Manual Ford Mondeo in limba romana

of 271 /271
Cuprins 1 Introducere 2 Capacitãþi ºi specificaþii Îngrijire ºi întreþinere Index Situaþii de urgenþã pe marginea drumului Deplasarea vehiculului Pornirea Scaune ºi echipamente de siguranþã Instrumente de control ºi funcþionalitãþi Instrumente de bord 6 Înainte de conducere Pornire ºi mod de conducere Service 20 106 130 136 142 200 225 258 Contorul de parcurs 54 Control automat al vitezei 49 Geamuri electrice 71 Încãlzire, ventilaþie ºi aer condiþionat 30 Oglinzi încãlzite ºi acþionate electric 70 Programul Electronic de Stabilitate (ESP) 169 Rabatarea pernelor scaunelor 113 Reglare automatã a farurilor 22 Scaune încãlzite ºi ventilate 29 Sistem de frânare cu ABS 159 Sistem de închidere centralizatã a uºilor 92 ªtergãtoare cu funcþie automatã 59 ªtergerea lunetei la mersul înapoi 60 Index special p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 1

Embed Size (px)

description

Manual tehnic pentru ford mondeo

Transcript of Manual Ford Mondeo in limba romana

Page 1: Manual Ford Mondeo in limba romana

Cuprins

1

Introducere 2

Capacitãþi ºi specificaþii

Îngrijire ºi întreþinere

Index

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Deplasarea vehiculului

Pornirea

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Instrumente de bord 6

Înainte de conducere

Pornire ºi mod de conducere

Service

20

106

130

136

142

200

225

258

Contorul de parcurs 54Control automat al vitezei 49Geamuri electrice 71Încãlzire, ventilaþie ºi aer condiþionat 30Oglinzi încãlzite ºi acþionate electric 70Programul Electronic de Stabilitate (ESP) 169Rabatarea pernelor scaunelor 113Reglare automatã a farurilor 22Scaune încãlzite ºi ventilate 29Sistem de frânare cu ABS 159Sistem de închidere centralizatã a uºilor 92ªtergãtoare cu funcþie automatã 59ªtergerea lunetei la mersul înapoi 60

Index special

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 1

Page 2: Manual Ford Mondeo in limba romana

PREFAÞÃ

Felicitãri pentru achiziþionareanoului dvs. vehicul Ford. Vã rugãmcitiþi cu atenþie acest manual pentru avã familiariza cu vehiculul dvs. Cu câtºtiþi ºi înþelegeþi mai multe desprevehiculul dvs., cu atât mai mare va fisiguranþa, economisirea ºi plãcerea dea-l conduce.

• Acest Manual al Proprietaruluivã va familiariza cu modul defuncþionare a vehiculului dvs. ºi vãoferã sugestii pentru conducerea luizilnicã ºi întreþinerea generalã.

• Ghidul Echipamentului Audioconþine instrucþiuni de folosire pentruechipamentul audio Ford.

• Broºura de Service Ford permitedealer-ului dvs. Ford sã dovedeascãtoate operaþiile de service pentruvehiculul dvs.

• Certificatul de Garanþie ºiService Ford oferã informaþii desprediferitele programe de Garanþie Ford ºidespre Planul de Service Ford.

• Pentru o descriere a sistemului denavigare ºi a echipamentului pentrutelefon, consultaþi manualele separate.

Întreþinerea regulatã a vehicululuidvs. ajutã la menþinerea lui într-o bunãstare de funcþionare pe ºosea, ceea cepoate duce la o valoare crescutã în cazde revânzare. În Europa vã stã ladispoziþie o reþea de peste 7000 dealeriFord autorizaþi care vã pot oferiasistenþã profesionistã în probleme deîntreþinere.

Personalul special instruit alacestora este cel mai calificat pentru aîntreþine vehiculul în mod corespunzãtorºi la un nivel înalt. De asemenea, ei suntsusþinuþi de o gamã largã de echipa-mente specializate ce au fost dezvoltateîn mod special pentru întreþinereavehiculelor Ford. Dealer-ul dvs. Ford,din þarã sau strãinãtate, este sursagarantatã de piese ºi accesorii originaleaprobate de Ford ºi Motorcraft.

Introducere

2

•Sunt descrise toate opþiunile ºivariantele de modele disponibile ºi prinurmare e posibil ca unele din articoleledescrise sã nu se poatã aplicavehiculului dvs. În plus, datoritãciclului de tipãrire, e posibil ca uneleopþiuni descrise sã nu fie încãdisponibile.

În cazul revânzãriivehiculului, nu uitaþi sãtransmiteþi noului proprietarManualul Proprietarului. Acesta

face parte integrantã din documentele ceînsoþesc vehiculul.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 2

Page 3: Manual Ford Mondeo in limba romana

PENTRU SIGURANÞA DVS. ªIPROTECÞIA MEDIULUI

Simbolurile de avertizaredin acest manual

Cum puteþi sã reduceþi riscul uneivãtãmãri corporale ºi sã preveniþiproducerea de avarii altora, vehicululuidvs. ºi echipamentelor acestuia? Acestmanual oferã rãspunsurile la acesteîntrebãri, însoþite de comentarii evidenþiatede triunghiul de avertizare. Citiþi ºi urmaþiîntocmai aceste comentarii.

Notã: Informaþii importante suntfurnizate ºi în paragrafele care încep cu“Notã:”. Este important sã citiþi ºi sãînþelegeþi aceste informaþii.

Simbolurile de avertizarede pe vehiculul dvs.

Atunci când vedeþi acestsimbol, este strict necesar sãconsultaþi capitolul corespun-

zãtor din acest manual înainte de aatinge vehiculul sau de a încerca sãfaceþi orice reglãri.

Protecþia mediului

Fiecare dintre noi trebuie sã asigureprotecþia mediului. Utilizarea corectã avehiculului ºi evacuarea autorizatã amaterialelor de lubrifiere ºi deeliminare a deºeurilor sunt paºiimportanþi în acest sens. Informaþiile înacest sens sunt evidenþiate în manualprin simbolul copacului de mai sus.

Introducere

3

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 3

Page 4: Manual Ford Mondeo in limba romana

Opþiuni de protecþie pentru oconducere mai sigurã

Accidentele de circulaþie nu pot finiciodatã eliminate complet, dar pot fireduse cu ajutorul tehnologiei moderne.

De exemplu, în plus faþã de zoneleantiºoc din faþã ºi din spate, vehicululdvs. are ºi zone de protecþie la impactlateral în uºile laterale ºi airbagurilaterale în scaunele din faþã ºiairbaguri în faþã ºi spate în cãptuºealaplafonului pentru a asigura o protecþieºi mai mare în cazul unei coliziunilaterale.

Echipamentul de protecþie avansatcu airbaguri dual-stage vã asigurãprotecþia la impact frontal. Scaunele faþãcu rampã antialunecare vã împiedicãsã alunecaþi pe sub centuri. Sistemulactiv de protecþie pentru cap asigurãprotecþia contra accidentelor coloaneicervicale, iar pentru a preveniaccidentarea picioarelor, vehicululdumneavoastrã este echipat cu pedalierretractabil. Aceste opþiuni sunt destinatesã reducã riscul unor vãtãmãri.

Puteþi face ca aceste opþiuni deprotecþie sã nu fie folosite niciodatãconducând cu atenþie ºi concentrându-vãîn permanenþã.

Siguranþa datã de sistemeleelectronice

Pentru siguranþa dvs. vehiculul esteechipat cu sisteme electronice sofisticatede comandã.

Folosind alte echipamenteelectronice (de ex. telefoanemobile fãrã antenã exterioarã),câmpurile electromagnetice pot

interacþiona producând defecþiuni alesistemelor electronice ale vehiculului. Prinurmare trebuie sã respectaþi instrucþiunileproducãtorilor echipamentelor.

Introducere

4

Vã rugãm citiþi secþiuneaAirbag. Folosirea necores-punzãtoare a airbag-uluipoate duce la vãtãmãricorporale.

Pericol extrem!Nu montaþi scãunele

pentru copii cu spatele la direcþia demers pe un scaun protejat de unairbag.

Existã riscul vãtãmãrii corporale înmomentul declanºãrii airbag-ului.

Întrerupãtor inerþial deoprire a sistemului deinjecþie a combustibilului

(motoare Duratec).În caz de accident, întrerupãtorul

inerþial de siguranþã va opri automatalimentarea cu combustibil amotorului. Întrerupãtorul inerþial maipoate fi activat ºi de o vibraþieputernicã (de ex. coliziune la parcare).Pentru a reseta întrerupãtorul inerþial,vezi instrucþiunile de la pagina 171.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 4

Page 5: Manual Ford Mondeo in limba romana

RODAJUL

Nu existã reguli speciale de rodajpentru vehiculul dvs. Evitaþi doar sãconduceþi prea agresiv în primii 1.500 km.Schimbaþi frecvent treptele de vitezã ºievitaþi încãrcarea motorului. Acest lucrupermite pãrþilor în miºcare sã se rodeze.

În cazul în care anvelopele au fostînlocuite (cu unele noi sau cândvehiculul este nou), vã rugãm sã acordaþio atenþie deosebitã rulajului pe parcursula aproximativ 500 km (nu esterecomandat ca în acest interval sã folosiþiun stil de condus sportiv).

Dacã este posibil, trebuie sã evitaþifolosirea la maxim a frânelor în primii150 de km în oraº ºi primii 1.500 km peºosele.

Dupã 1.500 km puteþi creºte treptatperformanþele vehiculului pânã lavitezele maxime admise.

Evitaþi folosirea turaþiilormari. În acest fel protejaþimotorul, evitaþi consumulmare de carburant, reduceþizgomotul motorului ºi

asiguraþi o poluare mai micã amediului.

Vã dorim conducere plãcutã ºisigurã cu vehiculul dvs. Ford.

Introducere

5

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 5

Page 6: Manual Ford Mondeo in limba romana

Instrumente de bord

6

Pag. 20-21Lumini exterioare, lãmpi ceaþã faþã ºi spate

Pag. 24Buton de reglare luminã tablou debord

Pag. 25Buton de reglare înãlþime faruri

Pag. 53Maneta direcþie/fazã lungã

Pag. 8-19Tablou de bord

Pag. 18Claxon

Pag. 52Manetã ºtergãtor

Pag. 169-174Tablou de siguranþe

Pag. 53-54Satelit comandã sistem audio

Pag. 48Reglare volan

Pag. 49-51Control automat vitezã

Pag. 43Contact

Pag. 81Selectarea manualã atreptelor (transmisieautomatã)

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 6

Page 7: Manual Ford Mondeo in limba romana

Instrumente de bord

7

Pag. 28Încãlzire parbriz

Pag. 28Încãlzire lunetã

Pag. 37Orificii ventilaþie

Pag. 27Ceas cu afiºaj analogic

Pag. 27Comutator avarie

Pag. 30-46 Încãlzire, ventilaþie, aercondiþionat

Radio:Vezi „Ghidul audio”

Pag. 82Suport pahar faþã

Pag. 29Scaune încãlzite ºi ventilate

Pag. 29, 151-153Program electronic de stabilitate (ESP)

Pag. 29Deschiderea portbagajului

Pentru anumite modele, felul ºi loculîn care apar unele din aceste elementepot diferi. Totuºi, trimiterile lapaginile corespunzãtoare se aplicã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 7

Page 8: Manual Ford Mondeo in limba romana

TABLOUL DE BORDExistã design-uri diferite ale

tabloului de bord. Comenzile, lãmpile de control ºi de

avertizare pentru fiecare din ele vor fidescrise în paginile care urmeazã.

Instrumente de bord

8

Modelele standard

Modelele ST220

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 8

Page 9: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lampã de control bujie incan-descentã

(doar pentru motor Diesel)Se aprinde atunci când contactul

este cuplat. Nu porniþi motorul pânã nuse stinge lampa.

Pentru informaþii suplimentare,consultaþi capitolul Pornire.

Lampã avertizare îngheþPentru o temperaturã exterioarã

cuprinsã între +4°C ºi +1°C, semnalulportocaliu avertizeazã asupra posibilitãþiiexistenþei gheþii pe drum.

Nivel scãzut al lichidului dinstropitoare parbriz

Cu contactul cuplat (poziþia II),lampa se aprinde pentru o perioadãscurtã de timp pentru a confirma faptulcã sistemul funcþioneazã. Dacã earãmâne aprinsã, adãugaþi lichid imediatce acest lucru este posibil.

Instrumente de bord

9

Chiar dacã temperaturadepãºeºte 4°C, nu se poategaranta cã drumul nu prezintã

pericol, din cauza vremii nefavorabile.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 9

Page 10: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lampã de avertizare contactSe aprinde atunci când contactul

este cuplat. Ar trebui sã se stingã deîndatã ce porneºte motorul.

Dacã lampa rãmâne aprinsã în timpulmersului, opriþi toate echipamenteleelectrice nefolositoare ºi mergeþi imediatla cel mai apropiat dealer Ford.

Modelele ST220Dacã lampa rãmâne aprinsã pe

timpul deplasãrii, opriþi imediat maºinaºi apoi motorul.

Lampã de avertizare presiune uleiSe aprinde la contact cuplat.

Trebuie sã se stingã imediat ce porneºtemotorul.

Dacã lumina nu se stinge dupãpornirea motorului sau se aprinde întimpul mersului, opriþi imediat maºina,opriþi ºi motorul ºi verificaþi nivelululeiului de motor.

Dacã nivelul este scãzut, completaþiimediat.

Instrumente de bord

10

Nu vã reluaþi cãlãtoria, civerificaþi mai întâi motorul laun Dealer Ford.

Dacã nivelul uleiului estecorect, nu vã reluaþi cãlãtoriaci verificaþi mai întâi motorul

la un dealer Ford.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 10

Page 11: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lampã de avertizare sistem defrânare

La contact cuplat (poziþia II),lampa se aprinde un scurt timp pentru aconfirma funcþionarea sistemului.

Lampa rãmâne aprinsã atunci cândfrâna de mânã este activatã.

Becul aprins dupã eliberarea frâneide mânã indicã nivelul scãzut allichidului de frânã.

Lampã de control semnalizatoare Lumineazã cu intermitenþã în

timpul semnalizãrii. În cazul în carelumineazã cu o frecvenþã mai mareînseamnã cã unul din becurile de lalãmpile indicatoare externe este ars.

Dacã vehiculul dvs. este dotat de laînceput cu un echipament de remorcareoriginal Ford, lampa de controlsemnalizeazã ºi arderea unui bec de lalãmpile indicatoare de pe remorcã.

Instrumente de bord

11

Adãugaþi imediat lichidde frânã pânã la marcajulMAX. Verificaþi sistemul la

un dealer Ford. Dacã lampa se aprindeîn timpul mersului, indicã defectareaunui circuit de frânare. Al doilea circuitde frânare rãmâne în funcþiune.Verificaþi sistemul de frânare la undealer Ford înainte de a vã continuacãlãtoria. Conduceþi încet ºi cu atenþie.

Va trebui sã apãsaþi maitare pedala de frânã ºi sã vãasiguraþi cã aveþi distanþe mai

mari de oprire.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 11

Page 12: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lampã de avertizare uºi deschiseSe aprinde dacã oricare dintre uºi

sau uºa portbagajului nu este închisãcorespunzãtor.

Lampã de control fazã lungãSe aprinde atunci când sunt aprinse

farurile pe faza lungã sau se semnalizeazãcu faza lungã.

Lampã de control airbagCu contactul cuplat (poziþia ‘II’),

lampa se aprinde pentru o perioadãscurtã de timp pentru a confirma faptulcã sistemul funcþioneazã.

Dacã rãmâne aprins în timpulmersului înseamnã cã existã odefecþiune. Faceþi o verificare la undealer Ford.

Pentru mai multe detalii referitoarela modul de funcþionare, consultaþisecþiunea Airbag.

Avertizor sonor ºi luminos pentrucenturile de siguranþã

În momentul în care vehicululatinge viteza de 7 km/h ºi centurileºoferului ºi pasagerului faþã nu suntpuse, avertizorul va lumina ºi se vordeclanºa semnale sonore de alertã.Pentru mai multe informaþii consultaþisecþiunea Avertizor sonor ºi luminos

Instrumente de bord

12

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 12

Page 13: Manual Ford Mondeo in limba romana

pentru centurile de siguranþã.Lampã de control faruriCu contactul cuplat (în poziþia II),

lampa se aprinde atunci când farurilesunt pe fazã scurtã sau sunt aprinseluminile de parcare.

Lampã de avertizare sistem ABSLa contact cuplat (poziþia II) lampa

se aprinde pentru o perioadã scurtã detimp pentru a confirma cã sistemulfuncþioneazã.

Dacã se aprinde în timpul mersuluiînseamnã cã a fost detectatã odefecþiune. Verificaþi imediat sistemulde frânare la un dealer Ford.

Sistemul de frânare normal (fãrãABS) prevãzut cu un circuit dual va fimenþinut.

Note importante despre folosireasistemului de frânare ABS pot fi gãsiteîn secþiunea Frâne din capitolulConducerea.

Lãmpi de avertizare sistem defrânare ºi ABS

Dacã ambele lãmpi de avertizarese aprind concomitent, opriþivehiculul imediat ce este sigurã oasemenea manevrã. Verificaþi sistemulde frânare la un dealer Ford înainte dea vã continua cãlãtoria.

Instrumente de bord

13

Reduceþi uºor vitezavehiculului. Folosiþi frâna cumare grijã. Nu apãsaþi brusc

pedala de frânã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 13

Page 14: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lampã de control ProgramElectronic de Stabilitate (ESP)

Cu contactul cuplat (poziþia ‘II’),lampa se aprinde scurt indicând cãsistemul este operaþional.

În timpul mersului lampalumineazã cu intermitenþã atunci cândsistemul este activat.

Dupã ce contactul este cuplat, dacãlampa nu se aprinde sau lumineazã înmod continuu în timpul mersului, eaindicã o defecþiune (cu excepþia cazuluiîn care sistemul a fost oprit manual, înacest caz lampa fiind aprinsã). Dacãapare o defecþiune sistemul va fi oprit.Verificaþi sistemul la un dealer Ford.

Pentru mai multe detalii, consultaþisecþiunile Comutator ProgramElectronic de Stabilitate (ESP) ºiProgram Electronic de Stabilitate(ESP).

Lampã de avertizare motorSe aprinde atunci când contactul

este cuplat. Ar trebui sã se stingã înmomentul în care porneºte motorul.

Dacã rãmâne aprinsã în timpulmersului motorului, acest lucru indicão defecþiune. Verificaþi sistemul la undealer Ford.

Dacã lumineazã în timpul mersului,reduceþi imediat viteza. Dacã lampacontinuã sã lumineze intermitent, evitaþiacceleraþia puternicã ºi turaþia ridicatã amotorului. Verificaþi imediat vehiculul laun dealer Ford.

Instrumente de bord

14

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 14

Page 15: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lampã de avertizare nivel scãzutcombustibil

Atunci când lampa de avertizare seaprinde, realimentaþi cu benzinã cât sepoate mai curând.

Lampã de control dispozitivreducere turaþie

(Transmisie automatã) - 4 trepteFuncþioneazã cu schimbãtorul de

viteze în poziþia “D” ºi se aprinde cânddispozitivul este deconectat.

Pentru mai multe detalii, vezicapitolul Transmisie automatã.

Lampã de control automat avitezei

Se aprinde atunci când sistemul decontrol al vitezei este pornit.

Pentru mai multe detalii, consultaþicapitolul Controlul Automat al Vitezei.

Instrumente de bord

15

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 15

Page 16: Manual Ford Mondeo in limba romana

Instrumente de bord

16

Modelele standard

Modelele ST220

Indicatoare de bord

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 16

Page 17: Manual Ford Mondeo in limba romana

Indicator temperaturãIndicã temperatura lichidului de

rãcire din motor. Când temperatura defuncþionare este normalã, acul rãmâneîn zona centralã.

Dacã acul se deplaseazã la poziþiaroºu, motorul este supraîncãlzit. Opriþimotorul ºi aflaþi cauza problemei dupãce motorul s-a rãcit.

TahometruIndicã turaþia motorului în rotaþii

pe minut. Turaþiile maxime admise suntindicate în capitolul Capacitãþi ºiSpecificaþii.

Instrumente de bord

17

Nu scoateþi niciodatãcapacul rezervorului lichiduluide rãcire atunci când motorul

este fierbinte. Porniþi din nou motorulnumai dupã rezolvarea problemei.

În anumite condiþii derulare, ventilatorul de rãcirepentru motor va continua sã

funcþioneze timp de câteva minute,chiar dupã oprirea motorului. Acestlucru este normal. Evitaþi sã vãapropiaþi degetele sau sã vã apropiaþicu cravata sau eºarfa de ventilator, pedurata funcþionãrii sale.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 17

Page 18: Manual Ford Mondeo in limba romana

Afiºaj multifuncþionalIndicã temperatura exterioarã sau

serveºte drept afiºaj pentru contorul deparcurs în funcþie de echipamentulinstalat.

Pentru o descriere operaþionalã acontorului de parcurs, consultaþisecþiunea Contorul de parcurs dincapitolul Instrumente de control ºifuncþionalitãþi.

Transmisie automatã cu 5 treptede vitezã

Indicã de asemenea ºi poziþiaactualã a manetei schimbãtorului P RN sau D ºi AUTO atunci când manetaschimbãtorului este poziþionatã înpartea stângã (cuplarea automatã atreptelor de vitezã) sau 1 2 3 4 sau 5 ºiMAN atunci când manetaschimbãtorului este cuplatã în parteadreaptã (cuplarea manualã a treptelorde vitezã).

VitezometruIndicã viteza curentã de deplasare.Notã: Funcþionarea vitezometrului

este influenþatã de dimensiuneapneurilor montate pe vehicul. Dacãdimensiunea (diametrul, nu lãþimea)pneurilor diferã de cea a pneurilormontate în fabricã, de producãtor, duceþiautovehiculul la dealerul Ford pentru areprograma sistemul de management almotorului. Dacã acest sistem nu estereprogramat, este posibil ca vitezometrulsã nu indice viteza corectã.

Instrumente de bord

18

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 18

Page 19: Manual Ford Mondeo in limba romana

KilometrajÎnregistreazã numãrul total de

kilometri parcurºi. Kilometrajul varãmâne afiºat pe ecran încã 10 min.dupã ce motorul a fost oprit.

Contor de parcursContorul de parcurs poate

înregistra numãrul de kilometri pentrufiecare cãlãtorie. Pentru a reseta,apãsaþi butonul de reset.

Indicator nivel combustibilDupã realimentarea completã a

rezervorului acul nu va pãrãsi poziþia“plin”, pânã când vehiculul nu aparcurs o anumitã distanþã.

Cantitatea de combustibil necesarãpentru a umple complet rezervorulpoate fi mai micã decât capacitateaspecificatã pentru rezervor, deoareceva rãmâne întotdeauna o micã cantitatede combustibil în acesta.

Dacã se aprinde lampa de avertizarepentru nivel scãzut de combustibil,realimentaþi vehiculul cât mai repedeposibil.

Sãgeata adiacentã simbolului depompã de benzinã indicã pe care partea vehiculului se aflã buºonul dealimentare a rezervorului.

Instrumente de bord

19

Vitezometru

Contor de parcurs

Kilometraj

Buton de reset

Gol

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 19

Page 20: Manual Ford Mondeo in limba romana

COMENZI PE TABLOUL DE BORD

Buton lumini exterioareSe va auzi un semnal sonor dacã

uºa ºoferului este deschisã, iar luminileexterioare sunt aprinse.

Luminile sunt stinsePoziþia neutrã

Luminile laterale ºi luminile spateRotiþi o poziþie în sensul acelor de

ceasornic.

FarurileRotiþi douã poziþii în sensul acelor

de ceasornic cu contactul pus.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

20

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 20

Page 21: Manual Ford Mondeo in limba romana

21

Luminile de parcareDin poziþia neutru, apãsaþi ºi rotiþi

în sens contrar acelor de ceasornic.

Farurile de ceaþãAprindeþi luminile exterioare

ºi trageþi butonul de comandã în primapoziþie.

Lampa de control a butonului se vaaprinde atunci când farurile de ceaþãsunt în funcþiune. Farurile de ceaþãtrebuie utilizate doar atunci cândvizibilitatea este consideratã redusã dincauza ceþii, zãpezii sau ploii.

Farurile de ceaþã ºi lãmpile deceaþã spateAprindeþi farurile ºi trageþi

butonul de comandã în poziþia a II-a.În cazul vehiculelor care nu sunt

echipate cu faruri de ceaþã, butonul decomandã poate fi tras doar în primapoziþie.

Ambele lãmpi de control alebutonului se vor aprinde atunci cândfarurile de ceaþã ºi lãmpile de ceaþã dinspate sunt în funcþiune.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Lãmpile de ceaþã spatepot fi utilizate atunci cândvizibilitatea este redusã sub

50 m, dar nu vor fi aprinse atunci cândplouã sau ninge.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 21

Page 22: Manual Ford Mondeo in limba romana

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Reglare automatã a farurilor(depinde de model)Rotiþi butonul de trei ori în sensul

acelor de ceasornic.În momentul în care butonul este

pe poziþia AUTO, faza scurtã se vaactiva ºi dezactiva în mod automat, înfuncþie de luminozitate. Farurileautomate sunt activate doar încondiþiile în care contactul este pus(poziþia II).

22

Reglarea automatã afarurilor reprezintã un sistemauxiliar, care nu înlãturã

responsabilitatea ºoferului referitor lailuminarea exterioarã a vehiculului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 22

Page 23: Manual Ford Mondeo in limba romana

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

23

Notã: În poziþia AUTO, faza lungãpoate fi activatã doar atunci cândfarurile au fost activate automat. Înpoziþia AUTO, dacã lumina farurilor sestinge automat atunci când faza lungãeste activatã, urmãtoarea datã cândsistemul va aprinde farurile în modautomat, faza lungã va rãmâne aprinsã.Faza scurtã se poate activa trãgând demaneta multi-funcþionalã spre volan.Consultaþi ºi secþiunea Manetã multi-

funcþionalã.

Notã: Nu este posibilã aprindereafarurilor de ceaþã faþã sau spate înmomentul în care farurile sunt puse pepoziþia AUTO. Pentru a le puteaaprinde, activaþi farurile faþã mutând

pe poziþia .

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 23

Page 24: Manual Ford Mondeo in limba romana

24

Reglare a intensitãþii luminii depe tabloul de bord

Butonul de reglaj poate fi acþionatpentru a varia intensitatea luminãriibordului. Funcþioneazã numai dacãluminile exterioare sunt pornite.

Reglarea farurilor cu XenonVehiculele cu faruri cu Xenon sunt

echipate cu reglare automatã a poziþieifarurilor.

Farurile pot fi reglate pentruconducerea pe partea stângã saudreaptã a drumului (pentru deplasãrileîn strãinãtate).

Se recomandã ca aceasta reglare afarurilor sã fie efectuatã de un mecanicautorizat Ford.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 24

Page 25: Manual Ford Mondeo in limba romana

Buton de reglare a farurilorNivelul fasciculelor de luminã ale

farurilor poate fi reglat în conformitatecu gradul de încãrcare a vehiculului.Daþi de rotiþã în sus pentru a ridicanivelul fasciculelor de luminã ºi în jospentru a le coborî.

Tabelul de pe pagina urmãtoareindicã poziþiile butonului pentrudiferite condiþii de încãrcare avehiculului.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

25

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 25

Page 26: Manual Ford Mondeo in limba romana

26

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

*Greutatea vehiculului poate figãsitã în capitolul Capacitãþi ºispecificaþii

Poziþiile superioare de control (+1)pot fi necesare în cazul în care aveþi oremorcã ataºatã.

**Poziþiile butonului trebuie mãritecu 0,5 la vehiculele cu motoareDuraTorq-TDCi 2,0 l sau Duratec-VE2,5 l, cu transmisie automatã.

Fãrã sistemul de reglare a farurilor

Cu sistemul de reglare a farurilor

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 26

Page 27: Manual Ford Mondeo in limba romana

27

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Butonul pentru luminile de avarieFolosiþi acest buton doar în caz de

urgenþã pentru a-i avertiza pe ceilalþiparticipanþi la trafic în caz de defectarea vehiculului sau în caz de pericoliminent. Apãsaþi pe buton pentruaprinderea sau stingerea luminilor deavarie. Acestea pot fi activate chiardacã este oprit contactul.

Ceas analogicOra poate fi reglatã prin apãsarea

butonului.Pentru a schimba minutele, apãsaþi

scurt butonul. Pentru a avansa mairapid þineþi butonul apãsat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 27

Page 28: Manual Ford Mondeo in limba romana

28

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Încãlzire parbriz ºi lunetãEste folositã pentru o dezgheþare

sau dezaburire rapidã a parbrizului ºilunetei. Este recomandatã activareadoar dacã este necesar acest lucru.

Comutator încãlzire parbrizSistemul funcþioneazã numai dacã

motorul este pornit. Apãsaþi butonulpentru a porni sau opri sistemul.Lampa de control a comutatoruluiindicã dacã acesta funcþioneazã.

Sistemul de încãlzire se opreºteautomat dupã o scurtã perioadã detimp.

Comutator încãlzire lunetãCuplaþi contactul mai întâi. Apãsaþi butonul pentru a porni sau

opri sistemul. Lampa de control acomutatorului indicã dacã acestafuncþioneazã.

Oglinzile laterale reglabile electricsunt de asemenea prevãzute cu unsistem de încãlzire pentru curãþareaacestora. Acest sistem funcþioneazãdoar atunci când sistemul de încãlzirelunetã este pornit.

Sistemul de încãlzire se opreºteautomat dupã o scurtã perioadã detimp.

Design alternativ

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 28

Page 29: Manual Ford Mondeo in limba romana

Notã: Poziþiile pentru scauneleîncãlzite ºi ventilate sunt memorate înmomentul opririi contactului. Înmomentul stabilirii acestuia, setãrilesunt rememorate în mod automat.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Sistem de deschidere de la distanþãa portbagajului

Pentru a deschide portbagajul,activaþi comanda.

Viteza vehiculului trebuie sã fiesub 7 km/h, iar acesta nu trebuie sã fieîncuiat.

Pentru a deschide portbagajul dinexterior, consultaþi secþiunea Portbagaj.

Buton Program Electronic deStabilitate (ESP)

Apãsaþi butonul pentru a activa saudezactiva sistemul. Lampa butonului seaprinde atunci când sistemul este oprit.Atunci când motorul este pornit,sistemul este selectat automat.

Pentru detalii suplimentare, consul-taþi secþiunea Program Electronic deStabilitate din capitolul Deplasareavehiculului.

Scaune încãlzite ºi ventilate(depinde de model)Scaune încãlzite ºi ventilate

(depinde de model)Acest control asupra climatului

scaunelor va fi operabil în cazul în carecontactul este pus pe poziþia II.

Scaunele încãlzite ºi ventilate suntajustabile individual utilizândcomenzile de pe consola centralã.

Pentru creºterea temperaturii,apãsaþi în mod repetat butonul +.Apãsând butonul - repetat, veþi scãdeatemperatura. Numãrul luminiloraprinse va indica treapta selectatã.Setarea pentru opþiunea cald esteiluminatã cu roºu iar pentru rece cualbastru.

Când nu este aprinsã nici o luminã,încãlzirea/ventilarea este opritã.Pentrumai multe detalii consultaþi capitolulScaune ºi echipamente de siguranþã

29

Încãlzire ºi ventilaþie scaune faþã

Încãlzire ºi ventilaþie scaune spate

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 29

Page 30: Manual Ford Mondeo in limba romana

30

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE

Schimb de aerAer exteriorAerul exterior intrã în vehicul prin

orificiile de aerisire din faþaparbrizului.

Nu lãsaþi sã intre zãpadã, frunzeetc. în orificiile de admisie de subparbriz pentru a permite sistemului deventilaþie ºi de încãlzire sã funcþionezeadecvat ºi eficient.

Aerul utilizat ajunge prinintermediul unor orificii din capaculportbagajului în acesta din urmã, iar deaici în exterior prin orificiile deevacuare. În cazul în care existã orificiide evacuare blocate, geamurile seaburesc (cu excepþia modeluluiWagon).

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 30

Page 31: Manual Ford Mondeo in limba romana

31

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

RECIRCULAREA AERULUICând este selectatã opþiunea de

recirvulare a aerului, în interiorulcompartimentului pasageri va circuladoar aerul existent înãuntru. Aerulexterior nu va pãtrunde în interiorulvehicului

Porniþi recircularea aerului în cazulîn care doriþi sã îndepãrtaþi mirosurileneplãcute ce pãtrund din exterior înhabitaclu sau pentru o rãcire rapidã aaerului. Existã tendinþa ca geamurile sãse abureascã mai repede atunci cândeste selectatã opþiunea de recirculare aaerului. Reglaþi ventilatorul pe aerexterior imediat ce este posibil sauporniþi instalaþia de aer condiþionat.

Notã: Nu este recomandat sãfolosiþi opþiunea de recirculare aaerului pentru mai mult de 30 min.,deoarece în acest timp nu existã schimbde aer cu exteriorul.

Filtru de polen

Filtrul de polen are grijã caparticulele care pot dãuna sãnãtãþii,precum polenul, emisiile industriale ºipraful de pe drum sã fie filtrate eficientînainte ca aerul sã pãtrundã înhabitaclu. Filtrul cu carbon activîndepãrteazã, de asemenea, mirosurileneplãcute.

În spãlãtoriile automate serecomandã închiderea sistemului deventilaþie pentru a preveni depozitareade cearã pe filtrul de aer.

Filtrul de polen trebuie sã fie înlocuitîn conformitate cu recomandãrile Ford.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 31

Page 32: Manual Ford Mondeo in limba romana

32

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Orificii laterale pentru dezgheþarea/dezaburireageamurilor

Orificii laterale (reglabile)

Orificii dezgheþare /dezaburire Orificii centrale (reglabile)

Spaþiu pentru picioare faþã ºi spate

s

Sistemul de încãlzire, ventilare ºicondiþionare a aerului.

Sistemul de încãlzire, ventilare ºicondi?ionare a aerului controleazãcantitatea de aer care intrã îninteriorul autovehiculului, distribuþiaaerului, încãlzirea ºi rãcirea acestuia.Sistemul este localizat în spatelepanoului de bord ºi este operat prinintermediul unitãþii de control.

VentilareaVentilatorul atrage aerul din

exterior sau aerul recirculat ?i îldirecþioneazã în interiorulvehiculului. Cantitatea ºi distribuþiaaerului poate fi reglatã.

Notã: Sistemul de ventilareemite zgomote. Acest lucru estenormal ºi poate fi ignorat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 32

Page 33: Manual Ford Mondeo in limba romana

ÎncãlzireaAerul este trecut printr-un

schimbãtor de cãldurã, unde esteîncãlzit. Temperatura poate fi reglatã.

Notã: Efectul de încãlzire depindede temperatura lichidului de rãcire ºi,prin urmare, sistemul de încãlzire esteeficient numai când motorul este cald.

Sistem auxiliar de încãlzire -motoare diesel (în funcþie deechipamentul din dotare)

Sistemul auxiliar de încãlzire ajutãla încãlzirea motorului ºi a habitaclului.Acesta este integrat în sistemul derãcire ºi porneºte sau se opreºteautomat, în funcþie de temperaturalichidului de rãcire.

Notã: Este posibil ca, pentru oscurtã perioadã de timp, în momentul încare sistemul auxiliar de încãlzire cucombustibil este activat, de sub laturilevehiculului sã iasã gaze de eºapament.Acest lucru este absolut normal.

33

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 33

Page 34: Manual Ford Mondeo in limba romana

34

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Aer condiþionatAerul este trecut prin

schimbãtorul de cãldurã al lichiduluide rãcire, unde este rãcit, dacãsistemul de aer condiþionat estepornit. În plus, sistemul de aercondiþionat extrage umiditatea dinaerul rãcit pentru a împiedica aburireageamurilor.

