate cu resturi de cämäsi, izmene,obiele pan* cravate 0 batiste,

Se face cunoscut amatorilor eg, in zivade 10 Ianuarie 1911, se va fine licitafiepublical, in locaiul regimentului, la orele 10a. m.

Licitafia se va fine in conformitate cuart. 72-83 din legea contabilitäfii publice.

D-nfi amatori se vor prezentà la regimentin orice zi de lucru dela orele 9-12 a. m.,pentru a vedeä rämä§ifurile de efecte ce sevând; asemenea amatorii vor aveä asupralor si o garanfie de 100/0 din valoarea vân-zirfi.

No. 6.625. 3,3s.

Batalionul 3 vândtoriSe educe la cunostinfa generalä ca, in

ziva de 20 Ianuarie 1911, orele 10 dimi-neafa, se va fine licitafie publicâ, cu oferteinchise, la batalionul 3 vângtori din Plo-esti, pentru darea in antrepriza a furnizariicarnei necesarä pentru hrana trupei acestuibatalion, pe timp de un an, cu inceperedela 20 Fevruarie 1911 pan& la 20 Fe-vruarie 1912.

Licitafia se va fine in conformitate cuart. 68-79 din legea asupra contabilitgfiipublice.

Concurenfii, oclata cu oferta, vor depunesi o garanfie de 600 lei.

Supraoterte nu se primesc.Doritorii de a concuri pot vedei caietul

de sarcini relativ i cere orice relafiuni, intoate zilele de lucru, dela orele 8 a. m.-4 p. m., la resedinfa batalionului.

No. 2.042. 1910, Decemvrie 21.

Spitalul militar Regina «Elisabeta»Conform ordinului ministerului de

räsboi No. 6.241 din '1910, urmand a sevinde, prin licitafie publicg, mai multeobiecte i ustensile ale farmaciei spitaluluimilitar ',Regina Elisabetas 0 ale depozitu-lui central de medicamente, se face cunos-cut celor cari doresc a lua. parte, cá licitaliaaceasta va aye& loc in ziva de 25 Ianuarie1911, orele 10 a. m., in localul spitaluluimilitar din strada Francmazona No. 46 bis.

Pan& la aceastä datä, obiectele i usten-sile de vanzare se pot vedeit in fiecare zi,la farmacia spitalului, dela orele 8-12 a. m.

No. 281. 1910, Decemvrie 29.

Manutanta centralä a armateiIn conformitate cu ordinul intendenfei

stabilirnentelor centrale No. 9.541 din 28Decemvrie 1910, se aduce la cunostinfaamatorilor cä, in ziva de 18 Ianuarie 1911,orele 10 a. m., se va fine licitafie publica,cu oferte inchise, in localul manutanfeicentrale a armatei din Bucuresti, caleaPlevnei, pentru vinderea a 40.000 kg tarafede grail.

Concurenfii vor depune odatä cu ofertelesi garanfia de 10 la sutti din valoarea fur-niturii, in numerar sau efecte recunoscutede Stat.

Tgrafele scoase in viinzare, precumcondifiunile se pot vedeg la manutanfacentral& in toate zilele de lucru intro orele8-12 a. m. 0 2-5 p. m.

Targfele se pot ridica in sacii manutan-fii sub o garanfie de inapoere.

Manutanfa are rampa de cale ferata lacare se pot incarca vagoane, cu oamenii an-treprenorului si cu o suprataxä pentruC. F. R. de 5 lei de vagon.

Se pune in vedere concurenfilor dispo-zifiunile art. 72-83 din legea contabllitäfiipublice.

Supraoferte nu se primese.No. 1.511. Vz. 1910, Decemvrie 30.

MINISTERULLUCRA.RILOR PUBLICE

Se scoate din nou in licitafie, aprovizio-nararea cantitafii de 4.800 mp pietri§ pesoseaua nalionala Tg.-Ocnei-Slänic, judefulBeam.

Valoare dupä deviz este de lei 21.600.Licitafiunea se va fine, la acest minister

;, i la prefecture jud. Bacau, in ziva de 13Ianuarie 1911, orele 11 a. m.

Pentru formalitifile licitafiunii, catimealucrärilor de executat, costul lor parfial,caietul de sarcini special, forma si osebiteleclauze ale coutractului, d-nfi concurenfi potluà informafiuni dela minister si delaprefectura judefului, in toate zilele de lucru.

Licitafia se va face in conforrnitatedispozifiunile art. 72-83 din legea asupracon tabilitgfii publice si ale conditiunilor ge-nerale pentru intreprinderi de lucräri pu-blice.

Ofertele vor fi facute conform publica-

www.digibuc.ro

4 Tanuarie 1911 MONITORUL OFICIAL 9047

tiunii din Monitorul Oficial No. 227 dela17 Ianuarie 1892, indicandu-se in ele sci-arnant sau adaus la suti asupra preturilordin deviz.

Otertele cari nu vor indeplini Eiceste con-diiiini fi considerate ca neavenite.

Supraoferte nu se primesc.No. 32.850. 1910, Decemvrie 23.

-Se scoate din nou in licitatiune lucrärilede constructie a diprilor de ziddrie in sus depodul Sat-ate, pe soseaua nationalä Ramnic-Saline-Ratireni, judetul R.-Särat.

Valoarea dupd deviz este de lei 5.700.Licitatiunea se va tine la acest minister

si la prefectura judetului Ramnicu-Särat,In zina de 13 Ianuarie 1911, orele 11 a. rn.

Pen tru formalitAtile licitatiunii, atimealucrdrilor de executat, costul lor partial,caetul de sarcini special, forma §i osebiteleclauze ale contractului, d-nii concurentipot Ina informatiuni dela minister si delaprefectura judetului, in toate zilele de lucru.

Licitatia se va face in conformitate cudispozitiunile art. 72-83 din legea asupracontabilitätii publice si ale conditiunilorgenerale pentru intreprinderi de lucräripublice.

Nu se vor admite la licitatie deca t nu-mai ingineri titrati i intreprinatori cu cu-nostinte speciale, cari au mai executat eisinguri asemenea lucräri, iar nu ea tase-roni sau prin taseroni.

Prin urniare, ofertele inchise, conformlegii, vor fi puse inteun alt plic, care vacuprinde i certificatele doveditoare a con-curentul a mai executat lucräri speciale deasemenea naturä, indiandu-se in ele scä-ainant sau adaus la sutä asupra preturilordin deviz.

Ofertele cari nu vor indeplini aceste con-diiuni fl considerate ca neavenite.

Supraoferte nu se primesc.No. 32.852. 1910, Decemvrie 23.

Cäile ferate romäneSe educe la cunostinta generalä a, in ziva

de Mercuri, 25 Ianuarie st. n., a. c., orele4 p. m., se va tine licitatie la directiuneagenerald a ailor ferate romane (gara deNord) Bucuresti, pentru aprovizionarea fur-niturd de 18.000 buc. traverse de stejarprincipale cat. I, 2.580 buc. traverse se-cundare i 2.000 buc. traverse pentru caleingustä, predabile franco in una din gärileretelei c. f. r., i asezate in stive regulate;aceste traverse sunt a se predà in termen de8 luni, in cantitäti lunare sau birnestrialeegale, incepand predärile de la 1 Fevruariest.n.,1911. Aceste traverse trebuesc sä in-deplineascä conditiunile contractului tip.11.109.'110 ultima editiune. Ofertele vor fitimbrate i sigilate putandu-se intocmipentru ori i ce cantitati. Doritorii de aconcura la aceastä licitatie vor trimite ofer-tele d-lor in plicuri sigilate la adresa : »Di-rectiunii generale a ailor ferate mu-dine,serviciut B. gara de Nord (Bucuresti). Cuurmitoarea inscriptie pe plic: »Ofertä pen-tru traverse dre stejar, licitatia din _25 la-nuarie st. u. 1911..

Ofertele se vor primi numai pand in zivaIicitaiunii orele 4 p. m., and se vor des-chide. Pentru ca oferta sá fie valabili se vaanexa pe lángä clansa i chitanta cassierieicentrale a c. f. r., de depunerea unei eau-tiuni provizorie de 50/0 din valoarea ofertei.

Se face cunoscut cä se vor considera canule i neavenite: al Ofertele care nu ar fiinsofte de chitanta mentionatä mai sus.Afectäri de garantiidepuse pentru alte con-tracte, sau de sume pe care concurentul aravea de prima de la administratia c. f. r.,peutru furnituri efectuate, nu pot inlocuiin nici un caz garantia provizorii de 5%; IVOfertele care nu ar contine locul de predare;

Ofertele care ar contine derogäri.Cautiunea definitiva va fi de 10°10, ea

trebue depusi indatá ce concurentul decla-rat adjudecatar a primit cuvenitul aviz. Nu-mai dupä completarea garantiei se va in-cheia contractul. In cazul and concurentuldeclarat adjudecatar nu este urmätor invi-tatiunii coprinsä in avizul sus mentionat,directiunea generalä a c. f. r., färä vre-osomatiune prealabili sau judecatd va con-siderà adjudecarea neavenitä i va confiscain folosul säu cautiunea provizorie spre des-pägubirea daunelor ocazionate.

Oferta va fi intocmitä pe form ularul deofertä al directiunei generale a c. f. r. Inofertä se va arátà in mod precis :

aJ Cantitatea oferitd; b) Stalia sa sta-tiunile de predare i pretul unitar; Terme-nul de predare i cantitatea de predat lunar;dl Gaud predarea se va face in mai multe sta-tiuni se va ardta ce anume cantitate se vapreda in fie care statiune. Directiunea gene-ralä îi rezervä dreptul de a con tracta si pen-tru cantitäti mai mici de at cele oferite pen-tru un anume loc de predare. Pentru a facecomparafe Intre preturile oferite, directi-unea generalä va adioga la pretul oferitcostul transportului calculat ate 1.5 bardde vagon kilometric Rand la locul de intre-buintare i va aproba astfel ofertele celemai avantagioase.

Concurentii rárnan angajati pentru ofertaprezentatá 60 zile dela data licitatiunii.

Supraoferte sau oferte fárä pret, ardtandIna un sazämânt asupra celei mai eftineprezentate, nu se admit. Rezultatul lici-tatiunii se va cornunici.

Pentru ori ce informatiuni a se adresi intoate zilele de lucru la serviciul de econo-mat, strada Lascar Catargi No. 5, unde sepot luà deslusirile necesare, cMet de sarcini

formulare pentru oferte, etc.

No. 554/90. 2 1911, Ianuarie st. n.

-Se aduce la cunostinta generald a, inziva de 18 Martie 1911 st. n., orelella. ni., se va tine licitaliune la direqiuneagenerald a editor ferate române, serviciul B(gara-de-Nord), Bucuresti, pentru aprovizio-narea furniturii de 233.800 traverse semi-rotunde de stejar, predabile franco in unadin garde C. F. R. si asezate in stive re-aulate.

Traversele vor indeplini conditiunile pre-

vizute in caietul de sarcine special, al ser-viciului luerdrilor noui, pentru furnituri detraverse, editia 1906.

Conditiunile acestui caet de sarcine, pre-cum si tipul de contract se pot veda intoate zilele de lucru, la serviciul lucrärilornoui, str. Manea-Brutaru No. 30, intreorele 9-12 a.

Ofertele vor fi timbrate i sigilate, pu-tandu-se intocmi pentru orice cantititi.

Doritorii de a concur& la aceastä. licitaievor prezenta ofertele in plicuri adresatedirectiunii generale a editor ferate romane,

serviciul B, gara-de-Nord Bucuresti, euurmätoarea inscriptie pe plic 270fertä pen-tru traverse de stejar, licitatia dela 18 Mar-tie 1911 st. n."

Ofertele se vor primi numai panä in ziu aorele 11 a. ni., and se vor des-

Pentruca oferta a fie valabild se vaanesa pe Pang (Una i recipisa Cassei dedepuneri i consemnatiuni pentru depunereaunei garantii provizorii de 4 la sutä din va-loarea ofertei.

Se face cunoscut a se vor considera canule i neavenite :

Ofertele cari nu ar fi insolite de reci-pisa sus mentionatä. Afectdri de garantiidepuse pentru alte contracte, sau de sum epe care concurentul ar avea de primit delaadministratia C. F. R. pentru furnituriefectuate i cari nu pot in nici un caz in-locui gnrantia provizorie de 4 la Rita;

b) Ofertele care nu ar contine locul depredare ;

c) Ofertele care ar confine derogari.Cautiunea definitivd va II de 6 la sutii

din valoarea furniturii, ea va trebui depusäde concurentul declarat adjudecatar in ter-menul previlzut la art. 2 din conditiunilegenerale de intreprinderi de lucräri publice

furnituri de materiale, sub pedeapsa deconfiscate a cautiunii provizorie.

Oferta va fi intocmiti pe formularul deoferth al directiunii generale a C. F. R.

In oferti se va ardta precis :a) Cantitatea oferitä ;b) Statia sau statiunile de predare i pre-

tul unitar ;c) Cand predarea se va face in mai multe

statiuni, se va aril& ce anume cantitäti sepredd in fiecare statiune.

Supraoferte nu se primesc.Rezultatul licitatiunii se va comunica.

MINISTERULINDUSTRIEI §I COMERTULU1

Serviciul mäsurilor i greutäti1orD. Atanasiu Daniel, din Iasi, pierzänd

certificatul de capacitate pen tru profesiu-nea de antáritor public autorizat cu No.91din 23 Martie 1910, se aduce la cunostiiitagenerald cá acel certificat este si rämâneanulat, dandu-se titularului un duplicatsub acelas numär.

No. 23.440. 1910, Decenavrie 31.www.digibuc.ro

9048

ANUNTDRI JUDICIARE

LICITATIUNI

Tribunalul Ilfov, sectia de notariatAdministratia financiarä al Capita lei,

pentru despgubirea Statului de sumade lei 670, bani 30, ddri fiscale, a cerutacestui tribunal, prin adresa No. 1.593/908,punerea in vânzare, cua imobilului din Bucureki, strada Stan Ta-Uri No. 27, averea d-lui Vasile Radu,proprietar, domiciliat in Bucure0i, stradaStan Tabärä No. 27.

Acest imobil se eompune din o prävälie,¡kuá camere, o WA, o pivnitä, o magazie,constructie de zid, pardosite cu seitneuri,invelite cu tablä, cu un teren aproxima-tiv de 168 mp.

Se invecine0e : la räsdrit cu propr.Constantin Mihalache, la apus eu propr.Dumitru S,tefan , la miazänoapte cu str.Dina §tefan 0 la miazäzi cu str. StanTabárá.

Asupra acestui imobil existä urmätoareasareini :

Dosarul No. 1.604/908, in chestiune.Vânzarea i adjudecarea sus mentionatu-

lui imobil se vor face, in pretoriul tribuna-lului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de 25lanuarie 1911, orele 11 a. m.

Pretal acestui imobil 0 dela care se vorincepe strigärile va fi de lei 670, bani 30.

Sunt somati toti acei cari pretinde veriundrept de chink sau arendd, de ipotecä sauprivilej, ca, inaintea adjudecaliunii, sá aratetribunalului pretentiile lor, sub pedeapsáde a nu li se mai tine in seamá.

No. 22.526. 1910, Decemvrie 16.Dosarul No. 1.604/908.

-Administratia financiará a Capitalei,pentru despägubirea Statului de suma delei 430, däri fiscale, a cerut acestui tribu-nal, prin adresa No. 778/9 tO, inregistratäla No. 7.714/910, punerea In vânzare, culicitaie publick a iniobilului din Bucure0i,str. Bro§teni No. 34, averea def. ConstantinCälinescu anume: Florea AlexandruVictoria Cälinescu, ambii proprietari, do-micillati strata. Brokeni No. 34.

Acest imobil se cornpune din o perechede case de zid vecbiu, cu etaj d'asupra, ne-tencuite, având douá odäi jos si d'asupraantre i o odaie, invelite cu tabla loculde grädinitrie in märime de 7.500 mp, ne-imprej Inuit.

Se invecine0e: la räsärit cu str. Bro§-teni, la apus loc viran, la miazänoapte cuTudora Väduva Foivreanu 0 la miazdzi culocul Marghioalei Vaduva.

Asupra acestui imobil existä urmátoareasarcini :

Dosarul No. 2.166/910, in chestiune.Vinzarea ii adjudecerea sus mentionatu-

lui imobil se vor face, in pretoriul tribuna-lului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de 31Ianuarie 1911, orele 11 a. rn.

Pretul acestui imobil arätat de creditoare,

MONITORUL OFICIAL 4 Tanuarie 1911

prin cererea fäcutä tribunalului 0 delacare se vor incepe strigärile, este de lei 430.

Sunt somati toti aceia cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arena., de ipo-teci sau privilej, ea, inaintea adjudecärii, säarate tribunalului pretentiunile lor; subpedeapsä de a nu li se mai tine in seamä.

No. 22.849. 1910, Decemvrie 22.Dosarul No. 2.166;910.

- Administratia financiari a Caiiitalei, pen-tru despágubirea Statului de suma de lei123, bani 99, &hi fiscale, a cerut acekuitribunal, prin adresa inreg la No. 27.185din 1896, punerea iii vânzare, cu licitatiepublicii, a imobilului din Bucureki, stradaPiscului No. 40, averea d-lui Ilie Radu, deprofesie propr., domiciliat in strada Piscu-lui No. 40.

Acest imobil se compune din douh camerecu salá, invelite cu Ondrilä, constructie deciirdmidd, in stare veche, deteriorat, in lun-giine de 7 metri, iar latul de 8-10 metri.Vecinatätile sunt : la räsärit cu strada Pis-cului, la apus cu fundul curtii, la miazi-noapte eu Florea Radu, la miazäzi cu NiáManea Vaitejeanu.

Asupra acestui iinobil existä urmätoareasarciná :

Dosarul No. 6.396/908, in chestiune.Vânzarea i adjudecarea sus mentionatu-

lui irnebil se vor face, in pretoriul tribuna-lului Ilfov, sectia de notariat, In ziva de 1Fevruarie 1911, orele 11 a. nr.

Pretul acestui imobil, aritat de creditoareprin cererea fäcutä tribunalului 0 dela carese vor incepe strigärile, este de lei 123,bani 99.

Sunt somati toti aceia cari ar pretindevreun drept de chirie sau arendä, de ipo-tech' sau privilej, ea, inaintea adjudecatiunii,

arate tribunalului pretentiunile Ion, subpedeapsi de a nu li se mai tine In seamä.

No. 23.080. 1910, Decemvrie 30.Dosarul No. 6.396/908.

- Administratia financiarä a Capitalei,pentru despägubirea Statului de sumade lei 201, bani 35, däri fiscale, a cerutacestui tribunal, prin adresa inregistratäla No. 5.490/909, punerea in vänzare,cu licitatie publicä, a irnobilului din Bucu-reki, strada Sabinelor No. 11, averea d-luiIon S. Codreanu, de profesie proprietar, do-mielliat in Bucure0i, suburbia Spirea-Nouä,strada Sabinelor No. 1.1.

Aeest imobil se compune din un loc vi-ran, situat in strada Sabinelor No. 11, cu osuprafati aproximativi de 800 mp., imprej-muit cu un grilaj de scfinduri. Acest iwobitse in vecine0e : la räsärit cu imobilul pri-märiei spre strada prelungirea Uranus, laapus cu imobilul Frantz Cratofil, spre sudcu calea Rahovei, la miazinoapte cu imobi-lul soc. cred. urban Bucure0i 0 la miazäzicu strada Sabinelor.

Asupra acestui imobil existä urmitoareasarcind i irnprejurare, pânä acum cunos-cuti, dupä cum se aratä In lista speciali

fácuti de d. grefier, potrivit art. 505 dinprocedura civilá :

Dosarul No. 1.340/909, In chestiune.Vinzarea i adjudecarea sus mentionatu-

lui iambil se vor face, in pretoriul tribuna-lului Ilfov, sectia de notariat, In ziva de 1Fevruarie 1911, orele 11 a. In.

Pretul acestui irnobil, arätat de creditoareprin cererea ficutá tribunalului 0 dela carese vor incepe strigärile, va fi de lei 201,haul 35.

Sunt somati toti acei cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arenda, de ipo-tea sau privilej, ca, inaintea adjudecatiunii,sit arate tribunalului pretentiunile lor, subpedeapsá de a nu li se mai tine in seamii.

No. 23.084. 1910, Decemvrie 30.Dosarul No. 1.340/909.

- Administratia financiari a Capitalei,pentru despägubirea Statului de suma delei 109, band 66, däri fiscale, a cerut acestuitribunal, prin adresa inreg. la No. 16.424din 1908, punerea in vinzare, cu licitaiepublick a imobilului din Bucure0i, stradaMagurele No. 96, averea d-lui.Nicolae Ilie,de profesie proprietar, domiciliat tn Bucu-re0i, str. Mägurele No. 96.

Acest imobil se invecineke : la räsärit cuErernia Trifu, la apus cu mo0. Gh. Ma-gheru, la miazänoapte cu câmp, la miazázicu str. Mägurele.

Asupra acestui imobil existá nrmitoareasarcmä i imprejurare, panä acum cunos-cut& dupä cum se aratá in lista specialäficuti de d. grefier, potrivit art. 505 dinprocedura civilä :

Dosarul No. 3.721 /908, in chestiune. Prinjurnalul No. 9.099/908, al trib. Ilfov, sec-Oa de notariat, s'a dispus conexarea yin-zärii dosar No. :3.721/908 cu vânzarea do-sar No. 3.834/908.

Vinzarea i adjudecarea sus mentionatu-lui imobil se vor face, in pretoriul tribuna-lului Ilfov, sectia de notariat, In ziva de 1Fevruarie 1911, orele 11 a. in.

Pretul acestui imobil, arätat de credi-toare prin cererea facuti tribunalului 0 dela care se vor incepe strigärile, este de lei109, bani 66.

Sunt somati tosi acei cari ar pretindeveriun drept de chink sau arendi, de ipo-tea sau privilej, ca, inaintea adjudeca-

si arate tribunalului pretentiunilelox., sub pedeapsä de a nu li se mai sine Inseami.

No. 23.087. 1910, Decemvrie 30.3.721Dosarul No. -34 1908.

- Administratia financiari a Capitalei,pentru despägubirea Statului de suma de lei125, bani 75, däri fiscale, a cerut acestuitribunal, prin adresa cu No. (1.415 din1909, inreg. la No. 16.395)909, punereain vänzare, cu licitaie publici, a imobi-lului din Bucure0i, str. Livedea-cu-duziNo. 9, averea mo0. def. Joita VAduva,anume : Ion Tudor, de profesie proprietar,domiciliat in strada Livedea-cu-duzi No. 9.

www.digibuc.ro

4 Ianuarie 1911

Acest imobil se compune din o casä, con-struclie veche de zid, acoperitä cu tablä,al./tad douä camere i o salk in lungime de17-18 m, iar latul de 5-6 m.

Se invecine§te: la räsdrit cu fundul curtiigrädina lui Secieta, la apus cu strada

Livedea-cu-duzi, la miazinoapte cu CostacheAnton, la miazdzi cu mo§t. def. Dinu Nicu-lescu.

Asupra acestui imobil existä urrnátoareasarcind

Dosarul No. 3.932/909, in chestiune.Vânzarea i adjudecarea sus mentionatu-

lui imobil se vor face, in pretoriul tribu-nalului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de1 Fevruarie 1911, orele 11 a. m.

Pretul acestui imobil arätat de creditoareprin cererea filcutä tribunalului 0 dela carese vor incepe strigirile, este de lei 1.25,bani 75.

Sunt somati toti acei cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arendä, de ipo-tecä sau privilej, ca, inaintea adjudecati-unii, si arate tribunalului pretentiunile lor,sub pedeapsä de a nu li se mai tine in searni.

No. 23.088. 1910, Decemvrie 30.Dosarul No. 3.932/909.

- Administratia financiard a Capitalei,pentru despägubirea Statului de suma delei 292, bani 1.1, däri fiscale, a cerut aces-tui tribunal, prin adresa inregistratä laNo. 6.385/909, punerea in vânzare, cu

publicd, a imobilului din Bucure§ti,strada Tutunari No. 12, averea d-lui StoianMarin, din corn. Bucure§ti, str. TutunariNo. 12.

Acest imobil se compune din dota ca-mere, o saiS, constructie In paianti de zid,sub un acoperimint i invelit cu tablä defier; un co§ar, constructie de gard de nuele,

un §opron de scânduri, invelite cu tabldde fier; intinderea terenului este 180 metripätrati aproximativ.

Acest mobil se invecine§te : la rasirit cumo§t. Lazir Costea, la apus cu IonitiElena BA la miazinoapte cu str. Spafiei,la miazdzi cu str. Tutunari.

Asupra acestui imobil existä urmátoareasarcind i imprejurare pin& acum cunoscutä,dupi cum se aratä in lista specialä ficutdde d. grefier, potrivit art. 505 pr. civ. :

Dosarul No. 1.581/909 in chestiune.Vânzarea i adjudecarea sus. mentiona-

tului imobil se vor face, in pretoriul tribu-nalului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de1 Fevruarie 1911, orele 11 a. m.

Pretul acestui imobil, arätat de creditoareprin cererea fäcuti tribunalului 0 dela carese vor incepe strigärile, .este de 292 lei,11 bani.

Sunt soma ti toi acei cari ar pretindevreun drept de chirie sau arenclii, de ipo-teed sau privilej, ca, inaintea adjudeca-tiumi, sá arate tribunalului pretentiunilelor, sub pedeapsä de a nu li se mai Sine inseami.

No. 23.098. 1910, Decemvrie 30.Dosarul No. 1.581/909.

MONITORUL OFICIAL 9649

- Administratia financiarä a Capitalei,pentru despigubirea Statului de suma de lei537, bani '5 8, diri fiscale, a cerut acestuitribunal, 'prin adresa inreg. la No. 16.911din 1.908, punerea in vânzare, cu licitaiepublick a imobilului din Bucure§ti, stradaMägurele No. 25, averea d-lui Tänase An-ghel Catanä, de profesie proprietar, dom. incomuna Bucure§ti, str. Mägurele No. 25.

Acest imobil se compune din douä ca-mere, o salä, o prävälie, cloud magazii, casainvelitä cu tablk terenul casei 505 m.

Se invecine§te : la rdsärit cu mo§t.Cäpitan D. Popescu, la apus cu Toma An-ghel Catank la miazdnoapte cu str. Mägu-rele, la miazäzi cu amp.

Asupra acestui imobil exist& :urmitoareasarcind i imprejurare pind acum cunoscutd,dupä cum se aratä in lista specials ficutáde d. grefier, potrivit art. 505 pr. clvild :

Dosarul No. 3.831/908, in chestiune.Vânzarea i adjudecarea sus mentiona-

tului imobil se vor face, in pretoriul tribu-nalului Ilfov, sectia de notariat, este in zivade 1 Fevruarie 1911, orele 11 a. m.

Pretul acestui imobil, ardtat de credi-toare prin cererea ficuti tribunalului 0 dela care se vor incepe strigárile este de lei537, bani 58.

Sunt soma:0 toi acei cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arena., de ipo-teed sau privilej, ca, inaintea adjudecatiunii,sä arate tribunalului pretentiunile lor, subpedeapsd de a nu li se mai tine in seamd.

No. 23.106. 1910, Decemvrie 30.Dosarul No. 3.831 1908.

- Administralia financiard a Capitalei,pentru despdgubirea rStatului de suma dede lei 931, bani 70, &Sri fiscale, a cerutacestui tribunal, prin adresa Inregistratá laNo. 9.219/908, punerea in vánzare, cu

publick a imobilului din Bucuregti,calea 13 Septemvrie No. 97/99, averea d-luiIlie Petrescu, propr., dom. calea 13 Septem-vrie No. 97/99, Bucure§ti.

Acest imobil se compune din cloud. cor-puri : intdiul dela No. 99, o prävälie, o salä,douä camere, 4 camere, bucatárie, pivnitä,rnagazie in lungime de 20 metri, iar latulde 12-16 metri.

Acest imobil se invecine§te : la rdsäritcu propr. §i al doilea 'corp i propr. delaNo. 95, la apus cu propr. dela No. 101 0strada Aqvila, la miazánoapte cu calea 13Septemvrie F,4 la miazdzi cu propr. din str.Aqvila No. 5.

Asupra acestui imobil existd urrnatoa-re sarcind i Imprejurare, pAnd acum cu-noscutk dupä cum se aratä in lista specialäfäcutti de d. grefier, potrivit art. 505 dinpr. civilä

Dosarul No. 2.022 bis/908, in chestiune.Vinzarea i adjudecarea sus mentiona-

tului iinobil se vor face, in pretoriul tribu-nalului Ilov, sectia de notariat, in ziva de1 Fevruarie 19(1, orele (1 a. m.

Pretul acestui imobil, arätat de credi-toare, prin cererea fticutd tribunalului :de

la care se vor incepe strigirile, este de lei931, bani 73.

Sunt somali toti aceia cari ar pretindeveriun drept de chink sau arendd, de ipo-tech sau privilej, ca, inaintea adjudeca-Siunii, SS arate tribunalului pretentiile lor,sub pedeapsä de a nu li se mai Sine inseamd.

No. 23.112. 1910, Decemvrie 30.Dosarul No. 2.022 bis/908.

- Administratia financiard a Capitalei,pentru despigubirea Statului de suma delei 293, bani 30, däri fiscale, a cerut acestuitribunal, prin adresa tnreg. la No. 7.216din 1908, punerea in vinzare, cu licitaiepublick a imobilului din Bucure§ti, stradaLupeaseä No. 27, averea d-lui Ion H. Du-deanu, de profesie proprietar, dorniciliat instrada Lupeascd No. 27.

