PLAN DE REORGANIZARE fan taxi -...

30
PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII SC FAN TAXI SRL DOSAR NR. 1364/1285/2011 AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI COMERCIAL CLUJ SOCIETATE ÎN INSOLVENŢĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Transcript of PLAN DE REORGANIZARE fan taxi -...

Page 1: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATII

SC FAN TAXI SRL

DOSAR NR. 1364/1285/2011 AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI COMERCIAL CLUJ SOCIETATE ÎN INSOLVENŢĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Page 2: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

CUPRINSUL PLANULUI DE REORGANIZARE

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC FAN TAXI SRL 1. Preambul

1.1. Cadrul legal 1.2. Autorul planului şi durata acestuia 1.3. Scopul planului 1.4. Posibilitatea modificării planului

2. Identificarea societăţii 3. Obiectul de activitate 4. Asociaţi şi capitalul social 5. Scurt istoric al societăţii 6. Principalele cause care au dus la apariţia stării de insolvenţă 7. Managementul actual şi structura de personal II. ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO FINANCIARE 1. Analiza patrimoniului societăţii 2. Diagnosticul financiar patrimonial

2.1. Analiza patrimoniului net 2.2. Analiza fondului de rulment, necesarul fondului de rulment, trezoreria netă 2.3. Analiza lichidităţii şI solvabilităţii

III. NECESITATEA REORGANIZĂRII 1. Aspecte economice 2. Aspecte sociale 3. Avantajele reorganizării

3.1. Premisele reorganizării 3.2. Avantajele faţă de procedura falimentului 3.3. Avantaje pentru categoriile de creditori

IV. STRATEGIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

1. Durata executării planului de reorganizare 2. Măsuri interne de realizare a planului

2.1. Păstrarea, de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de dipoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu suprevegherea activităţii sale de către un administrator desemnat în condiţiile legii

2.2. Evidenţierea posibilităţii reale de reorganizare a activităţii raportat la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă şi analiza principalilor indicatori economico-financiari

2.3. Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă ale acestora

Page 3: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

2.4. Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului.

2.5. Fuziunea debitoarei 2.6. Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat

sau în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului.

2.7. Modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente

2.8. Prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, penalităţi sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale.

V. REMUNERAŢIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

VI. PREVIZIUNI FINANCIARE

1. Buget previzionat de venituri şi cheltuieli 2. Flux de numerar previzionat

VII. PLAN DE DISTRIBUŢIE

1. Pasivul societăţii 2. Tratamentul creanţelor 3. Plan de distribuţie

VIII. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI IX. DESCĂRCARE DE OBLIGAŢII ŞI DE RĂSPUNDERE A DEBITOAREI

X. ÎNCHIDEREA PROCEDURII REORGANIZĂRII

XI. ANEXE

Page 4: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC FAN TAXI SRL 1. Preambul

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL în calitate de administrator judiciar al SC

FAN TAXI SRL, societate în insolvenţă, dosar nr. 1364/1285/2011 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj supune votării creditorilor următorul plan de reorganizare.

Întocmirea prezentului plan de reorganizare a fost asigurată de către administratorul statutaral

debitoarei desemnat prin Adunarea Generală a Asociaţilor din data de 29.06.2011. Informaţiile care au stat la baza întocmirii planului de reorganizare au fost preluate din documentele financiar contabile ale societăţii, iar corectitudinea acestora este certificate de către reprezentanţii acesteia. Întocmirea planului de reorganizare a fost realizată de către reprezentantul debitoarei deoarece acesta cunoaşte cel mai bine realităţile existente pe plan intern şi extern al acesteia având o imagine fidelă asupra situaţiei actuale şi asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării.

1.1. Cadrul legal

Întocmirea planului de reorganizare al societăţii are ca şi temei legal Legea

85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi complectările ulterioare. Procedura reorganizării judiciare şi planul de reorganizare sunt reglementate în cuprinsul secţiunii a 5-a şi a 6-a din Legea nr. 85/2006. Reorganizarea activităţii debitorului reprezintă una dintre modalităţile de acoperire a pasivului debitorului împotriva căruia s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă, care se realizează, astfel cum legea prevede, în temeiul unui plan care stabileşte fie strategii de restructurare şi continuare a activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare, conform art. 95(1): „ va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţii faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică(…) ”.

1.2. Autorul planului şi durata acestuia

În temeiul prevederilor art. 94 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos:

a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării, potrivit art. 28, a intenţiei de reorganizare, dacă procedura a fost declanşată de

Page 5: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

acesta, şi potrivit art. 33 alin. (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori;

b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia să îşi fi manifestat această intenţie până la votarea raportului prevăzut la art. 59 alin. (2);

c) unul sau mai mulţi creditori care şi-au anunţat această intenţie până la votarea raportului prevăzut la art. 59 alin. (2), deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe, în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanţe.

Prezentul plan de reorganizare a fost întocmit de către administratorul special

al societăţii debitoare, dl IRIMIEŞ VASILE . Planul de reorganizare a fost întocmit pe baza informaţiilor şi a documentelor

contabile deţinute de către debitoare. În ceea ce priveşte durata de implementare a planului de reorganizare, în

vederea acoperirii întregului pasiv al debitoarei, se propune implementarea acestuia pe durata maximă prevăzută de prevederile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006 şi anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. De asemenea, pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societăţii debitoare va fi condusă de către administratorul special al debitoarei, sub supravecherea administratorului judiciar, păstrându-se dreptul de administrare al debitoarei.

1.3. Scopul planului

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu prevederile art. 2 din

Legea 85/ 2006 şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă, aceasta realizându-se prin reorganizarea şi continuarea activităţii debitoarei.

Astfel este relevantă funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflată în insolvenţă, prin reorganizare, şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării recurgerea la procedura falimentului pentru acoperirea pasivului societăţii debitoarei.

Argumentele care sunt în favoarea acoperirii pasivului societăţii debitoare prin reorganizarea activităţii acesteia sunt atât situaţia actuală a economiei caracterizată prin criza de lichidităţi cât şi valoarea mică a activelor existente în patrimoniul societăţii debitoare care ar putea fi valorificate în procedura falimentului pentru acoperirea pasivului acesteia.

1.4. Posibilitatea modificării planului

În conformitate cu dispozitiile cuprinse in art. 95 al Legii nr. 85/2006 planul de

reorganizare trebuie sa indice prerspectivele de redresare in raport cu specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului.

Potrivit prevederilor cuprinse in art. 95 alin. 3 al aceluiaşi act normativ, perioada de executare a planului, nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării. Există totuşi posibilitatea ca, la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, această perioadă să fie extinsă, cu votul creditorilor, pe o perioadă de cel mult un an. Astfel,

Page 6: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

prin posibilitatea de prelungire a planului cu cel mult un an de zile se creează implicit şi posibilitatea modificării lui întrucât prelungirea executării sale are consecinţe şi asupra conţinutului concret al acestuia.

