Programe Jurnalism

198
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Litere CATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISM Adresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47 Nr. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢELE LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de stud iu Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod discipl ină Sem. I Sem. II C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Nr. ore 2 2 - - 28 28 E - 8 - UGL J 0I,01 B. Obiectivele disciplinei: formarea unei imagini ştiinţifice asupra limbii ca mijloc de comunicare, a semnificaţiei sale pentru individualitatea şi pentru colectivitatea umană disocierea şi definirea diverselor forme de comunicare proiectarea unor perspective teoretice diferite asupra noţiunii de comunicare asumarea conştientă a statutului de interdisciplinaritate al ştiinţelor comunicări formarea unui vocabular de specialitate formarea deprinderilor de utilizare conştientă a limbajelor de orice tip dezvoltarea capacităţii de a aplica eficient cunoştinţele în domeniul comunicaţional dezvoltarea gândirii strategice şi analitice în domeniul comunicaţional C. Metode de predare învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

Transcript of Programe Jurnalism

Page 1: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢELE LIMBAJULUI ŞI

COMUNICĂRII

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 2 - - 28 28 E - 8 - UGL J 0I,01

B. Obiectivele disciplinei: formarea unei imagini ştiinţifice asupra limbii ca mijloc de comunicare, a

semnificaţiei sale pentru individualitatea şi pentru colectivitatea umană disocierea şi definirea diverselor forme de comunicare proiectarea unor perspective teoretice diferite asupra noţiunii de comunicare asumarea conştientă a statutului de interdisciplinaritate al ştiinţelor comunicări formarea unui vocabular de specialitate formarea deprinderilor de utilizare  conştientă a limbajelor de orice tip dezvoltarea capacităţii de a aplica eficient cunoştinţele în domeniul

comunicaţional dezvoltarea gândirii strategice şi analitice în domeniul comunicaţional

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: testare finală (70%), activitatea de seminar (15%), teme de casă, referate (15%)

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I. Introducere (1 curs – 2 ore): Obiectul cursului, delimitarea domeniului, clarificări terminologice,

concepte fundamentale Noţiunea de comunicare şi avatarurile ei. Variabile implicate şi

condiţionări ale fenomenului Definiţii ale comunicării. Axiomele Şcolii de la Palo Alto

II. Limbaj şi comunicare (1 curs – 2 ore): Limbaj – limbă – vorbire.

Page 2: Programe Jurnalism

Teorii asupra originii limbajului uman Etape ale dezvoltarii comunicarii umane

III. Factorii constitutivi ai procesului de comunicare (1 curs – 2 ore): Emiţătorul Receptorul Codul Mesajul Canalul Contextul

IV. Funcţiile limbajului (1 curs – 2 ore): Funcţia de comunicare Funcţia de denumire Funcţia expresivă Funcţiile limbajului conforma schemei lui Jakobson

V. Limba – sistem de semne (2 cursuri – 4 ore): Semnul. Clasificarea semnelor Semnul lingvistic : accepţii, funcţii, atribute Coduri de semne

VI.Teorii (modele) ale comunicării (1 curs – 2 ore): Modelul lui Shannon şi Weaver Modelul lui Gerbner Modelul lui Lasswell Modelul lui Newcomb Modelul lui Westley şi MacLean Modelul lui Jakobson

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:- Ce este comunicarea umană. Definiţii ale comunicării. Schema generală a

comunicării (1 seminar – 2 ore)- Limbaj – limbă – vorbire (1 seminar – 2 ore)- Funcţiile limbajului – aplicaţii pe texte şi situaţii de comunicare (1

seminar – 2 ore)- Limba – sistem de semne. Semnul lingvistic – atribute (1 seminar – 2 ore)- Sisteme de comunicare umană (1 seminar – 2 ore)- Nevoia de comunicare – studii de caz (1 seminar – 2 ore)- Comunicarea reală vs. Comunicarea virtuală – studii de caz (1 seminar –

2 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursului1. Bougnoux, Daniel. Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi,  Polirom, 20002. Cuilenberg, JJ, Scholten, O, Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti, (1998)3. Dinu, Mihai, Comunicarea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 19974. Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării, Polirom, Iaşi, 2003.5. Haineş, Ion. Introducere în teoria comunicării, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de mâine”, 1998

Page 3: Programe Jurnalism

6. Iacob, Luminita, Comunicarea - forţa „gravitaţională" a câmpului social , în „Comunicarea în câmpul social", Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi, 19977. Mattelart, A, Mattelart, M., Istoria teoriilor comunicării, Editura Polirom, Iaşi8. McQuail, Denis, Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 19999. Miege, B, Societatea cucerita de comunicare, Editura Polirom, Iasi, 200010.O’Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D. , Montgomery, M.mm Fiske, J., Concepte fundamentale în ştiintele comunicării şi studiile culturale, Editura Polirom, Iaşi, 200111.Pârvu, Ilie, Filozofia comunicării, Bucureşti, Editura Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, 200012.Stanton, Nicki, Comunicarea, Editura Societatea de Ştiinţă şi Tehnică, 199513.Tonoiu, Vasile, Omul dialogal, Editura Fundatiei Culturale Române, 199514.Tran, Vasile, Tehnici de comunicare, Editura Print, 1999 15.Wald, Lucia, Sisteme de comunicare umană, Bucureşti, 1973

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1. Bougnoux, Daniel, Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi,  Polirom, 20002. Cuilenberg, JJ, Scholten, O, Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti, (1998)3. Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 19974. Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării, Polirom, Iaşi, 2003.5. Haineş, Ion, Introducere în teoria comunicării, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de mâine”, 19986. McQuail, Deni, Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 19997. Stanton, Nicki, Comunicarea, Editura Societatea de Ştiinţă şi Tehnică, 19958. Tran, Vasile, Tehnici de comunicare, Editura Print, 19999. Wald, Lucia, Sisteme de comunicare umană, Bucureşti, 1973

Data aprobării programei analitice în catedră:Septembrie 2010

(Semnătura)

Şef de catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa MILEA

Page 4: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Introducere în sistemul mass-media

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 2 1 42 28 - E - 4 UGL J, 0I II,02

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei; - Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei;- Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre sistemul mass-media european şi cel românescC. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia,

dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale, probe practice şi teme.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

- Mass-media şi formele de comunicare; formele mediilor; dinamica mediilor şi manifestarea culturalã a societãţii; impactul mediilor; funcţiile mediilor; (12 ore)- Consumatorul de mesaje transmise prin mass-media; caracterizarea rolului de consumator de mesaje transmise prin mass-media; proiectarea unui comportament raţional al consumatorului de mesaje; (12 ore)- mesajul transmis prin mass-media; (4 ore) - manipularea prin mass-media; (4 ore) - publicitatea; ( 4 ore) - minoritãţi în mass-media; ( 4 ore) - ziaristul şi rolul lui în societate ( 2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

- Tipuri de mesaje în presa scrisă ( 4 ore) - Impactul audio-vizualului asupra receptorului ( 2 ore) - Mesajul persuasiv în publicitate ( 2ore) -Campanii publicitare ( 6 ore) - Comportamentul consumatorului de informaţie ( 2 ore) -Cazuri de manipulare (4 ore) -Minoritati, stereotipuri, reactii in presa ( 4 ore)

Page 5: Programe Jurnalism

-Formatorii de opinie si publicul lor ( 4 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursului- Ştefan Buzărnescu , Sociologia opiniei publice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1997- Mihai Coman, Introducere în sistemul mass-media, Ed. Polirom, Iaşi, 1999- Cristina Coman , Relaţii publice – tehnici de comunicare cu presa, Bucureşti, All, 1999- Bogdan Ficeac, Tehnici de manipulare, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998- Doru Silviu Luminosu, Sociologia mass-media,Ed. PUR, Timişoara, 1995- Ion Drăgan ,Paradigme ale comunicării de masă, Bucureşti, Şansa, 1996- Patrice Flichy,O istorie a comunicării moderne, Iaşi, Polirom, 1999- David Randall , Jurnalistul universal, Ed. Polirom, Iaşi, 1998

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Lucian Vasile Szabo, Libertate şi comunicare în lumea presei, Ed. Amarcord, Timişoara, 1999- Angela Teşileanu, Dorina Chiriţescu –Mass-media şi educaţia civică. Ghid metodic, Ed. Sigma, Bucureşti, 1999

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa MILEA

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 6: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Sociopsihologia comunicării

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 1 1 14 14 E - 4 UGL J,0 II, 03

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei; - Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei;- Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre istoria sociologiei şi cea a sociopsihologiei.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale, probe practice şi teme.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. - Comunicare si teoria informatiei (2 ore) - Procesul comunicarii- Ascultarea- Sens si informatie

2. Comunicarea non-verbala ( 2 ore) - Comunicarea in lumea animala- Ritual si comunicare- Comportamentul non-verbal- Concordante-discordante intre comunicarea verbala si cea non-

verbala3. Comunicare si limbaj ( 2 ore)

- Simbolismul social si cultural- Limbaj si norme sociale- Denotatie si conotatie

4. Transmiterea informatiei ( 2 ore) - Receptionarea mesajelor- Disonanta cognitiva

5. Comunicarea de grup ( 2 ore) - Marimea grupului

Page 7: Programe Jurnalism

- Retelele de comunicatii- Constrangeri organizationale

6. Interactiune si influenta ( 2 ore) - Comunicare si devianta- Normalitatea- Conformismul

7. Tehnici de formare in comunicare ( 2 ore) - Grupul de diagnostic

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:- Functiile mesajului ( 2 ore) -Feed-back-ul ( 2 ore) - Structura afectiva a grupului ( 2 ore) - Inovarea ( 2 ore) - Conducerea intrunirilor ( 2 ore) - Grupul de brainstorming ( 2 ore) - Psihodrama – sociodrama ( 2 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursuluiStanton, Nicki, Comunicarea, Ed. Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 1995Amado, Gilles & Guittet, Andre, La dynamique des communicatons dans les groupes; Editeur Armand Colin, 4e édition, 2003Leroy-Gourhan, André, Le geste et la parole, tome I : Technique et langage ; tome II La mémoire et les rythmes, Albin Michel, Paris, 1965Levy-Strauss, Claude, Antropologia culturala, Ed. Polirom, Bucuresti, 1973Skinner. B. F., Verbal Behavior, Revista, 1957Le Bon, Gustave, Psihologia Maselor, Anima, 1990 Moscovici, Serge, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei, Ed. Universitara, Iaşi, 1994

Boudon, R. (coord.), Tratat de sociologie, PUF, Paris, 1992

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

IONESCU, Carmen, Agentiile de presa din Romania, 1889-1999, Bucuresti, Editura Tritonic, 2001 (p. 7-107)UDROIU, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999 (cap. 3, pag. 258-434)BONDREA, Aurelian, Sociologia opiniei publice şi a mass-media, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1997 (p. 14-94 si 242-253)

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Şef catedră: Prof. univ. dr. Doiniţa MILEA

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 8: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Tehnici de redactare în presa scrisă

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. V Sem. VI Sem. I Sem. II

Nr. ore

1 2 42 V V 3 3 UGL J 0I,II,04

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale în studiul elaborării unui text.- Cunoaşterea noţiunilor definitorii pentru configurarea direcţiilor generale în evoluţia noţiunii de „produs mediatic”.- Identificarea elementelor de continuitate / discontinuitate în raporturile dintre perspectiva clasică şi cea modernă asupra teoriei comunicării, din perspectivă lingvistică.- Delimitarea perspectivei literare (filologice) de cea lingvistice asupra noţiunii discutate.- Interpretarea fenomenelor textuale în raport cu circulaţia formulelor moderne – utilizarea unor materiale / instrumente auxiliare necesare analizei şi comparaţiei (cărţi ştiinţifice de referinţă pentru domeniile menţionate, documentare video pe teme din domeniul lingvistic şi cel filologic).- Formarea unei concepţii sistematice asupra raporturilor dintre evoluţia ideilor, în plan general, şi posibilitatea aplicării lor în cadrul spaţiului cultural românesc.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea,

problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul seminarului/ număr de ore pentru fiecare temă:1. Posibilităţi de definire a produsului mediatic ca text (6 ore)- perspective clasice asupra definirii textului ;- componenta lingvistică şi cea extralingvistică ;- diferenţierea text- discurs - text-context-intertext (contextul spaţial, temporal, socio-cultural;- perspectiva lingvistică vs. perspectiva literară asupra textului ;

Page 9: Programe Jurnalism

2. Condiţiile de existenţă (4 ore)- caracteristici lingvistice ale textului românesc (cuvinte nou-formate, împrumuturi lexicale, calcuri lingvistice) ;- caracteristici gramaticale (grupul nominal vs. grupul verbal, rolul elipsei, topica) . 3. Textualitatea (6 ore)- coerenţă (jocuri de cuvinte, conotaţii),- coeziune (recurenţă, paralelism, parafrază, proforme, elipsă, perspectiva funcţională a propoziţiei, intonaţie)4. Realizarea textualităţii pe diverse dimensiuni : sintactic, semantic, pragmatic, retoric (12 ore)- relaţia grup nominal-grup verbal ;- preferinţa limbii române pentru jocurile de cuvinte ;- acte ilocuţionare,- politeţea pozitivă / negativă ;- umorul;- argumentarea ;- figuri5. – Coerenţă, coeziune, deictice (2 ore)6. – Ştire, reportaj, ancheta (6 ore)7. – Editorial, interviu, recenzie (6 ore)

F. Bibliografie de elaborare a cursului: Barthes, R., Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953;Charaudeau, P., Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette, 1992;Drăgan, Ioan (coord.), Comunicarea de masă şi spaţiul public în perioada de tranziţie,

Bucureşti, Ed. Academiei, 1993; Fontanier, P., Figurile limbajului, Bucureşti, Univers, 1977;Groza, L., Discursul politic şi sloganul publicitar în LL, 1999, nr. 3-4, p. 14-17;Guţu –Romalo, V., Corectitudine şi greşeală, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2000 ;Houdebine, Jean-Louis, Cercetare preliminară a noţiunii de text în Pentru o teorie a

textului – antologie “Tel-Quel”, Bucureşti, Univers, 1980;Kristeva, J., Poblemele structurării textului în Pentru o teorie a textului – antologie

“Tel-Quel”, Bucureşti, Univers, 1980;Lochard, G., H., Boyer, Comunicarea mediatică, Iaşi, Institutul European, 1998;McQuail, D., Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999;Mihăilă, Rodica, Titlul, metatext şi intertext în SCL, 1985, nr.1, p. 73-81;Neţ, Mariana, Tensiunea textului şi intertextualitatea în SCL 1985, nr 1, p. 43-51;Plett, H.F., Ştiinţa textului şi analiza de text, Bucureşti, Univers, 1983;Starobinski, J., Textul şi interpretul, Bucureşti, Univers, 1985;

G. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Fontanier, P., Figurile limbajului, Bucureşti, Univers, 1977;Houdebine, Jean-Louis, Cercetare preliminară a noţiunii de text în Pentru o teorie a

textului – antologie “Tel-Quel”, Bucureşti, Univers, 1980 (p. 18-69);Kristeva, J., Poblemele structurării textului în Pentru o teorie a textului – antologie

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 10: Programe Jurnalism

“Tel-Quel”, Bucureşti, Univers, 1980 (p. 134-281); Mihăilă, Rodica, Titlul, metatext şi intertext în SCL, 1985, nr.1, p. 73-81;Neţ, Mariana, Tensiunea textului şi intertextualitatea în SCL 1985, nr 1, p. 43-51;Plett, H.F., Ştiinţa textului şi analiza de text, Bucureşti, Univers, 1983;Starobinski, J., Textul şi interpretul, Bucureşti, Univers, 1985;

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedră Prof. univ. dr. Doiniţa MILEA

Page 11: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Tehnici de colectare a informatiei

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. III Sem. IV

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

3 - 42 V 3 UGL J 0I,05

B. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;Stimularea interesului corectitudinea colectării informaţiei.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:- Informaţia si societatea ( 4 ore) - Cum alegem subiectele ( 6 ore) - Coduri şi convenţii ( 4 ore) - Realitatea vs. Prelucrarea ei ( 2 ore) - Tratarea subiectelor ( 4 ore) - Relatarea (4 ore) - Autonomie şi ideologie in relatare ( 4 ore) - Identificarea audienţei ( 4 ore) - Selectarea şi construirea ( 4 ore) - Valorile informaţiei ( 6 ore)

F. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursuluiCOMAN, Mihai –Manual de jurnalism, genuri jurnalistice, vol. 2, ed. a II-a revazuta, RANDALL, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ;

Page 12: Programe Jurnalism

POPESCU, Florin Cristian – Manual de jurnalism, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ; BONDREA, Aurelian, Sociologia opiniei publice şi a mass-media, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1997HARTLEY, John, Discursul ştirilor, Iaşi, Editura Polirom, 1999POPA, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002UDROIU, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999

G. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

COMAN, Mihai –Manual de jurnalism, genuri jurnalistice, vol. 2, ed. a II-a revazuta, POPESCU, Florin Cristian – Manual de jurnalism, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ;

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: Septembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 13: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Istoria presei

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 1 2 14 28 - V - 2 UGLJ0 II, 06

B. Obiectivele disciplinei:

Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei; Dezvoltarea interesului pentru evoluţia mass-media în spaţiul românescDelimitarea formelor discursului jurnalistic în funcţie de contextul socio-cultural şi de spaţiul de apariţie

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I. Începuturile presei în spaţiul cultural românesc. Primele publicaţii în limba română. Orientări, direcţii, tendinţe în discursul presei culturale româneşti. – 1 curs

II. Direcţii şi tendinţe în presa românească a secolului XIX. Disputa naţional-universal în Curierul românesc al lui Ion Heliade Rãdulescu (Ţara Românească). Gazeta de Transilvania şi Foaie pentru minte, ininimă şi literatură (George Bariţ, Transilvania). Albina românească (Gheorghe Asachi, Moldova), Dacia Literară, Propăşirea. Magazin istoric pentru Dacia. Presa junimistă. – 2 cursuri.

III. Presa culturală şi literară interbelică. Orientări ideologice. Reverberaţii ale naţionalismului românesc interbelic: “specific national” (G. Ibraileanu), “spiritualitate românească” (M. Vulcănescu), “spirit romanesc” (Nae Ionescu), “românismul” (Radulescu-Motru), “fenomenul românesc” (M. Ralea), “ortodoxie” (N. Crainic). – 2 cursuri.

IV. Presă şi cultură în spaţiul românesc postbelic. Presiunea politicului: presa ca instrument ideologic. Directive politice şi direcţii culturale în anii „obsedantului deceniu”: rolul presei în epoca Dej. Restricţii şi cenzură. Dezbateri în „cazarma

Page 14: Programe Jurnalism

scriitorilor”. Epoca Ceauşescu: anii „dezgheţului” şi „renaşterea” presei culturale şi literare. Revenirea la „matrice”: tezele din iulie 1971. Imaginar cultural şi imaginar politic în presa ideologică: 1945 – 1965. Scânteia, Scânteia tineretului, Viaţa românească etc. Mitologii politice legitimatoare reflectate în presă. Clişee ideologice în discursul jurnalistic. „Cetatea ideală” comunistă //vs// „infernul” occidental în rubricile culturale şi literare (cronici literare / de teatru / de film şi eseuri critice, poezie şi proză propagandistică, rubricile de tip „Satiră şi umor” etc). Literatura realist-socialistă //vs// literatura „descompunerii şi a disperării”. – 2 cursuri.

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Seminar introductiv. – 2 ore2. Curente şi tendinţe reflectate în presa românească a secolului XIX. Studii de caz. – 6

ore3. Presa culturală şi literară interbelică. Direcţii şi tendinţe. Dezbateri ideologice. – 4 ore4. Presa culturală şi politică a primelor decenii postbelice. Proletcultismul, realismul socialist şi arta ca ideologie. – 6 ore5. Presa „epocii de aur”: ideologie şi metanaraţiuni legitimatoare reflectate în presă. – 6 ore6. Schimbările postdecembriste ale presei. Comparaţie între presa comunistă şi presa actuală. – 4 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului

*** Din presa literara româneasca (1900-1918), Ediţie îngrijită şi prefaţă de D. Murarasu, Bucureşti, Editura Albatros, 1970. *** Reviste literare românesti de la începutul secolului al XX-lea. Vol. elaborat de Stancu Ilin, Ovidiu Papadima, Dana Popescu, Bucur Tincu, D. Vatamaniuc. Îngrijire stiintifica – Ovidiu Papadima, Buc., Editura Academiei, 1976. *** Reviste literare româneşti de la începutul secolului al XX-lea. Volum elaborat de Stancu Ilin, Ovidiu Papadima, Dana Popescu, Bucur Ţincu, D. Vatamaniuc, Bucureşti, 1976. *** Reviste literare românesti din secolul al XIX-lea. Sub îngrijirea si cu un studiu introductiv de Paul Cornea, Buc., Minerva, 1970. Acoutourier, Michel, Realismul socialist, Cluj-Napoca, Dacia, 2001Albert, Pierre, Istoria presei, Iaşi, Institutul european, 2002Boia, Lucian (coord.), Miturile comunismului românesc, Bucureşti, Nemira, 1998Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Humanitas, 2005Caietele Echinox, vol. 4, Restricţii şi cenzură, Cluj-Napoca, Dacia, 2002Caietele Echinox, vol. 7, Literatură şi totalitarism, Cluj-Napoca, Dacia, 2004Coman, Mihai, Mass-media în România postcomunistă, Editura Polirom, Iaşi, 2003. Ficeac, Bogdan, Cenzura comunistă şi formarea „omului nou”, Bucureşti, Nemira, 1999Hangiu, I., Dicţionarul presei literare româneşti, 1790-1990, Bucureşti, 1996. Hangiu, I., Presa literară românească. Articole-program de ziare şi reviste (1789-1948). Ediţie în douã vol., bibliografie şi indici de~. Cu o introducere de D. Micu, Bucureşti, 1968. Iliescu, Adriana, Revistele literare la sfârşitul secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1972. Negrilă, Iulian, Istoria presei, Editura Multimedia, Arad, 1997.

Page 15: Programe Jurnalism

Pasailă, Vasile, Presa în istoria modernă a românilor, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2004. Petcu, Marian, Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Iaşi, Polirom, 2007Petcu, Marian, Istoria presei româneşti. Antologie de ~, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003. Petcu, Marian, Structura presei româneşti, Institutul European, Iaşi, 2001. Petcu, Marian, Tipologia presei româneşti, Institutul European, Iaşi, 2000. Schwarz, Gheorghe, Politică şi presă, Institutul European, Iaşi, 2001.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

*** Din presa literara româneasca (1900-1918), Ediţie îngrijită şi prefaţă de D. Murarasu, Bucureşti, Editura Albatros, 1970. *** Reviste literare românesti de la începutul secolului al XX-lea. Vol. elaborat de Stancu Ilin, Ovidiu Papadima, Dana Popescu, Bucur Tincu, D. Vatamaniuc. Îngrijire stiintifica – Ovidiu Papadima, Buc., Editura Academiei, 1976. *** Reviste literare românesti din secolul al XIX-lea. Sub îngrijirea si cu un studiu introductiv de Paul Cornea, Buc., Minerva, 1970. *** Reviste literare româneşti de la începutul secolului al XX-lea. Volum elaborat de Stancu Ilin, Ovidiu Papadima, Dana Popescu, Bucur Ţincu, D. Vatamaniuc, Bucureşti, 1976. Petcu, Marian, Tipologia presei româneşti, Institutul European, Iaşi, 2000. Petcu, Marian, Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Iaşi, Polirom, 2007

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 16: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Multimedia

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. IIC S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Nr. ore

- 2 - - 28 V 2 UGLJ, 0I, 07

B. Obiectivele disciplinei:sem. I:

- familiarizarea studenţilor cu sau consolidarea cunostintelor referitoare la programele

mentionate in tematica cursului- investigarea resurselor mediului virtual si crearea capacitatii de folosire

corecta a acestorasem. II:

- familiarizarea studenţilor cu conceptul de societate informaţională- investigarea elementelor dinamice in apariţia epocii informaţionale- studiul comparativ si contrastiv al societăţilor industrială şi informaţională

(transformările societale care marchează trecerea la un nou tip de societate)

- identificarea noilor practici de comunicare mediatică- schimbări ideologice şi valorice (neo-individualism; noi valori şi coduri

culturale; practici postmoderne în viaţa cotidianã).

C. Metode de predare – învăţare: conversaţia, explicaţia, analiza de text individuală şi/ sau în grup, dezbaterea.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă prin metode orale, scurte teste progresive, lucrări practice şi teme de casă (pondere 50%); evaluare finală (pondere 50%).

E. Conţinutul cursului practic/ număr de ore pentru fiecare temă:- Utilizare Microsoft Word – 4 ore- Utilizare Microsoft Excel – 4 ore- Utilizare Powerpoint – 4 ore- Utilizare a resurselor din Internet – 2 ore- internetul ca nou medium de comunicare socială – 2 ore- internetul şi demonopolizarea informaţiei politice – 2 ore- internetul şi dezvoltarea democraţiei locale – 2 ore - internetul – o sursã de comunicare a discursului politic – 4 ore

Page 17: Programe Jurnalism

- democraţia digitală şi fenomenul ‘media malaise’ sau cultura cinismului public (generaţia post-civică) – 4 ore

F. Bibliografie de elaborare a cursului1. http://www.idd.ugal.ro/tutoriate/content.htm 2. http://www.msaccess.databasecorner.com/?refr=google&at=ms-

access&keyw=microsoft%20access&sc=c&adid=363590656&gclid=CMrRi_3-g48CFScDXgodDxEnug

3. Microsoft Access 2000, manualul incepatorului, Bucuresti: Ed. Teora, 20004. Blommaert, Jan; Verschueren, Jef (ed.) (1991): “The Pragmatics of Intercultural

and International Communication”, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia;

5. Calhoun, Craig (ed.) (1994): “Social Theory and Politics of Identity”, Blackwelll, Oxford UK / Cambridge USA;

6. Dahlgren, Peter (2001): „The Public Sphere and the Net: Structure, Space, and Communication” în „Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy”, Cambridge University Press;

7. Morley, David and Kevin, Robins (1995): “Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries”, Routledge, London and NY

G. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1. http://www.idd.ugal.ro/tutoriate/content.htm 2. http://www.msaccess.databasecorner.com/?refr=google&at=ms-

access&keyw=microsoft%20access&sc=c&adid=363590656&gclid=CMrRi_3-g48CFScDXgodDxEnug

3. Microsoft Access 2000, manualul incepatorului, Bucuresti: Ed. Teora, 2000

Data aprobării programei analitice în catedră:Septembrie 2010

Şef catedră, Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 18: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: .Jurnalismul on-line

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - - 2 - 28 - V - 2 UGL J O, II, 08

B. Obiectivele disciplinei:Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;

Identificarea surselor în jurnalismul on-line şi a metodelor de verificare a informaşiilor cu ajutorul Internetului.

