Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

download Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

of 199

Transcript of Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  1/199

  B U L E T I N U L

  C O M I S I U N l l

  M O N U M E N T E L O R I S T O R I C E

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  2/199

  = C O M I T E T U L D E REDAC IE "

  D - n i i : L K A L I N D E R U , GR . G. T O C I L E S C U , G R . C E R K E Z , N.G A B R I E L E S C U

  M e m b r i i C o m i s i u n i i M o n u m e n t e l o r Is t o ric e

  i

  P . G A R B O V I C E A N U

  A d m i n i s t r a t o r u l C a s e i B i s e r i c i i .

  S e c r e t a r , A L E X . L A P E D A T U .

  A B O N A M E N T U L A N U A L :

  IN RO M NI A 10 Le i

  IN S T R I N T A T E 12

  REDAC IA : la Administraia Casei Bisericii, Bucure ti.

  Extras din Deciziunea Ministerial privitoare la redactarea Buletinului;

  1. Cu n c e p e r e dela Ianuarie 1908 se va pu

  bl ica, sub d i r ec i a Comis i un i i monumenteloristorice i in editura Admini s t r aie i Casei B i ser i c i i , o r evi s t per iod ic num i i BuletinulComisiunii Monumentelor Istorice.

  2. Acest Buletin va fi organul oficial al Comis iu ni i , va ap r ea t r imestr ial , i va cuprinde :

  a) O parte tiinific, n care se vor publictot felul de monog rafi i , studi i , luc rri , c o m u nicri i mater ia lur i de na tu r is to r ic , arhi t ec tonic i a r t i s t i c , pr ivitoare direct i numaila monume n te l e noastre istorice;

  b) O parte oficial, n care se vor publicrapoar te le anuale ale Comisiuni i , procesele-verbale ale edinelor ei , referatele arhitecilor nsrcinai cu conducerea i executarea

  lucrr i lor de conservare i restaurare, precumi eventuale le ci rculr i , informaiuni i dec i -ziuni ale /Ministerului i ale Comisiunii , p r i vitoare la monume n te l e noastre istorice.

  3. Bulet inul apare sub direcia membrilorComis iuni i , car i , mpreun cu administratorulCasei B i s e r i c i i , a l c t ues c comitetu l de redacie, i sub ngrij irea secretaru lu i Comisiuni i ,care e nda t o r a t : s p r eg t e as c i s procurematerialul necesar , s-1 a d u c la cu no t in acomit etulu i de re da cie i s supraveghezet ipr i rea lui .

  4. Pentru ca pu bl ic aiu ne a s se prezintect mai s i s t em at ic i ct mai folosi toare, ses t ab i l e t e u r mt o r u l program cu privire la felullucrr i lor ce va trebui s cu pr i nd Bule t in ul :

  a) /Monografii istorice, arh i tectonice i ar

  t ist ice asupra monumente lo r noastre istorice,

  monograf i i cari vor fi ilustrate i documenta tecu reproduceri necesare de fotografii , desem-nur i , aquarele etc-;

  b) Releveur i deia cele ma i n s e mn a t e icaracter is t ice , din punct de vedere arh i tectonic, monume n te istorice ;

  c) Studii i lucrri unitare, asemenea i l us trate i documenta te , b u n o a r : asupra i n -scr ipiuni lor murale i tombale d in epoca lui t e f a n - c e l - A a r e , / M a t e i Basarab, Vasi le Lupu,Constantin B r ncoveanu e t c . , asupra arteidecorat ive, n sculptur i p ic tur , n t r ebuinat n biserici le i mns t i r i l e noastre n anu mite epoci, asupra portretelor murale , de c t i t o r i : D o m n i , Doamne, Arhiere i , Boer i , Ju p -

  nese etc-, asupra p i c tur i i b i ser i cet i , asupracos tumelo r etc-;d) /Mater ialur i : scurte fragmente, comun i

  cr i , nsemnr i i note de interes deosebitpr ivi toare la monumente le noastre istorice :

  e) Note bibliog rafice i cri t ic e asupra pu-b l i ca i un i lo r i per iodice lor de special i ta te ;

  0 In sfrit, supl imente artistice, n culor i ,cari s n fieze bise r ici , m ns t i r i , reproducer i de portrete murale , de pic tu ri, de or-namentaiuni e t c-In cadrul lucrrilor nirate mai sus se cu

  pr ind i acele pr ivitoare la monume n te l e i s torice din afar de Regat, int ru ct acestevor f i de or igi n r o m n e a s c n late deVoevozi i not r i .

  Abonamen te/e se fac numai prin Librriile- Socecii, Sfetea, naional i Alcalay.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  3/199

  BULETINUL

  C O M I S I U N I I

  MONUMENTELOR ISTORICE

  PUBLICAIUNE TRIMESTRIAL

  S U B A U S P I C I I L E M I N I S T E R U L U I D E C U L T E I INSTRUCIUNE P U B L I C A

  I IN E D I T U R A AD M I NI ST R A I E I C A S E I B I S E R I C I I .

  19 0 8

  I A N U A R I E - M A R T I E

  BUCURETI

  Inst. de Arte Gratlce C A R O L GO B L S- r Ion St. R a s i d s s c u

  16, Strada D o a m n e i , 1 6

  19 0 8 20.095

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  4/199

  CUPRINSULo

  TEXT

  Cuvinte n c e p t o a r e

  /Mns t i r ea Comana :I . Note istorice.

  11. Note arh i tectonice i lucrri noui.Raport genera l cu privire ia lucrrile Comis iuni i m o n u m en t e l o r i s tor ice n 1907-Cr on i c .

  I L U S T R A I U N 1

  I . /Mns t i r ea Comana :1. Vedere g e n e r a l .2. P isania biser ici i .

  3. Epitaf n biseric.4. Vedere din afar, spre intrare.5. Vedere din luntru, spre intrare.6. Foiorul .7- Paraclisul .8 9. Galeriile ch i l i i lor d in spre apus.

  10. Temel i i l e vechi i c lopotnie .11. Biserica.

  12. Planul.13. Vedere g e n e r a l p e latura d in spre nord.14. Detaliu dela Foior .

  15. Coloane dela Foior .1617- Cpiele de coloane dela Foior .

  I I . Raportul Comi s i un i i :

  18. t B. P. Hasdeu-19-20. Biser ica mns t i r i i Snagov.21 . Clopotnia dela Ppui.22. /M nst ire a Ca in : Cl op ot ni a i zidu rile.23 . ,, ,, Biserica.24 . ,, ,, Planul biser ici i -25 . ,, ,, Intrare de pivni-26-7- Bolnia Coziei-

  I I I . Afar de text:28. Foiorul mns t i r i i Comana (fototipie).

  fiOC. Deserturile dela pp. 9, 16 i 17 sunt lucrate de d.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  5/199

  ublicarea acestui Buletin, a crui realizare a fost, n ultimul timp, unadin preocupaiunile de cpetenie ale Comisiunii monumentelor istorice, are ntreit scop: s rspund unei cerinea regulamentului deaplicare a legii pentru conservarea i restaurarea monumentelorpublice, s contribue, n msura putincioas, la progresul studiiloristorice, arhitectonice i artistice, cu special privire la monumentelenoastreistorice, i sa rnie,pentru ceiviitori,oarhiv de icoane

  ct mai credincioase, sub toate raporturile, a strii n care se gsescazi monumentele noastre strbune.

  1. n t r ' adevr IIalin. 4 dinmenionatul regulament prevede, ntre atri-buiuni le Comisiunii monumentelor istorice, deteptarea irspndirea n popora simuluii priceperii pentruconservarea monumentelor, prin publicarea de lucrrispecialeasupramonumentelor i de instruciuni asupra chipului conservriisau restaurrii lor". Acestei cerine nu numai sub raportul formal, ci i subraportul intrinsec al dezideratului ce expr im nzuete, ca nti scop, s rs

  pund Buletinul ce dm azi la iveala: aceasta s'a avut n vedere la ntocmirealui,iaceasta se vaavea nvedere la elaborarea lui. Astfel credem c,alturi desilinele ludabile ale tuturor celor chemai a lucr in aceea direcie, publica-iunea noastr va contribui i ea la cultivareaspiritual isufleteasc a publicului crturar romnesc, ntru buna cunoatere, trebuitoarea nelegere, cuvenitul respect i datorita pietate ce cu toi trebue s avem fa de monumentelenoastre istorice,aceste singure mrturii vdite iobteti a vieii strmoeti.

  2.Pe lng aceasta,stadiul ncaresegsesc azi studiile istorice la noi, impuneoarecum, ca onecesitate, publicarea acestui Buletin, al crui al doilea scopeste,cum am zis, s contribuie, pe ct va pute,la progresul acestor studii. Cci,s negndim numai la starea ncare se gsi istoriografia noastr nu mai departe dect acum 15 20 de ani: civa brbai bine cunoscui erau singurii cari lucraun ogorul att de vast al trecutului nostru. Ei trebuiau s fac totul: s limpezeascmarile probleme istorice-naionale,pe cari le ridicaser i le tiuser susine

  predecesorii lor , scercetezei sexpun, n general i n particular, desvoltareaistoric a neamului, scaute i sa publice mrturiile documentare ale trecutului.Lucrare mare, pentruefectuarea creia trebuiaupregti te ichemateputerinou.

  Astfel de atunci ncoace, prin ndemnul isi linele tuturora, rnd pe rnd, o sumde brbai i tineri se angajar laaceasta lucrare: material nou, preios i foarte

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  6/199

  6 BU LE TI NU L COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

  variat se publica tot mereu, lucrri serioase i de valoare se ivesc din toate prile, cercetnd cu egal interes toate domeniile de manifestare ale vieii noastretrecutepolitic, social, religios i cultural; mai mult nc, chiar nluntru acestordomenii, studii speciale, monografii de tot felul, au nceput a se alctui cu o ludabil emulaiune. Ne gsim, cu alte cuvinte, n deplin progres de desvoltare alstudiilor istorice, aa c, din acest punct de vedere, i la noi, ca n toate prile,

  cultivarea studiilor istorice va ficaracteristica, cel puin n domeniul tiinelor morale, culturiigenerale a timpului.

  Ca urmare apoi a interesului pe care studiile istorice l-au deteptat nclasacrturarilor romni, o seam de brbai, cu ocupaiuni diverse artiti, militari,

  juriti, clerici ,oameni de tiinachiars'au devotat acestor studii, dnd la lumincercetri i lucrri interesante i preioase. ntre acetia s'au deosebit acei acror cercetri s'au ndreptat asupra monumentelor noastre istorice, biserici imnstiri mai cu seama, crora le-au consacrat chiar i unora mai puin nsemnatemonografii istorice, ntre cari sunt cteva de reala valoare. Paralel cuacestecerce tri au mers,dinnorocire,i cerce tril earhitectonice,dincari maetriipricepui i zeloi au nzuit s scoat elementele caracteristice vechiului meteugde cldire ndatinat la construirea bisericilor i mnstirilo r din rile Ro m ne ,spre a le ntrebuina apoi, cu nelegere i dibcie, n lucrrile lormoderne. i aceast ludabil ndreptare de naionalizare a arhitecturii a gsit un teren priincios de cultivare mai ales n rndul celor tineri. Frumoasele releveuri de monumente istorice din Palatul Artelor dela Expoziia jubilar, din care, dac nune nelam, unele s'au ipublicat, sunt dovada vie c la coala de arhitectura, sub

  coducerea d-lui E. Pangrati, se lucreaz sistematic i cu mult tragere de inimn aceast direcie. n aceast mbucurtoare stare de progres se gsesc aadar astzi studiile arhitectonice cu privire la monumentele noastre istorice.i sa ndjduim c preocupaiunea ce se manifesta azi n arhitectur pentrustudierea i cultivarea vechiului nostru meteug de cldire, n curnd se va manifest i n pictur pentruvechiulnostru meteug de zugrvire. Cci, dac astziabia 23 din pictorii no tr i ce rc et eaz i stud iaz cu predi lecie arta de zugrvire i ornamentaie ndatinat n strbunelenoastre lcauri dumnezeeti, mne-poimne, curentul de progres al desvoltrii culturii noastre naionale va mnai pe alii n tr 'a co lo . Atu nc i se va vede , mai bine i de mai muli, caracterulspecific romnesc pe care 1-a cptat n desvoltarea sa de patru secole n rile Romne arta de zugrvire i decoraiune atonic.