Prelungirea perioadei de executare a planului intervine în principal datorită faptului că debitorul nu reuşeşte să respecte termenele de plată stabilite, ori, în acest caz au loc modificări în special asupra programului de plăţi, deci asupra conţinutului planului.

În ceea ce priveşte modificarea planului de reorganizare, aceasta, potrivit dispozitiilor cuprinse in art. 101 alin. 5 al legii 85/2006, se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot şi de confirmare prevăzute de lege.

Prin executarea planului de reorganizare se urmăreşte achitarea datoriilor debitorului conform unui program de plăţi. Uneori, pot exista însă modificări ale stării de fapt care a stat la baza întocmirii planului şi care duc la modificarea unor indicatori prevăzuţi în plan. Într-o asemenea ipoteză, se poate pune în discuţie necesitatea modificării planului. În cazul în care din derularea planului va rezulta necesitatea unor schimbări, modificarea se va putea realiza cu acelaşi cvorum necesar pentru votarea lui.

2. Identificarea societăţii

Denumire SC FAN TAXI SRL

Forma Societate cu răspundere limitată

Sediul Cluj-Napoca, str. ARIEŞULUI, nr.

119, ap. 31, jud. Cluj

Punct de lucru Cluj-Napoca, str. Călan, nr. 20-

22, jud. Cluj

3. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societăţii conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (C.A.E.N.) este 6120 – „Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu(exclusiv prin satelit)”.

Societatea debitoare desfăşoară activităţi de dispecer operator transport în regim de taxi în baza autorizaţiei de dispecerat taxi eliberată de Consiliul local Cluj Napoca, conform prevederilor HCL nr. 148/25.03.2008, eliberată la data de 08.12.2009 pe o perioadă de cinci ani cu posibilităţi de prelungire la cerere pe o perioadă de încă cinci ani .

Page 7: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

4. Asociaţi şi capitalul social

Conform datelor furnizate de serviciul RECOM al Oficiului Naţional al

Registrului Comerţului, precum şi a statutului societăţii, structura actuală a

acţionariatului este următoarea:

Asociaţi Număr părţi sociale Procent (%)

Sindicatul fan taxi 20 100

Dreptul de a administra şi a reprezenta sociatatea aparţine, conform actelor

constitutive, persoanei desemnate de către Sindicatul „Fan Taxi” prin H.A.G. şi este

asigurat de către dl. IRIMIEŞ VASILE. Totodată, în peioada anterioară deschiderii

procedurii, a fost desemnat în calitate de Director executiv cu atribuţii privind

încasările şi plăţile dl. Mic Daniel, singurul care avea acces la resursele financiare ale

societăţii. La această dată dl. Mic Daniel a decedat.

5. Scurt istoric al societăţii

SC FAN TAXI SRL este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română. Societatea îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de profil, sub această denumire începând cu anul 2004.

Începând cu anul 2005 societatea are deschis punct de lucru pe str. Călan, nr. 20-22 unde desfăşoară activităţi de dispecerat.

Societatea deţine autorizaţie de dispecerat taxi nr. 8 din 31.12.2009 eliberată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport public local nr. 92/2007.

Societatea în vederea desfăşurării activităţii de dispecerat taxiare încheiate contracte de prestări servicii de dispecerat taxi cu diverse persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi de transport persoane în regim de taxi. La această dată societatea are încheiate 100 contracte de prestări servicii pe durată nedeterminată.

Conform declaraţiei reprezentantului debitoarei conducerea executivă a societăţii debitoare până la data intrării în insolvenţă a fost realizată de către dl. Mic Daniel Dan care avea ca atribuţii, conform fişei postului, efectuarea de încasări şi plăţi în numele societăţii.

De la înfinţarea societăţii şi până în present există o colaborare între societatea debitore şi SC TERA FAN SRL, societate cu acelaşi obiect de activitate, în ceea ce priveşte realizarea comenzilor primate, respective o redistribuire a

Page 8: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

comenzilor de la o societate în vederea onorării tuturor comenzilor şi pentru ca timpii morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor să fie cât mai mici.

6. Principalele cause care au dus la apariţia stării de insolvenţă

După cum reiese din scurtul istoric cu privire la activitatea debitoarei, dar şi din

analiza situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2008,2009,2010 şi a primelor patru luni ale anului 2011 anteriore datei deschiderii procedurii insolvenţei , principalele cauze care au avut drept consecinţă ajungerea în incapacitate de plată a debitoarei sunt următoarele:

- Carenţe la nivelul managementului, echipa managerială nu a dovedit o cunoaştere a situaţiei financiare reale a societăţii, ignorarea unor obligaţii şi termene de plată ducănd astfel la acumularea de datorii suplimentare prin înregistrarea de majorări şi penalităţi

- Veniturile înregistrate pe parcursul anilor 2009, 2010 nu reuşesc să acopere integral pierderile din anii precedenţi, disponibilităţile băneşti existente fiind utilizate pentru acoperirea cheltuielilor din activitatea curenta şi a celor de personal. Cu toate că s-a încercat o diminuare a cheltuielilor de personal , ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor este de peste 50% în perioada analizată, societatea ne mai având resurse financiare suficiente pentru achitarea şi a obligaţiilor faţă de bugetul consolidat al statului acumulând penalităţi şi majorări de întârziere;

- Finanţarea activităţii curente se realizează în mod preponderent pe baza resurselor atrase, adică a datoriilor, dovada acestui fapt fiind şi ponderea ridicată pe care o înregistrează valoarea datoriilor în totalul pasivului debitoarei;

- Fonduri insuficiente pentru susţinerea activităţii - începând cu anul 2008 societatea a devenit plătitoare de TVA, motiv pentru

care o parte din sumele facturate şI încasate nu mai reprezentau venituri ci TVA colectat. Având în vedere concurenţă existentă pe piaţa de profil, societatea nu şi-a permis majorarea sumelor facturate ca şI taxe de dispecerat înregistrând pierderi lună de lună

7. Managementul actual şi structura de personal

Prin H.G.A. a fost desemnat în calitate de administrator special dl Irimieş Vasile, care asigură conducerea societăţii, având în vedere faptul că prin sentinţe de deschidere a procedurii insolvenţei nu a fost ridicat dreptul de administrare. Întreaga activitate desfăşurată de către societate în perioada de reorganizare este supravegheată de către administratorul judiciar desemnat în prezentul dosar, fiind confirmat şi de către creditorii societăţii cu ocazia Adunării generale a creditorilor , PHOENIX OMEGA IPURL.

Având în vedere că societatea şi-a continuat activitatea contractele individuale de muncă active la data deschiderii procedurii au fost menţinute. La acestă dată sunt şapte personae angajate cu normă întreagă şi pe durată nedeterminată: un administrator, un director executive, cinci personae pe funcţie de dispecer.

II. ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO FINANCIARE

Page 9: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

1. Analiza patrimoniului societăţii

Diagnosticul financiar patrimonial constituie un instrument managerial menit să

contribuie la menţinerea şi dezvoltarea intreprinderii într-un mediu concurenţial tot

mai agresiv, precum şi la înşelegerea trecutului şi în scopul fundamentării

obiectivelor strategice viitoare

În vederea realizării diagnosticului financiar-contabil s-au avut în vedere situaţiile

financiare întocmite de societatea debitoare în perioada 31.12.2008-30.04.2011.

Denumire indicator 2008 2009 2010 30.04.2011

ACTIVE IMOBILIZATE 127 3577 6986 6049

Stocuri 0 0 0 0

Creante 1141 300 750 750

Titluri de plasament 0 0 0

Disponibilitati băneşti-alte valori 432 24785 75774 8194

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1573 25085 76524

8944

Conturi de regularizare activ 0 0 0

Prime de ramb.obligaţiuni 0 0 0

TOTAL ACTIV 1700 28662 83510 14993

Capital social 200 200 200 200

Rezerve si fonduri 40 40 40 40

Rezultat reportat -11357 -67695 -50327 -35304

Rezultatul exercitiului -56338 17368 15023 -83415

Diferenţe din reevaluare 0 0 0

Subvenţii pentru investiţii 0 0 0

CAPITALURI PROPRII -67455 -50087 -35064 -118719

Provizioane ptr. riscuri şi chelt. 0 0 0

Datorii pe termen mediu si lung 0 0 0

TOTAL CAP. PERMANENTE -67455 -50087 -35064 -118719

Credite bancare 0 0 0

Page 10: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

Alte împrumuturi şi datori financiare 0 0 0

Furnizori si asimilate 11454 6843 7052 2068

Buget de stat si local 53979 67701 108481 126915

Salarii si asimilate 4877 2556 2556 4544

Creditori diverşi 0

Alte datorii 4000 1649 485 185

TOTAL DATORII TERMEN SCURT 74311 78749 118574

133712

Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0

TOTAL DATORII 74311 78749 118574 133712

Conturi de regularizare pasiv 0 0 0

TOTAL PASIV 1700 28662 83510 14993

Activele imobilizate din cadrul debitoarei S.C. FAN TAXI S.R.L sunt formate din cheltuielile de constituire, imobilizări necorporale – licenţă programe informatice- imobilizări corporale şi anume un calculator achiziţionat în 2009, imprimantă achiziţionată în 2008, centrală telefonică , centrală termică din 2009, precum şi amenajări efectuate la lunctul de lucru- spaţiul închiriat, mobilier existent la punctul de lucru achiziţionat în perioada 2005-2010 (scaune, dulapuri,birou).

Stocurile reprezintă un activ important al oricărei societăţi, iar din punct de vedere fizic

ele sunt alcătuite din materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, mărfuri, etc. În cazul de faţă , acestea sunt inexistente pe întreaga perioadă analizată. Acest lucru se datorează specificului activităţii care nu necesită materii prime sau materiale.

Creanţele reprezintă anumite drepturi băneşti faţă de terţi şi în cazul de faţă se constată cî ponderea acestora în total active circulante este nesemnificativă ceea ce denotă faptul că starea de incapacitate de plată în care se află societatea debitoare nu se datorează neîncasării creanţelor . Creanţele societăţii se referă la datoriile peroanelor fizice autorizate cu care societatea are încheiate contracte de prestări servicii de dispecerat. Atât în perioada precedentă deschiderii procedurii cât şi în perioada de observaţie se observă faptul că societatea încasează în mod regulat creanţele neînregistrând creanţe scadente şi neâncasate, ceea ce reprezintă un mare avantaj în realizarea planului de reorganizare.

Disponibilităţile băneşti, urmează o traiectorie oscilantă, indicând însă în mod clar o diminuare de lichidităţi necesare plăţii datoriilor scadente la sfârşitul perioadei analizate. Acest lucru s-a datorat managementului defectuos din perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenţei, situaţie constatată de actuala conducere a societăţii la începutul acestui an, fiind şi motivul pentru care a fost schimbat din funcţie directorul executiv al societăţii.

Situaţia datoriilor societăţii

Page 11: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

Denumire

31 Decembrie

2008

31 Decembrie

2009

31 Decembrie

2010

Salarii şi alte drepturi similare 4877 2556 2556

Datorii comerciale către furnizori 11454 6843 7052

Creditori diverşi 0 0 0

Datorii către Bugetul Statului 53979 67701 108481

Alte datorii 4000 1649 485

TOTAL DATORII PE TERMEN < 1 AN

74311 78749 118574

TOTAL DATORII 74311 78749 118574

Pe parcursul perioadei analizate se observă că ponderea cea mai mare în

totalul datoriilor societăţii o au datoriile faţă de bugetul consolidat al statului. La data deschiderii procedurii societatea debitoare a reuşit achitarea datoriilor faţă de salariaţi şi faţă de partenerii comerciali (furnizori de utilităţi, proprietarii spaţiului închiriat cu destinaţie dispecerat)

2. Diagnosticul financiar patrimonial 2.1. Analiza patrimoniului net

Patrimoniul net se calculează ca diferenţă dintre activul total şi datoriile totale,

refectând activele societăţii negrevate de datorii la un moment dat.

Denumire indicator 31.12.200

8

31.12.2009 31.12.2010 30.04.2011

Total active 1700 28662 83510 14993

Total datorii 74311 78749 118574 133712

Patrimoniul net -72611 -50087 -35064 -118719

Pe toată perioada analizată se constată că patrimoniul net este negativ, cu

toate că în perioada 2008-2010 valoarea negativă se diminuiază societatea nu

reuşeşte atingerea obiectivului major acela de a-şi maximiza capitalurile proprii. La

baza acestei situaţii stau carenţe la nivelul managementului, echipa managerială

Page 12: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

existent în perioada anterioară deschiderii procedurii nu a dovedit o cunoaştere a

situaţiei financiare reale a societăţii, ignorarea unor obligaţii şi termene de plată

ducănd astfel la acumularea de datorii suplimentare prin înregistrarea de majorări şi

penalităţi

2.2 Analiză fond de rulment, necesar fond de rulment, trezorerie netă

Denumire indicator Formulă 31.12.2008 31.12.200

9

31.12.2010 30.04.201

1

Fond de rulment CP.- AI. -67328 -46510 -28078 -112670

Necesar fond de

rulment

AC.-DC. -73170 -78449 -117824 -132962

Trezoreria netă FR-N.FR 5842 31939 89746 245632

Fondul de rulment reprezintă partea din resursele financiare permanente care asigură finanţarea activelor circulante reânnoibile permanent. Fondul de rulment reprezintă diferenţa între capitalurile permanente şi activele imobilizate, arătând surplusul ce rezultă în urma finanţării mijloacelor de producţie necesare activităţii din capitalurile proprii şi cele împrumutate pe termen lung.

