Ford Fiesta 2007

256
Cuprins Introducere 4 Prefaþã 4 Siguranþa ºi protecþia mediului 5 Rodajul 7 Instrumentele de bord 10 Lãmpi de avertizare ºi indicatoare 12 Indicatoare 21 Comenzile sistemului de climatizare 25 Încãlzirea ºi ventilaþia 25 Aerul condiþionat 30 Lumini 37 Farurile 37 Reglarea unghiului farurilor 39 Indicatoarele de direcþie 41 Luminile interioare 42 Comenzile postului de conducere 43 Reglarea volanului 43 Comenzile ºtergãtorului/spãlãtorului de parbriz 44 Încãlzirea parbrizului/lunetei 50 Oglinzile 51 Parasolarul 52 Geamurile acþionate electric 54 Dispozitive de blocare (siguranþa) 56 Cheile 56 Dispozitivele de blocare 56 Telecomanda cu radiofrecvenþã 61 Sistem antifurt 70

description

Manual autoturism ford fiesta model 2007

Transcript of Ford Fiesta 2007

Page 1: Ford Fiesta 2007

Cuprins

Introducere 4

Prefaþã 4

Siguranþa ºi protecþia mediului 5

Rodajul 7

Instrumentele de bord 10

Lãmpi de avertizare ºi indicatoare 12

Indicatoare 21

Comenzile sistemului de climatizare 25

Încãlzirea ºi ventilaþia 25

Aerul condiþionat 30

Lumini 37

Farurile 37

Reglarea unghiului farurilor 39

Indicatoarele de direcþie 41

Luminile interioare 42

Comenzile postului de conducere 43

Reglarea volanului 43

Comenzile ºtergãtorului/spãlãtorului de parbriz 44

Încãlzirea parbrizului/lunetei 50

Oglinzile 51

Parasolarul 52

Geamurile acþionate electric 54

Dispozitive de blocare (siguranþa) 56

Cheile 56

Dispozitivele de blocare 56

Telecomanda cu radiofrecvenþã 61

Sistem antifurt 70

Page 2: Ford Fiesta 2007

Cuprins

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã 72Scaunele 72Centurile de siguranþã 78Airbag-uri 82Dispozitive de siguranþã pentru copii 92Sistemele audio 97

Modelul 2500 98

Modelul 3500 98

Modelul 4500 99

Modelul 6006 99Conducerea vehiculului 130Frânele 130Programul electronic de stabilitate (ESP) 133Direcþia 137Pornirea 139Funcþionarea transmisiei 141Transmisia Durashift EST 143Încãrcãtura vehiculului 152Tractarea unei remorci 154Senzorul pentru distanþa de parcare 160Situaþii de oprire de urgenþã 162Comutatorul semnalizatorului de avarie 162Comutatorul pentru închiderea pompei de combustibil 163Înlocuirea becurilor 165Siguranþe ºi relee 174Schimbarea unei roþi 181Pornirea prin conectare la bateria altui vehicul 191Remorcarea vehiculului 194Curãþarea vehiculului 198Spãlarea vehiculului 198Conservarea pãrþii de dedesubtul caroseriei 200

Page 3: Ford Fiesta 2007

Cuprins

Întreþinerea 203Service 203Diagrama operaþiilor de întreþinere 204Deschiderea capotei motorului 205Compartimentul motorului 207Joja de ulei motor 210Lichidul de frânã/ambreiaj 212Lichidul de rãcire 213Lichidul de servodirecþie 214Bateria 215Lichidul dispozitivului de spãlare 216Informaþii referitoare la anvelope 218Capacitãþi ºi specificaþii 219Numere de identificare 219Informaþii referitoare la combustibil 220Date despre motor 222Consumul de combustibil 224Date privind schimbãtorul de viteze 225Uleiul de motor 226Lichidele folosite în funcþionarea vehiculului 227Greutatea vehiculului 229Dimensiunile vehiculului 236

Accesorii 242

Index 245

Ghidul pentru alimentarea la staþia de benzinã 255

Paºaport echipament audio 256

Page 4: Ford Fiesta 2007

Introducere

4

PREFAÞÃ

Vã felicitãm pentru achiziþionareanoului dumneavoastrã autovehicul Ford.Vã rugãm sã citiþi cu atenþie acestmanual pentru a vã familiariza cu vehi-culul dumneavoastrã. Cu cât ºtiþi ºi înþe-legeþi mai multe despre vehicululdumneavoastrã, cu atât siguranþa,economicitatea ºi plãcerea de a-lconduce vor fi mai mari.

Acest Manual al proprietarului vãajutã sã vã familiarizaþi cu modul deutilizare a vehiculului dumneavoastrã ºivã oferã sugestii pentru conducereazilnicã ºi îngrijirea generalã.

Manualul descrie fiecare opþiune ºivariantã de model disponibile în fiecareþarã europeanã ºi de aceea anumitearticole incluse în acesta s-ar putea sãnu se aplice vehiculului dumneavoastrã.Totodatã, datoritã ciclurilor de tipãrire,s-ar putea ca acest manual sã descrieanumite opþiuni înainte ca acestea sã fiedisponibile pe scarã largã.

Operaþiile de service ºi evidenþaverificãrilor stãrii caroseriei ºi vopseleisunt înregistrate în Evidenþa de Service.

Certificatul de garanþie ºi ghidulde service vã informeazã asupra dife-ritelor programe de Garanþie Ford ºiasupra Planului de Service Ford.

Sistemele de navigaþie sunt des-crise în manuale separate, dupã caz.

Întreþinerea regulatã a vehicululuidumneavoastrã ajutã la menþinerea stãriisale funcþionale ºi a valorii de revânzare.O reþea de peste 7.000 dealeri Ford dinîntreaga Europã este la dispoziþiadumneavoastrã pentru a vã asiguraservicii profesionale, de înaltã clasã.

Personalul special instruit al aces-tora deþine cea mai înaltã calificarenecesarã asigurãrii unui service adecvat,de înaltã clasã, pentru vehiculul dum-neavoastrã. De asemenea, ei suntsusþinuþi de o gamã largã de echi-pamente ºi scule special proiectatepentru întreþinerea vehiculelor Ford.

Nu uitaþi sã predaþi „ManualulProprietarului“ atunci cândrevindeþi vehiculul. Acesta

reprezintã parte integralã a vehiculului.

Page 5: Ford Fiesta 2007

Introducere

5

PENTRU SIGURANÞADUMNEAVOASTRÃ ªI PROTECÞIA MEDIULUI

Simboluri de avertizare dinacest manual

Cum puteþi reduce riscul derãnire personalã ºi cum puteþi preveniproducerea de avarii altor participanþi latrafic, vehiculului dumneavoastrã ºiechipamentelor din dotare? Rãspun-surile la astfel de întrebãri le aflaþi dincomentariile însoþite de simbolul triun-ghiului de avertizare. Aceste comentariitrebuie citite ºi respectate.

Notã:Informaþiile importante sunt deasemenea prezentate în paragrafele careîncep cu cuvântul Notã scris cu caractereîngroºate. Este important sã citiþi ºi sãînþelegeþi conþinutul acestor note.

Simboluri de avertizare pevehiculul dumneavoastrã

Când vedeþi acest simbol, este imperiosnecesar sã consultaþi secþiuneacorespunzãtoare din manualînainte de a interveni sau de aefectua orice fel de reglaje.

Protecþia mediului

Fiecare dintre noi trebuie sã ne aducemcontribuþia la protecþiamediului. Utilizarea corectã avehiculului ºi eliminarea auto-rizatã a deºeurilor rezultate din

curãþirea autovehiculului, ca ºi a lubri-fianþilor uzaþi reprezintã paºi importanþiîn acest sens. Informaþiile relevante înaceastã privinþã sunt evidenþiate în acestmanual prin simbolul copacului.

Page 6: Ford Fiesta 2007

Introducere

6

Dotãri de protecþie pentruconducerea în siguranþã

Riscul rãnirii în cursul accidentelorde circulaþie nu va putea fi eliminatcomplet niciodatã, dar se poate reducecu ajutorul tehnologiilor moderne.

De exemplu, în afara zonelor deabsorbþie a ºocurilor de coliziune dinfaþa ºi din spatele autovehiculului,existã ºi zone de protecþie la impactullateral, în uºi. În funcþie de varianta demodel, airbag-urile laterale de pe sca-unele din faþã ºi airbag-urile pentrucap situate în capitonajul plafonuluiasigurã protecþie suplimentarã în caz decoliziune lateralã.

Sistemul de siguranþã modern pre-vãzut cu airbag-uri cu declanºare îndouã faze oferã protecþie în caz de coli-ziune frontalã. Scaunele cu sistem deantiglisare împiedicã alunecarea pe subcentura de siguranþã. Pentru a prevenirãnirea la nivelul picioarelor, vehicululeste prevãzut cu pedale retractabile.Aceste caracteristici sunt destinatereducerii riscului de rãnire.

Nu uitaþi cã aceste dotãri care spo-resc siguranþa s-ar putea sã nu fienecesare niciodatã, dacã sunteþi prudenþiºi conduceþi permanent cu mare atenþie.

Citiþi cu atenþie secþiuneaAirbag-uri, începând de la pa-gina 86. Utilizarea incorectã a

airbag-ului poate cauza rãniri.

Pericol extrem! Nu aºezaþiun scaun pentru copii pe unscaun protejat de airbag frontal

în stare de funcþionare!Existã riscul de rãnire gravã sau

deces la deschiderea airbag-ului.Cel mai sigur loc pentru aºezarea

copiilor într-un vehicul este bancheta dinspate, cu folosirea sistemelor de sigu-ranþã adecvate.

Siguranþã conferitã de echi-pamente electronice

Pentru siguranþa dumneavoastrã, vehi-culul este echipat cu comenzi electronicesofisticate.

Dacã folosiþi alte echipa-mente electronice (de ex. telefonmobil fãrã antenã exterioarã) se

pot genera câmpuri electromagnetice, carecontribuie la funcþionarea defectuoasã aechipamentelor electronice ale vehiculului.Prin urmare, va trebui sã respectaþiinstrucþiunile producãtorilor echipamen-telor.

Butonul de siguranþã pentru sistemul de injecþiecombustibil (doar pentru vehi-culele pe benzinã)

În caz de accident, butonul desiguranþã va întrerupere automatalimentarea cu combustibil a motorului.Activarea acestui buton se poateproduce ºi printr-o vibraþie bruscã (deex., coliziune în momentul parcãrii).Pentru resetarea butonului, citiþiinstrucþiunile de la pagina 168.

Page 7: Ford Fiesta 2007

Introducere

7

Rodajul

Nu existã anumite reguli obligatoriiprivind rodajul vehiculului dumnea-voastrã. Pur ºi simplu evitaþi sã condu-ceþi prea „energic” în primii 1500 km.Variaþi viteza frecvent ºi evitaþi turareaexageratã a motorului. Acest lucru estenecesar pentru a permite pieselormobile sã se rodeze ºi sã se îmbineperfect.

Anvelopele noi necesitã o distanþãde rodaj de aproximativ 500 de km. Înaceastã perioadã este posibil caautomobilul sã prezinte caracteristici demanevrabilitate diferite. Ca urmare, evi-taþi stilul de conducere „sportiv” încursul primilor 500 de km.

Dacã este posibil, evitaþi utilizarea lamaximum a frânelor în cursul primilor150 km în oraº ºi al primilor 1500 kmpe autostradã.

Dupã 1500 km puteþi creºte treptatperformanþa vehiculului dumneavoastrãpânã la vitezele maxime permise.

Evitaþi utilizarea turaþiilorprea mari ale motorului. Ast-fel, protejaþi motorul, reduceþi

consumul de combustibil ºi nivelul dezgomot al motorului ºi contribuiþi lareducerea poluãrii mediului.

Vã dorim sã vã bucuraþi de plãcereade a conduce vehiculul dumneavoastrãFord în condiþii de maximã siguranþã.

Page 8: Ford Fiesta 2007

Introducere

8

Glosarul simbolurilor folosite pentru vehicul

Simbolurile de mai jos sunt câteva dintre cele pe care le veþi întâlni la vehicululdumneavoastrã.

Consultaþi Manualul Proprietarului

Simbol de avertizare

Simbol triunghi reflectorizant semnalizare avarie

Centurã de siguranþã

Airbag-uri

Airbag-uri laterale

Semnalizator dezactivare airbag

Simbol de avertizare dispozitive desiguranþã pentru copii

Dispozitive de blocare de siguranþã pentru copii

Sistemul de frânare

Sistem antiblocare frâne

Program electronic de stabilitate (ESP)

Lichid de frânã fãrã conþinut de petrol

Page 9: Ford Fiesta 2007

Introducere

9

Lumini

Lãmpi de ceaþã faþã

Parbrizul cu sistem de încãlzire

Geamuri cu acþionare electricã

Combustibil

Motorul

Temperatura lichidului de rãcire motor

Uleiul de motor

Sistemul Durashift EST

Bateria

Acidul din baterie

Gaze explozibile

Evitaþi fumatul, flacãra deschisã sau scânteile

Page 10: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

10

Pagina 40 Buton de comandãreglare unghi faruri

Pagina 49Manetã de deblocareportbagaj

Pagina 41Semnalizatoredirecþie/faza lungã

Pagina 12-24Instrumentele debord

Pagina 48Telecomandã sistemaudio

Pagina 38Lumini exterioare, lãmpide ceaþã faþã, lampã deceaþã spate

Pagina 43Reglaj volan Pagina 138

Contact

Pagina 43-45Manetã ºtergãtorde parbriz

Pagina 43Claxonul

Page 11: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

11

Pagina 27Fantele de aerisire

Pagina 49Butonul luminilorde avarie

Paginile 49, 90Lampã dezactivareairbag-uri

Pagina 50Parbriz cuîncãlzire

Pagina 50Luneta cuîncãlzire

Pagina 97 -129Echipamentul audio

Pagina 25-36Sistemul de încãl-zire/ventilaþie/aercondiþionat

La unele variante aspectul ºi am-plasarea anumitor dispozitive pot diferide cele indicate aici, totuºi, referinþeleprivind paginile rãmân în vigoare.

Page 12: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

12

LÃMPI DE AVERTIZARE ªIINDICATOARE

Lampã avertizare nivel scãzut decombustibil

Dacã lampa de avertizare se aprinde,alimentaþi cu combustibil cât mai curândposibil. Consultaþi ºi secþiunea Indicatorulde combustibil de la pagina 21.

Lampã de avertizare uºi deschise

Se aprinde când contactul este cu-plat ºi rãmâne aprinsã dacã una dintreuºi sau portbagajul nu este închis(ã)corect.

Page 13: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

13

Lampa de avertizare contact

Se aprinde când contactul estepornit. Ar trebui sã se stingã imediat cemotorul porneºte.

Dacã rãmâne aprinsã în timp cemotorul funcþioneazã indicã odefecþiune. Apelaþi la un dealer Fordpentru verificarea acesteia imediat ceeste posibil.

Dacã lampa lumineazã intermitentîn timpul condusului, reduceþi imediatviteza vehiculului imediat. Dacã lampacontinuã sã lumineze intermitent, evitaþiaccelerarea puternicã ºi turaþiile mariale motorului ºi apelaþi la un dealer Fordpentru verificarea imediatã a vehi-culului.

Lampã de avertizare temperaturãmotor

Dacã lampa lumineazã intermitent,motorul este supraîncãlzit. Opriþi imediatºi decuplaþi contactul. Determinaþi sursaproblemei imediat ce motorul s-a rãcit.Consultaþi ºi secþiunea Indicatorul detemperaturã de la pagina 22.

În anumite condiþii defuncþionare, ventilatorul sis-temului de rãcire va continua

sã funcþioneze mai multe minute dupãoprirea motorului. Acest lucru estenormal.

Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetelesau un articol de îmbrãcãminte - eºarfe,cravate - în ventilator.

Pentru a evita opãrirea, nudeschideþi niciodatã capaculrezervorului de lichid de rãcire

când motorul este încins. Nu reporniþimotorul pânã ce nu aþi eliminatproblema.

Page 14: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

14

Lampa indicatorului de direcþie

Lumineazã intermitent în timpul con-dusului. O creºtere bruscã a frecvenþeisemnalului luminos avertizeazã asupraarderii unui bec al indicatorului dedirecþie.

Dacã vehiculul dumneavoastrã estedotat cu echipament de remorcare montatdin fabricã sau de producþie originalãFord, lampa indicatoare vã avertizeazã deasemenea despre arderea unui becindicator de pe remorcã.

Mesajul de avertizare transmis desistemul de Control Electronic alAcceleraþiei (EAC)

Dacã acest afiºaj apare în timpulcondusului, indicã o defecþiune. Vehicu-lul totuºi poate fi condus în continuare.Apelaþi la un dealer Ford pentruverificarea sistemului cât mai curândposibil.

Dacã performanþa motorului scade,vehiculul poate fi totuºi condus însiguranþã, pânã la viteza maximã de 30 km/orã. Apelaþi la un dealer Fordpentru verificarea vehiculului imediat.

Notã: Mesajul de avertizare poateapãrea luminat ºi dacã motorul nu por-neºte. Acest lucru se poate întâmpla dacãbateria este aproape descãrcatã. În con-diþii normale, odatã restabilit nivelul co-rect de încãrcare a bateriei, mesajul deeroare se va ºterge.

Page 15: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

15

Lampa indicatoare pentru bujii(numai la motoarele turbo Diesel)

Se aprinde când contactul estecuplat ºi este necesarã preîncãlzireabujiilor pentru pornirea motorului. Nuporniþi motorul pânã ce lampa nu sestinge.

Lampa de avertizare SistemDurashift EST

La cuplarea contactului (poziþia II),lampa se aprinde scurt pentru aconfirma cã sistemul este operaþional.

Dacã lampa se aprinde în timpulcondusului, aceasta indicã o defecþiune.Apelaþi la un dealer pentru verificareasistemului.

Lampa indicatoare pentru fazãlungã

Se aprinde când farurile sunt aprinsecu faza lungã sau când se foloseºtesemnalizarea cu farurile („lumina deîntâlnire”).

Page 16: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

16

Lampa de avertizare a sistemuluide frâne

Când contactul este activat (poziþia“II”), lampa se aprinde scurt pentru aconfirma cã sistemul este în funcþiune.

Lampa rãmâne aprinsã când frâna demânã este angajatã.

Dacã lampa rãmâne aprinsã dupãdezangajarea frânei de mânã, indicãnivel scãzut al lichidului de frânã.

Adãugaþi imediat lichid defrânã pentru a aduce nivelulpânã la semnul MAX. Apelaþi

la un dealer Ford pentru verificareasistemului. Aprinderea lãmpii în timpulcondusului indicã defectarea unuia dincircuitele de frânã. Al doilea circuit defrânã rãmâne intact. Apelaþi la un dealerFord pentru verificarea sistemuluiînainte de a vã continua cãlãtoria.Conduceþi încet ºi prudent pânã cânddefecþiunea va fi corectatã.

Va trebui sã apãsaþi pedalade frânã mai puternic ºi sãluaþi cunoºtinþã cã aveþidistanþe mai mari de oprire.

Page 17: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

17

Lampa de avertizare ABS

La cuplarea contactului (poziþia II),lampa se aprinde scurt pentru aconfirma cã sistemul este operaþional.

Dacã lampa se aprinde în timpulcondusului, aceasta indicã o defecþiune.Apelaþi la dealerul dumneavoastrãpentru verificarea sistemului.

Frâna normalã (fãrã ABS) rãmânefuncþionalã.

Indicaþiile importante referitoare lautilizarea sistemului ABS se gãsesc însecþiunea Frâne, începând cu pagina130.

Lãmpile de avertizaresistem de frânare ºi ABS

Dacã ambele lãmpi de avertizare seaprind simultan în timpul condusului,opriþi vehiculul imediat ce acest lucru sepoate face în siguranþã. Apelaþi la undealer Ford pentru verificarea siste-mului de frânare înainte de a vãcontinua cãlãtoria.

Reduceþi treptat viteza vehi-culului. Folosiþi frânele cufoarte mare grijã. Nu apãsaþi

pedala de frânã brusc.

Page 18: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

18

Lampa de avertizare airbag/pretensionare centuri de siguranþã

Când contactul este cuplat (poziþia II),lampa se aprinde scurt pentru a confirmacã sistemul este în funcþiune.

Dacã lampa se aprinde în timp ceconduceþi, aceasta indicã o defecþiune.Apelaþi la dealerul dumneavoastrãpentru verificarea sistemului imediat ceacest lucru este posibil.

Pentru detalii suplimentare,consultaþi secþiunea Airbag-uri, înce-pând cu pagina 82.

Lampa de avertizare ProgramElectronic de Stabilitate (ESP)

Când contactul este cuplat (poziþiaII), lampa se aprinde scurt, pentru aconfirma cã sistemul este operaþional.

În timpul mersului, lampa lumineazãintermitent în perioadele de activare.

Dupã cuplarea contactului, dacãlampa nu se aprinde sau rãmânepermanent aprinsã în timpul mersului,aceasta indicã o defecþiune (cu excepþiacazului în care sistemul a fost dezactivatmanual, situaþie în care de asemenealampa se va aprinde). În cursul uneidefecþiuni, sistemul se va dezactiva.Apelaþi la un dealer Ford pentruverificarea sistemului.

Pentru detalii suplimentare,consultaþi secþiunile Butonul pentruProgramul Electronic de Stabilitate(ESP) de la pagina 50 ºi ProgramulElectronic de Stabilitate (ESP),începând cu pagina 133.

Page 19: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

19

Lampa de avertizare presiune ulei

Se aprinde când contactul este cu-plat. Lampa ar trebui sã se stingãimediat ce motorul porneºte.

Dacã rãmâne aprinsã dupã porniresau se aprinde în timpul mersului, opriþivehiculul imediat, opriþi motorul ºiverificaþi nivelul uleiului de motor.

Adãugaþi imediat ulei, dacã nivelulacestuia este scãzut.

Nu vã reluaþi cãlãtoria dacã nivelululeiului nu este cel corect.Este posibil sã existe oproblemã la sistemul delubrifiere al motorului, care

poate conduce la defectarea gravã amotorului. Apelaþi la un dealer Fordpentru verificarea motorului.

Indicatorul sistemului de imobilizaremotor

Se aprinde intermitent când sistemulde imobilizare motor este armat. Pentrudetalii suplimentare consultaþi secþiuneaSistemul de imobilizare a motoruluiîncepând cu pagina 66.

Page 20: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

20

Lampa de avertizare contact

Se aprinde când contactul estecuplat. Aceasta ar trebui sã se stingãimediat ce motorul porneºte.

Dacã lampa nu se stinge sau dacãrãmâne aprinsã în timpul mersului,opriþi toate echipamentele electrice carenu sunt necesare ºi îndreptaþi-vã imediatspre cel mai apropiat service.

Pentru detalii suplimentare,consultaþi secþiunea Pornirea, începândcu pagina 138.

Indicator luminos faruri de ceaþãfaþã

Se aprinde când sunt aprinse farurilede ceaþã din faþã. Pentru detaliisuplimentare consultaþi secþiuneaButonul pentru luminile exterioare, de lapagina 37.

Indicator luminos faruri de ceaþãspate

Se aprinde când farurile de ceaþã dinspate funcþioneazã. Pentru detalii supli-mentare consultaþi secþiunea Comutatorulpentru luminile exterioare, de la pagina37.

Lãmpile de ceaþã spate potfi folosite numai când vizibi-litatea este redusã la sub 50 de

m; folosirea acestora nu este permisãcând plouã sau ninge.

Page 21: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

21

INDICATOARE

Indicatorul de combustibil

Dacã lampa de avertizare nivelscãzut de combustibil se aprinde,alimentaþi cât mai curând posibil.

Sãgeata alãturatã simbolului pompeide benzinã indicã latura vehiculului pecare se aflã capacul rezervorului decombustibil.

Cantitatea de combustibil necesarãumplerii complete a rezervorului poatefi mai micã decât capacitatea indicatã arezervorului, întrucât o cantitate micãde combustibil va mai rãmâne întotdea-una în rezervor.

Pentru a asigura resetarea corectã aindicatorului de combustibil, decuplaþicontactul (poziþia 0) în cursul alimen-tãrii sau timp de minimum 5 secundeimediat dupã alimentare.

Dupã umplerea completã a rezer-vorului de combustibil, indicatorul nuse va deplasa din poziþia „plin“ pânã cevehiculul nu parcurge o anumitãdistanþã.

Alimentaþi!

Page 22: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

22

Indicatorul de temperaturã

Indicã temperatura lichidului derãcire a motorului. La temperaturanormalã de funcþionare, acul indicatorrãmâne în centrul zonei respective.

Dacã acul indicator intrã în zonaneagrã ºi/sau lampa de avertizaretemperaturã clipeºte, motorul estesupraîncãlzit. Opriþi motorul ºideterminaþi sursa problemei, dupã cemotorul s-a rãcit.

În anumite condiþii defuncþionare, ventilatorulsistemului de rãcire poate

continua sã funcþioneze timp de maimulte minute dupã oprirea motorului.Acest lucru este foarte normal.

Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetelesau articole de îmbrãcãminte - cravate,eºarfe - în ventilator.

Pentru a evita opãrirea, nuscoateþi niciodatã capaculrezervorului de lichid de rãcirecând motorul este încins. Nu

reporniþi motorul pânã ce nu aþi eliminatproblema.

Turometrul

Indicã turaþia motorului în rotaþii peminut. Turaþiile maxime permise pentrufiecare motor sunt înscrise în tabelulDate referitoare la motor, începând cupagina 222.

Page 23: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

23

Vitezometru

Indicã viteza curentã de parcurs.

Notã: Vitezometrul vehiculului esteinfluenþat de dimensiunea anvelopelorutilizate pe vehicul. Dacã dimensiuneaanvelopelor (diametrul, nu lãþimea) estealta decât cea a anvelopelor cu care estedotat vehiculul din fabricã, apelaþi la undealer Ford pentru reprogramareavitezometrului. Dacã vitezometrul nueste reprogramat, acesta poate afiºa oaltã vitezã decât cea realã.

Kilometrajul/Contorul de parcursindividual

Kilometrajul înregistreazã numãrultotal de kilometri parcurºi de vehicul.

Contorul de parcurs individual poateînregistra numãrul de kilometri parcurºiîn cãlãtorii separate.

Pentru a comuta între afiºajul kilo-metrajului ºi cel al contorului deparcurs, apãsaþi scurt pe butonul decomutare între funcþii/resetare de pepanoul de bord.

Pentru resetare, apãsaþi ºi menþineþiapãsat butonul din partea dreaptã apanoului de bord atunci când este selec-tat contorul de parcursuri individuale.

Vitezometru

Ceas digital

Buton decomutare întrefuncþii/resetare

KilometrajContor deparcursindividual

Page 24: Ford Fiesta 2007

Instrumentele de bord

24

Afiºajul treptelor de viteze

La cuplarea contactului (poziþia II),afiºajul treptelor de viteze lumineazãscurt toate secþiunile.

Afiºajul indicã poziþia treptei devitezã selectatã în acel moment.

La selectarea modului automat seafiºeazã mesajul Auto.

Luminarea intermitentã a uneianumite trepte de vitezã în interiorulafiºajului indicã o treaptã de vitezãcerutã. Este posibil sã se cearãintervenþia ºoferului.

Pentru informaþii suplimentare,consultaþi secþiunea Vehicule cu sistemDurashift EST, de la pagina 141, ºi sec-þiunea Durashift EST, începând de lapagina 143.

Ceasul digital

Pentru a comuta între formatul cu 12ºi respectiv 24 de ore, apãsaþi scurtbutonul din partea stângã a panoului debord.

Pentru a seta ora, apãsaþi ºi men-þineþi apãsat butonul din stânga. Afiºajulorei va începe sã clipeascã.

În timp ce afiºajul orelor clipeºte,apãsaþi scurt butonul din dreapta, pentrua avansa orele. Pentru a avansa rapidorele, apãsaþi ºi menþineþi apãsatbutonul din dreapta.

Pentru a seta minutele, apãsaþi dinnou ºi menþineþi apãsat butonul dinstânga. Procedaþi ca în cazul setãriiorelor.

Modul de setare se va dezactiva la 5 secunde de la încetarea apãsãrii butonului.

Page 25: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

25

ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA

Circuitul aerului

Aerul din exterior intrã în vehiculprin fantele de aerisire din faþa parbri-zului.

Menþineþi permanent fantele de aerde sub parbriz curãþate de zãpadã,frunze etc., pentru a permite sistemuluide încãlzire ºi ventilaþie sã funcþionezecorect ºi eficient.

Aerul trece prin habitaclu ºiportbagaj ºi iese din vehicul prin fantelede aerisire de sub bara din spate.Blocarea acestor fante poate cauzaaburirea geamurilor.

Curent de aer forþat

În cazul funcþionãrii normale, uncurent de aer continuu, direcþionat cãtregeamurile laterale dotate cu dezabu-rizatoare, previne aburirea geamurilorlaterale.

Dacã apare totuºi aburireageamurilor, reglaþi butoanele dedistribuþie aer în funcþie de necesitate.

Page 26: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

26

Filtrul de aer proaspãt

(dacã este în dotare)

Filtrul de aer proaspãt reþine particu-lele potenþial periculoase, cum ar fipolenul, noxele industriale ºi praful depe ºosea din aerul care intrã în vehicul.

În staþiile de spãlare auto automateva trebui sã opriþi ventilatorulsistemului de aerisire, pentru a preveniumezirea filtrului ºi colectarea dedepuneri de cearã.

Filtrul de aer proaspãt trebuie înlo-cuit conform recomandãrilor Ford.

Dispozitivul auxiliar de încãlzire -motoarele Diesel

(în funcþie de þarã)

Dispozitivul auxiliar de încãlzirecontribuie la încãlzirea suplimentarã ainteriorului vehiculului. Acesta porneºtesau se opreºte automat, în funcþie detemperatura exterioarã, temperaturalichidului de rãcire ºi de sarcinaalternatorului.

Page 27: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

27

Distribuþia aerului

Volumul ºi direcþia fluxului de aerpot fi reglate cu ajutorul comenzilor depe panoul de bord ºi al comenzilor afe-rente fantelor de aerisire laterale ºi cen-trale.

Fantele de aerisire centrale ºilaterale

Debitul de aer poate fi reglat cuajutorul aeratoarelor globulare. Aeratoa-rele globulare pot fi rotite în sus ºi înjos, dar ºi lateral.

Rotirea cu 90o va duce la închidereaaeratoarelor globulare.

Fante de aerisire laterale(reglabile)

Fante pentru dezgheþare/dezaburire

Fantele centrale(reglabile)

Zona de sub bord

Fantele pentru dezgheþarea /dezabu-rirea geamurilor laterale

Închis - Deschis

Page 28: Ford Fiesta 2007

Ventilatorul

Ventilatorul este închis în poziþia 0.

Pentru a creºte viteza ventilatorului,selectaþi o cifrã superioarã pe cadran.

Fãrã aportul ventilatorului, debitul deaer interior depinde de viteza de rulare.

Dacã ventilatorul este închis, par-brizul se poate aburi în anumite condiþiimeteorologice.

Butonul de control al temperaturii

Se va regla dupã necesitãþi.

Notã: Efectul de încãlzire depindede temperatura lichidului de rãcire ºiprin urmare va fi eficient numai cândmotorul este cald.

Butonul de comandã distribuþie aer

Direcþioneazã fluxul de aer astfel:

Parbriz

Întregul volum de aer estedirecþionat spre parbriz, pentru

dezaburire/dezgheþare. Dacã este necesar,suplimentaþi efectul dedezaburire/dezgheþare folosind sistemul deîncãlzire parbriz.

Zona de sub bord /parbriz

Curentul principal de aer estedirecþionat cãtre zona de sub bord ºi

cãtre parbriz. Acest reglaj se va folosipe vreme rece.

Comenzile sistemului de climatizare

28

Rece

Temperatura

Cald

Page 29: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

29

La nivelul feþei

Principalul curent de aer este direc-þionat cãtre nivelul feþei, iar o parte maimicã este direcþionatã spre parbriz.Folosiþi acest reglaj pe vreme foartecãlduroasã.

La nivelul feþei/ zona de subbordPrincipalul curent de aer este direc-

þionat la nivelul feþei ºi cãtre zona desub bord.

Zona de sub bordPrincipalul curent de aer este direc-

þionat spre zona de sub bord, ºi o partemicã a acestuia spre parbriz.

Spre parbriz/la nivelulfeþei/zona de sub bordAerul circulã în toate zonele

habitaclului. Utilizaþi acest reglaj pentruconfort suplimentar în toate condiþiilede vreme.

Poziþii combinateButonul de comandã a distribuþiei

aerului poate fi reglat în orice poziþiecorespunzãtoare simbolurilor de pecadran, pentru a se obþine un reglaj fin.

Page 30: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

30

AERUL CONDIÞIONAT

Notã: Sistemul de aer condiþionatfuncþioneazã numai când temperaturaeste peste +5°C, motorul funcþioneazãºi ventilatorul este pornit. Se recoman-dã închiderea completã a tuturorgeamurilor la pornirea sistemului deaer condiþionat.

Cu aerul condiþionat pornit, tempe-ratura interioarã poate fi reglatã folo-sind butonul de control temperaturã.

Sistemul de aer condiþionat extrageumiditatea din aerul rãcit (condensare),de aceea este posibil sã remarcaþiprezenþa unei mici bãltoace de apã subvehiculul parcat. Acest lucru estenormal.

Când intraþi în vehiculul foarteîncãlzit, deschideþi geamurile pentrucâteva minute pentru a permite ieºireaaerului încins. Acest lucru va contribuila creºterea performanþei de rãcire aaerului. A se vedea ºi secþiuneaRãcirea rapidã a interiorului prinrecircularea aerului, de la pagina 34.

Când sistemul de aercondiþionat este activat, acestafoloseºte energie de la motor,

ceea ce conduce la un consum mai marede combustibil. Pentru a economisienergie ºi a reduce consumul de com-bustibil, folosiþi funcþia de aer recirculatîn combinaþie cu aerul condiþionat.Opriþi sistemul de aer condiþionat cândnu mai este necesar.

Page 31: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

31

Pornirea sistemului de aercondiþionat

Apãsaþi pe buton pentru a porni sauopri sistemul de aer condiþionat. Lampadin interiorul butonului va rãmâneaprinsã pe durata funcþionãriisistemului.

Dacã aþi decuplat contactul cusistemul de aer condiþionat pornit,setãrile pentru funcþionarea sistemuluide aer condiþionat se vor aplica automatla recuplarea contactului.

Dacã ventilatorul este pus pe poziþia0 (închis), aerul condiþionat se va opri.La repornirea ventilatorului, aerulcondiþionat va reporni automat.

Oprirea sistemului de aer condiþio-nat poate avea ca efect reducerea nive-lului de confort ºi, în anumite condiþii,va creºte posibilitatea de aburire a gea-murilor.

Page 32: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

32

Dezgheþarea/dezaburireaparbrizului

Selectaþi temperatura maximã, re-glaþi comanda de distribuire a aerului înpoziþia ºi ventilatorul în poziþia 3sau 4. Dupã dezgheþare/dezaburire,treceþi butonul în poziþia , sauîn orice poziþie între aceste douã poziþii,pentru a obþine o distribuire confor-tabilã a curentului de aer în habitaclu.Reglaþi temperatura ºi fluxul de aerdupã dorinþã. Deschideþi fantele deaerisire pentru a preveni aburireageamurilor.

Notã: ªtergerea regulatã a geamu-rilor din interior, cu un agent de curãþareadecvat va reduce tendinþa de aburire.

Încãlzirea rapidã a interioruluivehiculului

Reglaþi butonul de comandã distri-buþie aer într-o poziþie apropiatã de .Setaþi ventilatorul în poziþia 3 sau 4.

Poziþia adecvatã pe timp friguros

Dacã fluxul de aer din poziþia nueste suficient pentru dezaburireageamurilor, selectaþi o poziþie între ºi . Închideþi fantele centrale deaerisire ºi deschideþi fantele lateralepentru a grãbi dezaburirea geamurilorlaterale. Reglaþi viteza ventilatorului ºibutoanele de control al temperaturii laparametrii confortabili.