Dezvoltarea interesului pentru scriitura on-line şi pentru detectarea contururilor presei virtuale, sub influenţa celorlalte media;

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Ce este jurnalismul online? / 2 ore 2. Scurtă istorie a jurnalismului online în lume şi în România / 2 ore 3. Tipuri de surse în jurnalismul online. Surse specifice jurnaliştilor / 4 ore 4. Metode de verificare a informaţiilor cu ajutorul Internetului / 4 ore 5. Facilităţi avansate ale motorului de căutare Google / 2 ore6. Căutarea informaţiilor din “hidden Web” / 2 ore7. Tehnologia RSS. Organizarea şi citirea feed-urilor RSS / 2 ore8. Dreptul de autor pe Internet şi preluarea materialelor. Licenţa Creative Commons / 4 ore 9. Blogul ca jurnalism online şi probleme de etică. Atelier practic. Cum să-ţi creezi, să personalizezi şi să menţii un blog / 4 ore

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Beker, M.J., Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising, Londra, Macmilan Business, 1998;

Page 19: Programe Jurnalism

Boldinog, Camelia, Conţinuturi implicite în discursul publicitar, LL, 2000, vol. III-IV,

p. 20-25;Bonnange, C., Th. Chantal, Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicare

publicitară, Bucureşti, Ed. Trei , 1996;Dâncu, V.S., Comunicarea simbolică: arhitectura discursului publicitar, Cluj-Napoca,

Dacia, 1999;Crawford, Sharon, Windows 98, 1999, Bucureşti, TeoraFuneriu, I., Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, 1998, Timişoara, Amarcord.Guţu, Dorina, New Media, 2005, Bucureşti, Tritonic.Negroponte, Nicholas, Era digitală, 1999, Bucureşti, All.Gaillard, Philippe, Tehnica jurnalismului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 2000 Popa, Dorin, Textul jurnalistic, Iasi, Editura Institutul European, 2002Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Iaşi, Editura Polirom, 2000 Wilson, John, Să înţelegem jurnalismul, Iaşi, Editura Institutul European, 2004 Roşca, Luminita, Productia textului jurnalistic, Iasi, Editura Polirom, 2004 Dahlgren, Peter, Sparks, Colin (coord.), Jurnalismul si cultura populara, Iasi, Editura Polirom, 2004

H.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi2

Beker, M.J., Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising, Londra, Macmilan Business, 1998;

Crawford, Sharon, Windows 98, 1999, Bucureşti, TeoraFuneriu, I., Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, 1998, Timişoara, Amarcord.Guţu, Dorina, New Media, 2005, Bucureşti, Tritonic.Negroponte, Nicholas, Era digitală, 1999, Bucureşti, All.

.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

2 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 20: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: C.O.B. 1: GRAMATICĂ NORMATIVĂ

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare3

Nr. credite Cod4 disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 1 28 14 - E - 3 UGL J O, II, 10

B. Obiectivele disciplinei: formarea unei imagini ştiinţifice asupra limbii ca mijloc de comunicare, a

semnificaţiei sale pentru individualitatea şi pentru colectivitatea umană; consolidarea deprinderilor de scriere/exprimare în conformitate cu normele

limbii literare ; dobândirea de capacităţi performante în ceea ce priveşte teoria şi practica

raţională şi funcţională a limbii române; cunoaşterea şi aplicarea normelor lexicale şi gramaticale ale limbii române

actuale; însuşirea temeinică a ortografiei şi punctuaţiei, prin motivarea  gramaticală şi

stilistică a acestora; formarea deprinderilor de redactare corectă a unui text; familiarizarea cu principalele lucrări normative ale limbii române şi iniţierea

în utilizarea eficientă a acestora.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: testare finală (70%), activitatea de seminar (15%), teme de casă, referate (15%)

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I. Vocabularul limbii române actuale. Aspecte normative (4 cursuri - 8 ore)f. Tendinţe în evoluţia lexiculuig. Modernizarea şi internaţionalizarea lexicului românesc. Invazia

anglicismelor. Abuzul neologistic. Probleme de adaptareh. Nou şi vechi în sistemul derivativ; funcţionalitatea inovaţiilor lexicalei. Dinamica sensului în româna actuală

3 Specializarea Jurnalism are examen de an, pe sem. al II-lea, cu 4 credite4 La specializarea Jurnalism, codul disciplinei este: UGL08OI, II, 03

Page 21: Programe Jurnalism

j. Proliferarea abrevierilor. Reflexul fenomenului în stilul jurnalistic

II. Morfologie normativă (3 cursuri – 6 ore)a. Încadrarea unor cuvinte în părţile de vorbire sau în subspeciile acestorab. Omonimia şi sinonimia morfologicăc. Formele paraleled. Ezitări şi inconsecvenţe în utilizarea numelor proprii şi a substantivelor colectivee. Concurenţa formelor de plural. Substantivele defective. Concurenţa genurilorf. Problema vocativuluig. Trecerea de la o conjugare la alta. Dificultăţi în utilizarea formelor

paraleleh. Ortografia verbelor şi a sintagmelor verbale. Inventarul ortogramelor

dificile, motivarea lor gramaticalăi. Utilizarea corectă a articolului (hotărât, nehotărât, genitival,

adjectival). Diferenţa dintre normele ortoepice şi normele ortografice ale articulării. Erorile cele mai frecvente

j. Flexiunea adjectivului; gradele de comparaţiek. Erori în utilizarea pronumelor relativel. Numeralul. Forme corecte / incorectem. Corectitudine şi greşeală în utilizarea unor adverbe

III. Sintaxa normativă (4 cursuri – 8 ore)a. Probleme de acord. Acord gramatical versus acord logic. Reguli,

excepţii, tendinţe. Frecvenţa erorilor, recomandări.b. Acord gramatical versus acord prin atracţie. Dezacordul. Variante

corecte,  variante tolerate, variante greşitec. Corespondenţa (concordanţa) timpurilord. Confuzii între unităţi/relaţii/funcţii sintacticee. Topicaf. Omonimia şi sinonimia sintacticăg. Procedee sintactice cu potenţial expresiv: elipsa, repetiţia, reluarea,

izolarea, inversiunile şi dislocările, construcţiile incidenteh. Anacolutul şi tautologiai. Vorbirea directă şi indirectă

IV. Erori frecvente în limbajul cotidian (3 cursuri – 6 ore)a. Erori în folosirea semnelor ortografice şi de punctuaţieb. Erori de ortografie şi ortoepiec. Erori de gramaticăd. Erori de vocabular: pleonasmul, improprietatea, nonsensul,

inadecvarea, clişeul, confuziile paronimice

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului : aplicaţii (1 seminar - 2 ore)Neologizare vs. anglicizare. Probleme ale adaptării neologismelor la normele limbii române. Aspecte ale argoului contemporan (1 seminar - 2 ore)

Page 22: Programe Jurnalism

Frazeologismele şi cultivarea limbii. Modificarea discursului repetat în stilul publicistic (1 seminar - 2 ore)Probleme de acord. Aplicaţii (1 seminar - 2 ore)Pleonasmul, contradicţia în termeni, improprietatea, nonsensul, Hipercorectitudinea, etimologia populară, contaminaţia. Execiţii de recunoaştere şi interpretare (1 seminar - 2 ore)Anacolutul, tautologia, elipsa, construcţiile incidente (1 seminar - 2 ore)Corectitudine şi greşeală : aplicaţii pe DOOM 2. Limba română în presa scrisă şi în audio-vizual. Pe marginea rapoartelor CNA (1 seminar – 2 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursului *** Gramatica limbii române, vol.I, II, Editura Academiei, Bucureşti, 2005. *** Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (IOOP), ediţia a V-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995. *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a II-a, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. *** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a (DOOM 2), Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005. *** Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2001. Apostolatu, Ionel, Formarea cuvintelor în limba română (note de curs), Tipografia Centrului IDFR, Galaţi, 2006. Avram, Mioara, Ortografie pentru toţi, Editura Academiei, Bucureşti, 1990 Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, Editura Hunanitas, 2001. Avram, Mioara, Cuvintele limbii române între corect şi incorect, Editura Cartier, Chişinău, 2001. Beldescu, G., Punctuaţia în limba română, ediţia a II-a, revăzută şi completată, Editura Gramar, Oradea, 1997. Constantinescu-Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Editura Vox, Bucureşti, 1996. Constantinescu-Dobridor, Gh., Sintaxa limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1998. Constantinescu, Silviu, Dificultăţi semantice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997. Dascălu, Doina, Dicţionar de pleonasme, Editura Vox, Bucureşti, 1997. Dimitrescu, Florica, Dicţionar de cuvinte recente (DCR), ediţia a II-a, Logos, Bucureşti, 1997. Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatica limbii române. Morfologia, Editura Institutul European, Iaşi, 2000. Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatica limbii române. Sintaxa, Editura Institutul European, Iaşi, 2002. Graur, Al., „Capcanele” limbii române, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976. Gruiţă, G., Gramatică normativă, ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 1999. Gruiţă, G., Moda lingvistică 2007. Norma, uzul şi abuzul, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006. Guţu Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000. Hristea, Theodor, Probleme de etimologie, Bucureşti, 1968. Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Editura Albatros, Bucureşti, 1984.

Page 23: Programe Jurnalism

Neamţu, G. G., Elemente de analiză gramaticală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989. Pană Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003. Popescu, Mihaela, Lexic, comunicare, stilistică, Editura All, Bucureşti, 2006. Sala, M. (coord.), Enciclopedia limbii române, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi *** Gramatica limbii române, vol.I, II, Editura Academiei, Bucureşti, 2005. *** Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (IOOP), ediţia a V-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995. *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a II-a, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. *** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a (DOOM 2), Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005. Apostolatu, Ionel, Formarea cuvintelor în limba română (note de curs), Tipografia Centrului IDFR, Galaţi, 2006. Gruiţă, G., Gramatică normativă, ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 1999. Guţu Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000. Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Editura Albatros, Bucureşti, 1984.

Data aprobării programei analitice în catedră Septembrie 2010

(Semnătura)

Şef de catedră,Prof. univ. dr. Doiniţa MILEA

Page 24: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: C.O.A. 1: Elemente de retorică a textului jurnalistic

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare5

Nr. credite Cod6 disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 2 28 28 E - 3 - UGL J O, I, 09

B. Obiectivele disciplinei: formarea unei imagini ştiinţifice asupra limbii ca mijloc de comunicare, a

semnificaţiei sale pentru individualitatea şi pentru colectivitatea umană; consolidarea deprinderilor de scriere/exprimare în conformitate cu normele

limbii literare ; dobândirea de capacităţi performante în ceea ce priveşte teoria şi practica

raţională şi funcţională a limbii române; cunoaşterea şi aplicarea normelor lexicale şi gramaticale ale limbii române

actuale; însuşirea temeinică a ortografiei şi punctuaţiei, prin motivarea  gramaticală şi

stilistică a acestora; formarea deprinderilor de redactare corectă a unui text; familiarizarea cu principalele lucrări normative ale limbii române şi iniţierea

în utilizarea eficientă a acestora.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: testare finală (70%), activitatea de seminar (15%), teme de casă, referate (15%)

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:1. Consideraţii generale, concepte – 4h

1.0. Precizări terminologice 1.0.1. Discurs vs. text. Analiza discursului 1.0.2. Situaţia de comunicare

2. Comunicare şi limbaj – 8h2.1. Comunicare lingvistică 2.2. Procesul de comunicare 2.3. Limbă. Limbaj. Vorbire

5 Specializarea Jurnalism are examen de an, pe sem. al II-lea, cu 4 credite6 La specializarea Jurnalism, codul disciplinei este: UGL08OI, II, 03

Page 25: Programe Jurnalism

2.4. Scopurile comunicării 2.5. Funcţiile comunicării 2.6. Forme ale comunicării

2.6.1. Comunicarea verticală şi orizontală 2.6.2. Comunicarea intrapersonală 2.6.3. Comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală

2.6.3.1. Comunicarea verbală2.6.3.2. Comunicarea nonverbală

2.6.4. Metacomunicarea2.7. Formele limbajului

3. Norma lingvistică – 6h3.1. Principiul devierii de la normă3.2. Devieri jurnalistice3.3. Mesajul şi sensurile acestuia

4. Dimensiunea stilistică a textului – 10h4.1. O tipologie a stilurilor de comunicare4.2. Calităţile generale ale stilului4.3. Calităţile particulare ale stilului

4.4. Stilul publicisticF. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Elemente psiho-lingvistice specifice manipulării – 4h2. Lectura ca interacţiune comunicativă – 4h3. Coduri -2h4. Intertextualitatea ca strategie subversivă – 4h5. Natura anticipativă a strategiilor auctoriale – 4h6. Rolul cititorului -2h7. Tipuri de cititor. Funcţiile cititorului -2h8. Faticitatea ca trăsătură specifică interacţiunii comunicative-2h9. Cooperarea şi pactul de lectură -4h

G. Bibliografie de elaborare a cursului *** Gramatica limbii române, vol.I, II, Editura Academiei, Bucureşti, 2005. *** Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (IOOP), ediţia a V-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995. *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a II-a, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. *** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a (DOOM 2), Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005. *** Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2001. Apostolatu, Ionel, Formarea cuvintelor în limba română (note de curs), Tipografia Centrului IDFR, Galaţi, 2006. Avram, Mioara, Ortografie pentru toţi, Editura Academiei, Bucureşti, 1990 Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, Editura Hunanitas, 2001. Avram, Mioara, Cuvintele limbii române între corect şi incorect, Editura Cartier, Chişinău, 2001. Constantinescu-Dobridor, Gh., Sintaxa limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1998. Constantinescu, Silviu, Dificultăţi semantice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997. Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatica limbii române. Morfologia, Editura Institutul European, Iaşi, 2000.

Page 26: Programe Jurnalism

Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatica limbii române. Sintaxa, Editura Institutul European, Iaşi, 2002. Graur, Al., „Capcanele” limbii române, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976. Gruiţă, G., Gramatică normativă, ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 1999. Guţu Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000. Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Editura Albatros, Bucureşti, 1984. Neamţu, G. G., Elemente de analiză gramaticală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989. Pană Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003. Popescu, Mihaela, Lexic, comunicare, stilistică, Editura All, Bucureşti, 2006. Sala, M. (coord.), Enciclopedia limbii române, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001. Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Editura All Educational, Bucureşti, 2001.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi *** Gramatica limbii române, vol.I, II, Editura Academiei, Bucureşti, 2005. *** Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (IOOP), ediţia a V-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995. *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a II-a, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. *** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a (DOOM 2), Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005. Apostolatu, Ionel, Formarea cuvintelor în limba română (note de curs), Tipografia Centrului IDFR, Galaţi, 2006. Gruiţă, G., Gramatică normativă, ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 1999. Guţu Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000. Hristea, Theodor, Probleme de etimologie, Bucureşti, 1968. Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Editura Albatros, Bucureşti, 1984.

Data aprobării programei analitice în catedră Septembrie 2010

(Semnătura)

Şef de catedră,Prof. univ. dr. Doiniţa MILEA

Page 27: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: .C.O.B. 1 (Tehnici narative în presa scrisă)

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 1 - - 28 14 E - 3 UGL J O, I, 09

B. Obiectivele disciplinei:Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;

Formarea unei concepţii unitare privind strategiile naraţiei şi ponderea lor în discursul jurnalistic actual, în funcţie de genul publicistic studiat.

Dezvoltarea interesului pentru studiul naratologic, prin lărgirea ariei de cercetare înspre analiza textului publicistic dintr-o nouă perspectivă.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Text, cuvânt, naraţie / 2 ore2. Naratorul; instanţe şi delimitări / 4 ore3. Descrierea; delimitări şi motivaţii; o retorică a descrierii / 2 ore4. Naraţia; niveluri, forme intemediare, relaţii / 4 ore5. Textul publicistic şi naraţiunea de la bază; genuri şi niveluri narativ-publicistice / 4 ore6. Text literar / text publicistic: perspective naratologice / 4 ore7. Focalizarea; focalizatorul şi obiectul focalizat; niveluri de focalizare / 4 ore8. Timpul şi spaţiul; ficţiune şi realitate în povestirea de presă / 4 ore

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Subiect şi momentele acestuia; delimitare, schiţare şi rezumat / 2 ore

Page 28: Programe Jurnalism

3. Elemente narative în corpusul genurilor de teren / 4 ore4. De la actori la personaje; clase de actori; subiect şi obiect / 6 ore7. Genurile literar-jurnalistice: reportajul de atmosferă, feature-story / 4 ore

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Preda, Sorin, Jurnalismul cultural şi de opinie, Polirom, Iaşi, 2006;Hartley, John, Discursul ştirilor, Polirom, Iaşi, 1999;Randall, David, Jurnalistul universal - ghid practic pentru presa scrisă, Polirom, Iasi, 1998; Popa, Dorin, Textul jurnalistic, Institutul European, Iaşi, 2002;Bal, Mieke, Naratologia. Introducere în teoria naraţiunii, ediţia a II-a, Institutul European, Iaşi, 2008.Biagi, Shirley, 1999, Media Impact – An Introduction to Mass Media, Belmont, Wadworth Publ.McQuail, Denis, 1987, Mass Communication Theory, London, Sage Publ.Cayrol, Roland, 1991, Les médias, Paris, PUFChambat, P., Opinie publică şi dezbatere publică, în I. Pailliart (ed), Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Polirom, 2002Dahlgren, P., Sparks, C., (coord), Jurnalismul si cultura populară, Iasi, Polirom, 2004Bertrand, C-J. (coord), Introducere în presa scrisă şi vorbită, Iasi, Polirom, 2001.Alexandrescu, Sorin, Identitate în ruptură, Ed.Univers, Buc., 2000Alexandrescu, Sorin, Paradoxul român, Ed.Univers, Buc.,1998Antohi, S., Civitas imaginaris, Ed.Polirom, Iaşi, 1999Blaga, Lucian, Cultură minoră şi cultură majoră, Trilogia culturii, ELU, Buc., 1969Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ed.Humanitas, Buc., 1997Călinescu, G., Specificul naţional, în Istoria literaturii..., Ed.Minerva, Buc., 1941Cioran, Emil, Mon Pays - Ţara mea, Ed.Humanitas, Buc., 1996Crişan, Constantin, Literatură română-universalitate şi specific naţional, Sociologie şi bioestetică, Ed.Eminescu, Buc.,1987Duţu, Al., Cultura română şi civilizaţia europeană modernă, Ed.Minerva, Buc., 1978Duţu, Al., Unamanişti români şi cultura europeană, Ed.Minerva, 1974Hagiu, Ion, Dicţionarul presei literare, Ed. Albatros, Bucureşti, 1986;Noica, C., Modelul cultural european, Ed.Humanitas, Buc.,1993Noica, C., Pagini despre sufletul românesc, Ed.Humanitas, Buc., 1991 Panaitescu, P.P., Introducere în istoria culturii româneşti, ES., Buc., 1969Papadima, O., O viziune românească a lumii, Ed.Saeculum, Buc., 1995Papu, Edgar, Clasicii noştri, Ed. Eminescu, 1977Papu, Edgar, Tipul creativ românesc în contextul universal, Arta şi umanul, Ed.Meridiane, Buc., 1974Papu, Edgar, Tradiţia orientului în perioada interbelică, vol. Motive literare româneşti, Eminescu, Buc.,1983Teodorescu, Răzvan, Bizanţ. Balcani. Occident la începuturile culturii medievale româneşti,Ed.Academiei, Buc.,1974.

H.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi7

7 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare,

Page 29: Programe Jurnalism

Preda, Sorin, Jurnalismul cultural şi de opinie, Polirom, Iaşi, 2006;Hartley, John, Discursul ştirilor, Polirom, Iaşi, 1999;Randall, David, Jurnalistul universal - ghid practic pentru presa scrisă, Polirom, Iasi, 1998; Popa, Dorin, Textul jurnalistic, Institutul European, Iaşi, 2002;Bal, Mieke, Naratologia. Introducere în teoria naraţiunii, ediţia a II-a, Institutul European, Iaşi, 2008.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 30: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: .C.O.A. 1 (Stilul publicistic. Caracteristici funcţional-textuale)

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 2 2 28 28 - E - 3 UGL J O, II, 09

B. Obiectivele disciplinei:Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;

Formarea unei imagini viabile a presei literare româneşti, în delimitarea perioadelor de suflu: secolul al XIX-lea, perioada antebelică şi interbelică.

Interpretarea inferenţelor dintre diversele curente artistice ale unei epoci, aşa cum apăreau ele în publicistica literară a perioadei;

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Text, cuvânt, naraţie / 2 ore2. Literatură şi publicistică; concept, definire, delimitare / 4 ore3. Presa literară de dinaintea momentului 1848 / 2 ore4. A doua jumătate a secolului al XIX-lea; scriitori, publicişti, ziare / 6 ore5. Perioada antebelică; direcţii şi opinii / 4 ore6. Interbelicul; consolidarea presei literare ca soclu al marilor scriitori / 6 ore7. Textul publicistic şi naraţiunea de la bază; genuri şi niveluri narativ-publicistice / 4 ore

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Text literar / text publicistic / 2 ore2. Înainte de 1848: Biblioteca românească, Curierul românesc, Foaie pentru minte, inimă şi literatură / 4 ore3. Momentul 1848: Organul luminărei, Pruncul român; noi direcţii / 6 ore4. Două repere ale ultimei jumătăţi de secol: Literatorul şi Contemporanul / 4 ore5. Un zâmbet clasic: Moftul român / 2 ore

Page 31: Programe Jurnalism

6. Interbelicul; consolidarea presei literare ca soclu al marilor scriitori / 6 ore7. Genurile literar-jurnalistice: reportajul de atmosferă, feature-story / 4 ore

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Munteanu, Romul (pref.), Din presa literară românească a secolului XIX, ediţia a II-a, Albatros, Bucureşti, 1970;Oprescu, Horia, Scriitori în lumina documentelor, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1978;Hagiu, Ion, Dicţionarul presei literare, Ed. Albatros, Bucureşti, 1986;Panaitescu, P.P., Introducere în istoria culturii româneşti, ES., Bucureşti, 1969;Papu, Edgar, Tradiţia orientului în perioada interbelică, vol. Motive literare româneşti, Eminescu, Bucureşti,1983;Randall, David, Jurnalistul universal – ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998. Preda, Sorin, Jurnalismul cultural şi de opinie, Polirom, Iaşi, 2006;Hartley, John, Discursul ştirilor, Polirom, Iaşi, 1999;Randall, David, Jurnalistul universal - ghid practic pentru presa scrisă, Polirom, Iasi, 1998; Popa, Dorin, Textul jurnalistic, Institutul European, Iaşi, 2002;Bal, Mieke, Naratologia. Introducere în teoria naraţiunii, ediţia a II-a, Institutul European, Iaşi, 2008.Dahlgren, P., Sparks, C., (coord), Jurnalismul si cultura populară, Iasi, Polirom, 2004Bertrand, C-J. (coord), Introducere în presa scrisă şi vorbită, Iasi, Polirom, 2001.Alexandrescu, Sorin, Identitate în ruptură, Ed.Univers, Buc., 2000Alexandrescu, Sorin, Paradoxul român, Ed.Univers, Buc.,1998Antohi, S., Civitas imaginaris, Ed.Polirom, Iaşi, 1999Blaga, Lucian, Cultură minoră şi cultură majoră, Trilogia culturii, ELU, Buc., 1969Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ed.Humanitas, Buc., 1997Călinescu, G., Specificul naţional, în Istoria literaturii..., Ed.Minerva, Buc., 1941Cioran, Emil, Mon Pays - Ţara mea, Ed.Humanitas, Buc., 1996Crişan, Constantin, Literatură română-universalitate şi specific naţional, Sociologie şi bioestetică, Ed.Eminescu, Buc.,1987Duţu, Al., Cultura română şi civilizaţia europeană modernă, Ed.Minerva, Buc., 1978Duţu, Al., Unamanişti români şi cultura europeană, Ed.Minerva, 1974Hagiu, Ion, Dicţionarul presei literare, Ed. Albatros, Bucureşti, 1986;Noica, C., Modelul cultural european, Ed.Humanitas, Buc.,1993Noica, C., Pagini despre sufletul românesc, Ed.Humanitas, Buc., 1991 Panaitescu, P.P., Introducere în istoria culturii româneşti, ES., Buc., 1969Papadima, O., O viziune românească a lumii, Ed.Saeculum, Buc., 1995Papu, Edgar, Clasicii noştri, Ed. Eminescu, 1977Papu, Edgar, Tipul creativ românesc în contextul universal, Arta şi umanul, Ed.Meridiane, Buc., 1974Papu, Edgar, Tradiţia orientului în perioada interbelică, vol. Motive literare româneşti, Eminescu, Buc.,1983Teodorescu, Răzvan, Bizanţ. Balcani. Occident la începuturile culturii medievale româneşti,Ed.Academiei, Buc.,1974.