Acest imobil se compune din douä ca-mere cu salele lor, invelite cu tabld çi deconstrucfe de gard, situate pe strada Lu-peascit No. 27; iar al:awl de casä magazietot de gard, in velitä cu §indrilä, suprafalaterenului este ca de 576 mp. Acest imobilse invecine§te : la rásdrit cu strada Lu-peasck la apus eu propr. mo§t. Patran, lamiazinoapte ea propr. Norbert Bala§ 0 lamiazazi cu propr. Anghel Iacob.

Asupra acestui imobil existd urmdtoarelesarcini 1i impreparäri, pand acum cunos-cute, dupd cum se aratä in lista specialdfäcutd de d. grefier, potrivit art. 505 dinprocedura civilä :

1.) Dosarul No. 1.518/908, in chestiune;2) Dosarul No. 849/903, ipoteca de lei

900, la Maria S. Cornea, inscrisá lallo.(33din 1903, reinscrisd la No. 355/906, pen-tru cane a fost scos in vânzare;

3) Dosarul No. 3.396, comandament ce-rut de N. Mänescu, transcris la No. 384 din4906, pOntru a se despdgubi de suma delei 1.000, in baza inscrisului aut. de jude-Morin ocolului III Bucure§ti, la No. (55din 1909, investit cu titlul executor;

4) Dosarul No. 849/903, ordonanta deadjudecare transcrisä la No. 2.933/907, cuprivilej &are Maria S. Cornea.

Vfinzarea i adjudecarea sus mentionatu-lui imobil se vor face, in pretoriul tribuna-lului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de 1Fevruarie 1914, orele 11 a. m.

Pretul ardtat de creditoare, i de la carese vor incepe strigirile, este de lei 293,bani 30.

Sunt somali tosi aceia cari ar pretindevreun drept de chirie sau arendd, de ipotecisau privilej, ea, inaintea adjudecatiunei, sharate tribunalului pretenSiile kr, sub pe-deapsi de a nu li se mai sine in seamä.

No. 24.000. 1910, Decemvrie 30.Dosarul No. 1.518/908.

- D. pre§edinte al tribunalului Ilfov,sectia IV c. c., conform jurnalului aceluitribunal cu No. 7.286 din 11 Octomvrie1908, a cerut acestui tribunal, prin adresaNo. 24.315/908, punerea in vánzare, culici ta tie public's', pen tru ie§ire din indivi-

www.digibuc.ro

9050

ziune, a imobilului din Bucuresti, stradaLivedea-cu-Duzi No. 11, terenul arabil dindealul Veceresti, dela punctul numit Putul-inalt si terenul pe care a fost odatä vie dindealulul Veceresti de ling& drumul luncei

vecinul Smarandache, avere a most. def.Oprea Radu Buzatu i anume: DumitinHie, de profesie proprietar, dom. in Bucure-sti, calea Vecaresti No. 332, Pavel Oprea, deprofesiepropr., dom. in Bucuresti, str. Live-d ea-cu-Duzi No. 11 . i Florea Gheorghe Mitu,de profesie propr., dom. in Bucurevti, str.Laborator No. 47 si Anica Pavel Oprea, cacumpiratoare a drepturilor d-lui Pavel Opreamenajere, dom. in Bucuresti, calea Wee-resti No. 328.

Acest imobil, (lin Bucuresti, str. Livedea-cu-Duzi No. H, se compune din :

I) Terenul (curtea i grädina cu pomi ro-ditori), in suprafate. de 3.844, 10 nip, va-lorat la suma de lei 2.883, bani 7 si case,constructie veche, in paianti, in suprafatäde 66, 50 mp, valoratä la suma de lei 655;

II) Terenul arabil din dealul Vddresti,la punctul numit Putul Inalt, in suprafatäde 3.575 nip, valorat la suma de lei 715;

Ill) Terenul pe care a fost odatä vie dindealul Vearesti, de Iângá drumul lunceivecinul Smarandache, in suprafata de3.259, 50 mp, valorat la suma de lei 705,bani 90.

Asupra acestor imobile exist& urmatoareasarcini i imprejurare, paná acum cunos-cute, dupe cum se aratä in lista specialefecutä de d. grefier, potrivit art. 505 dinpr. civilä :

Dosarul No. 6.828/908, in chestiune.Venzarea adjudecarea sus mentionate-

lor imobile se vor face, in pretoriul tribune-lului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de 7Fevruarie 1911, orele 11 a. m.

Pretul acestei vanzäri, conform actuluide expertize, se va incepe dela suma delei 3.538, bani 7, pentru imobilul din str.Livedea-cu-Duzi No. 11, dela suma de lei715, pentru terenul arabil din dealul VA-ciresti, dela punctul numit Pupil Ina] t si dela suma de lei 705, bani 90, pentru terenulpe care a fost odati vie, din dealul race-resti, de hinge drumul Luncei i vecinulSmarandache.

Sunt sornaf toiaceia cari ar pretinde ve-riun drept de chirie sau arendä, de ipotechsau privilej, ca, inaintea adjudecatiunii, sáarate tribunalului pretentiile lor, sub pe-deapsd de a nu Ii se mai tine in searne.

No. 22.860. 1910, Decemvrie 22.Dosarul No. 6.828/908.

- D. presedinte al tribunalului Ilov,s.1V c. c., conform jurnalului acestui tribu-nal No. 8.495/907, a cerut acestui trib., prinadresa No. 11 311/907, punerea in vânzare,cu licitaie publice,a imobilelor situate in Bu-curesti, str. Lipscani No. 64 vechi Gabro-veni No. 31, averea mostenitorilor def. HillelV. Manoach, i anurne : Bertha Camille Er-langer, menajere, Camille Erlanger, perso-nal si ca sot ; Emanoil Eliazar Hillel Ma-noach si Regina Hillel Manoach, tutoarea

MONITORUL OFICIAL 4 Inuaarie 1911

interzisului Robert H. Manoach, toli prin d.advocat Angelescu, domiciliat in str. Dom-nitei No. 6.

Acest imobil din Bucuresti, str. LipscaniNo. 64 vechi i str. Gabroveni No. 31, secompuue dintr'o prevälie, cu fateda in str.Lipscani, deasupra cäreia este un antre-sol .

o prävalie cu fatada in str. Gabroveni,deastipra cdreia este un antre-sol i etaj.Valoarea acestui imobil se poate evaluà lasuma de 100.720 lei.

Vecinätätile sunt urmätoarele : la rase-rit cu propr. Alexandrescu, la apus cu pro-prietatea bisericii Olteni, la miazenoapte custr. Lipscani si la miazazi cu slrada Gabro-veni.

Asupra acestiii imobil existä urmatoareasarcine i imprejurare, pane acum cunoscute,dupá cum se aratä in lista speciale fäcutäde d. grefier, potrivit art. 505 din procedurecivila :

Dosarul No. 2.570/907, in chestiune.Vänzarea i adjudecarea sus menfona-

tului imobil se vor face, in pretoriul tribu-nalului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de8 Fevruarie 1911, orele 11 a. m.

Pretul acestei vânzeri aratat de tribunalpnin adresa No. 11.311/907 si dela care sevor incepe strigarile, va fi de lei 100.720.

Sunt somati toti acei cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arenclä, de ipo-tea sau privilej, ca, inaintea adjudecafunii,se arate tribunalului pretentiunile lor, subpedeap-e de a nu li se mai tine In seamd.

No. 22.843. 1910, Decemvrie 22.Dosarul No. 2.570/907.

- D. Gheorghe Anastasiu, creditor, deprofesie liberä, domiciliat in comuna Bucu-resti, str. Traian, colt cu str. Epuri, pe hazetitlui executor pus pe decizia civilá No.219din 1907, a Curtii de apel din Bucuresii,sectia I, prin care d. Nicolae Hristodor Bu-suioc este obligat se achite sus numituluicreditor suma de lei 2.000, cu dobindä le-gate dela 8 Iunie 1904 pea la consemna-rea banilor la Cassa de depuneri, osebitcheltueli de- urmiirire, a cerut acestui tri-bunal Kin petitia inreg. la No. 1.3.055 din1908, punerea in vânzare, cu licitatie pu-blice, a imobilului din Bucuresti, str. Putu-cu-Api-Rece No. 13, averee d-lui NicotaeHristodor Busuioc, de profesiune rentier, do-miciliat in corn. Bucuresti, soseaua Colen-tine No. 1. .

Acest imobil din Bucuresti, str. Putu-cu-Apd-Rece No. -13, se compune din doue cor-puri de case vechi i foarte deteriorate. Infundul curtii se allä primul corp de case,avand trei camere, spoite cu var, doua sâlisi dot& sceride brad stricate, cum si o pivni tä;imobilul de zid i acoperit cu table de fier.La dreapta, del a in trare se MIA al &ilea corpde case, compus dintr'o caniere, o buceterie,o magazie de sand uri i alte &are camere instare rea, spoite cu var i acoperite cu ta-ble. Tot imobilul de zid i foarte degradat.In fata acestor deue imobile se and curtea, insuprafate aproximativii de 300 nip, cu câivapomi roditori.

Vecinätätile dupä informatiunile luatela lata locului sunt : in fate cu str. Putu-cu-Ape.-Rece, in fund cu propr. d-nei Ma-jor Ioaniu i str. 13 Septemvrie, la dreaptacu (1. C. I. Apostolescu si la stnga cu pro-prietatea creditului urban Bucuresti.

Asupra acestui imobil existe urmatoarelesarcini i imprejuräri pane acum cunoscute,dupe cum se aratä in lista speciala facutede d. grefier, potrivit art. 505 procedurecivile:

1) Dosar No. 1.706/907, ipoteca legale in-scrisä la No. 178/907, ce reprezinta dotad-nei Hrisia H. Busuioc, de galbeni 600 saulei 7.050 ;

2) Dosar No. 2.637/908 in chestiune.Vanzarea i adjudecarea sus mentiona-

tului imobil se vor face, in pretoriul tribune-lului de notariat Ilfov, in ziva de 14 Fe-vrarie 1911, orele 11. dimineata.

Pretul acestui imobil arätat de creditorprin cererea fecuti tribunalului si dela carese vor bleep& strigärile va fi de lei 7.000.

Sunt somati toi acei cari ar pretindevreun drept de chide sau arendi, de ipotecdsau privilej, ca, inainte de adjudecare, searate tribunalului pretentiunile lor, sub pe-deapsä de a nu li se tine in seamä.

No. 22.889. 1940, Decemvrie 22.Dosarul No. 2.637/908.

- D. presedinte al trib.Ilfov, sectia IV c. c.,conform jurnalului acelui trib. cu No. 7.043din 1909, a cerut acestui tribunal cu a-dresa No. 1.969/909, inreg. la No. 29.814din 1909, punerea in vânzare, cu licitatiepublice, pentru esire din indiviziune, a ime-bilului din Bucuresti, strada VulturuluiNo. 9, averea def. Ecaterina M. Orleanu,iar din a doua cdsätorie Ecaterina G. Cusa-clan, reprezentatä prin mostenitoriianume : Maria V. Dumitrescu, sofa d-luiV. Dumitrescii, ambii proprietari,

in comuna Bogza, judetul R.-SäratElena Alexandrescu, menajerä, domiciliatein comuna *arenga, iud. Buzau.

Acest imobil se allá situat in Bucuresti,str. Vulturului No. 9, eyelid o suprafatä de494 nip, 40 dmp, din cari 53 mp sunt ocu-pati cu o mice clädire, compusä din &lidcamere, o sale' i o magazie servind ca bu-cetarie, cladire in paiantä, producand o chi-rie anuale de 430 lei. Valoarea totalä a in-tregului imobil este de lei 6.000.

Vecinittätile sunt : la est cu proprietatead-lui Dr. Ion Alexescu, din strada Parfu-mului No. 15, la vest cu str. Vulturului, lasud cu. proprietatea d-nei Alexandrine Si-mionescu, din str. Vulturului No. 11. si lanord cu propr. d-lui §tefan Paul, din str.Parfurnului No. 47.

Asupra acestui imobil existá urmätoa-rea sarcine i imprejurare, pane acum cii-noscute, dupe cum se area in lista specialefacute de d. grefier, potrivit art. 505 proc.civila :

Dos. No. 7.819/909, in chestiune.Vänzarea i adjudecarea sus menfona-

tuluiimobil se vor face, in pretoriul trib. de

www.digibuc.ro

lanuarie 1911 MOMTO MIL OFICIAL

notariat Ilfov, in zitta de 21 Fevruarie1911,orele 11 a. m.

Pretul acestui irnobil, conform jurnaluluitribunalului Ilfov, sectia IV c. c., No. 7.043din 1909 dela care se vor incepe stri-gärile, este de lei 6.000.

Sunt sornati tosi aceia, cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arendä, de ipo-téci sau privilej, ca, inaintea adjudecatiuniisi arate tribunalului pretentiile lor, subpedeapsd de a nu li se mai tine in seamä.

No. 22.826. 1910, Decernvrie 22.Dosarul No. 7.219/909.

- Administratia fmanciari a Capitalei,pentru despägubirea Statului de suma delei 328, bani 39, a cerut acestui tribunal,prin adresa No. 2.7241910, inregistratá laNo. 11.6261910, punerea in vânzare, cuIiCitaie publici, a imobilului din Bucuref,41-i,strada Raionului No. 9, averea d-nei Tu-clora Vasile Bäsaru, mo§t. def. Ghiti *tefanBäsaru, domiciliatá in Bucuresti, str. Raio-nului No. 9.

Acest irnobil se compune din cloud cor-puri de case cu patru camere, con,tructiede gard, tencuite cu var, invelite cu tabldde fier, vechi deteriorate, terenul este de 8metri lungirne §i. 6 metri lärgime.

Vecinatátile sunt : la räsärit cu propr.d-lui Pantazi, la apus c-r propr. d-lui Buscä,la miazänoapte cu strada si la miazázi cupropr. d-lui Anghel Georgescu.

Asupra acestui existä urrnitoareasarcini i imprejurare pânä acuin cunos-cutá, dupä cum se arati in lista specialäfäcuti de d. grefier, potrivit art. 505 dinprocedura civilä :

Dosarul No. 3.463/910, in chestiune.Se face cunoscut ci, in ziva de 29 Sep-

temvrie 1910, potrivit afiptelor i publi-catiunilor de mai inainte, vânzándu-se imo-bilul, s'a adjudecat asupra d-lui GheorgheRädulescu, cu pretul de lei1.520.

Adjudecatarul insä, nedepunind pretulin termenul legal, tribunalul, prin incheie-rea cu No. 7.568/910, a dispus scoatereabunului din nou in licitatie, in socoteala ad-judecatarului.

Suma de 1.520 lei, cu care se adjude-case imobilul asupra sus numitului adjude-cater, va sluji ca punct de plecare la nouaadjudecare.

Vinzarea i adjudecarea sus mentionatu-lui imobil se vor face, in pretoriul tribune-lului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de 21Fevruarie 1911, orele 11 a. m.

Sunt somati toti acei cari ar pretindevreun drept de chirie sau arena, de ipotecdsau privilej, ca, inaintea adjudecatinnii, säarate tribunalului pr etentiunile lor; sub pe-deeps& de a nu h se mai tine in searnä.

No. 22.881. 1910, Decernvrie 22.Dosarul No. 3.463/910.

- Administratia financiarä a Capitalei,pentru despágubirea Statului de suma delei 108, bani 69, däri fiscale, a cerut acestui

. tribunal prin petitia reg. la No.15.518/908,punerea in vänzare, eu Iiciaie publicil, a

imobilului din Bucure§ti, str. MägureleNo. 15, averea d-nei Maria Ilie, vicluvá,prop., din str. Mágurele No. 15.

Acest imobil se corn pune din dol.& ca-mere, alte douli camere, casa invelitá eutabli ; terenul casei 250 in. Acest imobilse invecine§te : la räsärit cu D. N. .5,erbä-nescu, la apus cu Bunea Badia, la miazä-noapte cu cärnp. §i la miazázi cu stradaMägurele.

Asupra acestui imobil existä urmátoareasarcinä:

Dosarul No. 3.545/908, in chestiunLVanzarea i adjudecarea sus nientionatu-

lui imobil, se vor face in pretoriul tribuna-lului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de 22Fevruarie 1911, orele 11, a. m.

Pretul acestui imobil arätat de creditoareprin cererea fäcutá tribunalulului i delacari se vor incepe strigärile, va fi de lei 108,bani 69.

Sunt somati tosi acei cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arendä, de ipo-tecä sau privilej ca, inaintea adjudecatiunii,sä arate tribunalului pretentiunile lor, subpedeapsä de a nu li se mai tine in searnä.

No. 22.818. 1910, DeceInvrie 22.Dosarul No. 3.5450908.

- D. presedinte al tribunalului Ilfov,sectia c. c., conform sentintei acelui tri-bunal cu No. 177/910, a cerut acestui trib.prin adresa No. 11.422/910, punerea iiivinzare, cu 1icitaie publicä, pentru e§iredin indiviziune, lotul No. 4 din imobilul si-tuat in Bucure§ti, strada Cuza-Vodi No. 100,fast 82, averea d-lor mo§tenitori ai def. N.A. Dancu, i anume : Ecaterina P. Davi-descu, casnicä, personal si in calitate de tu-toare legal& a minorilor säi fii, domic. in Bu-curesti, str. Cuza-Voclä No. 23, §i PietroRolfo, proprietar, ca curnpärator al pirtiid-lui Nae Anastasiu Dancu, de profc sie pro-prietar, domic. in Bucuresti, stradacari No. 17, §i Nae Anastasiu Dancu, deprofesie liber, domic. in Bucuresti, stradaFratilor No. 30.

Acest imobil are o suprafatä de -1.752mp si are vecinätätile urmitoare : la nordcu Vasile Gr. Váraru, la sud eu lotul No. 3,la est cu strada Cuza-Vocla, pe o lungimede 12 st. sau 24 m §i la sud en Vasile Gr.Váraru.

Asupra acestui imobil exista urmátoarelesarcini §i. imprejuräri pina acurn cunoscute,dupä cum se aratä in lista speciali facutdde d. grefier, potrivit art. 505 din proceduracivilä :

Dosarul No. 3.3931910, in chestiune.VAnzarea i adjudecarea sus mentionatu-

lui imobil se vor face, in pretoriul tribune-lului Ilfov, sectia de notariat, in ziva de 22Fevruarie 1911, orele 11 a. m.

Pretul acestui irnobil, conform sentinteitribunalului Ilfov, sectia III, No. 177/910si dela cari se vor Incepe strigärile, este delei 20.968.

Sunt somati toti aceia cari ar pretindeveri un drept de chirie sau arendá, de ipo-teed sau privilej, ca, mai inaintea adjudc-

905-1

sii. arate tribunalului pretentiunilelor, sub pedeapsä de a nu li se mai tine inseamá.

No. 22.870. 1910, Decernvrie 22.Dosarul No. 3.393/910.

Tribunalul Covurlui, sectia ILa 19 Octomvrie, cánd a fost fixat van-

zarea imobilului din strada SpätaruluiNo. 7, proprietatea d-lui Vasile Sava, ur-märit in pretentia i pentru despfigubiread-lui Ian cu Schvartz, comercian t, din G alati,pentru suma de lei 1.000, pe timp de 4ani, cu procente de -1°/0 pe bind, in bazatitlului executor No. 70/910, ce investesteobligatia ipotecará autentiftc. sub No.1.954din 1908, i inscrisä la No. 136/908, tri-bunalul, prin jurnalul No. 5.511/910, dincauza neprezentärii pärtilor, a inchiszarea, iar prin jurnalul No. 6.682 din 20Noemvrie 1910, a dispusredeschiderea vn-zärii imobilului, a cirui situatie este :

Un imobil, situat in Galai, strada Späta-rului No. 7, compus din un loc viran, lungde 13 m i lat de 6 m, in a proximo tie, si serargineste : la räsärit cu P. Vasiliu, la a-pus cu Sterea Marinescu, la nord cu str.Spätarului si la sud cu 1. Daniilescu.

Sarcini nu sunt.Vänzarea i adjudecarea se vor face, in

pretoriul trib. Covurlui, sectia 1, in ziva de8 Fevruarie 1911, orele 11 a. m., ineepändlicitatia dela suma de 600 lei fixatá de cre-ditor.

Sunt sornati toti aceia cari ar pretindeveriun drept de chirie, ipoteci sau privilej,ca, inainte de adjudecare, sá arate tribuna-lului Covurlui, sectia I, pretentiunile lor,sub pedeapsä de a nu li se mai tine in seamä.

No. 4.238. 1910, Decemvrie 21.

- La 19 Octomvrie 1910, cánd a fastfixatä viinzarea irnobilului din str. ColumbNo. 20, proprielatea d-lui Vasile Sava, ur-marit in pretentia pentru despigubiread-lui Iancu Schwartz, comerciant din Galati,cu suma de lei - 6.000, pe timp de 5 ani,cu procente de 10/0 pa luná, in ban titluluiexecutor No. 71/910, ce investeste obliga-tia autentificatä sub No. -1.499/907 si in-scrisä la No. 941907 ;

Tribunalul, prin jurnalul No. 5.510/910,din cauza neprezentärii pirtilor a inchisvânzarea, iar prin jurnalul No. 6.683 din20 Noernvrie 1910, a dispus redeschidereavânzärii imobilului a cdrui situatie este :

Imobilul este situat pe strada ColumbNo. 20, colt cu str. Spätarului, se cornpunedintr'o casä de zid, acoperiti cu tablä, corn-push' dintr'o prävälie cu o odae i etac, ocasi de locuintä. mai 'Matti cu 4 ocläi, 2antreuri i un coridor cu geamuri §i 2 ocliiatenanse. Se rnirgineste la räsärit cu str.Columb No. 20, la apus cu . . i la nordcu str. Spitarului.

Sarcini nu sunt :Vânzarea i adjudecarea se vor face, in

pretoriul tribunalului Covurlui, sectia I,in ziva de 8 F'evruarie 1941, orele 11 a.m.,incepänd liei tatia dela 5.000 !ei.

www.digibuc.ro

9052 MONITORUL OFICIAL

Sunt sornati tosi aceia cari ar pretindeveriun drept de chirie ipotecá sau privilej,ca, mai inainte de adjudecare, sä arate tri-bunalului pretentiunile lor, sub pedeapsäde a nu li se mai tine in seamä.

No. 4.271. 1910, Decemvrie 22.

- D. Hristache Damaschin, comerciant,domiciliat in comuna Bujor, plasa Bujor,jud. Covurlui, pe baza inscrisului autenti-Scat de primäria corn. Varteji la No. 2.577din 1899, investit cu formula executorieNo. 1.210 de judecitoria de pace, oc(ilulHorincea, prin care d. Nicolae Al. Brudin,datoreazä suma de lei 290, cu procente de2010, dela 1 August 1900, plus cheltuelilede urmärire, a cerut, i tribunalul, prinjurnalul cu No. 5.304/910, a dispus scoa-terea in vinzare, a imobilului, proprietateasus numitului debitor, a cärui descriereeste :

Un loc de aproape 7 arii, 16 ct. arii, me-gieit la räsärit cu Gheorghe Al. Brudin, laapus cu drumul comunal, la nord cu Gheor-ghe Al. Brudin, i la sud cu Dumitrache M.Brudin.

Pe acest kc se allä o casä nouä, cons-truitä din välituci, acoperitä cu tablä, corn-pusi din 2 (AM i o sa!ä, de aceastä cash seafli alipit un chiler, acoperit cu scânduri.Locul este in parte acoperit cu ráslagi partedesgrädit.

Sarcini allele nu sunt.Vânzarea i adjudecarea se vor face in

pretoriul tribunalului Covurlui, sectia I, inziva de 26 Aprilie 1911, orele 11 a.

Licitatia va incepe dela suma de 300 lei,fixatä de creditor.

Sunt sornati tosi acéia care ar pretindeveriun drept de chirie sau arenclä, privilej,sau ipotecä, ca, mai inainte de adjudecare,sa arate tribunalului pretentiunile lor, subpedeapsd de a nu li se mai tine in seamä.

No. 4.269. 1910, Decemvrie 22.

--D. Pavel S. Voinescu, comerciant, dinGalati, pe baza obligatiei ipotecare autenti-ficatä de acest tribunal la No. 473/900 siinvestitä cu formula executorie la No. 241din 1910, prin care def. Itic Simon, se Im-prumutä dela d-na Roza Rabinovici, cu sumade 1.500 lei si care obligatie a fost cesio-natii d-lui P. S. Voinescu, cu actul de ce-siune autentificat la No. 1.717/909.

In urma cornandamentului ce a fäcutd-lor Clara Zisu Bilig, din Bräila si ChaimSimon, cu domiciliul necunoscut, in cali-tate de most. a def. Itic Simon si d-lui ZisuBilig, din Brdila, ca sot pentru autorizare,prin petitia inreg. la No. 26.375/910 a ce-rut, si acest trib., prin jurnalul No. 7.01.7din 2 Decernvrie 1910, a dispus a se scoatein vänzare, prin licitaie publick imobilulipotecat, care dupä descrierea fäcut& este :

Un loc situat in Ga1ai, str. OrtodoxäNo. 2, fostä Dogáriei, megiesit la ritsärit custr. Ortodoxä, la apus cu Pavel S. Voinescu,la miazänoapte Petrache Grigoriu si lamiázäzi cu Gh. Stoenescu, fala i fundul

aproximativ ca 22 metri, iar laturile apro-ximativ 20 metri.

Pe acest loc se af15. construitä in fundulcurtii o casä din paiante i zid, acoperitä cutablä, compusä din 3 odäi, cu sal& i geam-lie in stare de ruinii i nelocuibili. In par-tea despre Gh. Stoenescu, se AA iar o casädin paiantä i zid, compusä din 3 ocläi, aco-peritä cu tablä In stare de ruina i nelocui-

ca atenanse in curte, 2 soproane dinsanduri, acoperite cu tablä i ruinate. Cur-tea imprejmuitá cu gard vechi.

Alte sarcini nu sunt.Vânzarea si adjudecarea se vor face in

pretoriul tribunalului Covurlui, sectia I, Inziva de 26 Aprilie 1911, orele 11 a. m.

Licitatia va incepe dela suma de 1.500lei, fixati de creditor.

Sunt somati toti aceia cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arendk de ipo-tea sau privilej, ca, mai inainte de adju-decare, sii arate tribunalului pretentiunilelor, sub sedeapsa de a nu li se mai tine in

No. 4.272. 1910, Decemvrie 22.

-D. Pavel S. Voinescu, comerciant dinGalati, pe baza obligatiei ipotecare autenti-ficatä de acest tribunal la No. 473/900 siinvestitá cu formula executorie la No. 241din 1910, prin care def. Itic Simion, se im-prumutá dela d-na Roza Rabinovici, cusuma de 1.500 lei si care obligatia a fcstcesionatä d-lui P. S. Voinescu, cu actul decesiune autentificat la No. 1.717/909, inurma comandamentului ce a fácut d-lor Cla-ra Zisu Bilig, din Bräila si Chaim Simon,cu domiciliul necunoscut, in calitate demostenitori ai def. Itic Simon si d-lui ZisuBilig, din Braila ca sot pentru autorizare,prin petitia bareg. la No. 26.375/910, a ce-rut, si aces t tribunal prin jurnalul No. 7.017din 2 Decemvrie 1910, a dispus a se scoatein vänzare, prin licitatie publicS, imobilulipotecat, care dupä descrierea fácutd este:

Un loc situat in Ga1ai, str. OrtodoxaNo. 2, fostä Dogäriei, megesit la räsdrit custr. Ortodox& la apus cu Pavel S. Voinescu, lam. noapte cu Petrache Grigoriu si la miazäzicu Gh. Stoenescu, fata fundul aproximativca 22 m, iar laturile aproximativ 20 m. Peacest loe se aft& construitä in fundul curtiio casá din paiante i zid acoperitii cu tablä,compusä din trei odäi cu sald i geamlâc instare de ruinä i nelocuibilá. In partea des-pre Gh. Stoenescu, se Oa iar o casä dinpaiantä i zid, contpusä din 3 odäi, acope-ritá cu tablä in stare de ruin& i nelocuibilä,ca atenanse in curte cloud soproane dinscinduri acoperite cu tabla i ruinate. Cur-tea imprejmuitá cu gard vechi.

Alte sarcini nu sunt.Vanzarea i adjudecarea se vor face in

pretoriul tribunalului Covurlui, sectia I, inziva de 26 Aprilie 1911, orele 11 a. in.

Licitatia va incepe dela suma de lei 1.500fixatá de creditor.

Sunt somati tati aceia cari ar pretindevreun drept de chirie sau arendä, de ipo-teed sau privilej, ca, mai inainte de adjude-

4 Ianuarie 1911

care, sh se arate tribunalului pretentiile lor,sub pedeapsä de a nu li se mai tine inseamä.

No. 4.272. 1910, Decemvrie 22.

Tribunalul Iai, sectia IIID-na Clara Tenenbaum, proprietarä, cu

dom. ales in Iai, str. Sf. Lazär No. 62, cuautorizatia sotului &du Moritz Tenenbaum,prin petitia No. 13.524/909, a cerut trib.

sectia III, scoaterea in vänzare a imo-bilului d-lui Leib. Aronovici, proprietar, do-miciliat in Iai, str. Tätärasi No. 7, in baza

obligatiei ipotecare autentificat de trib.lasi,sectia III, la No. 352/908, inscrisä la No. 35

din 1907, investiti cu formula executorieNo. 158/909, si din care rezultä ch. d. LeibAronovici, a luat cu imprumut dela d-naClara Tenenbaum, suma de 1.000 lei, petermen de 3 ani, eu procent de 16 si jam.la sutä pe an, plätibili cu anticipatie, in douärate semestriale. Plata BA se facä la domi-ciliul creditoarei ; iar pentru siguranta plä-

tii capitalului, procente i cheltuieli, LeibAronovici, a constituit in favoarea d-neiClara Tenenbaum, ipotecä in primul rang,fondul i venitul irnobilului silt din Iasi,sectia V., str. Tätiirasi No. 7, cu tot locul

atanansele. Se stipuleazä ca, neplata la

termen i alcarea clauzelor din contract,atrage exigibilitatea creantei i urmärireaimobilului ipotecat.

