O suta de rochii - cdn4. suta de rochii - Eleanor... · PDF filecLgarava renagte intnr...

Click here to load reader

 • date post

  13-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of O suta de rochii - cdn4. suta de rochii - Eleanor... · PDF filecLgarava renagte intnr...

 • Eleanor Estes

  O suta d,e rochiiIlustraEii de Louis Slobodkin

  Tiaducere din englezide Lavinia Braniste

  AIIf,IR

 • Cuprins

  'Wanda 6

  Jocul rochiilor LzO zi senin1, ... Zl,Concursut.... 33,Cele o sutl de rochii 38Sus, pe Boggins Heights 48Scrisoarea pentru sala 13 59Cuu,int c,itre cititori 75

 • Wanda

  Astizi, luni, \fanda Petronski nu era la locul ei.

  Dar nimeni, nici micar P.ggy;i Madeline, fetele

  care porniseri toati distracgia, nu observaseri c5.

  ITanda nu venise.

  De obicei Wanda stitea in penultima banci de

  pe ultimul rAnd din sala 13. Stitea in colgul clasei,

 • I - .l -. . l. .unde steteau sl baletlr necloplltl, care nu aveau note

  bune in catalog. Colgul clasei eralocul in care picioa-

  rele n-aveau deloc linigte; aici se rAdea cel mai tare

  cAnd se spunea ceva amuzant, iar podeaua era mereu

  plini de plmAnt gi noroi.$7anda nu stitea acolo pentru cLeraneciopliti gi

  giligioasi. Dimpotrivi, erafoarte linistitl si rareorizicea ceya. $i nimeni n-o auzise niciodati ritzindtare. CAteodati i;i schimonosea buzele intr-un felde zAmbet strAmb, dar asta era tot.

  Nimeni nu gtia exact de ce sti \7anda pe loculacela. Singurul motiv pirea afi cS,yenea tocmai dinBoggins Heights gi de obicei avea incilgirile plinede noroi uscat, pe care-l aduna de pe drumurile de

  gari. Poate ci lnviEltoarei ii plicea si-i puni pe togicopiii care ar fi putut veni cu lnciltimintea murdari

  in acela;i colg al clasei. Dar de \7anda Petronski nu-i

  prea pisa nimi.nui, atdtavreme cdtfataera in clasi.

  I

  !lh

  t_

 • ./: .l :t!t,

  i .r..'i'..:;ii/

  Se gAndeau la ea in afara orelor de gcoall, la

  prdnz, cAnd se intorceau in clasi, ori diminealadevreme, inainte si inceapl scoala, cAnd grupuride doi sau trei sau chiar mai mulgi vorbeau gi rAdeau

  in drum spre curtea gcolii.

  CAteodati o agteptau pe \7anda, dar numai ca sise distreze pe seama ei.

  W'anda n-a apirut la gcoali nici a doua zi, margi.

  $i, din nou, nimeni nu i-a remarcat absenEa, in afari

  de inviqitoare qi poate de Blll Byron, biiatul inalt.t

  '

  care stiteape scaunul din spatele'Wandei ;i care Puteaacum si-gi intinde picioarele lungi de-o parte gi de

  ahta a bincii ei goale ;i si stea acolo ca o broasci,spre amuzamentul celor din colEul lui.

  Dar miercuri, Peggy gi Maddie, care stiteau ln

  primele blnci, impreuni cu alEi copii care aveau note

  bune pi nu aduceau o mulqime de noroi pe incilEiri,

  ....-,:.t.-.*-

  8

 • au observat cd,\7anda nu era acolo. P.ggy era cea

  mai populard,fatSdin gcoali. Era drigutl., aveamulte

  haine frumoase gi plrul castaniu-rogcat si cirlion-gat. Maddie era cea mai bunl prietenl a ei.

  P.ggy gi Maddie observaseri ci\7anda era absenti

  penrru cI din cauzaei intirziaserl la gcoall. O totagteptaseripe \7anda - si se distreze un pic pe seamaei -, iar ea pur gi simplu nu venise. $i-au tot zis citrebuia si aparl dintr-un moment in altul. L-au vilzut

  pe Jack Beggles alergind inspre ;coali, cu cravata

  strimbl gi cu gapca aproape cizAndu-i de pe cap.

  $i-au dat seama ci probabil era tdrzia, pentru cibiiatul reu;ea tntotdeauna si se ageze pe scaun exact

  cind suna clopoqelul, de parci tocmai inscria un eseu

 • fffir"rwg

  r?1r11

  &*F

  i

  la fotbal. Dar ele au mai agteptat un minut, apoi inci

  unul pi inci unul, sperind cI'S7'anda o si aparl. in

  ..1. iin urmi au fost nevoite s-o rupi la fugi fbris-o ft vizut.

  Cele doui fete au ajuns in clasi dupi ce se inchi-

  seseri ugile. Copiii recitau la unison din discursul

  IO

 • de la Gettysburgl, cici aga incepea domnigoara Mason

  intotdeauna lecgia. P.ggy gi Maddie s-au strecurat

  [a locurile lor chiar cAnd colegii lor recitau ultimele^lranouft...

  - ,,...clcei care au murit nu vor fi murit in van;cLgarava renagte intnr libertate, cu voia lui Dum-

  nezeu, iar cirmuirea poporului de cltre popor gipentru popor nu rra pieri de pe pimint."

  l Discurs ginut de pregedintele american Abraham Lincoln,la data de 19 noiembrie 1863, in timpul Rizboiului Civil, intr-oceremonie care a avut loc la Cimitirul Militar Nagional din Gettys-burg, Pennsylvania.

  II