Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care...

10
f RESTITUIRI BOEME r i """jlj'i,iXfii;ffi" ,ffi Trncwhf,r 2017

Transcript of Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care...

Page 1: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

f RESTITUIRI BOEME

ri """jlj'i,iXfii;ffi"

,ffiTrncwhf,r

2017

Page 2: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

CUPRINS

Oh, les beaux jours! (George Banu), 7

vrTRALrr (1971)Nicolae lorga, 13

Sadoveanu gAndea si scrie viaga poetului Eminescu, 15

Poetul George Bacovia la Rimnicu Sirat, 18

Panait Mugoiu, 21

Tofana era din RAmnicu Sfuat,24Macedonski gi anarema publici,26

Thandafiri penrru Ady, 29Pictorul Petre Iorgulescu-Yor, 31

Cu Ionel Teodoreanu la mare,34Bronzurile lui Eminescu, 36

Poetul ar fi avut 1200 de ani, 38

Camil Petrescu, Istanbulul gi... pegtele, 40La TopArceanu acxi...., 43

Cu poetul Mahugi pe frcnt, 45Matei Caragiale ln travesti, 47Ion Barbu - un singular, 50

Mihail Siulescu, 52

Cincinat Pavelescu, 54Matei Elian, poetul Cantirilor sfioase, 57Oaspetele din amurg: Victor Ion Popa, 59

Pistorel Teodoreanu, 62Toamna, pe terasa poetului Ion Pillat, 65

Fata cu portocala,6T

Page 3: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

Printul reporterilor, 69

Un poet dificil, 71

Petru Comatnescu,T4Am revizut Europolis, 76

Un albatros: Panait Istrati, 78Al Cazaban, 80

Cu Victor Eftimiu la Tbatrul comunal din RAmnicu Slrat, 82

Un precursor: Al. Sahia, 85

oAsPETr pB alTfipaafl $972)Ora;ul epigramigtilor, 91

Oaspegi de altidati, 95

Un caiet cu insemni.ri de pe Valea RAmnicului, 97Bisoceanca, 100

Privighetoarea RAmnicului, 1 03

fuistide Demetriade la RAmnicu-Sirat, 105

Acolo, ln golful de argint, 107Parcul taian Sivulescu, 109

Nicolae Iorga despre rAmniceni, 111

Poetul lupti la circ, 113

O cafenea literari... La Rimnicu-Sirat, 116

Frangulea isi uimegte oaspetele, 1 19

Cincinat Pavelescu intr-o noapte de rcvelion,722

,,Daci ftiai, pe-atunci poete!", 124

Un licean pleaci inlume,1.27Culegitorul de boabe de lumini, 129

Cu prozatorul G.M. Midescu pe Valea RAmnicului, 131

Un ziarist rAmnicean: C. Anastasiu-Cociu,134La nunta sa, poetul inchini o odi ;iranilor, 136

Relntilnire cu autorul volumului ,,CAnt o lume noui', 138

Povestitorul din Delt;., 140

Nostalgia unui autor de revisti, 142

$tange... pe ime,l44Risirit devioard.,I47

Apa la RAmnicu-Sirat, L49Pledoarie pentru o alee a bronzurilor rAmnicene, 151

Page 4: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

Ar.irEvrTRALrr (1973)Centenarul Romdniei june, 155

Poetul de la miezul nopii,1.57Un prieten devotat literaturii romAne, 159

tblourile lui Victor Eftimiu, 161

Un sorbonist roman la Vena, 163

Tudor Vianu, 165

Epilogul unui libret de opereti, 167

IJn savant buzoian la Paris, 169

Poetul Yizionar, l7lBarbu Fundoianu, 174

Ion Vinea, 176

lJn mentor al revistelor de avangarde,lTSDoi studenEi romAni in ltalia, 180

Victor Ion Popa, 182

in jurul unui reportaj senzaEional, 184

Thandafirul galben, 186

Cum l-am cunoscut pe Cincinat Pavelescu, 189

Tirdor Musatescu, 192

La centenarul na;terii lui Petra;cu, 194

Un publicist militant: Barbu Lizilreanu,196Cum a birbierit actorul G. Ciprian

pe impiratul FranzJoseph, 198

Urma;ul lui Homer, 201

Cu trei scriitori la Focsani, 203

Poveste de iani,206Cezar Petrescu,209

Ion Marin Sadoveanu, 211

Al. Popescu Neguri, 213A plecat un prieten, 215

Nicolae Balcescu ln viziunea plasticL,2lTNostalgia unui melom an, 2L9

Pictorul de pe Valea RAmnicului, 221

Din nou laVeimat224Seri de odinioafi,226

Page 5: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

DrN JURNALT.TL r.rNL[ COLECTIONAR (1974)