Condensul rezultat este orientatcãtre exteriorul vehiculului. Prinurmare, este normal dacã observaþiformarea unei mici bãltoace de apãsub vehicul, când acesta este parcat.

Notã: Sistemul de aer condiþionatpoate funcþiona numai atunci cândtemperatura depãºeºte +5° C, motorulmerge ºi este pornit sistemul deventilaþie. Închideþi complet toategeamurile.

Atunci când estepornit, sistemul de aercondiþionat foloseºteenergie de la motor ºi

conduce astfel la un consum mai marede carburant. Pentru a economisienergie ºi a reduce consumul decarburant, opriþi sistemul de aercondiþionat atunci când nu mai estenecesar.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 34

Page 35: Manual Ford Mondeo in limba romana

35

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Note generale privindcontrolul temperaturii îninteriorul vehiculului

Pentru a încãlzi interiorulvehiculului în mod eficient, aerulîncãlzit trebuie orientat spre zona desub bord. Deoarece acest lucru arputea determina aburireageamurilor pe vreme rece sauumedã, o parte din cantitatea de aertrebuie orientatã spre parbriz ºigeamurile laterale.

Pentru a rãci interiorulvehiculului în mod eficient, aerulrãcit trebuie orientat spre nivelulfeþei pasagerilor.

Aceste setãri asigurã cel maiconfortabil climat pentru ocupanþiivehiculului - "rãcoare la nivelulcapului ºi cãldurã la nivelulpicioarelor".

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 35

Page 36: Manual Ford Mondeo in limba romana

36

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

AER CONDIÞIONATMANUAL

Cantitatea de aer, temperatura ºimodul de distribuþie a aerului pot fireglate, utilizând butoanele de peunitatea de control. Setãrile pot fireglate manual, în funcþie decondiþiile de vreme, pentru amen?ine nivelul de confort ºi pentrua preveni aburirea geamurilor.Consultaþi secþiunea precedentã.

Sistemul manual de aercondiþionat controleazã în modautomat temperatura aerului careintrã în interiorul vehiculului. Înmãsura în care este fizic posibil,temperatura setatã va fi menþinutã înmod automat, conform modificãriivremii ºi a condiþiilor de conducere.

Acest lucru sporeºte nivelul deconfort ºi reduce nevoia de a reglamanual setãrile.

Notã: Fiecãrei setãri detemperaturã îi este distribuitã otemperaturã a aerului circulat. Prinurmare, este posibil ca atunci cândaerul condiþionat este pornit, sã nu semanifeste nici o schimbare detemperaturã. Rãcirea completã esteatinsã atunci când se seteazãtemperatura cea mai joasã.

Pentru funcþii suplimentare aleComenzii Electronice Automate aTemperaturii (în funcþie deechipamentul din dotareavehiculului), consultaþi secþiuneaComanda Electronicã Automatã aTemperaturii.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 36

Page 37: Manual Ford Mondeo in limba romana

37

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

COMENZISetarea temperaturiiButonul albastru: temperaturã mai

scãzutã. Butonul roºu: temperaturã maimare.

VentilatorVentilatorul dispune de ºapte setãri

pentru temperaturã.Apãsaþi butonul din stânga,

pentru a reduce viteza ventilatorului ºiastfel, cantitatea de aer.

Apãsaþi butonul din dreapta,pentru a mãri viteza ventilatorului ºiastfel, cantitatea de aer.

Modul de setare al ventilatorului esteindicat pe afiºaj.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 37

Page 38: Manual Ford Mondeo in limba romana

38

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Distribuþia aeruluiPentru a regla modul de distribu?ie

a aerului, apãsaþi pe butonul dorit.Lampa butonului indicã modul defuncþionare.

Zona de sub bordTot fluxul de aer este direcþionat

spre picioarele pasagerilor din faþã ºispate. Doar o micã parte din fluxul deaer este direcþionat spre parbriz ºidispozitivele de dezaburire laterale.

Nivelul feþeiTot fluxul de aer este direcþionat

spre fantele de aerisire centrale ºilaterale.

În aceastã poziþie, fantele deaerisire centrale ºi laterale pot fideschise complet.

Cantitatea ºi direcþia de orientare afluxului de aer pot fi reglate de lafantele de aerisire centrale ºi laterale.

ParbrizTot fluxul de aer este direcþionat

spre parbriz ºi spre fantele pentrudezgheþarea/dezaburirea geamurilorlaterale.

Poziþii combinateOrice combinaþie de setºri, ,

ºi poate fi selectatã simultan.

Deschis

Închis

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 38

Page 39: Manual Ford Mondeo in limba romana

39

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Dezgheþarea /dezabur irearapidã a parbrizului

Când butonul MAX este apãsat,tot fluxul de aer este direc?ionat spreparbriz ºi spre fantele pentrudezgheþarea/dezaburirea geamurilorlaterale, sistemul de aer condiþionatporneºte automat ºi aerul din exteriorintrã în vehicul. Atâta timp câtbutonul MAX este apãsat, modul derecirculare a aerului nu poate fiselectat ºi sistemul de aer condiþionatnu poate fi oprit. Vitezaventilatorului ºi temperatura vor fisetate în mod automat la nivelulmaxim ºi nu vor putea fi reglatemanual.

Aceastã setare este destinatãexclusiv pentru dezgheþarea/dezaburirea rapidã ºi nu serecomandã utilizarea pe perioade mailungi de timp. Dacã butonul MAXva fi din nou apãsat, sistemul vareveni la setarea anterioarã.

Pornirea sistemului de aercondiþionat

Pentru a porni aerul condiþionat,apãsaþi butonul A/C. Mesajul A/C vaapãrea pe afiºaj.

Pentru a opri sistemul de aercondiþionat, apãsaþi din nou butonulA/C. Mesajul A/C va dispãrea de peafiºaj.

Vã rugãm sã consultaþi nota dinsecþiunea Încãlzire, ventilaþie ºi aercondiþionat.

Oprirea aerului condiþionat poatedetermina reducerea nivelului deconfort ºi, în anumite situaþii, poateprovoca aburirea geamurilor.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 39

Page 40: Manual Ford Mondeo in limba romana

40

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Aer recirculatApãsaþi butonul pentru a comuta

între modul de admisie aer dinexterior ºi modul de recirculare aaerului din interiorul vehiculului.Lampa butonului indicã modul defuncþionare.

Pornirea ºi oprirea sistemuluide încãlzire, ventilaþie ºi aercondiþionat

Pentru opri întregul sistem,apãsaþi butonul OFF (OPRIT).

Sistemul de încãlzire, ventilaþie ºiaer condiþionat vor fi oprite ºi va fiselectat modul de recirculare aaerului. Aceastã setare va determinareducerea nivelului de confort ºipoate provoca aburirea geamurilor.

Notã: Aceastã setare esterecomandatã exclusiv atunci cândconduceþi cu geamurile ºi/sau cu trapade acoperiº deschise.

Dacã butonul ON (PORNIT) va fidin nou apãsat, sistemul va reveni lasetãrile anterioare.

Dacã va fi apãsat alt buton,setãrile memorate se vor modifica lapornirea sistemului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 40

Page 41: Manual Ford Mondeo in limba romana

41

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Încãlzirea rapidã a interioruluivehiculului

Imediat ce motorul a atinstemperatura de funcþionare, apãsaþibutonul ºi selectaþi o vitezã marea ventilatorului.

Poziþia adecvatã pe vreme receDacã fluxul de aer cu butonul în

poziþia nu este suficient pentru adezaburi geamurile, apãsaþi, deasemenea, butonul . Dacã estenecesar, apãsaþi, de asemenea,butonul . Reglaþi vitezaventilatorului ºi temperatura pentru aasigura o atmosferã interioarãconfortabilã.

Notã: Dacã este necesar, închideþifantele de aerisire centrale ºideschideþi-le pe cele laterale pentru aajuta la dezaburirea geamurilorlaterale.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 41

Page 42: Manual Ford Mondeo in limba romana

42

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Rãcirea rapidã a interioruluivehiculului

Atunci când afarã este foarte cald,porniþi ventilatorul ºi sistemul de aercondiþionat. Treceþi butonul de controltemperaturã în poziþia cold (rece).Setaþi modul de distribuþie a aeruluiconform preferinþelor pasagerilor.Setarea recomandatã pentru modul dedistribuþie a aerului este .

Pe vreme cu grad de umiditatefoarte ridicat ºi un efect maxim derãcire, activaþi, de asemenea, funcþia derecirculare a aerului ºi setaþiventilatorul pe vitezã maximã.

Poziþia adecvatã pe vreme caldãsau cu temperaturi moderate

Porniþi aerul condiþionat ºi setaþiventilatorul la o vitezã inferioarã.Treceþi butonul de control temperaturãîn poziþia cold (rece). Dacã fluxul deaer este prea rece, selectaþi otemperaturã mai mare. Amestecul deaer încãlzit ºi rãcit se va regla latemperatura doritã.

Setaþi modul de distribuþie aaerului conform preferinþelorpasagerilor. Setarea recomandatãpentru modul de distribuþie a aeruluieste sau .

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 42

Page 43: Manual Ford Mondeo in limba romana

43

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

COMANDA ELECTRONICÃAUTOMATÃ A TEMPERATURII

Comanda electronicã automatã atemperaturii menþine în mod automattemperatura interioarã selectatã.

Temperatura, cantitatea ºi modulde distribuþie a fluxului de aer suntcontrolate automat ºi reglate, conformcondiþiilor de conducere ºi de vreme.Apãsând o singurã datã pe butonulAUTO, veþi activa modul AUTO.

Se recomandã setarea sistemului,pentru toate anotimpurile, la 22 °C ºi înmodul AUTO (cu sistemul de aercondiþionat activat). Aceste setãrireprezintã cel mai bun mod de a atingeºi a menþine o climatizare confortabilãîn vehicul ºi pentru a preveni aburireageamurilor.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 43

Page 44: Manual Ford Mondeo in limba romana

44

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Setãrile individuale pot fi reglate,dupã caz. Totuºi, se recomandã sãreglaþi doar temperatura ºi sã lãsaþisistemul în modul AUTO.Sensibilitatea dumneavoastrã latemperaturã poate varia. Prin urmare,se recomandã sã reglaþi temperaturapentru a corecta orice reducere anivelului de confort.

Evitaþi reglarea setãrilor, atuncicând în interiorul vehicululuitemperatura este extrem de ridicatã sauscãzutã. Comanda electronicã auto-matã a temperaturii se regleazã în modautomat în funcþie de circumstanþelecurente.

Pentru ca sistemul sã funcþionezecorect, fantele de aerisire centrale ºilaterale trebuie sã fie deschise complet.

Notã: În manualul separat estefurnizatã o descriere a Sistemului deNavigaþie DVD Ford în combinaþie cuComanda electronicã automatã atemperaturii.

Reglarea temperaturiiButon albastru: temperaturã scãzutãButon roºu: temperaturã ridicatã

Temperatura poate fi reglatã între16oC si 28oC, în paºi de câte 0,5oCfolosind butoanele. În poziþia LO (sub16oC), sistemul va trece pe rãcirepermanentã, iar în poziþia HI (peste28oC) va trece pe încãlzire permanentã

ºi nu va regla temperatura la o valoarestabilã.

Pentru a trece de la oC la oFarenheitºi invers, apãsaþi simultan , ºibutonul de recirculare a aerului pentrucel puþin 2 secunde.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 44

Page 45: Manual Ford Mondeo in limba romana

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Funcþionarea manualã acomenzii electronice automate atemperaturii

Dacã modul de control automat nuatinge nivelul de confort dorit, setãrilesistemului pot fi reglate manual. Atâtatimp cât viteza ventilatorului nu estemodificatã, sistemul va continua s?menþinã în mod automat temperaturainterioarã.

Reglarea manualã a setãrilorlimiteazã funcþionarea automatã acomenzii Electronice automate atemperaturii ºi poate determinareducerea nivelului de confort.Ventilatorul ºi distribuþia aerului

Cantitatea de aer ºi modul dedistribuþie a acestuia pot fi setatemanual, utilizând butoanele de control.Modul de setare va fi indicat pe afiºaj.Consultaþi, de asemenea, secþiunea Aercondiþionat manual.

Pentru a reveni la modul AUTO,apãsaþi butonul AUTO.Dezactivarea sistemului de aercondiþionat

Pentru a dezactiva aerulcondiþionat, apãsaþi butonul A/C. Peafiºaj va apãrea mesajul ECO.

Oprirea aerului condiþionat poatedetermina reducerea nivelului deconfort ºi, în anumite situaþii, poateprovoca aburirea geamurilor.

Reporniþi aerul condiþionat,apãsând pe butonul A/C, cândtemperatura interioarã este prea maresau geamurile încep sã se abureascã. 45

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 45

Page 46: Manual Ford Mondeo in limba romana

Oprirea comenzii electroniceautomate a temperaturii

Apãsaþi OFF pentru a opri comandaelectronicã automatã a temperaturii.Setarea va rãmâne înregistratã.

Sistemul de încãlzire, ventilaþie ºiaer condiþionat vor fi oprite ºi va fiselectat modul de recirculare a aerului.Aceastã setare va determina reducereanivelului de confort ºi poate provocaaburirea geamurilor.

Notã: Aceastã setare esterecomandatã exclusiv atunci cândconduceþi cu geamurile ºi/sau cu trapade acoperiº deschise. Astfel se asigurãfaptul cã funcþia automatã nu afecteazãfluxul de aer suplimentar ce pãtrundepe geamuri ºi/sau trapa de acoperitã.

Apãsaþi butonul OFF sau AUTO,pentru a reactiva sistemul. Dacã va fiapãsat alt buton, setãrile memorate sevor modifica la pornirea sistemului.

46

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 46

Page 47: Manual Ford Mondeo in limba romana

47

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

COMENZILE DE PE COLOANADE DIRECÞIE

Blocarea coloanei de direcþie/contactul

Combinaþiile dintre blocareacoloanei de direcþie ºi contact auurmãtoarele poziþii ale cheii:

0 Contactul este oprit, volanul esteblocat.

I Volanul este deblocat. Contactulºi principalele circuite electrice nu suntîn funcþiune.

Cheia de contact nu trebuie lãsatãprea mult în aceastã poziþie pentru aevita descãrcarea bateriei.

II Contactul este pornit, toate circuitele

electrice sunt în funcþiune. Lãmpile decontrol ºi de avertizare se aprind. Aceastaeste poziþia cheii când conduceþi ºi cea caretrebuie utilizatã în timp ce sunteþi tractat.

III Demarorul este activat. Eliberaþicheia imediat ce motorul porneºte.

La scoaterea cheii din contact seactiveazã blocarea coloanei de direcþiecare împiedicã rotirea volanului.

Nu puneþi cheia în poziþia“0” în timp ce vehiculul esteîn miºcare.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 47

Page 48: Manual Ford Mondeo in limba romana

48

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Reglarea volanului

Pentru a permite reglarea volanuluiîn înãlþime ºi profunzime, eliberaþipârghia de blocare.

Aduceþi pârghia în poziþia iniþialãpentru a securiza volanul.

Pentru detalii suplimentareconsultaþi secþiunea Scaunele.

ClaxonulApãsaþi pe panoul volanului.Claxonul funcþioneazã ºi cu contac-

tul oprit.

Selectarea manualã a treptelor(transmisie automatã cu 5 trepte)

Pentru o descriere sumarãconsultaþi secþiunea Selectare manualãa treptelor de vitezã din acest capitol.

Pentru mai multe detalii consultaþisecþiunea Conducerea cu transmisieautomatã din capitolul Conducerea.

Nu reglaþi volanul în timpce vehiculul se deplaseazã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 48

Page 49: Manual Ford Mondeo in limba romana

49

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Controlul automat al vitezei

Pentru activareApãsaþi butonul ON.Viteza vehiculului nu poate fi

controlatã automat decât dacã estepeste aproximativ 40 km/h.

Sistemul de controlautomat al vitezei nu trebuieutilizat în condiþii de trafic

intens, serpentine sau pe suprafeþealunecoase ale carosabilului.

On - Activat

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 49

Page 50: Manual Ford Mondeo in limba romana

50

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Pentru dezactivareApãsaþi butonul OFF.Viteza memoratã va fi ºtearsã.

Pentru a memora o vitezã Apãsaþi fie semnul plus (+), fie

semnul minus (-). Viteza setatã devinenoua vitezã.

În acest moment lampa de controlde pe tabloul de bord se va aprinde.

Off - Dezactivat

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 50

Page 51: Manual Ford Mondeo in limba romana

51

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Pentru a schimba vitezaApãsaþi butonul + pentru a

accelera.

Apãsaþi butonul - pentru a decelera.Viteza vehiculului se va schimba

fãrã a mai fi nevoie sã apãsaþi pedala deacceleraþie.

Viteza vehiculului poate fi uºormodificatã prin apãsarea scurtã abutonului corespunzãtor.

Viteza setatã devine noua vitezãmemoratã.

Pentru a anula sau reluaSistemul de control automat al

vitezei va fi dezactivat imediat ce frânasau pedala de ambreiaj este apãsatã saudacã funcþionarea sistemului de controlal tracþiunii (în cazul în care estemontat) este activatã.

Apãsaþi butonul RES pentru areveni la viteza memoratã anterior.Vehiculul va relua ultima vitezãmemoratã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 51

Page 52: Manual Ford Mondeo in limba romana

52

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Maneta multifuncþionalãUrmãtoarele funcþii sunt disponibile

doar dacã este pornit contactul.

Semnalizator dreaptaDeplasaþi maneta în sus.

Semnalizator stângaDeplasaþi maneta în jos.

În cazul în care schimbaþi banda derulare, manevraþi uºor maneta în sussau în jos ºi semnalizatoarele se voraprinde scurt de 3 ori.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 52

Page 53: Manual Ford Mondeo in limba romana

53

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Faza lungãVa funcþiona doar în cazul în care

farurile sunt pornite.Pentru a activa faza lungã, trageþi

maneta cãtre volan. Pentru a reveni lafaza scurtã, trageþi maneta cãtre volandin nou.

Pentru a indica operarea acesteia seva aprinde lampa de control fazã lungã.

Notã: Pentru modul AUTO(depinde de model - vezi secþiunea“Lumini exterioare), activarea/dezactivarea fazei lungi se va face înmod automat împreunã cu luminilefaþã.

Pentru a dezactiva faza lungã,trageþi de maneta multifuncþionalã sprevolan.

Semnalizare intermitentã cufarurile

Trageþi uºor maneta cãtre volan.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 53

Page 54: Manual Ford Mondeo in limba romana

54

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Contorul de parcursUrmãtoarele funcþii sunt

disponibile atunci când este cuplatcontactul:

• Temperatura exterioarã• Distanþa ce poate fi parcursã cu

benzinã din rezervor• Consumul mediu de combustibil• Viteza medie

Comenzi

• Butonul InfoApãsaþi butonul pentru a schimba

funcþia.Veþi auzi un sunet ori de câte ori

veþi apãsa butonul.

•Butonul ResetareApãsaþi scurt pentru a alterna între

unitãþile metrice ºi cele britanice.Funcþiile consumului de combus-

tibil ºi viteza medie pot fi resetateindividual prin menþinerea butonuluide resetare apãsat timp de 2 secunde întimp ce se selecteazã funcþia doritã.

Din motive de siguranþã acãlãtoriei, acþionaþi butonulcu funcþii doar atunci când

vehiculul staþioneazã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 54

Page 55: Manual Ford Mondeo in limba romana

55

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Temperatura exterioarãIndicã temperatura aerului exterior.

Lãmpile de avertizare de pe tabloul debord se vor aprinde în urmãtoarelecondiþii:

+4°C sau mai puþin: avertizarepolei;

0°C sau mai puþin: pericol dedrumuri acoperite cu gheaþã;

Distanþa ce poate fi parcursã cubenzina din rezervor

Indicã distanþa aproximativã pecare o poate parcurge vehiculul cucombustibilul rãmas în rezervor.Modificarea stilului de a conduce poateduce la modificarea acestei valori.

Chiar dacã temperatura seridicã peste +4°C, nu existãnici o garanþie cã drumul nu

prezintã pericole datorate vremiinefavorabile.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 55

Page 56: Manual Ford Mondeo in limba romana

56

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Consumul mediu de combustibilIndicã consumul mediu de

combustibil de la data ultimei resetari afuncþiei.

Viteza medieIndicã viteza medie de la data

ultimei resetari a funcþiei. Apãsaþibutonul resetare pentru a reveni la zero.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 56

Page 57: Manual Ford Mondeo in limba romana

57

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Satelit de comandã sistem audioSelectaþi modul de funcþionare

radio, CD sau casetofon. Urmãtoarele funcþii pot fi efectuate

folosind satelitul de comandã sistemaudio.

Volumul:Creºtere volum: trageþi butonul

VOL+ cãtre volan.Micºorare volum: trageþi butonul

VOL- cãtre volan.

Cãutare• Deplasaþi butonul SEEK cãtre

volan:În modul de funcþionare radio -

pentru a cãuta frecvenþa urmãtoruluipost de radio în sus.

În modul de funcþionare CD -pentru a trece la urmãtoarea melodie depe CD.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 57

Page 58: Manual Ford Mondeo in limba romana

58

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

• Deplasaþi butonul SEEK spretabloul de bord:

În modul de funcþionare radio -pentru a cãuta frecvenþa postului deradio anterior.

În modul de funcþionare CD -pentru a trece la melodia anterioarã depe CD.

Cãutarea în memorie sauschimbarea CD-ului

Apãsaþi scurt butonul lateral:În modul de funcþionare radio

pentru a trece la urmãtorul post deradio memorat.

În modul de funcþionare CD pentrua trece la urmãtorul CD dacã esteinstalat un CD changer (magazie deCD-uri).

Renunþarea la un mesaj de traficApãsaþi scurt lateral butonul .În toate modurile pentru a renunþa

la un mesajul de trafic în timpulemisiei.

Selectarea bandei de frecvenþãÞineþi apãsat butonul lateral .În modul de funcþionare radio

pentru a schimba banda de frecvenþãradio.

Ghidul Audio conþine o descrierecompletã a funcþiilor radiouluidumneavoastrã.

+

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 58

Page 59: Manual Ford Mondeo in limba romana

• Manetã ºtergãtorUrmãtoarele funcþii vor fi

operaþionale numai dacã contactul estepus.

Parbriz• ªtergere unicãApãsaþi maneta în jos• ªtergere intermitentã(în funcþie de model)Împingeþi maneta în sus o poziþie.Comutator ºtergere intermitentã:1. interval scurt2. interval lung• ªtergãtoare automate/senzor de

ploaie(depinde de model)Împingeþi maneta în sus cu o poziþie

(poziþia AUTO).

În momentul în care este activatmodul AUTO, sau când motorul estepornit ºi ºtergãtoarele sunt pe poziþiaAUTO, acestea vor efectua un ciclu deºtergere indiferent dacã parbrizul esteuscat sau ud.

Senzorii de ploaie vor mãsura înmod permanent cantitatea de apã de peparbriz ºi viteza ºtergãtoarelor faþã va fiadaptatã în funcþie de aceasta în modautomat (intermitent, normal sau vitezarapidã de ºtergere).

În cazul în care manetamultifuncþionalã este setatã pe poziþiaAUTO dar parbrizul este uscat,ºtergãtoarele nu vor acþiona pânã ladetectarea apei pe parbriz.

Dacã parbrizul este înghe-þat, asiguraþi-vã cã acesta a fostcomplet dezgheþat înainte de aacþiona ºtergãtoarele.

Opriþi ºtergãtoarele înaintede a intra într-o spãlãtorie auto.

Înlocuiþi lameleleºtergãtoarelor cât mai curândposibil în cazul în care nu maifuncþioneazã corespunzãtor ºi

lasã pe parbriz urme sau apã. În cazul încare acestea nu sunt înlocuite, senzoriide ploaie vor continua sã detecteze apãpe parbriz iar ºtergãtoarele vor acþionafãrã ca acest lucru sã fie necesar, chiar încazul în care parbrizul este preponderentuscat.

59

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Notã: Semzorii de ploaie suntproiectaþi pentru a fi folosiþi în condiþiide vreme umedã ºi sunt extrem desensibili la orice obiect care atingeparbrizul, lângã senzorul de ploaie.

Praful , murdarãria, musculiþelecare se lovesc de parbriz în aceste zonepot porni ºtergãtoarele chiar ºi atuncicând parbrizul este uscat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 59

Page 60: Manual Ford Mondeo in limba romana

60

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

• ªtergere la vitezã normalãÎmpingeþi maneta în sus douã

poziþiiªtergere la vitezã normalã

Împingeþi maneta în sus trei poziþii• Stropitori parbrizÎmpingeþi înãuntru butonul de la

capãtul manetei. Acestea funcþioneazã sincron cu

ºtergãtoarele de parbriz.Vor fi acþionate ºi stropitorile

farurilor dacã acestea din urmã suntaprinse.

Luneta(Modelele 5 uºi ºi Wagon)• ªtergerea intermitentã Trageþi de manetã cãtre volan. La terminarea ciclului de

spãlare/ºtergere ºtergãtoarele se opresc ºivor mai efectua un ciclu suplimentarpentru a curãþa parbrizul.

• ªtergerea lunetei la mersul cuspatele

Dacã nu este selectatã nici o funcþiea ºtergãtorului lunetei, iar ºtergãtorulparbrizului este în regim de ºtergereintermitentã, normalã sau la vitezãmãritã, la cuplarea treptei de marºarier,ºtergãtorul lunetei va respecta intervalul

de ºtergere al ºtergãtorului de parbriz(vitezã intermitentã sau normalã).

• StropitoriTrageþi mai mult de manetã pentru a

acþiona stropitoarea. Aceasta funcþio-neazã sincron cu ºtergãtoarea pentrulunetã. Dupã eliberarea manetei, stergã-torul va mai continua sã opereze pentruo perioadã scurtã de timp.

Nu puneþi în funcþiunestropitorile de parbriz timp demai mult de 10 secunde o

datã, niciodatã atunci când rezervoruleste gol.

Nu acþionaþi stropitorilemai mult de 10 secunde odatã, niciodatã atunci când

rezervorul este gol.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 60

Page 61: Manual Ford Mondeo in limba romana

61

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

COMENZI DE PE PLAFONULVEHICULULUI

Lumini interioareComutatorul plafonierei are trei

poziþii aprins pentru portierã deschisã,stins ºi aprins.

În funcþie de varianta de model,luminile interioare stau aprinse pentru oanumitã perioadã de timp dupãînchiderea uºii atunci când întrerupãtoruleste pe poziþia “Contact la uºã”. Se stingimediat ce cheia de contact este pusã pepoziþia II.

Dacã lãsaþi portierele deschise operioadã mai lungã de timp, luminileinterioare sunt stinse automat dupã 30 deminute.

Pentru a reaprinde luminile, cuplaþicontactul (poziþia II) pentru o perioadãscurtã de timp.

StinsAprins pentru uºãdeschisã Aprins

M

b

p

l

p

p

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 61

Page 62: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lumini de cititLuminile de citit sunt acþionate de

întrerupãtoare separate deaprindere/stingere.

Oglinda retrovizoare interioarãPentru a reduce intensitatea luminii

reflectate în timp ce conduceþi noaptea,aplecaþi puþin oglinda trãgând mânerul înspate.

Oglinda cu auto-estompare aluminii

Se activeazã automat funcþia deestom-pare atunci când lumina sereflectã cu intensitate din spate. Funcþiaeste anulatã atunci când marºarierul esteselectat.

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

62

Pentru oprire apãsaþi butonul OFF.Pentru pornire apãsaþi butonul AUTO.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 62

Page 63: Manual Ford Mondeo in limba romana

63

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

ParasolareleParasolarele pot fi eliberate din

clemele de prindere ºi rotite înspregeamurile laterale.

Capacul oglinzii din parasolar poatefi deschis prin culisare.

Suportul pentru ochelari de soareApãsaþi pentru a deschide.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 63

Page 64: Manual Ford Mondeo in limba romana

Trapa de aerisire Trapa de aerisire este acþionatã

electric ºi funcþioneazã numai dacãcontactul este pornit.

Trapa de aerisire este pusã înfuncþiune cu ajutorul unui butonamplasat între parasolare.

Notã: Dacã butonul este acþionatconstant, sistemul se va opri pentru oscurtã perioadã de timp pentru a prevenisupraîncãlzirea.

Existã douã modalitãþi de a deschidetrapa de aerisire - partea posterioarã atrapei de aerisire se deschide prinridicare sau trapa de aerisire se deschidealunecând spre înapoi, sub plafon. Pentrua trece de la un mod de operare lacelãlalt, trebuie sã închideþi mai întâitrapa de aerisire. Trapa de aerisire sedeschide/închide atunci când butonuleste apãsat.

64

Înainte de a acþiona trapa ºigeamurile electrice, trebuie sãverificaþi ca acestea sã nu fie

obstrucþionate în vreun fel, iarcopiii/animalele de companie sã nu seafle în apropierea lor. În caz contrar potapãrea vãtãmãri corporale grave. Este dedatoria adulþilor sã nu lase niciodatãcopii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã nulase cheile în contact într-un vehiculnesupravegheat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 64

Page 65: Manual Ford Mondeo in limba romana

65

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Pentru deschiderea ºi închidereatrapei de aerisire

• Cu trapa de aerisire închisãApãsaþi pentru a deschide trapa

de aerisire prin culisare spre înapoi.Apãsaþi pentru a ridica partea

posterioarã a trapei de aerisire.• Cu partea posterioarã a trapei

de aerisire parþial ridicatãApãsaþi pentru a ridica mai

mult partea posterioarã a trapei deaerisire.

Apãsaþi pentru a închide trapade aerisire.

• Cu trapa de aerisire parþialdeschisã

Apãsaþi pentru a deschide maimult trapa de aerisire.

Apãsaþi pentru a închide trapade aerisire.

Pentru a deschide/închide auto-mat trapa de aerisire

Trapa de aerisire poate fi deschisã sauînchisã automat. Apãsaþi scurt oricaredintre cele douã pãrþi laterale ale butonuluiîn poziþia a doua. Apãsaþi din nou pentru aopri închiderea/deschiderea.

Notã: Trapa de aerisire este conectatãla funcþia de închidere/deschiderecentralizatã a vehiculului.

Pentru informaþii suplimentareconsultaþi secþiunea Deschidere/Închiderecentralizatã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 65

Page 66: Manual Ford Mondeo in limba romana

66

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Funcþia de antiblocare pentrutrapa de aerisire

Trapa de aerisire se va opri automatla închidere ºi va da înapoi puþin în cazcã existã vreun obstacol în caleaacesteia.

Pentru a anula aceastã funcþie deprotecþie în caz de rezistenþã, deexemplu pe timp de iarnã, procedaþiastfel:

Închideþi trapa de aerisire de douãori pânã ce aceasta opune rezistenþã ºilãsaþi-o sã dea înapoi. Dacã parteaposterioarã a trapei de aerisire esteridicatã, apãsaþi pentru a o închide,iar dacã trapa de aerisire este deschisã,apãsaþi .

Închideþi trapa de aerisire a treiaoarã, pânã ce aceasta opune rezistenþã.Dezactivaþi scurt butonul ºi apãsaþi-ldin nou imediat. Trapa de aerisire nu vamai opune rezistenþã ºi se va deschidecomplet.

Înainte de a acþiona trapaelectricã ºi geamurile electrice,trebuie sã verificaþi ca acestea

sã nu fie obstrucþionate în vreun fel, iarcopiii/animalele de companie sã nu seafle în apropierea lor. În caz contrar potapãrea vãtãmãri corporale grave. Este dedatoria adulþilor sã nu lase niciodatãcopii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã nulase cheile în contact într-un vehiculnesupravegheat.

Închiderea neglijentã atrapei de aerisire poatedezactiva funcþia de protecþie

ºi poate cauza vãtãmãri corporale.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 66

Page 67: Manual Ford Mondeo in limba romana

67

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Funcþia de reprogramare

În cazul în care trapa de aerisire nuse mai închide corespunzãtor, urmaþiprocedura de reprogramarea.

• Ridicaþi partea posterioarã atrapei de aerisire la înãlþimea maximã.Eliberaþi butonul.

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat acelaºibuton timp de 30 de secunde pânãobservaþi cã trapa se deplaseazã.

• Eliberaþi butonul, apãsaþi-l ºimenþineþi-l apãsat din nou imediat.Trapa se închide, se va deschide ºi seva închide complet. Nu dezactivaþibutonul înainte ca trapa de aerisire sã fiatins poziþia închis pentru a doua oarã.

Dacã butonul nu este apãsatcontinuu, funcþia de reprogramare va fiîntreruptã. Repetaþi procedura.

Funcþia de antiblocare nueste activatã pe parcursulacestei proceduri. Asiguraþi-vã

cã nu existã obstacole în calea închideriitrapei de aerisire.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 67

Page 68: Manual Ford Mondeo in limba romana

68

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Modul de siguranþã

Dacã sistemul detecteazã vreodefecþiune, acesta trece pe modul desiguranþã. Trapa de aerisire se vadeplasa timp de încã 0,5 secunde ºiapoi se va opri din nou. Închideþi trapade aerisire apãsând din nou butonul înmomentul în care trapa de aerisire seopreºte. Atunci când partea posterioarãa trapei de aerisire este ridicatã, ridicaþicomplet partea posterioarã ºi închideþiapoi trapa de aerisire. Dealer-ul Fordtrebuie sã verifice imediat sistemul.

Funcþia de antiblocare nueste activã în timpul acesteiproceduri. Asiguraþi-vã cã nu

existã obstacole care sã împiediceînchiderea trapei de aerisire.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 68

Page 69: Manual Ford Mondeo in limba romana

69

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

COMENZI DE PE PORTIERE

Oglinzi exterioare convexe montatepe portiere

În ambele oglinzi câmpul vizualreflectat este mãrit pentru a minimizaaºa-zisul unghi mort de la sfertulposterior al vehiculului.

Oglinzi exterioare reglabile manual Ambele oglinzi exterioare pot fi

reglate din interiorul vehiculului.

Oglinzi exterioare rabatabile (în funcþie de þarã)Dacã este cazul, de exemplu în

spaþiile înguste, oglinda exterioarãpoate fi rabatatã manual. Pentru areaduce oglinda exterioarã în poziþiainiþialã, împingeþi oglinda în suportulsãu pânã la indexare.

Obiectele vãzute în acesteoglinzi vor pãrea mai mici ºimai îndepãrtate decât sunt în

realitate. Aveþi grijã sã nu supraestimaþidistanþa faþã de obiectele vãzute înoglinzi.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 69

Page 70: Manual Ford Mondeo in limba romana

70

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Oglinda de pepartea stângã

Oprit

Oglinda de pepartea dreaptã

Direcþiile de reglare a oglinzii

Funcþia de rabatare

Oglinzi încãlzite ºi acþionate electricmontate pe portiere

Folosind unitatea de control, reglaþioglinzile dupã cum doriþi. Dupã ce le-aþireglat, readuceþi butonul în poziþiacentralã.

Oglinzile montate pe portiere suntîncãlzite atunci când încãlzirea luneteieste pornitã.

Luminile de întâmpinare (dededesuptul oglizilor exterioare, în funcþiede model) se vor aprinde automat ladeschiderea uºilor. Când închideþi uºile,luminile de întâmpinare se vor stingeautomat dupã o scurtã perioada de timpsau odatã cu pornirea motorului.

Funcþia de rabatare (depinde demodel)

În cazul în care este necesar, înspaþii înguste, oglinzile laterale pot firabatate prin intermediul unei comenzimontate pe unitatea de control. Pentruaceasta, apãsaþi în poziþia din mijloc înjos. Pentru a readuce oglinda în poziþiainiþialã, apãsaþi din nou în jos în acelaºiloc.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 70

Page 71: Manual Ford Mondeo in limba romana

71

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Geamuri electriceAceste geamuri pot fi acþionate

doar atunci când contactul este pornit.Toate geamurile sunt echipate cu ofuncþie de antiblocare.