Page 33: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

33

Recircularea aerului

Apãsaþi pe buton pentru a comutaîntre aer din exterior ºi aer din interior,recirculat. Lampa din interiorul buto-nului va indica funcþionarea climatizãriicu recircularea aerului.

Setarea pe aer recirculat este cel maides folositã pentru a opri pãtrunderea demirosuri neplãcute din exterior saupentru o rãcire mai rapidã, cu aerulcondiþionat pornit.

Notã: Geamurile vor avea tendinþade aburire mai rapidã când se selecteazãrecircularea aerului, în special încondiþii de umiditate crescutã (de ex. peploaie, ceaþã sau când existã haine udeîn interiorul vehiculului). Comutaþi peaer din exterior imediat ce este posibilsau porniþi aerul condiþionat, pentru adezumidifica aerul.

Dacã se decupleazã contactul cuselecþia pe aer recirculat activatã, larecuplarea contactului, sistemul vaselecta automat funcþionarea cu aer dinexterior.

Notã: Nu se recomandã folosireaaerului recirculat mai mult de 30 de mi-nute, deoarece nu se face schimbul cuaer proaspãt.

Page 34: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

34

Rãcirea cu aer din exterior

Când temperatura exterioarã esteridicatã, porniþi sistemul de aer condi-þionat. Porniþi ventilatorul, reglaþi buto-nul de control temperaturã pe „rece“ ºireglaþi distribuþia aerului conformdorinþei pasagerilor. Reglajul recoman-dat este lângã poziþia .

Rãcirea rapidã cu aer recirculat

În condiþii de vreme foarte umedã ºitemperaturã exterioarã foarte ridicatã,porniþi aerul condiþionat pe aerrecirculat.

Setaþi ventilatorul în poziþia 4.Folosiþi aceastã poziþie pentru a rãci

rapid interiorul vehiculului sau pentru aîmpiedica pãtrunderea de mirosurineplãcute din exterior.

Comutaþi din nou pe admisie aer dinexterior imediat ce interiorul vehi-culului s-a rãcit pânã la o temperaturãconfortabilã.

Poziþia corectã în condiþiide temperaturi moderate

Porniþi sistemul de aer condiþionat,cu ventilatorul pornit. Setaþi butonul decontrol temperaturã pe o poziþie întrerece ºi cald. Reglaþi distribuþia aeruluiconform preferinþelor ocupanþilor vehi-culului. Reglajul recomandat este .

Page 35: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

35

Dispozitivul de încãlzire a parbrizului

Sistemul funcþioneazã numai cândmotorul este în funcþiune. Apãsaþi buto-nul pentru a porni sau opri dispozitivulde încãlzire a parbrizului. Lampa dininteriorul butonului indicã funcþionarea.

Sistemul de încãlzire parbriz seopreºte automat dupã 4 minute.

Acesta trebuie repornit numai dacãeste necesar.

Page 36: Ford Fiesta 2007

Comenzile sistemului de climatizare

36

Butonul pentru încãlzirea lunetei

Activaþi mai întâi contactul.

Apãsaþi pe buton pentru a porni sauopri sistemul de încãlzire a lunetei.

Lampa din interiorul butonului vaindica funcþionarea sistemului.

Oglinzile laterale acþionate electricdispun de asemenea de un element deîncãlzire pentru curãþarea geamuluioglinzii. Sistemul funcþioneazã cânddispozitivul de încãlzire lunetã estepornit.

Sistemul de încãlzire lunetã seopreºte automat dupã 14 minute.

Page 37: Ford Fiesta 2007

Lumini

37

LUMINILE EXTERIOARE

BUTONUL PENTRU LUMINILEEXTERIOARE

Dacã se deschide uºa ºoferului culuminile exterioare aprinse ºi contactuldecuplat, se va auzi un semnal sonor.

Luminile stinsePoziþia neutrã.

Poziþii faþã ºi spateRotiþi butonul cu o poziþie, în sensul

acelor de ceas.Farurile faþã

Rotiþi butonul cu douã poziþii în sen-sul acelor de ceas, cu contactul cuplat.

Direcþia fasciculului farurilortrebuie modificatã pentru a corespundeconducerii pe partea stângã, respectivpe partea dreaptã a ºoselei. Consultaþidealerul Ford pentru a obþine detalii înacest sens.

Page 38: Ford Fiesta 2007

Lumini

38

Lãmpile de ceaþã faþã

Aprindeþi luminile exterioare ºi tra-geþi de butonul de comandã cu o poziþie.

Indicatorul luminos corespunzãtordin bord se aprinde când farurile deceaþã sunt aprinse. Lãmpile de ceaþãdin faþã trebuie folosite numai când vi-zibilitatea este considerabil redusã dincauza ceþii, ninsorii sau ploii.

Lãmpile de ceaþã faþã ºi spate

Aprindeþi luminile exterioare ºitrageþi de butonul de comandã cu douãpoziþii.

La vehiculele care nu sunt echipatecu lãmpi de ceaþã faþã, butonul poate fitras cu o singurã poziþie.

Ambele lumini indicatoare de labord se vor aprinde când lãmpile deceaþã faþã ºi spate sunt aprinse.

Lãmpile de ceaþã spatepot fi utilizate numai cândvizibilitatea este limitatã lamai puþin de 50 m, ºi nu

trebuie folosite când ninge sau plouã.

Page 39: Ford Fiesta 2007

Lumini

39

Butonul pentru reglareaunghiului farurilor

Nivelul fasciculului farurilor poatefi reglat în funcþie de încãrcarea vehicu-lului. Rotiþi butonul în jos pentru a co-borî nivelul fasciculului farurilor ºi însus pentru a-l ridica.

Page 40: Ford Fiesta 2007

Lumini

40

Fãrã reglarea unghiului farurilor.

Cu reglarea unghiului farurilor.

*Aceste date se gãsesc în secþiunea Greutatea vehiculului, începând cu pagina234.

Este posibil ca la tractarea unei remorci sã fie necesare poziþiile superioare alebutonului (+1).

Poziþiile recomandate pentru butonul de reglare a unghiului farurilor

Sarcina vehiculului Numãr persoane Încãrcãtura Poziþia butonuluiScaunele Scaunele din portbagaj* de comandãdin faþã din spate

1-2 - - 0

1-2 3 - 2

1-2 3 max.* 2,5

1 - max.* 3

Tabelul urmãtor indicã poziþiile butonului de comandã pentru diverse situaþii deîncãrcare a vehiculului.

Page 41: Ford Fiesta 2007

Lumini

41

Maneta multifuncþionalã

Urmãtoarele funcþii vor putea fifolosite numai când contactul estecuplat.

Semnalizatorul dreapta

Deplasaþi maneta în sus.

Semnalizatorul stânga

Deplasaþi maneta în jos.

Faza lungã/faza scurtã

Trageþi de manetã cãtre volan. Pen-tru a reveni la faza scurtã, trageþi dinnou maneta cãtre volan.

Semnalizarea cu farurile

Trageþi uºor de manetã, cãtre volan.

Page 42: Ford Fiesta 2007

Lumini

42

LUMINI INTERIOARE

Comutatorul luminilor interioare aretrei poziþii:

• lumini stinse • activat la deschiderea uºii ºi• lumini aprinse

La anumite modele, când comuta-torul este în poziþia , luminile inte-rioare vor rãmâne aprinse un anumittimp dupã închiderea uºilor. Acestea sevor stinge imediat dupã activareacontactului.

La parcarea vehiculului cu uºile des-chise un timp mai îndelungat, luminileinterioare ºi lumina din portbagaj sesting automat dupã 10 minute. Dacãluminile interioare sunt lãsate în poziþia

, acestea se vor stinge dupã 30 deminute.

Pentru a aprinde din nou luminile,activaþi contactul (poziþia II) pentrucâteva secunde, deschideþi o uºã sauapãsaþi pe butonul al telecomenziicu radiofrecvenþã.

Luminile pentru citit

Luminile pentru citit sunt acþionatede comutatoare aprins/stins separate.

Luminile pentru citit se sting auto-mat dupã 30 de minute.

Activat dedeschiderea

uºiiStins Aprins

Page 43: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

43

COMENZILE DE PE COLOANADE DIRECÞIE

Reglarea volanului

Nu reglaþi niciodatã vo-lanul când vehiculul este înmers.

Eliberaþi maneta de blocare pentru aregla înãlþimea volanului.

Readuceþi maneta în poziþia iniþialãpentru a asigura volanul.

Pentru detalii suplimentare referitoarela poziþia corectã a ºoferului consultaþisecþiunea Scaune, de la pagina 72.

Claxonul

Apãsaþi pe butonul din centrul vola-nului.

Claxonul poate fi acþionat ºi cândcontactul este decuplat.

Page 44: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

44

Maneta ºtergãtorului de parbriz

Urmãtoarele funcþii pot fi folositenumai când contactul este cuplat.

Parbrizul

• OO ssiinngguurrãã ººtteerrggeerree

Deplasaþi maneta în jos.

• ªªtteerrggeerree iinntteerrmmiitteennttãã

Deplasaþi maneta în sus cu o poziþie.

Intervalele de ºtergere pot fi setateîntre aproximativ 1 secundã ºi 25 desecunde.

• Comutaþi ºtergãtorul pe ºtergereintermitentã ºi lãsaþi-l sã execute osingurã ºtergere.

• Opriþi ºtergerea intermitentã.• Aºteptaþi atâtea secunde cât doriþi

sã fie acest interval ºi activaþiºtergãtorul din nou.

Intervalul de timp este acum pro-gramat în sistem ºi poate fi modificatoricând, prin repetarea operaþiilor de maisus.

Dacã motorul sau ºtergerea inter-mitentã este oprit (ã), sistemul se repro-grameazã la 7 secunde.

Page 45: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

45

• ªªtteerrggeerree nnoorrmmaallãã

Deplasaþi maneta în sus cu douãpoziþii.

• ªªtteerrggeerree ccuu vviitteezzãã mmaarree

Deplasaþi maneta în sus cu trei poziþii.

• SSppããllããttoorruull ddee ppaarrbbrriizz

Apãsaþi pe butonul de pe capãtulmanetei. Spãlãtorul de parbriz vafuncþiona asociat cu ºtergãtoarele deparbriz.

Dupã încheierea ciclului de spãlare/ºtergere, ºtergãtoarele de parbriz sevor opri, dupã care vor mai executaîncã o trecere peste parbriz, pentru afinaliza procesul de ºtergere.

Nu acþionaþi spãlãtorul deparbriz mai mult de 10 secun-de odatã, ºi niciodatã când

rezervorul de lichid de spãlare este gol.

Page 46: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

46

LLuunneettaa

• ªªtteerrggeerreeaa iinntteerrmmiitteennttãã

Trageþi de manetã cãtre volan. Inter-valul de spãlare se regleazã automat înfuncþie de reglajul pentru ºtergereaparbrizului.

• ªªtteerrggeerreeaa lluunneetteeii llaa mmeerrssuull îînn mmaarrººaarriieerr

Dacã sunt activate numaiºtergãtoarele de parbriz, ºtergãtorullunetei va fi activat automat laselectarea treptei de vitezã de marºarier.Dacã ºtergãtorul de parbriz este oprit,ºtergãtorul de lunetã nu va funcþionadecât dacã este activat manual.

• SSppããllããttoorruull ddee lluunneettãã

Trageþi de manetã în continuare,pentru a acþiona spãlãtorul de lunetã.Acesta va funcþiona concomitent cuºtergãtorul de lunetã. Dupã eliberareamanetei, ºtergãtorul va continua sãfuncþioneze câteva secunde.

Nu acþionaþi spãlãtorul delunetã mai mult de 10 secundeodatã, ºi niciodatã când

rezervorul de lichid de spãlare este gol.

Page 47: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

47

Telecomanda audio

Selectaþi modul radio, CD saucasetofon de pe aparatul radio.

Urmãtoarele funcþii pot fi acþionatede pe telecomandã:

VolumulCreºterea volumului: Trageþi de

butonul VOL + spre volan. Reducerea volumului: Trageþi de

butonul VOL - spre volan.

Cãutare• Deplasaþi butonul SEEK (cãutare)

spre volan:

În modul radio, aceastã operaþie valocaliza urmãtoarea staþie din parteasuperioarã a benzii de frecvenþe.

În modul CD, aceastã operaþie vaselecta urmãtoarea pistã.

• Deplasaþi butonul SEEK sprepanoul de bord:

În modul radio, aceastã operaþie valocaliza urmãtoarea staþie radio înpartea inferioarã a benzii de frecvenþe.

În modul CD, aceastã operaþie vaselecta pista anterioarã.

Page 48: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

48

Cãutarea în memorie sauschimbarea CD-urilor

Apãsaþi scurt pe butonul de pelateralã.

În modul radio, aceastã operaþie vaselecta urmãtorul CD dacã maºina estedotatã cu magazie de CD-uri.

Întreruperea funcþiei mesaje dintrafic

Apãsaþi scurt pe butonul de pelateralã.

în toate modurile, pentru a întrerupefuncþia de mesaje din trafic în cursulredãrii unui mesaj.

Selectarea unei benzi de frecvenþãÎn modul radio, apãsaþi ºi menþineþi

apãsat butonul de pe lateralã pentru aschimba banda de frecvenþã.

Pentru detalii suplimentare, consul-taþi secþiunea Sistemele audio, începândde la pagina 97.

Page 49: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

49

Butonul de deblocare a capaculuiportbagajului

Pentru a deschide portbagajul,apãsaþi pe butonul de comandã.

Viteza vehiculului trebuie sã fie sub7 km/h, iar vehiculul trebuie sã aibãuºile deblocate.

Pentru a deschide portbagajul dinexterior, consultaþi secþiunea Portba-gajul, de la pagina 57.

Butonul pentru semnalizare avarie

Se va folosi numai în situaþii deurgenþã, pentru a avertiza partenerii detrafic despre o avarie la vehicululdumneavoastrã sau despre un pericoliminent. Apãsaþi pe buton pentru aactiva, respectiv dezactiva aceastãfuncþie. Ambele lãmpi ale indicatoarelorde direcþie de pe panoul de bord vorlumina intermitent, pentru a indicafuncþionarea semnalizãrii avarie.LED-ul din butonul pentru luminile deavarie nu clipeºte. Luminile de avariepot fi acþionate ºi când contactul estedecuplat.

Lampa de semnalizare dezactivare airbag

Lampa de semnalizare dezactivareairbag se aprinde pentru a indica dezac-tivarea airbag-ului pasagerului din faþã.

Pentru detalii suplimentare, consul-taþi secþiunea Dezactivarea airbag-urilor, începând de la pagina 90.

Page 50: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

50

Sistemul de încãlzire a parbrizului

Sistemul funcþioneazã numai cândmotorul este în funcþiune. Apãsaþi pebuton pentru a activa, respectivdezactiva, sistemul. Aprinderea lãmpiidin buton indicã funcþionarea sistemului.

Butonul pentru sistemul de încãlzirelunetã

Opriþi mai întâi motorul. Apãsaþi pe buton pentru a activa sau

dezactiva aceastã funcþie. Aprinderealãmpii din buton indicã funcþionareasistemului.

Oglinzile retrovizoare exterioareacþionate electric conþin de asemenea unelement care asigurã dezaburireaoglinzilor. Acest sistem opereazã cândsistemul de încãlzire lunetã este activat.

Sistemul de încãlzire lunetã sedezactiveazã automat dupã 14 minute.

Butonul pentru ProgramulElectronic de Stabilitate (ESP)

Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonultimp de cel puþin o secundã, pentru aactiva sau dezactiva sistemul. Lampa deavertizare funcþionare sistem ESP de pebord rãmâne aprinsã când sistemul estedezactivat. La pornirea motorului,sistemul se selecteazã automat.

Pentru detalii suplimentare, consultaþisecþiunea Programul Electronic de Stabi-litate (ESP) începând de la pagina 133.

Page 51: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

51

OGLINZILE

Oglinda retrovizoare interioarã

Pentru a reduce strãlucirea oglinziiîn timpul condusului pe timp de noapte,înclinaþi oglinda prin reglarea maneteiaferente.

Oglinzile retrovizoare exterioarereglabile manual

Ambele oglinzi retrovizoare exteri-oare sunt reglabile din interiorulvehiculului.

Oglinzile retrovizoare exterioare, cuacþionare ºi încãlzire electricã

Folosind butonul de comandã,reglaþi oglinzile dupã dorinþã. Dupãreglare, readuceþi butonul de comandãîn poziþia centralã.

Oglinzile retrovizoare exterioaresunt încãlzite atunci când sistemul deîncãlzire a lunetei este activat.

Oglindastânga

Dezactivat

Direcþiile de înclinare a oglinzii retrovizoare

Oglindadreapta

Page 52: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

52

Oglinzile retrovizoare exterioareconvexe

Câmpul vizual din spate este mãritpentru a se reduce la minimum unghiulmort din sectoarele din spate alevehiculului.

Obiectele vãzute înoglindã par mai mici ºi maiîndepãrtate decât sunt în reali-

tate. Fiþi atenþi sã nu supraestimaþidistanþa faþã de obiectele vãzute înoglindã.

Oglinzile retrovizoare exterioarerabatabile

Dacã este necesar, de exemplu înspaþii înguste, oglinzile laterale pot firabatate manual spre înapoi. Pentru areaduce oglinda în poziþia iniþialã,împingeþi oglinda înapoi în suport, pânãce se angajeazã în poziþie.

PPaarraassoollaarreelleeParasolarele pot fi eliberate din

clemele de reþinere ºi înclinate cãtregeamul lateral.

Capacul oglinzii din parasolar poatefi rabatat în sus.

Page 53: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

53

COMENZILE DE PE PLAFON

Trapa de acoperiº

PPeennttrruu aa ddeesscchhiiddee ttrraappaa ddeeaaccooppeerriiºº

Trageþi de manetã ºi rotiþi-o în sensantiorar pentru a deschide trapa deacoperiº.

Prin executarea primelor douãrotiri ale manetei, partea din spate atrapei de acoperiº se ridicã. Dacã veþicontinua rotirea manetei, trapa deacoperiº deja ridicatã în spate se vadeschide din partea frontalã ºi va glisapeste acoperiºul vehiculului, înspreînapoia acestuia.

Introduceþi întotdeauna manetaînapoi în locaº dupã executarea acestoroperaþii.

PPeennttrruu aa îînncchhiiddee ttrraappaa ddee aaccooppeerriiºº

Trageþi de manetã ºi rotiþi-o în sensorar pentru a închide trapa de acoperiº.

Introduceþi întotdeauna manetaînapoi în locaº dupã executarea acestoroperaþii.

Page 54: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

54

BUTOANELE DE COMANDÃMONTATE PE UªI

Geamurile din faþã, acþionateelectric

Geamurile din faþã acþionate electricpot fi deschise/închise numai cândcontactul este cuplat.

Înainte de a acþiona gea-murile electrice sau trapa deacoperiº, va trebui sã verificaþi

dacã deplasarea acestora nu esteîmpiedicatã de vreun obiect sau demâna/capul vreunei persoane. Verificaþide asemenea dacã un copil sau unanimal de companie nu se aflã înpreajma zonei de deschidere/închidere ageamului/trapei de acoperiº. Principalaresponsabilitate a adulþilor care însoþesccopiii în cãlãtorie este sã nu-i lasesinguri în vehicul sau sã lase cheile învehiculul nesupravegheat.

PPeennttrruu aa ddeesscchhiiddee//îînncchhiiddee ggeeaa-mmuurriillee

Geamurile din faþã pot fi acþionatecu ajutorul butoanelor aflate pecapitonajul portierei ºoferului. Geamu-rile se vor deschide/închide la apãsareabutonului. Geamul pasagerului din faþãpoate fi de asemenea acþionat debutonul aflat pe capitonajul portiereipasagerului.

Notã: Dacã butoanele sunt acþionateîn mod constant, sistemul se va dez-activa automat pentru un scurt timppentru a preveni supraîncãlzirea.

Geamurile se închid/deschid numaila apãsarea butonului.

Apãsaþi pentru a deschidegeamul.

Apãsaþi pentru a închidegeamul.

Page 55: Ford Fiesta 2007

Comenzile postului de conducere

55

COMENZILE DE PE CONSOLACENTRALÃ

Scrumiera din faþã

Pentru a deschide scrumiera, trageþide capacul acesteia.

Pentru golire, împingeþi în sus capa-cul deschis ºi scoateþi scrumieracomplet.

Bricheta

Nu lãsaþi niciodatã brichetaapãsatã în locaº, pentru cã seva deteriora. Scoateþi de

fiecare datã bricheta din locaº, ca mã-surã de precauþie atunci când lãsaþi co-piii singuri în vehicul.

Pentru a folosi bricheta, apãsaþi-ocomplet în locaº ºi aºteptaþi pânã ce sareînapoi automat. Bricheta poatefuncþiona ºi când contactul estedecuplat.

Priza brichetei poate fi utilizatã ºipentru alimentarea unor aparateelectrice de 12 volþi care au o puteremaximã de 10 amperi. Totuºi, dacãmotorul este oprit, folosirea acestoraparate va cauza descãrcarea bateriei.

La conectarea diverselor aparate,folosiþi numai conectori din gama deaccesorii Ford sau conectori adecvaþiutilizãrii cu prize standard SAE.

Page 56: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

56

CHEILE

Cheia activeazã toate dispozitivele deblocare/încuiere ale vehiculului. În cazulpierderii cheii, dealerii Ford vã pot punela dispoziþie chei adecvate, dacã leprecizaþi codul cheii înscris pe etichetaataºatã cheii originale.

Este indicat sã purtaþi cu dumneavoastrãpermanent o a doua cheie, pentru situaþii deurgenþã. Pãstraþi-o într-un loc sigur.

Cheile noi trebuie programate pentrufolosire pe vehiculul dumneavoastrã.

Pentru informaþii suplimentare, con-sultaþi secþiunea Sistemul de imobilizare amotorului, de la pagina 66.

Cheia cu telecomandã curadiofrecvenþã

Emiþãtorul este integrat în corpul cheii.Pentru informaþii suplimentare,

consultaþi secþiunea Telecomanda curadiofrecvenþã, de la pagina 61.

DISPOZITIVELE DE BLOCARE

Dispozitivele de blocare uºi cutelecomandã cu radiofrecvenþã

Toate uºile pot fi blocate ºi deblocatedin exterior, cu ajutorul cheii de la uºaºoferului. Când vã aflaþi în interiorulvehiculului, toate uºile pot fi blocate/deblocate cu ajutorul mânerului uneiadintre uºile din faþã.Pentru a bloca fiecare dintre uºile dinspate, apãsaþi în jos mânerul acesteia ºiînchideþi uºa la ieºirea din vehicul.

Pentru a activa alarma antifurt saudubla blocare a uºilor, consultaþi secþiuneacorespunzãtoare de la paginile urmãtoare.

Trage(deschidere uºã)

Apasã(blocare uºã)

Page 57: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

57

Dispozitivele de blocare uºi fãrãtelecomandã cu radiofrecvenþã

Toate uºile pot fi blocate ºideblocate din exterior cu ajutorul cheiide la uºa ºoferului. Când vã aflaþi îninteriorul vehiculului, toate uºile pot fiblocate ºi deblocate cu ajutorulmânerului de la o uºã din faþã.

Dispozitivele de siguranþã pentrucopii de pe portierele din spate

(modele cu 5 uºi)Rotiþi cheia în broasca uºilor din

spate cãtre înapoi, pentru a activasistemul de blocare. Uºa nu va putea fideschisã din interiorul vehiculului.Pentru a dezactiva dispozitivul deblocare, rotiþi cheia cãtre înainte.

Portbagajul

Portbagajul poate fi de asemeneadeschis cu cheia.

Pentru a-l descuia, rotiþi cheia însens orar.

Consultaþi ºi secþiunea Deschidereade la distanþã a portbagajului, de lapagina 48.

Lampa din portbagaj se va aprindeautomat. Dacã portbagajul rãmânedeschis cu contactul decuplat, lampa dinportbagaj se va stinge automat dupã 10minute.

O miniclapetã încorporatã în capito-najul hayonului faciliteazã închidereaacestuia.

Închideþi corect hayonulpentru a preveni deschidereaacestuia în mers. Conducerea

cu hayonul deschis este extrem depericuloasã, deoarece pot pãtrunde gazenocive în interiorul vehiculului.

Page 58: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

58

Capota motorului

Trageþi de mânerul de deschiderecapotã situat în partea stângã a zonei desub bord.

Pentru informaþii suplimentare, con-sultaþi secþiunea Deschiderea capoteimotorului, de la pagina 205.

În anumite condiþii defuncþionare, ventilatorul siste-mului de rãcire poate continua

sã se roteascã câteva minute dupãoprirea motorului. Acest lucru estenormal.

Aveþi grijã sã nu vã prindeþi înventilator degetele sau un obiect de îm-brãcãminte, de ex. cravata sau eºarfa.

Clapeta buºonului rezervorului decombustibil

Pentru a debloca clapeta buºonuluirezervorului de combustibil, rotiþi cheiaîn sens orar ºi deschideþi clapeta. Rotiþibuºonul în sens antiorar ºi scoateþi-l depe gâtul de umplere a rezervorului.

Buºonul este asigurat cu ajutorulunei benzi de reþinere.

Pentru a închide rezervorul, rotiþibuºonul în sens orar pânã se angajeazãferm pe gâtul de umplere a rezervorului.

Page 59: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

59

SISTEMUL DE ÎNCHIDERECENTRALIZATÃ A UªILOR

Sistem de închidere centralizatã auºilor cu telecomandã curadiofrecvenþã

Din exterior, sistemul de închiderecentralizatã a uºilor poate fi activatnumai de la uºa ºoferului. Din interior,sistemul poate fi activat de la manetauºii ºoferului ºi de la cea a uºiipasagerului. Sistemul funcþioneazãnumai când ambele uºi din faþã suntînchise. Celelalte uºi pot fi încãdeschise. Sistemul este activat dinexterior cu cheia sau din interior prinapãsarea manetei de pe uºã.

Când sistemul este activat, procedurade blocare este urmatã imediat deemiterea unui al doilea zgomot. Acest aldoilea zgomot emis reprezintã verificareasistemului ºi nu indicã o defecþiune.

Portbagajul rãmâne blocat ºi atuncicând sistemul este dezactivat.

Dacã doriþi sã împiedicaþi pãtrun-derea în vehicul prin oricare parte aacestuia în timpul mersului (de exemplula oprirea în trafic), conduceþi cu toateportierele blocate, prin apãsarea mane-tei de pe uºã.

Sistem de închidere centralizatã auºilor fãrã telecomandã curadiofrecvenþã

Sistemul de închidere centralizatã auºilor poate fi activat de la fiecare dinuºile din faþã. Sistemul funcþioneazã

numai când ambele uºi din faþã suntînchise. Celelalte uºi pot fi încã des-chise. Sistemul este activat din exteriorcu cheia sau din interior prin apãsareamanetei de pe uºã.

Page 60: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

60

Închiderea centralizatã a uºilor cusistemul de dublã blocare

Sistemul de dublã blocare este odotare suplimentarã pentru protecþiaantifurt, care împiedicã deschidereaportierelor din interiorul vehiculului.

Sistemul de dublã blocarenu trebuie activat când îninteriorul vehiculului se aflãpersoane.

Operaþiunea de dublã blocare poatefi iniþiatã când portierele din faþã suntînchise, dar cele din spate sunt încãdeschise.

Notã: Dacã vehiculul este dotat cutelecomandã cu radiofrecvenþã, siste-mul de dublã blocare poate fi acti-vat/dezactivat numai de la uºa ºoferului.

PPeennttrruu aaccttiivvaarreeaa ssiisstteemmuulluuii

Pentru a activa sistemul de dublãblocare, rotiþi cheia în broasca oricãreiadin uºile din faþã în poziþia (1) ºi apoi înpoziþia (2), pe parcursul a 2 secunde.

Indicatoarele de direcþie vor clipi dedouã ori, cu condiþia ca toate uºile ºiportbagajul sã fie închise. Vehiculul be-neficiazã acum de blocare dublã.

La blocarea vehiculului, alarmaantifurt se armeazã.

Sistemul de alarmã antifurt poate fiarmat ºi independent de sistemul dedublã blocare, prin rotirea cheii în pozi-þia (2).

Pentru detalii suplimentare, consul-taþi secþiunea Sistemul de alarmãantifurt, începând de la pagina 74.

uºã stânga

Imposibil de deschis din interior

uºã dreapta

Page 61: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

61

PPeennttrruu ddeezzaaccttiivvaarreeaa ssiisstteemmuulluuii

Pentru a dezactiva dubla blocare,deblocaþi una din uºile din faþã cucheia.

Dacã apare o defecþiune lasistemul electric alvehiculului, uºile din faþã caºi portbagajul pot fi deblocate

individual, cu cheia.

Telecomanda cu radiofrecvenþã

Uºile vehiculului sauportbagajul se vor deblocadacã se apasã involuntar pebutoanele sau , de pe

telecomandã, chiar dacã aceasta nueste îndreptatã spre vehicul (deexemplu, este în buzunar).

Sistemul este operaþional dupãdezactivarea contactului. Gama defrecvenþe dintre emiþãtor ºi vehiculeste influenþatã de condiþiile de mediuºi poate varia.

Portbagajul poate fi, de asemenea,deschis cu cheia sau cu ajutorul mane-tei de deschidere de la distanþã aportbagajului.

Page 62: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

62

Frecvenþa utilizatã detelecomandã poate fi folositã ºide alte aparate de radiorecepþie

(de ex. radioamatori, echipamentemedicale, radiouri „walkman“, altetelecomenzi, sisteme de alarmã etc.).Dacã frecvenþele telecomenzii suntbruiate, nu veþi putea folosi nici una dinfuncþiile de comandã de la distanþã,pentru blocarea/deblocarea uºilorvehiculului sau armarea alarmei. Totuºi,veþi putea bloca/debloca vehiculul cuautorul cheii.

Pentru aprobarea de tip atelecomenzii dumneavoastrã, consultaþitabelul de la pagina 238.

PPeennttrruu aa ddeebbllooccaa ppoorrttiieerreellee

Apãsând o singurã datã pe butonul, se dezactiveazã dubla blocare ºi

sistemul de alarmã antifurt, ºi se vordebloca toate uºile.

Reprogramarea funcþiei dedeblocare

Puteþi modifica funcþia de deblocareastfel încât, prin apãsarea o singurã datãpe butonul , sã se dezactiveze dublablocare ºi sistemul de alarmã antifurt ºisã se deblocheze uºa ºoferului. Prinapãsarea încã o datã a butonului întermen de 3 secunde se va debloca ºiuºa pasagerului.

Page 63: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

63

Pentru a reprograma aceastã funcþie,apãsaþi ºi menþineþi apãsate butoanele

ºi simultan, timp de cel puþinpatru secunde, cu contactul dezactivat.Indicatoarele de direcþie vor clipi dedouã ori pentru a indica finalizarea cusucces a reprogramãrii funcþiei dedeblocare.

Prin apãsarea ºi menþinerea apãsatãdin nou a ambelor butoane simultan,timp de cel puþin 4 secunde, funcþia vareveni la condiþia anterioarã.

PPeennttrruu aa ddeebbllooccaa hhaayyoonnuull

Apãsaþi pe butonul de douã oriîn termen de 3 secunde.

PPeennttrruu aa aaccttiivvaa ffuunnccþþiiaa ddee bbllooccaarree

Prin apãsarea butonului osingurã datã, se activeazã blocareacentralizatã ºi sistemul de alarmãantifurt.

Indicatoarele de direcþie nu vor clipi.

Dacã se apasã de douã ori pe butonulîn termen de 3 secunde, se va activa

dubla blocare.

Indicatoarele de direcþie vor clipi dedouã ori, cu condiþia ca toate uºile ºiportbagajul sã fie închise. Vehicululbeneficiazã acum de dubla blocare.

Dubla blocare nu trebuieactivatã atunci când în vehiculse aflã persoane.

Page 64: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

64

PPrrooggrraammaarreeaa tteelleeccoommeennzziilloorr ccuu rraaddiiooffrreeccvveennþþãã ssuupplliimmeennttaarree

Pentru vehiculul dumneavoastrã potfi programate maximum patru teleco-menzi cu radiofrecvenþã.

1. Pentru a programa o nouã tele-comandã cu radiofrecvenþã, rotiþi cheiade contact din poziþia 0 în poziþia II depatru ori în termen de ºase secunde.

2. Decuplaþi contactul. Se va auzi unsemnal care indicã posibilitatea de pro-gramare a noii telecomenzi cu radio-frecvenþã, pe parcursul a 10 secunde.

3. Apãsaþi orice buton de pe nouatelecomandã cu radiofrecvenþã. Se vaauzi un semnal de confirmare. Repetaþiacest ultim pas pentru toate tele-comenzile cu radiofrecvenþã noi, inclu-siv pentru cea originalã, în termen de 10secunde.

4. Cuplaþi din nou contactul sauaºteptaþi zece secunde fãrã a programa oaltã telecomandã, pentru a încheiaoperaþiunea de programare. Numai cuaceste telecomenzi programate se vaputea debloca, respectiv bloca vehicululdumneavoastrã.

Notã: Pentru a codifica cheilepentru sistemul de imobilizare a moto-rului, consultaþi secþiunea Codificareacheilor, începând de la pagina 68.

Page 65: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

65

Înlocuirea bateriei

Dacã raza de acþiune a emiþãtoruluidin cheie se reduce treptat, bateria (tip3V CR 2032) trebuie înlocuitã.

Procedaþi astfel:• Desprindeþi cu mare atenþie

unitatea emiþãtorului de pe cheie,folosind un obiect plat (de exemplu, oºurubelniþã), pe care îl introduceþi înfanta de pe spatele cheii.

• Deschideþi unitatea emiþãtoruluiseparând clemele de fixare laterale cuajutorul unui obiect plat.

• Trageþi cu grijã bateria din cheie cuajutorul obiectului plat folosit. Intro-duceþi noua baterie între cele douãcontacte, cu semnul (+) orientat în sus.

Reasamblaþi unitatea emiþãtoruluiprocedând în ordine inversã.

Bateriile cu litiu uzate nutrebuie eliminate prin aruncareala gunoiul menajer. Trebuie sãfiþi conºtienþi de necesitatea

protecþiei mediului atunci când aruncaþila deºeuri bateriile uzate.

Page 66: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

66

SISTEMUL DE IMOBILIZARE A MOTORULUI

Sistemul de imobilizare a motoruluieste o funcþie de protecþie antifurt careîmpiedicã pornirea motorului cuajutorul unei chei cu cod incorect.

Cheile codificate

Vehiculul dumneavoastrã este livratcu chei codificate.

Pentru pornirea motorului nu se potfolosi decât chei cu codul electroniccorect.

Pentru codificarea unei noi chei suntnecesare douã chei codificate.

În cazul în care aþi pierdut o cheie,duceþi toate cheile la un dealer Ford carevã va înlocui cheia pierdutã contra cost,ºi o va reprograma împreunã cu cheilerãmase.

Armarea automatã a sistemului

Sistemul se armeazã dupã decupla-rea contactului. Lampa indicatoare de labord va clipi scurt.

Vehiculul este acum protejat electro-nic împotriva furtului.

Page 67: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

67

Anularea automatã a armãriisistemului

Cuplarea contactului anuleazãarmarea sistemului, dacã este recunoscutcodul corect. Lampa indicatoare de labord se aprinde pentru aproximativ 3secunde ºi apoi se stinge.

Dacã lampa indicatoare rãmâneaprinsã continuu sau începe sã clipeascãrapid, sistemul rãmâne armat, iar moto-rul nu porneºte. Scoateþi cheia dincontact ºi încercaþi din nou.

Dacã motorul tot nu porneºte,înseamnã cã a intervenit o defecþiune.

Apelaþi imediat la un dealer Fordpentru verificarea sistemului.

Pentru a asigura un schimbde date corect ºi fluent întrevehicul ºi cheie, aveþi grijã sã

nu ecranaþi cheia cu un obiect metalic.

Page 68: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

68

Codificarea cheilor

Maximum opt chei pot fi codificatecu ajutorul altor douã chei, codificateanterior pentru vehiculul dumnea-voastrã.

Urmaþi paºii de mai jos în termende 10 secunde fiecare.

