psih_a1_s2

12
DENUMIREA DISCIPLINEI INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE II COD: ANUL DE STUDIU I SEMESTRUL 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB NUMĂRUL ORELOR PE SAPTĂMÂNĂ TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA* NUMĂR DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, E- examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE C S L Pr. 2 2 56 94 5 M ROMÂNĂ GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA TITULARUL DISCIPLINEI PROF. UNIV. DR. CORNELIU HAVÂRNEANU PSIHOLOGIE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea rolului lor în evoluţia personalităţii; Identificarea legăturilor între procesele psihice; Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete TEMATICĂ GENERALĂ PROCESE PSIHICE COGNITIV SENZORIALE - SENZAŢII, PERCEPŢII ŞI REPREZENTĂRI; COGNIŢIE, GÂNDIRE ŞI LIMBAJ; MEMORIA ŞI PROCESAREA DE INFORMAŢII; MOTIVAŢIE ŞI AFECTIVITATE; SISTEMUL DE PERSONALITATE TEMATICA SEMINARIILOR / LUCRĂRILOR DE LABORATOR 1. Definirea şi clasificarea proceselor psihice; 2. Caracteristici generale şi teorii explicative ale proceselor psihice senzorial –cognitive: senzaţiile, percepţiile, reprezentările; 3. Cogniţia – caracteristici generale şi teorii explicative ale proceselor cognitive; 4. Gândirea şi rezolvarea de probleme; 5. Limbajul – caracterizare, structura limbajului, etapele însuşirii limbajului; 6. Relaţia dintre gândire şi limbaj; 7. Memoria şi procesarea de informaţii – caracteristici definitorii, teorii explicative ale memoriei şi ale uitării; 8. ,Motivaţie şi afectivitate – caracteristici generale, teorii explicative şi raportul dintre motivaţie şi afectivitate; 9. Sistemul de personalitate – caracterizare, teorii relevante, criterii de evaluare a teoriilor personalităţii METODE DE PREDARE Expunerea, Conversaţia euristică, Expunerea cu oponent, Problematizarea, Explicaţia, Studiul de caz, Metoda proiectelor, Debate BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) Atkinson, Rita L.; Atkinson, Richard C.; SMmith, Edward E.; Bem, Daryl J., 2002, Introducere în psihologie, Ediţia a 11-a, Editura Tehnică, Bucureşti Cosmovici, Andrei, 1996, Psihologie generală, editura Polirom, Iaşi. Hayes, Nicky; Orrell Sue, 2003, Introducere în psihologie, Ediţia a III-a, Editura All, Bucureşti Zlate, Mielu, 1996, Introducere in psihologie, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti Zlate, Mielu, 1999, Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Iaşi condiţii Prezenţă seminar ---minim 90% din numărul total de seminarii Prezenţă obligatorie la evaluările de seminar (care vor fi anunţate din timp) Predarea în timp util a portofoliului individual criterii Nota minimă pentru activitatea de seminar: 5 Nota minimă pentru examenul scris (test docimologic) din sesiune : 5 forme Evaluare pe părcurs: -portofoliu individual(50% )- studiu de caz (analiza pe criterii psihologice -modelul propus de Hjelle&Ziegler-a concepţiei despre natura umana în cazul unui artist cunoscut) -verificări scrise (50%) - sub forma unor sarcini de tip eseu Evaluare sumativă (în sesiune): test docimologic EVALUARE formula notei finale Nota finală=0,5* Nota seminar + 0,5* Nota examen * Numărul de ore pentru activităţile individuale rezultă prin scăderea din 150 h/semestru (numărul de ore echivalente pentru 5 credite) a numărului total de ore pe semestru alocat disciplinei (vezi rubrica anterioară). OBSERVAŢII: se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ; se completează pentru fiecare semestru separat; fişa va avea maxim 1 pagină.

description

psih_a1_s2

Transcript of psih_a1_s2

Page 1: psih_a1_s2

DENUMIREA DISCIPLINEI INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE II COD:

ANUL DE STUDIU I SEMESTRUL 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE SAPTĂMÂNĂ

TOTAL ORE

SEMESTRU

TOTAL ORE ACTIVITATE

INDIVIDUALA*

NUMĂR DE

CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE

C S L Pr. 2 2 56 94 5 M ROMÂNĂ

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA TITULARUL DISCIPLINEI PROF. UNIV. DR. CORNELIU HAVÂRNEANU PSIHOLOGIE

