Micro Cur Suri

49
Microcursuri Inima -face parte din aparatul circulator in cadrul caruia joaca rolul uneipompe aspiratoare-respingatoare ce asigura circulatia sangelui. Localizare: -este situata in etajul inferior al mediastinului anterior (compartimentulpericardic), imediat deasupra diafragmei intre cei doi plamani, o treime ladreapta si doua treimi la stanga liniei mediane. Culoare: este rosiatica cu tenta mai inchisa spre dreapta. Consistenta: ferma. Greutate: 270-300 grame. Capacitate: 500-600 cm Dimensiuni: -diametrul longitudinal – 133 mm -diametrul transversal – 103 mm Forma: -are forma unui con turtit antero-posterior cu axul orientatoblic sau ca o piramida triunghiulara cu un perete mai ingust (margineastanga mai latita a inimii). Morfologie externa si raporturi: inimii i se descriu o baza, un varf si doua margini. Baza este orientata posterior in sus si spre dreapta.Prezinta doua segmente: -drept – corespunzand atriului drept -stang – corespunzand atriului stang La nivelul segmentului drept se gasesc orificiile v e n e i c a v e superioare si inferioare. Extremitatile laterale drepte ale acestor orificii fiindunite printr-un tesut terminal care spre interiorul inimii corespunde crestei.terminale a lui Hiss. Acest segment al

Transcript of Micro Cur Suri

Page 1: Micro Cur Suri

MicrocursuriInima

- f a ce pa r t e d in apa ra tu l c i r cu l a to r i n c ad ru l c a ru i a j oaca ro lu l une i pompe aspiratoare-respingatoare ce asigura circulatia sangelui.Localizare:-este situata in etajul inferior al mediastinului anterior (compartimentulpericardic), imediat deasupra diafragmei intre cei doi plamani, o treime la dreapta si doua treimi la stanga liniei mediane.Culoare:este rosiatica cu tenta mai inchisa spre dreapta.Consistenta:ferma.Greutate:270-300 grame.Capacitate:500-600 cmDimensiuni:-diametrul longitudinal – 133 mm-diametrul transversal – 103 mmForma:-are forma unui con turtit antero-posterior cu axul orientat ob l i c s au ca o p i r amida t r i ungh iu l a r a cu un pe re t e ma i i ngus t (ma rg inea stanga mai latita a inimii).Morfologie externa si raporturi: inimii i se descriu o baza, un varf si doua margini. Baza este orientata posterior in sus si spre dreapta.Prezinta doua segmente:-drept – corespunzand atriului drept-stang – corespunzand atriului stangL a n i v e l u l segmentului drept s e g a s e s c o r i f i c i i l e v e n e i c a v e superioare si inferioare. Extremitatile laterale drepte ale acestor orificii fiindunite printr-un tesut terminal care spre interiorul inimii corespunde crestei. t e r m i n a l e a l u i H i s s . A c e s t s e g m e n t a l b a z e i v i n e i n r a p o r t c u p l e u r a m e d i a s t i n a l a s i p r i n i n t e r m e d i u l e i c u :- f a t a m e d i a s t i n a l a a p l a m a n u l u i drept-n. frenic drept-vasele frenice superioare drepte. La nivelul segmentului stang s e ga se sc o r i f i c i i l e c e lo r pa t ru vene pulmonare: -doua stangi (superior si inferior)-doua drepte (superior si inferior). Acest segment are raporturi identine cu fata posterioara a pericardului.L a b a z a i n i m i i s e d e s e n e a z a c r u c e a v e n o a s a a l u i B e n n i n g h o f c u importanta in orientarea spatiala a inimii.Varful sau apexul:-este orientat anterior in jos si spre stanga-corespunde spatiului 5 intercostal stang la 7 cm de stern, pelinia medio-claviculara stanga, nivel la care se poate observa socul apexian.

Page 2: Micro Cur Suri

-la dreapta varfului inimii, pe marginea dreapta exista o mica s c o b i t u r a n u m i t a i n c i z u r a v a r f u l u i i n i m i i , u n d e s e i n t a l n e s c s a n t u r i l e interventriculare anterior si posterior.Fata sternocostala:-are raporturi identice cu fata anterioara a pericardului.-orientata anterior, este brazdata de un sant transversal, numit santul atrio-ventricular sau santul coronar anterior. In portiunea sa mijlocie, santulcoronar anterior este intrerupt de emergenta trunchiului arterei pulmonare.Santul coronar anterior separa doua segmente: -superior-inferiorSegmentul superior are 4 planuri:Planul I:- f o r m a t d e :- a u r i c u l u l d r e p t - c a r e i m b r a t i s e a z a i n t o t a l i t a t e f a t a a n t e r i o a r a a a o r t e i - a u r i c u l u l s t a n g - c a r e i m b r a t i s e a z a p a r t i a l trunchiul arterei pulmonare.Planul II:- f o r m a t d e t r u n c h i u l a r t e r e i p u l m o n a r e l a s t a n g a s i l a dreapta.-a ce s to r a s i pe un p l an ma i pos t e r i o r s i sp r e d r eap t a l i s e adauga vena cava superioara- l a e m e r g e n t a , t r u n c h i u l a r t e r e i p u l m o n a r e s e s i t u e a z a a n t e r i o r f a t a d e a o r t a . P r a c t i c a r t e r a p u l m o n a r a , a o r t a s i v e n a c a v a supe r ioa r a sun t d i spuse pe un p l an ob l i c d in sp re s t anga sp re d r eap t a s i dinainte inapoi.Planul IV:-reprezentat de fata anterioara a atriilor.Segmentul inferior:-situat intre santul coronar anterior si varful inimii, este strabatut de santul longitudinal sau santul interventricular anterior ce separa:-o zona dreapta mai intinsa ce corespunde ventriculului dreptd e ,- o z o n a s t a n g a m a i i n g u s t a c e c o r e s p u n d e v e n t r i c u l u l u i s t a n gFata diafragmatica:-este oritentata posterior si inferior-are aceleasi raporturi cu baza pericardului. - e s t e s e p a r a t a d e b a z a i n i m i i p r i n s a n t u l c o r o n a r p o s t e r i o r d i s p u s t r a n s v e r s a l , i n c a r e s e a f l a s i n u s u l c o r o n a r = portiunea terminala dilatata a venei coronare mari.- s u b s a n t u l c o r o n a r p o s t e r i o r , f a t a d i a f r agma t i ca e s t e b r azda t a de s an tu l l ong i t ud ina l s au i n t e rven t r i cu l a r posterior ce separa o zona stanga mai intinsa corespunzand ventricululuistang, de o zona dreapta mai redusa ce corespunde ventriculului drept.Marginea dreapta:-este ascutita si prezinta doua portiuni: una verticala si alta orizontalace fo rmeaza i n t r e e l e un ungh i ob tuz de unde s i denumi rea de marg ine obtuza a inimii.Marginea stanga:

Page 3: Micro Cur Suri

-latita si rotunjita-unii autori o considera fata pulmonara-p rez in t a r apo r tu r i cu : -p l eu ra med i a s t i na -fata mediastinala a plamanului stang-nervul frenic stang-vasele frenice superioare stangiI n s a n t u r i l e c o r o n a r e ( s e c o n t i n u a u n u l c u c e l a l a l t ) s i s a n t u r i l e interventriculare (se intalnesc la nivelul incizurii varfului inimii) se situeazavasele coronare si principalele lor ramuri, toate avand un traiect sinuos.Pe langa vase, in aceste santuri, dar si pe suprafata inimii se gaseste un tesut celulo-adipos care umple golurile de pe suprafata inimii, rotunjindcontururile.Configuratia interna:- i n i m a e s t e i m p a r t i t a d e u n s e p t l o n g i t u d i n a l c a r e l a e x t e r i o r c o r e s p u n d e s a n t u r i l o r i n t e r v e n t r i c u l a r e ( a n t e r i o r s i p o s t e r i o r ) i n d o u a  jumatati:-dreapta: inima venoasa-stanga: inima arterial-fiecare jumatate este impartita de un sept transversal intr-un atriu situat spre baza si un ventricul situat spre varf.- s e p t u l a t r i o v e n t r i c u l a r c o r e s p u n d e l a s u p r a f a t a i n i m i i s a n t u r i l o r c o r o n a r e , a n t e r i o r s i p o s t e r i o r . L a n i v e l u l l u i s e g a s e s c o r i f i c i i l e atrioventriculare si arteriale (al arterei pulmonare la dreapta si al aortei lastanga).Atriile:1. Atriul drept:-pe peretele inferior in portiunea antero-inferioara se gaseste triunghiul lui Koch, delimitat de:-insertia valvei septale a tricuspidei – anterior-orificiul sinusului coronar cu valvula lui Thebesius –p o s t e r i o r- b a n d a s i n u s a l a – s u p e r i o r . A c e a s t a b a n d a e s t e determinata partial de relieful sinusului coronar si partial de tendonul lui  Toda ro ca r e s e i n t i nde de l a ex t r emi t a t ea l i be r a a va lve i l u i Eus t ach io l a peretele intern. In aria triunghiului lui Koch se afla nodulul atrioventricular allui Aschoff-Tavara.Auriculul drept:- fo rma t r i ungh iu l a r a s i imbra t i s eaza i n t o t a l i t a t e f a t a an t e r i oa r a a aortei pe care o amputeaza formand patul auricular.-margina superioara a auriculului drept determina pe fata anterioara a aortei o condensare numita plica preaortica.-auriculul drept reprezinta calea de abord chirurgical.2. Atriul stang:-peretii superior, inferior si extern sunt netezi.Auriculul stang:-mic s i ne r egu l a t , imbra t i s eaza pa r t i a l f a t a an t e r i oa r a a t r unch iu lu i arterei pulmonare.Ventriculele:Septul interventricular prezinta doua portiuni:-musculara – mare-membranoasa – mica,la jonciunea septului interventricular cu septul atrioventricular.

Page 4: Micro Cur Suri

Fiecare ventricul prezinta doua componente:R – de receptive , E – de evacuare spre torentul circulator1. Ventriculul drept:-comparabil cu o palnie sau un con-poa r t a nume le de „ in fund ib i l u l l u i Wol f f ” s au „co rnu l a r t e r i a l a l l u i Luschka”.2. Ventriculul stang:-are aspect cilindric-poarta numele de „canalul arterial al lui Mark See” La n ive lu l ven t r i cu l e lo r ex i s t a numeroase p roeminen t e muscu l a r numite coloane musculare sau trabecule carnoase grupate in trei ordine:Ordinul I: muschii papilari:-au forma conica cu baza la peretele ventricular si varful spre interiorulventriculului- l a n i v e l u l v a r f u l u i , c a r e e s t e u n e o r i b i f i d , s e a n c o r e a z a c o r z i l e tendinoase, care adera la valva atrio-ventriculara.-sunt mai puternici la ventriculul stang decat la ventriculul drept.Ordinul II: arcuri musculare:-prin extremitati adera la peretele ventricularOrdinul III: r e l i e f u r i m u s c u l a r e c a r e p e t o a t a i n t i n d e r e a a d e r a l a peretele ventricular.La va r fu l f i e ca ru i ven t r i cu l ex i s t a o ag lomera re ( cong lomera t ) s i o in t r epa t runde re a t r abecu l e lo r c a rnoase de o rd inu l I I s i I I I f o rmand zona cavernoasa.1. Ventriculul drept:-are forma de piramida triunghiulara-i se descriu o baza, un varf, trei pereti:Peretele anterior:este concav si prezinta muschiul papilar anterior.Peretele inferior:este concav si prezinta muschiul papilar inferior.Peretele intern:convex si prezinta muschiul papilar intern sau septalMuschii papilar anterior si papilar intern sunt conectati prin bandeletaansiforma a lui Poirier sau trabecula septo-marginala = moderator band curol in a impiedica supradilatarea ventriculului drept. Aceasta banda are omargina convexa ce adera la pereti si o margine concava ce priveste spreinteriorul ventriculului. Pare a se continua cu creasta supraventriculara.Baza p r e z i n t a o r i f i c i u l a t r i o v e n t r i c u l a r d r e p t p r e v a z u t c u v a l v a tricuspida si orificiul arterei pulmonare prevazut cu trei valvule semilunare.C e l e d o u a o r i f i c i i s u n t s e p a r a t e d e c r e a s t a s u p r a v e n t r i c u l a r a s a u d e pintenele lui Wolff.Varfulsituat la dreapta varfului inimii.2. Ventriculul stang:-are forma unui con turtit transversal-prezinta baza, varf si doi peretiPeretele extern:concavPeretele intern: sau septal – concav. La jonctiunea peretilor se gasesc muschii papilar anterior si posterior.Baza p r ez in t a o r i f i c i u l ao r t e i cu ce l e t r e i va lvu l e s emi luna re s i t ua t superior si orificiul atrioventricular stang cu valvula mitrala situat inferior.Varfulsituat exact la varful inimii prezinta zona cavernoasa.