Finda debitorul n'a fost urmätor caplata, trib., prin jurnalul No. 5.389/909, aordonat corpului de portirei, sS facä for-malitätile de vinzare cu licitatie publick aimobilului din Iasi, str. Tatarasi No. 7, cares'a inceput prin comandamentul No. 2.456din 1909, dupa care s'a ficut procesul-ver-bal de situatie No. 1.111/910, din care sevede cd :

Imobilul este situat in Iasi, disp. V, str.Titärasi No. 7, format dintr'o casä de .ciirä-midä, acoperitä cu tabla, compusi din 4 odäi

un antret, Sind cu vre-o 0,75 m sub ni-velul str. Tätärasi.

Ca atenanse se mai MIS o clädire, ju-rnatate din válituci i jumätate de seänduri,acoperitä cu schnduri i tabli compusi dindooä inciperi, apoi o magazie de scinduriacoperiti cu tabla i ciptusitä cu tablä,o pivniti de zid, o ogradä i grádiná, cutotul cam de vre-o 50 mp, megesindu-se ladreapta cu str. Niconiä, la stänga cu Ghi-dale Calmanovici, i râpa Rächitilor, in fundcu aceastä rip& si in fat& cu strada Tätä-rasi. Locul este imprejmuit cu zaplaz inrea stare.

Ca sarcini, nu mai existi altele, afari deaceea preväzutä in comandament.

Vänzarea acestui imobil, aminindu-se latermenul de 10 Septemvrie 1910, din lipsa

de concurenti i trib. Iai sectia iII, dupäcererea creditoarei, prin iurnalul No. 5.669din 1910, ordonind fixarea unui nou ter-men, se publicä spre cunostinta general& ea:

Vinzarea i adjudecarea acestui imobil sevor face in pretoriul trib. Iai sectiain ziva de 7 Fevruarie 1911, orele11 a. m.

www.digibuc.ro

4 hurum 1941 MOXITORUL OFICUL

Pretul arätat de creditoare si dela carese vor incepe strigarile, este de 1.000 lei.

Sunt somati toti aceia, cari ar pretindevreun drept de chirie, arendi, privilej sauipoteca, ca inaintea zilei de adjudecare, saarate tribunalului pretentiunile lor, subpedeapsi de a nu li se mai tine in searnä.

No. 3.543. 1910, Decemyrie 28.

Tribunalul OltPentru despAgubirea d-lui Nae I. Rotaru,

plugar, domiciliat in acest oras Slatina, str.Gärii, jud. Olt, In calitate de cesionar aldrepturilor d-lui Moritz Potaszman, de su ma.de lei 600, capete, cu procente de 10 la sutápe an, socotit dela 23 August 1.908, pand laachitare, in plus taxele i timbrele de exe-cutare, ce i se datoreaza de cätre debitoareaMaria M. Costea, menajerii, domiciliatä inacest ora§ Slatina, str. Lipscani, jud. Olt,cu autorizatia sotului sari Marin Costea, co-merciant, domiciliat tot in acest oras Sla-tina, str. Lipscani, jud. Olt, in baza actuluide ipotec, inscris in registele acestui tri-bunal sub No. 85/908 §i investit cu for-mula executorie la No. 295/910.

Acest tribunal, prin jurnalul cu No. 10.319din 1910, a incuviintat vanzarea, cu licita-tie publici, in sala sedintelor sale, in zivade 26 Aprilie 1911, orele 11 a. m., a ave-rei imobilä, compusä din :

Trei pogoane parnant arabil sau un hec-tar si jurnitate, cornpus din douä bucati :o bucata pärnint, numita locul dela judet,invecinatä la räsdrit cu Ivan Cocosilä, laapus cu Constantin B. Robescu, la rniazi-noapte cu drumul; a doua bucata de pa-mânt, jumätate din locul ce este cumpäratdela Gabrilescu, invecinat la rasirit cujumatatea data lui Nita Ionescu, la apus cuGheorghe al Ancutei, la miazänoapte cu li-nia ferata, si la miazazi cu drumul; acestecloud, bucäti de pamânt, care formeaza treipogoane sau un hectar si jumatate parnânt,este situat pe câmpul orasului Slatina, jud.Olt, si este averea debitoarei Maria M.Costea.

Asupra acestor imobile, s'a gäsit figurândurmatoarea sarcinä :

Actul ipotecar inscris la No. 85/908, princare Maria M. Costea se imprumutil laAlexandru Gh. Altar& cu suma de lei 600.

Pretul dela care urmeaza a se incepe li-citatia, este de lei 600, fixat de creditorprin cererea de executare, iar conditiunilevânzärii sunt cele preväzute de lege.

Sunt somati toti acei ce ar pretinde vreundrept de chirie sau arendä, de ipotecä sauprivilej, ca, inaintea adjudecaliei, sa aratetribunalului pretentiile lor, sub pedeapsade a nu li se mai tine in seama.

No. 8.117. 1910, Decemvrie 29.

Tribunalul Prahova, sectia ID-lor Plutar N. Mares, proprietar din Mi-

zil, judetul Buzau, Eufrosina N. Mares, pro-prietara, din Bucuresti, strada ClementeiNo. 24 si Vasile N. Mares, proprietar, dinMizil, judetul Buzau, aceasta din urmä per-sonal 9i ca procurator al d-lui Misu Ro§anu,

tutorele minorului I. I. Mare§, toti tn cali-tate de movtenitori ai def. Nae Mares, cre-ditori, pe baza titlului executor No. 148/878,pus pe actul de ipoteci autentic de acesttribunal, sectia I, sub No. 538/876, inscrissub No. 87/876, reinoitä aceasta inscriptiela No. 8/891 si No.21/906, prin care dece-datul I. G. Tocilescu, as-Uzi reprezentat prin(1. Nicolae Grigore Tocilescu, advocat, dinBucuresti, se imprurnutä dela decedatul N.Mares, cu suma de lei noui 2.000 cu dobandade lei doui la fiecare suti de lei pe lunä,Oa la achitare, iar pentru garantarea plä-tei capitalului cât i a procentelor ipote-ceaza in favoarea d-lui N. Mares, 23 stall-jeni si 2/8, mo§ie ce o are de movtenire dintrupul sforilor de mosie ce se nurnese Da-neasa si Batrana, situatá in comuna VaduSipat, plasa Cricov, judetul Prahova, sipentruca numitul debitor nu a fost urrnatorcu plata atat a capitalului cat si a procen-telor; creditorii mentionati mai sus, au ce-rut acestui tribunal prin d. B. N. Mare§,unul din como§tenitorii defunctului N. Ma-res, cu petitia inreg. la No. 35.020/910, eain continuarea cererei facuta de autorul lorN. Mares, adresatä tribunalului si inregis-trati la No 2.682/878 si acelei fäcute desus numitii mostenitori prin petitia inreg. laNo. 15.688/896, sä se faca cuvenitele afipte

publicatiuni pentru vânzarea prin licitaiepublica, a averei imobilä ipotecatä, pentrua se despagubi atit de capitalul imprumu-tat, de procentele datorite cum i de oricecheltueli vor face cu urmarirea si vänzarea,cerere care s'a admis de tribunal prin jur-nalul No. 8.028/910;

Averea scoasa in vanzare se compunedin :

1) Trupul de mosie nDaneasag, se aflásituat in comuna Vadu-Sapat, si se inveci-neste la räsärit cu mosia Ruseasca proprie-tatea d-lui A. Cara Tasse, la apus cu mosiaPlätireasca, proprietatea a d-lui Tache Pop,la miazazi cu mosia Mizil a d-nei Maria Can-tacuzino, iar la miazanoapte cu drumul Bu-zäului, având o intindere 51 de pogoanemari, parnfint arabil;

2) Trupul de mosie numit Batrânau, seAA de asemenea situata in comuna Vadu-Sapat cu o intindere de 77 pogoane 'clamantarabil avand circa ca la 8 pogoane padurein varstä ca,de 10 ani si ca la zece pogoanevie filoxeratd, invecinindu-se: la räsärit cumosia Barana, proprietatea a d-lui capitanLamotescu, la apus cu ob§tea locuitorilorVadu-Sapat, la miazäzi cu mosia Mizil ad-nei Cantacuzino si la miazanoapte cu mos..neni Calugareni.

Ambele trupuri de mosie sunt situatein comuna Vadu-Säpat, plasa Cricov, fostäplasa Cricov Podgoria, jud. Prahova.

Sarcinele asupra acestor imobile dupá re-feratul grefei cu data de 17 August 1910,sunt urmatoarele:

1) Prin actul inscris No. 87/876, Toci-lescu G. I., Mare§ Nae, ipoteci 232(8, stan-jeni, mosie din trupul sforilor Däneasa siBatrana, comuna Vadu-Sapat, pentru lei2.000;

9053

2) Dos. No. 2.914/79, Tocilescu I. G.,-Mares M., licitatie sfoara e nagie numitäDäneasa si Bätrana din Vadu-Sapat, judetulPrahova;

3) Prin actul inscris la No. 8(91, Tocile-scu G. I.,-Nae Mare§, reinoirea ipoteceiinscrise la No. 87/876;

4) Hem la No. 29/906, idem;5) Idem No. 225/909, Tocrlescu G. Gr.,-

M. Gr. Popescu, Bucuresti, strada Calom-firescu No. 1, ipotecä, trupurile de mosie,numite Batrana si Daneasa, cu toate vfile,padurile si ecaretele, situate in jud. Prahova,7.600 lei;

6) Idem No. 323/909, Tocilescu G. def.,-Maria St. Florian cu sot, din Bucuresti, str.Semi-Lunei No. 1, inscriptie conform art.1.743 C. civil, asupra mosiilor Daneasa siBahama, din comuna Vadu-Sapat, pana laconcurenta surnei de lei (5.000, cat numi-tul datoreazä in baza actului de imprumutaut. Ilfov No. 4.127/909;

7) Idem No. 407/909, Tocilescu G. def.,prin most., Maria S. Florian cu sot, fostLoeselier, inscriptie conform art.1.743 cod.civil, asupra acelora§i mosii pentru conser-varea privilegiului de uzufructuara a juma-tate din venitul sus ardtatelor mosii, usu-fruct testat prin testamentul olograf cudata 18 August 1906;

8) Prin comandarnentul transcris laNo. 59/900, Tocilescu Iorgu si TocilescuGrigore, in calitate de moStenitori ai def.I. G. Tocilescu, se urmäreste in imobilul sipentru despagubirea sumei prevazutä in ac-tul inscris la No. 87/876;

9) Prin comandarnentul transcris laNo. 92/901, Tocilescu G. G., se urmirestede citre d. Colintineanu, inginer, din Bu-curesti, in imobilul compuse din mosiileDaneasa si Bitrâna, pentru despagubireasumei de 6.100 lei, cu procente si cheltueliprevazuta in sentintele trib. Ilfov, sectia I,No. 705/99, 414/901 si deeisiile No. 151 /900si 80/901, ale Curtii de apel din Bucuresti;

10) Idem No. 153/901, idem.Vanzarea si adjudecarea sus mentiona-

telor trupuri de movie se vor face, in pre-toriul tribunalului Prahova, sectia 1, in zivade 22 Aprilie 1911, orele 11 a. m. in sus.

Pretul acestor trupuri de mosie si de lacare se vor incepe strigärile, este de lei10.000 fixat de creditori prin petitia inreg.la No. 44.538/910.

Sunt somati toti aceia cari ar pretindeveriun drept de chirie sau arenda, de ipo-tea sau privilej, ca, inaintea adjudecatiunii,sa arate tribunalului pretentiunile lor, subpedeapsa de a nu li se mai tine in searna.

No. 98.679. 1910, Decemvrie 29.

Tribunalul RomanaliPentru despagubirea d-nei Maria A. Po-

pescu, menajerä, din Caracal, in calitate delegatarä a unei fractiuni de ereditate a de-cedatului sari sot A. Popescu, si a actuluide cesiune autentificat de tribunalul Roma-nati la No. 1.063/906, intervenit intre pri-mul creditor Gheorghe H. Goneos si deced.A. Popescu, ce are a luà dela debiterul Ilie

www.digibuc.ro

9054

I. Stäncescu, proprietar, din Caracal, sumade lei 3.000, cu procente de 15 la sutä pean, dela 9 Aprilie 1907, pinä când Casa dedepuneri va face plata, lei 200 onorar deadvocat i cheltueli executorii, in baza ac-tului de ipotecd, autentificat de tribunalulRomanati la No. 294/905, 0 inscris laNo. 33/905, investit cu formula executorie.

Tribunalul Rornanati, prin jurnalul cuNo. 8.589 din 13 Septemvrie 1910, a amit-nat vânzarea, prin licitaie publicä, in sala;;edintelor sale, fixind ziva vfinzärii la 31Ianuarie 1911, orele 1.1 dimineata, a imo-bilului zisului debitor, compus din :

Uii loc de pimânt, imprejmuit cu gard,având lätimea ca 30 metri, iar lungimea ca90 metri, situat in Caracal, bulevardul Eli-sabeta, invecinat : la risdrit cu Atanasie Po-pescu Gheorghe Hristea, la apus cu IliePopescu i mo§t. def. Conea, la rniazdnoaptecu Gheorghita Tudor Cojocaru 0 la miazdzicu bulevardul Elisabeta.

Pe acest loc se aflä o casd de zid, acope-riti cu fler, având trei camere, un antreu

pivnitä; la dependinte se afld in partea deapus a imobilului o casä de zid, cu 2 incd-peri, iar in prelungirea acestei case, de oparte 0 de alta, câte o magazie de bland.

Grefa tribunalului Romanati atestá cdasupra imobilului scos in vânzare, afard deipoteca in baza cäruia s'a cerut vânzarea,mai exist& i ipoteca inscrisi la No. 36/908,in favoarea cred. Oprea Dragomir, pentrulei 2.800.

Pretul dela care se va incepe licitaiaeste de lei 5.000.

Sunt somati toti aceia cari ar pretindeveriun drept de chink, de arendd, de ipo -teed sau privilej ca, inaintea adjudeca-tiunii, sä arare tribunalului Rornanati pre-tentiile lor, sub pedeapsii de a nu li se maitine in seamä.

No. 12.358. 1910, Decemvrie 28.

Judecätoria rurald lati,judetul Prahova

D. Simion Durnitriu, proprietar, din co-muna Mizil, judetul Buzau, prin procurato-rul sdu d. Nicu Tonciu, autorizat cu pro-cura autent. de judeatoria ocolului Mizilla No. 575/95, pe baza cärtii de judecatäcivili en No. 575/95, investitii cu titlulexecutor la No. 89/910, prin care MarcuCdpätänd, din comuna Vadu-Sdpat, esteobligat a pláti surna de lei 1.000, cu pro-cente de 6 la sutá pe an dela 26 Octomvrie1890 ¡And la achitare, plus 60 lei cheltuelide judecatä, a cerut acestei judecitorii,prin petitia inregistrati la No. 9.675 din1 Noemvrie 1.910, punerea in vânzare, culicitaie publicd, a urrnAtorului imobil : unloc, fost vie, 'in intindere ca de 2 hectare0 3/4, situat in comuna Vadu-Sdpat, plasaCricov, judetul Prahova, i invecinat : laräsdrit i miazänoapte cu via d-lui CosticaNicolau, din Mizil, la apus cu via d-lui Mi-nea Popescu din Mizil cu aceea a bise-ricii Vergu din Bucure§ti 0 la miazdzi cuparagina bisericii Märävisca. Acesteste parte paraginä §i parte se culti7C

NIONITORUL (MCI Al 4 lanuarie 1911

cu semänäturi, neavând pe el nici o con-structie i nici pomi de cdt ici i colo câtivanuci, avere a debitorului Mare§ Cipätând,muncitor, domiciliat in comuna Vadu-Stipat.

Asupra acestui imobil existd urmätoarelesarcini i imprejuräri pând acum cunoscute,dupä cum se aratä in lista specialä a grefeitribunalului Prahova, sectia I, primitä cuadresa No. 9.277/910, potrivit art. 505 dinprocedura :

Prin actul de ipoteci inscris la tribunalulPrahova la No. 78 din 1889, CdpätâniiMare§ ipotecd a-ire epitropia bisericii Va-dul-Säpat, in primul rang, case cu grajddependinte i locul lor, o vie din dealulVadu-Säpat i o and vie in Stupuri, com.Vadu-Sdpat, pentru suma de lei 2.414.

Viinzarea i adjudecarea sus mentiona-tului imobil se vor face, in pretoriul jude-atoriei ocolului Urlati, in ziva de 6 Aprilie1911, orele 10 dimineata.

Pretul acestui imobil, arätat de. credi-tor prin cererea fäcutd acestei judecatorii0 dela cari se vor incepe strigärile, este delei 1.000.

AdjudeCatarul va fi obligat a pldti taxelede inregistrare.

Sunt sornati toti aceia cari ar aved apretinde veriun drept de chirie sau arendä,de ipotecá sau privilej, ca, inaintea adjude-catiei, sá arate tribunalului pretentiile lor,sub pedeapsd de a nu li se mai tine inseamä.

No. 24.417. 1910, Decemvrie 28.

Corpul portdreilor tribunalului IlfovIn baza adresei cu No. 3.176/910, a tribu-

nalului Ilfov, sectia II c. c., se publicä sprecune§tinta generald cä, in ziva de 22 Ianua-rie 1911, dela orele 1.1 a. rn., se va vindecu licitaie publicd, la localitate, strada Ci-lugdrului No. 45, fost 33, Bucure§ti, ave-rea mobild urmdritá a d-lui Nicolae 01-teanu, compusä din o scroafä alb& cu pdrulcret, ialte anume specificate in procesul-verbal de urmärire, pentru despägubiread-lui Dumitru Constantin Nisipeanu.

No. 29.002. 1910, Decem vrie 30.

Corpul portdreilor tribunalului RomanTribunalul Roman, prin jurnalul din 23

Decemvrie 1910, neomologd nd vânzareaaverii falimenfului Leon Her§covici, corn-pusá din marfii i altele, i ordonând ca,pentru ziva de 17 lanuarie 1911 0 urmil-toarele, orele 10 dimineata, si se faca dinnou vânzarea acelei averi, la fata locului,unde a fost privälia falitului in Roman,strada Sucedava, se publicä aceasta sprecuno§tinta concurentilor amatori.

Vânzarea se va face in massä totald ceinceperea strigärilor dela suma de lei 780.

Taxa de inregistrare i timbru privescpe .cumpdrator.

No. 5.744. 1910, Decemvrie 29.

Comisariatul de politie al oircum-scriptiei 29 Bucurerfti

Se Fibbed spre cuno5,..tinta generalä cájude al ocdlului V din Bucureilti, prin a-

dresa cu No. 23.653, a fixat ziva de 10 la-nuarie 1911, pentru a se vinde prin licita-tie publicä, pe piata Sf. Vineri, averea rno-bird a d-lui §tefan Ruse, din strada Du-de§ti No. 234, compusd din mobil& i cai,urmäritd pentru despágubirea d-lui IonTache, de surnele de bani ce are a primi cucartea de judecatä No. 2.139, investiti cuformula executorie.

Vânzarea se va efectud dela orele 11 a.nr. inainte.

No. 7.568. 4910, Decemvrie 30.

CITATIUNI

Curtea de apel din Galati, sectia INoi, prim-pre§edintele Curtii de apel

din Galati, in virtutea art. 71 din pro-cedura civilä, chemäm pe d. Sterie N.Iordan, cu domiciliul necunoscut, sä vind,in ziva de 26 Ianuarie 1911, orele 12a. m., la aceasti curte, sectia I, spre in-fäli§are, in apelul fäcut de Boba Matache Du-mitru altii, contra jurn. No. 1.954/909,al tribunalului Bráila, sectia I, in proces departaj ; cunoscând cä, dacä nu va rds-punde la strigarea pricinii sale, in ziva §iorele sus arätate, se va dit hotärre inlipsd, potrivit art. 148 din procedura ci-

Paritul este dator ca, ping in termen de15 zile inainte de ziva fixatá pentru infäti-§are, sä depund prin grefa Curtii de apel dinGalati, sectia I, la dosarul cauzei, copiidepe actele cu cari se sluje§te, certificatede dinsul ca intocrnai cu originalul.

Dacá actele cu care se serve§te vor fiscrise in limbä sträinii sau cu litere vechi,pfiritul va fi dator sä le traducä i sä lescrie cu litere latine.

Cu copie depe petitie.No. 7.501 1910, Decemvrie 22.

Petitia d-lui Boba Matache Durnitru eätre d. prim-preledinte al Curtii de apel

Domnule prim-prepdinte,Subsernnatii, Boba Matache Dumitru §i

Matache Durnitru, personal 0 pentru auto -rizatie, declarim cá facem apel in termenlegal contra alâturatului jurnal No. 4.954din 20 Maiu 1909, On care s'a admis inprincipiu actiunea de partaj intentatá deRadu Pdrvu, Dumitru Fedele§ §i alii, pen-tru pdratint rural.

Motivele apelului nostra le vom desvoltdla ziva termenului ce yeti fixi.

VA rog, binevoiti a filch un termen de ju-decatd §i prin decisiunea ce yeti pronunthsá ni se admitä apelul, sti se reformeze sus-rnentionatir hotdrre i si se respingi ac-tiunea. Cer i spese de judecatd.

Cu stirnd, &Ira Matache Durnitru, Matache Durnitru.

.Curtea de apel din Galati, sectia II

Noi, pre§edintele Curtii de apel dinGalati, sectia II, in virtutea art. 71 dinprocedura civild, chernam pe Nicolae Ceausilzis Florescu, cu doiniciliul necunoscut, sá

www.digibuc.ro

4 Ianuarie 1911

vinä, in ziva de 24 Fevruarie 1911, orele12 jum. a. m., la Curtea de apel, sectiaI. spre infatisare in apeltil facia de MariaT. Jianu, contra sentintei No. 500/910, atribunalului Constanta, sectia II; cunoscfindca, daca nu va rispunde la strigarea pri-ciMi sale, in ziva i orele sus arätate, seva di hotorare In lipsä, potrivit art. 148din pr. civilä.

Paratul este dator, ca panä in termen de15 zile inainte de ziva fixatä pentru

sä depunä prin grefa Curtii de apel dinGalati, sectia IT, la dosarul causei, copii depeactele cu cari se slujeste, certificate de an-sul ca intocmai cu originalul.

Dacá actele eu cari se serveste vor fiscrise in limbä sträini sau cu Mere vechi,pâratul va fi dator sä le traducä i sa lescrie cu litere latine.

Aplicat art. 151. din pr. civild. Personalla interogator.

No. 6.832. 1910, Decemvrie 1.

Tribunalul 11 fov, sec#a I civilo-corectiona1d

Noi , presedintele tribunalului Ilfov, ,sectia I civilo-corectionalä, in virtutea art. 71din procedura civilä, chemäm pe J. Ion Ion,cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str. Ftin-tanei, la liceul Sf. Sava, fecior la d. director,sä villa, in ziva de 7 Fevruarie 1911, orele1.1 a. in., la tribunalul Ilfov, sectia I c. c.,spre infätisare in procesul pentru divort, cei intentat de cätre reclatnanta loana IonIon ; cunoscand ca., daci nu va räspunde lastrigarea pricinii sale, in ziva i orele susaratate, se va di hotirare îri lipsä, potrivitart. 148 din proced. eivila.

No. 55.926. 1010, Decemvrie 22.

- D. Niculae Pavel §ofer, fost cu do-nniciliul in strada Dreptuliti No. 35, iaacum necunoscut, este chemat la aoest tri-bunal in ziva de 24 Fevruarie 1911, orele11 ditnineata, spre a se cerceta ca apelantint'un procesul penal; avand in vedere cä denu va fi urmätor, se va judeca in lipsa, con-form legii.

No. 34.793.

Tribunalul Illov, sectda II civilo-corectiona1a

D. P. I. Bozga, din Barlad, str. OrientNo. 516, este chemat la acest tribunal, inziva de .11 Ianuarie 1911, orele 11 'Munn.,spre a se cerceti ca inculpat in proces euC-tin Naum ; avänd in vedere ca de nu vali urmätor, se va judeca in lipsä.

No. 31.761.

- D. Iani Conti, cu domiciliul necunos-cut, este chemat la cest tribunal, in zivade 13 lanuarie 1911, orele 11 dimineata,spre a se cerceth ea inculpat ; având in ve-dere ca de nu va fi urrnator, se va judeciin lipsi.

No. 31.523.

-Noi, presedintele tribunalului Ilfov, sec-tia II civilo-corectionalä, in virtutea art. 71

hIONITOliUL OFICIAL 9055

din procedura civili, chernam pe d. TudorCruciut Tonti,r,cu domiciliul necunoseut, sáviná, in ziva de 21 Fevruarie 1911, ore!e 11a. In., la tribunalul Ilfov, sectia It civilo-corectionald, spre infiltisare in procesul pen-tru divort, ce i s'a intentat de cätre recla-manta Maria T. Cruciut Tonti, domiciliat incomuna Bucuresti, strada Grozavesti, fun-datura Vladoianu No. 14, jud. Ilfov ; cunos-and cä daca nu va rdspunde la strigareapricinii sale, in ziva i orele sus arätate, seva div hotarire in lipsä, potrivit art 148 dinprocedura civilä.

No. 55:538. 191.0, Decemvrie 20.

- D. Nae Ionescu, cu domiciliul necu-noscut, este chemat la acest tribunal, inziva de 3 Martie 1911, orele 11 dimineata,spre a se cercet ca inculpat ; avand in ve-dere ea de nu va fi urrnator, se va judecàin lipsa. -

No. 31.669. 1910, Decemvrie 23.

- D. N. Athanasopol, cu domiciliul ne-cunoscut. este chemat la acest tribunal, inziva de 3 Martie 1911, orele 11. dimineata,spre a se cerceta ca inculpat; având in ve-dere, ca de nu va fi urmator, se va judeciin lipsi.

No. 31.881.

Tribunalul Ilfov, sectia III civilo-corectionalä

Noi, presedintele tribunalului Ilfov, sec-tia III civilo-corectionalä, in virtittea art. 71din procedura civila, chemam pe cl. CarolFilibert, cu don t. necunoscut, sa via, in zivade 11 Ianuarie 1911, orele 11 a. m., la tri-bunalul Ilfov, sectia III civilo-corectionalä,spre infatisare in procesul pentru divort, cei s'a intentat de citre reclamanta solie ;cunoscincl;c1 daca nu va:raspunde la s triga-rea pricinii sale, in ziva i orele sus aratate,se va di botarare in lip* potrivit art.1.48din procedura civila.

No. 56.105. 1910, Decenavrie 23.

- Noi, presedintele tribunalului Ilfov,sectia III civilo-corectionalä, in virtuteaart. 71 din procedura civilä, chemäm pe J.Vasile Sandu, cu domiciliul necunoscut, savia', in ziva de 22 Fevruarie 1911, orele 11a. rn., tribunaluljlfov, secti III civilo-cdree-tionalkspre infatisare in procesul pen tru di-vort, ce i s'a intentat de care reclamantaMaria V. Sandu; cunoscind cá dacä nu varaspunde la strigarea pricinii sale, in zivaorele sus arätate, se va di hot:glare inlipsä,potrivitart. 148 din procedura civill.

No. 55.811. 1910, Decemvrie 21.

Tribunalul Ilfov, seolia IV civilo-corectionala

Noi, presedintele tribunalului Ilfov, sec-tia IV civilo-corectionalii, in virtutea art. 71din procedura civila, chemäin pe d-na Du-mitra C. N. Dumitru, cu domidiliul necu-noscut, sa vina, in ziva de 11 Ianuarie'4911,orele 11 a. m., la tribunalul Ilfov, sectia IVcivilo-corectionalii, spre infatisare in proce-

ul pentru divort ce i s'a intentat de citelreclamantul Constantin N. Durnitru, domr-ciliat in comuna Cretestii-Sintesti, judetuiIlfov ; cunoscand cá dacä nu va rispunde lastrigarea pricinii sale, in ziva i orele susarätate, se va dii hotarare in lipsi, potrivitart. 148 din procedura civila.

Cu copie.In camera de consiliu pentru a doua con-

ciliere presedintiali.No. 55.834. 1.910, Decemvrie 21.

Petitia d-lui Constantin Nicolae Durnitru dare O.prim-presedinte al tribunalului Ilfov.

Domnule prim-preFdinte,Subsernnatul, Constantin Nicolae Dumi-

tru, muncitor, din comuna Cretesti-Sintesti,judetuI Ilfov, intent actiune de divert con-tra sotiei mele Dumitra C. N. Dumitru,muncitoare, cu domiciliul necunoscut, pen-tru motivele de rele tratamente i paräsi-rea domiciliului conjugal de 8 ani. Din acea-sta casätorie n'a rezultat nici un copil. Pa-rata nu are nici un fel de avere.

Alätur copie depe aceasta.Alatur extractul de cisätorie.Alitur actul de paupertate.Cu stimä,Constantin Nicolae Dumitru.

--Noi, presedintele tribunalului Ilfov, sec-tia IV c. c in virtutea art. 71 dinprocedura civilä, chernäm pe d. Mihail Gli.Victor, cu domiciliul necunoscut, sä vinä,in ziva de 3 Fevruarie 1911, orele 11 a.m., la tribunalul Ilfov, sectia IV c. c.,spre infätisare In procesul pentru di-vort, ce i s'a intdntat de catre reclamantaAnica Mihail Gh. Victor; eunoseând eä,dacä nu va räspunde la strigarea priciniisale, in ziva i orele sus arätate, se va diihotartire in lipsa, potrivit art. 148 din pr.civilä.

No. -55.997. 1910, Decemvrie 22.

