ks. O rochii - suta de rochii... · PDF file 2020. 8. 7. · O suta de rochii -...

Click here to load reader

 • date post

  02-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ks. O rochii - suta de rochii... · PDF file 2020. 8. 7. · O suta de rochii -...

 • ntr-o biblio- n 7947 cu iderate ade-

  iddleMofat ks. in 1952,

  :a Newbery despre com-

  nai mult de rre acestea a

  rre ilustragii

  ; Ei cele pen-

  irnit Meda-

  Eleanor Estes

  O suta d,e rochii Ilustratii de Louis Slobodkin

  Tiaducere din englezi de Lavinia Branigte

  a[rnun

  https://www.libris.ro/o-suta-de-rochii-eleanor-estes-ART978-606-7887-57-0--p19030521.html

 • t

  Cuprins

  \7anda

  Jocul rochiilor

  O zi senini

  u I ConcursulItl1' Cele o suti de rochii J:tl,-- t- \/ . \:.

  ' .. ,_l

  Cuudnt c,itre cititori

  6

  t2

  2l

  Sus, pe Boggins Heighm

  Scrisoarea pentru sala 13.....

  33

  38

  48

  59

  75

 • Wanda

  Astizi, luni, \7anda Petronski nu era la locul ei.

  Dar nimeni, nici micar Peggy 9i Madeline, fetele

  care porniseri toati distrac{ia, nu observaseri ci \7anda nu venise.

  De obicei'W'anda stitea in penultima banci de

  pe ultimul rAnd din sala 13. Stitea in colgul clasei,

 • \ !\

  I .-a i'

  I

  \, \.l r' I fl t

  unde stiteau si biiegii neciopligi, care nu aveau nore bune in catalog. Coltul clasei era locul in care picioa- rele n-aveau deloc liniste; aici se rAdea cel mai tare cAnd se spunea ceva amuzant, iar podeaua era mereu

  plini de pimAnt gi noroi. \(anda nu stirea acolo pentru c5. era neciopliti si

  gilS"gioasi. Dimpotrivi, era foarte linistiti 9i rareori zicea ceva. Si nimeni n-o auzise niciodati riz2tnd tare. CAteodati i;i schimonosea buzele intr-un fel de zAmbet sffemb, dar asta era ror.

  Nimeni nu stia exact de ce sti \tranda pe locul acela. Singurul motiv pi.rea a fi ci venea rocmai din Boggins Heights si de obicei avea incilEirile pline de noroi uscat, pe care-l aduna de pe drumurile de tari. Poate ci inviqitoarei ii plicea si-i puni pe toqi copiii care ar fi putut veni cu incilgimintea murdari in acelasi colt al clasei. Dar de Wanda Petronski nu-i

  tr|/anda

  a locul ei.

  ine, fetele

  rr.aseri ci

  banci de

  lgul clasei, prea pisa niminui, atita vreme c6.t fara era in clasi.

 • I I

  Se gAndeau la ea in afara orelor de gcoali, la

  prAnz, cAnd se intorceau in clasi, ori dimineata devreme, inainte si inceapi gcoala, cAnd grupuri de doi sau trei sau chiar mai mulgi vorbeau gi rAdeau

  in drum spre curtea scolii.

  Citeodati o agteptau pe 'Wanda, dar numai ca si

  se distreze pe seama ei.

  \7anda n-a apirut la gcoali nici a doua zi, marti.

  $i, din nou, nimeni nu i-a remarcat absenqa, in afarl

  de invigitoare si poate de Bill Byron, biiatul inalt

  care st[tea pe scaunul din spatele \Tandei ;i care putea

  acum si-9i intindi picioarele lungi de-o parte 9i de alta a bincii ei goale si si stea acolo ca o broasci, spre amuzamentul celor din colgul lui.

