Revista Culturism nr.94 (3/1999)

17
Calendarul competi]ional al F.R.C.F. 1999 V V I I R R G G I I L L B B U U R R U U I I A A N N å å a a n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t p p e e n n t t r r u u b b r r a a ] ] e e Cauze de accidentare SPIRULINA aurul verde DORIAN YATES din secretele muscularit`]ii sale ANTRENA¥I-Vå CU PRECIZIE, o modalitate de a m`sura progresul C C R R A A I I G G T T I I T T U U S S a a n n t t r r e e n n a a m m e e n n t t p p e e n n t t r r u u p p e e c c t t o o r r a a l l i i ßtia]i c`… Interviu cu un om ambi]ios, GHEORGHE DUßA Dialog cu cititorii Pagina graficianului PROBLEME MEDICALE [i medicamente director Cristian Dulgheru num`rul 3 (94) martie 1999 TOPCULTURISM.RO

Transcript of Revista Culturism nr.94 (3/1999)

Page 1: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

Calendarulcompeti]ional al F.R.C.F. 1999

VVVVIIII RRRRGGGGIIII LLLL BBBBUUUURRRRUUUUIIIIAAAANNNNååååaaaannnn ttttrrrreeeennnnaaaammmmeeeennnnttttppppeeeennnnttttrrrruuuu bbbbrrrraaaa]]]]eeee

Cauze de accidentare

SPIRULINA aurul verde

DORIAN YATESdin secretelemuscularit`]ii sale

ANTRENA¥I-VåCU PRECIZIE, o modalitate de a m`suraprogresul

CCCCRRRR AAAA IIII GGGG TTTT IIII TTTT UUUU SSSS

aaaannnn tttt rrrr eeeennnnaaaa mmmm eeeennnn ttttppppeeeennnn tttt rrrr uuuu

ppppeeee cccc tttt oooo rrrraaaa llll iiii

ßtia]i c`…

Interviu cu un om ambi]ios,

GHEORGHE DUßA

Dialog cu cititorii

Pagina graficianului

PROBLEMEMEDICALE

[i medicamente

director Cristian Dulgheru num`rul 3 (94) martie 1999

TOPCULTURIS

M.RO

Page 2: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

2 ★★★★ CULTURISM

Mass-R 2

Este un concentrat proteic bogat \ncarbohidra]i [i proteine, recomandat\n special ectomorfilor (tip slab, longi-lin, ce ia greu \n greutate), care tre-buie s` ia de dou`-trei ori pe zi c~te opor]ie de 70 g. Este recomandat [icelorlalte tipuri genetice, \ns` numaiimediat dup` antrenament. Avantajulacestui produs este con]inutul de fibrevegetale care ajut` la formarea boluluialimentar [i care absorb toxinele dinintestinul gros.

Se prezint` la cutii de: 1,2 kg - 39.000 lei

3 kg - 85.000 lei

Super Mass-REste un supliment ce datorit` com-

pozi]iei (50% proteine [i 35% car-bohidra]i) poate \nlocui mesele obi[-nuite din timpul zilei [i este reco-mandat at~t tuturor categoriilor desportivi, c~t [i celor care nu fac sport,dar doresc s` aib` o alimenta]ies`n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi[i colesterol. Se recomand` c~te opor]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie =65 g de produs).

Se prezint` la cutii de:900 g - 65.000 lei

2,2 kg - 129.000 lei

Prot-R 65Este un supliment bogat \n proteine

(65%) [i este recomandat celor carevor s`-[i asigure o cantitate mare deproteine \n alimenta]ie, f`r` a cre[testratul adipos. Se recomand` tuturorculturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-treiori pe zi (o por]ie = 50 g de produs).

Se prezint` la cutii de:900 g - 75.000 lei

2,2 kg - 149.000 lei

Prot-R 85

Are acelea[i recomand`ri ca [iProt-R 65, doar c` are un con]inutmai mare de proteine (85%), iar opor]ie reprezint` 40 g de produs.

Se prezint` la cutii de:900 g - 89.000 lei

2,2 kg - 179.000 lei

Energocarb-REste un supliment energetic din

carbohidra]i [i se recomand` pentrurefacerea rezervelor energetice aleorganismului. Se administreaz` 30 g\nainte de antrenament (pentru a aveaenergie) [i 40-60 g dup` antre-nament, pentru refacere.

Se prezint` la cutii de:1 kg - 35.000 lei

2,5 kg - 69.000 lei

Nutrifort-REste un concentrat de carbo-

hidra]i, proteine, vitamine [i mi-nerale recomandat pentru cre[terearapid` \n mas` muscular`. O por]iereprezint` 90 g de produs [i pentruo cre[tere accelerat` a maseimusculare se recomand` dou`-treipor]ii pe zi.

Se prezint` la cutii de:1 kg - 55.000 lei

2,5 kg - 109.000 lei

Super Protein-R 90Este un concentrat proteic de

calitate superioar`, ob]inut din lapte.Se administreaz` c~te o por]ie de40 g de mai multe ori pe zi, \n limitaa 1,5-2 g protein`/kg corp. Seamestec` cu lapte, sucuri sau ap`.

Se prezint` la cutii de:900 g - 115.000 lei

Complex R

Este un supliment al imentarvitamino-mineral indicat \n cazul so-licit`rilor fizice mari, \n avitaminoze,\n profilaxia [i tratarea unor boli [iviroze; stimuleaz` sistemul imunitar,regenereaz` ]esuturile, favorizeaz`metabolizarea calciului, fierului, ame-lioreaz` hipocalcemia, scade coles-terolul sanguin, reduce LDL-coles-terolul, m`re[te permeabil i tatea]esuturilor [i elasticitatea vaselor des~nge, accelereaz` fluxul sanguin. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`dou` p~n` la patru capsule/zi.

Se prezint` la cutii de:50 capsule - 25.000 lei

NOUbatoane proteice [i energetice

PROTEIN-RBatoane cu un gust excelent de

ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toareacompozi]ie nutritiv`: proteine - 18g,carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal`- 17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` -17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitaminaB5 - 2 mg, zinc - 2 mg, 14 mg. Va-loare energetic`: 350 calorii. Se reco-mand` at~t culturi[tilor, c~t [i altorcategorii de sportivi ca suport proteic,vitaminic, energetic [i mineral. Nuare contraindica]ii, fiind un excelentsupliment alimentar.

Se prezint` la cutii de:5 batoane - 35.000 lei

10 batoane - 60.000 lei20 batoane - 100.000 lei

Acum sunt sponsoriza]i [ifolosesc cu succes produsele“Redis” cunoscu]ii culturi[ti:Alexandru Costache, Costel

Torcea, Irina Muntean, Felicia [i Petri[or Popa, Cristian

Zlatanovici, Florina Vi[an, C-tin Laz`r, Cristea Nicolae,Codrin P`str`veanu, Laura

Vi[an, campioana na]ional` de atletism Mihaela Oan` [i

lotul olimpic de haltere.În 20 februarie a avut loc

obi[nuita Adunare General`anual` a federa]iei noastre. ¥ins` remarc de la început c` afost prima asemenea [edin]`care s-a desf`[urat normal -adic` a durat numai 3 ore (aufost cazuri când a durat [i 8 - 9ore) [i s-a vorbit scurt [i laobiect. În deschidere, într-oscurt` conferin]` de pres`

pre[edintele federa]ei, CristianMih`ilescu, [ i-a manifestatnemul]umirea fa]` de bugetulmic care ne-a fost repartizatde c`tre Ministerul Sportului,buget care nu reflect` rezulta-tele pe care le-am avut anultrecut: mai multe medalii la C.Europene [i în special celedou` titluri de campioni mon-diali ob]inute de Virgil Buruia-

n` [i Irina Muntean. Au luatcuvântul mai mul]i repre-zentan]i ai cluburilor din ]ar`care au f`cut diferite pro-puneri pentru dezvoltareasportului nostru.

În încheiere s-a discutat [i s-aaprobat calendarul compe-ti]ional pe acest an pe care vi-lprezent`m [i dumneavoastr`:

CALENDAR COMPETI¥IONAL 1999Competi]ia Data Localitatea

11.. CCaammppiioonnaatteellee MMuunniicciippaallee -- BBuuccuurree[[ttii 03. 04.1999 Bucure[ti

22.. CCaammppiioonnaattuull BBaallccaanniicc 9 -11. 04. 99 Konya-Turcia

33.. CCaammppiioonnaattuull EEuurrooppeeaann SSeenniiooaarree,, PPeerr..,, FFiittnneessss 23-26. 04. 99 Essen - Germania

44.. CCaammppiioonnaattuull NNaa]]iioonnaall JJuunniioorrii,, JJuunniiooaarree,, MMaasstteerrss

[[ii CCuuppaa TTeelleeccoomm -- sseenniioorrii,, sseenniiooaarree 1-2. 05. 99 V`lenii de Munte

55.. CCaammppiioonnaattuull EEuurrooppeeaann SSeenniioorrii 28. 05 - 1. 06 Madrid - Spania

66.. CCuuppaa ““MMLLOO”” -- sseenniioorrii,, sseenniiooaarree,, ffiittnneessss 12-13. 06. 99 Bucure[ti

77.. CCoonnccuurrss rreeppuubblliiccaann ppoowweerrlliiffttiinngg 02-04. 07. 99 Gala]i

88.. CCuuppaa FFaarruull -- sseenniioorrii,, sseenniiooaarree,, ffiittnneessss 28. 08. 1999 Constan]a

99.. CCaammppiioonnaattuull NNaa]]iioonnaall SSeenniioorrii,,

SSeenniiooaarree,, PPeerreecchhii,, FFiittnneessss 17-19. 09. 99 Satu Mare

1100.. CCuuppaa ““GGyymm MMaarr SSttrroonngg”” -- sseenniioorrii,, sseenniiooaarree 02-03. 10. 99 Oradea

1111.. CCaammppiioonnaattuull NNaa]]iioonnaall SSeenniiooaarree,, PPeerreecchhii [[ii FFiittnneessss 10. 99 Okland - New Zeeland

1122.. CCaammppiioonnaattuull MMoonnddiiaall JJuunniioorrii,, JJuunniiooaarree,, MMaasstteerrss 28-31.10. 99 Brazilia - Rio de Janeiro

1133.. CCuuppaa ““RRoommâânniieeii”” sseenniioorrii,, sseenniiooaarree,, ffiittnneessss 5-7. 11.1999 One[ti

1144.. CCaammppiioonnaattuull MMoonnddiiaall SSeenniioorrii 11-15. 11. 99 Bratislava - Slovacia

1155.. CCuuppaa LLiibbeerrtt`̀]]iiii 11-12. 12. 99 Timi[oara

AAdduunnaarreeaa GGeenneerraall`̀ aa FF..RR..CC..FF.. 11999999

TOPCULTURIS

M.RO

Page 3: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

TricepsulÎncep cu flexiile din culcat

cu bara E - Z : 5 serii din careprimele dou` sunt de înc`lzirecu 50 [i 90 kg, apoi vârful cu120 kg a 6 repet`ri. Revenireaeste la 100 kg.

Urmeaz` împinsul dinculcat cu priz` apropiat` - 4serii. Primele serii le efectuezcu o greutate de 160 kg a 4repet`ri [ i ult ima este orevenire la 140 kg.

Extensia bra]ului cu ganteraeste al treilea exerci]iu. Laaceast` mi[care folosesc ogreutate de 40 kg - 4 serii.

VIRGIL BURUIANåCampion MondialCampion Mondial

4 ★★★★ CULTURISM

BicepsulÎncep cu flexii cu bara E-Z

cu priz` larg`. Uti l izez ogreutate de 50 kg la înc`lzire [iajung la 90 kg. Cu aceast`greutate fac 4 serii [i apoi orevenire la 80 kg.

Al doilea exerci]iu este “flexiihammer” - 4 serii cu o greutatede 45 kg. Flexiile hammer seexecut` la fel ca flexiabra]elor alternativ cu gantere-le numai c` nu se mai face se-mirotirea ganterelor ci se men-]ine aceea[i pozi]ie, cu dege-tele spre interior.

Ultimul exerci]iu - flexia al-ternativ` a bra]elor cu gan-

terele - 4 seri i cugreutatea de 35 kg. Întotal 12 - 13 serii de bi-ceps pe care le fac cugreut`]i mari [i repet`rifor]ate.

CULTURISM ★★★★ 5

Antrenament pentru BRA¥E

ffff lllleeeexxxxiiiiaaaa aaaannnntttteeee bbbbrrrr aaaa]]]]eeeelllloooo rrrr ppppeeee bbbbrrrraaaa]]]]eeee

EEEE xxxx tttteeee nnnn ssss iiii aaaa bbbb rrrr aaaa]]]] uuuu lllluuuu iiiiccccuuuu ggggaaaannnntttteeeerrrr aaaa

fffflllleeeexxxxiiiiiiii dddd iiiinnnn ccccuuuu llllccccaaaatttt

\\\\ mmmmppppiiiinnnnssss dddd iiiinnnn ccccuuuu llllccccaaaatttt ccccuuuu pppprrrriiii zzzz `̀̀̀ aaaapppprrrroooo ppppiiiiaaaatttt `̀̀̀

fffflllleeeexxxxiiiiaaaa aaaalllltttteeee rrrrnnnnaaaatttt iiiivvvv`̀̀̀

TOPCULTURIS

M.RO

Page 4: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

CULTURISM ★★★★ 76 ★★★★ CULTURISMtate, vor ameliora durerea [ivor facilita vindecarea.