  Cnd dar aa stau lucrurile, se impune,de sigur,cunecesitate fireasc, o publi-caiunespeciala, n jurul creia s se strng toi binevoitorii ce lucreaz n cele treidirecii de studii artate mai sus, istorice, arhitectonice i artistice, contribuindastfel laprogresulacestor studii. Oatare publ icaiun e nzuete s fie Buletinul Co-misiuniimonumenteloristorice, careva cut, n acestscop,s fie de o potriv de

  folositor, att celor ce vorbinevoi s sprijineasc silinele noastre, ct i celor cevor cut aci cunotinele necesare pregtirii i cultivrii lor: celor nti, deschi-zndu-le larg coloanele pentru tot felul de studii, lucrri i comunicri ce intr nprogramul ce s'a dat acestei publicaiuni prin deciziuneaministerialadela 1 8 Nov.1 9 0 7 ; celor al doilea, mprtindu-le, treptat i sistematic, ntregul material -

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  7/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  8/199

  8 B U L E T I N U L COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

  murit prin lucrrile dinprimacategorie,de cariel ne ap ra t vatrebuis in seam,aa c nu odat va finevoita da preferin uneilucrri mai puinimportante ipreioase, fa de oalta cu mult mai important i preioas, ntru ct cea dinti face

  parte din lucrrile curente ale Comisiunii. Aceasta consideraiune a fcut de altfelca i No. acesta dinti al Buletinului de fa s nceap cu o lucrare asupra uneimnstiri dect care sunt zeci mai importante i mai preioase n ara noastr.

  Dar, repetm, cei ce au luat asupr-le aceasta publicaiune urmresc ndeplinirea,cu struin i rbdare, a unui ntreg program de lucrri, n care, cum am zis, emenit a intr ntreaga serieamonumentelornoastre istorice; astfel preocuparealor de cpetenie nu este deteptarea interesului public prin lucrri de trufie, ciprin lucrri care sa cuprind, ca material documentar, tot ce e necesar i totodat cu putin de adunat i publicat.

  i acum, ncheind acestecuvinte de ncepere a Buletinului nostru, mulumimdin inim Domnului Ministru al Cultelor i Instruciunii publice pentru sprijinulce a binevoit a ne oferi spre publicarea lui i rugm clduros pe toi cei ce suntn msur a sprijini silinele noastre pe cale de colaborare, s binevoiasc a neda preiosul lor concurs, ca astfel s putem duce, mai uor i mai sigur, la captaceasta ntreprindere de interes cultural i naional.

  Bucureti, Fevruarie 1908.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  9/199

  nANS T IR E A C O L AN A I . N O T E I S T O R I C E .

  - c i -

  ai aproape de Bucureti dect de Giurgiu, pe drumulceleag aceste dou trguri , se ridic, nmarginea satului Coma-na pe un delucan

  aezat inmaluldreptal Clnitii,un cadrilater de cldiri vechi iziduri nalte, n launtru crora

  crucile a dou turnuri de biseric aratca se adpostete un vechiu lca dum-nezeesc. E mnstirea Comana, care,ca ialte mnstiri ale rii, a trebuit sfie, dela nceput chiar i n acela timp,lca de rugai lca de aprare. Intr'a-

  devr Paul de Alep,care vizit aceastmnstire pe la jumtatea secolului alXVH-lea,nu multdecidup des vritaei rentemeiere de ctr Radu-Vod erb an 2 ), ne spune c e situat n o

  ') Comun situat la 48 km. deprtare de G i u r

  gi u i 33 de Bucureti. Se compune din satele Co

  mana, Budeni, Fltoaca i Vlad-epe sau Gur-

  ban ul, c a r i toate mpreun alctuiau altdat vatra

  mnstirii Comana. Marele dicionar geografic al

  Romniei, I I , 570.2) N. Io rg a , Inscripii din Bisericile Romniei,

  Bucureti 1905, I , 8 4 7, i Sate i Mnstiri din

  Romnia, Bucureti 1905,243 5.

  Buletinul Comis/ unii Monumentelor Istorice-

  insul, fiind nconjurat de lacuri, bliimocirle de neptruns. Nici nu poatefivorba de vre-un drum. Noi am trecutn corbii. Dunrea efoarte aproape.E izic c dac mpratul [turcesc] ar venis le poarte rzboi, cu toat armata sanu ar fi instares-i nving, lucru cepareadevrat, cci are o poziiebine ntrit,

  fiind [situata] n mijlocul lacurilor ce nun gh ea nici niarna cea mai riguroas,avnd n fund nisipimocirla" 3 ) .Aceasta mrturie, exagerat, evident,nu numai sub raport stilistic, va cpta cuvenita ncredinare, cnd se va ti c artatele nemrginite heletee i mlatini,au existat pn de curn d n ju ru l Co-

  manei btrni i negr eit i amintescnc de ele fiindsecate, pe o ntinderede 5 0 0pogoane,abian 1 8 7 6 4 ) . Bolliac,care a vzut mprejurimile Comanei inaceastamai veche a lor nfiare, ne-alsat osuccinta,dar suficientadescrierea lor, spre a ne art buna aezare intocmire a mnstirii ca lca de re-

  3 ) Pa u l de A l e p , Cltoriile Patriarhului Maca

  rte de Antiohia n erile Romne, trad. rom . de

  E . C io ra n , Bucureti 1900, 210.4) Marele dicionar geografic al Romniei, I I , 571.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  10/199

  I O B U L E T I N U L COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

  tragere i aprare. Am fostzice els vizitez Comana. Aceast mnstire, precum o arat numele ei, are oorigin foarteveche,i nlimba celtsaudac (sic!) nsemneaz muntior. Figuraloculuicorespundecunumele ce poart.

  Clnitea se mparte aci n dou i formeaz heletee largi, ca sa ocroteascdin toate prile un pisc aparat numaila o parte de un mal. Mna omului a

  mai multa brbie i izbnda lupta mpotriva Turcilor, a ridicat ac, la Comana n drumul ce acetia i deschiser prin vadul Dunrean al Giurgiului n ara-Romneasc, o mnstirecu ntocmire i rost de aprare. Cci

  Brezoianu, care a avut, se pare, subochi vechile documente ale mnstirii,pe cari noi, ceti de azi, durere, nu lemai posedm, de sigur, din vina clu-

  1. Anstirea Comana: Vedere general.

  (Dap locrarile ile conservare).

  mai ajutat natura, a lrgit i-a adncitgrla, n ct este neapropiat peninsuln toate prile"

  A fiind natura locului, e de admisc acel ager Voevod al nostru, care,

  dup bunicul su Mircea, a purtat cu

  ') Mnstirile din Romnia (Mnstirile nchinate), Bucureti 1862, 13.Bolliac a fost unul dincei patru brb ai ns rcin ai de Cr mui re, la 1860,scercetezestarea In care se gseau mnst irile nchinate, n vederea secularizrii lor.

  grilor greci, carile-au dosit, nstrinati, poate, chiar nimicit *), ne spune ca,dup acestedocumente,Ylad-Vod e-

  pe, cci de dnsul evorba,a ntemeiat,

  '')Documentele Comaneis 'au nstr inat .cr ede m, pe

  la 1850, cnd Epitropia mnstirilor nchinate Sf.Mormnt din ara-Romneasc fcu hotarnica tuturor moiilor acestormnstiri , ntre carii Comana.La Arhiva Statului se gsete un inventar de documentele proprietilor mai noui din sec. X V I I IaleComanei, precum i mai multe zapise i cri de

  judecat di n sec. trecut, Iar importan deosebit.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  11/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  12/199

  1 2 BULETINUL COMIS1UNII MONUMENTELOR ISTORICE

  ziditor i Inoitor de lcauri dumneze-eti 1 ) .

  Din cele artate mai sus, reese cmnstirea Comana a existat cu mult

  scop, ea n'a avut ns prilejul, pn departe ncolo n sec. al XVlII-lea, s slu-jasc ca lca de sprijin i aprare mpotrivaPgnilor.Ccidela ep e p n

  v

  + A Y d ^ H i n i M ^ C O T !

  i i ikr&m L B o e B o w/ i 6I,

  1

  i i

  I r

  8

  ;;'.-..iif3HHBCnffl

  H HH BWE H)EHT4H)Mf Li H

  m m w u w " M i '

  , 5

  i i rOCTEK^MHAOCTEHHUIHKfeiTOijRBMAC^nTCTPLHH^

  M C^ClBiniIHTMOLi^ M^

  # BLPCTL

  ai;

  Af pk rHl ] K[jNTdK$3HN]

  E[9CT4NAHN] K[ailTdK>*illN*]

  U[HACTK>]

  K[hCk|UKh|

  Slrrp]

  E[i;t;h>]

  3 | A \ A H |

  l"| .\ J\-nicI: oII |

  AMACTk 9 H 2 I I I A T p k AMECTE TpEI

  u,%p%NE a i ic>i i tpe: A r . ' A T p k i i A S

  Ulf epBd N r.7. cy,p ,u;k fii>EKO,v,, a a

  ^ p k P H M K d T d K & j H N O iii C i l k T d ,

  ^ E t j i d T k 1 I E I I O T M I , IIIII A ASKOCTA

  K I I E .KSB HT

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  13/199

  M N S TH

  Comana, nefiind ngrijit i ntreinut,cu timpul s'a irosit ncetul cu ncetulpn ntr 'att , nct atuncicnd erb anPaharnicul, Radu-Vod de mai apoi,motenitor ul patrimoniului Bsrbe sc,hotr s ia sub ocrotirea sa aceast m

  nstire din apropierea satului Coiani,undeneamul su,acelalvestitelor jup*nese din sec. al XVI-lea Anca i Mria,i ave reed in a ntr 'un mre palat, acrui deosebit frumuset o lauda Paul

  COMANA T3

  i azi acolo -), el trebui s fac totuldin nou.

  ntr'adevr, mnstirea Comana, nntocmirea i forma ci din secolul alXVII-lea, e ctitorie a lui Radu - Voderban ,care o nzestra cu sateleCree-

  tii,Piscul-Danciului, Vadul-Srii, Dadi-lovulialtele3).Aceastane-ospunepisania '),cronicele 5) i ne-o arat mormntul tnsu al Ctitorului, dup pribegia imoartea cruia, Comana a continuat

  4 . Anstirea Comana: Vedere din afar, spre intrare.(Dup lucrrile de conservare).

  de Alep x) i ale c ru ir ui ne se pot ve de nc a se bu cu r de ngrij ire din partea

  ') Cltoriile Patriarhului Macarie, 21011: Unsat ce aparine marelui Postelnic Constantin [Cantacuzino], anume Coianii, aezat pe un loc ridicat,cu privelite asupra rului Arge, in el se afla unmare palat dup chipul palatelor din Constantino-

  po l. De minune e cldirea celor dou corpuri principale ce-i stau n fa. Ca fo rm nu se deosibesc:

  au turnuri i sunt zugrvite cu l i n i i tremurate ase-minea cu marmura ptat. n vrful fiecrui turn,e zugrvit un cerc care samn [pr in culoare] cu

  po rf ir de cel ma i bun, iar n jos snt felurite colori caale marmurei pestrie. Lemnria efoarte frumoas;sculpturile dela fereti minunate. n cuprinsul palatului e o bisericmare, cu hramul sf. Nicolae".Pentru aceast biseric, zidit de Radu-Vod erban

  i apoi refcut. n timp ul lu i An ton ie- Vod dinPopeti, la 1671,de Postelniceasa l l ina Cantacu-zino i fii si Constantin Stolnicul, Mihai Sptarul,Matei Aga i lordache Cmraul, v. Iorga, Inscripii din Bisericile Romniei, 1, 88.

  -) Dac cumva stenii i arndaii, cari scot mereu petre i cr mi zi di n ele, nu le vor fi ni mi ci t

  pn acum.

  O descriere

  a lor. din 1905,

  se gsetela Iorga, Sate i Mnstiri, 2468.3) Brezoianu, op. cit, 44.4) Iorga, Inscripii, \, 87.5 ) Stol. Const. Cantacuzino ctr Generalul Mar-

  sigli, la Iorga, Operele lui Constantin Cantacuzino,Bucureti MCMI, 54 : i l suo cadavere fi iportato dasuoi qui nel suo monastero nomanto Comana.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  14/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  15/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  16/199

  [fj B U L E T I N U L COMISI l 'NI I MONUMENTEL OR ISTORICE

  au fost cumprat acea moie cubanii rii, din Visterie, i n urm s-aurscumprat moneniidela rposatul IoGavril Moghil Voevod i banii ce i-auluat dela dnii iar i-au dat n Visteriaarii"ajudecat i a dat aceast carte

  a domnieimeleboerilordomnieimele..i altorprtai de moie a lor ce vor maifi, ca s aib a inea i a stpni aceastamoie ce se chiam Moceti... cu bun

  pacede ctrDa niil Egumenuldelamnstirea Comana i de ctr toi clugrii de acolo. Cci

  zicemai departecartea de judecatan'au avut Doamna Ilinca nici o treaba casnchineaceamoie mnstirii Co-manei, fiind cumprat cubanidin Visteriarii i rscumpr a ta de moneni

  dela Gavril MoghilVoevod" ] ) .

  i au rma s Dan iiiegumenul cu toiclugrii de judeca t . . . .

