Li Finante

13
7/25/2019 Li Finante http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 1/13 Ministerul Educa iei al Republicii Moldova ț Universitatea de Stat din Moldova Facultatea tiin e Economice Ș ț Catedra Finan e i Bănci ț ș Lucru individual A studentei Foalea Victoria Anul, grupa BA1401 la disciplina „Finan e” ț Chi inău, 20! ș

Transcript of Li Finante

Page 1: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 1/13

Ministerul Educa iei al Republicii Moldovaț

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea tiin e EconomiceȘ ț

Catedra Finan e i Bănciț ș

Lucru individual

A studentei Foalea Victoria

Anul, grupa BA1401

la disciplina „Finan e” ț 

Chi inău, 20!ș

Page 2: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 2/13

"# E$ectuarea anali%ei veniturilor i cheltuielilor bu&etului public na ional al Republicii Moldovaș ț

1. Selecta i principalele 7 tipuri de venituri în cadrul BPN al Repulicii !oldova i e"ectua iț ș ț

anali#a în dina$ic% i în structur% a indicatorilor selecta i.ș ț

 Not%& Pentru anali#a veniturilor i c'eltuielilor accesa i& ș ț 'ttp&(())).$".gov.$d(reports(evolutia*pn

'abelul # (ate ini iale pentru anali%a veniturilor B)*, mil leiț

"ndicatori 200 20 202 20+ 20Venituri "iscale ++0+.- +1-0.+ +0/-. -1-/4. --7-.0$ po#ite directe /71. 101/./ 1-+41. 14+/.- 1//7.0$po#ite indirecte 1+-00.7 14-10.- 141./ 170//. 177-.0Venituri Ne"iscale 174./ 1/+. +110.- +1-0.+ -+0.02otal 3ranturi +00+.0 170.1 1-.4 +0-. 41+7.1Veniturile "ondurilor speciale -+4./ --.7 -. -/7.1 404.Veniturile din $iloace speciale 1+.1 1-11./ 1-+1. /-. /-0.1

2otal venituri pulice 4/++.7 /./ 1+-. +/4.- 711.

'abelul 2# -nali%a .n dinamică a veniturilor B)*

"ndicatori

Modi$icareaabsolută a

veniturilor .n 20$a ă de 200, milț

lei

Modi$icareaabsolută a

veniturilor .n 20$a ă de 20+, milț

lei

Modi$icarearelativă a

veniturilor .n 20$a ă de 200, /ț

Modi$icarearelativă a

veniturilor .n 20$a ă de 20+,/ț

Venituri "iscale 11+.7 +-40.+ 0.-4 0.0/$po#ite directe +1.4 1701.7 0.- 0.10$po#ite indirecte 4-7.- -. 0.-0 0.0-Venituri Ne"iscale 1-7.1 111/. 0.4+- 0.-442otal 3ranturi +1+.1 +04-.- 0.4/ 0.14Veniturile

"ondurilor speciale7/.7 7. 0.1/ 0.01

Veniturile din

$iloace speciale5-+ -. 50.-0 0.0-/

2otal venituri +/.- 77. 1.0- 1.1+

ra$ic, Conclu%ii1

Modi$icarea absoluta a veniturilor 20020320+20

Page 3: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 3/13

Modi$icarea relativa a veniturilor 20020320+201

Page 4: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 4/13

 În ultimii ani, veniturile acumulate anual la buget au fost într-o continuă tendință de creștere, de la

circa4/++.7 $il. lei în anul 2010 la aproximativ711.mil lei anul trecut. O evolutie mai mare ce a

contribuit la cresterea constanta a venitului public il reprezinta Granturile care reprezita cea mai mare

pondere determinata de 0.49% rezultat extras din tabelul modificarilor relative 2010-2014, pe al

doilea loc se situeaza veniturile nefiscale ce constitue0.4+6.

'abelul +# -nali%a .n structură a veniturilor B)*, / .n totalul veniturilor bu&etare

"ndicatori 200 20 202 20+ 20Venituri "iscale 0.+ -.4 -. .1 7/.$po#ite directe -. -./ -/. -.7 -7.7$po#ite indirecte 44.7 47. 44.- 4.- 41.

Venituri Ne"iscale . .4 .- . 7.72otal 3ranturi 7.- .7 4./ . /.7Veniturile "ondurilor speciale 1.+ 1.+ 1.1 1.1 1.0Veniturile din $iloace speciale 4. 4.4 -./ +.4 +.+

2otal 100 100 100 100 100

ra$ic, conclu%ii1

4enitul total al bu&etului in /

Page 5: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 5/13

Analizind graficul Venitului total al anilor 2010-2014 cert este faptul că veniturile fiscale sunt o sursă

de finanțare importantă pentru stat. Aceasta, dacă luăm în considerare că în structura veniturilor

totale,7/.% sunt venituri de natură fiscală, potrivit datelor pentru anul 2014. Dar acesta a scazut fata

de anii precedenti cu aprox. 5%. Observam modificari in toate veniturile dar acestea sufera o

modificare relativ mica ceea ce nu implica schimbari in situatia bugetului public.