Cea mai mare gre[eal` pecare o pute]i face ([i care arputea avea un efect per-manent asupra fizicului vostru [iasupra pl`cerii de a v` antre-na) este am~narea prezent`riila un medic sportiv dac` dure-rea sau/[i tumefac]ia provoca-t` de un exerci]iu persist` maimult` vreme.

Cele mai frecvente zececauze de accidentare, decare culturi[tii ar trebui s` se fe-reasc` cu predilec]ie, sunt ur-m`toarele:

1. Lipsa de concentrare

Dac` e[ti distras de ceva,preocupat sau pur [i simpluf`r` chef \n timp ce te antre-nezi, ai mari [anse s` te acci-dentezi. Prive[te un culturistcampion \n timp ce se antre-neaz` [i vei observa cu sigu-ran]` nivelul \nalt al concen-tr`rii. Acesta se dezvolt` peparcurs; atle]ii \[i formeaz` \ntimp o rutin` care le permites` se concentreze eficient asu-pra activit`]ii pe care o desf`-[oar`. Mai mult` concentrare\nseamn` mai mult` greutatepe bar`. Mai mult` greutate\nseamn` mai mult` dezvol-tare. Dar mai mult` greutatepoate duce [i la accidentare,dac` nu umbli atent cu ea.Solu]ia este s` te antreneziinteligent.

2. Antrenamente prea frecvente

Care este leg`tura \ntre su-praantrenare [i accidentare?Supraantrenarea are un impactnegativ asupra tuturor nivelelorde energie ale corpului [i asu-pra st`rii de s`n`tate \n gene-

ral, stop~nd progresul.Nu po]i cre[te dac` tesupraantrenezi. Deasemenea afecteaz`capacitatea de recu-perare a sistemuluimuscular [i a sistemuluinervos - ATP-ul (adeno-zintrifosfat, un compusenergetic din celule) [irezervele de glicogensuferind o deple]iesever` c~nd organis-mul trece printr-o peri-oad` de „furtun`” me-tabolic`. çntr-o aseme-nea stare de sl`biciunenu este de mirare c`atle]ii se accidenteaz`,mai ales dac` vor cuorice pre] s` ridice gre-ut`]i mari. Solu]ia ar fi s` reduc`num`rul antrenamentelor latrei-patru pe s`pt`m~n` [i s`nu fac` antrenamente mailungi de o or`.

3. Ajutorinsuficient din parteaparteneruluiDac` te-ai antrenat mult

timp, \n cele din urm` vei ajun-ge la un punct \n care veiavea nevoie de un partenercare s` te ajute la unele exer-ci]ii, incluz~nd genuflexiunile [i\mpins pentru pectorali. C~ndlucrezi a[a de tare cum artrebui, din c~nd \n c~nd mairatezi c~te o repetare. Nu ar finimic r`u \n asta - este unsemn c` lucrezi la limita maxi-m`, ceea ce este un lucrufoarte bun c~nd nu exagerezi.Totu[i c~nd tragi at~t de tareai nevoie de un partener com-petent. Un bun ajutor esteacela care intervine atuncic~nd cel ce se antreneaz` seafl` la un pas de a ceda fizic.Partenerul de antrenament \]i

poate da acel mic impuls cares` te ajute s` faci ult imarepetare, pe care ai fi ratat-of`r` interven]ia lui. Un ajutorde valoare trebuie s` fieputernic, sensibil [i totdeaunaatent [i con[tient de faptul c`s-ar putea s` cedezi.

4. Folosireaincorect` a repet`rilortri[ate [i a repet`rilorfor]ate

Repet`rile tri[ate [i cele for-]ate sunt tehnici avantajoase,care permit sportivului s` seantreneze deasupra l imiteinormalului. Trec~nd de punctulde epuizare, mu[chiul este for-]at cu adev`rat s` creasc`.C~nd sunt efectuate incorect,repet`rile for]ate [i cele tri[ate\l pot scoate din ritm pe cel cese antreneaz`. Greutatea de-vine brusc mult prea mare [ieste nevoie de interven]ia par-tenerului de antrenament.

Cele mai obi[nuite acci-dente, suficient de seve-re \nc~t s` oblige sporti-vul s` nu se mai antrene-ze, sunt inflama]iile ten-

doanelor, mai ales cele ale um`-rului (mu[chii rotatori), ale cotului(mai ales tricepsul) [i ale genun-chiului (rotula). Acestea apar carezultat al exager`rii unor mi[c`ri [i

este mult mai probabil s` se pro-duc` atunci c~nd forma este in-corect` [i greutatea prea mare.Un tratament scurt cu antiinflama-toare (aspirin`, ibuprofen, napro-xen - prescrise de medic), asocia-te sau nu cu fizioterapie, [i bine\n-]eles, evitarea din acel moment atuturor mi[c`rilor care pot produ-ce durere \n sau \n jurul ariei afec-

CAUZE de accidentare

Mic ghid pentrurecunoa[tereacelor maifrecvente

Accidentarea este o amenin]arepermanent` chiar

[i pentru cel maiprecaut dintre

culturi[ti. S` \mpingifierul rece [i dur,

s`-l ridici, s`-l supuivoin]ei - exist`

ceva periculos \naceste ac]iuni

obi[nuite din via]aunui culturist. Dar

cum altfel po]iobliga organismul

s` se dezvolte?Cea mai u[oar`metod` de a-[i

distruge cariera [ide a-[i ruina viitorul

pentru un culturisteste o accidentare

invalidant`; de aceea trebuie

s` fie un picclarv`z`tor [i s`

\nve]e s` previn`posibilele

accidente \n sal`.Po]i atinge acest

nivel numai dac`e[ti atent la felul

cum r`spundeorganismul t`u la

diversele solicit`ri,[i faci ajust`ri \n

func]ie de acesteobserva]ii.

TOPCULTURIS

M.RO

Page 5: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

8 ★★★★ CULTURISMMi[c`rile tri[ate au efica-

citate cu adev`rat; date pro-venite din \ntreaga lume con-firm` acest fapt. Totu[i a tri[a,prin defini]ie, este periculos. Dec~te ori folose[ti un impulssuplimentar pentru a cre[te \nmod artificial viteza repet`rii,astfel permi]~ndu-]i s` folose[timai mult` greutate dec~tdac` ai lucra cu tehnica co-rect`, te expui unui risc crescutde accidentare. Ca s` lucrezi\n siguran]`, folose[te tri[areac~t mai pu]in cu putin]`. Dac`faci repet`ri for]ate, fii sigur c`partenerul t`u de antrena-ment este pe accea[i lungimede und` cu tine. Nu te hazar-da niciodat`!

5. Prea mult`greutate

Folosirea unei greut`]i preamari la un exerci]iu este unfactor de risc cu mare poten-]ial traumatizant. C~nd putemspune c` este prea mult`greutate:

- dac` nu po]i controla gre-utatea atunci c~nd o cobori;

- dac` nu po]i men]inemi[carea \n limitele fiziologicebiomecanice;

- dac` trebuie s` te r`su-ce[ti, s` te arcuie[ti sau s` faciorice alt` mi[care nefireasc`pentru a ridica greutatea.

O halter` (sau ganter`) nea-sigurat` \[i face de cap, [i,dup` cum se [tie de la orelede fizic`, greut`]ile se supunlegii gravita]iei [i caut` drumulcel mai scurt spre podea.

Orice st` \n calea ei (sau esteata[at` de ea) se afl` \n marepericol!

6. F`r` stretching(\ntinderi)

Stretchingul este o metod`diferit` de \nc`lzire. Executatecorect, \ntinderile ajut` la rela-xarea [i elongarea mu[chiului\nainte [i dup` antrenamentulcu greut`]i. Ca rezultat al \n-c`lzirii [i al stretchingului, mu[-chiul se \nc`lze[te, se dilat` [ise tensioneaz` - devenind ast-fel mult mai pu]in susceptibilde a suferi o accidentare. çnplus, stretchingul, efectuat \n-tre seturi, ajut` la cre[tereamasei musculare prin acce-lerarea circula]iei sangui-ne [i prin meliorareaelasticit`]ii fascieice \ncon-j o a r `

mu[chiul. çn sf~r[it, dac` facistretching la finalul fiec`ruiantrenament, vei reu[i s` previifebra muscular` de a doua zi.

7. çnc`lzireincorect`

S` d`m o defini]ie: \nc`lzireaeste prima parte a oric`ruiantrenament [i este de obiceiformat` din exerci]ii cu multerepet`ri, de intensitate joas` [iefectuate \n ritm rapid, folositepentru a cre[te fluxul sanguin\n mu[chi. Aceast` mi[care ra-

pid`, dar u[ord e

realizat, are rolul de a cre[tetemperatura grupelormusculare implicate, \n acela[itimp cu sc`derea v~scozit`]iis~ngelui [ i ameliorareaflexibilit`]ii [i mobilit`]ii. Oricine[tie c` un mu[chi prin carecircul` o cantitate mai marede s~nge este mai elastic [imai extensibil dec~t unul rece.Pedal~nd, alerg~nd, \not~nd,urc~nd sc`ri sau f`c~ndrepet`ri cu greutate pu]in`, v`pute]i \nc`lzi foarte eficient.

çncerca]i s` face]i cinci-zeceminute de \nc`lzire obi[nuit`\naintea stretchingului. Dac`v` plac repet`rile cu pu]in`greutate, \ncerca]i s` face]i 25de repet`ri rapide \ntr-o suc-cesiune f`r` pauz` \ntre exer-ci]ii: ridic`ri pe v~rfuri (pentrugambe), genuflexiuni, \ndrep-t`ri, ramat, \mpins de la piept [iflexii pentru biceps. Toate a-cestea ar trebui s` v` ia apro-ximativ cinci minute [i vor atin-ge fiecare mu[chi important alcorpului.

8. Repet`rilenegative

Repet`rile eccentrice re-prezint` unele dintre cele maipericuloase tehnici de antre-nament cu greut`]i - dar foar-te eficiente \n stimularea cre[-terii masei musculare. Ce anu-

me le face at~t deriscante? Greutatea pecare o m~nuie[ti la

repet`rile negative este poatecea mai mare \n cadrul unuiantrenament. Ridic`m numaiat~t c~t suntem \n stare s`mi[c`m concentric, dar \nantrenamentele negative folo-sim mult mai mult` greutate.Cei mai mul]i culturi[ti pot con-trola aproape 130% din maxi-mul mi[c`ri i concentrice \nfaza eccentric` a exerci]iului.Cineva care folose[te 100 kg la\mpins de la piept va reu[i s`lucreze cu 130 kg prin repet`rinegative.

Pentru c` se lucreaz` cugreut`]i foarte mari, esteimperios necesar s` ai l~ng`tine un partener puternic [iexperimentat. Acesta trebuies` fie foarte atent, [i dac`mi[carea \] i scap` de subcontrol, el va ridica imediathaltera.

9. Alimenta]ias`rac`

Dac` nu te hr`ne[ti suficient[i totu[i continui s` te antreneziputernic, este foarte posibil s`te accidentezi. Fere[te-te deanrenamentele grele c~nd aio stare de sl`biciune sau ]ii unregim sever [i restrictiv. Este celmai bine s` p`strezi repet`rilecu mult` greutate, repet`rilefor]ate [i cele negative pentruperioadele de cre[tere c~ndnu e[ti la regim. De[i dieta pre-supune folosirea de greut`]imici, asta nu \nseamn` c` nutrebuie s` lucrezi la intensitateridicat`!

10. Tehnic`incorect`

Cele mai obi[nuite acciden-te \n cadrul antrenamentuluicu greut`]i sunt legate detehnica deficitar` de execu-]ie a exerci]iilor. Tehnica inco-

rect` poate \ntinde, comprimasau rupe un mu[chi sau poatesf~[ia ]esutul conjunctiv mairepede dec~t v` pute]i \nchi-pui. O ganter` sc`pat` de subcontrol sau o halter` ce a luat-o pe o cale gre[it` poate pro-duce un dezastru \ntr-o singur`clip`.

Fiecare organism uman arepropriet`]i biomecanice ex-trem de specifice. Membrelesuperioare [i cele inferioare sepot mi[ca numai \n anumitedirec]ii, mai ales atunci c~ndsunt \nc`rcate cu greutate.çncerca]i s` st`p~ni]i tehnicaperfect` a exerci]i i lor [i s`respecta]i forma cea maicorect` - nu v` r`suci]i, nu v`\nclina]i [i nu v` contorsiona]i\n timp ce \mpinge]i greutatea.Mai bine renun]a]i la o partedin greutate dec~t s` face]iultimele repet`ri incorecte. Efoarte important s` [ti]i c~nds` v` opri]i, astfel \nc~t s` nuv` pune]i integritatea corpora-l` \n pericol!

de ßerban Damian

CULTURISM ★★★★ 9

TOPCULTURIS

M.RO

Page 6: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

10 ★★★★ CULTURISM CULTURISM ★★★★ 11specialitate anun]` îns` rezul-tate deosebite ob]inute încancer [i chiar în SIDA (Miska1995), ac]iunea fiind conside-rat` o nou` prioritate de lupt`în aceste patologii.

Produsele alimentare cucon]inut de Spirulina fac parte[i ele din arsenalul combateriimultor patologii datorate înspecial stressului cotidian.

Produsele din Spirulina rea-lizate de colectivul institutuluinostru au fost apreciate la di-versele manifest`ri interna-]ionale cu 3 medalii de aur(Elve]ia, Germania), 2 medalii

de argint (Germania) [i una debronz (Belgia). Iat` numai oparte a palmaresului realizatde campioana noastr` înprotein`, vitamine [i aminoaci-zi esen]iali.

çns` cel mai important de re-]inut ni se pare faptul c` utili-zarea Spirulinei constituie unsistem de echilibrare energe-tic` a organismului, de înde-p`rtare a reziduuri lor careapar sub diverse forme [i derefacere a multor procese me-tabolice.