Pentru a deschide/închide geamurileToate geamurile pot fi acþionate cu

ajutorul butoanelor amplasate petapiþeria uºii ºoferului. Geamurile sedeschid/închid la apãsarea butonuluicorespunzãtor. Geamurile din spate ºi celdin faþã dreapta pot fi de asemeneaacþionate cu ajutorul butoaneloramplasate pe tapiseria uºilor respective.

Notã: Atunci când butoanele suntacþionate constant, sistemul se va opripentru o scurtã perioadã de timp pentrua preveni supraîncãlzirea.

Apãsaþi pentru a deschidegeamul.

Apãsaþi pentru a-l închide.

Înainte de a acþiona trapaelctricã ºi geamurile electrice,trebuie sã verificaþi ca acestea

sã nu fie obstrucþionate în vreun fel, iarcopiii/animalele de companie sã nu seafle în apropierea lor. În caz contrar potapãrea vãtãmãri corporale grave. Este dedatoria adulþilor sã nu lase niciodatãcopii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã nulase cheile în contact într-un vehiculnesupravegheat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 71

Page 72: Manual Ford Mondeo in limba romana

72

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Pentru a închide/deschide automatgeamurile

Geamurile pot fi deschise sauînchise automat. Apãsaþi scurt butonul

pentru a deschide sau butonul pentru a închide în punctul de acþiunesecund. Apãsaþi din nou pentru a oprigeamul.

Notã: Toate geamurile ºi trapa deaerisire sunt conectate la funcþia dedeschidere/închidere centralizatã avehiculului.

Pentru informaþii suplimentare consul-taþi secþiunea Deschidere/Închiderecentralizatã.

Buton de siguranþã pentrugeamurile din spate

Un buton adiþional amplasat peportiera ºoferului dezactiveazã butoa-nele geamurilor acþionate electric dinspate. Acest lucru este recomandabilatunci când aveþi copii pe locurile dinspate.

Butonul (simbol roºu):butoanele geamurilor din spate activate.

Butonul (simbol verde):butoanele geamurilor din spatedezactivate.

Geamurile din spate pot fi acþionateîntotdeauna de la butonul de pe portieraºoferului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 72

Page 73: Manual Ford Mondeo in limba romana

73

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Funcþia de antiblocare a geamurilorGeamurile se vor opri automat în

timp ce se închid ºi vor da înapoi oanumitã distanþã dacã existã vreunobstacol în calea lor.

Pentru a anula aceastã funcþie deprotecþie în caz de rezistenþã, deexemplu pe timp de iarnã, procedaþiastfel:

Închideþi geamul de douã ori pânãce acesta opune rezistenþã ºi lãsaþi-l sãdea înapoi.

Închideþi geamul a treia oarã pânã ceaceasta opune rezistenþã. Dezactivaþiscurt butonul ºi apãsaþi-l din nouimediat. Geamul nu va mai opunerezistenþã ºi se va închide complet.

Înainte de a acþiona trapaelectricã ºi geamurile electrice,trebuie sã verificaþi ca acestea

sã nu fie obstrucþionate în vreun fel, iarcopiii/animalele de companie sã nu seafle în apropierea lor. În caz contrar potapãrea vãtãmãri corporale grave. Este dedatoria adulþilor sã nu lase niciodatãcopii nesupravegheaþi în vehicul ºi sã nulase cheile în contact într-un vehiculnesupravegheat.

Închiderea neglijentã ageamurilor poate dezactivafuncþia de protecþie ºi cauza

vãtãmãri corporale.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 73

Page 74: Manual Ford Mondeo in limba romana

74

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Resetarea memoriei

Dupã ce bateria a fost deconectatãde la vehicul, este necesar sã resetaþimemoria pentru fiecare geam în parte.

Apãsaþi butonul pânã cegeamul este închis complet. Þineþibutonul apãsat timp de încã osecundã.

Dezactivaþi butonul ºiapãsaþi din nou, de douã sau trei ori,timp de încã o secundã.

Geamurile se vor închide automatdacã procedura de resetare a fostefectuatã corect. Apãsaþi scurt butonul

pânã în punctul de acþiunesecund. Resetaþi ºi repetaþi proceduradacã geamul nu se închide automat.

Funcþia de antiblocare estedezactivatã pânã la resetareamemoriei. Închiderea neglijen-

tã a geamului poate provoca rãnirea.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 74

Page 75: Manual Ford Mondeo in limba romana

75

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

COMENZI DE PE CONSOLÃ

Transmisie manualã

Transmisie manualã - 5 treptePentru a selecta marºarierul aduceþi

schimbãtorul în poziþia normalã ºi apoimutaþi maxim spre dreapta. Înmomentul când acesta este poziþionatspre dreapta, tregeþi-l spre poziþia demarºarier.

Transmisie manualã - 6 treptePentru a selecta marºarierul aduceþi

schimbãtorul în poziþia normalã ºi apoimutaþi maxim spre stânga. Înmomentul în care acesta este poziþionatspre stânga, împingeþi-l spre poziþia demarºarier.

Marºarierul trebuie selec-tat doar când vehicululstaþioneazã.

Nu aplicaþi pe manetaschimbãtorului de vitezã o forþãlateralã nejustificat de mare

când treceþi din viteza a 5-a în a 4-a,deoarece acest lucru poate duce laselectarea din greºealã a vitezei a 2-a.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 75

Page 76: Manual Ford Mondeo in limba romana

76

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Transmisie automatãTransmisa automatã cu care Ford

Mondeo este echipat este o transmisiecu patru viteze sau cinci viteze,controlatã electronic.

Transmisia cu patru vitezeViteza a 4-a reprezintã o funcþie de

reglare a raportului de transmisie, carepoate fi activatã sau dezactivatãmanual, dacã este cazul.

Dacã lampa de control adispozitivului de reducere a turaþieilumineazã intermitent, înseamnã cãexistã o problemã la transmisiaautomatã. În acest caz, contactaþi deurgenþã dealer-ul Ford cel mai apropiat.

Transmisia cu cinci viteze(Durashift 5-tronic)Acest tip de transmisie vã permite

sã optaþi între regimul de cuplareautomatã (similar cu transmisiaautomatã obiºnuitã) ºi regimul decuplare manualã (similar cu otransmisie manualã).

Transmisie cu 4 trepte

Transmisie cu 5 trepte

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 76

Page 77: Manual Ford Mondeo in limba romana

77

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Poziþiile schimbãtorului de vitezeP = Parcare

În aceastã poziþie, transmisia esteblocatã.

Dacã poziþia P nu este selectatã, seva auzi un semnal de alarmã ladeschiderea uºii, chiar dacã contactulnu este cuplat. Sistemul de protecþie albateriei va dezctiva alarma dupã 30min.

Maneta selectorului poate fideplasatã din poziþia de parcare doar cupedala de frânã apãsatã ºi cheia decontact în poziþia II. Apãsaþi pedala defrânã iar apoi apãsaþi butonul de pemaneta selectorului.

În caz de urgenþã, manetaschimbãtorului poate fi deplasatãmecanic din poziþia de parcare P.Consultaþi secþiunea Maneta deeliberare din poziþia de parcare în cazde urgenþã (Transmisia automatã).

Aceastã poziþie trebuieselectatã doar atunci cândvehiculul staþioneazã.

Parcare.......................PMarºarier....................RNeutru........................NMers înainte...............D

Treptele 1-4 cu dispozitiv reducere turaþieMers înainte: Treptele 1-3fãrã dispozitiv reducere turaþie

Treapta 2......................2Treapta 1......................1

Transmisie cu 4 trepte

Întotdeauna activaþi frânade parcare complet ºiasiguraþi-vã cã schimbãtorul

de viteze este cuplat în poziþia P.Decuplaþi contactul atunci cândpãrãsiþi vehiculul.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 77

Page 78: Manual Ford Mondeo in limba romana

78

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

R = Marºarier

N = NeutruAceastã poziþie trebuie selectatã

atunci când porniþi motorul sau acestaeste la ralanti. Roþile de tracþiune nusunt acþionate.

D = Mers înainteTransmisie - 4 trepte• Cu dispozitiv reducere turaþiePoziþia normalã de mers înainte.

Toate cele 4 trepte de vitezã suntselectate electronic.

• Fãrã dispozitiv reducere turaþieDacã transmisia este comutatã

frecvent între treptele 4 ºi 3,dispozitivul de reducere a turaþieitrebuie dezactivat. Apãsaþi butonul desub partea lateralã a mâneruluischimbãtorului. Lampa de control depe tabloul de bord indicã dezactivareadispozitivului de reducere a turaþiei.Transmisia va fi comutatã acum doarîntre treptele 1-3.

Conducerea fãrã dispozi-tivul reducere turaþie duce laun consum mai ridicat decarburant.

Apãsaþi butonul dispozitivului dereducere turaþie din nou pentrureactivare. Atunci când motorul estepornit, funcþia dispozitiv reducereturaþie este selectatã automat.

Aceastã poziþie nu trebuieselectatã decât când vehicululeste staþionat ºi motorul la ralanti.

Transmisie cu 5 trepteP = parcare..........................

R = marºarier......................

N = neutru..........................

D = mers înainte.................treptele 1...5

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 78

Page 79: Manual Ford Mondeo in limba romana

79

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

2 = Treapta 2Transmisia automatã rãmâne

permanent în treapta 2. Aceastã poziþietrebuie selectatã la coborârea în pantã,pentru a evita utilizarea inutilã a frânei,precum ºi la urcuºul în pantã ºiserpentine. Poate fi folositã ºi lapornirea pe un drum cu gheaþã.

1 = Treapta 1La coborârea în pantã foarte

abruptã. Transmisia automatã rãmâneîn treapta întâi.

Blocarea manetei schimbãtoruluide viteze

Pentru a selecta poziþiile “R”, “2”(cu excepþia deplasãrii din poziþia “1”în poziþia “2”) ºi “P”, trebuie mai întâisã apãsaþi butonul cu arc de pe partealateralã a schimbãtorului. Când scoateþidin poziþia “P”, rotiþi cheia de contactîn poziþia “II” ºi apãsaþi pedala defrânã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 79

Page 80: Manual Ford Mondeo in limba romana

80

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

D = mers înainteTransmisie - 5 trepte Poziþia normalã de condus. Toate

cele 5 trepte sunt selectate electronic.

+/- = Treptele 1-5Când se schimbã manual, pot fi

selectate treptele 1, 2, 3, 4 ºi 5. Pentruconfortul ºi securitatea dvs. transmisiaautomatã va selecta automat treaptaadecvatã pentru viteza de deplasare.

Pornirea motoruluiMotorul poate fi pornit doar cu

schimbãtorul în poziþia “N” sau “P”.

Selectarea unei trepte de vitezã

Blocarea manetei schimbãtoruluide viteze

Pentru a selecta poziþiile R ºi Ptrebuie sã apãsaþi mai întâi butonul cuarc de pe maneta schimbãtorului deviteze. Când scoateþi din poziþia P,rotiþi cheia în poziþia II ºi apãsaþipedala de frânã.

La pornirea motoruluipedala de frânã ºi butonul cuarc de pe maneta

schimbãtorului trebuie apãsate înainte dea scoate schimbãtorul din poziþia deparcare “P”.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 80

Page 81: Manual Ford Mondeo in limba romana

81

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Selectarea manualã a treptelorModul de selectare manualã a

treptelor de vitezã pentru o cutieautomatã este similar celui pentru ocutie manualã.

Aceastã opþiune poate fi selectatãfie în momentul staþionãrii vehiculului,fie când acesta se aflã în mers. Mutaþimaneta schimbãtorului de viteze pepoziþia D ºi apoi spre dreapta.

Afiºajul multifuncþional va indicatreapta curentã selectatã de cãtretransmisie.

Pentru a selecta o treaptãinferioarã, împingeþi uºor manetaschimbãtorului de viteze automatînainte (-). Pentru selectarea unei treptesuperioare, trageþi uºor înapoi (+).Puteþi executa aceste manevre ori decâte ori doriþi. Transmisia automatã vaexecuta selectarea treptelor înmomentul în care motorul va permiteacest lucru.

Pentru mai multe informaþii vezisecþiunea Conducere cu transmisieautomatã din capitolul Deplasareavehiculului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 81

Page 82: Manual Ford Mondeo in limba romana

82

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Suporturile pentru ceºtiSuporturile pentru ceºti sunt

amplasate în partea centralã în consolapodelei.

Apãsaþi pentru a deschide.Împingeþi pentru a închide.

Scrumierã faþãApãsaþi capacul pentru a deschide.

Nu puneþi bãuturi fierbinþiîn suporturile pentru ceºti întimpul condusului - existã riscul

sã vã ardeþi.

Pentru a goli scrumiera, scoateþirecipientul.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 82

Page 83: Manual Ford Mondeo in limba romana

83

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Bricheta

Pentru a folosi bricheta împingeþi-oînãuntru ºi aºteptaþi pânã ce aceastasare automat. Bricheta va funcþiona ºiatunci când contactul nu este pus.

Priza pentru bricheta ºi prizapentru curentul suplimentar din partealateralã dreapta a portbagajului (doar încazul modelelor Wagon) pot fi folositepentru aparatele casnice de 12 volþi, cuun curent absorbit de 10 A maximum.Totuºi, dacã motorul nu funcþioneazã,descãrcarea bateriei se va accelera.

La conectarea aparatelor casnice,folosiþi doar conectorii indicaþi dingama de accesorii Ford.

Înlãturaþi întotdeaunabricheta ca o mãsurã deprecauþie atunci când copiii

sunt lãsaþi singuri în vehicul.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 83

Page 84: Manual Ford Mondeo in limba romana

84

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Frâna de mânãTrageþi întotdeauna complet frâna

de mânã înainte de a pãrãsiautovehiculul.

Pentru a trage frâna de mânã,procedaþi în felul urmãtor:� Apãsaþi ferm pedala de frânã;� În timp ce apãsaþi pedala de

frânã trageþi de manetã în sus pânã laextensia maximã;� Nu apãsaþi butonul de deblocare

în timp ce trageþi maneta de frânã.� În cazul în care vehiculul este

parcat pe o pantã aflatã în direcþia demers, selectaþi prima treaptã de vitezãºi rotiþi volanul spre margineadrumului.� În cazul în care vehiculul este

parcat pe o pantã aflatã în sens inversdirecþiei de mers, selectaþi treaptapentru marºarier ºi rotiþi volanul însens invers marginii drumului.

Notã: La autovehiculele cutransmisie automatã, maneta schimbã-torului trebuie lãsatã întotdeauna înpoziþia P (Parcare).

Pentru a elibera frâna apãsaþi fermpedala de frânã, trageþi uºor de manetãîn sus, apãsaþi butonul de blocare ºiîmpingeþi maneta în jos.

Magazie pentru casete ºi CD-uriMagazia de depozitare este

amplasatã în centrul consolei. Ridicaþicotiera pentru a avea acces lacompartimentul de depozitare.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 84

Page 85: Manual Ford Mondeo in limba romana

85

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Sistem audio pentru locurile dinspate (în funcþie de model)

Sistemul audio pentru locurile dinspate este descris în Ghidul Audio

Scrumierã spate (vehicule fãrãSistem Multimedia)

Trageþi scrumiera. Împingeþi în josarcul lamelar pentru a o demonta.

Capacul buºonului de alimentareTrageþi maneta pentru deblocarea

de la distanþã de lângã scaunulºoferului. Desfaceþi capacul ºi rotiþibuºonul în sens contrar acelor deceasornic.

Pentru a pune capacul la loc, rotiþi-lîn sensul acelor de ceasornic pânã ce seaude un clic.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 85

Page 86: Manual Ford Mondeo in limba romana

86

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

PORTBAGAJUL

Capacul portbagajului

Model cu 5 uºi

• DemontareMai întâi desfaceþi cele douã tije de

ridicare pe hayon. Lãsaþi capacul în josapucându-l de pãrþile laterale ºi trageþi-lafarã în direcþie orizontalã, fãrã a-lbalansa.

• Montare la locIntroduceþi capacul în direcþie

orizontalã, aliniaþi-l ºi împingeþi-l pânãce se opreºte. Ataºaþi tijele de ridicarepe hayon.

Model WagonTrageþi capacul rabatabil ºi fixaþi-l

în punctele de prindere laterale. Capacul poate fi scos complet

apãsând ambele capete ale suportuluiînspre interior.

Nu puneþi obiecte pecapacul portbagajului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 86

Page 87: Manual Ford Mondeo in limba romana

87

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Plasa pentru portbagajPe podea sunt puncte fixe de

prindere pentru ataºarea unei plase caresã împiedice bagajele sã alunece.

Puteþi obþine o plasã pentruportbagaj de la dealer-ul dvs. Ford.

Grilaj pentru siguranþãAcesta este instalat pentru a

preveni proiectarea bagajelor sau aanimalelor de companie în comparti-mentul pentru pasageri, în caz deimpact (ex. o frânare bruscã ºiputernicã).

Pentru a scoate grilajul desiguranþã, deºurubaþi ºi scoateþi celepatru ºuruburi (1) ºi (2). Puteþi scoategrilajul prin portbagaj. Dupã rabatareacãtre înainte a spãtarului din spate,scoateþi plãcuþele de fixare (3) aleºuruburilor de blocare a scaunului dinspate ºi pãstraþi-le într-un loc sigur.Montaþi efectuând operaþiunile înordine inversã.

Dacã puneþi obiecte pescaunele din spate, fixaþi-lebine sã nu se miºte. Nu puneþi

obiecte pe suportul din spate al maºinii.Bagajele ºi alte încãrcãturi trebuie pusecât mai jos ºi mai în faþã în portbagaj.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 87

Page 88: Manual Ford Mondeo in limba romana

88

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Trusa de prim ajutor ºi triunghiulde avertizare

Modele cu 4 uºi ºi 5 uºi (cu roatãde rezervã temporarã)

Curelele de prindere de pe parteastângã a portbagajului pot fi folositepentru a fixa trusa de prim ajutor ºitriunghiul de avertizare.

Puteþi obþine de la dealer-ul dvs.Ford o trusã adecvatã de prim ajutor ºiun triunghi de avertizare.

Modele cu 4 uºi ºi 5 uºi (cu roatãde rezervã)

Trusa de prim ajutor este asiguratãcu o bandã pe partea stângã aportbagajului. Triunghiul reflectorizateste situat în dreapta compartimentuluipentru bagaje, într-un locaº submochetã.

Model WagonCompartimentul de depozitare a

trusei de prim ajutor ºi a triunghiului deavertizare se aflã în partea stângã spatea portbagajului.

Puteþi obþine de la dealer-ul dvs.Ford o trusã adecvatã de prim ajutor ºiun triunghi de avertizare.

Vehicule dotate cu sistem DVD denavigare/CD changer exterior

Trusa de prim ajutor ºi triunghiulde avertizare sunt securizate cu centuride prindere pe partea stângã acompartimentului de bagaje. Puteþi obþine de la dealer-ul dvs.

Ford o trusã de prim ajutor ºi untriunghi de avertizare.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 88

Page 89: Manual Ford Mondeo in limba romana

89

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

CHEICheia Ford se poate folosi pentru

toate încuietorile vehiculului dvs. Încazul pierderii acesteia, se poate obþineo altã cheie de la un dealer Ford,menþionând numãrul cheii (de peeticheta livratã o datã cu cheileoriginale).

Întotdeauna trebuie sã aveþi la dvs.o cheie de rezervã pe care s-o þineþiîntr-un loc sigur, în caz cã aveþi nevoiede ea într-o situaþie de urgenþã.

Pentru informaþii suplimentareconsultaþi secþiunea Sistemul deimobilizare a motorului.

Cheie cu telecomandã cu frecvenþãradio

Transmiþãtorul este integrat în cheie. Pentru mai multe informaþii,

consultaþi secþiunea Telecomandã cufrecvenþã radio.

ÎNCUIETORIBlocarea uºilorToate uºile pot fi blocate ºi deblocate

din exterior doar cu cheia. Din interior,uºile pot fi blocate apãsând butonulrespectiv ºi deblocate folosind mâneruluºii.

Pentru a bloca separat uºa din faþãdreapta ºi uºile din spate, apãsaþi butonulde blocare ºi închideþi uºa când pãrãsiþivehiculul.

Pentru a activa alarma antifurt sausistemul dublu de blocare consultaþicapitolul respectiv din paginile ceurmeazã.

Trageþi (pentru a deschide uºa)

Apãsaþi (pentru a bloca uºa)

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 89

Page 90: Manual Ford Mondeo in limba romana

90

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Încuietori la uºile din spate pentrusiguranþa copiilor

Rotiþi cheia spre exterior la uºiledin spate pentru a activa blocarea. Uºapoate fi deschisã doar din exteriorulvehiculului. Pentru deblocare, rotiþicheia spre interior.

PortbagajPentru deblocare/blocare:1. Utilizând sistemul de închidere

centralizatã.2. Utilizând telecomanda cu

frecvenþã radio.Pentru a deschide hayonul:1. Utilizând butonul de pe planºa

de bord (sub sistemul radio).2. Utilizând telecomanda cu

frecvenþã radio (chiar dacã sistemul deînchidere centralizatã este activat!).

3. Utilizând butonul de deschiderede pe mânerul hayonului.

4. Utilizând cheia (numai lamodelele cu 4 uºi).

Consultaþi, de asemenea, secþiuneaDeschiderea portbagajului cu tele-comandã.

Lampa de control corespunzãtoareportbagajului se va aprinde automat.

Lumina din portbagaj se va aprindeautomat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 90

Page 91: Manual Ford Mondeo in limba romana

91

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Un mâner interior se aflã pe hayonpentru a facilita închiderea.

CapotaRotiþi emblema Ford de pe masca

radiatorului ºi rãsuciþi mai întâi cheiaîn sens contrar acelor de ceasornic (1).Ridicaþi capota uºor ºi rotiþi completcheia în sensul acelor de ceasornic (2)pentru a deschide capota.

Pentru informaþii suplimentareconsultaþi capitolul Îngrijire ºiÎntreþinere.

Scoateþi cheia imediatdupã deschiderea capotei ºirotiþi la loc emblema Ford.

Închideþi bine hayon-ulpentru a preveni deschidereaacestuia în timpul conducerii.

Conducerea cu hayon-ul deschis esteextrem de periculoasã deoarece gazelede emisie pot fi aspirate în interiorulvehiculului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 91

Page 92: Manual Ford Mondeo in limba romana

92

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

SISTEM DE ÎNCHIDERECENTRALIZATÃ A UªILOR

Sistemul de închidere centralizatãpoate fi activat de la uºa ºoferului. Elfuncþioneazã doar dacã aceastã uºa esteînchisã. Alte uºi pot fi încã deschise.Din exterior el poate fi activat cu cheia,iar din interior apãsând pe mâneruluºii.

Atunci când vehiculul este închiscu cheia semnalizatorele vor lumina dedouã ori. Când deblocaþisemnalizatoarele vor lumina o singurãdatã.

Portbagajul rãmâne blocat.Pentru a preveni orice încercare de

pãtrundere în maºinã (inclusivportbagajul) în timpul unei cãlãtorii (deex. când opriþi la semafor), puteþiconduce cu uºile blocate.

Sistem dublu de închiderecentralizatã

Sistemul dublu de închidere este oopþiune suplimentarã de protecþie anti-furt, care împiedicã deschiderea uºilordin interiorul vehiculului.

Sistemul dublu de închidere poatefi activat atunci când uºa din parteaºoferului este închisã, dar celelalte uºisunt deschise.

Nu activaþi sistemul dublude închidere când sunt per-soane în vehicul.

Deschiderea uºii din interior nu mai este posibilã

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 92

Page 93: Manual Ford Mondeo in limba romana

93

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Pentru activarePentru a activa sistemul dublu de

blocare, rotiþi cheia în una din uºile dinfaþã în poziþia “1” ºi apoi în poziþia “2”în douã secunde.

Semnalizatoarele vor clipi de douãori, cu condiþia ca toate uºile ºiportbagajul sã fie închise. Vehicululeste acum dublu blocat.

Atunci când este blocat se va activaalarma antifurt.

Sistemul de alarmã antifurt poate fiºi el acþionat independent de sistemuldublu de blocare, prin rotirea cheii înuºã la poziþia “2”.

Pentru mai multe detalii, consultaþisecþiunea Sistemul de alarmã antifurt.

Pentru dezactivarePentru a dezactiva sistemul dublu

de blocare, descuiaþi uºa din parteaºoferului cu cheia.

Dacã apare vreo defe-cþiune în sistemul electric alvehiculului, uºa din partea

ºoferului poate fi descuiatã separat cucheia. Portbagajul vehiculului cu 4 uºipoate fi de asemenea deschis cu cheia.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 93

Page 94: Manual Ford Mondeo in limba romana

94

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Telecomanda cu frecvenþã radio

Sistemul este operaþional dupã osecundã de la oprirea contactului. Razadintre transmiþãtor ºi vehicul esteinfluenþatã de mediul înconjurãtor ºivariazã foarte mult.

Portbagajul poate fi deschis cucheia, cu sistemul de deschidere de ladistanþã a portbagajului sau butonul dedeschidere din exterior a hayonului.

Pentru aprobarea tipului telecomenziidvs., consultaþi tabelul de la sfârºitulcapitolului Capacitãþi ºi specificaþii.

Vehiculul sau portbagajulse vor deschide dacã se apasãdin greºealã pe butoanele

sau , chiar fãrã îndreptareacheii înspre vehicul (de ex. în buzunar).

Frecvenþa radio atelecomenzii poate fi folositãºi pentru alte transmisiuni

radio la distanþã scurtã (de ex. radiouride amatori, echipamente medicale, cãºtifãrã fir, telecomenzi, sisteme de alarmãetc.). Dacã frecvenþele telecomenzii suntblocate, nu veþi putea folosi telecomandapentru nici o funcþie, vehiculul nu poatefi încuiat-descuiat, nici alarma nu poatefuncþiona. Totuºi, veþi putea încuia/descuia uºa cu cheia

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 94

Page 95: Manual Ford Mondeo in limba romana

95

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Pentru deblocarea uºilorApãsând o datã butonul , se

dezactiveazã sistemul dublu de blocareºi sistemul de alarmã antifurt ºi sedeblocheazã toate uºile, semna-lizatoarele vor clipi o data.

Notã: Dacã s-a apãsat butonul ,dar nu se deschide nici o uºã ºicontactul nu este pus timp de 45 desecunde, sistemul central de blocare ºisistemul de alarmã antifurt vor fireactivate automat.

Reprogramarea funcþiei deînchidere

Puteþi schimba funcþia de deblo-care, astfel încât prin apãsarea o datã abutonului , se dezactiveazã siste-mul dublu de blocare ºi sistemul dealarmã anti-furt ºi se deblocheazã uºaºoferului ºi portbagajul.

Apãsând butonul de douã oriîn interval de trei secunde, se deblo-cheazã toate uºile.

Dacã doriþi ca uºa portbagajului sãfie încuiatã în timpul mersului, apãsaþipe butonul de blocare de pe parteaºoferului pentru a activa închidereacentralizatã. Pentru mai multe detaliiconsultaþi “Sistemul de închiderecentralizatã”

Pentru a reprograma funcþia,apãsaþi ºi þineþi apãsat butoanele ºi

simultan timp de cel puþin patrusecunde cu contactul oprit. Semna-lizatoarele vor clipi de douã ori pentrua indica faptul cã funcþia de blocare a

Apãsaþi ºi þineþi apãsat ambelebutoane simultan timp de cel puþinpatru secunde pentru a readuce funcþiala starea iniþialã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 95

Page 96: Manual Ford Mondeo in limba romana

96

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

fost reprogramatã cu succes.Pentru deschiderea hayonuluiApãsaþi butonul de douã ori în

trei secunde.

Pentru închidereApãsând butonul o datã, se

activeazã sistemul de blocare centra-lizatã ºi cel de alarmã antifurt.

Semnalizatoarele nu vor clipi.Dacã butonul este apãsat de

douã ori în trei secunde, sistemul dublude blocare se va activa.

Semnalizatoarele vor clipi de douãori, condiþia fiind ca toate uºile ºiportbagajul sã fie închise. Vehicululeste acum dublu blocat.

Nu activaþi sistemul dublude închidere când suntpersoane în vehicul.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 96

Page 97: Manual Ford Mondeo in limba romana

97

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Programarea cheilorPentru vehiculul dumneavostrã se

pot programa max. 4 chei cutelecomandã prin frecvenþã radio.

• Pentru a programa chei noi cutelecomandã prin frecvenþã radio, rotiþicheia de contact în poziþia cuplat(poziþia II) de patru ori în interval deºase secunde.

• Opriþi contactul. Se va auzi un toncare indicã faptul cã acum este posibilãprogramarea noilor chei cu teleco-mandã prin frecvenþã radio timp de 10secunde.

• Apãsaþi orice buton de pe o cheienouã cu telecomandã cu frecvenþãradio. Se va auzi un ton dreptconfirmare. Repetaþi acest pas pentrutoate cheile cu telecomandã cufrecvenþã radio, inclusiv cheiledumneavoastrã originale.

• Tãiaþi contactul sau aºteptaþi 10secunde fãrã a programa o altã cheiepentru ca programarea cheii sã sefinalizeze. Doar cheile cu telecomandãcu frecvenþã radio pe care tocmai le-aþiprogramat pot bloca sau deblocavehiculul dumneavoastrã acum.

Notã: Pentru a coda cheile pentruimobilizarea sistemului consultaþisectiunea Codarea cheilor.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 97

Page 98: Manual Ford Mondeo in limba romana

98

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Deschidere/închidere centralizatãSistemul deschide/închide automat

toate geamurile ºi trapa de aerisire dinexteriorul vehiculului.

Pentru a închide sistemul, apãsaþi ºiþineþi apãsat butonul timp de douãsecunde. Prin apãsarea butonului sau abutonului puteþi opri funcþia deînchidere. Funcþia de anti-blocare este deasemenea activã în timpul închideriicentralizate. Pentru informaþii suplimen-tare, consultaþi secþiunile Funcþia deantiblocare a trapei de aerisire ºi Funcþiade antiblocare a ferestrelor.

Pentru a deschide sistemul, apãsaþiºi þineþi apãsat butonul timp dedouã secunde. Pentru a închidesistemul, apãsaþi ºi þineþi apãsatbutonul timp de douã secunde. Prinapãsarea butonului sau a butonului

puteþi opri funcþia de deschidere. Întimpul deschiderii centralizate, trapa deaerisire se va deschide întotdeauna prinalunecare prin glisare înapoi subacoperiº.

Înainte de a acþiona trapaelectricã ºi geamurile elec-trice, trebuie sã verificaþi caacestea sã nu fie

obstrucþionate în vreun fel, iarcopiii/animalele de companie sã nu seafle în apropierea lor. În caz contrar potapãrea vãtãmari corporale grave. Estede datoria adulþilor sã nu lase niciodatãcopii nesupravegheaþi în vehicul ºi sãnu lase cheile în contact într-un vehiculnesupravegheat.

Aveþi grijã atunci cândfolosiþi funcþia de închiderecentralizatã. În caz de

urgenþã, apãsaþi imediat butonul pentrua opri funcþia.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 98

Page 99: Manual Ford Mondeo in limba romana

99

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Înlocuirea baterieiDacã raza de acþiune a transmi-

þãtorului din cheie scade treptat, trebuieînlocuitã bateria (care este una de tip3V CR 2032).

Procedaþi astfel:• Desfaceþi cu grijã transmiþãtorul

de pe cheie folosind un obiect plat (deex. o ºurubelniþã) prin deschizãtura dinspate.

• Deschideþi transmiþãtorul sepa-rând clamele laterale cu ajutorulobiectului plat.

• Scoateþi cu grijã bateria folosindobiectul plat. Montaþi noua baterie cusemnul (+) în sus. Reasamblaþitransmiþãtorul în ordine inversã.

Nu aruncaþi în gunoiulmenajer bateriile cu litiufolosite. Când aruncaþi bate-

riile uzate, þineþi cont de necesitateaprotejãrii mediului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 99

Page 100: Manual Ford Mondeo in limba romana

100

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

SISTEMUL DE IMOBILIZAREA MOTORULUI

Sistemul de imobilizare a moto-rului este o opþiune de protecþie antifurtcare împiedicã pornirea motorului cu ocheie necodificatã corect.

CheiVehiculul vã este livrat cu chei

codificate. Pentru pornirea motorului se pot

folosi doar acele chei având codulelectronic corect.

Pentru a codifica o nouã cheie suntnecesare douã chei codificate.Consultaþi dealer-ul dvs. Ford dacãaveþi doar o singurã cheie valabilã, deex. dupã pierdere. Dealer-ul Ford vaînlocui cheia pierdutã contra cost, ºi ova reprograma împreunã cu cheiarãmasã.

• Activarea automatãSistemul este activat dupã oprirea

contactului. Lampa de control va clipila fiecare 2 secunde.

Vehiculul este acum protejatelectronic împotriva furtului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 100

Page 101: Manual Ford Mondeo in limba romana

101

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Dezactivarea automatãPrin cuplarea contactului se

dezactiveazã sistemul în cazulrecunoaºterii codului corect. Lampa decontrol a ceasului se aprinde cca 3secunde, dupã care se stinge.

• Dacã lampa de control clipeºtetimp de aproximativ 1 min, apoi în modrepetat, la intervale neregulate,înseamnã cã sistemul nu a recunoscutcodul cheii. Scoateþi cheia ºi încercaþidin nou.

• Dacã s-a folosit o cheie cu un codincorect, este necesar sã aºteptaþi 20 desecunde înainte de a porni vehiculul cuo cheie având codul corect.

• Dacã motorul nu porneºte,înseamnã cã a apãrut o defecþiune lasistem. Verificaþi imediat sistemul la undealer Ford.

Pentru a asigura unschimb de date fãrã problemeîntre cheie ºi vehicul, nu

acoperiþi cheia cu obiecte metalice.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 101

Page 102: Manual Ford Mondeo in limba romana

102

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

Codarea cheilorPot fi codate cel mult 8 chei, prin

folosirea a 2 chei codificate pentruvehiculul dvs.

Parcurgeþi fiecare din etapeleurmãtoare în 5 secunde.

1 Introduceþi prima cheie în contactºi rotiþi-o la poziþia II.

2 Rotiþi înapoi la poziþia 0 ºiscoateþi cheia din contact.

3 Introduceþi a doua cheie încontact ºi rotiþi-o la poziþia II.

4 Rotiþi înapoi la poziþia 0 ºiscoateþi a doua cheie din contact -codarea de chei este acum activatã.

5 Dacã se introduce acum o cheienecodatã în contact ºi este rotitã lapoziþia II în cel mult 10 secunde,aceasta va fi codatã.

6 La terminarea procesului decodare, scoateþi cheia din contact.Aºteptaþi 5 secunde pentru ca sistemulsã fie activat.

În cazul în care codarea nu s-afãcut corect, lampa de control vaîncepe sã clipeascã dupã acþionareacontactului cu noua cheie codificatã,iar motorul nu va porni.

• Repetaþi procesul de codare dupã20 de secunde cu contactul cuplat(poziþia II).

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 102

Page 103: Manual Ford Mondeo in limba romana

103

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

ªtergerea coduluiCu douã chei codificate puteþi

ºterge codul tuturor celorlalte chei, deex. dupã pierdere:

Parcurgeþi fiecare din etapeleurmãtoare în 5 secunde.

