· Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică...

of 84 /84
F 84.07/Ed. 06 ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 www.ub.ro ; e-mail: [email protected] FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii Licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Analiză matematică 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu 2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Otilia Lungu 2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC 2.7. Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară DF Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) DI 3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ 42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect 14 Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 Tutoriat 4 Examinări 4 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 58 3.8. Total ore pe semestru 100 3.9. Numărul de credite 4 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum 4.2. de competenţe

Embed Size (px)

Transcript of  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică...

Page 1:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii Licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Analiză matematică 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu 2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Otilia Lungu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

1

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 Tutoriat 4 Examinări 4 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 58 3.8. Total ore pe semestru 100 3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

Page 2:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. Formarea deprinderilor de organizare a situaţiilor problematice, de formulare şi rezolvare a problemelor folosind metodele Analizei matematice, de interpretare a rezultatelor obţinute.

7.2. Obiectivele specifice -Însuşirea şi înţelegerea unor noţiuni şi rezultate fundamentale de Analiză matematică -Învăţarea şi aplicarea în probleme a unor tehnici şi algoritmi de calcul diferenţial şi integral, pentru funcţii de una sau mai multe variabile. -Formarea deprinderilor de de utilizare a diverselor metode ale ale calculului diferenţial şi integral în studiul unor modele matematice din Inginerie.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Capitolul 1. Şiruri şi serii de numere reale Mulţimea numerelor reale. Şiruri de numere reale: limita unui şir, şir convergent, şir fundamental. Dreapta reală încheiată. Serii numerice. Condiţii necesare, condiţii suficiente de convergenţă. Operaţii cu serii. Serii cu termeni pozitivi. Criterii generale de convergenţă. Criterii de comparaţie. Criteriul rădăcinii. Criteriul raportului. Serii de puteri.

6

Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia

3 prelegeri

Capitolul 2. Funcţii de mai multe variabile. Limite şi continuitate Spaţiul euclidian nR . Reprezentarea punctelor şi vectorilor în spaţiul tridimensional. Produs scalar, normă şi distanţă. Şiruri de elemente din nR . Funcţii vectoriale de o variabilă reală.

4

Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia

2 prelegeri

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

• Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea unor noţiuni, principii şi tehnici ale calculului diferenţial şi integral • Abilitatea de a extrage informaţie calitativă din date cantitative, de a explica şi interpreta semnificaţia

datelor • Aplicarea eficientă a unor algoritmi de rezolvare a problemelor de calcul diferenţial şi integral • Capacitatea de aplicare a diverselor metode ale ale calculului diferenţial şi integral în studiul unor de

modele matematice din Inginerie. Cf. Grilei 2 Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi transversale, ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate C2. Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei C 2.2. Realizarea de scheme logice de calcul, analiza datelor şi interpretarea corectă a rezultatelor numerice C 2.4. Evaluarea îndeplinirii fiecărei etape de simulare/ modelare C5. Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice C 5.2. Analiza datelor, interpretarea corectă a rezultatelor numerice şi utilizarea aplicaţiilor soft specifice C 5.4 Evaluarea corectă a calculelor de proiectare şi modelare

6.2.

C

ompe

tenţ

e tra

nsve

rsal

e .

Page 3:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Limită şi continuitate într-un punct pentru funcţii de n variabile. Limita după o direcţie. Limite iterate. Calculul limitelor cu ajutorul coordonatelor polare (în plan), respectiv sferice ( în spaţiu). Capitolul 3. Funcţii diferenţiabile Derivate parţiale (într-un punct şi pe o mulţime). Derivata după o direcţie (după un vector). Operatori diferenţiali în teoria câmpurilor: gradient, divergenţă, rotor. Matrice jacobiană. Determinant funcţional. Derivate parţiale de ordin superior. Diferenţiala funcţiilor de mai multe variabile. Condiţii de diferenţiabilitate.Aplicaţii ale diferenţialei în calculul cu aproximări. Diferenţierea şi derivarea funcţiilor compuse. Diferenţiale şi derivate de ordin superior.

6

Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia

3 prelegeri

Capitolul 4. Formula lui Taylor. Extreme locale ale funcţiilor de mai multe variabile Formula lui Taylor pentru funcţii de o variabilă. Aplicaţii în determinarea extremelor locale. Formula lui Taylor pentru funcţii de mai multe variabile. Teorema lui Fermat pentru funcţii de mai multe variabile. Extreme locale ale funcţiilor de mai multe variabile. Studiul punctelor de extrem cu ajutorul diferenţialei a doua.

4

Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia

2 prelegeri

Capitolul 5. Integrarea funcţiilor de o variabilă Primitive. Integrala Riemann. Integrale improprii de speţa I şi de speţa a doua. Studiul convergenţei. Transformarea Laplace.

2

Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia

1 prelegere

Capitolul 6. Integrale curbilinii Curbe plane şi în spaţiu. Ecuaţii parametrice. Element de arc. Integrala curbilinie de speţa I. Definiţie, aplicaţii. Integrala curbilinie de speţa a doua. Lucru mecanic. Independenţa de drum a unor integrale curbilinii de speţa a doua.

2

Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia

1 prelegere

Capitolul 7. Integrale multiple- 4 ore Noţiunea de arie a unei suprafeţe plane. Volumul unui cilindroid. Integrala dublă. Definiţie, proprietăţi, exemple. Descompunerea unei integrale duble în integrale simple. Schimbări de variabile. Aplicaţii ale integralei duble. Formula lui Green. Integrala triplă. Definiţie, proprietăţi., metode de calcul, aplicaţii.

4

Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia

2 prelegeri

Bibliografie • N. Cotfas, L. A. Cotfas-Elemente de analiză matematică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010 • I. Crăciun-Analiză matematică. Calcul diferenţial, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi, 2011

(http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/analiza_matematica_calcul_diferential.pdf) • I. Crăciun-Analiză matematică. Calcul integral, Editura PIM, Iaşi, 2007

(http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/analiza_matematica_calcul_integral.pdf) • M. Mocanu, - Matematici aplicate 1 (Analiză matematică), Editura Alma Mater, Bacău, 2007. • M. Roşculeţ- Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. • O. Stănăşilă- Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. • *** (Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, Universitatea din Bucureşti), 1- Analiză matematică, vol. 1 şi vol.2,

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. Bibliografie minimală • M. Mocanu, - Matematici aplicate 1 (Analiză matematică), Editura Alma Mater, Bacău, 2007. Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii • Şiruri de numere reale 2

Exerciţiul, conversaţia euristică,

1 seminar • Serii de numere reale. Serii de puteri 2 1 seminar • Limite de funcţii şi continuitate. Derivate ale funcţiilor de 2 1 seminar

Page 4:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

o variabilă. problematizarea, învăţarea prin descoperire, munca independentă şi pe grupe.

• Derivate parţiale. Aplicaţii 2 1 seminar • Extreme ale funcţiilor de una sau mai multe variabile 2 1 seminar • Integrale improprii şi integrale curbilinii 2 1 seminar • Integrale multiple 2 1 seminar

Bibliografie S. Chiriţă- Probleme de matematici superioare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1989. V. Postolicǎ, G. Spǎtaru-Burcǎ -Analizǎ Matematicǎ, probleme, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2002. Bibliografie minimală • S. Chiriţă- Probleme de matematici superioare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1989.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS Conţinuturile disciplinei sunt similare cu cele ale disciplinei “Analiză matematică” din planurile de învăţământ ale programelor de studii, din domeniul Ştiinţe inginereşti, de la universităţile tehnice din Bucureşti, Iaşi, Cluj, etc. În alegerea ponderii acordate conţinuturilor se are în vedere Grila 2 a programului de studii. La seminar se aleg aplicaţiile ţinând seama şi de particularităţile programului de studii, de accentul pus la alte discipline pe aplicaţiile matematicii.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Cunoaşterea şi explicarea conceptelor şi teoremelor, aplicarea acestora în rezolvarea de probleme

Examen scris, examen oral

50%

10.5. Seminar/laborator/proiect

Aplicarea corectă a metodelor şi principiilor de bază în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor

Evaluarea răspunsurilor la seminarii Temă de casă

25% 25%

10.6. Standard minim de performanţă • Demonstrarea însuşirii noţiunilor teoretice de bază şi a capacităţii de aplicare a unor algoritmi de rezolvare a

exerciţiilor. Obţinerea a cel puţin 50% din punctajul probei scrise, iar în caz contrar, susţinerea examenului oral şi obţinerea a unei note cel puţin egale cu 5 la examenul oral;

• Rezolvarea corectă a cel puţin 50% din exerciţiile şi problemele propuse în temă

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu Lector univ.dr. Otilia Lungu

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 5:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 1.2. Facultatea DE INGINERIE 1.3. Departamentul ENERGETICĂ, MECATRONICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR 1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică

1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică Industrială 1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Gîrţu Manuela 2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Popescu Carmen 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

1

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 58 3.8. Total ore pe semestru 100 3.9. Numărul de credite 4

Precondiţii (acolo unde este cazul)

Page 6:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

4. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6.Competenţe specifice acumulate

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

a) Studierea şi aprofundarea noţiunilor de bază ale algebrei liniare. b) Studierea şi aprofundarea noţiunilor de bază ale geometriei analitice. c) Studierea şi aprofundarea noţiunilor de bază ale geometriei diferenţiale. d) Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a rezolva problemele practice care apar prin aplicarea noţiunilor teoretice predate la curs.

7.2. Obiectivele specifice Definirea noţiunilor, conceptelor, teoriilor şi modelelor de bază din domeniul

fundamental al ştiinţelor inginereşti şi utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională

8.Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii Spaţii vectoriale 1.Definiţia spaţiilor vectoriale, proprietăţi, exemple 2. Dependenţa liniară a sistemelor de vectori 3. Baze ale unui spaţiu vectorial 4. Spaţii vectoriale izomorfe 5. Spaţii vectoriale euclidiene reale 6.Ortogonalitate. Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt 7. Subspaţii vectoriale

4 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

2 cursuri

Transformări liniare 1. Definiţia transformărilor liniare, proprietăţi, exemple 2. Nucleul şi imaginea unei transformări liniare 3. Matricea asociată unei transformări liniare 4. Vectori şi valori proprii ai unui endomorfism

4 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

2 cursuri

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Page 7:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5. Forma diagonală a unui endomorfism

Forme biliniare. Forme pătratice 1. Definiţia formelor biliniare,proprietăţi,exemple 2. Reducerea formelor pătratice la forma canonică 3. Signatura unei forme pătratice reale

2 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

1 curs

Vectori liberi 1. Definiţii. Notaţii 2. Spatiul vectorial al vectorilor liberi 3. Produsul scalar a doi vectori 4. Produsul vectorial a doi vectori 5. Produse a trei vectori

2 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

1 curs

Dreapta şi planul în spaţiu 1. Ecuaţiile dreptei în spaţiu 2. Ecuaţiile planului în spaţiu 3. Unghiuri în spaţiu 4. Distanţe în spaţiu

4 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

2 cursuri

Conice pe ecuaţii reduse 1. Cerc, elipsă, hiperbolă, parabolă (definiţie, ecuaţie, reprezentare) 2. Intersecţia dintre o dreaptă şi o conică

2 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

1 curs

Cuadrice pe ecuaţii reduse 1. Sfera, elipsoidul, hiperboloidul cu o pânză, hiperboloidul cu două pânze, paraboloidul eliptic, paraboloidul hiperbolic 2. Intersecţia unei cuadrice cu o dreaptă sau cu un plan

2 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

1 curs

Curbe în spaţiu 1. Definiţia analitică a curbelor 2. Reperul Frenet asociat unei curbe în spaţiu 3. Formulele lui Frenet pentru o curbă în spaţiu 4. Curbura şi torsiunea unei curbe în spaţiu

4 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

2 cursuri

Suprafeţe 1. Definiţia analitică a suprafeţelor 2. Planul tangent într-un punct al suprafaţei. Normala la o suprafaţă 3. Prima formă fundamentală a unei suprafeţe 4. Forma a doua fundamentală a unei suprafeţe

5. Curburi principale. Curbură totală. Curbură medie

4 Prelegerea, conversaţia, expunerea, demonstraţia

2 cursuri

Bibliografie 1. I. Creangă, C. Reischer - Algebra liniară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970 2. V. Cruceanu – Elemente de algebră liniară şi geometrie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 1973 3.M.Gîrţu, V.Blǎnuţǎ – Matematici aplicate II, Editura Alma Mater, Bacǎu, 2007

4. I. Pop, Gh. Neagu - Algebră liniară şi geomerie analitică, Editura Plumb, Bacău, 1996 5. C. Udrişte - Algebră liniară şi geometrie analitică, Geometry Balkan Press, Bucureşti, 1998

Bibliografie minimală 1.M.Gîrţu, V.Blǎnuţǎ – Matematici aplicate II, Editura Alma Mater, Bacǎu, 2007

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

• Spaţii vectoriale

2 Conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, dezbaterea

1 seminar

• Transformări liniare

2 Conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, dezbaterea

1 seminar

Page 8:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

• Forme pătratice

2 Conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, dezbaterea

1 seminar

• Elemente de geometrie analitică

2 Conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, dezbaterea

1 seminar

• Lucrare de verificare

2 Test de evaluare 1 seminar

• Curbe în spaţiu

2 Conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, dezbaterea

1 seminar

• Suprafeţe 2 Conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, dezbaterea

1 seminar

Bibliografie • 1. S. Chiriţă –Probleme de matematici superioare, E.D.P., Bucureşti,1989 • 2. M.Gîrţu, V.Blǎnuţǎ – Matematici aplicate II, Editura Alma Mater, Bacǎu, 2007 • 3. M.Gîrţu, A. M. Patriciu - Algebră liniară, geomerie analitică, geometrie diferenţială, ecuaţii diferenţiale, Editura

Tehnica-Info Chişinău, 2006 Bibliografie minimală • 1. M.Gîrţu, V.Blǎnuţǎ – Matematici aplicate II, Editura Alma Mater,Bacǎu, 2007 • 2. M.Gîrţu, A. M. Patriciu - Algebră liniară, geomerie analitică, geometrie diferenţială, ecuaţii diferenţiale, Editura

Tehnica-Info Chişinău, 2006

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS •

10.Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Cunoaşterea terminologiei utilizate Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor matematice Capacitatea de a rezolva diferite tipuri de probleme

Lucrare de verificare 70%

10.5. Seminar/laborator/proiect

Insusirea conţinuturilor tratate la curs şi seminar Capacitatea de a utiliza corect conceptele matematice Capacitatea de a rezolva diferite tipuri de probleme aplicative

Lucrare de verificare 30%

10.6. Standard minim de performanţă • Cunoaşterea noţiunilor de bază cuprinse în fişa disciplinei, înţelegerea acestor noţiuni şi posibilitatea aplicării lor.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 9:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Page 10:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică 1.5. Ciclul de studii Licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Chimie 2.2. Titularul activităţilor de curs Ş.L.dr.ing. Ana-Maria ROŞU 2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator / proiect Asist.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU 2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC 2.7. Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect 14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 Tutoriat 3 Examinări 20 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 83 3.8. Total ore pe semestru 160 3.9. Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

• Chimie, Matematică, Fizică

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile deschise, cu laptopuri, aparate de fotografiat sau alte dispozitive folosite pentru copierea informaţiilor din curs. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile

Page 11:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

telefonice în timpul cursului. Nu se va permite părăsirea de către studenți a sălii de curs inainte de finalizarea acestuia.

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

• Termenul predării lucrării de laborator este stabilit de titular de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile d e amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate.

• De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator/proiect, titularul va stabili o depunctare pentru fiecare zi de întârziere.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Să se familiarizeze cu principalele noţiuni și abordări din domeniul chimiei anorganice aplicate.

7.2. Obiectivele specifice • Utilizarea cunoştinţelor de bază în chime pentru explicarea şi interpretarea unor fenomene şi reacţii chimice ce au loc sau pot apărea în urma unor procese din diferite industrii

• Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Noţiuni fundamentale. Substanţe. Atomi. Elemente. Legile

chimiei 2 Prelegere, Prezentare video 1 prelegere

• Structura atomului. Modele atomice 4 Prelegere, Prezentare video 2 prelegeri • Sistemul periodic. Variaţia proprietăţilor fizice şi chimice în

funcţie de aşezarea elementelor în sistemul periodic 4 Prelegere, Prezentare video 2 prelegeri

• Legături chimice. Legături intramoleculare. Legături intermoleculare

4 Prelegere, Prezentare video 2 prelegeri

• Combinaţiile anorganice. Tipuri de reacţii chimice 4 Prelegere 2 prelegeri • Soluţii. Prezentarea concentraţiilor soluţiilor 4 Prelegere, Expunere 2 prelegeri • Combustibili 4 Prelegere 2 prelegeri • Coroziunea. Metode de protecţie 2 Prelegere 2 prelegeri Bibliografie • Miron N.D., Chimie Anorganică – Note De Curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 • Miron N.D., Dospinescu A.M., Chimie Anorganică – Tehnici De Laborator, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 • Miron N.D., Nistor I.D., Chimie Generală – Aplicaţii, Ed. Tehnica Info Chişinău, 2006 • Miron N.D., Nistor I.D., Chimie Generală Şi Bioanorganică (Note De Curs), Ed. Tehnica Info, Chişinău, 2006

Bibliografie minimală • Miron N.D., Chimie Anorganică – Note De Curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 • Miron N.D., Dospinescu A.M., Chimie Anorganică – Tehnici De Laborator, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii • Norme de protecţie, prevenire a accidentelor şi măsuri

de prim ajutor în laboratorul de chimie 2 Dezbatere 1 laborator

• Operaţii de bază în chimie. 2 Dezbatere 1 laborator • Materiale, ustensile de laborator. 2 Dezbatere 1 laborator • Soluţii, concentraţii. Exprimarea concentraţiei 4 Dezbatere 2 laboratoare

6.1.