Verificarea compozi]iei Spi-rulinei din culturile noastre de

c`tre firme prestigioase din Ja-ponia, Elve]ia, Austria, Anglia,ne permite s` diversific`m ga-ma de produse care ne pot fide un real folos în ridicarea[tachetei în diverse sporturi, înrealizarea unui poten]ial fizic [iintelectual uman pe baze na-turale [i s` ne punem întreba-rea: “oare acesta s` fie secre-tul inteligen]ei maya[e [i al po-ten]ialului lor creator?”.

Conf. dr. Marioara GodeanuInstitutul de Ecologie Aplicat`S

pecia Spirulina pla-tensis este cunoscut`pe plan mondial caalg` [i reprezint`cea mai promi-

]`toare surs` de protein` fa]`de alte specii de microalge.Productivitatea acestei speciieste estimat` la cca 25 t/ancantitate de biomas` care,prin sisteme de ameliorare [inoi tehnologii, poate fi u[ordep`[it` având în vederecererea deosebit` pe pia]amondial`. Din punct devedere sistematic, ea faceparte din categoria ciano-bacteriilor [i, cultivat` în bazinecu medii speciale, constituie osurs` deosebit` atât pentrualimenta]ia uman` cât [ipentru o serie de organismeanimale cum sunt pe[ti, p`s`ri,etc. ca supliment în hran`.

Spirulina denumit` [i “algavie]ii” face parte din organis-mele propuse a fi folosite cahran` în navetele spa]iale,viitor nu prea îndep`rtat.

Tehnologiile spa]iale moder-ne de detec]ie prin sateli]i [isistemul de scanare au des-coperit destul de recent faptulc` maya[ii au construit o re]easofisticat` de drenaj prin careau transformat mla[tinile înzone fertile cultivând Spirulina.

“O civiliza]ie cum este ace-ea a maia[ilor, care s-a bazatpe Spirulina nu numai c-a sti-mulat o bun` s`n`tate într-unclimat de jungl` fierbinte, inos-pitalier, dar a sporit vigoarea,

energia [i capacit`]ile men-tale ale popula]iei” spuneaChristopher Hills în 1980.

Numirea de “aur verde”, da-torat con]inutului mare de pro-tein`, aminoacizi esen]iali, pig-men]i, vitamine, microelemen-te, determin` ca biomasa deSpirulina s` fie rapid asimilat`de c`tre organism, iar con]i-nutul s`u în glicogen permite ocre[tere permanent` a ener-giei cu mult mai mare decât aglucozei. Spirulina mai con]inebetacaroten, vitaminele B1,B2, B6, B12, o cantitate mic`de vitamina C, E [i de aseme-nea o cantitate apreciabil`de vitamina H.

Tr`ind într-un mediu cu con-]inut ridicat de s`ruri, asem`-n`tor cu supa primordial` con-siderat` a fi mediul de apari]iea vie]ii, se poate ca informa]iaei biologic` s` fie u[or recu-noscut` de organismul uman [is` determine o compatibilitatemult mai mare. Acest lucruface ca administrarea Spiruli-nei s` determine o îmbun`-t`]ire vizibil` a st`rii de s`n`ta-te a organismului chiar dup` 3zile de la tratament.

Rezultatele ob]inute în cultu-rism [i atletism ca [i cele obser-vate de noi au ar`tat c` înafara sistemului de energizarese produce [i reducerea tim-pului necesar de repaus, cre[-terea acuit`]ii vederii, echili-brarea organismului, ac]iuni dereducere a spasmofiliilor, ane-miilor, ulcerelor. De asemenea,

s-a dovedit înc` o dat` c`cercet`rile efectuate de co-lectivul regretatului Dr. Gheor-ghe Popovici asupra diabetului[i pancreatitelor sunt reale [iîncurajatoare.

Pe lâng` acestea, realizareaunor tipuri de cosmetice tera-peutice cu con]inut de Spiru-lina a dus la îndep`rtarea ac-neei juvenile, nu numai pe fa]`ci [i în restul corpului, la un ma-saj reconfortant [i eficient.

Spectrul implic`rii Spirulinei înmetabolismul uman nu esteepuizat. Nu trebuie consideratîns` un panaceu. Literatura de

Aurul verdeSPIRULINA…

Acest articoleste destinatprezent`rii unei

descoperiri [tiin]ificedin domeniul dezvol-t`rii musculaturii, pen-tru ca, odat` intrat`în “bagajul de cuno[-tin]e” al sportivilor, s` îiajute în preg`tire.

Un studiu publicat în“EUROPEAN JOURNALof Applied Physiolo-gy” (Jurnalul Euro-pean al Fiziologiei a-plicate) încearc` s`dea ni[te r`spunsuriasupra dezvolt`rii for-]ei [i masei musculare.

Studiul efectuat în1997 pe un grup de 31de tineri de aproxi-mativ 22 de ani, afla]iîntr-o bun` condi]iefizic`, a constat în e-fectuarea unui exerci-]iu pentru triceps la unaparat special. Ei auf`cut timp de 9 s`pt`-mâni extensii cu o sin-gur` mân`, de 3 oripe s`pt`mân`, câte3-5 serii.

Au fost împ`r]i]i în 3grupe.

Prima grup` a lu-crat cu greut`]i marice permiteau efectu-area a doar dou` re-pet`ri pe serie, adoua cu greut`]i me-dii ce permiteau efec-tuarea unui maxim de7 repet`ri, iar al treileagrup cu greut`]i maimici care permiteauefectuarea a 10 re-pet`ri pe serie.

Exerci]iul a fost e-fectuat cu bra]ul ne-dominant (stângul încazul dreptacilor) întimp ce cel`lalt bra] afost folosit ca elementde control.

A[a cum era de a[-teptat cre[terea for]eimaximale (adic` gre-utatea maxim` cucare po]i efectua orepetare) era, la sfâr[i-tul celor 9 s`pt`mâni,considerabil înbun`-t`]it` la grupul care alucrat cu cele maimari greut`]i.

Greutatea cu careei au reu[it s` efectu-eze o repetare a cres-cut cu 10,1%. La cele-lalte dou` grupuri a-ceasta a crescut la felm`rindu-se cu 6,6%.

Cre[terea în mas`muscular` a fost ob-servat` doar la grupulcare a lucrat cu greu-t`]i medii efectuând 7repet`ri pe serie. Ariasec]iunii tr icep[i lorcrescând cu 2,8%.

De remarcat c` a-cest grup a efectuat,potrivit calculelor ma-tematice, cu 70% maimult lucru mecanicdecât celelalte dou`grupe, ceea ce suge-reaz` c`, pentru aob]ine hipertrofiereamusculaturii, a mi[cacât mai multe kilogra-me pe o distan]` câtmai mare într-un timpcât mai scurt, estecrucial.

Surpriza major` avenit îns` de la grupulcare a lucrat cu greu-

t`]i le cele mai mici(10 repet`ri pe serie)unde [i bra]ul care nua fost antrenat a pro-gresat în ceea ce pri-ve[te for]a la fel cacel antrenat.

Aceasta presupunec` o adaptare neuro-muscular` a avut loc,rezultat al unui trans-fer încruci[at - cuml-au denumit cerce-t`torii.

Acesat` informa]ieeste foarte importan-t` pentru cei care,din diferite motive(accident`ri), nu î[ipot antrena pentru untimp unul din bra]esau unul din picioare.

De acum încolofaptul c` ave]i unbra] în gips nu va maifi o scuz` valabil`.Antrenându-v` bra]uls`n`tos cu greut`]imici, pute]i s` progre-sa]i [i la cel`lalt bra].

Florin Uceanu

Noidescoperiri\n domeniuldezvolt`rii

musculaturii

TOPCULTURIS

M.RO

Page 7: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

12 ★★★★ CULTURISMmaxim 12 repet`ri -[i asta Dori-an nume[te înc`lzire! Urmeaz`un set greu efectuat cu maxi-mum de greutate, pentru par-tea superioar` 6-8 repet`ri, iarpentru partea inferioar` circa12-15 repet`ri, pân` la epuiza-re, dup` care Dorian este aju-tat pu]in pentru 2-3 repet`rifor]ate. Dup` acestea urmea-z` înc` 2-3 negative! Acestaeste un set pe care nu oricineare “tupeul” s`-l execute [ipentru abordarea lui î]i trebuieceva...”Blood and Guts” cumspune Dorian - (sânge [i curajsau sânge [i... vân`...). Dou`astfel de seturi pe grup`muscular`, fiecare set însem-nând alt exerci]iu sau câteo-dat` mai multe exerci]ii con]i-nând unul sau dou` astfel deseturi pentru aceea[i grup`muscular`, depind de m`ri-mea [i importan]a acelei gru-pe, este un antrenament foar-te productiv pentru el.

Iat` deci c` acum cândstarurile încearc` s` g`seasc`solu]ii noi, “s` fure” idei unulde la altul, când steroizii ana-bolizan]i combina]i cu osuplimenta]ie la care Arnoldnici nu visa, permit antrena-mente maratonice, DorianYates sfideaz` totul, merge“împotriva curentului” antre-nându-se ca-n anii ‘70, dup`metode vechi [i cu durat`scurt` de antrenament, circa45 de minute - aten]iune:antrenamentul fiind foarte in-tens, el face pauze foarte miciîntre seturi. Singura diferen]`între ce face Dorian acum [ice se f`cea în anii ‘70 estefrecven]a antrenamentului. çn-treg corpul îi este lucrat în cincizi le, iar orarul s`u este celprezentat \n tabelul de mai jos.

Antrenamentul are loc odat` pe zi, [i anume diminea-]a, dac` se re\ntoarce seara la

sal` este pentru ab-domen sau pentrubiciclet` sta]ionar`.

Yates îi sf`tuie[tepe to]i cei care ardori s`-i încerce pro-gramul s` se ab]in`de la folosirea uneiprea mari greut`]i pe bar`fiindc` fiecare mi[care trebuieexecutat` deliberat, controlat,în form` corect`, mu[chiul tre-buie s` reziste greut`]ii [i pepor]iunea negativ` a mi[c`rii.

Una din problemele mari pecare le întâmpin` Yates de-alungul perioadelor sale de an-trenament pentru mas` mus-cular` este accidentarea.Yates ne spune c` uneori -deteam` s` nu se accidenteze -folose[te greutate mai mic`de antrenament, asta însem-nând chiar 15-20 de repet`-ri/set pentru partea superioar`sau inferioar` a corpului mic-[orând în schimb, foarte

mult, pauzele dintre seturi. Unadintre tehnicile pe care leadopt` este combinareaantrenamentelor cu intensitatemaxim`, adic` cu greutatemare, cu cele cu greutate maimic`, dar cu reducereapauzelor de revenire (adic` lafel de mare intensitate).

“Un astfel de antrenamentîmi d` o calitate superioar`musculaturii [i pot s`-mi dauseama c` mu[chii mei suntsolicita]i altfel decât au fostanii preceden]i când lucramnumai cu repet`ri pu]ine (5-6per set).”

Iat` totu[i câteva din recor-durile lui Dorian, din care v`

ve]i da seama c`, pentru a fimare, trebuie s` lucrezi cugreut`]i mari: ramat cu omân` cu 90 kg - ganter`! -pentru o repetare corect`;trac]iuni la helcometru cu 230kg; împins de la piept cu 210kg; ridic`ri pe vârfuri cu 500 kgrepet`ri corecte [i stricte!

Ce spune]i, crede]i c` exist`vre-un secret în a ajunge Mr.Olympia? Ave]i aici principiuldup` care s-a ghidat Dorian,încerca]i... dac` v` d` mâna!

De Gabriel Bodean Dup` Muscular Developement

Care este secretul care îlpoart` acest gigant în spateles`u larg, cel mai larg spate v`-zut vreodat`! Cum de a acu-mulat atât de mult` mas` mus-cular` încât aceasta l-a pro-pulsat f`r` drept de apel pelocul 1 pe podiumul celui mai“tare” concurs: Mr. Olympia?

“Secretul num`rul unu estecondensarea antrenamentuluimeu în doar câteva seturi careau o intensitate fantastic`! Re-zultatul ce-l ob]in este întot-deauna acela[i: cantitate [icalitate muscular`!”

Acest sistem de antrena-ment Dorian Yates l-a preluatde la mentorul s`u, Mike Men-tzer, fost Mr. Universe, c`ruisistem i-a f`cut ni[te modific`ricare s` se potriveasc` stiluluiYates:

✪Mike folosea un singur set,pentru a acumula mas`

muscular`, foarte intens, darDorian folose[te dou` seturiale aceluia[i exerci]iu fiindc` -spune el - “unul s-ar putea s`fie de ajuns, dar al doilea esteca s`... fiu sigur!”

✪ çn al doilea rând, [i celmai important, Dorian

crede c` un exerci]iu pentru ogrup` muscular` nu estesuficient f i indc` nu toateexerci]iile lucreaz` mu[chiul înacela[i fel - dup` cum credeMentzer - [i prefer` s` lucrezeacela[i mu[chi din mai multeunghiuri. Fiindc` Yates lucrea-z` fiecare mu[chi multi-angu-lar, ve]i observa o adânc` se-parare în mu[chii lui, separarepe care pu]ini culturi[ti o au.

Fiecare exerci]iu pe care-l în-cepe con]ine 3 seturi de înc`l-zire pe care Dorian nu le nu-m`r` ca seturi productive. Ulti-mul dintre acestea Dorian îl e-fectueaz` cu o înc`rc`tur`care-i permite s` efectueze

Din secretele muscularit`]ii sale...DORIAN YATES

La o în`l]ime de 1.77 m

[i o greutate monstruas`de 148 kg

în extrasezon, Dorian Yates,

este cu siguran]` nouletalon în culturismul

profesionistcontemporan.