Parcurgeþi primele patru etape de lasecþiunea Codificarea cheilor, dupãcare procedaþi astfel:

1 Introduceþi a doua cheie încontact ºi rotiþi-o la poziþia II.

2 Scoateþi cheia din contact.3 Introduceþi prima cheie în

contact, rotiþi-o la poziþia II ºi lãsaþi-oaºa. Lampa de control va clipi 5secunde.

4 Dacã se decupleazã contactul înaceste 5 secunde, procesul de ºtergereeste oprit ºi nici o cheie nu estedecodificatã.

Dacã procesul de ºtergere esteîncheiat, toate celelalte chei, în afarã decele douã folosite pentru ºtergere, numai pot fi folosite decât dacã serecodificã.

Acum se pot codifica ºi alte chei.

Dacã pierdeþi o cheie,trebuie neapãrat sã ºtergeþi ºisã recodificaþi celelalte chei.

Consultaþi dealer-ul dvs. Ford dacãaveþi doar o singurã cheie valabilã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 103

Page 104: Manual Ford Mondeo in limba romana

104

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

SISTEMUL DE ALARMÃ ANTIFURTSistemul acþioneazã ca o protecþie

la deschiderea uºilor, portbagajului saucapotei de cãtre persoane neautorizate,precum ºi la demontarea radioului.

ActivareaSistemul este activat de îndatã ce

vehiculul este blocat.Consultaþi secþiunile Închidere

centralizatã, cu sistem dublu deblocare ºi Telecomandã cu frecvenþeradio.

Activarea automatã cu întârzierePânã la 20 de secunde de la

activarea sistemului de alarmã anti-furt, este încã posibilã deschiderea dinnou a vehiculului fãrã declanºareaalarmei. Dupã aceea, sistemul dealarmã antifurt va monitoriza toateuºile, capota ºi hayonul, cu condiþia caacestea sã fie închise. Dacã o uºã,capotã sau hayonul sunt închise maitârziu, sistemul le va monitoriza dupã20 de secunde.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 104

Page 105: Manual Ford Mondeo in limba romana

105

Instrumente de control ºi funcþionalitãþi

AlarmaAlarma va suna timp de 30 de

secunde dacã o persoanã neautorizatãdeschide una dintre uºi, portbagajul saucapota. Lãmpile indicatoare de pericolvor clipi timp de 5 min.

Orice încercare de a porni motorulsau de a scoate radioul va declanºa dinnou alarma.

Oprirea alarmeiSistemul de alarmã antifurt poate fi

dezactivat în orice moment - chiar dupãdeclanºarea alarmei - prin deblocareauºii din partea ºoferului cu cheia sau cutelecomanda.

Sistemul de alarmã antifurt esteîntrerupt atunci când portbagajul estedescuiat cu o cheie (la modele cu 4 uºi)sau de la tele-comandã (la modele cu 5uºi). Dupã închidere, alarma este dinnou activatã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 105

Page 106: Manual Ford Mondeo in limba romana

106

Scaune ºi echipamente de siguranþã

SCAUNELE

Aºezarea în poziþie corectãScaunele, tetierele, centurile de

siguranþã ºi air-bag-urile contribuietoate la protecþia ocupanþilor vehi-culului. Folosirea optimã a acestorcomponente vã oferã o siguranþãsporitã.

Prin urmare, þineþi cont deurmãtoarele:

• Aºezaþi-vã în poziþie cât maiverticalã, cu coloana vertebralã cât maidreaptã ºi cu spãtarul înclinat nu maimult de 30°.

• Reglaþi tetierele astfel încâtcreºtetul capului sã fie la nivelulextremitãþii de sus a tetierei.

• Nu apropiaþi prea mult scaunuldin faþã de bordul maºinii. ªoferultrebuie sã þinã mâinile pe parteasuperioarã a volanului, egal depãrtate(la ora 10 ºi 2 ale unui ceas simulat),braþele uºor îndoite. Picioarele trebuiesã fie ºi ele uºor îndoite, astfel încâtpedalele sã poatã fi apãsate pânã lapodea.

• Centura de siguranþã trebuie sãstea pe centrul umãrului. Partea de jostrebuie sã stea strâns pe ºolduri ºi nu pestomac.

Nu folosiþi huse detapiþerie opþionale care nusunt destinate special pentru

scaune cu airbag-uri laterale. Acestehuse trebuie montate în mod core-spunzãtor de cãtre tehnicieni instruiþi.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 106

Page 107: Manual Ford Mondeo in limba romana

107

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Scaunele pentru modelele ST220Reglarea poziþiilor acestor scaune

nu diferã de instrucþiunile prezentatemai jos.

Deplasarea scaunelor înainte ºiînapoi

Pentru a regla poziþia unui scaun,trageþi în sus maneta de sub margineadin faþã a scaunului. Dupã ce daþidrumul manetei, miºcaþi scaunul încetpentru a vã asigura cã acesta este binefixat.

Nu reglaþi scaunele întimp ce vehiculul se aflã înmiºcare.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 107

Page 108: Manual Ford Mondeo in limba romana

108

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Reglarea gradului de înclinare aspãtarului

Rãsuciþi rotiþa de pe partea lateralãa scaunului. Atunci când scaunele suntîmpinse complet înainte spãtarele pot filãsate complet în spate.

Reglarea suportului lombarRãsuciþi rotiþa de pe partea lateralã

a spãtarului.

Reglarea înãlþimii scaunuluiºoferului ºi pasagerului faþã, acþionatelectric

Apãsaþi comutatorul basculant depe partea lateralã a scaunului.

Apãsaþi partea de sus a comuta-torului pentru a ridica scaunul.

Apãsaþi partea de jos pentru a-lcoborî.

Scaunul reglabil electricºofer/pasager

Acþionând maneta respec-tivã îndirecþia doritã, atât scaunul, cât ºispãtarul ºi suportul lombar pot fireglate.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 108

Page 109: Manual Ford Mondeo in limba romana

109

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Scaunul(1) Poziþionarea scaunului spre

înainte sau spre înapoi.(2) Coborârea/ridicarea pãrþii

din faþã a pernei scaunului.(3) Coborârea/ridicarea pãrþii

din spate a pernei scaunului.

Spãtarul(4) Reglarea gradului de

înclinare a spãtarului.

Tetierele

Tetierele din faþãTetierele din faþã sunt echipate cu o

funcþie suplimentarã de siguranþã. Încazul unui impact din spate, acestea sevor miºca înainte, protejând astfelcapul pasagerilor. În acest mod sereduce riscul rãnirii coloaneivertebrale.

Reglaþi tetierele astfelîncât creºtetul capului sã fie lanivelul extremitãþii de sus a

tetierei.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 109

Page 110: Manual Ford Mondeo in limba romana

110

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Pentru a le ridica: trageþi tetiereleîn sus.

Pentru a le coborî: apãsaþi butonulde blocare ºi împingeþi tetierele în jos.

(Vehicule fãrã sistem multimedia)Pentru a regla unghiul: rotiþi tetiera

înainte sau înapoi.Pentru a îndepãrta tetierele: apãsaþi

butonul de blocare ºi butonul de pecealaltã parte, de exemplu cu oºurubelniþã. Scoateþi tetiera.

Pentru a repoziþiona tetiera, apãsaþiambele butoane ºi împingeþi tetiera înpoziþia iniþialã.

Tetierele din spateTetierele sunt reglabile în funcþie

de înãlþime. Pentru a le ridica: trageþi tetiera în

sus.Pentru a coborî tetierele laterale:

apãsaþi ambele butoane de blocare ºiîmpingeþi tetiera în jos.

Pentru a coborî tetiera centralã:apãsaþi butonul de blocare ºi împingeþitetiera în jos.

Pentru a scoate tetierele laterale,pentru modelele cu 4 uºi ºi 5 uºi,spãtarele scaunelor corespunzãtoaretrebuie aplecate înainte. Apoi apãsaþibutoanele de blocare ºi scoateþi tetiera.

Ridicaþi întotdeauna tetierelespate în cazul în care locurilespate sunt ocupate de

pasageri.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 110

Page 111: Manual Ford Mondeo in limba romana

111

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Scaune încãlzite ºi ventilate(depinde de model)

Acest control asupra climatuluiscaunelor va fi operabil în cazul în carecontactul este pus pe poziþia II.

Scaunele încãlzite ºi ventilate suntajustabile individual utilizândcomenzile de pe consola centralã.

Notã: Setãrile scunelor încãlzite ºiventilate sunt memorate atunci când seopreºte motorul. Când contactul estepus setãrile sunt activate automat.

Pentru creºterea temperaturii,apãsaþi în mod repetat butonul +.Apãsând butonul - repetat, veþi scãdeatemperatura. Numãrul luminiloraprinse va indica treapta selectatã.Setarea pentru opþiunea cald esteiluminatã cu roºu iar pentru rece cualbastru.

Când nu este aprinsã nici o luminã,încãlzirea/ventilarea este opritã.

Setãri recomandateFolosiþi treptele 1 ºi 2 pentru a

încãlzi ºi ventila scaunele la otemperaturã confortabilã pentru operioadã mai mare de timp. Treptele 4ºi 5 sunt recomandate doar pentruperioade scurte ºi pentru diferenþe maride temperaturã.

În momentul în care scaunul esteventilat, încãlzirea poate fi pornitã înmod automat. Acest lucru se va facepentru a preveni rãcirea aerului, carepoate deveni foarte rece ºi poate creadisconfort. Activaþi aerul condiþionatdacã este necesar ºi reglaþi distribuþiaacestuia spre spaþiul pentru picioare(vezi secþiune Aer condiþionat manualsau Reglare automatã a controluluielectronic al temperaturii în cadrulcapitolului Instrumente de control ºifuncþionalitãþi).

Scaune faþã încãlzite ºi ventilate

Scaune spate încãlzite ºi ventilate

Î n c ã l z i r e a / v e n t i l a r e ascaunelor cu motorul opritconsumã bateria.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 111

Page 112: Manual Ford Mondeo in limba romana

112

Rabatarea în faþã a spãtarelorscaunelor din spate

Modelele cu 5 uºi ºi WagonApãsaþi butonul de deblocare de pe

spãtarele din spate ºi aplecaþi înaintespãtarele din spate.

Modelul cu 4 uºiTrageþi unul sau ambele butoane de

deblocare din portbagaj ºi aplecaþispãtarele din spate înainte.

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Readucerea în poziþie verticalã aspãtarelor

Spãtarul trebuie sã se fixeze peambele pãrþi.

Centurile de siguranþã trebuie sã seafle în faþa spãtarului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 112

Page 113: Manual Ford Mondeo in limba romana

113

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Rabatarea în faþã a pernelorscaunelor

(doar modelele 5 uºi ºi Wagon)Trageþi de ochiul dintre perna sca-

unului ºi spãtar ºi aplecaþi înainte pernascaunului.

Scoateþi tetierele de la scaunele dinspate ºi aplecaþi înainte spãtarul.

Atunci când repuneþi scaunele înpoziþiile lor iniþiale, asiguraþi-vã cãcenturile de siguranþã funcþioneazãcorespunzãtor ºi cã sunt poziþionate înfaþa spãtarului.

Dacã vehiculul dvs. are scaunespate încãlzite, asiguraþi-vã cã sistemulde cabluri al sistemului de încãlzire nua fost deteriorat.

Notã: Un steag roºu din meca-nismul de deblocare indicã faptul cãspãtarul nu este complet fixat. Dacãcentura de siguranþã integratã în spãtarnu funcþioneazã corespunzãtor, veri-ficaþi mecanismul de deblocare. Dacãapare steagul roºu, daþi drumulspãtarului încã o datã ºi repetaþi pro-cedura pânã la dispariþia acestuia.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 113

Page 114: Manual Ford Mondeo in limba romana

114

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Transportarea bagajelor

CENTURILE DE SIGURANÞÃFolosiþi tot timpul centurile de

siguranþã/echipamentele de protecþiepentru copii. Nu folosiþi niciodatã ocenturã de siguranþã pentru mai multepersoane. Asiguraþi-vã cã centurile nusunt slãbite sau rãsucite ºi nu suntobstrucþionate.

Bagajele ºi alte încãrcã-turi trebuie plasate cât mai josºi cât mai adânc posibil în

portbagaj. Conducerea cu un portbagajdeschis este periculoasã. Gazele deeºapament pot fi atrase în interiorulvehiculului prin hayonul deschis.

Dacã obiectele trebuieplasate în interiorul vehiculu-lui, asiguraþi-le împotriva

miºcãrii.

Evitaþi sã purtaþi hainegroase ºi voluminoase. Pentruo protecþie optimã, centurile

trebuie puse strâns în jurul corpului.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 114

Page 115: Manual Ford Mondeo in limba romana

115

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Instalarea centurilor de siguranþãTrageþi uºor de centurã. Ea se poate

bloca dacã o trageþi brusc sau dacãvehiculul se deplaseazã pe o pantã.

Centura de siguranþã trebuie sã steape centrul umãrului. Partea de jostrebuie sã stea strâns pe ºolduri ºi nu pestomac.

Pentru a desface centura, apãsaþibutonul roºu de pe cataramã ºi lãsaþi-ouºurel sã se deruleze înapoi pânã lacapãt.

Asiguraþi-vã cã fiecare centurã esteprinsã în catarama corectã.

Nu înclinaþi prea mult înapoiscaunele din faþã deoarece centurile desiguranþã oferã o protecþie maximãatunci când scaunele sunt în poziþie câtmai dreaptã.

Introduceþi centura încataramã pânã ce se aude un“clic”, altfel ea nu va fi prinsã

corect.

Pentru ca centurascaunului central sãfuncþioneze corect, spãtarul

scaunelor trebuie sã fie fixat corect.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 115

Page 116: Manual Ford Mondeo in limba romana

Femei însãrcinateFemeile însãrcinate trebuie sã

poarte centura de siguranþã corectpoziþionatã; astfel se oferã mai multãsiguranþã mamei ºi fãtului.

Existã mai multe moduridefectuoase de întrebuinþare a centuriide siguranþã, care oferã mai multconfort, dar nu existã decât un singurmod de întrebuinþare care oferãsiguranþã.

Centura transversalã trebuie fixatãconfortabil, de-a lungul coapselor, înpartea inferioarã, sub abdomenulfemeii însãrcinate. Partea diagonalã acenturii de siguranþã trebuie aºezatãîntre sâni ºi purtatã corespunzãtor,deasupra ºi pe partea lateralã aabdomenului.

Nu aºezaþi niciodatã nimic întredumneavoastrã ºi centura de siguranþã,în intenþia de a amortiza impactul îneventualitatea producerii unui accident.Acest lucru poate fi periculos ºi poatereduce eficienþa centurii de siguranþã înprevenirea rãnirii.

Purtaþi întotdeauna centura fãrã a firãsucitã sau slãbitã, deoarece o centurãslãbitã reduce drastic eficienþa ºinivelul de protecþie oferit în modnormal.

Pentru o protecþie optimã, centurilede siguranþã trebuie sã fie bine fixate în

jurul corpului. Nu înclinaþi scaunele dinfaþã în mod excesiv, pentru cã centurilede siguranþã oferã maximum deprotecþie când scaunele se aflã înpoziþie aproape verticalã.

Scaune ºi echipamente de siguranþã

116

Nu purtaþi niciodatã doarchinga pentru coapse sau doarchinga pentru umãr a unei

centuri de siguranþã. Ambele moduri deutilizare sunt extrem de periculoase ºipot amplifica riscul de rãnire gravã.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 116

Page 117: Manual Ford Mondeo in limba romana

117

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Reglarea înãlþimii centurilor desiguranþã din faþã

Centurile nu trebuie sã stea pe gât.Pentru a fi reglate, apãsaþi butonul decomandã blocare de pe dispozitivul dereglare a înãlþimii ºi deplasaþi pivotulastfel încât centura sã stea pe centrulumãrului.

Dispozitivul de pretensionare acenturii de siguranþã

Sistemul de strângere cu dispozitivde pretensionare a centurii de siguranþãde pe scaunul din faþã ajutã lareducerea riscurilor unor vãtãmãricorporale grave în cazul unei coliziunifrontale. În aceastã situaþie centurile desiguranþã sunt pretensionate pentru areduce lãrgirea centurii.

Dispozitivul de pretensionare nueste activat în cazul unei coliziunifrontale uºoare, laterale sau din spate.Pentru mai multe detalii, consultaþicapitolul Air-bag.

Dispozitivele de pretensi-onare a centurii de siguranþãnu trebuie demontate. Dacã

dispozitivele de pretensionare nu aufuncþionat în timpul unui acident, eletrebuie înlocuite.Acestea trebuieîntreþinute ºi demontate doar depersonalul calificat (dealer Ford).

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 117

Page 118: Manual Ford Mondeo in limba romana

118

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Avertizor sonor ºi luminos pentrucenturi de siguranþã

În momentul în care vehicululatinge viteza de 7 km/h, avertizorulpentru centurile de siguranþã va luminaºi se vor declanºa semnale sonore deavertizare în cazul în care centurile faþãnu sunt puse. Semnalele sonore vorînceta dupã 10 minute. În schimb,avertizarea luminoasã nu va încetapânã în momentul în care ºoferul ºipasagerul faþã nu îºi vor pune centurile.

Avertizorul va rãmâne înstand-by dupã ce ºoferul ºipasagerul faþã îºi vor pune

centurile. Acesta se va reactiva în cazulîn care ºoferul ºi pasagerul îºi vorscoate centurile.

Nu vã aºezaþi niciodatã peo cen-turã pusã doar pentru aevita funcþionarea aver-

tizorului. Sistemul de siguranþã poatefuncþiona corespun-zãtor doar dacãpasagerii îºi pun centurile în modcorect.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 118

Page 119: Manual Ford Mondeo in limba romana

119

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Dezactivarea avertizorului pen-tru centurile de siguranþã faþã, pentruo deplasare

Avertizorul pentru centurile desiguranþã poate fi dezactivat temporar,de exemplu pentru perioada în carevehiculul se aflã în service.

ªoferul trebuie sã introducãcentura în cataramã ºi sã o scoatã dincataramã într-un interval de 3 secundedoar atunci când contactul este pus.

Dezactivarea/reactivarea avertizo-rului pentru centurile de siguranþã

Pentru a dezactiva/reactivapermanent avertizorul, contactaþidealer-ul Ford, care vã va oferi toateinformaþiile necesare sau vã vadezactiva acest sistem la cererea dvs.Tot dealer-ul Ford este cel care poatereactiva permanent acest sistem sau celcare vã va furniza informaþiile necesareîn acest sens.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 119

Page 120: Manual Ford Mondeo in limba romana

120

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Întreþinerea centurilor de siguranþã

Verificarea centurilor de siguranþãVerificaþi periodic starea centurilor

de siguranþã pentru a detecta avariilesau întinderea acestora.

Centurile deformate - ca urmare aunui accident - trebuie înlocuite, iarpunctele de prindere verificate de cãtreun dealer Ford.

Curãþarea centurilor de siguranþãPentru curãþare folosiþi Soluþie de

Curãþare Ford sau apã caldã curatã.Clãtiþi ºi lãsaþi sã se usuce natural, fãrãîncãlzire articifialã.

Nu folosiþi soluþii chimice decurãþare, apã clocotitã, decolorant sauvopsea. Nu lãsaþi sã pãtrundã umezealaîn mecanismul de retractare automatã acenturii.

Nu încercaþi sã reparaþisau sã lubrifiaþi retractorulsau mecanismele cataramelor

sau sã modificaþi în vreun fel centurile.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 120

Page 121: Manual Ford Mondeo in limba romana

121

Scaune ºi echipamente de siguranþã

AIRBAG

Airbag-urile, împreunã cu cen-turile de siguranþã, ajutã la reducereariscului unor vãtãmari corporale graveîn cazul unei coliziuni semnificative.

SistemulSistemul airbag cuprinde urmã-

toarele:• O pungã de nylon gonflabilã cu

deschidere în douã trepte (airbag) cugenerator de gaz

• Airbag-uri laterale• Airbag-uri în partea de sus a

plafonului• Dispozitiv de pretensionare a

centurilor de siguranþã• O diversitate de senzori pentru

ocupanþi ºi coliziune• O lampã de dezactivare a airbag-

ului pe consola centralã• O lampã de avertizare pe bord• O unitate de diagnostic ºi comandã

electronicã

Notã: Atunci când un airbag seumflã, se va auzi o pocniturã puternicã.

În plus, este normal sã se observeun reziduu sub formã de pudrã,inofensiv, în formã de nor de fum.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 121

Page 122: Manual Ford Mondeo in limba romana

122

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Airbag-uri frontale

Pentru ca sistemul air-bag sã fieeficient, scaunul ºi spãtarul trebuiepoziþionate corect.

1. Staþi cât mai drept, cu bazacoloanei vertebrale cât mai înapoi. Nuînclinaþi spãtarul mai mult de 30°.

2. Reglaþi tetierele astfel încâtmarginea de sus se aflã la acelaºi nivelcu creºtetul capului.

3, Nu deplasaþi scaunul din spateprea aproape de tabloul de bord.ªoferul trebuie sã þinã volanul cubraþele uºor îndoite la ora 10 ºirespectiv 2, considerând volanulsimilar unui ceas. Picioarele trebuie safie ºi ele uºor îndoite pentru a puteaapãsa pedalele complet.

4. Centura de siguranþã trebuie sãtreacã peste partea centralã a umãrului,banda inferioarã a centurii de siguranþãtrebuie sã cuprindã ºoldurile ºi nustomacul.

Aceasta este poziþia idealã ºi ajutãla reducerea riscului unei vãtãmãricorporale în cazul aºezãrii prea aproapede un air-bag umflat.

Pasagerul din faþã va fi ºi elprotejat efectiv dacã stã cât mai dreptîn scaun.

Pericol extrem! Nu mon-taþi scaunele pentru copii cuspatele la direcþia de mers pe

un scaun protejat de un air-bag. Atuncicând air-bag-urile se declanºeazã,acestea pot provoca rãniri. Cel maisigur loc pentru copii este pe banchetadin spate, corect ancoraþi.

Trebuie folosite întotdea-una centurile de siguranþã ºipãstratã o distanþã suficientãîntre ºofer ºi volan. Centura

poate þine corpul în poziþia care permiteefectul maxim al air-bag-ului doar dacãeste folositã în mod corespunzãtor.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 122

Page 123: Manual Ford Mondeo in limba romana

Airbag-urile frontale suntactivate în timpul coliziunilor majorecare sunt fie frontale, fie pânã la 30°dinspre stânga sau dreapta. Airbag-urile se umflã în câteva miimi desecundã în timpul unei avarii. Atuncicând cor-purile ocupanþilor scaunelordin faþã intrã în contact cu airbag-urile,acestea se vor dezumfla împiedicândmiºcarea în faþã a ocupanþilor.

În timpul coliziunilor minore, ca ºiîn cel al rãsturnãrilor ºi coliziunilordin spate sau laterale, sistemul deairbag-uri nu se va activa.

Strategie cu douã etapeUn sistem de senzori din interiorul

vehiculului monitorizeazã viteza aces-tuia, starea centurilor de siguranþã,poziþia scaunului ºoferului ºi faptul cãscaunul pasagerului este ocupat. În cazde accident, sistemul poate sã analizezediferite condiþii de coliziune ºi aleocupanþilor, ºi sã activeze dispozitivelede siguranþã corespunzãtoare.

În majoriatea declanºãrilor air-bag-ului, prima etapã are rolul de aîmpiedica miºcarea în faþã a

123

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Nu modificaþi partea dinfaþã a vehiculului în nici unmod, dat fiind cã acesta poate

avea efecte adverse asupra umflãrii airbag-urilor.

ocupanþilor. A doua fazã se declanºeazãulterior. În majoritatea cazurilor decoliziuni severe se declanºeazã ambeleetape pentru a proteja cit mai bineocupanþii. Sistemul creºte gradul desiguranþã indiferent dacã ºoferiiau saunu o înãlþime standard sau poziþiastandard corectã în scaun.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 123

Page 124: Manual Ford Mondeo in limba romana

124

Aceste zone trebuie ºterse cu ocârpã umedã doar, nu udã.

Airbag-uri lateraleUn înscris ºi o etichetã aflatã pe

stâlpul uºii indicã cã pe acea parte suntmontate air-bag-uri laterale.

Airbag-urile laterale sunt montatepe partea lateralã a spãtarelor scaunelordin faþã. În cazul unui impact lateralputernic, airbag-ul de pe acea parte seva umfla, chiar dacã locul respectiv nueste ocupat.

Airbag-ul se va umfla în spaþiuldintre panoul uºii ºi pasager. Lacontactul cu corpul pasagerului dinfaþã, el se dezumflã, atenuând impac-tul.

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Pãstraþi întotdeauna zonadin faþa airbag-urilor liberã.Nu prindeþi nimic în aceastã

zonã sau peste ea.

Reparaþiile la volan,coloana de direcþie sau siste-mul airbag trebuie efectuate

doar de tehnicieni pregãtiþi în modcorespunzãtor. Declanºarea din greºealãa airbag-urilor poate produce vãtãmãricorporale. Dealer-ul dvs. Ford dispunede tehnicieni foarte bine instruiþi pentrua întreþine vehiculul dvs.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 124

Page 125: Manual Ford Mondeo in limba romana

Airbag-urile laterale nu suntactivate la coliziuni laterale uºoare ºinici la impacturi frontale sau dinspate.

Curãþaþi scaunele numai cu produsede curãþare Ford.

Airbag-uri de plafon în faþã ºi înspate (window bag-uri)

Un înscris ºi o etichetã aflatã pestâlpul uºii, deasupra centurilor desiguranþã, indicã faptul cã sunt montateairbag-uri de plafon.

Airbag-urile de plafon sunt montatepe partea din faþã ºi din spate aferestrelor laterale în interiorulcãptuºelii acoperiºului. În cazul unuiimpact lateral puternic, airbag-ul de peacea parte se va umfla.

Airbag-urile de plafon nu suntactivate în caz de coliziuni lateraleminore ºi nici în caz de impacturifrontale sau din spate.

Curãþaþi cãptuºeala de tavan doarcu produse de curãþare Ford.

125

Scaune ºi echipamente de siguranþã

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 125

Page 126: Manual Ford Mondeo in limba romana

126

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Reparaþiile la husele detapiserie ale scaunelor dinfaþã, ale senzorilor ataºaþi la

scaune, cât ºi ale cãptuºelii de tavantrebuie efectuate doar de tehnicienipregãtiþi în mod corespunzãtor.Declanºarea din greºealã a air-bag-urilor laterale poate produce vãtãmãricorporale. Dealer-ul dvs. Ford dispunede tehnicieni instruiþi foarte binepentru a întreþine vehiculul dvs.

Nu blocaþi, obstrucþionaþi sauacoperiþi air-bag-urile laterale deoareceacest lucru poate împiedica desfãºu-rarea corectã a acestora ºi poate creºteriscul unei vãtãmãri. De exemplu, nuaºezaþi o hainã sau jachetã peste spãtarsau nu încãrcaþi vehiculul dumnea-voastrã pânã la cãptuºeala tavanului.

Nu folosiþi huse de tapiserie carenu sunt destinate scaunelor cu air-bag-uri laterale. Aceste huse trebuie mon-tate în mod corespunzãtor de cãtretehnicieni instruiþi.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 126

Page 127: Manual Ford Mondeo in limba romana

127

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Lampa de avertizare pentruairbag/dispozitiv de pretensionarecenturi de siguranþã

Când cheia de contact este înpoziþia “II”, lampa de avertizare de pebord se aprinde timp de aprox. 3 spentru a indica funcþionarea sistemului.

Dacã lampa de avertizare nu seaprinde, rãmâne aprinsã sau lumineazãcontinuu sau intermitent în timpulmersului înseamnã cã existã o defec-þiune. Pentru siguranþa dv., verificaþisistemul la un dealer Ford.

Sistemul airbag trebuie demontatdoar de un dealer Ford autorizat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 127

Page 128: Manual Ford Mondeo in limba romana

128

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Echipamente de protecþie pentrucopii

Ori de câte ori instalþi unscaun/echipament de sigranþã pentrucopii, citiþi ºi urmaþi instrucþiunileproducãtorului.

Comentariu privindsecuritatea conform CEER94.01

Pericol extrem! Nu montaþiscaunele pentru copii cu spatele ladirecþia de mers pe un scaun protejat deun air-bag.

Textul original:Pericol extrem! Nu montaþi

scaunele pentru copii cu spatele ladirecþia de mers pe un scaun protejatde un air-bag.

Existã un risc de vãtãmare în cazuldeclanºãrii air-bag-ului.

Nu þineþi copii în braþe întimpul deplasãrii vehiculului.

Scãunel de siguranþã pentru bebeluºi

Direcþia de mers

Cel mai sigur loc pentrucopii de sub 12 ani sau cu oînãlþime mai micã de 15 cm

ete pe bancheta din spate, portejaþi cuechipamente speciale de siguranþã

Existã riscul rãnirii dacãinstrucþiunile producãtoruluinu sunt respectate întocmai

sau dacã scaunul/echipamentul desiguranþã este modificat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 128

Page 129: Manual Ford Mondeo in limba romana

129

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Copiii sub 12 ani sau cu o înãlþimemai micã de 150 cm trebuie sã fieprotejaþi de echipamente speciale desiguranþã, cum ar fi scãunelele desiguranþã pentru bebeluºi/copii saupernele suplimentare. Aceste echipa-mente trebuie sã fie potrivite ºi sãdispunã de aprobare guvernamentalã(în funcþie de þarã).

Împreunã cu centura de siguranþãpentru adulþi, aceste echipamente ajutãla oferirea unei siguranþe maximepentru copii.

Vã rugãm sã consultaþi gama descaune aprobate de CEE care se aflã ladealer-ul Ford.

Notã:� Dacã vehiculul a fost implicat

într-un accident trebuie sã duceþiscaunul special pentru copii laverificãri, pentru cã ar putea prezentadefecþiuni.� În cazul în care scaunul special

pentru copii nu este folosit, nu-lexpuneþi la soare.� În cazul în care scaunul special

pentru copii nu este folosit, dar este îninteriorul vehiculului, asiguraþi-l cucentura de siguranþã.� Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi

în autovehicul, fie chiar ºi în scaunulspecial pentru copii.� Asiguraþi-vã cã scaunul special

pentru copii nu va rãmâne blocat (înintervalul dintre scaune) deoarece sepoate defecta.� În momentul instalãrii unui

astfel de scaun, asiguraþi-vã cã sistemulde prindere al acestuia nu prezintãrãsuciri, ci este corect instalat.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 129

Page 130: Manual Ford Mondeo in limba romana

130

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Echipamentul de siguranþã caretrebuie folosit depinde de vârsta ºigreutatea copilului:

� Bebeluºii cu vârsta de pânã la 2ani ºi /sau cu greutate mai micã de 13 kg,sunt cel mai bine protejaþi în scãunelelede siguranþã pentru copii, aºezate pebancheta din spate, cu spatele la direcþiade mers.

Direcþia de mers

Scãunele de siguranþã pentru bebeluºi

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 130

Page 131: Manual Ford Mondeo in limba romana

131

Scaune ºi echipamente de siguranþã

� Copiii cu greutatea cuprinsãîntre 13 ºi 18 kg sunt cel mai bineprotejaþi în scaunele pentru copiiaºezate pe bancheta din spate.

� Copiii cu vârsta cuprinsã între3 ani ºi jumãtate ºi 12 ani, cu greutateacuprinsã între 15 ºi 36 kg, trebuie sãfoloseascã o pernã de siguranþã pebancheta din spate. O centurã auxiliarãreglabilã, fixatã pe perna suplimentarã,asigurã o aºezare optimã a centuriidiagonale pe umãr. Poziþia mai ridicatãasigurã aºezarea corectã a centurii desiguranþã peste mijlocul umãrului ºi nupeste gât, partea de jos stând strâns peºolduri ºi nu pe stomac.

Direcþia de mers

Direcþia de mers

Nu trebuie sã folosiþiniciodatã o pernã suplimen-tarã de siguranþã doar cu o

centurã pentru ºolduri. Cel mai sigureste sã folosiþi ºi centura pentru ºolduriºi pe cea diagonalã, pentru umãr.

Scãunel pentru copii

pernã de siguranþã

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 131

Page 132: Manual Ford Mondeo in limba romana

132

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Echipamentele de protecþie pentrucopii orientate cu faþa la direcþia demers pot fi instalate pe toate cele 3locuri din spate. Cele care trebuieinstalate cu spatele la direcþia de merspot fi instalate pe toate cele 4 poziþii alepasagerilor.

Nu poziþionaþi niciodatãcentura de siguranþã cuprindere pe diagonalã sub

braþul copilului sau la spatele acestuia,deoarece în acest mod se înlãturãprotecþia pentru partea superioarã acorpului ºi sporeºte riscul de rãnirigrave ºi în anumite condiþii poateinterveni chiar decesul în urma unorcoliziuni.

Nu folosiþi niciodatãperne, cãrþi sau prosoapepentru a înãlþa poziþia unui

copil. Acestea pot aluneca ºi astfelcreºte riscul de a interveni decesul încazul unui impact.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 132

Page 133: Manual Ford Mondeo in limba romana

133

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Pernã suplimentarã de siguranþãpentru copii

Aceasta ar trebui folositã pentrucopiii cu vârsta cuprinsã între 6 ºi 12ani, cu greutatea între 22 ºi 36 kg ºiînãlþimea de pânã la 150 cm.

Trageþi maneta pentru deblocare.Împingeþi perna spre spatele scaunuluiºi apãsaþi-o pânã simþiþi cã mecanismuls-a activat.

Notã: Nu folosiþi perna suplimen-tarã împreunã cu un scaun specialpentu copii.

Înainte de a readuce perna lapoziþia iniþialã, asiguraþi-vã cã nu seaflã nici un obiect sub ea. Procedaþi înordine inversã. Asiguraþi-vã cãmecanismul de blocare s-a închiscorect.

Direcþia de mers

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 133

Page 134: Manual Ford Mondeo in limba romana

134

Scaune ºi echipamente de siguranþã

Poziþiile înãlþate pentru copii facposibilã instalarea corectã a centurilor desiguranþã. Consultaþi ilustraþia alãturatãpentru poziþia corectã a centurilor.Centura diagonalã trece peste mijloculumãrului, iar cea pentru ºolduri trebuiesã stea strâns peste acestea ºi nu pestestomac. Centurile de siguranþã trebuiepurtate fãrã a prezenta bucle sau torsiuni.

Scaune de siguranþã pentru copii - VarioAcestea ar trebui folosite pentru

copii cu vârsta cuprinsã între 3 ani ºijumãtate ºi 7 ani ºi cu greutatea între 15ºi 25 kg. Acestea trebuie securizate cucentura inerþialã cu role ºi 3 puncte deprindere. Aceste scaune pot fi folosite peoricare dintre poziþiile din spate, inclusivpe cea de pe centru.

În momentul în care copilul esteplasat pe bancheta din spate, puneþiscaunul Vario în faþa acestuia.Securizaþi-l cu centura inerþialã cu role ºiprindere în 3 puncte, dupã cumurmeazã:

Nu poziþionaþi niciodatãcentura de siguranþã cuprindere pe diagonalã sub

braþul copilului sau la spatele acestuia,deoarece în acest mod se înlãturãprotecþia pentru partea superioarã acorpului ºi sporeºte riscul de rãniri graveºi în anumite condiþii poate intervenichiar decesul în urma unor coliziuni.

Locurile cele mai sigurepentru copiii cu înãlþimea pânãîn 150 cm ºi cu vârsta pânã în

12 ani sunt cele din spate, protejaþi cuechipamnete speciale de siguranþã.

Direcþia de mers

Direcþia de mers

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 134

Page 135: Manual Ford Mondeo in limba romana

135

Scaune ºi echipamente de siguranþã

1. Introduceþi în cataramã limbametalicã a centurii pânã veþi auzi unclic, semn cã aceasta s-a blocat în modcorespunzãtor.