1. Introduceþi prima cheie în contactºi rotiþi-o în poziþia II.

2. Readuceþi cheia în poziþia 0 ºiscoateþi-o din contact.

3. Introduceþi a doua cheie în contactºi rotiþi-o în poziþia II.

4. Readuceþi cea de-a doua cheie înpoziþia 0 ºi scoateþi-o din contact -modul de codificare chei este acumactivat.

5. Dacã se introduce acum o cheienecodificatã în contact ºi se roteºte înpoziþia II în termen de 20 de secunde,aceastã cheie va fi codificatã conformsistemului.

6. Dupã finalizarea procesului decodificare, scoateþi cheia din contact.

Dacã procedura de codificare nueste finalizatã corect, lampa indicatoareva clipi dupã activarea contactului cucheia nou codificatã, iar motorul nu vaporni.

Page 69: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

69

Dacã pierdeþi o cheie, esteabsolut necesar sã ºtergeþi co-durile ºi apoi sã recodificaþi

cheile rãmase. Consultaþi dealerulpentru a afla ce trebuie sã faceþi, dacã aþirãmas cu o singurã cheie.

ªtergerea codurilor

Cu douã chei codificate pentru vehi-culul dumneavoastrã, puteþi face inuti-lizabile toate celelalte chei codificate,de exemplu dupã ce aþi pierdut o cheie.

Finalizaþi fiecare din operaþiunile demai jos în termen de 10 secunde.

Executaþi primii patru paºi descriºiîn secþiunea Codificarea cheilor ºi apoicontinuaþi astfel:

5. Introduceþi cea de-a doua cheie încontact din nou ºi rotiþi-o în poziþia II.

6. Scoateþi cheia din contact.7. Introduceþi prima cheie în contact,

rotiþi-o în poziþia II ºi menþineþi-o înaceastã poziþie. Lampa indicatoare vaclipi timp de 5 secunde.

8. Dacã se decupleazã contactul încursul acestor 5 secunde, procesul deºtergere se va anula ºi nici o cheie nu seva ºterge.

9. Dacã procesul de ºtergere estefinalizat cu bine, nici una din celelaltechei, în afarã de cele douã folositepentru ºtergere, nu vor mai putea fifolosite pentru pornirea motorului decâtdacã sunt recodificate.

Puteþi codifica acum ºi alte cheisuplimentare.

Page 70: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

70

SISTEMUL DE ALARMÃ ANTIFURT

Sistemul acþioneazã ca un elementde descurajare pentru persoaneleneautorizate care încearcã sã deschidãuºile, capota motorului sau portbagajul.

Armarea sistemului

Sistemul este armat imediat ce seface blocarea uºilor vehiculului.

Consultaþi secþiunea Blocareacentralizatã cu sistemul de dublãblocare, începând de la pagina 60, ºisecþiunea Telecomanda cu radiofrec-venþã, începând de la pagina 61.

Amânarea armãrii automate

Pe durata a maximum 20 de secundede la armarea sistemului de alarmãantifurt, este încã posibilã deschidereavehiculului fãrã declanºarea alarmei.Dupã aceste 20 de secunde, sistemul dealarmã antifurt va monitoriza toateuºile, capota motorului ºi hayonul, cucondiþia ca acestea sã fie închise. Dacão uºã, capota sau hayonul sunt închiseulterior, sistemul va monitorizarespectiva uºã dupã 20 de secunde.

(opþional)

Page 71: Ford Fiesta 2007

Dispozitive de blocare (siguranþã)

71

Alarma

Alarma sunã timp de 30 de secundedacã o persoanã neautorizatã deschide ouºã, portbagajul sau capota motorului.Semnalizatorul de avarie se va aprindeintermitent timp de 5 minute.

Orice încercare de a porni motorulva face ca alarma sã sune din nou.

Pentru a opri sistemul de alarmã

Armarea sistemului de alarmã antifurtpoate fi anulatã în orice moment – chiarcând alarma sunã – dacã se descuie/deblo-cheazã oricare din uºile din faþã cu cheia saucu ajutorul telecomenzii.

Sistemul de alarmã antifurt de pehayon se dezactiveazã la deschiderea cucheia a portbagajului. Dupã închidereaacestuia, alarma se va arma din nou.

Page 72: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

72

SCAUNELE

Aºezarea în poziþie corectã

Scaunele, tetierele, centurile de si-guranþã ºi airbag-urile contribuie toatela protecþia ocupanþilor vehiculului.Utilizarea optimã a acestor componentevã asigurã protecþie suplimentarã dacãrespectaþi urmãtoarele indicaþii:

• Aºezaþi-vã în poziþie verticalã, cubaza coloanei vertebrale cât mai apro-piatã de spãtar, acesta fiind înclinat sprespate cu maximum 30°.

• Reglaþi tetierele astfel încât parteasuperioarã a acestora sã fie la nivelulcalotei capului dumneavoastrã.

• Nu apropiaþi scaunul din faþã preamult în raport cu panoul de bord.ªoferul trebuie sã þinã volanul cu bra-þele uºor îndoite, în poziþia corespun-zãtoare acelor de ceas care indicã ora 10ºi 10 minute. Picioarele trebuie sã fie deasemenea uºor îndoite, astfel încâtpedalele sã poatã fi apãsate complet,pânã la podea.

• Centura de siguranþã trebuie sã fiepetrecutã peste centrul umãrului; bandapentru partea inferioarã a abdomenuluitrebuie sã se fixeze ferm peste coapse,nu peste stomac.

Nu folosiþi nici un fel dehuse accesorii care nu suntcreate special pentru scaune cu

airbag-uri laterale. Aceste huse trebuiesã fie montate de tehnicieni instruiþispecial.

Page 73: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

73

Nu reglaþi scaunele în timpce vehiculul este în miºcare.

Deplasarea scaunelor înainte sauînapoi

Pentru a regla poziþia unui scaun,trageþi de mânerul aflat sub bordura dinfaþã a scaunului. Dupã eliberareamânerului, miºcaþi puþin scaunul pentrua verifica armarea corectã a sistemuluide fixare.

Reglarea înãlþimii scaunuluiºoferului

Reglaþi înãlþimea scaunului ºofe-rului cu ajutorul mânerului situat pelatura exterioarã a scaunului, în parteadin faþã.

Pentru a ridica scaunul, trageþi demâner în sus de câteva ori, pânã ceobþineþi înãlþimea doritã.

Pentru a coborî scaunul, apãsaþi înjos mânerul de câteva ori, pânã ceobþineþi înãlþimea doritã.

Fiecare miºcare de tragere respectivapãsare a mânerului va ridica, respectivcoborî scaunul cu câteva fracþiuni delungime.

Page 74: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

74

Reglarea unghiului spãtarului

Rotiþi rozeta de pe laterala scau-nului. Când scaunele sunt împinse com-plet înspre înainte, spãtarele pot fiînclinate complet.

Rabatarea spre înainte a spãtarelorscaunelor

(modelele cu 3 uºi)

Trageþi de mânerul de blocare ºirabataþi complet spãtarul spre înainte.

Dupã urcarea pasagerilor de pescaunele din spate, readuceþi spãtarulscaunului în poziþia corectã, ºi atunciveþi auzi un clic distinct.

Nu aºezaþi în spatele scau-nului obiecte care ar putea îm-piedica angajarea fermã a siste-

mului de blocare a scaunului.

Page 75: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

75

Tetierele

Tetierele scaunelor din faþã

Reglaþi tetierele astfel încâtpartea superioarã a acestora sãse afle la acelaºi nivel cu calota

capului ocupantului scaunului.

Pentru a regla înãlþimea tetierelor,trageþi tetiera în sus sau apãsaþi pe buto-nul de blocare ºi apãsaþi pe tetierã.

Asiguraþi-vã cã tetiera s-a angajatferm în locaº.

Pentru de demonta tetiera, apãsaþi pebutonul de blocare ºi scoateþi tetieracomplet.

Pentru a o repune la loc, apãsaþi pebuton ºi împingeþi tetiera înapoi înpoziþie.

Tetierele pentru locurile din spate

Pentru a le ridica, trageþi de tetierepânã ce se poziþioneazã corect.

Pentru a coborî tetierele, apãsaþi pebutonul de blocare ºi împingeþi tetieraîn jos.

Tetierele din spate trebuiesã fie obligatoriu în poziþiaridicat când locurile din spate

sunt ocupate de pasageri sau cândaºezaþi un scaun pentru copii perespectivul scaun.

Page 76: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

76

Scaunele din faþã cu dispozitiv deîncãlzire

Dispozitivele de încãlzire dinpernele scaunelor din faþã sunt acþionatede un buton situat pe latura exterioarãfaþã a scaunului. Marcajul roºu de pelatura butonului indicã faptul cãdispozitivul este în funcþiune. Tempera-tura maximã se atinge dupã cinci sauºase minute ºi este reglatã de untermostat.

Dispozitivul de încãlzire scaunefuncþioneazã doar când cheia de contacteste în poziþia II.

Funcþionarea dispozitivuluide încãlzire scaune cu motoruloprit duce la descãrcarea

bateriei.

Rabatarea înspre înainte aspãtarului scaunelor din spate

Cataramele centurilor de siguranþãtrebuie sã fie angajate în suporturile dereþinere.

Coborâþi tetierele din spate ºi cuplaþicataramele centurilor de siguranþã culimbile de fixare a centurilor, aflate pespãtarul scaunului.

Trageþi de clapeta de deblocare de pespãtarul scaunului din spate ºi rabataþiînspre înainte spãtarul scaunului.

Scaunul ºoferului

Scaunul pasagerului din faþã

Page 77: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

77

Readucerea spãtarului scaunelor înpoziþie verticalã

Spãtarul trebuie sã fie corect angajatîn dispozitivele de fixare.

Notã: Un steguleþ roºu dinmecanismul de deblocare indicã faptulcã spãtarul nu este corect angajat. Dacãapare steguleþul roºu, eliberaþi din nouspãtarul ºi repetaþi procedura pânã cesteguleþul roºu nu mai apare. Dacãcentura integratã în partea centralã aspãtarului nu funcþioneazã corect,verificaþi mecanismul de deblocare.

Centurile de siguranþã trebuie sã seafle în faþa spãtarului.

Ridicaþi de fiecare datãtetierele atunci când scauneledin spate sunt ocupate de

pasageri!

Rabatarea înspre înainte a pernelorscaunelor

Cuplaþi cataramele centurilor culimbile de fixare a centurilor, aflate pespãtar.

Trageþi de chinga dintre perna ºispãtarul scaunului ºi rabataþi pernascaunului înspre înainte.

Coborâþi tetierele scaunelor dinspate ºi rabataþi spãtarul înspre înainte,conform descrierii din secþiuneaRabatarea înspre înainte a spãtaruluiscaunelor din spate.

Când readuceþi scaunele în poziþiainiþialã, asiguraþi-vã cã centurile func-þioneazã corect ºi cã se aflã în faþaspãtarului.

Buzunarele din spatele spãtarului În spatele spãtarului scaunelor din

faþã se aflã buzunare în care se potdepozita hãrþile sau alte pliante.

Page 78: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

78

CENTURILE DE SIGURANÞÃ

Folosiþi de fiecare datã centurile desiguranþã/dispozitivele de siguranþãpentru copii. Nu folosiþi niciodatã ocenturã de siguranþã pentru mai multepersoane. Verificaþi ca centurile sã nufie fixate având cureaua rãsucitã saulejerã, ºi ca funcþionarea lor sã nu fieobstrucþionatã.

Evitaþi purtarea de îmbrã-cãminte voluminoasã sau foar-te groasã. Pentru protecþie

optimã, centurile de siguranþã trebuie sãfie fixate ferm în jurul corpului.

Fixarea centurilor de siguranþã

Trageþi ferm de centurã. Aceasta sepoate bloca dacã trageþi prea brusc saudacã vehiculul este în pantã.

Centura de siguranþã trebuie sã sepetreacã peste centrul umãrului; cureauapentru partea de jos a abdomenuluitrebuie fixatã bine peste coapse ºi nupeste abdomen.

Introduceþi limba metalicãdin capãtul centurii în cataramãpânã ce auziþi un clic, în caz

contrar centura nu se va fixa corect.

Pentru a elibera centura de sigu-ranþã, apãsaþi pe butonul roºu de pecataramã ºi permiteþi centurii sã seruleze pe tambur complet ºi uniform.

Page 79: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

79

Asiguraþi-vã cã fiecare centurã desiguranþã este fixatã în cataramaproprie.

Dacã vehiculul este echipat cu ocenturã de siguranþã centralã staticãpentru a slãbi centura, ridicaþi cataramametalicã în unghi drept faþã de cureauatextilã ºi trageþi de ea. La fixarea centurii,verificaþi ca limba metalicã sã se angajezecorect în cataramã cu un clic. Pentru astrânge centura, introduceþi capãtul liberprin cataramã, asigurându-vã cã centuraeste fixatã corect peste coapse, în parteade jos a abdomenului.

Nu înclinaþi prea tare spre spatespãtarele scaunelor din faþã, deoarececenturile asigurã protecþie maximã cândscaunele sunt în poziþie aproapeverticalã.

La vehiculele cu 3 uºi, capãtulcenturii de siguranþã dinspre bara dereþinere din partea de jos gliseazã spreînainte când centura este fixatã.

Nu obstrucþionaþi niciodatãbara de reþinere cu bagaje etc.aºezate în zona picioarelor

ocupanþilor locurilor din spate.

Reglarea pe înãlþime a centurilor desiguranþã pentru scaunele din faþã

Centura de siguranþã nu trebuie sãajungã prea aproape de gât. Pentru aregla înãlþimea acesteia, apãsaþi pebutonul de blocare a dispozitivului dereglare pe înãlþime ºi deplasaþi pivotul,astfel încât centura sã se aºeze pecentrul umãrului.

Page 80: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

80

Dispozitivul de pretensionare acenturii de siguranþã

Dispozitivele de preten-sionare a centurii nu trebuiedemontate. Dacã un dispozitiv

de pretensionare a centurii se declanºea-zã în caz de accident, acesta trebuieînlocuit. Pentru întreþinerea ºi înlocuirea(aruncarea la deºeuri) acestora apelaþi lapersonalul special calificat (se reco-mandã un dealer Ford).

Sistemul de siguranþã echipat cudispozitiv de pretensionare centurãpentru scaunele din faþã contribuie lareducerea riscului de rãnire gravã în cazde coliziune frontalã majorã. În cursulunei coliziuni grave, centurile desiguranþã vor fi pretensionate pentru ase reduce lejeritatea curelei textile.Dispozitivul de siguranþã al centurii esteun sistem care înlãturã lungimea înexces a curelelor desfãºurate alecenturii. La declanºarea dispozitivuluide siguranþã a centurii, diagonala ºicureaua pentru coapse se vor strângeferm.

Dispozitivul de pretensionare nu sedeclanºeazã în cazul coliziunilor laterale,din spate sau al celor minore. Pentrudetalii suplimentare consultaþi secþiuneaAirbag-uri, începând cu pagina 82.

Page 81: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

81

Îngrijirea centurilor de siguranþã

Verificaþi periodic centurile de sigu-ranþã pentru a nu fi deteriorate sauuzate.

Nu încercaþi sã reparaþi sausã ungeþi mecanismele retrac-torului sau cataramei, sau sã

efectuaþi vreo modificare a centurii.

Centurile supuse tensiunii - carezultat al unui accident - trebuie sã fieînlocuite, iar sistemul de ancorare aacestora trebuie verificat de un dealerFord.

Pentru informaþii referitoare lacurãþarea centurilor de siguranþãconsultaþi secþiunea Curãþarea centu-rilor de siguranþã, de la pagina 201.

Page 82: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

82

AIRBAG-UURI

Airbag-urile, în combinaþie cu cen-tura de siguranþã, contribuie la reduce-rea riscului de rãnire gravã în cazul uneicoliziuni majore.

Sistemul de airbag-uuri

Sistemul de airbag-uri cuprindeurmãtoarele componente:

• baloane din nylon gonflabile îndouã trepte (airbag-uri) cu generatoarede gaz

• airbag-uri laterale• airbag-uri pentru cap • dispozitive de pretensionare centuri• mai mulþi senzori de coliziune• o lampã de semnalizare dezacti-

vare airbag pe consola centralã (dacãexistã ca echipare)

• lampã de avertizare pe panoul debord

• un buton de dezactivare airbag(dacã existã ca echipare)

• o unitate electronicã de diagnosticºi control.

Page 83: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

83

Notã: La umflarea unui airbag se vaauzi o detunãturã destul de puternicã, deasemenea, este normal sã aparã un norde reziduuri inofensive de pudrã.

Airbag-uurile faþã

Pericol extrem! Nu aºezaþi niciodatãun scaun pentru copii pe unscaun protejat de un airbag înstare de funcþionare!

Existã riscul de rãnire gravã saudeces la umflarea airbag-ului.

Cel mai sigur loc pentru aºezareacopiilor într-un vehicul este pe scauneledin spate.

Scaunul ºi spãtarul trebuie reglatecorect pentru ca airbag-ul sã aibãeficienþa optimã.

• Aºezaþi-vã cu spatele drept, cubaza coloanei vertebrale cât maiaproape de spãtarul scaunului, reglat lamaximum 30o.

• Reglaþi tetierele astfel încât parteasuperioarã a acestora sã se afle lanivelul calotei capului dumneavoastrã.

• Nu trageþi scaunul din faþã preaaproape de panoul de bord. ªoferultrebuie sã þinã volanul cu braþele uºorîndoite, în poziþie similarã acelor deceas care indicã ora 10 ºi 10. Picioareletrebuie sã fie de asemenea uºor flexateastfel încât pedalele sã poatã fi apãsatecomplet pânã la podea.

• Centura de siguranþã trebuie sã sepetreacã peste centrul umãrului; curea-ua pentru partea de jos a abdomenuluitrebuie sã se aºeze ferm pe coapse ºi nupeste stomac.

Page 84: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

84

Aceasta este poziþia idealã decondus ºi contribuie la reducereariscului de rãnire ce poate intervenidatoritã aºezãrii prea aproape de unairbag care se umflã.

Pasagerii din faþã trebuie sã stea cuspatele cât mai drept pentru a beneficiade protecþia maximã oferitã de airbag.

Purtaþi întotdeauna centurade siguranþã ºi menþineþisuficientã distanþã între ºofer ºi

volan. Numai când centurile desiguranþã sunt utilizate corect acesteapot menþine o poziþie a corpului care sãpermitã obþinerea efectului maxim alairbag-ului. Existã riscul de rãnire laumflarea airbag-ului!

Nu modificaþi în nici un felpartea din faþã a autovehi-culului deoarece acest lucru

poate afecta umflarea airbag-ului.

Airbag-urile frontale sunt activate încaz de coliziuni majore, fie frontale,fie în unghi de 30o cãtre stânga saudreapta. Airbag-urile se umflã în câtevamiimi de secundã. Acestea se dezumflãla contactul cu ocupanþii din faþã,atenuând astfel miºcarea spre înainte acorpului.

În cursul coliziunilor minore, ca ºiîn caz de rãsturnare sau coliziune dinspate sau lateralã, sistemul de airbag-uri frontal nu va fi activat.

Page 85: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

85

Pãstraþi zona din faþaairbag-urilor în permanenþãliberã. Nu aºezaþi nici un obiect

în aceste zone.

Aceste zone trebuie ºterse numai cuo cârpã umedã, niciodatã nu se vorºterge cu cârpe ude.

Reparaþiile volanului, co-loanei de direcþie ºi ale siste-mului de airbag trebuie

efectuate numai de tehnicieni calificaþicorespunzãtor. Declanºarea involuntarãa airbag-ului poate provoca rãniri.Dealerul Ford dispune de tehnicieniatent instruiþi pentru a asigura service-ulvehiculului dumneavoastrã.

Strategia declanºãrii în douã fazeUn sistem de senzori din vehicul

monitorizeazã viteza acestuia, stareacenturilor de siguranþã ºi poziþiascaunului ºoferului. În caz de accident,sistemul este capabil sã analizeze tipulde coliziune ºi sã activeze sistemele desiguranþã adecvate.

În majoritatea cazurilor de declanºarea airbag-urilor, prima fazã intervinepentru a asigura reþinerea ocupantului înpoziþie. Cea de-a doua fazã intervineulterior. În cazul coliziunilor majore,ambele faze de declanºare intervin odatã,pentru a asigura reþinerea ocupantului înpoziþie. Sistemul creºte potenþialul desiguranþã, în special pentru ºoferii carenu au înãlþimea standard sau nu stau într-o poziþie standard.

Page 86: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

86

Airbag-uurile laterale

Airbag-urile laterale sunt montate pelatura spãtarelor scaunelor din faþã. În cazde coliziune lateralã majorã, airbag-ul depe laterala afectatã de coliziune se vaumfla.

Airbag-ul se va umfla între panoulportierei ºi ocupant. Imediat ce corpulocupantului atinge airbag-ul, gazul iesedin balonul airbag-ului ºi amortizeazãimpactul.

Airbag-urile laterale nu suntactivate în caz de coliziuni lateraleminore ºi nici în caz de impact frontalsau din spate.

Se recomandã curãþarea scaunelorvehiculului cu produse de curãþat Ford.

Page 87: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

87

Airbag-uurile pentru cap pentrupartea din faþã ºi din spate

Etichetele ºtanþate în capitonajul dela nivelul capului, deasupra geamurilorlaterale indicã dotarea vehiculului cuairbag-uri pentru cap.

Airbag-urile pentru cap sunt montatedeasupra geamurilor laterale din faþã ºidin spate, în interiorul capitonajuluiplafonului.

În caz de coliziune lateralã gravã,airbag-ul de pe latura afectatã decoliziune se va umfla.

Airbag-urile pentru cap nu suntactivate în caz de coliziuni lateraleminore sau în caz de impact frontalsau din spate.

Se recomandã curãþarea capitonajuluiplafonului numai cu produse de curãþareFord.

Page 88: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

88

Repararea huselor scaune-lor din faþã, a senzorilormontaþi pe scaune ca ºi a

capitonajului plafonului va fi efectuatãnumai de tehnicieni special instruiþi.Umflarea involuntarã a airbag-urilorpoate provoca rãniri. Dealerul Forddispune de tehnicieni special instruiþipentru a asigura service-ul vehicululuidumneavoastrã.

Nu blocaþi, nu obstrucþionaþi ºi nuacoperiþi airbag-ul în nici un fel,întrucât acest lucru împiedicã umflareacorectã a acestuia ºi creºte riscul de rãnire. De exemplu, nu vã aºezaþi hainasau jacheta pe spãtarul scaunului ºi nuîncãrcaþi vehiculul cu bagaje pânã lanivelul plafonului.

Nu folosiþi huse-accesorii care nu aufost special proiectate pentru scaunedotate cu airbag. Aceste huse trebuiemontate de tehnicieni special instruiþi.

Page 89: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

89

Lampa de avertizare a airbag-uului/dispozitivului depretensionare a centurii

La rotirea cheii de contact în poziþia II,lampa de avertizare de la bord se aprindetimp de aproximativ 3 secunde pentru aarãta cã sistemul este funcþional.

Dacã lampa de avertizare nu seaprinde sau dacã rãmâne aprinsã saulumineazã intermitent sau continuu întimpul condusului, înseamnã cã aintervenit o defecþiune. Apelaþi la unexpert pentru verificarea sistemului,pentru siguranþa dumneavoastrã. Serecomandã apelarea la un dealer Ford.

Pentru înlãturarea sistemului deairbag înlocuit se va apela la un dealerautorizat. Se recomandã un dealer Ford.

Page 90: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

90

Dezactivarea airbag-uurilor

În cazul în care anumite situaþiiimpun montarea unui scaun pentru copilpe un scaun echipat cu airbag funcþionalcu umflare în faþa scaunului pentrucopil, vehiculul dumneavoastrã permitemontarea unui comutator de dezactivarea airbag-ului pentru pasager, acþionat decheia de contact.

Montarea acestui comutator se vaface numai de cãtre un dealer Ford.

Dacã acest sistem existã, contactulde dezactivare airbag acþionat cu cheiase va monta la capãtul panoului debord/torpedoului, împreunã cu o lampãde semnalizare dezactivare airbag, instalatã pe panoul de bord.

Pentru a utiliza un scaun pentrucopii pe scaunul din faþã, verificaþi capoziþia acestui contact acþionat cu cheiasã fie OFF (închis).

Pentru a evita riscul derãnire sau deces, nu utilizaþiniciodatã un scaun pentru

copii aºezat pe scaunul din faþã, decâtdacã airbag-ul este dezactivat (OFF).

Page 91: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

91

Când contactul este cuplat (cheiaeste în poziþia II), verificaþi dacã lampade semnalizare dezactivare airbag esteaprinsã.

Dacã lampa de semnalizaredezactivare airbag de la bord lumineazãintermitent înseamnã cã existã o defec-þiune. Demontaþi scaunul pentru copii depe scaunul din faþã. Apelaþi la un dealerFord pentru verificarea sistemului,pentru siguranþa dumneavoastrã.

Dupã demontarea scaunului pentrucopii de pe scaunul din faþã, asiguraþi-vãcã poziþia contactului cu cheie pentruactivare/dezactivare airbag este ON(activat).

Pentru a vã asigura cã dispo-zitivele de siguranþã pentru adulþifuncþioneazã conform destinaþiei

respective, verificaþi ca airbag-ul sã fie înpoziþia ON (activat).

ON (activat)

Page 92: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

92

Scaune de siguranþã pentru copii

Cel mai sigur loc pentrutransportul copiilor cu înãlþimide sau sub 150 cm sau cu vârste

de sau sub 12 ani este scaunul special,aºezat pe un scaun din spate.

Pericol extrem! Nu aºezaþiun scaun pentru copii pe unscaun protejat de un airbag cudeschidere frontalã, în stare de

funcþiune! Textul original: conform ECE

R94.01Pericol extrem! Nu utilizaþi un scaun

de siguranþã pentru copii aºezat cuspatele la direcþia de mers pe un scaunprotejat de airbag cu deschidere în faþã!

Existã riscul de rãnire la umflareaairbag-ului.

Ori de câte ori instalaþi un scaunpentru copii/un sistem de siguranþãpentru copii, citiþi cu atenþie ºi respectaþiinstrucþiunile fabricantului.

Existã riscul de rãnire gravãsau deces dacã nu sunt respectatecorect instrucþiunile fabricantuluisau dacã sistemul de siguranþã

pentru copii este modificat în orice fel.

Notã: Dacã vehiculul dumnea-voastrã este echipat cu opþiunea dedezactivare airbag-urilor, consultaþisecþiunea Dezactivarea airbag-urilor,pagina 90.

Nu þineþi copiii pe genunchicând vehiculul este în miºcare.

Scaun de siguranþã pentru copii mici

Sensul de mers

Page 93: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

93

Copiii cu înãlþimea de sau sub 150 cmsau în vârstã de sau sub 12 ani trebuieasiguraþi prin aºezarea în dispozitivespeciale de siguranþã pentru copii, cum arfi scaune pentru sugari, scaune specialepentru copii sau perne suplimentare,aºezate pe scaunele din spate. Acesteechipamente trebuie sã fie adecvatepentru acest scop ºi sã aibã aprobareaguvernamentalã (în funcþie de þarã).

Împreunã cu centura de siguranþãpentru adulþi, aceste dispozitive desiguranþã contribuie la o siguranþãmaximã pentru copii.

O gamã variatã de dispozitive desiguranþã pentru copii aprobate ECEeste disponibilã la dealerul Ford. Cereþidealerului Ford scaunele de siguranþãpentru copii recomandate.

Notã:• Dacã vehiculul a fost implicat într-un

accident, apelaþi la un dealer pentruverificarea acestuia, pentru cã ar putea fideteriorat.

• Când nu folosiþi scaunul pentrucopil, nu-l lãsaþi expus la lumina directãa soarelui.

• Dacã scaunul pentru copil se aflã învehicul, dar nu este folosit, asiguraþi-lcu centura de siguranþã.

Page 94: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

94

• Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi,aºezaþi într-un scaun pentru copii sausinguri în vehicul.

• Asiguraþi-vã cã scaunul pentrucopil nu este blocat (de uºa din spate saude ºina de deplasare a scaunului, de ex.),deoarece acesta se poate deteriora.

• La instalarea unui scaun pentrucopii/sistem de siguranþã pentru copiicu ajutorul centurii, asiguraþi-vã cãcentura nu este rãsucitã ºi nu este prealejerã.

Aºezarea sistemelor de siguranþãpentru copii

Dacã vehiculul dumnea-voastrã este echipat cu airbagfrontal pentru pasager, aflat în

stare de funcþiune, copiii cu înãlþime desau sub 150 cm sau în vârstã de sau sub12 ani trebuie transportaþi obligatoriu pescaunele din spate – corect aºezaþi înscaune pentru copii sau fixaþi cu sistemede siguranþã – ºi niciodatã pe scaunuldin faþã.

Tabelul de pe pagina urmãtoare vãoferã detalii privind modul adecvat demontare a sistemelor de siguranþãpentru copii.

Page 95: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

95

Pericol extrem! Nu aºezaþiun scaun pentru copii orientatcu spatele la direcþia de mers,

pe un scaun protejat cu airbag cudeschidere frontalã!

U = Poziþia aºezat adecvatã pentrusistemele de siguranþã de categorieuniversalã, pentru aceastã grupã degreutate/vârstã.

X = Poziþia aºezat neadecvatã pentrucopiii din aceastã grupã de greutate/vârstã.

Dacã anumite situaþii specificeimpun aºezarea unui copil mai mare deun an pe un scaun din faþã protejat deairbag, folosiþi întotdeauna un sistem desiguranþã aºezat cu faþa la direcþia demers ºi deplasaþi scaunul cât mai înspreînapoi posibil.

O gamã variatã de scaune pentrucopii aprobate de ECE este disponibilãla dealerul Ford. Cereþi sistemul desiguranþã pentru copii recomandatpentru fiecare grupã de vârstã/greutate.

Ridicaþi de fiecare datãtetiera când un scaun din spateeste ocupat de un pasager sau

de un scaun pentru copii.

Poziþii pentru sistemele de siguranþã pentru copii

Poziþii de aºezare

Airbag pasager faþãON (activat)

Airbag pasager faþã

OFF (dezactivat)

Scaunele din spate

0 0+ I II III

pânã la 10 kg(aprox.

0-9 luni)

pânã la 13 kg(aprox. 0-2 ani)

13-18 kg (aprox. 9 luni - 4 ani)

15-25 kg (aprox.3 ½ - 12 ani)

22-36 kg

(aprox. 6-12 ani)

Categorii de grupe de greutate

Scaun pentru sugari Scaun pentrucopii

Scaun/pernã de supraînãlþare

X

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

X X X X

Page 96: Ford Fiesta 2007

Scaunele ºi dispozitivele de siguranþã

96

Sistemul de siguranþã corect cetrebuie folosit depinde de vârsta ºigreutatea copilului:

• Copiii mici cu vârste sub doi aniºi/sau cântãrind sub 13 kg sunt cel maibine protejaþi dacã sunt transportaþi aºezaþicorect în scaune pentru sugari cu spatele lasensul de mers, pe un scaun din spate.

• Copiii cu vârste sub 4 ani ºi cântã-rind între 13 ºi 18 kg trebuie transportaþiaºezaþi corect în scaune speciale pentrucopii, pe un scaun din spate.

• Copiii cu vârste între 3 ani jumãtateºi 12 ani, cântãrind între 15 ºi 36 kgtrebuie sã fie aºezaþi pe o pernã de supra-înãlþare, pe bancheta din spate. O centurãde siguranþã auxiliarã reglabilã fixatã deperna de supra-înãlþare asigurã dirijareaoptimã a diagonalei centurii pe umãr.Poziþia în ºezut a copilului, înãlþatã,asigurã posibilitatea folosirii corecte acenturii de siguranþã pentru adulþi, dirijatãcentral peste umãr ºi pe lângã gât,cureaua de la baza abdomenului fiindîntinsã ferm peste coapse ºi nu pestestomac. Verificaþi ca poziþia copilului sãfie în ºezut, cu spatele drept.

Nu folosiþi niciodatã perna desupra-înãlþare fixatã numai princureaua pentru coapse. Folosirea

optimã a pernei de supra-înãlþare este prinfixare cu o centurã ce are curea diagonalãºi pentru coapse, aºezatã pe un scaun dinspate.

Nu folosiþi niciodatã cãrþisau perne obiºnuite sau prosoapepentru a înãlþa poziþia unui copil.

Copilul poate aluneca de pe acest„suport“ ºi astfel pericolul de rãnire gravãsau deces creºte în cazul unei coliziuni.

Scaun de siguranþã pentru sugar

Scaun de siguranþã pentru copii

Direcþia de mers

Direcþia de mers

Perna suplimentarã aºezatã pe pernascaunului

Direcþia de mers

Page 97: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

97

Consultaþi tabelul de mai jos pentru a verifica ce dotãri sunt disponibile lasistemul audio cu care este echipat vehiculul dumneavoastrã.

Dotãri comune modelului 2500 ºi tuturor celorlalte modeleSiguranþa garantatã de codificare Pagina 100 Butonul de meniu (M) Pagina 110

Presetare staþie Pagina 109 Acord manual (MAN) Pagina 108

Comenzi sunete joase/înalte Pagina 105 Reducere distorsiuni sonore (CLIP)Pagina 105

Comandã cãutare acord Pagina 108

Caracteristici suplimentare 3500 4500 6006Avertizare curãþare cap redare casetofon • Pagina 122 - -Numãr de identificare vehicul (VID) • Pagina 102RDS/RDS EON • Pagina 114Buton informaþii din trafic (TA) • Pagina 111Frecvenþe alternative (AF) • Pagina 114Afiºaj denumire staþii • Pagina 115Afiºaj ceas ºi datã RDS • Pagina 116Informaþii din traficul local sau la distanþã • Pagina 114(TA-L/TA-D)Funcþionare timp de o orã (cu contactul • Pagina 108dezactivat)Control reducere/echilibrare semnal • Pagina 116Selector AutoStore (automemorare) (AST) • Pagina 109Acord scanare (SCAN) • Pagina 108*Control automat volum (AVC) • Pagina 104

Control telefon/surdinã - • Pagina 106ªtiri - - • Pagina 118Selecþie tip de programe (PTY) - - • Pagina 119Redare piste aleatorii (SHUF) - - • Pagina 126Comprimare piste (COMP) - • Pagina 126Scanare piste (SCAN) - - • Pagina 127Redare CD-uri multiple - - • Pagina 124

* În funcþie de versiunea de vehicul.

Page 98: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

98

Mod

el 3

500

Model 2500

Butoanele funcþioneazã similar cu cele aleaparatului descris mai sus.

Comandã deschis/închis(ON/OFF) ºi volum

Buton estompare/echilibrare semnal

Butoane controlcasetã audio

Butoane presetarestaþii emisie

Buton MENIU

Control reglaj SEEK (cãutare)

Selector bandã

Buton informaþiidin traficControl sunete

joase/înalte

Page 99: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

99

Mod

el 6

006

Comandã deschis/închis(ON/OFF) ºi volum

Buton încãrcare CD

Buton scoatere CD

Butoane presetarestaþie emisie

Model 4500

Butoanele funcþioneazã similar cu celeale aparatului descris mai sus.

Buton MENIU Control reglajSEEK (cãutare)

Control sunetejoase/înalte

Buton estompare/echilibrare semnal

Comandãsurdinã Comandã

CD

Selectorbandã

Buton informaþiidin trafic

Page 100: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

100

MÃSURI DE SIGURANÞÃ

Securitatea garantatã de codificare

Sistemele audio Ford încorporeazãun numãr unic de cod pentru garantareasecuritãþii, care trebuie introdus înaintede punerea în funcþiune a aparatului.Dacã se deconecteazã bateria sau sedemonteazã aparatul radio de pevehicul, acesta nu va funcþiona decâtdupã reintroducerea codului.

Înregistrarea numãrului de cod

Când faceþi recepþia vehiculului,trebuie sã notaþi numãrul de cod ºi sãpuneþi notiþa într-un loc sigur, dar nu îninteriorul vehiculului. Dacã pierdeþinumãrul de cod, contactaþi dealerulFord ºi prezentaþi-i detaliile sistemuluiaudio de pe vehiculul dumneavoastrã,împreunã cu o dovadã a identitãþiidumneavoastrã. Dupã prezentarea aces-tor detalii, dealerul Ford va obþine codulcorect de la Ford Motor CompanyLimited.