  La 1 6 6 7 Noem-vrie 13, porile m

  nstirii Comana sedeschiser nainteasicriului unuinepot de fiic a Domnului-Ctitor: Sptarul Drghici Cantacuzino,fiul cel mai marealDoamneiIl inii , soiaPostelnicului Constantin Cantacuzino,care, asemine bunicului, i sfri zileletot ntre strini i anume la arigrad,undemersesentrebile rii 2 ). Pe urma

  7. A - r e a C o m a n a :

  (Vzute dela

  tatlui, biserica mnstirii Comana, acum ctitorie Cantacuzineasc din Bs-rbeasc ce fusese,primi n snu-i, cndanume nu se tie, trupul nensufleit alfiului, Constantin Cantacuzino vel Paharnic, cruia nu-i fii dat s apuce anii

  maturei brbaii3

  ) .Un alt fiu a lui Drghici Cantacuzino,

  PaharniculSerbanCantacuzino,ctitorulbisericii Sf.Nicolae zis elari din Bucureti *), fu al doilea restaurator al Co-manei 5). Cci glsuete pisania

  acast sf()nt id(u)mnezeasc mnst ir e id(u)mneze-esculca fcuti asteden temelie de celde demuljlt, ce nbl(a)gocestivie s-ausvrit, rposatul

  rban-Voevod,careaudomnit araRumneasc, cel a-

  dev||rat i vechiuBsrbescu, la l-t7 0 9 7 [ = 1 5 8 8 - 9 ] ;

  deci vechindu-se demulta vremii, ct ila stricciune ajun-[jsease, nu numaisf()nta bisearic,

  ce ialte

  zidiridupa

  nprejuru,careajun-gndu pn la nepoii i strenepoii a-celuia rposat Domnu de mai sus zis,den multa osrdie i poht dumnezeiasc s'au ndemnat (cel den st re nepo i

  Ruinele Paracl isului .

  apus la rsrit).

  ') Arhiva soc. t. i Ut. din Iai, I , 117 sq.2) Cronica Cantacuzineasc, atribuit lui Stoica

  Ludescu, Magazin istoric, IV , 369;Cronica atribuitlu i Const. Cpitanul Filipescu, Istoriile Domnilor

  rii Romaneti, ed. N.Iorga, Bucureti 1902,159;Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, Bucureti

  1902, 94sq.Un portret al lui Drghici Cantacuzino, la Ionnescu-Gion, Istoria Bucuretilor, Bucureti 1899, 114.

  3) Genealogia Cantacuzinilor, 109.4 ) Ionnescu-Gion, ibidem; Iorga, Inscripii, I , 3415 ) V. i Genealogia Cantacuzinilor, n o 1.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  17/199

  M N S TI RE A CO MA NA 17

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  18/199

  t8 B U L E T I N U L COMl SlUNl I MONUMENTEL OR ISTORICE

  e r b a n jCanta cuzino ve l Pah., filul rpo

  satului Drghiclu Cantacuzino vel Spat.,nepotulaceluia rposat erban Vo e vod,

  dentr 'a lu ifiic Urnea, i fecor lui Costan-

  dinCa nt ac u zino v-l Pos t.) i s-au apucat

  cu mult osteneala i cheltuial de o au

  n noit , i cu lucrul, i cu altele, nfrumusend bisearica ntu cu nnlarea

  i |jz idireas lomnululacestuia,precum se

  veade , i , afar dentr 'alte z id i r i , i cu

  multe a rg i n t u r i i odoar i moii i i

  g ani o au adaos i o au n trit, artn-

  du-se desvrit c t i tor ntru slava lui

  D(u)m nezeu i a celui deminuni fctoriu

  M ar e l u i Nicolae, care i h r amul ast(e),

  n tru veacnica p om en ire a lu i i a nea

  m u l u i su : || 7 2 0 8 [= 1 6 9 9 - - 1 7 0 0 ] " 1 ) .

  De sigur, cu pr i le jul acestei a doua

  restaurr i a Comanei , Paharnicul er

  ban Cantacuzino aez oasele strmo

  ului, ale printelui i ale f ratelui ntr'un

  singur mormnt, deasupra cruia puse

  un frumos epit af de m ar m ur a, n care

  rmase s se mai sape date trecute i,se pare, uitate. Cci, sun acest epitaf,

  acast unpiatr aceste t r e i r ne a

  copere: a btrnului rb an Bs rab u

  V o e v o d , a l u , Dr ghic Catacuzino vel

  Sp t ar , de fat nepotu-i,i a lu Costan-

  din ve l P e h. , iubit fiiu lu Dr ghic ; pre

  cari i , cu m viiaa n dra gos te sng elui

  l-au legat, aa m jortea,aice aducndu-i,

  ve aci lor i-au r p o s a t ; car i i i creti ne-

  te, cu dereptate, cu drag oste, cu milo

  stenii i cu toate bune le fapte tri ndu ,|

  s'au sv rit : moul la a| nu l de la Hs . sp-

  sitorlul [ 7 1 2 8 = 1 620 ] , de vr st ,ne

  po t u l la[ 7 1 7 6= 1 6 6 7 ] l|de vr st , filulla [ = ] de v rst " 2 ) .

  er ban Pah arn icu l Cantacuzino, boe-

  ru l cu mult nrurire n t impul domniei

  ) Pub lic at mai nti de d. N.Iorga, Inscripii,85 6.V. ilustraia No. 2.

  ) Pu bl ic at mai nt i de d. Iorga n CroniciMunfette, An. Acad.Rom.,t. XX I , sec. ist., 461 i apoin Inscripii, 86. V. ilustraia No. 3.

  vrului su C o n s t a n t i n - V o d Brnco-

  veanu :J ), mu r i , fr motenitori direci,

  n A u g u s t 1 7 0 9 ') ngropat fiind, dup

  dat ina, n c t i tor ia sa 5 ) . Ur m a mo rm n

  tu lu i su n u se m ai g se t e ns . azi la

  Comana,cci mnastirea.fi ind nchinata

  P a t r ia r hieid in Ierusalimsau, cu m se zicede com un , Sfntului Mo rm n t , ! ) , rmase

  n s t pnire a c lugrilor g r e c i , cari o

  ngrijir att de bine nct, pe la jum

  tatea se colului tr ec ut , d r ma r i bise

  rica ce a veche, n locul creia, aceti

  pioi posesori ai unei ntinse averi, rezi

  dir, la 1854 r ), cu ajutorul meteri lor

  nemi, car i pe acea vreme i fcuser

  o special ndeletnicire d in r eno var ea

  m o n u m e n t e l o r noastre istorice, biserica

  ce se ad po ste te azi ntre vechil e zi

  d i r ia l mnstirii Co ma na s ), aruncnd ca

  ne tr e bni ce lespezile cu inscripii i pie

  trele sculptate ce rmase din vechia

  ct i tor ie a lui Radu-Vod i a lui e r ba n

  Cantacuzino Paharnicul. Cci iat ce

  scria Bo lliac la 1 8 6 2 :Este demn de toat ateniunea pia

  tra mormntal a acestui Domn ! l ); o

  :i ) V . Genealogia Cantacuzinilor, 109 I I I : iarpentru rol ul su in micarea cultu rai-re ligio as dinacel t imp, Iorga, Istoria literaturii romne n sec.XVIII, tabla.U n portret al lui erban Paharnicul se gsete reprodus la Ionnescu-Gion, IstoriaBucuretilor. 334.

  4) Data morii ne-a transmis-o nsemnarea unuiom al su de.cas: Avfgust), l[ea]t 7217 ( = 1709).Datu--au sufletul n mna luiDumnezeu cinstituli de bun i mare neam, blagorodnicul i al nostruca un printe i na, dumnealui erban Cantacuzino] v[ejl Vor[nic]. Pentru care zic: Doamne, po-rrienete-1 nt ru m pr ie ta, cnd vei ven i! (Ms.No. 1320 n bib. Acad. Rom.).

  ) Genealogia Cantacuzinilor, 1. c.>') Brezoianu, op. cit., 44.: ) Bolliac, op. cil.8 ) Ilus tr aia No. n .9) Bolli ic credea c erban Cantacuzino, al doi

  lea ctitor al mnstirii, e erban-Vod Cantacuzino. i cum pe atunci, acest Voevod, pentru politica lui cretin, er vzut ntr'un cadru foarte luminos, Bolliac gsete pentru dnsul i cu acestpr il ej entusiaste cuvinte de laud. erban Cantacuzino, zice el, cel mai mare gnditor n politica

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  19/199

  M N S T I R E A C O MA N A 19

  alt piatr rzimat de paraclis i frag

  mentele de lespezi cu inscripiuni, de

  capite lur i ,c ar irez imat e de biser ica , cari

  pusela scri s i D o m n u l mai tie pe unde,

  sunt sculptate de mn de ar t ist n stil

  romn pur din t impul civilizaiunii ro

  m ne pure, de pe cnd nu veniserNemii s schilodeasc capo-d'operile

  noastre de art" ')

  n aceast stare de ja le aduser clu -

  avere *). D a r , p e n t r u ca icoana s fie ct

  mai co mple ta , p e n t r u ca ce t i tor u l s cu

  noasc ce fel de g r i je aveau aceti c

  lugri car i stpniau sute i mii de

  moii n rile Romne p e n t r u sfin

  tele lcauri ce le erau ncredinate, i

  pentruca s neleag ce fel de sentimente pstrau ei p e n tr u sufletul i pie

  tatea btrnilor i darnici lor c t i t o r i ,

  e b ine, c r e d e m, s r e pr o d u ce m intere-

  0. M n st irea Coma na : Ga ler i i l e c h i l i i l o r di n spr e apus.(Diipn liicrrile de conservare).

  grii greci mnstirea Comana, dei ,

  cum am spus, ea dispunea de o ntins

  snta pagin pe care Cesar Bolliac ne-a

  lsat-o naceasta pr ivina , t ocm ai re la

  t i v la mnstirea Comana:

  romna, i alese i el acest loc, se vede, unde saeze una din brnele destinate a avnta Saraiuli Mahometanismul dincolo de Bosfor. El a ntritaci o cetate, a zidit nt r'n sa o biseri c ncunju-rat de case i beciuri tari i ntrJ un col al cetiia ridicat un turn de aprare n form de paraclis

  (V. ilustraia No. 7), dedesuptul cruia a adncit oierbrie". Op. cit.

  ] ) Idem, ibidem. Atunci , desigur, sJa mistuit ipi at ra mormntal a lui Nicolae-Vod Ptracu, deexistena creia odinioar la Comana nu avem niciun motiv a ne ndoi.

  2 ) Afar de moiile ce se hrzise Comanei nsec. al XV-le a i XVI-l ea, Clugre ni, T t rti,Creeti, Piscul Danciului, Dadilov, Siminov, G-leti, Buciumeni, Budeni, Ba ld ov in et i . c. 1., mnstirea mai cpt danii n Comana, Copceni,Ciuperceni, Prund, Podul Pitarului, Sra ta , Valea

  Dulce, Petroeni . a. iBujoreanu, Coleciune de legiuirile Romniei, Bucureti 1873, 1490sq. : tabl ou l proprietilor Statului, foste ale m nst iri lor ;Marele dicionar geografic al Romniei, I I ,571;Arh. Statului, Inventar de documentele Comanei).La 1861venitul moiilor mnst iri i Comana era de165,800 le i vechi. Brezoianu, op cit., tabla.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  20/199

  B U L E T I N U L COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

  A m intrat singur n curtea mnstirii, nconjurat decasemari, ce semnau nelocuite,de grajduri c u ble gar ul pn la strain. A mocolit curtea plin cu grmezi de moluz, de

  crmizi, de gunoi i blrii. A m intrat n biserica deschis, fr s vz nici un om. Nicio candel aprins, o srcie lucie, vreo doucri greceti prfuite pe t r ipede i o lespedemare de marmur, sculptat admirabi l , custema Do mn i lo r rii, art mormntul ctitorului .

  ,,V z nd u-s e c ntr n cur te o trs ur cucai de pot, cu civa oameni i cu un cprar

  i alte rmie din Biblioteca romneasc,bu c i frivole sau de puin interes, traduse dediferii t iner i , tiprite cu banii Cmpineanuluii vnd ute de d. Eli ade cu po run ca St pni rii

  pe la toate mnstirile, pentru moralizareaclugrilor. Din aceste cri nu er nici unadeschis aci; le-am vzut ns,p r i n schituri demaice, verzi de rupte n minile clugrielor.