2. Plasaþi centura pentru mijloc peºolduri ºi strângeþi-o pânã când aceastava sta strâns pe corp.

3. Plasaþi centura diagonalãdeasupra celei pentru ºolduri ºistrângeþi-o.

Notã: Consultaþi instrucþiunile dela Scaune de siguranþã pentru copii.

Notã: În condiþii deosebite în careeste necesarã deplasarea unui copil sub1 an pe scaunul din faþã prevãzut cu air-bag, întotdeauna folosiþi un scaunspecial pentru deplasare cu spatele ladirecþia de mers ºi daþi cât mai în spateposibil acest scaun al pasagerului faþã.

Direcþia de mers

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 135

Page 136: Manual Ford Mondeo in limba romana

136

Pornirea

CONSIDERAÞII GENERALELA PORNIRE

Nu acþionaþi demarorul mai multde 30s Eliberaþi cheia de îndatã cemotorul a pornit. Dacã motorul nu apornit, rotiþi cheia de contact în poziþia“0” ºi repetaþi procedura de pornire.

Repetare inhibitor demaror

Motoare pe benzinãDacã bateria o fost deconectatã,

vehiculul se poate comporta într-unmod neobiºnuit pe o distanþã de aprox.8 km dupã reconectarea bateriei.

Acest lucru se datoreazã reada-ptãrii automate a sistemului de mana-gement al motorului la motorul efectivºi nu trebuie luat în considerare.

Limitator de turaþie al motoruluiViteza motorului este limitatã

electronic pentru a proteja motorul.

Înainte ca demarorul mo-torului sã poatã fi acþionatpentru a doua oarã, cheia de

contact trebuie readusã în poziþia I sau 0.

Dacã motorul nuporneºte, consultaþi instrucþi-unile privind comutatorul de

oprire a sistemului de injecþie acombustibilului de la pag. 161.

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 136

Page 137: Manual Ford Mondeo in limba romana

137

Pornirea

PORNIREA MOTORULUI

Vehicule cu motor pe benzinã

Motor rece/cald• Apãsaþi complet pedalã de

ambreiaj ºi porniþi motorul fãrã aaccelera.

• Dacã motorul nu porneºte în 15sec., aºteptaþi un timp, dupã carerepetaþi procedura.

• Dacã motorul nu porneºte dupãtrei încercãri, aºteptaþi 10 sec. ºi urmaþiprocedura indicatã la secþiunea Motorînecat.

Motor înecat• Apãsaþi complet pedala de

ambreiaj• Apãsaþi uºor pedala de acceleraþie

pânã la capãt, þineþi apãsat ºi porniþimotorul.

•Dacã motorul nu porneºte, repetaþiprocedura indicatã la secþiunea Motorrece/cald.

La temperaturi sub -20°C,rotiþi cheia de contact înpoziþia II timp de cel puþin 1

secundã, înainte de a porni motorul.Acesta asigurã atingerea presiuniimaxime a combustibilului.

Pedalã de ambreiaj Pedalã de acceleraþie

Pedalã de ambreiaj Pedalã de acceleraþie

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 137

Page 138: Manual Ford Mondeo in limba romana

138

Pornirea

Vehicule cu transmisie automatãMotorul poate fi pornit doar cu

manetã schimbãtorului de viteze înpoziþia “N” sau “P”.

Vehiculul dvs. este echipat cu undispozitiv suplimentar de blocare amanetei schimbãtorului, careacþioneazã când maneta este în poziþiade parcare. Dupã pornirea motorului,maneta poate fi mutatã din aceastãpoziþie doar cu pedala de frânãapãsatã ºi butonul de blocare apãsat.

Un motor rece are o turaþie deralanti mai mare la pornire. Acest lucrudeterminã o tendinþã de “alunecare” latreptele “R”, “D”, “2” sau “1”.

Pedalã de frânã

Pedalã de frânã

Trageþi frâna de mânã sauapãsaþi pedala de frânãînainte de a selecta o vitezã.

Dacã nu procedaþi astfel, vehicululpoate avea o smuciturã la selectareaunei trepte de vitezã.

Transmisie cu 4 trepte

Transmisie cu 5 trepte

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 138

Page 139: Manual Ford Mondeo in limba romana

139

Pornirea

Vehicule cu motor pe motorinã

Motor rece/cald• Apãsaþi pedala de ambreiaj fãrã a

accelera.• Rotiþi cheia pe poziþia “II” ºi

asiguraþi-vã cã se aprinde lampaindicatoare a bujiei incandescente.

• Aºteptaþi stingerea lãmpii înaintede a acþiona starterul ºi continuaþi sãacþionaþi demarorul pânã când porneºtemotorul.

• Dacã motorul nu porneºte,repetaþi toatã procedura.

• La temperaturi extrem de scãzute(sub -15° C), poate fi necesar sãacþionaþi demarorul timp de pânã la 30de secunde Dacã aceste condiþiimeteorologice persistã, se recomandãun încãlzitor pentru blocul motorului.

Oprirea motoruluiEliberaþi pedala de acceleraþie.

Aºteptaþi pânã ce motorul ajunge laralanti ºi apoi opriþi-l.

Dacã motorul este oprit la turaþiemare, turbina va continua sãfuncþioneze dupã ce presiunea uleiuluide motor scade la zero. Acest lucruduce la uzarea prematurã a lagãrelorturbinei.

Nu apãsaþi pedala deacceleraþie.

Pedalã de ambreiaj Pedalã de acceleraþie

Lampã indicatoare bujie incandescentã stinsã

Mai întâi lãsaþi turaþia sã ajunga la relanti

...ºi nu mai apãsaþi pe accelerator

p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 139

Page 140: Manual Ford Mondeo in limba romana

CONDUCEREA VEHICULELORCU TRANSMISIE AUTOMATÃPornirea de pe loc

Cu motorul la relanti ºi pedala defrânã apãsatã, treceþi maneta schimbã-torului în una din poziþiile de mersînainte. Eliberaþi frânele. Vehiculul vaporni uºurel de pe loc. Apãsaþi pedalade acceleraþie pentru a mãri viteza.

Nu se poate porni printractare sau împingere unvehicul echipat cu trans-

misie automatã. Folosiþi o baterieauxiliarã ºi cabluri de legaturã.

Pornirea pe nisip, noroi sau zãpadãDacã roþile conducãtoare sunt blo-

cate, încercaþi sã eliberaþi vehiculul prindeplasare înainte ºi înapoi. Pentruaceasta, treceþi maneta schimbãtoruluialternativ pe poziþiile “D” ºi “R” ºi apã-saþi cât mai puþin pedala de acceleraþie.

Pentru a mãri efectul, treceþi manetaschimbãtorului pe poziþie “R” în timpce vehiculul se deplaseazã înainte ºiviceversa.

Pentru a se evita uzura excesivã atransmisiei la alternarea deplasãrilorînainte-înapoi, menþineþi turaþia moto-rului cât mai micã posibil.Transmisie cu 4 trepte

În mod excepþional, se poate folosipoziþia “2” pentru pornirea de pe loc pesuprafeþe acoperite de gheaþã sauzãpadã.140

Deplasarea vehiculului

Tranmisie 4 trepte Tranmisie 5 trepte

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 140

Page 141: Manual Ford Mondeo in limba romana

Transmisie - 5 trepteDoar treptele 1 ºi 2 pot fi selectate

în momentul staþionãrii vehiculului. Peperioada iernii, treapta a 2-a trebuiefolositã pentru deplasarea pe suprafeþeacoperite cu gheaþã sau zãpadã. Cuvehiculul staþionând, întâi selectaþipoziþia D, apoi deplasaþi schimbãtorulspre dreapta ºi dupã aceea înapoi (+).Afiºajul multifuncþional va indicatreapta a 2-a de vitezã.

Trecerea într-o vitezã inferioarã(kickdown)

Transmisia automatã poate fifolositã pentru a oferi un cuplu crescutla urcuºul pantelor sau la depãºiri.Pentru a obþine acest efect, apãsaþicomplet pedala de acceleraþie ºi þineþi-oapãsatã, cu maneta schimbãtorului pepoziþia “D”.

Acelaºi efect poate fi obþinut înregimul de schimbare manualã avitezelor la viteze scãzute sau medii(numai în cazul vehiculelor cutransmisie cu 5 viteze).

Transmisia va trece în treaptasuperioarã urmãtoare la atingereaturaþiei maxime a motorului. Eliberaþipedala de acceleraþie când nu mai estenecesar cuplu mãrit (kickdown).

Deplasarea vehiculului

141

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 141

Page 142: Manual Ford Mondeo in limba romana

Schimbarea manualã a vitezelorTransmisie - 4 trepte�� Pornirea de pe loc

Treceþi maneta schimbãtorului înpoziþie “1”, eliberaþi frâna de mânã ºiapãsaþi pedala de acceleraþie. Treceþimaneta în poziþia “2” ºi apoi “D” pemãsurã ce creºte viteza.

�� Schimbarea în treapta inferioarãDacã maneta schimbãtorului este

mutatã de la poziþia “D” la poziþia “2”,transmisia automatã va trece pe viteza adoua imediat ce viteza scade sub 110km/h ºi rãmâne în aceastã treaptã. Dacãmaneta schimbãtorului este mutatã înpoziþia “1”, transmisia automatãrãmâne în treapta a doua pânã ce vitezascade la 45 km/h, dupã care trece laviteza întâi ºi rãmâne în aceastã treaptã.

În pantã. în rampã sau in serpentinese schimbã într-o treaptã inferioarã.Transmisie automatã cu 5 trepte

Pentru selectarea manualã atreptelor vezi secþiunea “Selectaremanualã” din capitolul “Instrumente decontrol ºi funcþionalitãþi”.

OprireaEliberaþi pedala de acceleraþie ºi

apãsaþi frâna de picior. Lãsaþi manetaschimbãtorului de vitezã în poziþia încare se aflã. Pentru a reveni în poziþiainiþialã, eliberaþi pedala de frânã.

142

Deplasarea vehiculului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 142

Page 143: Manual Ford Mondeo in limba romana

Moduri de conducereTransmisie - 5 trepte

Aceasta se adapteazã unui stil decondus sportiv, de oprire-pornire,urcare - coborâre a pantelor ºi în funcþiede aceste stiluri selecteazã treptele devitezã adecvate.

Mod recePentru a spori eficienþa transmisiei,

a 5-a treaptã va fi selectatã doar înmomentul în care temperatura trans-misiei este optimã.

Mod caldÎn cazul în care temperatura din

habitaclu creºte, transmisia va selecta otreaptã superioarã pentru a evita supra-încãlzirea, pânã în momentul stabili-zãrii temperaturii transmisiei.

Coborârea unei panteTransmisia recunoaºte condiþiile de

coborâre a unei pante ºi susþine mane-vrele de frânare prin trecerea gradatã întrepte inferioare de vitezã, pentru aspori eficienþa frânãrii motorului.

Urcarea unei rampeTransmisia recunoaºte condiþiile de

uracre a unei pante sau modul deconducere cu remorcã ºi va selecta otreaptã inferioarã pentru a maximalizaputerea motorului.

Modul de menþinere treaptã vitezãÎn cazul în care se elibereazã brusc

pedala de acceleraþie, ex: cazul condu-cerii în curbe, transmisia nu va selectaalte trepte de vitezã, ci va rãmâne înaceeaºi treaptã.

Modul sportivÎn cazul în care apãsaþi rapid pedala

de acceleraþie pânã la podea, ex: dacãpreferaþi un stil sportiv de condus,transmisia va adapta foarte rapid selec-tarea treptelor superioare sau inferioare.

Mod oprire-pornire (doar pentrumotoarele Duratec-Ve 2,5 l, 24 V)

Transmisia recunoaºte modul de“oprire-pornire” datorat traficuluiaglomerat ºi selecteazã prima treaptãpentru o accelerare linã ºi pentru a evitao serie de treceri în trepte inferioare ºisuperioare repetate.

Modul de control al motorului inactiv(doar pentru motoarele DuraTorq-TDCi 2,0 l)

Pentru sporirea confortului dvs.,vibraþiile ºi zgomotul motorului vor fioptimizate în funcþie de starea în care seaflã vehiculul: pentru staþionare cumotorul pornit ºi schimbãtorul de vitezeîn poziþia D, cu pedala de frânareapãsatã.

Deplasarea vehiculului

143

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 143

Page 144: Manual Ford Mondeo in limba romana

144

CONVERTORUL CATALITIC

Convertorul catalitic ajutã la redu-cerea poluãrii cu gaze de eºapament.

Alimentarea cu combustibil

Folosiþi întotdeauna benzinã fãrãplumb. Benzina care conþine plumbpoate provoca deteriorarea completã aconvertorului catalitic ºi a senzoruluiHO2S (senzor detector de oxigen îngazele încãlzite de eºapament). Fordnu îºi asumã nici o responsabilitatepentru defecþiunile produse de ben-zina cu plumb. Deºi aceste defecþiuninu sunt acoperite de garanþie, luaþiimediat legãtura cu cel mai apropiatdealer Ford dacã aþi pus din greºealãcombustibil cu plumb.

Buºonul de alimentare al vehicule-lor cu motoare pe benzinã fãrã plumbare o deschizãturã îngustã ce se potri-veºte doar duzei pompelor de combus-tibil fãrã plumb.

Deplasarea vehiculului

Unleaded = Fãrã plumb

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 144

Page 145: Manual Ford Mondeo in limba romana

Când pompa de ali-mentare se opreºte a douaoarã înseamnã ca rezervorul

este plin.

Pentru a evita vãrsareacombustibilului ce ar puteapune în pericol ceilalþi

participanþi la trafic, în specialmotocicliºti ºi bicicliºti, opriþiîntotdeauna alimentarea la a douaoprire a ºtuþului de umplere. Surplusulde combustibilul va umple spaþiul deexpansiune din rezervor, ceea ce poateduce la scurgeri.

Conducerea autoturismelor echipatecu convertor catalitic

Dacã motorul dã rateurisau pare sã nu funcþionezenormal în timpul mersului,

conduceþi cu vitezã micã la cel maiapropiat dealer Ford. Nu supraturaþimotorul.

Evitaþi regimurile de funcþionare cear putea duce la pãtrunderea încatalizator a combustibilului nears sauars parþial, mai ales când motorul estefierbinte.

Deplasarea vehiculului

145

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 145

Page 146: Manual Ford Mondeo in limba romana

Evitaþi:• Sã rãmâneþi fãrã combustibil.• Sã acþionaþi mult timp inutil

demarorul.• Funcþionarea motorului cu o fiºã

de bujie demontatã.• Sã porniþi vehiculul prin tractare

sau împingere atunci când motorul estela temperatura de funcþionare (folosiþicabluri de alimentare cu curent).

• Sã opriþi contactul în timpulmersului.

ParcareaEste important sã evitaþi

parcarea, mersul la ralantisau deplasarea pe frunze

uscate sau iarbã uscatã. Chiar cumotorul oprit, þeava de eºapament vacontinua o perioadã sã emane ocantitate considerabilã de caldurã,existând riscul unui incendiu.

Protecþia pãrþii interioare acaroseriei

Vehiculul dvs. este echipat cu ecrantermic. Nu aplicaþi vaselinã pe saulângã acestea, þeava de eºapament saucatalizator. Nu îndepãrtaþi ecraneletermice.

146

Deplasarea vehiculului

Gol

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 146

Page 147: Manual Ford Mondeo in limba romana

TRACTAREA UNEI REMORCI

La dispozitivele deremorcare cu braþe cu biledetaºabile, demontaþi întot-deauna braþele cu bile

atunci când conduceþi vehiculul fãrãremorcã.

• Modelele Mondeo ST220 nu suntprevazute pentru a tracta.

Limita de greutate admisã aremorcii este specificatã în actul deînmatriculare a vehiculului în unele þãri.Dacã nu este specificatã, cereþi detaliidealer-ului dvs. Ford. Nu depãºiþigreutatea maximã admisã combinatã avehiculului ºi remorcii, indicatã peplãcuþã de identificare a vehiculului.

Se recomandã utilizarea numai adispozitivelor de remorcare Ford,precum ºi echipamentele electricenecesare, care sunt disponibile numai ladealerii Ford.

Greutatea admisã de tractare, adicãa sarcinii verticale exercitatã asuprabraþului de tractare, este de 75 kg.

În interesul siguranþei pe ºosea,respectaþi întotdeauna limitele admisede greutate a remorcii ºi limitele admisea sarcinii pe sfera de remorcare (75 kg).

Deplasarea vehiculului

147

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 147

Page 148: Manual Ford Mondeo in limba romana

Nerespectarea greutãþilor recoman-date poate duce la dificultãþi demanevrare.

Sarcinile utile maxime alevehiculului ºi remorcii reprezintã valoritehnice obligatorii pentru pante pânã la12% ºi o altitudine de 1000 m deasupranivelului mãrii.

Nu depãºiþi vitezamaximã admisã la condu-cerea cu remorcã.

În regiunile montane aflate la marealtitudine, aerul rarefiat poate reduceperformanþele motorului.

Prin urmare procedaþi astfel: la alti-tudini peste 1000 m, greutatea maximãbrutã admisã a sarcinii trebuie redusã cu10% la fiecare 1000 m de altitudine.

Exemplu: Conducerea pe un drummontan, la o altitudine de max. 2400 mînseamnã reducerea greutãþii brute asarcinii cu 20%.

148

Deplasarea vehiculului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 148

Page 149: Manual Ford Mondeo in limba romana

Pante abrupteTreceþi din timp într-o treaptã de

vitezã inferioarã înainte de a coborî opantã.

Amintiþi-vã de efectul limitat alfrânelor remorcii. Folosiþi frâna depicior doar la intervale scurte pentru aevita supraîncãlzirea frânelor. Dacãvehiculul dvs. are transmisie automatã,treceþi maneta schimbãtorului de vitezepe poziþia “1” când urcaþi sau coborâþipante.

Frâna de pe remorcã nu este controlatã de sistemul de frânare ABS.

Vehicule cu aer condiþionat

În vederea unei performanþe optimela tractarea unei remorci sau condu-cerea cu sarcini grele pe pante montane,opriþi sistemul de aer condiþionat.

Deplasarea vehiculului

149

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 149

Page 150: Manual Ford Mondeo in limba romana

Braþ de remorcare detaºabil

• Desfaceþi remorca din cârlig.• Demontaþi capacul de protecþie.

Introduceþi cheia ºi rotiþi în sens inversacelor de ceasornic pentru desfacere.

• Scoateþi cheia cu sistemul deblocare inserat.

• Faceþi sã alunece maneta 1 cãtrestânga ºi menþineþi-o în aceastã poziþie,apoi împingeþi maneta înspre înainte ºiscoateþi braþul de remorcare cu bilatrãgându-l înspre înapoi.

Dupã executarea acestei deblocãri,braþul de remorcare cu bilã poate fireinstalat oricând.

• Instalaþi fiºa

Nu folosiþi unelte la m o n t a re a / d e m o n t a re a braþului de remorcare. Nu

modificaþi cuplajul remorcii. Nudezasamblaþi/reparaþi braþul deremorcare.

Nu deblocaþi niciodatãbraþul de remorcare atuncicând remorca este cuplatã

(existã riscul de rãnire).

150

Deplasarea vehiculului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 150

Page 151: Manual Ford Mondeo in limba romana

Montarea braþului de remorcare

Se va proceda cu mareatenþie la fixarea braþuluide remorcare deoarece si-

guranþã vehiculului ºi a remorciidepind de acesta.

Braþul de remorcarepoate fi montat doar cândeste desfãcut în întregime.

Pentru a monta braþul de remorcarescoateþi capacul (numai la modeleleWagon) de pe barã de protecþie. Apucaþicapacul de dedesubt, cu ambele mâini ºitrageþi cu grijã în jos.

• Scoateþi fiºa.• Introduceþi braþul de remorcare

orizontal ºi apãsaþi-l în sus înspreînainte pânã ce mecanismul de blocarese fixeazã. (Nu þineþi mâna lângãmecanismul de blocare).

• Braþul de remorcare se blocheazãautomat. Maneta trebuie sã fie înpoziþia sa iniþialã (pe partea dreaptã).

• Pentru blocare: introduceþi cheiacu inserþia de blocare ºi rãsuciþi însensul acelor de ceasornic. Scoateþicheia.

• Trageþi capacul de protecþie pestemecanismul de blocare.

Deplasarea vehiculului

151

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 151

Page 152: Manual Ford Mondeo in limba romana

Conducerea cu remorcã

Înainte de a porni la drum, verificaþiblocarea corectã a braþului deremorcare:

• Maneta trebuie sã fie în poziþia sainiþialã (pe partea dreaptã).

• Cheia sã fie scoasã.• Asiguraþi poziþia braþului de

remorcare. Acesta trebuie sã rãmânãferm în locaºul sãu chiar atunci cândeste smucit.

• Ataºaþi cablul de siguranþã lainelul de prindere.

Nu ataºaþi niciodatãcablul de siguranþã directde braþul de remorcare.

Dacã una din condiþiilede mai sus nu poate fiîndeplinitã, nu folosiþi

braþul de remorcare ºi duceþi-l laverificare la un dealer Ford.

Conducerea fãrã remorcã• Demontaþi braþul de remorcare

atunci când acesta nu este folosit ºiasiguraþi-l cu cârligul de fixare în parteadreaptã, în partea din spate aportbagajului.

Nu lãsaþi niciodatã bra-þul de remorcare neasiguratîn vehiculul dumneavoastrã

(existã riscul de rãnire prinaccidentare).

152

Deplasarea vehiculului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 152

Page 153: Manual Ford Mondeo in limba romana

• Introduceþi fiºa în locaºul ei dupãce aþi scos braþul de remorcare.

• Puneþi la loc capacul (numai lamodelul Wagon).

• Introduceþi capacul de dedesubt,pânã ce se fixeazã ferm.

ÎntreþinereaPãstraþi sistemul curat. Ungeþi

periodic sistemul de blocare cu grafit.

Demontaþi braþul deremorcare ºi protejaþi loculrezervat fiºei înainte de

curãþarea cu aburi a vehiculului dvs.

Deplasarea vehiculului

153

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 153

Page 154: Manual Ford Mondeo in limba romana

PORTBAGAJUL DE ACOPERIªSarcina maximã admisã pentru

acoperiº este de 75 kg, inclusiv port-bagajul de acoperiº.

Un portbagaj de acoperiº încãrcat afecteazã centrul de greutate ºi aerodinamica

vehiculului, putând avea ºi o influenþãnegativã asupra manevrabilitãþi maºinii.Când conduceþi la viteze mari sau cusarcini mari pe acoperiº (de ex.echipament de surfing sau cutii deschi), poate apãrea un puternic efect deridicare. De asemenea, distanþa defrânare poate fi mai mare.

Reglaþi caracteristicile ºi vitezavehiculului la noile circumstanþe, înspecial la viraje ºi vânturi laterale.

Portbagajele de acoperiº cu sistemadecvat de fixare sunt disponibile ladealerii Ford. Puteþi obþine detaliisuplimentare din instrucþiunile de fixarelivrate împreunã cu portbagajul deacoperiº Ford. Pentru a fixa portbagajulde acoperiº, trebuie scoase ºinele lamodelele 4 uºi ºi 5 uºi.

Toate fitingurile dintreportbagajul de acoperiº ºivehicul trebuie verificate

înainte de pornire, la fiecare 50 de kmde condus ºi în mod regulat la fiecare1000 km.

Nu depãºiþi greutatea brutã admisã.Consultaþi capitolul Capacitãþi ºi

Specificaþii.

154

Deplasarea vehiculului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 154

Page 155: Manual Ford Mondeo in limba romana

Vehicule model Wagon cu portbagajde acoperiº integral

ªinele de montare laterale suntproiectate astfel încât sã se poatã montasuporturile (pentru biciclete, schiurietc.) din gama de accesorii Ford.

Încãrcãturile pot fi distribuite uni-form pe ºinele laterale sau transversale.Nu puneþi greutãþi direct pe suprafaþaacoperiºului.

ªinele transversale blocabile cu cheiede fixare din gama de accesorii Ford potfi obþinute de la dealer-ul dvs. Ford.

Notã: Nu fixaþi niciodatã ºineletransversale peste zona de ridicare dinspate a trapei de aerisire (vezi dimensiu-nile) când aceasta este ridicatã. Pentru areduce zgomotul produs de vânt, celedouã ºine transversale pot fi montate lao distanþã de 30 cm sau pot fi scoase cutotul atunci când nu sunt folosite.

Suspensie cu autoechilibrareAtunci când vehiculul este dotat cu

suspensie spate cu auto-echilibrare,vehiculul va avea în timpul mersuluiaproximativ aceeaºi înãlþime indiferentde greutate.

În timpul mersului, sistemul vamenþine automat înãlþimea corectã derulare, indiferent dacã se adaugã sau sescoate greutate.

Dacã vehiculul este dotat cu sistemde reglare a înãlþimii farurilor, aveþigrijã sã folosiþi poziþia corespunzãtoarea comutatorului.

Deplasarea vehiculului

155

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 155

Page 156: Manual Ford Mondeo in limba romana

CONSUMUL DE COMBUSTIBILPentru a avea date de referinþã

comparabile, consumul de combustibileste mãsurat de toþi producãtorii devehicule din Europa în condiþiile detestare aprobate oficial ºi strictcontrolate: Directiva CE 80/1268 CEE(versiunea 93/116/CE).

Consumul de combustibil ºiemanaþiile de CO2 depind de motor,tipul de transmisie, dimensiunea anve-lopelor, greutatea vehiculului ºi mulþialþi factori. Consultaþi tabelele cu pri-vire la consumul de combustibil dincapitolul Capacitãþi ºi specificaþii.

Consumul mare de combustibil esteafectat de urmãtorii factori.

Selectarea treptei de vitezã ºi avitezei de conducere

Graficul de mai sus indicãmodul în care combustibilul este

afectat de viteza ºi de alegerea treptei devitezã. Menþinerea treptelor inferioare devitezã în scopul creºterii acceleraþiei vaavea ca rezultat un consum decombustibil semnificativ mai mare.

Lungimea drumului parcurs /temperatura motorului

Pornirile frecvente pe timp rece ºiparcurgerea de distanþe scurte mãreºteconsiderabil consumul de combustibil.

Condiþiile de trafic ºi stareadrumului

Consumul de combustibil creºte întrafic lent, la urcarea de pante, serpen-tine frecvente ºi drumuri accidentate.

Modul de conducere al vehicululuiAnticipaþi riscurile ºi pãstraþi o

distanþã de siguranþã faþã de vehicululdin faþã.

Acest lucru reduce nu numaiconsumul de combustibil, dar ºi nivelulzgomotului.

Dacã trebuie sã aºteptaþi untimp îndelungat la o trecere de

cale feratã sau semafor, este recoman-dabil sã opriþi motorul.

Trei minute de aºteptare cu motorulla ralanti echivaleazã cu 1 km. parcurs.

Condiþiile de încãrcare a vehicululuiCu cât vehiculul este mai încãrcat,

cu atât consumul de combustibil va fimai mare. Demontaþi portbagajul dupãfolosire.

156

Deplasarea vehiculului

Con

sum

ul d

e co

mbu

stib

il

Viteza de conducere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 156

Page 157: Manual Ford Mondeo in limba romana

Starea vehicululuiPresiunea redusã a pneurilor sau

întreþinerea inadecvatã a motorului saua vehiculului duce de asemenea lacreºterea consumului de combustibil.

Sfaturi pentru o conducereeconomicã ºi protecþia mediului:

• Conduceþi economic ºi folosiþiconsumatori electrici suplimentarinumai atunci când este nevoie.

• Plecaþi imediat de pe loc, fãrã aîncãlzi motorul mai întâi.

• Acceleraþi uºor.

• Schimbaþi cât mai repede întreapta superioarã de vitezã pentru aajunge la o turaþie redusã a motorului.

• Menþineþi cât mai mult treapta ceamai mare de vitezã. Treceþi într-o vitezãinferioarã doar când motorul nu mairuleazã perfect (consultaþi tabelul cudate privind schimbarea treptelor deviteze din capitolul Capacitãþi ºi

specificaþii).

• Evitaþi supraaccelerarea motoru-lui. Consumul de combustibil este reduscu pânã la 50% doar când se atinge ¾din viteza maximã.

• Anticipaþi condiþiile de trafic.

• Opriþi sistemul de aer condiþionatºi de încãlzire a parbrizului ºi a luneteiatunci când nu e nevoie.

• Verificaþi/reglaþi presiuneapneurilor cu regularitate.

• Duceþi regulat vehiculul laservice, de preferinþã la dealer-ul dvs.Ford.

Evitarea avarierii vehicululuiCând conduceþi pe suprafeþe de

ºosea dificile, în serpentine în rampã,rampe abrupte, trebuie sã se acorde oatenþie specialã, pentru a nu avariapãrþile joase ale vehiculului, precumspoiler-ul ºi þeava de eºapament.

O atenþie specialã trebuie acordatãatunci când se conduc vehicule cu ogardã de sol joasã (de exempluModelele ST220, cu suspensie sport)sau atunci când vehiculul este completîncãrcat.

Deplasarea vehiculului

157

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 157

Page 158: Manual Ford Mondeo in limba romana

FRÂNELESistemul de frânare cu circuit dublu

Vehiculul dvs. este echipat cu unsistem de frânare cu circuit dublu,distribuit diagonal. Dacã unul dincircuitele de frânã se defecteazã,celãlalt rãmâne în funcþiune.

În cazul defectãrii unuicircuit, va trebui sã apãsaþimai tare pe pedala de frânãºi sã vã asiguraþi distanþe

mai mari de frânare. Verificaþi sistemulde frânare la un dealer Ford înainte de avã continua cãlãtoria.

Discurile de frânãDiscurile de frânã umede scad

eficienþa frânãrii. La plecarea din staþiade spãlare auto, apãsaþi uºurel pe pedalede frânã în timpul mersului pentru aîndepãrta pelicula de apã.

Lichidul de frânãDacã lampa de avertizare pentru

sistemul de frânare nu se stinge cândeliberaþi frâna de mânã înseamnã cãnivelul lichidului de frânã este scãzut.

158

Deplasarea vehiculului

Adãugaþi imediat lichidde frânã pânã la marcajulMAX ºi verificaþi sistemul

de frânare la un dealer Ford.

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 158

Page 159: Manual Ford Mondeo in limba romana

Sistemul de Frânare cu Anti blocare(ABS)

Sistemul ABS împiedicã blocarearoþilor, chiar în cazul unei frânãribruºte. Ca urmare, puteþi în continuarecontrola direcþia vehiculului, evitândobstacolele.

Funcþionarea sistemului de frânarecu anti blocare

Sistemul de frânare cu anti blocarenu acþioneazã în cazul frânãrii normale.El este activat doar când roþile sunt pepunctul de a se bloca. Funcþionarea luieste indicatã de o serie de impulsuri înpedalã de frânã. Nu eliberaþi pedala întimpul frânãrii.

Deplasarea vehiculului

159

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 159

Page 160: Manual Ford Mondeo in limba romana

Frânarea cu ABSÎn caz de urgenþã,

apãsaþi cu toatã forþapedala de frânã ºi pedalade ambreiaj. SistemulABS va acþiona imediat,aju-tându-vã sã menþineþicontro-lul vehiculului ºi, dacãeste spaþiu destul, sã evitaþiobstacolele.

Vã recomandãm sã vã familiarizaþicu aceastã tehnicã de frânare. Totuºi,evitaþi riscurile inutile.

Deºi sistemul ABSasigurã o eficienþã optimã afrânãrii, distanþele de oprire

pot varia mult în funcþie de suprafaþã ºistarea drumului. Folosirea sistemuluiABS nu poate elimina pericoleleinerente legate de conducerea preaaproape de vehiculul din faþã,acvaplanare, vitezã prea marela viraje sau suprafeþele dedrum deteriorate.

La frânarea cu ABS în caz deurgenþã existã douã reguli importante:

1. Apãsaþi cu putere pedalele defrânã ºi ambreiaj.

2. Viraþi în jurulobstacolului. Indiferent cât de

tare frânaþi, se va menþinecontrolul direcþiei.

160

Deplasarea vehiculului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 160

Page 161: Manual Ford Mondeo in limba romana

Sistemul de Asistare Frâne în caz deUrgenþã

Sistemul de Asistare Frâne în caz deurgenþã (EBA) mãsoarã viteza la care esteactivatã pedala de frânã. Dacã sistemuldetecteazã o situaþie de frânare de urgenþã,EBA iniþiazã automat efectul de frânarecompletã. Acest lucru reduce semnificativdistanþa de oprire a vehiculului.

Acesta reduce distanþa de frânare încondiþii critice. Vehiculele prevãzute cuESP sunt echipate cu un SistemElectronic de Asistare Frâne, în timp cevehiculele care nu sunt prevãzute cuESP sunt echipate cu Sistem Mecanicde Asistare a Frânelor.

EBA este un sistemopþional care nu este creatpentru a-l scuti pe ºofer defaptul cã trebuie sã fie atent

în timpul ºofatului.

Programul Electronic de Stabilitate(ESP)

Sistemul controleazã tracþiunea,stabilitatea ºi manevrabilitatea vehicu-lului în timpul accelerãrii ºi al frânãriiprintr-o combinaþie de control almotorului ºi al frânei.

ªoferii nu trebuie sã-ºiasume riscuri inutiledatoritã potenþialului de

siguranþã oferit de acest sistem.

Deplasarea vehiculului

161

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 161

Page 162: Manual Ford Mondeo in limba romana

Principiul de funcþionareSistemul ESP asigurã o funcþie

crescutã de control al tracþiunii, redu-când rotirea roþilor motrice în timpulaccelerãrii. Acest lucru îmbunãtãþeºtecapacitatea de deplasare pe drumurialunecoase sau suprafeþe denivelate. Întimpul frânãrii, previne de asemeneablocarea roþilor. Sistemul controleazãde asemenea stabilitatea, contrabalan-sând tendinþa vehiculului de a deviabrusc de la calea de rulare. Acest lucruse realizeazã prin frânarea individualã aroþilor ºi/sau reducerea momentuluimotorului, în funcþie de necesitate.

La cuplarea contactului (poziþia“II”), lampa de control se aprinde scurtpentru a conforma cã sistemul esteoperaþional.

În timpul mersului, lampa decontrol lumineazã cu intermitenþã întimpul acþionãrii ESP.

Atunci când lampa decontrol ESP lumineazã inter-mitent, ºoferul trebuie sã fie

atent ºi sã-ºi adapteze stilul de condusla condiþiile existente.

Dacã lampa de control nu seaprinde în momentul cuplãrii contac-tului sau rãmâne aprinsã în timpulmersului înseamnã cã existã odefecþiune. (Dacã sistemul nu a fostdeconectat de ºofer, vezi mai jos).

În timpul defecþiunii, sistemul se vadeconecta automat. Verificaþi sistemulla un dealer Ford.

162

Deplasarea vehiculului

cu ESP

fãrã ESP

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 162

Page 163: Manual Ford Mondeo in limba romana

Deconectarea ESPAtunci când conduceþi pe zãpadã

adâncã sau nisip, se poate sã constataþicã e mai avantajos sã deconectezesistemul, de ex. pentru a scoatevehiculul din zãpadã prin împingereînainte ºi înapoi.

Sistemul poate fi oprit manualapãsând scurt comutatorul (timp deosecundã) ESP. Atunci când sistemuleste deconectat, atât lampa de controlESP de pe tabloul de bord ºi lampa decomutator vor fi aprinse. Sistemul poatefi reactivat apãsând din nou pecomutator.

Ori de câte ori se porneºte motorul,sistemul este selectat în mod automat.

Pentru mai multe detalii, consultaþisecþiunile Comutatorul pentru Pro-

gramul Electronic de Stabilitate (ESP),

ºi Lampa de Control pentru Programul

Electronic de Stabilitate (ESP).