Page 5: Micro Cur Suri

Scheletul fibros si aparatul valvular al inimii:-se situeaza la nivelul septului atrioventricular-scheletul fibros este reprezentat de cele patru inele fibroase Lower si c e l e doua t r i gonu r i f i b roa se ca ro ra un i i au to r i l e ma i adauga s i po r t i unea membranoasa a septului interventricular.C e l e p a t r u i n e l e f i b r o a s e L o w e r c i r c u m s c r i u c e l e d o u a o r i f i c i i atrioventriculare precum si cele doua orificii arteriale. Trigonul fibros stang solidarizeaza inelele fibroase Lower ale oriciuluiatrio-ventricular stang si orificiul aortei. Trigonul fibros drept mai alungit solidarizeaza trei inele fibroase:-orificiul aortei-orificiul atrio-ventricular drept-orificiul atrio-ventricular stangOrificiul arterei pulmonare este prevazut cu trei valvule semilunare: anterior, drept si stang.Or i f i c i u l ao r t e i e s t e p r evazu t cu t r e i va lvu l e s emi luna re : pos t e r i o r , drept si stang.Orificiul atrio-ventricular drept prevazut cu trei valvule tricuspide cep r e z i n t a t r e i c u s p i d e :- a n t e r i o a r a ( c e a m a i m a r e )-inferioara-interna (septala).Orificiul atrio-ventricular stang prevazut cu valva mitrala ce prezinta doua cuspide: -anterior (interna sau septala)-posterior (externa). S c h e l e t u l f i b r o s a l i n i m i i d a i n s e r t i i a t a t a p a r a t u l u i v a l v u l a r c a t s i miocardului atrial si ventricular.Aparatul valvular al inimii:  -reprezentat de valvele atrioventriculare si valvele semilunare ce au rolul de a regla sensul circulatiei sangelui.-valvele atrio-ventriculare permit trecerea sangelui numai dinspre atriuspre ventricul, iar cele semilunare numai dinspre ventricul spre artere.- p o a t e f i s e d i u l u n o r a f e c t i u n i : - s t e n o z e : s t e n o z a m i t r a l a-insuficiente: insuficienta aorticaValvele atrio-ventriculare:- a u f o r m a t r o n c o n i c a ( t r u n c h i d e c o n ) c a r e i a i s e d e s c r i u : d o u a circumferinte (mare si mica) si doi pereti:C i r cumfe r in t a ma re : a d e r a l a i n e l u l f i b r o s L o w e r c e circumscrie orificiul atrio-ventricular.Circumferinta mica: e s t e n e r e g u l a t a s i s e s i t u e a z a s p r e interiorul ventriculului.Peretele axial: in raport cu fluxul sanguin ce trece din atriu in ventricul.Peretele parietal: in raport cu peretii ventriculari. P e p e r e t e l e p a r i e t a l s i c i r c u m f e r i n t a m a r e s e a n c o r e a z a c o r z i l e t e n d i n o a s e c e l e a g a v a l v a a t r i o - v e n t r i c u l a r a d e m u s c h i i p a p i l a r i . R o l u l acestora este de a permite inchiderea valvelor atrio-ventriculare si de a nu permite rasfrangere lor spre interiorul atriului.Valva atrio-ventriculara dreapta prezinta trei cuspide iar cea stanga doua cuspide.Valvele semilunare:-strajuiesc orificiile arteriale:-al arterei pulmonare la dreapta-al aortei la stanga-au fo rma uno r cu ibu r i de r andun i ca f i e ca r e p r e z e n t a n d : - o m a r g i n e a d e r e n t a l a p e r e t e l e a r t e r i a l c o r e s p u n z a n d inelului fibros Lower ce circumscrie orificiul .

Page 6: Micro Cur Suri

.-o margine libera pe care exista o mica proeminenta:-tuberculul lui Arantius la aorta-tuberculul lui Morgagni la artera pulmonaraExistenta acestor tuberculi permite inchiderea perfecta a orificului arterial in diastola ventriculara.-o f a t a ax i a l a : convexa i n r apo r t cu f l uxu l s angu in ca r e i n sistola ventriculara trece dinspre ventricul spre artere.-o f a t a pa r i e t a l a : concava i n r apo r t cu pe r e t e l e a r t e r i a l cu c a r e d e l i m i t e a z a s i n u s u l V a l s a l v a . A c e s t a e s t e d e s c h i s i n d i a s t o l a ventriculara si inchis in sistola ventriculara.Miocardul:-formeaza peretele inimii-invelit in epicard (foita viscerala a pericardului seros) si captusit dee n d o c a r d c a r e l a n i v e l u l v a s e l o r m a r i c e v i n s a u p l e a c a d e l a i n i m a s e continua cu endoteliul vascular.-se distinge un miocard de tip embrionar si un miocard propriu-zis.Miocardul embrionar= sistem excito-conductor al inimii sau cardio-v e c t o r c e a r e r o l u l d e a g e n e r a s i t r a n s m i t e i n f l u x u r i l e n e c e s a r e automatismului cardiac. -este reprezentat de fibre ce formeaza noduli, fascicule si retele.- impu l su l p r i n con t r ac t i a c a rd i aca p l eaca de l a n ive lu l nodu lu i s i no - atrial.Nodulul sino-atrial s a u n o d u l u l l u i K e i t h - F l a c k , s e a f l a i n p e r e t e l e atriului drept intre orificiile de varsare ale celor doua vene cave, mai aproape de locul de varsare a venei cave superioare.Nodulul atrio-ventricular  sau nodulul lui Aschoff-Tawara se situeaza la locul de intalnire a septului interatrial (mai mult spre atriul drept) cu septul a t r i o ven t r i cu l a . I s e de sc r i u doua po r t i un i : - una a t r i a l a – nodu lu l l u i Lahn, situat in triunghiul lui Kohn langa orificiul sinusului coronal si- una ven t r i cu l a r a – numi t a capul fasciculului lui Hiss sau Kent.Fasciculul Hiss porneste din capul fasciculului Hiss, descinde in septul interventricular si la locul unde portiunea membranoasa a acestui sept se continua cu portiunea musculara, fasciculul Hiss se bifurca, cele doua ramuri,dreapta si stanga, fiind destinate celor doua ventricule la nivelul carora se ramifica bogat formand reteaua Purkinje. Miocardul propriu-zis:-septul atrio-ventricular la nivelul caruia se afla scheletul fibros al inimii s epa ra comple t m ioca rdu l a t r i a l de c e l ven t r i cu l a r pe rmi t andu - se a s t f e l contractia izolata a acestuia.Miocardul atrial:-este slab reprezentat, rolul sau functional fiind de importanta minora-in cadrul miocardului atrial se disting fibre proprii fiecarui atriu si fibrecomune ambelor atrii.Fibre proprii ale atriului drept:

-fasciculul terminal-fasciculul lui Lower

Page 7: Micro Cur Suri

- f a sc i cu lu l l imb ic i n f e r i o r s i supe r io r c e i n c o n j o a r a f o s a o v a l a - f i b r e c i r c u l a r e i n j u r u l o r i f i c i i l o r v e n e l o r cave si sinusului coronar.Fibre proprii ale atriului stang:-fibre circulare in jurul celor patruv e n e p u l m o n a r e . F i b r e l e c i r c u l a r e , s i m i l a r c e l o r a l e a t r i u l u i d r e p t , s e considera ca ar avea rolul unor sfinctere.Fibre comune ambilor atrii:- s e g r u p e a z a i n a n s i f o r m e s i transversale.Fibrele ansiforme: i nca l eca p r i n concav i t a t e a l o r a t r i i l e ; l a n ive lu l s ep tu lu i i n t e r a t r i a l a ce s t e f i b r e s e condenseaza i n t r -un f a sc i cu l e ansiform interatrial.Fibrele transversale:se dispun atat pe fata anterioara cat si pe fata posterioara a atriilor cu mentiunea ca la nivelul auriculelor divergocolindu-le.Miocardul ventricular:-este foarte bine dezvoltat si joaca rol esential in dinamica inimii.-in arhitectura micorcardului ventricular se disting fibre spirale si fibre circulare.1. Fibrele spirale se impart in externe si interne.  a.fibrele spirale externe sunt atat proprii fiecarui ventriculcat si comune ambilor ventriculi.-fibrele spirale externe proprii fiecarui ventricul pornesc de l a s c h e l e t u l f i b r o s a l i n i m i i d i n t r - o p a r t e s i d e s c r i u o s p i r a l a i n j u r u l ventriculului respectiv. Daca pornesc posterior se termina de aceeasi parte,dar anterior.-fibrele spirale externe comune ambilor ventriculiPornesc de la scheletul fibros al inimii dintr-o parte si descriu o spirala in jurul celordoi ventriculi si se termina tot pe scheletul fibros de partea opusa.In concluzie, fibrele spirale externe descriu la varful inimiiun vartej denumit „trandafirul lui Senac”.b.fibrele spirale interne:iau nastere la varful inimii din fibreles p i r a l e e x t e r n e . O p a r t e d i n f i b r e l e s p i r a l e i n t e r n e p a t r u n d i n s e p t u l interventricular.2. Fibrele circulare= forta motrice a inimii.-dispuse circular in jurul fiecarui ventricul intre stratul spiral extern siintern. Cele doua straturi formeaza un „V” cu varful la varful inimii, iar intre bratele sale departate se afla fibrele circulare.Printre fibrele miocardului ventricular se afla si numeroase fibre dec o l a g e n c e a c t i o n e a z a c a u n r e s o r t c e s e c o m p r i m a p r i n c o n t r a c t i a miocardului ventricular si se decomprima prin relaxarea lui.Regiunile pleuropulmonareRegiunile pleuropulmonare (dr. si stg.) reprezinta regiunile laterale alecavitatii toracice fiind separate intre ele de mediastin.F i e c a r e r e g i u n e p l e u r o p u l m o n a r a c o n t i n e : - p l e u r a -plamanul respectivIntre pleura parietala pe de-o parte si fata interna a cutiei toracice pede a l t a pa r t e s e i n t i nd o s e r i e de t r a c tu r i con junc t i ve ca r e so l i da r i z eaza pleura parietala de structurile invecinate.A c e s t e t r a v e e i m p r e u n a c u t e s u t u l c o n j u n c t i v f o r m e a z a f a s c i a endotoracica (toracica, subpleurala sau endotoracica a lui Lushcka). Ea este constituita din 2 portiuni:-membrana suprapleurala-fascia frenico-pleurala

Page 8: Micro Cur Suri

Membrana suprapleurala (extrapleurala) tapeteaza pleura costala pe care o solidarizeaza de fata interna a peretelui toracic.Fascia frenico-pleurala t ape t eaza p l eu ra d i a f r agma t i ca pe ca r e o solidarizeaza de fata toracica a diafragmei.