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE

OBIECTIVE Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea rolului lor în evoluţia personalităţii; Identificarea legăturilor între procesele psihice; Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete

TEMATICĂ GENERALĂ

PROCESE PSIHICE COGNITIV SENZORIALE - SENZAŢII, PERCEPŢII ŞI REPREZENTĂRI; COGNIŢIE, GÂNDIRE ŞI LIMBAJ; MEMORIA ŞI PROCESAREA DE INFORMAŢII; MOTIVAŢIE ŞI AFECTIVITATE; SISTEMUL DE PERSONALITATE

TEMATICA SEMINARIILOR /

LUCRĂRILOR DE LABORATOR

1. Definirea şi clasificarea proceselor psihice; 2. Caracteristici generale şi teorii explicative ale proceselor psihice senzorial –cognitive: senzaţiile, percepţiile, reprezentările; 3. Cogniţia – caracteristici generale şi teorii explicative ale proceselor cognitive; 4. Gândirea şi rezolvarea de probleme; 5. Limbajul – caracterizare, structura limbajului, etapele însuşirii limbajului; 6. Relaţia dintre gândire şi limbaj; 7. Memoria şi procesarea de informaţii – caracteristici definitorii, teorii explicative ale memoriei şi ale uitării; 8. ,Motivaţie şi afectivitate – caracteristici generale, teorii explicative şi raportul dintre motivaţie şi afectivitate; 9. Sistemul de personalitate – caracterizare, teorii relevante, criterii de evaluare a teoriilor personalităţii

METODE DE PREDARE

Expunerea, Conversaţia euristică, Expunerea cu oponent, Problematizarea, Explicaţia, Studiul de caz, Metoda proiectelor, Debate

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

Atkinson, Rita L.; Atkinson, Richard C.; SMmith, Edward E.; Bem, Daryl J., 2002, Introducere în psihologie, Ediţia a 11-a, Editura Tehnică, Bucureşti

Cosmovici, Andrei, 1996, Psihologie generală, editura Polirom, Iaşi. Hayes, Nicky; Orrell Sue, 2003, Introducere în psihologie, Ediţia a III-a, Editura All, Bucureşti Zlate, Mielu, 1996, Introducere in psihologie, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti Zlate, Mielu, 1999, Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Iaşi

condiţii Prezenţă seminar ---minim 90% din numărul total de seminarii Prezenţă obligatorie la evaluările de seminar (care vor fi anunţate din timp) Predarea în timp util a portofoliului individual

criterii Nota minimă pentru activitatea de seminar: 5 Nota minimă pentru examenul scris (test docimologic) din sesiune : 5

forme

Evaluare pe părcurs: -portofoliu individual(50% )- studiu de caz (analiza pe criterii psihologice -modelul propus de Hjelle&Ziegler-a concepţiei despre natura umana în cazul unui artist cunoscut) -verificări scrise (50%) - sub forma unor sarcini de tip eseu Evaluare sumativă (în sesiune): test docimologic

EVALUARE

formula notei finale Nota finală=0,5* Nota seminar + 0,5* Nota examen * Numărul de ore pentru activităţile individuale rezultă prin scăderea din 150 h/semestru (numărul de ore echivalente pentru 5 credite) a numărului total de ore pe semestru alocat disciplinei (vezi rubrica anterioară). OBSERVAŢII:

se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ; se completează pentru fiecare semestru separat; fişa va avea maxim 1 pagină.

Page 2: psih_a1_s2

DENUMIREA DISCIPLINEI STATISTICĂ II COD: ANUL DE STUDIU I SEMESTRUL 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE SAPTĂMÂNĂ

C S L Pr

TOTAL ORE SEMESTRU

TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALĂ

NUMĂR DE

CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs,

C-colocviu, E-examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE

2 2 56 94 5 E Româna

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE COLECTIVUL TITULARUL DISCIPLINEI CONF.DR. AUREL STAN PSIHOLOGIE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Statistică I

OBIECTIVE ▪ Asimilarea noţiunilor fundamentale cu care se operează în statistica inferenţială (eşantion, populaţie, inferenţă, test statistic parametric şi nonparametric, corelaţii); ▪ Formarea capacităţii de a distinge între adecvarea şi inadecvarea unor proceduri statistice la situaţii de cercetare

