POVESTEA MEA, SUCCESUL NOSTRU - Abilitati de · PDF filePOVESTEA MEA, SUCCESUL NOSTRU ! ......

of 6 /6
POVESTEA MEA, SUCCESUL NOSTRU ! Program de dezvoltare de abilit\]i de via]\. Proiect finan]at de Uniunea European\, prin programul Facilitatea de Tranzi]ie 2007/19343.03.03 Integrarea în societate a tinerilor apar]inând minorit\]ilor [i grupurilor dezavantajate. Num\r de contract: FT 2007/19343.03.03/AB 19 Proiect finan]at de UNIUNEA EUROPEAN| Acest material este publicat în cadrul proiectului „Povestea mea, succesul nostru !“, derulat de c\tre FUNDA}IA „{ANSE EGALE PENTRU FEMEI“ cu sprijinul financiar al UNIUNII EUROPENE prin programul Phare Facilitatea de Tranzi]ie 2007/19343.03.03 - Integrarea în societate a tinerilor apar]inând minorit\]ilor [i grupurilor dezavantajate, Num\r de contract: FT 2007/19343.03.03/AB 19. Editorul materialului : FUNDA}IA: „{ANSE EGALE PENTRU FEMEI“ Data public\rii: mai 2010 Con]inutul acestui material nu reprezint\ în mod necesar pozi]ia oficial\ a Uniunii Europene. Pentru eventuale informa]ii [i sesiz\ri legate de proiectele Phare contacta]i [email protected] FUNDA}IA „{ANSE EGALE PENTRU FEMEI“ Str. Împ\c\rii / Petre }u]ea, nr. 19, bl. 913, tr. 1, ap. 3, Ia[i, jude]ul Ia[i, România, cod po[tal: 700731 Telefon: +40232211713; +40332425455 Fax: +40332401005 E-mail: [email protected] PRIM|RIA COARNELE CAPREI Persoana de contact: Primar Constantin GRIGORA{ Adresa: Loc. Coarnele Caprei, Ia[i, cod po[tal: 707100 Tel/Fax: +40232724111 Web site: http://www.coarnelecaprei.ro PRIM|RIA DAGÂ}A Persoana de contact: Primar Mirel DAMASCHIN Adresa: Loc. Dagâ]a, Ia[i, cod po[tal: 707155 Tel: +40232325511; +40232267777 Fax: +40232325511 Date de contact pentru proiect: Manager proiect – Oana STRATON Adresa: Str. Împ\c\rii / Petre }u]ea, nr. 19, bl. 913, tr. 1, ap. 3, Ia[i, jude]ul Ia[i, România, cod po[tal 700731 Telefon: +40232211713; +40332425455 Fax:+40332401005 E-mail: [email protected] Web site: www.sef.ro

Embed Size (px)

Transcript of POVESTEA MEA, SUCCESUL NOSTRU - Abilitati de · PDF filePOVESTEA MEA, SUCCESUL NOSTRU ! ......

 • POVESTEA MEA, SUCCESUL NOSTRU !Program de dezvoltare de abilit\]i de via]\.

  Proiect finan]at de Uniunea European\, prin programul Facilitatea de Tranzi]ie 2007/19343.03.03 Integrarea n societate a tinerilor apar]innd minorit\]ilor [i grupurilor dezavantajate.Num\r de contract: FT 2007/19343.03.03/AB 19

  Proiect finan]at deUNIUNEA EUROPEAN|

  Acest material este publicat n cadrul proiectului Povestea mea, succesul nostru !, derulat de c\tre FUNDA}IA {ANSE EGALE PENTRU FEMEI cu sprijinul financiar al UNIUNII EUROPENE prinprogramul Phare Facilitatea de Tranzi]ie 2007/19343.03.03 - Integrarea n societate a tinerilor apar]inndminorit\]ilor [i grupurilor dezavantajate, Num\r de contract: FT 2007/19343.03.03/AB 19.

  Editorul materialului : FUNDA}IA: {ANSE EGALE PENTRU FEMEI

  Data public\rii: mai 2010

  Con]inutul acestui material nu reprezint\ n mod necesar pozi]ia oficial\ a Uniunii Europene.

  Pentru eventuale informa]ii [i sesiz\ri legate de proiectele Phare contacta]i [email protected]

  FUNDA}IA {ANSE EGALE PENTRU FEMEIStr. mp\c\rii / Petre }u]ea, nr. 19, bl. 913, tr. 1, ap. 3,Ia[i, jude]ul Ia[i, Romnia, cod po[tal: 700731Telefon: +40232211713; +40332425455Fax: +40332401005E-mail: [email protected]

  PRIM|RIA COARNELE CAPREIPersoana de contact: Primar Constantin GRIGORA{Adresa: Loc. Coarnele Caprei, Ia[i, cod po[tal: 707100Tel/Fax: +40232724111Web site: http://www.coarnelecaprei.ro

  PRIM|RIA DAG}APersoana de contact: Primar Mirel DAMASCHINAdresa: Loc. Dag]a, Ia[i, cod po[tal: 707155Tel: +40232325511; +40232267777Fax: +40232325511