+. Selecta i principalele 7 categorii de c'eltuieli în cadrul BPN al Repulicii !oldova i e"ectua iț ș ț

anali#a în dina$ic% i în structur% a indicatorilor selecta i.ș ț

'abelul # (ate ini iale pentru anali%a cheltuielilor B)*, mil leiț

"ndicatori 200 20 202 20+ 20Serviciile e stat cu destinatie

generala

1-1. 14.4 170. +04.0 +1.0

Activitatea e8terna +11.0 ++/.+ +4-.4 +7+. -04.49ustitia si urisdictia cinstitutionala --/.1 -1. -4. -.1 -4.4!entinerea ordinii pulice, apararea

si securitatea statului

140. 104. 1/4.+ +1/0.0 +0./

:'eltueli de ordin social +1407.0 ++/4.7 +4+.0 +00-.- +/044.7Stiinta si inovare -7.1 --.7 -.4 --./ -/0.1:'eltueli de ordin econo$ic -1/7.+ -1.4 411.- 01.- 7+4.2otal c'eltuieli pulice +41-. -0740. --/+4.7 -7+7-.4 4+7-4.-

'abelul !# -nali%a .n dinamică a cheltuielilor B)*

"ndicatori

Modi$icareaabsolută a

cheltuielilor .n

20 $a ă de 200,țmil lei

Modi$icareaabsolută a

cheltuielilor .n

20 $a ă de 20+,țmil lei

Modi$icarearelativă a

cheltuielilor .n

20 $a ă de 200,ț/

Modi$icarearelativă a

cheltuielilor .n

20 $a ă de 20+,ț/

Serviciile e stat cu

destinatie generala7/-.4 71 -.1 -.+/

Activitatea e8terna /-.4 -1. -0. 10.-9ustitia si urisdictia

cinstitutionala+/.- 1.- 4.4 .0

!entinerea ordinii

 pulice, apararea sisecuritatea statului

1040.1 -/0./ 40.+/ 1.14

:'eltueli de ordin 7-7.7 -041.4 +.+/ 10.47

Page 6: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 6/13

socialStiinta si inovare -- 1.+ .4 1-.1+:'eltueli de ordin

econo$ic44+7. 1+-. .0 +-./1

2otal :'eltueli 14-+0. 40./ +47.1+ 4.-/

ra$ic, Conclu%ii1

Page 7: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 7/13

 În perioada 2010-2014, concomitent cu veniturile, s-au majorat și cheltuielile efectuate de la bugetul

public național. Dacă în anul 2010, statul a avut cheltuieli de circa 29 miliarde lei, atunci în 2014,

acestea au ajuns să fie cu circa 15 miliarde lei mai mari.

'abelul 5# -nali%a .n structură a cheltuielilor B)*, / .n totalul cheltuielilor

"ndicatori 200 20 202 20+ 20Serviciile e stat cu destinatie

generala

4. 4. 4./ .4 4./

Activitatea e8terna 0.7 0.7 0.7 0.7 0.79ustitia si urisdictia cinstitutionala 1.+ 1.1 1.0 1. 1.4!entinerea ordinii pulice, apararea

si securitatea statului

.- . . .7 .

:'eltueli de ordin social 7-.0 71. /. 7.- .4Stiinta si inovare 1.+ 1.0 1.0 0./ 0./:'eltueli de ordin econo$ic 10./ 11.- 1-.0 1.0 17.+

2otal /./ /.7 /.7 /. /.-

ra$ic, conclu%ii

Page 8: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 8/13

Anali#ind 2otalul c'eltuelilor oserva$ ca cele $ai supuse sc'i$arilor sunt :'eltuelile de ordin

social, care in co$paratie cu anul +010 "ata de +014 este in scadere cu 7.6, dar oserva$ o

reorientare a c'eltuielilor spre oiective econo$ice de la 106 in +010 la 176 in +014 acest lucru ar 

 putea crea pre$ise pentru î$un%t%;irea calit%;ii cre<terii econo$ice, ceea ce ar contriui la cre<terea

veniturilor popula;iei <i reducerea nivelului s%r%ciei.:elelalte :'eltueli ra$in a "i constante cu

$odi"icari nese$ni"icative.