Pleura

=membrana cu rol de protectie si de usurare a miscarilor plamanilor indinamica respiratorie-ca orice seroasa este formata dintr-o:-foita viscerala ce acopera plamanul-foita parietala ce captuseste peretii toracelui - c e l e doua fo i t e s e con t i nua una cu a l t a l a n ive lu l h i l u lu i pu lmona ry reflectandu-se in jurul radacinii plamanului- l im i t a de r e f l e c t i e e s t e p r e lung i t a i n f e r i o r , cons t i t u ind l i gamen tu l pulmonar (ligament triunghiular al plamanului, ligamentul lui MOROZOV), de forma triunghiulara cu:-varful – la hilul pulmonary-baza – la diafragma-o margine aderenta-o margine libera spre mediastinLigamentul pulmonar- p r e z i n t a d o u a f o i t e : - a n t e r i o a r a i n p l a n s a g i t a l -posterioara in plan frontal-se intinde de la hilul pulmonar, medial si inferior pana la diafragma-contine in grosimea sa vase, nervi si tesut conjunctiv.Fata viscerala a pleurei (pleura pulmonara):- a d e r a i n t i m l a s u p r a f a t a p l a m a n u l u i , e s t e l u c i o a s a , s u b t i r e s i transparenta-prin transparenta sa se vizualizeaza desenul lobular al plamanului-patrunde la nivelul scizurilor pana la hil, invelind astfel in totalitate fiecare lob pulmonar.-la nivelul hilului ligamentului pulmonar se reflecta si se continua cu fata parietala a pleurei (pleura parietala).Foita parietala a pleurei (pleura parietala):- m a i g r o a s a , c a p t u s e s t e p e r e t i i c a v i t a t i i t o r a c i c e s i i n f u n c t i e d e localizarea topografica i se descriu trei portiuni: -costala-diafragmatica-mediastinala-la nivelul locului de schimbare a directiei pleurei parietale de pe un pe re t e pe a l t u l ( d in t r -un p l an i n a l t u l ) s e fo rmeaza r ece su r i p l eu ra l e s au sinusuri pleurale:-costo-diafragmatic-costo-mediastinal anterior-costo-mediastinal posteriorr-frenico-mediastinal-cupola pleuralaPortiunea mediastinala a pleurei parietale:- e p o r t i u n e a p l e u r e i p a r i e t a l e a p l i c a t a p e f a t a m e d i a s t i n a l a a plamanului cu exceptia hilului pulmonar si are aspect relativ plan.Organele mediastinului isi lasa amprenta pe aceasta fata a pleurei si plamanului.Are raporturi diferite-n partea dreapta fata de stanga.

Page 9: Micro Cur Suri

Partea dreapta:Prehilar:-impresiunea cardiac-impresiunea trunchiului brahiocefalic-impresiunea venei cave superioare -n. frenic-vase frenice superioareSuprahilar:-arcul venei azygosRetrohilar:-vena azigos-portiunea toracica a esofagului-n. vag dreptInfrahilar:-ligamentul pulmonar dreptPortiunea diafragmatica a pleurei parietale:- so l i da r i z a t a de f a t a t o r ac i ca a d i a f r agme i p r i n i n t e rmed iu l f a sc i e i frenicopleurale (fascia endotoracica)- p r i n i n t e r m e d i u l d i a f r a g m e i v i n e i n r a p o r t c u o r g a n e l e e t a j u l u i supramezocolic al abdomenului.-raporturile sunt diferite in dreapta fata de stanga.Cupola pleurala (domul pleural):-reprezentat de portiunea cea mai inalta a cavitatii pleurale-ea depaseste coasta I cu 4-5 cm so clavicula cu 2-3 cm.-la nivelul sau se gaseste apexul pulomnar.-isi mentine aspectul convex datorita aparatului suspensor al domuluipleural (SEBILEAU) care este format din:-ligamentele costopleurale cu originea pe coasta I.- l i g a m e n t e l e v e r t e b r o p l e u r a l e c u o r i g i n e a p e c o r p u l v e r t e b r e l o r C 7 , T 1 , T 2 .- l i g a m e n t e l e t r a n s v e r s o p l e u r a l e c u o r i g i n e a p e p rocese l e t r ansve r se a l e ve r t eb re i C7 . -m . s ca l en min im Wood s i G i l l i s . - v i n e i n r a p o r t : -m e d i a l :- c o r p u l p r i s m e i v e r t e b r a l e t o r a c i c e ( T 1 )-esofag-trahee-n. laringeu recurrent-n. vag- t i m u s u l ( l a c o p i i ) s a u t e s u t a d i p o s c u i n s u l e d e t e s u t t i m i c ( a d u l t )- v a s e s u b c l a v i c u l a r e - l a t e r a l :- c o a s t a I- m u s c h i i s c a l e n i : a n t e r i o r , m i j l o c i u s i p o s t e r i o r - v a s e s u b c l a v i c u l a r e ( a . s i v . )-plex brahial- a n t e r i o r :- c o a s t a I-vase subclaviculare-n. frenic- p o s t e r i o r :- c o a s t a I

Page 10: Micro Cur Suri

-aparatul suspensor al cupolei pleurale-foseta supraretropleuralaRecesul diaphragmatic sau fundul de sac costodiafragmatic (sinusuldiafragmatic):-reces pleural situat intre diafragma si peretele thoracic-constituit prin jonctiunea portiunii diafragmatica si costala ale pleurei- e s i t ua t i n p l an ap roape o r i zon t a l s i a r e fo rma unu i ungh i d i ed ru , ascutit, curb cu deschidere superioara.-foarte adanc, nu e umplut de marginea inferioara a plamanului nici ininspir profund- in s ensu l an t e ro -pos t e r i o r , d i f e r en t a d in t r e ma rg inea i n f e r i oa r a a plamanului si recesul costo-diafragmatic creste de la:-3 cm – pe linia medioclaviculara-6 cm – pe linia axilara mijlocie-9 cm – pe linia scapulara

Recesuri costomediastinale

= r e c e s u r i p l e u r a l e c o n s t i t u i t e l a j o n c t i u n e a p r o t i u n i i c o s t a l e c u portiunea mediastinala a pleurei parietale.-se descrie: -un reces costomediastinal anterior – situat posteriord e s t e r n s i d e c a r t i l a j e l e c o t a l e s i - u n r e c e s c o s t o m e d i a s t i n a l p o s t e r i o r – situat anterior de coloana vertebrala toracica (fiind mai larg…..)-proiectia recesului costomediastinal anterior difera in dreapta fata destanga- p r o i e c t i a m a r g i n i l o r a n t e r i o a r e a l e p l a m a n u l u i s e r e a l i z e a z a i n vecinatatea proiectiei recesurilor costomediastinale anterioare:-1-2 cm in expiratie-0,5 cm in inspiatie- i n t r e p o r t i u n e a i n f e r i o a r a a r e c e s u l u i c o s t o m e d i a s t i n a l s t a n g s i portiunea corespunzatoare a marginii anterioare a plamanului stang unde sea f l a i n c i z u r a c a r d i a c a , s e a f l a u n s p a t i u m a i m a r e d e f i n i t c a s p a t i u l complementar GERHARD.Recesul costomediastinal posterior-format prin rasfrangerea portiunii costale a pleurei parietale pe pleuramediastinala de-o parte si de alta a coloanei vertebrale.-este mult mai larg decat recesul costomediastinal anterior- i m e d i a t a n t e r i o r d e r e c e s r u i l e c o s t o m e d i a s t i n a l e p o s t e r i o a r e , portiunea mediastinala a pleurei parietale prezinta, de fiecare parte, catedoua recesuri:- i n d r eap t a : - r e ce s p r ee so fag i an d r ep t – ma i s l ab ev iden t i a t- r e c e s r e t r o e s o f a g i a n d r e p t (interazigoesofagian) – mai pronuntat.- i n s t a n g a :- r e c e s p r e e s o f a g i a n s t a n g – m a i s l a b e v i d e n t i a t-reces retroesofagian – mai pronuntat.

Recesul frenicomediastinal

Page 11: Micro Cur Suri

= reces al pleurei parietale format prinreflectia portiunii diafragmatice a pleurei parietale pe portiunea mediastinalaa a c e s t e i a . A r e t r a i e c t a n t e r o - p o s t e r i o r s i u n e s t e b a z a r e c e s u r i l o r costomediastinale anterioare si posterioare.

Etajul supramezocolic

-reprezinta portiunea superioara a cavitatii peritoneale- e s t e d e l i m i t a t :- s u p e r i o r – d e p e r i t o n e u l p a r i e t a l c e c a p t u s e s t e f a t a inferioara (abdominala) a diafragmei -anterior – de peritoneul parietal ce acopera partea supe r ioa r a a pe r e t e lu i an t e r i o r a l abdomenu lu i ( cup r in s i n t r e ma rg inea c o a s t e l o r )- p o s t e r i o r – d e p e r i t o n e u l p a r i e t a l a l p a r t i i s u p e r i o a r e a peretelui posterior al abdomenului (peretele lombar si diafragmatic)-inferior de:-colonul transvers-mezocolonul transvers-ligamentele frenocolice (drept si stang)-comunica cu etajul inframezocolic prin spatiul ingust dintre peritoneulparietal anterior si colonul transvers (continuat inferior de omentul mare).-se numeste si “etajul glandular” – contine ficatul si pancreasul.-este impartit I 3 mari loji viscerale care comunica larg intre ele:-loja hepatica-loja gastric-loja splenica (lienala)-pos t e r i o r de s t omac s e a f l a un spa t i u v i r t ua l , p r e lung i r e a c av i t a t i i peritoneale, numit bursa omentala.Loja hepatica con t i ne :- f i c a tu l- ca i l e b i l i a r e ex t r ahepa t i c e ( cu excep t i a pa r t i i i n f e r i oa r e a coledocului)-pe r e t i i :- an t e r i o r , supe r io r , l a t e r a l (d r ep t ) , pos t e r i o r – sun t f o rma t i i n totalitate de peritoneul parietal-inferior – loja hepatica prezinta un perete numai in partea lateral – peritoneul parietal ce acopera:-fata anterioara a rinichiului drept-portiunea supra-mezocolica a duodenului-portiunea dreapta a colonului si mezocolonului transvers-medial – comunica larg cu loja gastricPeritoneul visceral al ficatului se rasfrange de pe ficat pe peretii lojei,c o n t i n u a n d u - s e c u p e r i t o n e u l p a r i e t a l s i f o r m e a z a a s t f e l o s e r i e d e ligamente:Ligamentul coronar:-format prin reflexia peritoneului de pe ficat pe diafragma, inp l a n f r o n t a l .- e s t e a l c a t u i t d i n d o u a f o i t e p e r i t o n e a l e ( s u p e r i o a r a s i inferioara), la distanta una de alta la nivelul lobului hepatic drept. -cele doua foite peritoneale delimiteaza intre ele un spatiutriunghiular, area nuda hepatis, in care ficatul nu este acoperit de peritoneu,i a r c a p s u l a c o n j u n c t i v a a f i c a t u l u i e s t e l e a t a d e d i a f r a g m a p r i n t e s u t con junc t i v f i b ro s . - l a ex t r emi t a t i l e l a t e r a l e

Page 12: Micro Cur Suri

(d r . s i s t g . ) f o i t e l e l i gamen tu lu i coronar vin in contact intre ele si se prelungesc cu ligamentele triunghiulare(dr. si stg.)Ligamentul falciform:- e s t e f o r m a t p r i n r e f l e x i a p e r i t o n e u l u i d e p e f a t a diafragmatica a ficatului pe diafragma si peretele anterior al abdomenului inplan sagital  -este alcatuit din doua foite, dreapta si stanga si are forma det r i u n g h i . I s e d e s c r i u : - u n v a r f c e c o r e s p u n d e f o i t e i s u p e r i o a r e a l i g a m e n t u l u i c o r o n a r- m a r g i n i l e c o r e s p u n d f e t e i d i a f r a g m a t i c e a ficatului, fetei inferioare a diafragmei si in continuare peretelui anterior al abdomenului. - b a z a e s t e l i b e r a s i s e i n t i n d e i n t r e i n c i z u r a ombilicala a marginii inferioare a ficatului si ombilic si cuprinde in grosimea sa ligamentul rotund al ficatului.