Introducerea numãrului de cod

Dacã la deschiderea radioului peafiºaj apare mesajul „CODE -------“ lu-minat intermitent, înseamnã cã va trebuisã introduceþi numãrul de cod înainte dea putea folosi aparatul.

Page 101: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

101

Utilizaþi butoanele de presetare staþiipentru a introduce codul de siguranþã.

1. Apãsaþi de câteva ori pe butonul 1pânã ce pe afiºaj apare prima cifrãcorectã din codul dumneavoastrã.

2. Apãsaþi apoi pe butoanele depresetare 2, 3 ºi 4 în acelaºi mod pentrua face sã aparã restul de trei cifre dincodul dumneavoastrã.

3. Asiguraþi-vã cã numãrul completde cod este corect înainte de a apãsa pebutonul de presetare 5 pentruconfirmarea acestuia.

În cazul introducerii unui numãr decod incorect

Echipamentele audio Ford acceptãpânã la ZECE încercãri de introducerea numãrului de cod. O cifrã afiºatã peecran vã va indica numãrul de încercãrifãcute.

• Dacã se introduce un numãrincorect, pe ecran se afiºeazã din noucuvântul CODE, când se poate face onouã încercare de introducere a codului.

• Dacã pe ecran apare afiºat WAIT30 (aºteptaþi 30 min.) aparatul se vabloca pentru 30 de minute. Aºteptaþipânã ce contorul de timp ajunge la zero.Când pe ecran apare afiºat din nouCODE, încercaþi sã reintroduceþinumãrul de cod.

• Dupã zece încercãri incorecte,aparatul va deveni complet inoperant iarpe ecran se va afiºa cuvântul LOCKED(blocat). Contactaþi dealerul Ford pentrurezolvarea problemei.

Page 102: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

102

Numãrul de identificare avehiculului (VID)

Atunci când se furã un echipamentauto, este foarte dificil sã fie identificatproprietarul real, dacã aparatul esterecuperat. Întrucât fiecare vehicul areun numãr unic de identificare, acestlucru ajutã poliþia sã gãseascãproprietarul dupã numãrul din memoriaechipamentului audio, dacã acesta a fostintrodus în respectiva memorie.

Notã: Numãrul de identificare avehiculului este ºtanþat pe o etichetãfixatã în partea stângã a tabloului debord. Acesta poate fi citit prin parbriz,din exteriorul vehiculului.

Pentru a introduce în memorie saupentru a modifica numãrul de cod:

1. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat timpde douã secunde butonul M ºi apoiapãsaþi pe buton de câteva ori pânã cepe ecran apare afiºajul din desen.

2. Pentru a vizualiza numãrul curentde identificare a vehiculului, apãsaþi pebutonul sau pe butonul . Dacã maitrebuie introdus încã un numãr, pe ecranva apãrea afiºat NO VID.

3. Introduceþi numãrul dumneavoas-trã de cod.

Page 103: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

103

4. Echipamentul audio înceteazã sãemitã ºi pe ecran apare afiºat fie numãrulanterior de identificare a vehiculului sauun cursor luminat intermitent.

5. Utilizaþi butoanele pentru abaleia pe suprafaþa ecranului ºi butonulde volum pentru a selecta sau modifica,dupã dorinþã, caracterele. Se poate afiºaun numãr total de 16 caractere.

6. Dupã selectarea tuturor carac-terelor, apãsaþi din nou pe M pentru aintroduce numãrul în memorie. Apara-tul va reveni în acest moment la funcþio-narea normalã. La anumite aparate,numãrul va apãrea pe ecran ori de câteori acesta este deschis.

7. Pentru a verifica numãrul deidentificare a vehiculului, repetaþi fazele1 ºi 2.

Page 104: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

104

COMENZILE GENERALE

ON/OFF (deschis/închis)

Apãsaþi pe butonul on/off (des-chis/închis). Cu ajutorul acestui butonputeþi deschide aparatul sã funcþionezetimp de aproape o orã, cu contactuldezactivat. Radioul se închide automatdupã o orã.

Controlul volumului

Folosiþi acest buton pentru a reglavolumul sursei radio în funcþiune.

Aparatul radio are douã funcþiisuplimentare asociate cu butonul decontrol volum:

BBuuttoonnuull ddee ccoonnttrrooll aauuttoommaatt aallvvoolluummuulluuii ((AAVVCC))

Aceastã funcþie amplificã sau scadenivelul volumului pentru a compensazgomotul motorului ºi zgomotulprovenit de la ºosea. Pentru a setaaceastã funcþie procedaþi astfel:

• Apãsaþi repetat pe butonul M pânãce pe ecran apare un afiºaj similar celuialãturat.

• Folosiþi butoanele pentru aselecta nivelul de compensare dorit,inclusiv AVC OFF (dezactivare AVC).Cu cât este mai mare numãrul selectat,cu atât va fi mai mare compensarea.Afiºajul va indica nivelul selectat.Aceastã caracteristicã a aparatului nueste disponibilã la toate tipurile demotoare.

Page 105: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

105

RReedduucceerreeaa ddiissttoorrssiiuunniilloorr ssuunneettuulluuii ((CCLLIIPP))

Aceastã funcþie detecteazã automatdistorsiunile sunetului ºi reduce nivelulvolumului radioului pânã la eliminareadistorsiunilor. Dacã încercaþi sã creºteþivolumul în timp ce funcþia CLIP esteactivatã, s-ar putea sã nu obþineþi creº-terea volumului.

Pentru a activa/dezactiva funcþia:

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonulM pânã ce afiºajul se modificã.

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonulM de câteva ori pânã ce apare un afiºajsimilar celui alãturat.

• Utilizaþi butoanele pentru aactiva, respectiv dezactiva funcþia.

Notã: La modelul 2500 aceastãfuncþie este activatã permanent ºi nupoate fi reglatã.

Controlul combinat al sunetelorjoase/înalte

Apãsaþi pe butonul o singurãdatã pentru sunete joase ºi de douã oripentru cele înalte, apoi utilizaþi butonulde control volum pentru a face acestreglaj.

Afiºajul indicã nivelul selectat.

Page 106: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

106

Butoanele separate de controlsunete joase/înalte

((nnuummaaii llaa ttiippuull 22550000))

Apãsaþi pe butonul o singurã datãpentru sunetele joase sau apãsaþi pebutonul o singurã datã pentru suneteînalte, apoi folosiþi butonul de controlvolum pentru a face reglajul. Afiºajul vaindica nivelul selectat.

Controlul estompãrii/echilibrãriisemnalului

Apãsaþi pe butonul o singurã datãpentru reducerea semnalului (în parteadin faþã/partea din spate) sau de douã oripentru echilibrarea nivelului (stânga/dreapta), apoi folosiþi butonul de controlvolum pentru a face reglajul. Afiºajulindicã nivelul selectat.

Notã: Funcþia de reducere a semna-lului este aplicabilã numai la vehiculelecu difuzoare în faþã ºi în spate.

Telefon/surdinã

Apãsaþi pe buton pentru a puneaparatul radio în regim de surdinã.Apãsaþi din nou pe buton pentru arestabili sunetul.

Page 107: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

107

CARACTERISTICILE ªI MODUL DE FUNCÞIONARE A RADIOULUI

Recepþie radio

În cele mai multe cazuri, semnaleleemise pe unde puternice (MW - undemedii) ºi LW (unde lungi) de pe bandaAM (modulaþie de amplitudine) asigurão calitate stabilã a sunetului ºi foartepuþine perturbãri ale semnalului. Totuºi,pe timp de noapte, condiþiile atmos-ferice pot determina uneori interferenþecu staþii strãine.

Banda de frecvenþã FM oferã orecepþie de calitate superioarã asunetului, dar puterea semnalului poate fiinfluenþatã de interferenþe provocate de:

• Intervalul limitat al unor emiþãtori.• Distorsiuni, deoarece semnalele

reflectã clãdirile ºi alte obiecte aflate înzonã.

• „Punctele moarte” unde recepþiaeste obstrucþionatã sau restrânsã.

Selectorul de bandã de frecvenþã

Apãsaþi pe butonul AM/FM decâteva ori în cursul recepþiei radiopentru a selecta AM (MW ºi LW), FM1,FM2 sau AutoStore. La aparateledotate cu butoane separate, apãsaþi fiepe butonul FM, fie pe AM, pentru aselecta banda de frecvenþã doritã.Afiºajul indicã selecþia fãcutã.

Apãsaþi pe butonul AM/FM cândaparatul funcþioneazã ca CD player saucasetofon, pentru a reveni la funcþio-narea ca radio.

Page 108: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

108

BUTONUL REGLAJ CÃUTARE

În cursul recepþiei radio, apãsaþi pebutoanele sau pentru a locali-za urmãtoarea staþie situatã în parteasuperioarã sau inferioarã a benzii defrecvenþã selectate.

Reglajul manual

Apãsaþi pe butonul M de câteva oripânã ce apare pe ecran un afiºaj similarcelui alãturat. Apoi utilizaþi butoanele

pentru a face manual reglajele deacord. Banda de frecvenþã FM permitetrepte de acordare de câte 50MHz, iarbanda AM oferã creºteri de câte 9kHz.

Acordarea scanãrii

Apãsaþi pe butonul M de câteva oripânã ce ecranul prezintã un afiºaj simi-lar celui alãturat. Apoi utilizaþi butoa-nele pentru a scana în sus sau în josbanda de frecvenþã selectatã. Mesajul„SCN“ va lumina intermitent pe ecranºi fiecare staþie va emite pentru câtevasecunde, pe rând. Apãsaþi pe butoanele

sau M din nou pentru a continuaascultarea staþiei.

Page 109: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

109

Butoanele pentru presetareastaþiilor

Selectaþi o bandã de frecvenþã (FMsau AM) ºi alegeþi staþia radio doritã.Apãsaþi ºi menþineþi apãsat unul dinbutoanele presetate. Sunetul va trece însurdinã pentru câteva momente dar vareveni la intensitatea normalã cândstaþia va fi stocatã în memorie.

AAppaarraatteellee ttiipp 22550000

Se pot stoca în memorie 12 frec-venþe presetate - câte ºase pe fiecarebandã de frecvenþã: FM ºi AM.

AAppaarraatteellee ttiipp 33550000,, 44550000 ººii 66000066

Se pot stoca în memorie 24 defrecvenþe presetate - câte ºase pentrufiecare bandã de frecvenþã: AM, FM1,FM2 ºi AutoStore.

SSeelleeccttoorr AAuuttooSSttoorree ((aauuttoo-mmeemmoorriiee)) ((AASSTT))

Funcþia AutoStore selecteazã ºasesemnale puternice emise de staþii FM ºile memoreazã cu ajutorul butoanelor depresetare.

Pentru a activa modul AutoStore: • Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul

AM/FM.• Butonul AST lumineazã inter-

mitent pe afiºaj, iar sunetul trece însurdinã în timp ce aparatul cautã în

banda de frecvenþe FM. Sunetul revinela intensitatea normalã dupã ce aparatulterminã cãutarea.

Notã: Banda de frecvenþã AutoStorepoate fi utilizatã pentru a stoca staþiilede emisie manual.

Page 110: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

110

FUNCÞIILE MENIULUI PRINCIPAL

Folosiþi butonul M pentru a accesa urmãtoarele funcþii:

În toate modurile: 2500 3500 4500 6006(apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul)TA local sau la distanþã (anunþuri EON)Comutare între frecvenþe alternative (AF) - • • •Identificarea vehiculului (VID) - • • •Reducere distorsiuni radio (Clip) - • • •Format ceas RDS - • • •Acord tip program - - - •În modul radio:Acord manual (MAN) • • • •Acord scanare (SCAN) - • • •Ceas RDS - • • •Control automat volum (AVC) - • • •Anunþuri NEWS (ªTIRI) (numai în modul FM) - - - •În modul „casetofon“Ceas RDS - - -Control automat volum (AVC) - - -În modul CD:Ceas RDS - • • •Control automat volum (AVC) - • • •Redare melodii în ordine aleatorie (SHUF) - - - •Compresie (COMP) - - - •Scanare CD - - - •Noi anunþuri (numai mod FM) - - - •

Pag. 114Pag. 115

Pag. 102

Pag. 105

Pag. 116

Pag. 118

-

Pag. 108

Pag. 108

Pag. 117

Pag. 104

Pag. 117

Pag. 126

Pag. 126

Pag. 127

Pag. 117

Pag. 117

Pag. 104

Pag. 118

Pag. 104

Page 111: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

111

Indicator stereo

Acest indicator semnaleazã recepþionareaunui semnal stereo FM. Atunci când recepþiaeste slabã, este posibil ca indicatorul sãclipeascã slab câteva momente ºi apoi sã sestingã, când semnalul se pierde complet.

Sistemul de date radio

Aparatele radio echipate cu decodoarede Sistem de date radio (RDS) sau (RDS-EON) (Radio Data System - EnhancedOther Network) (Sistem de date radio -Amplificare semnale de la alte reþele)capteazã semnalele special transmise pebanda de unde FM de unele staþii de emisie.Aceste caracteristici asigurã recepþia deinformaþii suplimentare cum ar fi numelestaþiei sau anunþuri din trafic care întrerupautomat alte surse de sunete. Totuºi, nu suntdisponibile toate caracteristicile pentrutoate staþiile radio, dar puteþi beneficia deurmãtoarele caracteristici:

IInnffoorrmmaaþþiiii ddiinn ttrraaffiicc ((TTAA))

Prin selectarea acestei funcþii puteþiobþine informaþii despre condiþiile de traficcare vã pot afecta cãlãtoria.

Page 112: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

112

Pentru a selecta aceastã funcþieprocedaþi astfel:

• Alegeþi o staþie radio RDS.• Apãsaþi pe butonul TA pentru a

selecta difuzarea de informaþii din tra-fic. Pe ecran va apãrea afiºat TA, iardacã o anumitã staþie cu informaþii dintrafic este selectatã se va afiºa TP.Anunþurile din trafic vor întrerupe auto-mat semnalele sonore emise de radio,casetofon sau CD player ºi pe afiºaj vaapãrea mesajul TRAFFIC.

• Dacã nu aþi selectat o anumitãstaþie de transmisie informaþii din trafic,la apãsarea butonului TA acesta vacãuta o astfel de staþie, iar ecranul vaafiºa, în acest interval de timp, TP seek.

• Dacã semnalul transmis de o staþiede informaþii din trafic slãbeºte, mesajulTP va lumina intermitent pe ecran.Apãsaþi pe butoanele sau pentru agãsi o altã astfel de staþie. Dacã faceþiacest lucru în timp ce funcþioneazãcasetofonul sau CD player-ul sau cândvolumul radioului este setat pe zero,aparatul va selecta automat o altã staþiecu transmisie informaþii din trafic.

Page 113: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

113

• Dacã aþi selectat o altã staþie decâtcele cu transmisii informaþii din traficsau aþi apelat un post din memorie,folosind un buton de presetare, aparatulradio va rãmâne pe staþia respectivã cuexcepþia cazului în care:

– TA este dezactivat ºi apoi reactivat;– butonul de volum este setat la zero.Dupã patru minute, aparatul radio va

reselecta o altã staþie de transmisiiinformaþii din trafic.

• Dupã terminarea transmisiei unuianunþ din trafic, aparatul radio va revenila sursa de semnal anterioarã. Pentru aîncheia înainte de terminare transmisiaunui mesaj din trafic, apãsaþi pe TA.Apãsaþi pe acest buton în orice momentpentru a dezactiva aceastã funcþie.

VVoolluummuull ppeennttrruu aannuunnþþuurriillee ddiinn ttrraaffiicc

Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonulTA, apoi utilizaþi butonul de comandãvolum pentru a regla nivelul volumului.Pe ecran va apãrea afiºat nivelulselectat.

Page 114: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

114

RDS-EEON

Numai staþiile identificate cu pot primi anunþuri din trafic de la altestaþii asociate. Dacã, datoritã difi-cultãþilor de recepþie, informaþiile dintrafic nu intrã pe post, aparatul radiotrece în surdinã, iar pe ecran va apãreaafiºat scurt mesajul EON-TA.

Datoritã faptului cã numãrul deinformaþii din trafic poate deveniexcesiv în anumite zone, se poate folosibutonul M pentru a accesa meniul ºiselecta informaþiile din trafic fie dinzona localã, fie dintr-o zonã aflatã ladistanþã. Mesajele TA-L (zona localã)sau TA-D (zonã la distanþã) se vor afiºape ecran pentru a vã indica ce zonã afost selectatã.

Atunci când cãlãtoriþi într-o altãregiune din þarã, unele din staþiile RDS-EON stocate în memoria butoanelor depresetare vor fi actualizate cufrecvenþele corecte ale acelei zone.

Page 115: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

115

Frecvenþele alternative (AF)

Unele staþii radio emit pe frecvenþediferite în diverse zone ale þãrii. Dacãsemnalul unei anumite staþii slãbeºte,aparatul radio va cãuta un semnalalternativ mai puternic, dacã un astfelde semnal existã. În cursul acestei cãu-tãri, aparatul radio verificã un cod PI deprogram de identificare, pentru a seasigura cã a ales aceeaºi staþie.

Pentru a selecta aceastã funcþie ºi aseta preferinþele dumneavoastrã, proce-daþi astfel:

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonulM pânã ce afiºajul se schimbã.

• Apãsaþi de câteva ori pe butonul Mpânã ce apare un afiºaj similar celuiindicat alãturi.

• Utilizaþi butoanele pentru acomuta între AF-AUTO, AF-MAN ºiAF-OFF (mod automat audiofrecvenþã,mod manual audiofrecvenþã ºidezactivare audiofrecvenþã).

Page 116: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

116

Dacã se selecteazã o staþie stocatã înmemoria unui buton de presetare:

• Cu AF-ON sau AF-AUTO selec-tate, aparatul trece în surdinã în timp ceverificã lista de frecvenþe alternative ºi,dacã este necesar, cautã în întreagabandã de frecvenþã o frecvenþã alter-nativã. Recepþia va fi restabilitã lagãsirea unei frecvenþe corespunzãtoare.Dacã nu se gãseºte nici o frecvenþãalternativã, aparatul va reveni lafrecvenþa memoratã iniþial ºi, la anumiteaparate, se va afiºa mesajul Not Found(nu s-a gãsit altã frecvenþã).

• Cu AF-AUTO selectat, aparatul vaevalua permanent starea semnalului ºi,dacã un semnal de calitate mai bunãdevine disponibil, aparatul va alegerespectiva alternativã.

• Cu AF-OFF selectatã, se vor uti-liza frecvenþele memorate iniþial. Mesa-jul AF-OFF va fi afiºat de fiecare datãcând se porneºte aparatul.

Afiºarea ceasului ºi a datei

Afiºarea ceasului ºi datei se reali-zeazã prin intermediul RDS. Acesteafiºaje sunt actualizate automat ºi nu potfi modificate sau anulate. La des-chiderea radioului pot apãrea o serie debare pânã ce se recepþioneazã semnalulRDS.

Page 117: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

117

Pentru a vizualiza afiºajul ceasuluisau datei procedaþi astfel:

Apãsaþi pe butonul M de câteva oripânã ce apare un afiºaj similar celuialãturat.

• Utilizaþi aceste butoane pentru a alterna între afiºajul ceasuluisau datei.

Pentru a seta afiºajul cu 12 sau 24 deore, procedaþi astfel:

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonulM pânã se modificã afiºajul.

• Apãsaþi pe butonul M de câteva oripânã ce apare un afiºaj similar celuialãturat.

• Utilizaþi butoanele pentru aalterna între afiºajul cu 12 respectiv 24 de ore.

ªtiri (numai pentru banda defrecvenþã FM)

Dacã se selecteazã aceastã funcþie,orice ºtire difuzatã de staþia selectatã înacel moment va întrerupe automatfuncþionarea normalã. Afiºajul vaalterna între denumirea staþiei ºicuvântul NEWS (ºtiri). Întreruperilepentru difuzarea ºtirilor vor avea acelaºivolum presetat ca ºi anunþurile dintrafic.

Pentru a selecta aceastã funcþieprocedaþi astfel:

• Apãsaþi de câteva ori pe butonul Mpânã ce apare un afiºaj similar celuialãturat.

• Utilizaþi butoanele pentru aactiva, respectiv dezactiva aceastãfuncþie.

Page 118: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

118

Selecþia tipurilor de programe(PTY)

Unele staþii FM transmit coduriaferente tipurilor de programe care potfi folosite pentru a localiza:

• Alte staþii care transmit materialesimilare.

• Staþii care transmit materiale dincategoria selectatã de dumneavoastrã.

Programele pot fi împãrþite înurmãtoarele categorii:

Tip de programNEWS ªtiri WEATHER Vremea

AFFAIRS Afaceri FINANCE Finanþe

INFO Informaþii CHILDREN Copii

SPORT Sport SOCIAL SocialeEDUCATION Educaþie RELIGION ReligieDRAMA Dramã PHONE IN Telefoane

(spectacole teatrale) primiteCULTURE Culturã TRAVEL CãlãtoriiSCIENCE ªtiinþã LEISURE Distracþii

VARIED Diverse JAZZ JazzPOP M Muzicã pop COUNTRY Country

ROCK M Muzicã rock NATION M Muzicãnaþionalã

EASY M Muzicã accesibilã OLDIES Muzicãveche

M.O.R.M. Stil M.O.R.M FOLK M Muzicãfolk

LIGHT M Muzicã uºoarã DOCUMENT Documentare

CLASSICS Muzicã clasicã NONE Nimic OTHER M Alt gen de muzicã ALARM Alarmã

Page 119: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

119

PPeennttrruu aa uuttiilliizzaa aacceeaassttãã ffuunnccþþiiee

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonulM pânã ce se schimbã afiºajul.

• Apãsaþi pe butonul M de câteva oripânã ce apare afiºajul PTY.

PPeennttrruu aa sseelleeccttaa ttiippuurrii ssiimmiillaarree ddeepprrooggrraammee pprroocceeddaaþþii aassttffeell::

• În timp ce mesajul PTY este afiºat,utilizaþi butoanele pentru a localizaalte staþii radio care transmit programede acelaºi tip. Dacã selecþia nu reuºeºtepe ecran se va afiºa mesajul Not Found,iar radioul va reveni la staþia selectatãiniþial.

PPeennttrruu aa sseelleeccttaa ttiippuurrii ddiiffeerriittee ddeepprrooggrraammee

• Când mesajul PTY este afiºat peecran, utilizaþi butonul de control volumpentru a selecta un alt tip de program.

• Utilizaþi butoanele pentru alocaliza o staþie care difuzeazãprogramul selectat.

În timpul cãutãrii, aparatul radio vaafiºa tipurile de programe cerute, iarmesajul PTY va lumina intermitent peecran. La gãsirea unui program, peecran vor fi afiºate cu luminãintermitentã denumirea staþiei ºi tipulprogramului. Apãsaþi pe butoanele din nou pentru a gãsi o altã staþie deemisie.

Page 120: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

120

FUNCÞIONAREACASETOFONULUI

La introducerea unei casete, modulde redare casete va porni automat.

• La aparatele tip 2500, pe afiºaj vaapãrea cuvântul TAPE.

• La aparatele tip 3500 pe afiºaj vorapãrea cuvintele TAPE A sau TAPE B,pentru a indica ce parte a casetei esteredatã în acel moment.

Scoaterea casetei

Apãsaþi pe butoanele ºi complet pentru a ejecta o casetã ºi areveni la recepþia radio.

Rulare rapidã/derulare

• Apãsaþi pe butonul completpentru a selecta rulare rapidã.

• Apãsaþi parþial pe butonul pentru a încheia rularea rapidã ºi aîncepe din nou redarea înregistrãrii depe casetã.

• Apãsaþi pe butonul completpentru a derula caseta.

• Apãsaþi parþial pe butonul pentru a încheia derularea ºi a începedin nou redarea înregistrãrii de pebandã.

Notã: În timpul modului rularerapidã respectiv derulare, recepþia radioeste restabilitã automat.

Page 121: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

121

CCâânndd ssee aajjuunnggee llaa ccaappããttuulluunneeii ccaasseettee::

• La aparatele tip 2500 - scoateþicaseta, întoarceþi-o pe partea cealaltã ºireinseraþi-o în aparat pentru a redacealaltã parte înregistratã.

• La aparatele tip 3500 - funcþioneazãmodul „autoreverse“ cu ajutorul cãruiase va relua redarea casetei de la începutulceleilalte pãrþi a acesteia. Pentru aschimba de pe o parte pe cealaltã acasetei înainte ca aceasta sã ajungã lacapãt, apãsaþi parþial ambele butoane

ºi .

PPeennttrruu aa ttrreeccee rreeddaarreeaa uunneeii ccaasseetteeppee ppaauuzzãã

• La aparatele tip 2500 - apãsaþiparþial butoanele.

• La aparatele tip 3500 - apãsaþibutonul AM/FM.

Recepþia radio se restabileºte auto-mat.

Pentru a reîncepe redarea casetei,apãsaþi parþial ambele butoane.

Page 122: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

122

Întreþinerea casetofonului

Capul de redare din casetofontrebuie sã fie ºters regulat cu ajutorulbenzii „umede“ de curãþare pentru amenþine cea mai bunã calitate asunetului.

Notã: La aparatele tip 3500 apare oavertizare automatã când trebuie fãcutãcurãþarea capului de redare. Pe ecran seva afiºa TAPE CLEAN. Apãsaþi pebutoanele pentru a anula aceastãfuncþie. Afiºajul va fi reactivat defiecare datã când este necesarã curãþareacapului de redare.

Folosiþi casete de calitate pentru aîmbunãtãþi performanþele sonore ºiîngrijiþi-le corespunzãtor. Evitaþicasetele:

• care sunt deja vechi, uzate sau culipituri;

• care sunt deteriorate sau cuetichete dezlipite;

• care au un timp total de folosire depeste 100 de minute. La aceste casetebanda este deja subþiatã ºi riscul deîncurcare creºte.

Radiocasetofonul se poatedeteriora dacã în slotul pentrucasete sunt introduse diverse

obiecte ca monede sau cartele etc.

Page 123: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

123

FUNCÞIONAREA CD Player-uului

CD player-ul este proiectatpentru a reda numai compactdiscuri comerciale de 12 cm.

Datoritã incompatibilitãþii tehnice, esteposibil ca discurile înregistrabile (CD-R) ºi reinscriptibile (CDRW) sã nufuncþioneze corect atunci când suntfolosite în CD playere Ford. Acesteaparate de radio cu CD-player încor-porat redau corect numai compact discuri conforme cu specificaþiile audioale standardului International Red Book(Cartea Roºie Internaþionalã). CD-urileproduse de anumite firme, care suntprotejate împotriva copierii, nu suntconforme cu acest standard, de aceearedarea acestora nu poate fi garantatã.CD-urile de forme neregulate, alteledecât cele standard, ca ºi cele protejateîmpotriva zgârierii cu o peliculã deprotecþie nu trebuie utilizate. Pentru ocalitate foarte bunã a sunetului, utilizaþiCD-uri curate ºi în stare bunã. Vãrugãm sã contactaþi dealerul dumnea-voastrã pentru informaþii suplimentare.

La inserarea unui CD, începeredarea CD-ului ºi recepþia radio esteîntreruptã imediat. Pe afiºaj va apãreamesajul CD PLAY.

Apãsaþi pe butonul CD pentru a în-cepe redarea de pe un CD deja inserat înaparat. Dacã în aparat nu se aflã nici undisc, pe afiºaj va apãrea mesajul NO DISC.

Page 124: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

124

Încãrcarea CD-uurilor (numai la modelele 6006)

PPeennttrruu aa îînnccããrrccaa uunn ssiinngguurr CCDD

• Apãsaþi pe butonul LOAD(încãrcare).

• Pe afiºaj va apãrea mesajul WAIT(aºteptaþi).

• Când acest mesaj se transformã înINSERT CD (inseraþi CD), introduceþiCD-ul în aparat.

CD-ul va fi încãrcat în primul sertardisponibil. Pe ecran va apãrea un mesajsimilar celui alãturat ºi redarea CD-uluiva începe automat.

PPeennttrruu aa îînnccããrrccaa mmaaii mmuullttee CCDD-uurrii

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonulLOAD pânã ce pe ecran apare afiºatmesajul LOAD ALL (încãrcaþi toatediscurile).

• Când acest mesaj se transformã înINSERT CD ºi lumina din slotul deinserare CD-uri clipeºte, introduceþi unsingur CD în aparat.

• Odatã discul încãrcat, afiºajul semodificã în WAIT (aºteptaþi) ºi apoiapare din nou mesajul INSERT CD,pentru a confirma cã se poate încãrca unalt CD.

Page 125: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

125

Afiºajul indicã FULL (plin) dacã înaparat au fost deja încãrcate ºase CD-uriºi se apasã din nou pe LOAD(încãrcare).

Dacã s-au încãrcat douã sau maimulte CD-uri unul dupã altul, redareava începe cu ultimul CD inserat.

Selectarea discurilor

Pentru a selecta un anumit disc întimpul redãrii, apãsaþi pe butonulpresetat care corespunde CD-ului dorit.Afiºajul va indica discul selectat. Încursul funcþionãrii normale, CD-urile ºipistele sunt selectate automat ºi redatesecvenþial, în ordine crescãtoare. Lafinalul celui de-al ºaselea disc, vaîncepe redarea discului numãrul unu.Dacã un disc selectat lipseºte, afiºajulva indica NO DISC (absenþã disc) ºiredarea va continua cu discul urmãtor.

Selectarea pistelor

Apãsaþi pe butonul pentru areveni la începutul pistei care esteredatã în acel moment. Dacã apãsaþi pebuton în termen de 3 secunde de laînceperea redãrii unei anumite piste, seva selecta pista anterioarã. Apãsaþi decâteva ori pentru a selecta pisteleanterioare de pe discul selectat.

Apãsaþi pe butonul pentru aselecta pista urmãtoare sau apãsaþi decâteva ori pentru a accesa pisteleulterioare de pe disc.

Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul, sau cãutaþi pentru a alege dintre

pistele ulterioare sau anterioare de pedisc.

Page 126: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

126

Redarea în ordine aleatorie (SHUF)

Utilizaþi aceastã funcþie pentru areda pistele în ordine aleatorie.

• Apãsaþi pe butonul M de câteva oripânã ce pe ecran apare un afiºaj similarcelui alãturat.

• Utilizaþi butoanele pentru aactiva respectiv dezactiva aceastãfuncþie.

Când funcþia este activatã, afiºajulcare indicã perioada de timp trecutã vafi înlocuit de mesajul SHUF, pe mãsurãce este selectatã o nouã pistã. Laaparatele model 6006, toate pistele depe toate discurile sunt redate în ordinealeatorie.

Comprimarea pistelor (COMP)

La activarea acestei funcþii, volumulmai redus de redare a muzicii esteamplificat, iar volumul prea tare esteminimizat, pentru a se reduce numãrulde operaþii de reglare a volumului.

• Apãsaþi pe butonul M de câteva oripânã ce pe afiºaj apare un mesaj similarcelui alãturat.

• Utilizaþi butoanele pentru aactiva, respectiv dezactiva aceastã funcþie.

Page 127: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

127

Scanarea pistelor (SCAN)

Aceastã funcþie vã permite sãascultaþi fiecare pistã timp de câtevasecunde.

• Apãsaþi pe butonul M de câteva oripânã ce pe ecran apare un afiºaj similarcelui alãturat.

• Utilizaþi butoanele pentru ascana în sus ºi în jos pistele selectate.Mesajul SCAN va lumina intermitent înafiºaj.

• Apãsaþi din nou pe butoanele sau pentru a continua ascultarea uneianumite piste.

Pentru a opri funcþia de redare

Apãsaþi pe butonul AM/FM pentrua restabili recepþia radio, fãrã a ejectadiscul. Dacã selectaþi din nou funcþiaCD prin apãsarea butonului CD, CDplayer-ul va începe redarea din punctulîn care aceasta a fost întreruptã ultimadatã.

Scoatere CD-uuri Modelele 4500

• În cursul funcþiei de redare, apãsaþipe butonul pentru a ejecta un CD.

• La ejectarea unui disc acesta va fimenþinut în poziþia pregãtitã pentruîndepãrtare din aparat.

Page 128: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

128

AAppaarraatteellee mmooddeell 66000066

• În cursul funcþiei de redare, apãsaþipe butonul pentru a ejecta disculcare este redat în acel moment.

Pentru a scoate orice alt discprocedaþi astfel:

• Apãsaþi mai întâi pe butonul AM/FMpentru a încheia funcþia de redare CD-uri.Apoi apãsaþi pe butonul .

• Când pe ecran apare afiºajulSELECT CD, apãsaþi pe butonulpresetat care corespunde discului ceurmeazã a fi scos.

Pentru a scoate un disc în timp ceascultaþi radioul, procedaþi astfel:

• Apãsaþi pe butonul .• Când pe ecran apare afiºajul

SELECT CD, apãsaþi pe butonulpresetat care corespunde discului ceurmeazã a fi scos.

Pe ecran va apãrea mesajulEJECTING ºi REMOVE CD (scoa-tere CD), iar discul va fi menþinut înpoziþia pregãtitã pentru scoatere dinaparat. Dacã discul nu este scos dinaparat, atunci va fi reintrodus automatîn aparat, iar CD player-ul va reînceperedarea acestuia. Mesajul INSERT CDva fi afiºat pentru câteva clipe pentru apermite introducerea unui nou disc,dacã se doreºte acest lucru.

Page 129: Ford Fiesta 2007

Sistemele audio

129

Pentru a ejecta toate discurileprocedaþi astfel:

• Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonulpânã ce apare afiºat mesajul EJECT

ALL (scoatere toate discurile).Pe ecran va apãrea mesajul

EJECTING (scoatere). Când aparemesajul REMOVE CD (scoatere CD),discul va fi menþinut în poziþia pregãtitãpentru scoatere din aparat.

Dupã scoaterea acestui disc, peecran apar din nou mesajeleEJECTING ºi REMOVE CD, ºi acestproces va continua pânã ce toatediscurile sunt scoase din aparat.

Page 130: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

130

FRÂNELE

Sistemul de frânare cu dublu circuit

Vehiculul dumneavoastrã este echipatcu un sistem de frânare cu circuit dublu,încruciºat în diagonalã. Dacã unul din celedouã circuite de frâne se defecteazã,celãlalt rãmâne în funcþiune.

Dacã unul din circuitele de frânã sedefecteazã, veþi avea la începutsenzaþia de „frânã moale“, laapãsarea pedalei. Va trebui sã

exercitaþi o forþã suplimentarã asuprapedalei de frânã ºi sã asiguraþi distanþemai mari de oprire. Apelaþi la un dealerpentru verificarea sistemului de frânare,înainte de a vã continua cãlãtoria. Serecomandã un dealer Ford.

Discurile de frânã

Discurile de frânã umede vor aveaca efect o eficienþã de frânare redusã.

Dupã ieºirea dintr-o spãlãtorie auto,apãsaþi repetat pedala de frânã în timpulconducerii, pentru a îndepãrta peliculade apã.

Lichidul de frânã

Dacã lampa de avertizare a siste-mului de frânare nu se stinge laeliberarea frânei de mânã, aceasta indicãun nivel scãzut al lichidului de frânã.

Adãugaþi lichid de frânã imediatpentru a aduce nivelul acestuiapânã la marcajul MAX ºi apelaþila dealerul Ford pentru averifica sistemul de frânare.

Page 131: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

131

Sistemul de antiblocare frâne(ABS)

Sistemul ABS previne blocarearoþilor, chiar în cazul frânãrii bruºte. Caurmare, vehiculul va rãmâne mane-vrabil, permiþându-vã sã evitaþiobstacolele.

Funcþionarea sistemului ABSSistemul ABS nu este folosit în

timpul frânãrii normale. Acesta funcþio-neazã numai când roþile au tendinþa sãse blocheze. Funcþionarea acestuia esteindicatã de o pulsaþie simþitã în pedalã.Nu eliberaþi pedala în cursul frânãrii!

