Lectii fara ghiozdan

11
PROIECTUL PROIECTUL LECŢII FĂRĂ GHIOZDAN LECŢII FĂRĂ GHIOZDAN PROGRAM DE CONSILIERE PROGRAM DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR ÎN MEDIUL ŞCOLAR

Transcript of Lectii fara ghiozdan

Page 1: Lectii fara ghiozdan

PROIECTULPROIECTUL  

„„LECŢII FĂRĂ GHIOZDANLECŢII FĂRĂ GHIOZDAN””

PROGRAM DE CONSILIERE PROGRAM DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI

ÎN MEDIUL ŞCOLARÎN MEDIUL ŞCOLAR

Page 2: Lectii fara ghiozdan

PARTENERIAT CU PARTENERIAT CU ORGANIZAŢIA SALVAŢI ORGANIZAŢIA SALVAŢI

COPIIICOPIII

o o campanie de educare și sensibilizare campanie de educare și sensibilizare pentru a promova pentru a promova educarea pozitivă a educarea pozitivă a copiilorcopiilor și a descuraja violența ca metodă și a descuraja violența ca metodă de educare și disciplinare a copiilorde educare și disciplinare a copiilor

Page 3: Lectii fara ghiozdan

Programul Programul “Lec“Lecţii fără ghiozdanţii fără ghiozdan ” ” se va se va desfăşura în Şcoala Nr. 27 “Principesa Ileana”, desfăşura în Şcoala Nr. 27 “Principesa Ileana”, sector 2 , Bucureşti, sector 2 , Bucureşti,

în perioada în perioada octombrie 2011-aprilie 2012 octombrie 2011-aprilie 2012

şi se va adresa:şi se va adresa:- cadrelor didactice cadrelor didactice ( învăţătoare), ( învăţătoare), - elevilor elevilor din clasele I-IV şi din clasele I-IV şi - părinţilorpărinţilor acestor elevi. acestor elevi.

Page 4: Lectii fara ghiozdan

Scopul programuluiScopul programului

PPromovarea unor metode de romovarea unor metode de creștere și de educare a copiilor creștere și de educare a copiilor care exclud violența, abuzurile și care exclud violența, abuzurile și indiferența, și care sunt adaptate indiferența, și care sunt adaptate și răspund nevoilor afective pe și răspund nevoilor afective pe

care le resimt copiii în dezvoltarea care le resimt copiii în dezvoltarea lor.lor.

Page 5: Lectii fara ghiozdan

  Obiective:Obiective:

InformareInformare și și conștientizareaconștientizarea publicului larg publicului larg asupra nevoii de creștere și educare a copiilor asupra nevoii de creștere și educare a copiilor prin mijloace non-violente și cu respect față de prin mijloace non-violente și cu respect față de nevoile emoţionale ale copiilor.nevoile emoţionale ale copiilor.

Educarea Educarea părinților și a specialiștilor în domeniu părinților și a specialiștilor în domeniu (personal didactic) asupra unor modalități (personal didactic) asupra unor modalități alternative de disciplinare a copiiloralternative de disciplinare a copiilor

ÎmbunătățireaÎmbunătățirea politicilor publice și a practicilor politicilor publice și a practicilor din instituțiile publice din instituțiile publice în domeniu.în domeniu.

Page 6: Lectii fara ghiozdan

Activităţile realizate în cadrul programului Activităţile realizate în cadrul programului

Realizarea Realizarea evaluării copiilor şi stabilirea evaluării copiilor şi stabilirea obiectivelor de intervenţie,obiectivelor de intervenţie,

Identificarea Identificarea nevoilor de formare nevoilor de formare ale cadrelor ale cadrelor didactice de la ciclul primar,didactice de la ciclul primar,

Realizarea unui Realizarea unui curs de formare pentru curs de formare pentru învăţătoareleînvăţătoarele care predau la clasele implicate în care predau la clasele implicate în program,program,

Realizarea unor Realizarea unor lectorate cu părinţiilectorate cu părinţii

Page 7: Lectii fara ghiozdan

Susţinerea de Susţinerea de lecţii cu conţinut psihoeducaţional lecţii cu conţinut psihoeducaţional elevilor din elevilor din clasele I-IV implicate în program , cu scopul dezvoltării clasele I-IV implicate în program , cu scopul dezvoltării abilităţilor emoţionale şi sociale abilităţilor emoţionale şi sociale şi creşterii numărului şi creşterii numărului interacţiunilor pozitive atât între învăţători şi elevi, interacţiunilor pozitive atât între învăţători şi elevi,

cât şi între elevi,cât şi între elevi,

  Suport acordat cadrelor didactice în munca la clasă Suport acordat cadrelor didactice în munca la clasă (sesiuni de observare și feedback)(sesiuni de observare și feedback)

Susținerea de către voluntari a unor Susținerea de către voluntari a unor sesiuni cu elevii, sesiuni cu elevii, cu privire la efectele negative ale violenței.cu privire la efectele negative ale violenței.