Acest surplus este destinat să acopere într-o anumită proporţie nevoia de fond de rulment (NFR). În funcţie de măsura în care se realizează acest lucru, se conturează o anumită stare a echilibrului financiar existent. În concluzie, capitalul permanent care este compus din capitalul propriu plus

împrumuturile pe termen lung, înregistrează valori negative pe întreaga perioadă

analizată. În acest context se observă o pondere predominantă a datoriilor pe termen

scurt în perioada analizată, ceea ce face ca echilibrul financiar să fie compromis.

Necesarul de fond de rulment reprezintă partea din activele circulante ce trebuie finanţate din surse stabile permanente şi are valori negative ridicate. Acest lucru se întâmplă ca urmare a creşterii datoriilor societăţii peste nivelul activelor circulante.

Necesarul de fond de rulment apare în bilanţ ca diferenţa în mijloacele

circulante şi datoriile curente. Mijloacele circulante se reînnoiesc în mod continuu,

astfel încât necesarul însuşi are un caracter permanent.Valoarea acestui indicator

este negativă în perioada analizată. Acest aspect ( valoarea negativă) demonstrează

că valoarea datoriilor pe termen scurt depăşeste valoarea mijloacelor circulante.

Page 13: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

Dacă avem în vedere faptul că fondul de rulment are valori negative, putem constata

că nu numai mijloacele circulante ale debitoarei sunt finanţate din fondurile

creditorilor ci şi o bună parte a activelor imobilizate. Concluzia acestora este că pe tot

parcursul perioadei analizate, debitoarea s-a confruntat cu o permanentă lipsă de

resurse necesare finanţării propriei activităţi, având dificultăţi de lichiditate

Trezoreria netă reflectă fidel echilibrul financiar al firmelor prin compararea fondului de rulment cu necesarul de fond de rulment .

2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii Lichidiatate intreprinderii este o formă a echilibrului financiar , fiind percepută

în literatura de specialitate în mai multe sensuri:

- în sens foarte larg ca fiind capacitatea unor active de a fi transformate, la un

moment

dat în bani;

- în sens larg ca fiind capacitatea pe care o are intreprinderea de a acoperii

obligaţiile pe

termen scurt din elementele patrimoniale de mijloace circulante cunoscută sub

denumirea

de lichiditate patrimonială;

- în sens restrâns ca fiind capacitatea intreprinderii de a sadisface prompt din

disponibilităţi în maxim 10-20 zile obligaţiile exigibile.

Lichiditatea globală (generală ) reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale

curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface

obligaţiile de plată exigibile.

Solvabilitatea reprezintă capacitatea societăţii de a face faţă obligaţiilor scadente

care rezultă fie din angajamente anterioare contractate fie din operaşiuni curente. Se

consideră că o sacietate este solvabilă dacă următoarele egalităţi sunt îndeplinite:

Active imobilizate = Capital permanent

Active circulante = Datorii din exploatare

În practică această egalitate nu se întâlneşte deoarece ar fi necesară

corelarea perfectă a încasărilor şi plăţilor Apare astfel necesitatea constituirii unei „

rezerve ‟ care să facă faţă tuturor neregularităţilor existente între scadenţelor

încasărilor şi scadenţelor plăţilor. Această rezervă este fondul de rulment.

Page 14: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

Capacitatea de plată reflectă modul în care intreprinderea îsi poate achita la

termen obligaţiile de plată cu mijloacele pe care le are la o anumită dată

Aceşti indicatori sunt utilizaţi pentru a calcula bonitatea unei firme.

Rata lichidităţii generale = active circulante/ obligaţii curente

Rata lichidităţii reduse = (active circulante- stocuri)/ obligaţii curente

Rata lichidităţii rapidă = disponibilităţi/ obligaţii curente

Solvabilitatea patrimonială = capitaluri proprii/ total pasiv

Grad de îndatorare = obligaţii curente/ total pasiv

Denumire indicator 31.12.20

08

31.12.20

09

31.12.20

10

30.04.201

1

Rata lichidităţii generale 0,02 0,32 0,65 0,07

Rata lichidităţii reduse 0,02 0,32 0,65 0,07

Rata lichidităţii rapidă 0 0,30 0,60 0

Solvabilitatea patrimonială -39,68 -1,75 -0,42 -7,92

Grad de îndatorare 43,70 2,75 1,42 8,92

Se consideră ca fiind favorabilă o lichiditate generală având valori cuprinse

între 1,2 şi 1,8 Se observa că în perioada analizată valoarea indicatorilor de

lichiditate generală sunt cu mult sub limita inferioară acceptată acest fapt datorându-

se creşterii mai rapide a obligaţiilor curente faţă de activele curente

Rata lichidităţii reduse este considerată favarabilă dacă înregistrează valori

cuprinse între 0,8 şi 1, valorile înregistrate în perioada analizată înregistrează acelaşi

trend ca şi lichiditatea generală. Această rată reflectă o poyiţie financiară precară şi

nesigură, societatea neavând suficiente disponibilităţi pentru a face faţă obligaţiilor

pe termen scurt.

Rata lichidităţii rapide cunoscută sub denumirea de rata lichidităţii imediate

prezintă mărimi ce se apropie de zero ceea ce semnifică faptul că disponibilităţile

băneşti nu acoperă necesarul pe termen scurt, societatea având probleme în ceea

ce priveşte disponibilităţile băneşti.

Evoluţia celor trei rate arată clar că societatea se confruntă în perioada

analizată cu dificultăţi mari în ceea ce priveşte plata datoriilor devenite scadente,

societatea încercând să achite datoriile faţă de furnizorii de utilităţi, faţă de personal

Page 15: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

nemai având resurse suficiente pentru achitarea obligaţiilor la bugetul consolidat al

statului precum şi alte datorii bugetare.