- Noi, presedintele tribunalului ilfov,sectia IV e. e in virtutea art. 71 dinpr. civilä, chemim pe d. Nicolae Toma Ilie,cu donniciliul necunoscut, sä yin& in ziva de3 Fevruarie 191.1, orele 11 a. rn., la tribu-bunalul Ilfov, sectia IV c. c., spreyare In procesul pentru divot% ce i s'a in-ten tat de cätre reclamanta Ttudora N. T.Ilie ; cunoscând ca, dacti nu va räspunde lastrigarea pricinii sale, in ziva i orele susarätate, se va dit hotärare in lipsa, potrivitart. 1.48 din pr. eivila.

No. 56.205. 1910, Decemvrie 24.

- D. Marin Stancu, fost cu domiciliulin comuna Drigänesti, judetul Olt, iar acuninecunoscut, este chemat la acest tribunal,in ziva de 9 Fevruarie 1911, orele 11 dirni-neata, spre a se cerceti ca inculpat inteunproces corectional ; avand in vedere ca de nuva fi urmaror, se va judecà in lipsä.

No. 27.806.

- D. Christache Ion Necwiu, fost cu do-miciliul in str. Bragagiu No. 27, iar acumnecunoscut, este chemat la acest tribunal,

www.digibuc.ro

9056

In ziva de 9 Fevruarie 1911, orele 11 di-rnineata, spre a se cercetà ca inculpat, inteunproces corectional ; avind in vedere cä denu va fi urmätor, se va judech in lipsti.

No. 27.814. 1910, Decemvrie 28.

Tribunalul BacauNoi, presedintele tribunalului Bacäu, in

virtutea art. 71 din procedura civilä, che-märn pe d-na Maria N. Roseti, cu domici-liul necunoscut, sä via, in ziva de 15 Ia-nuarie 1911, orele 11 dimineata, la tribu-nalul Beau, spre infätisare in procesul pen-tru divort ce i s'a intentat de d. NeculaiRoseti, dorniciliat in comuna Sänduleni,judetul Bacäu ; cunoscând eä, dacä nu varfispunde la strigarea pricinii sale, in susarätata zi, se va dh hotäräre in lipsä, potri-vit art. 148 din procedura

No. -10.914. 1910, Decemvrie 24.

- Noi, presedintele tribunalului Bacäu,in virtutea art. 71 din pr. dank cheinarnpe d. Ion I. Mihai, cu domiciliul necu-noscut, s& vinä, in ziva de 12 Fevruarie1911, orele 11 dimineata, la tribunalul Ba-cäu, spre infätisare in procesul pentru di-vort ce i s'a intentat de d-na Safta IonMihai, domiciliat& in com. Bars&nesti, jud.Beau ; cunoschnd cá, dacä nu va räspundela strigarea pricinii sale, in ziva i orele susaritate, se va dâ hotartre in lipsi, potrivitart. 148 din procedure civild.

Trinaitem sus numitului, impreunä cuaceasta, un exemplar de actiune.

No. 10.928 1910, Decemvrie 24.

Petitia d-nei Safta I. I. Mihai dare prepdinteletribunalului Badu.

Domnule presedinte,

Subsenanata, Safta Ion I. Mihai, näscutäSimion Petcu, din corn. Barsänesti, judetulBaciu, fac proces de divort scrtului meu IonI. Mihai, cu domiciliul necunoscut.

Motivele sunt :CA numitul meu sot, de mai mult tirnp,

m'a päräsit duchndu-se färä sd stiu unde.Copii din cäsätorie- nu avem.

Fat& de probele ce voi aduce, rog apronunth despärtenia.

Cu stimä,Safta L L Mihai.

Tribunalul Bráila, sectia ID. Gheorghe Zorilá, cu domiciliul ne-

cunbscut, se cam*/ ca, in ziva de 14 Fe-vruarie 1911, orele 11 a. m., sä se prezinteinaintea acestui tribunal, spre a se cercetiea inculpat, intr'un proces pentru atentat lapudoare ; contrariu, se va procede in lipsä,conform legii.

No. 19.959. 1910, Decemvrie 28.

Tribunalul ConstantaNoi, presedintele, in virtutea art. 71 din

p. c., chemäm pe d-na Antoaneta Senac, camostenitoare a defunctului Charles HenriSenac, cu domiciliul:necunoscut, in sträinä-tate, sä vinä, in ziva de 3 Martie 1911,orele 11 a. m., la acest tribunal spre Infá-

tOITORIJL OFICIAL

tisare in procesul pentru esire din indivi-ziune ce d. D. Dimce, avocat, din Constanta,a intentat contra sa i celorlalti mosteni-tori ai numitului defunct, a räspunde per-sonal la interogator, art. 234 pr. civ.

Pârâtul este dator ca, panä in termen de15 zile inainte de ziva fixatä pentrupre, sä depuná, prin grefa acestui tribunal,la dosarul cauzei, cbpii de pe actele cu carise slujeste, certificate de dânsul ca intoc-mai cu originalul.

Dac& actele cu cari se serveste vor fiscrise in limbá sträinä sau eu litere vechi,pirâtul va fi dator sä le traduci i si lescrie cu Mere latine.

No. 12.833. 1910, Decemvrie 29.

Noi, presedintele, in virtutea art. 71din p. c., chemäm pe d. August MaximilianSenac, ca mostenitor al defunctului Char-les Henri Senac, cu domiciliul necunoscut,in strhinatate, sä vinä, in ziva de 3 Martie1911, orele 11 a. m., la acest tribunal spreinfátisare in procesul pen tru e§ire din indi-viziune ce d. D. Dimce, avocat, din Cons-tanta, a intentat contra sa i celorlaltimostenitori ai numitului defunct, a riis-punde personal la interogator, art. 234 pr.civilä.

Paratul este dator ca, pänä in termende 15 zile inainte de ziva fixatä pentru in-fitisare, sä depunä prin grefa acestui tribu-nal, la dosarul cauzei, cöpii de pe actele cucari se slujeste, certificate de dânsul ca in-tocmai cu originalul.

Dacä actele cu cari se serveste vor fi

scrise in limb& sträinä sau cu litere vechi,pariltul va fi dator sä le traduci i sfi lescrie eu litere latine.

No. 12.835. 1910, Decemvrie 9.

- Nci, presedintele, in virtutea art. 71din p. c., cheuam pe d. Ferdinand Senac,ca moStenitor al defunctului Charles HenriSenac, cu domiciliul necunoscut, in strainä-tate, Sä vina in ziva de 3 Mar tie 1911,orele 11 a. m., la acest tribunal spre infä-tisare in procesul pentru esire din indivi-ziune ce d: D. Dimce, avocat, din Constanta,a intentat contra sa i celorlalti mosteni-torii ai nurnitului defunct, a rispunde per-sonal la interogator, art. 234 pr. civ.

Pirâtul este dator ca, pin& in termen de15 zile Inainte de ziva fixatá pentru infäti-sare, sd depunä, prin grefa acestui tribunal,la dosarul cauzei, côpii de pe actele cu carise slujeste, certificate de dinsul ca intoc-mai cu originalul.

We& actele cu cari se serveste vor fiseriSe in limb& sträinä sau cu litere vechi,phriltul va fi dator sä le traducä i sä lescrie cu litere latine.

No. 12.837. 1910, Decemvrie 29.

Noi, presedintele, in virtutea art. 71din p. c., chemäm pe d-na Margareta MarieSenac, ca mostenitoare a defunctului Char-les Henri Senac, eu dorniciliul necunoseut,in sträindtate, sh vinä, in ziva de 3 Martie1911, orele 11 a. rn., la aeest tribunal

4 Ianuarie 1911

spre infätisare in procesul pentru esire dinindiviziune ce d. D, Dimce, avocet, din Cons-tanta, a intentat contra sa i celorlaltimostenitori ai numitului defunct, a räs-punde personal la interogator, art. 234pr. civ.

Pirkul este dator ca, pänä in termen de15 zile inainte de ziva fixatä pentru infä-tisare, sä depunä, prin grefa acestui tribu-nal, la dosarul cauzei, cöpii de pe actele cucari se slujeste, certificate de dânsul ca in-tocmai cu originalul.

Dacä actele cu cari se serveste vor 11scrise in limbh." streinä sau cu litere vechi,pirâtul va fi dator sä le traduch i sä lescrie cu litere latine.

No 12.839. 1910, Decemvrie 29.

Petip d-lui D. Dimee care d. prerdinte al tri-bun a lulu i Constan

Domnule prepdinte,Subsemnatul, D. Dirnce, avocat, dornici-

liat in Constanta, strada §tefan MihäileanuNo. 29, in calitate de creditor al d-nei An-toaneta Senac cu actul ipotecar autentificatde trib. Constanta i inscris la No. 126 din1909, investit cu titlu executoriu, prin cared-na A. Senac mi-a constituit ipoteci par-tea sa indivizi din urmätoarele bunuri si-tuate in Constanta:

a) Un loc de vie de trei hectare la nor-dul orasului, invecinat cu G. Cimbru;

I)) O casi eu locul ei in Bulevardul Eli-sabeta No. 6 actual No. 5;

Douä case cu locurile lor, str. §tefan-cel-Mare No. 2 si 4;

dI O cm& cu locul ei, compusä din 4 a-partamente, purtind No. 2 si 4 in stradaVirgiliu si No. 6 si 8 in str. §tefan-cel-Mare;

e) Un loc viran str. §tefan-cel-Mare;t) Un loe viran str. Calärailor, azi Chr.

Georgescu;Care avere d-na Senac o posed& in indi-

vizie cu copii sii August, Ferdinand si Mar-gareta, toti locuind in strainitate; averease administreazä de procuratorul ce au aici.

Fiinda debitoarea nu mi-a achitat creantala exigibilitatea ei, pentru a putei urmärivänzarea pärtii sale, care este jumätate dinaverea mentionatä mai sus, v& rog sä dis-puneti citarea d-nei Antoaneta Senac, Au-guseMaximilian Senac, Ferdinand SenacMargareta Marie Senac, cu domiciliul necu-noscut, in sträinätate, cu chemare la inte-rogator i prin procuratoarea lor Ida Bol-ton, dom. in bul. Elisabeta No. 5, spre aauzi pronuntindu-se esirea din indiviziefacerea impärtelii cu cheltueli de judecatä.

Alitur cbpii depe aceasta pentruo weld timbratä de 20 lei drept

o coald de 2 lei pentru interogatorcdpii, certificate de mine pentru identitate,depe actele eu cari mä voi servi in proces.

Cu stimä,D. Dimce.

Tribunalul Covurlui, sectia INoi, prim-presedintele tribunalului Co-

vurlui, sectia I, in virtutea art. 71 din(Supliment)

www.digibuc.ro

4 I anuai ie f)I'l MON ITO N. [3.14 IC Lk

procedura dyad, ehemin pe d-na SevastiaGh. Corvin, vkluvd, näsculd. Lazar Mano-lathe, cu domiciliul necunoscut, si via, inziva de 21 Iannarie 1911, orele 11 a. m.,la tribunalul Covurlui, sectia I, spre lard-kare in procesul ce a intentat Ca tinca LazarManolache; p. partaj ; eunoscând ca, daeä nuva räspunde la strigarea pricimi sale, in

orele sus arätate, se va dhhotirdre inlipsä, potrivit art. '148 din precedura civilä.

Pirâta este dator ca, pänä in in termende 15 zile inainte de ziva fixatä pentru in-fatisare, sä depunä la grefa acestui tribunal-la dosarul cauzei, côpii depe actele eu carise slujeste, certificate de dfinsa ea intocmaicu originalul:

Dacä actele cu cari se serveste vor fiscrise ia limba streind sau in litere vechi,parka va fi datoare sä le tradued i sä scrieeu litere latine.

Cu aplicatia art. '151- pr. eivilä.No. 14.301. 1910, Decenivrie 24.

-Noi, prini-presedintele tribunalului Co-vurlui, seclia I, in virtutea art. 71 din proc.eivild, chemdm pe d. Zaharia Estatiu, fosteu domiciliul in Ga1ai, iar acum necunos-cut, sä vinä, in ziita de 29 Ianuarie 1911,orele -11 a. ni., la tribunalul Covurlui, sec-tia I, spre infälisare in procesul ce a inten-tat solia sa Vasilica Estatiu pentru divort ;cunoscând eä, dacd nu va rdspunde la stri-garea pricinii sale, in ziva i orele sus ail-tate, se va di hotdrire hi lipsd, potrivitart. 148 din proc. eivild.

Trimitem sus numitului impreund auaceasta im exemplar, copie depe procesul-verbal.

No.14.316. 1910, Decernvrie 24.

Proces-verbal-19-10, Noemvrie -18

Inaintea noasträ, primul-presedinte altribunalului Covurlui, in camera de consi-lin a aceatui tribunal, sectia I, s'a prezen-tat d-na Vasilica Estatiu i eu petitia inre-gistratä la No. 23.40'1, a intentat actiunede divort contra sotului ei, pentru motivedeterminate de lege.

Noi, conform' art. 2-19 cod. civil, ain datreclamantei sfaturile ce am crezut de eu-viintä, färä a o putei impici i, conform art.220 cod. civil, am dispus citarea ambelorpärti pentru ziva de -29 Ianuarie 1911,chid se va comunici .sotului pirit copiedepe prezenta.

Drept care arn dresat prezentul proces-verbal.

Prim-preSedinte, C. f. Briite3cu.Grader, Gheorg4f..0,.

Reelarnantä, Va8ilica Esta¡iu.

Tribunalul Darnbovita. Noi, judeeätorul tribunalului Dimbovita,

in virtutea art. 71 pr. civilä, chemim pedsna Cristina N. St. Bolovâneanu, rnosteni-toarea def. N. St. Bolovâneanu;. eu

necunoscut, ea,. in ziva de:12 Ianuarie1911, orele 11 dirnineata, sä se prezinteinaintea ileasträ, sere: a asisti la fora area

tabloului de distributia pretului rezultatdin vä.uzarea averii imobile a def. N. St. BO-loväneanu; in caz de nevenire. se va pro-cedi in lipsä.

No. 8.742. 1910, Dece:nvrie 29.

Tribunalul DoljNoi, prim-preselintele tribunalului Dolj,

sectia III, in virtutea art. 71 din proeeduracivilä, cheinärn pe -d. Milan Gheorghieff, cudomieiliul necunoscut, si vind, In ziva de 17lanuarie 1911, orele 11 a. m., la tribunalulDolj, sectia IH, spre infäkare in procesulpentru alimente, ce i s'a intentat de d-naElena M. Gheorghieff, domiciliatä in coinunaCraiova, str. Barbu Catargiu No. 86 ; eu-noseind ca bed nu va rdspunde la strigareapricinii sale, in ziva i orele sus aratate, seva dâ hotarilre in lip* ptrivit art. 448din procedura eivild.

Admis chernarea d-sale la interogalor.No. 10.085.. 1910, Decernyrie 28.

. Tribunalul Gorj

Nui, Presedintele tribunalului Gurj, 'invirtutea art. 71 din procedura eivili, che-mina pe d-na Elisabeta B. D. Ciolacu, näs-cuti I. Zeicu, fostd eu domiciliul in comunarijin iar acum necunoscut, sä vinä, in zivade 15 Ianuarie 1911, orele 11. a. m., la tri-bunalul Gotj, spre infilkare, in procesulpentru divert ce i s'a intentat de d. BarbuD. Ciolacu, din cornuna T.-Jiu ; cunoscândcii, dacii nu va rdspunde la strigareasale, in ziu a. orele sus arätate, se va di-hotarilre in lipsá, potrivit art. 148 din pr.

No. 8.446. 1910, .Decernrie 28.

- Noi, presedintele tribunalului Gorj,in" virtutea art-. 71; din proc. eivili, che-.ram pe d. Petre Pie Dragu, au domiciliulnecunoscut, sii vinä, In zitia- de 15 Ianua-rie 1911, orele 11 a. rn., la bib. Gorj,spre infätisare in procesul pentru divort,ce i s'a intentat de d-na Elisabeta PetreIlie Dragu, din comuna Poiana Seciuri; eu-nosed-rid eft, dacii nu va räspunde la stri-garea pricinii .sale, in ziva i oréle susarätate, se va dit hotärire in lip* potrivitart. 148 din procedura eivili.

No. 8.448. 1910, Decemvrie 28.

Noi, presedintele tribunalului Gorj,in virtutea art. 71 din procedura civilä,chemim pe d-na Maria D. P. Mornea, eu do-miciliul necurioseut, si vinä, in ziva de 15Ianuarie 1911, orele.1-1 a. in., la tribunalulGorj, spre a se infatish in .procesul pentrudivort ce i s'a intefitat de sotul Ban Durni-

-tru P. Mornea, din- comuna Bärbitesti ; eu-.:noscând ci,'nu va rilspunde la strigarea

sale, in ziva i orele sus arätate se- vadi hotirire in lip* petrivit art. 148 dinpr. civilä.

No, 8.450. 1910, Decemvrie 28.

- Noi, presedintele tribunalului Gorj,.in virtutew art. 7.1 din procedura eivili,ciiernim pe J. §iefan Fundrel, fost cu do-

(Supliment) 9051

mieiliul In comuna T.-Jiu, iar aeum neon-noscut, si villa, in ziva de 15 lanuarie1911, orele 11 a. m., la tribunalul Gorj,spre a se infälisi in procesul pentru divertce i s'a intentat de d-na Alexandrina St.Fondrea, din comuna T.-Jiu; cunoseänd &A,dacinu va rispunde la strigarea priciniisale, in ziva i orele sus arMate, se va dihotirire in lips& potrivit art. 148 dinprocedura eivili.

No. 8.451. 1910, Decetuvrie 28.

-Noi, presedintele tribunalului Gorj, invirlutea art. 71 din procedura civilä, che-miim pe d-na Frosa M. I. G. Zorili, fostä cudomiciliul bi comuna Carbune0, iar actunnecunoscut, si vini, in ziva de 15 lanua-rie -1911, orele 11 a. m., la. tribunalulGorj, spre infätisare in procesul pentrudivort ce i s'a intetat de d. Mihai 1. Zorilidin comuna Cärbunesti; cunoseind cä (tacitnu ia rispunde la strigarea plicinii sale, inziva i orele sus arAtate, se va di hotätirein lipsä, potrivit art. 148 din proceduracivilä.

Cu copie delta at:tiune.No. 8.455. 1910, Deceinvrie 28.

Petitia d-lui Mihal J. Zori1t catre d. priledinteal tribunalui Gorj.

Doranale prepdinte,Chem in judeeatii pe sotia inea, Frosa M.

I. G. Zorild, niscuti T. Radovicescu, inena-jer, cu ultimul domiciliu in comuna Cdr-bunesti, judetul Gorj, isr acum necunoscut,pentru ea, jaurmadoveziton ce voi face, prinsentinta ce yeti pronuntit sa declarati des-flintatä cäsátoria dintre noi.

Motivele pentru cari cer divoriul auntpi in tot timpul convietuirii noastre amfost insultat de sotia mea, iar dela 28 Apri-lie a. e: a.si piirâsit cu desävirSire domici-liul conjugal..

Alätur copie pentru a fi comunicati in-timatei i actul de paupertate ficut in con-formitate cu legea timbrului, precum i ex-tractUl.de cisätorie..

Devotat,Mihai &Met, din corouna Carbu-

nesti, judetul Gorj.

D. Pätru, fost cu domiciliul in comunaiar canna necunoscut, se citeazi

prin aceasta ea, in ziva de 7 Mantle 1911,orele 11 diinineata, si viná la acest tribu-nal ea inculpat pentru furt de obieete ; ne-venind se va judeci in lips".

No. 45.418.. 1910, Decemvrie.

- D.I. Ghinea, fust cu doniiciliul in co-inuna Bärbiteti, iar acum necunoscut, seeiteazi prin aceasta ea, in ziva de 7 Martie1911, orate -11 dimineata, si vinii la aCesttribunal, ea inculpat pentru furt de obiecte;nevenind se va judeci in lipsä.

No. 45.419. 1910, Decenavrie.

Tribunaltil Ia§i, segia II..Toader Cipe, cu LIonici1iu1 neeunos-

cut, se citeazii ca, in ziva de 1 Fevruarie-1911, ore10 11 din:tilt:4i, prezinte

3www.digibuc.ro

9058

inaintea tribunalului, ca reclamant in pro-ces de adulter ; la neurmare, se va procediconform legii.

No. 23.102. 1910, Decemvrie 28.

Tribunalul Mehedinti, snide II

Noi, pre§edintele tribunalului Mehe-hedinti, sectia II, in virtutea art. 71 din proc.civili, chemim pe d. Aristide Tudor \Telco-vici din T.-Severin, str. Filomelei, la d-naMaria Alecu Rogoveanu, jar acum necu-noscut, sä vini in ziva de 18 Fevruarie1911, orele 11 a. m., la tribunalul Mehe-dinti sectia II, spre infäli§are in procesul in-tentat-con tra sa i a.altora de Ioana B. Vamvupentru proprietate; cunoscand cl, daci nuva räspunde la strigarea pricinii sale inziva i orele sus arätate, se va di hotä-rire in lipsä, potrivit art. 448 din proce-dura civilä.

Cu aplicatia art. 151 din proc. civilä.No. 9.299. 1910, Decemvrie 28.

- Noi, pre§edintele tribunalului Mehe-dinti, sectia II, in virtutea art. 71 dinproc. civilä, chemäm pe d. Nicolae Buzneru,fost cu domiciliul in comuna Ercea, iaracum necunoscut, sä via in ziva de 28Fevruarie 1911, orele 11 a. m., la tribu-nalul Mehedinti, sectia II, spre inratiprein procesul de divort intentat de sotia sa ;

§edinta secretà.; cunosciind ca, daci nuva rispunde la strigarea pricinii sale, inziva orele sus arätate, se va di hotärärein lipsä, potrivit art. 148 din proceduracivilä.

Cu copie depe petitie.No. 9.250. 1910, Decemvrie 28.

Petiia d-nei Ioana Nicolae Buzneru dare d.prim-preqedinte al tribunalului Mehedinti.

Domnule prim-preqedinte,Intentez actiune de divort contra sotului

meu, Nicolae Buzneru, din comuna Ercea,jud. Mehedinti, pe motivul de insulte, bätäigrave §i päräsirea domiciliului conjugal.

Vä rog cu respect, sä binevoiti a dispunecitarea mea spre infiti§are i fatA cu pro-bele ce voi aduce, sä se declare desfäcutácisátoria ce existä intre noi.

Din cäsätorie nu existi nici un copil, iarca avere mobilá i imobild nu posedäm.

Drept taxe de timbru alitur actul de pa-uperitate vizate de administratia financiaräsub No. 5.083/910; alitur i un duplicat.

Cu stimá,Ioana .Nicolae Buzneru, din comuna

Fintina Domneascä.

Tribuualul OltComunitatea greceascá din comuna Ne-

gades, tinutul Zagor, vilaetul lanina, Tur-cia, este citatá sä vinä in zitia de 14 Ja-nuarie 1911, orele 11 a. m., la tribu-nalul Olt, spre infälkare In procesul pentruififiintarea unui sequestru judiciar ce i s'aintentat de cätre onor. ministerul agricul-turii i domeniilor din Bucure§ti; contrariu,

MONITOR a MICIAL 4 Inmuai ie '1911

se va procedi conform art. 1.48 din proce-dura civilä.

No. 8.109. 1910, Decemvrie 28.

Tribunalul Prahova, sectia INoi, prim-pre§edintele tribunalului Pra-

hove, sectia I, in virtutea art. 71 din proce-dure civilä, chemám pe d-na ParaschivaIon C. Popescu, cu dorniciliul necunoscut,sä vinä, in ziva de 11 Fevruarie 1911,orele 11 a. m., la tribunalul Prahova, sec-tia I, spre infäti§are in procesul pentru di-vort ce i s'a intentat de &Are sotul ski, IonC. Popescu, domiciliat in eomuna Ploe§ti ;cunoscind ca, dacá nu va räspunde la stri-garea pricinii sale, in ziva i orele susarätate, se va di hotärire in lipsä, potrivitart. 148 din procedura civirá; cu copie depeordonantä. .

No. 98.665. 1910, Decemvrie 28.

Proces-verbal

Inaintpa noasträ, prim-pre.rdintele tribu-nalului Prahova, sectia I, s'a prezentatastizi reclamantul Ion C. Popescu, din Plo-e§ti, i prin petitia inreg. la No. 44.112/910,a cerut sä fie divortat de sotia sa, pentrumotive prevazute de lege.

Dupä ce am ascultat pe reclamant, i-amfäcut observapile ce am socotit de trebuintA,insa nu am reu§it a-1 face sä-§i retragá ac-tiunea.

In baza art. 219 §i 220 cod. civil, para-fáni cererea i ordonäm a se cith ambii soppentru ziva de 11 Fevruarie 1911, spre ale da al doilea consiliu, trimitindu-se pârâ-tei i copie depe aceastä ordonantä.

In consta tare, am incheiat prezentul pro-ces-verbal care s'a iscälit de noi i grefier.

Prim-pre§edinte, C. Vcirgolici.Grefier, D. Moisescu.

Tribunalul Prahova, sectia IINoi, pre-§edintele tribunalului Prabova,

sectia II, in virtutea art. 71 din proce-dura civilä, chemäm pe d. Anghel Nita,de profesie cismar, cu domiciliul necunos-cut, sä via, in ziva de 15 Ianuarie 1911,orele 11 a. m., la tribunalul Prahova, sectiaIf, spre infäti§are in procesul pentru di-vort ce i s'a intentat de atre solia sa, Ma-ria Anghel Nitä, cu domiciliul in comunaPloe§ti ; cunoscind di, dacä nu va raspundela strigarea pricinii sale, in ziva i orelesus arátate, se va di hotärire in lipsä,potrivit art. 148 din procedura civilá; cu co-pie depe ordonantii.

No. 38.261. 1910, Decemvrie 28.

Proces-verbal

Inaintea noastrá, pre§edintele tribu-nalului Prahova, sectia II, s'a prezentatastäzi reclamanta Maria Anghel Nip, dincom. Ploe§ti, i prin petitia inregistratä laNo , a cerut sä fie divortatä de sotulsäu, pentru motive preväzute de lege.

Dupä ce am ascultat pe reclamanta, i-amfäcut observatiile ce am socotit de trebu-intft, insii nu am reu§it a o face säli re-tragá actiunea.

In baza art. 219 §i 220 c. civ., parafärn ce-rerea:§i ordonäm a se caá ambii soli pentruziva de 15 Ianuarie 1911, spre a le da aldoilea consiliu, trimitindu-se pfirituluicopie depe aceasth ordonanti.

In constatare am incheiat prezentul pro-ces-verbal, care s'a iscälit de noi i;>i de gre-tier.

p. Pre§edinte, Venert.p. grefier, C. C. Stiinescu.

- Noi, pre§edintele tribunalului Pra-hove, sectia II, in virtutea art. 71 din pro-cedura civilä, chemäm pe J. Marcu Du/1.1i-

tru Stanciu, cu domiciliul necunoscut, dtvinfi, in ziva de 15 Ianuarie 1911, orele11 a. m., la tribunalul Prahova, sectia II,spre infäti§are in procesul pentru divortce i s'a intentat de atre sotia sa, Ilinca D.Stanciu, cu domiciliul in comuna Cornu-rile, jud. Prahova ; cunoscind cä, dacfi nuva räspunde la strigarea pricinii sale, inziva i orele sus aritate, se va di hotänireIn lipsä, potrivit art. 148 din proceduracivilä ; cu copie depe ordonanid.

No. 38.265. 1910, Decemvrie 28.

Proces-verbal

Inain tea noas trá, prepdin tele t ri buna-lului Prahova, sectia 11, s'a prezen tat astázireclarnanta Ilinca Mareu D-tru Stanciu,prin petitia inreg. la No. . . . , a cenit sd fiedivortatä (le sotul säu pentru motive prevä-zute de lege.

Dupä ce am ascultat pe reclamanta, i-amfäcut observatiile ce am socotit de trebu-intd, ins& nu am reuit a o face sa-iiretragä actiunea.

In baza art. 219 .1i 220 cod. civil, para-fárn cererea i ordopäin a se cith ambii solipentru ziva de 15 Ianuarie 1911, spre a leda al doilea censiliu trirnitindu-se pâratului§i copie depe aceastä ordonanti.

In constatare, am incheiat prezentul pro-ces-verbal, care s'a iscälit de noi §i de gre-fier.

p. Preledinte, Venert.p. grefier, C. C. Steinescu.

Tribunalul Rimnicu-SdratD. Preda I. Vasile, cu domiciliul necu-

noscut, se citeazd prin aceasta ca, pe zivade 31 Ianuarie 1911, orele 11 a. m., si seprezinte la acest tribunal spre a se cer-ceti ca inculpat, art. 126 cod. pen.; con-trariu, se va procede conform legii.

No. 30.030. 1910, Decemvrie 29.

Tribunalul RomanatiD. Nun Marinescu, cu domiciliul necu-

noscut, este chemat sä via in ziva de 18Ianuarie 1911, orele 11 dimineata, la tri-bunalul Romanati, spre infátipre in pro-cesul pentru divort ce i s'a intentat decare Elena Marinescu ; contrariu, potrivitart. 148 din procedura civilä, se va di ho-tirirea in

Se mentine chernarea la interogator, färädrept de opozitie.

No. 12.365. 1910, Decernvrie 28.

-0111

. A

www.digibuc.ro

4 Tanuarie 1911 MONITORUL 0 VICIAL 9059

-D-na Frusina :-;,tefan Dined Tugui, cu do-iniciliul tecunoscut, este chematä sä vinä, inziva de 8 Martie 1911, orele 1:1 dimineata,la tribunalul Romanati, spre infäli§are inprocesul pentru divort, ce i s'a intentat decatre reclamantul §tefan D. Tugui ; con-trariu, potrivit art. 148 din pr. civ., se vada hotárire in lipsd.