Page 32: Programe Jurnalism

H.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Munteanu, Romul (pref.), Din presa literară românească a secolului XIX, ediţia a II-a, Albatros, Bucureşti, 1970;Oprescu, Horia, Scriitori în lumina documentelor, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1978;Hagiu, Ion, Dicţionarul presei literare, Ed. Albatros, Bucureşti, 1986;Panaitescu, P.P., Introducere în istoria culturii româneşti, ES., Bucureşti, 1969;Papu, Edgar, Tradiţia orientului în perioada interbelică, vol. Motive literare româneşti, Eminescu, Bucureşti,1983;Randall, David, Jurnalistul universal – ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 33: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Cultură şi identitate românească

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 1 1 28 28 E E 4 3 UGLJ C I, II, 11

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei;- Stăpânirea metalimbajului critic necesar în analiza fenomenului cultural-identitar românesc;- Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice domeniului;- Interpretarea componentelor inovatoare din arsenalul metodic al disciplinei în raport cu teoriile „clasicizate” ale domeniului.- Explicarea şi argumentarea nucleului identitar românesc în contextul contemporan al globalizăriiC. - Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (semestrele I şi al II-lea – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:- Introducere în studiul fenomenologiei culturii. Maeştrii şi modelele. Strategii de abordare. Puncte de vedere. Reţele de semnificaţie şi interferenţe culturale. Identitate şi alteritate. Categorii trans-identitare şi relevanţa „inconştientului colectiv” (6 ore) - Raportul identitate culturală – influenţă – globalizare. „A fi naţional” versus „a fi universal” (controverse teoretice şi relevanţa exemplelor din cultura română). Local versus global: poetica identităţii şi proiecţia în Celălalt; naţionalul ca interfaţă a universalului. Exemplul românesc (6 ore) -Raportul cultură minoră-cultură majoră. „Tipuri de civilizaţie”. „Decalaj de civilizaţie”. Conştiinţa „reprezentativului” şi a „insignifianţei”. Contra-exemplul şi practica multiculturalităţii. (6 ore) -Teoria protocronistă sau „cum să fim întemeietori ai culturii”: realitate şi devianţă. Importator versus creator de cultură. Raportul originalitate – imitaţie (4 ore) -Modele culturale în spaţiul românesc: modelul clasic şi modelul romantic. Efecte creatoare şi identitate (6 ore)

Page 34: Programe Jurnalism

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:Clarificări conceptuale şi de metodă: stabilirea metalimbajului (aplicaţie pe fragmente selectate din diferite studii de morfologie a culturii) ( 6 ore) -Modele de identitate culturală românescă şi puterea exemplului (figuri româneşti reprezentative în diferite domenii ale culturii) ( 6 ore) -Teoria influenţelor şi globalizarea. Noua configuraţie a conceptului de „cultură”. Puncte de vedere. ( 4 ore) -Minor şi major în concepţia lui Blaga ( 2 ore) -Edgar Papu şi teoria protocronistă. Tendinţe protocroniste în cultura română. Adevăruri şi excese. ( 4 ore) -Modelul cultural în perspectiva lui L.Blaga. „Clasicism” şi „romantism” în constructul identitar românesc. Linii directoare ale tradiţiei / modernităţii în concepţia lui E.Lovinescu ( 6 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursuluiAlexandrescu, Sorin, Paradoxul român, Ed.Univers, Buc.,1998Antohi, S., Civitas imaginaris, Ed.Polirom, Iaşi, 1999Aron, Raymond, Introducere în filosofia istoriei, Ed.Humanitas, Buc., 1997Babeţi, Adriana, Ungureanu, Cornel, Europa centrală, Memorie, paradis, apocalipsă, Ed.Polirom, Iaşi,1998Bădescu, Ilie, Sincronism european şi cultură critică românească, ESE, Buc., 1984Becheanu Iancu, Adela, Spiritualitatea românească. Permanenţă şi devenire, EP, Buc., 1980Blaga, Lucian, Cultură minoră şi cultură majoră, Trilogia culturii, ELU, Buc., 1969Blaga, Lucian, Elogiul satului românesc, vol. Discursuri de recepţie la Academia română, Ed. Albatros, Buc., 1980Blaga, Lucian, Spaţiul mioritic, în: Trilogia culturii, Ed. Fundaţiei Regale pentru literatură şi artă, Buc., 1944Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ed.Humanitas, Buc., 1997Călinescu, G., Specificul naţional, în Istoria literaturii..., Ed.Minerva, Buc., 1941Cioran, Emil, Mon Pays - Ţara mea, Ed.Humanitas, Buc., 1996Cirese, Alberto Maria, Cultură hegemonică şi culturi subalterne, Palermo, 1985Compagnon, Antoine, Spiritul Europei, 3 vol., Ed.Polirom, 2002Crişan, Constantin, Literatură română-universalitate şi specific naţional, Sociologie şi bioestetică, Ed.Eminescu, Buc.,1987Duţu, Al., Cultura română şi civilizaţia europeană modernă, Ed.Minerva, Buc., 1978Duţu, Al., Unamanişti români şi cultura europeană, Ed.Minerva, 1974Eliade, Mircea, A fi român, Încercarea labirintului, Ed.Dacia, Cluj, 1990Eliade, Mircea, Profetism românesc, 2 vol., Ed.Roza vînturilor, Buc., 1990Harold, Bloom, Canonul occidental, Ed.Univers, Buc.,1998

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi8

Iancu, Adela Becheanu, Spiritualitatea românească. Permanenţă şi devenire, EP, Buc., 1980Identitate/ alteritate în spaţiul cultural românesc, volum îngrijit de Al.Zub, Ed.Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1996

8 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 35: Programe Jurnalism

Lovinescu, E., Istoria civilizaţiei române moderne (1924), Ed.Minerva, Buc., 1997Marino, Adrian, Cultură şi politică. Pentru o nouă cultură română, Ed.Polirom, Iaşi, 1996Marino, Adrian, Pentru Europa, Ed.Polirom, Iaşi, 1995Munteanu, Romul, Literatura europeană - Literatura română, Muthu M., Literatura română şi spiritul sud-est european, Ed.Minerva, 1976Noica, C., Modelul cultural european, Ed.Humanitas, Buc.,1993Noica, C., Pagini despre sufletul românesc, Ed.Humanitas, Buc., 1991 Panaitescu, P.P., Introducere în istoria culturii româneşti, ES., Buc., 1969Papadima, O., O viziune românească a lumii, Ed.Saeculum, Buc., 1995Papu, Edgar, Clasicii noştri, Ed. Eminescu, 1977Papu, Edgar, Tipul creativ românesc în contextul universal, Arta şi umanul, Ed.Meridiane, Buc., 1974Papu, Edgar, Tradiţia orientului în perioada interbelică, vol. Motive literare româneşti, Eminescu, Buc.,1983

Data aprobării programei analitice în catedră : Septembrie 2010

Şef catedră: Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 36: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: STRATEGII ALE CONVERSATIEI FRANCEZE

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 1 1 28 28 V V 3 3 UGL,JC,I,II 12

B. Obiectivele disciplinei:- aprofundarea cunoştințelor cu privire la mediul jurnalistic- cunoaşterea specificităților mediului jurnalistic francofon- aprofundarea tipului de scriere jurnalisitică din spațiul francofon- familiarizarea studentului cu tehnicile de scriere specifică discursului

jurnalistic francofon- cunoaşterea instrumentelor discursive cu care operează discursul

jurnalistic francez în comparație cu cel românesc, cunoscut deja de student- motivarea studentului în direcția sensibilizării în percepția şi descifrarea

produsului mediatic- dezvoltarea unei atitudini pozitive în privința analizei şi producției de

discurs

C. Metode de predare – învăţare:- explicarea, expunerea, conversația

D. Forme şi metode de evaluare: - evaluare continuă şi finală

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:1. Langue et culture

Définir les termes : Cours / conversation (4 ore) Communication (4 ore) Compétence verbale (2 ore) Situation de communication (4 ore)

Première approche conversationnelle simple permettant aux apprenants de se connaître et de cimenter le groupe. ( 6 ore)

3. Compétences culturelles La belle culture / La petite culture (2 ore) La littérature (2 ore) Les modes de vie (2 ore) Les rites sociaux (2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Page 37: Programe Jurnalism

1. Interaction sociale ( 8 ore) Aborder quelqu’un et s’adresser à quelqu’unAccueillir un visiteurCadeauExcuseFéliciterPrésentationRemerciementRencontre – SéparationRendez-vousSaluerVœu (Faire un ~)

2. État physique et sentiments ( 10 ore) CompassionCrainteDéceptionDésespoirÉtat physiqueÉtat psychiqueÉtonnementIndignationInquiétudeRegretSatisfaction – InsatisfactionTristesse

3. Attitude personnelle I ( 10 ore) Approbation – DésapprobationAttitudeDésir – Absence de désirÉvaluationFaisabilité – InfaisabilitéIndifférenceIntention – Absence d'intention

G. Bibliografie de elaborare a cursuluiCARÉ (J.-M.) et DEBYSER (F.) : Jeu, langage et créativité, Hachette, Paris, 1991.CHARAUDEAU (Patrick) : Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, 1992.DISSON (Agnès) : Pour une approche communicative dans l'enseignement du français au Japon, Presses Universitaires d'Osaka, 1996 . STEELE (Ross) et CHAMBERLAIN (Alan) : Guide pratique de la communication, Didier, 1991.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 38: Programe Jurnalism

Aubenas, Florence ; Benasayag, Miguel. - La fabrication de l'information : les journalistes et l'idéologie de la communication/ Florence Aubenas et Miguel Benasayag. - Paris : Ed. La Découverte, 1999.Auvret, Patrick. - Les journalistes : statut, responsabilités. - Paris : Delmas, 1994. Civard-Racinais, Alexandrine. - La déontologie des journalistes : principes et pratiques / Alexandrine Civard-Racinais. - Paris : Ellipses, 2003. Delporte, Christian. - Histoire du journalisme et des journalistes en France : du 17e siècle à nos jours. - Paris : Presses universitaires de France, 1995. Mathien, Michel. - Les journalistes et le système médiatique. - Paris : Hachette supérieur, 1992.Urteaga, Eguzki. - Les journalistes locaux : fragilisation d'une profession / Eguzki Urteaga. - Paris : L'Harmattan, 2004.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 39: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: STRATEGII ALE CONVERSATIEI ENGLEZE

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 1 1 28 28 V V 3 3 UGL,JC,I,II 12

B. Obiectivele disciplinei:- aprofundarea cunoştințelor cu privire la mediul jurnalistic- cunoaşterea specificităților mediului jurnalistic anglofon- aprofundarea tipului de scriere jurnalisitică din spațiul anglofon- familiarizarea studentului cu tehnicile de scriere specifică discursului

jurnalistic anglofon- cunoaşterea instrumentelor discursive cu care operează discursul

jurnalistic englez în comparație cu cel românesc, cunoscut deja de student- motivarea studentului în direcția sensibilizării în percepția şi descifrarea

produsului mediatic- dezvoltarea unei atitudini pozitive în privința analizei şi producției de

discurs

C. Metode de predare – învăţare:- explicarea, expunerea, conversația

D. Forme şi metode de evaluare: - evaluare continuă şi finală

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

News production/4hFramework of norms for media performance/2hDiscourses in the entertainment industry/4hGender in media /2hPostmodernism and television/4hGlobalization of electronic journalism/4hNews style in the quality and popular press – 2hThe language of headlines – 2 h

The language of newspaper articles (from extremely narrative and colloquial to extremely informational and elaborated in form) – 2 h

The conservative and the liberal press in Uk: general patterns - 2h

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Page 40: Programe Jurnalism

- Characteristics of the heavies - 2 ore- Characteristics of the tabloids - 2 ore- Functions and classifications of headlines – 2 ore- Lexical characteristics of headlines – 2 ore- Grammatical characteristics of headlines – 2 ore - Stylistic devices used in headlines – 2 ore- The use of non-standard English in British newspapers – 4 ore- The discourse structure of news stories – 4 ore - Discourse strategies of credibility used in the media – 2 ore- Media stories: their influence on general opinions and attitudes – 2 ore- British magazines and gender representations in -2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului:B.J. Thomas, Advanced Vocabulary and Idiom, Longman, 1999Ciocea, Mălina, Andrei, Alexandrina, Popa, Livia, PR Your English!, Editura Comunicare.ro, 2008.Ciocea, Mălina Iona, Popa, Livia Speranţa, My Way to English, curs în format electronic, 2007Curran, James & Michael Gurevitch (eds.) (1997) Mass Media and Society. Eco, Umberto (1996) Limitele interpretării. Constanţa: Ed. Pontica London, N.Y., Sydney, Auckland: Arnold.

Gass, Susan M. & Joyce Neu (eds.) (1996) Speech Acts Across Cultures. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Le Divenach, Eloi (1999) Engleza în presă. Bucureşti: Teora.Sue O’Connell, Focus on Proficiency, Longman, 1999 (Student Book)

Thomas, J. (1995) Meaning in Interaction. London & New York: Longman..

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Andone, C. and A. Gâţă (2001) English for Computer Users. Galaţi: Editura Academica.Austin, J. L. (1962/2003) Cum să faci lucruri cu vorbe. Bucureşti: Editura Paralela 45.Graur, Evelina (2005) News Discourse: Paradigms and Textual Strategies.

Cluj-Napoca: Ed. Mediamira.http://books.google.com/books?id

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 41: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Practică

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 90 - 90 V 2 UGL J C II,13

B. Obiectivele disciplinei:

- Explicarea şi argumentarea nucleului identitar românesc în contextul contemporan al globalizării

- Familiarizarea cu tehnicile şi practicile utilizate în sistemul mass-media

- Aplicarea informaţiilor teoretice în situaţii concrete

C. Metode de predare – învăţare: explicaţia, dezbaterea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 100%) prin metode orale şi probe practice.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Tipologia mijloacelor de informare în masă. ( 10 ore) 2. Noile tehnologii ale comunicării şi noile mijloace de comunicare în masă. ( 10

ore) 3. Profesiile din mass-media ( 10 ore) 4. Dimensiunea economică a mass-media. ( 10 ore) 5. Mass-media şi politica. ( 10 ore) 6. Dreptul si mass-media. ( 10 ore) 7. Publicitatea si mass media. (10 ore) 8. Audienta si feed-back. ( 10 ore) 9. Studii de piata pentru publicul tinta. ( 10 ore)

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului: COMAN, Mihai –Manual de jurnalism, genuri jurnalistice, vol. 2, ed. a II-a revazuta, RANDALL, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; POPESCU, Florin Cristian – Manual de jurnalism, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ;

Page 42: Programe Jurnalism

HARTLEY, John, Discursul ştirilor, Iaşi, Editura Polirom, 1999POPA, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002UDROIU, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1 : COMAN, Mihai –Manual de jurnalism, genuri jurnalistice, vol. 2, ed. a II-a revazuta, RANDALL, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; POPESCU, Florin Cristian – Manual de jurnalism, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ; HARTLEY, John, Discursul ştirilor, Iaşi, Editura Polirom, 1999POPA, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002UDROIU, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedră

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 43: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Metode si metodologii de cercetare in stiintele comunicarii

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 2 28 28 E 8 UGL J,0III,01

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei; - Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei;- Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre sistemul de comunicare european şi cel românescC. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia,

dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale, probe practice şi teme.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:-1.Probleme generale ale cercetarii în stiintele socio-umane. Specificul abordarii fenomenelor politice. ( 4 ore) Paradigme explicative în stiintele socio-umane si influenta lor asupra modalitatilor de cercetare concreta ( 4 ore) 2. Domeniul metodologic al stiintelor socio-umane. Metode, tehnici, instrumente ( 2 ore) 3. Etapele unei cercetari. Pregatirea studiului. Valorificare informatiei ( 2 ore) 4. Cantitativ si calitativ in investigarea fenomenelor sociale. Concepte, scale de evaluare. Complementaritatea demersurilor cantitativ si calitativ ( 4 ore) 5. Ancheta. Descrierea metodei si a tehnicilor sale. Chestionarul – principii generale. Erori si surse de erori în ancheta ( 4 ore) 6- Interpretarea documentelor. Probleme legate de calitatea si tipul informatiilor stocate in documente ( 4 ore) 7. Metoda observatiei ( 2 ore) 8. Sociometria ( 2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Prezentare cerinte seminar, program, chestiuni administrative, împartire pe grupe. ( 2 ore) Forma si structura unui proiect de cercetare ( 4 ore)

Page 44: Programe Jurnalism

Plan al cercetarii, etape ale cercetarii ( 4 ore) Experimentul si observatia ( 4 ore) Ancheta sociologica – constructie de chestionar ( 2 ore) Ancheta sociologica - esantioane ( 2 ore) Interviul ( 4 ore) Analiza de document ( 2 ore) Evaluare preliminara - înregistrare echipe definitivata, ideile de proiect sunt definitivate ( 2 ore) Alegerea metodelor definitivata, documentarea (literature review) în faza avansata ( 2 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursuluiComan, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Polirom, Iaşi, 1998.

Dobrescu, Paul, Alina Bârgăoanu şi Nicoleta Corbu, Istoria comunicării, Ed. Comunicare.ro, 2007.

McQuail, Denis şi Sven Windhal, Teorii ale comunicării, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2001.

Meirick, Patrick C., “Media Schemas, Perceived Effects, and Person Perceptions”, Journalism and Mass Communication Quarterly, Autumn 2006, 83, 3, ProQuest Social Science Journal.

Mureşan (Iancu), Ioana, “Votul pe internet ca un mecanism de creştere a participării electorale. O perspectivă teoretică” , Revista de Studii Politice, vol. 3, 2008, Centrul de Analiză Politică, Cluj-Napoca.

Mureşan (Iancu), Ioana, “Percepţie şi impact. O perspectivă a genului asupra publicităţii televizate”, Coordonatori Elena Abrudan şi Delia Balaban, Jurnalism şi Publicitate. De la idee la produsul media, 2007, Editura Accent, Cluj-Napoca, pp.69-93.

Mureşan (Iancu), Ioana, “Trust in Political Institutions in Central and Eastern Europe”, The Romanian Journal of Political Science, nr.1, 2006.

Potter, W. James, şi Karyn Riddle, “A Content Analysis of the Media Effects Literature”, Journalism and Mass Communication Quarterly, Spring 2007, 84, 1, ProQuest Social Science Journal.

Slater, Michael D., “Operationalizing and Analyzing Exposure: The Foundation of

Media Effect Research”, Journalism and Mass Communication Quarterly, Spring 2004, 81, 1, ProQuest Social Science Journals.

H. - Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 45: Programe Jurnalism

Lucian Vasile Szabo, Libertate şi comunicare în lumea presei, Ed. Amarcord, Timişoara, 1999- Angela Teşileanu, Dorina Chiriţescu –Mass-media şi educaţia civică. Ghid metodic, Ed. Sigma, Bucureşti, 1999

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedră Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 46: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Editare in limbaje specializate

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 2 28 28 V 8 UGL J, IV,02

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei; - Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei;- Formarea unei concepţii sistemice asupra raportului dintre Mai multe tipuri de limbaj

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

C. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale, probe practice şi teme.

D. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Noţiuni şi standarde Internet şi WEB ( 2 ore) Arhitectura şi conceptele WEB ( 2 ore) Noţiuni esenţiale ( 2 ore) Hypertext şi Hypermedia ( 2 ore) Browsere ( 2 ore) Plugin-uri ( 2 ore) Tipuri MIME ( 2 ore) Formatarea şi structurarea documentelor WEB ( 2 ore) Originile marcatorilor textuali ( 2 ore) Sintaxa şi modul de formare a marcatorilor HTML ( 2 ore) Formatarea şi structurarea textului cu HTML Formulare HTML ( 2 ore) Relaţia pagini HTML cu motoarele de căutare ( 2 ore) Metalimbajele XML, SGML ( 2 ore) Document Object Model (DOM) ( 2 ore)

E. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Hardware şi software multimedia (4 ore) Tipuri media ( 2 ore)

Page 47: Programe Jurnalism

Elemente de grafică interactivă şi CAD ( 2 ore) Designul video ( 4 ore) Arii de interes în design-ul video (2 ore) Proiectarea bidimensionalã a imaginilor (4 ore) Proiectarea 3D a imaginilor (4 ore) Designul sunetului (4 ore)

F. Bibliografie de elaborare a cursuluiBuchmann R., Conceperea, proiectarea si realizarea afacerilor pe Internet, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2005Oprea D., Securitatea şi protecţia informaţiilor, Editura Polirom, Iaşi, 2005 Roşca, Gh.I şi colab, Comerţ electronic-Concepte, tenologii şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2004Rusu L., Buchmann R.,Proiectarea şi realizarea aplicaţiilor WEB, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004, http://www.w3c.orgwww.macromedia.comG. - Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Lucian Vasile Szabo, Libertate şi comunicare în lumea presei, Ed. Amarcord, Timişoara, 1999- Angela Teşileanu, Dorina Chiriţescu –Mass-media şi educaţia civică. Ghid metodic, Ed. Sigma, Bucureşti, 1999

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedră Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 48: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Tehnici de lucru în radio/TV

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. III Sem. IV

C S C S C S Sem. III Sem. IV Sem. III Sem. IVNr. ore

2 2 28 28 V 5 UGL J, 0III, 03

B. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;Stimularea interesului pentru jurnalismul radio si TV.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

- Primele încercări de transmitere la distanţă : Nicola Tesla, Guilermo Marconi. Revoluţia electronică. Echipamente. Primele posturi, primele programe. Radioul în America. Radioul în Europa. Radioul în România. Comunicarea radiofonică- de masă, orală, indirectă. (2 ore) - Comunicarea orală, comunicarea scrisă. Asemănări, diferenţe. Comunicarea de masă şi comunicareaindividuală.Comunicarea directă vs comunicarea indirectă. Discursul radiofonic- variantă a comunicării orale. ( 2 ore) - Calităţi generale. Calităţi particulare. Caracteristicile ştirii radio : efemeritatea, accesibilitatea, rapiditatea. Forme ale persuasiunii în comunicarea radiofonică. Tipuri de ştiri radio – flash-ul, ştirile complexe, insertul. Buletinele de ştiri. Radiojurnalele. ( 2 ore) - Participarea afectivă. Atmosfera şi comunicarea nonverbală. Descrierile. Spontaneitatea. Tipuri de eveniment. Tipuri de reportaje. Etapele realizării reportajului radiofonic. Structura unui reportaj radio. ( 2 ore) -Definiţie. Mod de realizare. Relaţia dintre reporter şi intervievat. Tipologia interviurilor. Tipuri de întrebări. Greşeli. ( 2 ore)

Page 49: Programe Jurnalism

- Anchetă vs. reportaj. Mod de realizare. Unghiul de abordare. Realizarea scriptului. Difuzarea. Asemănări şi deosebiri faţă de comentariul din presa scrisă. ( 2 ore) - Jurnalismul de televiziune. Adecvarea la mediul de comunicare. Mesaje in flux continuu. Mesaje verbale si mesaje vizuale. Atentia telespectatorilor. Eterogenitatea audientei. ( 2 ore) -Stirea de televiziune. Tipologie. Elaborarea si realizarea stirii de televiziune. Realizarea stirii de televiziune. ( 6 ore) - Echipa, participarea, pregatirea, acoperirea unui eveniment, creearea si influentarea evenimentelor. ( 2 ore) - Emisiuni in direct, emisiuni inregistrate, postprocesarea, procedee de montaj ( 2 ore) - Jurnalul de televiziune– gen publicistic. Tipologia jurnalului de televiziune ( 2 ore) -Reportajul de televiziune, documentarul, talk- show-ul, reality TV ( 2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

- Importanţa radioului. Radioul înainte de război. Războiul... undelor. Radioul postbelic. Funcţiile radioului public. Radioul modern. Radioul local, regional, naţional. Formele viitorului – ipodul şi ibroadcastingul.Radioul în epoca televiziunii. ( 6 ore)

- Comunicare în presa scrisă /comunicare în audio-vizual. Asemănări şi deosebiri. Analize de text. ( 6 ore) - Ştirea radio. Stirea TV. Aplicaţii ( 6 ore) - Leadul. Tipuri de lead-uri in radio si TV. Asemanari si deosebiri. ( 2 ore) - Reportajul radio vs reportajul TV. Aplicaţii ( 4 ore) - Interviul radio vs interviul TV. Aplicaţii ( 4 ore) - Ancheta radio vs ancheta TV. Aplicaţii ( 4 ore) - Comentariul radio vs interventia reporterului in stirea TV. Aplicaţii ( 2 ore)

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursuluiVasile Traciuc, Modalităţi de transmitere a ştirilor în radio, în Manual de jurnalism, vol I, Editura Polirom, Iaşi. 1997John Hartley, Discursul ştirilor, Editura Polirom, Iaşi, 1999Irene Joanescu, Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, Editura ALL, Bucureşti, 1999STAVRE, Ion, Comunicare radio – TV, suport curs, S.N.S.P.A.Radu Bâlbâie, Relatarea, în Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2000TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti, 2003Cuillenburg, J.J. van, Scholten, O,. Noomen, G.W, „Ştiinţa comunicării”, Humanitas, Bucureşti, 1998Petcu, Marian, „Sociologia mass-media”, Dacia, Cluj, 2002Ruşti, Doina, „Mesajul subliminal în comunicarea actuală”, Tritonic, Bucureşti, 2005Ruşti, Doina, „Presa culturală. Specii, tehnici compoziţionale şi de redactare”, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2002Preda, Sorin, „Tehnici de redactare în presa scrisă”, Polirom, Iaşi, 2006Roşca, Luminiţa, „Producţia textului jurnalistic”, Polirom, Iaşi, 2004Caune, Jean, „Cultură şi comunicare”, Cartea Românească, Bucureşti, 2000Rovenţa-Frumuşani, Daniela, „Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze”, Tritonic, Bucureşti, 2005

Page 50: Programe Jurnalism

Rovenţa-Frumuşani, Daniela, „Semiotică, societate, cultură”, Institutul European, Iaşi, 1999Rovenţa-Frumuşani, Daniela, „Argumentarea. Modele şi strategii”, All, Bucureşti, 2000Petcu, Marian, „Tipologia presei româneşti”, Institutul European, Iaşi, 2000Slama-Cazacu, Tatiana, „Stratageme comunicaţionale şi manipularea”, Polirom, Iaşi, 2000Scânteie, Mihaela, „Introducere în semiotică”, Pygmalion, Bucureşti, 1996Fârte, Gheorghe-Ilie, „Comunicarea. O abordare praxiologică”, Demiurg, Iaşi, 2004Goddard, Angela, „Limbajul publicităţii”, Polirom, Iaşi, 2002Sfez, Lucien, „Comunicarea”, Institutul European, Iaşi, 2002Călinescu, Matei, „A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii”, Polirom, Iaşi, 2007Rad, Ilie, „Stil şi limbaj în mass-media românească”, Polirom, Iaşi, 2007Coman, Cristina, „Relaţiile publice şi mass-media”, Polirom, Iaşi, 2004Adam, Jean-Michel, Bonhomme, Marc, „Argumentarea publicitară”, Institutul European, Iaşi, 2005Sireteanu, Ana Maria, „Media şi imagologia”, Tritonic, Bucureşti, 2005Boutard, Jean-Jacques, „Comunicare, semiotică şi semne publicitare”, Tritonic, Bucureşti, 2005Vâlcu, Angelica, „Funcţionarea discursului specializat”, Ed. „Ştefan Lupaşcu”; Iaşi, 2003Zelizer, Barbie, „Despre jurnalism la modul serios”, Polirom, Iaşi, 2007Randall, David, „Jurnalistul universal”, Polirom, Iaşi, 2007Irimia, Dumitru, „Structura stilistică a limbii române”, Junimea, IaşiCoteanu, Ion, „Stilistica funcţională a limbii române”,Jakobson, Roman, „Studii de stilistică”, Univers, Bucureşti, 1970Coman, Ioan (coord), Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2000TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti, 2003

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Vasile Traciuc, Modalităţi de transmitere a ştirilor în radio, în Manual de jurnalism, vol I, Editura Polirom, Iaşi. 1997John Hartley, Discursul ştirilor, Editura Polirom, Iaşi, 1999Irene Joanescu, Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, Editura ALL, Bucureşti, 1999STAVRE, Ion, Comunicare radio – TV, suport curs, S.N.S.P.A.Radu Bâlbâie, Relatarea, în Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2000TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti, 2003Cuillenburg, J.J. van, Scholten, O,. Noomen, G.W, „Ştiinţa comunicării”, Humanitas, Bucureşti, 1998

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 51: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Tehnici de investigare jurnalistică

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. III Sem. IV

C S C S C S Sem. III Sem. IV Sem. III Sem. IVNr. ore

2 2 28 28 V 5 UGL J 0IV, 04

B. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;Stimularea interesului pentru jurnalismul de investigaţie.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Strategia investigatiei jurnalistice ( 4 ore) 2. Surse de investigatie. Protejarea surselor ( 2 ore) 3. Deontologia investigatiei jurnalistice ( 4 ore) 4. Jurnalisti in fata Justitiei ( 4 ore) 5. Mici secrete, trucuri ( 2 ore) 6. Spirala clasică a investigaţiei jurnalistice ( 2 ore) 7. Jurnalism de investigatie economic, politic, social ( 6 ore) 8. Documentarea sub acoperire. Studiu de caz: George Buhnici – PRO

TV. ( 2 ore) 9. Redactarea investigatiei. Folosirea probelor ( 2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:Jurnalismul de investigaţie ( 4 ore) 1. Investigaţia jurnalistică. Definiţii, particularităţia)Jurnalismul de reflectareb)Jurnalismul de cercetare c) Jurnalismul de investigaţie. Confuzii2. Munca de investigaţie versus dosarul prefabricat

Page 52: Programe Jurnalism

Strategia investigaţiei jurnalistice ( 8 ore) 1. Zvonul, informaţia primară, ideeaa) De unde se poate pornib) Planul de ipoteze şi formularea problemei2.Predocumentareaa) Inventarul şi verificarea preliminară a informaţiilorb) Evaluarea, relaţia cu editorul, decizia de a declanşa investigaţia3.Planul de acţiunea)Despre surseb)Lucrul cu surselec)Observaţia personalăd)Schiţarea planului de acţiunee)Utilizarea Intenetului în investigaţia jurnalistică4. Lanţul de informaţii şi probele aferente5.Tehnici atipice de investigaţie: documentarea sub acoperire ( 4 ore) 6. Interviul în jurnalismul de investigaţie ( 4 ore) a) Pregătirea interviului şi strategia de discuţie b)Tehnici de intervievare c)Aşa da, aşa nu7. Plasarea investigaţiei în context ( 2 ore) 8.Redactarea ( 4 ore) a) Particularităţi de redactare a investigaţiei jurnalisticeb) Impasuri de la zvon la redactare

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursuluiGrosu, Cristian ; Avram, Liviu- JURNALISMUL DE INVESTIGATIE-GHID PRACTIC, Ed. Polirom, Iasi, 2004 ; Coman,Mihai – MANUAL DE JURNALISM, GENURILE JURNALISTICE, vol. 2, ed. a II-a revazuta, cap. ANCHETA, pg. 79-101 ; Randall, David- JURNALISTUL UNIVERSAL – GHID PRACTIC PENTRU PRESA SCRISA, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; Popescu, Florin Cristian – MANUAL DE JURNALISM, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ; De Burgh, Hugo – JURNALISMUL DE INVESTIGATIE: CONTEXT SI PRACTICA; ed. Limes

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Grosu, Cristian ; Avram, Liviu- JURNALISMUL DE INVESTIGATIE-GHID PRACTIC, Ed. Polirom, Iasi, 2004 ; Coman,Mihai – MANUAL DE JURNALISM, GENURILE JURNALISTICE, vol. 2, ed. a II-a revazuta, cap. ANCHETA, pg. 79-101 ; De Burgh, Hugo – JURNALISMUL DE INVESTIGATIE: CONTEXT SI PRACTICA; ed. Limes

Data aprobării programei analitice în catedră / departament

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 53: Programe Jurnalism

Septembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 54: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: .Tehnici de lucru specializate (Presă asistată de calculator)

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- 2 - - - 28 V - 5 - UGL J 0 III, 05

B. Obiectivele disciplinei:Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;

Identificarea principalelor elemente ale presei asistate de calculator şi a principiilor tehnoredactării computerizate.