III. NECESITATEA REORGANIZĂRII 1. Aspecte economice

În plan economic, procedura reorganizării judiciare este un mecanism care permite societăţii aflată într-o stare precară din punct de vedere financiar să se redreseze şi să-şi continue activitatea Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce trebuie atinse într-o anumită perioadă de timp, ţinând cont de specificul activităţii desfăşurate sub aspectul îmbunătăţirii calităţii şi cantităţii produselor şi serviciilor existente, lansarea de noi produse sau servicii. Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi structurale. Reorganizarea judiciară a societăţii S.C. FAN TAXI S.R.L. înseamnă pentru viaţa economică a Municipiului Cluj-Napoca: - Menţinerea unui important participant local pe piaţa serviciilor de transport

personae în regim de taxi; - Crearea de noi locuri de muncă prin încheierea de noi contracte de prestări

servicii ; - Continuarea colaborării comerciale cu furnizorii de utilităţi ; - Menţinerea unui important contribuabil la bugetul de stat şi local având în

vedere faptul că asigură obţinerea de venituri pentru 100 de contriluabili la bugetul de stat şi la cel local pe lângă impozitele şi taxele plătite de către societatea comercială;

- Păstrarea pe piaţă locală a unui brand cu tradiţie ; 2. Aspecte sociale

Aspectele sociale ale reorganizării şi continuării activităţii SC Fan Taxi SRL

constau în principal în posibilitatea menţinerii salariaţilor existenţi încadraţi cu contracte de muncă precum şi a contractelor de prestări servicii existente încheiate cu persoane fizice autorizate, 100 de contracte existente la această dată, existând posibilitatea creării unor noi locuri de muncă cu consecinţe favorabile asupra pieţei muncii, în ipoteza în care societatea debitoare va reuşi să atragă alte persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi de transport persoane în regim de taxi. Este vorba de un număr important de locuri de muncă care sunt create ca urmare a acestor colaborări, asigurând totodată un serviciu indispensabil pentru municipiul Cluj Napoca acela de transport persoane.

Prin raportare la procedura reorganizării judiciare, procedura falimentului ar avea

Page 16: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

consecinţe nefavorabile atât pentru salariaţii încadraţi cu contracte de muncă cât şi pentru persoanele fizice autorizate cu care există încheiate contracte care în ipoteza deschiderii procedurii falimentului şi-ar pierde locurile de muncă .

3. Avantajele reorganizării 3.1. Premisele reorganizării Obiectivul fundamental al planului de reorganizare îl constituie continuarea

activităţii societăţii şi achitarea într-o măsură cât mai mare a tuturor categoriilor de creanţe. Astfel, sintetizate, premisele de la care pornim sunt următoarele:

1. Masa credală a societăţii SC FAN TAXI SRL la data deschiderii procedurii de insolvenţă, 26.05.2011, este în cuantum de 175.422 RON, conform Tabelului definitiv de creanţe. Structura acestora este creanţă bugetară 100%.

2. Activele societăţii care ar putea fi valorificate în procedura falimentului ar fi: Calculator marca fujitsu siemens achiziţionat în anul 2009 valoare 3492 lei Staţie Motorola 2 buc achiziţionate în anul 2006 valoare 850 lei/buc Staţie Motorola 1 buc achiziţionate în anul 2006 valoare 800 lei/buc Staţie Motorola 1 buc achiziţionate în anul 2005 valoare 1400 lei/buc Scaune ergonomice 4 buc achiziţionate în perioada 2005-2010 valoare 150

lei/buc Dulap achiziţionat în anul 2006 valoare 700 lei/buc Birou achiziţionat în anul 2006 valoare 800 lei/buc Imprimantă achiziţionată în anul 2008 valoare 260 lei/buc Central termică montată în anul 2009 valoare 1000 lei Lampă taxi 24 buc valoare 170 lei/ buc Valoarea totală a activelor societăţii fiind de 10190 lei.

În condiţiile în care s-ar deschide procedura falimentului iar prin operaţiunile de lichidare, dizolvare a societăţii aceste active ar face obiectul unor licitaţii, sumele obţinute ar fi mult mai mici ţinând cont de uzura fizică şi morală a acestor bunuri.

3.2. Avantajele faţă de procedura falimentului

Procedura de reorganizare apare ca modalitate de acoperire a pasivului SC

Fan Taxi SRL de preferat falimentului deoarece permite în primul rând continuarea activităţii debitoarei cu consecinţa obţinerii de fonduri din activitatatea desfăşurată, creându-se astfel bazele pentru ca din profitul obţinut să se acopere 100% creanţele societăţii.

Astfel, o societate în stare de funcţionare are şanse mai mari de a produce resursele necesare acoperirii pasivului, fiind mai profitabilă pentru creditori, în raport cu procedura falimentului.

Desfăşurarea unei activităţi profitabile are consecinţe favorabile inclusiv în plan social, prin posibilitatea menţinerii şi creării de noi locuri de muncă. Procedura falimentului nu permite acest lucru, fiind orientată strict asupra lichidării bunurilor din patrimoniul debitoarei.

Page 17: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

Dacă procedura de faliment exclude orice interes al debitorului de menţinere a

societăţii în viaţa comercială, cea a reorganizării permite concilierea intereselor creditorilor care urmăresc acoperirea într-o cât mai mare măsură a creanţelor sale, cu interesele debitorului de relansare a activităţii şi astfel de salvare a societăţii supusă procedurii insolvenţei. În cadrul reorganizării se satisfac astfel două interese, acoperirea pasivului şi continuarea activităţii economice, care duc la crearea unui scop comun, primul interes reprezentând consecinţa punerii în practică a celui de-al doilea.

La o analiză a şanselor de îndestulare a creditorilor, în cazul falimentului considerăm că prin valorificarea întregului activ al debitoarei s-ar obţine fonduri de distribuire în cuantum de maxim 10.000 lei, din care dacă s-ar scădea cheltuielile curente cu lichidarea (cheltuieli poştale, cu publicitatea, cheltuieli cu utilităţile, cu ţinerea contabilităţii, cu serviciile de evaluare, cu serviciile de arhivare a documentelor contabile etc.), inclusiv retribuţia lichidatorului judiciar, estimate de noi pe o perioadă de 12 luni ar depăşii suma obţinută din lichidarea avtivelor, şansele de îndestulare ar fi practice inexistente .

3.3. Avantaje pentru categoriile de creditori

Aşa cum rezultă din tabelul definitive al creanţelor există o singură categorie de creanţe, creanţe bugetare. În Tabelul Definitiv se regăsesc 3 creditori bugetari: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj şi ANCOM, cuantumul total al creanţei fiind de 175.422 lei

Continuarea activităţii economice a societăţii debitoare înseamnă menţinerea contribuabilului pe piaţă care, achitând impozite şi taxe aferente activităţii curente, întregeşte resursele financiare publice şi ale bugetului local.

Un alt avantaj pentru creanţele bugetare ar fi că sumele reprezentând debite curente sunt recuperate în cursul derulării acestui plan chiar din primul an în timp ce în caz de faliment – raportat la natura bunurilor de executat acest termen s-ar prelungi cu mult mai mult (derularea publicităţii aferentă procedurii de valorificare, identificarea unui posibil ofertant care să preia acest activ în stadiul de finalizare actual etc).

IV. STRATEGIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ

1. Durata executării planului de reorganizare Cu respectarea articolului 95 alin. 3 din Legea insolvenţei, executarea planului

de

Page 18: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

reorganizare se va întinde pe o durată de 36 luni, socotite de la data confirmării

acestuia de către judecătorul sindic cu posibilitate de prelungire a perioadei de

aplicare în condiţiile legii.

2. Măsuri interne de realizare a planului

2.1. Păstrarea, de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de dipoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu suprevegherea activităţii sale de către un administrator desemnat în condiţiile legii.