Deplasarea vehiculului

163

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 163

Page 164: Manual Ford Mondeo in limba romana

SENZOR CU ULTRASUNETE PENTRU DISTANÞA DE PARCARE

Sistemul constã din senzori deultrasunete de pe bara de protecþie dinspate, un dispozitiv de control ºi unafiºaj/o sonerie în tapiþeria de pe stâlpuldin spate. Sistemul mãsoarã distanþapânã la cel mai apropiat obstacol ladeplasarea cu spatele ºi ajutã ºoferul sãestimeze corect distanþa prin semnalevizuale ºi sonore.

Senzorul de distanþã deparcare este un sistemauxiliar care nu eliminãnecesitatea de a lua mãsuri

de precauþie la deplasarea cu spatele. Înunele cazuri, se poate întâmpla caobiecte aflate foarte aproape de vehicul(aprox. 30 cm), dedesubtul sau deasuprasenzorului de parcare sã nu fie detectatede acest senzor ºi pot cauza deteriorãriautovehiculului. În caz de ploaietorenþialã sau condiþii adverse similare,este posibil ca senzorul sã nu poatãîntotdeauna mãsura cu exactitate distanþafaþã de obstacolele din apropiere. Încazul prezenþei de unde sistemul esteactivat automat dupã pornireamotorului ºi selectarea treptei demarºarier. Se va auzi un semnal sonorscurt, indicând faptul cã sistemul estepregãtit.

Defectarea sistemului va fi indicatãprintr-un semnal sonor puternic. Se voraprinde simultan douã lumini roºii deavertizare pe afiºaj. Defectarea fiºei decodare este indicatã printr-un semnalsonor continuu puternic, la interval detrei secunde. În ambele cazuri, sistemulnu este fiabil. Verificaþi sistemul la undealer Ford.

164

Deplasarea vehiculului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 164

Page 165: Manual Ford Mondeo in limba romana

Scoateþi întotdeaunabraþul de remorcare atuncicând nu-l folosiþi.

Vehiculele cu echipament originalde remorcare Ford, fix sau detaºabil,indicã distanþa de la barã la obstacol.

Fiþi atenþi atunci cândeste instalat un braþ deremorcare.

Intervalul de mãsurare este divizatîn ºapte zone de avertizare. Se vaaprinde un numãr corespunzãtor delumini de avertizare ºi soneria va sunapentru a vã informa asupra distanþeipânã la obstacol. Vezi desenele.

Notã: Pentru vehiculele cu braþ fixde remorcare original Ford ºiechipamentul electric, toate intervalelede mãsurare vor fi reduse cu 10 cm.

Aveþi grijã întotdeauna ca senzoriisã nu fie murdari de noroi, gheaþã sauzãpadã (nu curãþaþi cu obiecte ascuþite).

Deplasarea vehiculului

165

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 165

Page 166: Manual Ford Mondeo in limba romana

BUTON PENTRU LUMINILE DEAVARIE

Folosiþi-l doar în caz de urgenþãpentru a-i avertiza pe ceilalþi condu-cãtori cã vehiculul este defect sau cã seapropie de un pericol. Apãsaþi butonulpentru conectare sau deconectare.

Luminile de avarie se pot aprindecu contactul decuplat.

PROGRAM DE STRATEGIE PEN-TRU O FUNCÞIONARE LIMITATÃ

Sistemul de management almotorului dispune de un program de“Strategie pentru o FuncþionareLimitatã”.

Dacã apare o defecþiune la sistem,lampa de avertizare pentru motor valumina, motorul va continua sã funcþio-neze. Totuºi, performanþa motoruluipoate fi redusã.

Vehiculul poate fi condus cu vitezede croazierã reduse depinzând desuprafaþa carosabilului.

Dacã lampa de control amotorului se aprinde,verrificaþi imediat vehiculul

la un dealer Ford.

166

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 166

Page 167: Manual Ford Mondeo in limba romana

COMUTATORUL DE OPRIRE ASISTEMULUI DE INJECÞIE ACOMBUSTIBILULUI(Motoare Duratec)

Vehiculul este echipat cu uncomutator care opreºte alimentarea cucombustibil în cazul unui accident.Acest lucru este destinat în primul rândsiguranþei dvs.

Comutatorul poate fi activat ºi devibraþii puternice (de ex. coliziune laparcare).

Comutatorul se aflã pe panoullateral în faþa uºii din stânga. Cândcomutatorul este activat, butonultrebuie sã fie ridicat.

Nu resetaþi comutatorulde oprire a pompei decombustibil dacã vedeþi sau

mirosiþi scurgeri de combustibil dinsistemul de alimentare cu combustibil.

Resetarea comutatorului• Rotiþi cheia din contact la poziþia “0”.• Verificaþi sã nu existe scurgeri la

sistemul de alimentare cu combustibil.• Dacã nu observaþi scurgeri, resetaþi

comutatorul apãsând butonul (veziimaginea).

• Rotiþi cheia din contact la poziþia “II”.Dupã câteva secunde, rotiþi înapoi lapoziþia “I”.

• Verificaþi din nou sã nu existe scurgerila sistemul de alimentare cu combustibil.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

167

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 167

Page 168: Manual Ford Mondeo in limba romana

168

ÎNLOCUIREA UNUI BEC

Întotdeauna stingeþi farurile ºiopriþi contactul înainte de a înlocuivreun bec.

Nu atingeþi niciodatã partea desticlã a becurilor cu halogen. Montaþidoar becuri care au filtru UV. Înlocuiþiîntotdeauna un bec defect cu unul noude acelaºi tip.

Verificaþi reglarea faru-rilor dupã înlocuirea unuibec.

Atunci când înlocuiþi un beccurãþaþi lentila farului cu o cârpã umedãpentru a evita încãrcarea cu energieelectrostaticã, care poate atrage prafulpe lentilele de plastic.

La vehiculele echipatecu faruri Xenon, apelaþi ladealer-ul Ford pentru a vã

schimba becurile farurilor. Existã risculrãnirii din cauza voltajului ridicat.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 168

Page 169: Manual Ford Mondeo in limba romana

Faruri, lumini laterale, semnaliza-toare

Dacã este necesar sã se scoatãansamblul farurilor pentru a înlocuivreun bec.

Scoaterea ansamblului farurilor• Deschideþi capota.• Desfaceþi cele douã cleme rotative

de la ambele capete ale mãºtiiradiatorului ºi trageþi afarã masca.

• Apucaþi de unul dintre inelele detragere ºi scoateþi bolþul de blocare.Repetaþi operaþia cu celãlalt bolþ.

• Scoateþi cu grijã ansamblul faruluiºi decuplaþi firul conector.

SemnalizatorBec sferic de 21 W, portocaliuRãsuciþi suportul becului în sens

invers acelor de ceasornic ºi trageþi-lafarã. Rãsuciþi uºor becul în sens inversacelor de ceasornic ºi scoateþi-l.Înlocuiþi becul.

La reinstalare, aveþi grijã la inelelede ghidare.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

169

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 169

Page 170: Manual Ford Mondeo in limba romana

Luminile laterale

Bec cu suport trapezoidal de 5 W.

Rãsuciþi capacul în sens inversacelor de ceasornic ºi demontaþi-l.Folosind o ºurubelniþã cu capul plat,trageþi afarã cu grijã soclul becului.Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.

La reinstalare, aveþi grijã la inelelede ghidare.

Deschiderea ansamblului farurilorDecuplaþi firul conector. Eliberaþi

clemele din spatele ansamblului faruluiºi scoateþi capacul. La instalarea înordine inversã, aveþi grijã ca acestecleme sã fie fixate corect.

Faruri - fazã scurtã Bec halogen H7 de 55 W.Scoateþi firul conector cu o

ºurubelniþã. Eliberaþi clema pentrucablu ºi scoateþi lampa. Înlocuiþi becul.Instalaþi în ordine inversã.

170

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 170

Page 171: Manual Ford Mondeo in limba romana

Faruri - fazã lungã

Bec halogen H1 de 55 W.Scoateþi firul conector. Eliberaþi

clema pentru cablu ºi scoateþi lampa.Înlocuiþi becul. Instalaþi în ordineinversã.

Semnalizator intermitent

Bec cu suport trapezoidal de 5 W.Glisaþi ansamblul farului mai întâi

în sus, apoi lateral, ºi scoateþi-l complet.Apucaþi suportul becului, rãsuciþicarcasa lãmpii în sens invers acelor deceasornic ºi scoateþi becul. Instalaþi înordine inversã.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

171

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 171

Page 172: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lumini de întâmpinare (în funcþie demodel)

Vã rugãm consultaþi un expert înacest domeniu.

Se recomandã mecanicii FORD.

Faruri de ceaþãSe recomandã mecanicii FORD.Pentru autovehicule cu barã de

protecþie tip sport sau modelele ST220,vã rugãm sã consultaþi paginaurmãtoare.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

172

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 172

Page 173: Manual Ford Mondeo in limba romana

Vehicule cu barã de protecþie tipsport

Bec halogen H3, de 55 W.Slãbiþi ºuruburile Philips din

suportul farului de ceaþã. Scoateþisuportul farului de ceaþã. Slãbiþi celedouã ºuruburi Phillips ºi scoateþiansamblul farului. Scoateþi firulconector. Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.

Instalaþi în ordine inversã.

Modelele ST220

Bec halogen H7 de 55WSlãbiþi ºuruburile Philips din

suportul farului de ceaþã. Scoateþisuportul farului de ceaþã. Slãbiþi celedouã ºuruburi Philips ºi scoateþiansamblul farului. Scoateþi firulconector. Rotiþi în sens invers acelor deceasornic partea din spate aansamblului ºi trageþi-l uºor. Scoateþibecul ºi înlocuiþi-l.

Instalaþi în ordine inversã.

173

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 173

Page 174: Manual Ford Mondeo in limba romana

174

Lumini spate (Modelele cu 4 ºi 5 uºi)Deschideþi hayonul. Din interiorul

portbagajului, eliberaþi clemele rotativeale capacului ansamblului lãmpilor dinspate. Scoateþi capacul. Apãsaþi inelulde blocare ºi separaþi ansamblul decarcasa lãmpilor. Rotiþi uºor becul însens invers acelor de ceasornic ºiscoateþi-l. Înlocuiþi becul. Instalaþi înordine inversã. Dupã instalare,verificaþi dacã lãmpile funcþioneazãcorect.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Semnalizator, 21 W

Luminã frânã/hayon, 21/4 W

Luminã marºarier, bec halogen H1

Luminã hayon 5 W

Lampã ceaþã spate, 21 W

Luminã hayon 5 W

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 174

Page 175: Manual Ford Mondeo in limba romana

175

Lumini spate (Modelele “Wagon”)Deschideþi hayonul. Din interiorul

portbagajului, scoateþi capacul superioral ansamblului lãmpilor din spate.Scoateþi capacul. Capacul inferior estefixat cu velcro. Trageþi afarã capacul.Deºurubaþi cele douã piuliþe-fluture depe ansamblul lãmpilor. Asiguraþi-vã cãpiuliþele-fluture nu cad în deschizaturã.Scoateþi cu grijã ansamblul lãmpilor.Rotiþi uºor becul în sens invers acelorde ceasornic ºi scoateþi-l. Înlocuiþibecul. Instalaþi în ordine inversã. Dupãinstalare, verificaþi cã lãmpile fun-cþioneazã corect.

Lampã de frânã instalatã în parteacentralã sus

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Luminã frânã, 21 W

Semnalizator, 21 W, portocaliu

Luminã marºarier, 21 W, bec halogen

Lampã ceaþã spate/luminã hayon, 21/4 W

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 175

Page 176: Manual Ford Mondeo in limba romana

Bec cu suport trapezoidal de 5 W (5x).4 uºi: îndepãrtaþi capacul.

Deschideþi hayonul.5 uºi ºi wagon: Scoateþi cele douã

ºuruburi Philips ºi îndepãrtaþi capacul.Scoateþi firul conector ºi îndepãrtaþi

ansamblul lãmpii. Trageþi afarã capacul.Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.

Instalaþi în ordine inversã.

Luminã de la placa de înmatriculareBec tubular de 5 WSlãbiþi cele douã ºuruburi Philips ºi

scoateþi ansamblul lãmpii. Scoateþibecul ºi înlocuiþi-l. Instalaþi în ordineinversã.

176

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 176

Page 177: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lumini interioareBec tubular de 10 W. Stingeþi luminile interioare (poziþia

din mijloc a comutatorului). Scoateþiansamblul becului în partea opusãcomutatorului cu o ºurubelniþã dreaptã.

Plafoniera faþã: înlocuiþi becul.

Plafoniera spate: scoateþi reflec-torul ºi înlocuiþi becul.

Montaþi noul bec în ordine inversã.

În spatele parasolarelor:Bec cu suport trapezoidal de 5 W.Scoateþi lentilele. Înlocuiþi becul.

177

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 177

Page 178: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lumini de cititBec cu suport trapezoidal de 5 W.Becurile pot fi înlocuite dupã ce

placa de contact a fost rotitã înapoi.

Luminã torpedouBec cu suport trapezoidal de 5 W.Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.

Luminã spaþiu picioareBec cu suport trapezoidal de 5 W.Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.

Luminã portbagajBec tubular de 10 W.Scoateþi cu grijã ansamblul becului

din suport cu o ºurubelniþã cu capul platºi scoateþi becul.

Instalaþi în ordine inversã.

178

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 178

Page 179: Manual Ford Mondeo in limba romana

179

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

SIGURANÞE ªI RELEE

Opriþi contactul ºi toateechipamentele electrice îna-inte de a schimba o sigu-

ranþã sau un releu.

Înlocuiþi întotdeauna o siguranþãdefectã cu una nouã având aceleaºicaracteristici.

Cutiile cu siguranþe care conþinsiguranþele ºi releele principale suntamplasate conform imaginii.

Înlocuirea releelor necesitã cunoº-tinþe de specialitate.

Orice modificãri neauto-rizate aduse sistemului e-lectric sau de alimentare cu

combustibil ale vehiculului pot sã aibãinfluenþe negative asupra performanþeivehiculului ºi constituie un pericol deincendiu sau prejudiciu adus siguranþei.Prin urmare, este recomandat oriceintervenþie care implicã demontareasistemului electric sau a celui dealimentare cu combustibil sã fie fãcutã deun dealer Ford.

O siguranþã arsã poate fi identifica-tã dupã firul întrerupt. Toate siguranþelese monteazã prin împingere.

Cutieauxiliarã

cusiguranþe

Cutiecentralã cusiguranþe

Siguranþã A1

Mini-siguranþã

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 179

Page 180: Manual Ford Mondeo in limba romana

Cutie cu siguranþe auxiliarãAceasta se afla amplasatã în partea

din stânga a compartimentului moto-rului.

Pentru a verifica sau înlocui o sigu-ranþã, scoateþi mai întâi capacul bate-riei(1). Scoateþi capacul cutiei cusiguranþe (2) eliberând dispozitivul deprindere ºi apoi ridicând.

Veþi gãsi schema siguranþelor îninteriorul capacului cutiei cu siguranþe.

Schimbarea unei siguranþeUn dispozitiv de scoatere a

siguranþelor ºi siguranþe de rezervã vãsunt oferite împreunã cu vehiculul dvs.Le veþi gãsi în cutia auxiliarã cusiguranþe.

Cutia centralã cu siguranþeCutia centralã cu siguranþe se aflã

în spatele compartimentului de depozi-tare, sub panoul de instrumente. Pentrua scoate compartimentul de depozitare,deschideþi-l ºi trageþi-l în exterior.

Pentru a reinstala compartimentulde depozitare, fixaþi-l în deschizãturã ºiîmpingeþi-l pânã când simþiþi cã a ajunsla capãt.

Eticheta schemei de siguranþe,amplasatã în exteriorul compartimen-tului de depozitare scos, vã va ajuta sãidentificaþi siguranþele.

180

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 180

Page 181: Manual Ford Mondeo in limba romana

Urmãtoarele siguranþe ºi relee sunt identificate de simbolul “Vezi ManualulProprietarului” din schemele de siguranþe ale vehiculului dvs.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Cutia auxiliarã cu siguranþeSiguranþa Circuite protejate

16/18 Faruri convenþionale: 7,5 A; Faruri Xenon: 20 A17 Transmisie automatã: 10A23 Fuel Fired Heater (Disel:20A

Battery Backed-up Sounder (ST220): 7,5A34 Dioda modul electronic35 Dioda aer condiþionat36 Dioda ventilator rãcire motor37 Senzor HO2S

40 Control valve motor/Senzor vitezã vehicul42 Management motor/motoare Duratec: 10 A;

Motoare DuraTorq: 15 ARelee Circuite

R8 Bujie incandescentã (Diesel); Lumini marºarier (ST220 - transmisie automatã)

R9 Ventilator motor; Lumini marºarier (Diesel - transmisie automatã)

Cutia centralã cu siguranþeSiguranþa Circuite protejate

69 Sistem audio sau sistem audio ºi panou de instrumente74 Remorcã - siguranþa max. 20 A78 Panou cu instrumente80 Lumini marºarier81 Dezactivare airbag pasagerul din dreapta+Controlat

Automat al Temperaturii84 Lumini de poziþie pe timpul zilei92 Remorcã - siguranþa max. 20 A93 Luminã frânã97 Luminã placuþã de înmatriculare

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 181

Page 182: Manual Ford Mondeo in limba romana

182

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Simbol Definiþie Simbol Definiþie

Comutator fazã scurtãsau Comutator luminiparcare

Vezi “Manualul proprie-tarului”

Air bag

ABS

Fazã lungã sau faruri

Fazã scurtã

Faruri ceaþã

Lãmpi ceaþã spate

Luminã marºarier

Lumini parcare

Lumini interioare

Spãlare faruri

Încãlzire parbriz, comu-tator încãlzire parbriz

Încãlzire lunetã

ªtergãtor parbriz, comu-tator ºtergãtor parbriz

ªtergãtor lunetã

Încãlzire oglinzi

Oglinzi retovizoare exte-rioare acþionate electric,ceas

Simboluri în cutiile de siguranþe

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 182

Page 183: Manual Ford Mondeo in limba romana

Simboluri în cutiile cu siguranþe

Simbol SimbolDefiniþie Definiþie

Geamuri electrice spate

Geamuri electrice faþã

Trapa aerisireLampi ceaþã

Scaune acþionateelectric

Încalzire scaune

Ventilator încalzitor

Aer condiþionat,Ventilatorîncãlzitor ABS

Aer condiþionat

Brichetã

Lumini avarie

Claxon

Blocare electricã uºã

Management motor saumodul electronic

Demaror

Contact/Comutatorcontact

Pompã combustibil

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

183

Încalzire ºi ventilarescaune

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 183

Page 184: Manual Ford Mondeo in limba romana

184

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Cod culoare pentru minisiguranþe

Culoare Valoare în amperi

Cod culoare pentru siguranþe A1

Culoare Valoare în amperi

gri

violet

roz

cafeniu

maro

roºu

albastru

galben

natural

verde

albastru

roz

verde

roºu

galben

maro

negru

Senzor baterie

Punct alimentare

Alimentare B+

Ventilator rãcire motor

Transmisie automata

Diodã

Încãlzitor auxiliar, Bujieincandescentã diesel,Releu pompã de injecþie,Încãlzitor alimentat cucombustibil

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 184

Page 185: Manual Ford Mondeo in limba romana

185

SCHIMBAREA UNEI ROÞI

Este extrem de impor-tant sã respectaþi urmãtoa-rele mãsuri de precauþie

înainte de a ridica vehiculul pe cric:

Parcaþi autovehiculul în aºa felîncât sã nu vã expuneþi pericolelor ºi sãnu împiedicaþi traficul atunci cândschimbaþi o roatã. Atenþionaþi ceilalþiºoferi instalând un triunghi reflecto-rizant.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 185

Page 186: Manual Ford Mondeo in limba romana

Asiguraþi-vã cã vehiculul stã pe osuprafaþã solidã ºi planã. dacã estenecesar, asiguraþi vehiculul cudispozitive de blocare suplimentare.

Asiguraþi-vã cã roþile din faþã suntîndreptate perfect înainte.

Trageþi frâna de mânã ºi selectaþiviteza întâi sau marºarierul.

Dacã vehiculul este cu transmisieautomatã, selectaþi poziþia “P”.

186

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Transmisie manualã cu 5 trepte

Transmisie manualã cu 6 trepte

Transmisie automatãcu 4/5 trepte

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 186

Page 187: Manual Ford Mondeo in limba romana

Roata de rezervã

Dacã dimensiunea (jantãsau anvelopã) roþii derezervã diferã de cea a

celorlalte roþi montate, trebuierespectate urmãtoarele reguli:

• Nu depãºiþi viteza maximã de80 km/h;

• Circulaþi pe o distanþã cât maiscurtã;

• Nu montaþi mai mult de o roatã derezervã în acelaºi timp;

• Nu utilizaþi lanþuri de zãpadã peaceastã roatã;

• Nu duceþi maºina la o spãlãtorieauto automatã.

• Vehiculele ce dispun de ProgramElectronic de Stabilitate (ESP) se potcomporta într-un mod neobiºnuit, lucruce poate fi evitat deconectând sistemul.

• Conduceþi cu atenþie ºi înlocuiþiroata de rezervã cât mai repede.

187

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 187

Page 188: Manual Ford Mondeo in limba romana

Modelele cu 4 ºi 5 uºi

Roata de rezervã se aflã subînveliºul de protecþie al podeleiportbagajului.

• Ridicaþi partea din spate aînveliºului de protecþie al podeleiportbagajului ºi scoateþi-l.

• Deºurubaþi complet dispozitivulde blocare, rotind în sens invers acelorde ceasornic.

• Ridicaþi roata de rezervã.• Scoateþi cricul care se aflã sub

roata de rezervã.• Aºezaþi roata defectã în ordine

inversã.

Modelul “Wagon”Roata de rezervã se aflã sub

înveliºul de protecþie al podeleiportbagajului.

• Ridicaþi covoraºul din portbagaj ºiscoateþi-l.

188

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 188

Page 189: Manual Ford Mondeo in limba romana

• Deºurubaþi complet dispozitivulde blocare, rotind în sens invers acelorde ceasornic.

• Ridicaþi roata de rezervã.• Scoateþi cricul care se aflã sub

roata de rezervã.• Aºezaþi roata defectã în ordine

inversã.

Cricul vehiculului

Ridicaþi vehiculul cucricul doar pentru a schimbaroþi. Nu lucraþi sub vehicul

în aceastã situaþie.

Cricul ºi cheia de roatã se aflã înlocaºul roþii de rezervã. Deºurubaþidispozitivul de blocare rotind în sensinvers acelor de ceasornic ºi scoateþicricul ºi cheia de roatã.

189

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 189

Page 190: Manual Ford Mondeo in limba romana

Locuri de montare a criculuiCricul trebuie folosit doar în

locurile specifice de sub cadrul inferior. Punctul frontal de instalare a

cricului se aflã la aprox. 27 cm demarginea din faþã (1) a cadrului inferior.Dacã deschideþi Ghidul Proprietarului,el are o lãrgime de aproape 27 cm.

Punctul posterior de instalare acricului se aflã la aprox. 10 cm demarginea din spate (2) a cadruluiinferior. Pãtratul albastru de pe copertadin faþã a Ghidului Proprietarului are olãrgime de aprox. 10 cm.

La vehiculele cu apãrãtori laterale,acestea trebuie scoase înainte demontarea cricului.

La scoatere, trageþi de margineainferioarã a apãrãtorii ºi rotiþi-o în sus,dupã care trageþi-o afarã.

190

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 190

Page 191: Manual Ford Mondeo in limba romana

Alte puncte de montare a criculuiPunctele (1) ºi (2) pot fi folosite

pentru ridicarea de cãtre macara,echipamente de ridicare în atelieremecanice ºi suporþi de cricuri.

Poziþionarea în alte locuri poateprovoca deteriorãri grave ale carcasei,sistemului de direcþie, suspensiei,motorului, sistemului de frânare ºiliniilor de alimentare.

Demontarea unei roþi• Asiguraþi-vã cã roþile din faþã sunt

îndreptate perfect înainte.• Opriþi contactul.• Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi

viteza întâi sau marºarierul. Dacãvehiculul are transmisie automatã,selectaþi poziþia .

• Toþi pasagerii trebuie sã coboaredin maºinã.

• Dacã este necesar, fixaþi vehicululsã nu alunece folosind dispozitive deblocare potrivite.

191

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 191

Page 192: Manual Ford Mondeo in limba romana

• Introduceþi partea platã a cheii deroatã între jantã ºi capacul butucului ºirãsuciþi cu grijã pentru a scoate capacul.

• Introduceþi cheia de piuliþe pepiuliþa de blocare (doar la roþi cu jantedin aliaj).

• Slãbiþi uºor piuliþele roþilor.• Cricul trebuie montat vertical pe

punctul de ridicare a maºinii.• Ridicaþi vehiculul pânã ce roata nu

mai atinge solul.• Desfaceþi ºi scoateþi piuliþele roþii

ºi scoateþi roata.Dacã vehiculul este echipat cu roþi

din aliaj uºor, un certificat cu numere dereferinþã pentru piuliþele roþilor estelivrat o datã cu vehiculul. Piuliþele deroþi ºi încuietorile de rezervã pot fiobþinute ducând acest certificat ladealer-ul dvs. Ford.

192

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 192

Page 193: Manual Ford Mondeo in limba romana

Montarea unei roþi

Dacã vehiculul dvs esteechipat cu anvelopedirecþionale, asiguraþi-vã cã

sãgeþile de pe pereþii laterali ai anvelopelorsunt orientate în direcþia de rotaþie cândautovehiculul se deplaseazã înainte.Sãgeþile de pe ambii pereþi laterali indicãdirecþia de rotaþie.

Dacã o roatã de rezervã trebuiemontatã cu sãgeþile în sens invers direcþieide rotaþie, schimbaþi roata în direcþiacorectã la un service autorizat în cel maiscurt timp posibil.

Jantele din aliaj nu trebuie securizate folosind piuliþepentru jantele din oþel.

• Împingeþi roata pe butucul roþii.Înºurubaþi piuliþele roþii ºi strângeþi-lerotindu-le în sensul acelor de ceasornic,capãtul conic al acestora trebuind sã fiespre roatã.

• Coborâþi vehiculul ºi scoateþicricul.

• Introduceþi cheia de piuliþe pepiuliþa de blocare (doar la roþi cu jantedin aliaj).

• Strângeþi complet piuliþele roþii înmodul arãtat.

• Apãsaþi ferm capacul butucului cumâna.

• Depozitaþi cricul ºi roata defectãîn ordine inversã ºi asiguraþi-le.

Verificaþi cât mai rapid cuplul destrângere a piuliþelor de la roþi ºipresiunea pneului.

Notã: Piuliþele de fixare pentruroþile din aliaj pot fi de asemeneautilizate pentru fixarea pentru scurttimp a roþilor din oþel (maximum douãsãptãmâni). Urmaþi instrucþiunile dinsecþiunea Roata de rezervã.

193

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 193

Page 194: Manual Ford Mondeo in limba romana

Depozitarea roþii defecteDacã vehiculul dvs. este echipat cu

un pneu de rezervã temporar, parcurgeþiurmãtoarele etape pentru a depozitaroata defectã:

• Scoateþi distanþierul din locaºulroþii de rezervã pentru a-l depozita maitârziu în portbagaj.

• Depozitaþi cricul în locaºul roþii derezervã.

• Dispozitivul de prindere care þineroata în locaºul roþii de rezervã trebuiereglat conform dimensiunii pneului.Scoateþi inelul ºi puneþi-l la loc conformdimensiunii roþii defecte. Diferitelepoziþii sunt indicate cu dimensiuneapneului ºi un simbol.

• Depozitaþi roata de rezervã ºifixaþi-o cu ajutorul dispozitivului deprindere.

194

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 194

Page 195: Manual Ford Mondeo in limba romana

BATERIA

Sfaturi pentru siguranþa dumnea-voastrã

Luaþi întotdeauna urmã-toarele mãsuri de precauþie cândmânuiþi o baterie:

• Purtaþi ochelari de protecþie. Nulãsaþi acidul sau particule de plumb sãintre în contact cu pielea sauîmbrãcãmintea dvs.

• Acidul bateriei este caustic.Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie.Nu zgâlþâiþi bateria, pentru cã acidul arputea ieºi prin orificiile de ventilare.Dacã acidul este pulverizat în ochi,spãlaþi imediat câteva minute cu apãcuratã ºi mergeþi apoi la doctor. Dacãacidul este pulverizat pe piele sauhaine, neutralizaþi-l într-o baie alcalinã(sãpun) ºi spãlaþi cu apã. Dacã aciduleste înghiþit, prezentaþi-vã de urgenþã lamedic.

195

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 195

Page 196: Manual Ford Mondeo in limba romana

• Þineþi copiii deoparte de acidulbateriei.

• La încãrcare, bateria poate degajaun gaz exploziv.

• Orice flãcãri deschise sau scânteisunt interzise. Fumatul este de aseme-nea interzis. Evitaþi producerea descântei când mânuiþi fire ºi echipamenteelectrice. Nu conectaþi polii bateriei.Scurtcircuitul rezultat va provocascântei ºi poate cauza vãtãmãricorporale.

• Sistemul electronic de aprinderefuncþioneazã cu tensiune înaltã. Nuatingeþi niciodatã aceste componente cumotorul în funcþiune sau contactulcuplat.

196

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 196

Page 197: Manual Ford Mondeo in limba romana

Scoaterea ºi instalarea• Scoateþi capacul bateriei.

Luaþi întotdeaunaurmãtoarele mãsuri deprecauþie când scoateþi ºi

montaþi la loc o baterie:

Notã: Vehiculul dvs. este echipat cuo baterie cu argint/calciu (marcatã Ca).Aceastã baterie trebuie înlocuitã doarcu o baterie cu argint/calciu. Nu se vafolosi nici un alt tip de baterie. Curentulºi capacitatea bateriei trebuie sã cores-pundã celor ale bateriei vechi sau reco-mandãrilor Ford. Pentru modeleleST220 bateria trebuie sã comunice cuexteriorul. Dupã înlocuirea acumu-latorului asiguraþi-vã cã legãtura cuexteriorul a fost restabilitã. Pentru aobþine specificaþiile corecte ale bateriei,contactaþi un dealer Ford.

• Cu contactul ºi toate echipa-mentele electrice oprite, scoateþi maiîntâi cablul de la polul negativ (-).

197

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 197

Page 198: Manual Ford Mondeo in limba romana

Fiþi foarte atent sã împiedicaþi oricecontact simultan al polilor bateriei cuobiecte din metal sau vreun contactaccidental între polul pozitiv ºicaroseria vehiculului.

• Când reconectaþi bateria, conectaþimai întâi cablul de la polul pozitiv (+) ºiapoi pe cel de la polul negativ (-).

Dacã bateria a fost deconectatã,vehiculul se poate comporta într-unmod neobiºnuit pe o distanþã de aprox.8 km dupã reconectarea bateriei. Acestlucru se datoreazã reînvãþãrii sistemuluide management al motorului ºi poate fiignorat.

Radioul trebuie reprogramat folo-sind cheia codatã. Geamurile electricetrebuie ºi ele reprogramate.

Bateriile folosite conþinprintre altele acid sulfuric ºiplumb. Nu le aruncaþi în nici

un caz în gunoiul menajer. Folosiþilocurile autorizate pentru aruncareadeºeurilor.

198

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 198

Page 199: Manual Ford Mondeo in limba romana

Procedura de pornire a motorului cubaterie auxiliarã

Conectaþi numai baterii cu acelaºivoltaj (12 V). Folosiþi cabluri delegãturã de dimensiuni adecvate ºi careau cleme izolate. Nu deconectaþi bateriade la sistemul electric al vehiculului.

Puteþi obþine cablurile de legaturãde la dealer-ul dvs. Ford.

Conectarea cablurilor• Poziþionaþi vehiculele astfel încât

sã nu se atingã.• Opriþi motorul ºi orice echipa-

mente electrice ce nu sunt folosite.• Conectaþi borna pozitivã (+) a

bateriei descãrcate la borna pozitivã (+)a bateriei auxiliare (cablul 1).

• Conectaþi un capãt al celui de-aldoilea cablu la borna negativã (-) abateriei auxiliare ºi celãlalt capãt câtmai departe de baterie la bloculmotorului ce trebuie pornit (cablul 2).Nu conectaþi la borna negativã (-) abateriei descãrcate.

• Cablurile de legãtura nu trebuie sãatingã nici o piesã în miºcare.

199

Bateriedescãrcatã

Baterieauxiliarã

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 199

Page 200: Manual Ford Mondeo in limba romana

Pornirea motorului• Turaþi motorul vehiculului cu

bateria auxiliarã la turaþie moderatã.• Porniþi motorul vehiculului cu

bateria descãrcatã.• Turaþi motoarele ambelor vehicule

încã 3 min. înainte de a deconecta ca-blurile de legãturã.

Deconectarea cablurilor• Pentru a reduce tensiunile mari la

deconectare, porniþi ventilatorul ºisistemul de încãlzire a lunetei învehiculul cu bateria descãrcatã.

Nu aprindeþi farurile înloc sã porniþi sistemul deîncãlzire a lunetei. Tensiu-

nea înaltã ar putea arde becurile.

• Deconectaþi mai întâi cablul 2 (-)ºi apoi cablul 1 (+).

200

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Bateriedescãrcatã

Baterieauxiliarã

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 200

Page 201: Manual Ford Mondeo in limba romana

201

REMORCAREA VEHICULULUIVehiculul este echipat cu inele de

remorcare cu ºurub pentru faþã ºi spate,pentru ataºarea unuicablu de remorcareFord sau Motorcraft. Inelul deremorcare este depozitat împreunã cucricul în portbagaj ºi trebuieîntotdeauna purtat în vehicul.

Inelul de remorcare cuºurub are filet pe stânga.Pentru montare rotiþi-l în

sens invers acelor de ceasornic.Strângeþi-l manual.

Scoateþi capacul de la bara deprotecþie cu ajutorul unei ºurubelniþedrepte ºi montaþi inelul de remorcare.Dupã folosire, deºurubaþi inelul deremorcare ºi puneþi la loc capacul.

La modelele ST220 cu 4/5 uºi,pentru a utiliza inelul de remorcare dinspate, îndepãrtaþi grila centralã spate.Introduceþi o ºurubelniþã ºi trageþi-oafarã. Montaþi la loc grila când nufolosiþi cârligul de remorcare din spate.

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 201

Page 202: Manual Ford Mondeo in limba romana

Când remorcaþi, porniþi întotdeaunade pe loc uºor ºi fãrã smucituri. O ten-siune excesivã în cablul de remorcarepoate duce la deteriorarea vehiculului.

Cheia din contacttrebuie sã fie pusã pe poziþia“II” când vehiculul este

remorcat, astfel încât sistemul dedirecþie, lãmpile indicatoare aledirecþiei ºi luminile de frânã sã fieoperaþionale. Deoarece servofrâna ºiservodirecþia nu funcþioneazã cumotorul oprit, va trebui sã apãsaþi frânaºi sã rotiþi de volan cu putere mai mare.Asiguraþi-vã cã aveþi distanþe mai maripentru frânare ºi manevrare.

202

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Loc de montare pentru inelul de remorcare în faþã

Loc de montare pentru inelul de remorcare în spate(modelele 4/5 uºi ºi Wagon)

Loc de montare pentru inelul de remorcarela vehiculele cu barã de protecþie tip sport

(modelele 4 ºi 5 uºi)

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 202

Page 203: Manual Ford Mondeo in limba romana

Pornirea vehiculelor cu transmisiemanualã prin remorcare sau împingere

Pentru a preveni deteri-orarea convertorului catali-tic, nu porniþi vehiculul prin

remorcare sau împingere în timp cemotorul este la temperatura defuncþionare. Folosiþi o baterie auxiliarãºi cabluri de legãturã.