Omentul mic

(epiplonul mic; ligamentul esofago-gastro-duodeno-hepatic)-este format prin reflexia peritoneului de pe fata visceralaa ficatului din dreptul hilului spre:-portiunea abdominala a ficatului-mica curbura a stomacului-bulbul duodenal-este alcatuit dintr-o foita anterioara si o foita posterioara-dupa viscerele pe care le leaga I se descriu trei portiuni:* segmen tu l d in t r e e so fag s i f i c a t  ( “pa r s densa” ) con t i ne :-a. hepatica accesorie (din a. gastrica stanga)-ramuri din nervii vagi (mai ales din n. vag stang) destinate p l exu lu i hepa t i c-vene po r t e a cce so r i i a l e s i s t emu lu i ga s t r i c ( a l omen tu lu i mic)*segmentul dintre stomac si ficat  (ligamentul hepatogastric)(pars flaccida), foarte subtire si friabil.* segmen tu l d in t r e pa r t e a supe r ioa r a a duodenu lu i s i f i c a t  (ligamentul hepatoduodenal) ce reprezinta marginea libera a omentului mic.Contine pedicolul hepatic:-vena porta hepatica-a. hepatica proprie-ductul hepatic comunIn constant exista si:Ligamentul hepatocolic- i n t r e f a t a i n f e r i oa r a a l obu lu i drept al ficatului si flexura colica dreapta.L i g a m e n t u l h e p a t o r e n a l s i ligamentul hepatosuprarenal– i n t r e f a t a i n f e r i oa r a a l obu lu i hepa t i c s i fetele anterioare ale rinichiului drept si glandei suprarenale drepte.Ligamentul hepatocistic(mezocistul) – intre fosa cistica sivezica biliara.Aces t e l i gamen te impa r t spa t i u l d in t r e f i c a t ( pe r i t oneu v i s ce r a l ) s i peretii lojei (peritoneu parietal) in recesuri ce sunt prelungiri ale cavitatii peritoneale.Recesurile subfrenice sunt situate intre:

Page 13: Micro Cur Suri

-peritoneul visceral al fetei diafragmatice a ficatului si-peritoneul parietal diaphragmatic..L igamen tu l f a l c i fo rm l e impa r t e i n r e ce su l sub f r en i c d r ep t s i s t ang .P o s t e r i o r – s e i n t i n d p a n a l a f o i t a s u p e r i o a r a a l i g a m e n t u l u i c o r o n a r . Comunica cu cavitatea peritoneala  R e c e s u l s u b h e p a t i c- este reprezentat de spatiul dintre peritoneulvisceral de pe fata inferioara a ficatului si peritoneul ce alcatuieste pereteleinferior al lojei hepatice.Partea dreapta a acestui reces este situata intre: -fata inferioara a lobului hepatic drept si-rinichiul drept-flexura colica dreapta-partea supramezocolica a duodenului – formeaza recesulhepatorenal (punga lui Morison sau firida hepato-reno-duodeno-colica).El comunica:-inferior: cu santul paracolic drept (de care este separat incomplet prinligamentul frenocolic drept)-medial prin foramen epiploicum (ce se gaseste posterior de marginealibera a omentului mic)-anterior: de omentul mic comunica liber cu loja gastrica.Partea stanga prezinta doua portiuni:-una situata anterior de ligamentul hepatogastric-alta situata posterior de acesta, corespunzand bursei omentale.

Loja gastrica

Loja gastrica corespunde stomacului. Ea comunica larg cu:-loja hepatica – la dreapta-loja splenica – la stanga-posterior este in raport cu bursa omentalaPeritoneul visceral gastric ce acopera fetele anterioare si posterioare ale stomacului se continua:-la nivelul micii curburi a stomacului cu omentul mic-la nivelul marii curburi a stomacului cu omentul mareOmentul mareP o r n e s t e d e l a c u r b u r a m a r e a s t o m a c u l u i , i n f e r i o r , s p r e c o l o n u l transvers.Adera de fata anterioara a acestuia si coboara mai departe inferior ine t a ju l i n f r amezoco l i c , an t e r i o r de anse l e i n t e s t i na l e uneo r i ch i a r pana l a nivelul simfizei pubiene.Se prelungeste lateral de flexurile colice cu ligamentele freno-colice(drept si stang).Portiunea omentului mare, situata intre curbura mare a stomacului sicolonul transvers = ligamentul gastrocolic ce contine pediculul arterial alm a r i i c u r b u r i a s t o m a c u l u i :- a . g a s t r o - e p i p l o i c a d r e a p t a-a. gastro-epiploica stangaLigamentul gastrocolic se continua superior si la stanga fara o limitaprecisa de demarcare cu ligamentul gastro-splenic sau ligamentul gastro- lienal.Portiunea propriu-zisa a omentului mare ce atarna inferior de colonel transvers este format de doua foite peritoneale – anterioara si posterioara –intre care se afla tesut adipos.

Page 14: Micro Cur Suri

Loja splenica

A fost descrisa-n 1899 de anatomistul roman C. Constantinescu.P e r e t i :- s u p e r i o r , l a t e r a l , p o s t e r i o r – p e r e t i c o m p l e t i f o r m a t i d e peritoneul parietal diafragmatic-medial, anterior – comunica larg fara nicio delimitare cu lojag a s t r i c a - i n f e r i o r – d e l i m i t a t d e :- f l e x u r a c o l i c a s t a n g a s i -ligamentul frenocolic stang. Peritoneul visceral splenic se reflecta la nivelul hilului:-spre marea curbura a stomacului formand ligamentul gastrosplenic (gastrolienal)-spre pancreas formand ligamentul pancreatico-splenic (renosplenic sau frenosplenic) alcatuit dintr-o:-foita anterioara – ce se continua spre dreapta cu peritoneul pa r i e t a l pos t e r i o r a bu r se i omen ta l e ( a cope ra f a t a an t e r i oa r a a co rpu lu i p a n c r e a s u l u i )- f o i t a p o s t e r i o a r a – c e c a p t u s e s t e f a t a p o s t e r i o a r a a c o z i i p a n c r e a s u l u i a p o i s e r a s f r a n g e l a s t a n g a c o n t i n u a n d u - s e c u p e r i t o n e u l parietal ce acopera fata anterioara a rinichiului stang, continuandu-se cup e r i t o n e u l p a r i e t a l c e a c o p e r a f a t a a n t e r i o a r a a r i n i c h i u l u i s t a n g s i i n con t i nua re d i a f r agma . - i n t r e f o i t e l e l i gamen tu lu i panc rea t i cosp l en i c s e gaseste pediculul splenic.

Bursa omentala

-este o prelungire a marii cavitati peritoneale, posterior de stomac side omentul mic, sub forma unui sac turtit antero-posterior, inchis, singura comunicare dintre bursa omentala si marea cavitate peritoneala facandu-seprin foramen epiploicum (hiatul lui Winslow), situat posterior de marginealibera a omentului mic.-prezinta:*doua compartimente:-ve s t i bu lu l bu r se i omen ta l e , s i t ua t pos t e r i o r de omen tu l mic.-bursa omentala propriu-zisa, situata posterior de stomac.*patru prelungiri (recesuri):-recesul lienal (prelungirea splenica sau stanga)-recesul omental superior-recesul omental inferior-prelungire dreapta (neomologata NA)Vestibulul bursei omentale-este situat posterior de omentul mic-comunica la dreapta prin orificiul epiploic cu cavitatea peritoneala-orificiul epiploic (hiatul lui Winslow) este delimitat:- an t e r i o r – ped i cu lu l hepa t i c , cup r in s i n ma rg inea l i be r a a omentului mic (ligamentul hepatoduodenal)-superior – lobul caudat (SPIEGEL). 

  -inferior – prima portiunea duodenului (D1)-pos t e r i o r – vena cava i n f e r i oa r a a cope r i t a de pe r i t oneu l parietal posterior- comun ica l a s t anga s i i n f e r i o r cu bu r sa omen ta l a p rop r iu - z i s a p r i n orificiul bursei omentale (foramen bursae omentale –

Page 15: Micro Cur Suri

neomologat NA)-orificiul bursei omentale (foramen bursae omentale) este delimitat:-anterior: mica curbura a stomacului-pos t e r i o r : de c e l e 2 p l i c i : - ga s t ropanc rea t i c a ( a . ga s t r i c a s t a n g a ) -h e p a t i c a p r o p r i e ( a . h e p a t i c a )Peretii vestibulului bursei omentalePeretele anterior –format de omentul mic.Peretele posterior  format de peritoneul parietal posterior ce acopera:- p o r t i u n e a a b d o m i n a l a a a o r t e i d e l a h i a t u l a o r t i c a l diafragmei la marginea superioara a corpului pancreasului.-trunchiul celiac-stalpul drept al diafragmei-plexul solar (celiac)Peretele superior format de peritoneul visceral de pe fata inferioara a ficatului (lobului caudat).Peretele inferior f o r m a t d e :- m i c a c u r b u r a a s t o m a c u l u i-bulbul duodenal-prima portiune a duodenului (D1)Bursa omentala propriu-zisa-reprezinta segemntul bursei omentale situat posterior de stomac.Peretele anterior:-peritoneul visceral de pe fata posterioara a stomacului-foita posterioara a ligamentului gastrocolic.Pe re t e l e pos t e r i o r r ep rezen t a t de pe r i t oneu l pa r i e t a l pos t e r i o r c e acopera:-corpul pancreasului-rinichi stang-glanda suprarenala stanga-stalpul stang al diafragmei-ganglionul celiac stang-omentul mare-mezocolonul transvers-stomacul-ligamentul gastro-colicPeretele inferior (postero-inferior) – foita superioara a mezocolonului transvers.Peretele superior – foarte ingust, reprezentat de reflexia peritoneului parietal cu cel visecera la nivelul ligamentului gastro-frenic.Prelungirile/recesurile bursei omentale Recesul lineal (prelungirea splenica/stanga) este delimitat:-anterior: de ligamentul gastrosplenic.- p o s t e r i o r : l i g a m e n t u l p a n c r e a t i c o - s p l e n i c . A m b e l e s e intalnesc la nivelul hilului splinei pe fata viscerala.Reces omental superior= p r e lung i r ea supe r ioa r a a ve s t i bu lu lu i bursei omentale situata posterior de lobul caudat al ficatului. Prezinta douaportiuni:P o r t i u n e a d r e a p t a- ce urca intre vena cava inferioara la dreapta siportiunea abdominala a esofagului la stanga.- e s t e l i m i t a t a s u p e r i o r d e f o i t a i n f e r i o a r a a ligamentului coronar al ficatului.Portiunea stanga ce este inconstanta, este situata in partea stanga a cardiei, limitata superior de ligamentul gastro-frenic.Reces omental inferior(inconstant)

Page 16: Micro Cur Suri

-in mod normal exista numai la fat si reprezinta prelungirea caudala abursei omentale in omentul mare.-dispare dupa nastere prin lipsa foitelor mezogastrului.Prelungirea dreapta (neomologata NA)- s i t ua t a pos t e r i o r de p r ima po r t i unea a duodenu lu i ( s egmen tu l d in vecinatatea pilorului).Bursa omentala are rolul unei burse seroase ce favorizeaza miscarilestomacului si permite dilatarea acestuia in cursul alimentatiei.Cai de acces in bursa omentala1.Fo ramen ep ip lo i cum (h i a tu l l u i Wins low)– s i n g u r a c a l e naturala de patrundere in vestibulul bursei omentale.2.Ligamentul gastro-hepatic (pars flaccida a omentului mic)– sepatrunde din vestibulul bursei omentale.3.L igamen tu l ga s t roco l i c –p r i n s e c t i o n a r e c u r e s p e c t a r e a cercului arterial al marii curburi.4.Mezocolonul transvers– sectionare la nivelul ariei avasculare(calea chirurgicala cea mai utilizata)5 . L i g a m e n t u l g a s t r o l i e n a l6 . L i g a m e n t u l p a n c r e a t i c o l i e n a l7.Decolarea coloepiploica sau dezlipirea foitelor constitutive ale omentului mare (foarte rar utilizata).

Vasele si nervii abdomenului

Portiunea abdominala a aortei- c o n t i n u a l a n i v e l u l c a v i t a t i i a b d o m i n a l e p o r t i u n e a t o r a c i c a a a o r t e i d e s c e n d e n t e . I n c e p e l a n i v e l u l hiatului aortic al diafragmei, adica la nivelul corpului vertebral T11.- s e t e r m i n a l a n i v e l u l m a r g i n i i i n f e r i oa r e a ve t eb re i L4 unde s e d iv ide i n c e l e doua a r t e r e i l i a ce comune (dreapta si stanga).

