jurnalul carierei

23
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA MANAGEMENT PUBLIC ANUL II, GRUPA 2 MEMBRII: BUZOIANU ALINA GABRIELA DILVAREA ELENA ALEXANDRA

description

jurnalul cariei

Transcript of jurnalul carierei

Page 1: jurnalul carierei

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICAMANAGEMENT PUBLIC

ANUL II, GRUPA 2MEMBRII: BUZOIANU ALINA GABRIELA

DILVAREA ELENA ALEXANDRA

Page 2: jurnalul carierei

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector

4

Partea I :Cine este organizatia din care vreau sa fac parte?

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 (D.G.A.S.P.C. Sector 4) are rolul de a asigura, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Conform Regulamentului de Organizare Si Functionare al Organizatiei, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4, este instituţie publica cu personalitate juridica, înfiinţată în subordinea Consiliului Local Sector 4.

Art.2. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4, este înfiinţată în baza Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, H.G.R. nr.1434/2004 privind regulamentul -cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului, cu modificările si completările ulterioare, precum si H.C.L. sector 4 nr.14/27.01.2005.

Art. 3. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4, este finanţată integral de la bugetul local şi poate folosi pentru lărgirea activităţii sale, mijloace materiale şi băneşti, primite de la persoane fizice si juridice, sub formă de donaţii sau sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale.

1.Prezentarea misiunii, a scopului si a obiectivelor organizatiei:Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza

Sectorului 4 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.DGASPC Sector 4 indeplineste urmatoarele functii:

de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune anti-sărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti;

2

Page 3: jurnalul carierei

de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti;

de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie; de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au

responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfaşoară activităţi în domeniu;

de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementărea strategiilor cu privire la acţiunile anti-sărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru solutionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti;

de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Scopul DGASPC, ca serviciul public specializat în protecția copilului, este transpunerea în practica a Normelor Convenției Organizației Națiunilor Unite, în legătura cu protecția copilului și a strategiei guvernamentale în domeniu, activitatea cuprinzând următoarele domenii:

Respectarea și promovarea drepturilor fiecărui copil. Asigurarea dezvoltării copilului în centrul de plasament cât mai

apropiat de mediul familial, Reevaluează periodic condițiile care au dus la separarea copilului de

mediul familial și caută soluțiile cele mai bune pentru reintegrare; I-a măsurile necesare în cazul când se observă o posibilă cauză care

poate duce la separarea copilului de unul dintre părinți putând numi un tutore provizoriu până la soluționarea cauzei;

Evaluează garanțiile morale și condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutori și care pot primi un copil în îngrijire;

Asigurarea protecției temporare a copilului în centrul de plasament, asigurând proiectul individual de protecție cu soluții pentru integrarea sau reintegrarea sa familială,

Crearea caracterului deschis a centrului către societate, integrarea acestuia în comunitate prin modul de organizare, funcționare, prin relațiile pe care le promovează;

Scăderea treptată a numărului de copii ocrotiți în centrul de plasament prin diversificarea serviciilor destinate protecției copilului, informarea și pregătirea profesională a personalului;

Asigurarea ocrotirii copilului în mediul lui natural; în familia biologică; familie de îngrijire temporară ( plasament sau încredințare); asistenți maternali profesioniști; familie adoptatoare;

Implicarea în rezolvarea cazurilor de abuz emoțional asupra copilului datorate boicotării programelor de legături personale dintre minor și părinți sau orice alte persoane semnificative din viața minorului.

OBIECTUL DE ACTIVITATEI. În domeniul protecţiei persoanei adulte:Art.4. Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. Completeaza evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte

aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii

3

Page 4: jurnalul carierei

situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

2. Acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la

exprimarea liberă a opiniei;3. Depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte

aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;4. Verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de

îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsura de asistenţă socială într-o instituţie, in vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. Asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

6. Depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform

planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;7. Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; II. In domeniul

protecţiei drepturilor copilului:1. Intocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului si familiei

acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;2. Monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de

instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;3. Identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în

plasament copilul;4. Monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii,

pe toată durata acestei măsuri;5. Identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi

maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de munca şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