C

ompe

tenţ

e pr

ofes

iona

le

• Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice

• Descrierea funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor energetice • Proiectarea şi modelarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Page 12:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

soluţiilor. • Probleme de aplicare a formulelor concentraţiilor

soluţiilor. Determinarea formulei chimice a substanţelor anorganice. Ocuparea cu electroni a straturilor electronice ale atomilor

6 Explorare a realităţii, Dezbatere

3 laboratoare

• Echivalentul chimic. 2 Dezbatere 1 laborator • Purificarea substanţelor prin metode fizice. 4 Dezbatere 2 laboratoare • Electroliza. 4 Dezbatere 2 laboratoare • Dependenţa vitezei de reacţie în funcţie de

concentraţia reactanţilor. 2 Explorare a realităţii,

Dezbatere 1 laborator

• Aprecierea finală a activităţii de laborator. 2 1 laborator Bibliografie • Miron N.D., Chimie Anorganică – Note De Curs, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 • Miron N.D., Dospinescu A.M., Chimie Anorganică – Tehnici De Laborator, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 • Miron N.D., Nistor I.D., Chimie Generală – Aplicaţii, Ed. Tehnica Info Chişinău, 2006 • Miron N.D., Istrati L., Chimie Generală – Tehnici De Laborator, Ed. Tehnica – Info, Chişinău, 2002

Bibliografie minimală • Miron N.D., Dospinescu A.M., Chimie Anorganică – Tehnici De Laborator, Ed. Alma Mater, Bacău, 2007 • Miron N.D., Istrati L., Chimie Generală – Tehnici De Laborator, Ed. Tehnica – Info, Chişinău, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului • Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară şi din

străinătate; • Conţinutul disciplinei este în consens cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul chimiei , întrucât prezintă noţiunile de bazǎ necesare angajaţilor în domeniul de interes;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs • Prezenţa şi activitatea la curs. • Examen prin test

grilă 60%

• Dobândirea cunoştinţelor teoretice la curs. • Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie.

10.5. Seminar/laborator/proiect

• Însuşirea noţiunilor tratate la curs; • Media testelor de evaluare de pe parcursul semestrului şi Prezentare portofoliu cu lucrări de laborator

40% • Capacitatea de a utiliza corect metodele chimice

dezvoltate; • Identificarea compuşilor anorganici cu ajutorul

metodelor expuse la laborator; • Evaluarea argumentelor proprii sau susţinute de

alţii; 10.6. Standard minim de performanţă

• Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie prezentate la curs. • Prezenţa la 90% din orele de laborator şi executarea lucrǎrilor practice.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Ş.L.dr.ing. Ana-Maria ROŞU Asist.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament Prof.dr.chim. Neculai Doru MIRON

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 13:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115

Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie

1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică şi Ştiinţa Calculatoarelor

1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică

1.5. Ciclul de studii Licență

1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială

1.7. Forma de învăţământ Cu frecventa

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Informatică aplicată 1

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr. dr. ing. Ionel OLARU

2.3. Titularul activităţilor de laborator Asist univ. dr. ing. Dragoş-Iulian NEDELCU

2.4. Anul de

studiu

1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Colocviu

2.7.

Regimul

disciplinei

Categoria formativă a disciplinei

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DD

Categoria de opţionalitate a disciplinei:

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Laborator 4

3.4. Totalul de ore pe semestru din

planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Laborator 56

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21

Tutoriat -

Examinări 4

Alte activităţi (precizaţi): -

3.7. Total ore studiu individual 91

3.8. Total ore pe semestru 175

3.9. Numărul de credite 7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de

curriculum

4.2. de

competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă.

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului/proiectului Sală de calculatoare medie, tablă.

Page 14:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al

disciplinei Detinerea cunostintelor si abilitatilor necesare in vederea utilizarii

calculatorului la un nivel avansat.

7.2. Obiectivele specifice definirea conceptelor teoretice elementare legate de utilizarea calculatorului;

înţelegere specifică domeniului a utilizarii calculatorului;

explicarea comenzilor, conceptelor si aplicatiilor folosite in sprijinul

imbunatatirii lucrului cu calculatorul;

instruirea în concordanta cu cerintele actuale a tehnologiei informatiei;

aplicarea şi interpretarea rezultatelor in concordanta cu specificul

domeniului;

abilitatea de a identifica, formula, explica problemelor aparute in utilizarea

avansata a calculatorului.

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

Număr de ore

Utilizarea computerului: înțelegerea termenului de Tehnologia Informației,

hardware, software și licențe; lucrul cu Desktop și pictograme, lucrul cu

ferestre, Instrumente și setări; lucrul cu text; imprimarea; noțiuni de bază despre

fișiere și directoare; organizarea fișierelor și directoarelor; stocare și arhivare;

concepte de bază despre rețele; accesarea unei rețele; protejarea datelor și

dispozitivelor; Malware; noţiuni despre sănătate și ecologie în lucrul cu

calculatorul.

Prelegere susţinută

de prezentări PPT,

conversaţii,

explicaţii,

exemplificări

3 ore

Instrumente Online: concepte cheie; securitate și siguranță; utilizarea unui

browser web; instrumente și setări; preferințe (bookmarks); rezultate; căutare

informaţii online; evaluarea informației; copyright, protecția datelor; comunități

online; instrumente de comunicare; concepte de bază despre e-mail;

trimiterea/primirea mesajelor, instrumente și setări, organizarea mesajelor şi

utilizarea calendarelor.

3 ore

Editare de text (avansat): formatare text, paragrafe, stiluri, coloane, tabele;

referinţe, etichete, note de subsol și de final; cuprinsuri și indexuri; semne de

carte și referințe încrucișate; utilizarea câmpurilor, formulare, şabloane,

îmbinare corespondență, creare legături și încorporare obiecte, automatisme;

urmărirea modificărilor și revizuiri, documente master, securitate şi pregătire

imprimare.

6

.1.

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

C2.1 Descrierea metodelor de analiza, modelare si simulare a echipamentelor si proceselor energetice si

interpretarea corecta a relatiilor de calcul 1cr

C2.2 Realizarea de scheme logice de calcul, analiza datelor si interpretarea corecta a rezultatelor numerice

1cr

C5.2 Analiza datelor, interpretarea corecta a rezultatelor numerice si utilizarea aplicatiilor soft specifice 2

cr

C5.3 Validarea rezultatelor modelarii si simularii cu cele experimentale de catalog 2cr

C5.4 Evaluarea corecta a calculelor de proiectare si modelare 1 cr

6.2

. C

om

pet

enţe

tra

nsv

ersa

le

Page 15:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Calcul tabelar (avansat): formatare celule, foi de calcul; utilizarea funcțiilor

și formulelor; crearea şi formatarea graficelor; utilizare, sortare şi filtrare

tabele; crearea scenariilor; validare și audit; creșterea productivității prin:

denumire celule, lipire specială, şabloane, legături, obiecte încorporate și

import, automatisme; lucrul în echipă: urmărire modificări și revizuire şi

securitate.

3 ore

Baze de date (avansat): dezvoltarea și utilizarea unei baze de date; tabele și

relații: câmpuri/coloane, relații și alăturări, tipuri de interogări, prelucrarea unei

interogări; formulare controale; rapoarte controale, prezentare; creşterea

productivităţii: legături, import, automatisme.

3 ore

Prezentări (avansat): planificarea prezentării, auditoriu și locație, design,

conținut și aspect; Coordonator de diapozitive (Slide Master), şabloane,

formatarea obiectelor desenate, formatarea imaginilor, lucrul cu obiecte grafice;

utilizarea graficelor; utilizarea diagramelor; multimedia, filme, sunet animaţii;

creșterea productivității: crearea legăturilor și lucrul cu obiecte încorporate,

import, export date; gestiunea prezentărilor, prezentări particularizate, setări

legate de rularea prezentării, controlul rulării prezentării.

4 ore

Securitate IT: amenințări legate de date; valoarea informației; securitate

personală; securitatea fișierelor; malware, definiţii şi funcţii, tipuri, protecţie;

securitate reţele, conexiune rețele, securitate rețele wireless, controlul accesului

la date, utilizarea în siguranță a Internetului: navigarea pe internet, reţele

sociale, e-mail, mesagerie instantanee, managementul datelor în condiții de

siguranţă, realizarea de back-up a datelor în condiții de siguranță, distrugerea în

siguranță a datelor și dispozitivelor.

3 ore

Editare de imagini: concepte de bază despre imagini, imagini digitale, formate

grafice, culori; capturarea imaginilor; crearea imaginilor, setări, creşterea

productivităţii; lucrul cu imagini: selecţie, manipulare, straturi, text, efecte şi

filtre; desenare şi pictură, instrumente, imprimarea imaginilor.

3 ore

Securitate IT: amenințări legate de date; valoarea informației; securitate

personală; securitatea fișierelor; malware, definiţii şi funcţii, tipuri, protecţie;

securitate reţele, conexiune rețele, securitate rețele wireless, controlul accesului

la date, utilizarea în siguranță a Internetului: navigarea pe internet, reţele

sociale, e-mail, mesagerie instantanee, managementul datelor în condiții de

siguranţă, realizarea de back-up a datelor în condiții de siguranță, distrugerea în

siguranță a datelor și dispozitivelor.

3 ore

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Laborator Expunere temă,

discuţii, întrebări,

lucrul pe calculator.

1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor 4 ore

2. Editare de text (avansat) 11 ore

3. Calcul tabelar (avansat) 11 ore

4. Baze de date (avansat) 11 ore

5. Prezentări (avansat) 11 ore

6. Instrumente online şi securitate IT 4 ore

7. Editare de imagini şi noţinuni de editare Web 4 ore

Bibliografie

1. Dragoi DD s.a. Utilizarea calculatorului, Ed. Alma Mater, Bacau,2007;

2. Baltac V s.a, ECDL Start în 22 de lecţii şi 100 de simulări Editura Andreco 2002

3. Baltac V s.a, ECDL- Excel, Acces, PowerPoint în 20 de lecţii şi 75 de simulări Editura Andreco 2003

4. *** Manuale acreditate ECDL - http://www.euroaptitudini.ro/certificari.php?id=132

5. Schnakovszky, C., Baze de date, Universitatea Bacău, 2000

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Cu ajutorul utilizării calculatorului studenţii dobândesc deprinderile necesare pentru a putea redacta, formata,

calcula datele şi prezenta un proiect viitor de an şi nu numai.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere

din nota finală

10.4. Curs - - -

Page 16:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

10.5.

Seminar/laborator/proiect

Proba practica pe calculator. Studentul știe sa rezolve teste de

minimum cinci aplicații pentru

fiecare din cele 9 module.

100%

10.6. Standard minim de performanţă

Studentul a fost prezent la toate orele de laborator, știe sa utilizeze calculatorul la un nivel minim şi răspunde

sumar la întrebări de ordin general privind conținutul materiei.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator

01.10.2014

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 17:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115

Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie

1.3. Departamentul Energetica Mecatronica şi Știința Calculatoarelor

1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică

1.5. Ciclul de studii Licență

1.6. Programul de studii/calificarea Energetică Industrială

1.7. Forma de învăţământ Cu frecventa

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Etică şi comunicare tehnică

2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucr. dr. ing. Ionel OLARU

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist univ. dr. ing. Cătălin TÂMPU

2.4. Anul de

studiu

1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Colocviu

2.7.

Regimul

disciplinei

Categoria formativă a disciplinei

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DD

Categoria de opţionalitate a disciplinei:

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. Seminar 1

3.4. Totalul de ore pe semestru din

planul de învăţământ

28 3.5. Curs 14 3.6. Seminar 14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

Tutoriat -

Examinări 2

Alte activităţi (precizaţi): -

3.7. Total ore studiu individual 72

3.8. Total ore pe semestru 100

3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de

curriculum

4.2. de

competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă.

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului/proiectului Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă.

Page 18:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al

disciplinei Obtinerea, aprofundarea cunoştinţelor legate de notiunile de etica.

Cunoasterea notiunilor teoretice şi dezvoltarea abilităţilor practice privind

tehnicile de prezentare si comunicare tehnica..

7.2. Obiectivele specifice cunoașterea noțiunilor de etica aplicata in contextul economic actual;

identificarea particularităților de etica a comunicării si etica profesionala,

perfecționarea comunicării prin realizarea de prezentări eficiente;

utilizarea computerului in scopul comunicării tehnice eficiente;

identificarea particularităților de comunicare tehnica.

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

1. ETICA

Prelegere susţinută de

prezentări PPT, conversaţii,

explicaţii, exemplificări

4 ore

1.1 Noțiuni de etică aplicată.

1.2 Etica economică.

1.3 Etica şi comunicarea.

1.4 Etica profesională.

2. TEHNICI DE PREZENTARE

6 ore

2.1 Analiza de început; Scopul prezentării;Cadrul prezentării.

2.2 Studierea auditorului,Tipuri de asistenţă;Ce ştie auditoriul

fără să i se spună nimic,Întrebări care-i vin publicului în minte,

Publicul are nevoie de pauză - dar când? Participanţii dificili.

2.3 Pregătirea şi planificarea; Planuri şi note; Repetiţia.

2.4 Prezentarea informațiilor vizuale; Datele statistice, Graficele

coloană sau bară, Graficele liniare; Graficele disc; Pictogramele

şi hărţile, Informaţii nestatistice

2.5 Mijloacele audio-vizuale; Tablele albe sau negre; Flipchart-

ul; Retroproiectoarele; Proiectorul de diapozitive; Prezentările

video, Prezentările computerizate; Banda audio; Modele, machete

şi obiecte reale; Pliantele

2.6 Ziua prezentării; Înainte de a pleca; La sosire; Instalarea

echipamentului; Controlează-ţi emoţiile

2.7 Susţinerea prezentării; Primele 90 de secunde sunt

6

.1.

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

C1Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din ştiinţele inginereşti de bază, pentru

identificarea, modelarea, experimentarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a aspectelor,

fenomenelor şi parametrilor definitorii, precum şi culegerea de date şi prelucrarea şi interpretarea

rezultatelor, din procese specifice ingineriei industriale.1cr

C2 Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale pe baza selectării, combinării şi

utilizării cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele de bază ale domeniului inginerie industrială

şi asocierea acestora cu reprezentări grafice - desen tehnic. 1cr

C3 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele şi

limitele sistemelor informatice şi tehnologiilor digitale pentru utilizarea lor la realizarea de sarcini

specifice ingineriei industriale, în general, respectiv designului industrial, în particular. 1cr

C4 Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale, în general şi designului industrial,

în particular, pe baza selectării, combinării şi utilizării de metode, tehnologii digitale, sisteme informatice

şi instrumente software consacrate domeniului. 1cr

6.2

. C

om

pet

enţe

tra

nsv

ersa

le

Page 19:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

hotărâtoare;Poziţia corpului, prezenţa şi controlul de sine;

Gesturile; Vocea

2.8 Încheierea prezentării; Timpul întrebărilor; Întrebări

neplăcute; După prezentare; Idei de aur pentru viitoarea ta

prezentare.

3.TEHNICI DE COMUNICARE TEHNICA(4h)

4 ore

3.1 Scurt istoric; Ce este comunicarea(definiție); Particularitățile

comunicării; Tipuri de comunicare socială

3.2 Evoluţia mijloacelor tehnice de comunicare;

Telecomunicaţiile; Telegraf şi telefon: comunicarea prin fir;

Radiodifuziune şi televiziune: Comunicarea pe calea undelor;

Reţelele de telecomunicaţii; Noile mijloace de comunicare.

Informatica; Noile tehnologii.

3.3 Comunicarea verbală; Comunicarea nonverbală; Comunicarea

scrisă.

3.4 Căutarea unui loc de muncă. Secretele unui bun

CV;Scrisoarea de prezentare;Interviul de angajare; Testele;

Întrebări importante.