Dezvoltarea interesului pentru scriitura on-line şi pentru detectarea contururilor presei virtuale, sub influenţa celorlalte media;

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: - F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Contactarea surselor umane. E-mail, Messenger, LinkedIN etc. / 2 ore2. Interviul prin e-mail: pro şi contra. Reguli de nettiquette privind e-mail-ul / 2 ore 3. Interviul prin Messenger: pro şi contra. Reguli de nettiquette privind Messenger-ul / 2 ore 4. Relaţia cu departamentele de PR / 2 ore 5. Reguli tradiţionale şi reguli noi de scriitură / 4 ore 6. Etapele redactării unui text jurnalistic pentru mediul online / 4 ore 7. Tipuri de scriitură în funcţie de publicul-ţintă şi profilul site-ului / 2 ore 8. Conţinutul generat de utilizator: care este valoarea lui, cum tratăm comentariile cititorilor, cui aparţin materialele publicate de cititori etc / 4 ore9. Metode de verificare a informaţiilor cu ajutorul Internetului / 2 ore 10. Blogul ca jurnalism online şi probleme de etică. Atelier practic. Cum să-ţi creezi, să personalizezi şi să menţii un blog / 4 ore

Page 55: Programe Jurnalism

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Aarah, Tom, DTP/PageMaker Tutorial. Producing Professional DTP Destined for Commercial Print, 1998, www.designer-info.com/DTP/dtp_tutorial.htm (accesat la 1 octombrie 2004)Guéry, Louis, Le secrétariat de rédaction: de la copie à la maquette et la mise en page, Paris, CFPJPopescu, George, P.A.O. şi secretariat de redacţie, antologie de texte (biblioteca FJSC), 2003Schuwer, Philippe, Tratat practic de editare, 1999, Timişoara, Amarcord: pp. 335 – 343; 397 – 412

Varkki, George, Using PageMaker 6.5 (To Create Professional-Looking Documents), 1998, www.uiuc.edu/Courses/varkki/pagemaker/pagemaker.html (accesat la 1 octombrie 2004)

Williams, Robin, Iniţiere în design, 2003, Corint

Beker, M.J., Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising, Londra, Macmilan Business, 1998;

Crawford, Sharon, Windows 98, 1999, Bucureşti, TeoraFuneriu, I., Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, 1998, Timişoara, Amarcord.Guţu, Dorina, New Media, 2005, Bucureşti, Tritonic.Negroponte, Nicholas, Era digitală, 1999, Bucureşti, All.Beker, M.J., Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising, Londra, Macmilan

Business, 1998;Crawford, Sharon, Windows 98, 1999, Bucureşti, TeoraFuneriu, I., Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, 1998, Timişoara, Amarcord.Guţu, Dorina, New Media, 2005, Bucureşti, Tritonic.Negroponte, Nicholas, Era digitală, 1999, Bucureşti, All.Gaillard, Philippe, Tehnica jurnalismului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 2000 Popa, Dorin, Textul jurnalistic, Iasi, Editura Institutul European, 2002Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Iaşi, Editura Polirom, 2000 Wilson, John, Să înţelegem jurnalismul, Iaşi, Editura Institutul European, 2004 Roşca, Luminita, Productia textului jurnalistic, Iasi, Editura Polirom, 2004 Dahlgren, Peter, Sparks, Colin (coord.), Jurnalismul si cultura populara, Iasi, Editura Polirom, 2004

H.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi9

Popescu, George, P.A.O. şi secretariat de redacţie, antologie de texte (biblioteca FJSC), 2003Schuwer, Philippe, Tratat practic de editare, 1999, Timişoara, Amarcord: pp. 335 – 343; 397 – 412Crawford, Sharon, Windows 98, 1999, Bucureşti, Teora

9 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 56: Programe Jurnalism

Funeriu, I., Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, 1998, Timişoara, Amarcord.Guţu, Dorina, New Media, 2005, Bucureşti, Tritonic.Negroponte, Nicholas, Era digitală, 1999, Bucureşti, All.

Williams, Robin, Iniţiere în design, 2003, Corint

. Data aprobării programei analitice în catedră / departament

Septembrie 2010

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 57: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: FOTOJURNALISM

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. Credite: 5 Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 2 14 28 V 5 UGLJ 0 IV, 06

B. Obiectivele disciplinei:Sa cunoasca elementele teoretice ale Fotojurnalismului, ca parte a vastului domeniu al comunicarii; Sa inteleaga teoretic si practic cum functioneaza senzatiile, perceptiile si reprezentarile vizuale; Sa cunoasca cateva dintre principalele momente istorice ale Fotojurnalismului; Sa se familiarizeze cu tehnica fotografiei; Sa aplice cunostintele dobandite intr-o lucrare personala reprezentativa.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Curs 1: Definirea obiectivelor cursului: abilitati, informatii, cunostinte. Introducere si privire generala asupra fotojurnalismulu. Cele mai importante momente ale istoriei fotojurnalismului, mari personalitati din domeniu, istoria fotografiei de razboi. Primele cunostinte despre senzatii, perceptii si reprezentari vizuale. Exemple de fotografii care au schimbat lumea. ( 4 ore) Curs2Fotografia ca marfa. Adevarul visual in Fotojurnalism, Studiu de caz: fotografiile cu Ceausesc in Epoca de Aur. Fotojurnalismul: o arta cu picioarele pe pamant. Cerintele unei fotografii bune: compozitie, spatiu, culoare, textura, contrast. ( 2 ore) Curs 3Fotografia de presa, arta sau limbaj? Lectura fotografiei. Efectul de real, simbolistica. Genuri in fotografia de presa: portretul, fotografia de sport, fotografia de fapt divers, fotografia de spectacol, fotografia

Page 58: Programe Jurnalism

de ilustrare, fotografia electorala, fotografia publicitara, fotografia de moda. ( 4 ore) Curs 4Introducere in Photoshop. Realitate vs interventie in fotografie. Efecte speciale. Fotoreporterul: artist sau technician? ( 2 ore) Curs 5Deontologie si reguli. Ce e rau si ce e bun la fotografii nostri contemporani? Viitorul Fotojurnalismului. ( 2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Studentii vor fotografia saptamanal cate o tema. In paralel, vor lucra la un reportaj,

care va fi proiectul final al cursului. Majoritatea temelor sunt pe sistemul single

image. Participantii vor fotografia intens, dar vor prezenta o singura imagine, printata,

care ilustreaza cel mai bine subiectul ales, alaturi de un CD cu toate imaginile produse

pentru exercitiul respectiv. Inainte de fiecare tema, vom discuta despre abordare si

vom vedea exemple de la alti fotografi.

1. Vizionarea slide-ului: War in the Neighborhoods (Războiul din Vecinatate) de Radu Sigheti(Reuters) ( 2 ore)

2. Vizionarea slide-ului: Yahoo photo News( 2 ore) 3. Abilităţi de lucru cu aparatelor foto Nikon D50 şi Canon 300 ( 4

ore) 4. Introducere în Photoshop Work space, Color Space, Tools şi

Main Menu ( 4 ore) 5. Vizionarea slide-ului:

http://www.nytimes.com/pages/multimedia/ ( 2 ore) 6. Fotografia de moda. Aplicatii. ( 2 ore) 7. Fotografia publicitara. ( 2 ore) 8. Fotografia de sport. ( 2 ore) 9. Fotografia de spectacol. ( 2 ore) 10. Portretul ( 2 ore) 11. Fotografia de ilustrare ( 2 ore) 12. Fotografia electorala ( 2 ore)

La finalul cursului, participantii prezenta un portofoliu care va avea cel putin 8

imagini single si un reportaj. Vom analiza impreuna evolutia si vor primi nota finala.

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Gabriela Sandu, Manual de fotojurnalism, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2004;

Peter Burian & Robert Caputo-Fotografia – Ghid practic

Julienne Newton, The burden of visual truth, Publishers-Mahwah, New Jersey,

London, 2001;

Page 59: Programe Jurnalism

Liz Wells, Photoghraply, a critical introduction,Routledge-Taylor and Francis

Group, 2000;

Lucian Ionica, Imaginea vizuala, Ed. Marineasa, Timisoara, 2000;

Gabriel Bauret, Abordarea fotografiei, Ed. All, 1988;

Eugen Iarovici, Maiestria in fotografie, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1977.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Gabriela Sandu, Manual de fotojurnalism, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2004;

Lucian Ionica, Imaginea vizuala, Ed. Marineasa, Timisoara, 2000;

Gabriel Bauret, Abordarea fotografiei, Ed. All, 1988;

Eugen Iarovici, Maiestria in fotografie, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1977.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 60: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Politologie

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 - - 14 14 E 2 UGLJ 0III,07

B. Obiectivele disciplinei Obiectivul general: prin acest curs urmărim să realizăm transferul de

cunoştinţe necesare studenţilor care urmează specializarea Jurnalism, să realizăm înţelegerea sferei şi conţinutului noţiunilor de bază din domeniul ştiinţei politicului, să dezvoltăm competenţe de analiză a unui fapt politic, de interpretare a acestuia din perspectiva valorilor democraţiei, a atitudinilor de respect şi de toleranţă.

Obiectivele operaţionale privesc următoarele schimbări comportamentale:- delimitarea înţelesului noţiunilor fundamentale ale ştiinţei politicului;- dobândirea regulilor şi principiilor de analiză şi de cercetare metodologică

a instituţiilor şi practicilor politice;- interpretarea doctrinelor şi programelor politice;- dobândirea unui sistem de valori în consens cu principiile democraţiei şi cu

drepturile fundamentale ale omului.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul disciplinei:Temele cursului:

1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL POLITOLOGIEI (2 ore )

- Apariţia şi evoluţia ştiinţei politice;- Obiectul de studiu al politologiei;- Locul politologiei în sistemul ştiinţelor sociale şi politice- Funcţiile politologiei

2. SISTEMUL POLITIC (2 ore)- Sistemul politic-definiţie, trăsături

Page 61: Programe Jurnalism

- Funcţiile sistemului politic- Componentele structurale ale sistemului politic

3. STATUL- INSTITUŢIE FUNDAMENTALÃ A SISTEMULUI POLITIC (4 ore)

- Teorii privind apariţia şi definirea statului

- Componentele statului: populaţie, teritoriul, organizarea politică

- Tipuri de state: democratice, dictatoriale

- Forma de stat

- Statul de drept

4. PUTEREA POLITICÃ (2 ore)

- Puterea politică. Conţinut şi trăsături

- Autoritatea politică

- Legimitatea politică

5. INSTITUŢIA POLITICÃ EXECUTIVÃ GUVERNUL (2 ore)

- Tipuri de guverne contemporane

- Formarea guvernului

- Funcţiile guvernului

- Relaţia Guvern Parlament

- Puterea executivă în România

6. INSTITUŢIA ŞEFULUI STATULUI ( 2 ore)

- Desemnarea, alegerea şefului statului

- Atributele şi prerogativele şefului statului

- Responsabilitatea şefului statului

- Durata mandatului

- Instituţia şefului statului în România

7. INSTITUŢIA PARLAMENTULUI (2 ore)

- Constituirea parlamentului

- Structura constitutivă a parlamentului

- Mecanismul de funcţionare a parlamentului

- Funcţiile parlamentului

- Relaţiile dintre parlament şi guvern

- Parlamentul în România

Page 62: Programe Jurnalism

8. PARTIDELE POLITICE (4 ore)- Apariţia şi evoluţia partidelor politice- Trăsăturile partidelor politice- Funcţiile partidelor politice- Tipuri de partide politice contemporane- Sisteme partidiste

9. CULURA POLITICĂ (2 ore)- Conceptul de cultură politică. Dimensiunile sale- Tipuri de cultură politică- Componentele evalutive-axiologice ale culturii politice- Funcţiile culturii politice- Rolul culturii în societate

10. IDEOLOGIA POLITICĂ (2 ore)- Precizări teoretice privind ideologia- Perspectiva ideologiei- Rolul ideologiei- Tipuri de ideologii politice- Funcţiile ideologiei

11. DEMOCRAŢIA POLITICĂ (2 ore)- Apariţia şi evoluţia istorică a democraţiei politice- Doctrina liberală şi democraţia politică- Doctrina politică conservatoare şi democraţia politică- Doctrina social-democrată şi democraţia politică- Doctrinele nedemocratice şi democraţia politică- Principiile şi valorile democraţiei politice

12. REGIMURILE POLITICE (2 ore)

- Orientări teoretice în definirea conceptului de regim politic. Conţinutul şi esenţa regimului politic

- Tipologia regimurilor politice

- Regimurile politice democratice

- Regimurile politice dictatoriale

Temele seminariilor

- ABC-ul Ştiinţei politicului. Concepte, domenii, paradigme ale gândirii politice (4 ore)

- Gândirea politică a Antichităţii: China, India, Grecia, Roma (4 ore)- Fundamentele gândirii politice ale creştinătăţii medievale (2 ore)- Gândirea politică modernă (2 ore)- Paradigme şi doctrinare ale filosofiei politice contemporane. (2 ore)

F. Bibliografie selectivă de elaborare a cursului

1. ARISTOTEL, Politica, Editura Antet, 1996;

Page 63: Programe Jurnalism

2. ARENDT, Hannah, Originile totalitarismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;

3. ARENDT, Hannah Între trecut şi viitor, Editura Antet, 1997;4. ARON, Raymond, Lupta de clasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;5. BACZKO, Bronislaw, Ieşirea din Teroare. Termidor şi revoluţia, Editura

Humanitas, Bucureşti, 1993;6. BESANÇON, Alain, Originile intelectuale ale leninismului, Editura Humanitas,

Bucureşti, 1993;7. CHÂTELET, François; Évelyne Pisier, Concepţiile politice ale secolului XX,

Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;8. ILIESCU, Adrian-Paul (coord.) Fundamentele gândirii politice moderne, Editura

Polirom, Iaşi, 1999;9. KANT, Immanuel, Scrieri moral-politice, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1991;10. MILLON-DELSOL, Chantal, Ideile politice ale secolului XX, Editura Polirom,

Iaşi, 2002;11. MONTESQUIEU, Despre spiritul legilor, vol. 1-3, Editura ştiinţifică, Bucureşti,

1964;12. MUNGIU-PIPPIDI, Alina, (coord.) Doctrine politice, Editura Polirom, Iaşi,

1998;13. MUSCĂ, Vasile BAUMGARTEN, Alexander, (coord.) Filosofia politică a lui

Aristotel, Editura Polirom, Iaşi, 2002;14. PLATON, Republica, în Opere, vol. 5, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,

Bucureşti, 1986;15. POPPER, K. R., Societatea deschisă şi duşmanii ei, 2 vol. Editura Humanitas,

Bucureşti,1993; 16. POPPER, K. R., Lecţia acestui secol, Editura Nemira, Bucureşti, !998;17. ROUSSEAU, J.-J., Contrtactul social, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1957;18. SARTORI, Giovanni, Teoria democraţiei reinterpretată, Editura Polirom, Iaşi,

1999;19. SOCACIU, Emanuel-Mihail, Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, Editura

Polirom, Iaşi, 2001;20. TERNON Yves, Statul criminal. Genocidurile secolului XX, Institutul European,

2002;21. TROUSSON, Raymond, Istoria gândirii libere. De la origini până în 1789,

Editura Polirom , Iaşi, 1997;22. TURCHETTI, Mario Tirania şi tiranicidul. Forme ale opresiunii şi dreptul la

rezistenţă din Antichitate până în zilele noastre, Editura Cartier, 2003;23. VOLKOFF, Vladimir, Manualul corectitudinii politice, Editura Antet, 2001;24. WINOCK, Michel, Secolul intelectualilor, Editura Cartier, 2001;25. ZIMMER, Heinrich, Filozofiile Indiei, . Editura Humanitas, Bucureşti,1997;

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

26. ARENDT, Hannah, Originile totalitarismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;

27. BESANÇON, Alain, Originile intelectuale ale leninismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993;

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 64: Programe Jurnalism

28. ILIESCU, Adrian-Paul (coord.) Fundamentele gândirii politice moderne, Editura Polirom, Iaşi, 1999;

29. MUNGIU-PIPPIDI, Alina, (coord.) Doctrine politice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

30. MILLON-DELSOL, Chantal, Ideile politice ale secolului XX, Editura Polirom, Iaşi, 2002;

Data aprobării programei analitice în catedră : Septembrie 2010

Şef catedră: Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 65: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: .C.O.A. 1 (Creativitate publicitară)

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 2 14 28 - E - 2 UGL J O, IV, 08

B. Obiectivele disciplinei:Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;

Cunoaşterea noţiunilor definitorii pentru configurarea direcţiilor generale în evoluţia noţiunii de „publicitate”;

Formarea unei concepţii sistematice asupra raporturilor dintre evoluţia ideilor, în plan general, şi posibilitatea aplicării lor în cadrul discursului publicitar românesc.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul seminarului / număr de ore pentru fiecare temă:

Modulul I. Comunicarea – 4 cursuri

1. Comunicarea – prezentare generală: aspecte de lingvistică şi psiholingvistică. / 2 ore

2. Arta conversaţiei. Interviul ca instanţă a conversaţiei. Ascultarea ca autoeducare. / 2 ore

3. Comunicarea verbală şi nonverbală. Noţiunile de public şi feedback. / 2 ore4. Comunicarea în publicitate. Crearea reclamei şi construirea unei campanii

publicitare./ 2 ore

Modulul II. Comunicarea publicitară - 4 cursuri

1. Particularităţi ale comunicării publicitare. / 2 ore2. Persuasiunea, comunicarea succintă, condiţile de reuşită. / 2 ore3. Un istoric al comunicării publicitare. Spaţiile vest-europene; condiţii de

start. / 2 ore4. Comunicarea publicitară în epoca modernă. / 2 ore

Page 66: Programe Jurnalism

Modulul III. Elemente lingvistice şi extralingvistice - 6 cursuri

1. Titlul şi sloganul. / 2 ore2. Textul informativ, marca, logo-ul. / 2 ore3. Ilustraţia, culoarea, spaţiul liber. / 2 ore4. Sunetul şi mişcarea. Elemente definitorii pentru audiovizual. / 2 ore5. Diversele suporturi media şi diferenţele între elementele reclamei. / 2 ore6. Public şi publicitate. Public-ţintă şi public de parcurs. / 2 ore

F. Conţinutul cursurilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Identificarea elementelor lingvistice / extralingvistice în textele publicitare. / 2 ore3. Condiţiile de reuşită ale comunicării publicitare. / 2 ore4. Crearea unei reclame; paşi preliminari. / 2 ore5. Modele publicitare ale marilor firme creatoare de publicitate. / 2 ore6. Sunetul şi mişcarea în reclama pentru audiovizual. / 2 ore7. Diversele suporturi media şi diferenţele între elementele reclamei. / 2 ore8. Public şi publicitate. Public-ţintă şi public de parcurs. / 2 ore

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Biagi, Shirley, 1999, Media Impact – An Introduction to Mass Media, Belmont, Wadworth Publ.Cayrol, Roland, 1991, Les médias, Paris, PUFDrăgan, Ion, 1996, Paradigme ale comunicarii de masă, Bucureşti, ŞansaFiske, John, 2003, Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, PoliromLohisse, Jean, 2002, Comunicarea (de la transmiterea mecanică la interacţiune),

Iaşi, PoliromSeverin, Werner, Tankard, J.W. jr., 1988, Perspective asupra teoriilor

comunicării, Iaşi, PoliromLW Jeffres, Mass Media - Process and Effects, Illinois, Waveland Press Inc., 1986

McQuail, Denis, 1987, Mass Communication Theory, London, Sage Publ.Cayrol, Roland, 1991, Les médias, Paris, PUFChambat, P., Opinie publică şi dezbatere publică, în I. Pailliart (ed), Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Polirom, 2002Dahlgren, P., Sparks, C., (coord), Jurnalismul si cultura populară, Iasi, Polirom, 2004Miege, B., Societatea cucerită de comunicare, Polirom, Iasi, 2000Pailliart, I. (ed), Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Polirom, 2002 Bertrand, C-J. (coord), Introducere în presa scrisă şi vorbită, Iasi, Polirom, 2001.Birkenbihl, Vera. Semnalele corpului,  Gemma Press, 1999 Bougnoux, Daniel. Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi,  Polirom, 2000Cameron, Milton, Comunicarea prin gesturi si atitudini. Cum sa inveti limbajul trupului, Polirom, Iaşi, 2005Cassirer, Ernst. Eseu despre om, Bucureşti, Humanitas, 1995.Cârâc, Ioan, Teoria si practica semnului, Iasi, Institutul European, 2003.

Page 67: Programe Jurnalism

Chelcea, Septimiu coord., Comunicarea nonverbală în spaţiul public, Editura Comunicare, Bucureşti, 2005.

H.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Beker, M.J., Macmilan Dictionary of Marketing & Advertising, Londra, Macmilan Business, 1998;

Bonnange, C., Th. Chantal, Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicare publicitară, Bucureşti, Ed. Trei , 1996;

Cvasnîi-Cătănescu, M., Discursul publicitar actual, I, II, în G. Pană-Dindelegan (coord.) Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Bucureşti, Ed. Univers, 2002

Dâncu, V.S., Comunicarea simbolică: arhitectura discursului publicitar, Cluj-Napoca,

Dacia, 1999;Ionescu-Ruxăndoiu, L., Conversaţia. Structuri şi strategii, Bucureşti, Ed. All, 1995.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 68: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: .C.O.B. 1 (Presă culturală)

F. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 2 - - 14 28 E - 2 UGL J O, III, 09

G. Obiectivele disciplinei:Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;

Formarea unei concepţii unitare privind strategiile naraţiei şi ponderea lor în discursul jurnalistic actual, în funcţie de genul publicistic studiat.

Dezvoltarea interesului pentru studiul naratologic, prin lărgirea ariei de cercetare înspre analiza textului publicistic dintr-o nouă perspectivă.

H. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei.

I. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

J. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Text, cuvânt, naraţie / 2 ore2. Naratorul; instanţe şi delimitări / 2 ore3. Descrierea; delimitări şi motivaţii; o retorică a descrierii / 2 ore4. Naraţia; niveluri, forme intemediare, relaţii / 4 ore5. Textul publicistic şi naraţiunea de la bază; genuri şi niveluri narativ-publicistice / 4 ore

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Text literar / text publicistic: perspective naratologice / 4 ore2. Subiect şi momentele acestuia; delimitare, schiţare şi rezumat / 2 ore3. Elemente narative în corpusul genurilor de teren / 4 ore4. De la actori la personaje; clase de actori; subiect şi obiect / 6 ore5. Focalizarea; focalizatorul şi obiectul focalizat; niveluri de focalizare / 4 ore6. Timpul şi spaţiul; ficţiune şi realitate în povestirea de presă / 4 ore

Page 69: Programe Jurnalism

7. Genurile literar-jurnalistice: reportajul de atmosferă, feature-story / 4 ore

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Preda, Sorin, Jurnalismul cultural şi de opinie, Polirom, Iaşi, 2006;Hartley, John, Discursul ştirilor, Polirom, Iaşi, 1999;Randall, David, Jurnalistul universal - ghid practic pentru presa scrisă, Polirom, Iasi, 1998; Popa, Dorin, Textul jurnalistic, Institutul European, Iaşi, 2002;Bal, Mieke, Naratologia. Introducere în teoria naraţiunii, ediţia a II-a, Institutul European, Iaşi, 2008.Biagi, Shirley, 1999, Media Impact – An Introduction to Mass Media, Belmont, Wadworth Publ.McQuail, Denis, 1987, Mass Communication Theory, London, Sage Publ.Cayrol, Roland, 1991, Les médias, Paris, PUFChambat, P., Opinie publică şi dezbatere publică, în I. Pailliart (ed), Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Polirom, 2002Dahlgren, P., Sparks, C., (coord), Jurnalismul si cultura populară, Iasi, Polirom, 2004Bertrand, C-J. (coord), Introducere în presa scrisă şi vorbită, Iasi, Polirom, 2001.Alexandrescu, Sorin, Identitate în ruptură, Ed.Univers, Buc., 2000Alexandrescu, Sorin, Paradoxul român, Ed.Univers, Buc.,1998Antohi, S., Civitas imaginaris, Ed.Polirom, Iaşi, 1999Blaga, Lucian, Cultură minoră şi cultură majoră, Trilogia culturii, ELU, Buc., 1969Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ed.Humanitas, Buc., 1997Călinescu, G., Specificul naţional, în Istoria literaturii..., Ed.Minerva, Buc., 1941Cioran, Emil, Mon Pays - Ţara mea, Ed.Humanitas, Buc., 1996Crişan, Constantin, Literatură română-universalitate şi specific naţional, Sociologie şi bioestetică, Ed.Eminescu, Buc.,1987Duţu, Al., Cultura română şi civilizaţia europeană modernă, Ed.Minerva, Buc., 1978Duţu, Al., Unamanişti români şi cultura europeană, Ed.Minerva, 1974Hagiu, Ion, Dicţionarul presei literare, Ed. Albatros, Bucureşti, 1986;Noica, C., Modelul cultural european, Ed.Humanitas, Buc.,1993Noica, C., Pagini despre sufletul românesc, Ed.Humanitas, Buc., 1991 Panaitescu, P.P., Introducere în istoria culturii româneşti, ES., Buc., 1969Papadima, O., O viziune românească a lumii, Ed.Saeculum, Buc., 1995Papu, Edgar, Clasicii noştri, Ed. Eminescu, 1977Papu, Edgar, Tipul creativ românesc în contextul universal, Arta şi umanul, Ed.Meridiane, Buc., 1974Papu, Edgar, Tradiţia orientului în perioada interbelică, vol. Motive literare româneşti, Eminescu, Buc.,1983Teodorescu, Răzvan, Bizanţ. Balcani. Occident la începuturile culturii medievale româneşti,Ed.Academiei, Buc.,1974.

H.Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi10

10 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 70: Programe Jurnalism

Preda, Sorin, Jurnalismul cultural şi de opinie, Polirom, Iaşi, 2006;Hartley, John, Discursul ştirilor, Polirom, Iaşi, 1999;Randall, David, Jurnalistul universal - ghid practic pentru presa scrisă, Polirom, Iasi, 1998; Popa, Dorin, Textul jurnalistic, Institutul European, Iaşi, 2002;Bal, Mieke, Naratologia. Introducere în teoria naraţiunii, ediţia a II-a, Institutul European, Iaşi, 2008.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 71: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: C.O.A. 1 (JURNALISM POLITIC)

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. Credite: 5 Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 2 - - 28 28 E - 2 UGLJ 0 III, 08

B. Obiectivele disciplinei:

Sa poata defini conceptele centrale ale tematicii tratate la disciplina jurnalism politic. Sa cunoasca principalele tipologii ale organizaţiilor si instituţiilor de tip politic. Sa identifice strategii de comunicare publică la nivelul actorilor politici într-o situaţie de tip electoral. Sa poata identifica principalele mecanisme de construcţie a preferinţelor politice la nivelul electoratului precum si a suportului pentru anumite programe si politici guvernamentale. Sa identifice elementele definitorii ale pieţei electorale.Sa cunoasca si sa poata defini principiile de construcţie a unei strategii electorale. Sa se informeze cu privire la principiile si mecanismele de utilizare a simbolurilor în comunicarea politică. Sa cunoasca strategiile de marketing aplicate în domeniul politicilor publice.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Jurnalism politic – considerente teoretice - 2 ore 2. Teorii asupra rolului presei si al jurnalismului politic – 2 ore 3. Presa de conflict si lumea politica – 2 ore4. Etica jurnalistului politic – 2 ore5. Conditionarile comunicarii politice – functiile media in relatia cu politicul -2 ore 6. Democratizarea informatiei. Regimuri de presa. Caracteristicile comunicarii de masa – 2 ore7. Teoria agendelor – 2 ore8. Marketing politic - Imaginea publica-brand – 2 ore9. Manipularea mesajului politic – 2 ore

Page 72: Programe Jurnalism

10. Conflictul presa – Putere – Opozitie 2 ore11. Jurnalismul politic – tabloidizare si trivializare – 2 ore12. Genuri in jurnalismul politic – 2 ore13. Campaniile electorale – 2 ore14. Sondajele de opinie – 2 ore

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Guvernul, Parlamentul –ghid practic pentru jurnalişti despre sistemul de stat, cum să găseşti persoana şi resursele potrivite, limitele pentru persoanele oficiale. Relaţiile dintre jurnalişti şi autorităţile de stat. Serviciile de presă. Conferinţele de presă. ( 2 ore) 2. Ce e un brand de politician? Personajul politic, cu exemple din presa actuala. Baroni, oligarhi si parlamentari detestabili ( 4 ore) 4. Manipularea politicienilor prin mass media si a mass media de catre politicieni. Exemple. Percepţia politicienilor despre presă. Funcţiile presei în relaţiile cu mediul politic. ( 4 ore) 5. Etica mass media, cum să limitezi pericolul dezvăluirilor controlate din partea persoanelor oficiale. ( 2 ore) 6. Discursul politic. Tipologii, caracteristici si competente. ( 4 ore) 6. Campanii electorale – sau jocul de-a soarecele si pisica - exemple si contraexemple. ( 2 ore) 7. De la pamflet la blogul politic. Narcisismul in jurnalismul politic. ( 2 ore) 8. Sondajul de opinie – barometru sau mijloc de manipulare? Exemple concludente. (2 ore) 9. Stirea politica in televiziune si seductiile tabloidizarii. ( 4 ore) 10. Etica jurnalistului politic. ( 2 ore)

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursuluiALMOND A. GABRIEL; VERBA, SYDNEY - Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie încinci naţiuni. Bucureşti, Editura Dn Style, 1996, 383 p.ANDREI, PETRE – Sociologia revoluţiei. Studii de sociologie politică. Iaşi, Polirom, Fundaţiaacademică “Petre Andrei”, 1998, p.13-94; 112-133; 158-193.ARISTOTEL, Politica, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1924.BALANDIER, GEORGES – Antropologie politică. Timişoara, Editura Amarcord, 1998, p. 119-183.BALL, TERENCE; DAGGER, RICHARD – Ideologii Politice şi idealul democratic, Ediţia a II-a,Iaşi, Polirom, 2000.*** Doctrine politice. Concepte universale şi realităţi româneşti. Iaşi, Polirom, 1998, 274 p.*** Doctrine politice în România secolului XX. Bucureşti, Editura Institutul de Teorie Socială, 2001.GELLNER, ERNST – Naţiuni şi naţionalism. Noi perspective asupra trecutului. Oradea, Antet, 1994,209 P.HUNTINGTON, SAMUEL, P. – Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. Bucureşti,Antet, 1997, 480 p.

Page 73: Programe Jurnalism

LAPIERRE, JEAN WILLIAM – Viaţă fără stat. Eseu asupra puterii politice şi inovaţiei sociale. Iaşi,Institutul European, 1997, 311 p.MĂGUREANU, VIRGIL – Studii de sociologie politică. Bucureşti, Editura Albatros, 1997, p.62-398.TRĂSNEA, OVIDIU – Ştiinţa politică. Studiu istoric-epistemologic. Bucureşti, Editura politică, 1970,p.223-324.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi11

Alfred Bulai, Mecanisme electorale ale societăţii românesti, Editura Paideia, 1999Ion Boboc, Marketing politic si consultanţă guvernamentală, Editura Universitară, 2006Camelia Beciu, Politica discursiva. Practici politice in campania electorala, Editura Polirom,2000Camelia Beciu, Comunicare politică, Editura comunicare.ro, 2002Murray Edelman, Politica si utilizarea simbolurilor, Editura Polirom, 1999P. Lazarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet, Mecanismul votului. Cum decid alegătorii într-ocampanie electorală, Editura Comunicare.ro, 2004D. Pop, Mass-media si politica. Teorii, structuri, principii, Editura Institutul European, 2000Cristina Pripp, Marketing politic, Editura Nemira, 2002

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

11 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 74: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: .C.O.B. 1 (CAMPANIA ELECTORALA)

F. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 2 2 28 28 - E - 2 UGL J O, IV, 09

Obiectivele disciplinei:

- să poată analiza piaţa electorală, imaginea si strategiile de comunicare ale actorilor politici instituţionali si individuali;-să poată analiza si evalua diferite tipuri particulare de situaţii si probleme sociale;-să poată analiza în baza unor perspective teoretice diferite, mecanismele de construcţie a preferinţei politice ca si a suportului social pentru anumite teme, idei, proiecte sau programe guvernamentale;-să poată identifica si analiza elementele caracteristice ale dinamicii instituţiilor; politice si guvernamentale de la un ciclu electoral la altul.

A. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

B. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală (notarea celor două lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută)

- examenul final (pondere 50 la sută)

C. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Margetingul politic în context electoral si gubernamental ( 2 ore) Actori politici. Partide politice si lideri politici. Piaţa electorală. Tipologii ale publicului si electoratului ( 4 ore) Cercetarea si analiza problemelor sociale. Strategii de analiză a pieţei electorale.(2 ore) Studiul agendelor. Agenda-setting, agenda populaţiei si agenda guvernamentală (2 ore) Campania electorală. Strategii electorale, tipologii si tehnici de construcţie a mesajului electoral (4 ore) Mecanisme de construcţie a preferinţelor si a atitudinilor favorabile programelor, ideilor sau programelor politice. Informarea publică versus promovare în implementarea politicilor publice (4 ore)

Page 75: Programe Jurnalism

Mass-media si rolul ei în promovarea imaginii. Campaniile media si specificul lor. (4 ore) Crize de imagine si contracampaniile de comunicare ( 4 ore) Branding si publicitate politică ( 4 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Asteptarile electoratului vs pretentiile candidatului (2 ore) Strategii electorale, tipologii si tehnici de construcţie a mesajului electoral (4 ore) Personajul politic, votul uninominal si audienta ( 4 ore) Agenda-setting, agenda populaţiei si agenda guvernamentală (4 ore) Criza de imagine si contracampaniile ( studiu de caz) ( 4 ore) Strategii electorale, ce e bine si ce nu e bine in campanile electorale de dupa 89 ( 4 ore) Imaginea candidatului, sifonata sau nu ( studiu de caz) (6 ore)

D. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului: Alfred Bulai, Mecanisme electorale ale societăţii românesti, Editura Paideia, 1999Camelia Beciu, Politica discursiva. Practici politice in campania electorala, Editura Polirom,2000Camelia Beciu, Comunicare politică, Editura comunicare.ro, 2002Cristina Pripp, Marketing politic, Editura Nemira, 2002

D. Pop, Mass-media si politica. Teorii, structuri, principii, Editura Institutul European, 2000

Ion Boboc, Marketing politic si consultanţă guvernamentală, Editura Universitară, 2006M. Bongrand, Le marketing politique, Press Universitaire de France, 1993Murray Edelman, Politica si utilizarea simbolurilor, Editura Polirom, 1999P. Lazarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet, Mecanismul votului. Cum decid alegătorii într-ocampanie electorală, Editura Comunicare.ro, 2004Ph. Maarek, Communication et marketing de l’homme politique, Editura Litec, 1992Negrine R., The Communication of Politics, Sage Publications, 1996Teodorescu & colab., Marketing politic si electoral, Editura SNSPA, 2001Zaharia R., Marketing social-politic, Editura Uranus, 2001Kieron Walsh, Marketing in Local Government, Longman, London, 1995.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi12

Camelia Beciu, Politica discursiva. Practici politice in campania electorala, Editura Polirom,2000Camelia Beciu, Comunicare politică, Editura comunicare.ro, 2002Cristina Pripp, Marketing politic, Editura Nemira, 2002

12 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 76: Programe Jurnalism

R. Zaharia, Marketing social-politic, Editura Uranus, 2001

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 77: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Istoria mentalităţilor şi geneza modelelor culturale

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 14 14 E 3 UGL J C III,10

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei; - Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei;- Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre istoria ideilor şi a mentalităţilor şi evoluţia formelor culturale (artistice şi literare).

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (semestrele I şi al II-lea – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Istoria mentalităţilor: obiect şi metode. Definiţii şi delimitări. Structurile imaginarului colectiv şi circulaţia ideilor. Topica socio-culturală şi imaginarul artistic. (2 ore)- Mundus Imaginalis. Viaţa imaginilor, între invariante ale creativităţii umane şi şi psihologia abisală a imaginarului colectiv. Metamorfoze şi convergenţe arhetipale. Arhetip, psihologie abisală şi ezoterism. (2 ore)- Imaginarul antic. Mituri şi scenarii interferenţiale. Circulaţia reprezentărilor simbolice în spaţii culturale diferite. Imaginarul asiro-babilonian. Imaginarul egiptean. Imaginarul indic. (2 ore)- Imaginarul ebraic: arhetipuri şi mituri reprezentative ale culturii şi civilizaţiei ebraice. Biblia ca monument cultural. Geografii reale şi sacre. Structuri redundante în imaginarul Vechiului şi Noului Testament. Imaginar religios şi reprezentări culturale şi social-politice. (2 ore)- Imaginarul Greciei antice. Mentalităţi colective şi proiecţii culturale. Capodopere ale literaturii greceşti arhaice şi clasice ca documente de istoria mentalităţilor. Modele umane şi reprezentări mitic-simbolice în Iliada şi Odiseea. Filosofie şi sens în lumea greacă. De la sistemul orfico-pitagoreic la Platon. Circulaţia modelelor. (2 ore)

Page 78: Programe Jurnalism

- Instituţii medievale şi trasee culturale. Imaginarul religios şi reprezentările lui simbolice în spaţiul cultural occidental. Cavalerismul, cruciadele şi imaginarul simbolic al literaturii. Geografii reale şi geografii simbolice. (2 ore)- Renaşterea: căutări şi deschideri. Atmosfera culturală: direcţii ale gândirii renascentiste. Cele două feţe ale imaginarului renascentist. De la „Fais ce que tu voudras!” la „Que sais-je?” Epoca „amurgului titanilor” şi intrarea în Baroc.(2 ore) F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:Imaginarul indic. Scenarii şi figuri mitice în imaginarul vedic. Proiecţii simbolice ale sintezei filosofice hinduiste.(2 ore)- Imaginarul ebraic. Scenarii şi structuri mitic-arhetipale. Idei / scheme religioase şi proiecţia lor în imaginarul cultural. (2 ore)Structuri tematice în Biblie. Geneza –istoria originii şi miturile creaţiei; parabole al condiţiei umane. Structuri alegorice şi simbolic-parabolice în cărţile „sapienţiale”: condiţia umană, raportul om – divin şi viziunea asupra morţii / vieţii de apoi în Iov şi Ecclesiast. (4 ore)„Apocaliptismul” în Vechiul Testament: valorizarea religioasă a „teroarei istoriei”. Eschatologie şi decadenţă în reprezentarea istoriei ca succesiune de teofanii negative în Daniel şi Iezechiel. (2 ore)„Apocaliptismul” în Noul Testament: scenariul mesianic între mit şi utopie. Reprezentări alegorice şi simbolice ale „sfârşitului istoriei” şi ale „cetăţii ideale” în Evanghelia după Ioan şi Apocalipsa lui Ioan Teologul. (4 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursuluiBraga, Corin, 10 studii de arhetipologie, Dacia, Cluj, 1999Duby, Georges, Anul 1000, Iaşi, Polirom, 1996Dumézil, Georges, Mit şi epopee, Ed. Ştiinţifică, 1994Durand, Gilbert, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti, Nemira, 1999Durand, Gilbert, Figuri mitice şi chipuri ale operei – De la mitocritică la mitanaliză-, Bucureşti, Nemira, 1998.Durand, Gilbert, Introducere în mitodologie. Mituri şi societăţi, Dacia, Cluj-Napoca, 2004Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Univers, 1977Duţu, Al., Literatura comparată şi istoria mentalităţilor, Bucureşti, Univers, 1982Eliade, Mircea, Imagini şi simboluri, Humanitas, 1994Eliade, Mircea, Mitul eternei întoarceri, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1991Eliade, Mircea, Naşteri mistice, Humanitas, 1995Huizinga, J., Amurgul Evului Mediu, Bucureşti, Univers, 1980Le Goff, Jacques, Imaginarul medieval, Bucureşti, Meridiane, 1991Le Goff, Jacques, Pentru un alt Ev Mediu, Bucureşti, Meridiane, 1986Liiceanu, G., Tragicul, Bucureşti, Humanitas, 1993Manolescu, Anca, Locul călătorului, Simbolistica spaţiului în Răsăritul creştin, Paideea, 2002

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi13

13 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 79: Programe Jurnalism

Durand, Gilbert, Introducere în mitodologie. Mituri şi societăţi, Dacia, Cluj-Napoca, 2004Le Goff, Jacques, Imaginarul medieval, Bucureşti, Meridiane, 1991Moretta, Angelo, Mituri antice şi mitul progresului, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1994Rachet, Guy, Tragedia greacă, Bucureşti, UniversVernant, Jean-Pierre, Mit şi gândire în Grecia antică, Bucureşti, Meridiane, 1995Vernant, Jean-Pierre, Mit şi religie în Grecia antică, Bucureşti, Meridiane, 1995

Data aprobării programei analitice în catedră : Septembrie 2010

Şef catedră: Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 80: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Comunicare interculturală şi mass-media

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. III Sem. IV

C S C S C S Sem. III Sem. IV Sem. III Sem. IVNr. ore

1 2 14 28 E 3 UGLJC IV,11

B. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;Formarea abilităţilor de evaluare şi interpretare a proceselor informaţionale. Perceperea mecanismelor şi strategiilor prin care se poate asigura o comunicare eficientă.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiu de caz, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Cultură şi comunicare interculturală. Conceptul de cultură. Relaţia cultură – societate. (2 ore) 2. Teorii majore ale comunicării interculturale. Teoria modernizării. Teoriile dependenţei.  Teoriile post-dependenţei. (2 ore)3. Identităţile de grup. Stereotipuri, clişee, prejudecăţi, imagini, reprezentări. Dinamica imaginilor şi identităţilor. Clivaje sociale şi naţionale, aşa cum apar ele reflectate în mass media. (2 ore)4. Globalizare şi comunicare între culturi. Modelul cultural american – omogenitate sau heterogenitate? Atracţia modelului american.  (4 ore)5. Televiziunea şi ipoteza funcţiei culturale. (2 ore)6. Noul climat media, teorii despre mediile de informare si reglementarea lor. (2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Page 81: Programe Jurnalism

1.  Modernism şi modernitate. Conceptul de modernizare. Conceptul de dependenţă asimetrică. Postmodernismul. (6 ore) 2.  Studiu de caz – marginalii în secolul XX (4 ore)3. Rezistenţa la aculturaţie. Aculturaţie şi asimilare – fenomenul imigraţiei.(4 ore)3. America şi Europa. Occident şi Islam. Occident şi Extrem Orient. Universalitatea valorilor reflectată in mass media. (6 ore)4.  Atribute ale informării şi calculul valorii informaţionale. (4 ore)5. Efectele televiziunii asupra psihicului uman.(4 ore)

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Baudrillard, Jean, Figuri ale alteritatii, Ed. Paralela 45, Pitesti , Bertrand, Claude Jean, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 2000. Banciu, Angela, Cultură şi civilizaţie europeană: repere istorice şi semnificaţii valorice, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2003

Barber, I. R, Istoria Europei moderne 1790-1990, Bucureşti, 1998Blaga, L., Trilogia culturii, Bucureşti,1985Blaga, L., Trilogia valorilor, Bucureşti, 1987Braudel, Fernand, Gramatica civilizaţiilor, Bucureşti, Meridiane, 1995Caune,Jean, Cultură şi comunicare, Ed. Cartea Românească

Clifford, G. Christians, Fackler, Mark, Rotyoll, Kim, McKee, Kathz, Etica mass media. Studii de caz, Ed. Polirom, 2001.

Delmas Claude, Histoire de la civilisation européenne, Paris, 1961 Drăgan Ion, Paradigme ale comunicării de masă, Ed. Şansa, Bucureşti, 1996.

Drâmba, O., Istoria culturii şi civilizaţiei, v. 1-2, Bucureşti, 1998-1999Duţu, Alexandru, Ideea de Europa şi evolutia conştiintei europene, Bucureşti, All Educational, 1999Florian, Radu, Metamorfoza culturii în secolul XX, Bucureşti, 1988Gheorghiu, Dragoş, Scurta istorie a obiectelor europene. Europele din Europa. “Secolul 20. Revista de Sinteză”, nr. 10-12 /1999, 1-3/2000, p. 178-190;Habermas, J., Discursul filosofic al modernităţii, Bucureşti, All Educational, 2000

Kapferer, Jean Noel, Zvonurile, cel mai vechi mijloc de informare din lume, ed. Humanitas, Bucureşti, 1993. Popper, Karl R., Lecţia acestui secol, Bucureşti, Nemira, 1998

Tănase, A., Cultură şi civilizaţie, Buc, 1977.Theodorescu, R., Cultură şi civilizaţie europeană, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005Todorov, Tzvetan, Confruntarea cu extrema. Victime şi torţionari în secolul XX, Humanitas, Bucureşti, 1996Todorov, Tzvetan, Noi şi ceilalţi. Despre diversitate, Iaşi, Institutul European,

1999Teodorescu Gheorghe, Comunicare şi opinie publică, Ed. Universităţii Al. i. Cuza, Iaşi, 1995.Ungureanu, Cornel, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Polirom, 2002Wunenburger, Jean-Jacques, Utopia sau criza imaginarului, Cluj-Napoca, Dacia, 2001

Page 82: Programe Jurnalism

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Banciu, Angela, Cultură şi civilizaţie europeană: repere istorice şi semnificaţii valorice, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2003Blaga, L., Trilogia culturii, Bucureşti,1985Clifford, G. Christians, Fackler, Mark, Rotyoll, Kim, McKee, Kathz, Etica mass

media. Studii de caz, Ed. Polirom, 2001Drâmba, O., Istoria culturii şi civilizaţiei, v. 1-2, Bucureşti, 1998-1999

Drăgan Ion, Paradigme ale comunicării de masă, Ed. Şansa, Bucureşti, 1996. Duţu, Alexandru, Ideea de Europa şi evoluţia conştiintei europene. Bucureşti, All Educational, 1999

Ungureanu, Cornel, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Polirom, 2002

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru studenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 83: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Discursul mediatic (limba franceză)

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- 2 - - - 28 V - 2 - UGL,JC, III,12

B. Obiectivele disciplinei:- dobândirea competenţei de a stãpâni foarte bine franceza standard (limba

scrisã şi oralã corectã şi clarã);- însuşirea deprinderilor de selectionare, clasare, comparare şi organizare a informaţiei;- formarea deprinderilor de a reutiliza în orice situaţia de comunicare

cunoştinţele teoretice dobândite la curs;- cunoaşterea limbajelor aparţinând stilului comunicării publice şi private,

dezvoltarea abilităţilor pe terenul competenţei idiomatice şi expresiveC. Metode de predare – învăţare:

- prelegerea, explicaţia, conversaţia, metode de dezvoltare a gândirii critice, expuneri, comentarii de aplicaţie pe texte;D. Forme şi metode de evaluare:

- evaluare continuã prin metode orale, probe scrise la seminar; evaluare sumativã prin proba srisã şi oralã de la verificarea finală;E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 28 ore- discours, langage, société ; 4 ore- communication media et hors-média ; 4 ore- caractéristiques socio-sémiotiques du discours media ; 6 ore- discours politique et discours médiatique ; 2 ore- l’analyse des différents genres du discours médiatique (fait divers, l’information, la publicité, l’éditorial, la brève, l’interview, etc.) 6 ore

- la rhétorique du discours médiatique ; 6 oreG. Bibliografie de elaborare a cursului

Frumusani, Daniela, Rovența, 2005, Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze, Ed. Tritonic, București (partea a II-a), pp107-203Slama-Cazacu, Tatiana, 2000, Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Iaşi, PoliromVâlcu, A., 2004, Éléments de pragmatique discursive et textuelle, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, pp. 7-45Vâlcu, A., 2008, Les interactions verbales. Théorie et fonctionnement, Ed. Galati University Press, pp. 9-115

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

Page 84: Programe Jurnalism

Frumusani, Daniela, Rovența, 2005, Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze, Ed. Tritonic, București (partea a II-a), pp107-203

Slama-Cazacu, Tatiana, 2000, Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Iaşi, Polirom

Vâlcu, A., 2004, Éléments de pragmatique discursive et textuelle, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, pp. 7-45

Vâlcu, A., 2008, Les interactions verbales. Théorie et fonctionnement, Ed. Galati University Press, pp. 9-115

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedră Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 85: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Discursul mediatic englez

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare

Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem.I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore 2 - - 28 V - 2 - UGL JC,

III,12

B. Obiectivele disciplinei:1. înţelegerea importanţei activităţii discursive ca eveniment comunicativ2. asimilarea resorturilor prin care se realizează efectele mediatice3. realizarea legăturilor interdisciplinare între discursul din mass media, pe de o parte şi lingvistica generală, teoria comunicării, semantica pragmatică şi sociolingvistica, pe de altă parte4. valorificarea potenţialului studenţilor in a se adapta creativ la modele culturale anglo-americane

C. Metode de predare – învăţare:dezbaterea, explicaţia, problematizarea, simularea unor situatii relevante pentru intelegerea temei predate, lucru pe grupe si individual

D. Forme şi metode de evaluare: evaluarea continuă prin metode orale, probleme scrise, 6 teme la alegere din tematica disciplinei

E. Conţinutul seminariilor/număr de ore pentru fiecare temă: 1. Representation and popular culture/2h2. Facts about news production/2h3. Framework of norms for media performance/2h4. Feminist perspectives/2h5. Discourses in the entertainment industry/2h6. & 7. Media systems and shifting balance of relationships of dependency/4h7. The media and mediation of meaning/2h8. Media change and social change/2h9. Mass media in the public interest/2h10. Gender in media consumption/2h11. Postmodernism and television/2h12. Globalization of electronic journalism/2h13. Roundup: professionals as encoders and audience members as decoders/2h

Page 86: Programe Jurnalism

F. Bibliografie de elaborare a cursuluiCurran, James & Michael Gurevitch (eds.) (1997) Mass Media and Society. London,

N.Y., Sydney, Auckland: Arnold.Drăgan, G. (2005) Modele culturale comparate. Iaşi: Institutul European.Graur, Evelina (2005) News Discourse: Paradigms and Textual Strategies. Cluj-

Napoca: Ed. Mediamira.Holland, Dorothy C. & Naomi Quinn (eds.). Cultural models in language and

thought. C. Univ. Press, 1987 / 1995 / Digital printing 2000. At http://books.google.com/books?id

Leech, Geoffrey (1991) Principles of Pragmatics. London & New York: Longman.Maingueneau, Dominique (2007) Analiza textelor de comunicare. Iaşi: Institutul

European.Ronchi , Alfredo M. (2008) eCulture. Cultural content in the Digital Age. Berlin,

Heidelberg: Springer. At http://www.springerlink.com/content

G. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

Adam, Jean-Michel (2008) Lingvistică textuală. Iaşi: Institutul European.Andone, C. and A. Gâţă (2001) English for Computer Users. Galaţi: Editura

Academica.Austin, J. L. (1962/2003) Cum să faci lucruri cu vorbe. Bucureşti: Editura Paralela

45.Bidu-Vrănceanu, A., C. Călăraşu, L. Ionescu-Ruxăndoiu, M. Mancaş, G. Pană

Dindelegan (2001/2005) Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Bucureşti: Nemira.Crystal, D. (1998) The Cambridge Encyclopedia of the English Language.