  T ap ag iu l cr etea din ce n ce pe coridor,pn cnd un laic grec, cu prul vlvoi i cuimineii rupi, intr cu o tav, pe care er ochisea nesplat cu dulcea zaharisit, o linguri strmb, un pahar nesplat cu ap de

  10. Mnstirea Comana: Temeliile vechii clopotnie.

  al Logofeiei Bisericeti, s'a dat de tire igu-menului, i maimulte femei despletite i oameni trenroi se nirar pe coridor. Clugrul se dete in cu r te : un grecule scund si

  slab ; cu barba neagr, cu ochii umflai desomn i puind strani c a vi n i a usturoi . N utinici o vorb romneasc. ivor b i in limbalu i i ne urcarm sus ntr'o camer ca vai deea, ce zice c este pentru musafirii cei distinci. Alturi er o alt camer Incare ineceapa i celelalte, i un dulpior cu cteva

  minune de bun si rece si un felieean de cafeacu stele pe dnsa.

  Dup acest tratament ididei ordinele Guvernului, m ispuse c n'are cine s le citeasc.

  Le lu n mn, le dede laicului grec, maichiam un alt grecor, trimiser apoi la logoftul satului, veni logoftul, le ntoarse petoate feele i spuse c sunt latineti i nu lepoate citi.

  Dar ce este n aste hrtii ? ntreb igu-menul

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  21/199

  M N STI REA COM ANA 2 1

  D a r eu n'am nimic, v ai%

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  22/199

  2 2 B U L E T I N U L COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

  A p o i , n nelegere cu Prvu Cantacu-

  zino, Carazin repede asupra Bucureti

  lor cteva sute de v o l i n t i r i romni , cari,

  n noaptea de 1 7 N o e m v r i e 1 7 6 9 ,lovesc

  Capitala i, ajutai de arnuii Sptaru

  lu i Prvu i de populaia alarmat izgo

  motoas a Bucuretilor, cad pe neateptate asupra celor c inci mi i de T u r c i ce

  se aflau aci, silindu-i s se retrag la

  G i u r g i u n cea m ai des v r it dezor

  dine i zpceal.

  Curnd dup aceasta Carazin vine i

  el n Bucureti cu1 . 000Cazaci. A p o i , n

  soit nc de 1 . 000vo l i n t i r i , pleacmpo-

  t r i v a T u r c i l o r d i nG i ur g i u , pzind drum u l la mnstirea Comana, avnd cuel doutunuri ce iernase din Bucureti".

  S u r p r i n s ns de T u r c i , cari l ntmpi

  nar mult mai numeroi , neputnd re

  zist la locdeschis, Carazin se nchise n

  Comana, ce este prea tare mnstire",

  trimind de srg dup ajutor grabnic

  la P r vu Ca nta cu z i no . Acesta veni m

  preuna cu Maiorul rus A n d r e h . DarT u r c i i , car i primiser veste de apropie

  rea lo r, i pndir n pd ure a Co ma nei .

  Deci zice Genealogia Cantacnzinilor

  cum au in trat oastea ruseasc nmij

  locul pdurii , despre ziu, au nceput

  T u r c i i din toate prile a da foc ntr'nii

  a v nd meterez copacii . La care rzboi,

  cu toate c vitejete s 'au b t u t , . . . bi

  ruina a fost a T u r c i l o r " .

  Prvu Cantacuzino czu mor t cu toiaisi. Ca ra zi n ns se mntui, cc i Turc i i ,

  n e le gnd c a so sitoaste nou ruseasc

  n B ucureti , se re tra ser , naceazichiar ,

  la G i ur g i u . A s t fe l s c pa r Cazacii ivo-

  l in t i r i i la adpostul puternicelor ziduri

  i metereze ale mnstirii Comana!

  C u acest eve nim ent , cel mai nsemnat

  n v iaa scutit de peripeii a mnstirii

  Comana, ncheem notele istorice ce am

  cutat s legm cu p r i v i r e la lcaul de

  pace, n care zac spre od ihn a ven ic

  mdularele celui ade vra t i vec hiu Ba-

  sarab" Radu-Vod Serban si ale lui Ni-

  colae -Vod Ptracu, fiul iubit, dar.

  nefericit , a l M ar e l u i Mihai ntru aminti

  rea i cinstea acesteiT r e i m i , mnstireaComana trebuete pstrat, ngrijit i

  ct se poa te m ai m u l t vizitat.

  A L E X . LPEDATU.

  I I . N O T E A R H I T E C T O N I C E S I L U C R R I N O GI.

  Fo r m a mnstirii Comana, dup cumse poate vede dina lturatul plan,e un pat ru la te r ne reg ula t, de vre- o ase

  zeci de m et r i pe latur. n centrul aces

  tu i pat rul ate r, n A , se gs ete biserica,

  zidita de clugrii g re ci , la 18 5 4 , n lo

  cul celei vech i a lui Se rba n Pah arni cul

  Cantacuzino, dincare nu mai pstreaz

  se i face scurta naraiune ce urmeaz. Cf. i Cronica lu i Dumitrache Stolnicul, publicat de V. A.Urechia n Analele Acad. Romne, ser. I I , X, mem.sec. ist., 3 7 0 - 3 .

  dect pisania i piatra mormntal a

  p r i m u l u i ct i tor R a d u - V o d e r b a n 1 ), Ca

  toate bisericile i mnstirile z idite i

  ren ova te pe la jum tate a secolului tre

  cut de meterii strini, Nemi mai ales,

  ea nu prezint nici un interes din punct

  de vederea rhit ect onic i artistic s ) . Por

  tretele c t i tori lor, reproduse, credem,dup cele din vechia biseric, pe lng

  c sunt prost executate, sunt nc s tr i-

  ') Ilustraiile No. 2 i 3.-) Ilustraia No. 11.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  23/199

  V I

  MNSTIREA COMANA

  cate i alterate p r i n barbare reparai i

  ulterioare.

  n faa biserici i , pe latura din spre

  apus a p atr u l ate r u l u i , se afla un corp

  de cldiri In dou catur i i av n d, nl-un t ru , spre curtea mnstirii, dou rn

  dur i de arcade suprapu se In semicer-

  23

  oane c u m e t e r e z u r i 2 ) , destinate a servi

  la aprarea mnstiri i din spre drumul

  G i u rg i u lu i , s ingura parte pe unde pute

  fi mai uor atacata, celelalte pri fiind

  nconjurate cu bli de n ep tru n s, c u matesta mrturii le istorice 3 ) i cu m dove

  desc dep resi unil e de pm nt ce se v d

  r , e " c r

  ,i i iaJi^i-

  . - 7 ; _

  | T

  (iafiiiiiiiiiBWiiwiiiiiii'111 '"

  12. Mnstirea Comana: P lanul.

  cur i , d in care rndul de jos rzimat pe

  stlpi rotunzi de crmid '). n afar,

  aceast cldire nfieaz un zid nalt

  de vre-o opt me t r i , fr ferestr i , avnd

  dou eituri ptrate, un fel de basti-

  n j u r u l mnstirii. P a r t e r u l acestei cl

  d i r i e format d i n ch i l i i bol t i te , dispuse

  dou cte dou, cu cte un mic vesti

  bu l n tre ele. B olil e sun t n a rc de

  c l o i t r e " , ptrate sau octagonale.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  24/199

  2 4B U L E T I N U L C O M I S I U N I I M O N U M E N T E L O R ISTORICE

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  25/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  26/199

  2 6 BU LE TI NU L COMISIUNII MONUMENTEL OR ISTORICE

  sunt ns cumul t ma i vech i. L a ambele tereze suprapuse 1 ), cel de al doilea cu

  extremiti ale acestui corp de cldiri, t o t u l drmat. Urmele lu i s 'au desco-

  se afla, n Iji G, ctejun t u r n pol igo-

  n a i : cel dinti cu dou rnduri de me- >ilustraia No. i si, mai ales, No. i 3 .

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  27/199

  M N S T I R E A C O M AN A

  per i t fcndu-se spturi cu ocazia lu

  crrilor de conservare d in anul trecut.

  L n g acest al doilea t u r n ruinat,

  se gse sc , n H , dou mici ncperi p

  t rate , ac op er ite cu boli sferic e. Ia r n

  F, spaturile fcute au scos la iveal

  temelii le unui t u r n mare de 9 metrin lung im e i 7 m et r i n lime '). T r a

  diia local spune c pe aceste temelii

  ar fi stat pe v r e m u r i clo

  potnia mnstirii, care,

  lantmplarea unui mare

  cut rem ur, s 'a prbuit In

  apa Clnitii, n fundul

  creia zac i azi clopo

  tele mult timp n zadar

  cutate2 ) .

  T o t n partea din spre

  n o r d s mai afl, in E,

  construc ia cea ma i in

  teresant a mnstirii

  Foiorul 3 ). El se gsete

  la n ive lul catului de sus

  i se alct uet e d in 1 0coloane aezate pe un

  postament nalt de zid

  rie de crmida, cu baza

  ptrata i s p r i j i n i t , n

  fa, cu doi contrafori.

  Coloanele sunt de pia

  tr tare d i n t r 'o singur

  bucat i sunt orna m e n

  tate, la capitel i la baz, cu cte o br-

  ar dec ora t, de piatr cioplit ') . Pr o-

  16. iVrea Coma na : Ca p ite l decoloan dela Foior.

  l ) Ilustraia No. io.2 | In genere turnurile mnstiri i Comana par a

  fi fost foarte nalte.Aceasta se dovedete prin marile grmezi de zidrii ruinate la picoarele zidului din spre nord, ma i ales n apropiere de punctele G, F i I . n special n acest din urm punctse vede mplntat n pmnt un bloc mare de zi

  drie czut acolo de pe turnul din colul dinsprenord-vest, care i azi nc are o n lim e de 89metri. Acestbloc, alctuit din crmizi mici i subiri cu un rost lat de mortar nt re ele, do ve de teo epoc ndeprtat de construire.

  3) Ilustraia No. 6 i pl an alt ur at ,4) Ilustraia No. 15.

  filele capitelului i ale bazei prezint

  un caracter interesant. Capitelele celor

  dou coloane nca stra te n zi d sun t di

  ferite de celelalte i pe ele se afl sculp

  tat v u l t u r u l cu doucapete i ncoronat,

  zis al Cantacuzinilor B ) . Coloanele sus

  in a r cur i de crmid n semi-cerc, cuvrful puin ascuit 6 ) . Postamentul foi

  orului esle de zidrie de crmid cu

  mici metereze. Acest foi

  or prezint n ntregi

  mea sa o proporiune fe

  ricita, iar col oan ele dau

  o imp resiun e de gi ng ie

  i, n acela t imp, de soli

  ditate. Din foior pr ive

  litea se ntinde n depr

  tare peste apa linitita a

  Clnitii i peste cmpia

  ei sin gur ati ca, pn n

  val ea Argeului, ale c

  ru i m a lu r i se zresc In

  direcia Gr d i te i: ta

  b lou de intensa melancolie i In depl in armo

  nie cu aceste ruine astzi

  prsite.

  Zidul mnstirii din

  spre rsrit este foarte

  n al t i de-alungul lu i , n

  spre i n t e r i or u l curii, se

  afl, pe v r e m u r i , un rndde ch i l i i , cu ga ler i i n faa i de-alungul

  lor ,pr o ba bi l dup mrturia lui Paul de

  A l e p identice cu cele dinspre apus;

  T em el i i l e acestor ch i l i i , astzi disprute,

  s'au descoperit cuocazia spturilor f

  cute n vara anului t recut . n captul

  de sud al acestei lture de rsrit a pa

  t ru la t eru lu i mn stiri i Com an a, se afl,

  n B, P ara cl isul , astzi ruinat 7 ) . F o r m aunei ferestre r m ase i a u n o r pri din

  5 ) Ilustraiile No. 16.6) Ilustraia No. 14.; ) Ilustraia No. 7.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  28/199

  28 B U L E T I N U L COMIS1UNII MONUMENTELOR ISTORICE

  zidria nc existent arat c acest pa

  raclis dateaz sau a fost refcut ntr'o

  epoc apropiata de noi.

  n spre miaz-zi se gsiau. n C, fos

  tele dependini de serviciu ale mns

  t i r i i , i ar n B se afl cl op ot ni a , sub care

  e poarta bol t i ta ce ser ve te de intraren curtea mnstirii. Aceasta clopotni

  a suferit multe modifica-

  iuni, astfel c nu mai pre

  zint astzi nimic carac

  teristic.

  In genere toate cldi

  rile mnstiri i , din cari

  astzi nu mai stau n pi

  cioare dect zidurile , se

  gsiau n starea cea mai

  rea. Ele au fost de nenu

  mrate ori refcute i

  reparate . Aceasta s ve

  de dup crmizile zid

  r i e i , car i sunt de dimensi

  uni i dinepoce diferite.