TEMATICĂ GENERALĂ

1. Specificul statisticii inferenţiale; 2. Populaţie şi eşantioane. Distribuţia populaţiei, distribuţia eşantionului, distribuţii de sondaj; 3. Testul statistic şi etapele desfăşurării sale. Puterea informaţională a testului statistic. Limite de interpretare; 4. Relaţiile dintre variabile. Coeficienţii de corelaţie simpli, parţiali şi multipli; 5. Semnificaţii ale coeficienţilor de corelaţie

TEMATICA SEMINARIILOR /

LUCRĂRILOR DE LABORATOR

1. Distincţia între diferitele tipuri de distribuţii din statistica inferenţială - interpretarea indicatorilor şi tipurilor de erori; 2. Rafinarea modului de exprimare cantitativă; 3. Aplicarea diferenţiată a testelor statistice în funcţie de specificul datelor prezentate; 4. Calitativ şi cantitativ în interpretarea situaţiilor de cercetare

METODE DE PREDARE

Expunerea şi prezentarea grafică

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

Andrei,T., Stancu, S., Statistică. Teorie şi aplicaţii, Editura All, Bucureşti, 1995; Clocotici, V.; Stan, A., Statistică aplicată în psihologie, Editura Polirom, Iaşi, 2000; Gheorghiu, D., Statistică aplicată în psihologie, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2003; Popa, Marian(2008) Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS, Polirom, Iaşi; Rateau, P., Metodele şi statisticile experimentale în ştinţele umane, Editura Polirom, Iaşi 2004; Reuchlin, M., Les methodes quantitatives en psychologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1962; Rotariu,T. (coord.), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Polirom, Iaşi, 1999; Vorberg, D.; Blankenberger, S., Alegerea testului statistic şi măsurarea, în Revista “Psihologia socială”, Buletinul laboratorului de “Psihologia câmpului social”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, nr. 4/1999, Editura Polirom Iaşi, 1999; Uptom, Graham., Cook, Jan(2006) Dictionary of Statistics, Oxford University Press.

condiţii Prezenţă la seminar: 85% (2 absenţe permise) Prezenţă obligatorie la evaluarea scrisă

criterii Nota minima la evaluările scrise (ES): 5.00 Nota minima la evaluări pe parcurs (EP): 5.00

forme Evaluare scrisă (ES) Evaluare continuă pe parcurs (EP) - rezolvări de probleme, aplicaţii, exerciţii

EVALUARE

formula notei finale

60% ES + 40% EP ( nota finală va fi constituită din media notelor celor două evaluări realizate în cursul semestrului) Media ponderata va fi practicată doar în condiţia în care nota la lucrarea scrisă de final este peste 5

Page 3: psih_a1_s2

DENUMIREA DISCIPLINEI

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI ANUL I, SEM2, SPECIALIZARILE: PSIHOLOGIE, PIPP

COD:

ANUL DE STUDIU I SEMESTRUL 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL

ORELOR PE SAPTĂMÂNĂ

C S L Pr.

TOTAL ORE SEMESTRU

TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALĂ

NUMĂR DE CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs,

C-colocviu, E-examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE

2 2 56 94 5 E româna

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE COLECTIVUL TITULARUL DISCIPLINEI CON. DR. DORINA SĂLĂVĂSTRU PSIHOLOGIE DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Introducere în psihologie OBIECTIVE Să utilizeze în mod adecvat conceptele şi teoriile din psihologia educaţiei; Să fundamenteze din punct

de vedere psihologic intervenţiile educaţionale; Să explice implicaţiile educaţionale ale diferitelor teorii ale învăţării; Să proiecteze situaţii de învăţare în baza teoriilor studiate; Să recunoască, în diverse situaţii din practica educaţională, problemele motivaţionale cu care se confruntă elevul; Să argumenteze intervenţiile făcute în diferite situaţii din practica educaţională; Să conceapă situaţii de instruire care au ca scop stimularea motivaţiei de învăţare a elevilor; Să se autoevalueze din perspectiva trăsăturilor pe care le implică aptitudinea pedagogică; Să analizeze eficienţa stilurilor educaţionale în funcţie de diverşi parametri; Să recunoască, în situaţii concrete, apariţia fenomenului de “autorealizare a profeţiilor”; Să analizeze cazuri diferite de insucces şcolar; Să discute valenţele activităţilor de învăţare în grupuri mici