Page 8: Lectii fara ghiozdan

Realizarea de către profesioniştii Salvaţi Copiii a unor Realizarea de către profesioniştii Salvaţi Copiii a unor intervenţii cognitiv-comportamentale imediate, în timpul intervenţii cognitiv-comportamentale imediate, în timpul pauzelorpauzelor, cu scopul de a gestiona conflictele apărute şi , cu scopul de a gestiona conflictele apărute şi învăţarea unor tehnici adecvate de rezolvare a acestora, învăţarea unor tehnici adecvate de rezolvare a acestora, precum şi reducerea frecvenţei comportamentelor precum şi reducerea frecvenţei comportamentelor agresive ca modalitate de interacţiune socială. agresive ca modalitate de interacţiune socială.

Identificarea elevilor cu dificultăți emoționale și Identificarea elevilor cu dificultăți emoționale și comportamantale semnificative și/sau cu probleme de comportamantale semnificative și/sau cu probleme de adaptare școlară care necesită o intervenție din partea adaptare școlară care necesită o intervenție din partea profesioniștilor în domeniul sănătății mentale profesioniștilor în domeniul sănătății mentale (în urma (în urma analizei de nevoi, precum și a asistenței/supervizării la analizei de nevoi, precum și a asistenței/supervizării la clasa și a workshopurilor cu părinții).clasa și a workshopurilor cu părinții).

Page 9: Lectii fara ghiozdan

Consiliere individuală și de grup pentru elevii cu Consiliere individuală și de grup pentru elevii cu dificultăți emoționale și comportamentale și/sau dificultăți emoționale și comportamentale și/sau

cu probleme de adaptare școlarăcu probleme de adaptare școlară, precum și , precum și pentru părinții acestora, desfășurată înpentru părinții acestora, desfășurată în cadrul cadrul

Centrelor de consiliereCentrelor de consiliere, ,

Organizarea unor Organizarea unor întâlniri de evaluare la finalul întâlniri de evaluare la finalul programuluiprogramului cu scopul de a analiza punctele cu scopul de a analiza punctele

sale tari și slabe, pe baza cărora să fie formulate sale tari și slabe, pe baza cărora să fie formulate recomandări atât în ceea ce provește recomandări atât în ceea ce provește

organizarea activităților, cât și a organizarea activităților, cât și a schimbărilor schimbărilor necesare la nivel instituționalnecesare la nivel instituțional, ,

Page 10: Lectii fara ghiozdan

Elaborarea unui Elaborarea unui set de recomandări pentru Ministerul set de recomandări pentru Ministerul EducațieiEducației, pornind de la experiența acumulată prin , pornind de la experiența acumulată prin

proiect dar și de la programele implementate cu succes proiect dar și de la programele implementate cu succes în alte țări, care să vină în sprijinul dezvoltării unui climat în alte țări, care să vină în sprijinul dezvoltării unui climat

școlar care să promoveze disciplinarea pozitivă, fără școlar care să promoveze disciplinarea pozitivă, fără violență, violență,

Organizarea unei Organizarea unei Conferințe finale Conferințe finale în cadrul căreia vor fi în cadrul căreia vor fi diseminate atât rezultatele obținute la nivel de proiect, diseminate atât rezultatele obținute la nivel de proiect, cât și recomandările de revizuire a politicilor publice în cât și recomandările de revizuire a politicilor publice în

domeniul educației și al sănătății mentale.domeniul educației și al sănătății mentale.  

Page 11: Lectii fara ghiozdan

Organizaţia Salvaţi CopiiiOrganizaţia Salvaţi Copiii

Şcoala Nr 27 Principesa IleanaŞcoala Nr 27 Principesa Ileana

Cabinetul de Asistenţă PsihopedagogicăCabinetul de Asistenţă Psihopedagogică