3.5 Internet – ce este şi la ce ajută; Reţele de calculatoare; Medii

fizice; Topologii de reţea; Echipamente de reţea; Protocoale.

3.6 Poşta electronică; Adrese de poştă electronică; Folosirea

poştei electronice; Webmail; Liste de discuţii; Alte lucruri despre

poşta electronică.

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Seminar

Expunere temă, discuţii,

întrebări, rezolvare aplicații

1. Noțiuni de etica aplicata, Etica economica; 2 ore

2. Etica si comunicarea; Etica profesionala; 2 ore

3. Aplicația grafica pentru prezentări, PowerPoint 6 ore

4. Conştientizarea tipului de personalitate 2 ore

5. Testul de apreciere a capacităţii de exprimare 1 oră

6. Determinarea stilului dumneavoastră preferat de negociere 1 oră

7. Ședință de brainstorming 2 ore

8. Tehnici de Comunicare prin Internet, Navigare şi căutare pe

Internet 1 oră

9. Tehnici de Comunicare prin Internet, Poşta electronică.

Webmail; Tehnici de Comunicare prin Internet, Crearea unei

pagini web - Microsoft Publisher

1 oră

Bibliografie

1. Dragoi Dumitru Dan, Tehnici de prezentare şi comunicare tehnică, Editura Alma Mater, Bacău, 2008.

2. Ron Hof,Regulile unei prezentări de succes,Ed. Curtea Veche, Bucuresti 2002;

3. A. Leigh, M. Maynard, Prezentarea perfectă, Ed. Naţional,Bucureşti, 1998

4. N Cojocaru (Traducere), Cum să faci prezentări eficiente, Ed. Rentrop & Straton, Bucureşti 1999

5. Gisele Commarmond Alain Exiga, Arta de a comunica si de a convinge,Ed Polirom,Iasi, 2003

6. Miroiu,Adrian, Etica aplicata, Ed Alternative, Bucuresti,1995 7. Williams, Bernard, Introducere in etica, Ed Alternative, Bucuresti,1995

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Cu ajutorul eticii şi comunicării tehnice studenţii dobândesc limbajul ingineresc şi modalităţile prin care

aceştia pot să-l comunice mai departe odată cu însuşirea prevederilor etice din domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere

din nota finală

10.4. Curs - - -

10.5.

Seminar/laborator/proiect

Proba practică la videoproiector cu

realizarea de comunicări tehnice şi

prezentări.

Discuţii libere, să facă dovada că

știe să realizeze prezentări

eficiente şi să comunice bine.

100%

10.6. Standard minim de performanţă

Page 20:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Studentul realizeaza o prezentare in PowerPoint si raspunde sumar la intrebari de ordin general privind continutul

cursului.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

01.10.2014

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 21:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 1.2. Facultatea INGINERIE 1.3. Departamentul IMIM 1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică 1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică Industrială 1.7. Forma de învăţământ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei FIZICĂ 1 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Marius Stamate 2.3. Titularul activităţilor de seminar Asistent univ.dr. Drsgoș Ioan Rusu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

1

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 Tutoriat 4 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 42 3.8. Total ore pe semestru 84 3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

Page 22:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Asigurarea cunostintelor si abilităților privind intelegerea, explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de natură antropică sau naturală care influențează poluarea mediului

7.2. Obiectivele specifice • Înţelegerea corectă a principalelor legi şi teoreme din Fizică. • Aplicarea legilor din fizică la formarea bazelor tehnologice ale viitorilor

specialişti în inginerie. • Dezvoltarea deprinderilor practice de lucru cu aparatele de măsură de

laborator; evaluarea corectă a erorilor de măsură. • După audierea cursului studenţii să fie capabili să aplice noţiunile de

fizică pentru înţelegerea şi aprofundarea problemelor tehnice care se predau la cursurile de specialitate

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Capitolul 1. Introducere. - • 1.1.Obiectul fizicii. • 1.2.Mărimi fizice. Operaţia de măsurare. • 1.3.Sisteme de unităţi. • 1.4.Sistemul internaţional de unităţi (SI). • 1.5.Unităţi care nu fac parte din sistemul

internaţional. • 1.6.Multiplii şi submultiplii pentru unităţile SI. • 1.7.Analiza dimensională a formulelor fizice • 1.8.Vectori, scalari şi operatori.

4 Prrelegere

• Capitolul 2. Elemente de mecanică clasică. • 2.1.Obiectul mecanicii. • 2.2.Elemente de mecanică newtoniană. • 2.2.1.Mişcarea şi sistemele de referinţă.

6 Preleger

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1 Aplicarea cunoştinţelor fundamentale de cultură tehnică generală şi de specialitate pentru rezolvarea problemelor tehnice specifice domeniului Inginerie C.1.1 Definirea noţiunilor fundamentale de matematică, fizică, chimie, rezistenţa materialelor, mecanisme, organe de maşini şi de programarea calculatoarelor

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Page 23:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

• 2.2.2.Mişcarea punctului material. • 2.2.3.Legile dinamicii. • 2.2.4.Lucrul mecanic şi energia cinetică în cazul

punctului material. • 2.2.5.Forţe conservative. Energia potenţială a

punctului material. • 2.2.6.Legătura dintre lucrul mecanic şi energia

potenţială. • 2.2.7.Ansamble de puncte materiale. • 2.2.8.Impulsul şi conservarea acestuia. • 2.2.9.Caracteristici ale mişcării de rotaţie. • 2.2.10.Momentul de inerţie şi energia cinetică de

rotaţie. • Capitolul 3. Fizica fluidelor. - • 3.1.Caracteristici generale ale fluidelor. • 3.2.Mecanica fluidelor. • 3.2.1.Statica fluidelor perfecte. • 3.2.2.Cinematica fluidelor perfecte. • 3.2.3.Dinamica fluidelor perfecte. • 3.2.4.Elemente de dinamica fluidelor reale. • 3.3.Teoria cinetico-moleculară a gazelor. • 3.3.1.Formula fundamentală a teoriei cinetico-

moleculare a gazului ideal. • 3.3.2.Energia internă a gazului ideal. • 3.3.3.Drumul liber mediu al moleculelor. • 3.3.4.Fenomene de transport în gaze. • 3.3.5.Gazele reale. Ecuaţia lui Van der Waals.

6 ore Prelegere

• Capitolul 4. Noţiuni de termodinamică. • 4.1.Noţiuni fundamentale. • 4.2.Principiul zero al termodinamicii. Temperatura. • 4.3.Principiul întâi al termodinamicii. • 4.4.Aplicaţii ale principiului întâi al

termodinamicii la gazele perfecte. • 4.5.Principiul doi al termodinamicii. • 4.6.Entropia în transformările reversibile şi

ireversibile. • 4.7.Variaţia entropiei în sisteme izolate. • 4.8.Principiul trei al termodinamicii. • 4.9.Funcţii caracteristice în termodinamică

6 ore Prelegere

• Capitolul 5. Electromagnetism. - • 5.1.Sarcina electrică. Încărcarea electrostatică a

corpurilor. • 5.2.Legea lui Coulomb. • 5.3.Câmpul şi potenţialul electric. • 5.4.Dipolul electric în câmp electric. • 5.5.Teorema lui Gauss. • 5.6.Polarizarea dielectricilor şi vectorul polarizaţie

electrică. • 5.7.Vectorul inducţie electrică. • 5.8.Susceptivitatea electrică. • 5.9.Curentul electric. • 5.10.Legea conservării sarcinii electrice. • 5.11.Tensiunea electromotoare. • 5.12.Legea lui Ohm. • 5.13.Legea interacţiunii elementelor de curent. • 5.14.Câmpul magnetic. Formula lui Biot-Savart-

Laplace. • 5.15.Teorema lui Ampere. • 5.16.Natura solenoidală a câmpului magnetic.

6 ore Prelegere

Page 24:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

• 5.17.Curentul de deplasare. • 5.18.Legea inducţiei electromagnetice. • 5.19.Ecuaţiile lui Maxwell. • 5.20.Unde electromagnetice. • 5.21.Energia câmpului electric şi magnetic. • 5.22.Curentul alternativ.

Bibliografie • Bibliografie • 1. GH.CĂLUGĂRU, I.VASCAN şi alţii - Fizica. Teorie şi aplicaţii, Universitatea Bacău, 1994 • 2. D.HALLIDAY, R.RESNIEK – Fizica, vol.1 şi 2, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975 • 3. T.COSMA şi alţii - Mecanică fizică, acustică şi căldură, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976 • 4. F.W SEARS, M.W.ZEMONSKY, H.D.YOUNG - Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983 • 5. T. CREŢU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982 • 6. N. BĂRBULESCU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982

• Bibliografie minimală • Notite de curs Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Instrucţiuni privitoare la efectuarea lucrărilor de laborator. Măsurarea mărimilor fizice. Elemente de calcul a erorilor de măsură. Reprezentarea datelor prin grafice. Reprezentarea datelor prin tabele.

2 Dezbatere

2. Verificarea legilor gazelor 2 Experiment practic 3. Experimente de electricitate 2 Experiment practic 4. Masurarea temperaturilor 2 Experiment practic 5. Unde stationare 2 Experiment practic 6. Fenomene superficiale 2 Experiment practic 7 Evaluare laborator 2 Dezbatere Bibliografie • Laborator de fizica – Universitatea Bacau Bibliografie minimală •

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Au fost realizate întalniri cu reprezentantii invatamantului preuniversitar si parteneri din mediu economic in cadrul proiectelor cu finantare eruropeana POSDRU

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Evaluari parţiale online Platforma http://spic.ub.ro Nota 1 (evaluare în sapt 5-6) Nota 2 (evaluare în săpt 10-11) Prezenţă activă Nota Np, activitate la curs, laborator si platforma electronica Saptamanal O tema de discutii pe forum, Activitatea pe platforma conteaza la Np Activitate laborator Nota , Nlab (media notelor pe fiecare lucrare laborator se pune pe referatul individual) Na =0,4* (0.35*N1+0.35*N2+0.1*Np+0.2*Nlab);

Examen Materia este impartita in 3 parti, cate un subiect din fiecare parte Examen ORAL , 3 subiecte pe bilet Ne1, Ne2 Ne3 Evaluare examen Ne=0,6*(0.3*Ne1+0.3*Ne2+0.3Ne3+1) Nota finala = Na+Ne Conditia prezenta in examen Nlab>= 5

60%

Page 25:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

N1, N2 sunt notele partiale , Np nota prezenta activa, N lab nota laborator

10.5. Seminar/laborator/proiect

Activitate laborator evaluata la 2 saptamani dupa efectuarea lucrării prin referat de laborator. Nlab=(N1+N2+N3+N4+N5)/5

Evaluare pentru fiecare luicrare de laborator

40%

10.6. Standard minim de performanţă •

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 26:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea de Inginerie 1.3. Departamentul EMSC 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Ştiinţa şi ingineria materialelor 2.2. Titularul activităţilor de curs şef lucrări dr.ing. Radu CĂLIMAN 2.3. Titularul activităţilor de laborator 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

1

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 42 3.8. Total ore pe semestru 42 3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

• Fizica, chimie

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegere-dezbatere, prezentare pe videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

Page 27:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Cunoaşterea principiilor şi dobândirea cunoştinţelor de bază care fundamentează domeniul „Ştiinţa şi ingineria materialelor” şi a implicaţiilor pe care acestea le au în ridicarea performanţelor instalaţiilor şi echipamentelor industriale.

7.2. Obiectivele specifice

Exersarea şi dezvoltarea capacităţilor specifice domeniului amintit: cristalografie, comportamentul materialelor la solicitări mecanice, deformarea elastică, mecanismele deformării plastice, diagramele de echilibru termodinamic al diverselor aliaje, tratamente termice, etc. şi concretizarea eficienţei utilizării acestora în funcţionarea echipamentelor şi instalaţiilor industriale; Formarea şi perfecţionarea capacităţilor de analiză tehnico-economică comparativă şi de ameliorare (prin proiectare) prin descoperirea unor noi direcţii şi modalităţi de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice şi chimice şi de micşorare a consumurilor specifice;

Selectarea şi stimularea studenţilor cu aptitudini şi atitudini superioare în perspectiva organizării concursului destinat studiilor sub forma masterului în domeniul ingineriei materialelor.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore

Metode de predare Observaţii

Introducere Capitolul 1 Elemente de cristalografie 1.1 Cristalografie geometrică. Structura cristalină. Celula elementară. 1.2 Tipuri de reţele cristaline. Structura cubică cu volum centrat. Structura cubică cu fete centrate.Structura hexagonal compactă Reprezentare. Număr de atomi pe celulă. Direcţia şi plane cu mare densitate de atomi. 1.3 Defectele structurii cristaline Defecte punctiforme.Defecte liniare..

Reprezentarea dislocaţiilor marginale.Defecte plane. Clasificare. Capitolul 2 Faze şi constituenţi în sistemele de aliaje 2.1 Metalul pur. Soluţia lichidă.Soluţii solide. Definire. Clasificare. 2.2 Compuşi definiţi. Definire. Clasificare. Capitolul 3 Difuzia în metale si aliaje 3.1 Mecanismele difuziei şi autodifuziei 3.2 Legile difuziei (Fick) 3.3 Aplicaţii ale legilor difuziei. Difuzia în regim stationar. Difuzia reciprocă.

Capitolul 4 Cristalizarea şi solidificarea metalelor şi aliajelor 4.1 Cristalizarea primară. Grad de subrăcire 4.2 Termodinamica solidificarii metalelor 4.3 Defecte de cristalizare primară Capitolul 5 Comportamentul materialelor metalice la solicitări mecanice 5.1 Deformarea elastică a corpurilor solide.Tracţiunea uniaxială. Forfecarea simplă. Compresiunea uniformă. Limita de elasticitate.Diagrama convenţională tensiune-deformaţie. Diagrama reală tensiune-deformaţie. 5.2 Mecanismele deformării plastice. Deformarea prin alunecare. Rezistenţa teoretică a cristalelor. Legea lui Schmidt. Mecanismul deformării plastice prin maclare. Fluajul materialelor metalice. Ruperea materialelor metalice (fragilă, ductilă, la oboseală) 5.3 Mecanismele durificării. Durificarea aliajelor prin dispersie şi precipitare. Durificarea soluţiilor solide. Efectul limitelor dintre grăunţi. Capitolul 6 Diagrame de echilibru termodinamic al fazelor sistemelor de aliaje 6.1 Condiţia de echilibru termodinamic

2 2 4 2

1prelegere 1prelegere 2 prelegeri 1 prelegere

6.1.

C

ompe

tenţ

e pr

ofes

iona

le

C3.4. Aprofundarea cunoştinţelor privind construcţia, proiectarea, fabricarea şi exploatarea echipamentelor, maşinilor şi instalaţiilor industriale C4.2. Capacitatea de a soluţiona problemele teoretice legate de funcţionarea sistemelor mecanice

6.2.

C

ompe

tenţ

e tra

nsve

rsal

e

• CT.2 Abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii, capacitatea de optimizare din punct de vedere al costurilor produselor proiectate

Page 28:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

6.2 Legea fazelor 6.3 Importanţa, utilizarea şi metode de obţinere a diagramelor de echilibru 6.4 Curbe de solidificare 6.5 Construirea diagramelor de echilibru a sistemelor de aliaje binare 6.6 Regula pârghiei (orizontalei) şi regula segmentelor inverse 6.7 Clasificarea diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Capitolul 7 Aliaje fier-carbon 7.1 Fierul. Proprietăţi. Stări alotropice

7.2 Diagrame de echilibru ale aliajelor fier-carbon 7.3 Oţeluri carbon

7.4 Fonte 7.5 Oţeluri aliate 7.6 Fonte aliate 7.7 Tratamentele termice ale aliajelor fier-carbon.Generalităţi. Cicluri termice. 7.7.1 Clasificarea tratamentelor termice. Fenomene care au loc în timpul tratamentelor termice.Factorii care influenţează tratamentele termice 7.7.2 Transformări izoterme principale în stare solidă ale oţelurilor.Diagrama

TTT.Diagrama TRC. 7.7.3 Călibilitatea oţelurilor.Determinarea călibilităţii prin metoda călirii

integrale.Determinarea călibilităţii prin metoda călirii frontale (Jominy).Determinarea călibilităţii prin metoda de calcul.Durificarea în profunzime a oţelurilor.Durificarea superficială a oţelurilor.

7.7.4 Revenirea oţelurilor. Clasificare 7.7.5 Recoacerea propriu-zisă a oţelurilor. Clasificare.Tratamente improprii

asimilate ca recoaceri. 7.7.6 Tratamente termochimice.