  Pri le cele mai vechi icelemai interesante, pro

  babil d int impul lu i Ra d u -

  V o d e r b a n , fiind cldi

  ri le cu galeriile din spre

  apus, foiorul i pivnielecele m a r i din spre nord,

  s'a inut a l i se face lu

  crri de conservare n

  scop de a se m pie de c

  degradarea i n imic irealo r mai dep arte,

  consolidndu-le i nvlindu-le, spre a le

  menine nstarea n car i se gsesc acum.

  Pent ru aceasta s'au ntrit mai nti

  17 . /Vrea Comana: Capitel de

  coloan dela Foior.

  toate zidurile ,d i ncari mult e erau foarte

  deteriorate i cu baza n multe locuri

  mncat, nlocuindu-se crmid cu c

  rm id bucile str icate i completn

  d ose l ipsurile; s'au rezidit turlele exte

  r ioare din spre apus, car i ameninau s

  cada; s 'au astupat gurile dela zidul demprejm uire, care s 'a nivelat i comple

  tat la parte a superioa r,

  a co pe r i nd u - i - s e coama

  cu olane, spre a-1 pzi de

  rui n; s'au recl dit c u to

  tu l p a t r u arcade dela ga

  leri i le chili i lor din spre

  apus, carierau d rma te;

  s'au re pa ra t ap oi zidriile

  i arcuri le dela foior i

  dela cldirile ce s pu

  teau menine. Toate cl

  diri le au fost n urmaco

  p er i t e din nou cu invli-

  tor i de olane, astfel cum

  erau cele vechi cu totul

  stricate i, n parte, c-zute. n sfrit s'a repa

  rat biserica, nvlindu-se

  din nou cu olane, vopsin-

  du-se cupolele turlelor,

  reparndu-se ferestrele

  i geamurile, refcndu-

  se tencuielele, aezndu-

  se sghiaburi i burlane

  noui etc. Ca completare

  s'a dispus a se face plantaiuni n inte

  r i o ru l curii mnstirii, spre a da acestor

  ruine o nfiare mai plcut.

  Arhitect, N. GH1KA-BUDETI.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  29/199

  R A P O R T G E N E R A L

  CG PRIVIRE LR LUCR RILE

  C O n i S I G N I I A O N U n E N T E L O R I S T O R I C E

  N

  1 9 0 7

  -o -

  Domnule Ministru,

  o t r i v i t art . 1 6 din regula

  mentul legi i pentru con

  servarea i restaurarea

  m o n u m e n t e l o r publice,subsemnaii avem onoa

  rea a va nainta urmto

  r u l raport general cu pr i

  v i r e la lucrrile din anul trecut

  ^ 19 07 ale Com isi un i monum en

  te lor istorice. Si fiindc acesta e ntiul

  r ap or t general pe care Comisiunea, lu

  crnd sub auspicii mai favorabile i n

  condiiuni mai mulumitoare, l nfi

  eaz Minis terului,enecesar,credem , s

  amint im pe scurt datele mai nsemnate

  din viaa i activitatea de pn acum a

  Comisiunii .

  MEMBRH. E tiut, D om nu le Mi

  nistru , c p r i n sus numita lege, sanc

  ionat p r i n naltul decret regal cu No.

  3 6 58 din 1 7 No em vr ie 18 9 2, s'a ntocmit o comisie compus din trei

  m e m b r i numii de Mi n i s t er d intre br

  baii cei mai competeni n tiinele is

  tor ice sau arhe olog ice din care doi

  v o r fi luai d intre membri i Academiei

  Rom ne , d irectorul Mu ze ul ui de an

  tichiti di n Bucur eti i un ar hi te ct ",

  cre ia i s'a ncredina t anumit e atribu-

  iuni cup r i v i r e la conservarea i restau

  rarea monumentelor noastre istorice.

  L a ntocmirea ei, n 1 8 9 2 , aceastaComi-siune se alctuia di n urmtorii m e m b r i i :

  r e gr e t a t u l V. A. Urechia, d-nii T. Maio-

  rescu i C. C. A r i o n , nurnii de Minister -

  cei doi dinti ca alei ai x\cademiei ,

  d-1 Gr. G. Tocilescu , ca dire ct or al Mu

  zeului de antichiti i d-1 Gh. Sterian,

  ca arhitect. Cu t impul ns, Comisiunea

  a suferit urmtoarele schimbri: n locul

  d-lui T. Maio resc u, demi sion at, a fost

  numit, tot ca ales al Academiei, regre

  tatu l B. P. Has deu , n loc ul d-lui Gh.

  St e r ia n , asemenea demisio nat, a fost

  numit, ca ar hit ect , d-1 N . Gabrielescu,

  n locul d-lui C. C. A r i o n , retras pr in ve

  nirea sa n capul De pa rt am en tu lu i de

  Culte i Instruciune public, a fost nu

  m i t d-1G r. Cerkez i, n sfrit, n loculr e g r e tatu l u i V. A. Urechia, rposat la

  23 Noe mvri e 19 01 , a fost numit, ca

  ales al Academiei, d-1 I . Kal ind eru.

  A s t f e l , la nceputul anului trecut, Co-

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  30/199

  30 BULETINUL COMISIUNTI MONUMENTELOR ISTORICE

  misiunea se compunea, n ordinea vechimii , din urmtorii me mb r i i : Gr. G. Toci-lescu, B. P. Hasdeu,N. Gabrielescu, Gr.Cerkez i I . Ka lin de ru . n cursul anuluin s, la 25 A u g u s t , avurm durerea spe r d e m pe i lustrul nostru coleg B. P.

  Hasdeu, dc ale crui lumini i preioase

  deu, care,ca istoric c ali tat e n care fusesereco man dat de Acade mie ca mem b r u al Comisunii i-a fost ctigat o

  att de strlucita reputaie i o att denalta autoritate, n ct rodul minii sale

  geniale a ajuns s fie proclamat opera

  naionala a neamului, t i t lu care, m-

  B. P. Hasdeu.

  sfaturi soarta a vo it s f im lipsii to cm aiacum, cnd ni s'a dat putina unei mai

  spornice activiti . Aducnd prinosuln o s t r u de laud la mormntul acestuimult regretat nvat, nscriem aci, n

  modestele nceputuri ale analelor noastre, cu mare cinste, numele lu i B. P. Has-

  preuna cu celelalte mar i merite ce i-a

  ctigat pentru propirea cu l tu r i i ro

  mne, i va pstr p r in veac ur i amintirea generai i lor recunosct oare. Odih

  neasc dar n pace!

  1NVENTARiuL- C e a dinti lucrare,

  pe care, potr ivi t legii , a t rebuit s'o fac

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  31/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  32/199

  32 B U L E T I N U L COMISIUNII MONU MENT ELOR ISTORICE

  Urmar apoi civa ani grei pentrusoarta monumentelor noastre istorice:

  autoritile comunalei epitropiile bisericeti, cu dela sineputere, se apucarde renovat i vorba vine de restaurat, alternd i nimicind caracterul

  vechiu ispecific al unora din cele mainsemnate monumente; iar unde socotir c nu mai e nimic de fcut drmarpur i simplu. Exempledestule: laRm-nicul-Sarat, la Cmpulung, la Trgo-vite, la Iai icine-ar ficrezut? la Bucuretichiar. Urmele acestei dureroasestri de lucruris 'auprelungit,n-dajduim ca ultimeapariiuni, pnde curnd, ccichiar n cursul anului trecut, Co-

  misiunea cu mhnire a trebuit sia cunotin dedou lucrri -despre cariva fivorba mai josntreprinse fr prealabilul ei aviz ifr autorizaiu-nea Ministerului.Credem ns ccircularacea i binevoit a ndrept

  astava r ca tr autoritile civile i epitropiile bisericeti n aceast privin,va pune capt regretabilei stri de lucruri, cari acauzat attea rele i a fcut

  attea pagube.Dou mprejurri venir ns s dea

  via nou Comisiunii: nfiinarea Casei Bisericii, pe lng care Comisiu-nea i gsi lcaul su firesc, dat fiindc

  19. Biserica mnstiri i Snagow

  fnainlea lucrrilor de conservare din 1904).

  cele mai multe din monumentele noastre istorice sunt biserici i mnsti ri ,i intrarea ca membri n Comisiune aunor brb ai n deob te cunoscui prinpreocupaiunile lorpentru manifestrileartistice i prin statornicia i zelul cu

  care sprijinesc toate lucrrile culturalede interes naional i obtesc. ntr'ade-vr, deatunci ncoace,Comisiunea a nceputo nou i continuactivitate n lucrri , al crorrezultat, binecunoscut ce

  lor mai apropiai,e pe cale de agsiecoul dorit inelegerea trebuitoare n publiculnostru romnesc. Aceasta ipentrucnorocula fcut canoile lucrri ale Comisiunii s fie urmritei ndeosebi spri

  jinite de d.P.Gar-boviceanu, admi

  nistratorul CaseiBisericii, care acutattotdeauna,nu numai s obin aprobarepentru lucrrilerecomandate de Comisiune, dar s ]ei duc la ndeplinire cu toata seriozitatea i dra

  gostea cepoateave un brbat cupriceperei cult pentru monumentele trecutuluinostru.Astfel, ca rezultat a acesteinoui activiti, se ntreprinser, n 1904,

  prin Serviciul tehnic al Casei Bisericii,lucrri deconservarei n tr ein er e la vestitamnsti re aSnagovului, care amenin a se ruin, la ctitoria Buzetilordela Clui, la Gura-Motrului a lui Har-

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  33/199

  R A P O R T U L G E N E R A L A L COMISIUNII 33

  vart Logoftul i Matei Basarab, lastrvechea Govoraa luiRadu-cel-Marei,din prilejul mpliniriicelor patrusutede anidela moartea Marelui tefan,lactitoria acestuia de laBorzeti.Tot n-tr'acest an se angajar lucrrile de re

  staurare a bisericii Stavropoleos i derenovareabisericii Zltari dinCapitala,despre cari va fivorba maipelargn

  partea adoua a acestui raport.

  Dar n'apucbine Comisiunea asendrum pe caleacea bun, cnd omprejurare, dincaresespuneacva iei ctigat,aduse o suprtoare stagnaren

  lucrrile sale: la1905,Comisiuneafu trecutape lng direciunea dinnou nfiinat n

  Minister, care,n1906, deveniCasa Artelor, de efemer durat efectiv. In noulsulcaComisiunea nu mai gsins interesul i

  sprijinul pecare-1avusese la CasaBisericii. A a seface c n 1 9 0 5 ,din toate lucrrile deconservare i ntreinere, recomandate deComisiune, afar de spturile ntreprinse de d.Gr. TocilesculaNemior , niciuna nu fuexecutat de

  ctre ceichemai a leduce la ndeplinire.Urmarea fu ca campania acestuian

  se perdii, iar fondul destinat pentrulucrrile Comisiunii rmase aproapeneatins. Darnici anulurmtor 1 906nu fu

  Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice

  mai norocos dinacestpunct de vedere.E drept nsc deasta data, pe lnglipsa dendemn din anul trecut,semaiadogar cauze neprevzute i nen-lturabile : vreme rea,material scumpi meteri greu de gsit din cauza

  lucrrilor ntreprinse cu Expoziiajubilar. Ast fel din lucrrile recomandate i aprobate a se ntreprinde ncampania anului 1906, abiacteva s'auexecutat, restul rmnnd a sefacen

  campania anului

  trecut 1907 . ntreceledinti senumr lucrriledeconservare i n

  treineredela Co-mana, Soveja i

  Dobrov, iar ntre cele aldoilealucrrile efectatelaComanacontinuare), Slatina,

  Cain iAronea-nu.Despreacestens va fi vorban special n ca

  pitolu lurmtor alacestui raport.

  I I .

  20 . Biserica mnstir i i Snagow

  i.Dup lucrrile de conservare din1904-'.

  In cursul anului 1 907 ,Comisiu

  nea ancheiat1 4procese -verbale,

  9 carezultat a tot attor edine,iar restu l carezultata4cltorii i ovizit,fcute n interesulcercetriila faa loculuia unorlucrride restaurare, conservare

  i ntreinere, recomandate sau pecalede aserecomanda, ianume: nzilelede9 i 1 0Iunie, n judeul Vlcea, lamnstirile Govora, Bistria, Arnota,Hurezu,Dintr'un lemni Surpatele; n ziua

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  34/199

  3 4 BU LE TI NU L COMISIUNII

  de T6Iunie,n T rg ov ite , la Mitropolie,biserica Stelea, Curtea Domneasca iSf. Vineri i la mnstirea din Deal; nziuade 22Iuniela biserica dinfosta mnstire a Vcretilor, cnd, n aceeazi, Comisiunea a vizitat cu deamrun tu l

  lucrrile de restaurare a bisericii Sta-vropoleos; n ziua de 21 Octomvrie lamnstirea Comana; n sfrit, n ziuade 1 7Decemvrie la biserica Zltari.