Page 132: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

132

Frânarea cu ABS

În situaþii de urgenþã, apãsaþipedala de ambreiaj ºi aplicaþicontinuu toatã forþa pe pedala defrânã. Sistemul de anti-blocarefrâne va fi activat instantaneu,permiþând pãstrarea controluluidirecþiei, cu condiþia sã existe suficientspaþiu, ceea ce vã va permite sã evitaþiobstacolele.

Se recomandã sã vã familiarizaþi cuaceastã tehnicã de frânare, dar sã evitaþisã vã asumaþi riscuri inutile.

Existã 2 reguliimportante lafrânarea în situaþii deurgenþã cu folosireasistemului de anti-blocare frâne:

1. Apãsaþipedala deambreiaj ºiaplicaþicontinuuîntreaga forþãpe pedala defrânã.

2. Ocoliþiobstacolul. Oricâtde puternic aþifrâna, controluldirecþiei va fimenþinut.

Deºi sistemul ABSasigurã eficienþã de frâ-nare optimã, distanþele

de oprire pot varia foarte mult înfuncþie de suprafaþa ºi condiþiaºoselei. Utilizarea sistemuluiABS nu poate elimina pericolulinerent al conducerii prea aproa-pe de vehiculul din faþã, cel cau-zat de acvaplanare, de viteza preamare la curbe sau de o ºosea cusuprafaþã accidentatã.

Page 133: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

133

Sistemul de asistenþã la frânareade urgenþã (în funcþie de varianta de model)

Sistemul de asistenþã la frânarea deurgenþã mãsoarã presiunea aplicatãasupra pedalei de frânã. Dacã sistemuldetecteazã o situaþie de frânare de ur-genþã, sistemul de asistenþã la frânareade urgenþã iniþiazã efectul de frânarecompletã. Aceastã acþiune reducedistanþele de oprire în situaþii critice.

Sistemul de asistenþã lafrânarea de urgenþã este unsistem auxiliar, care nu este

destinat sã elibereze ºoferul deresponsabilitatea de a proceda cumaximã atenþie în timpul conducerii.

Programul Electronic de Stabilitate(ESP)

Acest sistem asistã tracþiunea,stabilitatea ºi manevrabilitatea vehi-culului în timpul accelerãrii ºi frânãrii,printr-o combinaþie de control asupramotorului ºi frânelor.

ªoferii nu trebuie sã-ºiasume riscuri inutile, chiardacã sistemul de control al trac-

þiunii oferã în mod cert un potenþial deconducere mai sigurã.

Page 134: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

134

Principiul de funcþionare

Sistemul ESP asigurã o funcþie decontrol îmbunãtãþit al tracþiunii, redu-când patinarea roþilor în timpul accele-rãrii. Aceastã funcþie îmbunãtãþeºtecapacitatea de avans a maºinii pe ºoselealunecoase sau pe suprafeþe cu aderenþãscãzutã. Sistemul susþine de asemeneastabilitatea în astfel de condiþii,contracarând tendinþa vehiculului de ase abate de la direcþia doritã. Acest lucruse realizeazã prin frânarea fiecãrei roþiºi/sau reducerea cuplului motorului atâtcât este necesar.

La cuplarea contactului (poziþia II),lampa de avertizare se aprinde scurtpentru a confirma cã sistemul este ope-raþional.

În timpul conducerii, lampa deavertizare clipeºte în timpul activãriisistemului ESP.

Dacã lampa de avertizaresistem ESP clipeºte, ºoferultrebuie sã adapteze imediat ma-

niera de conducere la starea ºoselei ºinoile condiþii intervenite.

Dacã lampa de avertizare nu seaprinde la cuplarea contactului sau dacãrãmâne aprinsã pe timpul conducerii,aceasta indicã o defecþiune. (Cuexcepþia cazului în care ºoferul adezactivat sistemul ESP, a se vedeadetaliile de mai jos). În cursul uneidefecþiuni, sistemul se va dezactivaautomat. Apelaþi la un dealer Fordpentru verificarea sistemului.

Cu sistem ESP

Fãrã sistem ESP

Page 135: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

135

Dezactivarea programului ESP

În timpul conducerii pe zãpadã saunisip este posibil sã fie mai avantajos sãdezactivaþi acest sistem, de exemplupentru a „balansa“ maºina pentru a oscoate din zãpadã.

Sistemul poate fi dezactivat manualprin apãsarea ºi menþinerea apãsatã abutonului ESP timp de minimum osecundã. Dupã dezactivarea sistemului,lampa de avertizare ESP de la bord seaprinde. Sistemul poate fi reactivat prinreapãsarea ºi menþinerea apãsatã abutonului.

La fiecare cuplare a contactului,sistemul se va selecta automat.

Pentru detalii suplimentare con-sultaþi secþiunile Butonul pentru Progra-mul electronic de stabilitate (ESP) de lapagina 50 ºi Lampa de avertizareProgram Electronic de Stabilitate(ESP), de la pagina 18. (dezactivat)

Page 136: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

136

Frâna de mânã

Trageþi complet frâna de mânãînainte de a ieºi din vehicul.

Pentru a aplica frâna de mânãprocedaþi astfel:

• Apãsaþi ferm pedala de frânã.• În timp ce apãsaþi pedala de frânã,

trageþi maneta frânei de mânã în sus, cuatenþie, pânã la punctul maxim.

• Nu apãsaþi pe butonul de eliberarea acestuia, în timp ce trageþi de manetãîn sus.

• Dacã vehiculul este parcat în pantã,cu partea frontalã îndreptatã în susulpantei, selectaþi viteza întâi ºi rotiþivolanul spre partea opusã borduriiºoselei.

• Dacã vehiculul este parcat în pantã,cu partea frontalã îndreptatã în josulpantei, selectaþi treapta de marºarier ºirotiþi volanul spre bordura ºoselei.

Pentru a elibera frâna de mânã,apãsaþi pedala de frânã ferm, trageþiuºor maneta frânei de mânã în sus,apãsaþi pe butonul de eliberare aacesteia ºi împingeþi maneta în jos.

Page 137: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

137

BLOCAREA COLOANEI DEDIRECÞIE/CONTACTUL

Comutatorul pentru funcþia combinatãde blocare coloanã de direcþie/contact areurmãtoarele poziþii ale cheii:

0 Contactul dezactivat, coloana dedirecþie blocatã (numai când esteactivatã)

I Coloana de direcþie deblocatã.Contactul ºi toate circuitele electriceprincipale sunt dezactivate.

Cheia de contact nu trebuie lãsatãprea mult în aceastã poziþie pentru a seevita descãrcarea bateriei.

II Contactul activat, toate circuiteleelectrice operaþionale. Lãmpile deavertizare ºi indicatoarele sunt aprinse.Aceasta este poziþia cheii în timpulconducerii ºi trebuie selectatã ºi cândmaºina este remorcatã.

III Motorul demarorului activat.Eliberaþi cheia imediat ce motorulporneºte.

Când scoateþi cheia din contact,dispozitivul de blocare a coloanei dedirecþie este activat ºi va împiedicarotirea volanului.

Nu readuceþi niciodatã cheia decontact în poziþia 0 când

vehiculul este în miºcare.

Page 138: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

138

ASPECTE GENERALE PRIVINDPORNIREA

Demarorul nu va funcþiona mai multde 30 de secunde în cursul fiecãrui ciclude pornire. Eliberaþi cheia de contactimediat ce motorul porneºte. Dacãmotorul nu a pornit, readuceþi cheia decontact în poziþia 0 ºi repetaþi procedurade pornire.

Repetaþi procedura de inhibare ademarorului:

Motoarele pe benzinã

Dacã bateria a fost deconectatã ºiapoi reinstalatã pe vehicul, acesta poateprezenta anumite caracteristici neobiº-nuite pe parcursul unei distanþe deaproximativ 8 km, dupã reconectareabateriei.

Acest fenomen apare deoarecesistemul de gestiune motor trebuie sã sereadapteze la motor. Orice manifestãrineobiºnuite apãrute pe durata acestuiparcurs trebuie ignorate.

Limitatorul de turaþie motor

Turaþia motorului este limitatãelectronic pentru protecþia motorului.

Înainte ca motorul demaro-rului sã fie acþionat a doua oarã,

cheia de contact trebuie sã fie readusãîn poziþia 0.

Dacã motorul nu porneºte,consultaþi instrucþiunile privind

Comutatorul de închidere a sistemuluide injecþie de la pagina 163.

Page 139: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

139

PORNIREA MOTORULUI

Vehiculele echipate cu motoare pebenzinã

Motorul rece/încins

• Apãsaþi complet pedala de ambre-iaj ºi porniþi motorul fãrã a atinge peda-la de acceleraþie.

• Dacã motorul nu porneºte întermen de 15 secunde, aºteptaþi un timpscurt ºi apoi repetaþi procedura.

• Dacã motorul nu porneºte dupãtrei încercãri, aºteptaþi 10 secunde ºiaplicaþi procedura Motor înecat.

• Dacã întâmpinaþi dificultãþi depornire la temperaturi sub -25°C, apã-saþi pedala de acceleraþie cu ¼ pânã la½ din cursa acesteia, pentru a ajutapornirea.

Motor înecat

• Apãsaþi complet pedala deambreiaj.

• Apãsaþi uºor pedala de acceleraþiepânã la cursa completã, menþineþiaceastã poziþie ºi porniþi motorul.

• Dacã motorul nu porneºte, repetaþiprocedura Motor rece/încins.

La temperaturi de sub -20°C,rotiþi cheia de contact în poziþia II

pentru cel puþin o secundã înainte de aporni motorul. Acest lucru asigurãatingerea presiunii maxime a combus-tibilului.

Pedala de ambreiaj Pedala de acceleraþie

Pedala de ambreiaj Pedala de acceleraþie

Page 140: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

140

PORNIREA MOTORULUI

Vehiculele echipate cu motoareDiesel

MMoottoorruull rreeccee//îînncciinnss

• Apãsaþi complet pedala de ambre-iaj fãrã a atinge pedala de acceleraþie.

• Rotiþi cheia în poziþia II ºiverificaþi ca lampa indicatorului bujii sãfie aprinsã.

• Aºteptaþi pânã ce lampa se stinge,înainte de a începe ºi continuamenþinerea cheii în poziþia de contact,fãrã pauzã, pânã ce motorul porneºte.

• Dacã motorul se opreºte, repetaþiintegral procedura de mai sus.

• La temperaturi extrem de scãzute(sub -15°C), ar putea fi necesar sãacþionaþi demarorul pânã la 30 desecunde. Dacã aceste condiþii de vremepersistã, se recomandã încãlzirea blo-cului motor.

OOpprriirreeaa mmoottoorruulluuii

Eliberaþi pedala de acceleraþie.Aºteptaþi pânã ce motorul atinge turaþiade ralanti, apoi opriþi motorul.

Dacã opriþi motorul la turaþii mari,turbina de supraalimentare va continuasã funcþioneze ºi dupã ce presiuneauleiului ajunge la zero. Acest lucru vaconduce la uzura prematurã a turbineide supraalimentare.

Pedala de ambreiaj Pedala de acceleraþie

Lampa indicatorului bujii este stinsã

Lãsaþi mai întâi motorul sã ajungã laturaþia de ralanti.....

....ºi nu apãsaþi niciodatã pedala deambreiaj.

Nu decuplaþi ambreiajul.

Page 141: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

141

Vehicule echipate cu transmisieDurashift EST

Motorul poate fi pornit numai cândselectorul de viteze se aflã în poziþia Nºi pedala de frânã este apãsatã. Pe afiºajva apãrea mesajul N. Dacã nu apãsaþipedala de frânã, mesajul N se va aprindeintermitent.

Dacã se angajeazã poziþia Dsau R a selectorului de viteze, cu

motorul mergând ºi apoi se elibereazãpedala de frânã, vehiculul va porni depe loc.

Dacã motorul este rece, dupã pornire,turaþia sa va fi mai mare la ralanti. Acestlucru va crea o tendinþã puternicã de„pornire în trombã“ în treptele de vitezeR sau D (modul manual ºi Auto).

Dacã vehiculul este parcat cuangajarea unei trepte de viteze, se vaapãsa pedala de frânã cu contactulcuplat, în timp ce selectorul de viteze vafi trecut în punctul neutru. Aceastãmiºcare va elibera frâna de mânã.

Dacã nu se apasã pedala de frânã,frâna de mânã nu va fi eliberatã, afiºajulva clipi intermitent, iar vehiculul nu vaporni.

A se consulta de asemenea secþiuneaTransmisia Durashift EST, începând cupagina 143.

Page 142: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

142

SELECTAREA TREPTELORDE VITEZÃ

Transmisia manualã

Pentru a evita angajarea zgomotoasãa marºarierului, aºteptaþi aproximativtrei secunde cu pedala de ambreiajapãsatã atunci când vehiculul este dejastaþionat.

Pentru a selecta treapta de marºarier,treceþi schimbãtorul de viteze în poziþianeutrã ºi apoi împingeþi-l complet spredreapta, contracarând presiunea arcului,înainte de a trage maneta acestuia înspreînapoi.

Marºarierul trebuie angajatnumai când vehiculul este staþionat.

Nu aplicaþi forþe lateraleinutile asupra schimbãtorului

de viteze la trecerea din treapta a 5-ade viteze în cea de-a 4-a, deoareceaceastã acþiune poate provoca trecereainvoluntarã în treapta a 2-a.

Page 143: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

143

TRANSMISIA DURASHIFT EST

Selectarea unei trepte de vitezã

Selectarea treptelor de vitezã se facecu ajutorul selectorului de viteze.

Înainte de a pãrãsi vehiculul cu mo-torul pornit, treceþi selectorul de vitezeîn punctul N ºi trageþi frâna de mânã.

Vehicule cu motoare pe benzinã

Vehicule cu motoare Diesel

Page 144: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

144

Notã: Dacã se trece selectorul într-o anumitã treaptã de vitezã, cumotorul mergând, ºi se deschide uºaºoferului fãrã a se fi apãsat pedala defrânã, se va auzi un semnal sonor iartreapta respectivã de vitezã se vaaprinde intermitent pe afiºaj.

Poziþiile selectorului de viteze

N= NeutruMotorul poate fi pornit numai când

selectorul de viteze se aflã în poziþia N,vezi secþiunea Transmisia DurashiftEST, de la pagina 143.

Notã: În aceastã poziþie nu esteselectatã nici o treaptã de vitezã. Pentrua împiedica vehiculul sã se deplaseze vatrebui sã apãsaþi pedala de frânã sau sãtrageþi frâna de mânã.

D = Drive (modul conducere)

• Modul automat (Auto)

Apãsaþi pedala de frânã ºi treceþiselectorul din poziþia N în poziþia D.Transmisia se va afla în modul automatºi se va angaja treapta întâi de vitezã.

La eliberarea pedalei de frânã,vehiculul va începe sã se miºte din loc.

Apãsaþi pedala de acceleraþie pentrua porni de pe loc. În acest mod,schimbarea vitezelor se va face automat,în funcþie de condiþiile de deplasare.

Dacã nu se apasã pedala de frânã întimpul trecerii selectorului de viteze dinpoziþia N în poziþia D, afiºajul va clipiintermitent. Readuceþi selectorul deviteze în poziþia N ºi repetaþi proceduracu pedala de frânã apãsatã sau apãsaþidirect pedala de acceleraþie.

Page 145: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

145

Din modul automat, prin selectareapoziþiilor + sau - sau A ale selectoruluide viteze se va selecta modul manual.Afiºajul va indica treapta de vitezãfolositã în acel moment.

• Modul manual

În modul manual, treptele de vitezepot fi schimbate manual.

+ Trecere într-o treaptã superioarãde vitezã.

- Trecere într-o treaptã inferioarã devitezã.

Se poate sãri peste o treaptã devitezã printr-o miºcare rapidã, repetatã,a selectorului de viteze.

Notã: Dacã se cere trecerea într-otreaptã superioarã de vitezã la o vitezãprea micã a vehiculului, sau, invers,într-o treaptã inferioarã de vitezã la ovitezã prea mare a vehiculului, nu se vaproduce schimbarea treptei de vitezã.Acest lucru previne funcþionareamotorului cu turaþii prea mari/prea mici.

Pentru a se evita calarea motorului,transmisia va trece automat într-otreaptã inferioarã de vitezã când vitezavehiculului este prea micã.

Schimbarea modului transmisieiautomate

Trecerea din modul automat înmodul manual este posibilã oricând, prin împingerea selectorului de vitezespre stânga (poziþia A), ºi apoi elibera-rea acestuia.

Nu þineþi selectorul de vitezepermanent în poziþia A, + sau -

Page 146: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

146

R = Reverse (marºarier)

Aceastã poziþie este pentru mersul înmarºarier. Pentru a se putea angajatreapta de marºarier, se va apãsa pedalade frânã.

Selectaþi aceastã poziþie numaicând vehiculul este staþionat ºimotorul este la ralanti!

Trecerea într-oo treaptã inferioarã devitezã (Kickdown = accelerare lamaximum) (numai în modul Auto)

Când se apasã pedala de acceleraþiedincolo de punctul de rezistenþã,transmisia va trece într-o treaptãinferioarã de vitezã. Acest lucru vapermite utilizarea la maximum acuplului motorului la executarea uneidepãºiri sau la urcarea unei pante cuînclinaþie mare.

Când turaþia motorului se apropie delimita superioarã, transmisia va treceîntr-o treaptã superioarã de vitezã.

Plecarea de pe loc a vehiculului

Dacã este angajatã poziþia D sau R atransmisiei ºi se elibereazã pedala defrânã, vehiculul va pleca de pe loc. Dacãmotorul este rece, dupã pornire, va func-þiona cu o turaþie mai mare la ralanti,determinând plecarea „în trombã“ a vehi-culului.

Aceastã acþiune de plecare de pe loca vehiculului se anuleazã prin aplicareafrânei de mânã.

Pentru a proteja ambreiajul împo-triva oricãrei posibilitãþi de defectare, se

va anula aceastã acþiune de plecare depe loc când ambreiajul este supra-încãlzit.

Nu apãsaþi niciodatã pedalele deacceleraþie ºi de frânã simultan!

Page 147: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

147

Oprirea

Când selectorul este în poziþia D ºivehiculul este staþionat, se angajeazãautomat treapta întâi de vitezã.

Înainte de a ieºi din vehicultrageþi întotdeauna frâna de mânã.

Dacã motorul rãmâne în funcþiune,treceþi selectorul în punctul N.

Parcarea cu transmisia DurashiftEST

Pentru a parca cu o treaptã de vitezãangajatã, contactul trebuie sã fie cuplatºi pedala de frânã apãsatã. Astfel, se vamenþine ultima treaptã de vitezã anga-jatã. Când selectorul se aflã în poziþia N,nu se menþine nici o treaptã de vitezã,iar vehiculul este parcat cu selectorul înpunctul Neutru.

La decuplarea contactului, trans-misia nu mai rãspunde la miºcãrileselectorului de viteze.

Conducerea pe suprafeþe înclinate

Pornirea în rampã

Pentru pornirea în rampã, serecomandã folosirea frânei de mânã,pentru a se evita supraîncãlzireaambreiajului.

Nu þineþi vehiculul în poziþie pe oºosea în rampã sau pe o bordurã, folo-sind pedala de acceleraþie.

Dacã ambreiajul se supraîncãlzeºte,se va declanºa un semnal de avertizare.Lampa de avertizare a transmisieiDurashift EST se aprinde ºi pedala de

ambreiaj pulseazã. Funcþionarea nor-malã va fi reluatã imediat ce ambreiajulse rãceºte.

Page 148: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

148

Modul automat

În timpul deplasãrii, nu se va selectao treaptã superioarã de vitezã pânã nu seatinge o turaþie suficient de mare amotorului.

Modul manual

Pentru a utiliza frâna de motor,selectaþi o treaptã inferioarã de vitezãatunci când coborâþi o pantã.

La oprirea pe o suprafaþãînclinatã, trageþi întotdeauna frâna

de mânã. Pentru a preveni supraîncãl-zirea ambreiajului, nu creºteþi turaþiamotorului.

Programe adaptive de schimbare atreptelor de viteze

Aceste programe adapteazã automatschimbarea treptei de vitezã la manierade conducere ºi condiþiile de parcurs,cum ar fi în cazul tractãrii uneiremorci/rulote, la sarcini utile mari saula conducerea pe suprafeþe înclinate.

Pornirea de pe loc pe nisip, noroisau zãpadã

În modul manual, se poate selectatreapta a doua de vitezã utilizând poziþia+ pentru a îmbunãtãþi puterea detracþiune în condiþii de iarnã etc.

Dacã este necesarã balansareavehiculului pentru a-l elibera din zãpa-dã, noroi etc., treceþi repetat selectorul

de viteze între poziþiile D ºi R, apãsânduºor pedala de acceleraþie, în acelaºitimp.

Nu ambalaþi puternic motorulºi evitaþi accelerarea bruscã.

Pentru a proteja, sistemul de asistenþãpornire de pe loc se va dezactiva cândambreiajul este supraîncãlzit.

Page 149: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

149

CONVERTORUL CATALITIC

(vehiculele cu motor pe benzinã)Convertorul catalitic reduce poluarea

cu gaze de eºapament.

Realimentarea cu combustibil

Vehiculele cu motoare pe benzinã auun buºon de alimentare prevãzut cu ofantã îngustã care se potriveºte doar cuºtuþurile furtunurilor pompelor dealimentare pentru combustibil fãrãplumb.

Folosiþi întotdeauna benzi-nã fãrã plumb! Combustibilul

care conþine plumb va provoca defec-tarea iremediabilã a convertorului ca-talitic ºi senzorului de HO2S (senzorpentru detectarea oxigenului din ga-zele de eºapament încãlzite). Ford nuîºi asumã nici o responsabilitatepentru deteriorãri provocate deutilizarea de combustibili cu plumb.Deºi astfel de deteriorãri nu suntacoperite de garanþii, vã rugãm sãcontactaþi cel mai apropiat dealerimediat ce aþi alimentat, din greºealã,vehiculul cu combustibil ce conþineplumb.

(benzinã fãrã plumb)

Page 150: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

150

Când pompa se opreºte automatpentru a doua oarã înseamnã cã

rezervorul este plin.

Conducerea cu un convertorcatalitic

Evitaþi orice condiþii de funcþionarece ar putea duce la pãtrunderea în catali-zator a combustibilului nears sau parþialars, mai ales când motorul este fierbinte.

Pentru a evita scurgeri decombustibil, care pot fi peri-

culoase pentru alþi participanþi la trafic,în special motocicliºti ºi bicicliºti,trebuie sã încetaþi alimentarea dupãoprirea pompei a doua oarã. Combus-tibilul adãugat suplimentar va umplespaþiul de expansiune din rezervorul decombustibil, ceea ce ar putea provocadeversarea de combustibil.

Dacã motorul „dã rateuri“sau dacã performanþa sa în

timpul condusului nu este ceanormalã, conduceþi maºina cu vitezãmicã pânã la cel mai apropiat dealer.Nu supra-acceleraþi motorul.

Page 151: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

151

Situaþii ce trebuie evitate:

• Rãmânerea fãrã combustibil• Acþionarea prelungitã ºi inutilã a

starterului• Funcþionarea motorului cu o bujie

deconectatã• Pornirea vehiculului prin tractare

sau împingere când motorul este la tem-peratura de funcþionare: se vor folosicabluri de alimentare de la o altã baterie.

• Decuplarea contactului în timpulmersului.

Parcarea

Protecþia pãrþii de dedesubt acaroseriei

Vehiculul dumneavoastrã este echipatcu scuturi termice. Nu aplicaþi vaselinã pesau lângã aceste scuturi apãrãtoare, peþeava de eºapament sau pe convertor. Nudemontaþi scuturile termice.

Este important sã evitaþiparcarea, mersul la ralanti sau

deplasarea pe frunze uscate sau iarbãuscatã. Chiar cu motorul oprit, þeavade eºapament va continua o perioadãsã radieze o cantitate considerabilã decãldurã, pentru o scurtã perioadãexistând un potenþial risc de incendiu.

Realimentaþi!

Page 152: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

152

ÎNCÃRCAREA VEHICULULUI

Transportul bagajelor

Bagajele ºi alte încãrcãturitrebuie aºezate cât mai jos ºi

cât mai înspre interiorul portbaga-jului. Condusul cu hayonul/uºa dinspate deschisã prezintã un potenþialpericol, deoarece gazele de eºapamentpot pãtrunde în interiorul vehiculului.

Dacã trebuie sã aºezaþianumite obiecte în interiorul

vehiculului, asiguraþi-le pentru a nuse deplasa în timpul condusului.

Page 153: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

153

Capacul din interiorul portbagajului

DDeemmoonnttaarreeaa ccaappaaccuulluuii ddiinn iinntteerriioorruullppoorrttbbaaggaajjuulluuii

Detaºaþi cele douã tije pentruridicarea capacului de pe hayon.Eliberaþi capacul de portbagaj de pelaterale ºi trageþi-l afarã orizontal, fãrãa-l înclina.

RReemmoonnttaarreeaa ccaappaaccuulluuii ddiinniinntteerriioorruull ppoorrttbbaaggaajjuulluuii

Introduceþi capacul orizontal, alini-aþi-l corect ºi împingeþi-l pânã ce seopreºte. Ataºaþi la hayon cele douã tijede susþinere.

SPAÞII DE DEPOZITAREDIVERSE

Compartimentul pentru diverseobiecte din dreptul postului deconducere

În partea ºoferului, sub tabloul debord, se aflã un compartiment pentrudiverse. Pãstraþi aici mici obiecte, pentrua le împiedica sã cadã ºi sã se miºte prinvehicul în timpul conducerii.Torpedoul

Pe interiorul capacului torpedouluise aflã un suport pentru creioane ºi unulpentru cartele/cãrþi de vizitã.

Nu aºezaþi obiecte pe capaculdin interiorul portbagajului.

Page 154: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

154

TRACTAREA UNEI REMORCI

Respectaþi întotdeauna limita devitezã din þara respectivã cândconduceþi cu o remorcã ataºatã.

Limita de greutate admisã a remorciieste specificatã, în unele þãri, pe plãcuþade înmatriculare a vehiculului (VIN)(vezi pagina 156 pentru detalii) sau îndocumentul de înmatriculare a acestuia.Dacã nu este specificatã, cereþi detaliidealerului Ford. Nu depãºiþi greutateacombinatã maximã posibilã, respectiv avehiculului ºi remorcii, specificatã peplãcuþa de identificare a vehiculului.

Sarcina permisã în capul de tractare,respectiv sarcina verticalã aplicatãasupra cârligului de remorcare cu bilã,este de 50 kg.

În interesul siguranþei pe ºosea,respectaþi întotdeauna limita de greutatepermisã a remorcii ºi limita de sarcinãîn capul de tractare.

Nerespectarea greutãþii ºi sarcinilorpermise poate împiedica manevrareacorectã a vehiculului ºi poate cauzasupraîncãlzirea motorului.

Page 155: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

155

Greutatea specificã a vehiculului ºiremorcii reprezintã valori tehniceobligatorii pentru pantele cu înclinaþiede pânã la 12% ºi altitudine de 1000 mdeasupra nivelului mãrii.

În zonele situate la înaltã altitudine,atmosfera rarefiatã poate provocascãderea performanþei motorului, deaceea se vor aplica urmãtoarele restricþii(vezi figura alãturatã):

Notã: Pentru tractarea unei remorciîn condiþii extreme, de ex. zone mun-toase cu curbe strânse, trebuie instalatun sistem de rãcire a servo-direcþiei,dacã vehiculul nu este dotat cu un astfelde sistem.

Consultaþi dealerul în legãturã cuinstalarea unui sistem de rãcire a servo-direcþiei. Se recomandã sã apelaþi la undealer Ford.

Peste 1000 m, greutatea brutã maxi-mã permisã a trenului (vehicul plusremorcã) stipulatã în documentelevehiculului se va reduce cu 10% pentrufiecare 1000 de metri.

Exemplu: Conducerea vehicululuipe un drum de munte situat la oaltitudine de 2400 m înseamnã o redu-cere a greutãþii brute maxime a trenuluicu 20%.

Nu depãºiþi viteza maximã per-misã atunci când conduceþi cu o

remorcã ataºatã.

Page 156: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

156

Conducerea în pantã

Treceþi într-o treaptã inferioarã devitezã cu suficient timp înainte de aîncepe coborârea unei pante. Reþineþi cãfrânele remorcii au un efect limitat.Folosiþi doar pedala de frânã la intervalescurte pentru a evita supraîncãlzireafrânelor.

Vehiculele cu aer condiþionat

În vederea unei performanþe optimela tractarea unei remorci sau conducereacu încãrcãturi grele în zone de munte, pepante înclinate, opriþi sistemul de aercondiþionat.

În cazul în care remorca este foarteîncãrcatã, este posibil ca sistemul de aercondiþionat sã se opreascã automat,pentru a proteja motorul.

Frânele remorcii nu sunt con-trolate de sistemul de anti-

blocare frâne.

Greutatea remorcii ataºate (în kg) 0-1000 1000-2000 2000-3000 Altitudine (m)

nefrânatã frânatã nefrânatã frânatã nefrânatã frânatã

1.25 l Duratec 16V

500

600

420

420

250

250

1.3 l Duratec 8V 51 kW (70 CP)*

100

100

-

-

-

-

1.4 l Duratec 16V

500

900

500

700

500

500

1.4 l Duratec 16V Cu Durashift EST

500

500

300

300

-

-

1.6 l Duratec 16V

500

900

500

700

500

500

1.4 l DuraTorq TDCi Turbo diesel 1.4 l DuraTorq TDCi Turbo diesel Cu Durashift EST

500

750

500

500

375

375

Page 157: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

157

PORTBAGAJUL DE ACOPERIª

Încãrcãtura permisã pe portbagajulde acoperiº este de 75 kg, inclusiv ramaportbagajului.

Dealerul dumneavoastrã Ford vãpoate furniza portbagaje de acoperiº cusistem adecvat de fixare. Mai multedetalii pot fi obþinute din instrucþiunilede montare livrate o datã cu portbagajulde acoperiº Ford.

Nu depãºiþi greutatea brutã admisã.Consultaþi secþiunea Greutatea vehicu-lului, începând cu pagina 229.

Conducerea cu o încãrcãturãpe portbagajul de acoperiº modi-

ficã centrul de greutate ºi aerodinamicavehiculului. Acest lucru poate avea oinfluenþã negativã asupra manevrabi-litãþii vehiculului. Când conduceþi cuvitezã mare sau cu încãrcãturi volumi-noase pe acoperiº (de ex. cu echipa-mentul de surf sau cutiile cu schiuri), sepoate dezvolta un puternic efect deridicare. De asemenea, distanþa defrânare poate fi mai lungã.

Adaptaþi stilul de conducere laaceste condiþii modificate, în specialla curbe ºi în condiþii de vânt puternic.

Toate dispozitivele ºiaccesoriile de fixare dintre

portbagajul de acoperiº ºi vehicultrebuie verificate înainte de pornire,dupã 50 de km de parcurs ºi în modregulat la fiecare 1000 km.

Page 158: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

158

CONSUMUL DE COMBUSTIBIL

Pentru a asigura furnizarea de date dereferinþã comparabile, consumul decombustibil este mãsurat de cãtre toþiproducãtorii europeni de vehicule încondiþii de testare aprobate oficial ºi strictcontrolate: Directiva EC 80/1268 EEC.Consumul de combustibil ºi emisiile deCO2 ale motorului depind de tipulmotorului, tipul transmisiei, dimensiuneapneurilor, greutatea vehiculului ºi de mulþialþi factori. Consultaþi tabelele cu consumulde combustibil, începând de la pagina 224.Consumul de combustibil este influenþat deurmãtorii factori:

Viteza vehiculului ºi modul deselectare a treptelor de vitezã

Graficul de mai sus aratã cumeste influenþat consumul decombustibil de vitezã ºi de

alegerea treptelor de viteze. Menþinerearulajului cu trepte inferioare de vitezã,pentru a creºte acceleraþia, va avea caafect un consum semnificativ mai ridicatde combustibil.

Lungimea cãlãtoriei/temperaturamotorului

Pornirile frecvente la rece ºi condusulpe distanþe mici conduce la consumuriconsiderabil mai mari de combustibil.

Condiþiile de trafic ºi starea ºoselei

Traficul aglomerat, cu deplasarealentã a vehiculelor, condusul în pantã,curbele strânse frecvente ºi suprafeþelede drum neregulate au un efect negativasupra consumului de combustibil.

Stilul de condus inconstant

Anticipaþi apariþia pericolelor ºipãstraþi o distanþã de rulare sigurã faþã devehiculul din faþã.

Acest lucru nu numai cã va reduceconsumul de combustibil, dar ºi nivelulde zgomot.

Dacã trebuie sã aºteptaþi mai multtimp la intersecþii sau la semafor în zone

aglomerate, este recomandabil sãopriþi motorul pe aceastã duratã.

Aºteptarea timp de trei minute cumotorul în funcþiune consumã aceeaºicantitate de combustibil ca ºi un km deparcurs.

Starea de încãrcare a vehiculului

Cu cât creºte greutatea încãrcãturiivehiculului, cu atât va creºte consumul decombustibil. Demontaþi portbagajul deacoperiº atunci când nu mai este necesar.

Con

sum

ul d

e co

mbu

stib

il

Viteza de rulare

Page 159: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

159

Starea vehiculului

Presiunea scãzutã a anvelopelor sauîntreþinerea inadecvatã a motorului sauvehiculului vor avea de asemenea caefect un consum mai mare decombustibil.

Sfaturi pentru condusuleconomic ºi conservarea me-

diului înconjurãtor

Conduceþi folosind un stil economi-cos ºi utilizaþi sarcini electrice supli-mentare numai când acestea suntnecesare.

• Porniþi imediat vehiculul de pe loc,fãrã a mai încãlzi motorul în prealabil.

• Apãsaþi pedala de acceleraþie uºor.• Treceþi în urmãtoarea treaptã su-

perioarã de vitezã imediat ce esteposibil pentru a obþine o turaþie maimicã a motorului.

• Rãmâneþi cât mai mult posibil într-otreaptã superioarã de vitezã. Treceþi într-otreaptã inferioarã de vitezã numai cândmotorul nu mai funcþioneazã perfect(consultaþi tabelul cu date referitoare laschimbarea treptelor de vitezã de lapagina 225).

• Evitaþi apãsarea completã a pedaleide acceleraþie. Consumul de combus-tibil se va reduce cu pânã la 50% cândse ruleazã cu numai ¾ din turaþiamaximã a motorului.

• Anticipaþi în timp util condiþiile detrafic.

• Opriþi sistemul de aer condiþionatºi dispozitivele de încãlzire parbriz ºilunetã (dacã existã în dotare) atuncicând acestea nu mai sunt necesare.

• Verificaþi/reglaþi presiunea înpneuri în mod regulat.

• Apelaþi la o staþie service, prefe-rabil un dealer Ford pentru a asiguraverificarea tehnicã a vehiculului laperioade regulate.

Page 160: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

160

SENZORUL CU ULTRASUNETEPENTRU DISTANÞA DE PARCARE

Sistemul constã din senzori cu ultra-sunete montaþi în bara din spate, undispozitiv de control ºi un emiþãtorsemnale sonore. Sistemul mãsoarãdistanþa faþã de cel mai apropiatobstacol, la condusul în marºarier, ºiajutã ºoferul sã estimeze distanþa corectcu ajutorul semnalelor audio.

Sistemul este activat automat dupãcuplarea contactului ºi selectarea trepteide vitezã de marºarier. Un semnal sonorscurt va indica faptul cã sistemul estepregãtit.

Senzorul pentru distanþa deparcare este un sistem auxiliar

care nu are capacitatea de a prelua inte-gral siguranþa manevrei de parcare, deaceea ºoferul are responsabilitatea de aproceda cu maximã atenþie ºi grijã lamersul în marºarier. Respectiv, anumiteobiecte apropiate de vehicul (la circa 30cm) ºi cele situate sub sau deasupranivelului senzorului este posibil sã nufie detectate de senzorul pentru distanþade parcare, ºi astfel sã cauzeze dete-riorarea vehiculului. Undele ultra-sonice, ploaia torenþialã ºi/sau condiþiilecare provoacã reflexie întreruptã, potconduce la nedetectarea acestor obiectede cãtre senzori. În plus, este posibil caobiectele care absorb undele ultrasonicesã nu fie detectate de fiecare datã, dincauza caracteristicilor improprii alesuprafeþei acestora.