No. 12.256. 1910, Decemvrie 21.

Tribunalul TecuciD. I. H. Valdman, au domiciliul necuno-

scut, este citat ca, in ziva de 43 Ianuarie1911, orele 11 dimineata, sit se prezinte laacest tribunal, in procesul ce i s'a intentatde d. procurer al trib. Tecuci pentru fali-ment ; la neurmare, se va aplici legea.

No. 5.921. 1910, Decemvrie.

Tribunalul TeleormanD-na Elvira Iliescu, cintäreatä, fostä en

doiniciliul in T.-Mdgurele, iar acum necu-noscut, este citatá prin aceasta ca, in ziva de13 Maiu 1911, orele 11 dimineata, sa seprezinte la acest tribunal, spre a se Intl-tiO ca inculpatä, art. 175 legea sanitard ;con trariu, se va procedi conform legii.

INo. 43.263. 1910, Decemvrie.

Tribunalul TulceaD. V. Militaru, domiciliat in comuna Ca-

taloi, este citat a se prezenth inaintea aces-tui tribunal, in ziva de 20 lanuarie 1911,orele 11 dimineata, in calitate de opmant ;Ia neurmare, se va procede conform legii.

No. 31.543.

Judecitoria ocolului IV BucuregtiD. Ion Constantinescu, din Pieta Bibescu-

Vodä No. 16, este citat a se prezenta la a-ceastá judecátorie, in ziva de 17 Ianuarie1911, orele 9 jurnitate dimineata, spre ardspunde ca inculpat ; la caz contrariu, seva judeci in lipsä.

Sic). 12.997.

-D-na Tudora Voicu Spitaru, din stradaAlbinelor No. 11, este citatd a se prezentila aceastd judeatorie, in ziva de 17 Ianu-arie 1911, orele 9 jumdtate dimineata, sprea rdspunde ca inculpatd ; la caz contrar, seva judecá in lipsä.

No. 13.003.

- D. Nestor Spitaru, din strada CiurelNo. 25, este citat a se prezenti la aceastájudecätorie, in ziva de 17 Ianuarie 1911,orele 9 jumátate &nine*, spre a rig-punde ca inculpat ; la caz contrariu, se vajudeci in lipsd.

No. 13.006.

- D. Ion Hasegau, din Spitalul Filan-tropia, este citat a se prezentà la aceastájudecatorie, in ziva de 17 lanuarie 1911,orele 9 jurnatate diruineata, spre a rdspunde.

.,ca'inculpat; la caz contrariu, se va judech in, ipsil.: No. 1:3.016.

Judeatoria ocolului Adjud,judetul Putna

D. Iancu Simionescu, bärbier la d. NicuGheorghiu, din Adjud, acum cu domiciliulnecunoscut, se citeazd ca, in ziva de 20 Ia-nuarie 1911, orele 9 a. m., sä se prezintela aceasti judecitorie ca inculpat pentrucontraventie la legea meseriailor ; con-trariu, se va procede conform legii.

No. 19.358. 1910, Decemvrie 28.

-D. Ion Apostol, cudomiciliul necunoscut,se citeazä ca, in ziva de 20 Ianuarie 191.1,orele 9 a. m., si se prezinte la aceasti ju-decätorie ca martor ; contrariu, se va pro-cede conform legii.

No. 19.420. 1910, Decemvrie 29.

Judecatoría urbanä B rladD-na Catinca Drägan, fiicä, cu domici-

liul necunoscut, este citatä a se prezenti incamei.a acestei judecatorii, din ora§ul Bâr-lad, la 27 Ianuarie 1911, orele 9 dimineata,ca pacientd in procesul cu d. Boto§neanu; laneurmare, se va judech conform legii.

No. 22.907.

- D. Gh. Munteanu, cu dom. necunos-cut, este citat a se prezenti in cameraacestei judecatorii, la 3 Fevruarie 1911,orele 9 dimineata, ca conatrvenient ; laneurmare, se va judeca conform legii.

No. 23.072.

Judecätoria urband CraiovaD. Labi Gheorghe, fost servitor, din

Craiova, iar acum cu domiciliul necunosent,este citat pentru ziva de 15 Fevruarie1911, orele 9 i jum. dim., sh se prezinte laaceastá judeatorie, spre a se judecd in pro-ces ca contravenient; la neurmare, se vajudeck conform legii.

No. 43.484.

Judecaoria I urbaná PloeqtiD-na Marita Ion Duiuitru, din comuna

Ploe§ti, strada Leului No. 24, iar acurn cudomiciliulnecunoscut, este citatá ca, in zivadel2 lanuarie 1911, orele 9 jumdtate a.m., sá vind la aceastd judecdtorie, spre acercetatti ca inculpatti pen tru ultraj ; nefiindurmátoare, se va judech in lipsä, conformlegii.

No. 22.467.

- D. Petre Iliescu, curelar, fost domi-ciliat in Ploe§ti, strada Cimpinil No. 28,iar acum necunoscut, este citat ca, in zivade 1.7 lanuarie 1911, orele 9 jumätate a.m., sä vinä la aceastii judecátorie, spre a ficercetat ca inculpat pentru contraventie ;nefiind urmätor, se va judecd in lipsä, con-form legii.

No. 22.447.

Judecitoria urbanä RomanD. hnus Andrei Sescu, cu domiciliul ne-

cunoscut, este citat ca, in ziva de 14 Ianua-rie1911, orele 9 i jam. &mine*, sá se

prezinte in camera acestei judecátorii ca in-culpat pentru insulti ; eunoscdnd cd, la ne-urmare, se va aplici legea.

No. 49.144. 1940, Decemvrie 18.

Judecdtoria oco:ului Säveni,judetul Dorohoi

D. Toader Clischi, cu domiciliul necu-noscut, este citat a se prezenti in cameraacestei judecätorii, in ziva de 10 Ianuarie1.911, orele 9 jumitate dimineata, ca pa-cient in procesul privitor pe Petrache Iurac,pentru lovire ; la neurmare, se va aplicdlegea.

No. 15.560. 1910, Decemvrie 26.

Judecätoria ruralä Bäroa,judetu1 Dolj

D. Stan C. Ristea, fost cu domiciliul incomuna Plosca, iar acum necunoscut, estecitat ca, pentru ziva de 7 Fevruarie 1911,orele 9 §i jum. dimineata, sd se prezinte laaceastä judecátorie, ca inculpat ; contrariu,se va jadecá in lipsd.

No. 24.151.Judecätoria raralà Bude§ti,

judetul ArgeqD. Tudose Mihiescu, fost cu domiciliul

in comuna Dinge§ti, judetul Arge§, iar icumnecunoscut, se citeazi ca, in ziva de 12 Ia-nuarie 1910, orele 9 jumdtate dimineata,sá vind la aceastd judecätorie ca pdrilt ;nevenind, se vor face cele legate.

Cu copie depe actiune.

PetiVa d-lui lou Mihíe.cu i a d-ueiPopeseu, váduvii, dare d. judec5tor al ozoluluirural Budeti, judetul Argq.

Domnule judeceitor,Subseinnatii, Ion Mihäescu §i Calina Tit-

nase Popescu, vdduvd, chemärn in judecatdde partaj pe d. Gheorghe Mihdescu, din co-mima Dänge§ti, §i. Turlose Milidescu, tot dincomuna Dänge§ti, spre a se veded condarn-nati si iasi din indiviziune asupra urmä-toarelor bucdti de pimint rural, rämase peurma tatälui nostru Mihai Bacu.

1) 0 fa§e de pimânt in intindere de16.251.mp, mdrginit la rdsärit -cu FloreaOncete, la apus cu Niculae Barzä, la miazdzicu apa väii mari §i la miazdnoapte cu Ni-culae Cam; pe aceasta se gäsesc sddiribinale;

2) Un petec in 'Naha mare« §i in riCu-räturi., in märime de 8.126 mp, märginitla räsirit cu lon Constantinescu, la apusmiazdnoapte cu Preotul A.nastasie §i lamiazäzi cu Pdtru Barbu §i Ion Constanti-nescu; pe aceastd bucatä de pämänt se gli-sesc fin*.

Valoarea acestui pämnt este de 1.500 lei.Se mentioneazd cá unul dintre mo§teni-

tori, anume Tudose Mihdescu, este plecatdin comund de mai bine de 20 ani. Rugam,prin urmare, pe d. judecdtor ca si fie citatprin Monitorul Ojicial.

Cerem cheltueli de judecatä.Cu stimä,

ion Milidescu, Ceilina Pinase Popescu,vdduvd, din comuna Dtingati.

www.digibuc.ro

POW

Judecatorla ruraM Coroesti, coniunaPriponesti, judepal Tutova

D. Costache Stoianovici;originar din Ser-bia, fost eu domiciliul in etimuna Ghidigeni,iar acum neednoseut, este citat a se pre-zenth in camera acestei judecitorii, in zivade 10 Ianuarie 1911, orele 9 si jum di-mine*, ca inculpat pentru contraventie ;la neurmare, se va aplicâ legea.

No. 495. 1910, Decemvrie.

- D. Dragotin Pravolovici, originar dinSerbia, fost eu domic. in Bbidigeni, iar acumnecunoscut, este citat a se prezenth. In ca-mera acestei judecitorii, in ziva de 10 Ia-uuarie 1911, orele 9 si jum. dimineata, cainculpat pentru eentraventie; la neurmare,se va aplica legea.

No. 496. 1910, Decemvrie.

- D. Bojin Spasichi, originar din Serbia,fiast cu domiciliul in comuna Gilidigeni, iaracurn necunoscut, este citat a se 'prezentiiin camtra acestei judecitorii, In ziva de10 Ianuarie 1911 urela 9 si jum. dimineata,ea inculpat, pentru contraventie ; la ne-urmare, se va aplica legea.

No. 497. 1910, Decemvrie.

- D. Vitomi Stoianovici, originar dinSerbia, fost cu domiciliul in comuna Ghidi-geni, iar acum necunoscut, este citat a seprezenth in camera acestei judectitorii inziva de 10 Ianuarie 1911, orele 9 §i jum.dimineata, ca inculpat pentru contraventie;la neurmare se va apleit legea.

No. 498. 1910, Decemvrie.

- D. Vitomi Nicolici, originar din Ser-bia, fost cu domiciliul In comuna Ghidigeni,iar acum necunoscut, este citat a se pre-zentà in camera acestei jiidecitorii, in zivade 10 Ianuarie 1911, orele 9 si jum. dimi-neata, ea inculpat pentru contraventie; lineurmare, se va aplica lecrea.

No. 499. - 1910, Decemvrie.

- D. Sfetislo Ristichi, originar din Ser-bia, fost cu domiciliul in eomuna Ghidigeni,iar acum necunoscut, este citat a se pre-zenti in camera acestei judecitorii, in zivade 10 Ianuarie 1911, orele 9 si jum. dimi-neap., ca inculpat pentru contraventie ; laneurmare, se va aplica legea.

No. 500. 1910, becemvrie.

D..Iordache Sgancea, eu dorniciliul ne-cunoseut. este citat a se prezentà in cameraacestei judecitorii la 13 Ianuarie 1911,orele 9 §i jum. dirnineata, a fi ascultat camartor in procesul reclamat de Maria C.Häulici., contra lui Teodor Opri§an ; la ne-urmare, se va aplica legea.

No. 14.229. 1910, Decenivrie 22.

- D. Octav Th. Udrea, eu domieiliulnecunoscut, este eitat a se ,prezenth in ca-mera ac'eStei judecitorii, la 14 Ianua-rie 1911, orele 9 §i juin. dimineata, a fi as-

Att*Ttontil, Ot

cultai ea inculpat, in procesul reclamat deV. Toma pentru lovire; la neurmare, se vaaplica legea.

No. 14.216. 1910, Decemvrie 22.

- D. D. Costanche, eu domiciliul necu-noseut, este citat a se prezentit In cameraacestei judecitorii la 20 Ianuarie 1911,orele 9 si jum. dimineata, a 11 ascultat eamartor;la neurmare, se va aplica legea.

No. 14.237. 1910, Decemvrie 22.

Judecátoria rurald Moines-Li, .

judetul BacduD. Toder Gavril Maftei, en domieilint

necunusent, este citat prin aceasta a se pre-zenta in camera acestei judeeatorii inzitiade 4 lanuarie 1911, urele 9 diraineata,ea reclamant, In procesul intenti1 contralui loan Gavril Maftei pentrn anienintare;la neurmare, va suferl consecinte legii.

No. 29.403.

Judecdtoria rurald lifiducducni,judetul Fdlciu

D. Costachi Temeiu, eu dorniciliul necu-noscut, se citeazi ea, in ziva de '14 Ianua-rie 1911, orele .9 si juni. dintineala, sh seprezinte inaintea acestei judecitorii ca in-culpat pentru delict silvic; la neurmare,se va aplich legea.

No. 17.433. 19(0, Deceaivrie 18.

Judeatoria rurald Râmnicu-Válcei1). Alex. Sfelcu, zidar, fost din comuna

R.-Vileea, iar acurn eu domiciliul necu-noscut, se citeazä prin aceasta ea, in zivade 20 Ianuarie 1911, orele 9 si juni. dimi,neap, BA villa la aceasti judecitorie spre ase infitisa ca incupat; nevenind, se va ju-dech in lipsti, conform legii.

No. 24.952.

- D. Nicodin Mina, fost din comunaR.-Vileea, iar acum cu donaiciliul necunos-cut, se eiteazá prin aceasta ea, in ziva de20 Ianuarie1911, orele 9 sijum. dimineata,si vind la aceasti judecitorie spre a se in-fätisa ea reclamant; nevenind, se va judecin lipsä, conform legii.

No. 24.954.

-D. B. Melamed, domiciliat in Paris, ruePillet-Will No.9 (9-éme Arrond.) Franta,esle citat prinaceasta ca In ziva de 3 Martie1911 st. v., orele 9 §i j. a.m., sä se prezintela aceastii judecitorie, spre a rispunde iri ca-litate de Wit in procesul intentat de Bancaagricolk pentru bani; cunoscând cii, nefiindurmitor, se va judech in lipsä conform legii;se comunici duplicat depe prezenta i copiedepe actiune.

Petitia Mica agricole cátre judeciítoria ocoluluirural R.-VAlcea.

Doninule judèceitor,

Subscrisa, Banca agricolä, cu sediul prin-cipal in- Bucure§ti, str. Lipscani No. 1, areonoare a vi magi si binevoiti a dispune

Ianuarie 1011

chemarea in judecata a d-lui N. Gregorian,comerciant, domiciliat in Rimnieu-Vileea,ea emitent, si a d-lor D. D. Motu, comerciat,domiciliat in R.-Vilcea §i B. Melamed, do-miciliat in Paris, rue No. 9 (00émearrond.) ea giranti, pentru ea, prin carteade judecati ce veti pronunkstlibinevoilia-icondemni in mod solider si ne pliteaseisuma de franci 249,45 capital, ce ne dato-reazä in baza unei cambii eu seeder*. 15Decemvrie 4910 si protestatá la limp, plusprocente legale comerciale dela seadentipinii la achitare, cum si cheltueli de jude-cati §i de executare. .

Aliturim douti cApii dope .prezenfa pen-tru parati.

Cu distinsa stima,Banca agricoli, V. C. Wirnae, (Nedesci-

frabil).

Judecdtoria ruralä Sipote,fudetul Iai

D. IVic Bacalu, cu doiniciliul necunos-cut, este citat, a se prezent in ,-tatnera a-cestei judeeätorii, la 17 Ianuarie 1911,orele 9 jum. dimineata, ca contravenient;la neurmare, se va aplici legea.

No.13.172. 1910, Decernvrie 26.

Judeatoria rurali Turnuu-SeverinD. Gh. Curea, din cont. Jidostita, iar

acum eu domiciliul necunoscut, se eiteazitprin aceasta ea, in ziva de 13 lanuarie1911, orele 9 dimineala, sä vini la aceastijudectitorie; spre infiti;lare ca opment, Inproces cu adv. Statulni, pen tru delict sil.;cunoseind ei, ne.:enind, se va jtule3h inlipsii.

No. 20.567. 1910, Decemvrie 4.

-D-na Hodany Ana, fostä cu domiciliulIii comuna Virciorova, iar aeum necunoscut,se citeazi prin aceasta ea, in zitia de 31Ianuarie1911, orele 9 dimineala, sä vinäla aceastä judecitorie spre infatisare, ea re-clamant:A, in procesul eu V. Bideseu i altapentru bitae; cunoscind cknevenind; se vorface cele legale.

No. 21.635. 1910, Decemvrie.

- D-na Ana Kupcik, fosta cu domiciliulin comuna Vareiorova, iar acum necunos-cut, se citeazi prin aceasta ea, in ziva de 31Ianuarie 1911, orele 9 dimineata, si vinäla aceasti judecitorie spre bat-4*re, eareclamanti, in proces cu V. Bidescu §ialta pentru bitae; cunoscind cii, nevenind,se vor face cele legäle.

No. 21.637. 1910, Decemvrie.

MANDATE DE A.DUCERE

Judele de instrucpe al tribunaluluiPutna

In numele legii si al M. S. Regelui,Noi, Al. Macarovici, judeeitor-instrucior

al tribunalului Putna,In virtutea facultitii. ce ne di legea de

proceduri criminalk mandäm si ordonäm

www.digibuc.ro

4 Ianunrie 1911

ca Bernard S. Zillierltein, lost din comunaFoc4ani, iar acum dispitrut, sit lie adus lacabinetul nostru de indatä, spre a i se Witinterogatorul, fiind pus sub inculpare prinrechizitorul introductiv al d-lui procuror cuN. 11.797/910, pentru faptul prevAzutpedepsit de art. 881 §i 882 din c. com ;

Cu etecutarea acestui mandat se insär-eineazA agentul puterii puMice, care se vaconformh eu art. 90, 99, 100, 101, 102 §iurmätoarele din zisa prncedurd penalä.

Dat la 28 Decemvrie 1910.No. 9.35.

Judecittoria ruralá Caline§ti,judetu1 Teleorman

In numele legii §i al M. S. Regelui,Noi, judele ocolului Cäline§ti,Mandärn i ordonäin d-lor agenti

nistrativi i judiciari a face sä comparäinaintea noasträ in ziva de 20 Ianuarie1911, orele 10 a; m., pe Turcul AhweL,fost eu domiciliul in comuna Orbeasca dejos, judetul Teleorman, iar actualmente ne-eunoseut, spre a fi ascultat ca martor lute unproces penal.

No. 13.467. 1910, Decernvrie 28.

Judeeätoria ruralä Ciochina,judetul Ialomita

In numele legii §i al M. S. Regului,Noi, C. S. Dumitrescu, judecAtorul oco-

lului rural Ciochina, din jud. Ialornita,Mandäm i ordonäm agentilor adwinis-

trativi ea sa-1 ridice u sA-1 aducA inainteanoasträ pe Nita BArbuleseu, fost cu dom.prin comima Bordu§ehr, iar acum necunos-cut, pentru ziva de 19 Ianuarie1911, orele9 jurn. dimineata, spre a fi ascultat eama tor ;

Invitäm pe toi depozitarii fortei pnblicea (lit concursul necesar, la caz de trebuintä,pentru executarea prezentului mandat.

No. 17.167.

- In nurnele legii i al M. S. Regelui,Noi, C. S. Durnitrescu, judecAtorul ()co-

lului rural Ciochina, din jud. lalomita,Mandärn i ordonärn agentilor adminis-

trativi ca sä-I ridice §i sä-1 aducä 1nainteanoasträ pe Barbu Anghelescu, fost cu do-miciliul prin comuna Albeti, jud. Ialornita,iar acum necunoscut, pentru ziva de 19Ianuarie 1911, orele 9jurn. dimineata, spre

fi ascultat ea martor ;Invitiim pe too depozitarii fortii publice

a dh concursul necesar, la caz de trebuintä,pentru executarea prezentului mandat.

No. 17.262.

- In numele legii §i al M. S. Regelui,Noi, C. S. Durnitrescu, judecittorul oco-

lului rural Ciochina, jud. Ialornita,Mandam i ordonäm agentilor adminis-

travi ea sd-1 ridice §i sä-1 aducä inaintesnoasträ pe Neculai Dan, fest Cu domiciliulprin corn. Andrämti, jud. Ialounita, iaracurn necunoseut, pentru ziira de 19 lantia,rie 1911, orele 9 jum. dimineata, spre a tiascultat, ea martor ;

MONITORUL OFICT AL 9061

Invitäm pe toti depozitarii fortii publicea dh concursul necesar, la caz de trebuintä,pentru executarea prezentului mandat.

No. 17.293.

DECIZIUNI

Trlbunalul Ilfov, seetia I civilo-'corectionalá

La apelul nominal, s'a prezentat sotulreclamant, Gheorghe I. Nicula; lipsit sotiapArhtä, Maria G. I. Nieula; procedura corn-pletä ;

S'au eitit autiunea i luerArile din dosar,dupi care s'a acordat cuvântul pärtii pre-zin te;

Reclarnantul Gheorghe I. Nicula a cerutdesfacerea eAsätoriei in baza depozitiunilorMartorilor andiati de tribnnal, pronunthn-du-se divortul in favoarea sa..

Tribunalul;Asupra actiunii- de divort intentatà de

Gheorghe I. Nieula eu petitia- inreg. laNo. 30.114/909, in contra sotiei sale MariaG. I. Nicula.

AscultAnd sustinerile pärtii prezente;AvAnd in vedere ea in cauzd s'au lade-

plinit disposit. art. 219-239 c. civil;ainsideränd cd in virtutei ar L. 212 c. ci v.,

cAsätoritii pot cere, flecare in párte, desface-rea clisätoriei lor, pentru motive de excese,cruziwi sau insulte grave ce-§i vor fi fileutunul altuia ;

Avand in vedere ci reelamantul Gheor-glue I. Nicula a intentat actiune de divortcontra sopei sale pentru cauze determinatede lege, in sprijinul cärora a invocat probatestimonialä; care i-a fost admisd de tribu-nal prin jurnalul cu No. 4.636/910; -

Aviind in vedere cA, din depunerile mar-torilor Nicolae Coman §i Iancu Teodoreseu,audiati in .;edinta dela 13 Septemvrie 1910,sub prestare de jurämänt, conform art. 196pr. eiv., se constati eä sotia pirMA insulthpe reclarnant, ei aveh purtäri usoare, ui cAin cele din urmä, a päräsit demiciliul con-jugal;

Consideriind cA aceste fapte constituescinsulte destul de grave pentru reelamant,tribunalul, in baza art.212 c. civ., urmeazAa declari desfäcutii casAtoria dintrepronuntAnd divortul in favoarea reclaman-tului.

Väzänd i dispozit. art. 44 din legea tim-brului 195 din reg. portäreilor,

Pentru aceste motive, in minnele- legii,hotara§te :

Admite actiunea de divor t. intentatä deGheorghe I. Nicula cu.t petitia inreg. laNo. 30.114/909, in contra sotiei sale, MariaG. 1. Mafia;

Declará clesfácutä ciisätoria dintre clin§ii;Divortul se pronuntä in favoarea solului

reel aman t;Obligit pe so-Pa prâLä sA pläteasci eätre

Stat suma de 141 lei, bani 10, f¡i suma de31 lei, bani -50 dare portärei, drept tate §itimbre ce s'ar fiintrebuintat in acest pro-

ces de. sotitl reelamant, in lipsa actului depaupertate.

Cu apel,Datä i eitA in §edintit public-a, la 13 De-

cenivrie 1910. No. 124.

Porteirelul tribunalului lifoo,.sectia.civilo-corec¡ionalei

Prezenta copie s'a scos azi .;.. Deeemvrie1910, spre a se publich in Monitorul Ofi-cial pe numele d-nei Maria Gh. I. Nimbi,eu dominiliul necunoscut.

(Urmeazä semnätura portarelului).No. 2.691'

Tribunalul Ilfov, sectia II eivilo-coreetdonala

La apelul nominal fAcut, s'a prezentat so-tia reelarnantä, Maria Vasile M. St. Oprea, .lipsind sotul pArht Vasilè M. St. Oprea.

Procedura completä.S'a eitit actiunea, dupi care,Sotia reelarnantä cerü admiterea actiunii

pe baza depozitiunilor martorilor audiatia se pronunth desfacerea cAsátoriei in .fa-voarea sa.

Tribunalul,Avand in vedere acOunea de divort in-

tentatii de ciitre Maria Vasile M. St. Opreacontra sotului säu, Vasile M. St. Oprea,pentru motize de abandon ;

AvAnd In vedere sustinerile sotiei recta-mante, in lipsa sotului park;

Având in vedere ei in cauzd au fost in-deplinite dispozitiuile art. 219---239 c. civ.;

Avind in vedere eä sofa reelamantäpentru dovedirea actiunii sale, a cerut aces-tui tribunal proba cu martori, care i-a fostadmisä prin jurnalul cu No. 6.630 din 27Septemvrie 1910, and a tbst admisä inprincipiu aetiunea de divort;

Avhnd in vedere ed din. depozitiunilemartorilor M. Cristescu §i Ana Popa, au-diati la §edinta dela 18 Octomvrie 1910,sub prestare de jurämint, conform art.1.96din procedura eivil, se constatá cit sotulpârAt a päräsit pe sotie de 9 luni de zile,färä a se mai inapoiä, fapt care pentru so-ie constitue o injurie gravä i pentru care

legea o indreptäte-§te a cere desfacerea cá-sátoriei;

Cd aF,A fiind, actiunea reclamantei e-teintemeiatä i catA a fi admisä;

Väzänd i dispozitiunile art. 44 din legeatimbrului,

Pentru aceste motive, in virtutea legii :Admite aetiunea de ;divert intentatA deMaria Vasile M. St. Oprea contra sotului

sari, Vasile Marin St. Oprea;DeclarA desfAcutä cäsAtoria dintre soti ;Divertul se pronunti in favoarea scrtiei

reclamante;Obligi pe sotul phat sA pliteasa Statu-

lui lei 286, -bani 50, iar corpului de portä-rei lei 30, drept taxele i timbrele acestuiproces.

Sentinta ca apel.Dahl i cititä. in §ediop publicA, la 29

Noernvrie 1910. No. 110.

www.digibuc.ro

9062

Portiirelut tribunaluluti Nov, sectia IIcivilo-corectionalei

Prezenta copie s'a adus scrisä azi, 23Decemvrie 1910, spre a se pub1ic tri Mo-nitorul Oficial pe numele d-lui Vasile Ma-rin St. Oprea, cu domiciliul necunoscut.

(Urmeazi semnätura portirelului).No. 9.698.

Tribunalul Do Ij, mope comeróialdai de notariat

La 23 Noernvrie 1909, Dvose Batter, cudom. ales la d. advocat G. D. Pencoiu, pen-tru despigubirea sa de suma de 10.000 leice are a prim i ca dotä dela deced. sin sot, Mo-rit Baiter, cu petitia inreg. la No. 28.853,a cerut a se popri suma de lei 5.000, de-pusi la banca Comertului din Craiova subrecepisa No. 5.987/908, ce se cuvine most.def. sin sat, si anurne : Sami Baiter, DoraLöbel, Leon Balter, Liza Aisemberg i SaieBalter, cerând totodatä i validarea acesteipopriri.

In consecinti, s'a ordonat poprirea, ci-tându-se pirtile la validare pentru 29 Ia-nuarie 1910, i, dupi un jurnal de suspen-dare 0 redeschidere, azi, 30 Aprilie 1910,la primul si al doilea apel nominal ficut insedinti publici, s'a prezentat d. advocat G.D. Pencoiu, recunoscut din., precedent, dinpartea reclamantei Dvose Baiter, pe bazaprocurii din dosar, cu pârAtul Leon Balter,asistat de d. advocat N. N. Murgäsianu, lip-sind pârAtii: Sarni Baiter, Saie Baiter, LizaAisemberg, Dora Lobel si sotul sin WolfLobel, chernat pentru a-i da autorizatie,cum sitosi popritii : directorul binci Corner-tului i grefierul trib. Dolj, s. I, In privintacirora procedura se vázi indepliniti.

S'a procedat In cercetare, citindu-se actelecauzei.

D. Pencoiu, advocatul rec., zise c sumace dienta sa pretinde dela most. def. sot,declari ci nu mai stárue in eererea de po-prire, bag cere a se dispune ca suma de500 lei, depusi de dime cdgarantie pentruinfiintarea acestei popriri, sä fie ridicati dedânsa, de oarece a renuntat si la procesulce intentase mostenitorilor.

D. Murgisianu, advocatul pârAtului pre-zent, zise cä, in ce priveste pe clientul sincare este prezent, nu se opune la ridicareagarantiei, iar in ce priveste pe ciienii carilipsesc, nu poate face nici o declaratiune, si,in fine, cere invalidarea popririi.

Tribunalul, deliberând, a pronuntat ur-mitoarea sentintä

AvAnd in vedere cererea fäcuti de DvoseBaiter, cu dom. ales la d. advocat G. D.Pencoiu, care are de object de a se popriin mAinile bincii Comertului din Craiovasuma de lei 5.000 depozitati sub recepisaNo. 5.987/908 ce li se cuvine most. def. eisot, Morit Baiter, i anume : Sami Balter,Leon Baiter, Saie Balter, Liza Aisembergsi Dora Löbel, aceasta pentru despigubireanumitei reclamante de suma de lei 10.000,dota ce a adus la cisitoria sa cu deced. M.Balter ;

MONITORUL OFICIA.L 4 Ianuarie 1911

Vizind zisa Cerere i ascultând pe pärtiin cele zise ;

AvAnd In vedere cA astrizi, in instanti,reclamanta, prin advocatul sin, declari cinu mai grime In poprire, de oarece sumace se popreste este consemnati, cici a a-ranjat cu debitorii, iar pArAtulprezent, prinadvocat, a cerut respingerea cererii de po-prire ;

CA, fatä de aceste declaratiuni, tribu-nalul, luAnd act, urmeazi a respinge cere-rea de poprire si a invalidi aceastä poprire;

Pentru aceste motive, redactate de d.presedinte C. Caleteanu, tribunalul hotä-raste :

Respinge cererea de poprire ficuti derec. Dvose Balter,

Invalideazi poprirea Multi de portirelulA. S. Vasculescu prin procesul-verbal cudata 16 Decemvrie 1909.