  Date de contact pentru proiect:Manager proiect Oana STRATON

  Adresa: Str. mp\c\rii / Petre }u]ea, nr. 19, bl. 913, tr. 1, ap. 3,Ia[i, jude]ul Ia[i, Romnia, cod po[tal 700731Telefon: +40232211713; +40332425455Fax:+40332401005E-mail: [email protected] site: www.sef.ro

 • Contract de grant FT 19343.03.03 AB 19

  FUNDA}IA {ANSE EGALE PENTRU FEMEI ({EF)FUNDA}IA {ANSE EGALE PENTRU FEMEI ({EF)

  LIDERSHIP COMUNITAR

  Lidership - cuvnt din limba englez\ nseamn\, nprimul rnd, conducere, n sens de activitate de conducere, dar[i capacitatea, abilitatea de a conduce (o comunitate, n cazulproiectului nostru).

  La r\d\cina tuturor problemelor pe care le avem st\ calitateaactului conducerii, [i - n toate culturile lumii - g\sim prover-bul omul sfin]e[te locul.

  Conceptul de lidership comunitar are [i se concentreaz\ pe undomeniu aparte. Defini]ia de lucru folosit\ n cadrul acestuiprogram este cea formulat\ de National Extension Task Forceon Community Leadership (SUA):

  Lidership-ul comunitar presupune ca persoana care lexercit\ s\ aib\ influen]\ ntr-o anumit\ comunitate [i s\exercite putere, avnd rol decisiv n procesul de decizie dincomunitatea respectiv\ fie doar ntr-o anumit\ sfer\ deactivitate a comunit\]ii, fie n mai multe - spre binele comu-nit\]ii respective.

  Nu a[tepta s\ apar\ o oportunitate: creeaz-o!George Bernard SHAW

  Suntem ceea ce facem n mod repetat. ARISTOTEL

  Democra]ia se bazeaz\ pe convingerea c\ exist\ posibilit\]i extraordinare n oamenii simpli.Harry Emerson FOSDICK

  Probabil cea mai mare provocare a consolid\rii libert\]ii estenevoia de transformare personal\, sarcina construirii nu a unuistat,ci a unei comunit\]i de cet\]eni maturi. Erazim KOHAK

  Muncim ca s\ devenim, nu ca s\ agonisim.Elbert HUBBARD

  2 3

 • Parametri cheie de design

  Programul nostru de abilit\]i de via]\ pune accent pe dezvoltareaabilit\]ilor, pe dezvoltarea echipei [i pe auto-reflec]ie.

  Designul programului s-a f\cut pentru tineri de ambele sexe, cuvrste ntre 14 [i 26 de ani, din mediul rural, din care s-ar putearidica lideri comunitari.

  Programul este structurat ]innd cont att de cerin]ele form\riiabilit\]ilor de via]\, ct [i de cerin]ele unui program de lidership.Din acest motiv, avnd n vedere c\ este un proiect pilot, duratapropus\ a programului este de [apte luni.

  Pentru aceast\ faz\ pilot, structura propus\ este:

  > 12 sesiuni de instruire, pe o durat\ de maxim [ase luni (lunile 1 - 6ale programului), precedate de o sesiune preg\titoare de start-up;

  > Atelierele de spus pove[ti (Tab\ra de var\) cu durata de [asezile, n luna a patra a programului;

  > Cluburile cu durata de patru luni (lunile 4 - 7 ale programului);

  > Evenimentul de absolvire la sfr[itul programului (luna 7).Programul astfel structurat permite u[or [i adaptarea lui la alte

  grupuri ]int\.

  Parametri cheie de design

  Programul, fiind n primul rnd unul de formare de abilit\]i de via]\, estestructurat astfel nct la sesiunile de instruire s\ fie 12 - maxim 15 partici-pan]i. Atelierele de spus pove[ti se vor face cu to]i participan]ii celor treigrupe, dar, teoretic, se poate face cu orice num\r de participan]i.

  Ca program pilot, pentru structurarea [i elaborarea celor dou\ manuale,programul a apelat la doi exper]i externi, care [i-au ncheiat rolul odat\ cufinalizarea acestora. Totodat\, Atelierele de spus pove[ti vor avea nc\ 4invita]i, externi organiza]iei, dintre care cel pu]in unul va fi expertulresponsabil de feedback pentru activitatea grupelor de lucru. Ceilal]i treitrebuie s\ fie lideri informali sau formali n comunitate, deoarece rolul loreste s\ prezinte pove[ti de succes, devenind modele, eventual mentoripentru tineri.

  n cadrul programului, cluburile reprezint\ cadrul de experien]e de lider-ship n afara clasei. Rolul formatorilor [i facilitatorilor va fi ca, pe duratasesiunilor de instruire, s\-i ajute pe tineri s\-[i structureze 1 - 2 planuri deac]iune n comunitate, de pe o pozi]ie de lideri, n cadrul activit\]ii clubuluilor, acestea constituind esen]a Portofoliului lor.