Fizicul s`u eman`putere, î]i aminte[te de benzi desenate, de Hulk, Superman

[i Batman combina]i. ßI asta chiar când el

coboar` la 130-128 kgîn perioada de concurs.

Ziua 1 - piept, biceps, triceps;Ziua 2 - coapse, femurali, gambe;Ziua 3 - pauz`;Ziua 4 - spate, umeri;Ziua 5 - pauz`.

orarul de

antrenament al lui

Dorian Yates

TOPCULTURIS

M.RO

Page 8: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

CULTURISM ★★★★ 1514 ★★★★ CULTURISM

de PETE SISCO

L -a]i v`zut vreodat` petipul `sta antrenându-seîn sala dumneavoastr`?

Este cel care merge la suportulde gantere, î[i ia de acolo opereche, efectueaz` un set [iapoi le las` jos. Pentru el greu-tatea ganterelor nu conteaz`,în schimb, lucreaz`! Setul nu-lduce pân` la epuizare ci pâ-n` la... plictiseal`. Dup` înc` 2astfel de seturi, exerci]iul estegata. St` o secund` dup` ca-re se uit` prin sal` s` g`seasc`un aparat liber [i... în sfâr[it,iat`-l! Pune pinul la jum`tateapl`cilor [i efectueaz` 20 derepet`ri lejere dup` care ia omic` pauz`. Continu` apoiînc` 2-3 seturi [i pe urm` semut` la alt exerci]iu indiferentc` acesta este sau nu în pro-gram. ßI astfel decurge tot an-trenamentul unui astfel de omcare bine\n]eles c` dore[te s`ajung` un monstru de o]el.

Un astfel de tip nu are preamulte [anse de reu[ite datorit`SUBANTRENAMENTULUI sauSUPRAANTRENAMENTULUI. çnmajoritatea cazurilor deznod`-mântul este abandonarea an-trenamentelor dup` câtevaluni. çn caz special tipul conti-nu` aceste antrenamente“aiuristice” de-a lungul timpului[i se va men]ine într-o oare-care form`, dar câ[tigurile vorfi nesemnificative [i atunci el seva considera un HARDGAINER

(cel care pune greu mas`muscular`).

çntrebarea pe care trebuies` ne-o punem, în acest caz,este: “Ce trebuie s` facempentru a da antrenamentelorde culturism mai mult` preci-zie?” Pentru început trebuie s`examin`m cei doi factori fizio-logici care sunt implica]i directîn cre[terea masei musculare [ia puterii. Pentru asta mu[chiitrebuie lucra]i [i nu oricum! An-trenamentul trebuie s` aib` uncaracter de mare intensitatec`ci numai creând o supra în-c`rcare în unitate de timpmu[chiul poate s` creasc`.çnc`rc`tura trebuie s` creasc`progresiv [i mu[chiul trebuie s`“dea piept” cu o nou` intensi-tate la fiecare antrenamentfiindc` altfel nu exist` nici unmotiv care s` le determinecre[terea. Cum putem m`suraintensitatea? Cât de mare tre-buie s` fie ea? Arthur Jones,creatorul aparatului Nautilus,ne d` o defini]ie care a r`masîn picioare de-a lungul timpului[i ne spune c`: “intensitateaeste efortul muscular depus în-tr-o unitate de timp exprimat înprocente”. Defini]ia este co-rect`, într-adev`r, dar parc`scap` ceva. Un procentaj estem`surat pe o scar` de la 0 la100. Cum putem [ti îns` c`d`m 100% efort la antrena-ment? Nu pute]i [ti niciodat` [inici nu ave]i vreo [ans` s`afla]i acest aspect. Relativita-

tea acestui 100% este clar`c`ci, dac`, de exemplu, teantrenezi dup` o boal`, 100%are un nivel mult mai sc`zut.Dac` nu ai un standard a ce-ea ce înseamn` 100% nu ainici m`car de unde s` [ti icând te antrenezi cu o intensi-tate de 50%. Deci antrena-mentul t`u va fi acum “pe bâj-bâite”. Exist` un mod mai bunde a m`sura intensitatea. Oa-menii de [tiin]` m`soar` inten-sitatea luminii sau a sunetului înunit`]i standard cum ar fi lu-meni sau decibeli. De ce s` nufolosim asemenea unit`]istandard când m`sur`m pute-rea muscular` a intensit`]ii?De ce s` folosim m`surareaprocentual` a efortului cândputem m`sura efortul absolutsau, mai bine zis, de ce s`folosim momente de timpcând putem folosi unit`]i stan-dard pentru timp cum ar f isecunda sau minutul. çn con-cordan]` cu ceea ce spunefizica, intensitatea este cantita-tea de greutate ridicat` pe u-nitatea de timp. A[a vom m`-sura intensitatea cu ceea ceeu numesc Factorul Putere.Ridicând 200 kg într-un minutde 10 ori, ve]i avea un FactorPutere de 2000 kg pe minut.Astfel ve]i putea avea un con-trol asupra nivelului intensit`]iicare s` poat` fi determinat`în a[a fel încât s` fi]i convinsc` v-a]i antrenat efectiv.

Exist` multe cauze care de-termin` cre[terea sau sc`de-rea nivelului intensit`]ii [i pro-babil c`, la antrenamenteconsecutive, acest nivel poates` difere. Iat` de ce este bines` pute]i avea posibilitatea e-fectu`rii unei m`sur`tori obiec-tive a intensit`]ii c`ci numaia[a ve]i putea realiza unde v`situa]i cu cei doi factori impor-tan]i ai antrenamentului dum-

neavoastr`: marea intensitate[i înc`rcarea progresiv`. Nu-mai a[a v` ve]i putea stabili peviitor noi scopuri [i înc`rc`turi,numai a[a ve]i putea tindec`tre ceva tangibil. Numai a[aantrenamentul dumneavoastr`nu va mai fi în zadar [i ve]i pu-tea beneficia [i dumneavoas-tr` de hipertrofia muscular`.

çntorcându-ne la omul dinsal` (de la începutul arti-colului), v` da]i seama c` elnu [tie la ce intensitate s-a an-trenat, se antreneaz` sau seva antrena. El va trebui s` [tieexact cantitatea de greutatepe care o ridic` [i timpul încare o ridic` pentru a stabiliintensitatea, iar pentru a stabilio înc`rc`tur` progresiv` tre-buie s` creasc` intensitatea

progresiv folosind cei doi ter-meni fizici în ecua]ie. Lucrândorbe[te în sala de antrena-ment acest om nu va puteas`-[i însu[easc` “bunurile” depe urma antrenamentului,adic` progresul constant.

Dac` vre]i o aplica]ie maiprecis` (dau un exemplu),încerca]i asta: efectua]i cugreutatea de 200 kg împins dela piept, 10 repet`ri pentru 4seturi. S` zicem c` fiecare setdureaz` 45 de secunde [idup` un set v` odihni]i 60 desecunde. Asta înseamn` untotal de 360 de secunde sau 6minute. çn aceste 6 minuteridica]i 200 de kg de 40 de ori(patru seturi a 10 repet`ri)având o greutate total`ridicat` de 8000 de kg. Inten-

sitatea acestei ridic`ri va fi de1.333 kg pe minut [i aceastaeste o m`sur`toare precis`!Acm [tim c` ave]i o marj` aperforman]ei de 1.333 kg/mi-nut [i astfel, pentru a face unnou progres, trebuie s` m`ri]icifra. Dac` a]i acordat timpsuficient pentru recuperare,num`rul acesta se poateîmbun`t`]i. Dac` veni]i la sal`prea des, num`rul va sc`dea,[i asta va fi consecin]a supra-antrenamentului.

Odat` ce ave]i o astfel demarc` v` ve]i putea m`suraprogresul [i v` ve]i putea îmbu-n`t`]ii performan]ele sportivecu adev`rat.

Gabriel Bodeandup` IRONMAN

Antrena]i-v`cu precizieo modalitate de a m`sura progresul

sc PROCULTURISM srlproduce multifunc]ionale

fitness [i culturism reglabile pentru acas` [i fixe pentru s`li.

Pre]: 1 400 000 lei.Discuri 5 000 lei /Kg.

Bare populare, m~nere gantere.Orice dotare s`li,

la cele mai mici pre]uri.Comenzi [i informa]ii

la tel: 069/236 476

TOPCULTURIS

M.RO

Page 9: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

CULTURISM ★★★★ 17superioare a pectoralului. Pen-tru a men]ine în aceast` zon`a pectoralului o tensiune con-stant`, modific înclinarea b`n-cii la 35 grade [i folosesc o pri-z` medie. Fiindc` de la primulexerci]iu sunt deja înc`lzit e-fectuez aici doar patru seturicu înc`rcarea care s`-mi per-mit` efectuarea a 12 repet`ripentru primul set [i o men]inpân` ajung la 9 pentru ultimulset. Câteodat` este nevoie s`folosesc metoda seturilor des-cresc`toare pentru a ajungela 9 repet`ri pentru ultimul set.

çmpins de la pieptdin [ez~nd laaparatul Hammer

Aceast aparat este unul din-tre cele mai bune echipamen-te care lucreaz` pentru izola-rea mu[chilor pectorali. Ceeste mai important este c`fiecare bra] lucreaz` indepen-dent. Asta dezvolt` pectoralulîntr-un mod simetric - parteastâng` fa]` de partea dreap-t`. Un alt avantaj ce îl pute]iavea lucrând la acest aparateste c` are o curs` a mi[c`riifoarte mare, practic similar`cu cea pe care o avem cândlucr`m împins cu gantere.

ßi aici efectuez 4 seturi acâte 12-9 repet`ri, folosindaceea[i greutate pe bar` sausc`zând u[or greutatea.

çncruci[areacablurilor pe dinainte

Pentru definire, tensiuneaconstant` în pectoral esteabsolut necesar` [i acestexerci]iu este creat specialpentru asta. Pentru a efectuaacest exerci]iu aduc mânereleata[ate cablurilor cu greut`]idin lateral înspre în fa]` încruci-

[ând pu]in mâinile -ajung înpozi]ie ca la crab. La revenirerezist cât mai mult împotrivagravita]iei care îmi tragegreut`]ile în jos.

Mai nou efectuez acestexerci]iu în superset cu flutur`-ri le orizontal, efectuate cugantere. Acest lucru îmi d` o [imai bun` tensionare a mu[chi-lor [i deci mai mult` muscula-ritate. Când partenerul efec-tueaz` exerci]iul la cabluri, eula banc` efectuez flutur`rile [iinvers... çn ambele cazuri pal-mele trebuie ]inute astfel încâts` se priveasc` una pe alta,bra]ele u[or îndoite din cot.Niciodat` s` nu încerca]i s`efectua]i mi[c`rile cu greutateprea mare sau tri[at dac` nuave]i nevoie de opera]ii detendon. R`mâne]i pe greu-tatea pe care o pute]i ma-nevra în siguran]` pentru10-12repet`ri fiindc`, ]ine]i minte,acest exerci]iu este pentruform` [i definire, nu pentrumas` muscular`. Acesta este

exerci]iul care mi-a adus unnou aspect mu[chilor meipectorali, dar, combinat cucelelalte exerci]ii într-o metod`inteligent`, am dobândit“look-ul” de care aveam atâtanevoie. Nu am avut neap`ra-t` nevoie de împinsul meu pu-ternic de la piept pentru a ob-]ine [i mas` muscular`. Tot-odat` aceast program a fostspecial creat pentru a-mi com-pleta caren]ele ce le-am avutla mu[chii pectorali [i acumar`t cu adev`rat...TITANIC.

Gabriel Bodeandup` IRONMAN

De DON ROSS

D up` ce ai participat la ocompeti]ie important`,po]i s` î]i dai seama ce

îi lipse[te fizicului t`u [i ascul-tând de criticile arbitrilor dup`care s` faci totul pentru a-]iîmbun`t`]i p`r]ile slabe.

Anul acesta mi-am antrenatpieptul pentru un plus de for-m` [i stria]ii. Pentru a ob]ine unanumit “look” a trebuit s` re-nun] la mi[c`ri favorite [i s`aleg exerci]ii care s`-mi lucre-ze altfel mu[chii. Eu sunt unpower-body builder [i de ace-

ea îmi plac exerci]iile de baz`,la care pot s` ridic mult` greu-tate. Ei bine, a trebuit s` renun]tocmai la un astfel de exerci]iu- împins cu bara de la piept - înfavoarea altor exerci]ii. A tre-buit s` îmi aleg exerci]ii de izo-lare la aparatul Hammer [i lacabluri.

Antrenamentul pentru pieptare loc în diminea]a primei ziledin ciclul de antrenament [icon]ine 4-5 exerci]i i pentrupectoral a câte 5 seturi fiecare-din care primele 2 sunt deînc`lzire. Fiecare repetare estef`cut` la o vitez` medie, folo-

sind forma corect`, pentru mi-ne num`rul optim de repet`risituându-se între 9 [i12.

çn prezent m` antrenez culegendarul Mike Christian cucare m` în]eleg extraordinarde bine. Ne ajut`m unul pealtul, ne d`m seama de ce arenevoie cel`lalt partener, câ-teodat` ne antren`m instinctivîmpreun` [i ne merge foartebine!