6. Acordă asistenţa şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrarii în mediul sau familial;

7. Reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

8. Îndeplineşte demersurile vizind deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

9. Identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii, evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

10. Monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

11. Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

III. Alte atribuţii:

4

Page 5: jurnalul carierei

1. Coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din

sector în domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului;2. Coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării

copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

3. Acordă asistenta tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor

comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de protectie a familiei şi a

drepturilor copilului;4. Evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public

local de asistenta sociala, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenti;

5. Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoara activităţi în domeniul protectiei familiei şi drepturile copilului ,prevenirii si combaterii violentei in familie sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

6. Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor protectiei familiei si drepturilor copiilor, in funcţie de nevoile comunităţii locale;

7. Colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii Generale,

precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

8. Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi drepturilor copilului, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

9. Propune Consiliului Local al Sectorului 4 Bucuresti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de protectie a familiei, precum şi a serviciilor pentru drepturile copilului;

10. Prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local al sectorului 4 Bucuresti,

rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;11. Asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii,

persoanelor cu handicap;12. Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă

accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

13. Acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

14. Organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

5

Page 6: jurnalul carierei

15. Asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei in familie,precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei in familie si agresorilor familiali;

16. monitorizeaza cazurile de violenta in familie din sector;17. identifica situatii de risc pentru partile implicate in situatii de violenta in

familie si indruma partile catre servicii de specialitate;18. Asigura ,la cerere, consultant de specialiate gratuita privind

acordareaserviciilor,masurilor si prestatiilor de asistenta sociala in domeniul

protectiei familiei si a drepturilor copilului;19. Fundamenteaza si propune consiliului local al sectorului municipiului

Bucuresti,infiintarea,finantarea,respective cofinantarea institutiilorpubloce de asistenta sociala,precum si a serviciilor destinate sprijinirii

familiei,prevenirii si combaterii violentei in familie;20. Sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultant

accesibil persoanaelor singure,persoanelor varstnice,persoanelor cuhandicap,victimelorviolentei in familie si oricaror persoane aflate in nevoie,precum si

familiilor acestora,in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;

21. Realizeaza la nivel de sector baza de date privind copii aflati in sistemul de protective speciala,copii si familiile aflate in situatii de risc,precum si a cazurilor de violent in familie si raporteaza trimestriala aceste date Ministerului Muncii,Familiei si Protectiei Sociale;

22. Asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti;

23. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorul 4.

2.Prezentarea structurii si a modului de functionare a organizatieiConducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 se asigură de

catre Directorul General şi Colegiul Director. Colegiul Director este compus din Directorul General, Directorul General Adjunct al Direcţiei

Economico-Administrative, Directorul General Adjunct al Direcţiei de Protecţie a Copilului, Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială precum şi trei consilieri locali.

Directorul General, în activitatea pe care o desfasoară, este sprijinit de 3 directori adjuncţi.Pentru a observa mai atent , organizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, am atasat organigrama institutiei.

6

Page 7: jurnalul carierei

7

Page 8: jurnalul carierei

3. Prezentarea regulilor interne de conduită profesională Normele de conduită etică si profesională prevăzute de prezentul Cod sunt

obligatorii pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială si Proctetia Copilului Sector 4.

Conduita etică si profesională urmăreste să asigure cresterea calitătii activitătii profesionale, o bună administrare în realizarea sarcinilor de serviciu si presupune îndeplinirea următoarelor obiective:a) credibilitatea informatiilor si a Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Sector 4 ca institutie ;b) profesionalismul în activitatea desfăsurată ;c) calitatea muncii depuse

Principii generaleArt. 7. Principiile care guvernează conduita profesională a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Sector 4 sunt următoarele:a) respectarea suprematiei Constitutiei si a legii, principiu conform căruia functionarii publici si personalul contractual au îndatorirea de a respecta Constitutia si legile tării;b) profesionalismul, principiu conform căruia functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate,competentă, eficientă, corectitudine si constiinciozitate;c) impartialitatea si nediscriminarea, principiu conform căruia functionarii publici si personalul contractual sunt obligati să aibă o atitudine obiectivă, neutră fată de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atributiilor functiei;d) integritatea morală, principiu conform căruia functionarilor publici si personalului contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea functiei pe care o detin, sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;e) libertatea gândirii si a exprimării, principiu conform căruia functionarii publici si personalul contractual pot să-si exprime si să-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;f) cinstea si corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea functiei si în îndeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici si personalul contractual trebuie să fie de bună credintă si să actioneze pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu.