În temeiul art. 95, alin. 6, lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura

insolvenţei, în

perioada de reorganizare judiciară a S.C. FAN TAXI S.R.L. conducerea va va fi

exercitată de către administratorul special desemnat prin Hotărârea AGA din

29.06.2011, în persoana d-lui Irimieş Vasile. Activitatea conducerii societăţii se va

desfăşura în limitele stabilite prin prezentul plan şi va fi supravegheată de către

administratorul judiciar, conform atribuţiilor de supraveghere reglementate de art. 20

din Legea 85/2006. De asemenea, administratorul special are dreptul de a dispune

asupra conturilor şi bunurilor societăţii sub stricta supraveghere a administratorului

judiciar.

Referitor la activitatea de angajare a personalului din sociatate va fi

supravegheată de către administratorul judiciar

Având în vedere că societatea nu deţine active imobilizate nu se poate discuta

despre o

eventuală înstrăinare a acestora.

Rapoartele trimestriale privind situaţia financiară a patrimoniului S.C. CSM

CONSULT

S.R.L. vor fi prezentate de către administratorul judiciar şi supuse spre aprobare în

Comitetul Creditorilor în condiţiile art. 106, alin. 1 din Legea 85/2006 şi vor fi depuse

la dosarul de insolvenţă. Cheltuielile ocazionate cu formalităţile de notificare a

creditorilor vor şi suportate din averea debitoarei.

Page 19: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

2.2. Evidenţierea posibilităţii reale de reorganizare a activităţii raportat la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă şi analiza principalilor indicatori economico-financiari

Societatea prin planul de reorganizare îşi propune acoperirea 100% a creanţelor.

Varianta reorganizării judiciare conform prezentului plan asigură un grad de îndestulare

superior celui care s-ar obţine prin pronunţarea falimentului. Aşa cum se poate

observa vânzarea activelor din patrimoniul societăţii debitoare ar acoperii într-o

proporţie net inferioară creanţele faţă de varianta reorganizării.

În vederea realizării planului de reorganizare s-au avut în vedere următoarele masuri : - Schimbarea conducerii manageriale de la data deschiderii procedurii

insolvenţei,

implementarea unei strategii manageriale care pornind de la specificul activităţii care

să permită societăţii să se redreseze

- Continuarea activităţii de în scopul realizării de profit în vederea achitării

pasivului debitoarei;

- Atragerea unui numar mai mare de persoane fizice autorizate pentru

încheierea de contracte de prestări servicii de dispecerat realizându-se astfel o

creştere a veniturilor

- Încheierea unor înţelegeri cu diverse societăţi cu specific turistic şi hotelier

prin care în schimbul publicităţii oferite de societatea debitoare aceştia la solicitarea

clienţilor vor contacta pentru transportul acestora, prin aparate telefonice puse la

dispoziţie de SC Fan Taxi SRL, cu prioritate dispeceratul societăţii de taximetrie Fan

Taxi astfel încât să fie atraşi cât mai mulţi taximetrişti prin încheierea de contracte cu

această societate datorită comenzilor care li se oferă.

- Reducerea cheltuielilor debitoarei la minim, în vederea maximizării profitului

În vederea realizării acestui obiectiv, la acestă dată între SC FAN TAXI SRL şi SC

TERA FAN SRL se poartă discuţii, având în vedere colaborarea care există la acestă

dată, urmărindu-se o îmunătăţire a acestei colaborări. La acestă dată fiecare din cele

două societăţi dispune de dispecerat propriu, având un anume număr de angajaţi cu

contract de muncă, direct productivi- dispecerii şi indirect productivi- directori

executivi, având spaţii închiriate în vederea desfăşurării activităţii.

Page 20: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

Prin înţelegerea care se urmăreşte a se realiza, utilizarea unui singur spaţiu

destinat activităţii de dispecerat s-ar realiza o diminuare a cheltuielilor cu utilităţile şi

cu chiria la 50% din valoarea actuală. Totodată s-ar diminua şi cheltuielile de

personal având în vedere că ambele societăţi au angajat personal pe funcţia de

dispecer, iar în condiţiile în care activitatea se desfăţoară în acelaşi spaţiu numărul

de personal necesar este mai mic.

2.3. Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă ale acestora.

În vederea finanţării activităţii curente, a susţinerii reorganizării şi acumulării

excedentului

necesar acoperirii distribuirilor, planul de faţă îşi propune realizarea acestor obiective

din veniturile care se vor obţine din activitatea curentă a societăţii, menţinerea tuturor

contractelor existente la data deschiderii procedurii, încheierea de noi contracte de

prestări servicii de dispecerat.

2.4. Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către

una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului.

Nu este cazul.

2.5. Fuziunea debitorului

Fuziunea prezintă într-adevăr numeroase avantaje - consolidarea pe piaţă a

companiei, obţinerea unei cote mai mari de piaţa locală sau chiar extinderea în alte

regiuni geografice. În cazul debitoarei însă, nu se pune deocamdată în discuţie vreun

proces de fuziune, decât în măsura în care vor fi identificaţi potenţiali investitori care

să participe la realizarea Planului.

Page 21: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

2.6. Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului.

Având în vedere faptul că în patrimoniul societăţii nu există bunuri care ar putea fi

valorificate în vederea acoperirii creanţelor deţinute de creditorii societăţii nu putem

analiza o eventuală lichidare a patrimoniului societăţii.

2.7. Modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în

beneficiul creditorului garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente.

Nu este cazul.

2.8. Prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, penalităţi

sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale.

Nu este cazul.

V. REMUNERAŢIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR În cadrul Adunării creditorilor care a avut loc la data de 24.08.2011 PHOENIX

OMEGA

IPURL a fost confirmat în calitate de administrator judiciar al societăţii FAN TAXI

S.R.L. stabilindu-se un onorariu fix de 190 lei lunar şi un onorariu de succes de 6,5%

din sumele ce urmează a fi distribuite creditorilor. Alte cheltuieli de procedură

Page 22: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

efectuate de către administratorul judiciar de la data deschiderii procedurii

insolvenţei( taxe, timbre, corespondenţă, publicitate, etc) vor fi suportate din

veniturile obţinute de către debitoare în perioada de aplicare a prezentului plan de

reorganizare.

VI. PREVIZIUNI FINANCIARE 1. Buget previzionat de venituri şi cheltuieli

Bugetul previzionat de venituri şi cheltuieli al debitoarei pe perioada planului

de reorganizare are ca punct de plecare rezultatele obţinute de către societate în

anumite intervale de timp, precum şi o atentă analiză a conjuncturii economice

actuale

Întreaga strategie de reorganizare are la bază continuarea activităţii societăţii,

menţinerea contractelor de prestări servicii de dispecerat taxi existente la această

dată încheiete pe durată nedeterminată, aproximativ 100 contracte, contracte care

asigură încasarea unei taxe de dispecerat de 150 lei/ contract/lună. De asemene se

urmăreşte atragerea de noi potenţiali clienţi ceea ce ar conduce la o creştere a

veniturilor obţinute.