Cambridge University Press. Eco, Umberto (1996) Limitele interpretării. Constanţa: Ed. Pontica.Gass, Susan M. & Joyce Neu (eds.) (1996) Speech Acts Across Cultures. Berlin, New

York: Mouton de Gruyter.Le Divenach, Eloi (1999) Engleza în presă. Bucureşti: Teora.Thomas, J. (1995) Meaning in Interaction. London & New York: Longman.

Data aprobării programei analitice în catedră: Septembrie 2010

Şef catedră: Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 87: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201 PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: Modelul jurnalistic englez

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- 1 2 14 28 E - 3 UGL JC IV, 13

J. Obiectivele disciplinei:- cunoasterea caracteristicilor presei de calitate si a tabloidelor britanice

- identificarea tiparelor generale care disting presa liberala de cea conservatoare - analizarea strategiilor discursive ale credibilitatii

K. Metode de predare – învăţare:în predare: prelegerea-dezbatere, explicaţia, studiul de caz, exemplul, conversaţia euristicăla seminarii: dezbaterea, problematizarea, studiul de caz, exemplul, comparaţia.

L. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 40% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 50%) prin examen si 10% din oficiu.

M.Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare tema

- News style in the quality and popular press – 2 ore - The language of headlines – 2 ore- The language of newspaper articles (from extremely narrative and colloquial

to extremely informational and elaborated in form) – 2 ore- Op-ed articles in the British press - 2 ore- Objectivity and hard news reporting in the British press – 2 ore- The conservative and the liberal press in Uk: general patterns underlying them

- 2 ore - National identity and the British media -2 ore

N. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

- Characteristics of the heavies - 2 ore- Characteristics of the tabloids - 2 ore- Functions and classifications of headlines – 2 ore- Lexical characteristics of headlines – 2 ore- Grammatical characteristics of headlines – 2 ore - Stylistic devices used in headlines – 2 ore

Page 88: Programe Jurnalism

- The use of non-standard English in British newspapers – 2 ore- The discourse structure of news stories – 2 ore - Discourse strategies of credibility used in the media – 2 ore- Media stories: their influence on general opinions and attitudes – 2 ore- Intertextuality and interdiscursivity – 4ore- Gender representations in British magazines -4 ore

O. Bibliografie de elaborare a cursului

Bell. Allan and Peter Garrett. eds. 1998. Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

Neagu Mariana and Gabriela Colipca. 2008. Towards an Interdisciplinary Approach to

Media Discourse: Three CDA Models. In Analele Universitatii Dunarea de Jos

din Galati, pp.84-105.Sorea, Daniela. 2006. Language and Social Schemata: Gender Representations in British

Magazines. Bucuresti: Editura Universitatii Bucuresti.Tannen, D., D. Schiffrin & H. Hamilton. eds. 2003. Handbook of Discourse Analysis

Oxford: BlackwellVan Dijk. Teun, A. 1995. The Mass Media Today. Discourses of Discrimination or

Diversity?Javnost/The Public (Ljubljana), 2(2), pp. 27-45.Van Dijk. Teun. 2008. News, discourse and ideology. In Thomasz Hanitzsch & Karin

Wahl-Jorgensen.eds. Handbook of Journalism Studies. Hillsdale, NJ: Erlbaum. pp. 191-204.

P. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

Bloor Meriel and Thomas Bloor. 2007. The Practice of Critical Discourse Analysis. An

Introduction. London: Hodder Arnold Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London: Edward Arnold.Neagu Mariana. 2001. Variety and Style in English. Buzau: Editura Alpha, pp. 54-78.Van Dijk. Teun . 1998. Opinions and ideologies in the press. In Allan Bell and Peter

Garrett. eds. Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell, pp. 21- 63..

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament/ Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 89: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: MODELUL JURNALISTIC FRANCEZ

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 1 2 14 28 E 3 UGL JC IV, 13

B. Obiectivele disciplinei:- aprofundarea cunoştințelor cu privire la mediul jurnalistic- cunoaşterea specificităților mediului jurnalistic francofon- aprofundarea tipului de scriere jurnalisitică din spațiul francofon- familiarizarea studentului cu tehnicile de scriere specifică discursului

jurnalistic francofon- cunoaşterea instrumentelor discursive cu care operează discursul

jurnalistic francez în comparație cu cel românesc, cunoscut deja de student- motivarea studentului în direcția sensibilizării în percepția şi descifrarea

produsului mediatic- dezvoltarea unei atitudini pozitive în privința analizei şi producției de

discurs

C. Metode de predare – învăţare:- explicarea, expunerea, conversația

D. Forme şi metode de evaluare: - evaluare continuă şi finală

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:1.Jurnalismul în Franța. Noțiuni generale. Elemente de istorie a jurnalismul pe teritoriu francez. Despre deontologie. Cenzura şi protecția surselor. Carta jurnaliştilor. (2h)2.Presa în Franța. Presa națională cotidiană. Presa cotidiană națională gratuită. Elemente de jurnalism francez. Analiza critică a realității. Tehnici redacționale. Tehnici şi practici de presă scrisă. (4h)3. Semiologie şi fotografie. (2h)4. Scriitura de presă cotidiană şi de revistă pe teritoriul francez. (4h) 5. Jurnalişti francezi de renume : Georges Clémenceau (1841-1929), Edwy Plenel, Alain Duhammel, Jean-Claude Guillebaud, Jean Sévillia, Ivan Rioufol. (2h)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:-Analiza presei franceze. Abordare empirică. (2h) -Analiza modului de tratare a informației economice, sociale, politice, etc. în presa franceză.Analiza elementelor de stil. Cei 5 W. (2h)

Page 90: Programe Jurnalism

-Elemente specifice presei scrise franceze: « le chapeau », « l’accrocche », « la chute ». (2h)-Sinteza, argumentarea, genurile redacționale în presa francofonă (dépêches, brèves, reportages). (2h)- Reportajul în presa francofonă: reportajul în general, reportajul de actualitate (premisa indicială, premisa iconică), le grand-reportage. (4h)-Lumea discursului jurnalistic în presa francofonă . Alegerea unui punct de vedere. Sursele informației. Nivele de lectură. Construirea şi « îmbrăcarea » unui articol. (4h) - Tehnici de anchetă şi de investigare relevate de presă în spațiul francofon. Interviul. Interviul « factual ». Interviul « personalității ». (2h)-Instrumente semiologice şi analiza critică a fotografiilor. Indiciu, icon, simbol. Imaginea ca analogon. Mesaj lingvistic vs mesaj iconic. Impactul semnificantului. Redarea poveştii. (2h) -Genuri şi stiluri jurnalistice. Tipologia scrierii (economice, politice, sociale, etc.) (2h)- Analiza discursului unor jurnalişti francezi de renume Georges Clémenceau (1841-1929), Edwy Plenel, Alain Duhammel, Jean-Claude Guillebaud, Jean Sévillia, Ivan Rioufol. (2h)-Realizarea individuală a unui ziar de 8 pagini conform modelului francez. (4h)

G. Bibliografie de elaborare a cursuluiAubenas, Florence ; Benasayag, Miguel. - La fabrication de l'information : les journalistes et l'idéologie de la communication/ Florence Aubenas et Miguel Benasayag. - Paris : Ed. La Découverte, 1999.Auvret, Patrick. - Les journalistes : statut, responsabilités. - Paris : Delmas, 1994. Civard-Racinais, Alexandrine. - La déontologie des journalistes : principes et pratiques / Alexandrine Civard-Racinais. - Paris : Ellipses, 2003. Delporte, Christian. - Histoire du journalisme et des journalistes en France : du 17e siècle à nos jours. - Paris : Presses universitaires de France, 1995. Mathien, Michel. - Les journalistes et le système médiatique. - Paris : Hachette supérieur, 1992.Urteaga, Eguzki. - Les journalistes locaux : fragilisation d'une profession / Eguzki Urteaga. - Paris : L'Harmattan, 2004.

Les Chartes

Charte Indymedia Nantes (Indymedia)http://docs.indymedia.org/view/Local/Nantescharte La Charte IST (Kiosque des newsletters d'information scientifique et technique - INIST)http://www.kiosqueist.com/charte.html Charte populaire de la communication (PPC -Voices 21)http://www.pccharter.net/charterfr.html Charte sur la sécurité des journalistes en zone de conflit (Reporters sans frontières)http://www.rsf.org/article.php3?id_article=2308 Déclaration des droits et devoirs des journalistes - Charte de Munich (SNJ)http://www.snj.fr/deontologie/munich.html

Page 91: Programe Jurnalism

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Aubenas, Florence ; Benasayag, Miguel. - La fabrication de l'information : les journalistes et l'idéologie de la communication/ Florence Aubenas et Miguel Benasayag. - Paris : Ed. La Découverte, 1999.Auvret, Patrick. - Les journalistes : statut, responsabilités. - Paris : Delmas, 1994. Civard-Racinais, Alexandrine. - La déontologie des journalistes : principes et pratiques / Alexandrine Civard-Racinais. - Paris : Ellipses, 2003. Delporte, Christian. - Histoire du journalisme et des journalistes en France : du 17e siècle à nos jours. - Paris : Presses universitaires de France, 1995. Mathien, Michel. - Les journalistes et le système médiatique. - Paris : Hachette supérieur, 1992.Urteaga, Eguzki. - Les journalistes locaux : fragilisation d'une profession / Eguzki Urteaga. - Paris : L'Harmattan, 2004.

Les Chartes

Charte Indymedia Nantes (Indymedia)http://docs.indymedia.org/view/Local/Nantescharte La Charte IST (Kiosque des newsletters d'information scientifique et technique - INIST)http://www.kiosqueist.com/charte.html Charte populaire de la communication (PPC -Voices 21)http://www.pccharter.net/charterfr.html Charte sur la sécurité des journalistes en zone de conflit (Reporters sans frontières)http://www.rsf.org/article.php3?id_article=2308 Déclaration des droits et devoirs des journalistes - Charte de Munich (SNJ)http://www.snj.fr/deontologie/munich.html

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedră Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 92: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Practica

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - - 90 - 90 V 2 UGLJ,C IV, 14

B. Obiectivele disciplinei:

-Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei;- Explicarea şi argumentarea nucleului identitar românesc în contextul contemporan al globalizării

- Familiarizarea cu tehnicile şi practicile utilizate în relaţiile publice din domeniul cultural şi economic

- Aplicarea informaţiilor teoretice în situaţii concrete

C. Metode de predare – învăţare: explicaţia, dezbaterea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru.D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 100%) prin

metode orale, probe practice şi teme de casă.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:Specificul campaniei de relaţii publice. Aplicatii (20 ore)Identificarea diferitelor tipuri de campanii PR şi caracteristicile lor existente în sfera culturală şi economică. Aplicatii (30 ore)Analiza planului unei campanii de relaţii publice (20 ore)Realizarea unei campanii de PR pe domeniul cultural/economic. Aplicatii (20 ore)

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

COMAN, Mihai –Manual de jurnalism, genuri jurnalistice, vol. 2, ed. a II-a revazuta, RANDALL, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; POPESCU, Florin Cristian – Manual de jurnalism, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ; BONDREA, Aurelian, Sociologia opiniei publice şi a mass-media, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1997HARTLEY, John, Discursul ştirilor, Iaşi, Editura Polirom, 1999POPA, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002

Page 93: Programe Jurnalism

UDROIU, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

COMAN, Mihai –Manual de jurnalism, genuri jurnalistice, vol. 2, ed. a II-a revazuta, RANDALL, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; POPESCU, Florin Cristian – Manual de jurnalism, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ; BONDREA, Aurelian, Sociologia opiniei publice şi a mass-media, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1997HARTLEY, John, Discursul ştirilor, Iaşi, Editura Polirom, 1999POPA, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002UDROIU, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 94: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA de LitereCATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură, Lingvistică şi JurnalismAdresa:Nr. telefon / fax: E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. Credite: 5 Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 - - 14 14 E - 3 UGLJ 0 V, 01

- Obiectivele disciplinei:

1.Dobândirea de către absolvenţi a competenţelor deontologice necesare unui bun comunicator;2. Identificarea exigenţelor eticii profesionale;3. Aplicarea codurilor deontologice în diferite domenii ale comunicării (publicitate, jurnalism, relaţii publice, lobby, etc.)

B. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

C. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală (notarea celor două lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută)

- examenul final (pondere 50 la sută)

D. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Etica profesionala a. Definirea notiunii (necesitatea unei paradigme normative). b. Reguli generale; coduri deontologice. c. Responsabilitatea jurnalistului fata de societate si fata de cetatean.( 4 ore) 2. Principiile deontologice ale jurnalistului ( 2 ore) 3. Deontologia şi funcţia de divertisment a mass-media ( 4 ore) 4. Deontologia în PR şi publicitate (2 ore) 5. Codul deontologic. Incalcari si limite ( 2 ore)

E. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Page 95: Programe Jurnalism

Studiu de caz: fotojurnalismul si tragediile ( 2 ore) Etica si legi. Studiu de caz: filmarea care duce la prinderea unui hot ( 2 ore) Regulile morale si legi. Studiu de caz: Slujbe sau poluare? ( 2 ore) CNA – prerogative si limite. Este etic sa salvezi copii? Reflectarea cazurilor cu minori abuzati in mass media ( 2 ore) Reality show-ul, spalarea rufelor in public si deontología ( 2 ore) Deontologie si campanie electorala: loialitatea fata de sursa care plateste ( 2 ore) Codul referitor la publicitate al firmelor americane ( 2 ore)

F. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului:

Angela Rogojanu, Deontologia comunicării, Editura ASE, Bucureşti, 2005

Cllifford G. Christians, Mark Fakler, Kim B. Rotzoll, Kathy B. Mckee, Etica massmedia (studii de caz), Editura Polirom, 2001, pag. 13 33.

Dumitru Titus Popa, Dreptul comunicarii, Editura Norma, Bucuresti, 1999, pag. 97 114.

David Randall, Jurnalistul universal, Editura Polirom, Iasi, 1998, pag. 123 136.

Jean-Claude Bertrand, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, 2000, pag. 65 95.

Mihai Cernat, Conceperea si elaborarea ziarului, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003, pag. 84 98.

Miruna Runcan, Introducere in etica si legislatia presei, Editural All, Bucuresti, 1998, pag. 107 168.

Mihai Coman (coord.), Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iasi, 2000.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi14

Miruna Runcan, Introducere in etica si legislatia presei, Editural All, Bucuresti, 1998, pag. 107 168.

Mihai Coman (coord.), Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iasi, 2000.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

14 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 96: Programe Jurnalism

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERE

Page 97: Programe Jurnalism

CATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: EDITARE IN LIMBAJE SPECIALIZATE

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 14 14 V 3 UGL J,0, V, 03

B. Obiectivele disciplinei:

Studentii vor cunoaste / vor deprinde abilitati:- notiunile de baza ale comunicarii în jurnalism si, respectiv, relatii publice;- cerintele unei exprimari coerente, nuantate si adecvate în functie de context, de tipulcomunicarii, de scopul acesteia, precum si în functie de interlocutor;- particularitatile stilistice ale limbii române;- particularitatile stilului publicistic si semnificatiile lui.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Limba, limbaj, vorbire. Competente lingvistice vs performanta comunicativa media (2 ore)

2. Gramatica limbii române – notiuni fundamentale referitoare la cuvânt, enunt si discurs. Structuri si concepte discursive (2 ore)

3. Stilistica – Dimensiunea stilistica a enuntului. Diversitatea stilistica a limbii române (2 ore)

4. Sistemul stilistic a limbii române actuale. Stiluri functionale ale limbajului scris: beletristic, publicistic, juridico-administrativ, tehnico-stiintific si substiluri (2 ore)

5. Impunerea unui stil: publicisticul. Jurnalism vs publicitate. Caracteristici ale limbajului jurnalistic (2 ore)

6. Producerea de texte publicitare. Gestionarea textului jurnalistic: atacul, finalul, structura textului în presa. (2 ore)

7. Producerea de texte publicitare. Discurs jurnalistic: interviul (în anul III, la acestea se vor adauga: reportajul, portretul, ancheta) vs. Discurs publicitar: anuntul (în anul III, la acesta se vor adauga reclama si spotul publicitar) (2 ore)

Page 98: Programe Jurnalism

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Competente ale limbajului – elocutionala, idiomatica, expresiva. Aplicatii (discurs publicitar) (2 ore)2. Cadrul deictic al discursului – coordonate; concepte discursive (anafora vs. catafora, deicticeostensive, negatia vs. afirmatia, modalizatori (rolul emfatic) etc. Exercitii gramaticale (2 ore)3. Deictice specifice cadrului discursiv publicistic. Analiza si producere de texte publicistice /discurs jurnalistic: stirea vs discurs publicitar: anuntul. Studii de caz (2 ore)4. Selectarea si analiza de texte în limbaje specializate (administrativ, juridic, publicistic, literar etc.)- discursivizare, compozitie, lexic, gramatica. (2 ore)5. Analiza si producerea de text jurnalistic: stirea. (2 ore)6. Analiza si producerea de text jurnalistic: relatarea (2 ore)7. Analiza si producerea de text publicitar: anuntul. Studii de caz (2 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursului

Boutaud, Jean Jacques, Comunicare, semiotica si semne publicitare. Teorii moderne si aplicatii, trad. Diana Bratu si Mihaela Bonescu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2005Chevalier, Jean si Gheerbrant, Alain, Dictionar de simboluri, colectiv de traducatori coordonat de Micaela Slavescu si Lautrentiu Zoicas, Ed. Artemis, Bucuresti, 1995Chiorean, Luminita, „Modelul atitudinal în comunicarea publicitara”, în vol. Educatie si comunicare, Editura UPM, Tg Mures, 2008Dâncu, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolica. Arhitectura discursului publicitar, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1999Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, Introducere în arhetipologia generala, trad. Marcel Aderca, Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2000Foucault, Michel, Cuvintele si lucrurile, trad. Bogdan Ghiu si Mircea Vasilescu, Editura Univers, Bucuresti, 1996Irimia, Dumitru, Introducere în stilistica, Ed. Polirom, Iasi, 1999Jung, Carl Gustav, Tipuri psihologice, trad. Viorica Niscov, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997Preda, Sorin, Tehnici de redactare în presa scrisa, Polirom, Iasi, 2006Rad, Ilie, Stilistica si mass-media. Aspecte ale experientei jurnalistice, Ed. Excelsior, Cluj-Napoca, 1999Roventa-Frumusani, Daniela, Semiotica, societate, cultura, Editura Institutului European, Iasi, 1999

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Boutaud, Jean Jacques, Comunicare, semiotica si semne publicitare. Teorii moderne si aplicatii, trad. Diana Bratu si Mihaela Bonescu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2005

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 99: Programe Jurnalism

Foucault, Michel, Cuvintele si lucrurile, trad. Bogdan Ghiu si Mircea Vasilescu, Editura Univers, Bucuresti, 1996Irimia, Dumitru, Introducere în stilistica, Ed. Polirom, Iasi, 1999Rad, Ilie, Stilistica si mass-media. Aspecte ale experientei jurnalistice, Ed. Excelsior, Cluj-Napoca, 1999.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 100: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LITERE ŞI TEOLOGIECATEDRA LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Dreptul comunicării

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 14 14 14 14 - E - 3 UGL J, OVI, 02

J. Obiectivele disciplinei:Comunicarea şi însuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor privind:

- Drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor;- Regimul juridic al presei;- Regimul juridic al audiovizualului;- Regimul juridic al publicităţii.

K. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

L. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (semestrele I şi al II-lea – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

M. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:1. Dreptul comunicării. Noţiune. Obiectiv. Izvoare 2. Libertatea de exprimare şi libertatea presei 3. Limitele libertăţii de exprimare 4. Garanţiile libertăţii presei5. Dreptul la informaţie. Accesul la informaţiile de interes public. 6. Limitele dreptului la informaţie. Informaţii cu caracter secret. 7. Dreptul la replică8. Comunicarea audiovizuală şi regimul juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului.9. Regimul licenţelor de emisie şi al autorizaţiei în materia audiovizualului.10. Drepturile de autor în presă.11. Regimul juridic al publicităţii.12. Presa în campaniile electorale. Dreptul la antenă.13. Răspunderea civilă a jurnaliştilor.14. Răspunderea penală a jurnaliştilor.

N. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:1. Legislaţia presei în România (2 ore)

Page 101: Programe Jurnalism

2. Titularii libertăţii de exprimare în presă (2 ore)3. Respectul vieţii private şi dreptul la propria imagine (2 ore)4. Accesul la informaţiile de interes public şi limitele dreptului la

informaţie (2 ore)5. Regimul juridic al audiovizualului (2 ore)6. Prerogativele dreptului de autor în presă (2 ore)7. Răspunderea civilă şi penală a jurnaliştilor. (2 ore)

O. Bibliografie de elaborare a cursului1. Cercelescu, Monica Carmen, Regimul juridic al presei. Drepturile şi

obligaţiile jurnaliştilor, Editura Teora, 2002.2. Constantinescu, M., Muraru, I, Iorgovan, A., Revizuirea Constituţiei

României, Editura rosetti, 2003.3. Dragoş, Bogdan, Selegean, M. Drepturi şi libertăţi fundamentale în

jurisprudenţa CEDO, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2005.4. Eremia, Constantin, Dreptul comunicării, Editura Credis, 2003.5. Middleton, Kent, Legislaţia comunicării publice, Editura Polirom, Iaşi,

2002.6. Muraru, Ioan, Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie, Editura

LUMINA LEX, 1999.7. Popa, Titu Dumitru, Dreptul comunicării, Editura Norma, Bucureşti,

1999.8. Popescu, C., Libertatea de exprimare în jurisprudenţa CEDO, Editura

ALL Beck, Bucureşti, 2003. 9. Turianu, C., Pavel, D. Calomnia prin presă, Editura Şansa, 1999.

Data aprobării programei analitice în catedră : octombrie 2010

Şef de catedră: Prof.dr. Milea Doinita

Page 102: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Genurile presei. Presa scrisă

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. V Sem. VI

C S C S C S Sem. V Sem. VI Sem. I Sem. II

Nr. ore

2 3 28 42 E 6 - UGL J 0V,05

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale în studiul elaborării unui text.- Cunoaşterea noţiunilor definitorii pentru configurarea direcţiilor generale în evoluţia noţiunii de „produs mediatic”.- Identificarea elementelor de continuitate / discontinuitate în raporturile dintre perspectiva clasică şi cea modernă asupra teoriei comunicării, din perspectivă lingvistică.- Delimitarea perspectivei literare (filologice) de cea lingvistice asupra noţiunii discutate.- Interpretarea fenomenelor textuale în raport cu circulaţia formulelor moderne – utilizarea unor materiale / instrumente auxiliare necesare analizei şi comparaţiei (cărţi ştiinţifice de referinţă pentru domeniile menţionate, documentare video pe teme din domeniul lingvistic şi cel filologic).- Formarea unei concepţii sistematice asupra raporturilor dintre evoluţia ideilor, în plan general, şi posibilitatea aplicării lor în cadrul spaţiului cultural românesc.

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:1. Posibilităţi de definire a produsului mediatic ca text (6 ore)- perspective clasice asupra definirii textului ;- componenta lingvistică şi cea extralingvistică ;- diferenţierea text- discurs - text-context-intertext (contextul spaţial, temporal, socio-cultural;- perspectiva lingvistică vs. perspectiva literară asupra textului ;

Page 103: Programe Jurnalism

2. Condiţiile de existenţă (4 ore)- caracteristici lingvistice ale textului românesc (cuvinte nou-formate, împrumuturi lexicale, calcuri lingvistice) ;- caracteristici gramaticale (grupul nominal vs. grupul verbal, rolul elipsei, topica).