7.7.7 Tratamente termomecanice. 7.7.8 Tratamente termoultrasonice 7.7.9 Tratamente termomagnetice 7.7.10 Tratamente termice ale fontelor

Capitolul 8 Materiale metalice neferoase 8.1 Aluminiul şi aliajele sale. Caracteristici. Aliaje pe bază de aluminiu (aluminiu-cupru, aluminiu-siliciu) 8.2 Tratamente termice ale aluminiului şi aliajelor sale 8.2 Cuprul şi aliajele sale. Caracteristici generale.Clasificarea cuprului şi a aliajelor sale. Alamele. Bronzurile. Aliaje cu staniu. Aliaje cu aluminiu. 8.3 Tratamente termice ale cuprului si aliajelor sale Capitolul 9 Mase plastice

9.1 .Clasificarea maselor plastice 9.2. Simbolizarea maselor plastice 9.3. Masele plastice termoplastice şi termorigide 9.4. Materiale de adaos ale maselor plastice 9.5. Exemple de utilizare a maselor plastic Capitolul 10 Cauciucul Capitolul 11 Materiale ceramice Capitolul 12 Sticlele Capitolul 13 Materiale compozite 13.1. Materiale compozite laminare 13.2. Materiale compozite cu particule 13.3. Materiale compozite cu fibre Determinarea lungimii critice a fibrei Capitolul 14 Lemnul Principalele produse din lemn.Compoziţia chimică a lemnului.Structura membranei celulare. Elemente anatomice individuale ale lemnului.Elemente de structură macroscopică ale lemnului. Defectele lemnului

6 2 2 2 2 2 2

2 prelegeri 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere

Bibliografie 1. Ailincăi, Gh. (1978)- Studiul metalelor, I.P.Iaşi. 2. Alexandru, I., Popovici, R., Baciu, C., Bulancea, V., Cojocaru, V., Călin, M., Carcea, I., Alexandru, A., Paloşanu, G. (1997)-Alegerea şi utilizarea materialelor metalice, E.D.P., Bucureşti. 3. Apostolescu, R. (1982)-Cristalografie,Mineralogie, E.D.P. Bucureşti. 4. Baciu, C., Alexandru, I., Popovici, R., Baciu, M. (1996) -Ştiinţa materialelor metalice, E.D.P., Bucureşti. 5. Barralis, J., Maeder, G. (1997)-Précis de métallurgie, Nathan, Paris. 6. Bednar, V., Bednar, H. (1978)-Chimie fizică generală, E.D.P., Bucureşti. 7. Carţiş, I.Gh. (1982)-Tratamente termice, Editura Facla, Timişoara. 8. Catana, V., Ciucescu, D., Popovici, R., Zichil, V., Paloşanu, G. (1991)- Tehnologia materialelor (Îndrumar de laborator), Universitatea din Bacău. 9. Chaussin, C., Hilly, G. (1983)-Métallurgie (Tome 1), Dunod, Paris. 10. Ciucescu, D., Ciucescu, E. (2000)–Tipuri de diagrame de echilibru termodinamic al fazelor aliajelor binare

Page 29:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

utilizate în studiul metalelor, E.D.P., Bucureşti. 11. Ciucescu, D. (2006)–Ştiinţa şi ingineria materialelor, E.D.P., Bucureşti. 12. Dulămiţă, T., Florian, E. (1982)-Tratamente termice şi termochimice, E.D.P., Bucureşti. 13. Gâdea, S., Petrescu, M. (1985)-Metalurgie fizică şi studiul metalelor, E.D.P., Bucureşti. 14. Guy, A.C. (1959) -Elements of Physical Metallurgy, Addison-Wesley Publishing Company, Massachussets. 15. Hagymaş, Gh., Firoiu, C., Radovici, O. (1963) -Coroziunea şi protecţia metalelor, E.T., Bucureşti. 16. Ispas, Şt. (1987) -Materiale compozite, E.T., Bucureşti. 17. Lunguleasa, A. (1995)-Studiul lemnului, Universitatea “Transilvania” Braşov. 18. Mihalache, M. (1986)-Materiale plastice armate, E.T., Bucureşti. 19. Popescu, N. (1974)-Tehnologia şi practica tratamentelor termice, E.T., Bucureşti. 20. Popescu, N., Gheorghe, C., Popescu, O. (1990)-Tratamente termice neconvenţionale, E.T.,Bucureşti. 21. Popovici, R., Ciucescu, D., Simionescu, Gh. (1985)-Tratamente termice (Note de curs ), I.I.S.Bacău. 22. Ştefănescu, F., Neagu, G., Mihai, A. (1996) – Materiale compozite, E.D.P., Bucureşti. 23. Timaru, Fl., Dobrescu, E. (1966)-Îndrumar practic pentru protecţia anticorozivă, E.T., Bucureşti. 24. Trotignon, J. P., Verou, J., Piperau, M. (1986)-Précis de matiéres plastiques, Nathan, Paris. 25. Truşculescu, M. (1977)-Studiul metalelor, E.D.P., Bucureşti. 26. Vârcolacu, I., Gheorghiu, Fl. (1977)-Utilaje metalurgice, E.D.P., Bucureşti. 27. G. Zgură, V. Moga –Bazele proiectării materialelor compozite, Editura Bren, Bucureşti, 1999. Aplicaţii -laborator Nr.

ore Metode de

predare Observaţii

1. Studiu privind proprietăţile materialelor metalice 2. Analiza macroscopică a materialelor metalice 3. Studiul microscopic al oţelurilor la echilibru 4. Studiul microscopic al fontelor la echilibru 5. Studiul microscopic al cuprului şi aliajelor pe bază de cupru 6. Studiul microscopic al aluminiului şi aliajelor pe bază de aluminiu 7. Microscopul metalografic

2 2 2 2 2 2 2

Bibliografie 1. Catana, V., Ciucescu, D., Popovici, R., Zichil, V., Paloşanu, G. (1991)- Tehnologia materialelor (Îndrumar de laborator), Universitatea din Bacău. 2. Ciucescu, D., Popovici, R. (1988)- Tratamente termice (Îndrumar de laborator), I.I.S.Bacău. 3. Ciucescu, D., Gheorghian, M. (2001) – Studiul metalelor (Îndrumar de laborator), Universitatea din Bacău. 4. Ciucescu, D., Ciucescu, E. (2000)–Tipuri de diagrame de echilibru termodinamic al fazelor aliajelor binare utilizate în studiul metalelor, E.D.P., Bucureşti. 5. Ciucescu, D., Ciucescu, E. (2000)–Oţeluri microaliate cu limită de curgere ridicată (HSLA), E.D.P., Bucureşti. 6. Ciucescu, D. (2003) –Elemente de metalurgie fizică/Elements of Physical Metallurgy, Editura Plumb, Bacău. 7. Ciucescu, D. (2006)–Ştiinţa şi ingineria materialelor, E.D.P., Bucureşti. 8. *** (2001) Engineered Materials Handbook, vol.2, ASM International, Ohio 9. *** (1983) – Microscopul metalografic MC – 6 (Carte tehnică), I.O.R. Bucureşti •

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• 10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs prezenţa la curs 50%

10.5. Seminar/laborator/proiect

rezolvarea de probleme, răspunsuri prezenţa integrală la lucrările de laborator

10.6. Standard minim de performanţă curs- activitate de minim 50% lucrari de laborator- prezenţa integrală la lucrările de laborator, rezolvarea de probleme, răspunsuri

Page 30:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 30.09.2014

Şef lucrări dr.ing. Radu CĂLIMAN

Şef lucrări dr.ing. Radu CĂLIMAN

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 3.10.2014

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe PINTILIE

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 7.10.2014

Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky

Page 31:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

(licenţă) 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea de Inginerie 1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică și Știința Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică 1.5. Ciclul de studii Licență 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Educatie fizica si sport 1 2.2. Titularul activităţilor de curs 2.3. Titularul activităţilor de seminar Ciuntea Mihai Lucian 2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Verificare 2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3.2. Curs 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

14 3.5. Curs 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 8 3.8. Total ore pe semestru 14 3.9. Numărul de credite 1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului •

Page 32:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

• Pe baza demonstraţiei şi a explicaţiei cadrului didactic, studenţii exersează şi pun în aplicare toate indicaţiile primite de la profesor pentru o exersare cât mai corectă a elementelor

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social, şi la nivelul funcţionalităţii organismului

• Formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiilor fizice

7.2. Obiectivele specifice • Menţinerea şi întărirea sănătăţii şi călirea organismului; • Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; • Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor

psiho-motrice (forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare); • Formarea obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a

exerciţiului fizic. •

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Bibliografie • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea

organismului şi dezvoltare fizică armonioasă a organismului cu ajutorul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a

6 ore

Metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de

Este obligatoriu ca la lucrările practice, studenţii să participe activ.

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

Abilitatea de sintetizare a cunoştinţelor complexe din cadrul diferitelor ştiinţe în relaţie cu capacitatea funcţională, fizică şi motrică necesare practicării activităţilor sportive; Abilitatea de angajare a elevilor/ indivizilor/ grupurilor/ organizaţiilor/ comunităţilor în promovarea şi practicarea activităţilor sportive în scopul practicării sportului în timpul liber, prin programe specifice;

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala in domeniul alimentar.

Page 33:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber

2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber

3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber.

4 ore 4 ore

lucru.

Bibliografie 1. Acsinte A. , Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu

teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al

adolescentelor, Ed. Pim, Iaşi 2008; 6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi

2008; 7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Alma Mater , Bacău,

2007; • Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. Bibliografie minimală

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• 10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

10.5. Seminar/laborator/proiect

Participare activă Însuşirea şi înţelegerea importanţei practicării exerciţiilor fizice asupra organismului; Practicarea independentă a exerciţiului fizic în activităţile de timp liber şi recreative.

Prezenţă activă. Participare activă, benevolă şi conştientă la toate activităţile

50%

50%

10.6. Standard minim de performanţă - admis •

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

1.10.2014

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 34:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din bacau 1.2. Facultatea de Inginerie 1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică și Știința Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii Licență 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Invățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Engleză tehnică 1 2.2. Titularul activităţilor de curs - 2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. Mircea Horubeț 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC/V

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

2

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

28 3.5. Curs - 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

28

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 22 3.8. Total ore pe semestru 50 3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

Limba engleza nivel minim A 2

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 35:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

1) Testele si examenele/colocviile/verificarile se pot sustine exclusiv la data la care sunt planificate (cu exceptia situatiilor deosebite, obiective, cand acestea se vor replanifica. 2) Temele pentru acasa se predau pana la termenul stabilit de comun acord intre titularul de seminar si studenti. Predarea cu intarziere implica depunctarea cu 0.5 puncte pe zi. 3) Studentii pot intarzia la seminar doar in situatii desosebite.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Consolidarea cunoștințelor de limbă engleză și perfecționarea deprinderilor de utilizarea a acesteia în comunicare, în general, și în comunicarea pe linie profesională, în special.

7.2. Obiectivele specifice • Să consolideze cunoștințele de gramatică și să perfecționeze deprinderile de formare și exprimare corectă (din punct de vedere gramatical) și adecvată (din punct de vedere semantic și pragmatic) a enunțurilor în limba engleză;

• Să familiarizeze studenții cu importanța adaptării registrului/stilului la natura, formală sau informală, scrisă sau orală, a situației de comunicare;

• Să dezvolte vocabularul general și cel de specialitate al studentului; • Să familiarizeze studenții cu principiile și tehnicile de traducere a unui text

științific de specialitate; 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Bibliografie • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

o să vorbească fluent și corect in limba engleză în diverse situații de comunicare; o să poată rezuma un paragraf / text şi exprima propria opinie, argumentată, cu privire la conținutul

acestuia; o să formuleze intrebări si răspunsuri corecte, din punct de vedere gramatical, și adecvate, din

punct de vedere semantic și pragmatic, în diverse situații de comunicare; o să utilize adecvat registrelele de comunicare ale limbii engleze (formal / informal) în funcție de

situația de comunicare; o să poarte o discutie pe teme generale din domeniul ingineresc; o să înțeleagă/interpreteze un text de specialitate din domeniul ingineresc; o să traducă şi să interpreteze corect, cu acuratețe, contextualizat, termenii/expresiile de

specialitate; o să producă și să redacteze corect și adecvat, din punct de vedere gramatical, semantic,

pragmatic și al formatului, diverse documente : scrisori, curriculum vitae, articole cu conținut științific, prezentări de proiecte, referate, eseuri etc.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie international.

Page 36:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

S 1 Prezentarea condițiilor de desfășurare a seminarului. Test de evaluare inițială pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică in limba engleză;

S 2,3,4 o Material types o Steel o Present Tenses

S 5,6,7

o Non-ferrous metals o Polymers o Past tenses

S 8,9,10 o Minerals and ceramics o Concrete o Ways of Expressing Future o Some phrases for Academic Presentation

S 11,12,13, o Material properties1,2 o Conditionals o Some Phrases for Academic Writing

S 14 Colocviu

2 6 6 6 6 2

conversaţia, problematizarea, dezbaterea, prezentarea, traducerea în/din limba engleză rezolvarea de exerciții

Bibliografie 1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing. 2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case Studies, Vieweg Teubner, 2011. Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical Engineering, Oxford University Press, 1995. 3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1985 4) Leech, G., A Communicative Grammar of English, Longman, 1985 5) Huddleston, R., et.al, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University press, Cambridge, 2012. 6) Ibbotson, M., Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press. 7) Mccarthy, M., O’Dell, F, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008. 8) Horubeţ, Mircea: „A Semio-communicative Approach to Technical Translation”, in INTERSTUDIA, nr. 9, Bacau, Alma Mater, 2011. 9) Azar, Betty, Schrampfer, Understanding and Usiung English Grammar. Workbook, Longman, 2000. 10) Ibbotson, M., Professional English in Use. Engineering. Technical English for professionals, Cambridge University press, Cambridge, 2009.

Bibliografie minimală

1) Azar, Betty, Schrampfer, Understanding and Using English Grammar. Workbook, Longman, 2000. 2) Ibbotson, M., Professional English in Use. Engineering. Technical English for professionals, Cambridge

University press, Cambridge, 2009.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• În stabilirea conținuturilor seminariilor și a metodelor de predare/învățare, s-a ținut cont de o nevoile și așteptările actuale, în ce privește comunicarea în limba engleză, ale angajatorilor/agenților

economici (de pe plan local, în special); o conținutul disciplinei la alte instituții de învățamînt superior similare, din țară și din străinătate;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - -

Page 37:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

10.5. Seminar/laborator/proiect

1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare; 2)nivelulul de participare la desfășurarea seminarului; 3)calitatea și cantitatea cunoștințelor acumulate curent; 4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă;

Examinare orală Teste

1) 50%

2) 10%

3) 20%

4) 20%

10.6. Standard minim de performanţă 1) capacitatea de a comunica în limba engleză, fără pauze mari şi fără greşeli majore, în propoziţii simple, în anumite

contexte situationale; 2) capacitatea de a identifica, în text/enunţ, structuri gramaticale elementare cu functiile lor semantice si pragmatice

si de a le utiliza, corect și fluent, în situații de comunicare adecvate; 3) capacitatea de a înţelege un text de specialitate şi de a formula întrebări simple privind conţinutul acestuia.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

-

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 38:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din bacau 1.2. Facultatea Facultateade Inginerie 1.3. Departamentul Energetica, Mecatronica și Știința Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii Licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Invăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Franceză tehnică 1 2.2. Titularul activităţilor de curs - 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Emilia Munteanu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC/V

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

2

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

28 3.5. Curs - 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

28

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 22 3.8. Total ore pe semestru 50 3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

Limba franceză nivel minim A 2

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 39:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

1) Testele si examenele/colocviile/verificarile se pot sustine exclusiv la data la care sunt planificate (cu exceptia situatiilor deosebite, obiective, cand acestea se vor replanifica. 2) Studentii pot intarzia la seminar doar in situatii desosebite.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Consolidarea cunoştinţelor de limbă franceză şi perfecţionarea deprinderilor de utilizarea a acesteia în comunicare, în general, şi în comunicarea pe linie profesională, în special.

7.2. Obiectivele specifice • Să consolideze cunoştinţele de gramatică şi să perfecţioneze deprinderile de formare şi exprimare corectă (din punct de vedere gramatical) şi adecvată (din punct de vedere semantic şi pragmatic) a enunţurilor în limba franceză

• Să familiarizeze studenţii cu importanţa adaptării registrului/stilului la natura, formală sau informală, scrisă sau orală, a situaţiei de comunicare;

• Să dezvolte vocabularul general şi cel de specialitate al studentului; • Să familiarizeze studenţii cu principiile şi tehnicile de traducere a unui text

ştiinţific de specialitate; 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Bibliografie • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

1. Prise de contact. Engager une conversation téléphonique Le système verbal. Les formes. Les marques du nombre et de la personne. Les

2

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

o să vorbească fluent și corect in limba franceză în diverse situații de comunicare; o să poată rezuma un paragraf / text şi exprima propria opinie, argumentată, cu privire la conținutul

acestuia; o să formuleze intrebări si răspunsuri corecte, din punct de vedere gramatical, și adecvate, din

punct de vedere semantic și pragmatic, în diverse situații de comunicare; o să utilize adecvat registrelele de comunicare ale limbii franceze (formal / informal) în funcție de

situația de comunicare; o să poarte o discutie pe teme generale din domeniul ingineresc; o să înțeleagă/interpreteze un text de specialitate din domeniul ingineresc; o să traducă şi să interpreteze corect, cu acuratețe, contextualizat, termenii/expresiile de

specialitate; o să producă şi să redacteze corect şi adecvat, din punct de vedere gramatical, semantic,

pragmatic şi al formatului, diverse documente : scrisori, curriculum vitae, articole cu conţinut ştiinţific, prezentări de proiecte, referate, eseuri etc.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

CT3Utilizareaeficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet,aplicaţii software de specialitate,baze de date,cursuri on-line, etc.)atât în limba română cât şi într-o limbă decirculaţie internaţională

Page 40:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

désinences des formes personnelles 2. Transitif et intransitif. Prise de contact (II).