În prezentarea bugetului de venituri şi cheltuieli previzionat pentru perioada

avută în vedere prin prezentul plan de reorganizare, 36 luni, s-a avut în vedere

activitatea desfăşurată de societate anterior deschiderii procedurii precum şi în

perioada de observaţie, analizându-se totodată fiecare lună din cei trei ani de

implementare a prezentului plan de reorganizare.

Bugetul de venituri şi cheltuieli este prezantat în anexa 1. la prezentul plan de reorganizare.

2. Flux de numerar previzionat Pentru estimarea fluxului de numerar în urmatoarele 36 luni s-a avut ca punct

de plecare bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat. În vederea stabilirii unor sume

cât mai exacte s-a ţinut cont de faptul că la această dată există 100 de contracte în

derulare , iar ca lichidităţi existente la 01.12.2011 considerată prima lună în care se

va aplica prezentul plan de reorganizare, se preconizează că societatea nu va

dispune de lichidităţi.

Page 23: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

Fluxul de numerar previzionat este prezentat în anexa 2 la prezentul plan de

reorganizare.

1. Pasivul societăţii Aşa cum rezultă din tabelul definitive al creanţelor , depus la dosarul cauzei şi afişat la

uşa instanţei la data de 20.09.2011, pasivul societăţii este de 175.422 lei. Tabelul definitiv cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu prevederile art. 73, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor. În acest tabel se arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanţei.

În cazul SC FAN TAXI SRL conform tabelului definitive există o singură categorie de creanţe, creanţe bugetare, AFP Cluj cu suma de 174.304 lei şi ITM Cluj cu suma de 928 lei, ANCOM cu suma de 190 lei, valoarea totală fiind de 175.422 lei

2. Tratamentul creanţelor Aşa cum se prevede în Secţiunea a-V-a din Legea insolvenţei – Planul – în cadrul

acestuia se vor menţiona categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate (art. 95, alin. 5, lit. a), tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate (art. 95, alin. 5, lit. b), ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment (art. 95 alin. 5, lit.d).

Conform art. 96 alin (2) din Legea 85/2006, planul stabileşte acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care deţinătorul unei creanţe din categoria respectivă consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.

CATEGORIILE DE CREANŢE CARE NU SUNT DEFAVORIZATE PRIN PLAN Vis-a-vis de definiţia dată de către legiuitor creanţelor defavorizate la art. 3 a Legii

85/2006 punctul 21 potrivit căreia o „categorie de creanţe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puîin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanţele categoriei respective:

a) o reducere a cuantumului creanţei; b) o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor

în defavoarea creditorului; c) valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, dacă

nu este stabilit altfel prin contractul privind creanţa respectivă sau prin legi speciale,este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanţe. Pe de altă parte art. 101 alin 1 lit D din legea nr. 85/2006 prevede că sunt

Page 24: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

considerate creanţe nedefavorizate numai acele creanţe pentru care planul de reorganizare prevede că vor fi achitate în termen de 30 zile de la confirmarea sa.

Potrivit celor precizate, nu există nici o categorie de creanţe care să nu fie defavorizate

prin prezentul Plan de reorganizare. CATEGORIILE DE CREANŢE CARE SUNT DEFAVORIZATE PRIN PLAN Categoriile de creanţe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare,potrivit

legii, sunt Creanţele bugetare care vor beneficia de distribuiri de sume în proporţie 100% din totalul grupei.

Dată fiind distribuirea de sume în Anul 1, 2 şi 3 al planului, grupa creanţelor bugetare se

încadrează în categoria creanţelor defavorizate prin prezentul plan de reorganizare. 3. Planul de distribuţie Distribuirea sumelor încasate de către societatea debitoare în contul creanţelor

existente se va face conform planului de distribuţie , anexa 3 la prezentul plan de reorganizare.

VII. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI În conformitate cu Secţiunea 6 din Legea nr. 85/2006 există 3 autorităţi independente

care colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia şi anume:

Judecătorul sindic reprezintă “forul suprem” sub conducerea căruia se derulează

întreaga procedură. Creditorii sunt cei care prin interesul evident pentru îndeplinirea obiectivelor propuse

prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi de aplicare a planului. Creditorii nu sunt numai beneficiarii procedurii ci, aşa cum arătam, sunt şi un organ de supraveghere a modului în care planul de reorganizare este adus la îndeplinire. Supravegherea exercitată de creditori este o manifestare a contradictorialităţii ca element esenţial în procedurile de drept comun. Prezenţa creditorilor în cadrul desfăşurării reorganizării se manifestă, în genere, prin intermediul următoarelor prerogative oferite de lege:

- art. 105 „ Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii

aduce pierderi averii sale...comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori... poate solicita oricând judecătorului să aprobe intrarea în faliment în condiţiile art 107 şi urm.”

- Art. 106 (1) Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, administratorul

judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitorului. Ulterior aprobării de către comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, după caz,

Page 25: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor.

Administratorul judiciar PHOENIX OMEGA IPURL , este cel care exercită un

control riguros asupra derulării întregii proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi obligaţia legală de a interven acolo unde constată că s-a deviat de la punerea în practică a planului. Totodată, administratorul judiciar, prin experienţa şi departamentele specializate asigură sprijinul pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi de marketing optime. Controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin: - Supravegherea tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de către debitoare; - Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar; - Întocmirea şi prezentarea lunară de către conducerea debitoarei a previziunilor de încasări şi plăţi pe două săptămâni înainte; - Rapoarte financiare trimestriale, prezentate judecătorului sindic de către administratorul judiciar împreună cu debitorul, conform art. 105 alin. (1) din Lege.

VIII. DESCĂRCARE DE OBLIGAŢII ŞI DE RĂSPUNDERE A DEBITOAREI În conformitate cu art.102 alin 1 din Legea 85/2006 când sentinţă care

confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitoarei este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan.

Astfel, în cazul pronunţării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca

urmare a respectării obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare, creanţele creditorilor se consideră a fi stinse integral iar debitoarea este descărcată de obligaţii faţă de aceştia.

IX. ÎNCHIDEREA PROCEDURII REORGANIZĂRII Planul de Reorganizare propus va fi considerat realizat şi se va solicita

închiderea procedurii de reorganizare, în cazul în care sunt îndeplinite toate obligaţiile de plată ale societăţii SC FAN TAXI SRL asumate prim plan în condiţiile în care societatea nu mai desfăşoară nici o activitate.