8

Page 9: jurnalul carierei

9

Page 10: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Dilvarea Elena Alexandra

DIRECTORUL EXECUTIV

PrezentarePrezentare

Pentru a ocupa functia de Director Executiv al institutiei trebuie sa indeplinesti urmatoarele conditii (prevazute in Legea 188/1999 , art. 54.): absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile: psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte juridice, medicina, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de minim 3 ani.

Directorul Executiv este , alaturi de alti 2 directori, director adjunct care vine in sprijinul Directorului General al institutiei.

Directorul Executiv îndeplineşte următoarele atribuţii principale: conduce, coordoneaza si controleaza activitatea fiecarui serviciu/birou/complex aflate

în subordonarea sa directa; primeşte, verifica si repartizeaza corespondenta pentru compartimentele pe care le are

in subordine şi informează Directorul General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează;

ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente;

propune Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei;

propune inceperea procedurilor de sancţionare disciplinară pentru salariatii care săvârşesc abateri disciplinare, aflati în subordinea sau coordonarea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

10

Page 11: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Dilvarea Elena Alexandra

propune Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei participarea salariaţilor din subordine la programele de perfecţionare profesională;

11

Page 12: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Dilvarea Elena Alexandra

întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei ;

asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

participa la elaborarea Organigramei, Statului de Functii, R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 4;

întocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa, pentru compartimentele ale căror atribuţii au fost modificate;

întocmeşte sau după caz dispune revizuirea fişelor de post pentru salariaţii din serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa, ori de câte ori constată necesitatea acestui fapt;

îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de Directorul General sau Directorul General Adjunct Protectia Copilului, Persoanei si Familiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Am optat pentru acest post deoarece in anul I de facultate, am facut stagiul de practica la Directia Generala de Asistenta sociala si Protectia Copilului, Serviciul Juridic si Contencios si acesta a fost primul meu contact cu administratia publica locala. Interesul meu pentru acest post este motivat de ideea ca asa as putea sa ma dezvolt in acest sistem si pentru ca este un post de conducere. Consider ca , in ciuda faptului ca nu am experienta in domeniu , deoarece sunt abia la inceputul carierei in administratia publica, trebuie sa-mi incep aceasta cariera cu un post motivant, in care responsabilitatea sa fie destul de mare. Astfel ma voi mobiliza si fiecare problema pe care o voi intalni lucrand pe acest post va fi doar un mic obstacol in ascensiunea mea ca functionar public.

Stagiul de practica realizat la aceasta institutie mi-a fost de ajutor pentru ca am vazut care este aparatul de lucru al DGASPC si am reusit sa ma orientez spre acest post .

Prezentarea pârghiilor de intrare în organizaţie siPrezentarea pârghiilor de intrare în organizaţie si planificarea paşilor necesari obţinerii postuluiplanificarea paşilor necesari obţinerii postului

Pentru a ocupa postul de Director Executiv Adjunct trebuie sa depui dosarul de inscriere in concurs la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 20 de zile de la publicarea anutului pentru postul vacant.

12

Page 13: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Dilvarea Elena Alexandra

Dosarul trebuie sa contina : copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008,

modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări;

13

Page 14: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Dilvarea Elena Alexandra

copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a

desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Concursul se va organiza la sediul AFPB, acesta consta intr-o proba scrisa si o proba eliminatorie de testare a cunostintelor de operare PC.