3. Textualitatea (6 ore)- coerenţă (jocuri de cuvinte, conotaţii)- coeziune (recurenţă, paralelism, parafrază, proforme, elipsă, perspectiva funcţională a propoziţiei, intonaţie)

4. Realizarea textualităţii pe diverse dimensiuni : sintactic, semantic, pragmatic, retoric (12 ore)- relaţia grup nominal-grup verbal ;- preferinţa limbii române pentru jocurile de cuvinte ;- acte ilocuţionare,- politeţea pozitivă / negativă ;- umorul;- argumentarea;- figuri

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:- Seminar introductiv (2 ore)- Coerenţă (2 ore)- Coeziune (2 ore)- Deictice (2 ore)- Tipuri de structuri (2 ore)- Analogie (2 ore)- Figuri (2 ore)-Depesa ( 2ore) - Ştire (4 ore)- Reportaj (4 ore)- Anchetă (4 ore)- Editorial (4 ore)- Interviu (4 ore)- Recenzie (2 ore)-Marele reportaj (2 ore) -Analiza ( 2 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursuluiBarthes, R., Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953;Charaudeau, P., Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette, 1992;Drăgan, Ioan (coord.), Comunicarea de masă şi spaţiul public în perioada de tranziţie,

Bucureşti, Ed. Academiei, 1993; Fontanier, P., Figurile limbajului, Bucureşti, Univers, 1977;Groza, L., Discursul politic şi sloganul publicitar în LL, 1999, nr. 3-4, p. 14-17;Guţu –Romalo, V., Corectitudine şi greşeală, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2000 ;Houdebine, Jean-Louis, Cercetare preliminară a noţiunii de text în Pentru o teorie a

Page 104: Programe Jurnalism

textului – antologie “Tel-Quel”, Bucureşti, Univers, 1980;Kristeva, J., Poblemele structurării textului în Pentru o teorie a textului – antologie

“Tel-Quel”, Bucureşti, Univers, 1980;Lochard, G., H., Boyer, Comunicarea mediatică, Iaşi, Institutul European, 1998;McQuail, D., Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999;Mihăilă, Rodica, Titlul, metatext şi intertext în SCL, 1985, nr.1, p. 73-81;Neţ, Mariana, Tensiunea textului şi intertextualitatea în SCL 1985, nr 1, p. 43-51;Plett, H.F., Ştiinţa textului şi analiza de text, Bucureşti, Univers, 1983;Starobinski, J., Textul şi interpretul, Bucureşti, Univers, 1985;John Hartley, Discursul ştirilor, Editura Polirom, Iaşi, 1999Zelizer, Barbie, Despre jurnalism la modul serios, Polirom, Iaşi, 2007Randall, David, Jurnalistul universal, Polirom, Iaşi, 2007Irimia, Dumitru, Structura stilistică a limbii române, Junimea, IaşiComan, Ioan (coord), Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2000Randall, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; Popa, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002Udroiu, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999Sorin Preda, Tehnici de redactare in presa scrisa, Polirom, 2006.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Fontanier, P., Figurile limbajului, Bucureşti, Univers, 1977;Randall, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; Popa, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002Udroiu, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999Sorin Preda, Tehnici de redactare in presa scrisa, Polirom, 2006.Mihăilă, Rodica, Titlul, metatext şi intertext în SCL, 1985, nr.1, p. 73-81;Starobinski, J., Textul şi interpretul, Bucureşti, Univers, 1985;

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 105: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Genurile presei. TV, radio, internet.

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. V Sem. VI

C S C S C S Sem. III Sem. IV Sem. III Sem. IVNr. ore

2 3 28 42 E 6 UGL J 0,VI,06

B. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;Stimularea interesului pentru jurnalismul TV

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Jurnalismul de televiziune ( 2 ore) - Adecvarea la mediul de comunicare- Mesaje verbale si mesaje vizuale- Atentia telespectatorilor- Eterogenitatea audientei

Stirea de televiziune vs stire de radio ( 4 ore) Tipologia stirilor de televiziuneElaborarea stirii de televiziuneRealizarea stirii de televiziunii

- Echipa. Participarea. Pregatirea- Acoperirea unui eveniment- Crearea si influentarea evenimentelor Structura tehnica a stirii de televiziune- Emisiuni in direct- emisiuni inregistrate

Page 106: Programe Jurnalism

- Postprocesarea.Procedee de montaj. Variante intermediare

Jurnalul de televiziune vs jurnalul de stiri radio ( 2 ore)

Reportajul de televiziune. Functiile reportajului. Tipologie. ( 4 ore)

Radio-reportajul ( 2 ore)

Documentarul TV si grila de programe ( 2 ore)

Talk-show-ul in TV si radio ( 2 ore)

Reality TV si emisiunile de divertisment ( 2 ore)

Presa virtuala. Particularitati ( 2 ore)

Blogul – substitut al genurilor de opinie ( 2 ore)

Interactiunea mediilor in presa on-line ( 2 ore)

Internetul si tabloidizarea ( 2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:-Elemente specifice de redactare a stirilor (nume, titluri, functii, sigle si acronime, cifre, citatele si folosirea lor, dactilografierea textului) ( 4 ore) - Structura stirii (Lead, corpul stirii, Sincronul, Stand-up, Ambianta, VO, VO cu ambianta) ( 4 ore) -LIVE si STAND UP- diferente si asemanari ( 2 ore) -Relatarea de la fata locului in radio si TV ( 2 ore) - Specificul reportajului TV Si radio. Exemple ( 4 ore) -Montajul. Programe speciale, tehnici, reguli. ( 2 ore) -Reporterii Realitatii, Garantat 100%, Romania te iubesc - tipuri de reportaje TV ( 2 ore)

-Talk-show-ul in televiziune si radio cu exemple concrete ( Tanase si Dinescu, 100% cu Robert Turcescu) ( 2 ore)

-Televiziunea dupa Big Brother. Reality show-uri dupa model occidental ( 2 ore)

-Presa virtuala. Particularitati (2 ore)

-Blogul. Comunitatea bloggarilor de pe net. De la editorial la comentariul on-line ( 2 ore)

-Interactiunea mediilor in presa on-line ( 2 ore)

-Tabloidizarea in televiziune si pe net ( 4 ore)

-Telespectatorul activ – care participa la alcatuirea unui jurnal de stiri vs internautul care isi selecteaza singur informatia ( 2 ore)

-Publicul tinta in presa online. Eterogenitate ( 2 ore)

-Viitorul presei scrise si al televiziunii in perspectiva evolutiei spre on-line ( 4 ore)

Page 107: Programe Jurnalism

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursuluiJohn Hartley, Discursul ştirilor, Editura Polirom, Iaşi, 1999Irene Joanescu, Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, Editura ALL, Bucureşti, 1999Radu Bâlbâie, Relatarea, în Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2000TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti, 2003Cuillenburg, J.J. van, Scholten, O,. Noomen, G.W, „Ştiinţa comunicării”, Humanitas, Bucureşti, 1998Petcu, Marian, „Sociologia mass-media”, Dacia, Cluj, 2002Ruşti, Doina, „Mesajul subliminal în comunicarea actuală”, Tritonic, Bucureşti, 2005Ruşti, Doina, „Presa culturală. Specii, tehnici compoziţionale şi de redactare”, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2002Preda, Sorin, „Tehnici de redactare în presa scrisă”, Polirom, Iaşi, 2006Roşca, Luminiţa, „Producţia textului jurnalistic”, Polirom, Iaşi, 2004Caune, Jean, „Cultură şi comunicare”, Cartea Românească, Bucureşti, 2000Rovenţa-Frumuşani, Daniela, „Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze”, Tritonic, Bucureşti, 2005Rovenţa-Frumuşani, Daniela, „Semiotică, societate, cultură”, Institutul European, Iaşi, 1999Rovenţa-Frumuşani, Daniela, „Argumentarea. Modele şi strategii”, All, Bucureşti, 2000Petcu, Marian, „Tipologia presei româneşti”, Institutul European, Iaşi, 2000Slama-Cazacu, Tatiana, „Stratageme comunicaţionale şi manipularea”, Polirom, Iaşi, 2000Scânteie, Mihaela, „Introducere în semiotică”, Pygmalion, Bucureşti, 1996Fârte, Gheorghe-Ilie, „Comunicarea. O abordare praxiologică”, Demiurg, Iaşi, 2004Goddard, Angela, „Limbajul publicităţii”, Polirom, Iaşi, 2002Sfez, Lucien, „Comunicarea”, Institutul European, Iaşi, 2002Călinescu, Matei, „A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii”, Polirom, Iaşi, 2007Rad, Ilie, „Stil şi limbaj în mass-media românească”, Polirom, Iaşi, 2007Coman, Cristina, „Relaţiile publice şi mass-media”, Polirom, Iaşi, 2004Adam, Jean-Michel, Bonhomme, Marc, „Argumentarea publicitară”, Institutul European, Iaşi, 2005Sireteanu, Ana Maria, „Media şi imagologia”, Tritonic, Bucureşti, 2005Boutard, Jean-Jacques, „Comunicare, semiotică şi semne publicitare”, Tritonic, Bucureşti, 2005Vâlcu, Angelica, „Funcţionarea discursului specializat”, Ed. „Ştefan Lupaşcu”; Iaşi, 2003Zelizer, Barbie, „Despre jurnalism la modul serios”, Polirom, Iaşi, 2007Randall, David, „Jurnalistul universal”, Polirom, Iaşi, 2007Irimia, Dumitru, „Structura stilistică a limbii române”, Junimea, IaşiCoteanu, Ion, „Stilistica funcţională a limbii române”,Jakobson, Roman, „Studii de stilistică”, Univers, Bucureşti, 1970Coman, Ioan (coord), Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2000TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti, 2003

Page 108: Programe Jurnalism

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

John Hartley, Discursul ştirilor, Editura Polirom, Iaşi, 1999Radu Bâlbâie, Relatarea, în Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2000Cuillenburg, J.J. van, Scholten, O,. Noomen, G.W, „Ştiinţa comunicării”, Humanitas, Bucureşti, 1998

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 109: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Producţie emisiuni de ştiri radio-TV

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. III Sem. IV

C S C S C S Sem. III Sem. IV Sem. III Sem. IVNr. ore

4 56 V 6 UGL J, 0V,07

B. Obiectivele disciplinei:

să stabilească raporturile dintre elementele mesajului televizat – imaginea şi sunetul;

să determine afinităţile şi deosebirile dintre limbajul radiofonic si cel televizat;

să stabilească funcţionalitatea elementelor sistemului de producţie de televiziune;

să demonstreze aptitudinile la elaborarea etapelor de pregătire a interviului şi reportajului atat pentru radio cat si pentru TV;

să demonstreze identificarea greşelilor la pregătirea genurilor informative – ştirea, interviul, reportajul;

să evalueze acţiunile post-producţie ale echipei de ştiri; să identifice specificul mesajului televizual si pe cel de radio;

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: probe practice şi teme de casă, portofoliu cu stiri montate, reportaje TV si interviuri radio analizate, studii de caz pe emisiuni.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Stirea de televiziune ( tipologie, elaborare) vs stirea de radio (4 ore) Structura stirii TV (Lead, corpul stirii, Sincronul, Stand-up, Ambianta, VO, VO cu ambianta) (4 ore) Structura stirii de radio (2 ore)

Page 110: Programe Jurnalism

- Relatarea de la fata locului in radio si TV. LIVE si STAND UP- diferente si asemanari (2 ore) - -Organizarea muncii in departamentul stiri. Echipa si echipamentul in serviciul de stiri. (4 ore) - Jurnalul televizat. Modele de prezentare a jurnalului, prezentatorul si calitatile lui, tipologizarea jurnalului de televiziune. ( 4 ore)

-Prompterul si probe de telegenie (4 ore)

-Specificul reportajului TV Si radio. Exemple (6 ore)

- Interviul televizat si prioritatile lui fata de cel din presa scrisa si radio ( 6 ore) -Structura emisiunilor si clasificarea lor. Emisiunea in direct si specificul pregatirii emisiunilor in direct. Grila de programe ( 4 ore) -Montajul in televiziune. Procesarea imaginilor. Unghiuri si planuri. Programe grafice speciale – Adobe Photoshop. ( 6 ore) -Combinarea sunetului cu imaginea in TV. AMBIANTA, FUNDALUL MUZICAL Tehnicile de creare a imaginilor, etapele de productie. (2 ore) -Talk-show-ul in televiziune si radio ( 4 ore)

- Reality show-uri dupa Big Brother – importuri dupa model occidental ( Dansez pentru tine, Nora pentru mama, Tradati in dragoste, Supernanny) ( 4 ore)

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursuluiIrene Joanescu, Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, Editura ALL, Bucureşti, 1999Radu Bâlbâie, Relatarea, în Manual de jurnalism, vol. II, Editura Polirom, Iaşi, 2000TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti, 2003TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti, 2003Lazar, Mirela, Noua televiziune si jurnalismul de spectacol, Polirom, Iasi, 2008Zeca-Buzura, Daniela, Jurnalismul de televiziune, Polirom, 2005Zeca-Buzura, Daniela, Totul la vedere. Televiziunea dupa Big Brother, Polirom, Iasi, 2007.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

TRACIUC, Vasile, Jurnalism radio – Editura Tritonic Bucureşti, 2003Zeca-Buzura, Daniela, Jurnalismul de televiziune, Polirom, 2005Zeca-Buzura, Daniela, Totul la vedere. Televiziunea dupa Big Brother, Polirom, Iasi, 2007.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 111: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA de LitereCATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură, Lingvistică şi JurnalismAdresa:Nr. telefon / fax:

E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: MEDIA PLANNING

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. Credite: 5 Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- 4 56 V - 6 UGLJ 0 VI, 08

- Obiectivele disciplinei:Insuşirea cunoştinţelor de natură interdisciplinară specifice domeniului comunicării publicitare;Înţelegerea de către studenţi a naturii comunicării publicitare şi a publicităţii ca industrie decomunicare şi domeniu de activitate.Obiective specifice ale cursului:Dezvoltarea capacităţii de analiză a domeniuluii publicităţii în general şi a reclamelor ca produse finite ale acestui proces în particular.Dezvoltarea capacităţilor de a realiza analize comparative pe diverse tipuri de reclame, locale şi internaţionaleDezvoltarea abilităţilor de construire a unei campanii publicitare integrate Înţelegerea tendinţelor din industria publicităţii

B. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

C. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală (notarea celor două lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută) si examenul final (pondere 50 la sută)

D. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

E. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Rolul publicităţii în activitatea de marketing. Tipuri de publicitate. ( 4 ore) Agenţia de publicitate. Tipuri de agenţii. Tipuri de servicii. Structura agenţiei. ( 4 ore) Cercetarea în publicitate. Elemente de comportament al consumatorului ( 4 ore) Planificarea şi strategia în publicitate. Punct de rating. Market share ( 2 ore) Creaţia în publicitate. Studii de caz, exemple. ( 8 ore) Media în advertising. Elemente teoretice. Strategie de media. Studii de caz ( 6 ore)

Page 112: Programe Jurnalism

Audienta. People matter ( 4 ore) Public tinta. Definitie si determinari ( 4 ore) Cum se calculeaza punctul de rating? Market share si gross rating points ( 4 ore) Alegerea celui mai bun canal media pentru o campanie publicitara. Studiu de caz ( 4 ore) BRAT si determinarea tirajului pentru presa scrisa ( 2 ore) Campania de creatie si feed-back-ul. Exemple concrete. ( 6 ore) Despre pozitionare ( 2 ore) Domenii tangente cu publicitatea: Promotions, Direct Mailing, Interactive ( 2 ore)

F.Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Bogart L. (1996), Strategy in Advertising - Matching Media and Messages to Markets and Motivations, Lincolnwood: NTC Bussiness Books.Brune F. (2003), Fericirea ca obligaţie, Bucureşti: Trei.Goddard A. (2002), Limbajul publicităţii, Bucureşti: Polirom.Haineault R. (2004), Publicitate si Psihanaliza, Bucuresti: Trei.Iliescu D., Petre D. (2004), Psihologia Consumatorului, Bucuresti: comunicare.ro.Jewler J.A., Drewniany L. B. (1998), Creative Strategy in Advertising, Columbia: Wadsworth Publishing Company.John Steel J. (2005), Adevar, minciuni si advertising, Bucuresti: Brandbuilders Grup.Kapferer J. N. (2002), Căile Persuasiunii, Bucureşti: comunicare.ro.Kotler P. (1998), Managementul marketingului, Bucureşti: Teora.Levinson J.C. (2002), Guerilla Advertising, Bucuresti: All.Levinson J.C. (2002), Guerilla Creativity, Bucuresti: All.Moldoveanu M.(1995), Psihologia reclamei, Bucureşti: Libra.Ogilvy D. (1999), Ogilvy despre publicitate, Bucureşti: Ogilvy&Mather.Petre D., Iliescu D. (2005), Psihologia Reclamei, Bucuresti: comunicare.ro.Ries A., Trout J. (2004), Pozitionarea, Bucuresti: Brandbuilders Grup.Russel J. T., Lane, R. W. (1996), Klepner’s Advertising Procedure, New Jersey: Prentice Hall International Editions.Russel J. T., Lane, R. W. (2002), Manual de Publicitate, Bucureşti: Teora.Tellis G. J. (1998), Advertising and Sales Promotion Strategy, Massechusetts: Addison-Wesley.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi15

Kotler P. (1998), Managementul marketingului, Bucureşti: Teora.Ogilvy D. (1999), Ogilvy despre publicitate, Bucureşti: Ogilvy&Mather.Russel J. T., Lane, R. W. (2002), Manual de Publicitate, Bucureşti: Teora

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

15 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 113: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: C.O.A. 1 (Genuri de opinie)

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 2 28 28 V 3 UGL J,O, V, 09

J. Obiectivele disciplinei:

Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei; Dezvoltarea interesului pentru evoluţia mass-media în spaţiul cultural românescDelimitarea formelor discursului jurnalistic în funcţie de contextul socio-cultural şi de spaţiul de apariţie

K. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

L. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

M. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Comentariul 1) COMENTARIUL NARATIV (2 ore)2) COMENTARIUL EXPLICATIV (2 ore)3) COMENTARIUL INTERPRETATIV (2 ore)4) COMENTARIUL EXPRESIV (2 ore)

Editorialul. Tipologie şi abateri de la normă (6 ore)Trăsături şi exigenţe ale editorialului (2 ore)Strategii şi elemente de scriitură în genurile de opinie (4 ore)Analiza (2 ore)Însemnarea (2 ore)Un caz aparte: analistul politic (2 ore)Scrisoarea deschisă (2 ore)

N. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Page 114: Programe Jurnalism

Constrângeri discursive ale comentariului mediatic1. Problematizarea (2 ore)2. Elucidarea (2 ore)3. Evaluarea (2 ore)

Tipuri de editorial1. Editorialul manifest (2 ore)2. Editorialul centrat pe eveniment (2 ore)3. Editorialul polemic (2 ore)4. Editorialul pamflet (2 ore)5. Editorialul narativ (2 ore)6. Editorialul de serviciu (2 ore)

Erori în construcţia editorialului1. Falsul editorial (2 ore)2. Afganistanismul (2 ore)3. Marginalul (2 ore)

Planul editorialului şi realizarea acestuia (6 ore)

O. Bibliografie de elaborare a cursului

Iosifescu, Silvian, Literatura de frontiera, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969Preda, Sorin, Genuri culturale şi de opinie, Polirom, 2006

P. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Jose de Broucker, Pratique de l’ information et ecritures journalistiques, CFPJ, Paris, l995Coman, Mihai, Manual de jurnalism, Polirom, Iaşi, 2001Florio, Rene, L’ ecriture de Presse, CNCS, Paris, l984Fontanier, Pierre, Figurile limbajului, Univers, Buc., l977Gaillard, Philippe, Precis de Journalisme, L’ Institute International de la presse, Strasbourg, 1986Montant, Henri, Commentaires et humeurs, CFPJ, Paris, l993Mouriquand, Jaques, L’ Ecriture journalistique, Galimard, Paris, l973Popescu, Cristian-Florin, Dicţionar explicativ de jurnalism, Tritornic, Buc., 2002Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Argumentarea, All, Buc., 2000Voirol, Michel, Guide de la redaction, CFPJ, Paris, l992.Zelizer, Barbie, Despre jurnalism la modul serios, Polirom, Iaşi, 2007Petcu, Marian, Tipologia presei româneşti, Institutul European, Iaşi, 2000. Petcu, Marian, Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Iaşi, Polirom, 2007

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedră: Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 115: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: C.O.A. 1 (Genuri de umor)

Q. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 2 14 28 V 3 UGL J,O, VI, 09

R. Obiectivele disciplinei:

Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei; Dezvoltarea interesului pentru evoluţia mass-media în spaţiul cultural românescDelimitarea formelor discursului jurnalistic în funcţie de contextul socio-cultural şi de spaţiul de apariţie

S. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

T. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

U. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Umorul. Stategii de creare (4 ore)2. Surpriza şi ambiguitatea în umor (4 ore)3. Parodia: deja-vu, a la maniere de…, pastişa (2 ore)4. Inversiunea, anacronismul, reducerea/amplificarea, calamburul,

caricatura (4 ore)

V. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Tipuri de umor „de oprire a judecăţii”: comic, afectiv, filosofic (4 ore)

2. Reducerea la absurd (2 ore)3. Paradoxul (2 ore)4. Ironia. Antifraza şi anticatastaza (4 ore)5. Principalele genuri jurnalistice de umor

- biletul (2 ore)

Page 116: Programe Jurnalism

- ecoul (2 ore)6. Alte procedee expresive: autoironia, analogia, absurdul, confuzia

(6 ore)7. O problemă serioasă: pamfletul (2 ore)8. Tudor Arghezi şi definiţia pamfletului (2 ore)9. Mic dicţionar. Alte genuri de umor (2 ore)

W. Bibliografie de elaborare a cursului

Iosifescu, Silvian, Literatura de frontiera, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969Preda, Sorin, Genuri culturale şi de opinie, Polirom, 2006Defays, Jean-Marc, Comicul, Institutul european, Iaşi, 2.000Kapferer, Noel, Zvonurile, Humanitas, Bucureşti, 2005Preda, Sorin, Genuri culturale şi de opinie, Polirom, 2006

X. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Fontanier, Pierre, Figurile limbajului, Univers, Buc., l977Montant, Henri, Commentaires et humeurs, CFPJ, Paris, l993Zelizer, Barbie, Despre jurnalism la modul serios, Polirom, Iaşi, 2007Avramescu, Mihail, 2004, Comedia infra-umană, Brumar, TimişoaraBergson, Henri, Le rire, PUF, Paris, l977 Jankelevich, Vladimir, Ironia, Dacia, Cluj, 1994Lesovici, Mircea Doru, Ironia, Institutul european, Iaşi 1999Niţu, George, Pamfletul în literatura română, Editura de Vest, Timişoara, 1994Olbrechts-Tyteca, Lucile, Le comique du discours, ULB, Paris, 1974„Sciences et Avenire”, Le rire, nr. 115, 1998Rorty, Richard, Contingenţă-ironie şi solidaritate, All, Buc., 1998

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentOctombrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 117: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA de LitereCATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură, Lingvistică şi JurnalismAdresa:Nr. telefon / fax: E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: C.O.B. 1 (REPORTAJUL)

G. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. Credite: 5 Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 2 - - 14 28 V - 3 UGLJ 0 V, 10

- Obiectivele disciplinei:

- Stăpânirea practică a momentelor constitutive conceperii şi realizării reportajului.

- Stabilirea distincţiilor funcţionale ce apar în diferite tipuri de reportaj- O mai bună gestionare a textului jurnalistic. Stăpânirea diferitelor procedee

majore de scriitură : şapou, atac, gestionarea primului paragraf, finalul, planul textului, citarea samd.

- Deprinderea principalelor exigenţe stilistice : fluenţă, claritate, concizie, credibilitate.

- Iniţierea studenţilor în alegerea subiectelor şi cultivarea surselor.- Sublinierea principalelor erori comise în timpul redactării textului de reportaj.

H. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

I. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală (notarea celor două lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută)

- prezentarea a două referate din bibliografia obligatorie (pondere 20 la sută)

- examenul final (pondere 30 la sută)

J. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I) CONTEXTUL DEMERSULUI JURNALISTIC ( 2 ore) a) Specificul limbajului de presă. Exigenţele majore : informativ şi incitativ.b) Iluzia limbajului neutru şi obiectiv. De la informaţie la reportaj.c) Presiunea contextului asupra jurnalistului : publicul ţintă, dead-line-ul,

exigenţe morale şi deontologice. Calităţile necesare jurnalistului. Provocările meseriei de reporter.

Page 118: Programe Jurnalism

II) ETAPELE CONCEPERII SI REALIZARII ARTICOLULUI DE PRESA ( 2 ore) Prezentarea etapelor necesare în conceperea textului de presă (observaţie- idee principală- evaluare-predocumentare-alegerea surselor-exploatarea corectă a surselor-cultivarea surselor-alegerea surselor secundare-verificare-evaluare-triere a informaţiei-elaborare). Trăsături. Tipologii. Situaţii diverse.

III) GESTIONAREA TEXTULUI JURNALISTIC DE REPORTAJ ( 2 ore) a) Definiţie. Caracteristici. Particularităţi.b) Exigenţe majore : claritate, concizie, credibilitate, lizibilitate, fluenţa. c) Presa actuală – între scăderea de audienţă şi concurenţa audio-vizualului.

Transmiterea în timp real.d) Importanţa unghiului de abordare.e) Sapoul şi atacul. Tipuri. Erori. Exemple.f) Acroşul. Primul paragraf.g) Finalul. Tipuri de final în funcţie de genul abordat.

IV) TIPOLOGIA GENURILOR DE TEREN ( 2 ore) a) Reportajul. Definiţie. Tipologie. Exigenţe stilistice şi de construcţie.b) Inrudirea cu alte genuri – interviul şi anchetac) Reportaj vs relatare.d) Reportajul obişnuit.e) Reportajul portret.f) Reportajul de atmosferă.

V) MARELE REPORTAJ SI SPECIILE LUI ( 2 ore) a) Caracteristici, diferenţe, exigenţe de documentare.b) Elemente de scriitură specifice (gestionarea textelor mari).c) Importanta poveştii (naratiunii).

VI) INSTRUMENTE INDISPENSABILE IN DOCUMENTARE ( 2 ore) a) Agenda. Carnetul de idei. Tipuri de notare. Prescurtările. Reportofonul.b) Dosarul pe probleme. Baza de date prealabile.

VII) NOI PROVOCARI SI TENDINTE IN PRESA ( 2 ore) a) Presa actuală – între scăderea de audienţă şi concurenţa audio-vizualului. b) Transmiterea în timp real. Reportajul feature sau reportajul anchetă.c) Documentarea on line. Mod de utilizare a Internetului.