Page 26: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

De asemenea, de la data închiderii procedurii de reorganizare judiciară, societatea debitoare este desărcată de orice răspundere în sensul art. 95 alin. 5 lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

XI. ANEXE Anexa 1. Bugetul previzionat de venituri şi cheltuieli Anexa 2. Fluxul de numerar previzionat Anexa 3. Planul de distribuire Anexa 4. Tabelul definitiv de creanţe Anexăm copii ale contractelor de prestări servicii dispecerat încheiate de către societatea

debitoare cu diverse persoane fizice autorizate, iar pentru exemplificare copia unei facturi/contract emisă de către societatea debitoare în baza contractelor încheiate

ADMINISTRATOR SPECIAL

IRIMIEŞ VASILE

Anexa 1. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PREVIZIONAT

Page 27: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

DENUMIRE INDICATOR

ANUL I Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

Dec. 2011

Ian . 2012

Febr. 2012

Mart. 2012

April . 2012

Mai. 2012

Iun. 2012 Iul. 2012 Aug. 2012

Sept. 2012

Oct. 2012

Nov. 2012

Cifra de afaceri 12100 12100 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 12700 12700 12700 Venituri din activitatea curentă

12100 12100 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 12700 12700 12700

Venituri din alte activităţi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total venituri 12100 12100 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 12700 12700 12700 Cheltuieli cu materii prime, materiale

280 280 280 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cheltuieli energie, apă 1000 1000 1000 600 600 200 200 200 200 200 200 600 Cheltuieli cu marfa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli cu personalul 9400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 Amortizări 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Chelt. cu servicii executate de terţi(chirie, poştă, telefoane, reclamă, alte servicii)

3700 3700 3700 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Alte taxe 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Alte cheltuieli 0 0 0 1000 1000 1000 0 0 1670 0 0 412 Total chelt. din exploatare

Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli 14830 9430 9430 9650 9650 9650 8250 8250 9920 8250 8250 9062 Profit/pierdere brut -2730 2670 3870 3650 3650 3650 5050 5050 3380 4450 4450 3638

Impozit profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Profit net -2730 2670 3870 3650 3650 3650 5050 5050 3380 4450 4450 3638

Pierdere ani precedenţi 131230 128560 124690 121040 117040 113740 108690 103640 100260 95810 91360 87722 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PREVIZIONAT

DENUMIRE INDICATOR

ANUL II ANUL III

Trim. I Trim. II Trim.III Trim.IV Trim. I Trim. II Trim.III Trim.IV Cifra de afaceri 49000 47100 45900 45900 45900 45900 45900 45900

Venituri din activitatea curentă

49000 47100 45900 45900 45900 45900 45900 45900

Venituri din alte activităţi

0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 Total venituri 49000 47100 45900 45900 45900 45900 45900 45900

Cheltuieli cu materii prime, materiale

300 300 300 300 300 300 300 300

Cheltuieli energie, apă 1800 1800 600 600 1800 600 600 600 Cheltuieli cu marfa 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu personalul 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 Amortizări 450 450 450 450 450 450 450 450

Chelt. cu servicii executate de

10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500

Page 28: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

terţi(chirie, poştă, telefoane, reclamă, alte

servicii) Alte taxe 300 300 300 300 300 300 300 300

Alte cheltuieli 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Total chelt. din

exploatare

Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli 27750 27730 26550 26550 27730 26550 26550 26550 Profit/pierdere brut 21250 19370 19350 19350 18150 19350 19350 19350

Impozit profit 1500 3096 3096 3096 Profit net 21250 19370 19350 19350 16650 16254 16254 16254

Pierdere ani precedenţi 66472 47102 27752 8402

ANEXA 2. FLUX NUMERAR PREVIZIONAT

ANUL I Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

Dec. 2011

Ian . 2012

Febr. 2012

Mart. 2012

April . 2012

Mai. 2012

Iun. 2012

Iul. 2012 Aug. 2012

Sept. 2012

Oct. 2012

Nov. 2012

Disponibil la începutul perioadei

0 0 0 1300 2600 730 1280 1830

Încasări totale 15000

15000

16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 15750 15750 15750

Încasări din activitatea curentă

15000

15000

16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 15750 15750 15750

Plăţi totale 1500

0 1500

0 16500 16500 16500 16500 15200 15200 18370 15200 15200 16160

Furnizori(utilităţi, telefonie, chirie,alte consumabile)

4227 5300 6200 4673 4200 4200 4200 4200 5100 4200 4200 4200

Plăţi salariaţi 5311 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 Plăţi bugetul consolidat al statului activ. curentă (TVA, impozit, asigurări)

3462 5300 5900 6427 6900 6900 6600 6600 7200 6600 6600 6600

Onorariu şi cheltuieli de procedură

1000 1000 1000 1670 960

Plăţi conform programului de plăţi

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Page 29: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

ANUL II Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

Disponibil la începutul perioadei

1968 1288 2458 3028

Încasări totale 60750 58500 57600 57600 Încasări din activitatea curentă

60750 58500 57600 57600

Plăţi totale 61430 57330 57030 57030

Furnizori(utilităţi, telefonie, chirie,alte consumabile)

12600 12600 12600 12600

Plăţi salariaţi 7200 7200 7200 7200 Plăţi bugetul consolidat al statului activ. curentă (TVA, impozit, asigurări)

20900 16800 16500 16500

Onorariu şi cheltuieli de procedură

1800 1800 1800 1800

Plăţi conform programului de plăţi

18930 18930 18930 18930

ANUL III Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

Disponibil la începutul perioadei

3028 3598 4168 4738

Încasări totale 57600 57600 57600 57600 Încasări din activitatea curentă

57600 57600 57600 57600

Plăţi totale 57030 57030 57030 57030

Furnizori(utilităţi, telefonie, chirie,alte consumabile)

12600 12600 12600 12600

Plăţi salariaţi 7200 7200 7200 7200 Plăţi bugetul consolidat al statului activ. curentă (TVA, impozit, asigurări)

16500 16500 16500 16500

Onorariu şi cheltuieli de procedură

1800 1800 1800 1800

Plăţi conform programului de plăţi

18930 18930 18930 18930

Page 30: PLAN DE REORGANIZARE fan taxi - phoenixomega.rophoenixomega.ro/wp-content/uploads/2016/05/PLAN_DE_REORGANIZARE_A... · morţi înregistraţi ca urmare a staţionării autovehicolelor

Anexa 3 PROGRAMUL DE PLĂŢI

Nr. crt. Denumire creditor

Sumă acceptată

Plăţi anul I Plăţi anul II Plăţi anul III TOTAL DISTRIBUIT

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Categoria creanţe bugetare 1 AFP Cluj

Napoca 174.30

4 5961 5961 5961 5961 1880

9 18809 1880

9 1880

9 1880

9 1880

9 1880

9 18797 174.304

2 ITM Cluj 928 33 33 33 33 100 100 100 100 100 100 100 96 928 3 ANCOF 190 6 6 6 6 21 21 21 21 21 21 21 19 190