In vederea sustinerii concursului, trebuie parcursa o bibliografie:

Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, actualizată; Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată; Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, actualizată; Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si

functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului**, republicată şi actualiată;

Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizată; Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie*), republicată; Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, actualizată; Legea nr.233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind

regimul juridic al adoptiei; H.G. nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare

a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai;

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*);

H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice*), republicată; H.G. nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a

institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

Dupa proba scrisa, urmatoarea etapa o reprezinta interviul. Pentru functiile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decizional; capacitatea managerială.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului,

14

Page 15: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Dilvarea Elena Alexandra

activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. Întrebările si răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în anexa la raportul final al concursului, întocmit de secretarul comisiei

15

Page 16: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Dilvarea Elena Alexandra

de concurs, și se semnează de membrii acestei comisii si de candidat. Înregistrarea interviului se păstrează, în condițiile legii, timp de minimum un an de la data afisării rezultatelor finale ale concursului.

Pentru mine, intocmirea acestui jurnal de cariera a ajutat la dezvoltatea spiritului de echipa si la aprofundarea notiunilor despre administratia publica. Pot spune ca am incercat sa functionam, cu ajutorul acestui jurnal al carierei, ca o adevarata organizatie publica, in care toate sarcinile sunt impartite birocratic. Am avut parte de o colaborare eficienta , in redactarea acestui jurnal am comunicat si ne-am ajutat reciproc ca o veritabila echipa.

16

Page 17: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Dilvarea Elena Alexandra

17

Page 18: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Buzoianu Alina-Gabriela

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ

- compartiment aflat in subordinea directorului general adjunct (Protectia Copilului)

Post aspirant: Manager de caz

Dupa studierea organigramei institutiei DGASPC am ales un Serviciu. Conform organigramei actualizate in anul 2011 a institutiei, serviciul Management de caz se afla in subordinea directorului general adjunct si in subordinea indirecta a directorului general.

Pozitia de manager de caz in Protectia Copilului este o buna optiune pentru persoanele care vor sa asigure o buna coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului.

Alegerea unei asfel de pozitii intr-o institutie implica din partea angajatului o serie de responsabilitati. De el depinde rezolvarea completa a situatiei unui copil in care nu trebuie sa se implice emotional din punctual meu de vedere. Este un post pentru o persoana serioasa care vrea sa ajute, sa asigure un viitor mai bun al copilului.

18

Page 19: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Buzoianu Alina-Gabriela

Managerul de caz asigura realizarea evaluarii initiale a situatie copilului in maxim 72 de ore de la semnalizarea cazului. Evaluarea initiala a situatiei copilului are loc in cel mai scurt timp in functie de gravitatea cazului.

Managerul de caz trebuie sa fie:

- un bun coordonator- o persoana profesionista- serios- cooperativ - un bun colaborator ( avand in vedere ca se ocupa de caz impreuna

cu o echipa corespunzatoare de profesionisti/responsabili de caz)

Managerii de caz pot fii doar persoanele care:

sunt asistenti sociali si au o experienta de cel putin 2 ani de munca in servicii pentru protectia copilului;

au studii superioare, altele decat socio-umane sau medicale, au absolvit un curs post-universitar in domeniul asistentei sociale si au o vechime in serviciile de protectie a copilului de cel putin 5 ani.

Ceea ce m-a facut sa aleg acest post este munca in echipa deoarece inca de acum am experienta in lucrul in echipe si am obtinut colaborari foarte bune in job-ul prezent de care directorii au fost multumiti. Un alt lucru care m-a facut sa aleg acest post este faptul ca ma pot implica in rezolvarea cazului fiind o persoana care imi asum responsabilitatea pana la capat.

19

Page 20: jurnalul carierei

Partea II, III, IV – Buzoianu Alina-Gabriela

Pentru a obtine locul doresc sa muncesc ca asistent social pana capat minimul de experienta acceptat pentru a putea ajunge manager de caz si desigur sa ma pregatesc intr-un curs de Management de caz. Persoanele cu pregatire in Managementul de caz au prioritate la angajare.

Comentarii personale

Managerii de caz evalueaza nevoile clientului si ale familiei sale in colaborare cu el, monitorizand, sustinand si evaluand clientul pentru a face apel la servicii sociale care sa raspunda nevoilor sale. Acest post are oportunitatile sale iar managerul de caz este intr-o continua formare profesionale deoarece beneficiaza de cursuri de formare, seminarii si conferinte. Avand posibilitatea de a invata tot timpul lucrurri noi participand la astfel de cursuri de formare se va capata experienta in timp iar angajatorii vor promova si sprijinii angajatul.

20