Este posibil sã porniþi motorul receprin remorcarea sau împingerea vehicu-lului.

• Rotiþi cheia din contact pe poziþia“II”.

• Apãsaþi pedala de acceleraþie.• Apãsaþi pedala de ambreiaj ºi

selectaþi treapta a treia de vitezã.• În timp ce vehiculul este remorcat

sau împins, eliberaþi uºor pedala deambreiaj.

Poate fi grea pornirea unui motordiesel rece prin împingerea sau remor-carea vehiculului, deoarece sistemul depornire la temperaturi reci nu poatefuncþiona dacã bateria este descãrcatã.

203

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 203

Page 204: Manual Ford Mondeo in limba romana

Remorcarea vehiculelor cu trans-misie automatã

Când este remorcat un vehicul cutransmisie automatã, maneta schimbã-torului de viteze trebuie sã fie în poziþia“N” (neutru). Nu remorcaþi niciodatã unastfel de vehicul la o vitezã mai mare de50 km/h sau pe distanþã mai mare de50 km. Dacã este necesarã remorcareape o distanþã mai lungã, roþile condu-cãtoare trebuie sã fie ridicate de pepãmânt. Vehiculul remorcat trebuie sãfie cu faþa înainte.

Nu remorcaþi niciodatã unvehicul cu spatele ºi cu roþileconducãtoare rotindu-se. Dacã

aceastã instrucþiune nu este respectatã, sepoate defecta transmisia automatã.

Un vehicul cu transmisie automatã nupoate fi pornit prin împingere sauremorcare. Folosiþi o baterie auxiliarã ºicabluri de legãturã.

204

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 204

Page 205: Manual Ford Mondeo in limba romana

Deblocarea manetei schimbãtoruluide viteze din poziþia de parcare în cazde urgenþã (Transmisie automatã).

Este posibilã eliberarea mecanicã amanetei schimbãtorului din poziþia deparcare “P” în cazul descãrcãrii baterieisau a defectãrii sistemul electric.

Scoateþi capacul consolei centralede lângã maneta schimbãtorului cuajutorul unei ºurubelniþe cu capul plat(sau a unui obiect similar).

Cu ajutorul cheii (sau a unui obiectsimilar), apãsaþi maneta de blocare îngaura de sub capac ºi în acelaºi timpscoateþi maneta schimbãtorului dinpoziþia “P”.

Dacã maneta trece dinnou în poziþia “P”, repetaþiprocedura.

205

Situaþii de urgenþã pe marginea drumului

Transmisie cu 4 trepte

Transmisie cu 5 trepte

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 205

Page 206: Manual Ford Mondeo in limba romana

SERVICE

Service asigurat de FordCând este vorba de operaþii esen-

þiale pentru o bunã fiabilitate ºi un buncomportament la drum al vehicululuidvs., respectaþi intervalele de serviceindicate în Ghidul de Sevice. Vã reco-mandãm sã apelaþi întotdeauna la undealer Ford.

Ce trebuie sã faceþiVerificaþi cu regularitate ºi comple-

taþi nivelul lichidelor. Verificaþi presiu-nea pneurilor ºi funcþionarea corectã afrânelor ºi a luminilor. Verificaþi lãm-pile de avertizare. Un plan de întreþinerevã este furnizat pentru ajutor.

Rezervoarele pentru lichidul defrânã, lichidul de rãcire ºi lichidulservodirecþiei sunt transparente ºipermit o verificare vizualã rapidã

Pentru a le identifica uºor, capacelebuºoanelor de umplere ºi joja de uleisunt marcate galben/negru.

Contactul trebuie opritînainte de a lucra la compar-timentul motorului. Chiar ºi

cu contactul oprit, ventilatorul de rãcirepoate porni automat. De aceea fiþifoarte atent sã nu va prindeþi hainele, înspecial cravata sau eºarfa, în ventilatorsau curelele de transmisie.

Sistemul electronic deaprindere funcþioneazã la otensiune înaltã. Nu atingeþi

aceste componente cu motorul înfuncþiune sau cu contactul cuplat.

Întreþinerea generalã a vehicululuiCând motorul este spãlat, resturile

de combustibil, ulei ºi lubrifianþi sunteliminate.

Folosiþi doar zone despãlãtorie auto dispunând desisteme de evacuare a apei

ce nu dãuneazã mediului.

Aruncaþi uleiul demotor, lichidul de frânã,antigelul, bateriile ºi pneu-

rile uzate doar în locuri special amena-jate sau cereþi ajutor vânzãtorului dvs.atunci când le înlocuiþi. În nici un caznu le aruncaþi în gunoiul menajer sau încanalele de scurgere.

Fiecare trebuie sã se gândeascã laprotecþia mediului. Contribuiþi ºi dvs. laacest lucru.

206

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 206

Page 207: Manual Ford Mondeo in limba romana

Plan de întreþinere

* Important: Aerul condiþionattrebuie folosit cel puþin 30 de min. pelunã.

Pãstraþi uleiurile, lubri-fianþii ºi lichidele de lamotor departe de copii.

Respectaþi instrucþiunile scrise perecipiente. Evitaþi contactul pielii cuuleiul de motor folosit.

207

Verificare zilnica• Funcþionarea tuturor luminilor

exterioare si interioare. Înlocuiþibecurile arse sau slãbite si asiguraþi-vãca lentilele sunt curate.

Verificare la realimentare• Nivelul uleiului de motor• Nivelul lichidului de frânã • Nivelul lichidului de spãlare

parbriz • Presiunea si starea pneurilor

(doar când este frig)Verificare lunara• Nivelul lichidului de rãcire (cu

motorul rece) • Scurgeri la ansambluri, conducte,

furtunuri si rezervoare • Nivelul lichidului servodirectiei • Funcþionarea aerului condiþionat * • Functionarea frânei de mâna • Functionarea claxonului

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 207

Page 208: Manual Ford Mondeo in limba romana

Deschiderea capotei• Rotiþi într-o parte emblema Ford

de pe masca radiatorului ºi învârtiþicheia mai întâi în sens invers acelor deceasornic (1). Ridicaþi uºor capota ºiînvârtiþi complet cheia în sensul acelorde ceasornic (2) pentru a o deschide.Capota este susþinutã de cilindri deridicare umpluþi cu gaz.

Scoateþi cheia imediatdupã deschidere ºi rotiþi laloc emblema Ford.

Pentru a închide capota, coborâþi-oºi lãsaþi-o sã cadã în dispozitivul deprindere de la o înãlþime de 20 - 30 cm.

Verificaþi întotdeauna cã s-a închisbine.

208

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 208

Page 209: Manual Ford Mondeo in limba romana

209

Compartimentul motorului Duratec-HE 16V/-SCi

Rezervor lichid derãcire motor

Capac buºon umplereulei de motor

Rezervor lichid frânã

Filtru de aer

Rezervor lichidspãlare parbriz

Rezervor lichidservodirecþie

Joja ulei motor

Baterie

Cutie cu siguranþe

Pentru o identificare uºoarã, capacele buºoanelor de umplere ºi joja de uleimotor sunt colorate.

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 209

Page 210: Manual Ford Mondeo in limba romana

210

Îngrijire ºi întreþinere

Compartimentul motorului Duratec-VE 24V

Rezervor lichidservodirecþie

Rezervor lichidspãlare parbriz

Joja ulei motor

Baterie

Cutie cu siguranþe

Rezervor lichid derãcire motor

Capac buºon umplereulei de motor Filtru de aer

Rezervor lichid frânã

Pentru o identificare uºoarã, capacele buºoanelor de umplere ºi joja deulei motor sunt colorate.

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 210

Page 211: Manual Ford Mondeo in limba romana

211

Îngrijire ºi întreþinere

Compartimentul motorului ST-V6

Rezervor lichidservodirecþie

Rezervor lichidspãlare parbriz

Joja ulei motor

BaterieCutie cu siguranþe

Rezervor lichid derãcire motor

Capac buºon umplereulei de motor Filtru de aer

Rezervor lichid frânã

Pentru o identificare uºoarã, capacele buºoanelor de umplere ºi joja deulei motor sunt colorate.

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 211

Page 212: Manual Ford Mondeo in limba romana

212

Compartimentul motorului DuraTorq-TDCI/TDDi 16V

Îngrijire ºi întreþinere

Rezervor lichid derãcire motor

Capac buºon umplereulei de motor

Rezervor lichid frânã

Filtru de aer

Jojã ulei motor Cutie cu siguranþe

Baterie

Rezervor lichidspãlare parbriz

Rezervor lichidservodirecþie

Pentru o identificare uºoarã, capacele buºoanelor de umplere ºi joja deulei motor sunt colorate.

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 212

Page 213: Manual Ford Mondeo in limba romana

Joja de ulei motorConsumul de ulei al motorului dvs.

este influenþat de mulþi factori. Noilemotoare ating valoarea normalã doardupã cca 5000 km. Motoarele Diesel ºicele de înaltã performanþã consumãpuþin mai mult. Supus unor încãrcãturimari, motorul dvs. va consuma ºi maimult.

Verificaþi periodic nivelul uleiuluide motor, adicã atunci când realimentaþisau plecaþi la drum lung. Asiguraþi-vãcã vehiculul stã pe o suprafaþã planã.Opriþi contactul ºi aºteptaþi câtevaminute ca uleiul de motor sã curgãînapoi în baie (la temperaturi exterioarereci sau când motorul nu a ajuns latemperatura de funcþionare acest lucrupoate dura mai mult). Nu porniþi unmotor rece fãrã a verifica în prealabilnivelul uleiului de motor. Scoateþi joja,ºtergeþi-o cu o cârpã curatã ºi fãrãscame, introduceþi-o înapoi ºi scoateþi-oîncã o datã.

Nivelul uleiului este arãtat depelicula de ulei de pe jojã. Dacã niveluleste între marcaje, nu este necesar sãmai adãugaþi ulei. Uleiul fierbinte poatedepãºi marcajul MAX cu câþiva mili-metri datoritã dilatãrii termice.

213

Motor Duratec-HE 24 V-Duratec-ST 24 V

Motor diesel DuraTorq-TDDi/TDCi 16V

Motor Duratec-HE 16 V/Duratec-SCi

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 213

Page 214: Manual Ford Mondeo in limba romana

Dacã nivelul este în dreptul marcajuluiMIN, completaþi folosind doar ulei demotor ce corespunde specificaþiilor Ford.Pentru a aduce nivelul peliculei de ulei depe jojã de la MIN la MAX, este nevoie decca 0,5 - 1,5 litru de ulei (depinde demotor).

Umpleþi doar pânã la marcajulMAX.

Pentru mai multe detalii, consultaþicapitolul Capacitãþi ºi Specificaþii.

Capacul buºonului de alimentarecu ulei de motor

Pentru deschidere, rotiþi în direcþiasãgeþii ºi trageþi. Nu deschideþi capaculcu motorul în funcþiune.

Nu folosiþi aditivi deulei sau alte produse detratare a motorului. Ele nu

sunt necesare ºi pot, în anumite condiþii,sã producã defecþiuni la motorneacoperite de Garanþia Ford.

Pentru a închide capacul, rotiþi-l însensul acelor de ceasornic pânã ce seaude un clic.

Nu aruncaþi recipien-tele goale de ulei în gunoiulmenajer. Folosiþi doar locu-

rile special amenajate.

214

Îngrijire ºi întreþinere

Motor Duratec-HE 16V/Duratec-SCi

Motor Duratec -VE 24V/ST24V

Motor diesel DuraTorq -TDDI/TDCi 16V

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 214

Page 215: Manual Ford Mondeo in limba romana

Rezervorul lichidului de frânã/ambreiaj

Evitaþi contactul pieliisau ochilor cu acest lichid.Dacã se întâmplã acest

lucru, spãlaþi imediat zonele afectate cuapã multã ºi mergeþi la doctor.

Sistemele de frânare ºi de ambreiaj suntalimentate de la acelaºi rezervor de lichid.

Nivelul lichidului trebuie sã fieîntre marcajele MIN ºi MAX de pepartea lateralã a rezervorului. Dacãnivelul scade sub marcajul MIN, se vaaprinde pe bord lampa de avertizare alichidului de frânã.

Adãugaþi numai lichid de frânã cecorespunde specificaþiilor Ford (consul-taþi capitolul Capacitãþi ºi specificaþii).Verificaþi cât mai rapid la un dealerFord sã nu fie scurgeri în sistem.

Pãstraþi o curãþenie absolutã laumplerea cu lichid de frânã. Nu scoateþifiltrul pentru a umple rezervorul.

Dacã acest lichid intrãîn contact cu o suprafaþãvop-sitã, ºtergeþi imediat

cu un burete ud ºi clãtiþi cu multã apã.

Simbolul din spatele rezervoruluilichidului de frânã indicã un lichid defrânã fãrã parafinã.

215

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 215

Page 216: Manual Ford Mondeo in limba romana

Rezervorul sistemului de rãcire

Nu scoateþi niciodatãcapacul buºonului de umplerecu motorul fierbinte.

Nivelul lichidului de rãcire se vedeprin rezervorul transparent. El trebuiesã fie între marcajele MIN ºi MAXcând motorul este rece. Lichidul derãcire fierbinte se dilatã ºi prin urmarepoate sã treacã de nivelul MAX.

Adãugaþi lichid de rãcire doar cândmotorul este rece. Dacã trebuie adãugatcând motorul este fierbinte, aºteptaþimai întâi 10 min. sã se rãceascã mo-torul. Mai întâi, deºurubaþi capacul doarun sfert pentru a lãsa sã iasã presiunea.Aºteptaþi un moment, dupã care deschi-deþi-l complet. Umpleþi cu un amestecde 50% apã ºi 50% concentrat de lichidde rãcire.

Aveþi mare grijã cândadãugaþi lichidul. Evitaþi sã-l vãrsaþi pe vreo piesã a

motorului.Adãugaþi doar lichid de rãcire care

corespunde specificaþiilor Ford. Pentrumai multe detalii, consultaþi capitolulCapacitãþi ºi specificaþii.

Nu amestecaþi lichide derãcire de culori sau speci-ficaþii diferite.

216

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 216

Page 217: Manual Ford Mondeo in limba romana

Lichidul de rãcire al motoruluiEvitaþi contactul pielii

sau ochilor cu antigelul.Dacã se întâmplã acest

lucru, spãlaþi imediat zonele afectate cuapã multã ºi consultaþi un doctor.

Lichidul de rãcire, atunci când estefolosit în concentraþia corectã, nunumai cã protejeazã motorul de deteri-orare în timpul iernii, dar asigurã ºi oprotecþie pe tot timpul anului lacoroziune.

Motoarele moderne funcþioneazã latemperaturi foarte mari, iar lichidele derãcire de calitate inferioarã nu potmenþine protecþia adecvatã la coroziunea sistemului de rãcire.

Din acest motiv, folosiþi doar lichidde rãcire ce corespunde specificaþiilorFord. Consultaþi capitolul Capacitãþi ºi

specificaþii. Verificarea nivelului lichidului

servodirecþieiNivelul lichidului trebuie sã ajungã

la nivelul MAX cu motorul rece. Dacã scade sub marcajul MIN,

umpleþi cu lichidul specificat. Consul-taþi secþiunea Lichidele vehiculului.

Nivelul lichidului de transmisieautomatã

Dealer-ul dvs. Ford verificã ºinivelul lichidului pentru transmisiaautomatã atunci când efectueazãlucrãrile obiºnuite de întreþinere avehiculului dvs.

217

Adãugaþi lichid de rãcire doar cândmotorul este rece

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 217

Page 218: Manual Ford Mondeo in limba romana

BateriaBateria necesitã foarte puþinã

întreþinere. Nivelul lichidului esteverificat cu ocazia inspecþiilor obiºnuitede service.

Vehiculul dvs. este echi-pat cu o baterie cu ar-gint/calciu (marcatã Ca).

Aceastã baterie trebuie înlocuitã doar cuo baterie cu plumb/calciu. Nu se va folosinici un alt tip de baterie.

Curentul ºi capacitatea baterieitrebuie sã corespundã celor ale baterieivechi sau recomandãrilor Ford. Pentru aobþine specificaþiile corecte ale bateriei,contactaþi un dealer Ford.

Pentru informaþii legate deînlocuirea bateriei la modelele ST220vã rugam consultaþi pagina 192.

218

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 218

Page 219: Manual Ford Mondeo in limba romana

Sisteme de spãlare a parbrizului ºilunetei

Sistemele de spãlare a parbrizului ºilunetei sunt alimentate din acelaºirezervor. Scoateþi joja ºi verificaþinivelul. Dacã este necesar, umpleþi cuapã curatã ºi Concentrat Ford pentruSpãlare Parbriz ºi Lunetã.

Pentru mai multe informaþii,consultaþi secþiunea Lichidul de spãlare

a parbrizului ºi lunetei din capitolulCapacitãþi/ºi Specificaþii.

Puneþi cu grijã capacul la loc dupãumplere.

Sistemul de spãlare a farurilor

Nu utilizaþi sistemul de spãlare mai mult de 10s odatã ºi niciodatã când

rezervorul este gol.

Sistemul de spãlare a farurilorfuncþioneazã doar când luminile exte-rioare sunt aprinse ºi stropitoarele deparbriz sunt ºi ele folosite. Sistemuleste alimentat din rezervorul lichiduluide spãlare a parbrizului ºi lunetei.

Verificaþi frecvent funcþionarea ºieficienþa sistemului de spãlare afarurilor.

219

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 219

Page 220: Manual Ford Mondeo in limba romana

Duzele stropitorilorPentru a asigura funcþionarea cores-

punzãtoare a sistemului, feriþi duzelestropitoarelor de zãpadã ºi gheaþã.

La conectarea sistemului de încãl-zire a parbrizului, atât parbrizul, cât ºiduzele stropitorilor din faþã suntdezgheþate.

Verificarea lamelor ºtergãtoarelorVerificaþi asperitatea lamelor ºter-

gãtoarelor trecând cu degetele pestemarginea acestora. Lamele nu funcþio-neazã dacã au pe ele urme de vaselinã,silicon sau combustibil. Pentru a lecurãþa, recomandãm soluþii de curãþareFord. Curãþaþi lamele ºtergãtoarelor cuun burete moale îmbibat cel puþin o datãpe an.

Schimbaþi lamele ºtergãtoarelorvehiculului cel puþin o datã pe an. Serecomandã înlocuirea lamelor înainteaiernii.

220

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 220

Page 221: Manual Ford Mondeo in limba romana

Schimbarea lamelor ºtergãtoarelorRidicaþi braþul ºtergãtorului ºi

poziþionaþi lama în unghi drept faþã debraþul sãu. Pentru a o scoate, apãsaþiclama de prindere în direcþia sãgeþii ºitrageþi-o afarã din braþ în direcþia opusã.

221

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 221

Page 222: Manual Ford Mondeo in limba romana

ANVELOPEPentru siguranþa dumneavoastrãVerificaþi presiunea pneurilor când

realimentaþi cu combustibil ºi cândpneurile sunt reci (nu uitaþi de roata derezervã). Pentru mai multe detalii asuprapresiunii recomandate a pneurilor,consultaþi capitolul Capacitãþi ºi

specificaþii.Respectaþi presiunea corectã a

pneurilor, în special atunci când aveþiîncãrcãturi mari ºi conduceþi cu vitezãridicatã. Presiunea prea micã reducestabilitatea, creºte rezistenþa de rulare ºisporeºte gradul de uzurã al anvelopelor,existând riscul unor accidente.

Dacã trebuie sã urcaþi pe o bordurã,urcaþi uºor ºi pe cât posibil cu roþile înunghi drept. Evitaþi orice obstacoleabrupte sau ascuþite. Nu frecaþianvelopele de borduri când parcaþi.

Examinaþi cu regularitate suprafaþaanvelopelor sã nu existe tãieturi, corpuristrãine ºi sã fie uzate uniform. Uzuraneuniformã a profilului anvelopei arputea indica o centrare incorectã a roþilor.

Existã o adâncime minimã aprofilului anvelopei. Totuºi, reþineþi cãperformanþa ºi siguranþa anvelopelortinde sã scadã dupã atingerea limitei de 3mm. Riscul de acvaplanare este mult maimare o datã cu scãderea profilului.

Pentru mai multe detalii privindanvelopele de iarnã admise ºi lanþurilepentru zãpadã, consultaþi capitolulCapacitãþi ºi specificaþii.

Aruncaþi anvelopele u-zate doar în conformitate curegulile locale cu privire la

protecþia mediului. Schimbaþi anve-lopele de iarnã cu cele de varã de îndatãce condiþiile de drum va permit. Acestlucru va reduce consumul decombustibil ºi zgomotul.

222

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 222

Page 223: Manual Ford Mondeo in limba romana

223

ÎNTREÞINEREA VEHICULULUI

Spãlarea vehicululuiMaterialele de curãþare nu trebuie

aruncate în gunoiul menajer. Folosiþilocurile autorizate pentru aruncareadeºeurilor.

Folosiþi doar zone despãlãtorie auto dispunând desisteme de evacuare a apei

ce nu dãuneazã mediului.

Cel mai important element înmenþinerea vopselei vehiculului esteutilizarea de apã curatã.

Folosiþi doar apã rece sau cãlduþãpentru a spãla vehiculul.

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 223

Page 224: Manual Ford Mondeo in limba romana

Instalaþie automatã de spãlareCea mai bunã metodã este spãlarea

într-o instalaþie de spãlare fãrã perii. Îninstalaþiile unde spãlarea se face la opresiune mare a apei, apa ar puteapãtrunde în interiorul vehiculului.

Deºurubaþi ºi scoateþiantena radio înainte de a intraîntr-o instalaþie auto-matã de

spãlare auto. Opriþi venti-latorulîncãlzitorului.

Instalaþie de spãlare sub presiuneRespectaþi instrucþiunile legate de

utilizarea instalaþiei, în special cele cureferire la presiune (max. 80 bar) ºidistanþa de pulverizare (min 30 cm),deoarece pãrþile mai sensibile se potdeteriora. Se recomandã utilizareaduzelor cu jet de apã plat. Nupulverizaþi apã în dreptul radiatorului.

224

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 224

Page 225: Manual Ford Mondeo in limba romana

Spãlarea la mânãSpãlaþi cu apã multã folosind un

ºampon de maºinã. ªtergeþi vehicululcu o bucatã de piele de cãprioarã.

Nu uitaþi sã spãlaþi cu regularitatevehiculul pe dedesubt în timpul iernii.

Apãsaþi de câteva oriuºor pe frâne în timpulmersului pentru a îndepãrta

umezeala de pe discurile de frânã.

Curãþarea farurilorPentru a evita deteriorarea lentilelor

din plastic de culoare deschisã alefarurilor, nu folosiþi abrazivi agresivisau solvenþi chimici. Nu ºtergeþifarurile când sunt uscate ºi nu folosiþiobiecte ascuþite pentru a curãþalentilele.

Curãþarea luneteiPentru a evita deteriorarea elemen-

telor sistemului de încãlzire atunci cândcurãþaþi luneta pe dinãuntru, folosiþidoar o cârpã moale sau o bucatã umedãde piele de cãprioarã. Nu folosiþisolvenþi sau obiecte ascuþite pentru acurãþa.

225

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 225

Page 226: Manual Ford Mondeo in limba romana

Protecþia dedesubtului vehicululuiPartea de dedesubt a vehiculului

dvs. a fost tratatã împotriva coroziunii.Verificaþi cu regularitate starea acesteiaºi, dacã este necesar, adresaþi-vã dealer-ului dvs. Ford pentru întreþinere.

Curãþarea jantelorÎn funcþie de distanþa parcursã,

curãþaþi jantele sãptãmânal pentru aevita depunerea de praf. Folosiþi SoluþieFord de Curãþare a Roþilor sau apã caldãºi un burete moale. Nu folosiþi niciodatãsubstanþe abrazive, deoarece ar puteadeteriora suprafaþa lãcuitã.

226

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 226

Page 227: Manual Ford Mondeo in limba romana

Produse de curãþarePentru a obþine cele mai bune

rezultate, folosiþi urmãtoarele produsedin Gama Ford de Produse Chimice deÎntreþinere a Vehiculelor:

• ªampon de maºinã• Cearã de maºinã• Cearã specialã de lustruire• Soluþie pentru curãþat ºi cearã• Soluþie de lustruire• Protector pentru elementele din

plastic ºi cauciuc• Spray pentru curãþarea bordului• Soluþie pentru curãþat interiorul• Soluþie pentru dezgheþat parbrizul• Concentrat 20 de soluþie de

spãlare parbriz ºi lunetã• Soluþie de spãlare parbriz ºi lunetã

în timpul iernii• Insecticid

Aceste produse au fostproiectate pentru a nupolua mediul, din

momentul fabri-cãrii pânã ce suntaruncate.

227

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 227

Page 228: Manual Ford Mondeo in limba romana

Refacerea vopselei deteriorate decribluri

Vopseaua deterioratã de cribluri sauzgârieturi minore poate fi refãcutãfolosind Spray de Vopsea Aerosol sauvopsea Touch-up din gama de AccesoriiFord. Respectaþi instrucþiunile defolosire de pe fiecare produs.

Pentru a menþine vop-seaua în condiþiile garanþiei,îndepãrtaþi imediat particu-

lele aparent inofensive, dar adeseaagresive - de ex. murdãrie de la pãsãri,rãºina de la copaci, resturi de insecte,pete de gudron, sare de pe drum ºideºeuri industriale.

Protejarea protecþiei caroserieiDaþi cu cearã o datã sau de douã ori

pe an. Astfel se va pãstra aspectul luciosºi picãturile de apã se vor scurge maiuºor.

Când lustruiþi vehiculul,aveþi grijã sã nu atingeþisuprafeþele din plastic,

deoarece acestea sunt foarte greu decurãþat.

Nu lustruiþi vehiculul când estesoare puternic.

228

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 228

Page 229: Manual Ford Mondeo in limba romana

Îngrijirea bordului

Este recomandat sã curaþaþi bordul cu operie moale sau cu apã calduþã ºi ocârpã fãrã puf.

Îngrijirea tapiþeriei din piele

Folosiþi numai detergenþiºi materiale de curãþare dinpiele corespunzãtoare.

ªtergeþi suprafeþele din piele cu ocârpã umedã de bumbac sau lânã ºi apoiºtergeþi cu o cârpã uscatã, curatã ºimoale. Suprafeþele foarte murdare potfi curãþate cu un detergent nu foarteputernic, cum ar fi spuma de sãpun.

La o folosire normalã, este reco-mandabil ca pielea sã fie tratatã cuagent special de menþinere la fiecareºase luni.

Pielea nu trebuie sã devinã preaumedã. Aveþi întotdeauna grijã sã nuintre apã între cusãturi.

229

Îngrijire ºi întreþinere

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 229

Page 230: Manual Ford Mondeo in limba romana

NUMERE DE IDENTIFICAREPlaca de identificare a vehiculului

Placa de identificare a vehicululuise aflã în partea inferioarã a stâlpuluiuºii din dreapta. Pe ea sunt înscrisedatele despre tipul ºi greutatea vehicu-lului, servind ºi la identificareadiferitelor componente.

Numãrul de identificare a vehicululuiNumãrul se aflã în compartimentul

motorului. El este în plus ºtanþat pe oetichetã în partea stângã a tabloului debord. Numãrul de identificare de petabloul de bord poate fi vãzut atuncicând vã uitaþi din afara vehiculului prinparbriz.

Un simbol aflat pe etichetã indicãprezenþa sistemului air-bag.

Numãrul motoruluiÎn funcþie de tipul de motor,

numãrul motorului se aflã pe bloculmotorului (vãzut dinspre scaunulºoferului):

• Motor Duratec-HE 16 V/-SCi -eticheta pe capacul curelei dedistribuþie.

• Motor Duratec-VE 24 V - în faþacompartimentului motorului, capaculcamelor din stânga.

• Motorul DuraTorq-TDCI/TDDI16 V - în partea dreaptã, lângã capacullanþului de distribuþie.

230

Capacitãþi ºi specificaþii

Placa de identificare a vehiculului

Numãrul de identificare a vehiculului

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 230

Page 231: Manual Ford Mondeo in limba romana

COMBUSTIBILCapacitate rezervor combustibil:

58,5 litri.Folosiþi doar clasele de combustibil

arãtate mai jos ºi folosiþi întotdeaunacombustibil de calitate superioarã, careconþine detergenþi ºi alþi aditivi. Folosi-rea unui combustibil de calitate inferioa-rã poate duce la deteriorarea motorului.

Nu folosiþi aditivi supli-mentari sau alte produse detratare a motorului. Ele nu suntnecesare ºi pot provoca defec-

þiuni care nu sunt acoperite de garanþia Ford. Când se desface capacul buºonului

de alimentare, se poate auzi un ºuierat.Acest lucru este normal ºi nu trebuieluat în considerare. Pentru a evita vãr-sarea de combustibil, opriþi întotdeaunaalimentarea la a doua oprire automatã apompei.

Motor pe benzinãFolosiþi doar combustibil de calitate

superioarã conform specificaþiei EN228 sau a uneia echivalente.

Benzinã fãrã plumb

(cifrã octanicã 95)Se poate folosi benzina fãrã plumb

având o cifrã octanicã mai mare, daracest lucru nu oferã un avantajsemnificativ.

Vehiculele echipate cu motoare pebenzinã au un ºtuþ de umplere a rezer-vorului de combustibil cu o deschizã-turã îngustã ce se potriveºte doar duzeipompelor de benzinã fãrã plumb.

231

Capacitãþi ºi specificaþii

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 231

Page 232: Manual Ford Mondeo in limba romana

Folosiþi întotdeaunabenzinã fãrã plumb. Ben-zina care conþine plumb va

cauza o deteriorare permanentã aconvertorului catalitic ºi a senzoruluiHO2S (senzor oxigen gaz de eºapamentîncãlzit). Ford nu poate accepta nici oresponsabilitate pentru deteriorãrileprovocate de folosirea benzinei cuplumb. Chiar dacã aceastã deteriorarenu este acoperitã de garanþie, vã rugãmsã contactaþi cel mai apropiat dealerFord dacã aþi adãugat din greºealãbenzinã cu plumb.

Folosiþi doarcombustibil de calitatesuperioarã, conform

specificaþiei EN 228 sau a uneiaechivalente.

Nu folosiþi RMW (bio diesel) decât într-un amestec de pânã la 5% în motorinastandard. Ford nu poate accepta nici orespon-sabilitate pentru deteriorãrileprovocate de folosirea RMW (bio diesel) înconcentraþii mai mari de 5%.

Nu utilizþã ulei vegetalîn locul motorinei. Ford nuîºi asumã rãspunderea

pentru orice defecþiune cauzatã deutilizarea uleiului vegetal, în oriceconcentraþie.

Utilizarea îndelungatã aacestor aditivi nu esterecomandatã.

Utilizarea cherosenului nu esterecomandatã.

Dacã aþi pus din gre-ºealã benzinã cu plumb înrezervor (chiar ºi o cantitate

micã), nu porniþi motorul. Plumbul dinbenzinã poate provoca o deteriorarepermanentã a convertorului catalitic.Luaþi imediat legãtura cu cel mai apro-piat dealer Ford pentru a vedea cetrebuie fãcut.

232

Capacitãþi ºi specificaþii

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 232

Page 233: Manual Ford Mondeo in limba romana

DEPLASAREA VEHICULULUI

233

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 233

Page 234: Manual Ford Mondeo in limba romana

DEPLASAREA VEHICULULUI

234

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 234

Page 235: Manual Ford Mondeo in limba romana

DEPLASAREA VEHICULULUI

235

134-232.qxp 3/7/2006 2:20 PM Page 235

Page 236: Manual Ford Mondeo in limba romana

233

Capacitãþi ºi specificaþii

* Se poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã 98, dar fãrã vreun avantaj semnificativ.

** Verificaþi/reglaþi cu vehiculul staþionând, cel puþin 5 minute dupã oprirea motorului.

Tip motor

Capacitate cilindrica cm3

Putere la ieºire kW (CP) conf. reglementãrilor CEla l/min

Cuplu maxim Nm conf. Reglementãrilor CE lal/min

Benzinã farã plumb, cifrã octanicã 95*Calitate necesarã a combustibilului

Turaþia maximã continuã a motorului l/min

Sistem dozare combustibil

Succesiune aprindere

Bujie incandenscentã/bujie cu scânteie(Motorcraft)

Joc supapã Admisie mm (rece)**

Filtru ulei motor (Motorcraft)

Turaþia maximã intermitentã a motorului l/min

Turatie la ralanti (cu ventilator pornit) (cutransmisie automatã) l/min

Injecþie electronica combustibil

Distanþa dintre electrozii bujiei mm

Sistem aprindere Sistem electronic de aprindere

Date despre motor

Evacuare mm

Intrare mm

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 233

Page 237: Manual Ford Mondeo in limba romana

234

Capacitãþi ºi specificaþii

* Se poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã 98, dar fãrã vreun avantaj semnificativ.

**** Se va folosi benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã 98. Folosind combustibil cu cifra

octanicã 95 pot apãrea mici diferenþe de performanþe.

Tip motor

Capacitate cilindricã cm3

Putere la ieºire kW (CP) conf. reglementãrilor CEla l/min

Cuplu maxim Nm conf. Reglementãrilor CE lal/min

Calitate necesarã a combustibilului Benzinã farã plumb, cifrã octanicã 95*

Turaþia maximã continuã a motorului l/min

Turaþia maximã intermitentã a motorului l/min

Turaþie la ralanti (cu ventilator pornit) (cutransmisie automatã) l/min

Sistem dozare combustibil Injecþie electronicã combustibil

Succesiune aprindere

Bujie incandenscentã/bujie cu scânteie(Motorcraft)

Spaþiu bujie cu scânteie mm

Sistem aprindere Sistem electronic de aprindere

Joc supapã Dispozitive hidraulice de preluare a jocului

Filtru ulei motor (Motorcraft)

Date despre motor

Evacuare mm

Intrare mm

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 234

Page 238: Manual Ford Mondeo in limba romana

235

Capacitãþi ºi specificaþii

Tip motor

Capacitate cilindricã cm3

Putere la ieºire kW (CP) conf. reglementãrilor CEla l/min

Cuplu maxim Nm conf. Reglementãrilor CE lal/min

Calitate necesarã a combustibilului

Turaþia maximã continuã a motorului l/min

Sistem dozare combustibil

Succesiune aprindere

Bujie incandenscentã/bujie cu scânteie(Motorcraft)

Joc supapã

Filtru ulei motor (Motorcraft)

Turaþia maximã intermintentã a motorului l/min

Turaþie la ralanti (cu ventilator pornit) (cutransmisie automatã) l/min

Injecþie electronicã combustibil

Distanþa dintre electrozii bujiei mm

Sistem aprindere

Dispozitive hidraulice de preluare a jocului

Date despre motor

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 235

Page 239: Manual Ford Mondeo in limba romana

236

Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raporttransmi-

tere

Greutate referin-

þã conf. CE între

... ºi ... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

(110 CP) - 4 uºi

(110 CP) - 5 uºi

(110 CP) - Wagon

(125 CP) - 4 uºi

(125 CP) - 5 uºi

*Depinde de þarã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 236

Page 240: Manual Ford Mondeo in limba romana

237

Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raporttransmi-

tere

Greutate referin-

þã conf. CE între

... ºi ... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

(125 CP) - Wagon

(145 CP) - 4 uºi, transmisie manualã

(145 CP) - 5 uºi, transmisie manualã

(145 CP) - Wagon, transmisie manualã

(145 CP) - 4 uºi, transmisie automatã

(145 CP) - 5 uºi, transmisie automatã

*Depinde de þarã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 237

Page 241: Manual Ford Mondeo in limba romana

238

Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raporttransmi-

tere

Greutate referin-

þã conf. CE între

... ºi ... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

(145 CP) - Wagon, transmisie automatã

(170 CP) - 4/5 uºi

(170 CP) - 4/5 uºi, transmisie automatã

(170 CP) - Wagon, transmisie automatã

(170 CP) - Wagon

*Depinde de þarã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 238

Page 242: Manual Ford Mondeo in limba romana

239

Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raporttransmi-

tere

Greutate

referinþã conf.