TEMATICĂ GENERALĂ

1.Învăţarea: definiţii, forme, condiţii; 2.Modele asociaţioniste ale învăţării; 3.Modele constructiviste ale învăţării: J. Piaget; 4.Modele constructiviste ale învăţării: L.Vîgotski, J. Bruner, Şcoala de la Geneva; 5.Modelul învăţării ca procesare a informaţiilor; 6.Motivaţia: caracterizare generală, modelul lui Maslow, atribuire şi motivaţie; 7.Motivaţia în context şcolar; 8.Grupul şcolar: tipologii, particularităţi, cooperare şi competiţie; 9.Comunicarea didactică: modele ale comunicării, tipuri, specificul comunicării didactice; 10.Insuccesul şcolar: definiţii, forme de manifestare, dimensiunea subiectivă; 11.Factorii insuccesului şcolar

TEMATICA SEMINARIILOR / LUCRĂRILOR DE LABORATOR

1. Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică. Stiluri educaţionale; 2. Factori subiectivi în evaluarea şcolară; 3. Pygmalion în clasă - cercul vicios al evaluării; 4. Aplicaţii pedagogice ale condiţionării: tehnicile de modificare a comportamentului; 5. Aplicaţii ale modelelor constructiviste ale învăţării (1): J. Piaget; 6. Aplicaţii ale modelelor constructiviste ale învăţării (2): L. Vîgotski 7. Aplicaţii ale modelelor constructiviste ale învăţării: J. Bruner, Şcoala de la Geneva; 8. Modele ale motivaţiei în context şcolar (1): atribuire şi motivaţie; 9. Modele ale motivaţiei în context şcolar (2): modelele lui E.L. Deci şi R. Viau; 10. Strategii de motivare a elevilor: aplicaţii ale modelelor motivaţiei în context şcolar; 11 Test docimologic

METODE DE PREDARE

Prelegerea, Conversaţia euristică, Problematizarea, Studiul de caz

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004;., Sălăvăstru, Dorina, Psihologia învăţării, Editura Polirom, Iaşi, 2009; Ausubel, D., Robinson, F, Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogică, E.D.P., Bucureşti, 1981; Cosmovici, A., Iacob, Luminiţa, (coord.), Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1998; Mih, V., (2010). Psihologie educaţională, Vol. I, II, Editura ASCR, Cluj-Napoca

condiţii Realizarea sarcinilor de seminar

criterii Gradul de stăpânire a informaţiilor; Parcurgerea materialului bibliografic; Capacitatea de a aplica, de a transfera informaţiile în situaţii noi.

forme Evaluare pe parcurs (activitate la seminar+lucrare scrisă pe parcurs) Evaluare finală prin examen scris (în sesiune)

EVALUARE

formula notei finale

Nota finală: 50% examen final din toata materia, 50% nota la seminar Evaluarea la seminar se va face după cum urmează:

- 6 pct. testul docimologic - 2 pct. prezentarea unei teme ; - 2 pct. pentru participarea activă în cadrul seminariilor

Page 4: psih_a1_s2

Anexa I DENUMIREA DISCIPLINEI ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR COD:

ANUL DE STUDIU 1 SEMESTRUL 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR

PE SAPTĂMÂNĂ TOTAL

ORE SEMESTRU

TOTAL ORE ACTIVITATE

INDIVIDUALA*

NUMĂR DE

CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE

C S L Pr. 2 2 48 94 5 M română

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA TITULARUL

DISCIPLINEI LECT. DR. GHERASIM RUXANDRA LOREDANA Psihologie

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Statistică

OBIECTIVE

să definească variabilele şi să conceapă corect o baza de date, să redefinească şi să transforme variabilele, să prelucreze datele la nivele descriptiv, să le interpreteze şi să reprezinte grafic rezultatele, să aleagă corect metoda de comparare a rezultatelor obţinute pe diferite tipuri de eşantioane, să analizeze efectelor variabilelor independente, să aleagă metodele de prelucrare statistică în funcţie de tipul datelor care trebuie analizate