  S'au tratat n total, naceste 1 4 pro-cese-verbale, 4 0 de chestiuni (din cariunele de 2,3 i chiar de maimulte ori),relative: 1 )la lucrri derestaurarea propriu zise:bisericaStavropoleosdin Capitala, biserica Alb a lui tefan-cel-Mare din Baia i biserica Sf. Nicolaea aceluia din Ppui; 2)la lucrri deconservare, ntreinere i reparaiune:Comana,Slatina, Aroneanu, Cain, Hurezii,Govora,Curtea-Domneasc iStelea din Trgovite, Bolnia Coziei, Vcreti, Bistria (Vlcea), Arnota, Din-

  tr'un lemn iSurpatele; 3) la lucrri derenovare:bisericaZltari din Capital;

  4)la luc rrineautorizate:Rca iCozia;5) la cereri de nscriere n Inventarulmonumentelor: Codmeana, Blci, Sa-rcineti, Furnicoi, Inteti, Micu-neti, Goletii-Badii, Doiceti iPotlogi;6) la autorizri de lucrri i cereri de

  reparaii: Radu-Vod i Mihai-Vod dinCapitala,Banudin Buzu, Sf.Gheorghedin Hrlu, Sf. Nicolae din Dorohoi,Berea, Glavacioc, Mrcua, Vcreti ;n sfrit 7 )lacestiunidiverseprivitoarelaCurtea-VechedinCapitala,Sf. Vineridin Trgovite, Spitalul din Hurezu,Biblioteca, Ar hi va i Buletinul Comisiunii.

  1. L U CR R I DE RESTAURARE

  a).Biserica Stavropoleos. Luc rrilede restaurare la aceast biseric au nceput n toamna anului 1904, sub direc-

  'NUMENTELOR ISTORICE

  ia d-lui arh. I . Mincu, dup planurilentocmite de d-sa, recomandate de Co-misiuneiaprobatedeMinister. Potrivit

  programului stabilit la nceput, acestelucrriaveaus fie terminaten trei ani,executndu-se n fiecare an o anumita

  parte, nmarginea unei treimi dinsumatotala de restaurare prevzut ndeviz,adic nmarginele sumei de 4 0 . 0 0 0 lei,a ns ca, daca la vre-ontmplare, dinlipsa fondurilor, lucrrile ar fi trebuitamnate sau chiar ntrerupte, bisericas nu fie compromis. Conform acestuiprogram s'a destinat n 1904, pentrupartea ntia a lucrrilor de restaurare,suma de 4 0 . 0 0 0 lei, la care s'a adogatapoin 1 9 0 5 sumade 7 0 . 0 0 0lei, comple-tndu-se astfel sumaprevzut n devizpentru ntreaga lucrare. Dar dac, subraportul mijloacelor bneti, terminarea restaurrii bisericii Stavropoleos easigurata, ea ns nu va putefi dus lacapt n timpul indicat la nceput, caci

  d-1 arh . I . Mincu, care lucreaz pe ctcu marepricepere,pe att cu deosebitgrije, a dat, separe, pestedif iculti cutotul neprevzute, ntre cari n primulloc lipsa de meteri ncercai pentrulucrrile de refacere a picturei alfresco.Cu toateacestea, daca lucrarea mergemai ncet, compensaia o gsim n faptul c ea se executabine, solid i ct sepoate de ngrijit iartistic,lucru desprecareComisiuneas'apututncredina a t tdinexpunerilefcute de d-1 arh. I . Mincuori de cte ori a fost nevoe, ct i dinvizita fcuta la faa locului n 22Iunietrecut. Intru aceasta ncredinare vasluji i raportul amnunit, pe care ndjduim a-I tipri n curnd n Buletin,

  cnd se va termina restaurarea dinafar a bisericii, dinpartea d-lui Mincu,care i-a rezervat de altfel a public, lasfritul lucrrilor, omonografieasuprarestaurrii bisericii Stavropoleos.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  35/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  36/199

  BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE36

  restaura, ca mai urgent,Clopotnia delabiserica Ppuilor, care se gsi ntr'ongrijitoare stare de degradare i careps treaz mai credincios vechiul tip alclopotnielor vechilor mnstiri moldoveneti.

  Aceast lucrare,nceputanultrecut,rmne s fie terminat n campaniaanului curent,mp reu n cu celelalte lucrri ce maisuntnecesare.Despreacestedar va fivorba mai pe larg n partea atreiaa raportului de faa, n care se vaexpune programul lucrrilor viitoarerecomandate iangajate de Comisiune.

  2. LUCR RI DE CONSERVARE, NTREINERE l REFARA IUNE.

  Acestea sunt de trei feluri: lucrrirecomandate, aprobate i ncepute ntoamna anului 1906,dar terminate numai nanultrecut 1907(laComana,Slatina,Aro nea nu, Cain Govora),lucrri

  recomandate, aprobate i efectuate nanultrecut(laCozia,Vcreti, Bistria,Arnota i mnstirea Dintr'un lemn) ilucrri recomandate i aprobate anultrecut, dar rmase a se termin sau ase execut n anul curent (la Hurezu,biserica Curtea.Do mn easc din TrgOrvite i Stelea tot de acolo).

  a). Mnstirea Comana. Lucrriledeconservarelaaceastamnst ir e s'aunceput n 1906 i s'au terminatn 1907,sub conducerea d-lui arh. N. Ghika,dup planurile recomandate de Comisiune i aprobate de Minister, n scopde a se consolid ruinele i a se nviicldirile existente, spre a se mpiedicdegradarea lor mai departe. n urmare

  dup raportul d-lui N.Ghikazidriilestricate s'au completat crmid cucrmid, proptindu-se prile superioarece de multe ori ameninau s cada.n multe locuri, precum a fost la gale

  riile interioare din spre apus, s'au datjos prile de zidrie prear u stricate,refcndu-se din nou. Cldirile s'au tvlit cu olane rotunde, aezate pe aste-real i arpanta nou. Zidurile de m

  prejmuire s'au consolidat, nivelat i

  nvlitcomplet asemenea cu olane. Foiorul din spre nord, partea cea mai interesant a mnstirii, s'a nvlit tot cuolane, fr strainegreude precizatdac nvalitoarea foiorului a fost pevremuri cu strain sau fr, mai alesca cldirea din faa creia se afla acestfoior este dintr'o epoc mai recentngenulcelorlaltecldiri altur ate , fiindaceasta nvelitoare pur i simplu destinata a feri foiorul ca i restulcldirilorde stricciuni viitoare".... Toate acestelucrri, desprecare se vorbete mai prelarg n studiul d-luiGhika, ce se publicin Xo. 1 al Buletinului nostru,s'au fcutdup devizul ntocmit nmarginilesumeide 2 0 . 0 0 0 lei, luat din fondul de restau

  rri alocat n budgetele anilor 1 906 7i1907/8. Tot din aceasta sum s'au f-^cut spturilearheologicenecesare des-coperirei vechiului plan al mnstirii,s'a reparat radical biserica i s'a procurat materialul fotografic i de desemntrebuitor studiilor fcute asupra Co-manei.

  Comisiuneavizitnd nziuade 2 1 Oc-tomvrie aceste lucrri aputut constatc ele s'au executat conform planuluiaprobat i in condiii ct se poate demulumitoare. n urmare aintervenit lacei n drept spre a se asigur buna lorpaz i ntreinere.

  b).Mnstirea S/a tina.-Lucrrile dentrejmere la aceast mnstire s'au n

  ceput n 1 906 i s'au terminat n 1907,sub privigherea d-lui arh. N. Ghikai cu concursul Onor. Administraii aDomeniului Coroanei, prin eful de regie dela Mlini, dup devizul de lucrri

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  37/199

  RAPORT UL GE NE RAL A L COMISIUNII 37

  recomandat deComisiuneiaprobat deMinister. Lucr ri le de n tr ein er e ce s'aufcut la biseric i la ambele paraclise,au costat suma de 8 . 5 0 0 lei, luata dinfondul de restaurri alocat n budgetulanului 1906 7,i s'au executat, dup cum

  a binevoit a comunic Comisiunii n edinadela 1 9Octomvried-11.Kalinderu,n chipul cel maimulumitor. Va finsnevoe ca ele safie completate pentru ca mnstirea,una din cele mai nsemnateipreioaseale rii, s fie adus pe de'a-ntregulncuvenitaicerutabun stare.nacestscop s'a i naintatComisiunii, spre recomandare, un deviz de noui lucrri.

  c). Biserica dinAroneanu (Iai).Laaceasta biseric,ctitorie a lui Aroh-Vod, s'a restaurat,ziced-1 X.Ghika nraportul su, exteriorul n ntregi

  me, refcndu-se dinnou o parte din in-velitoare, care s'avopsitpeste tot, re-parndu-setencueli-leizidriile i vru-indu-sefaadele, du p ce mai nti i s'acompletat stelele i desenurile de teracot, cari n mare parte czuser. S'a

  dat apoi pridvorului bisericii forma luiprimitiv, abtndu-se massele ce zidrie grosolan, caris'au ridicat pe vremuri ntrevechileluiarcade icoloane.La inzistena struitoare a lcuitorilor,

  cari au cerut s li s renchida pridvorul, spre a fi adpos tii de vntur il etari iviscolele mari la carisunt expuibiserica fiind aezat la loc deschis,pe un vrf de deal, s'a crezut de cuviina s se refac zidriadintre arcade

  i coloane, a fel ns ca forma acestora, att din afar ct i din luntru,

  s rmn ct mai

  A

  I r1

  bine distincta. Acestelu cr ri s'au fcut n marginele sumei de 5 . 5 0 0 lei,

  luat din fondul derestaurri din budgeteleanilor 1906/7

  i 1 9 0 7 8 ,sub direcia d-lui N . Ghika,carea rmas sprezinte Comisiunii unmemoriuasupra arhitectonicei att decaracteristice a a

  cestei biserici, memoriu ce se va publica la timpul sun Buletin.

  d).Mnstirea Ca-iu. Lucrrile dentreinere i repa-raiune la aceast

  mnstire s'au nce-putntoamnaanului1906 i s'au sfritn vara anului trecut. Ele s'au fcut,sub pr ivigheread-lui

  N . Ghika, de ctre parohul locului i aucostat suma de 5 . 4 0 0 lei, luat din fondul de restaurri al budgetului 1906 7.

  S'au fcut, zice d-1Ghika n raportulsau, numai lucrri de ntreinere iconsolidare. Biserica s'a spoit cu totul, re-pa; ndu-i-se soclul de piatra i tencue-lile. nvlitorile i crucile s'au reparat

  Clopotnia dela Ppui.In curs de restaurare).

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  38/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  39/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  40/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  41/199

  R A PO R TU L G EN ER A L A L COMISR'NII4 1

  asigur pentru mult vreme nc bunaps t rare a dou dincelemai nsemnatemonumente strbune din vechia capi

  tala a r i i -Rom-nesti.

  3- LUCR RI DE

  RENOVARE.

  Biserica Zltari.

  Dup drma reahanuluidelaZltar i,rmnind bisericaizolat ntr'una din

  celemai frecventatepri ale Capitalei,Comisiunea, deiaceasta biseric-rezidit cu totul dinnou i dup normecu totul strine n1851 ') urm sfie declasat din In

  ventarul general almonumentelor isto

  rice, ca una ce, du

  p dr marea hanului,nu maipstr,afarde nume, nimicdeosebit din vechia

  mnstire, s'a v

  zutndemnata,lacererea Ministerului,a se ocup totu deea. A recomandat

  deci iMinisterul aaprobat, planurile

  pentru renoireaei,prezentate de d-1

  arh. J. Pompilian,

  cruia i s'a sincre

  i M ,5

  24. A - r c a Casin : Planul b iser ic i i .

  dinat lucrarea. Dar bunvoina ce apus Comisiurtea, lund asupr-i supra

  vegherea lucrrilorde renovare laacea

  st biseric, n'afostconsiderat dup

  cum s'ar fi cuvenit.Mai nti arhitectuldiriginte al lucrrilor atrecutpestesumaprevzut n devizul aprobat, obinnd nc dou sume suplimentare,

  dincareuna, cea dinurma, fr avizulComisiunii, cu cared-sa se vede din

  aceasta nu avea

  plcerea sa lucreze.Apoi lucrrile pelng c s'au executat cu suprtoa

  re ntrziere nusunt de natur mulumitoare.Cumns

  biserica nu mai pu

  tea rmne multavreme nchisa credincioilor, Comisiunea a fost nevoits fac recepia lucrrilor n condiiu-nile n care se ga-

  siau, ca s poatapoida n ntreprindere lucrrile pentru splarea i renoirea picturii interioare. De prezent

  se executa aceasta

  - i I -,10 " i

  ) V. Brezoianu, Mnstirile sise nchinate. Bu cureti 1861,52i pisania egumenului Calis tratal Liv ie i , reziditorul dela 1851,In ms. 2409 delaAcad. Rom.

  lucrare. Astfel credem c n curnd,dup ce se va ntocmi i omic clopotni,absolut trebuincioas, biserica Zltari vapute fi redat cultului.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  42/199

  B U LETIN U L COM1S1UNII MONUMENTELOR ISTORICE

  4. LUCR RI NEAUTO RIZATE.

  Comisiunea a avut neplcerea de alua cunotina n cursul anuluitrecut de

  dou lucrri ntreprinse fr avizul iprealabila ei recomandare.ntia la mnstirea Rca, unde

  stareul, de altfel foarte zelos i cu merite realepentrubuna ntreinere a mnstirii, a fcut un acoperemnt de in-dil i a nceput unfel de reparare a

  pic turii exerne de

  la biseric. Comisiunea, fiind avizatans la vreme,a putut opri aceastalucrarenain te dea secompromite,ceeace

  se atest prin raportu l d-lui N. Ghika,

  trimis n cercetarela faa locului, carerelateaz cum c a-co pe remntul cu indrila ebinei cupricepere fcut i cvpseaua roie cei s'a dat, spre naivapodoaba,sevaspala

  cu timpul de ploi.A doua lucrare, 2 5 - ^-fea Cain:

  semnalat a fi ntreprinsa fr avizul i recomandarea prealabilaaComisiunii.erepictarea tmpleidela biserica mnstiriiCozia. Intru ctea a alterat caracterul vechii picturi, nu

  putemart deocamdat,deoarece tim

  pul i ocupaiunile nune-aungdui t n cao cltorie pn la Cozia, spre a cercet, la faa locului,cestiunea. Astfel atrebuit s ne mulumim cu lmuririle a-mrunite ce a binevoit a ne d n aceast privin, cu deosebitagraba, P.