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Tipuri principale de discurs jurnalistic de reportaj: narativ, descriptiv, argumentativ. ( 4 ore) Portretul şi descrierea. Alegerea personajului principal. ( 4 ore) Evocarea (tehnici şi procedee) ( 2 ore) Observatia si descrierea. ( O dupa amiaza in parc) ( 2 ore) Reportajul monografic – trăsături, exigenţe, dificultăţi.( 2 ore)

Page 119: Programe Jurnalism

Structura textului de mari dimensiuni. Planul. Reguli generale de construire a textului de mari dimensiuni. ( 4 ore) Reportajul literar (literatura de frontiera). Exemple şi exemplificări. Studiu de caz – Geo Bogza -175 de minute la Mizil. ( 2 ore) Filmările cu camera ascunsă. Capcane şi primejdii. Cazul ziaristului Buhnici, de la Pro TV ( 2 ore) Reportajul feature sau reportajul anchetă.( 4 ore) Tratarea informaţiei şi gradul de implicare a cititorului ( 2 ore)

K. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Boucher, Dominique, 1998, Le reportaj ecrit, CFPJ, ParisDe Broucker, Jose, 1995, Pratique de l’information et ecriture journalistique,

CFPJ, ParisFerreol, Giles, 1998, Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Polirom,

IaşiMencher, Melvin, 1987, News Reporting and Writing, WVB, Dubuque, IowaSerbănescu, Andra, 2001, Cum se scrie un text, Polirom, IaşiVoirol, Michel, 1993, Guide de la redaction, CFPJ, Paris

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi16

Coman, Mihai (coord), 2001, Manual de jurnalism, Polirom, IaşiRandall, David, 1998, Jurnalistul universal, Polirom, IaşiPreda, Sorin, 2006, Tehnici de redactare în presa scrisă, Polirom, Iaşi

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

16 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 120: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA de LitereCATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură, Lingvistică şi JurnalismAdresa:Nr. telefon / fax: E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: C.O.B. 1 (NEOTELEVIZIUNEA SI PRESA TABLOIDA)

E. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. Credite: 5 Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

2 2 28 28 V 3 UGLJ 0 VI, 10

- Obiectivele disciplinei:

- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei; - Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei;- Incercarea de a oferi o privire informata si accesibila asupra mecanismelor si strategiilor de functionare a unui post de televiziune. De asemenea, se intentioneaza ca studentii sa deprinda tehnicile de redactare in audiovizual, sa inteleaga notiunea de « tabloidizare » si sa analizeze cu obiectivitate cazurile prezentate la curs si seminar.

F. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, demonstratia, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

G. Forme şi metode de evaluare: activitatea individuală - lucrări de seminar şi media lor finală – pondere 50 la sută) plus examenul final (pondere 50 la sută)

H. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Noua televiziune. Definitii si concepte. Mutatii in jurnalism ( 2 ore) Jurnalul televizat si constructia informatiei ( 2 ore) Factualul, fictiunea, verosimilitudinea in neoteleviziune ( 2 ore) Jurnalismul de spectacol ( 4 ore) Televiziunea “relationala” –“Vi se intampla voua” ( 2 ore) Jurnalul stirilor din spatele stirilor. Vedere din culise ( 2 ore) Talk-show, Reality TV si Big Brother ( 4 ore) Neotendinte in televiziunea publica ( 2 ore) Istoricul presei de scandal ( 4 ore) Mutatii ale genurilor in contextul presei de scandal ( 2 ore) Tabloidele si presa on line. Definire, limite, confluente. ( 2 ore)

Page 121: Programe Jurnalism

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Jurnalul neconventional ( 2 ore) Strategii de discurs in emisiunile de stiri ( studiu de caz) ( 4 ore) Miza seductiei vs miza informarii (4 ore) Proximitate, marturie si emotie in emisiunile TV ( Dansezi pentru tine, Din dragoste, Nora pentru mama) (4 ore) Big Brother si “monstrii” sai (4 ore) Realitatea printr-un releu ceremonial. Studiu de caz- investitura lui Barack Obama ca presedinte al SUA ( 2 ore) Tabloidele si informatia exacerbata ( studiu de caz) – ( 4 ore) Telespectatorul sau cititorul care “face” stiri ( 4 ore)

I. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Charaudeau, Patrick & Ghiglione Rodolphe, Talk-show-ul. Despre libertatea cuvantului ca mit , Polirom, 2005

Bourdieu, Pierre, Despre televiziune, Ed. Art, Bucuresti, 2007Coman, Mihai, Din culisele celei de-a patra puteri, Bucureşti, Carro, 1996Hartley, John, Discrusul stirilor, Polirom, 1999

Lazar, Mirela, Noua televiziune si jurnalismul de spectacol, Polirom, Iasi, 2008

Moles, Abraham, Sociodinamica culturii, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1967 Popescu, Cristian Florin, Manual de jurnalism, Bucureşti, Tritonic, 2004 Randall, David, Jurnalistul universal, Iaşi, Polirom, 1998Rostas, Zoltan; Stoica, Sorin, Televizorul in micul infern, Tritonic, Bucuresti,

2005Roşca, Luminiţa, Textul jurnalistic , în Manual de jurnalism vol. I , coordonat de

Mihai Coman, Iaşi, Polirom, 1997 Silverstone, Roger, Televiziunea in viata cotidiana, Polirom, 1999

Vasas, Ferenc şi Ulmanu, Alexandru-Brăduţ, Reporterul şi rolul său în procesul jurnalistic , în Manual de jurnalism vol. I , coordonat de Mihai Coman, Iaşi, Polirom, 1997

Zeca-Buzura, Daniela, Veridic. Virtual. Ludic, Polirom, Iasi, 2009 Zeca-Buzura, Daniela, Jurnalismul de televiziune, Polirom, 2005Zeca-Buzura, Daniela, Totul la vedere. Televiziunea dupa Big Brother ,

Polirom, Iasi, 2007.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi17

Balasescu, Madalina, Manual de productie de televiziune, Polirom, Iasi, 2003

Coman, Mihai (coord), 2001, Manual de jurnalism, Polirom, IaşiHartley, John, Discrusul stirilor , Polirom, 1999, Iasi

17 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 122: Programe Jurnalism

Zeca-Buzura, Daniela, Jurnalismul de televiziune, Polirom, 2005Zeca-Buzura, Daniela, Totul la vedere. Televiziunea dupa Big Brother ,

Polirom, Iasi, 2007.

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)Director departament / Şef catedră

Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 123: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA de Litere CATEDRA / DEPARTAMENTUL Literatură, Lingvistică şi JurnalismAdresa:Nr. telefon / fax:

E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Cultură şi civilizaţie europeană contemporană

P. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. V Sem. VI

C S C S C S Sem. V Sem. VI Sem. III Sem. IVNr. ore

1 1 - - 14 14 E - 3 - UGL JC,V,11

Q. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei;Stimularea interesului pentru documentele spirituale şi monumentele de civilizaţie ale Europei occidentale şi central-orientale.

R. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

S. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă (semestrul I – referat / eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise.

T. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I. Geneza culturală a modernităţii europene – 1 curs

1. Elemente pentru o definiţie a culturii. Definiţii ale modernităţii. Etapele şi sursele modernităţii. Simbol şi structuri simbolice în reprezentările culturale ale modernităţii europene. Continuitatea şi discontinuitatea reprezentărilor simbolice culturale europene. Simbolul cultural şi imaginarul colectiv european. Ipostaze ale modelului cultural : sistem, paradigmă, strategie, context, stil de viaţă. Perspective ale modernităţii culturale. Pluralitatea culturilor. Cultură europeană şi cultură naţională. Cultură înaltă şi cultură populară în Europa occidentală şi central-orientală. Cultură alternativă, contracultură, subcultură în spaţiul european. / 2 ore

Page 124: Programe Jurnalism

II. Modele culturale europene. Spaţiu cultural şi forme literare în secolele XVIII - XX – 6 cursuri

1. Cultură şi literatură în secolul al XVIII-lea european. Atmosferă culturală şi circulaţia ideilor în Epoca Luminilor. Reprezentanţi ai iluminismului şi texte reprezentative. / 4 ore

2. Ideologii şi curente culturale în secolul al XIX-lea. Romantism, realism naturalism. Discurs filosofic şi discurs literar. / 4 ore

3. Cultură şi literatură în secolul al XX-lea european. Dialogul cu modelele. Condiţionările canonului. Diversitate şi diferenţă culturală. Identitate în literatură. Politic şi estetic în cultura europeană a secolului al XX-lea. Imaginar politic şi imaginar artistic: mitologii reciclate şi reconfigurări ale simbolurilor culturale. Religii seculare şi deconstrucţii romaneşti: proza „gândirii captive”. Postmodernism şi postmodernitate. Canon şi anticanon postmodern. / 4 ore

U. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Seminar introductiv. / 2 ore2. Imaginarul cultural european în secolul al XVIII-lea. Direcţii ale

gândirii filosofice şi politice şi reprezentările lor în imaginarul literaturii. Texte de referinţă: Voltaire – Candide; J. Swift – Călătoriile lui Gulliver. / 2 ore

3. Faust ca homo europaeus. Metamorfozele mitului faustic în spaţiul european. Text de referinţă: Goethe – Faust. / 2 ore

4. Istorismul romantic: de la istoria nudă la istoria ficţională. Pactul „istoriografic” în romanele lui Walter Scott. Text de referinţă: Rob Roy. / 2 ore

5. Existenţialismul secolului al XX-lea şi construcţia universurilor romaneşti. Texte de referinţă: Fr. Kafka, Procesul, Th. Mann, Muntele vrăjit. / 4 ore

6. Postmodernismul şi redimensionarea raportului real – ficţiune. Demolarea / reciclarea miturilor modernităţii europene în spaţiul romanului. Texte de referinţă: Umberto Eco, Numele trandafirului./ 2 ore

V. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

Banciu, Angela, Cultură şi civilizaţie europeană: repere istorice şi semnificaţii valorice, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2003Barber, I. R, Istoria Europei moderne 1790-1990, Bucureşti, 1998Braudel, Fernand, Gramatica civilizaţiilor, Bucureşti, Meridiane, 1995Chombart de Lauwe, Paul- Henry / Mahler, Fred / Mahler, Rola, Cultura şi puterea, Bucureşti, Editura politică, 1982Delmas Claude, Histoire de la civilisation européenne, Paris, 1961Drâmba, O., Istoria culturii şi civilizaţiei, v. 1-2, Bucureşti, 1998-1999Duţu, Alexandru, Ideea de Europa şi evolutia conştiintei europene. Bucureşti, All Educational, 1999Florian, Radu, Metamorfoza culturii în secolul XX, Bucureşti, 1988

Page 125: Programe Jurnalism

Habermas, J., Discursul filosofic al modernităţii, Bucureşti, All Educational, 2000Kayserling H., Analiza spectrală a Europei, Iaşi, 1993Milosz, Czeslaw, Gândirea captivă, Humanitas, Bucureşti, 1996Theodorescu, R. , Cultură şi civilizaţie europeană, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005Todorov, Tzvetan, Confruntarea cu extrema. Victime şi torţionari în secolul XX, Humanitas, Bucureşti, 1996Todorov, Tzvetan, Noi şi ceilalţi. Despre diversitate, Iaşi, Institutul European,

1999Ungureanu, Cornel, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Polirom, 2002Vianu, T., Studii de filosofia culturii, Buc, 1982Weber; E., Une histoire de L’Europe: hommes, culture et société de la Renaissance à nos jours, v.I-II; Paris, 1986 – 87Wunenburger, Jean-Jacques, Utopia sau criza imaginarului, Cluj-Napoca, Dacia, 2001

W. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi18

Banciu, Angela, Cultură şi civilizaţie europeană: repere istorice şi semnificaţii valorice, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2003Barber, I. R, Istoria Europei moderne 1790-1990, Bucureşti, 1998Drâmba, O., Istoria culturii şi civilizaţiei, v. 1-2, Bucureşti, 1998-1999Duţu, Alexandru, Ideea de Europa şi evoluţia conştiintei europene. Bucureşti, All Educational, 1999Milosz, Czeslaw, Gândirea captivă, Humanitas, Bucureşti, 1996Todorov, Tzvetan, Confruntarea cu extrema. Victime şi torţionari în secolul XX, Humanitas, Bucureşti, 1996Todorov, Tzvetan, Noi şi ceilalţi. Despre diversitate, Iaşi, Institutul European,

1999Ungureanu, Cornel, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Polirom, 2002Vianu, T., Studii de filosofia culturii, Buc, 1982

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

18 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 126: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: SEMIOTICA

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 14 14 E 3 UGL C V 12

B. Obiectivele disciplinei:- Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei; - Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei;- Formarea unei concepţii sistemice asupra raporturilor dintre semiotică şi alte discipline

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale, probe practice şi teme.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:Semnul. Definiţie. Semnul lingvistic ( 2 ore) Semiotică / semiologie – definiţie, obiect, metode, tipologie, discipline semiotice.( 2 ore) Semnificarea. Sensul şi descrierea sa. (2 ore) Modele ale descrierii sensului (2 ore) Semiotică şi comunicare ( 2 ore) Descrierea semantică ( 2 ore) Codificare si iconism. Canale şi parametrii ( 2 ore)

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:Semne naturale vs semne artificiale ( 2 ore) Semnele extralingvistice şi cele lingvistice ( 2 ore) Semiotica imaginii ( 2 ore) Semiotica sunetelor ( 2 ore) Semiotica nuantelor ( 2 ore) Semiotica olfactivă ( 2 ore) Semiotica formelor ( 2 ore)

G. Bibliografie de elaborare a cursuluiIoan Cârâc, Teoria şi practica semnului, Editura Institutului European, Iaşi, 2003;Dima Cella, De la vorbire la elocinţă, Ed. Albatros, B., 1982;

Page 127: Programe Jurnalism

Oswald Ducrot, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Ed. Babel, B., 1996;J.M. Klingenberg, Iniţiere în semiotica generală, Ed. Institutului European, Iaşi, 2004;John Deely, Bazele semioticii, Ed. All, Bucureşti, 1997;

Biberi, Ion, Arta de a scrie şi a vorbi în public, E.S.E. B., 1972Dima Cella, De la vorbire la elocinţă, Ed. Albatros, B., 1982;Duboi, J., Retorica generală, Ed. Minerva, B., 1994;Florescu, V., Retorica şi neoretorica, Ed. Acad., B., 1973;Grupul µ Retorica generală, Ed. Univers, B., 1974*** Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Ed Ştiinţifică, B., 1997;

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Dima Cella, De la vorbire la elocinţă, Ed. Albatros, B., 1982;Oswald Ducrot, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Ed. Babel, B., 1996;J.M. Klingenberg, Iniţiere în semiotica generală, Ed. Institutului European, Iaşi, 2004;John Deely, Bazele semioticii, Ed. All, Bucureşti, 1997;

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedră Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 128: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢIFACULTATEA LitereCATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47

Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Presa culturală

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 1 1 14 14 - E - 3 UGL J,C, VI, 13

B. Obiectivele disciplinei:

Cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;Însuşirea metalimbajului şi a cunoştinţelor teoretice specifice disciplinei; Dezvoltarea interesului pentru evoluţia mass-media în spaţiul cultural românescDelimitarea formelor discursului jurnalistic în funcţie de contextul socio-cultural şi de spaţiul de apariţie

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I. Presa şi cultura în spaţiul european. Orientări, direcţii, tendinţe în discursul presei culturale din secolele al XVIII - al XX-lea. – 1 curs

II. Presa şi cultura în spaţiul românesc. Direcţii şi tendinţe în presa românească a secolului XIX. – 2 cursuri.

III. Presa culturală şi literară interbelică. Orientări ideologice. – 2 cursuri.

IV. Presă şi cultură în spaţiul românesc postbelic. Presiunea politicului: presa ca instrument ideologic. Directive politice şi direcţii culturale în anii „obsedantului deceniu”: rolul presei în epoca Dej. Restricţii şi cenzură. Clişee ideologice în discursul jurnalistic. – 2 cursuri.

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Seminar introductiv. – 2 ore2. Curente şi tendinţe reflectate în presa culturală a secolului XIX. Studii de caz. – 2 ore

Page 129: Programe Jurnalism

3. Presa culturală şi literară interbelică. Direcţii şi tendinţe. Dezbateri ideologice. – 2 ore4. Presa culturală şi politică a primelor decenii postbelice. Proletcultismul, realismul socialist şi arta ca ideologie. – 2 ore5. Presa „epocii de aur”: ideologie şi metanaraţiuni legitimatoare reflectate în presă. – 2 ore6. Schimbările postdecembriste ale presei. Comparaţie între presa comunistă şi presa actuală. – 4 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului*** Reviste literare românesti de la începutul secolului al XX-lea. Vol. elaborat de Stancu Ilin, Ovidiu Papadima, Dana Popescu, Bucur Tincu, D. Vatamaniuc. Îngrijire stiintifica – Ovidiu Papadima, Buc., Editura Academiei, 1976. *** Reviste literare românesti din secolul al XIX-lea. Sub îngrijirea si cu un studiu introductiv de Paul Cornea, Buc., Minerva, 1970. Albert, Pierre, Istoria presei, Iaşi, Institutul european, 2002Boia, Lucian (coord.), Miturile comunismului românesc, Bucureşti, Nemira, 1998Coman, Mihai, Mass-media în România postcomunistă, Editura Polirom, Iaşi, 2003. Ficeac, Bogdan, Cenzura comunistă şi formarea „omului nou”, Bucureşti, Nemira, 1999Hangiu, I., Dicţionarul presei literare româneşti, 1790-1990, Bucureşti, 1996. Hangiu, I., Presa literară românească. Articole-program de ziare şi reviste (1789-1948). Ediţie în douã vol., bibliografie şi indici de~. Cu o introducere de D. Micu, Bucureşti, 1968. Iliescu, Adriana, Revistele literare la sfârşitul secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1972. Negrilă, Iulian, Istoria presei, Editura Multimedia, Arad, 1997. Pasailă, Vasile, Presa în istoria modernă a românilor, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2004. Petcu, Marian, Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Iaşi, Polirom, 2007Petcu, Marian, Istoria presei româneşti. Antologie de ~, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003. Petcu, Marian, Structura presei româneşti, Institutul European, Iaşi, 2001. Petcu, Marian, Tipologia presei româneşti, Institutul European, Iaşi, 2000. Schwarz, Gheorghe, Politică şi presă, Institutul European, Iaşi, 2001.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

*** Reviste literare românesti de la începutul secolului al XX-lea. Vol. elaborat de Stancu Ilin, Ovidiu Papadima, Dana Popescu, Bucur Tincu, D. Vatamaniuc. Îngrijire stiintifica – Ovidiu Papadima, Buc., Editura Academiei, 1976. *** Reviste literare românesti din secolul al XIX-lea. Sub îngrijirea si cu un studiu introductiv de Paul Cornea, Buc., Minerva, 1970. Petcu, Marian, Tipologia presei româneşti, Institutul European, Iaşi, 2000. Petcu, Marian, Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Iaşi, Polirom, 2007

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

Director departament / Şef catedră: Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 130: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Doctrine politice

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

1 1 14 14 E 3 UGL J C VI 14

B. Obiectivele disciplinei Obiectivul general: prin acest curs urmărim să realizăm transferul de

cunoştinţe necesare studenţilor care urmează specializarea Jurnalism, să realizăm înţelegerea sferei şi conţinutului noţiunilor de bază din domeniul ştiinţei politicului, să dezvoltăm competenţe de analiză a unui fapt politic, de interpretare a acestuia din perspectiva valorilor democraţiei, a atitudinilor de respect şi de toleranţă.

Obiectivele operaţionale privesc următoarele schimbări comportamentale:- delimitarea înţelesului noţiunilor fundamentale ale ştiinţei politicului;- dobândirea regulilor şi principiilor de analiză şi de cercetare metodologică

a instituţiilor şi practicilor politice;- interpretarea doctrinelor şi programelor politice;- dobândirea unui sistem de valori în consens cu principiile democraţiei şi cu

drepturile fundamentale ale omului. C. Metode de predare-învăţare.

- în predare: prelegerea, prelegerea-dezbatere, studiul de caz, exemplul, conversaţia euristică.

- la seminarii: referatul, dezbaterea, problematizarea, studiul de caz, exemplul, modelarea.

D. Metode de evaluare continuă şi sumativă: observaţia, testul, verificarea.

E. Conţinutul disciplinei:Temele cursului:

Introducere in studiul politologiei ( 2 ore) Sistemul politic ( 2 ore) Statul – institutie fundamentala a sistemului politic ( 2 ore) Partidele politice ( 2 ore) Cultura politica ( 2 ore) Regimurile politice ( 2 ore) Doctrine politice contemporane ( 2 ore)

Temele seminariilor

Page 131: Programe Jurnalism

Puterea politica Mecanismul politic al societăţii moderne; conceptul de regim politic, forme de regim politic modern, trăsături, evoluţie; ( 2 ore) ABC-ul stiintei politice. Concepte, domenii, paradigme ale gandirii politice. ( 2 ore) Democraţia reprezentativă, partide, sindicate şi organizaţii non-guvernamentale; corecţii şi evoluţii: democraţia directă, open government, lărgirea drepturilor omului; tendinţe actuale în situaţia drepturilor omului; ( 2 ore) Contramodelul: contra-modelul: regimul politic dictatorial, exemple clasice – repetarea referirii la totalitarism dar şi regimuri dictatoriale post 1945); ( 2 ore) Paradigme ale filosofiei politice contemporane ( 2 ore) Periodizarea politică a societăţii moderne (Restauraţia, revoluţia din 1848, reacţiunea politică postpaşoptistă, politica de preîntâmpinare) şi periodizarea politicii de preîntâmpinare; (conceptul de formă de guvernământ, relaţia formelor de guvernământ cu dezvoltarea economică); ( 4 ore) Mecanismul internaţional al societăţii moderne (evoluţia raporturilor internaţionale moderne, raporturile Centru-Periferie, război şi pace după 1945 şi după 1989) ( 2 ore)

F. Bibliografie selectivă

31. ARISTOTEL, Politica, Editura Antet, 1996;32. ARENDT, Hannah, Originile totalitarismului, Editura Humanitas, Bucureşti,

1994;33. ARENDT, Hannah Între trecut şi viitor, Editura Antet, 1997;34. ARON, Raymond, Lupta de clasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;35. BACZKO, Bronislaw, Ieşirea din Teroare. Termidor şi revoluţia, Editura

Humanitas, Bucureşti, 1993;36. BESANÇON, Alain, Originile intelectuale ale leninismului, Editura Humanitas,

Bucureşti, 1993;37. CHÂTELET, François; Évelyne Pisier, Concepţiile politice ale secolului XX,

Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;38. ILIESCU, Adrian-Paul (coord.) Fundamentele gândirii politice moderne, Editura

Polirom, Iaşi, 1999;39. KANT, Immanuel, Scrieri moral-politice, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1991;40. MILLON-DELSOL, Chantal, Ideile politice ale secolului XX, Editura Polirom,

Iaşi, 2002;41. MONTESQUIEU, Despre spiritul legilor, vol. 1-3, Editura ştiinţifică, Bucureşti,

1964;42. MUNGIU-PIPPIDI, Alina, (coord.) Doctrine politice, Editura Polirom, Iaşi,

1998;43. MUSCĂ, Vasile BAUMGARTEN, Alexander, (coord.) Filosofia politică a lui

Aristotel, Editura Polirom, Iaşi, 2002;44. PLATON, Republica, în Opere, vol. 5, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,

Bucureşti, 1986;45. POPPER, K. R., Societatea deschisă şi duşmanii ei, 2 vol. Editura Humanitas,

Bucureşti,1993; 46. POPPER, K. R., Lecţia acestui secol, Editura Nemira, Bucureşti, !998;47. ROUSSEAU, J.-J., Contrtactul social, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1957;48. SARTORI, Giovanni, Teoria democraţiei reinterpretată, Editura Polirom, Iaşi,

1999;

Page 132: Programe Jurnalism

49. SOCACIU, Emanuel-Mihail, Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, Editura Polirom, Iaşi, 2001;

50. TERNON Yves, Statul criminal. Genocidurile secolului XX, Institutul European, 2002;

51. TROUSSON, Raymond, Istoria gândirii libere. De la origini până în 1789, Editura Polirom , Iaşi, 1997;

52. TURCHETTI, Mario Tirania şi tiranicidul. Forme ale opresiunii şi dreptul la rezistenţă din Antichitate până în zilele noastre, Editura Cartier, 2003;

53. VOLKOFF, Vladimir, Manualul corectitudinii politice, Editura Antet, 2001;54. WINOCK, Michel, Secolul intelectualilor, Editura Cartier, 2001;55. ZIMMER, Heinrich, Filozofiile Indiei, . Editura Humanitas, Bucureşti,1997;

Data aprobării programei analitice în catedră : Septembrie 2010

Şef catedră: Prof. univ. dr. Doiniţa Milea

Page 133: Programe Jurnalism

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS", GALAŢIFACULTATEA DE LITERECATEDRA DE LITERATURĂ, LINGVISTICĂ ŞI JURNALISMAdresa: Galaţi, str. Domnească nr. 47Nr. telefon / fax: 0336 130 201

PROGRAMA ANALITICĂDisciplina: Practica

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:Anul de studiu

Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplinăSem. I Sem. II

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IINr. ore

- - 10 - 10 - - UGLJ,C VI,15

B. Obiectivele disciplinei:

-Cunoaşterea conţinuturilor teoretice actuale ale disciplinei;- Utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice domeniului;

- Interpretarea componentelor inovatoare din arsenalul metodic al disciplinei în raport cu teoriile „clasicizate” ale domeniului.- Explicarea şi argumentarea componentei media în politic şi social, în contextul contemporan al globalizării.

- Familiarizarea cu tehnicile şi practicile utilizate în relaţiile publice din domeniile politic şi social.

- Aplicarea informaţiilor teoretice în situaţii concrete.

C. Metode de predare – învăţare: explicaţia, dezbaterea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 100%) prin metode orale, probe practice şi teme de casă

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

- Tehnici de documentare filologica in vederea redactarii tezei de licenta ( 4 ore) - Instructaj privind tehnoredactarea lucrarii de licenta ( 2 ore) - Elaborarea listei bibliografice de final ( 2 ore) - Fisare si organizarea surselor ( 2 ore)

G. Bibliografie (selectivă) de elaborare a cursului

COMAN, Mihai –Manual de jurnalism, genuri jurnalistice, vol. 2, ed. a II-a revazuta, RANDALL, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; POPESCU, Florin Cristian – Manual de jurnalism, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ;

Page 134: Programe Jurnalism

BONDREA, Aurelian, Sociologia opiniei publice şi a mass-media, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1997HARTLEY, John, Discursul ştirilor, Iaşi, Editura Polirom, 1999POPA, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002UDROIU, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999

D. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

COMAN, Mihai –Manual de jurnalism, genuri jurnalistice, vol. 2, ed. a II-a revazuta, RANDALL, David-Jurnalistul universal –ghid practic pentru presa scrisă, Editura Polirom, Iasi, 1998 ; POPESCU, Florin Cristian – Manual de jurnalism, vol. II, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003-2004, pg. 10-77 si 183-218 ; BONDREA, Aurelian, Sociologia opiniei publice şi a mass-media, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1997HARTLEY, John, Discursul ştirilor, Iaşi, Editura Polirom, 1999POPA, Dorin, Mass media, astăzi, Iaşi, Editura Institutul European, 2002UDROIU, Neagu, Angrosişti în piaţa informaţiei, Bucureşti, Editura Niculescu, 1999

Data aprobării programei analitice în catedră / departamentSeptembrie 2010

(Semnătura)

Director departament / Şef catedrăProf. univ. dr. Doiniţa Milea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.