Pallady intim,23lAlexandru Satmary233

JeanAl. Steiadi,236Corneliu Michiilescu, 238

Acasi la sculptorul Frederic Stork, 240

Seniorul pictor,242Prietenul Lucian Grigorescu, 244

Pe urmele pictorilor revolugionari de la 1848,247Ghiagi.,249

Theodorescu-Sion, 250

Sabin Popp, 252N. Diriscu,254

Pictorul Vasile Popescu, 255

Nutzi Acona,257Sora poetului Adrian Maniu,259

Arnold, pictorul clliltoq 261

Oscar Han,263Mttzner, un pointilist rcmin,265

Yor267Scrisoare pictorului Al. Ciucure ncu, 269

Ana Asvadurova-Ciucur encu, 27 |Oscar'Walte r Cisek, 27 3

Paul Miracovici,2T5Ross,277

Semnitura informd. de cupi,279I-Jn muzeu Gh. Anghel lagafi,287

Pictorii Deltei,283LJn mecena d, artelor,285Drumul spretpalu,287Medicul pictorilor, 289

Donapia Garbis Avachian, 29 1

Hrandt,293Pictori pe urmele scriitorihr,295

Ospitarul gi Spilitoreasa lui Luchian,297Portretul de la mansardi, 300

Page 6: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

Statuia Floricii Cristoforean u, 302Codana cu miini de petale, 304

Confesiunea lui Kimon Loghi, 306Al. Moscu, sau candoarea lacului albastru, 308

Vechiul portret, 310

Octavian Mogescu la Balcic (Doina Piuleanu), 312

Page 7: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

Oh, les beaux jours!

Oh, ce zile frumoase - sub titlul beckettian s-ar putea reuniaceste crochiuri semnate de Octavian Mosescu. Ele sunt scrise la anide zile dupi evenimentele biografice gi asemeni lui \Tinnie ingropatiin trecut, miniaturistul evocl, prieteni, restituie evenimente, reinvieamintiri. El reviziteazi. tinere;ea 9i cilitoriile, dat citind acesre

pagini, imi amintesc de o frezd. a lui Cioran: carnetul meu de adrese e

an cirnitir. $i aici cel mai adesea fiecare texr se termini prin evocareamortii, a frlfritului sau funebru satJ a cocorului negru - splendidametafori argheziani. insi tonalitatea generall nu e una indoliati, cidimpotrivi colorati de dispute ludice, de admiragie intelectuali gi

de afecgiuni poetice. O lume se reconstituie din bucigile sparte ale

ecestor Poaefti intime. $i, cu pllcere, ne delectam la lectura porrre-telor surprinse pe viu, siluete in migcare ce apr si dispar pe fondulanotimpurilor ce se succed, indeosebi primivara si iarna. OctavianMosescu nu se poate separa de meteorologie, de impactul ei asupralui insusi gi a partenerilor sii. El nu scrie o carte la adipostul biro-ului ci restituie clipe d.e uiayd cu accidentele si hazardul care li se

asociazi.. El le ataseazi la o virsti - tineretea - si la un sezon. Sau, de

asemenea, la un spatiu, la o localizare, la o determinare teritoriali.Octavian Mogescu a fost implicat in destinele unei asociatii

creati de Eminescu dar al cirei nume are ceva caragialesc Rom,iniajund. A condus-o, i s-a dedicat, s-a diruit publicirii unui volum

7l

Page 8: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

Octavian Mosescu I Restituiri boeme

consacrat bicentenarului sau gi nenumirate din intAlnirile evocate

aici sunt motivate tocmai prin aceasti devoEiune a junelui prege-

dinte. Citesc aceste rAnduri gi ele imi evoci o conferingi;inuti recentln faga asociatiei studengilor romAni de la Paris. Emotia era diferiti- niciodati n-am fost mai autobiografic intr-o interven;ie publici- atenfia de asemenea. Noi eram atunci, impreuni, togi striini ca

la Viena cAnd Octavian Mogescu isi invita oaspefii de renume. Oinsuli ln mijlocul metropolei. Un adipost pasager!

Descoperim aici ata;amentul unui debutant in viati pentru loca-litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cuaceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi ploiestenii. Existimereu o ierarhie, nu numai internationali, ci 9i locali! Mogescu se

agitl, inigiazS. evenimente intelectuale, animi. oragul unde, gragie

lui, descind figuri respectabile gi contrastate, de la Iorga la Vianu gi

de la Pistorel Teodoreanu la fuistide Demetriad. Rimnicu Sirat se

consdtuie in referinga electivi pentru acest animator seducitor, cicicum altfel ar fi putut el obgine asemenea participiri de prestigiu! Elne confirmi c5. toate aceste prelegeri distinse punctate cu anecdoteqi amintiri se sfrrgeau in acel loc magic care e Poiana Mirului sau inpivni;e secrete cu licori de chihlimbar. Citi importangi are noapteapentru insogitorul vizitatorilor de onoare. El qtie ci dupi diruireadiscursurilor e indispensabili destinderea petrecerii.

Cartea vorbegte mai cu seami de aceste jocuri spirituale undese schimbau madrigale 9i se lansau epigrame, unde strilucirea inteli-gengei gi euforia sociali procurau satisfacgia unor momente iegite dinnorma coddiani, momente de socialitate fericiti. Dar nu oare aceasta

e definigia boemei? Plicerea de a fi impreuni gi de a aparfine aceleia;i

familii spirituale! Acolo se construieste le bonheur d.e uiare - momenttemporar;i nocturn. O lume dispiruti... o lume de altidati, o umbri!