Haide]i s` arunc`m o privireasupra programului:

çmpins \nclinat cu gantere

Fiind primul exerci]iu v` da]iseama c` înc`lzirea estefoarte important` [i nu numaic` te fere[te de accidente lamu[chii pieptului, dar î]i aducemai mult` elasticitate [i flexibili-tate la articula]iile um`rului.Cele mai multe accident`ri [iprobleme la um`r apar de laantrenamentele grele pentrupectoral. Pentru acest exerci]iureglez banca la 35 grade. Pri-mele dou` seturi sunt de înc`l-zire dar dup` aceea crescgreut`]ile ganterelor pân` la70 kg fiecare, pentru înc` treiseturi.

çmpins \nclinat la aparatul Smith

Acesta este singurul exerci]iupe care-l efectuez cu o bar`dreapt` [i care m` ajut` s`aduc mas` muscular` p`r]ii

CRAIG “THE TITAN” TITUS

[i antrenamentul s`u titanic pentru pectorali

16 ★★★★ CULTURISM

TOPCULTURIS

M.RO

Page 10: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

CULTURISM ★★★★ 1918 ★★★★ CULTURISM

Produse pentru mas` muscular`

Mega MassProdus excelent pentru cre[terea\n mas` muscular`. Con]ine prote-ine, carbohidra]i, aminoacizi, vi-tamine. Se administreaz` 50-100g/zi, \n dou`-trei reprize (o repriz`de administrare trebuie s` fie du-p` antrenament), amestecat cuap`, lapte sau sucuri.

1,5 kg - 170.000 leiMega Mass 1000 /2kg - 225.000 lei

Giant Mass 4100Formul` nou` pentru cre[tere \n mas`muscular`, care, pe l~ng` proteine,carbohidra]i, vitamine, minerale,aminoacizi, con]ine creatin` [i gluta-min`, asigur~nd energie [i cre[tererapid`. Se administreaz` 100 g/zi.

1,3 kg - 185.000 lei

Gain FastEste unul din cele mai puterniceproduse realizate pentru cre[tereamasei musculare. Con]ine protei-ne, carbohidra]i, aminoacizi, vita-mine [i diferi]i agen]i anabolicicare contribuie la cre[terearapid` \n mas` muscular`. Se ad-ministreaz` dou`-trei m`suri/zi, du-p` antrenament. Se prezint` lacutii de:

0,9 kg - 150.000 lei1,36 kg - 240.000 lei

Concentrate proteiceMilk & Egg

Concentrat proteic de marecalitate, concentra]ia de proteinefiind de 84%. Prin administrareaacestui produs se rezolv` pro-blema proteinelor din alimenta]ie.Se consum` dou` m`suri/zi (56 g)amestecat cu ap`, lapte sausucuri.

907 g - 240.000 lei

AntioxidantEste un produs, av~nd o calitatedeosebit`. Este destinat preveniriideterior`rii celulelor musculare [i\ncetinirii \mb`tr~nirii lor. Con]inesulfat de glucosamin`, vitamina

C, vitamina E [i selenium. Se admi-nistreaz` o capsul` pe zi.

100 capsule - 95.000 lei

Vitamine [i mineraleVitamina C 1000 mg

Are rol important \n regenerareacelulelor [i a \ntregului organism [i esteindispensabil` \n alimenta]ia sportivului,prevenind \mboln`virile, deteriorareaarticula]iilor. Se administreaz` o tablet`dup` masa de diminea]`.

100 tablete - 105.000 leiVitamina B Complex

Este un stimulator al puterii deconcentrare [i al memoriei. Folo-sit` regulat, vitamina B \nl`tur`oboseala [i d` s`n`tate pielii,p`rului, unghiilor [i nu \n ultimulr~nd stimuleaz` cre[terea maseimusculare. Se administreaz` otablet`/zi.

100 tablete - 135.000 lei

Mega MineraleProdus complex de minerale.Acest produs asigur` necesarulde minerale care este eliminat \nurma antrenamentelor printranspira]ie revigor~nd organismul.Administrare: 1-2 tablete dup`servirea mesei.

100 tablete - 105.000 lei

Spa PakCon]ine minerale [i vitamine na-turale \n propor]ii ideale pentrucorpul omenesc. Se prezint` la pli-cule]e care con]in cinci tablete.Se recomand` administrarea unuiplicule] zilnic, la una din meseleprincipale.

30 plicule]e a 5 tablete - 185.000 lei

Calciu - MagneziuCalciul \nt`re[te sistemul osos,men]ine s`n`tatea din]i lor [iintervine \n asimilarea alimentelor.Magneziul este de ne\nlocuit \nbuna func]ionare a mu[chilor [i asistemului nervos. Se administreaz`trei tablete pe zi, dup` servireamesei

100 tablete - 90.000 lei

Cei mai titra]i culturi[tirom~ni sunt sponsoriza]i [i folosesc \n preg`tiresuplimentele nutritive

„Universal“: Virgil Buruian`campion mondial,

Vasile ArdelCampion european,Monica Mure[an

Vicecampioan` european`,Florin Uceanu

multiplu campion na]ional, campion balcanic,

Ioan Oriancampion na]ional

de juniori [i seniori, Eugen Kantor

multiplu campion na]ional,campion balcanic, Silviu Breahn`

multiplu campion na]ional,

Cristian Russ campion balcanicCristian Ra[c`

vicecampion na]ionalPrin progresul \nregistrat

de ace[ti sportivi \n ultimultimp se dovede[te eficien]a

produselor nutritive

Comenzile se fac \n scris pe adresa redac]iei sau la telefoanele

01/792.25.5401/792.24.98094.63.22.94092.24.47.83(inclusiv s~mb`ta [i duminica)

Plata se face la primireacoletului cu produsulcomandat, pre]urile

incluz~nd [i taxele po[tale

DISTRIBUITORI:çn zonele

Prahova-Ploie[ti:☎ 12.35.03

Pite[ti: ☎ 21.69.79Sibiu: ☎ 21.73.96Ia[i: ☎ 21.67.69,

Petro[ani: ☎ 545.359Slatina:

Euroceramica ‘98, Str.George Poboran nr. 8;

☎ 094/801.603;049/433.933

Produse pentru sl`bireFat Burner Plus

Este folosit pentru arderea stratuluide gr`sime aflat sub piele. Seadministreaz` dou` tablete cuuna-dou` ore \naintea antrena-mentului [i dou` tablete \naintede culcare. Pentru rezultate foartebune se recomand` antrenamentde tip aerobic (alergarea, deexemplu).

100 tablete - 90.000 lei L-Carnitine

Produs care con]ine 250 mg carni-tin`/ pastil`, foarte eficient \ntimpul programelor de sl`bire. Seadministreaz` una-dou` capsu-le/zi.

60 capsule - 110.000 lei

Aminoacizi [i produse stimulatoare

Amino 2700Acest produs con]ine 19 aminoa-cizi, printre care [i cei opt esen]iali.Are influen]` [i ac]iune foarteputernice. Con]ine arginin [i ornitin\n propor]ie de 2:1 [i vitamina B6.Se administreaz` la \ncep`tori treitablete/zi [i la avansa]i [ase-nou`tablete/zi. Se prezint` sub form`de tablete la cutii:

120 tablete - 120.000 lei350 tablete - 310.000 lei

Amino 4300Acest produs profesional con]ineto]i aminoacizii esen]iali [i \n pluslan]ul de trei aminoacizi BCAA,care are o puternic` ac]iuneanabolic`. Se administreaz` 6-12tablete pe zi \n reprize de dou`-

patru tablete, pe stomacul gol,\nainte de mas` [i dup`antrenament.

160 tablete - 385.000 leiUniliver

Acest produs este un extract na-tural din ficat de taur argentiniancu efect \n stimularea cre[teriimusculare. Con]ine importantecantit`]i din vitaminele A, D, K, Bcomplex, C [i mai con]ine Fe, Cu,Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi-nistreaz` patru-[ase tablete pe zi,la mese.

250 tablete - 165.000 lei

CromiumPrin administrarea acestui produsse accelereaz` producerea insu-linei \n corp, cu efect \n cre[tereafor]ei [i a masei musculare. Seadministreaz` o capsul`/zi, la unadin mese.

100 capsule - 90.000 leiCromium Picolinate

Recomandat celor care doresc oseparare muscular` ad~nc` [i odefinire maxim`.Cromium Picolinate optimizeaz`nivelul insulinei \n organism [iasigur` transportul substan]elornutrit ive din s~nge \n celulelemusculare, astfel elimin~nd posi-bilitatea depunerii stratului adipos.Se administreaz` una-dou` pastilepe zi.

100 capsule - 145.000 leiNatural Sterol

Este un puternic anabolizant natu-ral, extras din plantele cu cel maiputernic efect anabolizant. F`r`efecte secundare. Se recomand`pentru cre[terea \n mas` [i for]`

muscular`. Se iau [ase tablete/zi\n trei reprize. Tabletele se iau cuap`, dup` ce se rup \n dou`.

90 tablete - 250.000 leiAnimal Pak

Acest produs con]ine vitamine,minerale, aminoacizi, agen]i ana-bolici [i substan]e ajut`toare ca i-nosine, protogin, dibencoside, en-zime pentru digestie, choline, inosi-tol. O cutie con]ine 44 de pache-]ele care au fiecare c~te 11 table-te. Se ia un pachet/zi, dup` mas`.

44 pache]ele/11 tablete - 495.000 lei

Creatine Powder Este un concentrat de creatinemonohidrate 100% sub form`cristalin` cu absorb]ie rapid` [i cuvaloare biologic` maxim`. Pentrucre[tere rapid` \n mas` muscular`se recomand` cuplarea creatineicu un produs bogat \n carbo-hidra]i [i proteine (Mega Mass Plus,Mega Mass 3000, Gain Fast). Dozare. Uti l izarea produsuluiCreatine se face ciclic, fiecareciclu av~nd dou` faze: Faza 1.Supra\nc`rcarea mu[chilor cucreatin`, care dureaz` cinci-[ap-te zi le, dozaj 20-30 g creatin`zilnic, divizat` \n cinci-[ase por]ii.Faza 2. Men]inere, care dureaz`patru-cinci s`pt`m~ni, dozajcinci-zece grame zilnic, divizate \ndou` por]ii. Dup` \ncheierea fazei2 se \ncepe o nou` faz` 1 [i ciclulcontinu`. Urm~nd aceast`strategie ve]i ob]ine \n doar dou`-trei s`pt`m~ni o cre[tere \n mas`muscular` de trei-cinci kg, o sem-nificativ` cre[tere \n for]` [i o pu-ternic` pompare a mu[chilor. Re-comand`m diluarea creatinei \nsuc de fructe.

300 g - 385.000 lei

Lecitin`Are \n compozi]ie kolin [i inozitol.Aceste elemente au un efectlipotrop \mpiedic~nd depunereade gr`sime \n ficat [i elimin~nd to-xinele. Reduce nivelul de coleste-rol, previne eczemele. Se adminis-treaz` una-trei tablete/zi.

100 capsule - 105.000 lei

Suplimentele nutritive ale cunoscutei firme americane

pot fi secretul reu[itei dumneavoastr`

TOPCULTURIS

M.RO

Page 11: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

CULTURISM ★★★★ 21

••• Samir Bannout, Mr.Olympia 1983, s-a re-

\ntors în S.U.A. dup` o vizit` în]ara natal`, Liban, la bra] cu onou` mireas` în vârst` de 24de ani. Samir, care a mai fostc`s`torit cu o frumoas` sue-dez` blond` timp de 2 ani, înperioada 1982-1983, a ajunsprobabil, acum, la vârsta de41 de ani, la concluzia c` totfemeile din ]ara lui sunt maipotrivite pentru un b`rbat dereligie musulman` cum este el.

••• Craig Titus, campio-nul S.U.A. la amatori

a trecut la profesioni[ti anul tre-cut. De îndat` a început s`fac` declara]ii “incendiare”presei de specialitate. Spreexemplu despre Shawn Ray eldeclar` c`: “arat` grozav...pentru un tip micu] care nu aprogresat de 4 ani.” Declara]ii-le de genul acesta îi vor facepe arbitrii curio[i [i astfel el spe-r` c` debutul lui nu va treceneobservat, dar cu siguran]`nu este un mod de a-]i face

prieteni printre ceilal]i com-petitori.

••• un studiu [tiin]ific astabilit cu certitudine

c`, la exerci]iul “extensia bra-]elor din stând în picioare cufa]a la scripete”, cea maieficient` este o priz` îngust`cu o bar` îndoit` în unghi de90 grade. Astfel este stimulat lamaxim tot tricepsul pe când obar` dreapt` scoate par]ialdin lucru capul medial al tri-cepsului.

••• Jean Claude VanDamme poate fi des

v`zut în ultimul timp în sala“Goldâs Gym” din Venice, LosAngeles. Pentru a fi credibil înrolurile de dur pe care le inter-preteaz` el trebuie s` fie des-tul de masiv [i musculos. Iat`-laici în poz` al`turi de o partedin lucr`torii angaja]i ai s`lii.

••• Dawn Riehl este no-ua stea care bate la

por]ile afirm`rii în culturismul fe-minin profesionist de peste o-cean. Privi]i bra]ul ei [i o s` în-]elege]i c` are [anse mari înacest sport. çn plan secundar îlpute]i observa pe Flex Wheeleruimit [i el de bra]ele acesteisportive. ❏

••• aparatura de antre-nament evolueaz`

an de an. Iat` c` în S.U.A. aap`rut acum o nou` bar`,special` pentru efectuareagenuflexiunilor numit` “SafetySquat Bar” (Bar` sigur` pentrugenuflexiuni). Aceast` bar` so-licit` mu[chii erectori (adic`mijlocul) cu 40 % mai pu]in de-cât acela[i exerci]iu efectuatcu aparatul Smith (o bar` cu-lisant`), care la rândul lui eraconsiderat ca un progresfa]` de genuflexiunilecu bara pe ceaf`. S`sper`m c` ea va fidisponibil` [i în Ro-mânia în curând.