  5. CERERI DE NSCRIERE IN INVENTA

  RUL nONU/AENTELOR ISTORICE.

  n cursul anului trecut Comisiunea a

  primit, pecale oficial iparticulara, cereripentru nscrierea nInventarul monumentelor istorice a mnsti rii Cot-meana, a bisericii din Balaci (Teleorman), a schitului delaSarcineti, abisericii din Furnicoi, a schitului Inteti,

  a bisericilor din Go-letii-Badii, Doiceti,Micuneti i Gu-

  getiiaruinelor palatului lui Brnco-veanu dela Potlogi.Pe baza acestor cereri,Comisiunea, fcnd cercetrile necesare,istoricei arhitectonice, aceste

  din urm la faa lo-cului,ahotrt,pnacum, nscrierea nInventar a bisericiidela Furnicoi, aschitului dela In-teti i a palatuluidela Potlogi. Celelalte cereri,afara de

  a mnstirii Cod-ntrare de pivni. m e a n a i a bisericii

  din Blci, cari a-mnd ju se gsesc trecutenInventar,sunt ncurs de cercetare.

  6. CERERI DE NOUI L UCR RI.

  Comisiunea a primit oserie ntreagde cereri, prin care se solicita aprobarea de lucrri de reparaie, ntreinerei conservare pe la anumite biserici imnstiri, declarate monumente istorice. Cum ns aceste cereri s'au fcut

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  43/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  44/199

  44 B U L E T I N U L COMISIUNII MONU MENTE LOR ISTORICE

  lesnicioase i mai eficace pentru a lorconservare i bun ntreinere.

  I I I .

  Din cele artate mai sus s'a putut

  vede c lucrrile angajate sau recomandatede Comisiunea se continua saua se ncepe n campania anului curent,sunt de dou feluri: lucrri de restaurripropriu zisei lu-crrideconserva-re i ntreinere.i )n t receledin

  t i sunt bisericaStavropoleos dinBucureti, biserica Alb din Baia

  iceletrei bisericiale lui tefan-cel-Mare: Sf.Nicolae

  din Ppui, Sf.

  Gheorghe din

  Hrln iSf. Ni-colae din Doro-

  hoi. nceeaceprivete cele doudinti am vzutca sfritul bun allucrrilor easieurat. Rmne dars pledam cauzacelorlalte trei. iaci apelm cutoata st ru in a, Domnule Ministru, la

  D-v. s binevoii a acord mijloaceletrebuitoarepentru completa lor restaurare n interior, afa r de pic tur, care,

  potrivit recomandrii Comisiunii, apro

  bata i de Minister, rmne s fieps trat n starea n care se gsetepn la timpuri mai bune, cnd vomave meteri bine pregtii pentruasemenea lucrri. Cel mult, daca i D-v.

  27. Bolnia mnstiri i Cozia.^iDnp lucrrile ile conservare).

  suntei de acord, s'ar pute nt rep rindesplarea vechilor picturi, ncepnd cucele dela Ppui, operaie pe care,dup cum a binevoit a ne re la t d-1 I .Kalinderu, Comisiunea monumentelordin Austria a ntreprins'o cu succes la

  biserica Sf. loan-Nou din Suceava, pecare d-sa a vizitat-o de curnd, undeun meter foarte dibaci, d-1Hans Vir-telberger din Viena, a splat i cur

  itvechea picturn modul cel maimulumitor.

  Dar niciaceast cestiune nu egrabnic. Lucrulde cpetenie, care, credem, numai poate fi a-mnatjdc, bineneles se vor gsimijloace, e terminarea lucrri

  lor de restauraren interior, precum iexecutarealucrrilor trebuitoare pentru buna lor nt reinere,astfel ca acestetreifrumoase ctitorii ale mareluiVoevod s poatfiredate pedean-tregul i pentrutotdeaunacredin

  cioilor i naiunii. Ndjduim dar, Domnule Ministru, ca precum aibinevoit aaprob n principiu cererea noastr designnd i pe arhitectul director al

  acestor lucrri vei binevoi a hotr imijloacelecucariele s se aduc la ndeplin ire n campania de lucrri a anuluicurent chiar.

  2. ntre lucrrile de conservare si n-

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  45/199

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  46/199

  R A P O R T U L GEN!

  treinere, recomandate i angajate deComisiune, numrm: mnstirea Hu-rezu, biserica Curtea Domneasc dinTrgovite,biserica Steleatot de acolo,mnstirea Slatina, biserica dela Vcreti, mnstirea Cainului i, ntr'alt

  privin,biserica Golia dinIai. ns dintoateacestebiserici imnstiri , pentrucare s'a recomandat si, n parte, s'a a

  probat, lucrrile artate att n proceselenoastreverbale c t imaisus,npartea a doua a raportului de ia, numaicele dou dinti, mnstirea Hurezul ibiserica Curtea-Domneasc din Trgovite, sunt asigurate pn acum subraportul mijloacelor materiale de execuie. Pentru celelalte rmne deci sbinevoii a destin fonduri speciale,potrivit devizurilor de lucrri ce se vorntocmi pentru fiecare biserica i mnstire n parte i V i se vor nainta latimp spre aprobare.

  Pe lng acestelucrri maisunt nc

  altele maimrunte, de simple reparaii,solicitate prin cererile despre care s'apomenit mai sus, la biserica Mihai-Vodai Radu-Vod din Capitala, la bisericafostei mnstiri Glavacioc, la mnstireaBerea,la bisericile dinHereti,Mic-uneti i a. Aceste se vor ndestul larepartizarea fondului zis de restaurri

  pe care Administraia Casei Bisericiiare grija a-1nscrie n fiecare an n budgetul su.

  Aceste sunt,DomnuleMinistru, lucrrileviitoarerecomandateiangajate deComisiune, pentru a cror aducere landeplinire V rugm s binevoii a neacord,ca i n trecut, tot sprijinul D-v.

  Venim acum la partea ultim a raportu luinostru, la artarea striincaresegsesc monumentele noastre istoricei lapropunereamijloacelor ce credemmai potrivite pentru conservarea lor.

  VL A L COMISIUNII 4 -

  Cu toii cunoatem starea jalnic ncare se gsesc azi cea mai mare partea vechilor noastre biserici i mnstirideclaratemonumente istorice. Comisiu-

  nea ns, n cltoriile fcute anul trecut pe la mai multe din ele, s'a ncre

  dinat de visu de cte ar trebui fcutepentru a lor ndreptare. i, cntrindtrebuinele cu relativitatea mijloacelor,avzutcprincipiul co nduc tor adoptatn lucrrile sale,de a recomand,n locul lucrrilor mari i costisitoare de restaurare,lucrri maimici i pariale deconservare i ntreinere, este cel maiacomodat mprejurrilor i nevoilor.Cci ct vreme Statul va fi singurulchematssuportecheltuielilelucrrilorde restaurare,conservare i ntreinerea monumentelor noastre istorice, totulnu se va pute face nici odat pe de-a'ntregul i pretutindeni. Suntem nevoiideci alucr nmarginile mijloacelor, mprind mai puin, dar ct mai n multe

  pri. Astfel vom asigur celpuin conservarea monumentelor pn ce ssperm vor veni vremuri mai bune

  pentru ele.

  Acesta ns, dace unmijloc,nu e i unscop, care trebue s rmn: readucerea la deplin via a vechilor noastremonumente, nvingndchiar pedicile ce

  astzi stau n cale unor asemenea lucrri :lipsa nu numai a mijloacelor, ci ia oamenilormeteriibinepr egtii pentru a lor restaurare si conservare. Siacest scop nunele cazuri se prezintca onecesitatedenenlturat, cum e bunoarcazulBisericii Domnetidin Cur-tea-de-Arge,caredacnu se va intervenicugrbireeexpusa se ruin de

  odat si pe de-a'ntregul, perznd astfelcea mai caracteristic i veche podoaba de cldire bisericeasc n stilbizantin, din cte au fost i mai suntnc n pmntul nostru.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  47/199

  4$ B U L E T I N U L COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

  Pentru aceasta ns, Domnule Ministru, ct vreme Comisiunea noastrva st sub regimul actualei legi pentruconservarea i restaurarea monumen

  telor istorice, nu va pute lucr, dupcum dorete i dup cum cer mpreju

  rrile. Cci, cum bine Vestecunoscuti D-v.,prin aceasta lege, ea nu are dect un rolconsultativ, astfel c atuncicnd nenorocul face sa nu aib n juru-i

  brbai maizeloisi maistruitori, caris duc landeplinire lucrrile recomandate, hotrrile sale pot rmnecums'a i ntmplat liter moarta n do

  sarul proceselor-verbale. Se simte decinevoia unei modificrisau refaceri a le-

  Bucureti, Ianuarie ipoS.

  gii, n sensul de a se da Comisiunii unro l efectiv n iniiarea i conducerealucrrilorsale,creindu-i i unserviciuspecial de arhitectur, n care s gsiascioc i s sepregtiasc ceichemaia su-

  praveghia i conduce lucrrile de con

  servare si restaurare a monumentelornoastre istorice. Numai astfel, credem,

  Comisiunea va pute rspunde adevratei sale meniri.

  ncheind cuacest ultim deziderat raportul general allucrrilor noastredin1907, Va rugm, DomnuleMinistru, s

  binevo ii a primi asigurarea deosebiteinoastre consideraiuni.

  M e m b r i :

  I. K A L I N D E R U , GR . G. T O C 1 L E S C U , G R . C E R K E Z , N. G A B R I E L E S C U .

  Secretar:

  ALEX. LAPDATU.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  48/199

  C R O NIC A-O -

  NOUI /AONU/nENTE ISTORICE

  -o-

  ^ ^ j f f i | j ^ f ^ o m i s i u n e a m o n u m e n t e l o rQ ist ori ce a hotrt, n t im

  pul di n ur m i dup cea fcut cuvenitele cercetri, nscrierea n Inventarul general al monumentelor rii, a urmtoarelor cldiri vechi,

  cari s'au solicitat, p r i n cereri oficiale, publi caiu ni pe ri od ice iscrisori partic ulare , a fipuse sub

  ocrotirea leg i i p entruconservarea i restau

  rarea monumentelor publice :i . Ruinele palatului lui Constantin-Vod

  Brncoveanu del Potlogi (Dtnbovia)2. Biserica din Furnicoi (Muscel), 3. Sch itu ldel Inteti (Vlcea) ^,4. Biserica i ruinelecurilor brneoveneti del Doiceti(Dmbe?vi a ) 3 | si 5. Biserica din Micsunestii-Mari(Ilfov).

  ncepn d cu No. v i i tor al Buletinului, vompublic pe rnd i n parte pentru fiecare din

  aceste noui monumente istorice, descrieri arhitectonice, nsoite bine 'neles de reproducerile fotografice i desenurile necesare. nspecial, pentru ruinele palatului lui Vod-

  ') V. articolul i ilustraiile publicate de d. N.lorga n Floarea Darurilor, L pp. 3950.