TEMATICĂ GENERALĂ

TEMATICA SEMINARIILOR /

LUCRĂRILOR DE LABORATOR

CREAREA BAZELOR DE DATE UTILIZÂND PROGRAMUL SPSS, REDEFINIREA ŞI TRANSFORMAREA VARIABILELOR, ELEMENTE DE STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ – DESCRIEREA TENDINŢEI GRUPURILOR DE SCORURI, CORELAŢII –CLASIFICĂRI ŞI INTERPRETARE, METODE DE COMPARAREA A EŞANTIONELOR PERECHI ŞI INDEPENDENTE, ANALIZA EFECTELOR VARIABILELOR INDEPENDENTE, METODE NONPARAMETRICE

METODE DE PREDARE

Expunere, problematizarea, explicaţia, proiect, studii de caz

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

Rotariu, T., Bădescu, G., Cilic, I., Mezei, E., Mureşan, C., 1999, Metode statistice şi aplicate în ştiinţele sociale, Editura Polirom Lungu O., 2000, Introducere în utilizarea Spss, Erota Novak, A., 1998, Metode cantitative şi calitative, Oscar Print, Bucureşti

condiţii Prezenţa la seminarii 50% Prezenţa la evaluările din timpul seminariilor

criterii Nota minimă 5 la evaluările din timpul seminariilor Nota minimă 5 la examen

forme Evaluare seminar Examen aplicativ

EVALUARE

formula notei finale 50% seminar + 50% examen * Numărul de ore pentru activităţile individuale rezultă prin scăderea din 150 h/semestru (numărul de ore echivalente pentru 5 credite) a numărului total de ore pe semestru alocat disciplinei (vezi rubrica anterioară). OBSERVAŢII: se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ; se completează pentru fiecare semestru separat; fişa va avea maxim 1 pagină.

Page 5: psih_a1_s2

FIŞA DISCIPLINEI

I. INFORMAŢII GENERALE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Domeniul de licenţă Psihologie Specializarea / Programul de studii Psihologie Denumirea disciplinei Limba engleză Codul disciplinei 31 060 080 010 SL 1 3 2 1 2 15

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Activităţi normate [ore/săpt.] Nivelul de

studii1) Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3)

(obligativitate) C S L P TOTAL

Total ore [ore normate+ alte act.]

Credite4)

L II DC DO - 2 - - 28 28 5 III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele Irimia Florin Eduard Instituţia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Departamentul Limbi Străine Titlul ştiinţific Doctor Gradul didactic Asistent universitar Încadrarea (titular/asociat) titular

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili: Să se exprime fluent, corect şi expresiv în limba engleză, atât oral, cât şi în scris Să parcurgă, să traducă, să rezume şi să parafrazeze texte ştiinţifice în domeniul de specialitate Să-şi consolideze noţiunile de gramatică acumulate anterior şi să-şi însuşească noi concepte Să lucreze în perechi sau echipe mici pentru a-şi dezvolta capacitatea de interacţiune şi comunicare spontană în

limba engleză Să redacteze un raport, o cerere, o scrisoare de intenţie şi un CV în limba engleză

V. COMPETENŢELE SPECIFICE 1. Utilizarea discriminatorie a stilului formal, celui semi-formal şi celui colocvial în limba engleză 2. Lecturarea articolelor ştiinţifice în limba engleză, extragerea ideilor principale, parafraza şi analiza 3. Exprimarea orală şi scrisă în limba engleză, adaptată situaţiei de comunicare 4. Elaborarea rapoartelor, cererilor, scrisorilor formale şi a altor tipuri de comunicari în scris în limba engleză atât pe teme

de specialitate cât şi pe teme generale de actualitate VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1 Curs (unităţi de conţinut) Nr. ore - -

1

Page 6: psih_a1_s2

VI.2 Seminar (subiecte/teme) Nr. ore -28

1. Exerciţii recapitulative de gramatică şi vocabular. Planificarea, structurarea şi redactarea unei scrisori de intenţie. CV-ul în limba engleză.

2. Gramatică: vorbirea indirectă. . Lectura, rezumatul şi analiza unui text de specialitate: Sigmund Freud, The Relation of the Poet to Day-Dreaming.

3. Exerciţii mixte cu timpurile verbale, verbe modale auxiliare, diateza pasivă şi vocabular în domeniu. Planificarea, structurarea şi redactarea unui raport în limba engleză.

4. Gramatică: verbele frazale. Sinonimia în limba engleză. Discuţie, argumentare şi dezbatere pe tema “Discriminarea la locul de muncă”.

5. Gramatică: gerunziul şi participiul. Exerciţii de fixare a cunoştinţelor. Lectura, traducerea şi înţelegerea un de specialitate: extras din Michel Foucault, Madness and Civilization. Dezbatere pe marginea ideilor prezentate în textul parcurs.