Sentinta este supusä apelului.Data i cititä in sedinti publici, la 30

Aprilie 1910.No. 70.

Tribunalul Râmnicu-SdratLa apelul nominal s'a prezentat recla-

mantul Oprisan Coman, lipsind 'Arita AnicaOprisan Coman, procedura find completis'au citit lucririle din dosar.

Reclamantul, pe baza probelor adminis-trate,a cerut desfacerea casitoriei.

Tribunalul, deliberând,Asupra actiunii de divort intentati cu

petitia inreg. la No. 12 479/909 de OprisanComan, din corn. Bibeni, In contra sotieisale, actiune care are de obieet si se de-clare desficuti cisitoria lor;

AvAnd in vedere dispozitiunile art. 212din codul civil, dupi care cäsitorilii pot fie-care in parte cere desfacerea cäsitoriei pen-tru excese, cruzimi sau insulte grave ce-sivor fi fäcut unlit altuia;

Având in vedere ci cisitoria dintre recla-mant i 'Arita este necontestati, iar toateformalitätile pretinse in ma terie de despir-tenie pentru cauze determinate aunt inde-plinite;

AvAnd in vedere ci faptele imputate dereclarnantul Oprisan Coman, sotul, care acerut desfacerea cäsitoriei, se constati indeajuns din depunerile martorilor ascultati,conform art. 196 din pr. civ. si 238 dincodul civil, in sedinta dela 28 Maiu 1910,

sunt de naturi a da loc la despärtenie ;CA, dar, actiunea reclamantului aste fon-

datä i tribunalul urmeazi a o admite;AvAnd In vedere cä reclamantul in acest

proces s'a servit de act de paupertate; asaci 'Arita &hind in acest proces, urmeazi afi obligati la plata taxelor de procestimbre;

Vizind art. 1.469 si 1.170 c. civ.;Pentru aceste motive, redactate de d.

judecator Rädulescu, in numele legii, ho-tirWe :

Admite actiunea de divort intentati deOprisan Coman, din comuna Bilieni, cu ce-rerea inreg. la No. 12.479/909 In contra

sotiei sale Anica Oprisan Coman, din coin.Jideni, i, prin consecinti,

Declari desficuti cäsitoria dintre Opri-san Coman i sotia sa Anica Oprisan Coman;

Obligi pe pArAta Anica Oprisan ComansA pliteasca Statului suma de lei 176, bani25 si corpului de portirei local suma de lei54, bani 20, taxe de proces si timbre ce ur-mau a se intrebuinti in acest proces inten-tat cu act de paupertate.

Sentinta se pronunta cu dreptul de apelin termen de 2 luni, potrivit art. 245 dinC. civ.

Data i cititä in sedinti publici, la 1 Oc-tomvrie 1910.

No. 46.

Romania

Corpul porteireilor tribunatului It.-SeiratPrezenta copie, flind conformi cu origi-

nalul ei, se atestä de noi, si se va inseriprin Monitorul Ocicul Bucuresti, privi-toare pe Anica Oprisan Coman, fog& dincomuna Bibeni, judetul R.-Sirat, iar acumcu domiciliul necunoscut.

(Urmeazi isciliturile sefului-portirel si agrefierului).

No. 13.137. 1910, Decemvrie 29.

EXTRACTE DE DECIZIUN1-Judeatoria rurald Darabani,

judetul DorohoiPrin cartea de judecati No. 819 si in

virtutea art. 238, alin. III si 60 c. p., s'ahutárit ;

Condamnä pe Iosub Cohn, din comunaMileanca, la 10 lei amendi in foIosul Sta-tului cu aplicatiunea art. 28 c. p. in cazde insolvabilitate çi sä pliteascit reclaman-tului 19 lei despägubiri civile, iar Statului1 leu, 20 barn, portul postal.

Cu drept de apel.Dati i cititä in sedintä publia, la 25

Octornvrie 1910.

Judeedtoria rued Drágineati,judetul 'Plaque

Prin cartea de judecati No. 426/910,s'a hotärit :

Condamni pe Edo Arbloc, di.) Ghimpati,Ion Chintescu i Petre Trifu, din Cucuruz,judetul Vlasca, pentru faptul de bätae re-ciproci, si pia-teased' fiecare cite 20 leiamendä, in folosul Statului, cu aplicatiaart. 28 c. p.

Cu apcl.Data i citith in sedintä publici, la 43

Oetomvrie 1910.

Judecitoria rurald Dumitresti,jude-tul Olt

Prin cartea de judecatä No. 1.269 a a-cestei judecätorii, prin care d. GheorgheIonescu, lost cu domiciliul in comuna Opo-relu, jud. Olt, iar acum necuaoscut, estecondamnat pentru faptul de bitae si in-sulti, in baza art. 238, alin. RI cod. pen.

www.digibuc.ro

4 Ianuarie '1911

300, 396, alin. II, zisul cod., sa plateasch25 lei annenda, in folosul Statului, cu apli-catia art. 28 cod. pen., §i 5 lei amendä,pentra faptul de insultä, in folosul casseicomunale, Oporelu, cu aplicatia art. 30 c.pezal §i 30 lei despligubiri civile reclarnan-tului Radu Gh. Militaru, din comuna Opo-

. relu.C apel.Data §i citita in §cdinta publica, la 15

Noemvrie 1910.

- Prin cartea de j decata No. 1.276 aacestei judecatorii, prin care d. DuinitruPreda hogaru, din comuna Deje§ti, iar a-

cum cu domiciliul necunoscut, jud. Olt,este condamnat pentru faptul de contra-ventiune la ordonanta comunal, §i in bazaart. 385, alin. IX cod. penal, sa plä teasca10 lei amendä, in folosul comunei Deje§ti,err aplicatia art. 30 cod. penal.

Cu opozitie §i recurs.Data i cititä in §edinta publica, la 29

Noemvrie 1910.

Judecätoria rurald Fierbinti,jude01 Ilfov

Prin cartea de judecatä No. 98 gi inbaza art. 238, alin. HI §i 396 c. p , s'a ho-Met

Condamna pe Ion Lepäran sa sufere 15zile inchisoare politieneasca i sä plateasca25 lei amenda, in folosul cornunei Dridu-Sarindarele, judetul Iifov, cu aplicatia art.30 c. p., in caz de insolvabilitate.

Cartea cu apel.Data §i calla in §edinta publica, la 11

Fevruarie 1910.

Judecätoria rurald Grdiceana,judeful Tecuci

Prin carlea de judecatä No. 643 §i inbaza art. 238, c. p., s'a hotarit :

Condamnä pe hie Bichescu, zis Buliche,din comuna Corbasca, judetul Tecuci, pen-tru faptul de lovire, la 5 lei amendi, infolocul Statului, cu aplicarea art. 28 c. p.,in caz de_msolvabilitate.

Cu apel.Data §i pronuntatä in ,edintii publicä,

la 2 Octomvrie 1910.

Judecätoria I ruralä HuqiVenind la ordine cercelarea opozitiei fa-

cute de Anica Padurariu din Hu§i, iar acumcu domi,:iliul necunoscut, la cartea de ju-decata No. 781/910, prin care e condam-natä pentru contraventie la le, ea servitor.la 10 lei amendä, in folosul comunei Hu§i,pentru cb." a Orbit serviciul stäpinuluisäu Gh. Berea;

Procedura completä prin publicarea ci-tatiei prin Monitorul Oficial i opozitia intermini.

Dupa facerea apelului nominal oponentareclamantul au lipsit ;Judecata,Asupra opozifiei de fata, al crireea obiect

s'a descris mai sus,

MONITORIJL OFICIAL 9063

Avänd in vedere cA, oponenta de §i ci-tata in reguld nu s'a prezentat spresustine opozitia de fata

Deci, potrivit art. 184 plr, penalä, opozi-tia de fala urmeaza a 11 an ulata ca ne sus-tinuta ;

Pentru aceste motive, in numele legii,hotära§te :

Anuleaza opozitia fäcutä de Anica Pádu-rariu la cartea de judecatä No. 781/910,pe care o mentine in totul, al careea dispo-zitiv este : condamnd pe Anica Pädurariuservitoare, din Hu§i, pentru contraventie,la 10 lei amenda, In folosul comunei HuO,cu restrictia art. 30 c. pen.

Cu recurs.Data i pronuntata. in §edinta publieWa

30 Noemvrie 1910.No. 4.066.

JudecAtoria ruraldLespezi,judatul 411Ceava

Luindu-se azi In tércetare opozitia facutade Ilia Leftetili §tefan C. Constantin, dincomuna Melhasca, eontra chilli de judecatäNri. 206/909, data de judecatoria ruraläocolul Lespezi, in procesul ce Ii prive§tepentru delict silvic.

La apelul nominal nu au raspuns opo-ner4ii, nici d. §ef al ocolului silvic Dolhasca,citat ca parte civilä din partea ministeruluidomeniilor, procedura completa i opozifiagäsita in termen.

S'a dat lectura 1w3rärilor din dosar, dupäcare,

Judecata,Avind in vedere opozifia de fatd, precumlucrárile din dosar;Vazind ca oponentii, fiind citati in reguläavind cunoqtinta de termen, nu s'au pre-

zentat azi In instantä sprn sustine opo-zitia ce au facut §i, ca atare, opozifia lor ur-meaza a fi anulatä, conform art. 1.84 dinproeedura penala;

Pentru aceste motive,In baza art. 19 codul silvic, al carui text

este inserat in corpul cartii de judecatä, opo-zata §i a dispozifiunilor art. 160 §i 190 proc.penalä, cum §i a art. 998 codul civil,

Hotara§te :Anuleazä opozitiunile facute de Ilie Lefter§tefan C. Constantin, din comuna Dol-

hasca, contra cartii de judecatä No. 206 din1909, data de aceastä judecatorie

Mentine in totul dispozitiunile mai suszise ale carpi de judecata opozata, prim carecondamnä pentru faptul de delict silvic peDumitru I. Lupu la 5 lei amendä §i 6 lei,65 bani, valoarea materialului; pe CazmirTufä la 5 lei amenda §i 17 lei, 60 bani, va-loarea materialului; pe Mandache Marodin,2 lei amendd, 70 bani, valoarea materialului;pe Adam Baicu la 5 lei amencla i 4 lei,60 bani, valoarea rnaterialului; pe CostacheDulap la 5 lei amenda si 2 lei, 80 bani, va-loarea materialului; pe lancu Bangaro la 5lei amendä .1i 2 lei, 65 bani, valoarea mate-rialulni; pe Dumitru Matei la 5 lei amencla§i 13 lei, 30 b., valoarea materialului; pe Man-dacha Lacatu§u la 5 lei amenda §i 4 lei, 40

bani, valoarea materialului; pe Costache Ta-nase la 5 lei amendä §i 3 lei, 20 bani, valoareamaterialului; pe Const. I. Horghidan la 5lei amenda §i 11 lei, 30 bani, valoarea ma-terialului; pe Iorgu Molotac la 5 lei amendä§i 8 lei valoarea materialului; pe ConstantinI. Constantin la 5 lei amenda si 15 lei, 05bani, valoarea materialului; pe *tefan C.Constantin Ia 5 lei amenda §i 6 lei, 75bani, valearea materialului; pe Ghica MoiseGasniiattä la 5 lei amend& §i 10 lei valoareamaterialului; pe Lupu Dafin §i Vasile Const.Lupu la cite 4 lei amendä §i cite 1 leu,

bani, valoarea materialului; pe IorguGagiu la 5 lei amenda §i 37 lei, 30 bani, va-loarea materialului; pe Matasache H. Gagiula 5 lei amenda 16 lei, 50 bani valoareamaterialului; pe Constantin N. Martin la 5lei amendä §i 19 lei, 80 bani, valoarea ma-terialului, §i. pe Ilie Leiter la 5 lei amenda§i 8 lei, 80 bani, valoarea materialului.

Amenzile se vor plati in folosul Statului,cu restrictia art. 40 codul silvic, iar valoareamaterialului se va plan in folosul ministe-rului domeniilor.

Mai ()Mg pe numitii delicvenfi la 1 leu,50 bani, cheltuieli de procedura in folosulStatului, in mod solidar, §i mai condamnape oponentii Ilie Lefter i .tefan C. Con-stantin ca, tot in mod solidar, sa mai pia-tease& 1 leu, 20 bani, Statului pentru chel-tuieli de procedura fäcute in opozifiune.

Cu recurs.Data §i pronunfati in pair*

15 Itibe 1909.No. 307. 5

Judecdtoria rurald Pätärlagele,judetu1 Buzdu

Prin cartea, de judecata. No. 704 §i inbaza art. 239 §i 60 din codul penal, s'a ho-tart t :

Condamna pe inculpatul Vasile Constan-tin, din comuna Mindrira, judetul Putna,sa sufere o lunä de zile inchisoare corectio-nala, pentru faptul de lovire gravä savir-§itä en vointä asupra reclamantului Dumi-tru R. Cabal, din comuna Calvini.

Cartes cu apel.Data §i cititä in rdintä publica, la

25 Septemvrie 1910.

Judecätoria ruralä Pdrscov,judetul Buzdu

Prin cartea de judecata No. 236, s'a ho-tarit :

Admite in parte opozitia, reformeaza inparte cartea de judecata penalk No. 211/902§i,,in consecintä, reduce pedeapsa oponentu-lui Anton G. Candila, din comuna Pirscov,la 5 lei amendä in folosul comunei Pirscov,cu aplicatia art. 30 din codul penal, plusun leu, bani 80, portul postal.

Cartea se pronuntá cu dreptul de recurs.Data §i pronuntatä in §edintä publica, la

7 Martie 1902.Judecätoria I rurald Piatra,

judetul NeamtuPrin cartea de judecatir No. 1.808, nu-

mitul Vasile Iliescu, timplar, din comuna

www.digibuc.ro

90f; MONTTORITL kId 4 Innuaiie 1911

Piatra-Neamtu, este condamnat la 10 leiamenda In folosul corporatiei meseriasilordin Piatra-Neamtu, pentru faptul de con-traven-tie.

Cu drept de opozitie si recurs.Data si cititi in sedintä publica, la 3 Sep-

ternvrie 1910.

Prin cartea de judecati No. 1.814,numitul Lupu Leibovici, támplar, din co-muna Piatra-Neamtu, este condamnat la10 lei amenda in folosul corporatiei mese-riilor unite din Piatra-Neamtu, pentru fap-tul de contraventie.

Cu drept de opozitie si recurs.Data i citita in sedintil publici, la 3 Sep-

temvrie 1910.

Judecátoria rural& Pucioasa,judet.ul Dämbovita

Prin cartea de judecati No. 626 a ace-stei judecatorii, s'a condamnat d. NeculaeDanciulescu, birtas, fost cu domiciliul incomuna Pucioasa, iar acum necunoscut, säplateasca 10 lei amenda in folosul casseicomunale Pucioasa, cu aplicatia arL 30 dincodul penal, in caz de insolvabilitate, frinddovedit culpabil pentru faptul de contra-ventiune.

Cu opozitie si recurs.Bata i cilia in .sedinti publics, la 1 No-

emirrie 1910.

Prin cartea de judecatä No. 626 aacestei judecatarii, s'a condamnat J. IonGheorghescu, birta, fost cu domiciliul Incomuna Pucioasa, iar arum necunoscut, shpläteasca 10 lei amend in folosul casseicomunale Pucioasa, cu aplicatia art. 30 dincodul penal in caz de insolvabilitate, finddovedit culpabil pentru faptul de Contra-ventiune.

Cu opozitie si recurs.Data i cititä in sedinti publicii, la 1 No-

emvrie 1910.

Judecatoria ruralä Räcáciuni,judetul Bacäu

Prin cartea de judecata No. 901, s'a ho-Wit :

Gheorghe Varian, din eomuna Scurta, ju-deul este condamnat, prin carteade judecatä No. 901, din 29 Octomvrie1909, la o lüná de zile inchisoare, pentrufaptul de furt, fapt prevazut i pedepsit deart.B08 din cadul penal.

Cu apel.Data si cititi In sedinta publica, la 29 Oc-

tomvrie 1909.

Judeatoria ruralä Roman,judetu1 Roman

Aslizi find la ordine judecarea proce-sului privitor pe Ruxanda Zepodeanu, dinCotu-Vame i Elena Stoica, din comunaRoman, judetul Roman, inculpate pentrufaptul de furt.

La apelul nominal s'a prezentat inculpa-tale i reclamantul Grigore Chitimues.

Procedura chernitrii find Indeplinitä, s'aucitit lucrarilé din dosai.

S'a interogat. pe inculpate cum se con-stati prin procesul-verbat Incheiat Separat.

Reclamantul declara ca n'are niCio pre-tentie pentru desprigubiri, cere pedepsireainculpatelor.

Inculpatele neaga faptul i tere achi-tarea.

Judecata,Ruxanda Zepodeanu si Elena

Stoica, sunt date in judecata pentru faptuIde furt ;

Vaifind cf din instructiune se constatici prin luna August 1909, inculpdta Ru-landa ZepoJeanu, a fonl a traistii a luiGrigore Chitimues, din Cotu-Vames, traistäce a fost gisita la tiganea Ileana Stoica, dinRoman, areia inculpata o vfinduse.;

Mind cá.faptul astfel expus mai sus,se stabileste din lecrárile aftate la dosar ;

CA, inculpata astäzi,in instanta nu a do-vedit cat nimic contrariul ;,,

Vazand ca faptul astral siivarsit este pre-vazut i pedepsit de art. 308 cod. penal, alanti text s'a citit in edintf publicä.

Pentru aceste motive, in virtu tea legii,hotäraste :

Condamnä pe Ruxanda Zepodeanu, dinCotu-Vames, pentru faptul de furt,- la 15zile Inchisoare corectionalä.

Achiti pe Elena Gh. Stoioa, pentrufaptul de furt táinuire.

Cu apel.Data si pronuntata In edinVit publica, la

11 Ianuarie 1910.No. 6.

Judecätoria ruralä Ro§iorii-de-VedePrin cartea de judecata No. 1.543, si

vazand i dispozitiunile art. 30 cod. penal,s'a hotärit :

Condamna pe Rigel Rafail Dulghier, cadomiciliai necunoscut, sa pia teasca 5 lei,in folosul comunei Rosiori.

Cu opozitie si recurs.Data in sedinta publica, la IO Noemvrie

.1910.

Judecitoria rurald Säveni,judetul Dorohoi

Prin cartea de judecata No. 698, si inxirtutea art. 1 si 11 din legea repauzutuiDuminical, s'a hotärit :

Condamna pe Rubla Abrarnovici, cu do-miciliul necunoscut, pentru faptul de con-traventie la legea repauzului Duminical, la40 lei amenda in folosul carnerei de comertdin Botosani, cu aplicarea art. 28 din cod.penal. -

Cu apel.Data si citita in sedintd publici, la 23

Noemvrie 1910.

Judecätoria ruralä Sinaia,judetul Prahova

Prin cartea de judecatii No. 707, si fá-când aplicatia art. 308, alin. III, cod, pe-nal, s'a hotärit :

Cendarena pe Andrei Anghelescu, mun-

citar, rest cu domiciliul in Sinaia, iar aeumnecunoscut, sa sufere inchisoare corectio,nail pe timp de trei luni, pentru faptul de'furl

Cu apel.Data i cititá In se in.f piiblica, la 30

Noemvrie 1910.

Prin cartea de judecala No. 718, siWand aplicatia -art. 308 din cod. penal,s'a hotarit : .

Condamnd pe Maria Georgescu, fosta cudomiciliul In Sinaia, iar arum necunoscut,sa sufere inchisoare corectionala, pe timpde 15 zile, pentru -faptul de furL

Cu ape!.Data si citila in sedintii publica, 1/1.2

Decemvrie 1910.

Judeatoria rurali*Slobozia,judetul Ia1omita

-

Prin caftan de judecatti No. 1.023, s'ahotarit

Condatrind pe Irimia Munteanu, fost cudomiciliul prin comuna Slobozia, iar arumnecunoscu t, pentru faptul de contra ventiela legea servitoritor ce a comis, sa plateascaamenda In folosul comunei Slobozia-sumade lei 5, cu aplicarea art. 30 din codul pe-nal in caz de insolvabilitate.

Co drept de opozitie.Data si citita in sedintii publicti, la 15 No-

enavrie 1910.

Judecätoria ruralá Smadovita, ocolulBdclesu

La ordinea zilei find cereetarea actiuuiipenale, prin care Constantin Saftescu, Va-sile Vijulie, Ion St. Mica, Constantin Tu-luianu:si Mihar Carciumaru, din comunaSmadovita, sunt dati judecatii pentru fap-tul ca au cules porumb crud.

La apelul nominal s'a prezentat in in-stant& contravenientii Constantin Saftescu,Ion St. Mica, Vasile Vijulie i Mihar Câr-ciutnaru, cu martorul Ion Caneasi, Constan-tin Carciumaru, lipsind contravenientulConstantin Tuluceanu. Procedura coin-pieta.

S'a citit lucrarile in cauza.S'au audiat martorul Ion Caucosi, sub

prestare de jurilmänt, conform art. 153 pr.penala, despre a carei depunere s'a luatnota la dosar, iar martorul Constantin Car-ciumaru find rudä in grad oprit, nu s'aascul tat.

Contravenientii prezenti neagd faptulcar achitarea.

JudecalaAsupra actiunii penale de fata,Avand in vedere lucrárile in cauza. ;Avand In vedere 6, din depunerile mar-

torilor Ion L Blujdea, Gheorghe Blujdea,Nicolae Tudor, Nicolae Cocosatul, audiati Inse1inta dela 8 Octomvrie 1.910, cu i IonCaucosi, audiali azi sub prestare de jura-mânt, nn rezulta eá contravenientii Con-stantin Saftescu, Vasile Vijulie, Ion St. Mica

Mihar Carciumaru, au ornis -faptul decontraventie ce li se imputa ;

www.digibuc.ro

4 lanun. e 1-9ti

astfel Rind, judecata, In virtuteaart. 10, alin. H, pr. penala, urineaziachith pe inculpati;

Avand in vedere ea inculpatul 'Constan--tin Tuluianu, In §edinta dela 22 Septem-\Tie 1910, a -cerut i i s'a 'admis iwoba cumarteri a dovedi contrariu.

, Avand in vedere c numilul eontrave-nient, nu a depus lista de numele martori-tor, In termenul prevazut de art. 86, dinlegea judecatoriei de ocoale ;

Ca, astfel Rind, numitul a decittut dirtbeneficiul acestor probe, si deci s'a facutpisibil de penalitatea art. 385,- alin. IX,cod. penal, al eärui text s'a citit in sediritäpublicä;

Pentru acestc . motive, in nurnele legii,ho tara§t e :

Condamna pe contravenientul Cunstan-tin Tuluianu, din comuna Smadovita, säPlateasca 10 lei arnendä, in folosul coinu-nei Smadovita, en aplicatiunea art. 30 c.penal in caz de insolvabilitate.

Achitä de contravenientii Const. Säf-lescu, ion St. Mica, Vasile Vijelie si MiliorCireiumaru, din comuna Smadovita, pen-tru faptul de contraveritie ce li se imputa,ne Rind dovéditi culpabili.

Cu opozitie pentru Constantin Tuluianusi recurs pentru toti.

Data §i eitita in sedintit publica, la 220,:tornvrie 4910.

No. 14.

Judecätoria ruralá Tärgu-NeamtuThin cartea de judecata No. L758/910,

condaMnandu-se Ruhla Hana Tan, festal cudomiciliul in Tg.-Neamtu, iar acum neeu-noscut, la -5 lei amends, pentru faptul decontraventie ; i se notifica ca are dreptul deopozitie si recurs.

Judecatoria ruralä Tärgu-Ocna,judetui Back'

Thin eartea de judecata No. 1.316 din23 Noemvrie 1910, si in baza art. 238,alin. lIt si 60 - alin. ultirn e. p., s'a hotarit:

Condamtul pe Iancu fost cudomiciliul in Tg.-Ocna, iar acum necunos-cut, pentru faptul de loVire, la 25 leiamenda in folosul Statului, cu aplicatirmeaart. 28 cod. penal in caz de insolvabilitate

sä plateasca martorului Ilie Rozenstoc 5lei, despagubiri dvile si 14- lei port postalStatului.

Cu drept de apel.

4 JudecAtoria rimed Tulcea,judep1 Tulcea

Prin eartea de judecatii No. 908/940 sehotäraste :

Anuleaza opuzitia facutit de TefraneischiAntunie, din Tulcea, fwin petitia inreg. laNo. 8.782/940, contra carpi de judecatäpenalä No. 496/940, pronuntatä de aceastajudecatorie, si mentine in totul aceasta carteopezatii.

Co recurs.ata §i eititä in sedinta publied, la 21

ternvrie 4910.

MON FrOitUL OFICIAL

- Prin'.citrtea de judecati. criNo, 909,s'a hotitrit :

Anuleaza opozitia ficula. de Deni§ Um-berto din Tulcea, prin petitiunea inreg. laNo. 8:7811910, contra cartii de judecatapenald No 495/910, pronuntatä de aceastajudeatorie, si inentine in totul aceastäcarte opozata.

Cu recurs.Data i cetita In sedinti publica, la .21

Septemvrie 1910:

Judecdtoria ruralä Turnu-MagUreiePrin cartea de judecald at No 467, pro-

nuntata in ziva de 3 Maiu 1910, Si in bazaart. 300 §i 396, alin. II din codul penal, s'ahotarit :

Condamna.pe ineulgatul Nip 'Istratescu,eurelar, din T.-Magurele, ea pentru faptulde insulta, sä plateasca amendd in folosulcomueei suma de lei 10, cu aplicatia art.30 'din c. p., in caz de neavere.

Prezenta se pronunta cu apel

Prin cartea de judecatit. eu No. 562,pronuntata In ziva de 29 Maiu 1910, §i inNut art 385, alin. IX din codul penal, s'ahotarit :

Condamnit pe ineulpata Maria T. Giungu,din comuna T.-Magurele, ca pentru faptulde contraventie, sa phileasea amend& in fu-losul comunei suma de lei 40, cu apnea tinart. 30 din c. p.,. in erz de neavere.

Prezenti se pronuntii cu opozitierecurs.

Priu cartea de judecata eu No. 624,pronuntata in ziva de 9 Iunie 1910, si iiibaza art. 385, alin. IX din codul penal, s'ahotarit :

Condamnii pe inculpalul Ion Petre Al-btdiu, din comnna T.-Magurele, ca pentrufaptul de contraventie, sd pliteasca amendain folosul comunei suma de lei 10, cuaplicatia art 30 din coeul penal, in caz deneavere.

Prezenta se pronuntä eu opozitierecurs.

- Prin cartea tie julecata eu.Np.. 697,pronuntatä in ziva de 21 Iunie 1910, i inbaza art. 385, alin. IX din eedul penal, s'ahotärit :

Gmdaranii pe inculpata Elena Zamfi-reset], cantareatä, f sta din comuna T.-Ma-gurele, iar acum cu domiciliai necunoscut,ea pentrtt fapttil de eontraventie, sa pia-teasca amenda in fulosul comunei suma delei 40, cu aplicatia art. 30 din cod. petal,in caz de neavere.

Prezenta se pronuntä cii opozitierecurs.

- Prin cartea de judecata cu Nu. 928,pronuntati in ziva de 4 August 1940, si inbaza art. 309, alin III din codul penal, s'ahotärit :

Condamnd pe ineulptul Peten VotedMircof, fost ca domiciliul in comuna T.-1115.-gUrde, iar aeum neCunoseut; ea- pentru

9065

faptul de full, sá Sufere 'inchiioaM coree-tionala, pe timp de 15 Zile.

Prezenta se pronunti cu apel

Prin cartea de judecatä'eu No. 929,pronuntata in ziu de 4 Augnst 1910, si inbaza art. 385, alin, din codul penal, s'ahotarit :

Condamna pe ineulpatul losef Hobeanu,Servitor, din comuna Seaca, ca pentru fap-tul de contraventie, sa. plateaseä amendä iufolosui comttnei suma de lei 10, cu aplieatiaart 30 din codul penal, in caz de neavere.

Prezenta se pronunp cu opozitie si

recurs.

- Prin cartea de judecatä cu No. 966,pronuntati in ziva de 9 August 1910, i inbaza art 309, alin. V din codul penal, s'a.hotärit :

Condamna pe ineulpatul Radu R. Nuta,zis Fieraru, fost eu domiciliul in T.-Magu-rele, iar acuirr necunoscut, §i pe Hie I. Nutä,din comuna Durobantu, ca pentru faptul defurt, sufere inchisoare corectionali petimp de 3 luni de zile primul; iar secundul45 zile inehisoare corectionala.

Prezenta se pronunta cu apel

- Prin cartea de judecatä err No. 985,pronuntatä in ziva de 16 August 1910, §iin baza art. 300 i 396, alin II din codulpenal, s'a botarit :

Condamna pe Dräghici Zaharia, servitor,din comuna T -Magurele, ca pentru faptulde insulta si luvire, sa sufere inchisoare co-rectionalä pe timp de 15 zile

Prezenta se pronunta cu apel.

Prin cartea de judecatä No. .I.183,prommtata 4n ziva de 29 Septemvrie1910,si In baza art. 285, alin. IX c. p., s'a ho-tarit :

Condarnnd pe.inculpatul Nieolae Petrof,din comuna T.-Mdgurele, ea, peritru faptulde contraveutiune, sd pliteasea amendä Infulosul comunel suma de lei 5, cu aplicatiaart. 20 c. p., in caz de neavene.