Daci aici, pe de o parte, se impune o delimitare geografici defi-niti ca zoni. culturali - Focgani, Mmnicu Sirat, Buziu - pe de

alti parte revine constant atracgia m5.rii, a voiajelor la Istanbul gi laMarsilia sau Vene;ia. Mogescu e un mediteranean care igi conduceprietenii pe aceste intinderi acvatice propice destinderii gi dialogu-rilor subtil exersate. Vapoare, cabine, artisti - pivni;e, buroaie, crea-

tori: iati cele doui versante ale unei vieti avAnd drtistii ca termen

l8

Page 9: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

Octavian Mo;escu I Restituiri boeme

de legituri. Mogescu a gtiut si fie un acompaniator al lor, asa cum,

intr-un fel am fost gi eu unul al regizorilor.

in aceste desene rapide reglsim reunite figuri emblematice ale

culrurii romAne alituri de personaje uitate, injust sau nu, de acegti

trecitori prin lumea artei care au sfrrgit in anonimat acum parlialatenuat: pictorul Yor sau Miitzner, raducitorul Franyo Zoltan sau

poetul Matei Elian... Mogescu gi-l amintegte conform unei logici

afective insensibili la clasificiri qi repere valorice. Mi bucur si-idescopir asemeni unor personaje secundare de pe scena teatrului!Mi atrag. Cu atAt mai mult ci ei nu umbresc pe protagonigtii renu-

mi;i ca Victor Eftimiu, Camil Petrescu sau Ion Barbu... ftri a mai

vorbi de Petra;cu la Venegia sau de Pallady la Capga. ii regisimreuni;i ln filele acestui album memorial. $i alituri de ei acegti iubi-tori de artl. care au fost colecgionarii, Zambaccian, Mircea Iliescu,

Garbis Avachian, Apostol - ei atesti o pasiune care s-a hrinit dinintimitatea cu artigtii. Ca Octavian Mogescu.

Putem afla aici replici si scene care concentreazd. adevirate

crezuri estetice sau mirturii personale. Pallady care afirma, copiin-duJ pe Oscar'Wilde, ea nu coPiez naturA, ea o corectez, sau KimonLoghi care, spre deosebire de Petra;cu rimas intransigent, i9i deplora

egecul mercenar. Sau gestul tadlui care cumpiri primul tablou al

fiului siu debutant, sau fata emigranti cu portocala lAngi obraz

ce-l emogio neazL pe Gala Galaction, sau destinul Spdktoresei luiLuchian, sau revelagia Bisocencdi lui Grigorescu, sau nomadismul luiLucian Grigorescu, sau atelierul lui Gheorghe Anghel... sau peregri-

nirile lui Iorga gi Calinescu prin anticariate ca si-gi cumpere cirgi

vechi in timp ce Mateiu Caragiale se frlea pe la carnavalul de la Nisain costum de prinE arab! Cum si rimii insensibil la imaginea luiPitrigcanu asasinat de comunigti care, in Italia, revenind noaptea

in cimin cinti Internagionala, sau la rezisten;a celebrei Florica

Cristoforeanu ce refuzi invitagia legionarilor de a le integra migcarea?

in numele unei ambiguitigi a cirei sfa;iere am resimgit-o, a; vrea si^llwlnchel crtano o marturie in care mi recunosc, ceaa lui Victor IonPopa care xociazi iubirea si neiubirea de teatru: Chiar nu;tiu curn

de n-am ajuns pictor?,4furisitul d.e tedtru ril-a ?rins penmr. tutdeauna.

Stau pe scend, inghit praful ;i ascub prostiile actorihr zi dc zi, noaPte

el

Page 10: Restituiri boeme - cdn4.libris.ro boeme - Octavian... · litatea de obir;ie, RAmnicu Sirat, pe care noi buzoienii il priveam cu aceeagi superioritate pe care o adoptau fagi de noi

Octavian Moqescu I Restituiri boeme

de noapte. Simt o otraud. care rnd. ua ucide, dar nu ;tii cdt imi place sd o

beau plnd kfund. Pentru a descoperi aceste sclipiri pregioase, cartea

pretinde atengie 9i lecturi calmi, nu precipitati, accelerati, indife-

renEi la aceste detalii pe care literatura de demult le cultiva.Redescoplr ln paginile lui Octavian Mogescu dincolo de afec-

giunea pentru parteneri de via;i, o dimensiune civici ce nu i-ocuno$team. CAte dintre textele sale nu se termini cu un apel la un

gest reparator menit si prezerve memoria unui artist, sl-i asigure o

prezengi. publici gralie unor busturi pe cate Mogescu le soliciti oria unor volume menite s5. reuneasci opere disparate. Cine mai invitiazi Ia asemenea initiative?

Cu Octavian Mogescu am vorbit, l-am ascultat gi intr-o zi, tdnlrfiind ca atunci cind el anima reyista Wstala, m-am dus cu bicicleta

de la Buzlu penffu aJ regisi la Rimnicu Sirat. O zi de neuitat.

Oh, les beaux jours!

George Banu

110