  Programul prevede crearea unei re]ele a absolven]ilor [i, prin sprijinulprim\riilor [i al Funda]iei {.E.F., continuarea activit\]ilor cluburilor.

  Programul prevede m\surarea succesului prin metodele [i instru-mentele de evaluare [i monitorizare a celor cinci abilit\]i componenteesen]iale n lidership comunitar. Evaluarea de c\tre participan]i a expe-rien]ei lor n cadrul programului va rezulta din jurnalul reflexiv, interviuri[i portofoliu.

  Ca proiect pilot, programul este sus]inut prin finan]area ob]inut\. Pentruviitor, se poate ncerca ob]inerea de subven]ii [i / sau sponsoriz\ri pentruo parte din costuri, n combina]ie cu o mic\ tax\ de participare.

  Contract de grant FT 19343.03.03 AB 19

  FUNDA}IA {ANSE EGALE PENTRU FEMEI ({EF)FUNDA}IA {ANSE EGALE PENTRU FEMEI ({EF)

  54

 • DESPRE PROIECT

  Proiectul Povestea mea, succesul nos-tru! [i propune cre[terea abilit\]ilorde via]\ ale tinerilor apar]inndgrupurilor dezavantajate (provenind dinfamilii dezorganizate sau cu situa]ie eco-nomic\ precar\) din zonele rurale, nsensul promov\rii [i ncuraj\riiimplic\rii lor n via]a comunit\]ii, prinstructurarea unui program de dez-voltare a abilit\]ilor de via]\ de tip lider-ship comunitar (community leadership).

  Modul n care a fost structuratProgramul de abilit\]i de via]\, ce faceobiectul acestui proiect, [i loca]iile dedesf\[urare (comunele Coarnele

  Caprei [i Dag]a, [i municipiul Ia[i) vorcontribui la mbun\t\]irea accesuluicopiilor [i tinerilor din zone rurale alejud. Ia[i (indiferent de locul undenva]\) la servicii necesare pentru a-[idezvolta personalitatea, talentele,abilit\]ile mentale [i sociale.

  Componentele PROGRAMULUI -dobndirea abilit\]ilor de: comunicare,lucru n echip\, lidership (conducere),organizare [i participare la ntruniri,rezolvarea problemelor [i luareadeciziilor.

  (a) Scopul proiectului:Cre[terea abilit\]ilor de via]\ ale tinerilorapar]innd grupurilor dezavantajate dinzonele rurale, n sensul particip\rii lor lavia]a comunit\]ii.

  (b) Grupurile ]int\: > 24 tineri / elevi cu vrste cuprinse ntre

  14 [i 18 ani, din comunele CoarneleCaprei [i Dag]a, jud. Ia[i, care nva]\ nmediul rural;

  > 12 tineri elevi [i / sau studen]i cuvrste cuprinse ntre 14 [i 26 de ani, dinmediul rural, care nva]\ n municipiulIa[i.

 • OBIECTIVELE PROGRAMULUI Obiectiv general Program: dezvoltarea abilit\]ilor necesare tinerilorpentru a fi cet\]eni activi [i responsabili n comunitate - abilit\]i delidership de tip comunitar.

  Obiectiv specific 1 Program: la sfr[itul PROGRAMULUI (cu duratade 7 luni), tinerii au dobndit abilit\]i de comunicare [i rezolvare aproblemelor.

  Obiectiv specific 2 Program: la sfr[itul PROGRAMULUI, tinerii [i-aucrescut eficacitatea personal\ (eficacitatea personal\ - definit\ cafiind credin]a cuiva c\ [i poate atinge propriile obiective)

  Obiectiv specific 3 Program: la sfr[itul PROGRAMULUI, tinerii voravea cuno[tin]ele necesare cu privire la modalit\]ile de a produceschimbarea social\.

  Indicatori propu[i de performan]\ ai PROGRAMULUI

  > 75% dintre participan]ii la Program vor raporta [i demonstra c\[tiu s\ participe la o ntrunire.

  > 75% dintre participan]ii la Program vor raporta [i demonstra c\sunt con[tien]i c\ pot (sunt n stare) s\ fac\ schimb\ri n comuni-tatea lor.

  > 75% dintre participan]ii la Program vor raporta c\ [tiu s\ identificeo problem\ care afecteaz\ comunitatea [i [tiu s\ ac]ioneze n aceadirec]ie, producnd astfel schimbarea dorit\.

  Contract de grant FT 19343.03.03 AB 19

  FUNDA}IA {ANSE EGALE PENTRU FEMEI ({EF)FUNDA}IA {ANSE EGALE PENTRU FEMEI

  8 9

  REZULTATELE PROGRAMULUI:

  1. Completarea programelor Funda]iei {EF cu un nou program

  2. Consolidarea parteneriatelor dezvoltate anterior cucomunele Coarnele Caprei [i Dag]a

  3. Absolvirea programului de cel pu]in 36 tineri din mediul rural

  4. nfiin]area unui num\r de 3 cluburi Tineri pentru comunitate

  5. Promovarea unor modele de lidership comunitar

 • FUNDA}IA {ANSE EGAL