Prezenta se pronuntä cu opozitie §i re-curs.

- La ordinea zilei Rind a se judecit ac-tinnea publicá deschisi de mediculcomuneiT.-Mdgurele, prin adresa No. 340/910, con-tra Aritinei Cristodorescri, din aceea§ co-munä, pentru faptul ea a contravenit dis-'pozitiunilor art. 26 si 27 din regulamentulpentru privegherea 'boalelor contagioase,

La apelul nominal facut a lipsit contra-venienta; procedura completa.

S'au citit actele din dosar, Intre cariprocesul-verbal.

Jtidecata,Asupra actiunii publice,Avand in vedere proceSul-verbal anexat

la dosar, dresal de J. medic al orasului inunire cu comisarul Fl. Itateescu, din camse'constata ca inculpatn a refuzat a se pre-zentà la vizita medicaia in ziva de 6 Oc-

-tóm'vrie 1910 ;

www.digibuc.ro

9066 MONITORUL OFICIAL

Consider And cA numita inculpatA, princomiterea acestui fapt, a antravenit dis-poziljunilor art. 26 si 27 din regulameutulcomunal i, deci, s'a fAcut pasibilii de pena-htatea prescrisä de art. 385, alin. 1X. dincodul penal, al drui text s'a citit In au-dieng publicd ;

Pentru aceste motive, in virtutea legii,hotAraste :

Condamnä pe contravenienta AritinaCristodorescu, din comuna T.-MAgurele, ca,pentru faptul de contiaventie ce a comissi de care s'adovedit culpabilA, sä plateascA10 lei arnendA in folosul comunei T.-MAgu-role, cu aplicatia art. 30 e. p.

Cu dreptul de opozitie si recurs.DatA i cititä in sedinti publicA, la 1 No-

emvrie 1910.No. 1.362.

- La ordinea zilei fiind a se judecit ac-tiunea public& desehisä de medicul comunei

prin adresa No. 550/910,contra Marioarei Simionescu din aceeas co-munA, pentru faptul cA a contravenit dis-pozitiunilor art. 26 si 27 din regulamentulboalelor infecpoase,

La apelul nominal fAcut a lipsit contra-venienta; procedura completA.

S'au citit actele din dosar, intre cariprocesul-verbal.

Judecata,AvAnd in vedere procesul-verbal anexat

la dosar dresat de d. medic al orasului inunire cu comisarul Fl. Mateescu, din carese constati cá inculpata, in ziva de 6 Oc-fomvrie 1910, a refuzat a se prezentà lavizita medicali ;

ConsiderAnd cA nurnita inculpati, princomiterea acestui fapt, a contravenit dis-pozitiunilor art. 26 si 27 din regulamentulcomunal i, deci, s'a fAcut pasibilä de pena-litatea prescrisA de art. 385, alin. IX dincodul penal, al cdui text s'a citit in audi-enta publick

Pentru aceste motive, in virlutea legii,hotärrste :

CondamnA pe contravenienta MarioaraSimionescu, din comuna T.-Mágurele, ca,pentru faptul de contraventie ce a comisde care s'a dovedit culpabilä, sä pliteasci10 lei amendä in folosul comunei T.-Mä-gurele, cu aplicatia art. 30 c. p.

Cu dreptul de opozitie si recurs.Data si calla in sedintä publicä, la I No-

emvrie 1910.No. 1.364.

Judecdtoria rurald Vela,judetul Dolj

Prin cartea de judecatä No. 1.277 s'ahotArit :

CondamnA pe inculpatul Ali. Cadri, dincomuna Sale*, judetul Dolj, sA plAteascA.10 lei amendi in folosul casei comunei

cu aplicatia art. 30 din codul penalin caz de insolvabibitate, pentru faptul de

Cu apel.Data i cititti in sediatit publicA, la 5 No-

enivrie 1910,

Judeatoria rurali Voinegti,judmul Iai

Prin cartea de judecatá No. 720 s'a ho-tArit :

CondamnA pe Costache Macarie, din fasi,strada SAulesCu No. 5, pentru furt de lastäpfin, sA.sufere o lima de zile inchisoarecorectionalA i sä plAteascA 60 bani chel-tueli de procedurA Statului.

Cu apel.Data si cititA in sedinta dela 29 Octom-

vrie 1910.

Judecatoria rurald Vutcani,judetul Fdlciu

Prin cartea de judecatA penalä No. 601,s'a hotArit:

Condamnä pe Pricop Marciuc, cu domi-ciliul necunoscu, pentru faptul prevAzut deart. 239 din c. p., la 40 lei amencIA, in fo-losul Statului, cu aplicatia art.28 din c. p.,plus un leu portul postal.

Cu apel.Data i pronuntatA in seding publick la

30 Noemvrie 1909.

Judecatoria rurald Zimnicea,judetul Teleorman

Prin cartea de judecatä No. 997, si inbaza art. 81 din legea pentru organiza-rea meseriilor, s'a hotArit :

Condamnä pe Andrei Taciu, fost prin co-muna Contesti, judetul Teleorman, i in Bu-curesti, str. Berzei 109, iar acum necunos-cut, sa. plAteascA 50 lei amendA in folosulcorporatiei meseriasilor din Zimnicea, cuaplicatia art. 30 din c. p. in caz de insolva-bilitate, fiind dovedit culpabil cA a contra-venit disp. art. 8 din legea meseriilor.

Cu apel.Data cititä in sedintA publicA, la 21

Octornvrie 1910.

Portareii tribunalului Covurluifurnal No. 7.044.- 1910, Deeemvrie 11

AvAnd in vedere adresa No 2.011/910,a d-lui jude-sindic local, prin care cere pu-nerea unui nou termen de vinzarea acti-vului falimentului S. Mosnanski & L. Felcl-ber, care si se facA en gros sau pe partizi,ori en detail, dupà cum se vor ivi concu-renti, iar licitatiunea sA se inceapi dela40 0/0 sub pretul prevAzut in inventar ;

AvAnd in vedere cA, dupä cum rezultAdin lucrArile inaintate de d. jude-sindic cumentionata adresA, la termenul de 9 De-cemvrie a. c., fixat pentru vAnzarea activu-lui zisei firme, s'au prezentat concurenticari au oferit abia suma de 39.100 lei pen-tru toate mArfurile i stelajele, care e preamic in raport cu valoarea lui realA :

CA, fatA cu aceasta, tribunalul catä sAadmiti cererea d-lui jude-sindic fAcutA prinmentionata adresA,

Pentru aceste motive,Admite cererea d-lui jude-sindic prin

adresa No. 2.011/910 i, in conseci*, ILautorizi sä proceadA din nou la vAnzareaactivului firmei falite S. Mosnanski & L.

4 lanuarie 1911

Feldher, COM NS din mArfuri de manufac-turA i stelajele magazinului, precum si amArfurilor gajate la Ch. Solomon & Comp.,din Bucuresti, aflate in intrepozitul doku-rilor Galati.

VAnzarea se va face prin licitaie publicA,incepAndu-se licitatiunea dela 40 0/0 subpretul prevAzut in inventar, vAnzare carese va face en gros sau pe partizi, ori en de-tail, dupA cum se vor ivi concurenti.

Termen de vAnzare se fixeazá la 11 Ia-nuarie 1911, orele 11 a. m.

Copie depe acest jurnal se va trimited-lui jude-sindic spre a o publich in Moni-torn/ Oficial.

C. Botez, I. Pdrvalescu.Grefier, Petrovici.

furnal No. 7.136.- 1910, Decemvrie 16AvAnd in vedere adresa No. 2.025/910,

a d-lui prin care cere a ti au-torizat sA vindA, prin licitaie publick ac-tivul falimentului Ion N. Raftopulo, compusdin inalliminte confectionatA, piele, scule,masini pentru cismArie altele, aftate inprAvAlia falitului de pe str. Portului No. 125,precum si din datorii de incasat in acest fa-liment, dispunAnd ea aceste datorii si sevfinzA impreunA cu celAlalt activ, incepAn-du-se licitatia dela 50 0/0 sub pretul prevA-zut in inventar i cbiar mai jos;

VAzind_cA verificarea creantelor a avutloc si nu s'a ivit nici o contestatia ;

ITAzAnd disp. art. 803 si 808 c. corn.,Pentru aceste motive, dispune :AutorizA pe d. jude-sindic sä proceadA la

vAnz. act. falitului Ion N. Raftopulo, com-pus din incAltAminte confectionatA, piele,scule, masini pen tru cismárie ialtele atlatein prAvAlia falitului de pe strada PortuluiNo. 125, precum si din datorii de incasat.

VAnzarea se va face prin licitatiune pu-blicii si la fata locului pentru mArfuri, iarpentru datorii de incasat la cancelaria sin-dicatului.

Licitatiunea va incepe dela 50 010 subpretul prevAzut in inventar i chiar maijos, dupá cum se vor ivi concurenti.

Terrnen de vAnzare se fixeazá la 10 Ia-nuarie 1911.

Copie depe acest jurnal se va Inaintàd-lui jude-sindic, spre a o publicA in Moni-torttl Oficial.

Râmniceanu, Peirvulescu.Grefier, Petrovici.

Inalta Curte de casatie i justitieConform art. 45, tar. II din legea pen-

tru constatarea i perceperea contributiuni-lor directe din 1893, se publicA spre cu-nosh* celor interesati ci Malta Curte decasatie i justitie, sectia RI, va Jude* in di-verge*, in ziva de 12 Ianuarie 1911, re-cursul fiscal ficut de :

I. Dumitrescu contra deciz. corn. apelNo. 3441910, cu adm. fin. Romaniti.

doh

www.digibuc.ro

4 lanuarie 1911

- Conform art. 45, alin. II (lin legeapcntru constatarea i perceperea contribu-liunilor directe din 1893, se publica sprecuno1inta celor interesati cä Malta Curtede casatie i justifie, sectia HI, va judeck inziva de 2 Fevruarie 1911, recursurile (is-cale, fäcule de :

1) D. P. Voinescu, contra deciziunii co-Misiei de apel No. 72 048/910, cu adm.fin. a Capitalei ;

2) I. Sirnnicearm contra deciziunii co-inisiei de apel No..... din 4 Decem vrie1910, cu adm. fin. Dolj ;

Gh. Solomon 'contra deciziunii co-misiei de apel No.. _1910, cu adrn. fin.-

Ia§i ;4) Ditä Strul contra deciziunii comisiei

de apel No.... /910, cu adrn. fin. Ylara;5) Heinerich Siebeneicher contra deci-

ziunii comisiei de apel No. 2/910, cu adm.fin. a Capitalei ;

6) Herscu Veinberg contra deciziuniicornisiei de apel No. 2.155/9 ( 0, cu adm.lin Roman ;

7) Herscu Grünberg contra dejziuniicomisiei de apel No. 2.043/910, cu adm.fin. Roman ;

8) Toma A. Chisacof contra deciziuniiron-isiei de apel No. 731/910, cu adm.Mein ;

9) Adm. fin. Mein contra deciziunii co-misiunii de apel No. 7(6/910, cu VasileConstantinescu ;

10) Cr. Täbäcaru contra deciziunii co-misiei de apel No. 805/910, cu adm. fin.Dorohoi ;

.11) Vasile Gli. Bumbu contra deciziuniicornisiei de apel No. 652/910, cu adm. fin.Nearntu ;

12) Gh. Chedan, zis D-trescu contradeciziunii comisiei de apel No. 1.145/910,cu adm. fin. Neamtu ;

13) Adm. fin.. Vaslui cöntra deciziuniicomisiei de apel No. 374/910, cu SigmundGrosvald ;

14) Adm. fm. Vaslui contra deciziuniicomisiei de apel No. 349/910, cu NeronLupa§cu 0 Ed. Ghica ;

15) Adrn. fin. Tulcea contra deciziuniiéornisiei de apel No. 65/910, cu Banca Mar-morosch, Blank ;

16) Adm. fin. Tulcea contra deciziuniicomisiei de apel No. 66/910, cu BancaMarmorosch, Blank ;

17) Ob§tea loc. corn. Bresnita contradeciziunii comisiei de apel No. ... /910, cuadm. fin. Mehedinti ;

18) Preotul Const. Provincianu contradeciziunii comisiei de apel No.... /910, cuadm. fin. Prahova ;

19) Adm. fin. Pumna contra deciziuniicomisiei de apel No. 1.098/910, cu 'lie LSäbäreanu ;

20) Adm. fin. Vla§ca contra deciziuniicornisiei de apel No. 2.130/910, cu AndreiRädulescu ;

21) Adm. fin. Vaslui contra deciziuniicornisiei de apel No. 439/910, cu Gr. Gr.Nedelcu.

MONITORUL OFICIAL 9067

- Conform art. 45, ann. II din legeapentru constatarea i perceperea contribu-tiunilor directe din 1893, se publidi sprecuno§tinta ceh r interesati cä Malta Curtede casafie juslitie, sectia 1H, va judec, Inziva de 4 Fevruarie 1911, recursurile fis-cale fácute de:

() Pavel Pridure contra deciziunii co-misiei de apal No. 122/910, cu adm. fin.Vaslui ;

2) N. Efriniescu contra deeiziunii co-misiei de apel No. 7/910, cu adm. fin. Olt;

3) Leon Sculi Logotite contra deci-ziunii comisiei de apel No. 775/910, cuadm. fin. Tecuci ;

4) Al. N. Mois, contra deciziunii-comisieide apel No. 766/910, cu adm. fin. Tecuci ;

5) Paul Baf§, contra deciziunii cornisieide apel No. 833(910, cu adm. fin. Tecuci ;

6) Gh. P. Costache contra deciziunii co-misiei de apel No. 545/910, cu adrn. fin.Tecuci ;

7) Zornaghibel Teofil contra deciziuniicomisiei de apel No. 969/910, cu adm. fin.Suceava ;

8) Vicent Schleser, contra deciziunii co-misiei de apel No. 1.004/910, cu adm.Suceava ;

9) Gaspar Iablonsehi contra deciziuniicomis ei de apel No. 1.077(910, cu adm.fin. Suceava ;

10) Anton Klinek contra deciziunii co-misiei de apel No. 1.078/910, cu adm. fin.Suceava ;

11) Petru Sram contra deciziunii co-n isiei de apel No. 1.038/910, cu adm. fin.Suceava ;

12) Printu Barbu §tirbei contra deci-ziunii comisiunii de apel No. 970/910, cuadm. fin. Suceava ;

13) Dr. AI. Savin contra deciziunii co-misiei de apel No. 454/910, cu adrn. fin.Romanati ;

14) Natalia [John contra deciziunii co-misiei de apel No. 4401910, cu adm. fin.Vaslui ;

15) M. Rosmatonschi contra deciziuniicomisiei de apel No. 639/910, cu adrn. fin.Constanta.

- Conform art. 45, alin. II, din legeapentru constatarea i perceperea contribu-tiunilor directe din 1893, se publia sprecuno§tinta celor interesati cá inalta Curtede casafie i justitie, sectia III, va judeci, inziva de 7 Fevruarie 1911, recursurile fis-cale faeute de :

1) Nicolae C. Mihai contra deciziunii co-misiunii (le apel No. 790/910, cu adm.flu. Romanati ;

2) Gr. V. Enciu contra deciziunii co-misiei de apel No. 771/910, cu adm. fin.Fäleiu;

3) Avrarn Rozentveig contra deciziuniicomisiei de apel No. 1.162/910, cu adm.fin. Botopni ;

4) Sura Ghelberg contra deciziunii co-misiei de apel No. 2.695/910, cu adm. fin.Roman ;

5) Avram Lupu contra deciziunii corni-

siei de apel No. 1.1791910, cu adm. fin.Roman ;

6) Idem contra deeiziunii comisiei de apelNo. '1.180/910, cu adm. fin. Roman ;

7) Avram I. Ioirtä, zis Finkelstein contradeciziunii comisiei de apel No. 2.295/910,cu adm. fin. Roman ;

8) Mihai Märt contra deciziunii comisieide apel No. 49/910, cu adm. fin. Roman ;

9) Avram Lupu contra deciziunii comi-siei de apel No. 1.178(9(0, cu adm. fin.Roman ;

10) Ioan N. Botez contra deciziunii co-misiei de apel No. 2.839/910, cu adm. fin.Roman ;

11) Victor Naiman contra deciziunii co-misiei de apel No. 802/910, cu adm. fin.Roman ;

12) E. Pascu Finkelstein contra deciziu-nii comisiei de apel No. ... din 27 Maiu1910, cu adm. fin. a Capitalei ;

13) Petre D. Costescu contra deciziuniicomisiei de apel No. ... din 30 Noemvrie1910, cu adm. fin. Tulcea;

14) Ilie Mirescu contra deciziunii comi-siei de apel No. ... din 2 Decemvrie 1910,cu adm. fin. Dolj ;

15) V. Tanasache contra deciziunii co-misiei de apel No. 1.265/910, cu adm. fin.Neamtu ;

16) D. Teodorescu contra deciziunii co-misiei de apel No. 4.264/910, cu adm. fin.Neamfu;

(7) Mihai Bärcan contra deciziunii co-misiei de apel No. 694/910, cu adm. fin.Neamtu ;

18) D. Stamate contra deciziunii comisieide apel No. 563/910, cu adrn. financiariNeamfu.

- Conform art. 45, aliniatul II, din legeapentru constatarea i perceperea contribu-liunilor directe din 1893, se public& sprecuno§tinta celor interesali a Malta Curtede casatie i justifie, sectia Ill, va judec,in ziva de 8 Fevruarie 1911, recursurilefiscale fäcute de :

1) Maria M. R. Ciodinescu contra deciz.corn. apel No. . . din 10 Oct.1910, cu adm.fin. Välcea ;

2) Prim. corn. Galati contra deciz. corn.apel No. 1.121/910, cu adm. fin. Covurlui ;

3) loan Mihailof contra deciz. corn. apelNo. 286/910, cu adm. fin. Covurlui ;

4) Gavril D. Mihäilescu contra deciz.corn. apel No. 1.310/910, cu adm. fin. Co-vurlui ;

5) Than Don contra deciz. coin. apelNo. 501/910, cu adm. fin. Putna ;

6) M. Tangalä contra deeiz. corn. apelNo. 699/910, eu adm. fin. Tecuci ;

7) D. Ciobotaru contra deciz. corn. apelNo. 7(5/910, cu adin. fin. Tecuci ;

8) Gh. A. Lungu contra deciz. coin. apelNo. 536/910, cu adm. fin. Tecuci ;

9) Than A. Diaconitei contra deciz. corn.apel No. 533/910, cu adm. fin. Tecuci ;

10) Teodor V. Teliban contra deciz. corn.apel No. 534/910, cu adm. fin. Tecuci ;

www.digibuc.ro

11068'

11) Olga Lazar contra deciz. com. apel.No. 320/910, cu adm. fin. Putna ;

12) M. Neagu contra deciz. coin. apelNo. 13/910, cu adm. fin. Patna ;

13) L. Maer contra deciz. com. apelNo. 318/910, cu adni. fin. Putna;

14) Idern contra deciz. com. apel. No. 319din 1910, ea adrn. fin. Putna ;

15) B. 0 R. Kiroviei contra deciz. com.apel No. 979/910, ea adm. fin. Covurlui.

- Conform art 45, alinialul II, din le-gea pentru constatarea i perceperea con-tribirtiunilor directe din 1893, se publicaspre cunos;tinta celor interesali ca inaltaCurté de casatie justitie, sectia III, va judec,in ziva de 9 Fevruarie 1911, recursurite fis-cale facute de

1) Panait Petrea contra deciz. corn. apelNo. 61/910, cu adm. fin. Putna ;

2) Capitan I. Darian contra deciz. corn.apel No. 770/910, cu adop. fin. putna ;

. 3) L. Frangulea centra deciz. coin. apelNo. 147/910, cu adm. fin.Putna ;

4) Adm. fin. Mein contra deciz. corn.apel No. 784/910, cu banca Gli. D. Berea ;- 5) Stelian P. Savu contra deciz. corn.apel No. 687/910, cu adm. fin. Constanta ;

6) C. Sapatupi contra deciz. corn. apelNo. 688/910, err adm. fin. Constanta ;

7) Soc. anonima Traian contra deciz. corn.apel No. 474/910, cu adm. fin. Nearntii ;

8) Gh. H. Baroda contra deciz. coin. apelNo. 239/910, cu adrn. fin. Vaslui ;

9) Const. Stratou contra deciz. com.'apelNo. 237/910, cu adin. fin. Vaslui ;

10) Leiba Darabaner contra deciz. corn.apel No. 292/910, cu adm. fin. Nearrrtit ;

11) Isac M. Segal contra deciz. com. apelNo. 1.319/940, cm adm. fin. Neaintu ;

12) Soc. anonirna Traian contra deciz. com.apel No. 4.286/910, cu adm. fin. Nearntu ;

13) §tetan Pantiru contra deciz. cornis.apel No. '1.260/910, cu adrn. fm. Neanitu ;

14) V. Aftanase Miron contra deciz. corn.apel No. 1.1'12/910, cu adrn. fin. Nearntu ;

-15) Lupu sin-Iancu contra (leciz. corn.apel N. 893/910, cu adm. fin. Boto§ani.

- Conform art. 45, aliniatul II, din le-gea pentru coustatarea i pereeperea con--tributiunilor dicecte din 1893, se publicaspre cunoVinta celor interesati cá inaltaCurté de casatie justitie, sectia 1H, va ju-dech, in ziva de 11 Fevruarie 1911, recur--surile fiscale facute de :

1) Isar Veinstein contra deciz. com. apelNo. 1.165/910, cu administratia financiaraBotooni ;

2) Herman Zverclling contra deciz. coin.apel No. 1.252/910, .cu administratia fm.Botomii ;

3) Favel Frucliter contra deciz. corn. apelNo. 1.131:910, cu adrninistratia fmanciaraBotopni;

4) Leiba Salic contra deciz. corn. apelNo. 1.066/910, cu adrninistratia financiardBoto§ani ;

5) Iser Veinstein contra decis. cram. apel

MONITORUL OFICIAL. 4 Tanuarie 1911

No. '1.164/910, .cu adininistratia financiaraBotopiii ;

6) loan Al. Costea contra deciz. corn. apelNo. 823/910, cu adininistratia financiaraDarnbovita ;

7) Boris Frantz Petz contra deciz. coin.apel No. 1.225/910, cu administratia fin.Darn bo vi ;

8) Gav. P. Olteanu contra deciz. corn.apel No. 599!910, eu adininistratia finan.Nearntu ;

9) S. I. Lachmanovici contra deciz. coin.apel No. . .din 30 Noemvrie 1910, cu achnfin. Braila ;

'10) Mindla Buium Pascariu contra deciz.corn. apel No. 4.067/910, err adrninistratiafmanciara Botoaani ;

11) D. P. -Voinescu, contra deciz. corn,apel No. 72.048/910, cu administratia fin.a Capitalei ;

12) N. Duduica contra decii. com. apelNo. . .14 din Decernv Fie 1910, cu adrn. fin.lai ;

13) Ob§tea loc. com. Reseti-Vo1ua0 con-tra deciz. corn. apel No. . /910, cu adm. fin.Ialomita ;

14) Cerna Bercovici contra deciz. com.apel No. .. din 4 Octomvrie1910, cu adrn.fin.Suceava ;

15) Grassi Giovani contra deciz. coin.apel No. . din 40 Decernvrie 1910, cu adm.fin. Prahova ;

16) Adm. fin. Suceava contra deeiz. coin.apel No. 1.217/9.10, cu Eleonora ai A. Vali0 A. Vali cu fiscul;

17) Adm. fin.. Putna contra deciz..coni.apel No. 863/910, cu Zamfir C. Zarnfi-resell ;

4 ay Fochion .Cristofa contra -deciz. corn.apel No. 816/910, ca adm. fin. Braila ;

19) Adm. fin. Putna contra deciz. corn.apel No. 8881910, cu Simia F. Terhat ;

20) Aglaia I. Antonescu contra decorn. aPel No.1.028/910, cu adrn. financiaraDorohoi.

- Conform art. 45, alin. If, (lin legeapenfru constatarea ii perceperel contribu-tiunilor directe din 1893, se publica sprecunoatinta celor iteresati ca inalta Curtede casatie i justitie, sectia III, va judech, inziva (je 14 Fevruarie recursucite lis-cale facute de :

1) General ZiAina contra deciz. corn. apelNo. 554/910, cu achn. fin. Constanta ;

2) Gr. Alexandrescu contra deciz. com.apel No. 145/910, cu adrn, fin. lalornita ;

3) Musat Dirica contra deciz. com. apelNo. 7301910, cu adm. lin. DAmbovita;

4) Artur Hinek contra deciz. com. apelNo. '1.337/910, cu adoi. fin. Botoani;

5) Carol Hinek contra deciz. coin. apelNo. 1.336/910, cu adin. fin. Botoi;ani:

6) ¡Vim. fin. Suceava contra finiz. com.apel No. 1.249/910, au Gabriel Talus.

7) Pasealopol et Comp. contra deciz. corn.aped No. 1.031/910, cu adm. fin. Olt ;

8) Marin Ion Candel contra deciz. coni.apel No. 1:083/910, cu adm. fin. Olt ;

9) Al. A. Naum contra deciz. ,coni. apelNo. 1.679/910, cu adin. fin. Near*:

10) Al. A. Naurn contra deciz. corn. apelNo. 1.680/910, cu adm. Fmi. Neamtu ;

11) C. Vce el contra deciz. com. apel No. 804din 1910, cu adrn. fin. Neamtu ;

12) Iancu Popescu contra dcciz. corn.apel No. 1.303/940, cu adm. fin. Neamtu ;

43) Leopold Mendel contra deciz. cow.apel No. 919/910, cu adm. fin. Romanati ;

14) Salim Rapaport contra deciz. corn.apel No. 586/910, cu adm. fin. Vaslui;

15) Gli. Balan contra deciz. corn. apelNo. 323/910, cu adm. fui. Vaslui.

-Conform art. 45, aliniatul II, din le-gea pentru constatarea i perceperea con-tributiunilor directe din 1893, se publicaspre cunoatinta celor interesanti ea inaltaCurte de casatie ii justitie, sectia III, va ju-deck in ziva de 45 Fevruarie 1914, recur-surile fiscale !acute de :

4) Elena Milläilescu contra deciz. coin;apel No. 549/910, cu adm. fin. Covurlui .

2) §lefan I. Simion contra deciz. com.apel No. 698/910, cu adm, fin. Tecuci;

3) Gh. C. 1. Vicovanu contra deciz. corn.apel No. -1.284/910, cu adm. fin. Suceava;

4) Petre I. Obreja contra deciz com. apelNo. 1.228/910, cu'adm fin. Suceava;

5) Carol Hinek contra deciz. corn. apelNo. 4.338/910, cu adm. fin. BoLoaani;

6) Nicula I. Ghica contra deciz. corn. apelNo. 1.319/910, cu adm. fin. Dambovita ;

7) Ene D. Treanta contra deciz. corn.apel No. 476/910, cu adm. fin. Rornanali ;

8) Gb. zis lorgu Constantinescu contradeciz. corn. apel No. 834/910, cu adm. fin.

ornanati ;9) Iosef Sandor contra deciz. corn. apel

No. 919/910, cu adm. fin. Romanati;10) Adolf Tridman contra deciz. com.

apel No. 594(910, cu adm. fin. Roman ;11) Th. Miulescu contra deCiz corn. apel

No. 782(910, cu adrn. fin. Constanta-;12) Manea Druker contra (leciz. corn.

apel No. 1.371/916, cu adm. fin. Covurlui ;13) Fabrica de erne Westfalia contra

deciz. coni. apel No. 502/910, cu adm. fin.Covurlui ;

14) Adm. fin. Covurlui contra deciz. cornapel No. 1.466/940, cu M. Cantacuzino ;

15) Adm. fin. Covurlui, contra deciz.corn. No. '1.037/910, cu *tefan 0 I. Stai-covitz.

- Conform art. 45, alin. II din legeapeutru constatarea i perceperea contribu-tiunilor directe din 1893, se publica sprocunoatinta celer interesati ca inalta Curtede casatie i justie, sectia III, va judeck inahla de 16 Fevruarie 1914, recursurile fis-cale tactile de :

Moise M. Svar t. contra deciz. com.apel No. '1.568/910, cu adm. fío. Suceava ;

2) Elena Giurescu Cuciurano contra de-ciziei coin. apel No. 1.185/910, eu adm.fin. Suceava ;

3) H. Marcovici contra deciz, coni. apelNo. 4.7441910, ea adni. fin. Neamtu;

www.digibuc.ro

4 Ilium lc 19 t 1

4) Albert Nichita contra deciz. com. apelNo. 336/910, cu adm. fin. Patna ;

5) C..R. Cojocaru contra deciz. corn. apelNo. 50/910, en adm. fin. Patna;

6) §tefan Niculescu contra deciz. corn.apel No. 887/910, cu adm. fin. Roma-nati ;

7) tefan N. Ronca, contra deciz. corn.apel No. 91.3/910, cu adm.. fin. Rornanati ;

8) Gh. N. Ronca contra deciz. corn. apelNo. 912/910, cu adm. fin. Romanali;

9) lancu D. Cristescu contra deciz. corn.apel No. 922/910, cu adm. fin. Romanati ;

10) GIL Nieolau contra deciz. corn. apelNo. 928/910, cu adrn. fin. Romanati ;

11) V. Diaconescu. contra deciz. corn.apel No. 924/910, cu adm. fin. Romanati ;

12) Mihai Vasilescu contra deciz. corn.apel No. 910/910, cu adrn. fin. Roma-nati ;

13) Reiter et Stalled contra deciz. corn.apel No. 1.117/910, cu adm. fin. Roman ;

(4) Avrarn Mihai contra deciz. corn. apelNo. 4.015/910, eu adm. fin. Dorohoi;

15) Gh. Gold contra deciz. corn. apelNo. 940/910, cu adm. fin. Tecuci.