Accueillir dans l’entreprise 3. A la croisée des cultures. Temps, modes,

cultures 4. L'indicatif et ses temps. Voyage. S’informer

sur le lieu de destination. Se déplacer en ville. Trouver le bon chemin

5. Prendre Rendez-vous. Changer de rendez-vous. Communiquer son emploi du temps. Le conditionnel et ses temps

6. Découvrir l’entreprise. Comparer des performances L'impératif. L'infinitif: présent, composé. Les participes. L'accord du participe passé

7. La règle du "si" conditionnel. Chercher les opportunités

8. Repartir les tâches. Aménager l’espace de travail. Résoudre les conflits de travail. La concordance des temps à l'indicatif.

9. Le nom. Le substantif et le nom propre. Le genre des substantifs. Le nombre. Travailler à l’étranger

10. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. Prise de parole.

11. Recherche d’emploi. Consulter les offres d’emploi. Expliquer les motivations.

12. Passer un entretien d’embauche. 13. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre.

L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. Prise de parole.

14. Points de vue :Lutter contre le chômage

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

conversaţia, problematizarea, dezbaterea, prezentarea, traducerea în/din limba engleză rezolvarea de exerciții

Bibliografie 1. *** Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996 2. Agrigoroaiei, V., Eléments pour une morphosyntaxe du verbe français, Ed. Fundaţiei Axis,

Iaşi, 1994. 3. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 4. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991 5. Danaila Sorina, Examenele DELF si DALF, Polirom, Iasi, 2006 6. Faure, G. et coll., Le français par le dialogue, Hachette, Paris, 1976 7. Grecu Veronica, Methode de francais technique, Alma Mater, Bacau, 2008 8. Penfornis, Jean-Luc, Français.com, CLE International, Paris, 2002

Bibliografie minimală

1. Grecu Veronica, Methode de francais technique, Alma Mater, Bacau, 2008 2. Penfornis, Jean-Luc, Français.com, CLE International, Paris, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• În stabilirea conținuturilor seminariilor şi a metodelor de predare/învăţare, s-a ţinut cont de o nevoile şi aşteptările actuale, în ce priveşte comunicarea în limba engleză, ale angajatorilor/agenţilor

Page 41:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

economici (de pe plan local, în special); o conţinutul disciplinei la alte instituţii de învăţamînt superior similare, din ţară şi din străinătate;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - -

10.5. Seminar/laborator/proiect

1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare; 2)nivelulul de participare la desfăşurarea seminarului; 3)calitatea şi cantitatea cunoştinţelor acumulate curent;

Examinare orală Teste

1) 50%

2) 25%

3) 25%

10.6. Standard minim de performanţă 1) capacitatea de a comunica în limba engleză, fără pauze mari şi fără greşeli majore, în propoziţii simple, în anumite

contexte situationale; 2) capacitatea de a identifica, în text/enunţ, structuri gramaticale elementare cu functiile lor semantice si pragmatice

si de a le utiliza, corect și fluent, în situații de comunicare adecvate; 3) capacitatea de a înţelege un text de specialitate şi de a formula întrebări simple privind conţinutul acestuia.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

26.09.2014 -

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 42:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din bacau 1.2. Facultatea Facultateade Inginerie 1.3. Departamentul Energetica, Mecatronica și Știința Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii Licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Invăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Franceză 1 2.2. Titularul activităţilor de curs - 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Emilia Munteanu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC/V

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DL

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

2

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

28 3.5. Curs - 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

28

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 22 3.8. Total ore pe semestru 50 3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

Limba franceză nivel minim A 2

4.2. de competenţe

Page 43:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

1) Testele si examenele/colocviile/verificarile se pot sustine exclusiv la data la care sunt planificate (cu exceptia situatiilor deosebite, obiective, cand acestea se vor replanifica. 2) Studentii pot intarzia la seminar doar in situatii desosebite.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Consolidarea cunoştinţelor de limbă franceză şi perfecţionarea deprinderilor de utilizarea a acesteia în comunicare, în general, şi în comunicarea pe linie profesională, în special.

7.2. Obiectivele specifice • Să consolideze cunoştinţele de gramatică şi să perfecţioneze deprinderile de formare şi exprimare corectă (din punct de vedere gramatical) şi adecvată (din punct de vedere semantic şi pragmatic) a enunţurilor în limba franceză

• Să familiarizeze studenţii cu importanţa adaptării registrului/stilului la natura, formală sau informală, scrisă sau orală, a situaţiei de comunicare;

• Să dezvolte vocabularul general şi cel de specialitate al studentului; • Să familiarizeze studenţii cu principiile şi tehnicile de traducere a unui text

ştiinţific de specialitate; 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Bibliografie • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

1. Prise de contact. Engager une conversation téléphonique Le système verbal. Les formes.

2

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

o să vorbească fluent și corect in limba franceză în diverse situații de comunicare; o să poată rezuma un paragraf / text şi exprima propria opinie, argumentată, cu privire la conținutul

acestuia; o să formuleze intrebări si răspunsuri corecte, din punct de vedere gramatical, și adecvate, din

punct de vedere semantic și pragmatic, în diverse situații de comunicare; o să utilize adecvat registrelele de comunicare ale limbii franceze (formal / informal) în funcție de

situația de comunicare; o să poarte o discutie pe teme generale din domeniul ingineresc; o să înțeleagă/interpreteze un text de specialitate din domeniul ingineresc; o să traducă şi să interpreteze corect, cu acuratețe, contextualizat, termenii/expresiile de

specialitate; o să producă şi să redacteze corect şi adecvat, din punct de vedere gramatical, semantic,

pragmatic şi al formatului, diverse documente : scrisori, curriculum vitae, articole cu conţinut ştiinţific, prezentări de proiecte, referate, eseuri etc.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

• CT3Utilizareaeficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet,aplicaţii software de specialitate,baze de date,cursuri on-line, etc.)atât în limba română cât şi într-o limbă decirculaţie internaţională

Page 44:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Les marques du nombre et de la personne. Les désinences des formes personnelles

2. Transitif et intransitif. Prise de contact (II). Accueillir dans l’entreprise

3. A la croisée des cultures. Temps, modes, cultures

4. L'indicatif et ses temps. Voyage. S’informer sur le lieu de destination. Se déplacer en ville. Trouver le bon chemin

5. Prendre Rendez-vous. Changer de rendez-vous. Communiquer son emploi du temps. Le conditionnel et ses temps

6. Découvrir l’entreprise. Comparer des performances L'impératif. L'infinitif: présent, composé. Les participes. L'accord du participe passé

7. La règle du "si" conditionnel. Chercher les opportunités

8. Repartir les tâches. Aménager l’espace de travail. Résoudre les conflits de travail. La concordance des temps à l'indicatif.

9. Le nom. Le substantif et le nom propre. Le genre des substantifs. Le nombre. Travailler à l’étranger

10. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. Prise de parole.

11. Recherche d’emploi. Consulter les offres d’emploi. Expliquer les motivations.

12. Passer un entretien d’embauche. 13. L'adjectif qualificatif. Le genre et le nombre.

L'accord. Les degrés d'intensité et de comparaisons. Prise de parole.

14. Points de vue : Lutter contre le chômage

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

conversaţia, problematizarea, dezbaterea, prezentarea, traducerea în/din limba engleză rezolvarea de exerciții

Bibliografie 1. *** Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996 2. Agrigoroaiei, V., Eléments pour une morphosyntaxe du verbe français, Ed. Fundaţiei Axis,

Iaşi, 1994. 3. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 4. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier, Paris, 1991 5. Danaila Sorina, Examenele DELF si DALF, Polirom, Iasi, 2006 6. Faure, G. et coll., Le français par le dialogue, Hachette, Paris, 1976 7. Grecu Veronica, Methode de francais technique, Alma Mater, Bacau, 2008 8. Penfornis, Jean-Luc, Français.com, CLE International, Paris, 2002

Bibliografie minimală

1. Grecu Veronica, Methode de francais technique, Alma Mater, Bacau, 2008 2. Penfornis, Jean-Luc, Français.com, CLE International, Paris, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• În stabilirea conținuturilor seminariilor şi a metodelor de predare/învăţare, s-a ţinut cont de

Page 45:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

o nevoile şi aşteptările actuale, în ce priveşte comunicarea în limba engleză, ale angajatorilor/agenţilor economici (de pe plan local, în special);

o conţinutul disciplinei la alte instituţii de învăţamînt superior similare, din ţară şi din străinătate;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - -

10.5. Seminar/laborator/proiect

1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare; 2)nivelulul de participare la desfăşurarea seminarului; 3)calitatea şi cantitatea cunoştinţelor acumulate curent;

Examinare orală Teste

1) 50%

2) 25%

3) 25%

10.6. Standard minim de performanţă 1) capacitatea de a comunica în limba engleză, fără pauze mari şi fără greşeli majore, în propoziţii simple, în anumite

contexte situationale; 2) capacitatea de a identifica, în text/enunţ, structuri gramaticale elementare cu functiile lor semantice si pragmatice

si de a le utiliza, corect și fluent, în situații de comunicare adecvate; 3) capacitatea de a înţelege un text de specialitate şi de a formula întrebări simple privind conţinutul acestuia.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

26.09.2014 -

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 46:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI MATEMATICI SPECIALE

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACÂU 1.2. Facultatea INGINERIE 1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii LICENŢÂ 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ INVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei MATEMATICI SPECIALE

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. Dr. LUNGU OTILIA 2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. Dr. LUNGU OTILIA, Asist. Univ. Dr ARDELEANU

ROXANA 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare ES

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 58 3.8. Total ore pe semestru 100 3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

• Analiză matematică

4.2. de competenţe

Page 47:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1. Obiectivul general al disciplinei

Insuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale de calculul probabilităţilor şi statistică matematică, rezolvarea de ecuatii diferentiale si sisteme de ecuatii diferenţiale, precum si însuşirea calculului operaţional, utilizând transformata Laplace. La finalul acestui curs studentul trebuie să posede cunoştinţe teoretice pentru modelarea matematică a fenomenelor tehnice .Toate aceste noţiuni sunt necesare pentru disciplinele de specialitate. Scopul formativ al cursului este ca studentul sa-şi formeze o viziune de ansamblu asupra capitolelor parcurse şi să dobândească abilităţi în rezolvarea problemelor.

7.2. Obiectivele specifice Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura din domeniu pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete. Familiarizarea studentului cu tehnicile de lucru ale statisticii matematice şi ale măsurării incertitudinii în studiul diverselor fenomene aleatoare. Aplicarea metodelor de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale în aplicaţii cu specific ingineresc. Utilizarea transformatei Laplace în diferite aplicaţii în tehnică.

8. Conţinuturi Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Ecuatii diferenţiale :ecuaţii diferenţiale de ordinul intai(

ecuatii cu variabile separabile; ecuatii omogene; ecuatii reductibile la ecuatii omogene; ecuatii diferentiale liniare de ordinul intai; ecuatii Bernoulli; ecuatii Riccati); ecuatii diferentiale liniare de ordinul n ( ecuatii diferentiale liniare omogene si neomogene cu coeficienti variabili si coeficienti constanti).

4 prelegerea

• Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul întâi :sisteme de ecuatii diferentiale liniare de ordinul intai cu coeficienti variabili si cu coeficienti constanti; integrale prime; sisteme simetrice.

4 prelegerea

• Elemente de calcul operaţional: Transformata Laplace. Metode operaţionale

4 prelegerea

6.1.

C

ompe

tenţ

e pr

ofes

iona

le

C1.Aplicarea cunoştinţelor fundamentale de cultură tehnică generală şi de specialitate pentru rezolvarea problemelor tehnice specifice domeniului Inginerie energetică .

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

• Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică; • Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate; • Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în învăţământul european

Page 48:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Obiectul de studiu al Teoriei Probabilitatilor si Statisticii Matematice. Camp de evenimente. Camp de probabilitate. Definitia axiomatica a probabilitatii. Proprietatile • probabilitatii. Probabilitati conditionate . Formula

Probabilitatii Totale si Formula lui Bayes. Independenta evenimentelor

2 prelegerea

• Scheme clasice de probabilitate: schema bilei revenite; schema bilei nerevenite; schema lui Poisson

2 prelegerea

• . Variabile aleatoare. Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare. Inegalitatea lui Cebisev. Tipuri de convergenta.Legea numerelor mari in forma Cebisev

2 prelegerea

• Repartitii clasice: a) caz discret (uniforma, Bernoulli, Binomiala , geometricã , Poisson); b) caz continuu (uniformã , exponentialã , normalã , Gamma, Beta, Hi-P ã trat, Student)-

4 prelegerea

• Elemente de statistica descriptiva: serii statistice; reprezentare grafica; elemente caracteristice ale unei serii statistice

4 prelegerea

• Verificarea ipotezelor statistice. Testul Z. Testul T(Student).Testul pentru compararea a doua medii. Testul X2 pentru dispersie. Testul de concordanta X2. Testul de concordanta al lui Kolmogorov-

2 prelegerea

Bibliografie 1. Ciucu, G. , Craiu, V- Introducere in teoria probabilitatilor si statistica matemtica, Ed. Didactica si

Pedagogica, Bucuresti, 1971 2. Petrehus V., Popescu S., Probabilitati si statistica, Universitatea tehnica de constructii, Bucuresti, 2005. 3. Sabac Gh.I.: Matematici speciale, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982. 4. Radomir I., Ovesea H.: Matematici speciale, Ed Albastră, Cluj-Napoca, 2001

Spiegel M., Transformes de Laplace, McGraw Hill, 1985. 5. Lungu O., Matematici speciale,Ed. Docucenter, Bacău, 2013. 6. Lungu O., Curs de matematici speciale cu aplicaţii,Ed. Alma Mater, Bacău, 2014

Bibliografie minimală 1.Radomir I., Ovesea H.: Matematici speciale, Ed Albastră, Cluj-Napoca, 2001 2. Lungu O., Curs de matematici speciale cu aplicaţii,Ed. Alma Mater, Bacău, 2014 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii • Ecuatii diferentiale. 2 Exerciţiul,

problematizarea

• Sisteme autonome de ecuatii diferentiale 2 • Transformata Laplace 2 Exerciţiul,

problematizarea

Metode operaţionale de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale şi

integrale.

2 Exerciţiul, problematizarea

Definitia clasica a probabilitatii. Probabilitati conditionate.

Formula lui Bayes.Scheme clasice de probabilitate.

2 Exerciţiul, problematizarea

Caracteristici numerice asociate variabilelor aleatoare. 2 Exerciţiul, problematizarea

Elemente de statistica descriptiva 2 Exerciţiul, problematizarea

Bibliografie 1. Reischer C., Samboan A., Culegere de probleme de teoria probabilitatilor si statistica matematica, Ed. Didactica si

Pedagogica, Bucuresti, 1972. 2. Budianu Gh., Şerbănescu C., Exerciţii şi probleme de probabilităţi şi statistică, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2008. 3. Rudner V., Nicolescu C.: Probleme de matematici speciale, Ed. Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982 4. Trandafir R.: Probleme de matematică pentru ingineri, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1977 Bibliografie minimală

Page 49:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5. Budianu Gh., Şerbănescu C., Exerciţii şi probleme de probabilităţi şi statistică, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2008. 6. Rudner V., Nicolescu C.: Probleme de matematici speciale, Ed. Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului SE ASIGURĂ COMPETENŢE CONFORM PREVEDERILOR RNCIS

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Cunoaşterea noţiunilor utilizate şi stabilirea unor conexiuni între acestea. Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor invatate, in rezolvarea unor probleme practice din domeniul ingineriei.

examen 50%

10.5. Seminar/laborator/proiect

Inţelegerea ideilor principale şi mecanismelor logice din aplicaţiile rezolvate la seminar. Rezolvarea completă şi corectă a problemelor şi explicarea paşilor algoritmului de rezolvare.