••• actri]a careapare din când

în când în serialul “Hercule”,difuzat de luni pân` vineri laPRO T.V. imediat dup` prânz,în rolul de fierar este CoryEverson. A]i remarcat, desigur,

ca [i mine c`,de câte ori a-pare Cory, f i-zicul lui Herculeparc` “intr` în

umbr`”. Cory, a[a dup` cummul]i dintre cititorii no[tri [tiu,dar repet`m pentru cei carenu [tiu, este câ[tig`toareaconcursului MISS OLYMPIA ‘84,‘85, ‘86, ‘87, ‘88, ‘89.

••• Flex Wheeler a de-clarat de curând c`

titlul de Mr. Olympia din 1999este cu siguran]` al lui [i c` în1998 l-a ratat doar pentru c`

nu a fost în form` maxim`.

••• Bobby Del Monti-que, în vârst` de

77 de ani, a fost premiatpentru îndelungata sa

carier` (el este înc` activ înconcursuri) în cadrul con-cursului anual ]inut pe plaja dinVenice numit` oficial MuscleBeach (Plaja Mu[chilor).

SSSS aaaaffffeeeettttyyyy SSSSqqqquuuuaaaatttt BBBBaaaarrrr

BBBBoooobbbbbbbbyyyy DDDD eeeellll MMMMoooonnnntttt iiiiqqqquuuueeeeDDDDaaaawwwwnnnn RRRRiiiieeee hhhh llll

[[[[ iiii FFFFllll eeeexxxx WWWWhhhheeee eeeelllleeeerrrr CCCCoooo rrrryyyy EEEEvvvveeee rrrrssssoooonnnn,,,, \\\\ nnnncccceeee pppp`̀̀̀ttttoooo aaaarrrreeee

TOPCULTURIS

M.RO

Page 12: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

CULTURISM ★★★★ 23de tranzi]ie, cele mai eficienteprincipii ar fi: principiul piramidalde cre[tere [i descre[tere a \n-c`rc`turii, principiul antrena-mentului de calitate [i principiulcontrac]iei negative.

Rep.: Ce ne pute]i spune des-pre alimenta]ia dvs?

GD: Dup` 20 de ani de c`-ut`ri, abia ast`zi, c~nd sunt \n-]eles [i ajutat, pot spune c` \n-cep s` g~ndesc \n termenii uneialimenta]ii adaptate progra-mului meu de antrenament...

Rep.: Utiliza]i suplimentenutritive?

GD: Folosesc gama Universal- Mega Mass 3000, Amino 2700\n perioada de mas` [i Milk&Egg, L-Carnitine, CromiumPicollinate \n perioada de defi-nire. Produsele din gama Redisle g`sesc \n general eficiente.

Rep.: V` sponsorizeaz`cineva?

GD: Societatea comercial`RomTelecom Prahova, prinRegia Autonom` Na]ional` - [ia[ dori s` aduc mul]umirispeciale domnilor directori M.Ioncu, A. V`t`[anu [i pre[edin-telui de onoare al asocia]ieisportive Telecom M`neciu, dlEne Mihai.

Rep.: Ce culturi[ti rom~ni [istr`ini v` plac cel mai mult?

GD: Dintre cei rom~ni \i admirpe Vasile Ardel, Costel Torcea,Felicia Popa [i Monica Mure[an,iar dintre str`ini cel mai mult \miplac Shawn Ray [i Lee Labrada.

Rep.: Ave]i o \ndelungat`experien]` de antrenor. Cum s-au concretizat eforturile dvs \npreg`tirea tinerilor sportivi?

GD: Lipsa rezultatelor p~n`\nainte de 1989 s-a datorat fap-tului c` nu am avut permanento sal` de antrenament. Am fostmutat \n mod abuziv dintr-o sal`\n alta, din cauza ignoran]eifactorilor de decizie de peatunci [i, ca o parantez`: eram

v`zut ca un individ suspectoriunde \ncercam s` fac cevapentru binele culturismului [i als`n`t`]ii prin sport. Apogeul afost atins \n 1986, c~nd am fostacuzat c` sunt conduc`torulunei secte religioase.

Dup` revolu]ie, c~nd opticas-a schimbat, prin ob]inerea depersonalitate juridic` \n 1994,odat` cu apari]ia primilorsponsori, am adus primelerezultate notabile. Dintre sportiviimei a[ vrea s`-i amintesc peMirela Frecan (vicecampioan`na]ional` la junioare \n 1996,locul 1 Cupa Telecom junioare1997 [i 1998), Elena Mih`i]`(vicecampioan` na]ional` lajunioare [i campioan` balca-nic` \n 1997, locul 2 Cupa Fede-ra]iei, locul 3 Cupa Telecom),Georgiana Frangulea (locul 1junioare Cupa Telecom) [iAdrian Matei (locul 3 CupaTelecom).

Rep.: Cum a luat na[tereCupa Telecom, al c`rei organi-zator a]i fost [i ce greut`]i a]i\nt~mpinat?

GD: Visul meu \nc` din 1990 afost s` organizez o competi]ie.Acest vis s-a materializat \n 1997cu sprijinul RomTelecom. A fostun succes pentru c` am reu[its` aduc la prima edi]ie peste100 de participan]i din toat`]ara, mai mult dec~t la unCampionat Na]ional de Juniori.

Prin edi]ia a doua a CupeiTelecom 1998, desf`[urat` \n o-ra[ul V`lenii de Munte, jude]ulPrahova, aceast` competi]ie adevenit o Cup` tradi]ional`.

Inten]ionez s` organizez \nviitorul apropiat un CampionatNa]ional de Juniori [i Junioare,cuplat cu Cupa Telecom. Suntconvins c` voi reu[i, pentru c`am semnale [i promisiuni dinpartea RomTelecom Prahova.

Greut`]i au existat, \ns` le-amdep`[it pe toate. La Cupa

Telecom edi]ia a doua m` a[-teptam la o mediatizare multmai mare, cum a fost de fapt laprima edi]ie. Este de men]ionatc`, dintre toate cupele orga-nizate \n 1998, Cupa Telecom aoferit cele mai substan]ialepremii [i cea mai bun`organizare.

Rep.: Ce p`rere ave]i despreculturismul rom~nesc actual?

GD: Culturismul rom~nesc a\nceput s` c~[tige teren. Eu v`do Federa]ie de culturism maitransparent` \n ceea ce pri-ve[te modul de arbitraj, adic`acesta s` fie mult mai obiectiv[i mai ancorat \n realitate.

Rep.: Ce sfaturi ave]i pentrutinerii practican]i ai culturismului?

GD: S`-[i \nsu[easc` temeinicprincipiul con[tientiz`rii antre-namentului, s` aib` \ntotdea-una motiva]ie \n ceea ce fac [is` \ncerce s` mearg` c`tre unculturism natural.

Eu sunt un lupt`tor [i nu de-zarmez oricum. Simt c` organis-mul meu are resurse [i poate fur-niza surprize \n viitor. çmi places` consult mari campioni [ispeciali[ti rom~ni [i, acolo undedescop`r o fisur` \n activitateamea de zi cu zi, ca antrenor [ica sportiv, o remediez. çmi asumcriticile celor din jur, dar numaiatunci c~nd sunt constructive.

Datorit` meritelor pe carele-a c`p`tat organiz~nd„CUPA TELECOM“ federa]ianoastr` i-a \ncredin]at luiGheorghe Du[a organiza-rea campionatului na]ionalde juniori [i veterani, laV`lenii de Munte, \n peri-oada 1-2 mai.

A consemnat ßerban Damian

Ast`zi, la 38 de ani, GheorgheDu[a, tat`l unui b`ie]el de 9 ani,conduce o sal` de culturismunde se antreneaz` regulat 25de sportivi (dintre care [aselegitima]i), el \nsu[i fiind unuldintre cei care se antreneaz` [iparticip` la competi]ii. Am statde vorb` cu un om care, cumult` ambi]ie, a reu[it s` orga-nizeze un concurs de culturismcu participare na]ional`, CupaTelecom, ajuns` deja la a douaedi]ie.

Reporter: Domnule GheorgheDu[a, cum s-a n`scut pasiuneadvs. pentru culturism?

Gheorghe Du[a: çn 1977, adi-c` la 17 ani, am avut primulcontact cu culturismul, citindprimul meu manual de speciali-tate, „Culturism la domiciliu”, deLaz`r Boroga. Atunci am \n-ceput s` m` antrenez acas`,sub \ndrumarea unui medicsportiv, dr. Gh. M~ndricel, cuaparatur` rudimentar` con-fec]ionat` din piatr`, pentru c`\n acele vremuri culturismul nu

era recunoscut ca sport la noi,iar pe la ]ar` nici nu se au-zise despre el.La c~teva luni mai t~rziu

,am citit manualul „Culturism- oameni, concursuri” al dom-nului Ladislau Szekely - punctulde plecare pentru ceea ce amrealizat p~n` acum. Lipsa su-portului material m-a ]inut \numbr` timp de 10 ani. çn acest

r`stimp, m-am antrenat ladomiciliu cu aparate de

izolare, pe care le-am construit

sub \n-

drumarea domnului DumitruH~tru. Pe la 21 de ani, de[i nu a-veam o preg`tire de speciali-tate, am cooptat tineri din \m-prejurimi, pasiona]i de sport [iam \nceput s`-i antrenez.

çn 1986 am participat neoficialla primul meu concurs, \n care l-am cunoscut personal pe dom-nul Szekely, care a r`mas p~n`\n ziua de azi mentorul meu.

Rep.: Ce alte particip`ri laconcursuri, ca sportiv, a]i maiavut de-a lungul timpului [i cerezultate a]i ob]inut?

GD: Am avut numeroaseparticip`ri, \ns` a[ vrea s`amintesc numai: 1995, locul 5 -Cupa Farul Constan]a, locul 5 -Cupa Rom~niei; 1996, locul 2 -Municipale Bucure[ti, locul 6 -Cupa Federa]iei; 1997, locul 2 -Municipale Bucure[ti, locul 2 -Cupa Federa]iei, locul 4 - CupaTelecom; 1998, locul 6 - CupaFarul Constan]a.

Rep.: Care sunt performan]eledvs. personale \n sala deantrenament?

GD: La \mpins din culcat - 120kg, genuflexiuni - 220 kg, \n-drept`ri - 170 kg. Toate acesteatrebuie raportate la greutateamea, care este de numai 65 kg,iar \n`l]imea de 1,60 m.

Rep.: Care este grupa muscu-lar` preferat`? Dar exerci]iilefavorite?

GD: Cel mai mult \mi places`-mi antrenez deltoizii, iar caexerci]ii prefer ramatul, genu-flexiunile [i \mpinsul declinat.

Rep.: Care considera]i c` suntcele mai bune metode deantrenament?

GD: Consider c` pentru cul-turistul rom~n, aflat \n perioada

Pe Gheorghe Du[a l-amcunoscut \n 1991 c~nd,

afl~ndu-m` \n vacan]a devar` la bunici, am avut

surprinderea s` descop`r\n comuna M`neciu (la 60

km nord de Ploie[ti, lapoalele Mun]ilor Ciuca[),

o adev`rat` sal` deculturism, dotat` cu tot

felul de aparate,construite pe [antierul de

la barajul Teleajen. Un adev`rat \ndr`gostit de

sport, Gheorghe Du[a,mi-a deschis apetitul

pentru culturism, a[a cuma f`cut-o de-a lungul

anilor, cu mul]i tineri din\mprejurimile M`neciului.

Gheorghe DUßAInterviu cu un omambi]ios

22 ★★★★ CULTURISM

TOPCULTURIS

M.RO

Page 13: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

FLUERAß CåTåLIN - Jud. ARAD

R: Dac` v` sim]i]i obosit tottimpul pe programul A, estebine s` folosi]i programul B.

R: çncerca]i pentru bicepstrac]iunile cu priz` la l`]imeaumerilor tip supina]ie (trage]ibara pe lâng` corp f`r` s` v`l`sa]i pe spate). Dac` reu[i]imai mult de 6 repet`ri, ad`u-ga]i o ganter` apucat` cupicioarele.

R: Centura de antrenamenttrebuie s` aib` 8-10 cm în fa]`[i cam 15 cm în spate.

R: Dou` antrenamente pe zipot fi f`cute pe o perioad`scurt` de timp [i numai dac`dispune]i de condi]ii optime dealimenta]ie [i odihn`, altfel v`ve]i supraantrena.

R: E greu de spus dac`sunte]i mai mult ectomorf saumai mult mezomorf mai alesc` nu a]i trimis m`car o poz`.Aceea[i situa]ie [i în cazulpoten]ialului dum-neavoastr` de aface performan-]`. De primit ve]ifi primit la oricesal`, dar contraunei taxe lunare.

ANONIM - SIGHETUMARMA¥IEI

R: Posterul va ap`rea înrevist` în condi]iile în carevom reu[i totu[i s` men-]inem cel mai sc`zut pre]de pe pia]`. V` da]iseama c`, momentan,este greu s` introduci [i

poster [i s` men]ii acest atu alpre]ului mic.

R: Pentru a cre[te în în`l]ime,la poten]ialul dumneavoastr`maxim, trebuie s` v` asigura]io alimenta]ie bogat`, odihn`pe s`turate [i mi[care fizic` cumodera]ie pentru a nu v`surmena.

R: Vom continua s` lupt`mpentru un culturism natural,“curat” [i s`n`tos.

