NOTĂ DE FUNDAMENTARE - sgg.gov.ro · disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului,...

12
NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1.Descrierea situaţiei actuale Hotărârea Guvernului 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, statuează faptul că această autoritate a administrației publice centrale realizează: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiții 2014-2020, coordonarea fondurilor alocate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2009-2014, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2014-2021 şi pentru programele de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanţate din fonduri externe nerambursabile, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează. Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene se reorganizează și își schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 personalul încadrat în cadrul structurilor suport la data intrării în vigoare prezentei ordonanțe de urgență, preluat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de la Ministerul Fondurilor Europene potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, se preia la Ministerul Fondurilor Europene. Actul normativ anterior menționat stabilește, la art. 4 alin. (1), faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1-3 propun Guvernului spre adoptare proiectele

Transcript of NOTĂ DE FUNDAMENTARE - sgg.gov.ro · disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului,...

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale

Hotărârea Guvernului 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, statuează faptul că această autoritate a administrației publice centrale realizează: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiții 2014-2020, coordonarea fondurilor alocate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2009-2014, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2014-2021 şi pentru programele de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanţate din fonduri externe nerambursabile, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene se reorganizează și își schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 personalul încadrat în cadrul structurilor suport la data intrării în vigoare prezentei ordonanțe de urgență, preluat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de la Ministerul Fondurilor Europene potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, se preia la Ministerul Fondurilor Europene. Actul normativ anterior menționat stabilește, la art. 4 alin. (1), faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1-3 propun Guvernului spre adoptare proiectele

hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

2. Schimbări preconizate

Programul de guvernare 2018-2020 statuează "pentru a creşte competitivitatea României, absorbţia integrală a fondurilor europene până în 2023 este stringentă. (...) România a fost cel de-al 11 lea stat membru din cele 28 cu care Comisia Europeană a adoptat Acordul de parteneriat, creând astfel premisele unei absorbţii ridicate la sfârşitul perioadei de implementare. România are un document-cadru care stabileşte priorităţi clare în ceea ce priveşte investiţiile, la o finanţare majorată pentru cercetare şi inovare, la o abordare echilibrată a investiţiilor din sectorul transporturilor şi la obiective mai bine aliniate la obiectivele naţionale din cadrul Strategiei Europa 2020 şi la recomandările de politică formulate în contextul semestrului european. Reducerea decalajelor regionale este unul dintre principalele obiective a utilizării Fondurilor Structurale şi de Investiţii. România trebuie să susţină creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, coroborat cu reducerea disparităţilor regionale. Pentru a creşte competitivitatea României, absorbţia integrală a fondurilor europene până în 2023 este stringentă. După ce în 2017 gradul de absorbţie a fost de 11%, Guvernul îşi propune accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rată de absorbţie de 72,5% până la 31 decembrie 2020 şi 100% până la 31 decembrie 2023. Reforma administraţiei publice are obiective subsumate ţintelor strategice promovate în "Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020": eficienţă, responsabilitate, credibilitate, transparenţă şi deschidere către cetăţean. Pentru a realiza aceste deziderate ne propunem crearea unei administraţii suple, cu viteză de reacţie rapidă şi proactivă, consistenţă în decizii şi cu resurse umane motivate şi profesioniste. Obiectivele generale privind politicile de dezvoltare regionale sunt conforme cu Strategia privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru orizontul 2035. Pilonul fundamental al viziunii noastre va fi abordarea de tip policentric, bazat pe dezvoltarea polilor de creştere economică şi creşterea conectivităţii acestora cu zonele de dezvoltare şi cu teritoriile europene." În conformitate cu prevederile Programului de guvernare 2018-2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 și cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative prezentul proiect de hotărâre a Guvernului reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene. Proiectul de hotărâre a Guvernului prevede că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea pentru următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională,

disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, planificarea spațiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, coordonarea metodologică a administrației publice locale pe domeniile de reglementare ale ministerului, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, ajutor de stat aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate. În domeniile sale de activitate, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - exercită următoarele funcții: a) de planificare strategică; b) de reglementare şi avizare; c) de reprezentare; d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate; e) de administrare; f) de implementare și gestionare a programelor finanţate din fonduri europene, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite; g) de monitorizare şi control; h) de coordonare; i) de certificare pentru Programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.