Participare activa la seminar

50%

10.6. Standard minim de performanţă Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază din curs, la nivel de definiţii şi enunţuri ale principalelor teoreme.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 1.10.2014

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 50:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 1.2. Facultatea INGINERIE 1.3. Departamentul IMIM 1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică 1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică Industrială 1.7. Forma de învăţământ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei FIZICĂ 2 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Marius Stamate 2.3. Titularul activităţilor de seminar Asistent univ.dr. Drsgoș Ioan Rusu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

1/0/0

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

14/0/0

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 Tutoriat 4 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 42 3.8. Total ore pe semestru 84 3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

Page 51:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Asigurarea cunostintelor si abilităților privind intelegerea, explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de natură antropică sau naturală care influențează poluarea mediului

7.2. Obiectivele specifice • Înţelegerea corectă a principalelor legi şi teoreme din Fizică. • Aplicarea legilor din fizică la formarea bazelor tehnologice ale viitorilor

specialişti în inginerie. • Dezvoltarea deprinderilor practice de lucru cu aparatele de măsură de

laborator; evaluarea corectă a erorilor de măsură. • După audierea cursului studenţii să fie capabili să aplice noţiunile de

fizică pentru înţelegerea şi aprofundarea problemelor tehnice care se predau la cursurile de specialitate

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii Capitolul 1. Elemente de fizica atomica - 6 ore 1.1.Radiaţia termică. 1.2.Proprietăţile corpusculare ale radiaţiei. 1.2.1.Efectul fotoelectric. 1.2.2.Razele X. 1.2.3.Efectul Compton. 1.3.Modele atomice. 1.4.Efectul mişcării electronului în atom şi interacţiunea cu câmpul magnetic. 1.5. Experienta lui Rutherford

6 Prrelegere

Capitolul 2. Mecanica cuantică. - 6 ore 6 ore Preleger

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1 Aplicarea cunoştinţelor fundamentale de cultură tehnică generală şi de specialitate pentru rezolvarea problemelor tehnice specifice domeniului Inginerie C.1.1 Definirea noţiunilor fundamentale de matematică, fizică, chimie, rezistenţa materialelor, mecanisme, organe de maşini şi de programarea calculatoarelor

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Page 52:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

2.1.Proprietăţile ondulatorii ale microparticulelor. 2.1.1.Unde de Broglie. Interpretarea statistică. 2.1.2.Relaţiile de nedeterminare ale lui Heisenberg. 2.1.3.Unde electronice. 2.2.Ecuaţia lui Schrodinger. 2.3.Condiţi impuse funcţiei de undă. Grad de degenerare. 2.4.Particula în groapa de potenţial. 2.5.Oscilatorul armonic liniar. 2.6. Momentul cinetic in mecanica cuantica 2.7. Particula in camp central

• Capitolul 3. Fizica nucleului. - 6 ore 3.1.Particule şi antiparticule. 3.2.Caracteristici generale ale nucleului atomic. 3.3.Energia de legătură a nucleului. Forţe nucleare. 3.4.Modele nucleare. 3.5.Radioactivitatea naturală şi artificială. 3.6.Tipuri de tranziţii nucleare. Familii radioactive. 3.7.Legea dezintegrării nucleare. 3.8.Dezintegrarea în lanţ. Echilibru radioactiv. 3.9.Aplicaţii ale legii dezintegrării în arheologie şi geologie. 3.10.Reacţii nucleare. 3.11.Fisiunea nucleară. 3.12.Interacţunea radiaţiei cu substanţa. 3.13.Efectele biologice şi protecţia împotriva radiaţiilor.

6 ore Prelegere

Capitolul 4. Elemente de Fizica solidului 4 ore 4.1. Structura cristalina 4.2. Proprietatile starii solide 4.4. Fenomene de transport 4.5. Aplicatii curente. Nanotehnologii

4 ore Prelegere

Capitolul 5. Elemente de fizica teoretica 6 ore 5.1. Functia Lagrange 5.2. Functia Hamilton 5.3. Teorema lui Emmy Noether 5.4. Functii speciale in fizica

6 ore Prelegere

Bibliografie • Bibliografie • 1. GH.CĂLUGĂRU, I.VASCAN şi alţii - Fizica. Teorie şi aplicaţii, Universitatea Bacău, 1994 • 2. D.HALLIDAY, R.RESNIEK – Fizica, vol.1 şi 2, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975 • 3. T.COSMA şi alţii - Mecanică fizică, acustică şi căldură, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976

Page 53:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

• 4. F.W SEARS, M.W.ZEMONSKY, H.D.YOUNG - Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983 • 5. T. CREŢU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982 • 6. N. BĂRBULESCU – Fizica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982

• Bibliografie minimală • Notite de curs Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1Radiatia termica 2 Dezbatere 2. Elemente de fizica corpului solid 2 Dezbatere 3. Elemente de atomica 2 Dezbater 4. Radioactivitatea nucleara 2 Dezbater 5. Ecuatia lui Schrodinger 2 Dezbater 6. Interactia radiatiei cu substanta 2 Dezbater 7. Electronica cuantica 2 Dezbatere Bibliografie • Laborator de fizica – Universitatea Bacau Bibliografie minimală •

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Au fost realizate întalniri cu reprezentantii invatamantului preuniversitar si parteneri din mediu economic in cadrul proiectelor cu finantare eruropeana POSDRU

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Evaluari parţiale online Platforma http://spic.ub.ro Nota 1 (evaluare în sapt 5-6) Nota 2 (evaluare în săpt 10-11) Prezenţă activă Nota Np, activitate la curs, laborator si platforma electronica Saptamanal O tema de discutii pe forum, Activitatea pe platforma conteaza la Np Activitate laborator Nota , Nlab (media notelor pe fiecare lucrare laborator se pune pe referatul individual) Na =0,4* (0.35*N1+0.35*N2+0.1*Np+0.2*Nlab); N1, N2 sunt notele partiale , Np nota prezenta activa, N lab nota laborator

Examen Materia este impartita in 3 parti, cate un subiect din fiecare parte Examen ORAL , 3 subiecte pe bilet Ne1, Ne2 Ne3 Evaluare examen Ne=0,6*(0.3*Ne1+0.3*Ne2+0.3Ne3+1) Nota finala = Na+Ne Conditia prezenta in examen Nlab>= 5

60%

10.5. Seminar/laborator/proiect

Activitateseminarr evaluata la 2 saptamani pe platforma

Evaluare pentru tema seminar 40%

10.6. Standard minim de performanţă •

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Page 54:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 55:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115

Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

1.2. Facultatea de inginerie

1.3. Departamentul Energetică, Mecatronica si Stiinta calculatoarelor

1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică

1.5. Ciclul de studii Licență

1.6. Programul de studii/calificarea Energetica industrială

1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Grafica Asistată de Calculator

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing Ionel Raveica

2.3. Titularul activităţilor de seminar As.dr. ing. Dragos Nedelcu

2.4. Anul de

studiu

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7.

Regimul

disciplinei

Categoria formativă a disciplinei

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei:

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3.

Seminar/Laborator/Proiect

4

3.4. Totalul de ore pe semestru din

planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6.

Seminar/Laborator/Proiect

56

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5

Tutoriat 6

Examinări 2

Alte activităţi (precizaţi):

3.7. Total ore studiu individual 41

3.8. Total ore pe semestru 125

3.9. Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de

curriculum Geometrie descriptivă, desen tehnic, Utilizarea avansata a calculatoarelor

4.2. de

competenţe Cunostinte de desen tehnic, operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale

informaticii

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 56:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.1. de desfăşurare a cursului Sala de curs dotată cu PC-uri, videoproiector şi software aferent (Solid

Edge), legătură la Internet, platforma eLearning

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului/proiectului Sala dotată cu videoproiector, calculatoare şi software Solid Edge

Maxim 2 studenti la un calculator

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al

disciplinei 1) Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de înţelegere şi utilizare a unui sistem grafic computerizat destinat reprezentărilor grafice inginereşti (catedra noastră dispune de licențe educaționale pentru programul de SOLID EDGE). 2) Exersarea şi fixarea noţiunilor de Desen Tehnic şi Geometrie Descriptivă dobândite în primul an de studiu prin realizarea de modele 3D și desene de execuție 2D cu ajutorul programului de calcul SOLID EDGE. 3) Înţelegerea şi fixarea unor tehnici de lucru în mediul CAD care sunt în legătură direct cu noţiunile de Desen Tehnic şi Geometrie Descriptivă şi care asigură corectitudinea reprezentărilor grafice inginereşti.

4) Se formeaza si se dezvolta vederea spaţiala a studenţilor, capacitatea

de citire si interpretare a desenelor. Sunt însuşite elementele de baza în elaborarea documentaţiei grafice inginereşti cu ajutorul calculatorului, prin metode moderne de modelare parametrica si bazata pe caracteristici si generarea automata a documentaţiei 2D pentru execuţie. Studentul va dobândi abilitatea de creare/generare automata a documentaţiei grafice pentru execuţie, utilizând pachete software de profil disponibile. Contribuţia disciplinei la cultivarea liniilor de competenta este de aprox. 10%.

7.2. Obiectivele specifice Utilizarea cunoştinţelor de bază asociate programelor software şi tehnologiilor

digitale pentru rezolvarea cu succes a problemelor specifice concepţiei şi

proiectării asistate de calculator a produselor şi promovarea raţionamentului logic,

convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în

luarea deciziilor.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii

Tehnici de reprezentare în grafica inginereasca: 2 Expunere, prezentări

6.1

. C

om

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

C3.5

Elaborarea de modele şi proiecte profesionale specifice ingineriei industriale, pe baza identificării, selectării şi utilizării principiilor,

metodelor optime şi soluţiilor consacrate din disciplinele fundamentale.1 cr C3.2

Utilizarea cunoştinţelor de bază asociate programelor software şi tehnologiilor digitale pentru explicarea şi interpretarea problemelor

care apar în concepţia şi proiectarea asistată de calculator a produselor, proceselor şi tehnologiilor, în investigarea teoretico-

experimentală şi prelucrarea computerizată a datelor, specifice ingineriei industriale, în general, şi tehnologiei construcţiei de maşini în particular 2 cr

6.2

. C

om

pet

enţe

tra

nsv

ersa

le

CT1. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi

autoevaluării în luarea deciziilor .

CT2. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de

ceilalţi şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi; CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa

muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia

Page 57:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

reprezentări bidimensionale si tridimensionale. Moduri de

reprezentare în inginerie: în proiecţii ortogonale, în

perspectiva, modelare 3D. Reprezentări bidimensionale:

tehnici interactive si generative, organizarea spațiului

virtual de reprezentare, obiecte grafice si negrafice -

tipologie, proprietăţi, scări de reprezentare, formate

virtuale si reale de hârtie. Descrierea formei în tehnici

bidimensionale: obiecte specifice, modalităţi de creare,

instrumente software de lucru

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Utilizarea modulelor mediului Solid Edge Accesarea

modulelor ce compun mediul Solid Edge şi prezentarea

opţiunilor uzuale

2 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Descrierea dimensionala a obiectelor: elemente de

dimensionare, metode de înscriere a dimensiunilor

(manual, interactiv, automat), notarea tolerantelor

dimensionale si geometrice.

2 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Elemente de înscriere a informaţiilor negrafice:

simbolistice, informaţii tabelare si textuale, adăugarea

notaţiilor si a elementelor de fond (indicatoare, logo-uri,

liste de componente).

2 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Reprezentări convenţionale ale unor elemente de forma:

filete, îmbinări. Tehnici de vizualizare în grafica asistata

de calculator: vizualizări plane, în perspectiv, randari,

iluminări, controlul imaginii, imagini multiple

2 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Crearea modelelor tridimensionale: principii geometrice si

principii inginereşti de tip parametric si bazat pe

caracteristici, tehnici de schiţare si constrângere a

schiţelor, generarea formelor spaţiale, forme deschise de

tip „piesa de tabla îndoita” („sheet metal part”), forme

complexe de tip „pattern”, utilizarea elementelor

ajutătoare si de referința

2 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Crearea modelelor pentru ansambluri: asamblarea

componentelor existente, crearea unor componente noi,

tipuri de legături între componentele unui ansamblu,

elemente de forma aplicate pe ansambluri, generarea

tabelelor de componenta

2 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Bibliografie

Raveica Ionel – Infografica – note de curs si aplicatii – e-learning Cadredidactice.ub.ro/crinelraveica/grafica

asiatată/infografica

George Manole, Eduard Oprea, Mihail Iosip, , Conceptia si proiectarea produselor :

intreprinderea virtuala te pregateste pentru viitor Bucuresti: ADA Computers, 2010, ISBN

978-606-8154-03-9

Gavril Musca Proiectarea asistata folosind Solid Edge Iasi: Editura Junimea, ISBN: 973-37-

1172-1 978-973-37-1172-8 , 2006

http://www.irai.com/doc/AUTOMSIM_e.pdf

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/academic/resources/solid-edge/

http://www.onlinetechnologycurriculum.com/Online%20Classes/CAD/7th%20Grade%20CAD.htm

Bibliografie minimală

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr.

ore Metode de predare Observaţii

Cunoaşterea unui mediu grafic, configuraţia

ferestrei de lucru, instrumente disponibile.

Modelarea curbelor caracteristice a unor corpuri

geometrice simple.

4 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Generarea de modele sincrone plecând de la curbe

caracteristice

4 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

Page 58:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

practice pe

videoproiector

Aplicații ale modelării sincrone.Modelarea de scheme

electrice in ProfiCAD, ESS sau AUTOMSIM

4 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Evaluarea abilităților practice. Studii de caz 4 Utilizarea tehnicilor de

invățare PBL

Aplicatii de tip revolved protrusion Piese din tablă 4 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Lab 5

Asamblari desene de execuție 4 Expunere, prezentări

PPT şi aplicaţii

practice pe

videoproiector

Lab 6

Evaluarea sumativa a cunostințelor 4 colocviu

Bibliografie

www.adacomputers.ro

http://cadredidactice.ub.ro/crinelraveica

http://learnsolidedge.blogspot.com/ http://sites.google.com/site/bogdanganea/laboratoare/ptac

Bibliografie minimală

http://cadredidactice.ub.ro/crinelraveica

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina este prevazuta in standardele de calitate ale ARACIS, tematica este in concordanță cu alte facucultati

de profil din tara

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere

din nota finală

10.4. Curs

Explicarea corectă a unei comenzi

de modelare 3D şi a opţiunilor acesteia

Examinare teoretică 20%

Generarea unui model 3D de complexitate

medie pe PC Proba practică 40%

10.5.

Seminar/laborator/proiect

Modelarea unor piese 3D bine

definite de complexitate mică Proba practică 20%

Generarea desenului de execuţie

pentru o piesă 3D impusă Proba practică 20%

10.6. Standard minim de performanţă

Rezolvarea optimă a unor probleme de complexitate medie, cu preponderentă din domeniul tehnologiei

construcţiei de maşini, prin utilizarea pachetului software Solid Edge dedicat proiectării asistate.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

teoro 2
Text Box
1.10.2014
Page 59:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 1.2. Facultatea INGINERIE 1.3. Departamentul IMIM 1.4. Domeniul de studii Energetica Industriala 1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 1.6. Programul de studii/calificarea Energetica 1.7. Forma de învăţământ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei INFORMATICA APLICATA 2 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Marius Stamate 2.3. Titularul activităţilor de seminar Asistent univ.dr. Drsgoș Ioan Rusu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DF

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

0/10

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

0/14/0

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 Tutoriat 5 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 33 3.8. Total ore pe semestru 75 3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

Page 60:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului • Amfiteatru mediu sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă. 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

• Laborator cu lucrari de laborator cu acces la sisteme informatice

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Asigurarea cunostintelor si abilităților privind identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale specifice domeniului ingineriei și utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor din energetica

7.2. Obiectivele specifice a. Înţelegerea corectă a principalelor de funcționare ale sistemelor de operare b. Aplicarea principiilor de programare în cel pution doua limbaje de programare la formarea bazelor tehnologice ale viitorilor specialişti în inginerie. c. Dezvoltarea deprinderilor practice de lucru cu softurile specializate; evaluarea corectă a gradului în care utilizarea limbajelor de programare permite realizarea diverselor aplicații.