  Traiect: are un traiect descendent, retroperitoneal pe fata anterioaraa co loane i ve r t eb ra l e cu o u soa ra dev i a t i e s t anga , u rmand convex i t a t e a anterioara a coloanei vertebrale lombare (partea laterala).Este invelita intr-un tesut conjunctiv dens si este insotita de-a lungul eid e :- p l e x u l s i m p a t i c a o r t i c a b d o m i n a l-nodurile limfatice juxtaaorticeRaporturi: *anterior – plexul celiac- peritoneul parietal posterior- bursa omentala- f a s c i a d e c o a l e s c e n t a retroduodenopancreatica a lui

Page 17: Micro Cur Suri

TREITZ si prin intermediul sau cu:-colulpancreasului-portiunea orizontala a duodenului( D 3 )- v e n a r e n a l a s t a n g a - p e r i t o n e u l p a r i e t a l p o s t e r i o r a l s p a t i u l u i mezentericocolic stang (firida colica stanga) si prin inetermediul acestuia cuansele jejunileonului.*posterior – c i s t e r n a c h i l u l u i ( c i s t e r n a l u i P e c q u e t ) s i portiunea initiala a ductului toracic.- fata anterioara a corpurilor vertebrelor T11-L4 ( p e t o t t r a i e c t u l )* lateral dreapta– vena cava inferioara, ce se apropiede flancul drept al aortei, pe masura ce aceasta coboara.*lateral stanga- glanda suprarenala stanga- rinichi stang.Portiunea abdominala a aortei prezinta trei categorii de ramuri:I. ramuri parietaleII. ramuri visceralIII. ramuri terminaleI. Ramurile parietale:-destinate peretilor abdomenului-sunt pereche si sunt dispuse simetric-au traiect extraperitoneal-s u n t :1 . a r t e r e l e f r e n i c e ( d i a f r a g m a t i c e) i n f e r i o a r e2 . a r t e r e l e l o m b a r e3. artera sacrala mijlocie1 . Ar t e r e l e f r en i ce i n f e r i oa r e (d r eap t a s i s t anga ) – s e de sp r ind d in portiunea abdominala a aortei imediat inferior de hiatul aortic al diafragmei.O r i e n t a n d u - s e o b l i c , s u p e r i o r s i l a t e r a l , s e p l a s e a z a p e p i l i e r i i diafragmei si se aplica pe fata inferioara a m. diafragma.E m i t e r a m u r i p e n t r u :- d i a f r a g m a-esofag-g l anda sup ra r ena l a p r i n a r t e r a sup ra r ena l a superioara.Se anastomozeaza cu:-ramuri ale a. intercostale-ramuri ale a. musculofrenice

  2. Arterele lombare – sunt patru perechi de artere ce continua seriaarterelor intercostale posterioare, avand aceeasi semnificatie morfologica sif i l o g e n e t i c a .- d e l a o r i g i n e , a u t r a i e c t l a t e r a l ,

Page 18: Micro Cur Suri

s t r a b a t a r c a d e l e m u s c h i u l u i p s o a s , c o n t i n u a n d a p o i t r a i e c t u l l a t e r a l p e f a t a posterioara a muschiului patrat al lombelor.-se anastomozeaza cu:-a. iliolombara-a. circumflexa iliaca profunda-arterele epigastrice- i n d r e p t u l g a u r i i i n t e r v e r t e b r a l e s e d i v i d i n d o u a r a m u r i :* Ramura dorsala– t r e ce p r i n t r e p roce se l e cos t i f o rme a l e vertebrelor lombare spre musculatura si pielea spatelui.*Ramura spinala– emisa spre maduva spinarii.-Ramura anterioara (abdominala) se distribuiemusculaturii peretelui abdominal antero-lateral.3. Artera sacrala mijlocie:-este ramura parietala impara-ia nastere de pe fata posterioara a bifurcatiei aortei.-reprezinta portiunea pelvina, atrofiata a aortei fetale.-coboara peste vertebra L5 si promontoriu, apoi pe fata anterioara a s a c r u l u i s i c o c c i s u l u i , u n d e s e t e r m i n a i n g l o m u s u l c o c c i g i a n ( g l a n d a coccigiana a lui Luschka).- d a n a s t e r e l a : - a r t e r e l o m b a r e i n f e r i o a r a ( a . l o m b a r a a c i n c e a )-ramuri sacrale laterale sau ramuri transversal-cateva mici ramuri destinate peretelui posterior al rectului.II. Ramuri viscerale:- sun t ma i vo luminoase s i ma i impor t an t e d in p u n c t d e v e d e r e f u n c t i o n a l .- s e p o t g r u p a i n :-ramuri anterioare, impare, destinate viscerelor intraperitoneale:1. trunchiul celiac2. artera mezenterica superioara3. artera mezenterica inferioara-ramuri laterale, perechi, destinate viscerelor extraperitoneale:1. arterele suprarenale mijlocii2. arterele renale3. arterele testiculare sau ovarieneRamuri viscerale laterale1. Arterele suprarenale mijlocii (dreapta si stanga)– pornesc de p e f a t a l a t e r a l a a p o r t i u n i i a b d o m i n a l e a a o r t e i d e l a n i v e l u l d i s c u l u i intervertebral T12-L1. Au un traiect lateral, retroperitoneal, incruciseaza pilierii diafragmei si se distribuie glandei suprarenale respective.2. Arterele renale (dreapta si stanga)– se desprind de pe fetelelaterale ale portiunii abdominale a aortei la nivelul vertebrei L1 sau disculuiintervertebral L1-L2 .Artera renala stanga este mai scurta, iar artera renala dreapta estemai lunga, trecand posterior de vena cava inferioara. 

Page 19: Micro Cur Suri

Cu toate ca tipologia modala descrie o singura artera renala de fiecareparte, se descriu numeroase variatii mai ales prin prezenta arterei polare (superioara si inferioara).In vecinatatea hilului renal, fiecare artera renala se imparte in doua r a m u r i :- r a m u r a a n t e r i o a r a-ramura posterioara*din ramura anterioara iau nastere:-a. segmentului superior-a. segmentului anterior superior-a. segmentului anterior inferior-a. segmentului inferior*din ramura posterioara iau nastere:-a. segmentului posteriorDin punct de vedere anatomic au caracter terminal, constituind cinci segmente renale:- segmentul superior- s e g m e n t u l i n f e r i o r- s e g m e n t u l a n t e r o - s u p e r i o r- s e g m e n t u l a n t e r o - i n f e r i o r- s e g m e n t u l p o s t e r i o rI n t r e t e r i t o r i i l e a r t e r e l o r s e g m e n t a r e a n t e r i o a r e s i p o s t e r i o a r e , p a r e n c h i m u l e s t e m a i s l a b v a s c u l a r i z a t f i i n d d e s c r i c c l a s i c c a p l a n u l avascular al lui HYRTL, de fapt un plan paucivascular (vascularizat putin, nudeloc). Acest plan trece prin hilul renal, printr-un sant longitudinal situat la 0.5-1 cm posterior de marginea laterala a rinichiului, pe fata lui posterioara.Din artera renala iau nastere:-arterele capsulare (perirenale)-artera suprarenala inferioara-ramuri ureterice3. Arterele testiculare sau ovariene– coboara retroperitoneal de-alungul m. psoas pana in dreptul fosei iliace respective, unde traiectele devindiferite in functie de sex:*la barbat – a. testiculara patrunde in canalul inghinal.*la femeie– a. ovariana, dupa ce incruciseaza vasele iliaceexterne, coboara in pelvis si ajunge la ovar pe calea ligamentului suspensoral ovarului.Ramuri viscerale anterioare

1. Trunchiul celiac

- s au t r ep i edu l l u i Ha l l e r , r amura co l a t e r a l a a p o r t i u n i i a b d o m i n a l e a a o r t e i , v a s c u l a r i z e a z a v i s c e r e l e e t a j u l u i supramezocolic al cavitatii abdominale.Origine- i a na s t e r e de pe f a t a an t e r i oa r a a po r t i un i i abdomina l e a aortei, la nivelul marginii inferioare a corpului vertebrei T12.Traiect

Page 20: Micro Cur Suri

-de la origine, trunchiul celiac se orienteaza oblic, anterior, i n f e r i o r s i l a d r e a p t a , i n d e p a r t a n d u - s e d e f a t a a n t e r i o a r a a p o r t i u n i i abdominale a aortei sub un unghi de 20o.-in contact cu marginea superioara a istmului pancreatic se termina de obicei prin trei ramuri:-a. gastrica stanga.-a. hepatica comuna-a. lienala (splenica)Dimensiuni-trunchiul celiac are o lungime de 20 mm si undiametru mediu de 7 mm.Raporturi-situat retroperitoneal in centrul regiunii celiace (a luiL u s c h k a ) -e s t e i n c o n j u r a t d e :- n o d u r i l e l i m f a t i c e c e l i a c- g a n g l i o n i i c e l i a c i (semilunari)Anatomie pe viu- t runch iu l c e l i a c s e p ro i ec t eaza pe pe r e t e l e abdominal anterior, pe linia xifo-ombilicala, la nivelul treimii sale superioare.R a m u r i l e t e r m i n a l e : - a . g a s t r i c a s t a n g a -a. hepatica comuna-a. splenicaa) A. gastrica stanga– denumi t a i n ana tomia c l a s i c a a . co rona ra stomahica, ramura terminala a trunchiului celiac cu diametrul cel mai mic.De la origine se orienteaza superior si la stanga, aplicata pe pilierulstang al diafragmei, fiind cuprinsa in plica gastro-pancreatica ce ia parte lalimitarea marginii superioare a foramen bursae omentale.Ajunsa in regiunea gastroesofagiana, se incurbeaza inferior de cardia,pentru ca la nivelul micii curburi a stomacului sa aiba traiect descendent. Laace s t n ive l da na s t e r e l a r amur i e so fag i ene ca r e i r i ga c a rd i a s i po r t i unea a b d o m i n a l a a e s o f a g u l u i s i s e a n a s t o m o z e a z a c u r a m u r i e s o f a g i e n e provenite din portiunea toracica a aortei.Pe mica curbura a stomacului, a. gastrica stanga da nastere la doua ramuri terminale, una anterioara si una posterioara, ce se anastomozeaza curamuri omonime ale a. gastrice drepte (din a. hepatica comuna) pentru a forma cercul arterial al micii curburi a stomacului.Ra reo r i , d i n a . ga s t r i c a s t anga i a na s t e r e a . hepa t i c a s t anga , c a r e c o n s t i t u i e u n v e s t i g i u a r t e r e i g a s t r o h e p a t i c e d i n c u r s u l d e z v o l t a r i i embrionare.b) A. hepatica comuna– e s t e c ea de - a doua r amura t e rmina l a a trunchiului celiac.De la origine se orienteaza orizontal, anterior si la dreapta, ridicand unpliu peritoneal la nivelul marginii inferioare a foramen bursae omentalis.La nivelul tuberculului omental al pancreasului se termina prin douar a m u r i :1 . a . h e p a t i c a p r o p r i e2.a. gastro-duodenala1 . A r t e r a h e p a t i c a p r o p r i e– e s t e u n a d i n c e l e d o u a r a m u r i t e rmina l e a l e a r t e r e i hepa t i c e comune .

Page 21: Micro Cur Suri

I a na s t e r e l a n ive lu l t ube rcu lu lu i omental al pancreasului.Se p l a seaza an t e r i o r de vena po r t a hepa t i c a pe ve r san tu l s t ang a l acesteia.Urca pe fata anterioara a venei porte hepatice in ligamentul hepato-duodenal.In treimea superioara a pediculului hepatic, se imparte in cele douaramuri terminale ale sale:*ramura dreapta -din care iau nastere:-a. cistica-a. lobului caudat-si care se termina prin:-a. segmentului anterior-a. segmentului posterior* ramura s t anga d in ca r e i a na s t e r e a . l obu lu i c auda t s i s e t e r m i n a p r i n :- a . s e g m e n t u l u i m e d i a l-a. segmentului lateralU n e o r i d i n a . h e p a t i c a p r o p r i e s a u d i n u n a d i n r a m u r i l e s a l e d e bifurcatie ia nastere ramura intermediara, destinata lobului patrat.2. Artera gastro-duodenala– este cea de-a doua ramura terminalaa a. hepatice comune.De la origine descinde inferior si la dreapta, insinuandu-se intre fata posterioara a portiunii superioare a duodenului (D1) si pancreas. Din primasa portiune iau nastere:*A . sup raduodena l a– i n c o n s t a n t a , p a r t i c i p a l a v a s c u l a r i z a t i a portiunii superioare a duodenului*A. pancreaticoduodenala superioara posterioara- t r e ce an t e r i o r de duc tu l co l edoc s i de sc inde pe f a t a pos t e r i oa r a a capului pancreasului, la dreapta ductului coledoc.-se anastomozeaza cu a. pancreaticoduodenala inferioara posterioara,r a m u r a a a . m e z e n t e r i c e s u p e r i o a r e – c o n s t i t u i n d a r c a d a pancreaticoduodenala posterioara.- d a n a s t e r e l a :- r a m u r i p a n c r e a t i c e-ramuri duodenale-ramuri coledociene (neomologate NA)*Aa. retroduodenale– iau nastere din a. gastro-duodenala, posteriorde portiuea superioara a duodenului. La nivelul marginii inferioare a portiuniisuperioare a duodenului se imparte in cele doua ramuri terminale ale sale:-A. gastroepiploica (omentala) dreapta-A. pancreaticoduodenala superioara anterioara*A. gastroepiploica (omentala) dreapta– una din cele doua ramuriterminale ale a. gastro-duodenale. De la origine se orienteaza inferior si las t anga , de - a l ungu l ma r i i cu rbu r i a s t omacu lu i l a 1 cm de acea s t a i n t r e foitele ligamentului gastrocolic.S e a n a s t o m o z e a z a d e r e g u l a i n p l i n c a n a l c u a . g a s t r o e p i p l o i c a (omentala) stanga din a. splenica si da ramuri gastrice si omentale.*A. pancreaticoduodenala superioara anterioara– cea de-a douaramura t e rmina l a a a . ga s t ro -duodena l e . De l a o r i g ine s e o r i en t eaza pe m a r g i n e a s t a n g a a p o r t i u n i i d e s c e n d e n t e a d u o d e n u l u i D 2 , i n c o n j o a r a marginea dreapta a capului pancreasului inferior de nivelul ampulei hepato-pancreatice.Se anastomozeaza cu a. hepatico duodenala inferioara anterioara din