CE între ... ºi

... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

4/5 uºi

Wagon

(90 CP) - Wagon

(90 CP) - 4/5 uºi

(115 CP) - 4/5 uºi, transmisie automatã

(115 CP) - Wagon, transmisie automatã

(115 CP) - 4/5 uºi

(115 CP) - Wagon

*Depinde de þarã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 239

Page 243: Manual Ford Mondeo in limba romana

240

Capacitãþi ºi specificaþii

Emisie de

CO2(g/km)

Consum combustibili - litri/100km

Consum de combustibil în conformitate cu directiva CE 80/1268/CEE (amendatã prin directiva 93/116/CEE)

Mãrimea

cauciucurilor

Raporttransmi-

tere

Greutate referin-

þã conf. CE între

... ºi ... (kg)

Mediu

urban

Mediu urban Consum

mediu

(130 CP) - 4/5 uºi, transmisie automatã

(130 CP) - Wagon, transmisie automatã

(130 CP) - 4/5 uºi

(130 CP) - Wagon

(130 CP) - 4/5 uºi**

(130 CP) - Wagon**

*Depinde de þarã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 240

Page 244: Manual Ford Mondeo in limba romana

241

Capacitãþi ºi specificaþii

Motor

Motor

Date referitoare la schimbarea vitezelor (km/h)

(CP)

(CP)

Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3

Treapta 4Treapta 5

Treapta 1

Treapta 2Treapta 3Treapta 4Treapta 5Treapta 6

Date referitoare la schimbarea vitezelor (km/h)

(130 CP) - 4/5 uºi

(130 CP) - Wagon

* Pentru viteze îneregistrate cu anvelope 205/55 R 16** Modelele Wagon

*** Modelele cu transmisie manualã cu 6 trepte**** Date nedisponibile în momentul tipãririi

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 241

Page 245: Manual Ford Mondeo in limba romana

ULEIUL DE MOTORSchimbarea uleiului de motorFord Motor Company recomandã

folosirea unui ulei de motor Ford/MotorcraftFormula E SAE 5W-30. Motorul vehicu-lului dvs. a fost proiectat pentru a folosi acestulei. Pentru o performanþã optimã, acest uleitrebuie folosit tot timpul.

Alternativ se pot folosi ºi uleiuriavând vîscozitatea SAE 5W-30 carecorespund specificaþiilor Ford sauWSS-M2C913-A.

Umplere cu ulei de motorDacã nu gãsiþi un tip de ulei care sã

corespundã acestor specificaþii, trebuiesã folosiþi uleiuri cu vîscozitatea SAE5W-30 Formula S, SAE 10W-40 sauFord XR+ High Performance, în funcþiede temperatura exterioarã, careîndeplinesc specificaþiile ACEAA3/B3. Utilizarea acestor uleiuri poateduce la creºterea perioadei de pornire amotorului, la reducerea performanþelormotorului ºi la creºterea consumului decombustibil ºi a emisiei de gaze deeºapament.

Dealer-ii Ford sunt þinuþi la curentcu ultimele schimbãri ºi îmbunãtãþiriale uleiurilor recomandate.

Dealer-ul dvs. Ford vã poate ajutadacã aveþi nevoie de ajutor sau deinformaþii.

242

Capacitãþi ºi specificaþii

Nu folosiþi uleiuri ce nucorespund specificaþiilor ºicerinþelor de mai sus.

Folosirea unor uleiuri necorespunzã-toare poate provoca defecþiuni ale mo-torului ce nu sunt acoperite de garanþiaFord.

Nu umpleþi niciodatãmai sus de marcajul MAXde pe joja de ulei.

Nu folosiþi aditivisuplimentari sau alte pro-duse de tratare a motorului.

Ele nu sunt necesare ºi pot provocadefecþiuni care nu sunt acoperite degaranþia Ford.

Vîscozitate recomandatã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 242

Page 246: Manual Ford Mondeo in limba romana

LICHIDELE VEHICULULUISchimbaþi lichidele la intervalele

indicate în Ghidul de Garanþie ºi

Service.

Lichidul de transmisie

Transmisie manualã

Folosiþi Ulei de Transmisie Fordsau ulei de transmisie care corespundespecificaþiei Ford WSD-M2C 200-C.

Transmisie automatã

Nivelul lichidului va fi verificatperiodic în timpul inspecþiilor normale.

ServodirecþieFolosiþi lichid hidraulic conform

specificaþiei Ford WSA-M2C 195-A.

Lichid de frânã / ambreiajFolosiþi Lichid de Frânã Motorcraft

DOT 4 sau lichid de frânã cecorespunde specificaþiei Ford ESD-M6C 57-A. Umpleþi pânã la semnulMAX dacã este necesar. Folosþti doarlichid de frânã fãrã parafinã.

În condiþii grele de lucru (cum ar fitractarea unei remorci, folosireaintensivã a vehiculului în zone montaneetc.), lichidul de frânã trebuie reînnoit odatã cu plãcuþele de frânã.

Lichid de rãcireFolosiþi 50% apã ºi 50% Motorcraft

Super Plus 2000 conform specificaþieiFord WSS-M97 B44-D.

Lichidul de spãlare a parbrizului ºilunetei

Umpleþi rezervorul cu apã ºi lichidconcentrat de spãlare. La temperaturiscãzute, folosiþi “Winter Screen Wash”Ford (lichid Ford de spãlare parbriz ºilunetã pentru iarnã).

Pentru a obþine un efect maxim decurãþare, este important sã urmaþi cuexactitate instrucþiunile de amestecare.Se recomandã pregãtirea unui amestecde apã ºi concentrat Ford de spãlareparbriz ºi lunetã într-un recipientseparat, curat înainte de turnareaacestuia în rezervorul stropitorii. Celmai potrivit este un recipienttransparent cu o capacitate de trei pânãla cinci litri ºi o scarã de volum.

Vã rugãm citiþi instrucþiunile de perecipient pentru a afla care esteconcentraþia corectã. Este recomandatã utilizareaconcentratelor Ford “Screen WashConcentrate” ºi “Winter Screen Wash”.

243

Capacitãþi ºi specificaþii

Trebuie pãstratã ocurãþenie absolutã atuncicând se adaugã lichid de

frânã. Praful care poate intra însistemul de frânare poate reduceperformanþa de frânare.

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 243

Page 247: Manual Ford Mondeo in limba romana

244

Ghid de alimentare cu combustibilPentru o informare rapidã la staþiile

de alimentare cu combustibil, notaþidetaliile despre vehiculul dvs. aflate pecoperta de pe spatele acestui manual.

Nu aruncaþi recipientele ºifiltrele goale ºi folosite ºi

gunoiul menajer. Folosiþi locurilespecial amenajate atunci când existã.

Capacitãþi ºi specificaþii

Capacitãþi (litri)3.0 l 2.0 l

Motor 1.8l 1.8 l 2.0 l 2.5 l 24V Dura- 2,0 lDuratec- Duratec- Duratec- Duratec- Duratec- Torq- DuraTorq

SCi HE 16V HE 16V VE 24V ST TDDi TDCi 16VUlei de motor- cu filtru 4.3 5.7 5.7 6.0 6.0

- fãrã filtru 3,9 5.2 5.2 5.8 5.8Transmisie 1.75 1.9 1.9/manualã 1.752

Transmisie - 7.5 8.8 8.8 - 7.9automatãServodirecþie Semnul MAXSistem de rãcire, 8.1 8.3 8.1 9.5 9.5 9.5 10.4/10.63

inclusiv încãlzireSistem de spãlare 2.5/5.0 2.6/6,5parbriz ºi lunetã1

Rezervor 58.5combustibilRezervor lichid Semnul MAXde frânã/ambreiaj

1.9

2,6/6,5

1. fãrã/cu spãalator faruri2. autovehicule cu transmise automatã3. cu încãlzire auxiliarã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 244

Page 248: Manual Ford Mondeo in limba romana

GREUTATEA VEHICULULUI

Conform directivei CE 92/21(amendatã prin directiva 95/48/CE),greutatea brutã admisã poate fi depãºitãcu 75 kg, iar sarcina admisã pe osiaposterioarã cu 70 kg, dacã viteza derulare cu o remorcã este limitatã la100 km/h.

Greutatea netã o constituie masavehiculului gata de drum, adicã inclusivlichidul de rãcire, lubrifianþii,rezervorul de combustibil umplut 90%,sculele, roata de rezervã ºi ºoferul(75kg).

Sarcina utilã se aflã scãzândgreutatea netã din greutatea brutãadmisã.

Orice echipamente opþionale ºi alteechipamente instalate ulterior vorreduce sarcina utilã.

Patru pasageri cântãresc cca 300 kg,adicã în medie 75 kg de persoanã.

Evitaþi defectarea vehiculului:În cazul în care conduceþi pe

suprafeþe accidentate, pante de muntesau rampe, trebuie sã acordaþi o atenþiedeosebitã pãrþilor mai joase ale unuivehicul, de exemplu spoilerul sau þeavade eºapament.

De asemenea, se acordã o atenþiedeosebitã când se conduce un vehiculcu garda la sol joasã (de exemplumodelele ST 220, suspensie sport) sauîn momentul în care vehiculul estefoarte încãrcat.

245

Capacitãþi ºi specificaþii

Respectaþi indicaþiile cuprivire la greutatea maximãbrutã admisã a vehiculului

dvs. ºi sarcinile maxime admise pe osiaanterioarã ºi cea posterioarã. Latractarea unei remorci, respectaþilimitele admise de greutate pentruremorcã ºi partea din faþã. Datele suntînscrise pe plãcuþa de identificare ºi înactele vehiculului (unde este cazul).Pentru mai multe informaþii, consultaþidealer-ul dvs. Ford. Depãºirea acestorgreutãþi poate determina schimbãri încomportamentul la frânare ºi direc-þionare al vehiculului ºi poate provocaaccidente.

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 245

Page 249: Manual Ford Mondeo in limba romana

246

Capacitãþi ºi specificaþii

Greutate vehicul (kg) 4 uºi 5 uºi Wagon

1.8 Duratec-HE 81 kW (110 CP)

Greutate netã 1360 1378 1434

Sarcinã utilã 505 497 596

Greutate brutã admisã 1865 1875 2030

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

1.8l Duratec-HE 92 kW (125 CP)

Greutate netã 1364 1375 1434

Sarcinã utilã 501 500 596

Greutate brutã admisã 1865 1875 2030

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

1.8 l Duratec-SCi 96 kW (130 CP)

Greutate netã 1385 1395 1469

Sarcinã utilã 550 550 631

Greutate brutã admisã 1935 1945 2100

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l Duratec-HE 107 kW (145 CP) transmisie manualã

Greutate netã 1369 1383 1437-1491

Sarcinã utilã 496 492 593

Greutate brutã admisã 1865 1875 2030

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l Duratec-HE 107 kW (145 CP) transmisie automatã

Greutate netã 1391 1411 1470

Sarcinã utilã 504 490 590

Greutate brutã admisã 1895 1910 2060

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 246

Page 250: Manual Ford Mondeo in limba romana

247

Capacitãþi ºi specificaþii

Greutate vehicul (kg) 4 uºi 5 uºi Wagon

2.5 l Duratec-VE 24V 125 kW (170 CP)

Greutate netã 1450 1458 1511

Sarcinã utilã 490 492 394

Greutate brutã admisã 1940 1950 2105

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.5 l Duratec VE 24V 125 kW (170 CP) transmisie automatã

Greutate netã 1483 1491 1545

Sarcinã utilã 537 539 635

Greutate brutã admisã 2020 2030 2180

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

3.0 l 24V Duratec-ST V6 166 kW (226 CP)

Greutate netã 1485 1490 1549

Sarcinã utilã 515 515 616

Greutate brutã admisã 2000 2005 2165

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq-TDDi 16V 66kW (90 CP)

Greutate netã 1472 1485 1545

Sarcinã utilã 503 495 595

Greutate brutã admisã 1975 1980 2140

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 247

Page 251: Manual Ford Mondeo in limba romana

248

Capacitãþi ºi specificaþii

Greutate vehicul (kg) 4 uºi 5 uºi Wagon

2.0 l DuraTorq TDCi 16V 85kW (115 CP) transmisie manualã în 5 trepte

Greutate netã 1484 1496 1555

Sarcinã utilã 516 509 610

Greutate brutã admisã 2000 2005 2165

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq TDCi 16V 85 kW (115 CP) transmisie manualã în 6 trepte

Greutate netã 1465-1542 1483-1551 1521-1604

Sarcinã utilã 523-600 524-562 631-714

Greutate brutã admisã 2065 2075 2235

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq-TDCi cu transmisie automatã

Greutate netã 1523 1536 1595

Sarcinã utilã 542 539 640

Greutate brutã admisã 2065 2075 2235

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq TDCi 16V 96 kW (160 CP) transmisie manualã cu 6 viteze

Greutate netã 1498 1505 1564

Sarcinã utilã 527 520 621

Greutate brutã admisã 2020 2025 2185

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

2.0 l DuraTorq TDCi 16V 96 kW (130 CP) transmisie automatã

Greutate netã 1524 1536 1595

Sarcinã utilã 541 539 640

Greutate brutã admisã 2065 2075 2235

Sarcinã admisã pe acoperiº 75

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 248

Page 252: Manual Ford Mondeo in limba romana

249

PNEURIPresiunea pneurilor

Presiunea pneurilor trebuieverificatã înainte de a porni la drum,când pneurile sunt reci. Presiunea roþiide rezervã reglatã la cea mai mare

valoare datã pentru combinaþiavehicul/dimensiune pneu.

Dacã sunt folosite pneuri de iarnã,presiunea trebuie reglatã conformrecomandãrilor producãtorului

Aceste presiuni sunt valabile pentruviteze pânã la 160km/h.

Capacitãþi ºi specificaþii

* Viteza nominalã H, V, W sau Y depinde de motor** Pneu de rezervã temporar*** Model Wagon

Presiune pneuri (cu pneurile reci)

Mãrime pneuri* Sarcinã normalã pânã la 3 pers. Sarcinã maximã peste 3 pers.

Faþã Spate Faþã Spate

Toate

transmisie manualã

transmisie automatã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 249

Page 253: Manual Ford Mondeo in limba romana

Note referitoare la presiuneapneurilor

• Presiunea pneurilor este indicatãpentru pneuri reci.

• Presiunea pneurilor precizatãanterior se aplicã ºi ca valori standard lavehiculele cu suspensii sport indiferentde viteza vehiculului.

• Presiunea pneurilor trebuiecrescutã la valorile indicate mai josdacã se conduce la viteze mari pe operioadã mai lungã sau în modcontinuu.

250

Capacitãþi ºi specificaþii

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 250

Page 254: Manual Ford Mondeo in limba romana

251

Capacitãþi ºi specificaþii

Presiune pneuri pentru viteze constante la drum de peste 160km/h (pneuri reci)

Mãrimepneuri1

bar

Sarcinã normalã pânã la 3 pers. Sarcinã maximã peste 3 pers.

Faþã Spate Faþã Spate

1.8 l/1,8 Duratec-HE 16V-Sci-2.0 l Duratec-HE 16V

205/55 R 16 2.4 2.4 2.7 3.0

205/50 R 17 2.4 2.4 2.7 3.1

225/40 R 18 2.2 2.2 2.7 3.0

2.5 l Duratec-VE 24V

205/55 R 16 2.5 2.4 2.7 3.1

205/50 R 17 2.7 2.5 2.9 3.1

225/40 R 18 2.5 2.3 2.7 3.0

3.0 l 24V Duratec-ST V62

225/40 R 18 2.9 2.6 3.0 3.1

2.0 l DuraTorq-TDDi/TDCi transmisie manualã

205/55 R 16 2.5 2.4 2.7 3.1

205/50 R 17 2.8 2.5 2.9 3.1

225/40 R 18 2.6 2.3 2.7 3.0

2.0 l DuraTorq-TDCi transmisie automatã

205/55 R 16 2.6 2.4 2.8 3.0

205/50 R 17 2.7 2.4 2.9 3.0

225/40 R 18 2.6 2.4 2.8 3.0

1 Viteza nominalã H, V, W sau Y depinde de motor2 Pentru o vitezã continuã de peste 220 km/h

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 251

Page 255: Manual Ford Mondeo in limba romana

Schimbarea pneurilor

Pentru a vã asigura cãanvelopele faþã ºi spate seuzeazã uniform ºi dureazã

mai mult timp, este recomandat sãschimbaþi anvelopele faþã în spate ºiinvers, la intervale regulate cuprinseîntre 5000-10000 km, aºa cum se aratãîn grafic.

În funcþie de stilul de conducere ºide suprafeþele de rulare, intervaluloptim poate fi diferit. În acelaºi timp,anvelopele trebuie verificate pentru aobserva eventualele deteriorãri.

Dacã vehiculul dvs. este echipat cuanvelope direcþionale, asiguraþi-vã cãsãgeþile de pe anvelope indicã direcþiade rotaþie când vehiculul este mergeînainte. Sãgeþile de pe ambii pereþilaterali indicã direcþia de rotaþie. Dacã oroatã de rezervã trebuie montatã cu

sãgeata orientatã în sens invers direcþieide rotaþie, apelaþi cât mai rapid la unprofesionist în domeniu pentru a orientaanvelopa în direcþia corectã.

În cazul în care anvelopele au fostînlocuite (cu unele noi sau cândvehiculul este nou), vã rugãm sãacordaþi o atenþie deosebitã rulajului peparcursul a aproximativ 500 km (esterecomandat ca în acest interval sãfolosiþi un stil de condus mai puþinsportiv).

Pneurile pentru vehiculul dvs. aufost alese cu grijã pentru a asigura omanevrabilitate, un confort ºi osiguranþã optime.

La montarea pneurilor,este recomandat sã folosiþimarca instalatã iniþial pevehicul sau cereþi informaþiide la dealer-ul dvs. Ford.

Notã: Vitezometrulvehiculului este afectat de dimensiuneapneurilor utili-zate. Dacã dimensiunea(diametrul) pneurilor diferã faþã de ceaa pneurilor montate în fabricã, mergeþila dealer-ul dvs. Ford pentru areprograma vitezo-metrul. Dacãvitezometrul nu este reprogramat,atunci el nu va mai fi exact ºi nu va maiafiºa viteza corectã.

252

Capacitãþi ºi specificaþii

Anvelopele sau roþilenecorespunzãtoare pot cau-za accidente ºi invalida

aprobarea vehiculului dvs. Citiþi actele maºinii (acolo unde

este cazul) pentru a afla care suntcombinaþiile corecte autorizate roa-tã/anvelopã pentru vehiculul dvs. saucereþi aceste informaþii de la dealer-uldvs. Ford.

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 252

Page 256: Manual Ford Mondeo in limba romana

Anvelope de iarnãDacã se folosesc

anvelope de iarnã, ele trebuiemontate pe toate cele patru

roþi. Nu depãºiþi viteza maximãspecificatã de fabricantul anvelopelor.

Trebuie lipit un sticker pe bord,astfel încât sã-l poatã vedea ºoferul, încare sã fie menþionatã viteza maximã derulare.

Când se folosesc anvelope de iarnã,trebuie respectatã presiunea indicatã defabricant.

Notã: Piuliþele de la roþile cu jantãdin aliaj pot fi folosite ºi la roþile cujantã din oþel pentru o perioadã scurtãde timp (max. 2 sãptãmâni).

Dacã folosiþi roata de rezervã înacelaºi timp cu pneurile de iarnã,

respectaþi regulile indicate în secþiuneaRoatã de rezervã.

Lanþuri de zãpadãFolosiþi doar lanþurile de zãpadã cu

ochiuri mici, recomandate pentru roþileconducãtoare (din faþã). Vã rugãmcereþi informaþii de dealer-ul dvs. Fordprivind lanþurile de zãpadã recoman-date.

Lanþurile de zãpadã trebuie montatedoar la roþile 205/55 R 16 ºi 6,5 J x 16”.

Nu depãºiþi 50 km/h. Scoateþiimediat lanþurile când ºoseaua nu maieste acoperitã de zãpadã.

Sistemele ABS ºi ESP vor continuasã funcþioneze normal.

Pentru a evita deteriorareacapacelor de roatã pe întreg diametrul,acestea trebuie scoase înainte de a pornila drum cu lanþuri de zãpadã.

Puneþi la loc capacele roþilorimediat dupã ce scoateþi lanþurile dezãpadã.

253

Capacitãþi ºi specificaþii

Nu folosiþi niciodatãpiuliþele de la roþile cu jantelede oþel la roþile cu jante din

aliaj.

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 253

Page 257: Manual Ford Mondeo in limba romana

254

Capacitãþi ºi specificaþii

Dimensiuni (mm) 4/5 uºi

Lungime maximã

Lãþime totalã (inclusiv oglinzi exterioare)Înãlþime totalã (greutate netã)

Ampatament

Ecartament faþã

spate

5uºi

4 uºi

* - cu kit de stilizare a caroseriei** - Modele ST220

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 254

Page 258: Manual Ford Mondeo in limba romana

255

Capacitãþi ºi specificaþii

Dimensiuni (mm) Wagon

Lungime maximã

Lãþime totalã (inclusiv oglinzi exterioare)

Înãlþime totalã (greutate netã)

Ampatament

Ecartament faþã

spate

Înãlþime totalã (greutate netã)

Model Wagon

* - cu kit de stilizare a caroseriei** - Modele ST220

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 255

Page 259: Manual Ford Mondeo in limba romana

256

PUNCTE DE PRINDERE PENTRUECHIPAMENTUL DE REMOR-CARE

Modele 4/5 uºi

Capacitãþi ºi specificaþii

Echipamentul de remor-care trebuie instalat doar deun Ford dealer autorizat.

Distanþe

Barã de protecþie - capãt braþ de remorcare

Punct de prindere - centru braþ de remorcare

Suprafaþã ºosea - centru braþ de remorcare

Centru roatã - centru braþ de remorcare

Centru brat de remorcare - lonjeron

Parte interioarã lonjeron

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 1

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 2

* Toate mãsurãtorile se referã la echipamentul de remorcare furnizat de Ford.** Cu vehiculul la greutatea netã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 256

Page 260: Manual Ford Mondeo in limba romana

257

Capacitãþi ºi specificaþii

Distanþe

Barã de protecþie - capãt braþ de remorcare

Punct de prindere - centru braþ de remorcare

Suprafaþã ºosea - centru braþ de remorcare

Centru roatã - centru braþ de remorcare

Centru braþ de remorcare - lonjeron

Parte interioarã lonjeron

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 1

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 2

Centru braþ de remorcare - punct de prindere central 3

* Toate mãsurãtorile se referã la echipamentul de remorcare furnizat de Ford.** Cu vehiculul la greutatea netã

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 257

Page 261: Manual Ford Mondeo in limba romana

258

Capacitãþi ºi specificaþii

Telecomandã cu frecvenþã radioDacã se verificã aprobarea tipului

telecomenzii dvs., consultaþi tabelul demai jos.

* Date necunoscute la momentul tipãririi

Vã recomandãm sã folosiþitelecomanda doar în þãrile menþionate.

Aprobarea tipului de telecomandã

Þara Numãr test oficial

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 258

Page 262: Manual Ford Mondeo in limba romana

259

Capacitãþi ºi specificaþii

Aprobarea tipului de telecomandã

Þara Numãr test oficial

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 259

Page 263: Manual Ford Mondeo in limba romana

260

Capacitãþi ºi specificaþii

SISTEM DE IMOBILIZARE A MOTORULUI. Dacã se verificã aprobarea tipului

sistemului de imobilizare a motorului dvs., consultaþi tabelul de mai jos

Þara Numãr test oficial

Nu necesitã

Sistem inductiv de câmpmagnetic

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 260

Page 264: Manual Ford Mondeo in limba romana

261

Capacitãþi ºi specificaþii

Aprobarea tipului sistemului de imobilizare al motorului

Þara Numãr test oficial

Nu necesitã aprobarea tipului

SCUTIRE DE LICENÞÃ

SCUTIRE DE LICENÞÃ

Raport de confirmare: KTI 980226

1. Date disponibile la momentul tipãririi.

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 261

Page 265: Manual Ford Mondeo in limba romana

262

AABSVezi FrâneAer condiþionatVezi Încãlzire ºi ventilaþie

Airbag 115-122Luminã de avertizare airbag 121Airbag-uri în tavan 119Strategie cu douã etape 117Air-bag-uri frontale 116Air-bag-uri laterale 118

Anvelope ºi roþi 179-188Schimbarea unei roþi 154-160Curãþarea jantelor 220Montarea unei roþi 187Ridicarea pe cric 183Demontarea unei roþi 185Schimbarea pneurilor 246Lanþuri de zãpadã 247Roatã de rezervã 181Pneu de rezervã temporar 188Presiune pneuri 243-245Anvelope de iarnã 247Avertisment depunere gheaþã 9

BBateria 189-194Bateria de rezervã 193-194Baterie deconectatã 130Lampã de avertizare contact 9

Pornirea cu bateria auxiliarã 192Întreþinere 212Telecomandã, înlocuirea bateriei 94Sfaturi pentru siguranþã 189-190Bordul cu instrumente 6-8Brichetã 78Bujie cu scânteie 227-229

CCapacitate cubicã 227-229Capacitãþi de umplere 238Capacitãþi realimentare 238Capacitãþi ºi specificaþii 224Capotã 86, 202CDCutie pentru casete ºi CD-uri 79Magazie automatã de CD-uri 54Ceas, analog 26Centuri de siguranþã 109-114Reglare înãlþime 111Îngrijire centuri de siguranþã 111Dispozitiv pretensionare centuri de siguranþã 111Lampã de avertizare dispozitiv pretensionare centuri de siguranþã 12, 121

Chei 84-100Vezi Sistemul de închidereClaxon 43Combustibil 225Motorinã 225Alimentare 138

Index

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 262

Page 266: Manual Ford Mondeo in limba romana

263

Consum de combustibil 150-151, 230-234Indicator de combustibil 19Clasa de combustibil 227-229Rezervor de combustibil 225Lampã de avertizare nivel scãzutcombustibil 15Capacitate rezervor 238Benzinã fãrã plumb 138Comutator de contact 43Comutator lumini de avarie 26, 160Comutator de oprire sistem de injecþie combustibil 161Conducere 134Frânarea cu ABS 153-154Conducerea cu un convertorcatalitic 139Conducerea cu o sarcinã pe acoperiº 148Conducerea cu o remorcã 141-147Conducerea cu transmisie automatã 134-137Conducere economicã 150-151Contor de parcurs 50-52Contor de parcurs 19Convertorul catalitic 138-140CopiiEchipamente de protecþie pentru copii 122-129Încuietoare de protecþie pentru copii 85Cricul 183-185

DDeteriorarea vopselei 222Dimensiuni 250-251Dispozitiv reducere turaþie 15, 73-74

EESPVezi Programul Electronic deStabilitate (ESP)

FFrâne 152-155Lampã de avertizare ABS 13Sistem de frânare cu anti blocare (ABS) 153-154Lichidul de frânã 152Rezervorul lichidului de frânã 210Specificaþii referitoare la lichidul de frânã 238Lampã de avertizare pentru sistemul de frânare 11,13,14Frâne cu disc 152Sistem de frânare cu circuit dublu 152Sistem de Asistare Frâne în caz de Urgenþã 155Frânã de mânã 79

GGeamuri electrice 66-69Funcþie de anti-blocare 68Resetare dupã înlocuirea bateriei 69Prefaþã 2-5

Index

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 263

Page 267: Manual Ford Mondeo in limba romana

264

Opþiuni de protecþie 4Greutate vehicul 241-243

IIntroducere 2

ÎÎncãlzire ºi ventilaþie 28-42

Aer condiþionat 31-42Aer condiþionat la tractarea uneiremorci 143Aer condiþionat, întreþinere 201Distribuþie aer 30Interschimbare aer 28Devrijare geamuri 34Control automatic electronictemperaturã 37-42Încãlzire spaþiu picioare 40Filtru de aer proaspãt 29Aer condiþionat manual 31-36Aer recirculat 35, 41Orificii de ventilare 30

Închidere centralizatã a uºilorVezi Sistem de închidereÎnchidere dublã 91Întreþinere ºi îngrijire 200Plan de întreþinere 201Îngrijirea tapiþeriei din piele 224Îngrijire vehicul 218-224Produse de curãþare 222Stropitoare electricã 219Lichide vehicul 238

LLãmpi de control 8-19Lãmpi de avertizare 8-19Lampã de control vitezã automatã 15Lichid de ambreiaj

Rezervorul lichidului de ambreiaj 210Specificaþii 237

Lichid de transmisie 238Capacitate lichid de transmisie 239Nivel lichid de transmisie 208Limitator de turaþie al motorului 130

LuminiÎnlocuire becuri 162-172Lãmpi de control 8-19Fazã scurtã 19, 48Lampã de control semnalizatoare 11Manetã semnalizatoare 48Lumini exterioare, semnal sonor deavertizare 19Comutator lumini de avarie 26Control reglare faruri 23-24Stropitoare faruri 57Sistem spãlare faruri 214Faruri 19Regulator intensitate luminã de pe tabloul de bord 23Lumini interioare 58Comutator lumini 19-23Fazã lungã 49Lampã de control fazã lungã 12Manetã multifuncþionalã 48-52Lumini de parcare 19Lumini de citit 58

Index

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 264

Page 268: Manual Ford Mondeo in limba romana

265

Lãmpi de ceaþã 22Lumini laterale 19Lãmpi de avertizare 8-19Faruri Xenon 23, 162

Lumini interioare 171

MMotoare

Capotã 202Motor Diesel, lampã de control bujie incandescentã 8Motor Diesel, pornire 133Motor Diesel, oprire 133Compartimentele motorului 203-207Date despre motor 228-230Sistem de imobilizare motor 95-96Numãr motor 225Lampã de avertizare motor 14Motor înecat 131Program de strategie pentrufuncþionare limitatã 160Motoare pe benzinã 130Rodajul 5Inhibitor demaror 130Pornirea motorului 131-133

NNumãr de identificare vehicul 225

OOdometru (kilometraj) 19

OglinziOglindã retrovizoare interioarã 58Oglinzi retrovizoare exterioare,acþionate electric 64-65Sistem încãlzire oglinzi retrovizoare exterioare 64Maneta multifuncþionalã 48Afiºaj multifuncþional 18

PParcare 140Piese originale 2Plãcuþã de identificare vehicul 225Pornirea cu bateria auxiliarã 193-194Pornirea motorului 131-133Pornirea pe timp rece 132

Portbagaj pe acoperiºSarcinã admisã pe acoperiº 148Suspensie cu autoechilibrare 149

PortbagajCreºterea sarcinii pe podea 109Capacul portbagajului 81Plasã pentru portbagaj 82Deschiderea portbagajului 27, 85Deschiderea hayonului 91Transportarea bagajelor 109Lampã de avertizare, compartiment 12Prizã/brichetã 78

Index

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 265

Page 269: Manual Ford Mondeo in limba romana

266

Program Electronic de Stabilitate (ESP) 155-157

Lampã de control ESP 14Comutator ESP 27Protecþia dedesubtului maºinii 140, 221Protecþia mediului 3Punct de putere 78Punctele de fixare a cricului 184Putere ieºire 196-197

RRealimentare 228-230Relee ºi siguranþe 173-175Remorcã

Aer condiþionat la tractarea uneiremorci 143Barã de remorcare 144-147Ataºare remorcã, detaºabilã 144-147Tractare remorcã 118-124

RemorcarePuncte de prindere 252-253Împingere/remorcare 195-199Inel de remorcare 195RoþiVezi Anvelope ºi Roþi

SScaune ºi echipamente de siguranþã 101

Scaune 101-109Echipamente de siguranþã pentrucopii 122-129Poziþia corectã 101

Rabatarea spãtarului 103Scaune din faþã 101-103Tetiere 104-105Sistem de încãlzire scaune din faþã 106Comutator încãlzire scaune din faþã 27Suport lombar 103

Schimbarea vitezelor 236Scrumierã

Scrumiera din faþã 77Scrumiera din spate 80

Senzor cu ultrasunete pt. distanþa de parcare 158-159Service 200, 201Siguranþe ºi relee 173-175

Simboluri de avertizare 3Sistem de imobilizare 95-96

Chei codate 97Sistemul de rãcire

Antigel 211-212Lichidul de rãcire 211-212Capacitate lichid de rãcire 238Specificaþii referitoare la lichidul de rãcire 238Indicator de temperaturã 17

Sistem de imobilizare motor, aprobareTip 256-257Sistem încãlzire lunetã 26Sistem încãlzire parbriz 25Sistem de închidere

Închidere centralizatã a uºilor 87-91Încuietori de siguranþã pentru copii 85

Index

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 266

Page 270: Manual Ford Mondeo in limba romana

267

Încuietori uºi 84Lampã de avertizare uºã deschisã 12Deschidere / închidere centralizatã 93Comutator de contact 43Programare chei 92-99Chei, codate pentru sistemul deimobilizare 97Încuietori 84-97Deschiderea capotei 202Telecomandã 84, 89-94Telecomandã, înlocuirea bateriei 94Telecomandã, programarea cheilor 92-93Telecomandã, aprobarea tipului 89Sistem de închidere pentru siguranþã 87-89Blocare coloana de direcþie 43

Sistem de frânare cu anti-blocare(ABS)Vezi FrâneSistem de alarmã anti-furt 99-100Oprirea alarmei 100Sistem de direcþie

Reglarea volanului 44Nivel lichid servodirecþie 212Specificaþii referitoare la lichidul deservodirecþie 238Blocare sistem direcþie 43Parasolare 59

Spãlare/stergere parbriz si lunetaSistem de spãlare parbriz 55ªtergere parbriz 55Stropitoare faruri 57ªtergere intermitenta 55

Spãlare/ºtergere lunetã 57Capacitate lichid de spãlare 238Rezervor lichid de spãlare 214Specificaþii referitoare la lichidul despãlare 238Duze stropitoare 215Lame ºtergãtor 216Manetã ºtergãtor 55

Spãlarea vehiculului 218-221Suporturile pentru ceºti 77Suspensie cu autoechilibrare 149

ªªtiri referitoare la circulaþie, oprire 54

TTabloul de bord 8-19Tahometru 17Telecomandã cu frecvenþã radio,aprobare tip 254-255Telecomandã radio 53TetiereVezi ScauneTipuri de ulei 237-239Transmisie manualã 70Pornirea prin remorcare/împingere 197Lichid de transmisie 238Capacitate lichid de transmisie 238Transmisie automatã 71-75Trecerea într-o treaptã inferioarã(kickdown) 135

Index

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 267

Page 271: Manual Ford Mondeo in limba romana

Conducerea cu transmisie automatã 134-135Frânã parcare 199Kickdown 135Schimbãtor de viteze manual 135-186Pornirea de pe loc 134-135Lampã de control dispozitiv reducereturaþie 15, 71Marºarier 73Blocarea schimbãtorului de viteze 74Poziþiile schimbãtorului de viteze 71-75Pornirea motorului 131Remorcarea 195Trapã de aerisire 59-63Funcþie de anti blocare 61Mod de siguranþã 63Triunghi reflectorizant 83Trusã de prim ajutor 83

UUlei de motor 208-209

Capacitãþi 238Joja de ulei 208-209Filtrul de ulei 228-230Lampã de avertizare presiune ulei 10Specificaþii referitoare la ulei

237-238Urgenþe pe ºosea 160

VVentilaþieVezi Încãlzire ºi VentilaþieVitezometru 18Control vitezã 45-47

268

Index

p233-final.qxp 3/7/2006 2:22 PM Page 268