• d. După audierea cursului studenţii să fie capabili să aplice noţiunile de programare și cunoștințele de limbaje de programare inginerești pentru înţelegerea, modelarea şi aprofundarea cunoștințelor tehnice care se predau la cursurile de specialitate.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Sisteme de operare. Evolutia limbajelor de programare ingineresti / 2 ore. 2.Notiuni generale Algoritmi Pseudocod / 2 ore. 3. Rezolvarea problemelor ingineresti cu ajutorul algoritmilor, 2 ore 4. Notiuni de Matlab si Simulink 6 ore. 5. Utilizarea C, C++ in inginerie,6 ore 6. Utilizarea Java in inginerie, 6 ore 7. Notiuni de utilizarea a MySQL 4 ore

2 ore 2 ore 2 ore 6 ore 6 ore 6 ore 4 ore

Prelegere susţinută de prezentări PPT, conversaţii, explicaţii, exemplificări

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

• C5 Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice

C5.2 Analiza datelor, interpretarea corectă a rezultatelor numerice şi utilizarea aplicaţiilor soft specifice

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Page 61:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

• Bibliografie Bibliografie Indrumar de laborator: programare C/C++ / Furdu, Iulian Marius (2005) Memento de programare in C++ / Octavian Dogaru (2008) Introducere in MATLAB / Paleologu, Introduction to computers and Programming using C++ and Matlab, Alex Bielajew, Univ of Michigan, Ann Arbour , USA, 2002

• Operating Systems – Internal and design Principles, William Stallings, Upper Saddle River, New Jersey, 2009

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Algoritmi. Scheme logice. 2 Dezbatere 2. Exemple de aplicatii in Matlab A 2 Experiment practic 3. Exemple de aplicatii in Matlab B 2 Experiment practic 4. Utilizarea Simulink pentru procese tehnice 2 Experiment practic 5. Exemple de aplicatii in C++, 2 Experiment practic 6. Exemple de aplicatii în Java, 2 Experiment practic Bibliografie • Bibliografie minimală •

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Studenții au în general cunoștințe bune de informatica, cu care vin din liceu, datorita cresterii numărului de ore de informatica.Sunt necesare eforturi ridicate din partea lor pentru a realiza importanta cunoasterii libajelor de programare ingineresti pentru rezolvarea problemelor din mecatronică

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

Evaluare sumativa Evaluari parţiale online Platforma http://spic.ub.ro Nota 1 (evaluare în sapt 5-6) Nota 2 (evaluare în săpt 10-11) Prezenţă activă Nota Np, activitate la curs, laborator si platforma electronica Saptamanal O tema de discutii pe forum, Activitatea pe platforma conteaza la Np Activitate laborator Nota , Nlab (media notelor pe fiecare lucrare laborator se pune pe referatul individual) Na =0,4* (0.35*N1+0.35*N2+0.1*Np+0.2*Nlab); N1, N2 sunt notele partiale , Np nota prezenta activa, N lab nota laborator Evaluare Colocviu Materia este impartita in 3 parti, cate un subiect din fiecare parte 2 subiecte teorie

50%

Page 62:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

1 subiect aplicatie practica Nc1, Nc2 Nc3 Nc=0,5*(0.3*Ne1+0.3*Ne2+0.3Ne3+1) Nota finala = Na+Nc Conditia prezenta in examen Nlab>= 5

10.5. Seminar/laborator/proiect

Realizarea lucrărilor, prezentarea unui referat pentru fiecare lucrare de laborator

Nota pe fiecare lucrare de laborator- nota laborator = media lucrarilor

50%

10.6. Standard minim de performanţă •

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 63:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul Energetica, mecatronica si stiinta calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie Electrica 1.5. Ciclul de studii Licenta 1.6. Programul de studii/calificarea Inginerie Industriala 1.7. Forma de învăţământ Invatamant cu frecventa

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Mecanica 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Pintilie 2.3. Titularul activităţilor de laborator Prof.univ.dr.ing. Vasile Puiu 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare EC

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DD

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Laborator 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

42 3.5. Curs 28 3.6. Laborator

14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 3 Examinări 3 Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 58 3.8. Total ore pe semestru 100 3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

• Analiza matematica; algebra lineara,geometrie analitica si diferentiala, Fizica 1

4.2. de competenţe

• Utilizarea metodelor matematice si a conceptelor de baza ale fizicii

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 64:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.1. de desfăşurare a cursului • Prezenta la curs reprezinta un aspect al evaluarii continue 5.2. de desfăşurare a laboratorului

• Prezenta la laborator si efectuarea integrala a lucrarilor reprezinta un aspect al evaluarii continue

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Studiul comportarii corpurilor rigide aflate in repaos sau in miscare sub actiunea sistemelor de forte si de cupluri care actioneaza asupra acestora,

7.2. Obiectivele specifice

Calculul torsorului de forţe în orice punct al unui corp solid plan, în vederea trasării diagramelor de eforturi pe structuri inginereşti static determinate. • Calculul coordonatelor centrului de greutate pentru structuri inginereşti simple, plane. • Determinarea poziţiei de echilibru pentru un sistem de corpuri static determinat. • Calculul reacţiunilor exterioare şi interioare ale unei structuri inginereşti modelate cu bare, precum şi calcularea eforturilor din bare. • Calcularea distribuţiei de viteze şi acceleraţii pentru corpuri în mişcare de translaţie, rotaţie, plan paralelă. • Calculul momentelor de inerţie mecanice pentru corpuri uzuale utilizate în tehnică. • Determinarea legilor de mişcare precum şi a reacţiunilor interne şi externe pentru corpuri şi sisteme simple de corpuri ce modelează elemente ale instalaţiilor industriale şi a construcţiilor

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii

1.1. Introducere, generalităţi, diviziunile mecanicii, noţiuni fundamentale,principiile mecanicii clasice, modelele mecanicii clasice, reducerea sistemelor de forţe concurente

2 prelegere

6.1.

C

ompe

tenţ

e pr

ofes

iona

le

C1.2 Explicarea conceptelor specifice proceselor tehnologice şi rezolvarea etapizată a problemelor inginereşti de specialitate pe baza algoritmilor de calcul matematic şi a cunoştinţelor fundamentale de fizică şi chimie C1.3.Utilizarea schemelor şi organigramelor în elaborarea aplicaţiilor informatice dedicate, a metodelor de calcul numeric şi matriceal în rezolvarea ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii si în analiza comparativă a soluţiilor posibile

6.2.

C

ompe

tenţ

e tra

nsve

rsal

e

Dezvoltarea capacitatii de lucru in echipa

Page 65:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

1.2. Echilibrul punctului material, echilibrul punctului material liber, echilibrul punctului material supus la legături, fără frecare, echilibrul punctului material supus la frecare

2 Prelegere

1.3. Momentul unui vector în raport cu un punct, momentul în raport cu o dreaptă a unui vector, teorema lui Varignon, determinarea suportului unui vector alunecător, reducerea unor sisteme particulare de vectori alunecători

2 Prelegere

1.4. Teoria centrelor de masă, determinarea centrelor de masă la corpuri omogene simple, determinarea centrelor de masă, la sisteme de corpuri

2 Prelegere

1.5. Echilibrul rigidului, echilibrul rigidului liber, echilibrul rigidului supus la legături fără frecare, echilibrul rigidului supus la legături cu frecare

2 Prelegere

1.6. Echilibrul sistemelor de corpuri rigide, metode de lucru, grinzi cu zăbrele

2 Prelegere

1.7. Cinematica, cinematica punctului material, viteza şi acceleraţia în diferite sisteme de referinţă, mişcări particulare ale punctului material

2 Prelegere

1.8. Cinematica rigidului, relaţiile lui Euler pentru viteze şi acceleraţii, proprietăţi ale vitezelor punctelor rigidului în mişcarea generală, mişcări particulare ale rigidului, mişcarea de translaţie, mişcarea de rotaţie, mişcarea elicoidală, mişcarea plan paralelă, cinematica mişcării relative, distribuţia de viteze în mişcarea relativă a punctului material, distribuţia de acceleraţii în mişcarea relativă a punctului material

3 Prelegere

1.9. Dinamica, Noţiuni fundamentale ale dinamicii, Teoreme generale ale dinamicii punctului material, Tipuri de probleme în dinamica punctului material, Mişcarea punctului material supus la legături, Dinamica mişcării relative ale punctului material

3 Prelegere

1.10. Dinamica sistemelor de puncte materiale ale rigidului, Teoria momentelor de inerţie, Variaţia momentelor de inerţie aţă de axele paralele, Variaţia momentelor de inerţie faţă de axele concurente

2 Prelegere

1.11.Lucrul mecanic elementar al unui sistem de forţe care acţionează asupra unui rigid, Impulsul, Momentul cinetic, Energia cinetică

2 Prelegere

1.12.Teoreme generale ale dinamicii sistemelor de puncte materiale şi ale rigidului

2 Prelegere

Bibliografie 1. Florescu, D, Florescu, I.- Mecanica. Statica, Vol. I. Editura Tehnică - Info, Chişinău, 2004; 2. Florescu, D, Florescu, I.- Mecanica. Cinematica, Vol. II. Editura Tehnică - Info, Chişinău, 2005; 3. Atanasiu, M.– Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973. 4. Rădoi, M, şi Deciu, E.– Mecanica. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

1. Norme de siguranţă şi securitate a muncii

2 Prelegere

2.Studiu experimental al compunerii forţelor

2 Determinari experimentale

Page 66:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

3.Compunerea momentelor forţelor 2 Determinari experimentale

4.Studiul experimental al frecării firelor

2 Determinari experimentale

5.Studiul forţei inerţiale Coriolis

2 Determinari experimentale

6.Studiul conservării energiei mecanice

2 Determinari experimentale

7.Predarea portofoliului de laborator

2 Verificare si apreciere

Bibliografie 1. Florescu D – Îndrumar de laborator de Mecanică tehnică, Editura Tehnică - Info, Chişinău, 2007;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• 10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - prezenta la cursuri; - insusirea metodelor pentru efectuarea de aplicatii

Examen 60%

10.5. Laborator

- prezenta la lucrarile practice de laborator; - efectuarea determinarilor experimentale si prelucrarea datelor;

Verificare si apreciere 40%

10.6. Standard minim de performanţă • Prezenta integrala la cursuri si laboratoare si efectuarea determinarilor experimentale si prelucrarea

datelor

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

14.09.2014

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 67:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

(licenţă) 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea de Inginerie 1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică și Știința Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetică 1.5. Ciclul de studii Licență 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Educatie fizica si sport 2 2.2. Titularul activităţilor de curs 2.3. Titularul activităţilor de seminar Gorgan Carmina Mihaela 2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Verificare 2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 3.2. Curs 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

14 3.5. Curs 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi (precizaţi): 3.7. Total ore studiu individual 8 3.8. Total ore pe semestru 14 3.9. Numărul de credite 1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului •

Page 68:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

• Pe baza demonstraţiei şi a explicaţiei cadrului didactic, studenţii exersează şi pun în aplicare toate indicaţiile primite de la profesor pentru o exersare cât mai corectă a elementelor

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social, şi la nivelul funcţionalităţii organismului

• Formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiilor fizice

7.2. Obiectivele specifice • Menţinerea şi întărirea sănătăţii şi călirea organismului; • Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; • Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor

psiho-motrice (forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare); • Formarea obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a

exerciţiului fizic. •

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Bibliografie • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea

organismului şi dezvoltare fizică armonioasă a organismului cu ajutorul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a

6 ore

Metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de

Este obligatoriu ca la lucrările practice, studenţii să participe activ.

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

Abilitatea de sintetizare a cunoştinţelor complexe din cadrul diferitelor ştiinţe în relaţie cu capacitatea funcţională, fizică şi motrică necesare practicării activităţilor sportive; Abilitatea de angajare a elevilor/ indivizilor/ grupurilor/ organizaţiilor/ comunităţilor în promovarea şi practicarea activităţilor sportive în scopul practicării sportului în timpul liber, prin programe specifice;

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala in domeniul alimentar.

Page 69:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber

2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber

3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber.

4 ore 4 ore

lucru.

Bibliografie 1. Acsinte A. , Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu

teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al

adolescentelor, Ed. Pim, Iaşi 2008; 6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi

2008; 7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Alma Mater , Bacău,

2007; • Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. Bibliografie minimală

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• 10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs

10.5. Seminar/laborator/proiect

Participare activă Însuşirea şi înţelegerea importanţei practicării exerciţiilor fizice asupra organismului; Practicarea independentă a exerciţiului fizic în activităţile de timp liber şi recreative.

Prezenţă activă. Participare activă, benevolă şi conştientă la toate activităţile

50%

50%

10.6. Standard minim de performanţă - admis •

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

1.10.2014

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 70:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 1.2. Facultatea Inginerie 1.3. Departamentul EMSC 1.4. Domeniul de studii Inginerie Energetica 1.5. Ciclul de studii Licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetica Industriala 1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei ECONOMIE GENERALĂ 2.2. Titularul activităţilor de curs S.l.ing.dr.ec. Cătălin Drob 2.3. Titularul activităţilor de seminar S.l.dr.ing. ec. Albut Aurelian 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DI

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. Seminar 1 3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

28 3.5. Curs 14 3.6.Seminar 14

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 Tutoriat 15 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 72 3.8. Total ore pe semestru 100 3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 71:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Identificarea conceptelor, teoriilor si modelelor economice aplicabile sarcinilor specifice ingineriei si managementului. Formarea şi dezvoltarea modului de gândire economic şi înţelegerea mecanismului de funcţionare a pieţei, bazat pe interacţiunea dintre cerere şi ofertă.

7.2. Obiectivele specifice Capacitatea de a utiliza cunoştinţe economice generale în aplicaţii economico-inginereşti. Analiza şi interpretarea de date şi de informaţii economice pentru formularea de argumente şi decizii economico-inginereşti.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Forme de organizare şi funcţionare a economiei sociale: Tipuri fundamentale ale sistemelor economice.

2 Prelegere

1 prelegere

2. Concurenţa. Forme ale concurenţei. 2 Prelegere 1 prelegere 3. Teoria consumatorului: Utilitatea ordinală şi cardinală. Linia bugetară.

2 Prelegere

1 prelegere

4. Teoria cererii: Funcţia de cerere. Elasticitatea cererii. 2 Prelegere 1 prelegere 5. Teoria producţiei şi a costurilor: Definirea şi obiectivele întreprinderii. Funcţiile întreprinderii. Teoria producţiei. Teoria costurilor; Teoria ofertei.

2 Prelegere

1 prelegere

6. Factorii de producţie: Definirea şi clasificarea factorilor de producţie. Productivitatea factorilor de producţie. Munca, piaţa muncii şi salariul.

2 Prelegere

1 prelegere

7. Pământul, resursele naturale şi renta; Capitalul, dobânda şi profitul.

2 Prelegere

1 prelegere

Bibliografie 1. Abrudan, I., Cândea, D., coordonatori, – “Manual de inginerie economică: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002; 2. Dobrotă, N., – “Economie politică - aplicaţii”, Editura Economică, Bucureşti, 1997; 3. Drob, C., – “Economie generală. Note de curs şi de seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007;

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente

Page 72:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

4. Ignat, I., Pohoaţă, I., Luţac, Gh., – “Economie politică”, Editura Economică, Bucureşti, 2002; 5. Tănase, G.P., Gavrilă, I., Niţescu, D., – “Economie: Teste, probleme, răspunsuri”, Editura Economică, Bucureşti, 1997. Bibliografie minimală Drob, C., – “Economie generală. Note de curs şi de seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007. Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 1. Economia de piaţă: Caracteristicile şi tipurile economiei de piaţă.

2 Dezbatere, exemplificare, problematizare

1 seminar

2. Utilitatea ordinală şi cardinală. Utilitatea individuală totală, marginală.

2 Dezbatere, exemplificare, problematizare

1 seminar

3. Echilibrul consumatorului. Linia bugetară. 2 Dezbatere, exemplificare, problematizare

1 seminar

4. Cererea şi venitul. 2 Dezbatere, exemplificare, problematizare

1 seminar

5. Producţia şi oferta. Costurile de producţie. 2 Dezbatere, exemplificare, problematizare

1 seminar

6. Funcţii de producţie: Funcţia de producţie Cobb-Douglas. Funcţia de producţie CES.

2 Dezbatere, exemplificare, problematizare

1 seminar

7. Susţinerea temelor de casă şi a colocviului. 2 Dezbatere, testare 1 seminar Bibliografie 1. Drob, C., – “Economie generală. Note de curs şi de seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007; 2. Ignat, I., Pohoaţă, I., Luţac, Gh., – “Economie politică”, Editura Economică, Bucureşti, 2002; 3. Tănase, G.P., Gavrilă, I., Niţescu, D., – “Economie: Teste, probleme, răspunsuri”, Editura Economică, Bucureşti, 1997. Bibliografie minimală Drob, C., – “Economie generală. Note de curs şi de seminar”, Editura Alma Mater, Bacău, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS. 10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Test grilă Testare 80% 10.5. Seminar/laborator/proiect

Aplicaţii practice individuale Verificare caiet aplicaţii practice individuale

20%

10.6. Standard minim de performanţă • Obţinerea notei 5 la testul grilă

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

29.09.2014

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 73:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din bacau 1.2. Facultatea de Inginerie 1.3. Departamentul Energetică, Mecatronică și Știința Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii Licență 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Invățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Engleză tehnică 2 2.2. Titularul activităţilor de curs - 2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. Mircea Horubeț 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare EC/V

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

2

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

28 3.5. Curs - 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

28

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 22 3.8. Total ore pe semestru 50 3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

Engleza tehnică 1

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 74:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

1) Testele si examenele/colocviile/verificarile se pot sustine exclusiv la data la care sunt planificate (cu exceptia situatiilor deosebite, obiective, cand acestea se vor replanifica. 2) Temele pentru acasa se predau pana la termenul stabilit de comun acord intre titularul de seminar si studenti. Predarea cu intarziere implica depunctarea cu 0.5 puncte pe zi. 3) Studentii pot intarzia la seminar doar in situatii desosebite.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Consolidarea cunoștințelor de limbă engleză și perfecționarea deprinderilor de utilizarea a acesteia în comunicare, în general, și în comunicarea pe linie profesională, în special.