Grefa tribunalului Ilfov, sectia IIcivilo- corectd onald-

ExtractD-na Alexandrina Popescu, de profesiune

profesoark domiciliaid in comuna Calugit-reni, judetul Vla§ca, a cerut acestui tribu-nal, prin petitia din 22 Decernvrie 1910,si fie divortatä de sotul salt pentru motivedin cauzi determinat.

Din casätorie este un copil.Sotul, dupd cum aratit sotia reclaniantä

prin mentionata petitie, este controlor albäncilor populare.

Nu se serve§te cu act de paupertate.Terinenul infatiOrii este fixat pen tru

ziva de 15 Ianuarie 1911.Acest extract se publicä de noi, grefier

prin Monitorul Oficial, conform art. 285din cod, civil rnodificat.

No. 31.611. 4910, Decernvrie 23.

Grefa tribunalului Ilfov, sectia IVcivilo-corectionala-

Extracte

D-na Emma Gb. Gheorghiu, domici-ciliatä in Bucure§ti, str. Popa Tatu No. 11a cerut ac'estui tribunal, prin petitia inre-gistratä la No. 25.674 din 11 Deceinvrie4910, sä fie divortatä de sotul säu pentrumotive din cauzá determinatá.

Din asätorie sunt 2'copii, Elena de 9ani §ii.Ana de 4 ani i jurn.

Ambii soli Uu posedä niciun fel de avere,mobila sau

-Sofia se serve§te cu act de paupertate.rermenul infälisarii este. fikat pentru

ziva de 10 larmarie 1911.

MON ITORIA 0 PICT

Acest extract se va publica de mii.grefierprin Monitorul Oficial, conf. art. 285 c.civ. modificat.

No. 26.732. 1910, Decerovrie 29.

- D-na Chiriachita Tetu, domiciliatii inBucurWi, str. Cataramii No. 3, a cerutacestui tribunal prin petilia inregistra Lit laNo. 25.466 din 8 De:_!ernvrie 1910, sä fiedivortatä de sotul situ, pentru motive dincauzä determinatä.

Pin eas5torie este un copil, Marla de 8ani.

'Ambii soti nu posedd nici un fel de averernobilä sau imobilä.

&Ilia se serve§te cu act de pauperlate.Termenul infatiOrii este fixat pentru

ziva de 10 lanuarie 1911.Acest certificat se va pal:licit de noi gre-

fier prin Monitorul 0 ficial. conf. art. 285c. civ. modifiCat.

No. 26.778. 1910, Decemvrie 22.

-D-na. Belly Sanft, *domiciliala hi Bucu-re§11, str. Pitegora No. 8, a cerut acestuitribunal, prin petitia inreg. la No. 26.529

din 22 Decemvrie 1910, sá fie divortatä desotul säu7pentrar motive din cauzii determi-natd.

Din cisätorie este un copil, Antonietta,de 5 ani §i jum.

Ambii soti nu posedi nici un fel de averemobilá saui imobilä.

Solia se servWe cu act de paupertate.Termenul InfátiOrii este fixat pentru

ziva de 10 Ianuarie 1911.Acest extract se pUblica de noi grefier

prin Monitorul Oficial, conform art. 285c. civ. modificat.

No. 27.579. 19(0, Deceinvrie.

Grefa tribunalului Patna, sectla H

ExtractD-na Marghioala P. Chiriac, din comuna

Pate§ti, judetul Putna, prin petitia inregis-tratá la No. 16.357/910, a fiicut actiunede divort contra sotului ei Petcu Chiriac,pentru excese, cruzirni i insulte grave.

Reclarnanta area' cä din casátorie a re-zultat doi copii, P.:lade 0- tefana, iar sotuln'are avere.

- Se publicii aceasta conform art. 285 dincodul civil.

No. 21.257.

Grefa tribmialului Suceava

ExtractPrin petitiunea inreg. la No, 21.087 din

15 Decemvrie 1910, d. G. Sandu Parade,din corn. Valed-Seack jud. Suceava, a in-tentat aliune de divort contra sotiei saleMaranda Gb. Sandu Palade, pentru camedeterminate:

Reclamantul aratá priri petitiune cit a

reiultat din cásátorie un copil anuine loan,iar sotia piirätá nu posedit avere.

Reclarnadtul se serve§te in proces cu actde paupertate.

No. 27.418. (910 Decernvrie 23.

Judeatoria rurala Buhuq,judetul-Neanita

Extract depe actul constituliv al societiltii coope-rative de produciie :cu numele de ,SLefan-cel-Mare, pentru exploataréa pridurei Dareu-Gos-mani, din gortalna Silistea, judelul Neamtu siautentilicat Sub No. 296 din 1910.

1) Societatea cooperativii de productie,err numele de Stefan-cel-M., re, va-av.eir se-

com. plasa Buhuf, judet.tilNearntu.

2) Suma capitahilui subscris este delei 5.800 lei, care s'a viirsat intreagit laconstituire; fiecare dintra membrii va puteir

mareascá capitalul pinä- la suma de5.000 lei, prin cotizalii lunare,

3) Societatea cooperativd de productie cunumele de Stefan-cel-Mareu este compusaacurn la constituire din 24 membri.

4) Durata societätii este de 6 ani, cu in-ce pere dela 1 Ianuarie 1911 :-;>i pánä la 1Ianuarie 191.7.

5) Administratorii societätii sunt : d-niiPreotul D._Romanescu,-Gh. Popovici, PetreTh. Ionasscu, Gh. D. Irimioaiei i C. Al. Io-naFu, iar cenzori d-nfi : C. Istratti, Th.,Radu §i V Boiä i supleanti d-nfi: N. D.arban, -V. S. Pandelea §i C. Gr. Cuptior.

(Urine azi semnáturile magistratului-sta-giar i a grefierului).

No. 24.290. 1910, Decemyrie 28.

Judeedtoria.rurald Dumitresti,judetul Olt

Extract depe actul constitutiv si statutele ob§teide arendare si exploatarea mo§iei Verguleasa,proprietatea d-nei Zoia T. Gazan, situatil In co-muna Dumitresti, satul Verguleasa, autentificatede aceastaiudeditorie la No. 7 din 23 Decem-vrie 4910.

() Se inflinteaza, constituitä in ob§te dearendare a locuitorilor din comuna Durni-tre§ti, satul Verguleasa, pentru arendarea§i exploatarea mo§iei. Verguleasa, proprie-tatea d-nei Zoe T. Gazan, situatá in comunaDumitre§ti, satul Verguleasa, judetul Olt,sub (lenumirea de ,Olisftea. Verguleasau,cu durata din contractul de arendcre nu-mind mandatari pentru toatCdurata aren-därii pe d-lor : Dumitru Florea Glojdari,Marin Marcu, Damitru Dind. §i. GheorgheR. Arge§anu;

2) Ob§tea locuitorilor a ales ca centoripentru controlul gestiunilor mandatarilor,Pe d-ler : Gheorghe Ilie Marcu Dobrigeanu§i. Marin Liriär.§i ca supleanti pe Ilie Bo-han", Tache Boiangiu §i Marin Oneacá ;

3).Durata ob§tei va dui* cât este con-tractul de arefidare i va puteä ftinctionitdupi indeplinirea tutulor formelörzute de le0 ;:-

4) Capitalul subscris este de lei 4.30C

www.digibuc.ro

9070

din care acorn la constituire s'a värsat4.200 lei.

(Urmeazä sempäturile judecaoruluigrefierului).

No. 23.423. 1910, Decernvrie 27.

Extract depe actul constitutiv al locuitorilor co-munei Cucueti i Dumitresti, judetul Olt, con-stituiti in obste siteasca si statute pentru aren-dare si exploatare de päduri, proprietatea Statu-lui, situatä in comuna Cucueti, sub denumireade Isvorul de aur., autentificate de aceastä ju-decitorie la No. 6 din 23 Decemvrie 1910.

1) Se infinteazi in comuna Cucueti o so-cietate cooperativd de productie, sub denu-mirea slsrorul de Aur", pentru exploatareapidurilor Statului din comuna Cueueti, ju-detul Olt, eu sediul in comuna Cueueti ;

2) Aceastä societate va functiona in bazalegilor bäncilor populare säte§ti din 14Aprilie 1910, cum 0 in baza prezentelorstatute 0 a actului constitutiv;

3) Scopul societätii este de a exploatapädurile Statului din comuna Cucueti 0 dea vinde lemnele cu bucata sau stânjeni cu-bici ;

4) Societatea cooperativä cu numele »Is-vorul de Aur" prin mandatari administra-tori ai societaii prin I. Gh. Belu, PetreBecheanu :0 Marin M. Brânzan din Cucuetica s'o reprezinte ;

5) Suma capitalului subscris este de lei1.850, din care s'a värsat acurn la consti-tuire suma de lei 415, urmând ea restul sáse verse:treptat ; iar dupi ce acest capitalsubscris va fi completat, fiecare dintre mem-bri va putei sä 0-1 märeasca pang la sumade 5.000 lei prin cotizaliuni lunare ;

6) Ob§tea säteascd »Isvorul de Aur" estecompus acum la constituire din persoaneleenurnärate in actul constitutiv representatiprin mandatari administratori ai societaiiI. G. Belu, Petre Becheanu Marin M.Brânzan din comuna Cucueti ;

7) Durata societätii este nelimitatä, careva funcliona, dupä indeplinirea tutulor for-malitailor preväzute de art. 4 din legeabäncilor populare säte0i, combinat cu art. 41din zisa lege.

(Urmeazal semnäturile judecitoruluigrefier ului).

No. 23.426. 1910, Decemvrie 27.

Extract depe actul constitutiv i statutul binciipopulare »Stupinaa, din com. Lapos, judetul Bu-zilu, a depus in ziva lde 28 Decemvrie 1910, siautentificat de judecätoria ocolului rural Mizil laNo. 959/910.

Se infiinteazd in comuna Lapo§, o socie-tate cooperativä de credit 0 economii cunumele de banca popularä »Stupina", se-diul 11 va avea in corn. Lapo§.

Capitalul subscris este de 5.100 lei, 0värsat lei 935, iar restul pand la completa-rea capitalului subscris se va virsi treptatin proportie de 4°/0 pe lunä, iar dupi com-pletare, &care asociat va putei mä-reased capitalul pänä la 5.000 lei, prin co-tizatie lunard dupä vointä.

Societatea se compune din 36 persoaue.Durata societätii este nelimitata.

MONITORITL OFICIAL 4 Ianuarie 1911

Consiliul de administratie se compunedin : Preotul C. Angelescu, Teodor Ionescu,lon Stefänescu, Gh. Tica, Gh. D. Ro0oru,Gligorie Carstoiu ; iar cenzori Ioan Jugu-rean, Ioan Cräciunescu i Radu Mihäileseu,0 3 supleanti i anume: Sterie Cräciunescu,Gh. St. Rcqu §i lordache Dumitrache.

Dat conform cu originalul.1910, Decemvrie.

(Urmeazä semnäturile judecaorului 0 agrefierului).

Extract din contractul de societate intervenit Miresubscrisii I. Cioari, comerciant, domiciliat in

$ i L. Schwartz, comerciant, domiciliat inBucuresti.

1) Subscri0i, I. Cioarä 0 L. Schwartz,constituirn o societate in nume colectiv, cusediul in Bucure0i;

2) Firma sociald va fi »I. Cioard &L. Schwartz" ;

3) Capitalul social este de 64.285 lei, 70bani, adus de ambii asociap in proportia ur-maoare : asociatul I. Cioarä a adus 45.000lei in numerar, intrebuintat la olytinerea maimultor contracte de concesiune i arendare;asociatul L. Schwartz a adus lei 19.285,bani 70, reprezintath prin valoarea dreptu-lui sail de descoperitor al depozitelor pre-vdzute in sus mentionatele contracte decesiune ;

4) Durata societaii este de 20 de ani;5) Obiectul societaii este facerea de ex-

plorári i exploatäri pe terenurile concedate -sau pe altele, facerea de industrii intre-prinderi in legaturä cu aceste exploataiin genere punerea In valoare sub oriceforma a terenurilor concedate sau ce se vorobtine prin concesiune;

6) Semi:Laura sociald o au arnbii asociatipentru actele de administratiune zilnicä.Cambii in numele societaii se vor puteksemnd numai de asociatul Cioarä, iar actelede transmisiune a parie sau tot din avereasociala vor purtà semnätura ambilor aso-ciati, cu restrictiunile de detaliu preväzutein a ctul transcris la tribunal;

7) Beneficiile i pagubele se vor irnpärtiin proportie de 700/e pentru d. I. Cioard300/0 pentru d. L. Schwartz.

I. Cioarei, L. Schwartz.

Grefa tribunalului Nov, sectia cornercialei

Prezentul extract s'a trecut in registrulde ordine la No. 606/910, in cel (le trans-cripVi la No. 549/910 0 in cel de societaila No. 207/910 i s'a vizat spre a:se publicain Monitorul

p. Grefier, Dumitrescu.

CONTRACT DE ASOCIATIE

In tre T. Vasiliu iGh. Vasiliu, comer-Constanta, am incheiat act de tovärá-

ie coloniale en gros, in Constanta, str.I. Grädi0eanu No. 21, si sucursalä en detailin str. Miron Costin (Tätard) No: 45, inconditiuni :

1) Durata nedeterminatd, sub firma so-eiald I. & G. Vasiliti;

2) Toviird0a va putea fi desfdcutii, fi-ctind cunoscut aceasta, unul celuilalt, cu unan inainte;

3) Capitalul este de 120.000 lei;4) Semnätura sau firma va 111. & G. Va-,

siliu, sernnatä de unul din noi;5) La fiecare 1. Ianuarie vom forma in-

ventar de activ i pasiv;6) Beneficiile sau pierderile se vor su-

porta in pärti egale;7), 8) 0 9) Arnanunte de adrninistratie

a societaii.I. Vasiliu, G. Vasiliu.(Urmeazd aulentificarea trib. Constanta

sub No. 530/910, Aprilie 2).(Urmeazä transcrierea in registrul de so-

cietäti la No..../910).

Romania

Grefa tribunalutui ConstantaPrezentul extract s'a trecut in reaistrul

de societai la No. 1681910, in eel de tran-scriptiimi 0 in cel de ordine la No. 128 din1910.

(Urmeazi sernnaura grefierului).

26 Noemvrie i 910. Spre neschimbarejGh. Panade.

CONTRACT DE ASOCIATIUNE-Litre subsemnalii: Moisä Zeiliczohn

Zeilic Avram Froim, /is §i Zeiliczohn, ambiicomercianti, din Hn0, a intervenit prezentulcontract in urrnaoarele conditiuni :

1) Cu incepere de astäzi am prima oasociaVune pentru cornertut (le manufac-tUra i galanterie in det'ail, in Hu0, stradaGhica-Vodd No. 520;

2) Capitalul social este de 18.000 lei innumerar depus in asociatiune, eke 9.000 leide fiecare asociat, care sumd va 1i intrebuin-tat& la curnpärarea märfurilor necesare co-mertuIui;

3) Durata asociatiunii noastre este fixatala 5 ani, incepätor dela data acestui act,Insä fiecare din noi doi îi rezervä dreptula se retrage din asociaVune orieänd dupdtrecerea primului an de astäzi, filad datora anunta pe celälalt asociat pnin o soma-tiune fácutä prin corpul portäreilor tribu-nalului local 0- dupii. 6 luni dela data cornu-nicaii somatiunii asociatiunea va fi consi-deratá ca dizolvatd, urmand ea, in interva-lul acestor 6 luni sá lichidänn tot activul,plätind toate datoriile ce vom mai avea,dupd care vom impati in cloud WV egale,atiit numerariul, cat maa ce vom maiavd.;

4) Firma socialä va fi »Fratii Zeiliczohn"apartinand anibilor asociati, urmänd ca oricepolitä sau alt efett comercial, pentru a fi

sd poarle senonAtura unuia din nodoi aso ciati, sub iscdlitura »Fratii Zeiliczohn " ;

5) AAA la profit, cat i la pierderi, vomparticipà cu cafe 50 la sulk

6) Cu administratiunea acestei afacerisuntem insärcinali ambii,.de asemenea i cuincasarea hanilor, comandarea May1'1111101.

www.digibuc.ro

4 Ianuarie. 4911

ridicarea lor dela oficiul postal poate facefiecare din noi;

7) Asocialiunea va putei fi reprezentatain justiSie si inaintea tuturor autoritatiloradministrative si financiare numai de unulsingur din asociali, fära vreo alta procuraspecialä;

8) Pentru trebuinlele noastre personaleavern dreptul a NA frecare die 125 lei lu-nar trecându-i la spese. In privinta celor-lalte indatoriri ne vorn conform& cod. co-mercial.

Drept care s'a incheiat intre noi prezen-tul act de asociatiune.

iiojsá Zeiliczohn, Zeilie avram Froim,zis si Zeillezohn.

Scris i redactat de mine, care cunoscpartile, M. Chiritoi.

(Urrneavi autentificarea tri)). jud. Faciasub No. 545 din 26 Noemvrie 1910).

România

Grefa tribunalului FaleiuAtesta ca prezentà copie este conforma

cu originalul atilt in dosarul No. 2.509 din1910.

(Urrneaza semnätura grefierului).No. 16.734. 1910, Decemvrie 11.

Grefa tribunalului FalciuSe certifica ca prezentul act s'a transcris

tu registrul de transcripSiuni dela acest tri-bunal sub No. 15 din 13 Decemvrie 1910si in registrul societöplor la No. 11.

(Urmeaza sem n a tura grefierului).

Tribunalul TeleormanSe publica spre generala cunostinla ca

tribunalul, prin jurnalul No. 11.211/910, adispus a se face menSiune in registrul firme-lor comerciale individuale, la No. 3.654/905,unde are firma inscrisa d. Dumitran Mari-nache Dumitru, cu sediul in eomuna Bran-ceni, pentru cornerSul de bauturi spirtoasesi märunlisuri, ca si-a strärnutat sediul co-mercial in Alexandria, unde va exercità ace-las comerS.

No. 43.236. 1910, Decernvrie 28.

Se publici spre generala cunostintaca.tribunalirl, prin jurnalul No. 11.215/910,a aispus inscrierea firmei comerciale indi-viduale a d-lui Neagu DorobanSu, subNo. 4.498/910, cu sediul principal in co-muna Bivolita, cu comerSul de manufactura,Meanie si diferite marunlisuri, fara su-cursala, färä asociat, fad procurator si fáräact dotal.

No. 43.239. 1910, Decemvrie 28.

- Se publici spre generala cunostinläea tribunalul, prin j urnalul No. 11.213/910,a dispus a se face menSiune in regis-trul firmelor comerciale individuale laNo. 1.738/94, unde are firma inscrisä d.Stoica Curea, cu comerSul de bauturi spir-toase i cereale, ca mai exercitä si comerSulde cismarie si pantofärie in orasul Alexan-dria.

No. 43.242. 1910, Decernvrie 28.

MONITORUL OFICIAL 9071

- Se publica spre generala cunostintaerr tribunalul, prin jurnalul!No. 11.211/910,a dispus inscrierea firmei comerciale indi-viduate a d-nei Petra Ion Ene Popescu, inregistrul respectiv, sub No. 4.496/010, cusediul priocipal in comuna rurala Smar-dioasa, err comer-Sul de bauturi spirtoase,coloniale, pescarie, macelärie si cerealecu sucursalä in orasul Zirnnicea, tot cuacelas corners, fari altä sucursali, fáräasociat, cu consimlimintul si cu autoriza-liunea soului situ, avind ca procurator ge-neral pe soSul säu Ion Ene Popescu, caruiaii va di procurä in regula si speciala pentruconducerea acestui comerl, fara act dotal.

No. 43.245. 1910, Decemvrie 28.

- Se publicä spre generala cunostinlacii tribunalul, prin jurnalul No. 11.214/910,a dispus a se face menliune in regis-trul firn-relor comerciale individuale, laNo. 3.820/906, unde are firma inscrisä d.Vasile C. Kirovici, cu sediul principal inorasul Alexandria si cu comerSul de libräriesi tipografie, ca a mai deschis o sucursalä inorasul Turnu-Magurele, eu acela§ comertcu aceleasi condiliuni ca cele menSionatein vechea firma, comerful la aceasta su-cursalä conducându-1 tot d-sa, emblemasucursalei va fi nTipografia si Libraria Na-Sionalitu.

No. 43.248. 1910, Decemvrie 28.

ANUNTURI ADMINISTRATIVE

VITE PRIPIRTE, PIERITE $1 FIJRATE

Prefectura judetului ConstantaSe publicii spre cunostinfa generala ca

la 'eomuna rurali Car van, din plasa crstrov,s'a declarat de pripas o minzata de doi ani,pärul galben, urechea dreapta spintecali,coarnele imbelciugate inainte.

No. 11.285. 1910, Decemvrie 29.

Prefectura judetului Ia0La primaria comunei Baiceni s'au decla-

rat de pipes: o iapa, in etate de 12 ani, lapar sarga, coama si coada idem; un buhai,in etate de 3 ani, la par porumb-inchis,coarnele lapse, fier CC. pe cornul sting.

La primaria comunei Tornesti o iaparnurga-deschis, breaza in frunte, pete albepe spinare, coada sued.

Se publiica aceasta spre cunostinla pa-guhasului.

No. 11.484.

Prefectura judeSului TutovaSe publica spre cunostinta pägubasilor

ca la prirnaria cumunei Orgoesti, s'a decla-rat de pripas o iapa, in elate de aproxima-tiv 10 ani, la par roib, coarna in dreapta,pati alba pe spinare, ochiul drept scurs,pe ochiul sting albealá, coarna si coadatunse.

No. 6.566. 4910, Decemvrie 23.

-Se aduce la cunostinla pagubasilor di lacomunele Pogonesti si Poehidia din acest

judeS, s'au declarat de pripas urmatoarelevi te :

1) 0 vaca cu minzat, cu urmatoareleserum : af vaca la par porurnba, coarnelelapse, de 6 ani; 1)1 manzatul la par porumblupan, coarnele nealese ;

2) Un vilel la par porumb gilbui, coar-nele Sapose, in etate de un an.

No. 6..597. 1910, Decemvrie 28.

ANUNTURI PARTICULARE

Corporatia Breslelor-Unite ConstantaPierzandu-se brevetul de maestru Hera)!

No. 100 din 30 Maiu 1908, liberat de cor-poratia fierarilor meseriasi din Braila luiDecu Ion, se declara fárä valoare in mi-nile oricul s'ar gasi.

D-1 Eugen Polte, consilier comercial dinMagdeburg-Sudenburg, propriet. breve-

tului regal roman No. 919 :nProcedeu pentru transformarea projec-

tilelor cu camera existente in infanterieu,calla orice combinaSie posibila, ca cesiune,licenta, vanzare, asociatie, pentru exploa-tarea acestui brevet in Romania.

Doritorii se vor adresi la mandatarulbrevetatului.

Paul A. Berleseu, Bucuresti, strada Sti-clari No. 2. 3,2z

Dierzând cartea jud. Perisor No. 60/902,titlul No. 613/903, debitor Dinu S.

Mitroi, lei 22, bani 90; Barca No. -1.249din 1902, titlul No. 542/905, debitor I. S.Bercea, lei 68, No. 1.310/902, titlulNo. 550/905, debitor P. Chirila, lei 94,grill 24 DD, No. 714/901,Fr. T., debitor,C. I. Corzan, lei 28, bani 35 si procura au-tentici de prirnaria Cioroia§i, No. 981/906,le declar anulate.

p. Creditor, I. Stoieneseu, P. Nit aleseu,Galiciuica, Dolj.

Dierzand libretul No. 27.948, îl declarfara, valoare. in manile oricui s'ar gasi.

D. Gli. Pärjol. Craiova.

Subsemnatul pierzând mandatul BandiNalionale, agentia T.-Severin, No. 26.044,

emis la 12 Octomvrie 1910, asupra agen-hei Nationale, Focsani, in ordinul*tefan Gheorghiu, 11 declar nul si fini va-loare in mânile oricui s'ar OA.

Ioan Burtea, T.-Severin.

ubsemnatul, Sandu Turtureanu,liat in orasul Tecuciu, aduc la cuno-

stinlä prin aceasta, ci am pierdut certill-catul de absolvire al scoalei centrale deagricultura din Bucuresti sub No. 68 din14 Octomvrie 1908.

Sanda Turtureanu.www.digibuc.ro

9072 MONnOlarr, 0 VICT XL 4 Tarim-trip 19n

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE DIN BUCUREFICOTA OFICIALA A BURSEi PE ZIUA DE 3 (16) IANUARIE 1911

EFECTE Dobândit SCADENTACupoanelor

CURS PRECEDENT OFERITECu Noll Cu ter- Cu ban! Cu ter-

: gata men gata men

IMPRUMUTURI DE STA.T ROMANEBanta amortibilA tmpr. 1894 InternA

Imprumutul de 185 milloane din 190332112 n

50 1889274 189045 1891

120 1891tk) 19 1896

180 1895seria 91 B. 100 mil. 1905convertIta 19051mpr. 70 mil. din 1908

128 1910pentru cumptirare de ()Our! 1910

IMPRUMUTURI DE JUDETE V 011.1..,IR

creditului judetean I comunal

viticolcomunel Bucuresti 1895

VW cony., 1933

13061910

- 1910Cra lova . 1906

1910Ploeli... 1906

. . 1910laqi . .1o06

vitoIMPRUMUTURI DE socIETÄTI

Scrisuri funciare rurale .....urbane Bucurevi

IRVBonurile Case! ruraleOblig. Camerel de comer( BucuratiBonurile societAtii Letea (bucAti a 1000 lei)

pentru industria textBAde petrol Steaua RomAnAMetalurgica Romani(de gaz el electricitate

50 050.0fin 040 0410AO

4° 040 040 0

40 040.0

o41AO

0105010

solor,01041120104112(ip

Aprille-Octomvrie

**

Malu- -Noemvrie

Aprilie-OetonwrIe .

Martie-Septemarle.Malu-Noenivrle

Fevruarie-Auguq! ..

Iunie-DecemvrieMart le-SeptemvrirIan uarle-lulleMalti--Noemyrie

Iunie-Decemyrie..Malu-NoemyrieAprille-Octomvrie .Ianuarie-Iulle

Iunie-DecemvrieApritie-Octoinvrie ,

.

Ianuarie-lulie......

Aprille-OctomyrleMaiu-NoemvrieAprilie-OctomvrleMaiu- Noemvrie

ACTIUNI

Bence NalionalA a Romania!Casa ruralA, act. nominativeBence agricoll,Tbe Bank of. R-nia L-tedBanca de scont din Bucureti

Marmoroscb, Blank & Co..de credit romanpopularA din PitegtiGeneral4 RomAnA

Emisiunea IIde credit el scent

Societatea de asigurare Dacia-Ronattnia*Nationale.Generala.

Letea partnerfondatorprforitate

D. furnit mil. IncAllaminteRomani de tricotageMetalurglell Remandpentru exploatare de pAduri, fost P. & C.

Götz & C-niepentru Indus. textilA de prlorit.

ordlnarefabr. tiL veg. Pbenix.

anon. Rom. Ital. a Indus. text. Ia91de petrol Steaua Remand.Indus. ellegatulanon. p. exploatare de pAdurl j Industr.

lemnuluf Argeg. fost E. LesselanonlmA Romano-FrancezA de petrol *Co-

lombia. .comunalit a tramwaelor BucureetianonimA remand .E. Lessel.

Speran(a.de gaz 01 electricitaterom. de comerl (fost Feher)

a (lei ferate BuzAu-NehoiavCURS PRECEDENT

CekSCHIMB

DividendRD. trecut

1648

2612,50

9

505020

125

640503577171.2

352416

45821616

911.01ao

25

30WIO

12

VALOAREAnorninalA500 lei tntreg värsat500 vArs. 375...450 lei vArs. 325 ...

6 1. sau 150 lei...140 lei

500500200

1.250L250

100200100MO100

5.000500500200200

500200200200500500500

500

250500 varsati 400

1.000300500200

99 13

--_-_-_-_-

575110 ; 75-inn; 416;

6; 51/

CURSULOferite Comte Inchelate

-117212491313

. -

CERUTE I INCHEIATECu banl Cu ter- CU bani Cu ter-

gata 1 men gata men

103103314'J1921149793939-).31192314-91149211»91.0/4

10202tit09 10

811/.141; 95

97

98

8311:9995114993/4971!!

7.0

260

505

540

5050

102102194908k913/4969292913k91814

9291.114o..2110

10211495'5591 90

87114871486 8398991(4.

97

95 1094214

--991/498 80on92 559012

705581238

982915

21951115

11,68

150

196

:00

5033

578187

978910

21852125

1263

92114

99 16

--_-_-_-_-_-

---11717.;4;5;4;3

158

1182

1111

SCONTURI I AVANSURI

Loadra

Paris

Franot

"Berlin

Germania

1/Jena

Bel&'

Olanda

Elve0a

cek3 hint

cek31unl

cek3 lunl

cek3 luni

cek8 Inni

Celi3 luni

cek3 hint

oak3 Inni

co' 8 ban!

sTnrn'i Lnl- A. Oat/.

25 36114-^

25 31114

100 30 100 10

153 95 U3 '10

105 60 105 40-

I0Q01i 99 8711

Banat Nationabl, scontavans de dep

Cassa de dep. avans de dep51.0(o51 A»

OBSERVATIUNI

MONETE Oferite I Cerute Incbelate

NapoleonulCoroana germanA (mama)

austriacA de WhileRubla de bArtie -ikur contra argint

20 25

1 C61'2 69

20 20

tOS2 68

a;,,, Arno .1 hnnilnile. a ..1t onfol. nn nnytnntI Ltli. 4(114 .- ' I 1.n 14nn1r 11-nln î -h4www.digibuc.ro