Page 161: Ford Fiesta 2007

Conducerea vehiculului

161

Orice defecþiune a sistemului va fiindicatã de un ton continuu, insistent.Apelaþi la un dealer Ford pentruverificarea sistemului.

Vehiculele cu echipament de remor-care original Ford vor indica distanþadintre bara din spate ºi obstacol.

Intervalul de mãsurare este divizatîn cinci zone de avertizare. Pe mãsurãce distanþa faþã de obstacol se reduce, seva auzi un semnal sonor, care începe caun beep slab ºi care creºte pânã laintensitatea unui ton continuu.

Notã: La vehiculele cu barã fixã deremorcare ºi kit electric originale Ford,întreaga gamã de mãsurãtori se reducecu aproximativ 10 cm.

Menþineþi senzorii permanent curã-þaþi de murdãrie, zãpadã sau gheaþã (nucurãþaþi senzorii folosind obiecteascuþite).

Procedaþi cu mare atenþieatunci când pe vehicul este

montatã bara de remorcare.

Page 162: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

162

BUTONUL DE SEMNALIZAREAVARIE

Folosiþi acest buton doar în caz deurgenþã pentru a avertiza ceilalþiparticipanþi la trafic despre avaria lavehiculul dumneavoastrã sau despre unpericol iminent. Apãsaþi pe buton pentru aaprinde sau stinge luminile de avarie.Acestea pot fi activate ºi cu contactul oprit.

TRUSA DE PRIM AJUTOR ªITRIUNGHIUL REFLECTORIZANT

Pentru pãstrarea trusei de prim ajutoreste prevãzut un spaþiu special sub scaunulpasagerului din faþã.

Pentru fixarea sigurã a triunghiuluireflectorizant, în portbagaj, pe panoulposterior existã o bandã specialã deprindere, care poate fi utilizatã în acestscop.

Puteþi obþine o trusã de prim ajutorcompletã, precum ºi un triunghi reflec-torizant adecvat de la dealerul Ford.

PROGRAMUL DE STRATEGIEPRIVIND FUNCÞIONAREA LIMI-TATÃ

Sistemul de gestiune motor încorpo-reazã un program de „Strategie deFuncþionare Limitatã“. Dacã se produce odefecþiune în sistem, motorul va continuasã funcþioneze, dar este posibil caperformanþa sa sã scadã.

Vehiculul poate fi condus cu viteze derulare de maximum 60 km/h pe suprafeþeplane.

Apelaþi imediat la un dealerpentru verificarea vehiculului.

Page 163: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

163

COMUTATORUL DE ÎNCHIDEREA SISTEMULUI DE INJECÞIECOMBUSTIBIL(numai vehiculele echipate cu motoarepe benzinã)

Vehiculul este echipat cu uncomutator care întrerupe alimentarea cucombustibil în caz de accident. Aceastãacþiune este de maximã importanþãpentru siguranþa dumneavoastrã.

Activarea acestui comutator poate fide asemenea provocatã de vibraþiibruºte (de exemplu în caz de coliziunela parcare).

Comutatorul este amplasat în spa-tele torpedoului. Deschideþi torpedoul ºigoliþi-i conþinutul înainte de a iniþiaacþionarea comutatorului. Apãsaþi pelaturile torpedoului înspre interior ºicontinuaþi miºcarea de deschiderecompletã a torpedoului.

Butonul de sub capacul galben seridicã la activarea comutatorului.

Page 164: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

164

Resetarea comutatorului

•Puneþi contactul la poziþia „0“.• Inspectaþi motorul, compartimentul

motor ºi dedesubtul vehiculului, pentru averifica dacã nu existã scurgeri lasistemul de alimentare cu combustibil.

• Dacã nu observaþi scurgeri decombustibil, resetaþi comutatorul apãsândpe buton (vezi imaginea).

• Rotiþi cheia de contact în poziþia II.Dupã câteva secunde, readuceþi cheia înpoziþia I.

• Verificaþi din nou sã nu existescurgeri la sistemul de alimentare cucombustibil.

Nu resetaþi comutatorul deoprire a pompei de combustibil

dacã observaþi scurgeri de combustibilsau simþiþi mirosul specific.

Sistemul de alimentare cucombustibil este sub presiune.

Existã riscul de rãnire dacã sistemulprezintã scurgeri. Nu vã apropiaþi cu oflacãrã sau sursã de cãldurã de siste-mul de combustibil.

Page 165: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

165

ÎNLOCUIREA UNUI BEC

Stingeþi de fiecare datã luminile ºidecuplaþi contactul înainte de înlocui-rea unui bec.

Nu atingeþi niciodatã sticla unui beccu halogen. Montaþi doar becuri cu filtruUV (de ultraviolete). Înlocuiþi becuriledefecte doar cu becuri noi de acelaºi tip.

La înlocuirea unui bec, curãþaþi len-tilele farurilor cu ajutorul unei cârpeumede pentru a evita încãrcarea electro-staticã, care provoacã atragerea prafuluipe lentilele din plastic.

Verificaþi corectitudinea un-ghiului farurilor dupã fiecare

înlocuire a becurilor.

Page 166: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

166

Faruri, poziþii, indicatoare dedirecþie

Pentru a putea scoate oricare dintrebecuri trebuie sã demontaþi ansamblulluminilor. Pentru executarea acesteioperaþii aveþi nevoie de o ºurubelniþãTorx T6 sau o ºurubelniþã cu capul plat.

Demontarea ansamblului lumini

• Deschideþi capota motorului.• Trageþi de clemele de prindere din

partea superioarã a grilei radiatorului. • Apãsaþi cu grijã, cãtre interior, grila

radiatorului în centrul zonei de la bazã,pentru a dezangaja clemele de jos.

• Trageþi ºi scoateþi cu grijã grilaradiatorului, rotind-o spre dumneavoastrã.

Notã: La instalarea grilei radiato-rului, asiguraþi-vã cã mânerul de elibe-rare a capotei motorului se aflã deasupragrilei radiatorului, iar clemele de fixare agrilei se angajeazã corect în locaº.

• Scoateþi cele trei ºuruburi Torx dinansamblul lumini cu ajutorul uneiºurubelniþe Torx.

• Scoateþi cu grijã ansamblul luminidin clemele de prindere laterale ºi de susºi deconectaþi conectorul cablurilor.

La reinstalarea acestor componente,procedând în ordine inversã, verificaþidacã clema lateralã a intrat corect în locaº.

La reinstalarea ansambluluilumini, verificaþi atât angajarea

corectã a conectorului cablurilor, cât ºifixarea fermã a armãturii cablului însistemul de prindere cu clemã dinspatele ansamblului lumini.

Clemãlateralã

Page 167: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

167

Semnalizatorul de direcþie

Bec de 21 W, sferic, portocaliu.

Rotiþi soclul becului în sens antiorarºi scoateþi-l din locaº. Rotiþi becul însens antiorar, aplicând o uºoarã apãsare,ºi scoateþi-l din suport. Înlocuiþi becul.

La reinstalare, când se procedeazã înordine inversã, urmãriþi atent marcajelede ghidare.

Poziþii faþã

Bec de 5 W cu baza trapezoidalãScoateþi masca becului, apãsaþi pe

clemele de la laturile soclului ºi extra-geþi cu mare atenþie soclul. Trageþi beculdin soclu ºi înlocuiþi-l.

Procedaþi la remontarea ansambluluiîn ordine inversã.

Page 168: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

168

Demontarea ansamblului farurilor

Rotiþi soclul becului în sens antiorarºi scoateþi-l.

La reinstalarea ansamblului, când seprocedeazã în ordine inversã, verificaþica sãgeata de pe masca becului sã fieorientatã în sus.

Farurile - Faza lungã/scurtã

Bec H4 cu halogen, de 55/60 W.

Scoateþi conectorul cablurilor. Dez-angajaþi clema de sârmã ºi scoateþibecul. Înlocuiþi becul.

La instalarea ansamblului, când seprocedeazã în ordine inversã, asiguraþi-vãcã clema de sârmã se angajeazã ferm pecarcasa becului (numai în partea stângã).

Page 169: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

169

Semnalizatorul lateral de direcþie(cu luminã intermitentã)

Bec de 5 W cu baza trapezoidalã.

Scoateþi cu mare atenþie ansamblulluminilor, împreunã cu suportul becului.

Apucaþi suportul becului, rotiþicarcasa semnalizatorului în sensantiorar ºi scoateþi-o din locaº. Scoateþibecul ºi înlocuiþi-l.

Pentru reinstalare, procedaþi înordine inversã.

Lãmpile de ceaþã

Bec cu halogen H11, de 55 WApucaþi cu mâna ºi trageþi afarã

conectorul cablurilor din spatele barei.Rotiþi suportul becului în sens antiorarºi scoateþi-l din locaº. Înlocuiþi beculîmpreunã cu suportul integrat.

Pentru reinstalare, procedaþi în ordi-ne inversã.

Page 170: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

170

Lãmpile din spate

Pentru executarea acestei procedurieste necesarã o ºurubelniþã Phillips.

Deschideþi hayonul. Din interiorulportbagajului, ridicaþi clapeta de pe pa-noul capitonajului ºi scoateþi ºaibafluture din spatele ansambluluiluminilor.

Scoateþi cele douã ºuruburi Phillipsdin partea frontalã a ansambluluiluminilor din spate ºi scoateþi cu grijãansamblul luminilor. Desfaceþi cele 6cleme ºi scoateþi întregul suport albecurilor.

Page 171: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

171

Rotiþi becul în sens antiorar aplicândo uºoarã apãsare ºi scoateþi-l din soclu.

Înlocuiþi becul.Pentru instalare procedaþi în ordine

inversã.Dupã instalare, verificaþi dacã

luminile funcþioneazã corect.

Lumini de poziþie / frânã,P21/ 5 W

Semnalizator, P21 W (becportocaliu)

Lampã marºarier, P21 W

Lampã ceaþã spate, P21 W

Page 172: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

172

Al treilea stop pe frânã spate

Bec cu baza trapezoidalã de 16 WPentru executarea acestei operaþii

este necesarã o ºurubelniþã cu capulplat.

Deschideþi hayonul ºi îndepãrtaþimanºonul din cauciuc. Apãsaþi pe arculmetalic prin deschizãturã, folosind oºurubelniþã cu capul plat. Desfaceþiansamblul luminilor din cleme.

Desfaceþi clemele soclului beculuipentru a-l scoate din ansamblul lumini.

Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l cu un becnou.

Pentru reinstalare, procedaþi în ordi-ne inversã.

Lampa plãcuþei de înmatriculare

Bec tubular de 5 W

Pentru executarea acestei operaþiieste necesarã o ºurubelniþã Phillips.

Slãbiþi cele douã ºuruburi Phillips ºiscoateþi întregul ansamblu al becului.Apucaþi becul ºi scoateþi-l din locaº,apoi înlocuiþi-l.

Pentru reinstalare, procedaþi în ordi-ne inversã.

Page 173: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

173

Luminile interioare

Becuri tubulare de 10 W

Pentru executarea acestei operaþiieste necesarã o ºurubelniþã cu cap plat.

Stingeþi luminile interioare (poziþiaspre stânga a comutatorului). Scoateþidin locaº ansamblul lumini, dinsprepartea opusã comutatorului, cu ajutorulºurubelniþei cu cap plat. Scoateþi lentilareflectorizantã.

Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.Pentru reinstalare, procedaþi în ordi-

ne inversã.

Luminile de citit

Bec sferic de 5 W

Aceste becuri pot fi înlocuite dupãce se balanseazã înspre înapoi placa decontact.

Lumina din portbagaj

Bec tubular de 5 WScoateþi cu grijã ansamblul lãmpii

cu o ºurubelniþã cu capul plat. Scoateþibecul ºi înlocuiþi-l.

Pentru reinstalare, procedaþi în ordi-ne inversã.

Page 174: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

174

SIGURANÞE ªI RELEE

Înlocuiþi întotdeauna o siguranþã de-fectã cu una nouã având aceleaºi carac-teristici.

Cutiile cu siguranþe care conþinprincipalele siguranþe ºi relee suntamplasate dupã cum aratã imaginile.

Înlocuirea releelor necesitã cunoº-tinþe specializate.

O siguranþã arsã poate fi identificatãdupã firul interior întrerupt. Toate mini-siguranþele sunt de tipul cu fixare prinîmpingere.

Orice modificãri neautori-zate fãcute la sistemul electric

sau la cel de combustibil pot periclitasiguranþa vehiculului ºi constituie unreal pericol de incendiu sau pot cauzadefectarea motorului. Prin urmare,orice intervenþie care necesitã demon-tarea sistemului electric, a celui decombustibil sau înlocuirea releelor vatrebui sã fie executatã de un expertautorizat. Se recomandã apelarea laun dealer Ford.

Dezactivaþi contactul ºi toa-te echipamentele electrice înain-

te de a schimba o siguranþã sau unreleu.

Cutia cusiguranþe centralã

Cutia cu siguranþea motorului/cutiacu relee amotorului

Mini-siguranþe

Mini-siguranþe

Page 175: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

175

Cutia centralã cu siguranþe

Cutia centralã cu siguranþe se aflã înspatele torpedoului, pe panoul de bord.

Pentru a avea acces la cutia cusiguranþe, procedaþi astfel:

• Deschideþi torpedoul ºi goliþi-iconþinutul, înainte de a continua operaþia.

• Apãsaþi pe laturile torpedouluiînspre interior ºi apoi rotiþi complet cutiaîn jos.

• Eticheta cu schema siguranþelorsituatã în partea posterioarã atorpedoului vã va ajuta sã identificaþisiguranþele. În funcþie de modelul devehicul, numãrul necesar de relee ºisiguranþe poate varia.

• Pentru reinstalare, procedaþi înordine inversã.

Eticheta cu schema siguranþelor

Eticheta cu schema siguranþelor aredesenate niºte dreptunghiuri ce repre-zintã siguranþe sau relee. Informaþiiledin aceste dreptunghiuri sunt urmãtoa-rele:

1. Numãrul de siguranþe (F) saurelee (R).

Simbolul funcþiei, vezi tabelul de pepagina urmãtoare.

3.L = partea stângãR = partea dreaptã

4. Valoarea în amperi a siguranþelor.RESERVE (rezerva) = nu se utili-

zeazã.

Etichetasiguranþelor

Siguranþele ºireleele

Page 176: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

176

Simbol Definiþie Simbol Definiþie

A se vedea Ghidulproprietarului ªtergãtorul de lunetã

Airbag Parbrizul cu încãlzire

ABS Luneta cu încãlzire

Faza scurtã Oglinda cu încãlzire

Faza lungãOglinzile retrovizoareexterioare cu acþionare

electricã

Lãmpile de ceaþãGeamurile electrice din

faþã

Comutatorul de lumini Nu este utilizat

ªtergãtorul de parbriz Scaunele încãlzite

Simbolurile folosite în interiorul cutiilor cu siguranþe

Page 177: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

177

Simbol Definiþie Simbol Definiþie

Ventilatorul sistemuluide încãlzire

Sistemul audio, mufa dediagnostic

Aerul condiþionatModul gestiune motor sau

modul electronic

Bricheta Pompa de combustibil

Claxonul

Dispozitivul auxiliar deîncãlzire/bujie motor Diesel/

releu pompã injector/dispozitivîncãlzire pe bazã de combustibil

Lumini aprinse petimp de zi (numai în

Scandinavia)Baterie, alternator

Transmisie DurashiftEST

Ansamblu instrumente debord, economizor baterie,

lampã plãcuþã înmatriculare,modul electronic generic

Centralã gestiunemotor (numai motoareDiesel) sau convertor

catalitic

Poziþii faþã ºi spate

Motor demarorÎncuiere centralizatã

vehicul, claxon alarmã

Page 178: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

178

Codurile de culori alemini siguranþelor

Culoarea Valori în Amperi

gri 2

violet 3

roz 4

maroniu roºcat 5

maro 7,5

roºu 10

albastru 15

galben 20

natur 25

verde 30

Simbol Definiþie Simbol Definiþie

Semnalizare avarie,semnalizator direcþie Transmisie Durashift EST

Contactul Stopul de frânã

Modul ataºare remorcã Semnalizator marºarier

Page 179: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

179

Cutia cu siguranþe motor

Este amplasatã pe latura din spate asuportului bateriei, în compartimentulmotorului.

Înlocuirea acestor siguranþe necesitãcunoºtinþe specializate.

Solicitaþi dealerului dumneavoastrãsã verifice aceste siguranþe.

O siguranþã arsã poate fi identificatãdupã firul interior rupt.

Cutia cu siguranþe motor

Siguranþa Valoareaîn amperi

Circuite protejate

F1 80 Sistemul auxiliar de încãlzire (Sistem de încãlzire PTC)

F2 60 Transmisia Durashift EST

F3 60 Sistemul auxiliar de încãlzire (Sistem de încãlzire PTC)/bujia incandescentã (motoare diesel)

F4 40 Ventilatorul de rãcire ºi aerul condiþionat

F5 60 Luminile ºi modulul electronic generic (GEM)

F6 60 Aprinderea

F7 60 Motorul ºi luminile

F8 60 Parbrizul încãlzit, ABS ºi ESP

Siguranþe midi

Page 180: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

180

Cutia cu relee motor

(numai vehiculele cu motor turbodiesel sau cu aer condiþionat)

Aceasta este montatã împreunã cucutia de siguranþe motor pe laturaposterioarã a suportului bateriei încompartimentul motorului.

Înlocuirea acestor relee necesitãcunoºtinþe specializate. Solicitaþi deale-rului dumneavoastrã verificarea acestorrelee.

Cutia cu relee motor

Releu Circuite conectate

R1 Aer condiþionat cu clapeta de acceleraþie complet deschisã

R2 Ventilatorul de mare turaþie, pentru rãcire motor

R3 Sistemul auxiliar de încãlzire (sistemul PTC)

R4 Sistemul auxiliar de încãlzire (sistemul PTC)

Page 181: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

181

SCHIMBAREA UNEI ROÞI

• Decuplaþi contactul, trageþi frânade mânã ºi selectaþi prima treaptã devitezã sau cea de marºarier.

La maºinile cu transmisie DurashiftEST, apãsaþi pedala de frânã ºi selectaþio treaptã de vitezã înainte de a decuplacontactul.

• Parcaþi vehiculul astfel încât sã nuvã expuneþi pericolelor ºi sã nustânjeniþi traficul atunci când schimbaþi

o roatã. Avertizaþi ceilalþi participanþi latrafic prin aºezarea triunghiuluireflectorizant.

• Asiguraþi-vã cã vehiculul stã pe osuprafaþã solidã ºi planã. Dacã este ne-cesar, asiguraþi suplimentar vehiculul cupiedici adecvate de blocare a roþilor.

• Asiguraþi-vã cã roþile din faþã suntîndreptate perfect înainte.

Este extrem de important sãse respecte urmãtoarele mãsuri

de precauþie înainte de a ridica vehi-culul pe cric:

Page 182: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

182

Roata de rezervã

• Nu depãºiþi viteza de 80 km/h;• Parcurgeþi distanþe cât mai scurte;• Nu montaþi mai mult de o roatã de

rezervã pe vehicul, în acelaºi timp;• Nu utilizaþi lanþuri de zãpadã pe

aceastã roatã;• Nu intraþi cu automobilul într-o

spãlãtorie auto automatã.• Vehiculele cu Program Electronic

de Stabilitate (ESP) pot prezentaanumite caracteristici neobiºnuite deconducere, care pot fi evitate prindezactivarea sistemului.

• Conduceþi cu atenþie ºi înlocuiþiroata de rezervã cât mai curând posibil.

Dacã dimensiunea (jantasau anvelopa) roþii de rezervã

diferã de cea a celorlalte roþi montate,trebuie respectate urmãtoarele reguli.

Page 183: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

183

Roata de rezervã se aflã sub capaculpodelei portbagajului.

• Ridicaþi partea posterioarã acapacului podelei portbagajului ºiscoateþi complet capacul respectiv.

• Deºurubaþi complet dispozitivul defixare a roþii, rotindu-l în sens antiorar.

• Scoateþi capacul roþii de rezervã.• Ridicaþi complet roata de rezervã

din portbagaj.• Instalaþi roata defectã în acelaºi

loc, procedând în sens invers.

Page 184: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

184

Cricul

Cricul ºi coarba se aflã în concavi-tatea roþii de rezervã. Deºurubaþi dispo-zitivul de reþinere a roþii rotindu-l însens antiorar ºi scoateþi cricul ºi coarba.

Scoateþi inelul de fixare a cricului,prins cu o clemã de roatã, înainte de afolosi cricul.

Notã: La reinstalarea acestuia înportbagaj, folosiþi orificiul din parteastângã a cricului pentru prindereadispozitivului de fixare a cricului, iarorificiul din dreapta pentru dispozitivulde reþinere pe roata de rezervã.

Ridicaþi vehiculul pe cricdoar pentru a schimba roþile. Nu

lucraþi sub vehicul atunci când sesprijinã numai pe cric!

Page 185: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

185

Punctele de fixare a cricului

Cricul trebuie fixat numai în anu-mite zone (1) situate sub praguri.

Aceste zone sunt uºor de identificat,datoritã unor mici marcaje aflate pepraguri.

Puncte adiþionale de fixare a cricului

Punctele (1) pot fi utilizate pentrucricurile cu troliu, cricurile dinatelierele de reparaþii sau cricurile de pestanduri. Punctele (2) pot fi utilizatepentru cricurile cu troliu instalate înpartea centralã, din faþã sau din spate avehiculului.

Poziþionarea cricului în alte punctepoate provoca deteriorarea gravã acaroseriei, direcþiei, suspensiei, moto-rului, sistemului de frânare ºiconductelor de combustibil.

Cricul vehiculului nutrebuie utilizat decât pentru

schimbarea roþilor. Nu lucraþi sub ve-hicul când acesta se sprijinã exclusivpe cric.

Cricul trebuie poziþionat ver-tical în raport cu punctele de

fixare.

Page 186: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

186

Demontarea unei roþi

• Asiguraþi-vã cã roþile din faþã suntîndreptate ferm înspre înainte.

• Decuplaþi contactul.• Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi

treapta de vitezã marºarier.• Cereþi pasagerilor sã iasã din

vehiculul.• Dacã este necesar, asiguraþi vehi-

culul împotriva rulãrii înainte sau înapoisau patinãrii, folosind piedici de blocareroþi adecvate.

• Introduceþi capãtul plat al coarbeiîntre jantã ºi capacul butucului roþii ºirãsuciþi uºor pentru a scoate capaculroþii.

• Fixaþi cheia de piuliþe pe piuliþa deblocare (numai la roþile din aliaj).

• Aºezaþi cricul cu întreaga suprafaþãde susþinere pe teren ferm.

• Ridicaþi vehiculul pe cric pânã ceroata se ridicã de pe sol.

• Dacã nu rãmâne pe sol întreagasuprafaþã de susþinere a cricului,coborâþi vehiculul ºi repoziþionaþi cricul.

• Deºurubaþi piuliþele de pe roatã ºiscoateþi-le, apoi scoateþi roata.

Dacã vehiculul dumneavoastrã esteechipat cu roþi speciale din aluminiu,împreunã cu vehiculul vi se livreazã ºiun certificat cu codul de referinþã al piu-liþelor. La livrarea vehiculului nou veþigãsi în torpedo cheia de piuliþe ºicertificatul. Sistemele de blocare ºipiuliþele de roþi pot fi obþinute ca piesede schimb la dealerul Ford, prin prezen-tarea acestui certificat.

Cricul trebuie poziþionatvertical în raport cu punctele de

fixare cric.

Page 187: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

187

Montarea unei roþi

• Împingeþi roata astfel încât sã seaºeze bine pe bolþuri. Înºurubaþi piuliþelede roatã ºi asiguraþi-le ferm rotindu-le însensul acelor de ceas, fiind convinºi cãpartea filetatã a piuliþelor este îndreptatãspre roatã.

Notã: Piuliþele pentru roþi din aliajse pot folosi ºi pentru roata de rezervãdin oþel, dar pentru un timp scurt(maximum douã sãptãmâni).

• Coborâþi vehiculul ºi demontaþicricul.

• Fixaþi cheia de piuliþe pe piuliþa deblocare (numai la roþile din aliaj).

• Strângeþi ferm piuliþele, în ordineaindicatã pe model.

• Apãsaþi ferm capacul butucului deroatã pe butuc cu podul palmei.

• Puneþi cheia de prindere piuliþeîntr-un loc sigur.

• Puneþi cricul ºi roata defectã înlocul special din portbagaj, procedândîn ordine inversã, ºi asiguraþi-le împo-triva deplasãrii (vezi indicaþiile de lapagina 185).

Verificaþi cât mai curând posibil ni-velul cuplului de strângere a piuliþelorde roþi, precum ºi presiunea în pneuri.

Roþile din aliaj nu trebuiefixate folosind piuliþe pentru

roþile din oþel.

Page 188: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

188

BATERIA

Sfaturi privind siguranþa

• Purtaþi ochelari de protecþie. Nupermiteþi ca acidul sau particule deplumb sã intre în contact cu pielea sauîmbrãcãmintea dvs.

• Acidul bateriei este caustic. Purtaþimãnuºi ºi ochelari de protecþie. Nuînclinaþi bateria pentru cã acidul ar puteaieºi prin orificiile de ventilare. Dacã, înmod accidental, vã intrã în ochi picãturide acid, clãtiþi imediat ochii, timp decâteva minute, cu apã curatã ºi mergeþide urgenþã la doctor. Dacã vã ajung pepiele sau haine stropi de acid, neutralizaþiacidul într-o baie alcalinã (sãpun), dupãcare clãtiþi cu apã. Dacã se înghite,accidental, acid, prezentaþi-vã de urgenþãla medic.

• Nu permiteþi copiilor sã se apropiede acidul bateriei.

• În timpul încãrcãrii bateriei seelibereazã gaze explozive!

Luaþi de fiecare datãurmãtoarele mãsuri de siguranþã

când manevraþi o baterie:

Page 189: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

189

• Se interzice apropierea cu flacãrãdeschisã, producerea de scântei saufumatul. Evitaþi producerea de scânteicând mânuiþi fire ºi echipamenteelectrice. Nu conectaþi polii bateriei întreei. Scurtcircuitul rezultat va provocascântei ºi poate cauza vãtãmãricorporale.

• Sistemul electronic de aprinderefuncþioneazã cu înaltã tensiune. Nuatingeþi niciodatã aceste componente cumotorul în funcþiune sau contactulcuplat.

Demontarea ºi instalarea bateriei

• Vehiculul dumneavoastrã esteechipat cu o baterie argint/calciu (marcatãCa). Aceastã baterie trebuie înlocuitãnumai cu o baterie argint/calciu. Nu estepermisã utilizarea nici unui alt tip debaterie. Curentul ºi capacitatea noii bateriitrebuie sã corespundã cu cele ale baterieivechi sau cu recomandãrile Ford. Contac-taþi dealerul Ford pentru a obþine caracte-risticile corecte ale bateriei.

Se vor lua întotdeauna urmã-toarele mãsuri de precauþie la

demontarea ºi reinstalarea unei baterii:

Page 190: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

190

• Bateriile sunt grele. Asiguraþi-vãcã aþi apucat bine bateria ºi cã o puteþiridica singur, fãrã probleme.

• Cu contactul decuplat ºi toateechipamentele electrice dezactivate,scoateþi întotdeauna mai întâi cablulpolului negativ (-).

Se va proceda cu mare atenþie pentrua se preveni contactul simultan alpolilor bateriei cu obiecte din metal saucontactul accidental între polul pozitivºi caroseria vehiculului.

• La reconectarea bateriei, conectaþiîntotdeauna mai întâi polul pozitiv (+) ºiapoi pe cel negativ (-).

Dacã bateria a fost deconectatã depe vehicul, vehiculul poate prezentaanumite caracteristici neobiºnuite peparcursul a aproximativ 8 km dupãreinstalare.

Acest lucru se datoreazã reînvãþãriiautomate a comenzilor de cãtre sistemulde gestiune motor, de aceea oricemanifestãri neobiºnuite ale vehicululuipe parcursul acestor 8 km pot fiignorate.

Sistemul audio trebuie reprogramatcu ajutorul codurilor de identificare.Consultaþi secþiunea Mãsuri de Sigu-ranþã, începând cu pagina 100.

Bateriile uzate pot conþineacid sulfuric ºi plumb. De aceea,

în nici un caz acestea nu trebuiearuncate împreunã cu gunoiul menajer.Apelaþi la spaþiile special amenajate peplan local pentru depozitarea ºi reci-clarea autorizatã a deºeurilor.

Page 191: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

191

Procedura de pornire a motoruluiprin conectare la o baterie auxiliarã

• Conectaþi numai baterii de acelaºivoltaj (12 V). Folosiþi cabluri delegãturã de dimensiuni adecvate ºidotate cu cleme izolate. Nu deconectaþibateria de la sistemul electric alvehiculului.

Puteþi obþine cabluri de legãturãadecvate de la dealerul Ford.

Conectarea cablurilor

(numai vehicule cu motoare pebenzinã)

• Poziþionaþi vehiculele astfel încâtsã nu se atingã.

• Opriþi motorul ºi oriceechipamente electrice ce nu suntnecesare.

• Conectaþi borna pozitivã (+) abateriei descãrcate la borna pozitivã (+)a bateriei auxiliare (cablul 1).

• Conectaþi un capãt al celui de-aldoilea cablu la borna negativã (-) abateriei auxiliare ºi celãlalt capãt câtmai departe de baterie, la bloculmotorului ce trebuie pornit (cablul 2).Nu-l conectaþi la borna negativã (-) abateriei descãrcate.

• Verificaþi ca aceste cabluri delegãturã sã nu atingã nici o componentãmotor în miºcare.

Bateriadescãrcatã

Bateriaauxiliarãa altuivehicul

Page 192: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

192

CCoonneeccttaarreeaa ccaabblluurriilloorr

(numai vehicule cu motoare Diesel)

• Poziþionaþi vehiculele astfel încâtsã nu se atingã.

• Opriþi motorul ºi orice echipa-mente electrice ce nu sunt necesare.

• Conectaþi borna pozitivã (+) abateriei descãrcate la borna pozitivã (+)a bateriei auxiliare (cablul 1).

• Conectaþi un capãt al celui de-aldoilea cablu la borna negativã (-) abateriei auxiliare ºi celãlalt capãt laturbina de supraalimentare a motoruluice trebuie pornit, conform indicaþiilordin imaginea graficã (cablul 2). Nu-lconectaþi la borna negativã (-) abateriei descãrcate.

• Verificaþi ca aceste cabluri delegãturã sã nu atingã nici o componentãmotor în miºcare.

Bateriadescãrcatã

Bateriaauxiliarãa altuivehicul

Page 193: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

193

PPoorrnniirreeaa mmoottoorruulluuii

• Turaþi motorul vehiculului cu bateriade la care se face alimentarea la turaþiemoderatã.

• Porniþi motorul vehiculului a cãruibaterie este descãrcatã.

• Lãsaþi sã funcþioneze motoareleambelor vehicule încã 3 minute înainte dea deconecta cablurile de legãturã.

DDeeccoonneeccttaarreeaa ccaabblluurriilloorr ddee lleeggããttuurrãã

• Pentru a reduce vârfurile de tensiuneîn momentul deconectãrii, porniþiventilatorul ºi sistemul de încãlzire lunetãdin vehiculul cu bateria descãrcatã.

• Deconectaþi mai întâi cablul 2 (-) ºiapoi cablul 1 (+).

Nu aprindeþi farurile în loculpornirii sistemului de încãlzire

lunetã. Vârful de tensiune ar putea cauzaarderea becurilor.

Page 194: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

194

REMORCAREA VEHICULULUI

Vehiculul este echipat cu un inel deremorcare cu ºurub pentru faþã ºi unulfix în partea din spate, pentru ataºareaunui cablu de remorcare Ford sauMotorcraft. Inelul de remorcare cu ºurubeste pãstrat, împreunã cu cricul, înportbagaj ºi trebuie purtat permanent învehicul.

Apãsaþi partea inferioarã a clapeteide pe bara din faþã, scoateþi aceastãclapetã ºi instalaþi inelul de remorcarevehicul prin înºurubare.

Dupã utilizare, deºurubaþi inelul deremorcare ºi puneþi la loc clapeta.Asiguraþi-vã cã aþi instalat-o în poziþiecorectã, cu sãgeata îndreptatã în jos.

Inelul de remorcare pentrupartea din faþã are ºurub cu

filet pe stânga. Instalaþi inelulrotindu-l în sens antiorar. Folosiþicoarba pentru a vã asigura cã inelul defixare este strâns complet.

Page 195: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

195

Înainte de a utiliza inelul deremorcare, scoateþi clapeta de pe bara deprotecþie. Dupã utilizare, reinstalaþiclapeta în poziþia iniþialã.

La remorcarea unui vehicul, porniþiîntotdeauna de pe loc uºor ºi fãrã smu-cituri. O tensiune excesivã în cablul deremorcare poate cauza deteriorareaambelor vehicule.

Notã: Aprindeþi luminile de avariede pe ambele vehicule!

Cheia de contact trebuie sãfie rotitã în poziþia II când

vehiculul este remorcat, astfel încâtsistemul de direcþie, indicatoarele dedirecþiei ºi stopurile de frânã sã fieperfect operaþionale. Deoareceservofrâna ºi servodirecþia nu funcþio-neazã cu motorul oprit, va trebui sãaplicaþi o forþã mai mare la apãsareapedalei de frânã ºi la rotireavolanului. Asiguraþi-vã cã aveþidistanþe mai mari de frânare ºimanevrare.

ªtift pentru instalarea inelului deremorcare din faþã

Inelul de remorcare din spate

Page 196: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

196

Pornirea prin remorcare sauîmpingere a vehiculelor cu trans-misie manualã

Pornirea motorului rece esteposibilã prin remorcarea sau împingereavehiculului.

• Rotiþi cheia de contact în poziþia II.

• Apãsaþi pedala de acceleraþie.

• Apãsaþi pedala de ambreiaj ºiselectaþi treapta a treia de vitezã.

• În timpul remorcãrii sau împingeriivehiculului, eliberaþi uºor pedala deambreiaj.

Pornirea unui motor diesel rece sepoate dovedi foarte dificilã prinîmpingerea sau remorcarea vehiculului,deoarece sistemul de pornire latemperaturi reci nu poate fi acþionatdacã bateria este descãrcatã.

Pentru a preveni deteriorareaconvertizorului catalitic, nuporniþi vehiculul prin remorcare

sau împingere când motorul este latemperatura de funcþionare. Folosiþio baterie auxiliarã ºi cabluri de legãturã.

Page 197: Ford Fiesta 2007

Situaþii de oprire de urgenþã

197

Pornirea prin remorcare sauîmpingere a vehiculelor cutransmisie Durashift EST

Pornirea motorului rece este posibilãprin remorcarea sau împingereavehiculului.

• Rotiþi cheia de contact în poziþia II.

• Selectaþi poziþia N (neutru).

• În timpul remorcãrii sau împingeriivehiculului, treceþi uºor selectorul deviteze din poziþia N în poziþia D.

Pornirea unui motor diesel rece sepoate dovedi foarte dificilã prinîmpingerea sau remorcarea vehiculului,deoarece sistemul de pornire latemperaturi reci nu poate fi acþionatdacã bateria este descãrcatã.

Remorcarea vehiculelor echipatecu transmisie Durashift EST

La remorcarea unui vehicul echipatcu transmisie manualã cu schimbareautomatã a treptelor de viteze se vaselecta obligatoriu punctul N (neutru).

Pentru a preveni deteriorareaconvertorului catalitic, nu porniþi

vehiculul prin remorcare sau împingerecând motorul este la temperatura defuncþionare. Folosiþi o baterie auxiliarãºi cabluri de legãturã.

Page 198: Ford Fiesta 2007

Curãþarea vehiculului

198

SPÃLAREA VEHICULULUI

Materialele folosite la curãþareavehiculului nu trebuie deversate însistemul de canalizare casnic. Folosiþispaþiile locale autorizate pentru arun-carea deºeurilor.

Folosiþi numai zonele specialamenajate pentru spãlare, prevã-

zute cu sistem de drenare ecologic.