Proiectul de hotărâre realizează inventarierea programelor finantate din fonduri europene nerambursabile pentru care ministerul îndeplinește funcția de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate națională, punct naţional de contact, punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor, sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/ partenerii români, unitate de certificare pentru programele de cooperare teritorială europeană, punct naţional de contact, operator de program.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013, Programul operaţional "Capacitate administrativă" 2014-2020. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice exercită funcțiile de autorităţi de management/autorităţi comune de management, autorităţi naţionale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naţionale de contact/persoane naţionale de contact, sistem național de control de prim-nivel pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcțiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI – CBC. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are rolul de Autoritate Națională/ Sistem național de control de prim-nivel pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România, potrivit Regulamentului (UE) Nr 1303/2013, art. 70 alin (2) și

ale Regulamentului (UE) Nr. 1299/2013, art. 20, alin (2), în care se arată că Autoritatea de management a unui program de cooperare teritorială europeană, poate accepta ca totalitatea sau o parte a unei operațiuni să fie implementată în afara părții din Uniune a zonei vizate de program, cu îndeplinirea unor condiții. Astfel se asigură posibilitatea ca anumite organizații din România să poată participa în orice alt program de cooperare transfrontalieră sau transnațională, atâta timp cât se decide de către Comitetul de Monitorizare al respectivului program, utilizarea acestei flexibilități permise de legislația europeană. Menționăm faptul că România nu contribuie financiar la aceste programe, dar poate atrage fonduri din acestea. Participarea organizațiilor din România presupune ca la nivelul țării noastre să existe o instituție care să preia rolul de Autoritate Națională/Punct Național de Contact/ Control de Prim Nivel și să existe și un sistem de control desemnat, similar celorlalte programe de cooperare teritorială europeană în care participă. În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este constituit Punctul de Contact ESPON conform articolului 9 din Hotărârea Guvernului nr. 274/2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020. Totodată, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice își desfășoară activitatea Agenţia de implementare pentru programele PHARE. În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 „Îmbunătăţirea mediului înconjurător“, din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, potrivit Actului aditional nr. 1, la Acordul de delegare de atribuţii nr. 969119/2011, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice în calitate de Unitate Naţională de Coordonare şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Organism Intermediar, act adițional semnat în data de 09.05.2013. Totodată, în data de 7 septembrie 2010, Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian au semnat Acordul cadru privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna. Acest Acord a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 741/2010. De asemenea, ministerul asigură coordonarea Ariei Prioritare 3 „Turism, cultură, contacte directe între oameni” din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și asigură Punctul de contact şi reprezentarea României în cadrul Grupului Director al Ariei Prioritare 10 „Ameliorarea Capacității administrative și cooperării instituționale” a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, potrivit Ordinului Ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1034/2011 privind

stabilirea unor competente și delegarea unor atributii pentru asigurarea coordonarii Ariei Prioritare 3 „Turism, cultură, contacte directe între oameni”. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice este autoritate pentru amenajarea spaţiului maritim în conformitate cu Ordonanţa nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, aprobată prin Legea nr. 88/2017, prin transpunerea Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritime. Mai mult, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 18/2016, secretariatul Comitetului de amenajare a spațiului maritim este asigurat de autoritatea publică centrală din domeniul dezvoltării teritoriale, respectiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. În conformitate art. 18 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea administrației publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism. Potrivit art. 2 alin.(3) , al aceleiași legi, gestionarea spațială a teritoriului tarii se realizează prin intermediul amenajării teritoriului și al urbanismului, care constituie ansambluri de activități complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viața în localitățile urbane și rurale, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, național și european. Potrivit politicilor europene și naționale, planificarea mobilității urbane este o formă de planificare ce susține autoritățile administrației publice locale în dezvoltarea unor moduri de transport sustenabile și centrate pe cetățean. Procesul de elaborare a Agendei Urbane a Uniunii Europene este structurat în 12 parteneriate pe diferite teme, printre care se numără și parteneriatul privind mobilitatea urbană, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice participând atât la elaborarea cât și la implementarea Agendei Urbane a Uniunii Europene.