  Dar miercuri, Peggy gi Maddie, care stiteau in

  primele blnci, impreuni cu algi copii care aveau note

  bune gi nu aduce au o mulgime de noroi pe incilgiri,

  i

  _;"1 '-_-

  ("

  8

  i'\ [email protected]!'", 6r{

 • le gcoali, la

  dimineaga

  nd grupuri au 9i rideau

  numai ca si

  n zi, mart| nga, in afar5"

  ,aiatul inalt

  si care putea

  r parte si de

  r o broasci.,

  3 stiteau in

  3 aveau note

  pe incilgiri,

  au observat ci \(anda nu era acolo. Peggy era cea mai populari fati din scoali. Era dr5.guEi, avea multe haine frumoase ;i pirul casraniu-roscat si cA.rlion- !at. Maddie era cea mai buni prieteni a ei.

  Peggy 9i Maddie observaseri ci \iranda era absenti

  penffu ci din cauza ei intArziaseri la;coali. O tot a;teptaseri pe \7anda - si se distreze un pic pe seama ei -, iar ea pur gi simplu nu venise. Si-au tot zis ci trebuia si apari dintr-un moment in altul. L-au vizut pe Jack Beggles alergind inspre gcoali, cu cravara strAmbi 9i cu gapca aproape cizAndu-i de pe cap.

  Si-au dat seama ci probabil era tdrziu, pentru ci biiatul reusea intotdeauna si se aseze pe scaun exact cAnd suna clopogelul, de parci tocmai inscria un eseu

 • v!,' 4". :

  .ll d

  di

  f-*ri*l-€p';ri-.'

  la fotbal. Dar ele au mai asteptat un minut, apoi inci unul gi inci unul, sperind c5.'Vanda o si apari. in cele din urmi au fost nevoite s-o rupi la fugi fhri s-o fi vizut.

  Cele doui fete au ajuns in clasi dupi ce se inchi-

  seseri usile. Copiii recitau la unison din discursul

  IO

 • --'

 • Dupi ce Peggy gi Maddie nu s-au mai simtit ca niste intruse intr-o ori deja lnceputi, s-au uitat in spatele clasei gi au vizut ci W'anda nu era la locul ei. Mai mult, pe banci se pusese praful gi pirea ci \7anda nu fuse se acolo nici cu o zi in urmi, $i, daci se gindeau mai bine, nici cu o zi in urmi n-o vizu- seri. O asteptaseri un pic, dar apoi uitaserl de ea

  pAni si ajungi la gcoali.

  O a;teptau adesea pe \[anda Petronski, dar numai

  ca si se distreze pe seama e i.

  I2

 • rochiilor

  al slmtlt ca -au uitat in a ia locul ei.

  ;i pirea ci ma. )1, claca

  Li n-o vizu- :aseri de ea

  i, dar numai

  'W'anda locuia tocmai in Boggins Heighrs, dar Boggins Heights nu era un loc in care si triie sti. Era

  plicut si mergi acolo si culegi vara flori de cAmp, dar igi gine ai mereu respiragia pAni treceai cu bine

  de casa galbeni a lui mog Svenson. Oamenii din ora;

  spuneau ci mos Svenson nu e bun de nimic. Nu mun-

  cea gi, inci 9i mai riu, casa si curtea ii erau ingrozitor de murdare, vedeai cutii ruginite de conserve im-

  pri;tiate peste tot gi chiar 9i o pilirie veche de paie. Locuia singur, doar cu cAinele si cu pisica lui. Nici nu

  e de mirare, spuneau oamenii din orag. Cine ar fi triit cu el? $i circulau multe povegti despre mog Svenson,

  iar pove;tile erau din acelea care-i fhceau pe oameni

  si treaci repede de casa lui chiar gi z ta in amiaza mare si si-si doreasci si nu dea nas in nas cu el.

  Dincolo de casa lui Svenson mai erau imprigtiate

  cAteva gospodirii mici, iar intr-una dincre acestea locuia 9i \7anda Petronski, impreuni cu tatil gi cu fratele ei, Jake.

  W'anda Perronski. Cei mai multi dintre copiii din

  sala 13 nu aveau asemenea nume. Ei aveau nume ugor de pronuntat, cum ar fi Thomas, Smith sau

  rt