Cel mai important element necesarpentru întreþinerea vopselei vehicululuieste utilizarea de apã curatã.

La spãlarea vehiculului folosiþi numaiapã rece sau cãlduþã

Page 199: Ford Fiesta 2007

Curãþarea vehiculului

199

Instalaþie automatã de spãlare

Cea mai bunã metodã este spãlareafãrã perii într-o instalaþie de spãlare. Îninstalaþiile care funcþioneazã cupresiune mare a apei, apa poatepãtrunde în interiorul vehiculului.

Dacã s-a selectat ciclul de lustruirecu cearã, asiguraþi-vã cã n-a mai rãmascearã pe parbriz.

Dispozitiv electric de spãlare

Este foarte important sã se respecteinstrucþiunile de folosire a dispozi-tivului electric de spãlare, în special înceea ce priveºte presiunea (maximum80 bari) ºi distanþa de pulverizare(minimum 30 cm), deoarece compo-nentele sensibile ale caroseriei se potdeteriora foarte uºor. Se recomandãfolosirea unui ºtuþ de pulverizare plat.Nu îndreptaþi jetul de apã direct peradiator sau alternator ori pe articulaþii-le sferice ale suspensiei.

Notã: Este interzisã folosirea ºtuþu-rilor de pulverizare circulare.

Nu uitaþi sã spãlaþi în mod regulat ºipartea de dedesubt a caroseriei, petimpul iernii, pentru a îndepãrta sarea,care are efect corosiv.

Deºurubaþi ºi demontaþi an-tena radio înainte de a intra într-o

spãlãtorie auto automatã. Opriþi venti-latorul sistemului de încãlzire pentru apreveni contaminarea filtrului de aercurat.

Page 200: Ford Fiesta 2007

Curãþarea vehiculului

200

Spãlarea manualã a vehiculului

Folosiþi foarte multã apã la clãtire,dacã aþi spãlat vehiculul cu ºamponauto. Uscaþi suprafaþa vehiculului cu obucatã de piele de cãprioarã.

Curãþarea panoului de bord

Se recomandã curãþarea panoului debord cu o perie moale sau cu puþinã apãcãlduþã ºi o cârpã moale, care nu lasãscame. Pentru produse speciale decurãþat, apelaþi la un dealer Ford.

Curãþarea farurilor

Pentru a evita deteriorarea lentilelortransparente din plastic ale farurilorfaþã, nu folosiþi materiale abraziveagresive sau solvenþi chimici. Nu ºter-geþi farurile când sunt uscate ºi nu folo-siþi obiecte ascuþite pentru curãþarealentilelor.

Conservarea pãrþii de dedesubt acaroseriei

Partea de dedesubt a caroserieivehiculului a fost tratatã împotrivacoroziunii. Conservarea pãrþii de dede-subt a caroseriei trebuie verificatã înmod regulat ºi, dacã este cazul, trebuieretuºatã de un dealer Ford.

Aplicaþi uºor frânele decâteva ori în timpul condusului,

pentru a îndepãrta umezeala de pediscurile de frânã.

Page 201: Ford Fiesta 2007

Curãþarea vehiculului

201

Curãþarea roþilor

În funcþie de distanþa parcursã, spãlaþiroþile sãptãmânal, pentru a evita pãtareadin cauza depunerii de praf în timpulfrânãrii. Utilizaþi soluþie de curãþare roþisau apã caldã ºi un burete moale. Nufolosiþi niciodatã materiale abrazive.Acestea vor deteriora finisajul special alsuprafeþei roþilor. Se recomandã folosireaSoluþiei de Curãþat Roþi Ford.

Curãþarea lunetei

Pentru a evita deteriorarea elemen-telor sistemului de încãlzire în timpulspãlãrii pãrþii interioare a lunetei, folo-siþi la spãlare doar cârpe moi sau pielede cãprioarã, umede. Nu utilizaþi sol-venþi sau obiecte ascuþite pentru curã-þarea suprafeþei de geam.

Pentru a evita scãderea eficienþeiºtergãtoarelor de parbriz, curãþaþi parteaexterioarã a lunetei cu un solvent carenu conþine silicon, cum ar fi alcoolulmentolat. Nu aplicaþi nici un fel de stratde acoperire pentru cã acesta poateprovoca funcþionarea cu zgomot aºtergãtorului.

Curãþarea centurilor de siguranþã

Folosiþi soluþie de curãþat interiorulvehiculului sau apã caldã curatã. Se re-comandã utilizarea soluþiilor Ford. Cen-turile se vor usca în mod natural, departede surse de cãldurã.

Nu folosiþi soluþii chimice de curãþat,apã fierbinte, decoloranþi sau vopsea. Nupermiteþi pãtrunderea apei sau umezelii lamecanismul retractor al centurii.

Page 202: Ford Fiesta 2007

Curãþarea vehiculului

202

Produse de curãþat

Pentru a obþine cele mai bunerezultate, folosiþi urmãtoarele produsedin cadrul Programului de ProduseChimice de Îngrijire a Vehiculelor:

• ªampon auto• Cearã auto• Cearã specialã de lustruire• Soluþie de lustruire• Protector pentru componente din

plastic ºi cauciuc• Spray pentru curãþarea bordului• Soluþie pentru curãþat interiorul• Soluþie pentru dezgheþat parbrizul• Soluþie de spãlat parbriz/lunetã pe

timp de varã • Soluþie de spãlat parbriz/lunetã pe

timp de iarnã• Soluþie pentru îndepãrtat urme de

insecte• Soluþie de curãþat roþile• Soluþie de curãþat parbriz/lunetã -

Specialã

Aceste produse au fost create astfelîncât sã nu afecteze mediulînconjurãtor, din momentulfabricaþiei ºi pânã la aruncarea cadeºeuri.

Refacerea vopselei deteriorate decribluri

Vopseaua deterioratã de cribluri saude zgârieturi minore poate fi refãcutãfolosind vopsea spray cu aerosoli sauvopsea de retuº. Se recomandã utili-zarea de produse din gama de AccesoriiFord. Respectaþi instrucþiunile defolosire de pe fiecare produs.

Întreþinerea vopselei caroseriei

Lustruiþi cu cearã caroseria o datãsau de douã ori pe an. Astfel se va pãstraaspectul lucios ºi picãturile de apã sevor scurge mai uºor.

Nu aplicaþi cearã de lustruit peparbriz sau lunetã, deoarece ºtergã-toarele vor funcþiona mai greu sau cuzgomot.

Întreþinerea tapiþeriei din piele

ªtergeþi suprafeþele din piele cu ocârpã din bumbac sau lânã umezitã ºiapoi frecaþi pânã la uscare cu o cârpãmoale, curatã.

Suprafeþele foarte murdare pot ficurãþate cu un detergent neagresiv, cumar fi fulgi de sãpun.

În cursul folosirii normale, serecomandã tratarea suprafeþelor de pielecu un agent special de întreþinere piele,la fiecare ºase luni.

Pielea nu trebuie sã fie udatã preatare. Luaþi toate mãsurile de precauþiepentru ca apa sã nu pãtrundã pe lacusãturi.

Folosiþi exclusiv materiale ºidetergenþi speciali pentru piele.

Când lustruiþi vehiculul, aveþigrijã ca ceara de lustruit sã nu

atingã suprafeþele de plastic, deoareceacestea sunt foarte greu de curãþat.

Nu lustruiþi vehiculul când luminasoarelei este foarte puternicã.

Pentru a beneficia de garanþiavehiculului cu privire la vopsea,

îndepãrtaþi imediat particulele aparentinofensive, dar adesea agresive - de ex.dejecþii de pãsãri, rãºinã de copaci, resturide insecte, pete de gudron, sare de peºosea sau deºeuri industriale.

Page 203: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

203

SERVICE

Pentru operaþiile esenþiale, necesareunei bune fiabilitãþi ºi unui comportamentcorect la drum al vehiculului, respectaþiintervalele de service indicate în Ghidulde Service. Vã recomandãm sã apelaþiîntotdeauna la un dealer Ford.

Operaþii ce trebuie efectuateregulat

• Verificaþi cu regularitate nivelullichidelor folosite de vehicul ºicompletaþi nivelul acestora, dacã estenevoie.

• Verificaþi presiunea pneurilor.• Verificaþi funcþionarea corectã a

frânelor ºi a luminilor. • Verificaþi luminile de avertizare.

Diagrama de întreþinere vã este pusã ladispoziþie pentru a vã servi dreptîndrumare.

Rezervoarele pentru lichidul defrânã, lichidul de rãcire ºi lichidulservodirecþiei sunt transparente ºipermit o verificare vizualã rapidã.

Pentru a le identifica uºor, capacelede umplere ºi joja de ulei sunt marcategalben/negru.

Întreþinerea generalã a vehiculului

Prin spãlarea motorului sunteliminate resturile de combustibil, uleiºi lubrifianþi.

Folosiþi numai staþiile de spãlatvehicule prevãzute cu sisteme dedrenare ecologice.

Aruncaþi uleiul de motor, lichidul defrânã, antigelul, bateriile ºianvelopele uzate doar la staþiilespecial dotate ºi autorizate în

acest scop sau cereþi asistenþãvânzãtorului de la care cumpãraþiprodusele noi, atunci când înlocuiþiarticolele de mai sus. În nici un caz nuaruncaþi aceste deºeuri împreunã cugunoiul menajer sau în canalele descurgere.

Fiecare membru al comunitãþiitrebuie sã se preocupe de protecþiamediului.

Contactul trebuie decuplatînainte de a lucra în compar-timentul motorului. În anumite

condiþii de funcþionare, ventilatorulsistemului de rãcire poate continua sãse învârtã câteva minute dupã oprireamotorului. Acest lucru este foartenormal.

De aceea fiþi foarte atenþi sã nu vãprindeþi degetele sau hainele, în specialcravata sau eºarfa, în ventilator.

Sistemul electronic de aprin-dere funcþioneazã cu înaltã

tensiune. Nu atingeþi niciodatã acestecomponente cu motorul mergând saucu contactul cuplat!

Page 204: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

204

Diagrama de întreþinere

*Notã: Aerul condiþionat trebuiefolosit cel puþin 30 de minute pe lunã.

Verificare zilnicã

• Funcþionarea tuturor luminilorexterioare ºi interioare. Înlocuiþi becu-rile arse sau slãbite ºi asiguraþi-vã cãlentilele sunt curate.

Verificãri la fiecare alimentare

• Nivelul uleiului de motor• Nivelul lichidului de frânã• Nivelul lichidului de spãlare parbriz• Presiunea ºi starea pneurilor (se

verificã numai când sunt reci)

Verificare lunarã

• Nivelul lichidului de rãcire (cumotorul rece)

• Scurgeri la ansambluri, conducte,furtunuri ºi rezervoare

• Nivelul lichidului servodirecþiei• Funcþionarea aerului condiþionat*• Funcþionarea frânei de mânã• Funcþionarea claxonului

Nu lãsaþi la îndemâna copii-lor uleiurile, lubrifianþii ºi li-

chidele folosite în funcþionarea vehi-culului. Respectaþi instrucþiunilescrise pe recipiente. Evitaþi contactululeiului de motor uzat cu pielea.

Page 205: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

205

Deschiderea capotei

– Trageþi maneta de deschidere acapotei (1).

În anumite condiþii de func-þionare, ventilatorul sistemului

de rãcire poate continua sã se roteascãmai multe minute dupã oprirea moto-rului. Acest lucru este foarte normal.

Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetele sauîmbrãcãmintea, cum ar fi cravata saueºarfa, în ventilator.

Page 206: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

206

• Trageþi ºi apoi eliberaþi imediatdispozitivul de închidere de siguranþãcapotã (2), ridicând uºor capota.

• Ridicaþi capota complet ºisprijiniþi tija de ridicare în locaºulspecial (3), verificând ca tija sã sefixeze corect. Þineþi tija de porþiuneagalbenã de izolare.

Pentru a închide capota, coborâþi-oºi lãsaþi-o sã cadã liber pe ultimii 30 cmai cursei, pentru a se angaja în sistemulde fixare.

Verificaþi de fiecare datã închidereafermã a capotei.

Page 207: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

207

Compartimentul motorului 1.3 l Duratec 8V

• Pentru o identificare uºoarã, capacele de umplere ºi joja de ulei motor suntmarcate galben/negru.

Jojã ulei motor

Capac umplereulei motor

Cutie siguranþe/relee motor

Rezervorlichid frânã

Baterie

Vas deexpansiune

Rezervor lichidservodirecþie Filtru de aer

Rezervor lichid despãlare parbriz

Page 208: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

208

Compartimentul motorului 1.25 l / 1.4 l / 1.6 l Duratec 16V

Vas deexpansiune

Capac umplereulei motor

Cutie siguranþe/relee motor

Rezervor lichidfrânã

Baterie

Jojã ulei motor

Filtru de aer

Rezervor lichid despãlare parbriz

Rezervor lichidservodirecþie

Page 209: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

209

Compartimentul motorului 1.4 l DuraTorq TDCi Turbo Diesel

•Pentru o identificare uºoarã, capacele de umplere ºi joja de ulei motor suntmarcate galben/negru.

Vas deexpansiune

Capac umplereulei motor

Cutie siguranþe/relee motor

Rezervor lichidfrânã

Baterie

Jojã ulei motor

Filtru de aer

Rezervor lichid despãlare parbriz

Rezervor lichidservodirecþie

Page 210: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

210

Joja de ulei motor

Consumul de ulei al motorului esteinfluenþat de mulþi factori. Motoarelenoi ating valoarea normalã doar dupãaproximativ 5000 km. MotoareleDiesel ºi cele de înaltã performanþãconsumã puþin mai mult. În condiþii deîncãrcare mare a vehiculului, motorulva consuma ºi mai mult ulei.

Verificaþi periodic nivelul uleiului demotor, respectiv când realimentaþi sauînainte de cãlãtoriile mai lungi.Asiguraþi-vã cã vehiculul stã pe osuprafaþã planã. Decuplaþi contactul ºiaºteptaþi câteva minute ca uleiul demotor sã curgã înapoi în baie (latemperaturi exterioare reci sau cândmotorul nu a ajuns la temperatura defuncþionare acest lucru poate dura maimult). Nu porniþi un motor rece fãrã averifica în prealabil nivelul uleiului demotor. Scoateþi joja, ºtergeþi-o cu o cârpãcuratã care nu lasã scame, introduceþi-oînapoi complet ºi scoateþi-o încã o datãafarã.

Dacã nivelul observat se situeazãîntre marcaje, nu este necesar sã maiadãugaþi ulei. Uleiul fierbinte poatedepãºi marcajul MAX cu câþivamilimetri din cauza dilatãrii termice.

Motor 1.3 l Duratec 8 V

Motor 1.25 / 1.4 / 1.6l Duratec 16 V

Motor 1.4 l DuraTorqTDCi Turbo Diesel

Page 211: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

211

Dacã nivelul uleiului este în dreptulmarcajului MIN, completaþi folosinddoar ulei de motor conform cuspecificaþiile Ford. Pentru a aducenivelul uleiului de la MIN la MAX, estenevoie de cca 0,5–1,0 litri de ulei demotor.

Adãugaþi ulei numai pânã la nivelulmarcajului MAX.

Pentru detalii suplimentare, consul-taþi secþiunea Ulei de motor de la pagina226 ºi tabelul Capacitãþi de la pagina228.

Capacul buºonului de umplere aluleiului de motor

Pentru a deschide capacul, rotiþi-l îndirecþia sãgeþii ºi trageþi. Nu deschideþicapacul cu motorul în funcþiune.

Pentru a închide capacul, rotiþi-l însensul acelor de ceas pânã ce se aude unclic.

Nu aruncaþi recipientele goalesau cele care conþin ulei uzat

împreunã cu gunoiul menajer. Folosiþiîn acest scop doar locurile specialamenajate la nivel local, autorizate.

Nu folosiþi aditivi de uleisau alte produse de tratament al

motorului. Acestea nu sunt necesareºi, în anumite condiþii, pot cauzadefecþiuni la motor, neacoperite deGaranþia Ford.

Motor 1.25 / 1.4 / 1.6 lDuratec 16 V

Motor 1.4 l DuraTorq TDCiTurbo Diesel

Page 212: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

212

Rezervorul lichidului defrânã/ambreiaj

Sistemele de frânare ºi de ambreiajsunt alimentate de la acelaºi rezervor delichid.

Nivelul lichidului trebuie sã se situezeîntre marcajele MIN ºi MAX de pepartea lateralã a rezervorului. Dacãnivelul scade sub marcajul MIN, seaprinde lampa de avertizare lichid defrânã de la bord.

Notã: Uzura avansatã a frânelorpoate provoca scãderea nivelului lichi-dului de frânã. Nu adãugaþi lichid defrânã decât dacã nivelul acestuia scadesub marcajul MIN.

Adãugaþi numai lichid de frânã, con-form cu specificaþiile Ford. Consultaþisecþiunea Lichide folosite în funcþionareavehiculului, începând cu pagina 227.

Apelaþi la un dealer Ford pentruverificarea eventualelor scurgeri însistem, cât mai urgent.

Se va respecta curãþenia absolutã lacompletarea cu lichid de frânã. ªtergeþicapacul ºi partea de sus a rezervorului cuo cârpã uscatã, înainte de a deºurubacapacul rezervorului.

Simbolul din spatele rezervoruluilichidului de frânã indicã lichid de frânã„fãrã parafinã”.

Dacã acest lichid intrã încontact cu o suprafaþã vopsitã,

ºtergeþi imediat cu un burete ud ºi clãtiþicu multã apã.

Nu permiteþi contactul aces-tui lichid cu pielea sau ochii.

Dacã se întâmplã acest lucru, spãlaþiimediat zonele afectate cu apã multã ºiconsultaþi un doctor.

Page 213: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

213

Rezervorul lichidului de rãcire

• Nivelul lichidului de rãcire estevizibil prin rezervorul transparent. Acestatrebuie sã se situeze între marcajele MINºi MAX când motorul este rece. Lichidulde rãcire fierbinte se dilatã ºi prin urmarepoate sã treacã de nivelul MAX.

Adãugaþi lichid de rãcire doar cândmotorul este rece. Dacã trebuie adãugatlichid de rãcire când motorul estefierbinte, aºteptaþi mai întâi 10 minute sãse rãceascã motorul. Deºurubaþi mai întâibuºonul cu doar un sfert de cursã pentru alãsa sã iasã presiunea. Aºteptaþi unmoment, dupã care deschideþi-l complet.Umpleþi cu un amestec de 50% apã ºi50% concentrat de lichid de rãcire. Înregiunile cu climã extrem de rece esteposibil sã fie necesarã adãugarea uneicantitãþi mai mari de concentrat de lichidde rãcire. Solicitaþi asistenþa dealeruluidumneavoastrã în acest sens.

Adãugaþi numai lichid de rãcire carecorespunde specificaþiilor Ford. Pentru

mai multe detalii, consultaþi secþiuneaLichide folosite în funcþionarea vehicu-lului, începând cu pagina 227.

Fiþi foarte atenþi cândadãugaþi lichid de rãcire. Evitaþi

deversarea de lichid de rãcire pesteorice componentã a motorului.

În anumite condiþii defuncþionare, ventilatorul siste-

mului de rãcire poate continua sã seroteascã timp de câteva minute dupãoprirea motorului. Acest lucru estefoarte normal.

Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetelesau articole de îmbrãcãminte, precumcravata sau eºarfa în ventilator.

Nu scoateþi niciodatã capa-cul rezervorului când motorul

este fierbinte.

Page 214: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

214

Lichidul de rãcire a motorului

Lichidul de rãcire, atunci când estefolosit în concentraþia corectã, nu numaicã protejeazã motorul împotriva unoreventuale deteriorãri cauzate de îngheþ întimpul iernii, dar asigurã ºi protecþiaîmpotriva coroziunii pe tot timpul anului.Motoarele moderne funcþioneazã latemperaturi foarte mari, iar lichidele derãcire de calitate inferioarã nu pot men-þine protecþia adecvatã la coroziune asistemului de rãcire.

Din acest motiv, folosiþi lichid derãcire ce corespunde specificaþiilor Ford.Consultaþi capitolul Lichide folosite înfuncþionarea vehiculului, începând cupagina 227.

Verificarea nivelului lichidului pentruservodirecþie

Nivelul lichidului trebuie sã ajungãîn dreptul marcajului MAX cândmotorul este rece.

Dacã acesta scade sub marcajulMIN, adãugaþi lichid de tipul specificat.Pentru mai multe detalii, consultaþicapitolul Lichide folosite în funcþio-narea vehiculului, începând de la pagina227.

Nu permiteþi contactul aces-tui lichid cu pielea sau ochii!

Dacã se întâmplã acest lucru, spãlaþiimediat zonele afectate cu multã apã ºiconsultaþi un doctor.

Adãugaþi lichid de rãcire numai cândmotorul este rece

Page 215: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

215

Bateria

Bateria necesitã foarte puþinãîntreþinere. Nivelul lichidului trebuieverificat în cursul inspecþiilor de servicede rutinã ºi nu trebuie completat decâtde tehnicienii dealerului dvs.

Curentul ºi capacitatea bateriei noitrebuie sã corespundã cu cele ale vechiibaterii sau cu recomandãrile Ford.Contactaþi un dealer pentru a aflaspecificaþiile corecte ale bateriei.

ÎÎnnccããrrccaarreeaa bbaatteerriieeii

Deconectaþi sau scoateþi bateria dinvehicul cu respectarea instrucþiunilorspecificate în secþiunea Demontarea ºiinstalarea, începând de la pagina 189.Verificaþi ca echipamentul de încãrcarea bateriei sã fie corespunzãtor pentrubateria dumneavoastrã ºi respectaþi defiecare datã instrucþiunile fabricantuluiechipamentului de încãrcare baterie.

Vehiculul dumneavoastrãeste echipat cu o baterie ar-

gint/calciu (marcatã Ca). Acest tip debaterie trebuie sã fie înlocuit numai cu obaterie argint/calciu. Nu se va utilizanici un alt tip de baterie.

Page 216: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

216

Sistemele de spãlare parbriz

Sistemele de spãlare parbriz ºilunetã sunt alimentate de la acelaºi re-zervor. Dacã este necesar, completaþi cuapã curatã ºi concentrat de spãlareparbriz. Se recomandã folosirea de con-centrat de spãlare parbriz Ford.

Pentru informaþii suplimentare,consultaþi secþiunea Lichidele folosite înfuncþionarea vehiculului, începând de lapagina 227.

Duzele de pulverizare ale dispozitivului de spãlare

Duzele globulare pot fi reglate cuprecizie folosind un ac.

Duza dispozitivului de spãlare lunetãeste montatã pe cel de-al treilea stop pefrânã spate.

Pentru a asigura funcþionarea corectãa sistemului, menþineþi permanent curateduzele dispozitivelor de spãlare, curã-þând depunerile de zãpadã ºi gheaþã.

Page 217: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

217

Verificarea lamelelor ºtergãtoarelor de parbriz

Verificaþi netezimea lamelor ºter-gãtoarelor trecând cu degetele pestemuchiile acestora. Lamele nu func-þioneazã corect dacã pãstreazã urme devaselinã, silicon sau combustibil. Pentrucurãþarea acestora, recomandãm soluþiide curãþare Ford. Curãþaþi muchialamelor ºtergãtoarelor cu apã aplicatã cuajutorul unui burete moale.

Schimbaþi lamele ºtergãtoarelor celpuþin o datã pe an.

Se recomandã schimbarea lamelorºtergãtoarelor înainte de sezonul deiarnã.

Înlocuirea lamelelor ºtergãtoarelor

Ridicaþi braþul ºtergãtorului ºi pozi-þionaþi lama în unghi drept faþã de braþulde susþinere. Pentru a demonta lama,apãsaþi pe clema de reþinere în sensulsãgeþii, dezangajaþi lama de cauciuc ºitrageþi-o de pe braþul de susþinere, îndirecþie opusã.

Page 218: Ford Fiesta 2007

Întreþinerea

218

ANVELOPELE

Pentru siguranþa dumneavoastrã

Când realimentaþi cu combustibil,verificaþi ºi presiunea pneurilor cândacestea sunt reci (nu uitaþi sã includeþi ºiroata de rezervã). Pentru presiunearecomandatã a pneurilor, consultaþi secþi-unea Date legate de anvelope, începândde la pagina 231.

Respectaþi presiunea corectã apneurilor, în special când transportaþiîncãrcãturi mari ºi conduceþi cu vitezãridicatã. Presiunea prea micã reducestabilitatea, creºte rezistenþa de rulare ºiaccelereazã gradul de uzurã a anve-lopelor, determinând apariþia de defectepreliminare care pot conduce laaccidente.

Dacã trebuie sã urcaþi pe o bordurã,faceþi acest lucru lent ºi, pe cât posibil,abordaþi bordura cu roþile în unghidrept. Evitaþi orice obstacole abruptesau ascuþite. Evitaþi frecarea anvelope-lor de bordurã când parcaþi.

Examinaþi cu regularitate suprafaþaanvelopelor sã nu existe tãieturi, corpuristrãine prinse în striuri sau zone deuzurã neuniformã. Uzura neuniformã abenzii de rulare a anvelopei poate indicao centrare incorectã a roþilor.

Existã o grosime minimã legalã aprofilului benzii de rulare a anvelopei.Totuºi, reþineþi cã performanþa ºisiguranþa anvelopelor tind sã scadã dupãatingerea limitei de 3 mm. Riscul deacvaplanare este mult mai mare o datã cureducerea grosimii profilului anvelopei.

Pentru mai multe detalii privindtipurile de anvelope de iarnã ºi lanþurilepentru zãpadã permise, consultaþi sec-þiunea Anvelope pentru iarnã, de lapagina 235.

Pentru aruncarea la deºeuri aanvelopelor uzate procedaþi

numai în conformitate cu reglementãrilelocale cu privire la protecþia mediului.Schimbaþi anvelopele de iarnã cu celede varã imediat ce starea ºoselei permiteacest lucru. Aceastã mãsurã va conducela reducerea consumului de combustibilºi a zgomotului.

Page 219: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

219

NUMERELE DE IDENTIFICARE

Plãcuþa de identificare a vehiculului

Plãcuþa de identificare a vehicululuise aflã în partea inferioarã a stâlpuluidreapta faþã. Pe ea sunt înscrise dateleindicând tipul vehiculului, numãrul deidentificare, greutatea vehiculului ºi datede identificare a diferitelor componente.

Numãrul de identificare avehiculului

Numãrul de identificare a vehicululuise aflã în compartimentul motorului.Este de asemeni ºtanþat ºi pe eticheta dinplastic de pe partea stângã a planºei debord. Seria de ºasiu de pe bord poate ficititã prin parbriz din exteriorul vehi-culului. Un simbol de pe etichetã indicãnumãrul de airbag-uri instalate.

Seria motorului

În funcþie de tipul motorului, seriamotorului este ºtanþatã pe blocul motor(privit dinspre postul ºoferului):

• Toate motoarele - lângã cutia deviteze, în partea frontalã stângã, cu faþaspre radiator.

Seria de ºasiu

(Datele indicând greutatea vehiculului)

Plãcuþa cu seria de ºasiu

Page 220: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

220

COMBUSTIBIL

Folosiþi doar tipurile de combustibilindicate în acest capitol; folosiþi defiecare datã combustibil de calitatesuperioarã, care conþine detergenþi ºi alþiaditivi. Folosirea unui combustibil decalitate inferioarã poate conduce ladefectarea motorului.

La deºurubarea buºonului rezer-vorului este posibil sã auziþi un ºuieratslab. Acest lucru este normal ºi nutrebuie luat în considerare. Pentru aevita vãrsarea de combustibil, încetaþiîntotdeauna alimentarea la a doua oprireautomatã a pompei.

Sistemul de alimentare cucombustibil este sub presiune.

Existã riscul de rãnire dacã apar scur-geri în sistem. Nu vã apropiaþi cu fla-cãrã deschisã sau orice altã sursã decãldurã de sistemul de alimentare.

Nu folosiþi aditivi suplimentarisau alte soluþii de tratament

pentru motor. Acestea nu sunt necesareºi pot provoca defecþiuni care nu suntacoperite de Garanþia Ford.

Page 221: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

221

Motoare pe benzinã

Folosiþi numai combustibil de înaltãcalitate, conform cu specificaþiile EN 228 sau specificaþii echivalente.

BBeennzziinnãã ffããrrãã pplluummbb((cciiffrrãã ooccttaanniiccãã 9955))

Folosiþi exclusiv benzinã fãrã plumbcu cifra octanicã de minimum 95. Sepoate folosi ºi benzinã fãrã plumb cucifrã octanicã mai mare, dar nu va aduceavantaje semnificative.

ªtuþul de umplere al rezervoruluivehiculelor cu motoare pe benzinã are odeschizãturã îngustã ce se potriveºtedoar duzei pompelor de combustibilfãrã plumb.

Motoare Diesel

Folosiþi numai combustibil de înaltãcalitate, conform cu specificaþiile EN590 sau specificaþii echivalente.

Folosiþi întotdeauna benzinã fãrãplumb. Benzina care conþine

plumb poate provoca defectareairemediabilã a convertorului catalitic ºia senzorului HO2S (senzor detector deoxigen în gazele încãlzite deeºapament). Ford nu îºi asumã nici oresponsabilitate pentru defecþiunileproduse de benzina cu plumb. Deºiaceste defecþiuni nu sunt acoperite degaranþie, luaþi imediat legãtura cu celmai apropiat dealer dacã aþi alimentatdin greºealã cu combustibil fãrãplumb.

Nu folosiþi ulei vegetal în locde motorinã. Ford nu-ºi asumã

nici o responsabilitate pentru defectecauzate de folosirea de ulei vegetal, înnici o concentraþie.

Nu este recomandabilã utilizareaîndelungatã a aditivilor. Nu

adãugaþi kerosen/parafinã sau benzinãîn motorinã.Dacã, în mod neintenþionat, alimentaþivehiculul cu benzinã, în loc demotorinã, nu încercaþi sã porniþi moto-rul. Aceastã operaþie poate provocadefecþiuni grave ºi costisitoare, înspecial la motoarele TDCi. Ford nu îºiasumã nici o responsabilitate pentrudefecþiunile produse de funcþionareavehiculului cu benzinã. Deºi aceastãdefecþiune nu este acoperitã de garan-þie, luaþi imediat legãtura cu cel maiapropiat dealer.

Nu folosiþi RME (bio Diesel) cuexcepþia motorinelor originali

care conþin un amestec de maxim5% RME. Ford nu îºi asumã nici oresponsabilitate pentru defecþiunileproduse de folosirea RME (bio Diesel)în concentraþii mai mari de 5%.

Page 222: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

222

Date despre motor

* Se poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã 98, dar acest lucru nu aduceavantaje semnificative.** Verificaþi/reglaþi cu motorul oprit, la cel puþin 5 minute de la oprirea acestuia.

Tip motor1.25 l

Duratec 16V1.3 l Duratec 8 V

Capacitate cilindricã cm3 1242 1299

Putere maximã kW (CP)Conform Directivei CE la rpm

51 (70)

5500

55 (75)

6000

Cuplu maxim NmConform Directivei CE la rpm

101

2500

108

2800

Calitate necesarã a combustibilului

Turaþia maximã continuã a motorului rpm

6450 5950

Turaþia maximã cu intermitenþea motorului rpm

6675 6208

Turaþie la ralanti rpm(cu ventilatorul pornit) 750

Sistem de injecþie Injecþie electronicã de combustibil

Ordinea de aprindere 1-3-4-2

Bujie cu scânteie (Motorcraft) AYFS 22 C AYFF 32 CJ

Distanþa între electrozi mm 1,3

Sistem aprindere Sistem electronic de aprindere

Jocul supapelor Admisie mm(rece) * Evacuare mm

0,200,30

Reglare hidraulicã asupapelor

Filtru ulei motor (Motorcraft) EFL 600

44 (60)

5000

99

2500

51 (70)

5600

106

2600

EFL 10

Benzinã fãrã plumb cifra octanicã 95*

Page 223: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

223

* Se poate folosi ºi benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã 98, dar acest lucru nu aduceavantaje semnificative.** Verificaþi/reglaþi cu motorul oprit, la cel puþin 5 minute de la oprirea acestuia.

Tip motor1.4 l

Duratec16V

1,6 lDuratec

16V

1.4 l DuraTorqTDCi

Turbo Diesel

Capacitate cilindricã cm3 1388 1596 1399

Putere maximã kW (CP)Conf. Directivei CE la rpm

59 (80)5700

74(100)6000

50 (68)4000

Cuplu maxim NmConf. Directivei CE la rpm

1243500

1464000

1602000

CombustibilBenzinã fãrã plumbcifrã octanicã 95*

Motorinã

Turaþia maximã continuã a motorului rpm

6450 4500

Turaþia maximã cu intermitenþe a motorului rpm

6675 4860

Turaþie la ralanti rpm (cu ventilatorul pornit)

750 750

Sistem de injecþie Injecþie electronicã de combustibil

Succesiune aprindere 1-3-4-2

Bujie cu scânteie (Motorcraft) /Bujie incandescentã (NGK)

AYFS 22 C EZD 40

Distanþa între electrozi mm 1,3 -

Sistem aprindere Sistem electronic deaprindere

-

Joc supapã Admisie mm(rece) ** Evacuare mm

0,200,30

0,200,34

Reglarehidraulicã asupapelor

Filtru ulei motor (Motorcraft) EFL 10 EFL 908

1,3

Page 224: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

224

* În funcþie de þarã.** La momentul editãrii manualului, datele nu erau disponibile.

Consum combustibil conform Directivei CE 80/1268/CEE

Dimensiune

anvelope

Raport final

de transmisie

Greutate dereferinþã conf.CE între … ºi… (kg)

Consum combustibil - litri/100 km Emisii de

CO2 (g/km)Mediuurban

Mediu ne-urban

Total

1,25 l Duratec 16V, 51 kW (70 CP)

175/65 R 14

4.25 1095...1165

8.6 4.9 6.2 148

195/50 R 15 8.8 5.2 6.5 155

195/45 R 16

1,25 l Duratec 16V, 55 kW (75CP)

175/65 R 14

4,25 1095…1165

8.6 4.9 6.2 148

195/50 R 15 8.8 5,4 6,7 158

195/45 R 16

1.3 l Duratec 8V, 44 kW (60CP)

175/65 R 14* 3.82

1095…1165

7,9 4,8 5,9 140

175/65 R 14

4,06

8,3 5,0 6,2 147

195/50 R 15 8,6 5,2 6,5 154

195/45 R 16

1,3 Duratec 8V, 51 kW (70 CP)

175/65 R 14

4,06 1095...1165

8,4 5,0 6,2 147

195/50 R 15 8,6 5,3 6,5 154

195/45 R 16

1,4 Duratec 16V, 59 kW (80 CP)

175/65 R14

4,06 1195...1165

8,6 5,1 6,4 153

195/50 R 15 8,8 5,4 6,7 158

195/45 R 16** 9,1** 5,7** 7,0** 165**

1,4 Duratec 16V, 59 kW (80 CP) cu transmisie Durashift EST

175/65 R14

4,25 1095...1165

8,3 5,2 6,3 150

195/50 R 15 8,5 5,6 6,6 157

195/45 R 16

Page 225: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

225

* Numai vehiculele cu echipare Sport.

* Valorile variazã în funcþie de dimensiunea anvelopelor.