Page 22: Micro Cur Suri

a.mezen t e r i c a supe r ioa r a cu ca r e cons t i t u i e a r cada panc rea t i coduodena l a anterioara.  Da nastere la ramuri pancreatice si duodenale.c ) Ar t e r a sp l en i ca ( l i ena l a )– r e p r e z i n t a c e a d e a t r e i a r a m u r a terminala, cea mai voluminoasa, a trunchiului celiac.De la origine, se orienteaza lateral spre stanga, spre hilul splenic, fiindsatelita marginii superioare a corpului si cozii pancreasului.Pe traseul sau, de la nivelul trunchiului celiac la nivelul hilului splenic, ise descriu (trei portiuni) in functie de raporturile sale cu pancreasul:

I. portiunea suprapancreaticaII. portiunea retropancreaticaIII. portiunea prepancreatica  T r a i e c t u l s a u e s t e d e o s e b i t d e s i n u o s m a i a l e s i n u l t i m e l e d o u a p o r t i u n i . I n u l t i m a p o r t i u n e , a r t e r a s p l e n i c a s e p l a s e a z a i n t r e f e t e l e ligamentului pancreatico-splenic.A r t e r a s p l e n i c a e s t e i n s o t i t a d e : - p l e x u l p e r i a r t e r i a l l i e n a l -vasele si nodurile limfatice lienale-vena sp l en i ca , s i t ua t a i n f e r i o r de artera, in raport cu fata posterioara a pancreasului.Pe parcursul sau, a. splenica da nastere la ramuri colaterale pentru:pancreas, stomac, oment mare, splina.

Ramur i panc rea t i c e d e s t i n a t e c o r p u l u i s i c o z i i p a n c r e a s u l u i , reprezentate de:*A. pancreatica dorsala(a. pancreatica principala sau a.pancreatica superioara) – ia nastere in prima portiune a arterei splenice- de la origine, se orienteaza inferior si posterior de corpul pancreasului si se termina prin doua ramuri:-r a m u r a d r e a p t a c e s e a n a s t o m o z e a z a c u a . pancreaticoduodenala superioara anterioara-ramura stanga ce s e ana s tomozeaza cu a . panc rea t i c a inferioara.*A . panc rea t i c a i n f e r i oa r a ( s au t r ansve r sa )– p o a t e reprezenta continuarea ramurii stangi a a. pancreatice dorsale sau poate luanastere din a. mezenterica superioara. Parcurge fata posterioara a corpului si c o z i i p a n c r e a s u l u i i n v e c i n a t a t e a m a r g i n i i i n f e r i o a r e s i s e t e r m i n a anastomozandu-se cu a. cozii pancreasului.*A. pancreatica mare (artera pancreatica magna a luiFaller)– de s t i na t a pa r t i i s t ang i a co rpu lu i panc rea su lu i , de l a o r i g ine s eo r i en t eaza i n f e r i o r , s i t uandu - se i n con t ac t cu f a t a pos t e r i oa r a a co rpu lu i p a n c r e a s u l u i . L a m i j l o c u l d i s t a n t e i d i n t r e m a r g i n e a s u p e r i o a r a s i c e a inferioara a corpului pancreasului, se imparte in trei ramuri: dreapta, mijlocie si stanga ce se anastomozeaza cu a. pancreatica inferioara.*A. cozii pancreasului– are origine in hilul splinei dintr-unadin ramurile terminale ale a. splenice. Are un traiect recurent si patrunde incoada panc rea su lu i . La n ive lu l ma rg in i i i n f e r i oa r a a coz i i panc rea su lu i s e anastomozeaza cu capatul terminal al a. pancreatice inferioare.Ramuri gastrice, omentale (epiploice), splenice  *A. gastroomentala (epiploica) stanga

Page 23: Micro Cur Suri

– r amura co l a t e r a l a c e i a nastere din portiunea terminala a trunchiului arterei splenice.De l a o r i g ine s e o r i en t eaza i n f e r i o r s i l a d r eap t a de - a l ungu l ma r i i curburi a stomacului, fiind situata la o distanga medie de 2 cm de aceasta.Este situata intre foitele omentului mare si se anastomozeaza in plincanal cu a. gastroomentala dreapta, ramura a a. gastroduodenale.D a n a s t e r e l a r a m u r i : - g a s t r i c e -omentale (epiploice)-aceste ramuri descind intre foitele omentuluimare pentru a se anastomoza la nivelul marginii libere a omentului mare prinintermediul arcului arterial al lui Barkow.*A. gastrice scurte– de dimensiuni mici, iau nastere din portiuneaterminala a a. splenice. - se distribuie portiunii superioare a mariicuburi si a fetei posterioare a stomacului.*A. gastrica posterioara– i a n a s t e r e d i n p o r t i u n e a m i j l o c i e a a . splenice. De la origine se orienteaza superior, patricipand la vascularizatia fetei posterioare a stomacului.*Ramuri splenice– sunt ramuri colaterale ale portiunii terminale alea. splenice ce abordeaza parenchimul splenic extrahilar. Dintre acestea douas u n t m a i i m p o r t a n t e : - a . p o l a r a s u p e r i o a r a -a. polara inferioaraAr t e r a sp l en i ca s e t e rmina de ob i ce i p r i n doua r amur i t e rmina l e c e patrund in parenchimul splenic la nivelul hilului.2 . Ar t e r a mezen t e r i c a supe r ioa r a– e s t e r a m u r a c o l a t e r a l a a po r t i un i i abdomina l e a ao r t e i , c a r e va scu l a r i z eaza j e j unu l , i l eonu l , c ecu l , colonul ascendent, partea dreapta a colonului transvers.Ia nastere de la nivelul fetei anterioare a portiunii abdominale a aortei, l a 1 , 5 - 2 c m i n f e r i o r d e o r i g i n e a t r u n c h i u l u i c e l i a c , i n d r e p t u l m a r g i n i i s u p e r i o a r e a c o r p u l u i c e l e i d e - a d o u a v e r t e b r e l o m b a r e ( L 2 ) , l a n i v e l u l p a t r u l a t e r u l u i l u i R o g i e d e l i m i t a t d e :- s u p e r i o r : t r u n c h i u l v e n o s mezenterico-splenic-inferior: vena renala stanga-la dreapta:vena mezenterica superioara- l a s t a n g a : v e n a s u p r a r e n a l a s t a n g a ( i n p l a n apropiat) sau de vena mezenterica inferioara (in plan departat)Vena r ena l a s t anga s i vena sup ra r ena l a s t anga sun t s i t ua t e i n p l an imediat anterior portiunii abdominale a aortei, in timp ce vena mezentericasuperioara, trunchiul mezenterico-splenic si vena mezenterica inferioara ( s i t ua t e i n p l anu l vene i po r t e hepa t i c e ) sun t s i t ua t e i n t r -un p l an an t e r i o r precedentelor vase sanguine.Traiect: de la origine, a. mezenterica superioara se orienteaza verticaldescendent, initial posterior de colul pancreasului, apoi anterior de portiuneao r i zon t a l a a duodenu lu i , dupa ca r e s e p l a seaza i n t r e c e l e doua fo i t e a l e mezenterului. Traiectului sau i se descriu trei portiuni distincte:*portiunea retropancreatica*portiunea preduodenala*portiunea intramezenterica*in portiunea retropancreaticavine in raport:-la dreapta – cu vena mezenterica superioara-la stanga – cu vena mezenterica inferioara

Page 24: Micro Cur Suri

- p o s t e r i o r – c u v e n a r e n a l a s t a n g a – c u p r i n s a i n p e n s a aorticomezenterica.-anterior – fata posterioara a istmului pancreatic*in portiunea preduodenala trece anterior de:-procesul uncinat al pancreasului-portiunea orizontala a duodenului D3, cuprinse in pensaaortico-mezenterica.*in portiunea intramezenterica vine in raport cu:-la dreapta – vena mezenterica superioara-posterior – vena primei anse jejunale-anterior – emergenta arterei colice mijlociiI n m e z e n t e r , a r t e r a d e s c r i e o c u r b a c u c o n c a v i t a t e a o r i e n t a t a l a dreapta si se termina la 45-50 mm de unghiul ileocolic.Ramuri:*A. pancreatico-duodenala inferioara:-ia nastere din portiunea retropancreatica a a. mezenterice superioaresub forma fie a unui trunchi comun sub forma fie a unui trunchi comun dincare iau nastere cele doua ramuri: ramura anterioara si ramura posterioara,fie sub forma a doua artere separate:-a. pancreatico-duodenala inferioara anterioara si-a. pancreatico-duodenala inferioara posterioara- p a r t i c i p a l a r e a l i z a r e a c e l o r d o u a a r c a d e p a n c r e a t i c o - d u o d e n a l e (anterioara si posterioara) impreuna cu a. pancreatico-duodenala superioara(anterioara si posterioara) din a. gastroduodenala.*Aa. jejunale- ramuri colaterale stangi ale portiunii intramezentericesuperioare a a. mezenterice superioare.-in numar de 4-5, au un traiect scurt si un calibru considerabil.-intre foitele mezenterului au traiect aproape orizontal, fiind paralele intre ele.-la o oarecare distanta de la peretele intestinal aa. jejunale se impart in:-o ramura superioara-o r amura i n f e r i oa r a , f i e ca r e d in e l e ana s tomozandu- se cu ramura invecinata pentru a forma arcada jejunala (arcada marginala a luiDwight), situata la 4-5 cm distanta de intestin.-din arcada jejunala iau nastere a. drepte lungi ce traverseaza ultimapor t i une a ma rg in i i i n t e s t i na l e ( l i be r e ) a mezen t e ru lu i pen t ru a abo rda peretele jejunal prin intermediul a doua ramuri, formand arcade arteriale concentrice.*Aa. ileale- ramuri colaterale ale portiunii intramezenterice inferioarea a. mezenterice superioare.-in numar de 8-10 sunt lungi si subtiri.-intre foitele mezenterului au traiect oblic descendent la stanga.-in apropierea peretelui ileal, fiecare a. ileala se imparte in doua ramurice se vor anastomoza cu ramuri vecine pentru a forma arcadele ileale:-p r ime l e pa t ru a a . i l e a l e dau na s t e r e l a c a t e doua a r cade ileale-ultimele aa. ileale dau nastere la cate trei arcade ileale-din ultima arcada ileala (arcada marginala a lui Dwight) iaunastere a. drepte scurte care prin arcadele arteriale concentrice abordeazaperetele ileal. -prima a. ileala se anastomozeaza cu ultima a. jejunala.-u l t ima a . i l e a l a ( s au po r t i unea t e rmina l a a a . mezen t e r i c e superioare) se anastomozeaza cu ramura ileala a a. ileocolice, nivel la careexista o singura arcada ileala, considerata ca o zona cu vascularizatie mai s l a b a . A c t u a l m e n t e , p r i n d e s c r i e r e a u n o r r a m u r i r e c u r e n t e c e c a l e s - a demonstrat ca ultima portiune a ileonului are o vascularizatie satisfacatoare.*A. ileocolica