Proiectul de hotărâre include, detaliat, atribuțiile autorității administrației publice centrale; acesta prevede structura organizatorică și numărul de posturi necesare îndeplinirii în bune condiții a tuturor atribuțiilor și responsabilităților.

Proiectul de hotărâre prevede atribuțiile ministrului dezvoltării regionale și administrației publice ce sunt realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018.

Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-și desfășura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de şapte, acest număr de posturi fiind cel deținut de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice potrivit H.G. nr.1/2013, cu modificările și completările

ulterioare, înainte de înființarea fostului Minister al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene. Personalului din această categorie îi sunt aplicabile dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la proiect reprezintă detalierea structurii aparatului propriu alministerului pe compartimente.

În condițiile în care, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Ministerul Fondurilor Europene a preluat de la fostul Minister al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene 7 direcții generale, precum și o parte a personalului încadrat în structurile suport, anumite compartimente cu atribuții orizontale au fost redimensionate în vederea adecvării acestora la noua structură a ministerului:

- Direcția audit public intern, Direcția corp control și Direcția comunicare se organizează la nivel de serviciu,

- Centrul operativ pentru situații de urgență și Structura de securitate se comasează și se organizează în Serviciul situații de urgență și informații clasificate.

Modificările raporturilor de serviciu presupuse de această reorganizare vor fi realizate cu respectarea dreptului la carieră a funcționarilor publici în cauză, conform legii. Numărul maxim aprobat pentru fostul Minister al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a fost, conform HG nr. 15/2013, cu modificările și completările ulterioare 2104. Acest număr de posturi a rezultat din însumarea numărului de posturi al fostului MDRAP (829), respectiv MFE (1275) și includea numărul de posturi corespunzător OIR POS DRU, unități cu personalitate juridică. Prin prezentul proiect de hotărâre se preconizează suplimentarea numărului de posturi al MDRAP față de numărul avut înainte de preluarea MFE (920 posturi). Această suplimentare este necesară pentru asigurarea capacității administrative a structurilor care implementează Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – program de investiții cu importanță strategică cu o mărime comparabilă cu cea a Programului Operațional Regional, dar care în prezent este implementat în cadrul unor structuri subdimensionate. Ca urmare a multiplelor modificări ale Programului Național de Dezvoltare Locală, volumul de muncă a crescut exponențial, respectiv în anul 2017 în cadrul Analizei volumului de muncă şi a gradului de încărcare cu sarcini a personalului de execuție (realizată în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice), la nivelul Serviciului dezvoltare infrastructură, s-a înregistrat un volum de muncă de 354%, iar la nivelul Serviciului construcții și reabilitări, 266%. Totodată, numărul de contracte a crescut, ajungând la 11.442 contracte până în prezent (Etapa I 2015-2019 - 4.591 obiective de

investiții cu o sumă totală alocata de 16.117.719 mii lei, Etapa II 2017-2020 - 6.851 obiective de investiții cu o suma alocată de 29.981.337 mii lei), iar personalul existent este insuficient raportat la activitățile care trebuie realizate. În plus, fluctuația de personal foarte mare și neocuparea posturilor vacante a determinat o supraîncărcare suplimentară cu sarcini și responsabilități. De asemenea, pentru a respecta angajamentele privind absorbția fondurilor europene gestionate la nivelul MDRAP, în contextul reorganizării instituției, este necesară continuarea procesului de întărire a capacității de administrare a fondurilor europene, în special la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional și la nivelul structurilor suport. Având în vedere, pe de o parte, complexitatea atribuțiilor autorităților de management prevăzute de reglementările comunitare aferente noii perioade de programare 2014-2020, în colaborare cu structurile suport din cadrul MDRAP, precum și, pe de altă parte, riscurile identificate asupra obiectivelor operaționale ale direcției generale generate de insuficiența personalului, în special care privesc prevenirea dezangajării fondurilor și contracararea producerii erorilor, reiterăm necesitatea suplimentării numărului de posturi aprobat. Totodată, la nivelul MDRAP este gestionat un nou program transnațional (Programul transnațional Dunărea) pentru care ministerul este autoritate națională și este necesară alocarea unor posturi suplimentare in vederea monitorizării unui număr de peste 170 de proiecte. Anexele nr. 2-3 cuprind enumerarea instituţiile publice și organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum și a unităţilor care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în conformitate cu actele normative în vigoare. Ministerul va avea un parc de 99 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism, aferente desfășurării în bune condiții a activității Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice Prezenta solicitare privind dimensionarea parcului auto la 99 de autoturisme are în vedere deplasările realizate de autoritățile de management în interesul serviciului, pentru realizarea responsabilităților, care implică utilizarea autoturismelor pentru vizite de monitorizare, vizite de asistență, vizite de verificare la fața locului sau deplasări curente în București, la Autoritatea de Certificare și Plată, Trezorerie, Autoritatea de Audit. În cadrul programelor de cooperare teritorială europeană sunt implicate numeroase state membre/partenere, urmând ca vizitele de monitorizare sau participarea în cadrul unor evenimente să fie realizate simultan pentru mai multe programe. Menţionăm faptul că, atunci când nu a fost posibilă, (în parte datorită dificultății de a realiza o astfel de deplasare cu avionul, accesul fiind limitat și scump către aeroporturile mici și mai puțin circulate în cazul statelor partenere), sau distanțele nu justificau deplasarea cu avionul, deplasările reprezentanţilor autorităților de management pentru participarea la diverse evenimente organizate în cadrul programelor sau