  : ) Idem, ibidem, I I , 4746.3) Gf.descrierea d-lui V. Drghiceanu n Cluza

  monumentelor istorice din judelui Dtnbovia, Tr -govite 1907, 28 9.

  Br nco vean u, att de im po rta nt e i preioasesub toate raporturi le , putem vesti un studiu

  ma i amnunit al d- lui arh. Clave l, care deprezent cerceteaz i studiaz aceste ruine,pecale de a fi fost rase de pe faa pmntului,dac n u se inte rven i din vr em e la cei in putin i drept a opri opera de distrugere nceput la Potlogi n vara anului trecut.

  A c u m c rmiele palatului Domnitorulu i dela care ne-a rm as cea m ai bo ga t comoar monumental a trecutului nostru, seg sesc puse sub ocrotirea leg i i pent ru con

  servarea monumentelor istorice, s ndjduim c ele vor rmne n fiin mcar pnvo r fi cercetate i studiate dup trebuin icuviin. Cci, n astfel de cazuri, legile nupot hotr att ct bunul sim i respectul pent ru trecut

  i aci e locul, socotim, s facem amintirede o ntmplare, oarecum analog, petrecutsunt acu m 273 de an i, i anum e cu pr i v i re laCurile domneti ale lui tefan cel-Mare din

  Vaslui,pe at unci i ele, ca i pal at ul Br ncoveanului de azi, n ruin. Vasile-Vod Lupuln sr ci na la 1635 pe b oerul su Cehan Raco-vi Logoftul s caute loc, s pregteascmaterial i s tocmeasc meteri pe nt ru zidirea unei mnstioare ce hotrse a nchinaDomnului (e vor ba, cred, de Sf. At ana siedela Copou). Ispravn icul Vo ev odu lui , gsindlocul, propune stpnului su s ia piatrdela Cur ile p rsite i rui nat e ale l ui tefan-

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  49/199

  s8 B U L E T I N U L COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

  V o d din V aslu i, l aceeacepiosul Voevod rspunde scrisoarea se gsete azi n biblioteca Acade mii Romn e c acest lucru nuse cadei niciestecu cinste. Dar, fiindc acestdocument,unic n felul su, e interesant i dinalte puncte de vedere, e mai bine s-1 dm

  n n tregime:

  t Io Vasilie Voevoda bfojjiiu m[i]lo] stihig[o]sp[o]d[a]ru zemli Moldavskoi. Scriemdomnia mea la bolar inul domnii meale credincios, la Rcovi Logoftul. De carte ce aitr imis la domnia mea, neles-am scrisoriidumitale. De care lucru te-am t r imis domniamea acolo, s s ocot eti de un loc de o mn-stioar(). ce vream domnia mea s facem cuagiutorul lui Dumnezeu, scrii-ne dumneatacum a soc otit i s'au aflat un loc bu n de acea

  mnstioar(), la un loc unde s chiam Corbul , ce aste nhotarul Clugrilor. Dup cuma socotit dumneavoastr cu acei oreani deacolea,bine au prut i domnii meale, s fieacolounde a socotit dumneavoastr . Pentr'a-ceaa, deaca ve i vedea cartea domnii meale,ardumneata s so co te ti und e s vaaflapia-tr de bisearic i piatr s fie de var, stocmeti cu oame nii s s coa piatra to t acmupn n iar n i s s() fac varniel (e), cte v or

  trebui, s fie toate gata. In primvar(), de vaagiuta Dumnezeu, s fie tot lucrul gata, numai s nceap alucra. i cum vei putea tocmi

  cu oamenii s scoa piatra i s fac varni-el(e), s dai tire domnii meale s- t r imi tem

  ban i. Scrii dumneata cum s htompiatr dela Curtedin Vaslutu, ceacestalucru nu scade

  s facem, c nu tastecu cinste,ce de aiurea s

  caut, unde s va afla. A l t a te pohteti dumneata s fii pristav acolo, la cea mnstioarii,

  i domnia mea am fost b ucu ros spre aestalucru, s nu ne-ai hi scris dumneata, c de veihi dumneata nevoitor spre aceast svntrug ce va s sijfac, avea-vei i dumneataplat de la Dumnezeu i de la domnia meamulmit, i vei hit i t o r dumneata ca i alii.A l t a s socoteti dumneata cu oreanii btrni s face hotar acei mnstioare din hotaru l trgului, s sl) poat hrni i acei clu-gra i s s() hrneasc i trgul, s nu fie

  glceav() ntre dnii, ce s- poat ngduiuniicu alii. Toepiem inak nebudet.(Aceastascriem i altfel s nu fie).

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  50/199

  B U L E T I N U L

  C O M I S I U N I I

  M O N U M E N T E L O R ISTORICE

  inp.org.ro

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  51/199

  C O M I T E T U L D E REDACIE

  D-ni i : ION KALINDERU, GR. G- T O C I L E S C U , GR. C E R K E Z , N. GABRIELESCU

  Membrii Comisiunii Monumentelor Istorice

  .

  P. GARBOV1CEANU

  A d m i n i s t r a t o r u l C a s e i B i s e r i c i i

  Secretar, A L E X . LA P ED A TU .

  A B O N A M E N T U L ANUAL :

  IN ROMNIA . . . .

  IN S T R I N T A T E .

  . . 10 Lei

  12

  REDAC IA : la Administraia Casei Bisericii, Bucure ti.

  Extras din Deciziunea Ministerial privitoare la redacta rea Buletinului ;

  1. Cu n c e p e r e d e l I anuar ie 1908 se va pub l i c a , su b d i recia Comisiuni i monumente lo ristorice i n editura Adminis t raie i Casei B i se r ic i i , o revis t per iodic numit BuletinulComisiunii Monumentelor Istorice.

  2. Aces t Buletin va fi organul oficial al Comisi uni i , va ap r ea tr imestr ial , i va cuprinde :

  a) O parte tiinific, n care se vor publicatot felul de monografii , studii , lucrri , c om unicri i mater ia lur i de na t ur is tor ic, a rhi tec tonic i a r t i s t ic , privitoare direct i numaila monumen t e l e noastre i s tor ice ;

  b) O parte of icial, in care se vor publicarapoar tele anuale a le Comisiuni i , p rocese le -verbale a le edinelor ei , referatele arhi tecilor nsrcinai cu conducerea i executarealucrr i lor de conservare i restaurare, precumi eventuale le c irculri , informaiuni i dec i -ziuni ale Min ist eru lui i ale Comi siun ii , pri vitoare la monumen t e l e noastre istorice.

  3. Buletinul apare sub direcia membrilorComisiuni i , ca r i , mpreun cu administratorulCasei B i se r i c i i , a l c tue sc comite tul de redacie, i sub ngrijirea secretarului Comisiuni i ,

  care e nda to r a t s p r e g te a s c i s procuremater ia lul necesar , s-1 ad uc la cu no tin acomi tetu lui de re da cie i s supraveghezet iprirea lui.

  4. Pentru ca pub l i caiu nea s se prezintect mai si st em at ic i ct mai folositoare, ses t a b i l e te u r m to r u l program cu privire la felulluc rril or ce va trebui s c upr i nd B u le t inu l :

  a) M onogr a f i i is torice, arhi tectonice i ar

  t istice asupra mo n u me n te lo r noastre is torice,monograf i i cari vor fi ilustrate i documenta tecu reproduceri necesare de fotografii, desem-nur i , aquarele etc :

  b) Releveur i dela cele m a i n se m n a t e icaracter is t ice, d in punct de vedere arhi tectonic, monumen t e i s tor ice ;

  c) Studii i lucrri unitare , asemenea i l u s trate i documenta te , b u n o a r : asupra i n -sc r ipiuni lor murale i tombale din epoca lui t e f a n - c e l - M a r e , /"\atei Basarab, Vasi le Lupu,Constantin B r nc ove a nu e t c - , asupra arteidecorat ive, n sculptur i p ic tur , n t rebuinat n bisericile i mnst i r i le noastre n anumite epoci, asupra portretelor murale, de c t i tor i : Domni , Doamne , Ar h ie r e i , B oe r i , Ju p -nese etc-, asupra p i c tu r i i b i se r i c e t i , asupracos tumelor etc- ;

  d) M a te r i a lu r i : scurte f ragmente, comuni cr i , nsemnr i i note de interes deosebitprivi toar e la monumen t e l e noastre i s tor ice :

  e) Note bibl iogra fice i crit ice asupra pu-b l i c a iun i l o r i per iodice lor de special i tate ;

  f) In sfrit, sup l imente artistice, n culori ,

  cari s nfieze bise r ic i , mnst i r i , reproducer i de portrete murale , de picturi, de ornamenta t iun i etc-

  In cadrul lucrrilor nirate mai sus se cupri nd i acele privitoare la monumen t e l e is tor ice din afar de Regat, ntru ct acestevor f i de ori gin ro m n e a s c n lat e deVoevozi i notr i .

  Buletinul se gse te de vnzare la Librriile- Socec, Sfet ea, naiona l i Alcalay.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  52/199

  BULETINUL

  C O M I S I U N I I

  M ON U M E N T E L OR ISTORICEPUBLICAIUNE T R I M E S T R I A L A

  S UB AUSPICIILE MINISTERULUI D E C U L T E I INSTRUCIUNE PUBLICA

  I IN EDITURA ADMINISTRAIEI CASEI BISERICII.

  19 0 8

  A P R I L I E - I U N I E

  BUCURETII n s t . d e Ar t e G r a f i c e C A R O L G O B L S - r I o n S t . R a s l d e s c u

  1 6, S t r a d a D o a m n e i . 1 6

  1908 21.603

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  53/199

  CUPRINSULo

  T E X T

  M n s t i r e a H u r e z i i : Note istorice.Portretele murale dela Hu rez i : Descriere.Biserica Stelea d in Trgovi te-No ui monumente is tor ice: M n s t i r e a Chlincea.Cronic : Din lucrr i l e Comis iuni i ; Biserica ce a mare a mnst i ri i Cozia ; Expoz iia co al ei

  na io na le de Arh i te ctu r : Noui inscripi i dela Comana; Schiturile i me to ae le mns t i r i i

  Bistria din Vlcea ; Rectificare.

  I L U S T R A I U N I

  Mns t i r ea Hurezi i :1. Meter i i mn st i r i i .2. Ispravnici i cei mici.3. Cernica t i rbei-4. Famil ia ct itor ului .5. Neamul boerilor d i n B rn co v e n i .6 . La i o t -Vo d Basarab.7 - N e a g o e - V o d Basarab.

  8 . M a t e i -Vo d Basarab.9. Neamul boerilor Cantacuzini.

  1 0 . e r b a n - V o d Cantacuzino.11. C o n s t an t i n -Vo d C rn u l .

  12. Ra du -V od er ban .13. Prvu Cantacuzino.

  14. loan Arh imandr i tu l .15. Vedere n tinda biserici i -16. Mn s ti re a Hurez ii la 1850.17- Biserica Stelea.18. Stelea : Planul.19. ,, Vedere l a t era l .20. ,, Se ciu ne lon gi t udi nal .21. ,, Sec iu ne t ra nsv er sa l .

  22. , . Se ciun e prin baza turlei.23. , , Se ciun e prin baza turlei .24- Biserica mns t i r i i Chlincea. In supliment: Biserica ce a mare a m

  nst i ri i Cozia ( i r icromie dup o aquarelde pictorul C. de S z th m ry ).

  NOT. Ilustraiile afar de fio. 24 sunt fcute dup fotografii luate de d. Inginer Stelian

  Petrescu. - Finale/e sunt desenate de d. Dem. Stoica, dup sculpturi n piatr dela chenarul u ii de

  intrare n biseric (pp. 72 i 78) i dela foi orul vechei striii (pp. 91, 93, 95 i 96), dup o cusutur

  pe o poal de icoan (p. 89) i dup speteaza unui je domnesc (p. 86), toate dela Hurezi. -- De

  ace/a e i desenul de/a fio. 17 . Iar cele de/a Ho. 1823 sunt de d. H. Qabrielescu.

 • 8/10/2019 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908 Anul I

  54/199

  MN S T IR E A HUR E ZI I- N O T E I S T O R I C E

  o

  /. Biser ica i Mnsti rea . II. Me ter i% Isp ravn icii i Ct ito rii.

  III. Schiturile i Metoa ele. IV. Zestrea i Odoarele. V. Egumen ii i Nstavnicii.

  VI. ntmpl rile mai de seam.

  o

  dicar, n mijlocul pdurilor nestrbtuteale Vlcii, pe valea cea ngust a Hurezilor, un schitule, pe care hrzindu-1celui nainte-mergtor al Domnului nostru

  Is. Hs., sf. Ioan Boteztorul l sortirparc s fie i el nainte-mergtor al celuimai mre i strlucit lca de nchinaredin cte strmoii notri au ridicat vreodat n ara de pe