!odului de reali#are a c'eltuielilor ugetare este o co$ponent% i$portant% în cadrul re"or$%rii

econo$iei na;ionale, orientate spre sporirea co$petitivit%;ii Repulicii !oldova. P=n% în pre#ent,

Repulica !oldova are reu<ite $odeste la capitolul gestiunea e"icient% a anilor pulici. :aracteristic

 pentru econo$ia na;ional% este orientarea anilor pulici spre "inan;area unui a$plu sector pulic cu o

e"icien;% redus% <i a c'eltuielilor, ce nu au un i$pact se$ni"icativ asupra de#volt%rii.

Page 9: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 9/13

""# E$ectuarea e6presdia&nosticului situa iei economico$inanciare a .ntreprinderii .n ba%aț

Raportului Financiar al unei .ntreprinderi#

*otă1Pentru e"ectuarea e8pres5diagnosticului situa iei "inanciare a unei entit% i econo$ice utili#a i sursaț ț ț

'ttp&((cnp".$d($d(anact( • Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea

privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliarepentru anul 2!"

7ntreprinderea anali%ată1 >N2R?PRN?R?A ? 2RANSP@R2R A2@ NR.1 S.A

1. Anali#a gestiunii activelor circulante&

'abelul 8# "ndicatorii &estiunii activelor circulante a .ntreprinderii

"ndicatori Formula de calcul E6erci iulț 4aloarearatei

Rotatia

activelor 

circulante

:i"ra de

a"aceri(Active

circulante

C774-0D/1/-E(C1-0-4D-1+D0D1411D4+/E +.-

Vite#a de

rotatie in

#ile

-0(Rotatia

activelor circulante-0(+.- 1+./1

Page 10: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 10/13

Rotatia

activului

total

ci"ra de

a"aceri(active

totale

+/-(+-1/+1

+.4

Vite#a derotatie in

#ile

-0(rotatia

activului total-0(+.4 141.

urata de

rotatie a

stocurilor 

Stocuri-0(ci"ra

de a"aceriC1-0-4-0E(+/- 10.-7

+. eter$inarea capacit% ii de plat% a întreprinderii&ț

'abelul 9# Ratele lichidită ii i solvabilită ii &enerale a .ntreprinderiiț ș ț

RateleFormula de

calculE6erci iulț

4aloarea

ratei*ormativ -batere

Gic'iditatea

inter$ediara

!iloace

 anestiDnvestitii

 pe tsDcreante pe

ts(datorii pe

ter$en scurt

C1411D-1+E(17101./0 0.+

Gic'iditatea

i$ediata

Cactive

circulante5

stocuriE(atorii

curente

C++10+051-0-4E(1710 0.+ 0. 50.

Gic'iditatea

asoluta

!iloace

 anesti(datorii pe

ts

1411(1710 0.00 0.+50.-

Rata

solvailitatii

generale

Active

totale(atorii

curente

+-1/+1(1710 1.70

Page 11: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 11/13

-. eter$inarea e"icien ei activit% ii econo$ico5"inanciare a întreprinderii&ț ț

'abelul :# "ndicatorii rentabilită iiț

Ratele Formula decalcul

E6erci iulț 4aloarea ratei

*ormativ

-batere

Rentailitat

ea

econo$ica

 CPro"it

 rut(capital

 per$anentE1

00

C+410(+44-07E100 0.001

Rentailitat

ea

"inanciara

CPro"it

net(:apital

 propriuE100

C7/-4+1(+44-071E100 -+.1/

Rentailitat

ea

resurselor 

CPro"it

net(:'eltueli

totaleE100

7/-4+1(

C+4+D+101D-0/-D4+/1/E100+.04

4. Anali#a structurii "inanciare a întreprinderii&

'abelul 0# "ndicatorii $ondului de rulment i ai capacită ii de .ndatorare a .ntreprinderiiș ț

"ndicatori Formula de calcul E6erci iulț4aloarea

rateiFond de rul$ent Active totale5atorii

 pe ter$en scurt

++10+05

C47-D101+/4D17+4/E

-4100

Page 12: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 12/13

Fond de rul$ent

 propriu

:apital propriu52otal

active i$oili#ate

+44-0715C0-4/77D14+-//4E -74700

3radul de acoperire

a activelor 

circulante u capital

 propriu

Fondul de rul$ent

 propriu(Fond de

rul$ent total

-74700(-4100 7.0

Fond de rul$ent

 per$anent

= Capital propriu

total +

Împrumuturi și

datorii fnanciare -

 Total activeimobilizate

+44-071D101+/45+0-71 400//4

:oe"icientul de

indatorare la

ter$en

atorii totale(pasiv

total

1770(+-1/+1 0.0

:oe"icientul de

indatorare gloala

atorii totale(capital

 propriu

1770(+44-071 0.0

Rata gradului de

indatorare

atorii totale(activ

total

1770(+-1/+1 0.0

Conclu%ie1

Page 13: Li Finante

7/25/2019 Li Finante

http://slidepdf.com/reader/full/li-finante 13/13