Consum combustibil conform Directivei CE 80/1268/CEE

Dimensiuneanvelope

Raport finalde transmisie

Greutate dereferinþãconf. CEîntre … ºi …(kg)

Consum combustibil - litri/100 km

Emisii deCO2 (g/km)

Mediu

urban

Mediu

ne-urban

Total

1,6 l Duratec 16V, 74 kW (100 CP)

175/65 R 14 4.25

1095...1165

9,1 5,2 6,6 157

195/50 R 15 9,4 5,4 6,9 164

195/45 R 16* 4,06 9,5* 5,7* 7,1* 168*

1,4 l DuraTorq TDCi Turbo Diesel 50 kW (68 CP) cu/fãrã transmisie Durashift EST

175/65 R 14

3,37

1135…1165

5,3 3,7 4,3 114

95/50 R 15 5,5 3,9 4,5 119

195/45 R 16

175/65 R 14

1145...1225

5,4 3,8 4,4 117

195/50 R 15 5,6 4,0 4,6 120

195/45 R 16

Date despre treptele de vitezã (km/h)*

Motor

Transmisie manualã

Treapta 1 Treapta 2 Treapta 3 Treapta 4 Treapta 5

1,25 l Duratec 16V 0 - 47 11 - 87 16 - 131 21 - 164 27 - 163

1,3 lDuratec 8V

44 kW (60 CP) 0 - 46 10 - 86 15 - 125 21 - 152 26 - 152

51 kW (70 CP) 0 - 46 10 - 86 15 - 125 21 - 161 26 - 161

1,4 l Duratec 16V 0 - 46 10 - 86 15 - 125 21 - 167 26 - 167

1,6 l Duratec 16V 0 - 50 10 - 82 14 - 120 20 - 166 25 - 183

1,4 l DuraTorq TDCi 0 - 43 12 - 80 19 - 120 25 - 162 31 - 164

Page 226: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

226

ULEIUL DE MOTOR

SScchhiimmbbuull ddee uulleeii ddee mmoottoorr

Ford Motor Company recomandãfolosirea de ulei de motor Ford/MotorcraftFormula E SAE 5W-30. Motorulvehiculului dvs. a fost proiectat pentru afolosi acest ulei. Utilizaþi acest tip de uleipentru obþinerea celor mai buneperformanþe.

Alternativ se pot folosi ºi uleiuriavând vâscozitatea SAE 5W-30 carecorespund specificaþiilor Ford sauWSS-M2C913-B.

Pentru motoarele pe benzinã se potfolosi de asemenea uleiuri de motorconforme cu specificaþia Ford WSS-M2C913-A.

CCoommpplleettaarreeaa ccuu uulleeii ddee mmoottoorr

Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi un tip deulei care întruneºte specificaþiilemenþionate, trebuie sã utilizaþi un tip deulei cu vâscozitatea SAE 5W-30, SAE5W-40 sau SAE 10W-40, în funcþie detemperatura exterioarã, care îndeplinescspecificaþiile ACEA A1/B1 sau ACEAA3/B3. Utilizarea acestor uleiuri poateavea ca rezultat pornirea mai greoaie amotorului, reducerea performanþeloracestuia, creºterea consumului de com-bustibil ºi unnivel crescut al emisiilor.

Dealerii Ford sunt permanent lacurent cu ultimele schimbãri ºi

îmbunãtãþiri ale uleiurilor recomandateºi vor fi încântaþi sã vã acorde asistenþãdacã aveþi nevoie de informaþiisuplimentare sau sfaturi.

Nu folosiþi uleiuri care nucorespund specificaþiilor ºicerinþelor de mai sus.

Folosirea unor uleiuri necorespunzãtoa-re poate provoca defecþiuni ale moto-rului ce nu sunt acoperite de garanþiaFord.

Nu depãºiþi niciodatãmarcajul MAX de pe jojã.

Nu folosiþi aditivisuplimentari sau alte produsede tratare a motorului. Acestea

nu sunt necesare ºi pot provocadefecþiuni care nu sunt acoperite degaranþia Ford.

Temperatura exterioarã

Vâscozitate recomandatã

Page 227: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

227

LICHIDELE FOLOSITE ÎNFUNCÞIONAREA VEHICULULUI

Schimbaþi aceste lichide la inter-valele indicate în Certificatul de Garan-þie ºi Ghid de Service.

Uleiul de transmisie

Folosiþi Ulei de Transmisie Ford sauulei de transmisie ce corespundespecificaþiei Ford WSD-M2C 200-C.

Servodirecþia

Folosiþi ulei hidraulic ce corespundespecificaþiei Ford WSA-M2C 195-A.

Lichidul de frânã ºi de ambreiaj

Folosiþi numai Lichid de frânãMotorcraft Super DOT 4 sau lichid defrânã ce corespunde specificaþiei FordESD-M6C 57-A. Umpleþi pânã lamarcajul MAX dacã este necesar.

Folosiþi doar lichid de frânã fãrãparafinã.

Lichidul de frânã trebuie înlocuit odatã la doi ani.

În condiþii de solicitare maximã (cum arfi tractarea unei remorci, folosirea intensivãa vehiculului în zonele montane etc.),

înlocuirea lichidului de frânã trebuie sã sefacã simultan cu înlocuirea plãcuþelor defrânã.

Trebuie pãstratã curãþeniaperfectã la completarea culichid de frânã. Praful care intrã

în sistemul de frânare poate reduceperformanþele frânãrii.

Lichidul de rãcire

Utilizaþi un amestec de 50% apã ºi50% antigel Motorcraft Super Plus saulichid de rãcire conform specificaþieiFord WSS-M97 B44-D.

Pentru detalii suplimentare privindcompletarea nivelului lichidelor folositeîn funcþionarea vehiculului, consultaþisecþiunea Rezervorul lichidului derãcire, începând cu pagina 213.

Nu aruncaþi recipientelegoale, cele care conþin ulei uzatºi filtrele la gunoiul menajer.

Folosiþi în acest scop spaþiile localeautorizate, special amenajate.

Page 228: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

228

Lichidul de spãlare a parbrizului ºilunetei

Umpleþi rezervorul cu apã ºi concen-trat de spãlare parbriz. La temperaturiscãzute, folosiþi lichid de spãlare parbrizpentru iarnã.

Pentru a obþine un efect maxim decurãþare, este important sã respectaþiexact instrucþiunile de obþinere aamestecului. Se recomandã preparareaamestecului de concentrat de spãlareparbriz ºi apã într-un recipient curatseparat, înainte de turnarea amesteculuiîn rezervorul pentru lichid de spãlare

parbriz. Cel mai potrivit este unrecipient transparent cu capacitatea de2,5 litri ºi cu gradaþie de volum.

Consultaþi instrucþiunile de perecipient pentru a obþine concentraþiacorectã. Se recomandã folosirea delichide de spãlare parbriz Ford, formulapentru varã ºi respectiv pentru iarnã.

Ghidul pentru staþia de benzinã

Pentru a vã informa rapid cândrealimentaþi la staþia de benzinã, citiþiindicaþiile de pe ultima copertã a acestuimanual sau cele de la pagina 255.

Capacitãþi (litri)

Motor

1,25 l

Duratec

16V

1,3 l

Duratec

8V

1,4 l

Duratec

16V

1,6 l

Duratec

16V

1,4 l DuraTorq

1TDCi

Turbo Diesel

Ulei motor

- cu filtru

- fãrã filtru

3,80

3,80

4,35

3,9

3,80

3,50

4,10

3,75

3,8

3,4

Transmisie manualã 2,3

Servodirecþie Marcajul MAX.

Sistem de rãcire inclusiv

încãlzire 5,0 5,5

Sistem de spãlare parbriz 2,5

Rezervor combustibil 45

Rezervor lichid de frânã/

ambreiaj Marcajul MAX.

Page 229: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

229

GREUTATEA VEHICULULUI

Respectaþi indicaþiile pri-vind greutatea brutã maximã ºigreutatea maximã admisã pe

puntea faþã ºi, respectiv, puntea spate.La tractarea unei remorci, respectaþilimitele de greutate permise pentru tren(vehicul plus remorcã). Datele suntînscrise pe plãcuþa de identificare avehiculului ºi în documentelevehiculului (unde este cazul). Pentruamãnunte, consultaþi dealerul Ford.

Depãºirea acestor greutãþi poatedetermina schimbãri în comportamentulla frânare ºi manevrare al vehiculului ºipoate cauza producerea de accidente.

Respectaþi întotdeauna reglemen-tãrile naþionale cu privire la conducereacu tractarea unei remorci.

Masa proprie este masa vehicululuipregãtit de drum, adicã inclusiv lichidulde rãcire, lubrifianþii, rezervorul umplut90%, scule, roata de rezervã ºi ºoferul(75 kg).

Sarcina utilã se aflã scãzând masaproprie din greutatea brutã admisã.

Orice echipamente opþionale ºi alteechipamente instalate ulterior vor reducesarcina utilã.

Patru pasageri cântãresc cca 300 kg,adicã în medie 75 kg de persoanã.

Evitarea deteriorãrii vehiculului

Când conduceþi vehiculul pe ºoselenepavate, pe ºosele de munte cu multeserpentine, în rampã abruptã etc.,trebuie sã procedaþi cu mare atenþiepentru a nu deteriora componentelejoase ale vehiculului, cum ar fi spoilerulsau þeava/toba de eºapament.

Se va acorda atenþie deosebitãconducerii vehiculelor cu garda la solmai joasã sau a vehiculelor încãrcate cusarcinã maximã.

Page 230: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

230

Greutatea vehiculului (kg)

1,25 l Duratec 16V Cu 3 uºi Cu 5 uºi

Masa proprie 1095-1152 1097-1152

Sarcinã utilã 368-425 378-433

Greutate brutã admisã 1520 1530

Sarcina admisã pe acoperiº 75 75

1,3 l Duratec 8V

Masa proprie 1105-1162 1107-1162

Sarcinã utilã 348-425 358-433

Greutate brutã admisã 1510-1530 1520-1540

Sarcina admisã pe acoperiº 75 75

1,4 l Duratec 16V

Masa proprie 1095-1162 1097-1162

Sarcinã utilã 358-430 368-443

Greutate brutã admisã 1520-1525 1530-1540

Sarcina admisã pe acoperiº 75 75

1,6 l Duratec 16V

Masa proprie 1104-1158 1108-1163

Sarcinã utilã 367-421 377-432

Greutate brutã admisã 1525 1540

Sarcina admisã pe acoperiº 75 75

1,4 DuraTorq TDCi

Masa proprie 1136-1199 1137-1197

Sarcinã utilã 361-429 363-443

Greutate brutã admisã 1560-1565 1570-1580

Sarcina admisã pe acoperiº 75 75

Page 231: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

231

DATE LEGATE DE ANVELOPE

Presiunea în anvelope

Presiunea în anvelope trebuieverificatã înainte de a porni la drum,când pneurile sunt reci. Presiuneapentru roata de rezervã trebuie stabilitã

la nivelul celei mai mari valorispecificate pentru combinaþia vehi-cul/dimensiune anvelopã.

Dacã sunt folosite anvelope deiarnã, presiunea în pneuri trebuie mãritãcu 0,1 bari.

Presiunea în anvelope (anvelope reci)

Model Dimensiuneanvelope *

Bari

Sarcinã normalãpânã la 3 pers.

Sarcinã maximãpeste 3 pers.

Faþã Spate Faþã Spate

175/65 R 14 2,1 1,8 2,5 2,8

195/50 R 15 2,0 1,8 2,5 2,8

195/45 R 16 2,1 2,0 2,3 2,6

175/65 R 14 2,1 1,8 2,5 2,8

195/50 R 15 2,0 1,8 2,5 2,8

195/45 R 16 2,1 2,0 2,3 2,6

1,4 Duratec16V

175/65 R 14 2,1 1,8 2,5 2,8

195/50 R 15 2,0 1,9 2,5 2,8

195/45 R 16 2,1 2,0 2,3 2,6

1,6 l Duratec16V

175/65 R 14 2,1 1,8 2,5 2,8

195/50 R 15 2,0 1,9 2,5 2,8

195/45 R 16 2,1 2,0 2,3 2,6

1,4 lDuraTorqTDCi

175/65 R 14 2,1 1,8 2,5 2,8

195/50 R 15 2,0 1,9 2,5 2,8

195/45 R 16 2,1 2,0 2,3 2,6

* Anvelope de varã cu diverse limite de vitezã, în funcþie de performanþa motorului.

1,3

Duratec

8V

1,25 l

Duratec

16V

Page 232: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

232

Remarci privind presiunea înanvelope

• Presiunea în anvelope se referã laanvelopele reci.

• Nu este necesarã creºtereapresiunii în anvelope dacã viteza derulare depãºeºte 160 km pe orã doarpentru scurt timp.

• Presiunea în anvelope trebuiecrescutã la valorile indicate pe paginaanterioarã, dacã se conduce la vitezemari pe o perioadã mai lungã de timpsau în mod continuu.

Creºterea presiunii pentru cazurile în care se conduce la viteze mai mari de 160km/h (pneuri reci)

ModelDimensiune

pneuri

*bari

Sarcinã normalã, cu

maximum 3 pers.

Sarcinã maximã, cu

mai mult de 3 pers.

Faþã Spate Faþã Spate

Toate

175/65 R 14 2,1 1,8 2,5 2,8

195/50 R 15 2,2 2,0 2,5 2,8

195/45 R 16 2,3 2,2 2,5 2,8

Page 233: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

233

Schimbarea anvelopelor

Notã: Anvelopele noi necesitã unrodaj pe o distanþã de aproximativ 500 km.În acest timp, vehiculul poate prezentacaracteristici de rulare diferite. Din acestmotiv, evitaþi bruscarea maºinii pe par-cursul primilor 500 km.

Notã: Vitezometrul vehiculului esteinfluenþat de dimensiunea anvelopelorutilizate pe vehicul. Dacã dimensiuneaanvelopelor (diametrul, nu lãþimea) estediferitã de cea a anvelopelor instalatedin fabricã, duceþi vehiculul la un dealerFord pentru reprogramarea sistemuluide gestiune motor. Dacã nu sereprogrameazã sistemul de gestiunemotor, este posibil ca vitezometrul sã nuindice viteza corectã.

Anvelopele sau jantele neco-respunzãtoare pot cauza acci-

dente ºi duce la nevalidarea omologãriide tip a vehiculului.

Consultaþi documentele vehicululuidvs. (dacã este cazul) pentru a aflacombinaþia corectã, autorizatã, deanvelopã/jantã, pentru vehiculul res-pectiv, sau cereþi informaþii dealeruluiFord.

Page 234: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

234

Pentru a vã asigura cã anvelopeledin faþã ºi din spate se uzeazã uniform ºidureazã mai mult, se recomandãschimbarea anvelopelor din faþã cu celedin spate ºi invers la intervale regulatede 5000 - 10000 km, conform celorindicate în grafic.

Intervalul corespunzãtor pentrurotaþia anvelopelor poate varia înfuncþie de stilul de conducere ºi su-prafeþele pe care aþi condus vehiculul.În acelaºi timp anvelopele trebuie veri-ficate, pentru a constata eventualeledeteriorãri.

Este posibil ca vehiculul dvs. sã fieechipat cu anvelope cu rezistenþã redusãla rulare (doar tipul 175/65 R 14)(vehicule dotate cu motoare 1,3 l Duratec8V, 44 kW - 60CP - fãrã aer condiþionat).

Aceste anvelope au fost realizatepentru armonizare optimã cu ºasiul vehi-culului dvs. ºi sunt destinate în acelaºitimp reducerii consumului de combustibil.

Astfel, ele contribuie în modesenþial la manevrarea economicã ºi însiguranþã.

La schimbarea anvelopelor, vã re-comandãm insistent sã folosiþi aceeaºimarcã de anvelope cu cele iniþiale sau sãcereþi sfatul dealerului Ford.

Page 235: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

235

Anvelope pentru iarnã

Dacã se folosesc anvelope de iarnã,acestea se vor monta pe toate cele patruroþi. Nu depãºiþi viteza maximãspecificatã de producãtorul anvelopelor.

Se recomandã sã lipiþi un autocolantpe bord, în raza privirii ºoferului, în caresã fie menþionatã viteza maximã derulare.

Când se folosesc anvelope pentruiarnã, trebuie respectatã presiuneaindicatã de producãtor.

Notã: Piuliþele roþilor din aliaj pot fifolosite de asemeni pentru roata de re-zervã din oþel, pentru o perioadã scurtãde timp (maxim 2 sãptãmâni). Respec-taþi instrucþiunile din secþiunea Roata derezervã, începând de la pagina 182.

Dacã folosiþi roata de rezervã înacelaºi timp cu anvelopele de iarnã,urmaþi instrucþiunile din secþiunea Roatade rezervã, începând de la pagina 182.

Lanþurile de zãpadã

Folosiþi lanþuri antiderapante cu zalemici numai pentru roþile motoare (dinfaþã). Solicitaþi dealerului Ford sã vãindice lanþurile potrivite.

Montaþi lanþuri de zãpadã doar peanvelopele de tipul 175/65 R 14.

Nu depãºiþi 50 km/h. Scoateþiimediat lanþurile când ºoseaua nu maieste acoperitã de zãpadã.

Sistemul antiblocare frâne va con-tinua sã funcþioneze normal.

Pentru a evita deteriorarea capacelorde roþi cu diametru plin, acestea trebuiedemontate înainte de montarealanþurilor pe roþi.

Reinstalaþi capacele roþilor imediatdupã ce scoateþi lanþurile antiderapante.

Roþile din aliaj nu trebuieasigurate folosind piuliþe destinate

roþilor din oþel.

Page 236: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

236

DIMENSIUNI

Dimensiuni (mm) cu 3 uºi cu 5 uºi

A= Lungime maximã 3916

B = Lãþime totalã (inclusiv oglinzile exterioare) 1907

C = Înãlþime totalã (masã proprie) 1437-1468 1432-1463

D = Ampatament 2486

E = Ecartament faþã spate

1464-1474

1434-1444

vehicule cu 3 uºi

vehicule cu 5 uºi

Page 237: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

237

PUNCTELE DE ATAªARE AECHIPAMENTULUI DEREMORCARE

Instalarea echipamentuluide remorcare va fi efectuatã ex-

clusiv de cãtre o persoanã calificatã.Vã recomandãm un dealer Ford.

Distanþe mm*

*A = Barã de protecþie - centrul cuplei de remorcare 115

B = Punct de ataºare - centrul cuplei de remorcare 14

C = Centrul roþii - centrul cuplei de remorcare 747

D = Centrul cuplei de remorcare - lonjeron 507

E = Latura interioarã a lonjeronului 1014

F = Centrul cuplei de remorcare - punct de prindere central 316

G = Centrul cuplei de remorcare - punct de prindere central 602

* Toate mãsurãtorile se referã la echipamentul oficial de remorcare furnizat de Ford.

Page 238: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

238

* Prin prezenta, Siemens declarã cã aceastã telecomandã este conformã cu cerinþeleesenþiale ºi alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/CE.

Telecomandã cu radiofrecvenþã

La verificarea aprobãrii de tip atelecomenzii dumneavoastrã, consultaþitabelul de mai jos.

Vã recomandãm sã folosiþi tele-comanda doar în þãrile menþionate înlistã.

Aprobarea de tip a telecomenziiÞara Numãr test oficial

Page 239: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

239

* Prin prezenta Siemens declarã cã aceastã telecomandã este conformã cucerinþele esenþiale ºi alte prevederi importante ale Directivei 1999/5/CE.

Aprobarea de tip a telecomenziiÞara Numãr test oficial

Page 240: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

240

Sistemul de imobilizare a motorului

La inspectarea aprobãrii de tip a sistemului de imobilizare a motoruluidumneavoastrã, consultaþi tabelul de mai jos.

* Date necunoscute la data tipãririi

Aprobarea de tip a telecomenziiÞara Numãr test oficial

Page 241: Ford Fiesta 2007

Capacitãþi ºi specificaþii

241

Aprobarea de tip a telecomenziiÞara Numãr test oficial

Page 242: Ford Fiesta 2007

Accesorii

242

ACCESORII

O gamã largã de accesorii de calitateeste disponibilã prin intermediul dealerilorFord. Aceste accesorii au fost specialcreate pentru a vã permite personalizareavehiculului conform preferinþelor dum-neavoastrã ºi pentru a-i completa stilul ºiaspectul aerodinamic. Fiecare accesoriueste fabricat din materiale de înaltã calitateºi corespunde caracteristicilor Ford pri-vind construcþia rigidã ºi siguranþa.Fiecare accesoriu instalat de un dealerFord va beneficia de garanþia completãFord.

Termenii de garanþie sunt explicaþiîn Certificatul de garanþie ºi ghidul deservice.

Consultaþi dealerul Ford pentruinformaþii detaliate privind accesoriiledisponibile pentru varianta de model pecare o deþineþi.

Notã: Pentru a obþine performanþe ºisiguranþã maxime, pãstraþi permanent înminte urmãtoarele informaþii atunci cândinstalaþi diverse accesorii sau echipa-mente pe vehiculul dumneavoastrã:

• Când adãugaþi pasageri sau bagaje,nu depãºiþi greutatea totalã admisã peosia din faþã sau din spate a vehiculului.Consultaþi dealerul Ford pentruinformaþii privind greutatea specificã.

• Sistemele mobile de comunicaþii -ca radiourile cu frecvenþe, telefoanele ºialarmele antifurt - care sunt dotate cu

radioemiþãtoare ºi sunt instalate pevehicul, trebuie sã corespundãreglementãrilor locale ºi sã fie montatenumai de personal de service calificat.

• Sistemele mobile de comunicaþiipot afecta funcþionarea vehiculului, înspecial dacã nu sunt proiectate specialpentru utilizare într-un vehicul sau nusunt instalate corect. Când sunt puse înfuncþiune, aceste sisteme pot cauzafuncþionarea defectuoasã a motorului. Înplus, aceste sisteme se pot deteriora sauperformanþele lor pot fi afectate defuncþionarea vehiculului. Aparatele deradio-recepþie în banda CB (bandãpentru comunicaþii private), teleco-manda de deschidere garaj ºi alte emiþã-toare cu puteri de 5 W sau mai mici nuvor afecta, în mod normal, funcþionareavehiculului.

• Ford nu-ºi poate asuma responsa-bilitatea pentru nici un efect advers saudaune ce pot fi cauzate de folosirea unorastfel de echipamente.

Page 243: Ford Fiesta 2007

Accesorii

243

SETUL „HANDS-FFREE“ PENTRUTELEFONUL MOBIL

Reþineþi cã utilizarea telefo-nului în timpul conducerii vehi-

culului distrage atenþia ºoferului de latrafic ºi prelungeºte timpul de reacþie.

Cuplaþi contactul (poziþia I sau II)pentru a activa modul „hands-free".

Telefonul mobil se va încãrcaautomat când îl aºezaþi în suportulaferent, cu contactul cuplat (poziþia Isau II). La decuplarea contactului(poziþia 0), modul încãrcare telefon sedezactiveazã.

Dacã sistemul audio este dotat cufuncþia de trecerea automatã în surdinã,acesta va trece radioul în surdinã întimpul unui apel telefonic ºi apoi vareveni automat la modul difuzareemisie.

Page 244: Ford Fiesta 2007

Accesorii

244

Nivelul volumului apelurilor primitese poate regla pe telefonul mobil.Metoda efectivã depinde de tipultelefonului ºi de programul software alacestuia. Sensibilitatea microfonuluieste presetatã. Dacã este necesar, deale-rul Ford vã poate regla sensibilitateatelefonului pe modulul hands-free.

Reþineþi cã anumite funcþii (timpulautomat de dezactivare, volumul etc.) sepot seta independent, folosind software-ultelefonului mobil.

Dacã vehiculul nu este livrat cu set„hands-free“ preinstalat, puteþi apela ladealerul Ford pentru a vã instala unastfel de set.

Microfon

Page 245: Ford Fiesta 2007

INDEX

245

A Pagina

ABS. Vezi Frânele

Accesorii 242-244

Airbag-uri 82-91

Lampa de avertizare airbag49,89

Airbag-uri pentru

scaunele din faþã 83

Airbag-uri laterale 86

Aer condiþionat. Vezi Încãlzire ºi

ventilaþie

Anvelope ºi roþi

Schimbarea unei roþi 181-187

Curãþarea roþilor 180

Montarea unei roþi 187

Ridicarea pe cric 184-185

Demontarea unei roþi 167

Înlocuire anvelopelor 233-234

Lanþurile de zãpadã 235

Roata de rezervã 182-183

Anvelopã de rezervã,

temporarã 164

Presiunea în pneuri 197,210-211

Anvelope de iarnã 235

B Pagina

Bateria 188-193

Bateria auxiliarã 172-173

Bateria deconectatã 127

Lampa de avertizare contact 13

Pornirea cu

baterie auxiliarã 191-193

Întreþinerea 203

Telecomanda, înlocuire

baterie 65

Sfaturi privind

siguranþa 188-190

Blocarea centralizatã a uºilor, vezi

Sistemul de blocare

Bricheta 55

Bujiile 201-203

Page 246: Ford Fiesta 2007

INDEX

246

C Pagina

Capota 58, 205

Capacitãþi ºi specificaþii 219

Convertorul catalitic 149-151

Copiii

Dispozitiv de siguranþã

pentru copii 6-92

Dispozitive de blocare

de siguranþã pentru copii 57

Capacitate cilindricã 222-223

Conducerea vehiculului

Frânarea cu ABS 132-133

Condusul cu convertor

catalitic 150

Condusul cu încãrcãturã

pe acoperiº 157

Condusul cu remorcã

ataºatã 154-456

Condusul economic 158

Capacitãþi de alimentare 224-225

Combustibil 199

Combustibil Diesel 221

Realimentarea 149-450

Consumul de

combustibil 158-159

Indicatorul de combustibil 21

Cifre octanice

combustibil 221

Lampa avertizare nivel

scãzut de combustibil 12

Capacitate rezervor 228

Combustibil fãrã plumb 149, 221

Clapeta buºonului rezervorului

de combustibil 58

Comutator închidere

sistem de injecþie 163-164

Comutator semnalizare

avarie 49, 162

Claxonul 43

Contactul 137

Cricul 184-185

Cheile 56-69

Vezi ºi: Sistemul de blocare uºi

Caracteristici privind protecþia 6

Capacitãþi de realimentare 207

Page 247: Ford Fiesta 2007

INDEX

247

Centuri de siguranþã 78-81

Reglare pe înãlþime 79

Îngrijirea centurilor

de siguranþã 81

Dispozitiv pretensionare

centuri 80

Lampã avertizare dispozitiv

pretensionare centuri 18, 84

Controlul vitezei, Lampa

de control automat vitezã 14

Contor de parcurs 23

D Pagina

Dezactivare airbag-uri 49, 90

Dubla blocare 60

Date privind treptele

schimbãtorului de viteze 225

Diagrama de întreþinere 204

Deteriorarea vopselei 202

Direcþia

Reglarea volanului 43

Nivelul lichidului

servodirecþei 214

Specificaþia lichidului

servodirecþiei 227

Blocarea coloanei direcþiei 137

E Pagina

ESP Vezi Programul Electronic deStabilitate (ESP)

F Pagina

Frânele 130-136

Lampa de avertizare ABS 16

Sistem de antiblocare

frâne (ABS) 131-132

Lichid de frânã 130

Rezervor lichid de frânã 212

Specificaþie lichid de frânã 227

Lampa de avertizare

sistem de frâne 16, 17

Frânele cu discuri 130

Sistemul de frâne cu

circuit dublu 130

Frâna de mânã 136

Farurile de ceaþã. Vezi Luminile

Page 248: Ford Fiesta 2007

INDEX

248

G Pagina

Geamuri acþionate electric 54

Glosar simboluri vehicule 8-9

Greutatea vehiculului 229-230

Garanþia 131, 181

Geamuri, acþionate electric 49-52

H Pagina

-

I Pagina

Indicatoare audio 97

Instrumente de mãsurã 21-24

Instrumente de bord 10-24

Introducere 4

Î Pagina

Încãlzire ºi ventilaþie 25-36

Aer condiþionat 30-31

Aerul condiþionat cu

remorca ataºatã 156

Aer condiþionat, întreþinere 183

Distribuþia aerului 28-29

Dezgheþarea geamurilor 32

Curent de aer forþat 25

Filtrul de aer proaspãt 26

Aer recirculat 33Fante de ventilaþie 27

Întreþinerea tapiþeriei din piele 202

Întreþinere ºi îngrijire 203

Îngrijirea vehiculului 203-218

Produse de curãþat 202

Dispozitiv de spãlare electric 199

J Pagina

Joja de ulei al motorului 210

K Pagina

Kitul de prim ajutor 162

L Pagina

Lichidul de ambreiaj

Rezervorul lichidului

de ambreiaj 212

Page 249: Ford Fiesta 2007

INDEX

249

Specificaþii 219

Limitator de turaþie motor 138

Lãmpi indicatoare 12-20

Luminile interioare 42, 173

Lãmpile

Înlocuirea becurilor 165-173

Faza scurtã 41

Lampa de control

semnalizator de direcþie 14

Maneta semnalizator

de direcþie 41

Lumini exterioare, semnal de

avertizare sonor 37

Comutator semnalizator

avarie 49

Dispozitiv spãlare faruri 43

Control unghiuri

echilibrare faruri 39-40

Farurile 37

Lãmpi indicatoare 12-20

Lumini interioare 42

Comutator de lumini 5-37

Lumini

Faza lungã 41

Lampa de control fazã lungã 15

Maneta multifuncþionalã 41

Lumina de citit 42

Farurile de ceaþã spate 38

Lumini laterale 35

Lumini de avertizare 12-18

Luneta, cu sistem de

încãlzire 36

Lichidele folosite în funcþionareavehiculului 227-228

Lãmpile de avertizare 12-19

M Pagina

Motoare

Capota 205

Motoare Diesel, lampa de control

bujii 15

Motor diesel, pornire 140

Motor diesel, oprire 140

Compartimente motor 207-209

Date privind motorul 222-223

Page 250: Ford Fiesta 2007

INDEX

250

Sistemul de imobilizare

motor 66-67

Numãr motor 219

Lampã avertizare motor 19

Motor înecat 139

Program strategie

funcþionare limitatã 138

Motoare pe benzinã 127

Rodajul 7

Motoare

Inhibare demaror 127

Pornirea motorului 138-140

Maneta multifuncþionalã 41

N Pagina

Numere de identificare vehicul 198

Numãrul de identificare vehicul 98

Plãcuþa de identificare vehicul198

O Pagina

Oglinzile

Oglinda retrovizoare

interioarã 51

Oglinzi retrovizoare exterioare,

acþionate electric 51

Oglinzi retrovizoare

exterioare 51-52

Oglinzi retrovizoare exterioare,

încãlzite 51

Odometru 23

P Pagina

Pornirea la rece 139

Protecþia mediului 5

Parbrizul cu încãlzire 35

Punctele de fixare a cricului 185

Pornirea cu baterie auxiliarã191-193

Portbagajul

Mãrirea suprafeþei de

încãrcare 71-72

Capacul din interiorul

portbagajului 153

Deschiderea portbagajului 57

Deschiderea hayonului 57

Transportul bagajelor 152

Lampa de avertizare,

portbagaj 12

Page 251: Ford Fiesta 2007

251

Piese originale 4

Parcarea

Senzor cu ultrasunete pentru

distanþa de parcare 160-161

Putere 201-203

Puncte de putere 51

Introducere 4-7

Portbagaj de acoperiº,

încãrcãtura de acoperiº,

permisã 157

Prizã, brichetã 55

Pornirea motorului 138-140

Parasolare 52

Protecþia pãrþii de dedesubt a

caroseriei 151, 200

R Pagina

Realimentarea cu

combustibil 220

Relee ºi siguranþe 174-180

Remorcarea

Punctele de remorcare 237

Împingerea/remorcarea 196-197

Cârligul de remorcare 194

Remorca

Aerul condiþionat cu

remorca ataºatã 156

Ataºarea unei remorci 154-156

Roþile - Vezi Anvelope ºi roþi

S Pagina

Sistem antiblocare frâne (ABS)

Vezi Frânele

Sistem antifurt 70-71

Oprirea alarmei 71

Scrumiera, scrumiera din faþã 55

Service Ford 203

Sisteme audio 97-129

Prezentare tip 2500 98

Prezentare tip 3500 98

Prezentare tip 4500 99

Prezentare tip 6006 99

Lista cu caracteristici 97

INDEX

Page 252: Ford Fiesta 2007

INDEX

252

Sistemul de rãcire

Antigelul 192-193

Lichidul de rãcire 214

Capacitatea lichidului

de rãcire 213

Specificaþia lichidului

de rãcire 227

Protecþia împotriva

coroziunii 193

Instrumente de mãsurare

temperaturã 22

Sistemul de imobilizare motor.

Aprobarea de tip 206

Siguranþe ºi relee 174-180

Selectarea treptelor de vitezã 142

Sistemul de imobilizare a motorului 66-67

Chei codificate 66

Sistemul de blocare

Blocarea centralizatã

a uºilor 59-65

Dispozitiv de blocare

pentru siguranþã copii 57

Dispozitiv de blocare uºi 57

Lampã de avertizare

uºã deschisã 12

Contactul 137

Cheile 56-58

Chei, codificate pentru

sistemul de imobilizare 66

Dispozitivul de blocare 56-58

Deschiderea capotei 205

Programarea telecomenzii 60-61

Telecomanda 61, 57-62

Telecomanda, înlocuirea

bateriei 65

Telecomanda,

programarea 64

Telecomanda, aprobarea

de tip 238-241

Sistemul de blocare de

siguranþã 56-57

Blocarea direcþiei 137

Supraturaþia 22

Situaþii de oprire de urgenþã 162

Spãlarea, ºtergerea parbrizului

Sistemul de spãlare parbriz 216, 45

ªtergerea parbrizului 44

Page 253: Ford Fiesta 2007

INDEX

253

ªtergere intermitentã

parbriz 44

ªtergere/spãlare lunetã 46

Capacitate lichid

dispozitiv spãlare parbriz 228

Rezervor lichid de

spãlare parbriz 195

Specificaþie lichid de spãlare

parbriz 227

Duze spãlãtor parbriz 216

Lamele ºtergãtor parbriz 216

Manetã ºtergãtor parbriz 44

Scaune ºi dispozitive de

siguranþã 72-95

Scaunele 72

Dispozitive de siguranþã

pentru copii 92-97

Poziþia corectã 72

Rabatarea spãtarului 74

Tetiere 75

Scaune faþã cu încãlzire 76

Huse 72,88

Service 203

Semnale de avertizare, sonore 35

Simboluri de avertizare 5

Spãlarea vehiculului 198-19

T Pagina

Transmisia automatã

Lampa de control supraturaþie 22

Tetiere. Vezi Scaunele

Tabloul de bord 10-11

Transmisia manualã 142

Pornirea prin remorcare/

împingere 196-197

Lichidul pentru transmisie 227

Capacitatea lichidului de

transmisie 228

Tipuri de ulei 226

Telecomanda cu radiofrecvenþã,

Aprobarea de tip 238-241

Trapa de acoperiº 53

Tahometru 23

Triunghiul reflectorizant 162

Page 254: Ford Fiesta 2007

INDEX

254

U Pagina

Ulei de motor 226

Capacitãþi 228

Joja pt. ulei de motor 210-211

Capacul rezervorului de ulei 211

Filtrul de ulei 201-203

Lampa de avertizare presiune

ulei 19

Specificaþii de uleiuri 226

V Pagina

Vitezometru 23

Ventilaþia. Vezi Încãlzirea ºi

ventilaþia 25

Page 255: Ford Fiesta 2007

255

Ghidul pentru staþia de benzinã

Deschiderea capotei

Trageþi de maneta de eliberare acapotei situatã în partea stângã a zoneide sub masca coloanei de direcþie.

Deschiderea clapetei buºonuluirezervorului de combustibil

Rotiþi cheia în sens antiorar ºi deschideþiclapeta. Scoateþi buºonul.

Pentru o consultare rapidã la reali-mentarea vehiculului, puteþi sã înre-gistraþi mai jos anumite date referitoarela vehiculul dumneavoastrã. Detaliilerespective pot fi obþinute din secþiuneaCapacitãþi ºi specificaþii.

Combustibil

CCaappaacciittaatteeaa rreezzeerrvvoorruulluuii ddee bbeennzziinnãã::45 litri

CCoommbbuussttiibbiill ffããrrãã pplluummbb ((cciiffrraa ooccttaanniiccãã 9955))

Se poate folosi ºi combustibil fãrã plumb (cifra octanicã 98)

UUlleeii ddee mmoottoorrCând adãugaþi ulei nu depãºiþi niciodatã marcajul MAX.

DimensiuneaanvelopelorPresiunea înanvelope(anvelope reci)

SSaarrcciinnãã nnoorrmmaallãã ccuu mmaaxxiimmuumm 33 ppeerrssooaannee

Faþã Spate

SSaarrcciinnãã mmaaxxiimmãã ccuu mmaaii mmuulltt ddee 33 ppeerrssooaannee

Faþã Spate

Page 256: Ford Fiesta 2007

256

Paºaport echipament audio