6. Gramatică: adjective însoţite de prepoziţii specifice. Planificarea şi organizarea unei cereri formale. Vocabular de specialitate: consiliere şi terapie.

7. Gramatică: expresii idiomatice. Lectura şi înţelegerea unui text de specialitate: extras din Robert J. Sternberg, Pathways to Psychology. Rezumarea ideilor, modalităţi de reformulare şi dezbatere.

8. Exerciţii mixte şi complexe. Conversaţie şi argumentare pe tema „Motivaţia în educaţie”. 9. Lectura, traducerea şi rezumatul unui text de specialitate: extras din Jonathan K. Foster, Memory: A Very

Short Introduction (Oxford UP, 2009). Organizarea şi redactarea unei propuneri formale. 10. Exerciţii mixte de gramatică şi vocabular . Organizarea şi redactarea unei scrisori de recomandare. 11. Diferenţe culturale între SUA şi Marea Britanie. Dezbatere pe tema „Civilizaţia şi încălzirea globală”. 12. Exerciţii complexe individuale şi în echipe mici. Planificarea şi organizarea unui articol ştiinţific de

dimensiuni mari. Conversaţie şi argumentare pe tema cercetării şi sondajelor. 13. Infinitivul şi forma în -ing. Exerciţii de fixare a cunoştinţelor. Analiza unor rapoarte, propuneri şi

scrisori formale. Dezbatere pe tema „Riscuri şi decizii”. 14. Recapitulare. Discuţii şi dezbatere cu privire la carieră.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VII. BIBLIOGRAFIE

VI.5 Alte activităţi (teme de casă, referate, portofolii etc.) Nr. ore - 20

1. Elaborarea unui portofoliu ce va conţine un CV, o scrisoare de intenţie şi un raport în limba engleză. 2. Studiul individual al materialelor puse la dispoziţia studenţilor şi al literaturii de specialitate în vederea

pregătirii examenului si dezbaterilor din cadrul seminarului.

1. Alexander, L. G., (1992). Longman English Grammar. Longman 2. Colman, Andrew M., (2006), A Dictionary of Psychology, Oxford University Press 3. Graver, B. D., (2005). Advanced English Practice. Oxford University Press 4. Jakeman, Vanessa, & Kenny, Nick (2006). Proficiency Practice Tests. Longman 5. Kenny, Nick, & Sunderland, Peter (2006). CAE Practice Tests. Longman 6. Soars, Liz & John, (2005). New Headway Upper-Intermediate. Oxford University Press 7. Sternberg, Robert J., (1997). Pathways to Psychology. Harcourt Brace College Publishers 8. Thomas, B. J., (2007). Advanced Vocabulary and Idiom. Longman

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse

Curs -

Seminar Expunere interactivă, lucru individual şi/sau în perechi sau în echipe, argumentare, dezbatere, controversă academică, simulare şi jocuri de rol, rezolvare de exerciţii.

Laborator - Proiect - Studiu individual Pregătirea pentru seminar, elaborarea unui eseu argumentativ, pregătire examen4)

IX. EVALUARE Pondere în nota finală Modalităţi de

evaluare Metode de evaluare

Activitate % Examen/ Colocviu 50%

Examen - Seminar 40% Laborator -

Proiect Colocviu Scris (test-grilă şi eseu argumentativ) şi oral Prezenţă5) 10%

2

Page 7: psih_a1_s2

3

Data avizării în departament:

Directorul departamentului de psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Şeful Colectivului de Psihologie, prof. dr. Corneliu-Eugeniu HAVÂRNEANU

Titular disciplină,

-------------

Notă:

1) Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat). 2) Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de

specialitate)/ DC (disciplină complementară); pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de

cunoaştere avansată). 3) Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DF

(disciplină facultativă). 4) Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 5) Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.

Page 8: psih_a1_s2

FIŞA DISCIPLINEI

I. INFORMAŢII GENERALE Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Domeniul de licenţă Psihologie Specializarea / Programul de studii Psihologie Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZA Codul disciplinei 31 060 070 020 SL 1 3 2 1 2 16

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Activităţi normate [ore/săpt.] Nivelul de

studii1) Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3)

(obligativitate) C S L P TOTAL

Total ore [ore normate+ alte act.]