CORBU FLORIN GH. -Jud. BISTRI¥A-NåSåUD

R: E normal ca un sportivcare întrerupe pentru o lun`antrenamentele s` se a[teptes` fac` febr` muscular`. Fe-bra muscular` a fost foarte se-ver` pentru c`, spre deo-sebire, de un încep`tor ave]ideja o for]` [i o capacitate deefort mult crescute [i care nuau avut timp suficient s` sediminueze. A[a c` ar fi trebuit

s` re\ncepe]ia n -

trenamentele cu precau]ie,doar 3 seri i pe grup` mus-cular`.

Febra dumneavoastr` mus-cular` a fost localizat` în spe-cial la bicep[i pentru c`, pro-babil, în afar` de antrenamen-tul de bicep[i, a]i lucrat [i spa-tele [i antebra]ele care indi-rect solicit` bicep[ii, ceea cea amplificat efectul.

GRIGORE BOGDAN -Jud. SUCEAVA

R: Cred c` trebuie s` folo-se[ti cel pu]in de trei ori pe ziProt R 85, iar Amino 2700 cuMega Mass imediat dup`antrenament [i s` insi[ti pefolosirea unor greut`]i cât maimari la antrenamente. Altaspect care te-a “]inut pe loc”pân` acum a fost desigur, a[acum ai precizat [i tu, incon-[tien]a în preg`tire. Antre-namentul în sine este bun,problema este felul cum îl

CULTURISM ★★★★ 25

ION - Jud. CåLåRAßIR: Aminoacizii sunt de fapt

parte constituent` a alimente-lor pe care le folose[ti zilnic.Numai c`, în cazul “Amino2700”, sunt deja separa]i în en-tit`]i individuale pentru a fi ab-sorbi]i imediat în corp. Acela[ilucru face [i organismul dum-neavoastr` când diger` un ali-ment -separ` proteina în ami-

noacizi- numai c` are nevoiede 2 ore pentru asta. Deci ami-noacizii nu sunt produse stimu-lative ci alimentare.

R: Exerci]iile cu greut`]i nuopresc în mod direct cre[tereaîn în`l]ime. çns` indirect ele potface acest lucru pentru c`efortul foarte mare - cum esteantrenamentul cu greut`]i -“taxeaz`” destul de dur orga-nismul care [i a[a are nevoispeciale de alimenta]ie [i odih-n`, fiind în cre[tere la vârstadumneavoastr`. Dac` v` an-trena]i inteligent - adic` antre-namentele nu duc la supraan-trenament - v` odihni]i [i mân-ca]i suficient, organismul vacre[te în în`l]ime chiar dac`face]i exerci]ii cu greut`]i pre-cum genouflexiunile.

KARSAI CSABA - Jud. ALBA

R: Câte dou` antrenamentepe zi - unul de culturism, altulde basket - reprezint` un efortprea mare pentru corpul dum-neavoastr`, a[a c` m` îndo-iesc c` pute]i progresa rapid înmas` muscular`. Nu v`d dece trebuie s` lua]i aminoacizidup` antrenamentul debasket.

V` sugerez s` lua]i 6 tabletede Amino [i Mega Mass sauNutrifort dup` antrenamentulde culturism [i doar MegaMass ori Nutrifort dup` cel debasket.

CONSTANTIN V.MARIN - Jud. IALOMI¥A

R: V` sugerez un consult ladoamna Anca Gur`u la Cen-trul de Medicin` Sportiv` de laComplexul Na]ional (fost 23August), tel 3237070. Duce]i-v`diminea]a pe la orele10-11.

ßERBAN PARASCHIV - Jud. GALA¥I

R: Trebuie s`-]i îmbun`t`]e[tidotarea cu materiale. Dou`gantere reglabile ca greutate[i o halter` de asemeni regla-bil` este tot ce î]i trebuie pelâng` o banc` orizontal`,paralele, supor]i de bar`pentru genuflexiuni [i o bar`de trac]iuni.

Comanda]i prin po[t`, larevist`, cartea “Culturism deperforman]`â pentru a vedeacum se execut` corect exerci-]iile, ce ar trebui s` mânca]i [icum trebuie s` arate un pro-gram de antrenament.

CORICI IULIAN- Jud. GORJ

R: Extensiile din culcat cubara E.Z. streseaz` foarte multtendonul care leag` tricepsulde încheietura cotului. Mul]isportivi nu pot face acestexerci]iu pentru c` tendonulrespectiv se inf lameaz` [idevine dureros. Nu este cazuldumneavoastr`, dar totu[ieste posibi l s` confunda]idurerea, pe care dumnea-voastr` o crede]i ca f i indmuscular`, cu cea a ten-donului. Este un exerci]iu bun [idac` nu v` creeaz` proble-me este bine s` îl folosi]i, darnu tot t impul, pentru c`,odat` ce s-a adaptat la unanume tip de stimul, mu[chiulnu mai cre[te [i, în concluzie,trebuie s` schimba]i sistemul.

R: De regul` orice stimulputernic, peste limita la caremu[chiul s-a adaptat, producefebr` muscular`. Este oarecorect s` presupunem c` unantrenament care nu producefebr` muscular` nu stimuleaz`cre[terea?

Eu înclin s` cred a[a.IIIIrrrr iiiinnnnaaaa MMMMuuuunnnntttteeeeaaaannnn

[[[[ iiii IIIIooooaaaannnn OOOOrrrr iiiiaaaannnn ----ccccaaaammmmppppiiiioooonnnniiii nnnnaaaa]]]] iiiioooonnnnaaaalllliiii

llllaaaa ppppeeeerrrr eeeecccchhhhiiii

CCCCoooo nnnnssss ttttaaaannnntttt iiiinnnn RRRRaaaa[[[[ cccc `̀̀̀

TOPCULTURIS

M.RO

Page 14: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

utilizezi; hot`rât s` tragi taresau doar s` execu]i f`r` vlag`ni[te serii, doar pentru c` suntpe hârtie.

DUDUMAN CODRU¥ -BACåU

R: Mul]umim pentru ur`rilecu ocazia Anului Nou [i mul]u-mesc pentru cadoul trimis deziua mea.

R: Dup` cum vezi, “Paginagraficianului” face deja partedin rubricile permanente alerevistei [i eu cred c` este o ru-bric` care aduce un plus devaloare revistei.

R: Nu am primit nici o vestede la Pax Beale înc`. Mi separe curios c` nu ]i-a scrispân` ast`zi (1 martie, cândam scris acest articol). Poatenu a primit înc` scrisoarea tasau poate are alte probleme.S` nu uit`m c` are aproape70 de ani.

GEBENEI ADRIAN -Jud. SIBIU

R: Spui c` ai fost înscris laClubul Automecanica dinMedia[, dar nu rezult` c` ai

fost legitimat la ei [i deci,dac` ei nu sunt interesa]i,po]i concura pentu oricesal` care are filier` la Fe-dera]ie f`cut` [i vrea s`te legitimeze. Ori î]i afiliezisala de acas` la Federa-]ie, ori te adresezi unei s`liafiliate (din Media[, Sibiusau alt ora[ din ]ar`), [iob]ii o legitimare la ei. Uncarnet de legitimarecost` 20.000 lei plus vizaanual` 30.000 lei. Suntconvins c`, dac` îi spuiunui antrenor de la o sal`afiliat` c` e[ti dispus s`-]ipl`te[ti tu aceste taxe cas` po]i concura, nu vaspune nu. Cu condi]ia s`ar`]i destul de bine.Adic` s` nu te faci derâs. Potrivit datelor trimise:

90 kg, 48 cm bra], 65 cmcoaps` la 1,70 m e[ti gata deconcurs, dar, aten]ie, în con-curs conteaz` foarte mult câtde separat, t`iat, fibrat, sime-tric, propor]ionat [i armoniose[ti, a[a c` e greu de spusdac` ai [anse mai ales c` aiomis s` trimi]i [i o poz`.

RISTEA ANDREI - Jud. PRAHOVA

R: Nu v`d de ce e[ti convinsc` nu po]i s` m`nânci timp de[apte ore doar din cauz` c`e[ti la [coal`. Nu ai auzit de“pache]el”, de sandwich, deou` fierte deja cur`]ate [i debrânz`, puse între dou` felii depâine? Sau po]i s` î]i prepari opor]ie de concentrat proteicîntr-o sticlu]` [i s` o bei într-opauz`. Numai dac` nu vrei nug`se[ti o solu]ie.

R: Un ectomorf care a reu[itîn culturism? Pentru a ar`ta c`se poate, ce zici de Frank Zanede trei ori Mr. Olympia?

CULTURISM ★★★★ 2726 ★★★★ CULTURISM

dese

n d

e B

ala

sz G

abor

BBBBrrrr iiiigggg iiiitttttttteeee MMMMooooiiii[[[[

MMMMaaaarrrr iiiiaaaannnn BBBBoooollll dddd,,,, AAAA lllleeeexxxxaaaannnnddddrrrruuuu CCCCoooossss ttttaaaacccchhhheeee [[[[ iiii CCCCrrrr iiiissss tttt iiiiaaaannnn MMMMiiii hhhh`̀̀̀iiiillll eeeessss ccccuuuu

Pagina graficianului

TOPCULTURIS

M.RO

Page 15: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

FFFFooootttt oooo gggg rrrraaaa ffff iiii iiii dddd eeee llll aaaa cccc iiii tttt iiii tttt oooorrrr iiii

MMoollddoovvaann CC`̀tt`̀lliinn --MMuurrggeennii,, VVaasslluuii

DDaavviidd OOvviiddiiuu DDaanniieell --BBaacc`̀uu

IIuulliiaann ((IIcc`̀)) --RRmm.. VV\\llcceeaa

MMeeaauunn`̀ DDuummiittrruu --DDoorroohhooii

SSttaann GGrriiggoorree --SS `̀pp~~nn]]aa,, MMaarraammuurree[[

CCeennaa AAlleexxaannddrruu --MMeehhaaddiiaa,,

CCaarraa[[ SSeevveerriinn

28 ★★★★ CULTURISM

PROBLEME MEDICALE ßI MEDICAMENTEDDrr.. AAnnccaa--IIlleeaannaa GGUURRååUU

Mitrus Sanda Maria -Bucure[ti

Dac` dore[ti program desl`bire individual, trebuie s`revii cu o nou` scrisoare, dup`data de 1 decembrie, în cares` specifici c` po]i pl`tii cei 25mii lei care reprezint` costulprogramului (cheltuielile depo[t` sunt atât de mari încâtconsider c` nu mai merit` s`promov`m asemenea progra-me). Va trebui în perspectiv`s` g`sim alte modalit`]i decolaborare, pentru c` esteevident c` fetele tinere au ne-voie de sfaturi pentru construc-]ia unui corp armonios. De ase-meni consider c` este necesars` se cunoasc` mai multe lu-cruri privind alimenta]ia nor-mal`, lucruri de care s` benefi-cieze to]i cei interesa]i.

Culincu Adrian - Hu[i, Vaslui

Boala la care te referi senume[te VITILIGO [i este vorbade o depigmentare general` (se pierde pigmentul din pieledenumit melanin`). În l ipsapigmentului, pielea devinefoarte alb`, neted` [i foartesensibil` la expunerea la razelesolare, care pot produce înro-[ire [i chiar arsuri.

Medicamentul care se folo-se[te se nume[te MELADININE[i din p`cate are numai un e-fect pasager. Cu acest medi-cament, care este un lichid, setamponeaz` petele depig-mentate [i se expune corpul lasoare. Se ob]in temporar reve-

niri ale culorii normale, dar pie-lea se depigmentez` în conti-nuare.

În afar` de componen]aestetic`, boala nu are nici ovalen]` negativ` (în afar` desensibilitatea la razele solare).Cauza acestei depigment`rinu se cunoa[te, evolu]ia ei es-te mai rapid` sau mai înceat`,dar nu poate fi stopat`.

Nu se [tie dac` se transmitela urma[i -ar fi vorba numai deo predispozi]ie.

Din punct de vedere culturis-tic, po]i rezolva aceast` pro-blem` prin machiaj, iar ca b`-iat tân`r î]i recomand s` te e-duci în sensul de a încerca s`nu-i acorzi prea mare impor-tan]`.

Po]i s`-mi scrii ca s` m` ]ii lacurent cu evolu]ia bolii.

Michael Angelo -Cîmpulung, Arge[

Vei putea practica exerci]iide culturism numai dup` vin-decarea bolii de baz` - nu aivoie s` faci efort maximal,este necesar s` te hr`ne[tifoarte bine [i foarte consistent[i trebuie s` te odihne[tisuficient.

Primul semn c` boala estepe cale de rezolvare va fi cre[-terea în greutate cu 2-3 kg.

În leg`tur` cu a doua pro-blem`, î]i recomand un consultde specialitate ORL în policlini-ca din Cîmpulung; este nece-sar` examinarea ambelor ure-chi, a timpanului [i, eventual, omanevr` de cur`]ire care

poate fi f`cut` numai de c`-tre medicul specialist.

F.S. - Satu Mare

Dore[ti s`-]i corectezi dan-tura, dar nu-mi dai nici un felde am`nunte despre pro-blemele pe care le ai. Pentrutine [i pentru orice alt pacientdin ]ar` care dore[te s`-[irezolve probleme dentaredeosebite, v` recomand s`v` adresa]i la Facultatea deStomatologie din Bucure[ti depe strada Calea Plevnei(Pia]a Kog`lniceanu), undetrebuie s` veni] i personal,pentru a se constata pr inconsult, problema pe caredori]i s` o rezolva]i.

Opera]ii estetice la nas sefac la spitalul Col]ea din Bucu-re[ti, sec]ia ORL, iar costul esteîn func]ie de dificultatea ope-ra]iei.