pentru efectuarea vizitelor de monitorizare a fost efectuată preponderent cu autoturisme proprietate personală. Costurile aferente achiziției autoturismelor suplimentare va fi suportat din asistența tehnică aferentă programelor finanțate din fonduri europene gestionate de minister.

Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice se constituie prin preluarea unei părți a patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sectorul 5 şi îşi desfăşoară activitatea în spaţii din următoarele sedii din Bucureşti: Bulevardul Libertăţii nr. 16, (Tronsoanele I, V şi VI) latura nord, sectorul 5, Bulevardul Libertăţii nr. 14, (Tronsoanele V şi VI) latura sud, sectorul 5 şi Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.

Personalul autorității este constituit din funcționari publici și personal contractual. Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice este preconizată a se realiza în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

21. Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori An curent

Următorii 4 ani Media următorilor 5 ani, după anul curent

1 2 3 4 5 6 7

1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a)bugetul de stat, din acesta: -impozit pe profit -impozit pe venit b)bugete locale: -impozit pe profit c)bugetul asigurărilor sociale -contribuţii de asigurări

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare din care: a)bugetul de stat, din acesta: -cheltuieli de personal -bunuri şi servicii b)bugete locale: -cheltuieli de personal -bunuri şi servicii c)bugetul asigurărilor sociale -cheltuieli de personal -bunuri şi servicii

3.Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b)bugete locale

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Propuneri pentru acoperirea creşterilor de cheltuieli

Finanțarea posturilor și cheltuielilor suplimentare se va asigura în condițiile legii, cu încadrarea în bugetul ministerului, inclusiv din fonduri externe nerambursabile. Finanțarea cheltuielilor suplimentare cu parcul auto va fi asigurată din fonduri europene (asistența tehnică a programelor gestionate de MDRAP).

5. Propuneri pentru acoperirea scăderilor de venituri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

7. Alte informaţii Finanțarea posturilor și a cheltuielilor suplimentare se realizează cu încadrarea în prevederile bugetare preluate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene.

11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectivul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei

Proiectul de act normativ a fost supus consultării în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de

publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.Informaţii privind avizarea de către: a)Consiliul legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)Consiliul Economic şi Social d)Consiliul Concurenţei e)Curtea de Conturi

Este necesar avizul Consiliului Legislativ.

6. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul ministerului, la elaborarea acestuia fiind îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţeanului sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare

1.Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administrative publice centrale şi/sau locale-înfiinţarea sau extinderea competenţei instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2.Alte informaţii Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care în forma prezentată a fost avizat de Consiliul Legislativ şi de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

VICEPRIM - MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Paul STĂNESCU

Avizăm favorabil:

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE Rovana PLUMB

PREȘEDINTELE

AGENȚIEI NAȚIONALE A

FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Leonid-Augustin MOISIU

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Lia-Olguța VASILESCU

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Eugen Orlando TEODOROVICI

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Teodor-Viorel MELEȘCANU

MINISTRUL JUSTIŢIEI Tudorel TOADER