7.2. Obiectivele specifice • Să consolideze cunoștințele de gramatică și să perfecționeze deprinderile de formare și exprimare corectă (din punct de vedere gramatical) și adecvată (din punct de vedere semantic și pragmatic) a enunțurilor în limba engleză;

• Să familiarizeze studenții cu importanța adaptării registrului/stilului la natura, formală sau informală, scrisă sau orală, a situației de comunicare;

• Să dezvolte vocabularul general și cel de specialitate al studentului; • Să familiarizeze studenții cu principiile și tehnicile de traducere a unui text

științific de specialitate; 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Bibliografie • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

o să vorbească fluent și corect in limba engleză în diverse situații de comunicare; o să poată rezuma un paragraf / text şi exprima propria opinie, argumentată, cu privire la conținutul

acestuia; o să formuleze intrebări si răspunsuri corecte, din punct de vedere gramatical, și adecvate, din

punct de vedere semantic și pragmatic, în diverse situații de comunicare; o să utilize adecvat registrelele de comunicare ale limbii engleze (formal / informal) în funcție de

situația de comunicare; o să poarte o discutie pe teme generale din domeniul ingineresc; o să înțeleagă/interpreteze un text de specialitate din domeniul ingineresc; o să traducă şi să interpreteze corect, cu acuratețe, contextualizat, termenii/expresiile de

specialitate; o să producă și să redacteze corect și adecvat, din punct de vedere gramatical, semantic,

pragmatic și al formatului, diverse documente : scrisori, curriculum vitae, articole cu conținut științific, prezentări de proiecte, referate, eseuri etc.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie international.

Page 75:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

S 1,2,3 o Drawings o Horizontal and vertical measurements o Dimensional accuracy o Verb tense review o Verb in subordinate clauses o Writing a paragraph/essay

S 4,5,6,7

o Numbers and calculations o Loads, stress, and strain o Passive constructions o Unreal Tenses. Subjunctive

S 8,9,10

o Force, deformation, and failure o Structural mechanics o Reported Speech

S 11,12,13,

Motion and simple machines o Moving parts o Non-finite verb constructions

S 14 Colocviu

6 8 6 6 2

conversaţia, problematizarea, dezbaterea, prezentarea, traducerea în/din limba engleză rezolvarea de exerciții

Bibliografie 1) Brieger, Nick & Pohl, Alison, Technical English. Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing. 2) Eisenbach, Iris, English for Materials Science and Engineering. Exercises, Grammar, Case Studies, Vieweg Teubner, 2011. Glendinning, Eric, Glendinning, Norman: Oxford English for Electrical and mechanical Engineering, Oxford University Press, 1995. 3) Quirk, R., Greenbaum, S et al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1985 4) Leech, G., A Communicative Grammar of English, Longman, 1985 5) Huddleston, R., et.al, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University press, Cambridge, 2012. 6) Ibbotson, M., Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press. 7) Mccarthy, M., O’Dell, F, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008. 8) Horubeţ, Mircea: „A Semio-communicative Approach to Technical Translation”, in INTERSTUDIA, nr. 9, Bacau, Alma Mater, 2011. 9) Azar, Betty, Schrampfer, Understanding and Usiung English Grammar. Workbook, Longman, 2000. 10) Ibbotson, M., Professional English in Use. Engineering. Technical English for professionals, Cambridge University press, Cambridge, 2009.

Bibliografie minimală

1) Azar, Betty, Schrampfer, Understanding and Using English Grammar. Workbook, Longman, 2000. 2) Ibbotson, M., Professional English in Use. Engineering. Technical English for professionals, Cambridge

University press, Cambridge, 2009.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• În stabilirea conținuturilor seminariilor și a metodelor de predare/învățare, s-a ținut cont de o nevoile și așteptările actuale, în ce privește comunicarea în limba engleză, ale angajatorilor/agenților

economici (de pe plan local, în special); o conținutul disciplinei la alte instituții de învățamînt superior similare, din țară și din străinătate;

10. Evaluare

Page 76:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - -

10.5. Seminar/laborator/proiect

1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare; 2)nivelulul de participare la desfășurarea seminarului; 3)calitatea și cantitatea cunoștințelor acumulate curent; 4) calitatea activitatăților aplicative/temelor pentru acasă;

Examinare orală Teste

1) 50%

2) 10%

3) 20%

4) 20%

10.6. Standard minim de performanţă 1) capacitatea de a comunica în limba engleză, fără pauze mari şi fără greşeli majore, în propoziţii simple, în anumite

contexte situationale; 2) capacitatea de a identifica, în text/enunţ, structuri gramaticale elementare cu functiile lor semantice si pragmatice

si de a le utiliza, corect și fluent, în situații de comunicare adecvate; 3) capacitatea de a înţelege un text de specialitate şi de a formula întrebări simple privind conţinutul acestuia.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

-

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 77:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din bacau 1.2. Facultatea Facultateade Inginerie 1.3. Departamentul Energetica, Mecatronica și Știința Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii Licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Invăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Franceză tehnică 2 2.2. Titularul activităţilor de curs - 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Grecu Veronica 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare EC/V

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DO

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

2

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

28 3.5. Curs - 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

28

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 22 3.8. Total ore pe semestru 50 3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

Limba franceză nivel minim A 2

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 78:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

1) Testele si examenele/colocviile/verificarile se pot sustine exclusiv la data la care sunt planificate (cu exceptia situatiilor deosebite, obiective, cand acestea se vor replanifica. 2) Studentii pot intarzia la seminar doar in situatii desosebite.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Consolidarea cunoştinţelor de limbă franceză şi perfecţionarea deprinderilor de utilizarea a acesteia în comunicare, în general, şi în comunicarea pe linie profesională, în special.

7.2. Obiectivele specifice • Să consolideze cunoştinţele de gramatică şi să perfecţioneze deprinderile de formare şi exprimare corectă (din punct de vedere gramatical) şi adecvată (din punct de vedere semantic şi pragmatic) a enunţurilor în limba franceză

• Să familiarizeze studenţii cu importanţa adaptării registrului/stilului la natura, formală sau informală, scrisă sau orală, a situaţiei de comunicare;

• Să dezvolte vocabularul general şi cel de specialitate al studentului; • Să familiarizeze studenţii cu principiile şi tehnicile de traducere a unui text

ştiinţific de specialitate; 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Bibliografie • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

1. Les multiples facettes du travail de l’ingénieur. La formation du féminin des noms et des adjectifs

2

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

o să vorbească fluent și corect in limba franceză în diverse situații de comunicare; o să poată rezuma un paragraf / text şi exprima propria opinie, argumentată, cu privire la conținutul

acestuia; o să formuleze intrebări si răspunsuri corecte, din punct de vedere gramatical, și adecvate, din

punct de vedere semantic și pragmatic, în diverse situații de comunicare; o să utilize adecvat registrelele de comunicare ale limbii franceze (formal / informal) în funcție de

situația de comunicare; o să poarte o discutie pe teme generale din domeniul ingineresc; o să înțeleagă/interpreteze un text de specialitate din domeniul ingineresc; o să traducă şi să interpreteze corect, cu acuratețe, contextualizat, termenii/expresiile de

specialitate; o să producă şi să redacteze corect şi adecvat, din punct de vedere gramatical, semantic,

pragmatic şi al formatului, diverse documente : scrisori, curriculum vitae, articole cu conţinut ştiinţific, prezentări de proiecte, referate, eseuri etc.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

• CT3Utilizareaeficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet,aplicaţii software de specialitate,baze de date,cursuri on-line, etc.)atât în limba română cât şi într-o limbă decirculaţie internaţională

Page 79:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

2. Les grandes Ecoles et les IUT. La formation du pluriel des noms et des adjectifs

3. Des études d’ingénieurs au niveau européen. La comparaison

4. Panorama de la science française. Les pronoms personnels compléments

5. L’aventure de l’innovation technologique. Les pronoms relatifs

6. De la technique aux technologies. La phrase négative

7. L’électron. La phrase interrogative 8. Electricité : la force de l’innovation pour

l’environnement 9. Les métiers de l’audiovisuel. La phrase à

construction impersonnelle 10. Informatique. L’expression des rapports

temporels

11. L’acier, matériau moderne. L’expression de la condition et de l’hypothèse

12. Les énergies nouvelles. L’expression de la

cause

13. La fiabilité des systèmes. Comment expliquer et conclure

14. La bureautique communicative. Structures elliptiques dans le français technique-

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

conversaţia, problematizarea, dezbaterea, prezentarea, traducerea în/din limba engleză rezolvarea de exerciții

Bibliografie 1. Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008 2. *** Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996 . 3. Riegel, M. et alii, Grammaire méthodique du français, PUF, 1999 4. Zarha Lahmidi, sciences-techniques.com, Paris, CLE International, 2005 5. Danilo, M., Penfornis, J.L., Le français de la communication professionnelle, Paris, CLE

International, 1993 6. Penfornis, J.L., Français.com, Paris, CLE International, 2002 7. Toma, D., Exerciţii de traducere (romana-franceza), Polirom, 1998

Bibliografie minimală

1. Grecu Veronica, Methode de francais technique, Alma Mater, Bacau, 2008 2. Zarha Lahmidi, sciences-techniques.com, Paris, CLE International, 2005

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului • În stabilirea conținuturilor seminariilor şi a metodelor de predare/învăţare, s-a ţinut cont de

o nevoile şi aşteptările actuale, în ce priveşte comunicarea în limba engleză, ale angajatorilor/agenţilor economici (de pe plan local, în special);

o conţinutul disciplinei la alte instituţii de învăţamînt superior similare, din ţară şi din străinătate;

Page 80:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - -

10.5. Seminar/laborator/proiect

1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare; 2)nivelulul de participare la desfăşurarea seminarului; 3)calitatea şi cantitatea cunoştinţelor acumulate curent;

Examinare orală Teste

1) 50%

2) 25%

3) 25%

10.6. Standard minim de performanţă 1) capacitatea de a comunica în limba engleză, fără pauze mari şi fără greşeli majore, în propoziţii simple, în anumite

contexte situationale; 2) capacitatea de a identifica, în text/enunţ, structuri gramaticale elementare cu functiile lor semantice si pragmatice

si de a le utiliza, corect și fluent, în situații de comunicare adecvate; 3) capacitatea de a înţelege un text de specialitate şi de a formula întrebări simple privind conţinutul acestuia.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

-

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului

Page 81:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: [email protected]

FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din bacau 1.2. Facultatea Facultateade Inginerie 1.3. Departamentul Energetica, Mecatronica și Știința Calculatoarelor 1.4. Domeniul de studii Inginerie energetică 1.5. Ciclul de studii Licenţă 1.6. Programul de studii/calificarea Energetică industrială 1.7. Forma de învăţământ Invăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Franceză 2 2.2. Titularul activităţilor de curs - 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Grecu Veronica 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare EC/V

2.7. Regimul disciplinei

Categoria formativă a disciplinei DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară

DC

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

DL

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. Seminar/Laborator/Proiect

2

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învăţământ

28 3.5. Curs - 3.6. Seminar/Laborator/Proiect

28

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi (precizaţi): - 3.7. Total ore studiu individual 22 3.8. Total ore pe semestru 50 3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

Limba franceză nivel minim A 2

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 82:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

5.1. de desfăşurare a cursului • 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiectului

1) Testele si examenele/colocviile/verificarile se pot sustine exclusiv la data la care sunt planificate (cu exceptia situatiilor deosebite, obiective, cand acestea se vor replanifica. 2) Studentii pot intarzia la seminar doar in situatii desosebite.

6. Competenţe specifice acumulate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

• Consolidarea cunoştinţelor de limbă franceză şi perfecţionarea deprinderilor de utilizarea a acesteia în comunicare, în general, şi în comunicarea pe linie profesională, în special.

7.2. Obiectivele specifice • Să consolideze cunoştinţele de gramatică şi să perfecţioneze deprinderile de formare şi exprimare corectă (din punct de vedere gramatical) şi adecvată (din punct de vedere semantic şi pragmatic) a enunţurilor în limba franceză

• Să familiarizeze studenţii cu importanţa adaptării registrului/stilului la natura, formală sau informală, scrisă sau orală, a situaţiei de comunicare;

• Să dezvolte vocabularul general şi cel de specialitate al studentului; • Să familiarizeze studenţii cu principiile şi tehnicile de traducere a unui text

ştiinţific de specialitate; 8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii • Bibliografie • Bibliografie minimală • Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii

1. Les amis; les jeunes et les autres 2. Les fêtes et les saisons; 3. La vie, ses joies et ses peines

2 2

6.1.

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

o să vorbească fluent și corect in limba franceză în diverse situații de comunicare; o să poată rezuma un paragraf / text şi exprima propria opinie, argumentată, cu privire la conținutul

acestuia; o să formuleze intrebări si răspunsuri corecte, din punct de vedere gramatical, și adecvate, din

punct de vedere semantic și pragmatic, în diverse situații de comunicare; o să utilize adecvat registrelele de comunicare ale limbii franceze (formal / informal) în funcție de

situația de comunicare; o să poarte o discutie pe teme generale din domeniul ingineresc; o să înțeleagă/interpreteze un text de specialitate din domeniul ingineresc; o să traducă şi să interpreteze corect, cu acuratețe, contextualizat, termenii/expresiile de

specialitate; o să producă şi să redacteze corect şi adecvat, din punct de vedere gramatical, semantic,

pragmatic şi al formatului, diverse documente : scrisori, curriculum vitae, articole cu conţinut ştiinţific, prezentări de proiecte, referate, eseuri etc.

6.2.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

• CT3Utilizareaeficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet,aplicaţii software de specialitate,baze de date,cursuri on-line, etc.)atât în limba română cât şi într-o limbă decirculaţie internaţională

Page 83:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

4. Nos comportements et nos actes 5. Caractères et personnages 6. Images de l'époque contemporaine; 7. Liberté, libertés; 8. Solitude et communautés; 9. Amitié et amours; le dialogue; le récit 10. Le rêve et l'évasion; 11. La défense des grandes causes; 12. Aujourd'hui et demain; Le droit à la différence; 13. Les mass media; 14. L'homme, la ville et la nature

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

conversaţia, problematizarea, dezbaterea, prezentarea, traducerea în/din limba engleză rezolvarea de exerciții

Bibliografie 1. *** Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996 2. Chassang, A., Senninger, Ch., Recueil de textes littéraires français (6 volumes), Hachette, Paris,

1976 3. Maingueneau, D., Pragmatique du discours littéraire, Bordas, 1990 4. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 5. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier,

Paris, 1991 6. Eluerd, R., Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques

littéraires, Nathan, Paris, 1992

Bibliografie minimală

1. Alméras, Jacques, Pratique de la communication, Larousse, 1978 2. Chamberlain, A., Steele, R., Guide pratique de la communication, Didier,

Paris, 1991

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• În stabilirea conținuturilor seminariilor şi a metodelor de predare/învăţare, s-a ţinut cont de o nevoile şi aşteptările actuale, în ce priveşte comunicarea în limba engleză, ale angajatorilor/agenţilor

economici (de pe plan local, în special); o conţinutul disciplinei la alte instituţii de învăţamînt superior similare, din ţară şi din străinătate;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - -

10.5. Seminar/laborator/proiect

1) calitatea răspunsurilor la examen / colocviu / verificare; 2)nivelulul de participare la desfăşurarea seminarului; 3)calitatea şi cantitatea cunoştinţelor acumulate curent;

Examinare orală Teste

1) 50%

2) 25%

3) 25%

10.6. Standard minim de performanţă 1) capacitatea de a comunica în limba engleză, fără pauze mari şi fără greşeli majore, în propoziţii simple, în anumite

contexte situationale; 2) capacitatea de a identifica, în text/enunţ, structuri gramaticale elementare cu functiile lor semantice si pragmatice

si de a le utiliza, corect și fluent, în situații de comunicare adecvate; 3) capacitatea de a înţelege un text de specialitate şi de a formula întrebări simple privind conţinutul acestuia.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

-

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament

Page 84:  · Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de abordare riguroasă, ştiinţifică a problemelor. ... Serii numerice. ... convergenţă. Operaţii cu serii. Serii

F 84.07/Ed. 06

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului