PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMأ‚NIEI...

download PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMأ‚NIEI mrp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/08/pLegislativGuv2010-2012.pdf

of 79

 • date post

  20-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMأ‚NIEI...

 • GUVERNUL ROMÂNIEI

  PROGRAMUL LEGISLATIV

  AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

  PENTRU PERIOADA

  2010 - 2012

  - PRINCIPALELE REGLEMENTĂRI -

  - Bucureşti, februarie 2010 -

 • 2

  CUPRINS

  CAPITOL Pag.

  I. Angajamentul pentru buna guvernare a României. Principiile de guvernare. Măsuri pentru reluarea creşterii economice

  3

  II. Politica fiscal-bugetară 7

  III. JustiŃie şi politici anticorupŃie 15

  IV. EducaŃie 20

  V. Sănătate 22

  VI. PiaŃa muncii 24

  VII. Asigurări sociale 28

  VIII. Familia, protecŃia copilului şi egalitatea de şanse 29

  IX. Tineret şi sport 33

  X. Mediul de afaceri, IMM-urile, concurenŃa şi protecŃia consumatorului

  34

  XI. Infrastructura de transport 37

  XII. Cercetarea ştiinŃifică, dezvoltarea şi inovarea 39

  XIII. Societatea InformaŃională 40

  XIV. Agricultură şi dezvoltare rurală 43

  XV. Politici de dezvoltare regională, a infrastructurii publice de interes local şi a turismului

  47

  XVI. Energie şi resurse minerale 51

  XVII. ProtecŃia mediului înconjurător 53

  XVIII. Reforma administraŃiei publice 56

  XIX. Ordine publică şi siguranŃa cetăŃeanului 60

  XX. Politica externă 65

  XXI. Cultură şi patrimoniu naŃional 69

  XXII. Apărarea naŃională 73

  XXIII. Afaceri europene 77

  XXIV. Politici în domeniul relaŃiilor interetnice 79

 • I. Angajamentul pentru buna guvernare a României. Principiile de guvernare. Măsuri pentru reluarea creşterii economice

  Nr. Crt.

  Denumire Proiect de Lege IniŃiatori Termen de prezentare în Guvern

  Principalele reglementări

  1. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România şi BIRD pentru finanŃarea celui de al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare

  MFP Februarie 2010

  - modalitatea de tragere şi utilizare a sumelor din cel de al doilea împrumut acordat de BIRD din pachetul de 1 miliard de Euro, conditionalităŃi asociate.

  2. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înŃelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 Euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca NaŃională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009

  MFP Februarie 2010

  - modalitatea de tragere şi utilizare a celei de a doua tranşe din împrumutul acordat de CE, condiŃionalităŃi associate.

  3. Proiect de Lege privind completarea şi modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar InternaŃional

  MFP Februarie 2010

  - modalitatea de utilizare a sumei împrumutului, respectiv a tranşelor III-VIII şi condiŃionalităŃi asociate.

  4. Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi urmaşilor persoanelor executate ca urmare a acŃiunilor de opoziŃie faŃă de regimul comunist

  SGG IICCMER

  Februarie 2010

  - acordarea unei sume cu titlu de despăgubiri morale rudelor până la gradul al II-lea, inclusiv, ale persoanelor executate în urma dispoziŃiilor nelegale ale organelor de securitate, ca urmare a acŃiunilor de opoziŃie faŃă de regimul comunist.

  5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”

  MFP Februarie 2010

  - extinderea categoriei beneficiarilor de garanŃii de stat în cadrul programului Prima casă.

  6. Proiect de Lege pentru aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanŃate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

  MFP Februarie 2010

  - aprobarea unui program de sprijin prin acordarea de garanŃii de stat pentru contractarea de împrumuturi de către beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanŃate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.

  7. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război

  SGG IICCMER

  Martie 2010

  - introducerea unui amendament la articolul 3, care să asimileze şi mormintele luptătorilor anticomunişti, executaŃi de Securitate.

  8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.30/1991 privind organizarea şi funcŃionarea controlului financiar şi a altor acte normative

  MFP ANAF

  Aprilie 2010

  - reorganizarea instituŃională şi organizatorică a activităŃii de control financiar exercitat de Ministerul FinanŃelor Publice prin modificarea şi completarea Legii nr.30/1991 privind organizarea şi funcŃionarea controlului financiar cu atribuŃii de verificare la entităŃile publice pentru: • administrarea bunurilor din domeniul public al

 • 4

  Nr. Crt.

  Denumire Proiect de Lege IniŃiatori Termen de prezentare în Guvern

  Principalele reglementări

  statului şi al unităŃilor administrativ-teritoriale; • disciplina financiar-bugetară.

  9. Proiect de Lege privind Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2011- 2013

  MFP Mai 2010

  - stabilirea cadrului macroeconomic care stă la baza politicii fiscal-bugetare, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, cadrul de cheltuieli pe termen mediu şi o declaraŃie de răspundere.

  10. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituŃiilor de credit, a societăŃilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăŃilor de servicii de investiŃii financiare şi a societăŃilor de administrare a investiŃiilor dintr-un conglomerat financiar

  MFP Septembrie 2010

  - modificarea definiŃiei unui conglomerat financiar.

  11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii contabilităŃii nr. 82/1991

  MFP Octombrie 2010

  - introducerea posibilităŃii utilizării unui curs mediu anual pentru conversia în moneda naŃională a operaŃiunilor desfăşurate de subunităŃile persoanelor juridice române, cu sediul în străinătate; - cuprinderea de prevederi pentru situaŃia când exerciŃiul financiar diferă de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entităŃi; - actualizarea termenilor utilizaŃi conform prevederilor legislaŃiei în vigoare (de exemplu: audit statutar); - modificarea termenelor pentru întocmirea şi depunerea situaŃiilor financiare anuale pentru unele entităŃi; - actualizarea cuantumurilor amenzilor pentru nerespectarea prevederilor Legii contabilităŃii.

  12. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităŃii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaŃi

  MFP Octombrie 2010

  - completarea prevederilor privind supravegherea publică a profesiei contabile, în sensul precizării măsurilor ce pot fi luate în cazul nerespectării de către organele de conducere ale Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România (CECCAR) a prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr.65/1994; - precizarea prin lege a condiŃiilor în care poate fi retrasă calitatea de expert contabil; - completarea prevederilor art.43 referitoare la materialele supuse dezbaterilor organelor de conducere a Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România; - stabilirea cadrului legal privind participarea reprezentanŃilor Ministerului FinanŃelor Publice la şedinŃele Consiliului Superior şi ale ConferinŃelor NaŃionale a Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România.

  13. Proiect de Lege pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaŃiilor financiare anuale şi al situaŃiilor financiare anuale consolidate

  MFP Octombrie 2010

  - reglementarea statutului de instituŃie publică autonomă; - referirile din textul actului normativ să se facă numai la Regulamentul de organizare şi funcŃionare, nu şi la Regulamentul intern de organizare şi funcŃionare; - specificarea clară a faptului că investigaŃiile se realizează prin departamentul de Monitorizare şi InvestigaŃii, şi nu prin Comisia de disciplină, care aprobă sancŃiunile propuse şi dispune aplicarea

 • 5

  Nr. Crt.

  Denumire Proiect de Lege IniŃiatori Termen de prezentare în Guvern

  Principalele reglementări

  acestora; - modificarea componenŃei Consiliului Superior al Consiliului pentru Supraveghere Publică a ActivităŃii de Audit Statutar (CSPAAS); - eliminarea sintagmei „funcŃionari publici” din prevederile referitoare la statutul personalului; - modificarea prevederilor privind finanŃarea, prin preve