Credite4)

L II DC DO - 2 - - 2 125 5 III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele Alexandru-Sever VLAD Instituţia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Departamentul Litere Titlul ştiinţific Gradul didactic Asistent Încadrarea (titular/asociat) Asociat

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

După parcurgerea acestui curs, studentii vor fi capabili: - sa citeasca si sa traduca un text din limba franceza standard, din franceza familiara si din franceza ingrijita - sa comunice folosind formule uzuale - sa utilizeze corect numeralele cardinale, ordinale si termenii cu valoare de numeral - sa foloseasca usor adjectivele si pronumele demonstrative si posesive, precum si gradele de comparatie ale

adjectivelor calificative - sa foloseasca vocabularul fundamental referitor la alimente, case, tari si orase, imbracaminte si incaltaminte

V. COMPETENŢELE SPECIFICE

1. Intelegerea unui text nou in limba franceza (nivel FF2) 2. Sustinerea unei coversatii pe teme uzuale 3. Rezolvarea de exercitii de completare, inlocuire si transformare 4. Identificarea nivelului de limba franceza al unui text

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1 Curs (unităţi de conţinut)

1

Page 9: psih_a1_s2

VI.2 Seminar (subiecte/teme) Nr. ore 28 1. Recapitulare: vocalele nazale, accentele, verbele, articolele; Manières de parler: B1, B2 2. Texte dialogate: A la terrasse d’un café, Je n’ai pas d’argent, Avez-vous des lilas?

Lexic uzual: alimente si case 3. Adjectivele numerale cardinale si ordinale 4. Termeni cu valoare de numeral; Manières de parler: B7, B8 5. Texte dialogate: Qu’est-ce qu’on fait ce soir?, On va faire un flipper, Rive droite

Viitorul imediat; Recapitulare: numeralele 6. Testare partiala (vocabularul, numeralele) 7. Adjectivele si pronumele demonstrative (simple si compuse)

Lexic uzual: tari, orase, directii 2 8. Texte dialogate: Comment faut-il faire?, J’ai un rendez-vous , Si vous ne trouvez pas… Manières de parler: B12 2 9. Adjectivele si pronumele posesive 2 10. Trecutul recent si prezentul continuu 2 11. Texte dialogate: Des goûts et des couleurs..., Aux puces…, Sur le stand Peugeot 2 12. Lexic uzual: imbracaminte si incaltaminte; Manières de parler: B13, B14 2 13. Gradele de comparatie si comparatia neregulata; Recapitulare: vocabularul, demonstrativele si posesivele 2 14.. Testare finala: lexicul, adjectivele si pronumele 2

2 2 2 2 2 2

VII. BIBLIOGRAFIE

VI.5 Alte activităţi (teme de casă, referate, portofolii etc.) Nr. ore - 97

1. Studiuerea individuala a cursului si a bibliografiei 2. Traducerea nuantata a textelor prezentate 3. Rezolvarea exercitiilor lexicale si morfologice 4. Micro-conversatii si jocuri de rol

1. Janine Courtillon, G.D. de Salins, Libre échange, vol. 1, Hatier / Didier, Paris, 1991 (curs partial xerocopiat si distribuit) 2. Alan Chamberlain, Ross Steele, Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991 (partial xerocopiat si distribuit ca “Manières de parler”) 3. Georgeta Rata, De la vie à l’expression personnelle – guide pratique de conversation, Editura Fundatiei “Chemarea”, Iasi, 1994 4. George Ghidu, Valeriu Pisoschi, “Gramatica limbii franceze cu exercitii”, Editura Teora, Bucuresti, 1994, 1996, 1999 5. Marcel Saras, Mihai Stefanescu, “Gramatica limbii franceze prin exercitii srtucturale”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1972; Meteora Press, Bucuresti, 2001

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse

Curs

Seminar Curs practic interactive, dialoguri, jocuri de rol ; Expunere, problematizare, invatare prin descoperire Lucru individual sau in perechi / in grupuri mici

Laborator - Proiect - Studiu individual Pregătirea pentru seminar, pregătirea examenului4)

IX. EVALUARE Pondere în nota finală Modalităţi de

evaluare Metode de evaluare

scris şi oral, teste partiale si finale

Activitate % Examen/ Colocviu 50%

Examen Seminar 50% Laborator -

Proiect Colocviu Oral si scris Prezenţă5)

Data avizării în departament:

2

Page 10: psih_a1_s2

3

Directorul departamentului de psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Şeful Colectivului de Psihologie, prof. dr. Corneliu-Eugeniu HAVÂRNEANU

Titular disciplină, Alexandru-Sever VLAD

-------------

Responsabil seminar Alexandru-Sever VLAD

-------------

Notă:

1) Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat). 2) Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)??/ DS (disciplină de

specialitate)/ DC (disciplină complementară); pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de

cunoaştere avansată). 3) Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DF

(disciplină facultativă). 4) Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 5) Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.