Iuliana B. -Buz`u

çn leg`tur` cu durerea ster-nal` -ai for]at articula]ia ster-no-costal` la exerci]iile pentrupectorali.

ç]i recomand menajare - în-c`rc`turi mai mici, evitareaexerci]iilor la care te doare [ifolosirea unguentului cu fenil-butazon` pe zona dureroas`,seara la culcare.

çn leg`tur` cu problemelepe care le ai cu p`rul: evit`vopseaua, schimb` [amponul[i spal`-te pe cap cel mult odat` pe s`pt`mân`.

Sîrbu Roxana -¥în]`reni, Filia[i

Alimenta]ia influen]eaz`esen]ial cre[terea, mai alesalimenta]ia proteic` (carne,brânz`, ou`, lapte). Dac`dore[ti s` cre[ti [i s` adaugi îngreutate, completeaz` corectchestionarul din revista “Condi-]ia fizic`” [i trimite-l pe adresamea. În chestionar sunt prev`-zute toate informa]iile legatede datele tale [i de costul r`s-punsului.

Cernat Ana Maria -Bac`u

Cred c` programul desl`bire trebuie s` se adresezeefectiv persoanelor care aunevoie de el. Pentru tine estesuficient s`-]i reglementezipu]in num`rul de mese (s` m`-nânci neap`rat micul dejun),s` evi]i cartofii pr`ji]i [i pâinea,s` lucrezi câteva exerci]ii deabdomen [i s` alergi de 2-3 oripe s`pt`mân`. Î] i dorescsucces.

Arsene Ciprian -Suceava

Mi-a parvenit foarte târziuscrisoarea ta - cred c` pentruun program de cre[tere îngreutate nu mai este timppân` în aprilie1999. Cre[terilesau sc`derile în greutate serealizeaz` prin modificareametabolismului [i aceasta seface în timp - de aceea estenecesar s` v` adresa]i cusuficient timp înainte pentru aob]ine rezultatele dorite.

CULTURISM ★★★★ 29

TOPCULTURIS

M.RO

Page 16: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

SSSSpppp

iiii rrrruuuu

llll iiiinnnn

aaaa

DDDDoooo rrrriiii]]]]iiii oooo ssssaaaallll `̀̀̀ ccccuuuu ddddoooo tttt `̀̀̀rrrriiii ccccoooommmmpppplllleeee tttteeee????O g`si]i \n Bucure[ti, sta]ia de metrou

Groz`ve[ti (cap`tul \nchis al sta]iei), cuposibilit`]i de antrenare la culturism [i

fitness. Program zilnic 10-20; s~mb`ta 10-15 (vii c~nd vrei, stai c~t vrei). Rela]ii la telefon: 686.00.23 - dup` ora 20

S`li de culturismCSS 5 - Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) - l~ng` turnul de para[utism

telefon 324.78.64, 092.651.012antrenor Dan Enu]`

CS OLIMPIA BUCUREßTISSttrr .. VVaalleerr iiaann PPrreessccuurreeaa 2266

TORA CLUBSSttaaddiioonnuull TTiinneerreettuulluuii ccuullttuurriissmm [[ii aaeerroobbiicc,,

rreedduucceerree ppeennttrruu ssttuuddeenn]]ii..TTeelleeffoonn 665500..9911..2211

LICEUL AUREL VLAICUZZoonnaa bbdd.. 11 MMaaii -- PPaarrccuull CCiirree[[aarriiii;;

tteell..:: 666655..8844..5511;; aannttrr eennoorr AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee

CHRIS GYMSSttrr.. AAlleexxaannddrruu OObbrreejjaa 33AA (([[ccooaallaa nnrr.. 119944)),,

BBuuccuurree[[ttii,, sseeccttoorr 44..AAnnttrreennoorr:: pprrooff.. CCrr iissttiiaann NNeeaagguu

TTeell.. :: 668844..9933..2211;; 009922..7766..2233..4400((pprrooggrraamm ddiimmii nneeaa]] aa [[ii dduupp`̀--aammiiaazzaa))

SALA CERCULUI MILITAR DIN CRAIOVA

AAnnttrreennoorr:: mmuullttiipplluu ccaammppiioonn nnaa]]iioonnaall,, CCoosstteell TToorrcceeaa

POWER FITNESS - PLOIEßTISSttrr .. MMiihhaaii EEmmiinneessccuu 77,,tteell..:: 119955 000055;;

iinnssttrruuccttoorr DDooiinnii]]aa OOnneeaaANEFS BUCUREßTI

SSttrr.. CCoonnssttaannttiinn NNooiiccaa 114400 ((ppoodduull CCoottrroocceennii)),,pprree]]uurrii rreedduussee ppeennttrruu eelleevvii [[ii ssttuuddeenn]]ii,,

aannttrr eennoorr pprrooff.. DDaanniieell MMuurr`̀rree]]uu

Este produs de Centrul de Cer-cet`ri pentru Tehnologii Ecologice

„Spirulina” are \n compozi]ieCyano-bacteri i „Spirulina pla-tensis”, un organism unicelularcare are influen]e binef`c`toareasupra organismului, [i calciunatural.

Acest produs are urm`toarelecalit`]i: \mpiedic` formarea acidu-lui lactic \n mu[chi, conferind astfelo mai mare rezisten]` la efort, [i,implicit, o mai mare energie la

antrenament. Principalul efect alacestui produs este sporireaenergiei [i m`rirea tonusuluimusculaturii.

Contribuie la cre[terea maseimusculare, la men]inerea unui org-anism t~n`r, la catifelarea pielii [ila r idicarea cali t`] i i p`rului.Produsul este natural [i nu are nicio contraindica]ie.

Con]ine: proteine 60%, lipide5%, glucide 20%, vitamine [iminerale.

Se administreaz` dou`-treicapsule de trei ori pe zi. La sportivise poate dubla doza.

Pe pia]a occidental` pre]ul a100 de capsule este 15 dolari.

V` oferim produsul „Spirulina” \nflacoane a 50 de capsule laextraordinarul pre] de numai35.000 le i, inclusiv taxelepo[tale.

Comenzile se fac latelefoanele redac]iei sau

prin scrisori

çn Bucure[ti, la IDM Regie, stand G 17,

(l~ng` metrou Sem`n`toarea), toat` gamasuplimentelor nutritive

“UNIVERSAL” [i “REDIS”, [i alte accesorii pentru practicarea

culturismului. Program zilnic: 11-17, s~mb`ta: 11-14

CCCCuuuu nnnnuuuummmmaaaaiiii 9999000000000000 lllleeee iiii pute]i procura urm`toarele patru lucr`ri:☞ cartea „Culturism de performan]`”,

autor Florin Uceanusuplimentele revistei:☞ „100 exerci]ii de culturism”☞ „Din secretele campionilor”☞ „Alimenta]ie [i suplimenta]ie

\n culturism”

Ofert` special`

Musli-GranovitEste un amestec de miere cu fulgi de gr~u germinat, fulgi

de porumb, mere, stafide, arahide, susan scor]i[oar`.275 g - 14.000 lei

GranovitFFuullggii ddee ggrr~~uu ggeerrmmiinnaatt

Aliment cu mare poten]ial biologic nutritiv (dob~ndit pringerminare), Granovit este un stimulator important al activit`]iivitale ce regleaz` func]ionarea organismului, particip~nd lavindecarea multor afec]iuni, fiind indicat \n alimenta]ia de zi cuzi, \n scopuri profilactice [i terapeutice cu efecte tonice.Medicina naturist` indic` cura de gr~u germinat \n:

- st`ri de demineralizare, rahitism, anemii, boli ginecologice(sterilitate, impoten]`), prevenirea apari]iei tumorilor [i cancerului,boli de nutri]ie [i ale aparatului nutritiv (constipa]ie, tulbur`ri de me-tabolism [i asimilare), restabilirea greut`]ii corporale optime, boli depiele (eczeme), afec]iuni cardio-vasculare (arterioscleroz`, trombo-flebit`, arterit` etc.), boli ale sistemului nervos (migrene, astenii),oboseal` fizic` [i psihic`, previne c`derea p`rului.

400 g - 11.000 lei

Comenzile se fac telefonic sau \n scris pe adresaredac]iei. Pre]urile includ taxele po[tale.

AbonamenteAbonamenteCCeeii ccaarree ddoorreesscc ss `̀ ssee aabboonneezzee llaarreevviiss ttaa „„CCuull ttuurriissmm”” ppoott ccoonnttrraaccttaa

aabboonnaammeennttee llaa oorriiccaarree ooffiicciiuuppoo[[ ttaall,, pp~~nn`̀ ppee ddaattaa ddee 1155 aa

ffiieecc`̀rreeii lluunnii.. FFaacc eemm pprreecciizzaarreeaa cc`̀ppuubbll iicc aa]] iiaa eessttee \\nnsscc rriiss`̀ \\nn

CCaattaalloogguull PPrreesseeii IInntteerrnnee llaa ppoozz ii]] iiaa44002255.. DDaacc`̀ ddoorrii ]]ii vv`̀ ppuuttee]]ii

aabboonnaa ddiirreecctt llaa rreeddaacc]]iiee,, ttrriimmii]]~~nndduunn mmaannddaatt ppoo[[ttaall ccuu ssuummaa ddee1155..000000 lleeii ppeennttrruu [[aassee aappaarrii ]] iiii

ss aauu 2299..000000 lleeii ppeennttrruu 1122 aappaarrii ]]ii ii..

To]i cei care doresc numereledin urm` ale revistei noastre le

pot procura trimi]~nd peadresa redac]iei un mandatpo[tal cu suma de 2.000 lei

pentru fiecare revist` solicitat`. Redac]ia mai dispune de

numerele: 29, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,81, 82, 83.

OFERTå EXCEP¥IONALåPute]i ob]ine toate revisteleenumerate mai sus la pre]ul

de numai 35.000 lei

Dac` nu de]ine]i colec]ia revistei "Condi]ia fizic`", v` facem o ofert` avantajoas`:

PPuuttee]]ii pprrooccuurraa nnuummeerreellee:: 11,, 22,, 33,, 1100,, 2277,, 2288,, 2299,, 3300,, 3311,, 3322ppll̀̀ ttiinndd nnuummaaii 77..000000 lleeii llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuulluuii..

RReevv iisstteellee vv `̀ ppaarrvviinn \\nn ttrree ii--ppaattrruu zzii llee ddee cc~~nndd pprriimmiimm cceerreerreeaa,, ccaarree sseeppooaattee ffaaccee \\nn ssccrriiss ssaauu tteelleeffoonniicc..

Editura Redis Costr. Constructorului 5, bl. 16, sc. A, ap. 8, et. 1

Buftea, jud. Ilfov, cod 78910Tel.: 01/792.25.54; 792.24.98;

094.63.22.94; 092.24.47.83

Colectiv de redac]ie: Florin Uceanu, Gabriel Bodean, AncaGur`u, ßerban Damian, Virgil Buruian`, Cristian Neagu,Paul Dumea, Constantin Ionescu (corespondent SUA)

Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea

Pretip`rire: Dana KolesnicovCAT Press srl - tel./fax 650.44.62

Vindem pentru practicarea culturismului tricouri, pantaloni, fond de ten, produse nutritive,

bare olimpice MåNUßI DE ANTRENAMENT

CENTURI DE PIELEComenzi prin telefon:

062/220614; 0945100 06; 094828833

V~nd videocasetele Mr. Olympia ‘97, Blood and Gutscu Dorian Yates

[i To the extreme cu Shawn Ray la pre]ul de 50.000 lei/buc.

Comenzi la telefon 094.300.405V~nd hanorac negru cu fermoar

pe toat` lungimea pieptului, guler dublu, glug`, imprimeu pe spateTeam USA [i desen sau Bodybuilding[i desen. Comenzi la Tudorache V.,

CP 6, T~rgovi[te, jud. D~mbovi]a, cod 0200. Pre] 95.000 lei, taxele po[tele incluse.

V~nd numere vechi din edi]ia american` a revisteiMUSCLE & FITNESS. Tel. 683.98.75

V~nd multifunc]ionale fitness [i culturism, discuri, gantere,

bare populare ieftine.Tel.: 069/222.821 - seara

MICå PUBLICITATE

V~nd

DISCURIPENTRU GANTEREREGLABILE

de greut`]ile: 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg la pre]ul de 9.500 lei/kg,

inclusiv taxele po[tale.BARE PENTRU GANTERE,

90.000 lei perechea. Comenzile se fac \n scris pe adresaLucian Cri[an, str. Petru Maior 56,

Reghin, jud. Mure[, cod 4225.

S.C. DICON S.R.L.produce la comand`,

aparate fitness (culturism)profesionale sau individuale

RATE!?2400 Sibiu, Str. ßerpuit`, nr. 42

Tel./fax: 069-23.60.13; 094-81.69.37

Bucure[ti, ßos. Olteni]ei, nr. 13, sector 4(la intrarea \n Parcul Tineretului, la terenurile de tenis)

Zilnic \ntre orele 09.00 - 21.00; s~mb`ta [i duminica 10.00 - 14.00

(Vii c~nd vrei) Rela]ii la tel.: 092.54.30.77

Aparate performante- banc` \mpins reglabil` combinat` cu

aparat flexii-extensii coapse [i plan Scott- helcometru simplu sau dublu- pres` pentru picioare- aparat multifunc]ional pentru 12 exerci]ii- orice fel de aparat la comand`

Tel.: 092.65.10.12

NOU

TOPCULTURIS

M.RO

Page 17: Revista Culturism nr.94 (3/1999)

Editura Redis Co. Pre]ul revistei: 4.000 lei

gustos [i nutritivgustos [i nutritiv

u n p r o d u sTOPCULTURIS

M.RO