Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

32
Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

description

Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE). Tipul de program:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Page 1: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale

cadrelor didactice (DeCeE)

Page 2: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Tipul de program:

Program de perfecţionare datorat reformei, conf. Art.33, alin. (2) litera a din legea 128 / 1997, realizat prin stagii nondisciplinare, modul mediu (60 ore), cu valoarea de 15 credite transferabile.

Page 3: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Scopul programului:

Dezvoltarea competenţelor din domeniul evaluării elevilor pe care cadrele didactice le activează în demersul didactic în vederea îndeplinirii condiţiilor de calitate optime ale serviciilor educaţionale din învăţământul preuniversitar.

Page 4: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Obiectivele programului:

O 1: analiza modului de aplicare a prevederilor referitoare la evaluare, din metodologiile specifice şi a realizării procesului de evaluare, în contextul evaluării prin examenele naţionale.

Page 5: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

O 2: analiza relaţiei dintre obiectivele / competenţele stabilite în Curriculumul Naţional, cele existente în programele de evaluări / examene naţionale şi ceea ce se evaluează în mod real prin evaluarea curentă (formativă şi sumativă) şi prin evaluarea finală sau prin examenele naţionale.

Page 6: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

O 3: realizarea unui demers complet de proiectare şi realizare a unui instrument de evaluare scrisă / orală / practică, de aplicare în condiţii reale şi de analiză a rezultatelor obţinute.

Page 7: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

O 4: analiza realizării feed-back-ului (raportarea specifică a rezultatelor către elevi, către părinţi, către şcoală şi comunitate) şi a redimensionării în consecinţă a procesului de predare-învăţare-evaluare.

Page 8: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

O 5: exersarea unor bune practici în domeniul evaluării performanţelor şi a competenţelor elevilor şi explorarea căilor de transfer al bunelor practici în contexte educaţionale diverse.

Page 9: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Competenţele dezvoltate de program:

1. Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor normative pe baza analizei Curriculumului Naţional şi a metodologiilor specifice.

2. Proiectarea unui instrument de evaluare scrisă / practică / orală.

Page 10: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

3. Raportarea adecvată a rezultatelor evaluării.

4. Conştientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi a documentării acestor decizii.

Page 11: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Structura planului-cadru de formare:

- 20 de ore: Elemente de noutate în integrarea evaluării în contextul proiectării curriculare. Teorii şi principii moderne ale evaluării performanţelor şi competenţelor elevilor. Metode, tehnici şi instrumente de evaluare. Elemente de deontologie în procesul de evaluare.

Page 12: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

- 24 de ore: Activităţi practic-aplicative, de analiză a modelelor, de aplicare şi transfer în contexte noi, de proiectare şi dezbatere critică. Studii de caz şi posibilităţi de generalizare a bunelor practici în evaluare şi examinare.

Page 13: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

- 10 ore: Proiectarea, aplicarea şi interpretarea rezultatelor aplicării unui instrument de evaluare, cu respectarea tuturor etapelor.

Page 14: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

- 6 ore: Prezentarea structurii portofoliului cursantului şi a schemei de evaluare, suport pentru întocmirea portofoliului şi evaluarea finală.

Page 15: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Evaluarea finală:

- este parte componentă a programului şi are scopul documentării transparente a dobândirii / dezvoltării, de către cursanţi, a competenţelor care vor fi trecute în atestatul de formare continuă a personalului didactic.

Page 16: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Portofoliul cursantului:

- este individual, va fi construit pe durata cursului, cu asistenţa formatorului, vizează în mod direct competenţele trecute pe atestat şi va avea următoarea structură:

Page 17: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

a) Un document de analiză a Curriculumului Naţional – programa şcolară pentru disciplina şi clasa pentru care se va proiecta, de către fiecare cursant, instrumentul de evaluare.

Page 18: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

b) Formularea obiectivelor de evaluare, pornind de la analiza de curriculum.

c) Instrumentul de evaluare proiectat.

d) Baremul de corectare şi notare.

Page 19: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

e) Un document de prezentare a administrării instrumentului de evaluare, însoţit de raportul de analiză (număr de elevi testaţi, rezultate pe itemi, subitemi, medii, mediane, corelaţii, analiza performării prin raportarea la obiectivele de evaluare, concluzii şi recomandări de optimizare).

Page 20: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

f) Un document de analiză a modului în care a fost aplicat baremul de corectare şi notare proiectat conţinând concluzii privind optimizarea baremului şi a aplicării sale.

Page 21: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

g) Un eseu liber pe tema Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii calităţii actului educaţional.

Page 22: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect / a unei teme din portofoliul realizat.

Din comisia de examinare constituită în acest scop face parte şi un reprezentant al CNFP.

Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului / temei / lucrării se face prin calificative (Excelent, Foarte bine, Bine, Suficient, Insuficient).

Page 23: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Puncte tari:

Din perspectiva stagiarilor

A. Referitor la curs: - clarificarea teoretică a unor noţiuni de

bază din domeniul evaluării; - obiectivele activităţii de formare au fost

formulate foarte clar; - conţinuturile prezentate au corespuns în

totalitate nevoilor de formare ale stagiarilor;

Page 24: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

- relaţia obiective-conţinuturi a fost optimă;

- realizarea de activităţi practic-aplicative centrate pe instrumente de evaluare adaptate specialităţii limba franceză;

Page 25: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

- realizarea obiectivelor cursului în proporţie de 100% (conform opiniilor exprimate de 90% dintre cursanţi);

- accesibilitatea informaţiilor;

- noutatea materialelor;

Page 26: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

- densitatea informaţiilor a fost considerată de către cursanţi ca fiind echilibrată;

- cursanţii cred că vor aplica în activitatea lor de evaluare ceea ce au dobândit în acest curs de formare;

Page 27: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

B. Despre formatori - au demonstrat cunoaşterea

domeniului evaluării; - au solicitat feed-back în toate

momentele "cheie" ale cursului; - au utilizat mijloace şi metode

interactive în prezentarea conţinuturilor şi în activităţile practice;

Page 28: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

- au dovedit competenţele de relaţionare / comunicare;

- au încurajat participarea tuturor cursanţilor.

Page 29: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Puncte slabe:

Din perspectiva stagiarilor

- desfăşurarea cursului în perioada week-end-ului (cursanţii ar fi preferat perioada vacanţei);

- durata programului de formare (40 de ore de curs si 20 de ore pentru pregătirea portofoliului personal).

Page 30: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Puncte tari:

Din perspectiva formatorilor - centrarea, atât a părţii teoretice cât şi

a activităţilor aplicative pe o singură disciplină (limba franceză), întregul demers căpătând astfel coerenţă;

- corelarea conţinutului teoretic cu activităţi practice corespunzătoare fiecărei teme;

Page 31: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

- utilitatea conţinutului teoretic pentru cadrele didactice în curs de formare prin grade didactice;

- utilitatea aplicaţiilor în activitatea de evaluare la clasă.

Page 32: Programul na ţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)

Puncte slabe:

Din perspectiva formatorilor

- suprapunerea cu alte activităţi didactice ale cursanţilor;

- factorul de oboseală; - lipsa de motivaţie a unora dintre

cursanţi.