Page 25: Micro Cur Suri

- ramura colaterala a a. mezenterice superioare ce ianastere din portiunea mijlocie a segmentului intramezenteric al trunchiuluiarterial. Se orienteaza oblic, inferior si la dreapta, pentru ca in vecinatatearegiunii ileocecale sa se termine bifurcandu-se in doua ramuri:R a m u r a i l e a l a- a r e u n t r a i e c t d e s c e n d e n t s i s e anas tomozeaza cu u l t ima a . i l e a l a (po r t i unea t e rmina l a a a . mezen t e r i c e superioare)Ramura colica- cu traiect ascendent si se anastomozeaza curamura descendenta a a. colice drepte.Uneori, intre cele doua ramuri se formeaza o arcada cecala. A . c eca l a an t e r i oa r as i a . c eca l a pos t e r i oa r a i au na s t e r e p r i n t r -un trunchi comun sau independent din trunchiul a. ileocolice sau din una dinramurile sale de bifurcatie si se distribuie fetelor omonime ale cecului. A. apendicularaia nastere din a. ileocolica sau din ramura ileala si de l a o r i g i n e s e p l a s e a z a i n m a r g i n e a l i b e r a a m e z o a p e n d i c e l u i . D i n e a s e desprind:- a . c ecoapend i cu l a r a pen t ru baza apend i ce lu i s i pa r t i a l a c e c u l u i .- 2 - 3 r a m u r i a p e n d i c u l a r e .* A . c o l i c a d r e a p t a- e s t e r a m u r a c o l a t e r a l a a a . m e z e n t e r i c e supe r ioa r e c a r e a r e c ea ma i ma re va r i ab i l i t a t e a t a t i n c eea ce p r i ve s t e existenta cat si originea si traiectul.In vecinatatea colonului ascendent se termina impartindu-se in doua ramuri terminale:Ramura descendenta ce se anastomozeaza cu ramura colicaa a. ileocolice.Ramura ascendenta ce se anastomozeaza cu ramura dreaptaa a. colice medii.*A. colica medie- sau colica transversa, ia nastere din a. mezenterica s u p e r i o a r a , l a n i v e l u l m a r g i n i i i n f e r i o a r e a p a n c r e a s u l u i . D e l a o r i g i n e patrunde intre cele doua foite ale mezocolonului transvers.In vecinatatea peretelui colonului transvers se imparte in cele doua ramuri terminale ale sale:* r amura d r eap t a- c e s e a n a s t o m o z e a z a c u r a m u r a ascendenta a a. colice drepte.* r a m u r a s t a n g a- c e s e a n a s t o m o z e a z a c u r a m u r a ascendenta a a. colice stangi.I n a c e s t f e l , l a n i v e l u l m a r g i n i i m e d i a l e a c a d r u l u i c o l i c ( c o l o n a s c e n d e n t , t r a n s v e r s s i d e s c e n d e n t ) s e f o r m e a z a o a r c a d a a r t e r i a l a denumita artera marginala a colonului, segmentul mijlociul al acesteia de lanivelul mezocolonului transvers fiind denumit clasic arcada lui RIOLAN.3 . A . mezen t e r i c a i n f e r i oa r a- r a m u r a c o l a t e r a l a a n t e r i o a r a a portiunii abdominale a aortei.Vascu l a r i z eaza :-pa r t e a s t anga a co lonu lu i t r ansve r s-colonul descendent-colonul sigmoidian-o mare parte a rectuluiAre originea pe fata anterioara a portiunii abdominale a aortei, la 3-5 cm superior de bifurcatia aortei, la nivelul discului intervertebral L3-L4.Are o lungime medie de 7 cm si un

Page 26: Micro Cur Suri

diametru de 5 mm la origine.De la origine se orienteaza inferior si la stanga pana la nivelul v. iliace comune stangi, apoi vertical pentru a se termina cu a. rectala superioara.Raporturi:-la origine este acoperita de portiunea orizontala a duodenului D3.-incruciseaza apoi fata anterioara a portiunii abdominale a aortei si a trunchiului simpatic lombar.- r e p a u z e a z a a p o i p e f a t a a n t e r i o a r a a m . p s o a s s t a n g a n t e r i o r d e ureter si de vasele genitale stangi (a. si v. ovariana sau testiculara).-portiunea terminala a a. mezenterice inferioare coboara in grosimea segmentului vertical al radacinii mezocolonului sigmoidian.-in traiectul sau este insotita de plexul si nodurile limfatice mezentericeinferioare.-atat originea cat si numarul si traiectul a. mezenterice inferioare si aleramurilor sale prezinta o mare variabilitate.Ramuri:*A. colica stanga- ia nastere de pe flancul stang al a. mezenterice inferioare, fiind cea mai mare ramura colaterala a acesteia.-de la origine are un traiect ascendent si la stanga, trece prin marginea libera a plicii ce determina recesul duodenal inferior.- i nc ruc i s eaza an t e r i o r vena mezen t e r i c a i n f e r i oa r a , f o rmand a r cu l vascular al lui TREITZ, ce realizeaza recesul paraduodenal.- o c o l e s t e f l e x u r a d u o d e n o j e j u n a l a s i p a t r u n d e i n r a d a c i n a mezocolonului transvers indreptandu-se spre flexura colica stanga.-in vecinatatea acesteia se imparte in doua ramuri:- o r a m u r a a s c e n d e n t a ( a . a s c e n d e n t a s a u a . interemezenterica) ce se anastomozeaza cu ramura stanga a a. colice medii,participand la realizarea arcadei lui RIOLAN.-o ramura descendenta ce ia parte la vascularizarea flexurii colice stangi si a portiunii superioare a colonului descendent.*Aa. sigmoidiene- de ob i ce i i n numar de 3 : supe r ioa r a , m i j l oc i e s i inferioara, dar numarul lor poate ajunge pana la 1-9.-au origine fie printr-un trunchi comun (trunchiul sigmoidienelor) fieindependent.- d e s c i n d i n f e r i o r s i l a s t a n g a , t r e c a n d i n t r e c e l e d o u a f o i t e a l e mezoco lonu lu i s i gmo id i an . F i eca r e d in t r e c e l e t r e i a r t e r e s i gmo id i ene s e impart in final in doua ramuri: una ascendenta si una descendenta.* A. sigmoidiana superioarase anastomozeaza cu:-ramura descendenta a a. colice stangi-ramura ascendenta a a. sigmoidiene mijlocii*A. sigmoidiana mijlocie se anastomozeaza cu:-ramura descendenta a a. sigmoidiene superioare-ramura ascendenta a a. sigmoidiene inferioare*A. sigmoidiana inferioara se anastomozeaza cu:-ramura descendenta a a. sigmoidiene mijlocii-a. rectala superioaraRamurile de anastomoza ale arterelor sigmoidiene dau nastere arcadeicolonului sigmoidian sau arcadelor arteriale paracolice ale lui Mondor. Din acestea iau nastere a. lungi sau scurte ce vascularizeaza colonul.R a m u r a d e s c e n d e n t a a a . s i g m o i d i e n e i n f e r i o a r e , d e n u m i t a s i a . s i g m o i d i a n a ( i m p a r a ) s e a n a s t o m o z e a z a

Page 27: Micro Cur Suri

c u a . r e c t a l a s u p e r i o a r a . Aceas t a zona , cons ide ra t a p r eca r a d in punc t de vede re a l va scu l a r i z a t i e i arteriale a fost denumita in anatomia clasica punctul critic al lui SUDECK.*A. r e c t a l a supe r ioa r a- r a m u r a t e r m i n a l a a a . m e z e n t e r i c e i n f e r i o a r e c e p a t r u n d e i n p e l v i s - s u p e r i o r , s t r a b a t e r a d a c i n a mezosigmoidului iar cand ajunge la nivelul rectului se plaseaza pe peretelesau posterior.In partea superioara a ampulei rectale se imparte in doua ramuri:-ramura dreapta - mai voluminoasa este destinata peretilor r e c t u l u i .- r a m u r a s t a n g a - v a l u a p a r t e l a r e a l i z a r e a a n a s t o m o z e i c u a . sigmoidiana ima si la realizarea punctului critic al lui SUDECK.Vena cava inferioara:-este trunchiul colector al venelor din portiunea infradiafragmatica a corpului.- vene l e t ubu lu i d ige s t i v , a l g l ande lo r s a l e anexe , a l e sp l i ne i - sun t afluenti de origine sau colaterali ai sistemului venos port al ficatului - a caruisange dupa ce strabate ficatul, ajunge tot in VCI prin intermediul venelorhepatice.Origine:VCI se formeaza prin unirea a doua vene iliace comune (dr sis t g - a f l u e n t i d e o r i g i n e ) i n d r e p t u l c o r p u l u i v e r t e b r e i L 5 s a u d i s c u l u i intervertebral L4-L5, la 1,5 cm inferior si la dreapta bifurcatiei aortei.U n g h i u l d e c o n f l u e n t a a l c e l o r d o u a v e n e i l i a c e c o m u n e ( u n g h i u l iliacelor) are o valoare medie de 65º.Traiect si raporturiVCI are traiect ascendent, retroperitoneal, pe flancul drept al coloaneive r t eb ra l e cu d i r ec t i e u so r ob l i c a supe r io r s i l a d r eap t a . Punc tu l c e l ma i apropiat de linia mediana este la originea sa.De l a a ce s t n ive l , VCI s e i ndepa r t e aza de f l ancu l d r ep t a l po r t i un i i abdominale a aortei, cu care delimiteaza spatiul interaortico-cav, de formatriunghiulara cu varful orientat inferior.Lungimea VCI este de 22-25 cm, diametrul inferior de 22 mm, superior32 mm.Calibrul VCI prezinta doua dilatari (sinusurile lui CALORI), una situataimediat superior de varsarea venelor renale si alta situata la nivelul treceriiprin diafragma. T r a i e c t u l u i V C I i s e d e s c r i u t r e i p o r t i u n i :-portiunea abdominala (20 cm)-portiunea diafragmatica (5 cm)-portiunea toracica sau pericardica (3,5 cm)I. Portiunea abdominala- situata retroperitoneal primitiv, prezinta larandul sau doua segmente:-segmentul subhepatic-segmentul retrohepaticSegmentul subhepatic este inconjurat de nodurile limfatice lombared in t r e c a r e : unu l e s t e ma i vo luminos , s i t ua t an t e r i o r de b i fu r ca t i a ao r t e i , numit nodul limfatic precav inferior.Raporturile posterioare:-aa. lombare drepte

Page 28: Micro Cur Suri

-lant simpatic lombar drept-m. psoas-flancul drept al coloanei vertebrale lombare (L2-L4)-a. renala dreapta (la nivelul L2)-pilierul drept al diafragmei-a. suprarenala mijlocie dreapta (la nivelul polului superior al rinichiuluidrept)Raporturi anterioare:-la origine, la nivelul unghiului ileocav este incrucisata oblic pe fata saanterioara de a. iliaca comuna dreapta.-dupa raporturile sale anterioare, segmentului subhepatic al VCI, i se p o t d e s c r i e t r e i p o r t i u n i :* p o r t i u n e a i n f r a d u o d e n a l a , L 4*portiunea retroduodenopancreatica (L4-L2)*portiunea supraduodenala*Portiunea infraduodenala:-VCI este acoperita anterior de peritoneul parietal posterior- i n c r u c i s a t a o b l i c d e :- r a d a c i n a m e z e n t e r i c a-a. ileocolica-a. colica dreapta-p r i n i n t e rmed iu l pe r i t oneu lu i pa r i e t a l pos t e r i o r v ine i n raport cu ansele intestinului subtire.-este incrucisata si de a. testiculara/ovariana dreapta.*Portiunea retroduodenopancreatica:-acoperita anterior de fascia de coalescenta a lui Treitz.-traversata de prima si a doua portiune a duodenului.-separata de fata posterioara a capului pancreasului prinoriginea venei porte hepatice.*Portiunea supraduodenala:- a c o p e r i t a d e p e r i t o n e u l p a r i e t a l p o s t e r i o r c u c a r e formeaza peretele posterior al orificiului epiploic (hiatul lui Winslow) iar prinin t e rmed iu l a ce s tu i a i n t r a i n r apo r t cu e l emen te l e ped i cu lu lu i hepa t i c , i n special cu vena porta hepatica.Raporturi mediale (stangi):-bifurcatia aortei-a. sacrala mijlocie-nervul presacrat-flancul stang al portiunii abdominale a aortei-a. testiculara/ovariana dreaptaRaporturi laterale (drepte):-m. psoas-lantul simpatic lombar-ureter drept-marginea mediala a rinichiului drept-glanda suprarenala dreaptaSegmentul retrohepatic:-relativ scurt, corespunde santului venei cave de pe fata viscerala aficatului, dintre lobul drept si lobul caudat (lobul lui SPIEGEL), de unde urca apoi la nivelul ariei nuda a ficatului.-aceasta ultima portiune poate fi transformata in canal prin intermediulunei punti de parenchim hepatic.Raporturi anterioare:

Page 29: Micro Cur Suri

- ade ra i n t im de f i c a t a t a t p r i n t r a c tu r i f i b roa se ca t s i p r i n abusa rea venelor hepatice.Raporturi posterioare:-diafragma-a. frenica inferioaraRaporturi mediale:-insotita de ramura abdominala a nervului frenic drept si de ramuri aleplexului celiac (solar).Raporturi laterale:-glanda suprarenala dreapta si vasele acesteia.II. Portiunea diafragmatica- VCI traverseaza diafragma la nivelulo r i f i c i u l u i v e n e i c a v e , o r i f i c i u p a t r u l a t e r s i t u a t i n c e n t r u l t e n d i n o s a l diafragmei intre foliola anterioara si cea laterala dreapta in dreptul vertebrei T9.Orificiul venei cave este fibros, inextensibil.Peretii venei sunt solidarizati de orificiu prin intermediul unor tracturi fibroase.  III. Portiunea toracica- dupa ce strabate diafragma, VCI patrunde direct in pericard prin zona de aderanta frenopericardica, fara a avea traiectmediastinal. La acest nivel vine in raport:-anterior - cu atriul drept-la stanga - cu sinusul oblic al lui HALLER-la dreapta - cu ligamentul frenopericardic lateral drept (ligamentul lui TEUTLEBEN) iar prin intermediul acestuia cu baza plamanului drept.Afluentii VCI:-dupa teritoriul pe care il dreneaza acestia se impart in doua grupe:*Afluenti parietali - venele lombare sivenele frenice (diafragmatice) inferioare*Afluenti viscerali – -venele testiculare/ovariene-venele renale-venele suprarenale-venele hepatice-vena ombilicalaAfluentii parietali:*Venele lombare- p a t r u p e r e c h i d e v e n e c e i n s o t e s c t r a i e c t u l arterelor lombare avand dispozitie asemanatoare venelor intercostale.-provin din venele musculaturii peretelui abdominal.-la nivelul gaurilor intervertebrale primesc venele spinale din plexurilevenoase vertebrale (intern si extern)-trec pe sub arcadele m. psoas si se deschid pe flancurile laterale ale V C I .- a n t e r i o r d e m . p s o a s , v e n e l e l o m b a r e s e a n a s t o m o z e a z a i n s e n s l o n g i t u d i n a l f o r m a n d p e l a t u r i l e c o l o a n e i v e r t e b r a l e v e n a l o m b a r a ascendenta dreapta si stanga. La extremitatea lor superioara se continua:-in dreapta - cu vena azigos-in stanga - cu vena hemiazigos- i n f e r i o r s e d e s c h i d :- f i e i n V C I

Page 30: Micro Cur Suri

-fie in vena iliaca comuna de partea respective.Ele realizeaza o anastomoza de tip cavo-cav (VCI-VCS).*Venele frenice (diafragmatice) inferioare- i n so t e sc a r t e r e l e omonime pe fata inferioara, abdominala a diafragmei. Adesea sunt bilateral.Primesc ca afluent vena suprarenala.Afluentii viscerali:*Venele testiculare- provin din venele testiculului si epididimului.-formeaza in jurul ductului deferent si al arterelor funiculului spermatic,plexul venos pampiniform.-desi unic, acest plex este impartit dupa raporturile cu ductul deferentin doua grupe venoase secundare:-grupul posterior - ce inconjoara a. cremasterica si se terminade regula in vena epigastrica inferioara-grupul anterior - mai mare ce inconjoara a. testiculara si se termina in vena testiculara-sunt satelite arterelor omonime dar se termina diferit.-vena testiculara dreapta se varsa in VCI, iar vena testiculara stanga sevarsa in vena renala stanga. Acest mod de varsare creaza conditii de stazavenoasa in partea stanga ceea ce explica frecventa varicocelului (varice aleplexului pampiniform in partea stanga)*Venele ovariene- p rov in d in p l exu l venos a l mezoova ru lu i , p l ex situat in jurul a. ovariene.-colecteaza sangele venos al:-ovarului-fundului corpului uterin-ligamentului larg al uterului-ligamentului rotund al uterului-au acelasi traiect si mod de varsare ca venele testiculare*Vena ombilicala- este prezenta in cursul vietii embriofetale.*Venele suprarenale- va r i ab i l e c a numar . Cea ma i impor t an t a s i constanta fiind vena centrala.*Venele renale- fac parte impreuna cu arterele renale din pediculul renal. Formeaza planul anterior al pediculului renal.Fiecare vena renala se formeaza la nivelul rinichiului respectiv prinunirea a 5-6 vene.Au traiect retroperitoneal primitiv, transversal si medial spre VCI.Vena renala dreapta este mai lunga datorita pozitiei laterale drepte fata de coloana vertebrala a VCI.Vena renala stanga trece anterior de portiunea abdominala a aortei siposterior de artera mezentrica superioara. In vena renala stanga se varsa inplus vena testiculara sau ovariana stanga.La sup ra f a t a r i n i ch iu lu i ex i s t a o r e t e a venoasa ce s e va r sa pe de -oparte in vena renala respectiva, iar pe de alta parte intr-o arcada venoasae x o r e n a l a , a r c a d a s i t u a t a l a 2 c m d e m a r g i n e a l a t e r a l a ( c o n v e x a ) a rinichiului.*Venele hepatice- d r e n e a z a s a n g e l e v e n o s a l f i c a t u l u i a d u s i n principal de vena porta hepatica. Dupa calbrul lor se impart in:-vene hepatice mari - in numar de trei: dreapta, mijlocie, stanga.- v e n e h e p a t i c e m i c i - 1 0 - 1 5 , c e s e v a r s a i n p o r t i u n e a i n f e r i o a r a a portiunii hepatice a VCI.

Vena porta hepatica

Page 31: Micro Cur Suri

Circulatia porta hepatica

=formeaza circulatia functionala a ficatului.Prin sistemul venos portal se desemneaza sistemul vascular capilarizatla ambele sale capete:-capilare din:-tubul digestiv abdominal-formatiunile peritoneale-pancreas si splina-capilarele sinusoide din interiorul lobulilor hepatici.Sangele portal dupa ce strabate ficatul se varsa prin intermediul celortrei vene hepatice in VCI.Vena porta hepatica nu are artera echivalenta, ea preluand sangele dinteritoriul irigat de 5 artere mari: -a. splenica-a. gastrica stanga-a hepatica comuna-a. mezenterica superioara-a. mezenzerica inferioaraPrin v. porta hepatica trece 70+80% din sangele care patrunde in ficat,restul fiind adus de a. hepatica proprie.Venei porte hepatice I se pot descrie trei portiuni distincte:-I. Portiunea de convergenta–trunchiurile venoase de origine-II. Trunchiul propriu-zisal v. porte hepatice-I I I . P o r t i u n e a d e d i v e r g e n t a– l a n i v e l u l p a r e n c h i m u l u i hepatic.Avand in vedere aspectul sau, anatomistii clasici au comparat o cu unarbore la care:-radacina reprezinta portiunea de convergenta-trunchiul este reprezentat de trunchiul venei-ramurile reprezinta portiunea de divergentaI. portiunea de convergenta – afluentii de origineAfluentii de origine ai v. porte hepatice sunt reprezentati de:-v. mezenterica superioara-v. splenica (lienala)-v. mezenterica inferioaraIn mod clasic, vena splenica si vena mezenterica inferioara dau nastereu n u i t r u n c h i c o m u n – t r u n c h i u l s p l e n o m e z e n t e r i c . A c e s t a s e u n e s t e c u v .mezen t e r i c a supe r ioa r a , pos t e r i o r de co rpu l panc rea su lu i s i da na s t e r e venei porte hepatice.Actualmente, vena mezenterica inferioara este considerata afluent alv e n e i s p l e n i c e . I n a c e s t c a z , v e n a p o r t a h e p a t i c a s e f o r m e a z a p r i n confluenta venei mezenterice superioare cu vena splenica.(Desen 1)Vena mezenterica superioara:-incepe la mica distanta de unghiul ileocecal-urca prin radacina mezenterului- t r e c e :- a n t e r i o r d e p o r t i u n e a a I I I - a a d u o d e n u l u i-posterior de capul pancreasului-in traiectul sau se situeaza la dreapta a. mezenterice superioare- c o l e c t e a z a s a n g e l e d e l a :- p o r t i u n e a o r i z o n t a l a a s t o m a c u l u i-din regiunea pancreaticoduodenala-din intreg intestinul subtire-din jumatatea dreapta a colonului(desen 2)Vena mezenterica inferioara:-considerata actualmente afluent al venei splenice-are originea din vena rectala superioara-incruciseaza artera colica stanga, formand arcul vascular al lui Treitz.  -trece profund in raport cu radacina mezocolonului transvers-posterior de corpul pancreasului se varsa in vena splenica

Page 32: Micro Cur Suri

- c o l e c t e a z a s a n g e l e d i n :- j u m a t a t e a s t a n g a a c o l o n u l u i-portiunea superioara a rectuluiVena splenica:- s e fo rmeaza pe f a t a v i s ce r a l a a sp l i ne i p r i n 6 -8 r amur i c a r e i e s d in hilul splinei.-traiect orizontal pe fata posterioara a cozii si corpului pancreasului.-primeste vena mezenterica inferioara-la nivelul fetei posterioare a corpului pancreasului, se uneste cu venamezenterica superioara si formeaza vena porta hepatica.- c o l e c t e a z a s a n g e l e d e l a :- s p l i n a-pancreas-stomac(desen 3)II. trunchiul venei porte hepatice-are traiect oblic ascendent spre dreapta, ce continua directia venei mezenterice superioare incrucisand in X trunchiul VCI.-lungime de 8-10 cm.-diametrul de 15-20 mm-trunchiului venei porte hepatice I se pot descrie 3 portiuni:-retropancreatica-retroduodenala-intraepiploica-portiunea intraepiploica este portiunea situata intre cele doua foite aleomentului mic, ocupand portiunea libera (dreapta) a acestuia.-participa la formarea pedicolului hepatic impreuna cu:-ductul hepato-coledoc (anterior si la dreapta)-a. hepatica proprie (anterior si la stanga)-prin intermediul foitei posterioare a omentului mic, vine in raport cuorificiul epiploic (hiatul lui Winslow) si prin acesta cu VCI.(desen 4)III. segmentul de divergentaIn vecinatatea hilului hepatic, vena porta hepatica se imparte in doua ramuri terminale:-ramura dreapta-ramura stanga.Ramura dreapta – este mai voluminoasa si pare sa continue traiectul trunchiului venei porte hepatice. Se imparte in:-ramura anterioara-ramura posterioaraRamura stanga – mai subtire, prezinta:-portiunea transversala – prima portiune-portiunea ombilicala – a doua portiune. Din aceasta pornesc:-ramuri laterale.-ramuri mediale(desen 5)Afluentii venei porte hepatice-venele care se deschid direct in trunchiul venei porte hepatice sau inr a m u r i l e s a l e d e b i f u r c a t i e s u n t :- v e n a g a s t r i c a s t a n g a-vena prepilorica-venele pancreaticoduodenale

Page 33: Micro Cur Suri

-vena cistica-vena ombilicala (la fat)-venele porte accesorii:-mici vene ce transporta spre ficat sangele din diferite regiuni ale p e r e t e l u i a b d o m i n a l s i a u n o r v i s c e r e a b d o m i n a l e s i t u a t e i n e t a j u l supramezocolic.-ca si vena porta hepatica, prezinta capilarizari la ambele capete.-sunt 5 grupe mai importante de vene porte accesorii:*grupul gastrohepatic– s t r aba t e omen tu l m ic s i I s e po t a t a sa vena pilorica si vena gastrica stanga.*grupul cistic– situat la nivelul fosei cistice*grupul diafragmatic– printre foitele ligamentului coronar al ficatului.*grupul ligamentului falciform*grupul venelor paraombilicale a lui Sappey cel mai numeros, insoteste ligamentul rotund al ficatului.