Page 11: psih_a1_s2

FIŞA DISCIPLINEI

I. INFORMAŢII GENERALE Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Domeniul de licenţă Psihologie Specializarea / Programul de studii Psihologie Denumirea disciplinei Educaţie fizică Codul disciplinei 31 060 080 010 SL 1 3 3 1 2 18

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Activităţi normate [ore/săpt.] Nivelul de

studii1) Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3)

(obligativitate) C S L P TOTAL

Total ore [ore normate+ alte act.]

Credite4)

L II DC DO - 2 - - 2 28 5 III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele Iacob Mihai- Radu Instituţia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Departamentul Educatie Fizica si Sport Titlul ştiinţific Doctor Gradul didactic Lector Încadrarea (titular/asociat) Titular

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili: să înveţe diferite exerciţii pentru fiecare grupă musculară; să cunoască principiilor fiziologice şi ergofiziologie în alcătuirea unui program de exerciţii pentru diferite vârste; să-şi însuşească noţiunile elementare de dezvoltare a tonusului muscular, de scădere a greutăţii corporale, de menţinere

a condiţiei fizice optime; să cunoască criteriilor de bază în determinarea activităţilor motrice optime pentru fiecare persoană în funcţie de vârstă,

sex, program cotidian, particularităţi funcţionale, trăsături de personalitate.

V. COMPETENŢELE SPECIFICE

Exerciţii şi programe de exerciţii pentru musculatura centurii scapulo-humerale; Exerciţii şi programe de exerciţii pentru musculatura trunchiului; Exerciţii şi programe de exerciţii pentru musculatura membrelor inferioare; Antrenamentul în fitness; Programe de antrenament la domiciliu

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1 Curs (unităţi de conţinut)

VI.2 Seminar (subiecte/teme) Nr. ore 28

1. demonstrarea exerciţiilor pentru musculatura centurii scapulo-humerale; 2. demonstrarea exerciţiilor pentru musculatura trunchiului; 3. demonstrarea exerciţiilor pentru musculatura membrelor inferioare; 4. alcătuirea unui program de fitness ; 5. alcătuirea unui program de jogging ; 6. organizarea unor activităţi cu jocuri sportive; 7. Alcătuirea unui program de antrenament la domiciliu;

4 4 4 4 4 4 4

VII. BIBLIOGRAFIE

VI.5 Alte activităţi (teme de casă, referate, portofolii etc.)

1

1. Baroga, L., - Haltere şi Culturism - Editura Sport - Turism, Bucureşti, 1982, 2. Chirazi, M., - Culturism, Îndrumar practic - Editura Univ. “Al.I.Cuza”, Iaşi, 1998, 3. Chirazi, M., - Culturism, curs de specializare - Editura Univ. “Al.I.Cuza”, Iaşi, 2004, 4. Dumitru, Gh. – Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia, Federaţia Româna Sportul pentru Toţi, Bucureşti, 1997.

Page 12: psih_a1_s2

2

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse

Curs Seminar Laborator - Demonstraţia, explicaţia, observaţia

Proiect -

Studiu individual IX. EVALUARE

Pondere în nota finală Modalităţi de evaluare

Metode de evaluare Aplicaţie practică

Activitate %

Examen/ Colocviu Examen Seminar

Laborator 100% Proiect Colocviu Prezenţă5)

Data avizării în departament:

Directorul departamentului de psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Şeful Colectivului de Psihologie, prof. dr. Corneliu-Eugeniu HAVÂRNEANU

Titular disciplină,

Lect.dr. Iacob Mihai -Radu Responsabil seminar / laborator

Lect.dr. Iacob Mihai -Radu

Notă:

1) Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat). 2) Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de

specialitate)/ DC (disciplină complementară); pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de

cunoaştere avansată). 3) Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DF

(disciplină facultativă). 4) Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 5) Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.